Electrolux ESL46050 Ohjekirja
ESL 46050
................................................
FI ASTIANPESUKONE
EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ
SV DISKMASKIN
.............................................
KÄYTTÖOHJE
2
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
17
BRUKSANVISNING
33
2
www.electrolux.com
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OHJELMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
LISÄTOIMINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KÄYTTÖÖNOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VIHJEITÄ JA NEUVOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
YMPÄRISTÖNSUOJELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
WE’RE THINKING OF YOU
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on
suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxin maailmaan.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSOHJEET
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä
ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
• Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.
1.1 Lasten ja taitamattomien
henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai
pysyvän vammautumisen vaara.
• Laitetta ei saa antaa fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden, ei myöskään lasten, käyttöön.
Ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä
laitteen käytössä. Älä anna lasten leikkiä
laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
• Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen
luukun luota silloin, kun se on auki.
1.2 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää
tilassa, jossa lämpötila on alle 0 °C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin
tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään
aikaan, anna veden valua, kunnes se on
puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa ole vuotoja.
VAROITUS!
Vaarallinen jännite.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, irrota
pistoke heti verkkopistorasiasta. Ota
yhteyttä huoltopalveluun vedenottoletkun vaihtamiseksi.
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä
sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai
sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
1.3 Käyttö
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi normaalissa yksityisessä kotitaloudessa tai
vastaavassa käytössä, kuten:
4
www.electrolux.com
– henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö liikkeissä, toimistoissa ja
muissa työympäristöissä
– kodinomainen käyttö maatilalla
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö
– kodinomainen Bed and Breakfast ympäristö.
VAROITUS!
Henkilövahingon vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin tai vaakasuoraan asentoon.
• Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta siihen ei kompastuta.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue konetiskiaineen pakkauksen turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin
ohjelma on päättynyt. Astioissa voi olla
pesuainejäämiä.
VAROITUS!
Sähköiskun, tulipalon tai palovammojen vaara.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa käynnissä.
1.4 Hävittäminen
VAROITUS!
Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät lukkiudu laitteen sisälle.
2. LAITTEEN KUVAUS
1
2
11
10
1 Ylempi suihkuvarsi
9
8 7
6
5 4
3
2 Alempi suihkuvarsi
SUOMI
3 Sihdit
kyy punainen valomerkki. Kun ohjelma
päättyy, punainen valo muuttuu vihreäksi.
• Jos laitteessa on toimintahäiriö, punainen valo vilkkuu.
4 Arvokilpi
5 Suolasäiliö
6 Vedenkovuuden säädin
7 Huuhtelukirkastelokero
Valo sammuu, kun laite kytketään
pois toiminnasta.
8 Pesuainelokero
9 Ruokailuvälinekori
10 Alakori
11 Yläkori
2.1 Valonsäde
• Kun ohjelma on käynnissä, astianpesukoneen luukun alapuolella lattiassa nä-
3. KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Virtapainike
6 Energiansäästöpainike
2 Näyttö
3 Ajastimen painike
7 Multitab-toiminnon painike
4 Ohjelmapainike (alas)
9 Merkkivalot
8 Peruutuspainike
5 Ohjelmapainike (ylös)
Merkkivalot
5
Kuvaus
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Tämä merkkivalo on sammunut,
kun ohjelma on toiminnassa.
Suolan merkkivalo. Tämä merkkivalo on sammunut, kun ohjelma
on toiminnassa.
Ohjelma loppu -merkkivalo.
6
www.electrolux.com
4. OHJELMAT
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelma
vaiheet
Lisätoiminnot
11)
Kaikki
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat
ja pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 45
°C tai 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Energiansäästö
2
Erittäin likaiset astiat
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat
ja pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 70
°C
Huuhtelut
Kuivaus
Energiansäästö
32)
Tuore lika
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Varsinainen pesu 60
°C
Huuhtelu
43)
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu 50
°C
Huuhtelut
Kuivaus
50°C
5
Vähän likaiset astiat Varsinainen pesu 55
Ruokailuastiat ja
°C
ruokailuvälineet
Huuhtelut
6
Normaalilikaiset tai
vähän likaiset astiat
Arat ruokailuastiat
ja lasit
Varsinainen pesu 45
°C
Huuhtelut
Kuivaus
74)
Kaikki
Esipesu
Energiansäästö
Energiansäästö
1) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää
automaattisesti lämpötilan ja veden määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
2) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät
pesutulokset lyhyessä ajassa.
3) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmailla veden- ja
energiankulutuksella. (Tämä on testilaitoksien standardi ohjelma).
4) Käytä tätä ohjelmaa astioiden nopeaan huuhteluun. Tämä estää ruokajäämien
kiinnittymisen astioihin ja epämiellyttävien hajujen muodostumisen koneeseen.
Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
SUOMI
7
Kulutusarvot
Ohjelma1)
Kestoaika
(min)
Energia
(kWh)
Vesi
(l)
1
80 - 125
0.8 - 1.3
10 - 19
2
105 - 115
1.6 - 1.8
19 - 21
3
30
0.8
8
4
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
5
45 - 55
0.8 - 0.9
10 - 11
6
65 - 75
0.6 - 0.7
11 - 12
7
12
0.1
3.5
50°C
1) Ohjelman kesto ja kulutusarvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön
vaihteluiden, lisätoimintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
Tietoja testilaitokselle
Pyydä kaikki vaaditut testitiedot osoitteesta:
info.test@dishwasher-production.com
Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka löytyy arvokilvestä.
5. LISÄTOIMINNOT
5.1 Multitab-toiminto
Ota tämä lisätoiminto käyttöön vain silloin,
kun käytät yhdistelmäpesuainetabletteja.
Tämä lisätoiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan annostelun. Vastaavat merkkivalot ovat sammuneet.
Ohjelman kesto pitenee.
Multitab-toiminnon ottaminen
käyttöön
Ota Multitab-toiminto käyttöön tai
poista se käytöstä ennen ohjelman käynnistämistä. Tätä toimintoa ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ohjelman ollessa
käynnissä.
8
www.electrolux.com
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on asetustilassa. Katso kohta "OHJELMAN
ASETTAMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN".
2. Paina Multitab-toiminnon painiketta,
Multitab-toiminnon merkkivalo syttyy.
Toiminto pysyy päällä, kunnes se
kytketään pois toiminnasta. Paina
Multitab-toiminnon painiketta,
Multitab-toiminnon merkkivalo
sammuu.
Jos lopetat yhdistelmätablettien
käytön, suorita seuraavat
toimenpiteet ennen kuin aloitat
käyttämään konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja
astianpesukoneen suolaa erikseen:
1. Poista Multitab-toiminto käytöstä
2. Aseta vedenpehmennin korkeimpaan
asetukseen.
3. Varmista, että suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero on täytetty täyteen.
4. Käynnistä lyhin ohjelma huuhteluvaiheella, älä käytä pesuainetta ja anna
koneen käydä ilman astioita.
5. Säädä vedenpehmennin alueesi veden
kovuuden mukaan.
6. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
5.2 Energiansäästö
Ota Energiansäästö-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä ennen
ohjelman käynnistämistä. Tätä toimintoa ei voi ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä ohjelman ollessa
käynnissä.
Astiat voivat olla märkiä ohjelman lopussa.
5.3 Äänimerkit
Äänimerkit aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:
• ohjelma on päättynyt
• vedenpehmentimen tasoa säädetään
elektronisesti
• laitteessa on toimintahäiriö.
Tehdasasetus: päällä. Äänimerkit
voidaan poistaa käytöstä.
Äänimerkkien poistaminen käytöstä
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on asetustilassa. Katso kohta "OHJELMAN
ASETTAMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN".
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta (4) ja
painiketta (5) samanaikaisesti, kunnes
painikkeiden (3), (4) ja (5) merkkivalot
vilkkuvat.
3. Paina painiketta (5).
• Painikkeiden (3) ja (4) merkkivalot
sammuvat.
• Painikkeen (5) merkkivalo vilkkuu
edelleen.
• Näytössä näkyy äänimerkkien asetus.
Päällä
Pois
4. Muuta asetusta painikkeella (5).
5. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi asetukset.
Tämä toiminto alentaa kuivauslämpötilaa.
Energiankulutus pienenee 25 %.
6. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen taso vastaa alueesi veden kovuutta.
Säädä vedenpehmentimen tasoa tarvittaessa. Kysy paikallisen veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Koneen sisällä voi olla prosessijäämiä.
Poista ne käynnistämällä ohjelma. Älä
käytä pesuainetta tai täytä koreja.
Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja, ota käyttöön Multitabtoiminto.
SUOMI
9
6.1 Vedenpehmentimen säätäminen
Vedenpehmentimen
säätäminen
Vedenkovuus
Saksalaiset
asteet
(°dH)
Ranskalaiset
asteet
(°fH)
mmol/l
Clarke
asteet
Manuaalinen
Elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
9
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Vedenpehmennin on asetettava
sekä manuaalisesti että elektronisesti.
Manuaalinen asetus
Käännä vedenkovuuden säädin asentoon
1 tai 2.
Elektroninen säätö
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on asetustilassa, katso ‘OHJELMAN ASETTAMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN’.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta (4) ja
painiketta (5) samanaikaisesti, kunnes
painikkeiden (3), (4) ja (5) merkkivalot
vilkkuvat.
3. Paina painiketta (3).
• Painikkeiden (4) ja (5) merkkivalot
sammuvat.
• Painikkeen (3) merkkivalo vilkkuu
edelleen.
• Äänimerkit kuuluvat, esim. viisi jaksottaista äänimerkkiä = taso 5.
• Näytössä näkyy vedenpehmentimen
= taso 5).
asetus (esim.
4. Muuta asetusta painamalla painiketta
(3) toistuvasti.
10 www.electrolux.com
5. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi asetukset.
6.2 Suolasäiliön täyttäminen
1.
2.
3.
4.
5.
Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään.
Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
Täytä suolasäiliö astianpesukoneille
tarkoitetulla erikoissuolalla.
Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä myötäpäivään.
HUOMIO
Vettä ja suolaa voi tulla ulos suolasäiliöstä, kun täytät sen. Korroosion vaara. Estä korroosio käynnistämällä ohjelma suolasäiliön täyttämisen jälkeen.
6.3 Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Avaa kansi (C) painamalla vapautuspainiketta (D).
Täytä huuhtelukirkastelokero (A), älä
kuitenkaan ylitä merkintää 'max'.
Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen vaahdonmuodostuksen.
Sulje kansi. Varmista, että vapautuspainike lukittuu paikoilleen.
Voit kääntää annostelun valitsimen
(B) asennon 1 (pienin määrä) ja 4
(suurin määrä) välille.
7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on asetustilassa, katso ‘OHJELMAN ASETTAMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN’.
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo
palaa, täytä huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
SUOMI
11
7.1 Pesuaineen käyttäminen
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Pesuohjelman valitseminen
ja käynnistäminen
Asetustila
Laitteen on oltava asetustilassa tiettyjen
toimenpiteiden aikana.
Laite on asetustilassa, kun näytössä näkyy päälle kytkemisen jälkeen kaksi vaakasuoraa tilapalkkia.
Jos käyttöpaneelissa näkyy muita tiloja,
paina peruutuspainiketta, kunnes laite on
asetustilassa.
Ohjelman käynnistäminen ilman
ajastusta
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on asetustilassa.
3. Valitse ohjelma.
• Ohjelman vastaava numero vilkkuu
näytössä.
4. Voit halutessasi asettaa lisätoimintoja.
5. Sulje laitteen luukku. Ohjelma käynnistyy.
Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Valitse ohjelma.
2. Paina ajastuspainiketta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
ajastusaika (1 - 19 tuntia).
• Ajastimen aika vilkkuu näytössä.
• Ajastuksen merkkivalo palaa.
5.
Avaa kansi (C) painamalla vapautuspainiketta (B).
Laita konetiskiaine lokeroon (A).
Jos ohjelmassa on esipesuvaihe, aseta pieni määrä konetiskiainetta luukun
sisäosaan.
Jos käytät pesuainetabletteja, aseta
pesutabletti pesuainelokeroon (A).
Sulje kansi. Varmista, että vapautuspainike lukittuu paikoilleen.
3. Sulje laitteen luukku. Ajanlaskenta
käynnistyy.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy.
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos avaat luukun, laite pysähtyy. Kun suljet luukun uudelleen, laite käynnistyy uudelleen keskeytyskohdasta.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa käynnissä
Paina peruutuspainiketta, kunnes näyttöön tulee näkyviin kaksi vaakasuoraa tilapalkkia.
Kun peruutat ajastimen, laite siirtyy takaisin asetustilaan. Ohjelma
on asetettava uudelleen.
Ohjelman peruuttaminen
Paina peruutuspainiketta, kunnes näyttöön tulee näkyviin kaksi vaakasuoraa tilapalkkia.
Varmista, että pesuainelokerossa
on konetiskiainetta ennen uuden
ohjelman käynnistämistä.
Ohjelman päättyessä
Kun ohjelma päättyy, laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki. Näytössä näkyy 0 ja
Ohjelma loppu -merkkivalo syttyy.
1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla
virtapainiketta.
12 www.electrolux.com
2. Sulje vesihana.
Jos et kytke laitetta pois päältä
pesuohjelman päättyessä, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan 3
minuutin kuluttua.
• Kaikki merkkivalot sammuvat.
• Näytössä näkyy yksi vaakasuuntainen tilapalkki.
• Valo sammuu.
Tämä vähentää energiankulutusta.
Näyttö kytkeytyy päälle ja merkkivalot syttyvät uudelleen, kun pai-
nat jotain painiketta (ei virtapainiketta).
• Anna astioiden jäähtyä, ennen
kuin tyhjennät ne koneesta.
Kuumat astiat särkyvät helposti.
• Tyhjennä ensin alakori ja vasta
sen jälkeen yläkori.
• Laitteen reunoilla ja luukussa voi
olla vettä. Ruostumaton teräs
jäähtyy nopeammin kuin astiat.
8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
8.1 Vedenpehmennin
Kovassa vedessä on huomattavasti mineraaleja, jotka voivat vahingoittaa laitetta ja
aiheuttaa huonoja pesutuloksia. Vedenpehmennin neutralisoi kyseiset mineraalit.
Astianpesukoneen suola pitää vedenpehmentimen puhtaana ja hyväkuntoisena.
On tärkeää asettaa oikea vedenpehmentimen taso. Täten taataan, että vedenpehmennin käyttää oikeaa astianpesukoneen
suolamäärää ja vesimäärää.
8.2 Korien täyttäminen
Katso esimerkkejä korien täytöstä
laitteen mukana toimitetusta esitteestä.
• Käytä laitetta vain astianpesukonetta
kestävien astioiden pesemiseen.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kuperiastioita.
• Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset
kankaat).
• Poista ruokajäämät astioista.
• Voit poistaa kiinni palaneen ruoan helposti liottamalla keittoastioita ja pannuja
vedessä ennen niiden asettamista astianpesukoneeseen.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja astiat tartu kiinni toisiinsa. Sekoita lusikat
muihin ruokailuvälineisiin.
• Tarkista, että lasit eivät kosketa toisiaan.
• Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista, että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarret pyörivät esteettä.
8.3 Suolan, huuhtelukirkasteen
ja konetiskiaineen käyttö
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen
tarkoitettua suolaa, huuhtelukirkastetta
ja konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
• Huuhtelukirkaste auttaa viimeisen huuhteluvaiheen aikana kuivaamaan astiat ilman raitoja ja läikkiä.
• Yhdistelmäpesuainetabletit sisältävät
pesuainetta, huuhtelukirkastetta ja muita lisäaineita. Varmista, että kyseiset
tabletit ovat paikallisen vedenkovuuden
mukaiset. Noudata tuotepakkauksissa
olevia ohjeita.
• Pesuainetabletit eivät liukene täysin lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei jäisi
pesuainejäämiä, suosittelemme pitkien
ohjelmien käyttöä tablettien kanssa.
Älä aseta koneeseen liikaa konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
8.4 Ennen ohjelman
käynnistämistä
Varmista, että:
• Sihdit ovat puhtaat tai oikein paikallaan.
SUOMI
• Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
• Astiat on asetettu oikein koreihin.
• Ohjelma sopii astioiden tyypille ja likaisuusasteelle.
• Käytät oikeaa pesuainemäärää.
13
• Koneessa on astianpesukoneen suolaa
ja huuhtelukirkastetta (ellet käytä yhdistelmäpesuainetabletteja).
• Suolasäiliön kansi on tiivis.
9. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet suihkuvarret heikentävät pesutuloksia.
Tarkista sihdit säännöllisin välein ja
puhdista ne tarvittaessa.
9.1 Sihtien puhdistaminen
1.
Kierrä sihti (A) vastapäivään ja poista
se.
2.
Pura sihti (A) vetämällä osat (A1) ja
(A2) irti toisistaan.
Poista sihti (B).
Pese sihdit vedellä.
Aseta sihti (B) alkuperäiseen asentoonsa. Varmista, että se kiinnittyy oikein kahden ohjaimen (C) alle.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Kokoa sihti (A) ja aseta se paikoilleen
sihtiin (B). Käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu.
Sihtien virheellinen asento voi aiheuttaa heikkoja pesutuloksia ja
vaurioittaa laitetta.
14 www.electrolux.com
9.2 Suihkuvarsien
puhdistaminen
9.3 Ulkopintojen puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet,
poista lika ohutpäisellä esineellä.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä
käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia.
10. VIANMÄÄRITYS
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken
pesuohjelman.
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, lue
seuraavat tiedot löytääksesi ongelmaan
ratkaisun.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä näkyy hälytyskoodi:
•
- Astianpesukoneeseen ei tule vettä.
•
•
- Koneeseen jää vettä.
- Vesivahinkosuojaus on käytössä.
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta ennen
tarkistusten suorittamista.
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Laite ei kytkeydy toimintaan.
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
Tarkista, että laitteen ovi on suljettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai
odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Laitteeseen ei tule vettä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun suodatin ole
tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Vesivahinkosuojaus on käytössä.
Sulje vesihana ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja,
ota yhteyttä huoltoon.
SUOMI
15
10.1 Jos pesu- ja
kuivaustulokset eivät ole
tyydyttävät.
Huuhtelukirkastelokeron
ottaminen käyttöön Multitabtoiminnon ollessa päällä
Laseissa ja muissa astioissa on
vaaleita raitoja tai sinertävä pinta.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa.
Säädä huuhtelukirkasteen säädin alhaisempaan asentoon.
• Konetiskiainetta on liian paljon.
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on asetustilassa, katso ‘OHJELMAN ASETTAMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN’.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta (4) ja
painiketta (5) samanaikaisesti, kunnes
painikkeiden (3), (4) ja (5) merkkivalot
vilkkuvat.
3. Paina painiketta (4).
• Painikkeiden (3) ja (5) merkkivalot
sammuvat.
• Painikkeen (4) merkkivalo vilkkuu
edelleen.
• Näytössä näkyy huuhtelukirkastelokeron asetus.
Laseissa ja astioissa on tahroja ja
kuivia vesipisaroita.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian
vähän. Säädä huuhtelukirkasteen säädin korkeampaan asentoon.
• Syynä voi olla käytetyn pesuaineen laatu.
Astiat ovat märkiä.
• Ohjelmassa ei ole kuivausta tai sen kuivausvaiheen lämpötila on alhainen.
• Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
• Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetablettien laatu. Kokeile toista
merkkiä tai ota käyttöön huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Pois
Päällä
4. Muuta asetusta painikkeella (4).
5. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi asetukset.
6. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
7. Täytä huuhtelukirkastelokero.
Katso mahdolliset muut syyt kohdasta ‘VIHJEITÄ JA NEUVOJA’.
11. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys / Korkeus / Syvyys
(mm)
Sähköliitäntä
Katso arvokilven tiedot.
Jännite
Taajuus
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
Vedenpaine
Min. / maks. (bar / MPa)
Vesiliitäntä 1)
Kylmä tai kuuma vesi2)
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku)
Energiankulutus
Päällä-tila
0.99 W
Pois päältä -tila
0.10 W
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
maks. 60 °C
9
16 www.electrolux.com
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim.
aurinkopaneelit, tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
. Kierrätä pakkaus laittamalla
merkillä
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
17
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΠΙΛΟΓΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
20
21
23
24
26
28
29
30
31
32
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν το οποίο συνοδεύεται
από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις
ανάγκες σας. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι θα έχετε
τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες
συντήρησης:
www.electrolux.com
καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.electrolux.com/productregistration
αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.electrolux.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας.
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
18 www.electrolux.com
1.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συ‐
σκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες
οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προ‐
κληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη
εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα
αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλο‐
ντική αναφορά.
για πολύ καιρό, αφήστε το νερό να τρέξει μέχρι
να καθαρίσει.
• Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, βεβαιω‐
θείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές.
• Ο σωλήνας παροχής νερού διαθέτει βαλβίδα
ασφαλείας και μανδύα με εσωτερικό καλώδιο
ρεύματος.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών
ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μό‐
νιμης αναπηρίας.
• Μην επιτρέπετε σε παιδιά και σε άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματι‐
κές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης
να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Η χρήση της
συσκευής από τα άτομα αυτά πρέπει να γίνε‐
ται μόνο υπό την επιτήρηση ή την καθοδήγη‐
ση του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Μην αφήνετε τα παιδιά να παί‐
ζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά
από τα παιδιά.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά
από τα παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μα‐
κριά από την πόρτα της συσκευής όταν είναι
ανοιχτή.
1.2 Εγκατάσταση
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
• Μην προχωράτε σε εγκατάσταση ή χρήση της
συσκευής, εάν έχει υποστεί ζημιά.
• Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συ‐
σκευή σε χώρο με θερμοκρασία χαμηλότερη
από 0 °C.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω ή δίπλα
από τις οποίες εγκαθίσταται η συσκευή είναι
ασφαλείς.
Σύνδεση νερού
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στους σω‐
λήνες παροχής νερού.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε σωλήνες που
είναι καινούριοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επικίνδυνη τάση.
• Αν ο σωλήνας παροχής νερού υποστεί ζημιά,
αποσυνδέστε αμέσως το φις τροφοδοσίας από
την πρίζα. Επικοινωνήστε με το Σέρβις για να
αντικαταστήσετε το σωλήνα παροχής νερού.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπλη‐
ξίας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το
ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρα‐
κτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύ‐
ματος. Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
• Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατεστημέ‐
νη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπλη‐
ξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέ‐
ζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας και το καλώδιο ρεύματος. Επικοι‐
νωνήστε με το Σέρβις ή έναν ηλεκτρολόγο για
την αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου
ρεύματος.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνο
αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την
εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το
φις τροφοδοσίας.
1.3 Χρήση
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρή‐
ση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
– Σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε κατα‐
στήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περι‐
βάλλοντα
– Αγροικίες
– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης
– Πανσιόν (για ύπνο και πρωινό).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συ‐
σκευής.
• Τα μαχαίρια και τα άλλα αιχμηρά αντικείμενα
πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι για μα‐
χαιροπίρουνα με τη μύτη προς τα κάτω ή σε
οριζόντια θέση.
• Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή
χωρίς επιτήρηση καθώς μπορεί να πέσετε
επάνω της.
• Μην κάθεστε ή ακουμπάτε στην πόρτα της συ‐
σκευής όταν είναι ανοικτή.
• Τα απορρυπαντικά των πλυντηρίων πιάτων εί‐
ναι επικίνδυνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφα‐
λείας που παρέχονται στη συσκευασία του
απορρυπαντικού.
19
• Μην πίνετε και μην παίζετε με το νερό στη συ‐
σκευή.
• Μην αφαιρείτε τα πιάτα από τη συσκευή πριν
από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Εν‐
δέχεται να υπάρχει απορρυπαντικό στα πιάτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή
εγκαυμάτων.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συ‐
σκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα
εμποτισμένα με εύφλεκτα υλικά.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό
για τον καθαρισμό της συσκευής.
• Από τη συσκευή μπορεί να διαφύγει καυτός
ατμός, εάν ανοίξετε την πόρτα όταν βρίσκεται
σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα.
1.4 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε
το.
• Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να απο‐
τραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
20 www.electrolux.com
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1
2
11
10
9
8 7
5 4
6
3
2.1 Δέσμη φωτός
1 Επάνω εκτοξευτήρας νερού
2 Κάτω εκτοξευτήρας νερού
• Κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός προγράμμα‐
τος, εμφανίζεται μια κόκκινη δέσμη φωτός στο
δάπεδο κάτω από την πόρτα της συσκευής.
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η κόκκινη
δέσμη μεταβάλλεται σε πράσινη.
• Όταν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία, η
κόκκινη δέσμη φωτός αναβοσβήνει.
3 Φίλτρα
4 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
5 Θήκη αλατιού
6 Ρυθμιστής σκληρότητας νερού
7 Θήκη λαμπρυντικού
8 Θήκη απορρυπαντικού
Η δέσμη φωτός σβήνει όταν η συσκευή
απενεργοποιείται.
9 Καλάθι για μαχαιροπίρουνα
10 Κάτω καλάθι
11 Επάνω καλάθι
3. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
5 Κουμπί προγράμματος (επάνω)
3 Κουμπί καθυστέρησης έναρξης
7 Κουμπί multitab
2 Οθόνη
4 Κουμπί προγράμματος (κάτω)
6 Κουμπί εξοικονόμησης ενέργειας
8 Κουμπί ακύρωσης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
21
9 Ενδείξεις
Ενδείξεις
Περιγραφή
Ένδειξη λαμπρυντικού. Η ένδειξη αυτή είναι σβηστή κατά τη διάρκεια λειτουρ‐
γίας του προγράμματος.
Ένδειξη αλατιού. Η ένδειξη αυτή είναι σβηστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας
του προγράμματος.
Ένδειξη τέλους.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα
Βαθμός λερώματος
Τύπος φορτίου
Φάσεις
προγράμματος
Επιλογές
11)
Όλα
Πιάτα, μαχαιροπίρου‐
να, μαγειρικά σκεύη
Πρόπλυση
Πλύση στους 45 °C ή
τους 70 °C
Ξεπλύματα
Στέγνωμα
Εξοικονόμηση
ενέργειας
2
Πολύ λερωμένα
Πιάτα, μαχαιροπίρου‐
να, μαγειρικά σκεύη
Πρόπλυση
Πλύση στους 70 °C
Ξεπλύματα
Στέγνωμα
Εξοικονόμηση
ενέργειας
32)
Φρεσκολερωμένα
Πιάτα και μαχαιροπί‐
ρουνα
Πλύση στους 60 °C
Ξέπλυμα
43)
Κανονικά λερωμένα
Πιάτα και μαχαιροπί‐
ρουνα
Πρόπλυση
Πλύση στους 50 °C
Ξεπλύματα
Στέγνωμα
5
Λίγο λερωμένα
Πιάτα και μαχαιροπί‐
ρουνα
Πλύση στους 55 °C
Ξεπλύματα
6
Κανονικά ή λίγο λερω‐
μένα
Εύθραυστα πιάτα και
ποτήρια
Πλύση στους 45 °C
Ξεπλύματα
Στέγνωμα
74)
Όλα
Πρόπλυση
50°C
Εξοικονόμηση
ενέργειας
Εξοικονόμηση
ενέργειας
1) Η συσκευή ανιχνεύει το βαθμό λερώματος και την ποσότητα των αντικειμένων στα καλάθια. Ρυθμίζει
αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού, την κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια του
προγράμματος.
2) Με το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να πλύνετε ένα φρεσκολερωμένο φορτίο. Παρέχει καλά αποτελέσματα
πλύσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
22 www.electrolux.com
3) Με το πρόγραμμα αυτό, έχετε την πλέον αποτελεσματική χρήση νερού και κατανάλωση ενέργειας για
κανονικά λερωμένα πιάτα και μαχαιροπίρουνα. (Αυτό είναι το κανονικό πρόγραμμα για τα ινστιτούτα
δοκιμών.)
4) Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για ένα σύντομο ξέπλυμα των πιάτων. Αποτρέπει να κολλήσουν τα
υπολείμματα τροφών στα πιάτα και να αναδύονται δυσάρεστες οσμές από τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με αυτό το πρόγραμμα.
Τιμές κατανάλωσης
Πρόγραμμα1)
Διάρκεια
(λεπτά)
Κατανάλωση
(kWh)
Νερό
(l)
1
80 - 125
0.8 - 1.3
10 - 19
2
105 - 115
1.6 - 1.8
19 - 21
3
30
0.8
8
4
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
5
45 - 55
0.8 - 0.9
10 - 11
6
65 - 75
0.6 - 0.7
11 - 12
7
12
0.1
3.5
50°C
1) Η διάρκεια του προγράμματος και οι τιμές κατανάλωσης μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την πίεση και
τη θερμοκρασία του νερού, τις διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία, τις επιλογές και την ποσότητα των
πιάτων.
Πληροφορίες για ινστιτούτα δοκιμών
Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή απόδοσης, αποστείλετε ένα email στη
διεύθυνση:
info.test@dishwasher-production.com
Καταγράψτε τον κωδικό προϊόντος (PNC) που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
23
5. ΕΠΙΛΟΓΕΣ
5.1 Επιλογή multitab
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή μόνο όταν χρη‐
σιμοποιείτε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού 3 σε
1.
Η επιλογή αυτή απενεργοποιεί τη ροή του λαμ‐
πρυντικού και του αλατιού. Οι σχετικές ενδείξεις
σβήνουν.
Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αυξηθεί.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας
multitab
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη
λειτουργία multitab πριν από την έναρξη
ενός προγράμματος. Δεν μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία όταν το πρόγραμμα
βρίσκεται σε λειτουργία.
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργο‐
ποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατά‐
σταση ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ‐
ΜΑΤΟΣ».
2. Πιέστε το κουμπί multitab. Η ένδειξη multitab
ανάβει.
Η λειτουργία παραμένει ενεργοποιημένη
μέχρι να την απενεργοποιήσετε. Πιέστε
το κουμπί multitab. Η ένδειξη multitab
σβήνει.
Αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις ταμπλέτες
απορρυπαντικού 3 σε 1, πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε ξεχωριστό απορρυπαντικό,
λαμπρυντικό και αλάτι πλυντηρίου πιάτων,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία multitab.
2. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού στο υψη‐
λότερο επίπεδο.
3. Επιβεβαιώστε ότι η θήκη αλατιού και η θήκη
λαμπρυντικού είναι γεμάτες.
4. Ξεκινήστε το πιο σύντομο πρόγραμμα με μια
φάση ξεπλύματος, χωρίς απορρυπαντικό και
χωρίς πιάτα.
5. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού σύμφωνα
με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής
σας.
6. Ρυθμίστε την ποσότητα λαμπρυντικού που
αποδεσμεύεται.
5.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
πριν από την έναρξη ενός προγράμμα‐
τος. Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση αυτής της επιλογής
όταν βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο
πρόγραμμα.
Η λειτουργία αυτή μειώνει τη θερμοκρασία κατά
τη φάση στεγνώματος. Η κατανάλωση ενέργειας
μειώνεται κατά 25%.
Τα πιάτα μπορεί να είναι βρεγμένα στο τέλος του
προγράμματος.
5.3 Ηχητικά σήματα
Τα ηχητικά σήματα λειτουργούν στις παρακάτω
περιπτώσεις:
• Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.
• Το επίπεδο του αποσκληρυντή νερού ρυθμίζε‐
ται ηλεκτρονικά.
• Η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουρ‐
γία.
Εργοστασιακή ρύθμιση: ενεργοποιημέ‐
νη. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα
ακουστικά σήματα.
Απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργο‐
ποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατά‐
σταση ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ‐
ΜΑΤΟΣ».
2. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά (4) και (5)
ταυτόχρονα, μέχρι να αρχίσουν να αναβο‐
σβήνουν οι ενδείξεις των κουμπιών (3), (4)
και (5).
3. Πιέστε το κουμπί (5),
• Σβήνουν οι ενδείξεις των κουμπιών (3) και
(4).
• Η ένδειξη του κουμπιού (5) συνεχίζει να
αναβοσβήνει.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ρύθμιση για τα
ηχητικά σήματα.
Ενεργοποίηση
Απενεργοποίηση
24 www.electrolux.com
4. Πιέστε το κουμπί (5) για να αλλάξετε τη ρύθ‐
μιση.
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή για επιβεβαίω‐
ση.
6. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
1. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του επιπέδου του
αποσκληρυντή νερού αντιστοιχεί στη σκλη‐
ρότητα του νερού της περιοχής σας. Εάν όχι,
προσαρμόστε τη ρύθμιση του αποσκληρυντή
νερού. Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρε‐
σία ύδρευσης για να μάθετε τη σκληρότητα
του νερού της περιοχής σας.
2. Γεμίστε τη θήκη αλατιού.
3. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.
4. Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.
5. Μπορεί να έχουν παραμείνει υπολείμματα
από τις διαδικασίες επεξεργασίας κατά την
κατασκευή. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για να
τα απομακρύνετε. Μη χρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικό και μη φορτώσετε τα καλά‐
θια.
Εάν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυ‐
παντικού 3 σε 1, ενεργοποιήστε την επι‐
λογή multitab.
6.1 Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού
Ρύθμιση αποσκληρυντή
νερού
Σκληρότητα νερού
Γερμανικοί
βαθμοί
(°dH)
Γαλλικοί
βαθμοί
(°fH)
mmol/l
Clarke
βαθμοί
Χειροκίνητα
Ηλεκ‐
τρονικά
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Θέση ρύθμισης από το εργοστάσιο.
2) Μη χρησιμοποιείτε αλάτι σε αυτό το επίπεδο.
Πρέπει να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή
νερού χειροκίνητα και ηλεκτρονικά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
25
Χειροκίνητη ρύθμιση
Στρέψτε το ρυθμιστή σκληρότητας νερού στη θέ‐
ση 1 ή 2.
Ηλεκτρονική ρύθμιση
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργο‐
ποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε κατάστα‐
ση ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα «ΡΥΘ‐
ΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ‐
ΤΟΣ».
2. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά (4) και (5)
ταυτόχρονα, μέχρι να αρχίσουν να αναβο‐
σβήνουν οι ενδείξεις των κουμπιών (3), (4)
και (5).
3. Πιέστε το κουμπί (3).
• Σβήνουν οι ενδείξεις των κουμπιών (4) και
(5).
• Η ένδειξη του κουμπιού (3) συνεχίζει να
αναβοσβήνει.
• Τα ηχητικά σήματα λειτουργούν, π.χ. πέ‐
ντε διακεκομμένα ηχητικά σήματα = επίπε‐
δο 5.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ρύθμιση του
= επίπεδο
αποσκληρυντή νερού, π.χ.
5.
4. Πιέστε το κουμπί (3) επανειλημμένα για να
αλλάξετε τη ρύθμιση.
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή για επιβεβαίω‐
ση της ρύθμισης.
6.2 Πλήρωση της θήκης αλατιού
1.
2.
3.
4.
5.
Στρέψτε το καπάκι προς τα αριστερά και
ανοίξτε τη θήκη αλατιού.
Βάλτε 1 λίτρο νερό στη θήκη αλατιού (μόνο
την πρώτη φορά).
Γεμίστε τη θήκη αλατιού με αλάτι πλυντηρίου
πιάτων.
Απομακρύνετε το αλάτι γύρω από το άνοιγ‐
μα της θήκης αλατιού.
Στρέψτε το καπάκι προς τα δεξιά για να κλεί‐
σετε τη θήκη αλατιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την πλήρωση της θήκης αλατιού
μπορεί να παρουσιαστεί υπερχείλιση νε‐
ρού και αλατιού. Κίνδυνος διάβρωσης.
Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο, αφού
γεμίσετε τη θήκη αλατιού, ξεκινήστε ένα
πρόγραμμα.
26 www.electrolux.com
6.3 Πλήρωση της θήκης λαμπρυντικού
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (D) για να
ανοίξετε το καπάκι (C).
Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού (A), έως την
ένδειξη «max».
Απομακρύνετε το λαμπρυντικό που έχει χυ‐
θεί με ένα απορροφητικό πανί, για να απο‐
φύγετε το σχηματισμό υπερβολικού αφρού.
Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί
απασφάλισης έχει ασφαλίσει στη θέση του.
Μπορείτε να στρέψετε τον επιλογέα της
ποσότητας που αποδεσμεύεται (B) με‐
ταξύ της θέσης 1 (ελάχιστη ποσότητα)
και της θέσης 4 (μέγιστη ποσότητα).
7. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
1. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργο‐
ποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατά‐
σταση ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ‐
ΜΑΤΟΣ».
• Αν η ένδειξη αλατιού είναι αναμμένη, γεμί‐
στε τη θήκη αλατιού.
• Αν η ένδειξη λαμπρυντικού είναι αναμμέ‐
νη, γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.
3. Φορτώστε τα καλάθια.
4. Προσθέστε το απορρυπαντικό.
5. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε το σωστό πρό‐
γραμμα για τον τύπο φορτίου και το βαθμό
λερώματος.
7.1 Χρήση του απορρυπαντικού
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Ρύθμιση και έναρξη ενός
προγράμματος
Κατάσταση ρύθμισης
Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση
ρύθμισης για να δεχτεί ορισμένες ενέργειες.
5.
Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (B) για να
ανοίξετε το καπάκι (C).
Βάλτε το απορρυπαντικό στη θήκη (A).
Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει φάση πρό‐
πλυσης, βάλτε μια μικρή ποσότητα απορρυ‐
παντικού στο εσωτερικό μέρος της πόρτας
της συσκευής.
Αν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντι‐
κού, βάλτε την ταμπλέτα στη θήκη (A).
Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί
απασφάλισης έχει ασφαλίσει στη θέση του.
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης
όταν, μετά από την ενεργοποίηση, στην οθόνη
εμφανιστούν 2 οριζόντιες μπάρες.
Αν το χειριστήριο δείχνει άλλες καταστάσεις, πιέ‐
στε το κουμπί ακύρωσης μέχρι η συσκευή να με‐
ταβεί σε κατάσταση ρύθμισης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Έναρξη προγράμματος χωρίς
καθυστέρηση έναρξης
1. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργο‐
ποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατά‐
σταση ρύθμισης.
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα.
• Στην οθόνη αναβοσβήνει ο αντίστοιχος
αριθμός προγράμματος.
4. Εάν θέλετε, μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλο‐
γές.
5. Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Το πρό‐
γραμμα ξεκινά.
Έναρξη προγράμματος με
καθυστέρηση έναρξης
1. Επιλέξτε το πρόγραμμα.
2. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί καθυστέρη‐
σης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χρό‐
νος καθυστέρησης που θέλετε να ρυθμίσετε
(από 1 έως 19 ώρες).
• Στην οθόνη αναβοσβήνει ο χρόνος καθυ‐
στέρησης.
• Η ένδειξη καθυστέρησης είναι αναμμένη.
3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Αρχίζει η
αντίστροφη μέτρηση.
Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το
πρόγραμμα θα ξεκινήσει.
Άνοιγμα της πόρτας ενώ λειτουργεί η
συσκευή
Εάν ανοίξετε την πόρτα, η συσκευή σταματά.
Όταν κλείσετε την πόρτα, η συσκευή συνεχίζει
από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.
Ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης
ενώ είναι ενεργή η αντίστροφη
μέτρηση
Πιέστε το κουμπί ακύρωσης μέχρι στην οθόνη να
εμφανιστούν 2 οριζόντιες μπάρες.
Όταν ακυρώσετε την καθυστέρηση
έναρξης, η συσκευή επιστρέφει σε κατά‐
σταση ρύθμισης. Θα πρέπει να επιλέξε‐
τε ξανά το πρόγραμμα.
27
Ακύρωση του προγράμματος
Πιέστε το κουμπί ακύρωσης μέχρι στην οθόνη να
εμφανιστούν 2 οριζόντιες μπάρες.
Πριν από την έναρξη ενός νέου προ‐
γράμματος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντι‐
κού.
Στο τέλος του προγράμματος
Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, τίθε‐
ται σε λειτουργία ένα διακοπτόμενο ηχητικό σή‐
μα. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη 0 και ανάβει η
ένδειξη τέλους.
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργο‐
ποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συ‐
σκευή.
2. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη συσκευή
στο τέλος του προγράμματος, μετά από
3 λεπτά η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα
σε λειτουργία αναμονής.
• Σβήνουν όλες οι ενδείξεις.
• Στην οθόνη εμφανίζεται 1 οριζόντια
μπάρα.
• Η δέσμη φωτός σβήνει.
Αυτό συμβάλλει στη μείωση της κατανά‐
λωσης ενέργειας.
Πατώντας ένα από τα κουμπιά (όχι το
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίη‐
σης), ανάβουν ξανά η οθόνη και οι εν‐
δείξεις.
• Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν τα
πιάτα πριν τα αφαιρέσετε από τη συ‐
σκευή. Τα ζεστά πιάτα μπορούν εύ‐
κολα να υποστούν ζημιά.
• Αδειάστε πρώτα τα αντικείμενα από
το κάτω καλάθι και μετά από το επά‐
νω.
• Μπορεί να υπάρχει νερό στα πλαϊνά
και την πόρτα της συσκευής. Το ανο‐
ξείδωτο ατσάλι ψύχεται πιο γρήγορα
από τα πιάτα.
28 www.electrolux.com
8. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
8.1 Ο αποσκληρυντής νερού
Το σκληρό νερό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε με‐
ταλλικά στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν ζη‐
μιά στη συσκευή και μη ικανοποιητικά αποτελέ‐
σματα πλύσης. Ο αποσκληρυντής νερού εξουδε‐
τερώνει αυτά τα μεταλλικά στοιχεία.
Το αλάτι πλυντηρίου πιάτων διατηρεί τον απο‐
σκληρυντή νερού καθαρό και σε καλή κατάστα‐
ση. Είναι σημαντική η ρύθμιση του σωστού επι‐
πέδου του αποσκληρυντή νερού. Αυτό εξασφαλί‐
ζει ότι ο αποσκληρυντής νερού χρησιμοποιεί τη
σωστή ποσότητα αλατιού πλυντηρίου πιάτων και
νερού.
8.2 Φόρτωμα των καλαθιών
Ανατρέξτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο με
παραδείγματα του φορτίου των καλα‐
θιών.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για πλύσιμο
αντικειμένων που είναι κατάλληλα για πλυντή‐
ρια πιάτων.
• Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα από
ξύλο, κόκκαλο, αλουμίνιο, κασσίτερο και χαλ‐
κό.
• Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα που
μπορεί να απορροφήσουν νερό (σφουγγάρια,
πανιά οικιακής χρήσης).
• Αφαιρείτε τα υπολείμματα τροφίμων από τα
αντικείμενα.
• Για να αφαιρέσετε εύκολα υπολείμματα καμέ‐
νων τροφών, αφήστε τα μαγειρικά σκεύη να
μουλιάσουν σε νερό πριν τα τοποθετήσετε στη
συσκευή.
• Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα (φλιτζάνια,
ποτήρια, κατσαρόλες) με το άνοιγμα προς τα
κάτω.
• Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα και τα πιά‐
τα δεν κολλάνε μεταξύ τους. Αναμείξτε τα κου‐
τάλια μαζί με άλλα μαχαιροπίρουνα.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ποτήρια δεν έρχονται σε
επαφή με άλλα ποτήρια.
• Τοποθετείτε τα μικρά αντικείμενα στο καλάθι
για μαχαιροπίρουνα.
• Τοποθετείτε τα ελαφριά αντικείμενα στο επάνω
καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι δεν μετακινούνται.
• Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού μπο‐
ρούν να κινηθούν ελεύθερα πριν προχωρήσε‐
τε στην έναρξη ενός προγράμματος.
8.3 Χρήση αλατιού, λαμπρυντικού και
απορρυπαντικού
• Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι, λαμπρυντικό και
απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων. Άλλα
προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη
συσκευή.
• Το λαμπρυντικό αποδεσμεύεται κατά την τε‐
λευταία φάση ξεπλύματος, και καθιστά δυνατό
το στέγνωμα των πιάτων χωρίς στίγματα και
σημάδια.
• Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού 3 σε 1 περιέ‐
χουν απορρυπαντικό, λαμπρυντικό και άλλους
πρόσθετους παράγοντες. Βεβαιωθείτε ότι αυ‐
τές οι ταμπλέτες είναι κατάλληλες για τη σκλη‐
ρότητα του νερού της περιοχής σας. Ανατρέξτε
στις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων.
• Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν διαλύονται
πλήρως με τα σύντομα προγράμματα. Για να
αποτρέψετε να παραμένουν υπολείμματα στα
σερβίτσια σας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε
ταμπλέτες απορρυπαντικού με τα μεγάλα προ‐
γράμματα.
Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότη‐
τα απορρυπαντικού από την απαιτούμε‐
νη. Ανατρέξτε στις οδηγίες στη συ‐
σκευασία του απορρυπαντικού.
8.4 Πριν την έναρξη ενός
προγράμματος
Βεβαιωθείτε ότι:
• Τα φίλτρα είναι καθαρά και έχουν εγκαταστα‐
θεί σωστά.
• Οι εκτοξευτήρες νερού δεν είναι φραγμένοι.
• Η τοποθέτηση των αντικειμένων στα καλάθια
είναι σωστή.
• Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον τύπο
φορτίου και το βαθμό λερώματος.
• Χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα απορρυ‐
παντικού.
• Υπάρχει αλάτι πλυντηρίου πιάτων και λαμπρυ‐
ντικό (εκτός εάν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες
απορρυπαντικού 3 σε 1).
• Το καπάκι της θήκης αλατιού είναι σφιχτό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
29
9. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν από την πραγματοποίηση συντή‐
ρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή
και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας
από την πρίζα.
Τα βρόμικα φίλτρα και οι φραγμένοι
εκτοξευτήρες νερού μειώνουν τα αποτε‐
λέσματα της πλύσης.
Ελέγχετέ τα τακτικά και, αν χρειάζεται,
καθαρίζετέ τα.
9.1 Καθαρισμός των φίλτρων
1.
Στρέψτε το φίλτρο (A) προς τα αριστερά και
αφαιρέστε το.
2.
Για την αποσυναρμολόγηση του φίλτρου
(A), τραβήξτε να αποσπάσετε το (A1) από
το (A2).
Αφαιρέστε το φίλτρο (B).
Πλύνετε τα φίλτρα με νερό.
Τοποθετήστε το φίλτρο (B) στην αρχική του
θέση. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σω‐
στά κάτω από τους δύο οδηγούς (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Συναρμολογήστε το φίλτρο (A) και τοποθε‐
τήστε το στη θέση του στο φίλτρο (B).
Στρέψτε το προς τα δεξιά μέχρι να ασφαλί‐
σει.
Σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης
των φίλτρων, τα αποτελέσματα της πλύ‐
σης μπορεί να μην είναι ικανοποιητικά
και μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συ‐
σκευή.
9.2 Καθάρισμα των εκτοξευτήρων
νερού
Μην αφαιρείτε τους εκτοξευτήρες νερού.
Αν έχουν βουλώσει οι τρύπες στους εκτοξευτήρες
νερού, αφαιρέστε τα υπολείμματα της βρομιάς με
ένα λεπτό αιχμηρό αντικείμενο.
9.3 Εξωτερικό καθάρισμα
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά.
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγα‐
ράκια που χαράσσουν ή διαλύτες.
30 www.electrolux.com
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουρ‐
γία.
Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις, ανατρέξτε στις
πληροφορίες που ακολουθούν για επίλυση του
προβλήματος.
Με κάποια προβλήματα, η οθόνη προβάλει ένα
κωδικό συναγερμού:
•
- Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.
Πρόβλημα
•
•
- Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
- Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προ‐
στασίας από υπερχείλιση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από
την εκτέλεση των ελέγχων.
Πιθανή αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συ‐ Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει συνδεθεί στην πρίζα.
σκευή.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια στον
πίνακα ασφαλειών.
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
Αν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης, ακυρώ‐
στε τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος της αντί‐
στροφης μέτρησης.
Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοι‐
χτή.
Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχή νερού δεν είναι
πολύ χαμηλή. Για την πληροφορία αυτή, επικοινωνή‐
στε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν είναι
φραγμένη.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής δεν
είναι φραγμένο.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συστρα‐
φεί ή τσακίσει.
Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη απορροής του νεροχύτη
δεν είναι φραγμένη.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συ‐
στραφεί ή τσακίσει.
Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προ‐
στασίας από υπερχείλιση.
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού και επικοινωνήστε
με το Σέρβις.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενεργοποιή‐
στε τη συσκευή. Το πρόγραμμα συνεχίζει από το
σημείο στο οποίο διακόπηκε.
Αν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε
με το Σέρβις.
Αν στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί συν‐
αγερμού, επικοινωνήστε με το Σέρβις.
10.1 Τα αποτελέσματα της πλύσης
και του στεγνώματος δεν είναι
ικανοποιητικά
Υπάρχουν υπόλευκες γραμμές ή ελαφρώς
γαλάζιες επιστρώσεις στα ποτήρια και τα πιάτα.
• Αποδεσμεύεται υπερβολική ποσότητα λαμ‐
πρυντικού. Ρυθμίστε τον επιλογέα λαμπρυντι‐
κού σε χαμηλότερη θέση.
• Η ποσότητα του απορρυπαντικού είναι υπερ‐
βολική.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λεκέδες και ίχνη σταγόνων νερού στα ποτήρια
και τα πιάτα
• Η ποσότητα λαμπρυντικού που αποδεσμεύε‐
ται δεν είναι επαρκής. Ρυθμίστε τον επιλογέα
λαμπρυντικού σε υψηλότερη θέση.
• Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στην ποιό‐
τητα του απορρυπαντικού.
Τα πιάτα είναι βρεγμένα
• Το πρόγραμμα δεν έχει φάση στεγνώματος ή
έχει φάση στεγνώματος χαμηλής θερμοκρα‐
σίας.
• Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.
• Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στην ποιό‐
τητα του λαμπρυντικού.
• Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στην ποιό‐
τητα των ταμπλετών απορρυπαντικού 3 σε 1.
Δοκιμάστε μια διαφορετική μάρκα ή ενεργο‐
ποιήστε τη θήκη λαμπρυντικού και χρησιμο‐
ποιήστε λαμπρυντικό μαζί με τις ταμπλέτες
απορρυπαντικού 3 σε 1.
Ανατρέξτε στην ενότητα «ΣΥΜΒΟΥ‐
ΛΕΣ» για άλλες πιθανές αιτίες.
Ενεργοποίηση της θήκης
λαμπρυντικού με ενεργοποιημένη τη
λειτουργία multitab
31
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε κατάστα‐
ση ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα «ΡΥΘ‐
ΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ‐
ΤΟΣ».
2. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά (4) και (5)
ταυτόχρονα, μέχρι να αρχίσουν να αναβο‐
σβήνουν οι ενδείξεις των κουμπιών (3), (4)
και (5).
3. Πιέστε το κουμπί (4).
• Σβήνουν οι ενδείξεις των κουμπιών (3) και
(5).
• Η ένδειξη του κουμπιού (4) συνεχίζει να
αναβοσβήνει.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ρύθμιση για τη
θήκη λαμπρυντικού.
Απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση
4. Πιέστε το κουμπί (4) για να αλλάξετε τη ρύθ‐
μιση.
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή για επιβεβαίω‐
ση της ρύθμισης.
6. Ρυθμίστε την ποσότητα λαμπρυντικού που
απελευθερώνεται.
7. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού.
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργο‐
ποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
11. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διαστάσεις
Πλάτος / Ύψος / Βάθος (mm)
Ηλεκτρική σύνδεση
Ανατρέξτε στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων.
Τάση
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Συχνότητα
50 Hz
Πίεση παροχής νερού
Ελαχ. / μεγ. (bar / MPa)
Παροχή νερού 1)
Κρύο ή ζεστό νερό2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Χωρητικότητα
Σερβίτσια
Κατανάλωση ενέργειας
Κατάσταση παραμονής εν ενερ‐
γεία
0.99 W
Κατάσταση απενεργοποίησης
0.10 W
60 °C κατά μέγιστο
1) Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού σε βάνα νερού με σπείρωμα 3/4''.
2) Αν το ζεστό νερό προέρχεται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακούς συλλέκτες, αιολική
ενέργεια), χρησιμοποιήστε την παροχή ζεστού νερού για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.
9
32 www.electrolux.com
12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.
Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις
άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα
ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική
αρχή.
SVENSKA
33
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJÖSKYDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
36
36
37
38
39
41
43
44
45
47
47
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
34 www.electrolux.com
1.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noga de bifogade instruktionerna före
installation och användning av produkten.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
personskador eller skador på egendom
som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna
tillsammans med produkten för framtida
bruk.
• Innan du ansluter produkten till nya rör,
eller till rör som inte har använts på
länge, låt vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
1.1 Säkerhet för barn och
handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Tillåt inte användning av produkten av
någon med reducerad fysisk förmåga,
reducerad mental förmåga eller avsaknad av kunskap om hur produkten används (detta omfattar barn). De ska
övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som
ansvarar för deras säkerhet. Låt inte
barn leka med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn.
• Håll allt diskmedel utom räckhåll för
barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
1.2 Installation
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten
om den är skadad.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
VARNING
Farlig spänning.
• Koppla omedelbart loss maskinen från
eluttaget om tilloppsslangen är skadad.
Kontakta service för att byta ut tilloppsslangen.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Risk för brand.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en
skadad nätkabel.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
SVENSKA
1.3 Använd
• Produkten är avsedd att användas i
hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
– Personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Bondgårdar
– Av gäster på hotell, motell och andra
typer av boendemiljöer
– Miljöer av typen bed and breakfast.
VARNING
Risk för personskador föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lägg knivar och bestick med vassa
kanter i bestickskorgen med spetsarna
neråt eller i horisontellt läge.
• Lämna inte produktens lucka öppen
utan att övervaka så att ingen faller över
den.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
35
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
VARNING
Risk för elstötar, brand eller
brännskador föreligger.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett program är igång.
1.4 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
36 www.electrolux.com
2. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
11
10
9
8 7
5 4
6
1 Övre spolarmen
3
11 Överkorg
2 Nedre spolarmen
3 Filter
2.1 Ljusstråle
4 Typskylt
• När ett program är igång lyser en röd
ljusstråle på golvet under produktens
lucka. När programmet är färdigt växlar
ljuset från rött till grönt.
• Om produkten drabbas av ett fel blinkar
den röda ljusstrålen.
5 Saltbehållare
6 Reglage för inställning av vattenhårdhet
7 Spolglansfack
8 Diskmedelsfack
Ljusstrålen släcks när produkten
stängs av.
9 Bestickkorg
10 Underkorg
3. KONTROLLPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Strömbrytare
5 Programknapp (upp)
2 Display
3 Fördröjd start-knapp
6 Energispar-knapp
4 Programknapp (ner)
8 Avbryt-knapp
7 Multitab-knapp
SVENSKA
37
9 Kontrollampor
Kontrollam- Beskrivning
por
Kontrollampa för spolglans. Denna kontrollampa är släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Denna kontrollampa är släckt när programmet
arbetar.
Kontrollampa när programmet är slut.
4. PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Program
faser
Tillval
11)
Alla
Porslin, bestick,
kastruller och pannor
Fördisk
Huvuddisk 45 °C eller
70 °C
Sköljning
Torrt
Energispar
2
Hårt smutsad disk
Porslin, bestick,
kastruller och pannor
Fördisk
Huvuddisk 70 °C
Sköljning
Torrt
Energispar
32)
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
Huvuddisk 60 °C
Sköljning
43)
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Fördisk
Huvuddisk 50 °C
Sköljning
Torrt
5
Lätt smutsad disk
Porslin och bestick
Huvuddisk 55 °C
Sköljning
6
Normalt eller lätt
smutsad disk
Finporslin och glas
Huvuddisk 45 °C
Sköljning
Torrt
74)
Alla
Fördisk
50°C
Energispar
Energispar
1) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar
automatiskt temperaturen och mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
2) Med detta program kan du köra en disk med ny smuts. Det ger gott diskresultat på kort
tid.
38 www.electrolux.com
3) Med detta program får du mest effektiva användning av vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut).
4) Använd detta program för att snabbt skölja disken. Detta hindrar att matrester fastnar på
disken och dålig lukt sprider sig utanför produkten.
Använd inte diskmedel för det här programmet.
Förbrukningsvärden
Program1)
Koktid
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
1
80 - 125
0.8 - 1.3
10 - 19
2
105 - 115
1.6 - 1.8
19 - 21
3
30
0.8
8
4
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
5
45 - 55
0.8 - 0.9
10 - 11
6
65 - 75
0.6 - 0.7
11 - 12
7
12
0.1
3.5
50°C
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och
tillvalsfunktion kan ändra programtiden och dessa förbrukningsvärden.
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig information om prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står på typskylten.
5. TILLVALSFUNKTIONER
5.1 Multitabfunktion
Aktivera endast denna funktion när du använder kombinerade disktabletter.
Denna funktion avaktiverar doseringen av
spolglans och salt. Motsvarande kontrollampor är släckta.
Programtiden kan öka.
SVENSKA
Aktivera Multitabfunktionen
Aktivera eller inaktivera Multitabfunktionen innan du startar ett diskprogram. Du kan inte aktivera eller avaktivera funktionen medan
ett program pågår.
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten
är i inställningsläge. Se avsnittet
"STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM".
2. Tryck på multitab-knappen så tänds
kontrollampan.
Funktionen förblir aktiverad tills du
stänger av den. Tryck på multitabknappen så släcks kontrollampan.
Om du slutar använda kombinerade
diskmedelstabletter ska du utföra
dessa steg innan du börjar använda
separat diskmedel, spolglans och
disksalt:
1. Inaktivera Multitabfunktionen.
2. Ställ in vattenavhärdaren på högsta nivån.
3. Säkerställ att saltbehållaren och spolglansfacket båda är fulla.
4. Starta det kortaste programmet med
sköljfas, utan diskmedel och utan disk.
5. Justera vattenavhärdaren enligt vattenhårdheten där du bor.
6. Justera den utsläppta mängden sköljmedel.
39
Denna funktion sänker temperaturen i
torkfasen. Energiförbrukningen sjunker
med 25 %.
Disken kan vara våt när programmet är
klart.
5.3 Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs i följande situationer:
• När programmet är klart.
• När sköljmedelsnivån justeras elektroniskt.
• När ett fel uppstått på produkten.
Fabriksinställning: på. Du kan
stänga av ljudsignalerna.
Inaktivering av ljudsignalerna
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten
är i inställningsläge. Se avsnittet
"STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM".
2. Håll knapp (4) och (5) intryckta samtidigt tills kontrollamporna för knapp (3),
(4) och (5) blinkar.
3. Tryck på knapp (5).
• Kontrollamporna för knapp (3) och
(4) släcks.
• Kontrollampan för knapp (5) fortsätter att blinka.
• Inställningen av ljudsignalerna visas
på displayen.
På
Från
5.2 Energispar
Aktivera eller avaktivera energisparfunktionen innan du startar ett
program. Det går inte att aktivera
eller inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
4. Tryck på knapp (5) för att ändra inställning.
5. Stäng av produkten för att bekräfta.
6. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer med
den hårdhet vattenet har där du bor.
Om inte, justera vattenavhärdaren.
Kontakta det lokala Vattenverket för
att få information om vattnets hårdhet
där du bor.
2.
3.
4.
5.
Fyll saltbehållaren.
Fyll spolglansdoseringen.
Öppna vattenkranen.
Rester av diskmedel kan finnas kvar i
produkten. Starta ett program för att
40 www.electrolux.com
få bort dem. Använd inte diskmedel
och fyll inte korgarna.
Om du använder kombinerade
diskmedelstabletter, aktivera multitabfunktionen.
6.1 Justera vattenavhärdaren
Vattenavhärdare
inställning
Vattenhårdhet
Tyska
grader
(°dH)
Franska
grader
(°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Manuellt
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.
Manuell inställning
Vrid reglaget till läge 1 eller 2.
Elektronisk inställning
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten
är i inställningsläget, se avsnittet
"STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM".
2. Håll knapp (4) och (5) intryckta samtidigt tills kontrollamporna för knapp (3),
(4) och (5) blinkar.
3. Tryck på knapp (3).
• Kontrollamporna för knapp (4) och
(5) släcks.
• Kontrollampan för knapp (3) fortsätter att blinka.
• Ljudsignalerna låter, t.ex. fem periodiska ljudsignaler = nivå 5.
• Inställningen för vattenavhärdaren
= nivå
visas på displayen, t.ex.
5.
SVENSKA
4. Tryck på knapp (3) flera gånger för att
ändra inställning.
41
5. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
6.2 Fylla på saltbehållaren
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs.
Häll 1 liter vatten i saltbehållaren (endast första gången).
Fyll på disksalt i saltbehållaren.
Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.
Stäng saltbehållaren genom att vrida
locket medurs.
FÖRSIKTIGHET
Vatten och avhärdningssalt kan
rinna ut ur saltbehållaren när du
fyller på den. Risk för korrosion föreligger. För att förebygga det ska
du starta ett program när du har
fyllt på saltbehållaren.
6.3 Fylla spolglansfacket
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Tryck in spärren (D) för att öppna
locket (C).
Fyll spolglansdoseringen (A), men inte
mer än till märket "max".
Torka upp eventuell utspillt spolglans
med en absorberande trasa så att det
inte bildas för mycket skum.
Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Du kan vrida väljaren för den utsläppta mängden (B) mellan läge
1 (minsta mängd) och läge 4 (största mängd).
7. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten
är i inställningsläget, se avsnittet
"STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM".
• Om saltbehållarens kontrollampa är
på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans är
på, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för typen av disk och smutsgrad.
42 www.electrolux.com
7.1 Använda diskmedel
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Ställa in och starta ett
program
Inställningsläge
Produkten måste vara i inställningsläge för
att kunna utföra vissa åtgärder.
Produkten är i inställningsläge när displayen efter aktivering visar 2 horisontella
statusindikatorer.
Om kontrollpanelen visar något annat,
tryck på knappen Avbryt tills produkten
befinner sig i inställningsläget.
Starta ett program utan fördröjd
start
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten
är i inställningsläge.
3. Ställ in programmet.
• Programnumret blinkar på displayen.
4. Om du vill kan du nu ställa in tillvalsfunktioner.
5. Stäng produktens lucka. Programmet
startar.
Starta ett program med fördröjd
start
1. Ställ in programmet.
2. Tryck på knappen för fördröjd start
upprepade gånger tills displayen visar
den tidsfördröjning som du vill använda (från 1 till 19 timmar).
5.
Tryck in spärren (B) för att öppna
locket (C).
Häll diskmedlet i facket märkt (A).
Om diskprogrammet har en fördiskfas, häll lite diskmedel på insidan av
produktens lucka.
Om du använder diskmedelstabletter,
lägg tabletten i diskmedelsfacket (A).
Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
• Fördröjningstiden blinkar på displayen.
• Kontrollampan för fördröjd start
tänds.
3. Stäng produktens lucka. Nedräkningen börjar.
När nedräkningen löper ut startar programmet.
Öppna luckan medan produkten
är igång
Om luckan öppnas, stannar produkten.
När luckan stängs, fortsätter produkten
från den punkt där den avbröts.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
Tryck på avbryt-knappen tills displayen visar två vågräta statusstreck.
När du avbryter en fördröjd start
går produkten tillbaka till inställningsläget. Du måste ställa in programmet på nytt.
Avbryta programmet
Tryck på avbryt-knappen tills displayen visar två vågräta statusstreck.
Kontrollera att det finns diskmedel
i diskmedelsfacket innan du startar ett nytt program.
SVENSKA
När programmet är klart
När programmet är klart hörs en återkommande ljudsignal. Displayen visar 0 och
indikatorn för Program klart tänds.
1. Tryck på strömbrytaren för att avaktivera produkten.
2. Stäng vattenkranen.
Om du inte stänger av produkten
när diskprogrammet är klart ställs
maskinen automatiskt i standbyläge efter 3 minuter.
• Alla kontrollampor släcks.
• Displayen visar 1 vågrätt streck.
• Ljusstrålen släcks.
43
Detta bidrar till att minska energiförbrukningen.
Tryck på en av knapparna (inte
strömbrytaren) så tänds displayen
och kontrollamporna igen.
• Låt disken kallna innan du
plockar ut den ur produkten.
Varm disk kan lätt skadas.
• Ta först ut föremål från den
nedre korgen och därefter från
den övre korgen.
• Det kan finnas vatten på sidorna och på produktens lucka.
Rostfritt stål kallnar snabbare än
disken.
8. RÅD OCH TIPS
8.1 Vattenavhärdare
Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler som kan skada produkten och ge
dåliga diskresultat. Vattenavhärdaren neutraliserar dessa mineraler.
Avhärdningssaltet håller vattenavhärdaren
ren och i gott skick. Det är viktigt att ställa
in rätt vattenavhärdarnivå. Den säkerställer att vattenavhärdaren använder rätt
mängd avhärdningssalt och vatten.
8.2 Ladda korgarna
Se det bifogade bladet med exempel på hur du laddar korgarna.
• Använd bara produkten för att diska föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Du kan enkelt ta bort inbrända matrester kan du låta kastruller och pannor ligga i blöt innan du ställer in dem i produkten.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i varandra. Blanda skedar med andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig
fritt innan ett program startas.
8.3 Använda salt, spolglans och
diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och diskmedel för diskmaskin. Andra sorters
produkter kan skada produkten.
• Spolglansen hjälper under den sista
sköljfasen till att torka disken utan att
streck och fläckar bildas.
• Kombinerade diskmedelstabletter innehåller diskmedel, spolglans och andra
tillsatser. Kontrollera att tabletterna är
lämpliga för vattenhårdheten där du
bor. Läs instruktionerna på produktförpackningarna.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du använder tabletter för
långa program.
Använd inte mer än korrekt
mängd diskmedel. Se tillverkarens
44 www.electrolux.com
anvisningar på diskmedelsförpackningen.
8.4 Innan ett program startas
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder kombinerade diskmedelstabletter).
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
9. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Stäng av produkten och koppla
bort den från eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta spolarmar försämrar diskresultaten.
Kontrollera regelbundet och rengör dem vid behov.
9.1 Rengöra filtren
1.
Vrid filtret (A) moturs och ta bort det.
2.
För att ta isär filtret (A), dra isär (A1)
och (A2).
Ta bort filtret (B).
Rengör filtren med vatten.
Sätt tillbaka filtret (B) i dess ursprungliga läge. Kontrollera att det sitter
ihop ordentligt under de två skenorna
(C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
SVENSKA
6.
45
Sätt ihop filtret (A) och sätt det på
plats inuti filter (B). Vrid medurs tills
det låses på plats.
En felaktig placering av filtren kan
orsaka dåliga diskresultat och
skada produkten.
9.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna blir igensatta, ta
bort smuts med en vasst föremål.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
9.3 Utvändig rengöring
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
10. FELSÖKNING
Produkten startar inte eller stannar under
diskning.
Läs informationen nedan för att lösa problemet innan du kontaktar service.
Vid vissa fel visas en larmkod på displayen:
•
- Produkten fylls inte med vatten.
•
•
- Översvämningsskyddet är aktiverat.
VARNING
Stäng av produkten innan du utför
kontrollerna.
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
Problem
Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
Se till att produktens lucka är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är
slut.
Produkten fylls inte med vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är
för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
46 www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är
igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
Produkten tömmer inte ut vattnet. Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd
eller snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Stäng vattenkranen och kontakta service.
Sätt på produkten efter att kontrollen är
klar. Programmet fortsätter från den punkt
där det avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår
igen.
Kontakta service om andra larmkoder visas på displayen.
10.1 Om diskresultat och
torkning är inte tillfredsställande
Vitaktiga streck och fläckar, eller
blåaktiga beläggningar på glas och
diskgods
• Den utsläppta mängden spolglans är
för stor. Ställ in spolglansfacket på en
lägre nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
Fläckar och torkade vattendroppar på
glas och diskgods
• Den utsläppta mängden spolglans är
inte tillräcklig. Ställ in spolglansfacket på
en högre nivå.
• Diskmedlets kvalitet kan också vara en
orsak.
Disken är våt
• Programmet innehåller ingen torkfas eller en torkfas vid låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en
orsak.
• Kvaliteten hos de kombinerade diskmedelstabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med de kombinerade diskmedelstabletterna.
Se "RÅD OCH TIPS" för andra
möjliga orsaker.
Aktivera spolglansdoseringen
med multitabfunktionen
aktiverad
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten
är i inställningsläget, se avsnittet
"STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM".
2. Håll knapp (4) och (5) intryckta samtidigt tills kontrollamporna för knapp (3),
(4) och (5) blinkar.
3. Tryck på knapp (4).
• Kontrollamporna för knapp (3) och
(5) släcks.
• Kontrollampan för knapp (4) fortsätter att blinka.
• Inställningen av spolglansdoseringen visas på displayen.
Från
På
4. Tryck på knapp (4) för att ändra inställning.
5. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
6. Justera den utströmmande mängden
spolglans.
7. Fyll spolglansdoseringen.
SVENSKA
47
11. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
Elektrisk anslutning
Se märkskylten.
Nätspänning
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vattentryck
Min. / max. (bar / MPa)
Vattentillförsel 1)
Kallt eller varmt vatten2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Kapacitet
Kuvert
Strömförbrukning
Standby-läge
0.99 W
Av-läge
0.10 W
max. 60 °C
9
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan
du använda en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
117943851-A-222012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising