Zanussi | ZDIS101X | User manual | ZANUSSI ZDIS101X Ръководство за употреба

ZANUSSI ZDIS101X Ръководство за употреба
BG
Ръководство за
употреба
Съдомиялна машина
ZDIS 101
2
Съдържание
Информация за безопасност _ _ _ _ _ _
Командно табло _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Програми за измиване _ _ _ _ _ _ _ _ _
Използване на уреда _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Задаване на омекотителя на
водата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Използване на сол за съдомиялни
машини _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Използване на препарат за
изплакване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Зареждане на прибори и съдове _ _ _ _
2
3
5
6
6
7
8
9
Използване на миялен препарат _ _ _
Изберете и стартирайте програма за
измиване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Грижи и почистване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Как да постъпите, ако _ _ _ _ _ _ _ _ _
Технически данни _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Опазване на околната среда _ _ _ _ _
Инсталиране _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Водно съединение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Свързване към електрическата
мрежа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11
12
13
14
16
17
17
18
19
Запазваме си правото на изменения
Информация за безопасност
Прочетете внимателно това ръковод‐
ство, преди да инсталирате и използ‐
вате уреда. Това е в интерес на вашата
безопасност и ще осигури правилната ек‐
сплоатация. Запазете тези инструкции и
ги съхранявайте заедно с уреда, ако той
бъде преместен или продаден. Всички ли‐
ца, които използват уреда трябва отлично
да познават неговата работа и функции за
безопасност.
Правилно използване
• Уредът е предназначен изключително
за домашна употреба.
• Използвайте уреда само за измиване
на домакински съдове, които са подхо‐
дящи за съдомиялни машини.
• Не поставяйте разтворители в уреда.
Опасност от избухване.
• Поставяйте ножовете и всички прибори
с остри върхове в кошницата за прибо‐
ри, с върха надолу. Ако не, поставяйте
ги в хоризонтално положение в горната
кошница.
• Използвайте само маркови продукти за
съдомиялни машини (миялни препара‐
ти, сол и препарат за изплакване).
• Ако отворите вратичката, докато уре‐
дът работи, може да излезе гореща па‐
ра. Опасност от изгаряния на кожата.
2
• Не изваждайте съдове от съдомиялна‐
та машина преди завършване на про‐
грамата на измиване.
• Когато програмата за измиване завър‐
ши, изключете щепсела от контакта и
затворете крана на водата.
• Само правоспособен сервизен техник
може да ремонтира този уред. Използ‐
вайте само оригинални резервни части.
• Не извършвайте ремонти сами, за да не
допуснете нараняване и повреда на
уреда. Винаги се обръщайте към мест‐
ния сервизен център.
Общи мерки за безопасност
• Лица (включително деца) с намалени
физически, сетивни, умствени възмож‐
ности или липса на опит и познания не
трябва да използват уреда. Те трябва
да са под надзора или да бъдат инструк‐
тирани за работа с уреда от лице, отго‐
ворно за тяхната безопасност.
• Миялните препарати за съдове може да
оказват разяждащо действие в зоната
на очите, устата и гърлото. Това може
да е опасно за живота! Спазвайте ин‐
струкциите за безопасност на произво‐
дителя препарата за съдомиялната ма‐
шина.
• Не пийте вода от съдомиялната маши‐
на. Във уреда може да има остатъци от
миялния препарат.
• Уверете се, че вратичката на уреда ви‐
наги е затворена, когато не ползвате
уреда. Това ще спомогне да се предот‐
вратят наранявания и препъване в от‐
ворената вратичка.
• Не сядайте и не стъпвайте върху отво‐
рената вратичка.
Безопасност за деца
• Само възрастни могат да работят с този
уред. Децата трябва да се надзирават,
за да се гарантира, че няма да си играят
с уреда.
• Дръжте всичките опаковъчни материа‐
ли далеч от деца. Съществува опасност
от задушаване!
• Съхранявайте всички миялни препара‐
ти на безопасно място. Не позволявай‐
те на децата да пипат миялните препа‐
рати.
• Пазете децата далеч от уреда, когато
вратичката е отворена.
Инсталиране
• Уверете се, че уредът не е повреден
при неговото транспортиране. Не
включвайте повреден уред. Свържете
се с доставчика, ако е необходимо.
• Свалете всички опаковки, преди да из‐
ползвате уреда за първи път.
• Квалифицирано и компетентно лице
трябва да извърши електрическото и
водопроводното инсталиране на този
уред.
• Не се опитвайте да променяте специ‐
фикациите или да преправяте този про‐
дукт по никакъв начин. Това може да
причини нараняване.
• Не променяйте спецификациите и не
видоизменяйте този уред. Опасност от
нараняване и повреда на уреда.
• Не използвайте уреда:
– ако захранващият кабел или марку‐
чите на водата са повредени,
– ако командното табло, работният
плот или зоната на цокъла са повре‐
дени и нямате достъп до вътрешната
част на уреда.
Обърнете се към вашия местен Серви‐
зен център.
• Не пробивайте дупки в страните на уре‐
да, за да не повредите водните или
електрическите компоненти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Спазвайте
внимателно инструкциите дадени в
съответните параграфи за
електрическите и водните съединения.
Командно табло
3
1
2
3
4
5
Ключ за програмите
Бутон за старт/отказ / (Cancel)
Бутон за отложен старт
Индикаторни лампички
Индикаторна лампичка вкл./изкл.
Индикаторни лампички
Индикаторната лампичка свети, когато се
изпълнява фазата миене или изплакване.
Индикаторната лампичка свети, когато се
изпълнява фазата сушене.
Индикаторната лампичка свети, когато
завърши програмата за измиване. Спо‐
магателни функции:
• Ниво на омекотителя на водата.
• Аларма, ако в уреда има неизправност-
Бутон за отложен старт
Използвайте бутона за отложен старт за
да забавите стартирането на програмата
за измиване с интервал от 3 часа. Вижте
главата "Задаване и стартиране на про‐
грама за измиване".
Ключ за програмите и индикаторна
лампичка вкл./изкл.
• За да зададете програма за измиване,
завъртете ключа за програмите по ча‐
совниковата стрелка или обратно на ча‐
совниковата стрелка. Програмният
4
маркер на ключа на програмите трябва
да съвпадне с една от програмите за
измиване на командното табло.
– Индикаторната лампичка вкл./изкл.
светва (положение ВКЛ.).
• За да поставите уреда в изключено по‐
ложение, завъртете ключа на програ‐
мите, докато програмният маркер съ‐
впадне с индикаторната лампичка вкл./
изкл.
– Индикаторната лампичка вкл./изкл.
изгасва (положение ИЗКЛ.).
Програми за измиване
Програми за измиване
Програма
Положение на Степен на за‐
ключа за про‐
мърсяване
грамите
Тип заре‐
ждане
Описание на програ‐
мата
Интензивно
65°
Силно замър‐ Чинии, при‐
сяване
бори, тен‐
джери и ти‐
гани
Предмиене
Основно измиване до
65°C
2 междинни изплаква‐
ния
Заключително изплак‐
ване
Изсушаване
Нормално
65°
Нормално за‐ Съдове и
мърсяване
прибори
Предмиене
Основно измиване до
65°C
2 междинни изплаква‐
ния
Заключително изплак‐
ване
Изсушаване
Бързо 65° A
30' 1)
Нормално
или леко за‐
мърсяване
Съдове и
прибори
Основно измиване до
65°C
Заключително изплак‐
ване
Икономично
50° 2)
Нормално за‐ Съдове и
мърсяване
прибори
Предмиене
Основно измиване до
50°C
1 междинно изплаква‐
не
Заключително изплак‐
ване
Изсушаване
Предмиене
Всякакво
1 студено изплакване
(за предотвратяване
на слепване на остатъ‐
ците храна).
За тази програма не е
необходим миялен
препарат.
Частично за‐
реждане (да
се допълва
по-късно
през деня).
1) Това е отлична всекидневна програма за измиване при непълно заредена машина. Идеална за
семейство от 4 души, които искат да зареждат само съдове и прибори от закуска и вечеря.
2) Изпитателна програма за изпитателните лаборатории. За данните от изпитанията вижте
отделно предоставената листовка.
5
Стойности на потребление
Програма
Времетраене (в ми‐
нути)
Консумация на
енергия (в kWh)
Вода (в литри)
Интензивно 65°
110 - 120
1,5 - 1,7
18 - 20
Нормално 65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Бързо 65° A 30'
30
0,8
8
Икономично 50°
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Предмиене
11
0,1
5
Налягането и температурата на вода‐
та, промените в електрозахранването
и количеството на съдовете могат да про‐
менят тези стойности.
Използване на уреда
Отнесете се до следните инструкции за
всяка стъпка от процедурата
1. Проверете дали нивото на омекотите‐
ля на водата е подходящо за твърдост‐
та на водата във вашия регион. Ако е
необходимо, настроите омекотителят
на водата.
2. Напълнете резервоара за сол със спе‐
циална сол за съдомиялни машини.
3. Заредете дозатора за препарат за из‐
плакване с препарат за изплакване.
4. Заредете съдомиялната машина с
прибори и съдове.
5. Изберете правилната програма за из‐
миване за тип зареждане и замърся‐
ване.
6. Поставете правилното количество
миялен препарат в дозатора за миял‐
ния препарат.
7. Стартирайте програмата за измиване.
Ако използвате миялен препарат на
таблетки, вижте главата "Използване
на миялен препарат".
Задаване на омекотителя на водата
Омекотителя за водата премахва мине‐
ралите и солите от водата. Минералите и
солите могат да имат лош ефект върху
работата на уреда.
Твърдостта на водата се измерва в екви‐
валентни скали:
• Немски градуси (°dH).
• Френски градуси (°TH).
• mmol/l (милимола за литър - междуна‐
родна единица за твърдостта на вода‐
та).
6
• Кларк.
Проверете каква е твърдостта на водата
във вашия регион и регулирайте омекоти‐
теля за водата. Вашата водоснабдителна
компания може да ви информира относно
твърдостта на водата във вашия регион.
Твърдост на водата
Настройка на твърдост на водата
°dH
°TH
mmol/l
Кларк
ръчно
електронно
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Не се изисква използване на сол.
Трябва да настроите омекотителя на
водата ръчно и електронно.
Ръчно регулиране
Уредът е настроен фабрично на ниво 2.
1
2
Поставете ключа в
положение 1 или 2.
Електронно регулиране
Омекотителят на водата фабрично е на‐
строен на положение 5.
1. Натиснете и задръжте бутона за старт/
отказ. Завъртете ключа на програмите
по часовниковата стрелка, докато про‐
грамният маркер съвпадне с първата
програма за измиване на командното
табло.
2. Отпуснете бутона за старт/отказ, кога‐
то индикаторната лампичка вкл./изкл.
и индикаторната лампичка за старт/от‐
каз започнат да мигат.
– Същевременно, индикаторната
лампичка за край на програмата за‐
почва да мига, за да покаже нивото
на омекотителя на водата.
Пример:
5 мигания, пауза, 5 мигания, пауза и
т. н. = ниво 5
3. Натиснете бутона за старт/отказ вед‐
нъж, за да повишите нивото на омеко‐
тителя на водата с една стъпка.
Индикаторната лампичка за край на
програмата показва новото ниво.
4. Завъртете ключа на програмите на из‐
ключено положение, за да запаметите
операцията.
Използване на сол за съдомиялни машини
ВНИМАНИЕ! Използвайте само сол
за съдомиялни машини. Типовете
сол, които не са приложими за
съдомиялна машина, предизвикват
повреда на омекотителя на водата.
7
сол.
1
2
Нормално е от резервоара за сол да
прелее вода, когато го зареждате със
Погрижете се извън от отделението
за сол да не остане нито зрънце сол.
Сол, която остане върху резервоара за
известно време, може да го пробие. Пре‐
поръчва се да се пусне програма за изми‐
ване незабавно след зареждането на кон‐
тейнера за сол. Това предотвратява коро‐
зия по причина на разсипана сол.
ВАЖНО! От време на време зареждайте
резервоара за солта.
3
Напълнете резер‐
воара за сол с 1 ли‐
тър вода (само при
първата опера‐
ция).
5
4
Капачката за солта има индикаторно про‐
зорче за зареждане в центъра. Когато в
резервоара за солта има сол, ясно се виж‐
да зелен поплавък. Когато солта се свър‐
ши, той почти изчезва от поглед.
6
Използване на препарат за изплакване
ВНИМАНИЕ! Използвайте само
марков препарат за изплакване,
подходящ за съдомиялни машини.
Изпълнете тези стъпки при зареждане на
дозатора за препарата за изплакване:
1
8
2
изплакване с други препарати (напр.
препарат за почистване на съдомиялни
машини, течен миялен препарат).
Съществува опасност от повреда на
уреда.
Регулиране на дозирането на
препарата за изплакване
3
4
Допълнете, когато
индикаторът за
препарат за из‐
плакване ( B) стане
прозрачен.
5
Кръговият селек‐
тор за препарат за
изплакване на уре‐
да е настроен фаб‐
рично на положе‐
ние 4.
За увеличаване
или намаляване на
дозирането вижте
"Как да постъпите,
ако...".
ВНИМАНИЕ! Не зареждайте
отделението за препарат за
Зареждане на прибори и съдове
Полезни препоръки и съвети
ВНИМАНИЕ! Използвайте уреда
само за домакински съдове, които са
подходящи за съдомиялни машини.
Не използвайте уреда за измиване на
предмети, които абсорбират вода (гъби,
домакински кърпи и др.).
• Преди зареждане на прибори и съдове
изпълнете следните стъпки:
– Отстранете всякакви остатъци от хра‐
на и замърсявания.
– Омекотете спечените останки от хра‐
на в тиганите.
• При зареждане на прибори и съдове из‐
пълнете следните стъпки:
– Поставяйте дълбоките съдове (на‐
пример купи, чаши и тигани) с дъното
нагоре.
– Уверете се, че не се събира вода в
съда или във вдлъбнатото му дъно.
– Уверете се, че приборите и съдовете
не са влезли един в друг.
– Уверете се, че приборите и съдовете
не покриват други прибори и съдове.
– Уверете се, че стъклените чаши не се
допират до други стъклени чаши.
– Поставяйте дребните предмети в
кошничката за прибори.
• По пластмасовите съдове и тиганите с
незалепващи покрития може да се за‐
държат водни капки. Пластмасовите съ‐
дове не се изсушават толкова добре,
колкото тези от порцелан и стомана.
• Поставяйте леките съдове в горната
кошница. Уверете се, че съдовете не се
движат.
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че
разпръскващите рамена може да се
движат свободно, преди да стартирате
програма за измиване.
9
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги
затваряйте вратичката, след като
заредите или извадите съдовете от
уреда. Отворената вратичка може да
бъде опасна.
1
Подредете големи‐
те чинии и капаци
по края на долната
кошница.
2
1
Подреждайте съ‐
довете така, че да
може водата да
стига до всички по‐
върхности.
2
За по-дълги съдо‐
ве, отворете наго‐
ре рафтовете за
чаши.
Регулиране на височината на горната
кошница
Ако поставяте големи чинии в долната
кошница, първо преместете горната кош‐
ница в горно положение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Регулирайте
височината, преди да заредите
горната кошница.
Максимална височина на съдовете в:
1
2
Използвайте решетката за прибори.
Ако размерите на приборите не по‐
зволяват използване на решетката, изва‐
дете я.
горна кош‐
ница
долна кош‐
ница
Горно поло‐
жение
20 см
31 см
Долно по‐
ложение
24 см
27 см
1
2
Изпълнете следните стъпки, за да преме‐
стите горната кошница в горно или долно
положение:
10
1. Преместете предните ограничители
на водачите (A) навън.
2. Извадете кошницата навън.
3. Поставете кошницата в горно или дол‐
но положение.
4. Върнете предните ограничители на во‐
дачите (A) в първоначалното им поло‐
жение.
ВНИМАНИЕ! Ако кошницата е в горно
положение, не поставяйте чаши на
рафтовете за чаши.
Използване на миялен препарат
Използвайте само миялни препарати
(прах, течен или на таблетки), които
са приложими за миялни машини.
Спазвайте информацията върху опаков‐
ката:
• дозировката, препоръчана от произво‐
дителя.
• препоръките за съхранение.
Не използвайте по-голямо количе‐
ство миялен препарат. Това спомага
за намаляване на замърсяването на окол‐
ната среда.
1
3
Заредете дозатора
за миялен препа‐
рат (A) с миялен
препарат.
4
Ако използвате
програма за изми‐
ване с фаза пред‐
миене, поставете
повече миялен
препарат в отделе‐
нието за препарат
за предмиене (B).
2
5
6
Различните марки миялни препарати
се разтварят за различно време. Ня‐
кои миялни препарати на таблетки не да‐
ват най-добър миялен резултат при крат‐
ки миялни програми. Използвайте дълги‐
те миялни програми, когато употребявате
миялни препарати на таблетки, за да се
премахне напълно миялният препарат.
11
Използване на комбиниран миялен
препарат на таблетки
Тези таблетки съдържат агенти, като мия‐
лен препарат, препарат за изплакване и
сол за съдомиялни машини. Някои типове
таблетки може да съдържат и други аген‐
ти.
Когато използвате таблетки, които съдър‐
жат специална сол и препарат за изплак‐
ване, не е необходимо да се зареждат
контейнерите за сол и препарат за изплак‐
ване. При това положение индикаторната
лампичка за препарат за изплакване оста‐
ва да свети, когато уредът е включен.
1. Направете проверка дали тези таблет‐
ки са приложими за местната твърдост
на водата. Вижте инструкциите на
производителя.
2. Изберете най-ниската настройка на
твърдост на водата и дозиране на пре‐
парат за изплакване.
Изпълнете следните стъпки, когато
резултатите от сушенето не са
задоволителни:
1. Заредете дозатора за препарат за из‐
плакване с препарат.
2. Задайте дозата на препарат за изплак‐
ване на положение 2.
За да използвате нормален миялен
препарат отново:
1. Заредете резервоара за сол и дозато‐
ра за миялен препарат.
2. Регулирайте настройката за твърдост
на водата на най-високо ниво.
3. Изпълнете програма за измиване без
съдове.
4. Регулирайте омекотителя на водата
на нивото на твърдост на водата във
вашия регион.
5. Регулирайте дозирането на препарата
за изплакване.
Изберете и стартирайте програма за измиване
Изпълнете следните стъпки, за да зада‐
дете и стартирате програма за измиване:
1. Затворете вратичката.
2. Завъртете ключа за програмите, за да
зададете програмата за измиване.
Вижте главата "Програми за измива‐
не".
– Индикаторната лампичка вкл./изкл.
светва.
– Индикаторната лампичка или лам‐
пички за програмата за измиване за‐
почват да мигат.
3. Натиснете бутона за старт/отказ.
– Програмата за измиване стартира
автоматично.
– Индикаторната лампичка за вкл./из‐
кл. светва.
– След като програмата започне,
остава да свети само индикаторът
за протичащата фаза.
12
Когато работи програмата за измива‐
не, не можете да сменяте програма‐
та. Отмяна на програмата за измиване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъсвайте
или отменяйте програма за измиване
само ако е необходимо.
ВНИМАНИЕ! Отваряйте вратичката
внимателно. Може да излезе гореща
пара.
Прекъсване на програма за измиване
Отворете вратичката.
• Програмата спира.
Затворете вратичката.
• Програмата продължава от момента на
прекъсване.
Отмяна на програма за измиване
Натиснете и задръжте бутона за старт/от‐
каз, докато индикаторът за старт/отказ из‐
гасне, а индикаторните лампички за фа‐
зата започнат да мигат.
Програмата за измиване се прекратява.
• В този момент можете да изпълните
следните стъпки:
1. Изключете уреда.
2. Задайте нова програма за измиване.
Напълнете дозатора за миялен препа‐
рат с миялен препарат, преди да зада‐
дете нова програма за измиване.
Задаване и стартиране на програма
за измиване с отложен старт
1. Задайте програма за измиване.
2. Натиснете бутона за отложен старт.
– Индикаторната лампичка за отло‐
жен старт светва.
3. Натиснете бутона за старт/отказ.
– Отброяването на времето до отло‐
жен старт започва.
– Индикатор на фазата изгасва.
Когато обратното броене завърши, про‐
грамата за измиване се стартира автома‐
тично.
• Индикаторната лампичка за отложен
старт изгасва.
• Индикаторната лампичка на протича‐
щата фаза светва.
Не отваряйте вратичката по време на
отброяването, за да предотвратите
прекъсване на отброяването. Когато за‐
творите вратичката отново, отброяването
продължава от момента на прекъсването.
Отмяна на отложения старт:
1. Натиснете и задръжте бутона за старт/
отказ, докато индикаторът за старт/от‐
каз и индикаторът за отложен старт из‐
гаснат. Започват да мигат индикатор‐
ните лампички за фазата на програма‐
та.
2. Натиснете бутона за старт/отказ, за да
стартирате програмата за измиване.
Край на програмата за измиване
• Уредът спира автоматично.
• Индикаторната лампичка за край на
програмата светва.
1. Изключете уреда.
2. Отворете вратичката.
3. За по-добри резултати от изсушаване‐
то оставете вратичката на съдомиял‐
ната машина открехната няколко ми‐
нути, преди да извадите съдовете.
Оставете съдовете да се охладят, преди
да ги извадите от уреда. Горещите съдове
може лесно да се повредят.
Изваждане на съдовете
• Първо извадете съдовете от долната
кошница, а после - от горната кошница.
• Отстрани и във вратичката на уреда мо‐
же да има вода. Неръждаемата стома‐
на се охлажда по-бързо от съдовете.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Задайте уреда
в изключено положение, преди да
почиствате някоя негова част.
Почистване на филтрите
ВАЖНО! Не използвайте уреда без
филтрите. Уверете се, че филтрите са
инсталирани правилно. Неправилното
инсталиране ще доведе до
незадоволителни резултати от
измиването и повреда на уреда.
1
2
Почистете изцяло
филтрите A, B и C
под течаща вода.
13
ВАЖНО! Не сваляйте разпръскващите
рамена.
Ако отворите на разпръскващите рамена
се запушат, отстранете остатъците от за‐
мърсявания с коктейлна пръчица.
Външно почистване
4
3
За да извадите
Извадете плоския
филтрите B и C, за‐ филтър A от дъно‐
въртете дръжката то на уреда.
на около 1/4 обо‐
рот обратно на ча‐
совниковата
стрелка.
Почистете външните повърхности на ма‐
шината и командното табло с влажна ме‐
ка кърпа. Използвайте само неутрални
миялни препарати. Не използвайте абра‐
зивни продукти, стъргалки или разтвори‐
тел (ацетон, трихлоретилен и др....).
Предпазни мерки срещу замръзване
ВНИМАНИЕ! Не инсталирайте уреда
на места, където температурата е под
0 °C. Производителят не носи отговорност
за повреди, предизвикани от замръзване.
Ако това не е възможно, изпразнете уреда
и затворете вратичката. Изключете мар‐
куча за подаване на вода и го изпразнете.
5
Поставете фил‐
търната система
на място. За да за‐
ключите филтър‐
ната система, за‐
въртете дръжката
по часовниковата
стрелка, докато се
заключи на място.
Как да постъпите, ако
Уредът не се включва или спира по време
на работа.
Ако има неизправност, първо опитайте да
намерите решение на проблема сами. Ако
не можете да намерите решение на про‐
блема сами, обърнете се към Сервизния
център.
14
ВНИМАНИЕ! Изключете уреда,
преди да извършите следните
препоръчителни действия за коригиране.
Код на грешка и неизправност
Възможна причина и решение
• непрекъснато мигане на ин‐ • Кранът на водата е запушен или пълен с котлен
дикаторната лампичка за
камък.
старт/отказ
Почистете крана на водата.
• 1 мигане на индикаторната • Кранът на водата е затворен.
лампичка за край на програ‐
Отворете крана на водата.
мата
• Филтърът в маркуча за подаване на вода е запу‐
Съдомиялната машина не се
шен.
пълни с вода
Почистете филтъра.
• Свързването на маркуча за подаване на вода е
неправилно. Маркучът може да е смачкан или усу‐
кан.
Уверете се, че свързването е правилно.
• непрекъснато мигане на ин‐ • Има запушване в канала на мивката.
дикаторната лампичка за
Почистете канала на мивката.
старт/отказ
• Свързването на маркуча за източване на вода е
• 2 мигания на индикаторната
неправилно. Маркучът може да е смачкан или усу‐
лампичка за край на програ‐
кан.
мата
Уверете се, че свързването е правилно.
Съдомиялната машина не из‐
точва
• непрекъснато мигане на ин‐ • Затворете крана на водата и се обърнете към
дикаторната лампичка за
местния Сервизен център.
старт/отказ
• 3 мигания на индикаторната
лампичка за край на програ‐
мата
Устройството против наводне‐
ние работи
Програмата не се включва
• Вратичката на уреда не е затворена.
Затворете вратичката.
• Щепселът не е включен.
Включете го в мрежата.
• Изгорял е предпазител в таблото на домакинство‐
то.
Сменете предпазителя.
• Зададен е отложен старт.
Отменете отложения старт, за да пуснете програ‐
мата веднага.
След проверката включете уреда. Про‐
грамата продължава от момента на пре‐
късване. Ако неизправността се появи от‐
ново, обадете се в Сервизния център.
Следните данни са необходими, за да по‐
лучите бърза и правилна помощ:
• Модел (Mod.)
• Номер на продукта (PNC)
• Сериен номер (S.N.)
15
Потърсете тези стойности на табелката с
данни.
Запишете необходимите данни тук:
Описание на модела: ..........
Номер на продукт: ..........
Сериен номер: ..........
Резултатите от измиването не са задоволителни
Съдовете не са чисти
• Избраната програма за измиване не е приложима за то‐
зи тип зареждане и замърсяване.
• Кошниците са заредени неправилно, така че водата не
може да достигне всички повърхности.
• Разпръскващите рамена не се въртят свободно поради
неправилно нареждане на съдовете.
• Филтрите са замърсени или не са поставени правилно.
• Количеството препарат за измиване е твърде малко или
липсва.
Частици от варовикови
отлагания по съдовете
• Резервоарът за сол е празен.
• Омекотителят за вода е регулиран на грешно ниво.
• Капакът на резервоара за солта не е затворен правилно.
Съдовете са мокри и
мътни
• Не е използват препарат за изплакване.
• Дозаторът за препарат за изплакване е празен.
Има черти, млечни петна • Намалете дозата на препарата за изплакване.
или синкаво покритие
върху стъклените чаши и
чиниите
Засъхнали водни капки
• Увеличете дозата на препарата за изплакване.
върху стъклените чаши и • Причината може да е в миялния препарат.
чиниите
Технически данни
Размери
Ширина см
Височина см
Дълбочина см
44,6
81,8 - 87,8
57,5
Електрическо свързване напрежение - обща мощ‐
ност - предпазител
Информацията за електрическото свързване е дадена
на табелката с данни на вътрешния ръб на вратичката
на съдомиялната машина.
Налягане на подаваната
вода
Минимум
Вместимост
16
0,5 bar (0,05 MPa)
Максимум
8 bar (0,8 MPa)
Комплекти
9
Опазване на околната среда
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакинските
отпадъци. Вместо това, той трябва да се
предаде в специализиран пункт за
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. Като се
погрижите този продукт да бъде
изхвърлен по подходящ начин, вие ще
помогнете за предотвратяване на
възможните негативни последствия за
околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да бъдат
предизвикани от неправилното
изхвърляне като отпадък на този продукт.
За по-подробна информация за
рециклиране на този продукт се обърнете
към местната градска управа, службата за
вторични суровини или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Опаковъчните материали са безопасни за
околната среда и могат да се рециклират.
Пластмасовите компоненти са означени с
маркировка, напр. >PE<, >PS< и др. Из‐
хвърляйте опаковъчните материали в съ‐
ответния контейнер на местата за битови
отпадъци.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При
изхвърляне на уреда следвайте
процедурата:
• Извадете щепсела от контакта.
• Отрежете захранващия кабел и щепсе‐
ла и ги изхвърлете.
• Изхвърлете ключалката на вратичката.
Това ще попречи на децата да се за‐
творят вътре в уреда и да бъде застра‐
шен животът им.
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че
захранващият щепсел е изключен от
контакта по време на инсталирането.
ВАЖНО! Спазвайте инструкциите в
приложения шаблон за:
• Вграждане на уреда.
• Инсталиране на мебелния панел.
• Свързване на подаването и източване‐
то на вода.
Инсталиране на уреда под плот (кухнен‐
ски плот или мивка).
Ако е необходим ремонт, уредът трябва
да бъде леснодостъпен за техника.
Поставете уреда в близост до кран за во‐
да и отточен канал.
За вентилацията на съдомиялната маши‐
на са необходими само подаване на вода,
източване на вода и захранващ кабел.
Съдомиялната машина има регулируеми
крачета, за да се позволи регулирането на
височината.
Когато вкарвате машината, внимавайте
маркучите за подаване и източване на во‐
да и захранващият кабел да не бъдат пре‐
гънати или смачкани.
Закрепване на уреда към съседните
шкафове
Уверете се, че плотът, под който поставя‐
те уреда, има безопасна конструкция (съ‐
седни кухненски уреди, шкафове, стена).
Регулиране на нивото на уреда
Уверете се, че уредът е нивелиран за пра‐
вилно затваряне и уплътняване на вра‐
тичката. Ако нивото на уреда е правилно,
вратичката не засяга страните на шкафа.
Ако вратичката не се затваря правилно,
разхлабете или затегнете регулиращите
крачета, докато уредът бъде нивелиран.
17
Водно съединение
Маркуч за подаване на вода
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
подаващи маркучи от стар уред.
Налягането на водата трябва да бъде в
рамките на ограниченията (вж. "Техниче‐
ски спецификации"). Уверете се, че мест‐
ната водоснабдителна компания осигуря‐
ва средното налягане на мрежата за ва‐
шия регион.
Уверете се, че няма прегъвания в маркуча
за подаване на вода и че той не е смачкан
или усукан.
Завъртете маркуча за подаване на вода
наляво или надясно, така че да съответ‐
ства на поставянето на контрагайката. По‐
ставете правилно контрагайката, за да не
допуснете течове на вода.
ВНИМАНИЕ! Не свързвайте уреда
към нови тръби, които не са били
използвани дълго време. Оставете
водата да тече няколко минути и след
това свържете маркуча за подаване.
Маркуч за подаване на вода с
предпазен вентил
Маркучът за подаване на вода е с двойни
стени и има вътрешен мрежов кабел и
предпазен вентил. Маркучът за подаване
на вода е под налягане само когато про‐
тича водата. Ако има теч в маркуча за
подаване на вода, предпазният вентил
прекъсва течащата вода.
18
ПРЕДУПРЕЖ‐
ДЕНИЕ! Опас‐
но напрежение
Внимавайте, когато свързвате маркуча за
подаване на вода:
• Не потапяйте маркуча за подаване на
вода или предпазния вентил във вода.
• Ако маркучът за подаване на вода или
предпазният вентил е повреден, неза‐
бавно изключете щепсела от контакта.
• Само Сервизният център може да сме‐
ня маркуча за подаване на вода с пред‐
пазен вентил.
Маркуч за оттичане
max 85 cm
max 400 cm
Свържете уреда към топла вода (макс.
60°) или към студена вода.
Ако топлата вода идва от алтернативни
източници на енергия, които са по-безо‐
пасни за околната среда (например слън‐
чеви или фотоелектрически панели и вя‐
търна енергия), използвайте топла вода,
за да намалите консумацията.
Свържете маркуча за подаване на вода
към кран с резба 3/4".
min 40 cm
1
Свържете маркуча
за оттичане на во‐
дата към сифона
на мивката.
3
2
4
Вътрешният диаметър трябва да бъде помалък от диаметъра на маркуча.
Ако свързвате маркуча за оттичане на во‐
дата към сифон под мивката, свалете
пластмасовата мембрана (A). Ако не сва‐
лите мембраната, останалата храна може
да предизвика запушване в сифона на
маркуча за източване.
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че водните
съединения са херметични, за да
предотвратите теч на вода.
Свързване към електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Производителят не поема
отговорност, ако вие не спазите тези
мерки за безопасност.
Заземете уреда в съответствие с мерките
за безопасност.
Уверете се, че номиналното напрежение
и типът на захранването на табелката с
данни отговарят на напрежението и
захранването на местното
електроснабдяване.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от токов удар
контакт.
Не използвайте разклонители,
съединители и удължителни кабели.
Съществува опасност от пожар.
Не сменяйте сами захранващия кабел.
Обърнете се към Сервизния център.
Уверете се, че щепселът на захранването
е достъпен след инсталирането.
Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги дърпайте за
щепсела.
19
www.zanussi.com
117972531 - 00 - 052009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising