Zanussi | ZDTS300 | User manual | ZANUSSI ZDTS300 Handleiding

ZANUSSI ZDTS300 Handleiding
NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Afwasautomaat
Dishwasher
Lave-vaisselle
Geschirrspüler
ZDTS 300
2
14
26
39
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programma’s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opties _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Voor het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
4
5
6
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Probleemoplossing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Technische informatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsvoorschriften
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies
voor installatie en gebruik van het apparaat. De
fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en
schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking,
letsel of permanente invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij
moeten onder toezicht staan of instructies
krijgen over het gebruik van dit apparaat van
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt
van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van
kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van
het apparaat als de deur open is.
Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet op een
plek waar de temperatuur onder de 0 °C
komt.
2
• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast
veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Controleer of de elektrische informatie op het
typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met
een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door
onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact als
de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet aan met
natte handen.
• Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Aansluiting aan de waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
www.zanussi.com
• Laat het water stromen tot het schoon is
voordat u het apparaat aansluit op nieuwe
leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een hoofdkabel
aan de binnenkant.
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd is, haal
dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.
Gebruik van het apparaat
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk
gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
– Personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Boerderijen
– Door gasten in hotels, motels en andere
woonomgevingen
– Bed-and-breakfast-accommodatie.
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe punten
in het bestekmandje met de punten omlaag
in horizontale positie.
www.zanussi.com
• Laat de deur van het apparaat niet open
staan zonder toezicht om te voorkomen dat
er iemand over struikelt.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het
vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het apparaat en
drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat als
het programma is voltooid. Er kan vaatwasmiddel op de borden zitten.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een programma wordt uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in
het apparaat.
Servicedienst
• Contact opnemen met de klantenservice
voor reparatie van het apparaat. Wij raden
uitsluitend het gebruik van originele onderdelen aan.
• Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende informatie
heeft van het typeplaatje.
Model:
Productnummer:
Serienummer:
3
Beschrijving van het product
1 Onderste sproeiarm
2 Filters
9
3 Typeplaatje
4 Glansmiddeldoseerbakje
8
7
6
5 Afwasmiddeldoseerbakje
6 Zoutreservoir
1
2
5
7 Waterhardheidsknop
8 Bovenste sproeiarm
3
4
9 Bovenkorf
Bedieningspaneel
2
1
A
B
3
4
C
5
1 Aan/uit-toets
2 Programmakeuzetoetsen
4 Indicatielampjes
5 Functietoetsen
3 Toets startuitstel
Indicatielampjes
Beschrijving
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
Einde-indicatielampje.
Programma’s
Programma1)
Mate van vervuiling
Type lading
Sterk bevuild
Serviesgoed, bestek en pannen
4
Programma
fasen
Voorwas
Afwassen 70 °C
Spoelingen
Drogen
Duur
(min)
80 - 90
Energie(kWh)
1.5 - 1.7
Water
(l)
16 - 18
www.zanussi.com
Programma1)
2)
3)
4)
Mate van vervuiling
Type lading
Programma
fasen
Duur
(min)
Energie(kWh)
Water
(l)
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
Voorwas
Afwassen 65 °C
Spoelingen
Drogen
100 - 110
1.1 - 1.2
15 - 16
Net gemaakt vuil
Serviesgoed en
bestek
Afwassen 65 °C
Spoelen
30
0.8
8
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
Voorwas
Afwassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
160 - 180
0.8 - 0.9
9 - 10
Alles
Voorwas
12
01.1
3.5
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan
de programmaduur en de verbruikswaarden veranderen.
2) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen. Het programma geeft goede wasresultaten in
een korte tijd.
3) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en
bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.)
4) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het
serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar:
info.test@dishwasher-production.com
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt.
Opties
Geluidssignalen
De geluidssignalen klinken onder de volgende
omstandigheden:
• Het programma is voltooid.
• Het niveau van de waterontharder is elektronisch gewijzigd.
• Er een storing in het apparaat optreedt.
Fabrieksinstelling: aan. U kunt de geluidssignalen uitschakelen.
Hoe schakelt u geluidssignalen uit
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘HET PROGRAMMA
INSTELLEN EN STARTEN'.
www.zanussi.com
2. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B) en
(C) en houd deze toetsen ingedrukt totdat
de indicatielampjes van functietoetsen (A),
(B) en (C) gaan knipperen.
3. Druk op functietoets (C),
• De indicatielampjes van de functietoetsen
(A) en (B) gaan uit.
• Het indicatielampje van functietoets (C)
blijft knipperen.
• Het eindlampje gaat branden.
4. Druk op de functietoets (C). Het indicatielampje voor het einde gaat uit en de geluidssignalen worden uitgeschakeld.
5. Schakel het apparaat uit om de instelling te
bevestigen.
5
Hoe schakelt u geluidssignalen in
1. Zie 'De geluidssignalen inschakelen', stap
(1) tot en met (3).
2. Druk op functietoets (C),
• De indicatielampjes van de functietoetsen
(A) en (B) gaan uit.
• Het indicatielampje van functietoets (C)
blijft knipperen.
• Het eindlampje gaat uit.
3. Druk op de functietoets (C). Het eindlampje
gaat aan en de geluidssignalen werken.
4. Schakel het apparaat uit om de instelling te
bevestigen.
Voor het eerste gebruik
1. Controleer of het ingestelde niveau van de
waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet het geval
is, dan stelt u de waterontharder in. Neem
contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het
water in uw omgeving.
2. Het zoutreservoir vullen.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Er kunnen wasmiddelen in het apparaat
achtergebleven zijn. Start een programma
om ze te verwijderen. Gebruik geen wasmiddel en gebruik de mandjes niet.
De waterontharder instellen
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duitse
graden
(°dH)
Franse
graden
(°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Handmatig
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Fabrieksinstelling
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig en
elektronisch instellen.
6
www.zanussi.com
Let op! Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het bijvult.
Gevaar voor roest. Start om dit te voorkomen
een programma nadat u het zoutreservoir heeft
bijgevuld.
Handmatig instellen
1
2
Zet de waterhardheidsknop op stand 1
of 2.
1
2
Elektronische instelling
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘HET PROGRAMMA
INSTELLEN EN STARTEN'.
2. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B) en
(C) en houd deze toetsen ingedrukt totdat
de indicatielampjes van functietoetsen (A),
(B) en (C) gaan knipperen.
3. Druk op functietoets (A).
• De indicatielampjes van de functietoetsen
(B) en (C) gaan uit.
• Het indicatielampje van functietoets (A)
blijft knipperen.
• Het geluidssignaal klinkt en het het eindlampje knippert om het huidige niveau
van de waterontharder te tonen.
– Het aantal keer knipperen van het
eindindicatielampje en het aantal geluidssignalen duiden het niveau aan
van de waterontharder.
5 geluidssignalen en 5 knipperingen +
pauze + 5 geluidssignalen en 5 knipperingen = niveau 5.
4. Druk herhaaldelijk op functietoets (A) om de
instelling te wijzigen. Elke keer dat u op
functietoets (A) drukt, gaat u naar het volgende niveau.
5. Schakel het apparaat uit om de instelling te
bevestigen.
3
Doe 1 liter water in
het zoutreservoir (alleen de eerste keer).
5
4
6
Het zoutreservoir vullen
www.zanussi.com
7
Het glansmiddeldoseerbakje vullen
2
1
U kunt het schuifje voor de vrij te geven hoeveelheid instellen tussen stand 1 (laagste
hoeveelheid) en stand 4 (hoogste hoeveelheid).
max
3
32
--
1
4
MA X
+
4
Dagelijks gebruik
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
activeren. Zorg ervoor dat het apparaat in
de instelmodus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje als het
indicatielampje van het glansmiddel
brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te stellen en
te starten voor het type lading en de mate
van vervuiling.
Vaatwasmiddel gebruiken
1
2
3
8
www.zanussi.com
2. Blijf op de toets startuitstel drukken tot het
aantal uur wordt weergegeven dat u wilt instellen. U kunt 3, 6 of 9 uur instellen.
• Het controlelampje startuitstel gaat branden.
3. Sluit de deur van het apparaat. Het aftellen
start. Nadat het aftelproces voltooid is,
wordt het programma gestart.
4
5
Plaats een kleine
hoeveelheid van het
vaatwasmiddel in de
binnenkant van de
deur van het apparaat
als het programma
een voorwasfase
heeft.
Een programma instellen en starten
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus staan om
bepaalde acties te accepteren.
Het apparaat staat in de instelmodus als na activatie alle programmalampjes aan zijn.
Als het bedieningspaneel andere instellingen
toont, houd dan de functietoetsen (B) en (C)
tegelijkertijd ingedrukt tot het apparaat in instelmodus staat.
Een programma starten zonder een
uitgestelde start
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de toets van het programma dat u
wilt instellen.
• Het bijbehorende programmalampje blijft
branden.
• Alle andere programmalampjes gaan uit.
4. Sluit de deur van het apparaat. Het programma wordt gestart.
Een programma starten met een
uitgestelde start
1. Stel het programma in.
www.zanussi.com
De deur openen als het apparaat in
werking is
Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als u
de deur weer sluit, gaat het apparaat verder
vanaf het punt van onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B) en (C)
en houd de functietoetsen ingedrukt tot het
controlelampje uitgestelde start uit gaat en alle
programmatoets-indicatielampjes aan gaan.
Als u een uitgestelde start annuleert, gaat
het apparaat terug naar de instelmodus. U
moet het programma opnieuw instellen.
Het programma annuleren
Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B) en (C)
en houd de functietoetsen ingedrukt, totdat alle
programmatoets-indicatielampjes aan gaan.
Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u
een nieuw programma start.
Aan het einde van het programma
Wanneer het programma is voltooid, hoort u
met tussenpozen een geluidssignaal.
1. Open de deur van het apparaat. Het eindlampje staat aan.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
deactiveren.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze
uit het apparaat neemt. Hete borden zijn
gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en
op de deur van het apparaat. Roestvrij
staal koelt sneller af dan borden.
9
Aanwijzingen en tips
De waterontharder
Hard water bevat een grote hoeveelheid mineralen die schade aan het apparaat en slechte
schoonmaakresultaten kan veroorzaken. De waterontharder neutraliseert deze mineralen.
Het regenereerzout houdt de waterontharder
schoon en in goede staat. Het is belangrijk om
het correcte niveau voor de waterontharder in
te stellen. Dit zorgt ervoor dat de waterontharder de juiste hoeveelheid regenereerzout en
water gebruikt.
Met behulp van zout, glansmiddel en
afwasmiddel
• Gebruik alleen zout, glansmiddel en afwasmiddel voor afwasautomaten. Andere producten kunnen het apparaat beschadigen.
• Het glansmiddel helpt om tijdens de laatste
spoelfase het servies te drogen zonder strepen en vlekken.
• Gecombineerde afwastabletten bevatten
vaatwasmiddel, glansmiddel en andere middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving. Zie de instructies op de verpakking
van de producten.
• Vaatwastabletten worden bij korte programma's niet helemaal opgelost. Wij bevelen u
aan de tabletten alleen bij lange programma's
te gebruiken, om restjes afwasmiddel op uw
serviesgoed te voorkomen.
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de instructies van
de vaatwasmiddelfabrikant.
De korven inruimen
Zie de meegeleverde folder voor voorbeelden van het inruimen van de korven.
• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen
af te wassen die vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat die
gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin
en koper.
10
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die
water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Voor het gemakkelijk verwijderen van aangebrande voedselresten weekt u de pannen
eerst in water voordat u ze in het apparaat
plaatst.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen
en pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in
elkaar schuiven. Meng lepels met ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen niet
aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in de bovenste korf.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen
ronddraaien voordat u een programma start.
Voor het starten van een programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn geplaatst.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• De positie van de items in de mandjes correct is.
• Het programma van toepassing is op het type lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is gebruikt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is toegevoegd (tenzij u gecombineerde afwastabletten gebruikt).
• De dop van het zoutreservoir goed dicht zit.
www.zanussi.com
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Schakel het apparaat uit
en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters en reinig deze
zo nodig.
A
5
Zet het filter (A) terug
in de startpositie.
Zorg ervoor dat ze
goed worden gemonteerd onder de twee
geleiders (D).
De filters reinigen
C
B
A
1
D
6
Zet filters (B) en (C)
in elkaar. Plaats ze op
hun plek in filter (A).
Draai de hendel
rechtsom draaien tot
het vastzit.
Een onjuiste plaatsing van de filters kan
leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat beschadigen.
2
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met
een smal en puntig voorwerp.
A
4
3
Draai om de filters
Verwijder filter (A).
(B) en (C) te verwijReinig het filter met
deren de hendel naar water.
links. Haal filter (B) en
(C) uit elkaar. Reinig
de filters met water.
Buitenkant reinigen
Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes
of oplosmiddelen.
Probleemoplossing
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Raadpleeg voordat u contact opneemt met de
service-afdeling, de informatie die volgt voor
oplossing van het probleem.
www.zanussi.com
Bij sommige problemen knipperen bepaalde lampjes continu en/of met tussenpozen en wordt er tegelijkertijd een
alarmcode weergegeven.
11
Foutcode
Probleem
• Het lampje van het ingestelde programma knippert
continu.
• Het eindlampje knippert 1 keer onderbroken.
Het apparaat wordt niet met water gevuld.
• Het lampje van het ingestelde programma knippert
continu.
• Het eindlampje knippert 2 keer onderbroken.
Het apparaat pompt geen water af.
• Het lampje van het ingestelde programma knippert
continu.
• Het eindlampje knippert 3 keer onderbroken.
Anti-overstromingsbeveiliging is aan.
Waarschuwing! Schakel het apparaat uit
voordat u controles uitvoert.
Probleem
U kunt het apparaat niet activeren.
Mogelijke oplossing
Zorg dat de stekker in het stopcontact is gestoken.
Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
Het programma start niet.
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie
of wacht u tot het einde van het aftellen.
Het apparaat wordt niet met water gevuld.
Controleer of de waterkraan is geopend.
Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig
contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat pompt geen water af.
Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.
De anti-overstromingsbeveiliging is aan.
Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de service-afdeling.
Schakel het apparaat na de controles in. Het
programma gaat verder vanaf het punt waar het
werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u
contact op met onze service-afdeling.
Neem ook contact op met de service-afdeling
als er andere alarmcodes worden weergegeven.
12
De was- en droogresultaten zijn niet naar
tevredenheid
Witte strepen of een blauwe waas op
glazen en serviesgoed
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te
hoog. Zet de dosering van het glansmiddel
op een lagere stand.
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
www.zanussi.com
Vlekken en opgedroogde watervlekken
op glazen en servies
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te
laag. Zet de dosering van het glansmiddel op
een hogere stand.
• De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan de
oorzaak zijn.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Zie ‘AANWIJZINGEN EN TIPS’ voor andere mogelijke oorzaken.
Het serviesgoed is nat
• Het programma heeft geen droogfase of een
te lage droogtemperatuur.
Technische informatie
Afmeting
Breedte / hoogte / diepte (mm)
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zie het typeplaatje.
Voltage
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Tijd
50 Hz
Waterdruk
Min. / max. (bar / MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vermogen
Couverts
Energieverbruik
Modus aan
0.99 W
Modus uit
0.10 W
max. 60 °C
9
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv.
zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te
verminderen.
Milieubescherming
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zich zouden kunnen
www.zanussi.com
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product,
kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
• Gooi het verpakkingsmateriaal op juiste wijze
weg. Recycle de materialen met het symbool
.
13
Contents
Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Control panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programmes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Options _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Before first use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
16
16
16
17
18
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Troubleshooting _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environment concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20
21
22
23
25
25
Subject to change without notice.
Safety instructions
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible if an incorrect
installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or
permanent disability.
• Do not let persons, children included, with
reduced physical sensory, reduced mental
functions or lack of experience and knowledge use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of
the appliance by a person who is responsible
for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from the appliance door when it is open.
Installation
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance where the
temperature is less than 0 °C.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Make sure that the appliance is installed below and adjacent to safe structures.
Electrical connection
14
Warning! Risk of fire and electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on
the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof
socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the mains
plug and to the mains cable. Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be carried out by our Service Centre.
• Connect the mains plug to the mains socket
only at the end of the installation. Make sure
that there is access to the mains plug after
the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug.
• Do not touch the mains cable or the mains
plug with wet hands.
• This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Water connection
• Make sure not to cause damage to the water
hoses.
• Before you connect the appliance to new
pipes or pipes not used for a long time, let
the water flow until it is clean.
• The first time you use the appliance, make
sure that there is no leakage.
www.zanussi.com
• The water inlet hose has a safety valve and a
sheath with an inner mains cable.
Warning! Dangerous voltage.
• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plug from the
mains socket. Contact Service to replace the
water inlet hose.
Use
• This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
– Staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments
– Farm houses
– By clients in hotels, motels and other residential type environments
– Bed and breakfast type environments.
Warning! Risk of injury, burns, electrical
shock or fire.
• Do not change the specification of this appliance.
• Put knives and cutlery with sharp points in
the cutlery basket with the points down or in
a horizontal position.
• Do not keep the appliance door open without
supervision to prevent to fall on it.
www.zanussi.com
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous. Obey
the safety instructions on the detergent
packaging.
• Do not drink and play with the water in the
appliance.
• Do not remove the dishes from the appliance
until the programme is completed. There can
be detergent on the dishes.
• The appliance can release hot steam if you
open the door while a programme operates.
• Do not put flammable products or items that
are wet with flammable products in, near or
on the appliance.
• Do not use water spray and steam to clean
the appliance.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent children
and pets to get closed in the appliance.
Service
• Contact the Service to repair the appliance.
We recommend only the use of original
spare parts.
• When you contact the Service, ensure that
you have the following information that is
available on the rating plate.
Model :
PNC :
Serial Number :
15
Product description
1 Lower spray arm
2 Filters
9
3 Rating plate
4 Rinse aid dispenser
8
7
6
5 Detergent dispenser
6 Salt container
1
2
5
7 Water hardness dial
8 Upper spray arm
3
4
9 Upper basket
Control panel
2
1
A
B
3
4
C
5
1 On/off button
2 Programme buttons
4 Indicators
5 Function buttons
3 Delay button
Indicators
Description
Salt indicator. This indicator is off while the programme operates.
Rinse aid indicator. This indicator is off while the programme operates.
End indicator.
Programmes
Programme
1)
Degree of soil
Type of load
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
16
Programme
phases
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
Duration
(min)
80 - 90
Energy
(kWh)
1.5 - 1.7
Water
(l)
16 - 18
www.zanussi.com
Programme
1)
2)
3)
4)
Degree of soil
Type of load
Programme
phases
Duration
(min)
Energy
(kWh)
Water
(l)
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 65 °C
Rinses
Dry
100 - 110
1.1 - 1.2
15 - 16
Fresh soil
Crockery and cutlery
Wash 65 °C
Rinse
30
0.8
8
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
160 - 180
0.8 - 0.9
9 - 10
All
Prewash
12
01.1
3.5
1) The pressure and the temperature of the water , the variations of the mains supply, the options and the
quantity of dishes can change the programme duration and the consumption values.
2) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time.
3) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and
cutlery with normal soil. (This is the standard programme for test institutes).
4) Use this programme to quickly rinse the dishes. This prevents the remaining food to bond on the dishes and
bad odours to come out from the appliance.
Do not use detergent with this programme.
Information for test institutes
For all the necessary information for test performance. send an email to:
info.test@dishwasher-production.com
Write down the product number (PNC) that is on the rating plate.
Options
Acoustic signals
The acoustic signals operate in these conditions:
• The programme is completed.
• The level of the water softener is adjusted
electronically.
• The appliance has a malfunction.
Factory setting: on. You can deactivate the
acoustic signals.
How to deactivate the acoustic signals
1. Press the on/off button to activate the appliance. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ‘SETTING AND
STARTING A PROGRAMME’.
www.zanussi.com
2. Press and hold function buttons (B) and (C)
at the same time until the indicators of function buttons (A), (B) and (C) start to flash.
3. Press function button (C),
• The indicators of function buttons (A)
and (B) go off.
• The indicator of function button (C) continues to flash.
• The end indicator comes on.
4. Press function button (C). The end indicator
goes off, the acoustic signals are deactivated.
5. Deactivate the appliance to confirm the setting.
17
How to activate the acoustic signals
1. Refer to ‘How to deactivate the acoustic
signals’, step (1) through (3).
2. Press function button (C),
• The indicators of function buttons (A)
and (B) go off.
• The indicator of function button (C) continues to flash.
• The end indicator is off.
3. Press function button (C). The end indicator
comes on, the acoustic signals are active.
4. Deactivate the appliance to confirm the setting.
Before first use
1. Make sure that the set level of the water
softener agrees with the water hardness in
your area. If not, adjust the water softener.
Contact your local water authority to know
the water hardness in your area.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Processing residues can stay in the appliance. Start a programme to remove them.
Do not use detergent and do not load the
baskets.
Adjusting the water softener
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Manual
Electronic
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
You must adjust the water softener manually and electronically.
18
www.zanussi.com
of corrosion. To prevent it, after you fill the salt
container, start a programme.
Manual adjustment
1
2
Turn the water hardness dial to the position 1 or 2.
1
2
Electronic adjustment
1. Press the on/off button to activate the appliance. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ‘SETTING AND
STARTING A PROGRAMME’.
2. Press and hold function buttons (B) and (C)
at the same time until the indicators of function buttons (A), (B) and (C) start to flash.
3. Press function button (A).
• The indicators of function buttons (B)
and (C) go off.
• The indicator of function button (A) continues to flash.
• Intermittent acoustic signals operate and
the end indicator flashes showing the
current setting of the water softener.
– The number of flashes of the end indicator and the number of the acoustic
signals show the level of the water
softener.
E.g. 5 acoustic signals and 5 flashes +
pause + 5 acoustic signals and 5
flashes = level 5.
4. Press function button (A) again and again
to change the setting. Each time you press
function button (A) you go to the next level.
5. Deactivate the appliance to confirm the setting.
Filling the salt container
Caution! Water and salt can come out
from the salt container when you fill it. Risk
www.zanussi.com
3
Put 1 litre of water in
the salt container (only for the first time).
5
4
6
Filling the rinse aid dispenser
1
2
19
max
32
--
1
4
MA X
+
3
4
To adjust the released quantity of rinse aid,
turn the selector between position 1 (lowest
quantity) and position 4 (highest quantity).
Daily use
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the appliance. Make sure that the appliance is in setting mode, refer to ’SETTING AND STARTING A PROGRAMME’.
• If the salt indicator is on, fill the salt container.
• If the rinse aid indicator is on, fill the rinse
aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Set and start the correct programme for the
type of load and the degree of soil.
3
Using the detergent
4
1
2
5
If the programme has
a prewash phase, put
a small quantity of
detergent on the inner part of the appliance door.
Setting and starting a programme
Setting mode
The appliance must be in setting mode to accept some operations.
20
www.zanussi.com
The appliance is in setting mode when, after
the activation, all the programme indicators
come on.
If the control panel shows other conditions,
press and hold function buttons (B) and (C) at
the same time until the appliance is in setting
mode.
Starting a programme without delay start
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the appliance. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press the button of the programme you
want to set.
• The related programme indicator stays
on.
• All the other programme indicators go off.
4. Close the appliance door. The programme
starts.
Starting a programme with delay start
1. Set the programme.
2. Press the delay button again and again until
the indicator of the number of hours you
want to set comes on. You can set 3, 6 or 9
hours.
• The delay indicator comes on.
3. Close the appliance door. The countdown
starts. When the countdown is completed,
the programme starts.
Opening the door while the appliance
operates
Cancelling the delay start
Press and hold function buttons (B) and (C) at
the same time until the delay indicator goes off
and all the programme indicators come on.
When you cancel a delay start, the appliance goes back to setting mode. You have
to set the programme again.
Cancelling the programme
Press and hold function buttons (B) and (C) at
the same time until all the programme indicators come on.
Make sure that there is detergent in the
detergent dispenser before you start a
new programme.
At the end of the programme
When the programme is completed, an intermittent acoustic signal operates and the end indicator comes on.
1. Press the on/off button to deactivate the
appliance.
2. Close the water tap.
• Let the dishes become cold before you
remove them from the appliance. Hot
dishes can be easily damaged.
• First remove the items from the lower
basket, then from the upper basket.
• There can be water on the sides and on
the door of the appliance. Stainless
steel becomes cool more quickly than
the dishes.
If you open the door, the appliance stops.
When you close the door, the appliance continues from the point of interruption.
Hints and tips
The water softener
Hard water contains a high quantity of minerals
that can cause damage to the appliance and
bad washing results. The water softener neutralises these minerals.
The dishwasher salt keeps the water softener
clean and in good conditions. It is important to
set the right level of the water softener. This
www.zanussi.com
makes sure that the water softener uses the
correct quantity of dishwasher salt and water.
Using salt, rinse aid and detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent for
dishwasher. Other products can cause damage to the appliance.
21
• The rinse aid helps, during the last rinsing
phase, to dry the dishes without streaks and
stains.
• Combi detergent tablets contain detergent,
rinse aid and other added agents. Be sure
that these tablets are applicable to the water
hardness in your area. Refer to the instructions on the packaging of the products.
• Detergent tablets do not fully dissolve with
short programmes. To prevent detergent residues on the tableware, we recommend that
you use the tablets with long programmes.
Do not use more than the correct quantity
of detergent. Refer to the instructions on
the detergent packaging.
Loading the baskets
Refer to the supplied leaflet with examples
of the load of the baskets.
• Only use the appliance to wash items that
are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items made of
wood, horn, aluminium, pewter and copper.
• Do not put in the appliance items that can
absorb water (sponges, household cloths).
• Remove remaining food from the items.
• To remove easily remaining burned food,
soak pots and pans in water before you put
them in the appliance.
• Put hollow items (cups, glasses and pans)
with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do not
bond together. Mix spoons with other cutlery.
• Make sure that glasses do not touch other
glasses.
• Put the small items in the cutlery basket.
• Put the light items in the upper basket. Make
sure that they do not move.
• Make sure that the spray arms can move
freely before you start a programme.
Before starting a programme
Make sure that:
• The filters are clean and correctly installed.
• The spray arms are not clogged.
• The position of the items in the baskets is
correct.
• The programme is applicable for the type of
load and for the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is used.
• There is dishwasher salt and rinse aid (unless you use combi detergent tablets).
• The cap of the salt container is tight.
Care and cleaning
Warning! Before maintenance, deactivate
the appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
Cleaning the filters
C
Dirty filters and clogged spray arms decrease the washing results.
Make a check regularly and, if necessary, clean
them.
B
A
1
22
2
www.zanussi.com
An incorrect position of the filters can
cause bad washing results and damage to
the appliance.
A
4
3
To remove filters (B) Remove filter (A).
and (C), turn the han- Wash the filter with
dle counterclockwise water.
and remove. Pull
apart filter (B) and
(C). Wash the filters
with water.
Cleaning the spray arms
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms are clogged, remove remaining parts of soil with a thin pointed
object.
External cleaning
Clean the appliance with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads or solvents.
D
A
5
Put filter (A) to its initial position. Make
sure that it assembles
correctly under the
two guides (D).
6
Assemble filters (B)
and (C). Put them into position in filter
(A). Turn the handle
clockwise until it
locks.
Troubleshooting
The appliance does not start or it stops during
operation.
Before you contact the Service, refer to the information that follows for a solution to the problem.
Alarm code
• The indicator of the set programme flashes continuously.
• The end indicator flashes 1 time intermittently.
www.zanussi.com
With some problems, different indicators
flash continuously or intermittently at the
same time to show an alarm code.
Problem
The appliance does not fill with water.
23
Alarm code
Problem
• The indicator of the set programme flashes continuously.
• The end indicator flashes 2 times intermittently.
The appliance does not drain the water.
• The indicator of the set programme flashes continuously.
• The end indicator flashes 3 times intermittently.
The anti-flood device is on.
Warning! Deactivate the appliance before
you do the checks.
Problem
You cannot activate the appliance.
Possible solution
Make sure that the mains plug is connected to the mains
socket.
Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse box.
The programme does not start.
Make sure that the appliance door is closed.
If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end
of the countdown.
The appliance does not fill with water.
Make sure that the water tap is open.
Make sure that the pressure of the water supply is not too
low. For this information, contact your local water authority.
Make sure that the water tap is not clogged.
Make sure that the filter in the inlet hose is not clogged.
Make sure that the inlet hose has no kinks or bends.
The appliance does not drain the water.
Make sure that the sink spigot is not clogged.
Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
The anti-flood device is on.
Close the water tap and contact the Service.
After the checks are completed, activate the
appliance. The programme continues from the
point of interruption.
If the problem occurs again, contact the Service.
If other alarm codes appear, contact the Service.
Stains and dry water drops on glasses
and dishes
• The released quantity of rinse aid is not sufficient. Adjust the rinse aid selector to a higher
position.
• The quality of the detergent can be the
cause.
If the washing and drying results are not
satisfactory
Dishes are wet
• The programme is without a drying phase or
with a low temperature drying phase.
• The rinse aid dispenser is empty.
• The quality of the rinse aid can be the cause.
Whitish streaks or bluish layers on
glasses and dishes
• The released quantity of rinse aid is too
much. Adjust the rinse aid selector to a lower
position.
• The quantity of detergent is too much.
24
Refer to ‘HINTS AND TIPS’ for other possible causes.
www.zanussi.com
Technical information
Dimensions
Width / Height / Depth (mm)
Electrical connection
Refer to the rating plate.
Voltage
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frequency
50 Hz
Water supply pressure
Min. / max. (bar / MPa)
Water supply 1)
Cold water or hot water2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Capacity
Place settings
9
Power consumption
Left-on mode
0.99 W
Off-mode
0.10 W
max. 60 °C
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
2) If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, aeolian energy), use the hot
water supply to decrease energy consumption.
Environment concerns
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it
should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the
www.zanussi.com
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product,
please contact your local council, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
• Discard correctly the packaging material. Recycle the materials with the symbol
.
25
Sommaire
Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programmes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Options _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Avant la première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26
28
28
29
29
30
33
Conseils _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _
Caracteristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de protection de l'environnement
________________________
34
35
36
38
38
Sous réserve de modifications.
Instructions de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des
dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer
ultérieurement.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas
dans un endroit où la température ambiante
est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et à
proximité de structures sûres.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
Branchement électrique
Avertissement Risque d'asphyxie, de
blessure ou d'invalidité permanente.
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu’ils sont sans surveillance
ou en l’absence d’instruction d’une personne
responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l’appareil sans danger.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée
des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des
enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de
la porte de l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant
sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur
ni le câble d'alimentation. Le remplacement
du cordon d'alimentation de l'appareil doit
être effectué par notre service après-vente.
• Ne connectez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la prise.
• Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou
la prise avec des mains mouillées.
Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
26
www.zanussi.com
• Cet appareil est conforme aux directives
CEE.
Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les tuyaux de
circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des tuyaux
neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps,
laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit
propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, assurez-vous de l'absence de fuites.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une vanne
de sécurité et une gaine avec un câble d'alimentation intérieur.
Avertissement Tension dangereuse.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé,
débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur. Contactez le service après-vente
pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.
Utilisation
• Cet appareil est conçu uniquement pour un
usage domestique et des situations telles
que :
– Cuisines réservées aux employés dans
des magasins, bureaux et autres lieux de
travail
– Bâtiments de ferme
– Pour une utilisation privée, par les clients,
dans des hôtels et autres lieux de séjour
– En chambre d'hôte.
Avertissement Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
www.zanussi.com
• Placez les couteaux et les couverts avec des
bouts pointus dans le panier à couverts avec
les pointes tournées vers le bas ou en position horizontale.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte
sans surveillance pour éviter tout risque de
chute.
• Ne montez pas sur le hublot ouvert de votre
appareil ; ne vous asseyez pas dessus.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle
sont dangereux. Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de
lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne jouez
pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant
la fin du programme. Il peut rester du produit
de lavage sur la vaisselle.
• De la vapeur chaude peut s'échapper de
l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le
déroulement d'un programme.
• Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux
de s'enfermer dans l'appareil.
Maintenance
• Contactez le service après-vente pour faire
réparer l'appareil. N'utilisez que des pièces
de rechange d'origine.
• Lorsque vous contactez le service, assurezvous de disposer des informations suivantes
(qui se trouvent sur la plaque signalétique).
Modèle :
27
PNC :
Numéro de série :
Description de l'appareil
1 Bras d'aspersion inférieur
2 Filtres
9
3 Plaque signalétique
4 Distributeur de liquide de rinçage
8
7
6
5 Distributeur de produit de lavage
6 Réservoir de sel régénérant
1
2
5
7 Sélecteur de dureté de l'eau
8 Bras d'aspersion supérieur
3
4
9 Panier supérieur
Bandeau de commande
2
1
A
B
3
4
C
5
1 Touche Marche/Arrêt
2 Touches de programme
4 Voyants
5 Touches de fonction
3 Touche Départ différé
Voyants
Description
Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est éteint pendant le déroulement du
programme.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est éteint pendant le déroulement
du programme.
Voyant de fin.
28
www.zanussi.com
Programmes
Programme1)
2)
3)
4)
Degré de salissure
Type de vaisselle
Phases du
programme
Durée
(min)
Consommation
électrique
(kWh)
Eau
(l)
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçages
Séchage
80 - 90
1.5 - 1.7
16 - 18
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 65 °C
Rinçages
Séchage
100 - 110
1.1 - 1.2
15 - 16
Vaisselle fraîchement salie
Vaisselle et couverts
Lavage à 65 °C
Rinçage
30
0.8
8
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
160 - 180
0.8 - 0.9
9 - 10
Tous
Prélavage
12
01.1
3.5
1) La durée du programme et les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la
température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que
des options sélectionnées.
2) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de bons résultats de lavage
en peu de temps.
3) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les
couverts normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests.)
4) Ce programme permet un rinçage rapide. Cela empêche les restes de nourriture de coller sur la vaisselle et
évite les mauvaises odeurs.
N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
Informations pour les instituts de test
Pour toute information relative aux performances de test, envoyez un courrier électronique à
l'adresse :
info.test@dishwasher-production.com
Notez le numéro du produit (PNC) situé sur la plaque signalétique.
Options
Signaux sonores
Les signaux sonores retentissent dans les conditions suivantes :
• Le programme est terminé.
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau est réglé
électroniquement.
www.zanussi.com
• L'appareil présente une anomalie de fonctionnement.
Réglage d'usine : activés. Vous pouvez
désactiver les signaux sonores.
29
Comment désactiver les signaux sonores
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation. Reportezvous au chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART
D'UN PROGRAMME ».
2. Maintenez appuyées les touches de fonction (B) et (C) simultanément jusqu'à ce que
les voyants des touches de fonction (A), (B)
et (C) clignotent.
3. Appuyez sur la touche de fonction (C),
• Les voyants des touches de fonction (A)
et (B) s'éteignent.
• Le voyant de la touche de fonction (C)
continue de clignoter.
• Le voyant de fin s'allume.
4. Appuyez sur la touche de fonction (C). Le
voyant de fin s'éteint, les signaux sonores
sont désactivés.
5. Éteignez l'appareil pour confirmer le réglage.
Comment activer les signaux sonores
1. Reportez-vous au chapitre « Comment désactiver les signaux sonores », étapes (1)
à (3).
2. Appuyez sur la touche de fonction (C),
• Les voyants des touches de fonction (A)
et (B) s'éteignent.
• Le voyant de la touche de fonction (C)
continue de clignoter.
• Le voyant de fin est éteint.
3. Appuyez sur la touche de fonction (C). Le
voyant de fin s'allume, les signaux sonores
sont activés.
4. Éteignez l'appareil pour confirmer le réglage.
Avant la première utilisation
1. Assurez-vous que le niveau réglé pour
l'adoucisseur d'eau est compatible avec la
dureté de l'eau de votre région. Dans le cas
contraire, réglez l'adoucisseur d'eau. Contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté de l'eau de votre région.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Des résidus du processus de fabrication
peuvent subsister dans votre lave-vaisselle.
Lancez un programme pour les supprimer.
N'utilisez pas de produit de lavage et ne
chargez pas les paniers.
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Réglage de l'adoucisseur
d'eau
Dureté de l'eau
30
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°tH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
www.zanussi.com
Réglage de l'adoucisseur
d'eau
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°tH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<5
12)
12)
<4
<7
< 0.7
1) Réglage d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Réglage manuel
1
2
Tournez le sélecteur
de dureté de l'eau sur
la position 1 ou 2.
Réglage électronique
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation. Reportezvous au chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART
D'UN PROGRAMME ».
2. Maintenez enfoncées les touches de fonction (B) et (C) simultanément jusqu'à ce que
les voyants des touches de fonction (A), (B)
et (C) clignotent.
3. Appuyez sur la touche de fonction (A).
• Les voyants des touches de fonction (B)
et (C) s'éteignent.
www.zanussi.com
• Le voyant de la touche de fonction (A)
continue de clignoter.
• Des signaux sonores intermittents retentissent et le voyant de fin clignote pour
indiquer le niveau actuel de l'adoucisseur
d'eau.
– Le nombre de clignotements du voyant
de fin et le nombre de signaux sonores
indiquent le niveau de l'adoucisseur
d'eau.
Par exemple : 5 signaux sonores et
5 clignotements + pause + 5 signaux
sonores et 5 clignotements = niveau 5.
4. Appuyez sur la touche de fonction (A) à
plusieurs reprises pour modifier le réglage.
Chaque appui sur la touche de fonction (A)
fait passer au niveau suivant.
5. Éteignez l'appareil pour confirmer le réglage.
Remplissage du réservoir de sel
régénérant
Attention De l'ea Risque de corrosion.
Afin d'éviter cela, après avoir rempli le
réservoir de sel régénérant, démarrez un
programme.
31
max
1
3
Mettez 1 litre d'eau
dans le réservoir de
sel régénérant (uniquement la première
fois).
5
2
4
3
32
--
1
4
MA X
+
4
Pour régler la quantité de liquide de rinçage
libérée, tournez le sélecteur entre la position 1 (quantité minimale) et la position 4
(quantité maximale).
6
Remplissage du distributeur de liquide de
rinçage
1
32
2
www.zanussi.com
Utilisation quotidienne
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation ; reportezvous au chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART
D'UN PROGRAMME ».
• Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez le réservoir.
• Si le voyant du liquide de rinçage est allumé, remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez du produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme adapté au
type de vaisselle et au degré de salissure.
Utilisation du produit de lavage
4
5
Si le programme
comporte une phase
de prélavage, versez
une petite quantité de
produit de lavage à
l'intérieur de la porte
de l'appareil.
Réglage et départ d'un programme
Mode Programmation
1
2
L'appareil doit être en mode Programmation
pour effectuer certaines opérations.
L'appareil se trouve en mode Programmation
lorsque, après sa mise en marche, tous les voyants de programme s'allument.
Si le bandeau de commande indique d'autres
conditions, maintenez appuyées simultanément
les touches de fonction (B) et (C) jusqu'à ce
que l'appareil passe en mode Programmation.
Démarrage d'un programme sans départ
différé
3
www.zanussi.com
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez sur la touche du programme voulu.
• Le voyant correspondant au programme
reste allumé.
• Tous les autres voyants de programme
s'éteignent.
4. Fermez la porte de l'appareil. Le programme
démarre.
33
Démarrage d'un programme avec départ
différé
1. Sélectionnez le programme.
2. Appuyez sur la touche de départ différé à
plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant
correspondant au nombre d'heures souhaité s'allume. Vous pouvez choisir 3, 6 ou
9 heures.
• Le voyant du départ différé s'allume.
3. Fermez la porte de l'appareil. Le décompte
démarre. Lorsque le décompte est terminé,
le programme démarre.
Ouverture de la porte au cours du
fonctionnement de l'appareil
Si vous ouvrez la porte, l'appareil s'arrête. Lorsque vous refermez la porte, l'appareil reprend là
où il a été interrompu.
Annulation du départ différé
Appuyez simultanément sur les touches de
fonction (B) et (C) et maintenez-les appuyées
jusqu'à ce que le voyant de départ différé et
tous les voyants de programme s'allument.
Lorsque vous annulez un départ différé,
l'appareil revient en mode Programmation.
Vous devez définir de nouveau le programme.
Annulation du programme
Appuyez simultanément sur les touches de
fonction (B) et (C) et maintenez-les appuyées
jusqu'à ce que tous les voyants de programme
s'allument.
Assurez-vous que le distributeur de produit de lavage n'est pas vide avant de démarrer un nouveau programme de lavage.
À la fin du programme
Lorsque le programme est terminé, un signal
sonore intermittent retentit et le voyant de fin
s'allume.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
éteindre l'appareil.
2. Fermez le robinet d'eau.
• Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer du lave-vaisselle. La
vaisselle encore chaude est sensible
aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur,
puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L'acier inoxydable refroidit plus rapidement que la vaisselle.
Conseils
Adoucisseur d'eau
L'eau dure contient une grande quantité de minéraux pouvant endommager l'appareil et donner de mauvais résultats de lavage. L'adoucisseur d'eau neutralise ces minéraux.
Le sel régénérant préserve la propreté et le bon
état de l'adoucisseur d'eau. Il est important de
régler l'adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat. Cela garantit que l'adoucisseur d'eau utilise la quantité correcte de sel régénérant et
d'eau.
Utilisation de sel régénérant, de liquide
de rinçage et de produit de lavage
• Utilisez uniquement du sel régénérant, du liquide de rinçage et du produit de lavage
conçus pour les lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
34
• Lors de la dernière phase de rinçage, le liquide de rinçage permet de sécher la vaisselle
sans laisser de traînées ni de taches.
• Les pastilles de détergent multifonctions
contiennent du produit de lavage, du liquide
de rinçage et d'autres adjuvants. Assurezvous que ces pastilles sont adaptées à la dureté de l'eau de votre région. Reportez-vous
aux instructions figurant sur l'emballage de
ces produits.
• Les tablettes de détergent ne se dissolvent
pas complètement durant les programmes
courts. Pour éviter que des résidus de produit de lavage ne se déposent sur la vaisselle, nous recommandons d'utiliser des pastilles de détergent avec des programmes
longs.
www.zanussi.com
N'utilisez que la quantité nécessaire de
produit de lavage. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage du produit de
lavage.
Chargement des paniers
Reportez-vous à la brochure fournie pour
consulter des exemples de charge des paniers.
• Utilisez uniquement cet appareil pour laver
des articles qui peuvent passer au lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle des articles en bois, en corne, en aluminium, en étain
et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets
pouvant absorber l'eau (éponges, chiffons de
nettoyage).
• Enlevez les restes d'aliments sur les articles.
• Pour retirer facilement les résidus d'aliments
brûlés, faites tremper les plats et les casseroles dans l'eau avant de les placer dans
l'appareil.
• Chargez les articles creux (tasses, verres et
casseroles) en les retournant.
• La vaisselle et les couverts ne doivent pas
être insérés les uns dans les autres ni se
chevaucher. Mélangez les cuillères avec
d'autres couverts.
• Vérifiez que les verres ne se touchent pas
pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier à
couverts.
• Placez les articles légers dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne
puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement avant de lancer un programme.
Avant le démarrage d'un programme
Assurez-vous que :
• Les filtres sont propres et correctement installés.
• Les bras d'aspersion ne sont pas obstrués.
• La vaisselle est bien positionnée dans les paniers.
• Le programme est adapté au type de vaisselle et au degré de salissure.
• Vous utilisez la bonne quantité de produit de
lavage.
• Vous avez utilisé du sel régénérant et du liquide de rinçage (sauf si vous utilisez des
pastilles de détergent multifonctions).
• Le bouchon du réservoir de sel régénérant
est vissé.
Entretien et nettoyage
Avertissement Avant toute opération
d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la prise secteur.
Nettoyage des filtres
C
Les filtres sales et les bras d'aspersion
obstrués diminuent les résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement et nettoyez-les si
nécessaire.
B
A
1
www.zanussi.com
2
35
Une position incorrecte des filtres peut
donner de mauvais résultats de lavage et
endommager l'appareil.
A
4
3
Pour retirer les filtres Retirez le filtre (A).
(B) et (C), tournez la Lavez le filtre à l'eau
poignée vers la gau- courante.
che et enlevez-la. Démontez les filtres (B)
et (C). Lavez les filtres à l'eau courante.
Nettoyage des bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des bras
d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet
fin et pointu.
Nettoyage extérieur
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer ni de solvants.
D
A
5
Replacez le filtre (A)
dans sa position initiale. Assurez-vous
qu'il est correctement
placé sous les deux
guides (D).
6
Remontez les filtres
(B) et (C). Remettezles en place dans le
filtre (A). Tournez la
poignée vers la droite
jusqu'à la butée.
En cas d'anomalie de fonctionnement
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours
de programme.
Veuillez vous reporter aux informations suivantes avant de contacter le service après-vente
pour résoudre un problème.
Code d'alarme
• Le voyant du programme sélectionné clignote de
façon continue.
• Le voyant de fin clignote une fois de façon intermittente.
36
Pour certaines anomalies, différents voyants clignotent simultanément de façon
continue ou intermittente pour indiquer
un code d'alarme.
Problème
L'appareil ne se remplit pas d'eau.
www.zanussi.com
Code d'alarme
Problème
• Le voyant du programme sélectionné clignote de
façon continue.
• Le voyant de fin clignote 2 fois de façon intermittente.
L'appareil ne vidange pas l'eau.
• Le voyant du programme sélectionné clignote de
façon continue.
• Le voyant de fin clignote 3 fois de façon intermittente.
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
Avertissement Éteignez l'appareil avant
de procéder aux vérifications.
Problème
L'appareil ne s'allume pas.
Solution possible
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans la boîte à
fusibles.
Le programme ne démarre pas.
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.
L'appareil ne se remplit pas d'eau.
Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop
basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux.
Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas
obstrué.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni
plié.
L'appareil ne vidange pas l'eau.
Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.
Le système de sécurité anti-débordement
s'est déclenché.
Fermez le robinet d'eau et contactez le service après-vente.
Après avoir effectué les vérifications, mettez
l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il s'était interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service
après-vente.
Si d'autres codes d'alarme s'affichent, contactez le service après-vente.
www.zanussi.com
Si les résultats de lavage et de séchage
ne sont pas satisfaisants
Traînées blanchâtres ou pellicules
bleuâtres sur les verres et la vaisselle
• La quantité de liquide de rinçage libérée est
trop importante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur le niveau le plus
faible.
37
• La quantité de produit de lavage est excessive.
Taches et traces de gouttes d'eau
séchées sur les verres et la vaisselle
• La quantité de liquide de rinçage libérée
n'est pas suffisante. Placez le sélecteur de
dosage du liquide de rinçage sur un niveau
plus élevé.
• Il se peut que la qualité du produit de lavage
soit en cause.
La vaisselle est mouillée
• Le programme ne contient pas de phase de
séchage ou une phase de séchage à basse
température.
• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage
soit en cause.
Pour trouver d'autres causes possibles, reportez-vous au chapitre « CONSEILS ».
Caracteristiques techniques
Dimensions
Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)
Branchement électrique
Reportez-vous à la plaque signalétique.
Tension
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Fréquence
50 Hz
Pression de l'arrivée d'eau
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude2)
Capacité
Couverts
Consommation électrique
Mode « Veille »
0.99 W
Mode « Arrêt »
0.10 W
max. 60 °C
9
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple,
panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation
d'énergie.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au
point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
38
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de
ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où
vous avez effectué l'achat.
• Veuillez jeter les matériaux d'emballage de
manière appropriée. Recyclez les matériaux
.
portant le symbole
www.zanussi.com
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerätebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedienfeld _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Optionen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vor der ersten Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _
39
41
41
42
42
43
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fehlersuche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Umwelttipps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
46
47
48
49
51
51
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch
des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der
Hersteller übernimmt keine Verantwortung für
Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
Warnung! Es besteht Erstickungsgefahr,
Risiko von Verletzungen oder permanenten
Behinderungen.
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten,
mangelnder Erfahrung oder mangelndem
Wissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt
oder bei der Bedienung des Geräts angeleitet werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Alle Verpackungsmaterialien von Kindern
fernhalten.
• Halten Sie alle Reinigungsmittel von Kindern
fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Montage
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
www.zanussi.com
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf,
an dem die Temperatur unter 0 °C absinken
kann, und benutzen Sie das Gerät nicht,
wenn die Temperatur unter 0 °C absinkt.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und
an angrenzenden sicheren Konstruktionen
montiert ist.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie
sich andernfalls an eine Elektrofachkraft.
• Das Gerät darf ausschließlich an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen
Sie dies durch unseren Kundendienst durchführen.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät
von der Spannungsversorgung zu trennen.
39
Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
• Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
• Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche
nicht zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die Schläuche fließen,
bis es sauber austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten vorhanden sind.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt über ein
Sicherheitsventil und eine Ummantelung mit
einem innenliegenden Netzkabel.
Warnung! Gefährliche Spannung.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch
beschädigt ist. Wenden Sie sich für den
Austausch des Wasserzulaufschlauches an
den Kundendienst.
Gebrauch
• Dieses Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen,
wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe
– Für Gäste in Hotels, Motels und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
40
– In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen
am Gerät vor.
• Stellen Sie Messer und Besteck mit scharfen
Spitzen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb oder legen Sie sie waagerecht in
das Gerät.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen, damit von der Tür
keine Stolpergefahr ausgeht.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem Gerät
und verwenden Sie es nicht zum Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät,
bevor das Programm beendet ist. Es könnte
sich noch Reinigungsmittel auf dem Geschirr
befinden.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät austreten, wenn Sie die Tür während des Ablaufs
eines Programms öffnen.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem
Gerät oder in der Nähe des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
Entsorgung
Warnung! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere in dem
Gerät einschließen.
www.zanussi.com
Kundendienst
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts
an den Kundendienst. Wir empfehlen nur
Originalersatzteile zu verwenden.
• Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, sollten Sie folgende Angaben, die Sie
auf dem Typenschild finden, zur Hand haben.
Modell:
Produkt-Nummer (PNC):
Seriennummer:
Gerätebeschreibung
1 Unterer Sprüharm
2 Filter
9
3 Typenschild
4 Klarspülmittel-Dosierer
8
7
6
5 Reinigungsmittelbehälter
6 Salzbehälter
1
2
5
7 Wasserhärtestufen-Wähler
8 Oberer Sprüharm
3
4
9 Oberkorb
Bedienfeld
2
1
A
B
3
4
C
5
1 Taste „Ein/Aus“
2 Programmwahltasten
4 Kontrolllampen
5 Funktionstasten
3 Taste „Zeitvorwahl“
Kontrolllampen
Beschreibung
Kontrolllampe „Salz“. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
Kontrolllampe „Klarspülmittel“. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
Kontrolllampe „Programmende“.
www.zanussi.com
41
Programme
Programm1)
2)
3)
4)
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
Dauer
(Min.)
Energieverbrauch
(kWh)
Wasser
(l)
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
Spülgänge
Trocknen
80 - 90
1.5 - 1.7
16 - 18
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 65 °C
Spülgänge
Trocknen
100 - 110
1.1 - 1.2
15 - 16
Vor kurzem benutztes Geschirr
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 65 °C
Spülgang
30
0.8
8
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
Spülgänge
Trocknen
160 - 180
0.8 - 0.9
9 - 10
Alle
Vorspülen
12
01.1
3.5
1) Druck und Temperatur des Wassers, Schwankungen in der Stromversorgung, die ausgewählten Optionen
und die Geschirrmenge können die Programmdauer und die Verbrauchswerte verändern.
2) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse
in kurzer Zeit.
3) Dieses Programm gewährleistet den wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal
verschmutztes Geschirr und Besteck. (Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute.)
4) Verwenden Sie dieses Programm zum schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit wird vermieden, dass sich
Essensreste am Geschirr festsetzen und unangenehme Gerüche aus dem Gerät entweichen.
Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel.
Informationen für Prüfinstitute
Möchten Sie Informationen zum Leistungstest erhalten, schicken Sie eine E-Mail an:
info.test@dishwasher-production.com
Notieren Sie die Produktnummer (PNC), die Sie auf dem Typenschild finden.
Optionen
Signaltöne
Es ertönen akustische Signale, wenn:
• Das Programm beendet ist.
• Die Wasserenthärterstufe elektronisch eingestellt wird.
• Eine Störung des Geräts vorliegt.
Werkseitige Einstellung: Ein. Sie können
die akustischen Signale ausschalten.
42
Ausschalten der akustischen Signale
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das
Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher,
dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. Siehe „Einstellen und Starten eines
Programms“.
2. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten
(B) und (C) gedrückt, bis die Kontrolllamwww.zanussi.com
pen der Funktionstasten (A), (B) und (C) zu
blinken beginnen.
3. Drücken Sie die Funktionstaste (C).
• Die Kontrolllampen der Funktionstasten
(A) und (B) erlöschen.
• Die Kontrolllampe der Funktionstaste (C)
blinkt weiter.
• Die Kontrolllampe „Programmende“
leuchtet auf.
4. Drücken Sie die Funktionstaste (C). Die
Programmende-Kontrolllampe erlischt, die
akustischen Signale sind ausgeschaltet.
5. Schalten Sie zur Speicherung der Einstellung das Gerät aus.
2. Drücken Sie die Funktionstaste (C).
• Die Kontrolllampen der Funktionstasten
(A) und (B) erlöschen.
• Die Kontrolllampe der Funktionstaste (C)
blinkt weiter.
• Die Programmende-Kontrolllampe erlischt.
3. Drücken Sie die Funktionstaste (C). Die
Programmende-Kontrolllampe leuchtet, die
akustischen Signale sind eingeschaltet.
4. Schalten Sie zur Speicherung der Einstellung das Gerät aus.
Einschalten der akustischen Signale
1. Informationen dazu finden Sie im Kapitel
„Ausschalten der akustischen Signale“,
Schritt (1) bis (3).
Vor der ersten Inbetriebnahme
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem Gebiet
entspricht. Stellen Sie ihn bei Bedarf entsprechend ein. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um
die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren.
2. Füllen Sie den Salzbehälter.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit
Klarspülmittel.
4. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
5. Möglicherweise haben sich im Gerät Verarbeitungsrückstände angesammelt. Starten
Sie ein Programm, um diese zu entfernen.
Verwenden Sie kein Reinigungsmittel und
beladen Sie die Körbe nicht.
Einstellen des Wasserenthärters
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
www.zanussi.com
43
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<5
12)
12)
<4
<7
< 0.7
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell
und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
1
2
Stellen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler auf Stufe 1 oder 2.
Elektronische Einstellung
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das
Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher,
dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. Siehe „Einstellen und Starten eines
Programms“.
2. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten
(B) und (C) gedrückt, bis die Kontrolllampen der Funktionstasten (A), (B) und (C) zu
blinken beginnen.
3. Drücken Sie die Funktionstaste (A).
• Die Kontrolllampen der Funktionstasten
(B) und (C) erlöschen.
44
• Die Kontrolllampe der Funktionstaste (A)
blinkt weiter.
• Es ertönt eine akustische Signalfolge und
die Kontrolllampe „Programmende“ blinkt,
um die aktuelle Einstellung des Wasserenthärters anzuzeigen.
– Die Anzahl der Blinkzeichen der Kontrolllampe „Programmende“ sowie die
Anzahl der Signaltöne zeigen die eingestellte Stufe des Wasserenthärters
an.
5 Signaltöne und 5 Blinkzeichen +
Pause + 5 Signaltöne und 5 Blinkzeichen = Stufe 5.
4. Drücken Sie wiederholt die Funktionstaste
(A), um die Einstellung zu ändern. Mit jedem
Tastendruck von (A) erhöhen Sie die Härtestufe.
5. Schalten Sie zur Speicherung der Einstellung das Gerät aus.
Befüllen des Salzbehälters
Vorsicht! Beim Befüllen des
Salzbehälters können Wasser und Salz
austreten. Korrosionsgefahr. Starten Sie ein
Programm, nachdem Sie den Salzbehälter
befüllt haben, um die Korrosion zu vermeiden.
www.zanussi.com
max
1
3
Füllen Sie 1 Liter
Wasser in den Salzbehälter (nur beim
ersten Mal).
5
2
4
3
32
--
1
4
MA X
+
4
Sie können die Zugabemenge des Klarspülmittels einstellen, indem Sie den entsprechenden Regler zwischen Position 1 (geringste
Menge) und Position 4 (größte Menge) einstellen.
6
Befüllen des Klarspülmittel-Dosierers
1
www.zanussi.com
2
45
Täglicher Gebrauch
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das
Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher,
dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet, siehe Abschnitt „Einstellen und Starten
eines Programms“.
• Füllen Sie den Salzbehälter auf, wenn die
Kontrolllampe „Salz“ leuchtet.
• Leuchtet die Kontrolllampe „Klarspülmittel“, füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und Verschmutzungsgrad das passende Programm
ein.
Verwendung des Reinigungsmittels
4
5
Wenn das Programm
einen Vorspülgang
hat, schütten Sie eine
kleine Menge Reinigungsmittel auf die
Innenseite der Gerätetür.
Einstellen und Starten eines Programms
Einstellmodus
1
2
Das Gerät muss sich für einige Einstellungen
im Einstellmodus befinden.
Das Gerät befindet sich im Einstellmodus,
wenn nach dem Einschalten alle Programmkontrolllampen aufleuchten.
Wenn im Bedienfeld andere Bedingungen angezeigt werden, halten Sie gleichzeitig die
Funktionstasten (B) und (C) gedrückt, bis sich
das Gerät im Einstellmodus befindet.
Starten eines Programms ohne
Zeitvorwahl
3
46
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das
Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher,
dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Drücken Sie die Taste des gewünschten
Programms.
• Die entsprechende Programm-Kontrolllampe leuchtet weiterhin.
• Alle anderen Programm-Kontrolllampen
erlöschen.
4. Schließen Sie die Gerätetür. Das Programm
wird gestartet.
www.zanussi.com
Starten eines Programms mit Zeitvorwahl
Abbrechen des Programms
1. Wählen Sie das Programm.
2. Drücken Sie die Taste Zeitvorwahl mehrfach, bis die Kontrolllampe der gewünschten Startzeitverzögerung leuchtet. Sie können 3, 6 oder 9 Stunden einstellen.
• Die Kontrolllampe der Zeitvorwahl leuchtet auf.
3. Schließen Sie die Gerätetür. Der Ablauf der
Zeitvorwahl beginnt. Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das Programm gestartet.
Halten Sie die Funktionstasten (B) und (C)
gleichzeitig gedrückt, bis alle Programm-Kontrolllampen leuchten.
Öffnen der Tür während eines laufenden
Programms
Wenn Sie die Tür öffnen, unterbricht das Gerät
das Programm. Wenn Sie die Tür wieder
schließen, läuft das Programm ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Abbrechen der Zeitvorwahl
Halten Sie die Funktionstasten (B) und (C)
gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampe der
Zeitvorwahl erlischt und alle Programm-Kontrolllampen leuchten.
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen,
kehrt das Gerät in den Einstellmodus zurück. In diesem Fall müssen Sie das Programm
erneut einstellen.
Bevor Sie ein neues Programm starten,
stellen Sie sicher, dass der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Am Programmende
Nach Ablauf des Programms ertönt eine Signaltonfolge.
1. Öffnen Sie die Gerätetür. Die Kontrolllampe
„Programmende“ leuchtet auf.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das
Gerät auszuschalten.
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Gerät nehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Nehmen Sie das Geschirr zuerst aus
dem Unterkorb und dann aus dem
Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Tür des
Gerätes kann sich Wasser niederschlagen. Edelstahl kühlt schneller ab als Geschirr.
Tipps und Hinweise
Der Wasserenthärter
Hartes Wasser enthält viele Mineralien, die das
Gerät beschädigen können und zu schlechten
Spülergebnissen führen. Der Wasserenthärter
neutralisiert diese Mineralien.
Das Geschirrspülsalz hält den Wasserenthärter
sauber und in gutem Zustand. Der Wasserenthärter muss unbedingt auf die richtige Stufe
eingestellt werden. So stellen Sie sicher, dass
der Wasserenthärter die richtige Menge Geschirrspülsalz und Wasser verwendet.
Verwendung von Salz, Klarspülmittel und
Reinigungsmittel
• Verwenden Sie nur Salz, Klarspülmittel und
Reinigungsmittel für Geschirrspüler. Andere
Produkte können das Gerät beschädigen.
www.zanussi.com
• Das Klarspülmittel lässt das Geschirr während der letzten Spülphase ohne Streifen
und Flecken trocknen.
• Kombi-Reinigungstabletten enthalten Reinigungsmittel, Klarspülmittel und andere Zusätze. Achten Sie darauf, dass die Tabletten
der Wasserhärte in Ihrer Region entsprechen. Beachten Sie die Anweisungen auf der
Reinigungsmittelverpackung.
• Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei kurzen
Programmen nicht vollständig auf. Wir empfehlen, die Tabletten nur mit langen Programmen zu verwenden, damit keine Reinigungsmittel-Rückstände auf dem Geschirr zurückbleiben.
47
Verwenden Sie nicht mehr als die angegebene Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu
die Angaben auf der Reinigungsmittelverpackung.
Beladen der Körbe
Beispiele für die Beladung der Körbe finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile aus
Holz, Horn, Aluminium, Zinn oder Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können
(Schwämme, Geschirrtücher, usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Um eingebrannte Essensreste leicht zu beseitigen, weichen Sie diese ein, bevor Sie
das Kochgeschirr in das Gerät stellen.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten
ein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und Besteck nicht aneinander haften. Mischen Sie
Löffel mit anderem Besteck.
• Achten Sie darauf, dass Gläser einander
nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb ein.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass diese nicht
verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die Sprüharme ungehindert bewegen können, bevor
Sie ein Programm starten.
Vor dem Starten eines Programms
Kontrollieren Sie folgende Punkte:
• Die Filter sind sauber und ordnungsgemäß
eingesetzt.
• Die Sprüharme sind nicht verstopft.
• Die Geschirrteile sind richtig in den Körben
angeordnet.
• Das Programm eignet sich für die Beladung
und den Verschmutzungsgrad.
• Die Reinigungsmittelmenge stimmt.
• Geschirrspülsalz und Klarspülmittel sind vorhanden (außer Sie verwenden Kombi-Reinigungstabeletten).
• Der Deckel des Salzbehälters ist fest geschlossen.
Reinigung und Pflege
Warnung! Schalten Sie vor
Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus
und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
Reinigen der Filter
C
Verschmutzte Filter und verstopfte Sprüharme beeinträchtigen das Spülergebnis.
Prüfen Sie die Filter regelmäßig und reinigen
Sie diese, falls nötig.
B
A
1
48
2
www.zanussi.com
Eine falsche Anordnung der Filter führt zu
schlechten Spülergebnissen und kann das
Gerät beschädigen.
A
4
3
Entfernen Sie Filter
Zum Entfernen der
Filter (B) und (C) den (A). Reinigen Sie den
Filter mit Wasser.
Hebel gegen den
Uhrzeigersinn drehen
und entfernen. Ziehen
Sie die Filter (B) und
(C) auseinander. Reinigen Sie die Filter
mit Wasser.
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft
sind, reinigen Sie sie mit einem dünnen spitzen
Gegenstand.
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen,
feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen oder Lösungsmittel.
D
A
5
Setzen Sie Filter (A)
wieder in der ursprünglichen Position
ein. Vergewissern Sie
sich, dass er korrekt
unter den beiden
Führungen (D) sitzt.
6
Setzen Sie die Filter
(B) und (C) zusammen. Setzen Sie sie
in den Filter (A) ein.
Drehen Sie den Hebel nach rechts, bis
er einrastet.
Fehlersuche
Das Gerät startet nicht oder bleibt während
des Betriebs stehen.
Prüfen Sie, ob Sie die Störung mit den folgenden Hinweisen selbst beheben können, bevor
Sie den Kundendienst rufen.
www.zanussi.com
Bei einigen Problemen zeigen kontinuierlich und/oder periodisch blinkende Kontrolllampen den Alarmcode an.
49
Alarmcode
Problem
• Die Kontrolllampe des eingestellten Programms
blinkt kontinuierlich.
• Die Kontrolllampe „Programmende“ blinkt einmal.
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
• Die Kontrolllampe des eingestellten Programms
blinkt kontinuierlich.
• Die Kontrolllampe „Programmende“ blinkt zweimal.
Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.
• Die Kontrolllampe des eingestellten Programms
blinkt kontinuierlich.
• Die Kontrolllampe „Programmende“ blinkt dreimal.
Das Aqua-Control-System ist eingeschaltet.
Warnung! Schalten Sie das Gerät aus,
bevor Sie die Überprüfungen vornehmen.
Problem
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Mögliche Abhilfe
Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in die Netzsteckdose
eingesteckt ist.
Überprüfen Sie, ob die Sicherung im Sicherungskasten nicht
ausgelöst hat.
Das Programm startet nicht.
Überprüfen Sie, ob die Gerätetür geschlossen ist.
Ist die Zeitvorwahl eingestellt, brechen Sie sie ab oder warten Sie auf das Ende des Countdowns.
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn geöffnet ist.
Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck nicht zu niedrig ist.
Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Wasserversorger.
Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn nicht verstopft ist.
Überprüfen Sie, ob der Filter im Zulaufschlauch nicht verstopft ist.
Überprüfen Sie, ob der Zulaufschlauch nicht geknickt oder
gebogen ist.
Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.
Überprüfen Sie, ob der Siphon der Spüle nicht verstopft ist.
Überprüfen Sie, ob der Ablaufschlauch nicht geknickt oder
gebogen ist.
Das Aqua-Control-System ist eingeschaltet.
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung
wieder ein. Das Programm wird an der Stelle
fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie sich
an den Kundendienst.
Wenn andere Alarmcodes anzeigt werden,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
50
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind
nicht zufriedenstellend.
Weiße Streifen oder blau schimmernder
Belag auf Gläsern und Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu
hoch. Stellen Sie den Dosierwähler für Klarspülmittel niedriger ein.
• Die Reinigungsmittelmenge ist zu hoch.
www.zanussi.com
Wasserflecken und andere Flecken auf
Gläsern und Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu
niedrig. Stellen Sie den Dosierwähler für
Klarspülmittel höher ein.
• Die Ursache kann in der Qualität des Reinigungsmittels liegen.
• Der Klarspülmittel-Dosierer ist leer.
• Die Ursache kann in der Qualität des Klarspülmittels liegen.
Mögliche andere Ursachen finden Sie unter „Tipps und Hinweise“.
Das Geschirr ist noch nass.
• Das Programm enthält keine Trocknungsphase oder eine Trocknungsphase mit niedriger
Temperatur.
Technische Daten
Abmessungen
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
Elektrischer Anschluss
Siehe Typenschild.
Spannung
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frequenz
50 Hz
Wasserdruck
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser2)
Fassungsvermögen
Gedecke
Leistungsaufnahme
Unausgeschaltet
0.99 W
Ausgeschaltet
0.10 W
max. 60 °C
9
1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde an.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z. B. Solaranlagen oder
Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an die Heißwasserversorgung Energie
sparen.
Umwelttipps
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt
für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
www.zanussi.com
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft
haben.
• Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Recyceln Sie Materialien mit
.
dem Symbol
51
117954442-A-342012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising