Zanussi ZDIS102W User manual

Zanussi ZDIS102W User manual

NL

FR

DE

Gebruiksaanwijzing

Notice d'utilisation

Benutzerinformation

Afwasmachine

Lave-vaisselle

Geschirrspüler

2

17

32

ZDIS 102

Inhoud

Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

Afwasprogramma's _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Bediening van het apparaat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

De waterontharder instellen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Gebruik van zout voor de vaatwasser _ _ _ _ _ _ _ _ 7

Gebruik van glansspoelmiddel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

De vaatwasser inruimen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8

Gebruik van vaatwasmiddelen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9

Een afwasprogramma selecteren en starten _ _ _ _ 10

Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12

Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14

Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14

Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

Aansluiting aan de waterleiding _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

Aansluiting aan het elektriciteitsnet _ _ _ _ _ _ _ _ 16

Wijzigingen voorbehouden

Veiligheidsinformatie

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.

Gebruik conform de voorschriften

• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.

• Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken.

• Doe geen oplosmiddelen in het apparaat. Pas op voor explosiegevaar.

• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in de bestekmand.

Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek.

• Gebruik alleen merkproducten voor afwasmachines

(afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).

• Als u de deur opent als het apparaat in werking is, kan er hete stoom ontsnappen. Gevaar voor brandwonden.

• Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen.

• Haal, als het afwasprogramma is afgelopen, de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.

• Alleen een bevoegde servicemonteur mag dit apparaat repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

• Voer de reparaties niet zelf uit om letsel en schade aan het apparaat te voorkomen. Neem altijd contact op met onze service-afdeling.

Algemene veiligheid

• Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant op om brandwonden aan ogen, mond en keel te voorkomen.

• Drink geen water uit de afwasmachine. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn.

• Sluit de deur altijd als u het apparaat niet gebruikt om letsel te voorkomen. Bovendien struikelt u zo niet over de deur.

• Ga niet op de open deur zitten of staan.

Veiligheid van kinderen

• Alleen volwassenen mogen dit apparaat gebruiken.

Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet aanraken.

• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als de deur open staat.

2

Installatie

• Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens het vervoer. Sluit een beschadigd apparaat niet aan.

Neem, indien nodig, contact op met de leverancier.

• Verwijder de verpakking vóór de eerste ingebruikneming.

• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon moet de elektrische installatie uitvoeren.

• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon moet het loodgieterswerk uitvoeren.

• Wijzig de specificaties van dit product niet en verander dit product niet. Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.

Bedieningspaneel

• Het apparaat niet gebruiken:

– als de hoofdkabel of waterslangen beschadigd zijn,

– als het bedieningspaneel, werkblad of plint zodanig beschadigd zijn, dat u bij het inwendige van het apparaat kan komen.

Neem contact op met onze service-afdeling.

• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische onderdelen te voorkomen.

Waarschuwing! Volg nauwkeurig de instructies op voor de elektrische en wateraansluitingen.

5

6

1

1

Programmaschakelaar

2

Toets start/annuleren (Cancel)

3

Toets uitgestelde start

4

Controlelampjes

5

Programma-aanwijzer

6

Indicatielampje aan/uit

Wassen

Indicatielampjes

Gaat aan wanneer de wasfase of de spoelfase loopt.

Drogen Gaat aan wanneer de droogfase loopt.

2 3 4

3

Indicatielampjes

Einde programma Gaat aan als een afwasprogramma is afgelopen. Hulpfuncties:

• Niveau van de waterontharder.

• Er klinkt een geluidssignaal als het apparaat een storing heeft.

Zout

1) Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout voor afwasmachines'.

Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft gevuld.

Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.

1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een wasprogramma loopt.

Programmaschakelaar en controlelampje aan/uit

• Draai de programmaschakelaar rechtsom of linksom om een afwasprogramma te kiezen. De programmamarkering op de programmaschakelaar moet overeenkomen met een van de afwasprogramma's op het bedieningspaneel.

– Het controlelampje aan/uit gaat branden (stand

AAN).

• Draai, om het apparaat in de stand uit te zetten, de programmaschakelaar totdat de programmamarkering overeenkomt met het controlelampje aan/uit.

Afwasprogramma's

– Het controlelampje aan/uit gaat uit (positie UIT).

Toets uitgestelde start

Gebruik de toets uitgestelde start om de start van het wasprogramma te beginnen met een interval van 3 uur.

Zie het hoofdstuk 'Instellen en starten van een afwasprogramma'.

Wasprogramma's

Programma Stand programmaknop

Intensief 70°

Normaal 65°

Snel 65° gedurende 30'

1)

Mate van vervuiling

Sterk vervuild

Normaal vervuild

Normaal of licht vervuild

Soort serviesgoed

Serviesgoed, bestek, potten en pannen

Serviesgoed en bestek

Serviesgoed en bestek

Beschrijving programma

Voorwas

Hoofdwas tot 70°C

2 tussentijdse spoelgangen

Laatste spoelgang

Drogen

Voorwas

Hoofdwas tot 65°C

2 tussentijdse spoelgangen

Laatste spoelgang

Drogen

Hoofdwas tot 65°C

Laatste spoelgang

4

Programma

Zuinig 50°

Voorwas

2)

Stand programmaknop

Mate van vervuiling

Normaal vervuild

Alles

Soort serviesgoed

Serviesgoed en bestek

Gedeeltelijke lading (later op de dag verder te vullen).

Beschrijving programma

Voorwas

Hoofdwas tot 50°C

1 tussentijdse spoelgang

Laatste spoelgang

Drogen

1 koude spoelgang (om te voorkomen dat voedselresten blijven plakken).

Voor dit programma is geen afwasmiddel nodig.

1) Dit is het perfecte dagelijkse programma om een niet volledige lading te reinigen. Ideaal voor een familie van 4 personen die alleen het serviesgoed en het bestek van de ochtend- en avondmaaltijd in de machine wil laden.

2) Testprogramma voor testinstanties. Zie voor testgegevens het aparte informatieblad.

Verbruikswaarden

Programma

Intensief 70°

Normaal 65°

Snel 65° gedurende

30'

Zuinig 50°

Voorwas

Duur (in minuten)

65 - 75

100 - 110

30

120 - 130

11

Energieverbruik (kWh)

1,5 - 1,7

1,4 - 1,5

0,8

0,8 - 0,9

0,1

18 - 20

Water (in liters)

18 - 20

8

12 - 13

5

De druk en de temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid serviesgoed kunnen deze waarden veranderen.

Bediening van het apparaat

Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure:

1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel, indien nodig, de waterontharder in.

2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.

3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.

4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.

De waterontharder instellen

De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Mineralen en zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat.

5. Stel het juiste programma in voor het type lading en mate van vervuiling.

6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.

7. Start het afwasprogramma.

Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, zie hoofdstuk

'Gebruik van tabletten'.

De waterhardheid wordt gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen:

5

• Duitse graden (dH°).

• Franse graden (°TH).

• mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water).

°dH

51 - 70

43 - 50

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

1) Geen zout nodig.

°TH

Waterhardheid mmol/l

91 - 125

76 - 90

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7

9,1 - 12,5

7,6 - 9,0

6,5 - 7,5

5,1 - 6,4

4,0 - 5,0

3,3 - 3,9

2,6 - 3,2

1,9 - 2,5

0,7 - 1,8

< 0,7

Clarke

64 - 88

53 - 63

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

• Clarke.

Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving. Neem, indien nodig, contact op met het lokale waterschap.

Instelling waterhardheid handmatig elektronisch

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1)

10

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1)

Handmatige afstelling

Het apparaat in in de fabriek ingesteld op stand 2.

1

U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.

2

Zet de schakelaar op stand

1 of 2.

Elektronische afstelling

De waterontharder is in de fabriek ingesteld op niveau 5.

1. Druk op de toets starten/annuleren en houd vast.

Draai de programmaschakelaar rechtsom, totdat de programmamarkering overeenkomt met het eerste afwasprogramma op het bedieningspaneel.

2. Laat de toets starten/annuleren los wanneer het controlelampje aan/uit en het controlelampje starten/annuleren beginnen te knipperen.

– Tegelijkertijd knippert het indicatielampje einde programma om het niveau van de waterontharder weer te geven.

Voorbeeld:

5 keer knipperen, pauze, 5 keer knipperen, pauze, enz... = niveau 5

3. Druk één keer op de toets starten/annuleren om het niveau van de waterontharder met één stap te verhogen.

Het indicatielampje einde programma geeft het nieuwe niveau aan.

4. Draai de programmaschakelaar naar de stand uit om de bewerking op te slaan.

6

Gebruik van zout voor de vaatwasser

Let op! Gebruik alleen afwasmachinezout. Zout dat niet geschikt is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder.

1 2

3

Vul het zoutreservoir met

1 liter water (alleen bij het eerste gebruik)

4

Gebruik van glansspoelmiddel

Let op! Gebruik alleen merkglansmiddelen voor afwasmachines.

Volg deze stappen om het glansmiddeldoseerbakje te vullen:

5 6

Het is normaal dat er water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u zout bijvult.

Zorg dat er geen zout buiten het zoutreservoir terechtkomt. Zout dat achterblijft, beschadigt het reservoir. Aangeraden wordt een afwasprogramma direct te starten nadat u het zoutreservoir hebt gevuld. Dit voorkomt corrosie als gevolg van gemorst zout.

Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden.

3

4

1 2

7

Voeg glansmiddel toe als de indicator ( B) helder wordt.

5

Let op! Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen (bijv.

afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel).

Gevaar voor beschadiging van het apparaat.

De vaatwasser inruimen

Handige aanwijzingen en tips

Let op! Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines.

Gebruik het apparaat niet om voorwerpen die water kunnen opnemen (sponzen, huishouddoekjes, enz.) te reinigen.

• Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt:

– Verwijder alle voedselresten en vuil

– Laat aangebakken voedselresten eerst inweken.

• Volg deze stappen terwijl u serviesgoed en bestek laadt:

– Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.

– Zorg er voor dat het water niet in het reservoir of een diepe pan kan verzamelen.

– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.

– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek elkaar niet overlappen.

– Zorg er voor dat glazen andere glazen niet aanraken.

– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.

• Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels vast te houden. Voorwerpen van kunststof drogen niet zo goed als porselein en stalen voorwerpen.

Stel de glansmiddeldosering in

De glansmiddeldosering is fabrieksmatig ingesteld op niveau 4.

Lees om de dosis te verhogen of te verlagen 'Wat te doen als...'

• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg er voor dat de voorwerpen niet verschuiven.

Let op! Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma start.

Waarschuwing! Sluit altijd de deur nadat u het apparaat vult of leeg haalt. Een geopende deur kan gevaarlijk zijn.

1

Rangschik dekschalen en grote deksels langs de rand van het onderrek.

2

8

1

2

Gebruik de bestekroosters. Als het rooster niet gebruikt kan worden door de afmetingen van het bestek, verwijder het dan.

Waarschuwing! Stel de hoogte af voordat u het bovenrek gebruikt.

Maximale hoogte van borden in:

Bovenste stand

Onderste stand

bovenrek

20 cm

24 cm

onderrek

31 cm

27 cm

1

Rangschik alle voorwerpen zo dat het water er aan alle kanten bij kan komen.

2

Klap de kopjesrekken op voor langere voorwerpen.

De hoogte van het bovenrek aanpassen

Als u grote borden in het onderrek plaatst, moet u eerst het bovenrek in de hoogste stand zetten.

Gebruik van vaatwasmiddelen

Gebruik alleen afwasmiddelen (poeder, vloeibaar of tablet) die geschikt zijn voor afwasmiddelen.

Volg de gegevens op de verpakking op:

• Dosering aanbevolen door de fabrikant.

• Aanbevelingen omtrent opslag.

Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te sparen.

1 2

Volg deze stappen om het bovenrek in de bovenste of onderste stand te zetten:

1. Verwijder de vergrendelingen (A) van het bovenrek.

2. Trek het rek er uit.

3. Plaats het rek in de bovenste of onderste stand.

4. Zet de vergrendelingen (A) van het bovenrek terug in hun oorspronkelijke stand.

Let op! Als het rek zich in de bovenste stand bevindt, kunt u geen kopjes op het kopjesrek plaatsen.

1 2

9

3

Vul het afwasmiddelbakje

( A) met afwasmiddel.

4

Als u een wasprogramma gebruikt met een voorwasfase, doet u ook afwasmiddel in het voorwasdoseerbakje ( B).

5 6

Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte wasprogramma's. Gebruik lange wasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig te verwijderen.

Een afwasprogramma selecteren en starten

Gebruik van gecombineerde afwasmiddeltabletten

Deze tabletten bevatten hulpmiddelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en zout voor afwasmachines. Sommige soorten tabletten kunnen andere hulpmiddelen bevatten

Als u tabletten gebruikt met speciaal zout en glansmiddel, hoeft u de bakjes voor zout en glansmiddel niet te vullen.

In dat geval blijft het controlelampje voor het glansmiddel branden wanneer de machine wordt ingeschakeld.

1. Controleer of deze tabletten geschikt zijn voor de lokale waterhardheid. Zie de instructies van de fabrikant.

2. Kies de laagste instelling voor de waterhardheid en de dosering van het glansmiddel.

Volg deze stappen als de droogresultaten niet naar wens zijn

1. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.

2. Stel de dosering van het glansmiddel in op stand 2.

Om normaal afwasmiddel te gebruiken

1. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.

2. Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.

3. Draai een afwasprogramma zonder serviesgoed.

4. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.

5. Stel de glansmiddeldosering af.

Volg deze stappen om een afwasprogramma in te stellen en te starten:

1. Sluit de deur.

2. Draai de programmaschakelaar om het afwasprogramma in te stellen. Zie hoofdstuk 'Afwasprogramma's'.

– Het controlelampje aan/uit gaat aan.

– Het fase-indicatielampje voor het afwasprogramma begint te knipperen.

3. Druk op de toets starten/annuleren.

– Het afwasprogramma start automatisch.

– Het controlelampje start/annuleren gaat aan.

– Wanneer het programma start, blijft alleen het controlelampje voor de lopende fase aan.

10

Wanneer het afwasprogramma loopt, kunt u het programma niet wijzigen. Annuleer het afwasprogramma.

Waarschuwing! Onderbreek of annuleer een afwasprogramma alleen als dit nodig is.

Let op! Open de deur voorzichtig. Er kan hete stoom vrijkomen.

Een afwasprogramma onderbreken

Open de deur.

• Het programma stopt.

Sluit de deur.

• Het programma gaat verder vanaf het punt dat het was onderbroken.

Een afwasprogramma annuleren

Druk op de toets start/annuleren en houd ingedrukt totdat het indicatielampje start/annuleren uit gaat en de faseindicatielampjes beginnen te knipperen.

Het afwasprogramma is geannuleerd.

• Op dit punt kunt u de volgende stappen uitvoeren:

1. Schakel het apparaat uit.

2. Stel een nieuw afwasprogramma in.

Vul het afwasmiddeldoseerbakje met afwasmiddel voordat u een nieuw afwasprogramma instelt.

Een afwasprogramma instellen en starten met uitgestelde start

1. Een afwasprogramma instellen.

2. Druk op de toets uitgestelde start.

– Het indicatielampje uitgestelde start gaat aan.

3. Druk op de toets starten/annuleren.

– Het aftellen van de uitgestelde start begint.

– De fasecontrolelampjes gaan uit.

Als het aftellen verstreken is, start het afwasprogramma automatisch.

• Het controlelampje van de uitgestelde start gaat uit.

• Het indicatielampje van de lopende fase gaat aan.

Open de deur niet tijdens het aftellen om het aftelproces niet te onderbreken. Als u de deur weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.

Onderhoud en reiniging

Waarschuwing! Schakel het apparaat uit voordat u de filters schoon maakt.

De filters reinigen

Belangrijk! Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg er voor dat de filters juist zijn geplaatst. Onjuiste plaatsing veroorzaakt slechte wasresultaten en schade aan het apparaat.

De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op de toets start/annuleren en houd ingedrukt totdat het indicatielampje start/annuleren en het indicatielampje uitgestelde start uit gaan. Het fasecontrolelampje begint te knipperen.

2. Druk op de toets start/annuleren om het afwasprogramma te starten.

Einde van het afwasprogramma

• Het apparaat stopt automatisch.

• Het controlelampje einde programma gaat branden.

1. Schakel het apparaat uit.

2. Open de deur.

3. Laat de deur enkele minuten op een kier staan voor betere droogresultaten. Haal de machine daarna pas leeg.

Laat het serviesgoed afkoelen voordat u het uit de afwasmachine haalt. Hete borden beschadigen sneller.

De lading verwijderen

• Verwijder eerst voorwerpen van het onderrek en dan van het bovenrek.

• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt sneller af dan borden.

1 2

Maak de filters A, B en C schoon onder stromend water.

11

3

Draai, om de filters B en C te verwijderen, het handvat een kwartslag naar links.

4

Verwijder het platte filter A uit de bodem van het apparaat.

Belangrijk! Verwijder de sproeiarmen niet.

Als de openingen in de sproeiarmen verstopt raken, verwijdert u de achterblijvende delen met een coctailprikkertje.

Schoonmaken van de buitenkant

Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale afwasmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichloroethyleen enz).

Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Let op! Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door vorst.

Als dit niet mogelijk is, leeg het apparaat en sluit de deur.

Haal de watertoevoerslagn los en verwijder het water in de watertoevoerslang.

5

Zet het filtersysteem op zijn plaats. Draai, om het filtersysteem te vergrendelen, het handvat naar rechts totdat het op zijn plaats vastklikt.

Problemen oplossen

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.

Als er een storing is, probeer dan eerst het probleem zelf op te lossen. Als u het probleem zelf niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice.

uit.

Let op! Schakel het apparaat uit en voer de hieronder voorgestelde corrigerende handelingen

12

Storingscode en storing

• continu knipperen van het controlelampje starten/annuleren

• 1 keer knipperen van het controlelampje Einde

De afwasmachine wordt niet gevuld met water

• De gootsteenafvoer is geblokkeerd.

Ontstop de gootsteenafvoer.

• De aansluiting van de waterafvoerslang is niet juist. De slang kan geknakt of ingedeukt zijn.

Zorg er voor dat de aansluiting juist is.

• Draai de waterkraan dicht en neem contact op met onze serviceafdeling.

Mogelijke oorzaak en oplossing

• De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag.

Maak de waterkraan schoon.

• De waterkraan is dicht.

Draai de waterkraan open.

• Het filter in de watertoevoerslang is geblokkeerd.

Maak het filter schoon.

• De aansluiting van de watertoevoerslang is niet juist. De slang kan geknakt of ingedeukt zijn.

Zorg er voor dat de aansluiting juist is.

• continu knipperen van het controlelampje starten/annuleren

• 2 keer knipperen van het indicatielampje einde programma

De afwasmachine pompt geen water weg

• continu knipperen van het controlelampje starten/annuleren

• 3 keer knipperen van het indicatielampje einde programma

De anti-overstromingsinrichting is geactiveerd

Het programma begint niet • De deur van het apparaat is niet gesloten.

Sluit de deur.

• De stekker zit niet in het stopcontact.

Steek de stekker in het stopcontact.

• De zekering in de meterkast is doorgebrand.

Vervang de zekering.

• De uitgestelde start is ingesteld.

Annuleer de uitgestelde start om het programma onmiddellijk te starten.

Sluit het apparaat aan na de controle. Het programma gaat verder vanaf het punt dat het was onderbroken. Als de storing zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met de service-afdeling.

Deze gegevens zijn nodig om u snel en juist te helpen:

Raadpleeg het typeplaatje voor deze gegevens.

• Modelbeschrijving (Mod.)

• Productnummer (PNC)

• Serienummer (S.N.)

Schrijf de benodigde gegevens hier op:

Modelbeschrijving: ..........

Productnummer: ..........

Serienummer: ..........

13

De schoonmaakresultaten zijn slecht

De borden zijn niet schoon

Er zitten kalkresten op de borden • Het zoutreservoir is leeg.

• De waterontharder is ingesteld op het verkeerde niveau.

• De dop van het zoutreservoir zit niet goed dicht.

Het serviesgoed is nat en dof

• Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor het type lading en mate van vervuiling.

• De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet aan alle kanten bij kan.

• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed.

• De filters zijn vuil of niet juist geplaatst.

• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.

• Er is geen glansmiddel gebruikt.

• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.

• Verminder de glansmiddeldosering.

De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige vlekken of een blauwzweem

Opgedroogde waterdruppels op de glazen en de borden

• Verhoog de dosering van het glansmiddel.

• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.

Technische gegevens

Afmetingen

Elektrische aansluiting - Voltage -

Totale vermogen - Zekering

Leidingwaterdruk

Capaciteit

Milieubescherming

Breedte cm 44,6

Hoogte cm

Diepte cm

81,8 - 89,8

57,5

Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het typeplaatje aan de binnenrand van de deur van de afwasmachine.

Minimaal 0,5 bar (0,05 MPa)

Maximaal

Aantal couverts

8 bar (0,8 MPa)

9

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv.

14

>PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.

Waarschuwing! Volg de volgende procedure om het apparaat weg te gooien:

Montage

Waarschuwing! Zorg dat de stekker tijdens de installatie niet is aangesloten.

Belangrijk! Volg de instructies op de bijgesloten sjabloon voor:

• inbouw van het apparaat.

• Installeer het meubelpaneel.

• Sluit de watertoevoer en waterafvoer aan.

Installeer het apparaat onder een aanrecht (keukenblad of gootsteen).

Als reparatie nodig is, moet het apparaat eenvoudig bereikbaar zijn voor de monteur.

Plaats het apparaat naast een waterkraan en een afvoer.

Er zijn geen verdere openingen voor de ontluchting van de afwasmachine vereist, maar alleen om de watertoevoer- en afvoerslang en het aansluitsnoer door te laten.

De afwasmachine is voorzien van stelvoetjes voor het instellen van de hoogte.

Aansluiting aan de waterleiding

Watertoevoerslang

Sluit het apparaat aan een hete (max. 60°) of koude watertoevoer aan.

Gebruik een heet watertoevoer om het energieverbruik te verminderen, als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt

(bijv. zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).

Sluit de watertoevoerslang aan op een waterkraan met een externe schroefdraad van 3/4".

Let op! Gebruik geen aansluitslangen van een oud apparaat.

De waterdruk moet zich binnen de grenzen bevinden (zie hoofdstuk "Technische gegevens"). Zorg er voor dat uw waterleidingbedrijf u de gemiddelde leidingwaterdrukwaarden in uw omgeving geeft.

Zorg er voor dat er geen deuken in de watertoevoerslang zitten en dat de slang niet is geknakt of ingedeukt.

• Trek de stekker uit het stopcontact.

• Snijd de hoofdkabels en stekkers af en gooi ze weg.

• Verwijder het slot van de deur. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf in het apparaat insluiten en zo hun leven in gevaar brengen.

Zorg er bij het op zijn plaats schuiven van de machine voor dat de watertoevoerslang, de afvoerslang en het aansluitsnoer niet zijn geknikt of worden platgedrukt.

Bevestigen van het apparaat aan de aangrenzende keukenmeubelen

Zorg er daarom voor dat het aanrecht waaronder de machine geplaatst wordt, stevig bevestigd is aan een vaste structuur (aangrenzende keukenunits, kasten, wand).

Het apparaat waterpas afstellen

Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat, zodat de deur goed kan sluiten en afgedicht is. Als het apparaat waterpas staat, mag de deur de zijkanten van het keukenkastje niet raken. Als de deur niet juist sluit, draai dan de afstelbare pootjes losser of vaster totdat het apparaat waterpas staat.

Draai de toevoerslang naar links of rechts voor de installatie. Plaats de sluitmoer op de juiste manier om waterlekkage te voorkomen.

Let op! Sluit het apparaat niet aan nieuwe leidingen aan of aan leidingen die lang niet zijn gebruikt. Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.

Watertoevoerslang met veiligheidsklep

De elektriciteitskabel en de veiligheidsklep bevinden zich in de dubbelwandige watertoevoerslang. De watertoevoerslang bevindt zich alleen onder druk als het water loopt. Als er een lekkage in de watertoevoerslang zit, onderbreekt de veiligheidsklep het stromende water.

15

Waarschuwing! Gevaarlijke spanning

Pas op als u de watertoevoerslang aansluit:

• Dompel de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in water.

• Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

• Laat de watertoevoerslang met de veiligheidsklep alleen door onze service-afdeling vervangen.

Afvoerslang

3 4

De binnendiameter mag niet kleiner zijn dan de diameter van de slang.

Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de waterafvoerslang aan een sifon onder de gootsteen aansluit. Als u het membraan niet verwijdert, kunnen voedselresten een verstopping in de slang veroorzaken.

Let op! Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.

max 85 cm min 40 cm

1

Sluit de waterafvoerslang aan op een sifon onder de gootsteen.

2

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

Waarschuwing! De fabrikant is niet verantwoordelijk, als u deze veiligheidsmaatregelen niet opvolgt.

Aard het apparaat volgens de veiligheidsmaatregelen.

Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het type stroom op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en stroomtype van uw lokale stroomleverancier.

Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.

Gebruik geen meerwegspluggen, connectors en verlengsnoeren. Gevaar voor brand.

Vervang de hoofdkabels niet zelf. Neem contact op met de service-afdeling.

Zorg er voor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.

Trek niet aan de kabel om het apparaat los te halen. Trek altijd aan de stekker zelf.

16

Sommaire

Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17

Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Programmes de lavage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19

Utilisation de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Réglage de l'adoucisseur d'eau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21

Utilisation du sel régénérant _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

Utilisation du liquide de rinçage _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

Rangement des couverts et de la vaisselle _ _ _ _ _ 23

Utilisation du produit de lavage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25

Sélection et départ d'un programme de lavage _ _ _ 26

Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27

En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ 28

Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29

En matière de protection de l'environnement _ _ _ 29

Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30

Raccordement à l'arrivée d'eau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30

Branchement électrique _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31

Sous réserve de modifications

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, lisez attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation. Conservez ces instructions à proximité de l'appareil. Les utilisateurs doivent connaître parfaitement le fonctionnement et les fonctions de sécurité de l'appareil.

Utilisation réglementaire

• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.

• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine pouvant être lavés en machine.

• N'utilisez pas de solvants dans votre appareil. Ceuxci pourraient provoquer une explosion !

• Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas. ou posez-les en position horizontale dans le panier supérieur.

• N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour lave-vaisselle.

• Evitez d'ouvrir la porte pendant que l'appareil fonctionne : une vapeur brûlante peut s'en échapper. Risque de brûlures !

• Ne sortez pas la vaisselle du lave-vaisselle avant la fin du cycle de lavage.

• Lorsque le programme est terminé, débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.

• Cet appareil ne peut être entretenu et réparé que par un technicien autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.

• N'essayez en aucun cas de réparer le lave-vaisselle vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement du lave-vaisselle. Contactez votre service après vente. Exigez des pièces d'origine.

Sécurité générale

• Les personnes (y compris les enfants) qui souffrent de capacités mentales, physiques et sensorielles réduites ou qui ne se sont pas familiarisées avec le mode de fonctionnement de l'appareil, ne doivent pas l'utiliser.

Elles doivent être surveillées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité.

• Respectez les consignes de sécurité du fabricant du détergent pour éviter les brûlures aux yeux, à la bouche et la gorge.

• Ne buvez pas l'eau du lave-vaisselle. Des résidus de produit de lavage peuvent rester dans l'appareil.

• Fermez toujours la porte de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour empêcher tout risque de blessure ou de chute accidentelle.

• Ne vous asseyez pas ou ne montez pas sur la porte ouverte.

Sécurité enfants

• Seuls les adultes doivent utiliser cet appareil. Veillez

à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

• Rangez les emballages hors de la portée des enfants.

Ils présentent un risque de suffocation.

• Rangez les détergents dans un endroit sûr. Veillez à ce que les enfants ne touchent pas les produits de lavage.

17

• Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil quand la porte est ouverte.

Installation

• Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez pas un appareil endommagé.

Si nécessaire, contactez le fournisseur.

• Déballez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

• Une personne compétente et qualifiée doit prendre en charge l'installation électrique.

• Une personne compétente et qualifiée doit prendre en charge le travail de plomberie.

• Ne modifiez ni les spécifications ni le produit. Risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil.

Bandeau de commande

• N'utilisez pas l'appareil :

– si le câble secteur ou les tuyaux d'eau sont endommagés,

– si le bandeau de commande, le plan de travail ou la plinthe sont endommagés, si vous pouvez accéder

à l'intérieur de l'appareil.

Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur.

• Ne percez pas dans les côtés de l'appareil pour ne pas endommager les composants électriques et hydrauliques.

Avertissement Respectez scrupuleusement les consignes données pour les branchements

électriques et le raccordement de l'eau.

5

6

1

1

Sélecteur de programme

2

Touche Départ/Annulation (Cancel)

3

Touche Départ différé

4

Voyants

5

Indicateur de programme

6

Voyant Marche/Arrêt

Lavage

Voyants

s'allume quand la phase de lavage ou de rinçage est en cours.

2 3 4

18

Séchage

Voyants

s'allume quand la phase de séchage est en cours.

Fin du programme s'allume quand le programme de lavage est terminé. Fonctions auxiliaires :

• Niveau de l'adoucisseur.

• Une alarme se déclenche en cas d'anomalie de fonctionnement.

Sel

1) s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Reportez-vous au chapitre " Utilisation du sel régénérant ".

Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé plusieurs heures après le remplissage du réservoir à sel. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.

1) Même si les réservoirs à sel et liquide de rinçage sont vides, les voyants correspondants ne s'allument pas pendant qu'un programme est en cours de fonctionnement.

Sélecteur de programme et voyant Marche/Arrêt

• Pour sélectionner un programme de lavage, tournez le sélecteur de programme vers la droite ou la gauche.

L'indicateur de programme du sélecteur doit correspondre à l'un des programmes de lavage sur le bandeau de commande.

– Le voyant Marche/Arrêt s'allume (position MAR-

CHE).

Programmes de lavage

• Pour mettre l'appareil à l'arrêt, tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que l'indicateur de programme corresponde au voyant Marche/Arrêt.

– Le voyant Marche/Arrêt s'éteint (position ARRET).

Touche Départ différé

Utilisez la touche Départ différé pour différer l'heure de départ du programme de 3 heures. Reportez-vous au chapitre "Réglage et départ d'un programme de lavage".

Programmes de lavage

Programme Position du sélecteur de programme

Intensif 70°

Degré de salissure Type de vaisselle Description du programme

Normal 65°

Rapide 65° A 30 minutes

1)

Très sale

Moyennement sale

Moyennement ou légèrement sale

Vaisselle, couverts, plats et casseroles

Vaisselle et couverts

Vaisselle et couverts

Prélavage

Lavage principal à 70°C

2 rinçages intermédiaires

Rinçage final

Séchage

Prélavage

Lavage principal à 65°C

2 rinçages intermédiaires

Rinçage final

Séchage

Lavage principal à 65°C

Rinçage final

19

Programme Position du sélecteur de programme

Degré de salissure Type de vaisselle Description du programme

Eco 50°

2)

Prélavage

Moyennement sale

Tous

Vaisselle et couverts

Charge partielle

(à compléter dans la journée).

Prélavage

Lavage principal à 50°C

1 rinçage intermédiaire

Rinçage final

Séchage

1 rinçage à froid (pour éviter que les restes d'aliments ne collent).

Il n'est pas nécessaire d'utiliser de produit de lavage avec ce programme.

1) Programme de lavage quotidien parfait pour un lave-vaisselle partiellement chargé. Idéal pour une famille de 4 personnes qui souhaite seulement laver la vaisselle et les couverts du dîner et du petit déjeuner.

2) Programme de test des organismes de contrôle. Veuillez consulter la brochure fournie séparément pour connaître les résultats des tests.

Valeurs de consommation

Programme

Intensif 70°

Normal 65°

Rapide 65° A 30 minutes

Eco 50°

Prélavage

Durée (en minutes)

65 - 75

100 - 110

30

120 - 130

11

Énergie (en kWh)

1,5 - 1,7

1,4 - 1,5

0,8

0,8 - 0,9

0,1

18 - 20

18 - 20

8

Eau (en litres)

12 - 13

5

Ces valeurs changent en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations dans l'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.

Utilisation de l'appareil

Appliquez la procédure pas à pas en vous reportant aux instructions suivantes :

1. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction du degré de dureté de l'eau de votre région. Si nécessaire, ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau.

2. Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial pour lave-vaisselle.

3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.

4. Rangez les couverts et la vaisselle dans le lave-vaisselle.

5. Sélectionnez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure.

6. Versez le produit de lavage dans le compartiment correspondant.

7. Démarrez le programme de lavage.

Si vous utilisez un produit de lavage en pastilles, reportez-vous au chapitre "Utilisation du produit de lavage".

20

Réglage de l'adoucisseur d'eau

L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux et les sels de l'alimentation en eau. Les sels et les minéraux peuvent affecter le fonctionnement de l'appareil.

La dureté de l'eau est mesurée par échelles équivalentes :

• °dH allemand.

• °TH français.

• mmol/l (millimole par litre – unité internationale de la dureté de l'eau).

°dH

51 - 70

43 - 50

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

°TH

91 - 125

76 - 90

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7

Dureté de l'eau mmol/l

9,1 - 12,5

7,6 - 9,0

6,5 - 7,5

5,1 - 6,4

4,0 - 5,0

3,3 - 3,9

2,6 - 3,2

1,9 - 2,5

0,7 - 1,8

< 0,7

1) Ne pas approvisionner en sel régénérant.

• Clarke.

Ajustez l'adoucisseur en fonction de la dureté de l'eau de votre région. Renseignez-vous auprès de la Compagnie locale de distribution des eaux pour connaître le degré de dureté de l'eau de votre zone d'habitation.

degrés Clarke

64 - 88

53 - 63

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Réglage de la dureté de l'eau manuel électronique

1

1

2

1

2

2

2

2

2

1

1)

10

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1)

Réglez manuellement et électroniquement l'adoucisseur d'eau.

Réglage manuel

L'adoucisseur est réglé d'usine sur 2.

1 2

Réglez le sélecteur sur 1 ou 2.

Réglage électronique

L'adoucisseur est réglé d'usine sur le niveau 5.

1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la appuyée. Tournez le sélecteur de programme vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur de programme corresponde au premier programme de lavage sur le bandeau de commande.

2. Relâchez la touche Départ/Annulation lorsque le voyant Marche/Arrêt et le voyant Départ/Annulation clignotent.

– Le voyant de fin de du programme clignote simultanément pour indiquer le niveau de l'adoucisseur.

Exemple :

5 clignotements, pause, 5 clignotements, pause, etc. = niveau 5

21

3. Chaque pression de la touche Départ/Annulation détermine le niveau suivant.

Le voyant de fin du programme indique le nouveau niveau.

Utilisation du sel régénérant

Attention Utilisez uniquement du sel spécial pour lave-vaisselle. Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lavevaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut endommager l'adoucisseur d'eau.

4. Tournez le sélecteur de programme sur la position

Arrêt pour mémoriser l'opération.

1 2

3

Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (cette opération est nécessaire uniquement lorsque vous remplissez le réservoir pour la première fois).

4

Utilisation du liquide de rinçage

Attention N'utilisez que des liquides de rinçage spécifiques pour lave-vaisselle.

Pour remplir le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme suit :

5 6

Il est normal que l'eau déborde du réservoir au moment où vous le remplissez de sel.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de sel à l'extérieur du compartiment. Le sel demeurant pendant un certain temps sur la surface du réservoir finit par percer le réservoir. Approvisionnez en sel avant de démarrer un programme de lavage complet. Cela évite les problèmes de corrosion dus au sel répandu.

Quand vous réglez électroniquement l'adoucisseur sur le niveau 1, le voyant Sel ne reste pas allumé.

22

1

2

Attention Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits (par ex. un agent de nettoyage pour lave-vaisselle, un détergent liquide). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Régler la dose de liquide de rinçage

Le liquide de rinçage est réglé en usine sur la position 4.

Pour augmenter ou diminuer le dosage, référezvous au chapitre " Que faire si… ".

3 4

Réapprovisionnez lorsque le voyant du distributeur de liquide de rinçage ( B) s'éclaire.

5

Rangement des couverts et de la vaisselle

Conseils utiles

Attention Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine pouvant être lavés en machine.

Tout objet absorbant l'eau (chiffon, éponges de nettoyage, ...) ne doit pas être lavé au lave-vaisselle.

• Avant de charger la vaisselle, veillez à :

– Enlever tous les restes d'aliments.

– Laisser tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou attachés.

• Lorsque vous chargez la vaisselle et les couverts :

– Chargez les articles creux tels que tasses, verres et casseroles, etc. en les retournant.

– Assurez-vous que l'eau ne s'accumule pas dans un creux ou dans un fond bombé.

– Assurez-vous que la vaisselle et les couverts ne soient pas insérés les uns dans les autres, ou ne se chevauchent.

– Assurez-vous que les couverts et la vaisselle ne recouvrent pas d'autres ustensiles.

– Vérifiez que les verres ne se touchent pas pour éviter qu'ils ne se brisent.

– Placez les petites pièces dans le panier à couverts.

• La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes d'eau. Ces articles ne seront pas séchés aussi bien que les articles en porcelaine et en acier.

23

• Placez les articles légers (bols,...) dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne puissent se retourner.

Attention Assurez-vous que la vaisselle et les couverts n'entravent pas la rotation du bras d'aspersion avant de lancer un programme de lavage.

Avertissement Fermez toujours la porte après avoir chargé ou déchargé l'appareil. Une porte ouverte est source de danger.

1

Placez les plats et les grands couvercles autour du panier inférieur.

2

1

L'eau doit atteindre toutes les surfaces des articles.

2

Pour la vaisselle de grande dimension, rabattez les supports pour tasses vers le haut.

Réglage de la hauteur du panier supérieur

Si vous placez des plats de grande dimension dans le panier inférieur, verrouillez d'abord le panier supérieur dans sa position la plus haute.

Avertissement Réglez la hauteur avant de charger le panier supérieur.

Hauteur maximale de la vaisselle dans : panier supérieur panier inférieur

position la plus haute position la plus basse

20 cm

24 cm

31 cm

27 cm

1 2

Utilisez le séparateur à couverts. Si la taille et la forme des couverts ne le permettent pas, retirez le séparateur.

1 2

Pour régler en hauteur le panier supérieur, procédez comme suit :

1. Tournez les butées avant (A) vers l'extérieur.

2. Sortez le panier.

3. Glissez le panier en position haute ou basse (selon vos besoins).

24

4. Replacez les butées avant (A) dans leur position d'origine.

Utilisation du produit de lavage

Attention Si le panier est en position haute, ne placez pas de tasses sur les supports pour tasses.

Utilisez uniquement des produits de lavage (poudre, liquide ou en pastilles) spécialement conçus pour une utilisation au lave-vaisselle.

Veuillez respecter les indications du fabricant figurant sur l'emballage :

• Le dosage recommandé par le fabricant.

• Les consignes de stockage.

En utilisant la quantité de produit de lavage strictement nécessaire, vous contribuerez à la protection de l'environnement.

1 2

3

Versez le détergent dans le distributeur (A).

4

Si vous sélectionnez un programme de lavage avec prélavage, versez une dose supplémentaire dans le compartiment ( B).

5 6

Le taux de dissolution des produits de lavage varie selon les marques. Certains produits de lavage en pastilles n'atteignent pas leurs pouvoirs de nettoyage optimal au cours de programmes courts. Sélectionnez un programme de lavage long si vous utilisez des produits de lavage en pastilles, afin d'éliminer complètement les résidus de produit de lavage.

Utilisation de pastilles de détergent multifonctions

Ces pastilles contiennent différents agents tels que détergent, liquide de rinçage et sel régénérant spécial lavevaisselle. Certains types de pastilles contiennent d'autres agents

Si vous utilisez des pastilles qui contiennent du sel et du liquide de rinçage, vous n'avez pas besoin de remplir les réservoirs à sel et liquide de rinçage. Dans ce cas, le voyant de contrôle du liquide de rinçage reste allumé quand l'appareil est en fonctionnement.

1. Vérifiez si ces pastilles sont adaptées à la dureté de l'eau de votre région. Consultez à cet effet les instructions du fabricant.

2. Sélectionnez la valeur la plus basse de dureté de l'eau et de liquide de rinçage.

Procédez de la manière suivante si les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants

1. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.

2. Réglez le dosage du liquide de rinçage sur le niveau

2.

Pour utiliser de nouveau un détergent normal

1. Remplissez le réservoir de sel et le distributeur de liquide de rinçage.

2. Réglez le niveau de dureté de l'eau sur le maximum.

25

3. Effectuez un programme normal sans charger l'appareil.

4. Ajustez l'adoucisseur en fonction de la dureté de l'eau de votre région.

Sélection et départ d'un programme de lavage

5. Réglez le dosage du liquide de rinçage.

Pour sélectionner et lancer un programme de lavage, procédez comme suit :

1. Fermez la porte.

2. Tournez le sélecteur pour choisir votre programme.

Reportez-vous au chapitre "Programmes de lavage".

– Le voyant Marche/Arrêt s'allume.

– Le(s) voyant(s) de phase du programme correspondant clignote(nt).

3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation.

– Le programme démarre automatiquement.

– Le voyant Départ/Annulation s'allume.

– Au moment du démarrage du programme, seul le voyant de la phase en cours reste allumé.

Il n'est désormais plus possible de modifier le programme en cours. Vous devez pour cela, annuler le programme.

Avertissement Annulez ou interrompez un programme de lavage uniquement si cela est absolument nécessaire.

Attention Ouvrez la porte avec précaution. Une vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil.

Interruption d'un programme

Ouvrez la porte.

• Le programme s'arrête.

Fermez la porte.

• Le programme reprend à partir du moment de l'interruption.

Annulation d'un programme

Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que le voyant Départ/Annulation et les voyants de phase clignotent.

Le programme est annulé.

• À ce stade, vous pouvez procéder comme suit :

1. Mettez l'appareil à l'arrêt.

2. Sélectionnez un autre programme de lavage.

Vérifiez qu'il y a du produit de lavage dans le distributeur correspondant si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme de lavage.

Réglage et démarrage d'un programme de lavage avec départ différé

1. Sélectionnez un programme de lavage.

2. Appuyez sur la touche Départ différé.

– Le voyant Départ différé s'allume.

3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation.

– Le décompte du départ différé démarre automatiquement.

– Les voyants de phase s'éteignent.

Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage démarre automatiquement.

• Le voyant Départ différé s'éteint.

• Le voyant de la phase en cours s'allume.

L'ouverture de la porte interrompt le décompte.

Lorsque vous refermez la porte, le décompte reprend là où il a été interrompu.

Annulation du départ différé :

1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que les voyants Départ/

Annulation et Départ différé s'éteignent. Les voyants de phase clignotent.

2. Appuyez sur la touche Départ/Annulation pour lancer le programme.

Fin d'un programme de lavage

• L'appareil s'arrête automatiquement.

• Le voyant de fin du programme s'allume.

1. Mettez l'appareil à l'arrêt.

2. Ouvrez la porte.

3. Pour laisser refroidir la vaisselle et améliorer le processus de séchage, laissez la porte du lave-vaisselle entrouverte et attendez quelques minutes avant de décharger la vaisselle.

26

Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.

Déchargement du lave-vaisselle

• Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.

Entretien et nettoyage

Avertissement Mettez l'appareil à l'arrêt avant de procéder au nettoyage des filtres.

Nettoyage des filtres

Important N'utilisez pas l'appareil sans les filtres.

Contrôlez que les filtres sont correctement installés. Si les filtres ne sont pas correctement installés, les performances de lavage peuvent être compromises et l'appareil pourrait être endommagé.

1 2

Nettoyez soigneusement les filtres A, B et C sous l'eau courante.

3

Pour retirer les filtres B et

C, tournez la poignée d'environ ¼ de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

4

Retirez le filtre plat (A) du fond de la cuve.

• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés.

L'acier inox refroidit plus rapidement que la vaisselle.

5

Mettez le système de filtrage en place. Bloquez-le en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

Important Ne retirez pas les bras d'aspersion.

Si les orifices des bras d'aspersion sont bouchés, éliminez les résidus de salissure à l'aide d'un cure-dent.

Nettoyage extérieur

Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commande, à l'aide d'un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits nettoyants neutres. N'utilisez aucun produit abrasif, éponges à récurer ou solvants (acétone, trichloroéthylène etc.

Précautions en cas de gel

Attention N'installez pas l'appareil dans une pièce où la température descend au-dessous de 0 °C. Le fabricant n'est pas responsable des dommages encourus

à cause du gel.

Si cela est impossible, videz l'appareil et fermez la porte.

Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et videz-la.

27

En cas d'anomalie de fonctionnement

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.

Certaines anomalies de fonctionnement peuvent dépendre d'opérations d'entretien non correctes ou d'oubli et peuvent être résolues à l'aide des indications fournies dans le tableau, sans faire appel au Service après-vente.

Si l'anomalie persiste, contactez le Service après-vente.

Attention Mettez à l'arrêt l'appareil avant d'effectuer les contrôles que nous vous suggérons ci-après.

Code d'erreur et anomalie de fonctionnement

• le voyant Départ/Annulation clignote de façon continue

• 1 clignotement du voyant de fin du programme

Le lave-vaisselle n'est pas approvisionné en eau

• le voyant Départ/Annulation clignote de façon continue

• 2 clignotements du voyant de fin du programme

Le lave-vaisselle ne vidange pas

• le voyant Départ/Annulation clignote de façon continue

• 3 clignotements du voyant de fin du programme

Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché

Le programme ne démarre pas

Cause possible et solution

• Le robinet d'arrivée d'eau est obstrué ou incrusté de tartre.

Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau.

• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

• Le filtre situé dans le tuyau d'arrivée d'eau est bouché.

Nettoyez le filtre.

• Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas été installé correctement. Le tuyau est plié ou écrasé.

Vérifiez le raccordement.

• Le robinet de l'évier est bouché.

Nettoyez le robinet de l'évier.

• Le tuyau de vidange n'a pas été installé correctement. Le tuyau est plié ou écrasé.

Vérifiez le raccordement.

• Fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le Service Après-vente.

• La porte de l'appareil n'est pas fermée.

Fermez la porte.

• La prise du câble d'alimentation électrique de l'appareil n'est pas branchée.

Insérez la fiche dans la prise secteur.

• Le fusible a grillé dans la boîte à fusibles.

Remplacez le fusible.

• La fonction Départ différé est sélectionnée.

Annulez le Départ différé pour démarrer le programme immédiatement.

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il a été interrompu. Si l'anomalie se reproduit, contactez le Service

Après-vente.

28

Si des codes d'erreurs non décrits dans le tableau s'affichent, contactez le Service Après-vente.

Les informations suivantes sont nécessaires pour une aide rapide et adaptée :

• Modèle (Mod.)

• Référence produit (PNC)

• Numéro de série (S.N.)

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située sur l'appareil.

Inscrivez les informations ici :

Description du modèle : ..........

Référence du produit : ..........

Numéro de série : ..........

La vaisselle n'est pas propre

Des dépôts de tartre sont présents sur la vaisselle

Les résultats de lavage sont insatisfaisants

• Vous n'avez pas sélectionné le programme approprié.

• La vaisselle est disposée de manière telle à empêcher l'eau d'atteindre toutes les surfaces. Ne surchargez pas les paniers.

• La rotation des bras d'aspersion est entravée par de la vaisselle mal rangée.

• Les filtres sont encrassés ou mal installés.

• La quantité de détergent est insuffisante ou le distributeur de détergent n'a pas été approvisionné.

• Le compartiment de sel est vide.

• Le niveau de l'adoucisseur d'eau est mal réglé.

• Le bouchon du compartiment de sel n'est pas vissé correctement.

La vaisselle est mouillée et terne • Vous n'avez pas utilisé de liquide de rinçage.

• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.

Les verres et la vaisselle présentent des rayures, des taches blanches ou un film bleuâtre

• Réduisez le dosage du liquide de rinçage.

Des gouttes d'eau ont séché sur les verres et la vaisselle

• Augmentez le dosage du liquide de rinçage.

• Il se peut que le détergent en soit la cause.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Branchement électrique - Tension -

Puissance totale - Fusible

Pression de l'eau d'alimentation

Capacité

Largeur cm

Hauteur cm

Profondeur cm

44,6

81,8 - 89,8

57,5

Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur de la porte du lave-vaisselle.

Minimale

Maximale

0,5 bar (0,05 MPa)

8 bars (0,8 MPa)

Couverts 9

En matière de protection de l'environnement

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.

Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet

(collecte et recyclage du matériel électrique et

électronique).

29

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.

Installation

Avertissement Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des précautions de sécurité mentionnées dans ce chapitre.

• Retirez la fiche de la prise secteur.

• Coupez le câble d'alimentation et la prise et mettez-les au rebut.

• Éliminez le dispositif de bloquage de porte. Ceci pour empêcher que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur de l'appareil et ne mettent leur vie en danger.

Avertissement Avant toute intervention sur le lavevaisselle, il est nécessaire de débrancher l'appareil.

Important Respectez les instructions fournies lors de :

• La mise en place de la machine.

• L'installation du panneau de façade.

• Le branchement à l'arrivée et à l'évacuation d'eau.

Installation sous un plan de travail ou un évier

Si une réparation est nécessaire, l'appareil doit rester facilement accessible au technicien.

Placez l'appareil à proximité d'un robinet d'arrivée d'eau et d'un dispositif d'évacuation d'eau.

Outre les ouvertures prévues pour le passage des tuyaux d'alimentation d'eau, de vidange et du câble d'alimentation, aucune autre ouverture de ventilation du lave-vaisselle n'est requise.

Le lave-vaisselle incorpore des pieds permettant le réglage en hauteur de l'appareil.

Raccordement à l'arrivée d'eau

Tuyau d'arrivée d'eau

Branchez l'appareil à une arrivée d'eau chaude (max. 60°) ou d'eau froide.

Si l'eau chaude est produite à partir de sources énergétiques alternatives plus respectueuses de l'environnement (par ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et

énergie éolienne), utilisez un raccordement à l'eau chaude pour réduire la consommation énergétique.

Raccordez le tuyau d'alimentation à un robinet d'eau à filetage pour tuyau 3/4".

Lors de l'encastrement de l'appareil dans le meuble, veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau de vidange et le câble d'alimentation ne soient ni entortillés, ni pliés, ni écrasés.

Fixation

Veillez à ce que l'élément sous lequel l'appareil est logé soit correctement fixé à une structure fixe (éléments de meubles de cuisine adjacents, murs).

Mise à niveau de l'appareil

Assurez-vous que l'appareil est à niveau pour que la porte se ferme correctement. Si l'appareil n'est pas à niveau, la porte ne se fermera pas correctement. Dans ce cas, vissez ou dévissez les pieds de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit à niveau.

Attention N'utilisez pas des tuyaux provenant d'anciens appareils.

La pression de l'eau doit se situer dans les limites indiquées (reportez-vous au chapitre "Caractéristiques techniques"). Renseignez-vous auprès de la Compagnie locale de distribution des eaux pour connaître la pression d'alimentation moyenne de votre région.

Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas enroulé, écrasé ou enchevêtré.

30

Orientez le tuyau d'arrivée d'eau vers la gauche ou la droite, selon vos besoins. Fixez correctement le contre-

écrou pour éviter toute fuite d'eau.

Attention Ne raccordez pas l'appareil au moyen de tuyaux neufs ou de tuyaux ayant peu servi. Faites s'écouler l'eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau d'arrivée d'eau.

Tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de sûreté

Le tuyau d'arrivée d'eau est à double paroi et contient un câble et une soupape de sûreté. Le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement lorsque l'eau s'écoule. Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit au cours de cette opération, la soupape de sûreté interrompt l'écoulement de l'eau.

Avertissement Tension dangereuse

Tuyau de vidange

1

Raccordez le tuyau de vidange au robinet de sortie de l'évier.

2

max 85 cm min 40 cm

Faites attention au moment d'installer le tuyau d'arrivée d'eau :

• N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité dans l'eau.

• Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sûreté est endommagé, débranchez immédiatement le câble d'alimentation électrique de la prise murale.

• Le remplacement du tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité relève de la compétence exclusive du service après vente.

Branchement électrique

3 4

Le diamètre intérieur ne doit pas être inférieur au diamètre du tuyau d'évacuation.

Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange à un embout du siphon sous l'évier, n'oubliez pas d'enlever toute la membrane en plastique (A). Si vous oubliez d'enlever toute la membrane, les particules d'aliments risquent de s'accumuler avec le temps et de boucher l'embout du tuyau de vidange du lave-vaisselle.

Attention Vérifiez l'étanchéité des raccords.

Avertissement Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas de non-respect de ces mesures de sécurité.

Mettez l'appareil à la terre conformément aux instructions.

Assurez-vous que la tension nominale et le type d'alimentation indiqués sur la plaque signalétique correspondent à ceux de l'alimentation locale.

Utilisez toujours une prise à l'épreuve des chocs.

N'utilisez pas des multiprises, des adaptateurs ou des rallonges. Ils présentent un risque d'incendie.

Ne remplacez pas le câble secteur vous-même. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur.

Assurez-vous que la prise est accessible après l'installation.

Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.

31

Inhalt

Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32

Bedienblende _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33

Spülprogramme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34

Verwendung des Geräts _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35

Einstellen des Wasserenthärters _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36

Gebrauch von Salz für Geschirrspüler _ _ _ _ _ _ _ 37

Gebrauch von Klarspülmittel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37

Laden von Besteck und Geschirr _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38

Gebrauch von Spülmittel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39

Auswählen und Starten eines Spülprogramms _ _ _ 40

Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41

Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42

Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44

Umwelttipps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44

Gerät aufstellen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45

Wasseranschluss _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45

Elektrischer Anschluss _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46

Änderungen vorbehalten

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen, um Gefahren zu vermeiden und einen korrekten

Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Bewahren Sie diese

Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses anderswo aufstellen. Wenn Sie das Gerät verkaufen, geben Sie dem Käufer die Bedienungsanleitung mit. Jeder, der dieses Gerät benutzt, sollte mit der

Bedienung und den Sicherheitsmerkmalen vertraut sein.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

• Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im

Haushalt bestimmt.

• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich spülmaschinengeeignete Haushaltsutensilien.

• Geben Sie keine Lösungsmittel in das Gerät. Andernfalls besteht Explosionsgefahr.

• Ordnen Sie Messer und andere spitze Gegenstände mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb ein. Oder legen Sie sie horizontal in den Oberkorb.

• Verwenden Sie ausschließlich Markenreinigungsprodukte für Geschirrspüler (Spülmittel, Salz, Klarspüler).

• Wenn Sie die Tür öffnen, während das Gerät in Betrieb ist, kann heißer Dampf austreten. In diesem Fall besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.

• Nehmen Sie vor dem Ende des Spülprogramms nichts aus dem Geschirrspüler.

• Wenn das Spülprogramm beendet ist, ziehen Sie den

Netzstecker aus der Netzsteckdose und schließen Sie den Wasserhahn.

• Das Gerät darf nur von einem Servicetechniker einer autorisierten Kundendienststelle repariert werden. Da-

32 bei dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.

• Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen auszuführen.

Andernfalls besteht Unfallgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden. Wenden Sie sich in jedem Fall an

Ihren Kundendienst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

• Das Gerät darf von Erwachsenen oder Kindern mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Wissen und

Erfahrung nicht benutzt werden. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der

Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre

Sicherheit verantwortlich ist.

• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers, um Verätzungen an Augen,

Mund oder Kehlkopf zu vermeiden.

• Trinken Sie kein Wasser aus dem Geschirrspüler. Es können Spülmittelrückstände darin zurückbleiben.

• Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, halten Sie die Tür geschlossen, damit es nicht zu Unfällen kommt, weil jemand darüber stolpert.

• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.

Kindersicherheit

• Nur Erwachsene dürfen dieses Gerät bedienen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.

Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.

• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren

Ort auf. Achten Sie darauf, dass Reinigungsmittel nicht in die Hände von Kindern gelangen.

• Halten Sie Kinder vom geöffneten Geschirrspüler fern.

Installation

• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde. Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich bei Bedarf an den

Hersteller.

• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.

• Der elektrische Anschluss muss von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.

• Die Wasseranschlüsse müssen von einer qualifizierten

Fachkraft vorgenommen werden.

• Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Modifikationen am Gerät vor. Andernfalls besteht Unfallgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.

Bedienblende

• Benutzen Sie das Gerät nicht:

– wenn das Netzkabel oder die Wasserschläuche beschädigt sind,

– wenn die Bedienblende, die Abdeckung oben oder der Sockel beschädigt sind, so dass das Innere des

Geräts freiliegt.

Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Kundendienst.

• Bohren Sie keine Löcher ins Gehäuse des Geräts. Andernfalls könnten hydraulische oder elektrische Bauteile beschädigt werden.

Warnung! Beachten Sie genau sämtliche

Anweisungen zu den elektrischen und den

Wasseranschlüssen.

5

6

1

Programmwähler

2

Start-/Abbruch-Taste (Cancel)

3

Zeitvorwahl-Taste

4

Kontrolllampen

5

Referenzmarkierung

6

Ein/Aus-Betriebsanzeige

1 2 3 4

33

Hauptspülgang

Kontrolllampen

Leuchtet während der Reinigungsphase oder der Klarspülphase auf.

Trocknen Leuchtet während der Trockenphase auf.

Programmende

Salz

1)

Leuchtet auf, wenn das Spülprogramm zu Ende ist. Zusatzfunktionen:

• Einstellung des Wasserenthärters.

• Alarm bei einer Störung des Geräts.

Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Siehe Kapitel "Verwendung von Geschirrspülsalz".

Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige Stunden leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den Gerätebetrieb.

1) Die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel leuchten nie während eines laufenden Spülprogramms auf, wenn die Salz- und

Klarspülmittelbehälter leer sind.

Programmwähler und Ein/Aus-Betriebsanzeige

• Drehen Sie den Programmwähler zum Einstellen eines

Spülprogramms im Uhrzeigersinn oder gegen den

Uhrzeigersinn. Die Referenzmarkierung am Programmwähler muss auf eins der Spülprogramme auf der Bedienblende zeigen.

– Die Ein/Aus-Betriebsanzeige leuchtet auf (Position

EIN).

• Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Programmwähler, bis die Referenzmarkierung auf die Ein/

Aus-Betriebsanzeige zeigt.

Spülprogramme

Spülprogramme

Programm Stellung des Programmwählers

70° Intensiv

65° Normal

– Die Ein/Aus-Betriebsanzeige erlischt (Position

AUS).

Zeitvorwahl-Taste

Verwenden Sie diese Taste, um den Start eines Spülprogramms um 3 Stunden zu verzögern. Siehe Kapitel "Auswahl und Start eines Spülprogramms".

Grad der Verschmutzung

Normal verschmutzt

Spülgut

Stark verschmutzt Geschirr, Besteck, Töpfe,

Pfannen

Geschirr und Besteck

Programmbeschreibung

Vorspülgang

Hauptspülgang bis zu 70 °C

2 Zwischenspülgänge

Klarspülgang

Trocknen

Vorspülgang

Hauptspülgang bis zu 65 °C

2 Zwischenspülgänge

Klarspülgang

Trocknen

34

Programm

65° Quick / 30

Min.

1)

50° Energiesparen

2)

Vorspülgang

Stellung des Programmwählers

Grad der Verschmutzung

Normal/leicht verschmutzt

Normal verschmutzt

Beliebig steck steck

Spülgut

Geschirr und Be-

Geschirr und Be-

Teilweise beladen (weiteres

Spülgut soll im

Lauf des Tages noch hinzukommen).

Programmbeschreibung

Hauptspülgang bis zu 65 °C

Klarspülgang

Vorspülgang

Hauptspülgang bis zu 50 °C

1 Zwischenspülgang

Klarspülgang

Trocknen

1 kalter Klarspülgang (um zu verhindern, dass Speisereste antrocknen).

Reinigungsmittel ist bei diesem

Programm nicht notwendig.

1) Dies ist das ideale tägliche Spülprogramm für eine 4-köpfige Familie, die lediglich das Frühstücks- und Abendessensgeschirr samt Besteck spülen möchte.

2) Testprogramm für Testinstitute. Die Testdaten finden Sie auf dem mitgelieferten separaten Infoblatt.

Verbrauchswerte

Programm Energieverbrauch (in kWh) Wasser (in Liter)

70° Intensiv

65° Normal

65° Quick / 30 Min

50° Energiesparen

Vorspülgang

Programmdauer (in Minuten)

65 - 75

100 - 110

30

120 - 130

11

1,5 - 1,7

1,4 - 1,5

0,8

0,8 - 0,9

0,1

18 - 20

18 - 20

8

12 - 13

5

Die Verbrauchswerte sind Richtwerte, die je nach dem Druck und der Temperatur des Wassers, den

Verwendung des Geräts

Bitte halten Sie sich für die folgenden Schritte genau an die Anweisung:

1. Überprüfen Sie, ob der Wasserenthärter (Weichwasserbereiter) korrekt auf den Härtegrad des Wassers in Ihrer Region eingestellt ist. Stellen Sie den Wasserenthärter bei Bedarf auf die richtige Stufe ein.

2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.

3. Füllen Sie den Klarspüldosierer mit Klarspüler.

4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den Geschirrspüler ein.

Schwankungen in der Stromversorgung und der Geschirrmenge variieren können.

5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm ein.

6. Füllen Sie den Spülmittelbehälter mit der passenden

Menge an Spülmittel.

7. Starten Sie das Spülprogramm.

Wenn Sie Reinigertabletten verwenden, siehe das

Kapitel "Gebrauch von Spülmitteln".

35

Einstellen des Wasserenthärters

Der Wasserenthärter entfernt Mineralien und Salze aus dem Spülwasser. Andernfalls könnten sich die Mineralien und Salze nachteilig auf die Funktion des Geräts auswirken.

Die Wasserhärte wird in unterschiedlichen, aber gleichwertigen Einheiten gemessen:

• Deutsche Wasserhärtegrade (dH°).

• Französische Wasserhärtegrade (°TH).

°dH

51 - 70

43 - 50

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

1) Kein Salz erforderlich.

°TH

91 - 125

Wasserhärte mmol/l

9,1 - 12,5

76 - 90

65 - 75

51 - 64

40 - 50

7,6 - 9,0

6,5 - 7,5

5,1 - 6,4

4,0 - 5,0

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7

3,3 - 3,9

2,6 - 3,2

1,9 - 2,5

0,7 - 1,8

< 0,7

Clarke-Werte

64 - 88

53 - 63

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

• mmol/l (Millimol pro Liter - internationale Einheit für

Wasserhärtegrade).

• Clarke-Werte.

Stellen Sie den Wasserenthärter auf den Wasserhärtegrad in Ihrer Region ein. Bei Bedarf erfahren Sie den Härtegrad bei Ihrem Wasserversorger.

Einstellung des Wasserenthärters

Manuell Elektronisch

2 10

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1)

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1)

Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.

Manuelle Einstellung

Werkseitig ist das Gerät auf Stufe 2 eingestellt.

1 2

Stellen Sie den Schalter auf Stufe 1 oder 2.

Elektronische Einstellung

Werkseitig ist der Wasserenthärter auf Stufe 5 eingestellt.

1. Halten Sie die Start-/Abbruch-Taste gedrückt. Drehen Sie den Programmwähler im Uhrzeigersinn, bis die Referenzmarkierung auf das erste Spülprogramm auf der Bedienblende zeigt.

2. Lassen Sie die Start-/Abbruch-Taste los, wenn die

Ein/Aus-Betriebsanzeige und die Start-/Abbruch-

Kontrolllampe zu blinken beginnen.

– Gleichzeitig blinkt die Kontrolllampe "Programmende" und zeigt damit die Stufe des Wasserenthärters an.

Beispiel:

5 Blinksignale, Pause, 5 Blinksignale, Pause usw... = Stufe 5

3. Drücken Sie die Start-/Abbruch-Taste einmal, um die

Einstellung des Wasserenthärters um eine Stufe zu erhöhen.

36

Die Kontrolllampe "Programmende" zeigt die neue

Stufe an.

Gebrauch von Salz für Geschirrspüler

Vorsicht! Verwenden Sie nur Spezialsalz für

Geschirrspüler. Die Verwendung von Salzarten, die nicht für Geschirrspüler geeignet sind, führt zur

Beschädigung des Wasserenthärters.

4. Drehen Sie den Programmwähler in die Ausschaltposition, um die Einstellung zu speichern.

1 2

3

Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter Wasser (nur vor der ersten Benutzung).

4

Gebrauch von Klarspülmittel

Vorsicht! Verwenden Sie ausschließlich

Markenklarspülmittel für Geschirrspüler.

Füllen Sie den Klarspüldosierer, wie im Folgenden gezeigt:

5 6

Es ist normal, dass beim Befüllen mit Salz Wasser aus dem Salzbehälter überläuft.

Vergewissern Sie sich, dass sich kein verschüttetes

Salz außerhalb des Salzbehälters befindet. Wenn

Salz einige Zeit lang auf der Oberfläche des Behälters verbleibt, wird dieser beschädigt. Es empfiehlt sich, unmittelbar nach dem Befüllen des Salzbehälters ein Spülprogramm zu starten. Auf diese Weise wird Korrosion durch verschüttetes Salz verhindert.

Wenn Sie den Wasserenthärter elektronisch auf Stufe 1 einstellen, leuchtet die Salzkontrolllampe nicht mehr.

1 2

37

3 4

Füllen Sie nach, wenn die

Klarspülmitteldosieranzeige ( B) durchsichtig wird.

Vorsicht! Füllen Sie nie andere Produkte

(Reinigungsmittel für Geschirrspüler,

Flüssigreiniger) in den Behälter für Klarspüler. Hierdurch kann das Gerät beschädigt werden.

Einstellung der Klarspülerdosierung

Der Klarspüldosierer ist werkseitig auf Stufe 4 eingestellt.

Wie Sie die Dosierung erhöhen oder verringern, erfahren Sie im Abschnitt

"Was tun, wenn...".

5

Laden von Besteck und Geschirr

Hilfreiche Hinweise und Tipps

Vorsicht! Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich spülmaschinengeeignete

Haushaltsutensilien.

Spülen Sie in diesem Gerät keine Wasser absorbierenden

Gegenstände (Schwämme, Geschirrtücher usw.).

• Bevor Sie Geschirr und Besteck ins Gerät einordnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

– Entfernen Sie alle Essensreste und sonstigen grö-

ßeren Partikel.

– Weichen Sie angebrannte Reste in Pfannen, Töpfen usw. ein.

• Achten Sie beim Einordnen von Geschirr und Besteck auf Folgendes:

– Ordnen Sie Hohlgefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein.

– Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser in Höhlungen oder Vertiefungen sammeln kann.

– Achten Sie darauf, dass Geschirr- und Besteckteile nicht ineinander zu liegen kommen.

– Achten Sie darauf, dass Geschirr- und Besteckteile nicht übereinander zu liegen kommen.

– Achten Sie darauf, dass Gläser einander nicht berühren.

– Ordnen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb ein.

• Auf Kunststoffgegenständen und Pfannen mit Antihaftbeschichtung sammeln sich oftmals Wassertropfen. Diese Art Geschirr trocknet deshalb schlechter als

Porzellan oder Edelstahl.

• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den Oberkorb ein.

Achten Sie darauf, dass diese nicht verrutschen können.

Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass sich die

Sprüharme ungehindert bewegen können, bevor

Sie ein Spülprogramm starten.

Warnung! Schließen Sie immer die Tür, nachdem

Sie etwas ins Gerät eingeordnet oder herausgenommen haben. Eine offene Tür stellt stets ein

Unfallrisiko dar.

38

1

Ordnen Sie Servierplatten und große Deckel am

Rand des Unterkorbs an.

2

Höhenverstellung des Oberkorbs

Wenn Sie sehr große Teller oder Servierplatten in den

Unterkorb einordnen wollen, müssen Sie gegebenenfalls die Höhe des Oberkorbs verstellen.

Warnung! Nehmen Sie die Höhenverstellung vor dem Beladen des Oberkorbs vor.

Obere Position

Maximale Geschirrhöhe im:

Oberkorb Unterkorb

20 cm 31 cm

Untere Position 24 cm 27 cm

1 2

Verwenden Sie das Besteckgitter. Entfernen Sie das

Besteckgitter nur dann, wenn Sie es wegen der Abmessungen von Besteckteilen nicht verwenden können.

1

Ordnen Sie das Spülgut so ein, dass das Wasser alle

Oberflächen erreichen kann.

2

Klappen Sie die Tassenablagen für höheres Geschirr nach oben.

1 2

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Höhe des Oberkorbs zu ändern:

1. Ziehen Sie die vorderen Anschläge (A) des Oberkorbs nach außen ab.

2. Ziehen Sie den Korb heraus.

3. Setzen Sie den Korb in der oberen oder unteren Position wieder ein.

4. Bringen Sie die vorderen Anschläge (A) wieder an der ursprünglichen Stelle an.

Vorsicht! Wenn sich der Oberkorb in der oberen

Position befindet, stellen Sie keine Tassen auf die

Tassenablagen.

Gebrauch von Spülmittel

Verwenden Sie ausschließlich Spülmittel (Pulver,

Flüssigspülmittel oder Geschirrspüler-Tabs) speziell für Geschirrspüler.

Richten Sie sich nach den Angaben auf der Verpackung:

• Vom Hersteller empfohlene Dosierung.

• Empfehlungen für die Lagerung.

39

Verwenden Sie nicht mehr als die angegebene Spülmittelmenge, um die Umweltbelastung möglichst gering zu halten.

1

3

Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter ( A) mit Reinigungsmittel.

4

Geben Sie bei einem Spülprogramm mit Vorspülgang zusätzlich etwas Reinigungsmittel ins Vorspülfach ( B).

5

2

6

Reinigungsmittel unterschiedlicher Marken lösen sich unterschiedlich schnell auf. Einige Geschirrspüler-Tabs liefern bei kurzen Spülprogrammen keine optimalen Ergebnisse. Wählen Sie lange Spülprogramme, wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, damit sich das Reinigungsmittel vollständig auflösen kann.

Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten

Diese Tabs enthalten Mittel wie Reinigungsmittel, Klarspülmittel, und Geschirrspülersalz. Einige Tab-Sorten können auch andere Zusätze enthalten

Wenn Sie Tabs verwenden, die Spezialsalz und Klarspülmittel enthalten, ist es nicht erforderlich, die Salz- und

Klarspülmittelbehälter aufzufüllen. In diesem Fall leuchtet die Kontrolllampe für die Klarspüldosierung permanent, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

1. Überprüfen Sie, ob diese Tabs für den Härtegrad des

Wassers in Ihrer Region geeignet sind. Beachten Sie dazu die Herstellerangaben.

2. Wählen Sie für die Wasserhärte und die Klarspüldosierung die niedrigste Stufe.

Gehen Sie bei nicht zufriedenstellenden

Trocknungsergebnissen wie folgt vor

1. Füllen Sie den Klarspüldosierer mit Klarspüler.

2. Stellen Sie den Klarspüldosierer auf Stufe 2 ein.

Um wieder normale Reinigungsmittel zu verwenden

1. Füllen Sie den Salzbehälter und den Klarspüldosierer.

2. Stellen Sie die Wasserhärte auf die höchste Härtestufe ein.

3. Führen Sie ein Spülprogramm ohne Geschirr aus.

4. Stellen Sie den Wasserenthärter auf den Wasserhärtegrad in Ihrer Region ein.

5. Stellen Sie den Klarspüldosierer ein.

Auswählen und Starten eines Spülprogramms

Gehen Sie zum Auswählen und Starten eines Spülprogramms folgendermaßen vor:

1. Schließen Sie die Tür.

2. Stellen Sie das Spülprogramm durch Drehen des

Programmwählers ein. Siehe den Abschnitt 'Spülprogramme'.

– Die Ein/Aus-Betriebsanzeige leuchtet auf.

– Die Phasen-Kontrolllampe(n) für die einzelnen

Spülgänge beginnt/beginnen zu blinken.

3. Drücken Sie die Start-/Abbruch-Taste.

– Das Spülprogramm beginnt automatisch.

– Die Start-/Abbruch-Kontrolllampe leuchtet auf.

– Wenn das Programm beginnt, leuchtet nur noch die Kontrolllampe für den laufenden Spülgang.

40

Wenn ein Spülprogramm bereits läuft, können Sie kein anderes Programm wählen. Brechen Sie das

Spülprogramm stattdessen ab.

Warnung! Sie sollten ein Spülprogramm nur dann abbrechen oder unterbrechen, wenn es unbedingt notwendig ist.

Vorsicht! Öffnen Sie die Tür vorsichtig. Es könnte heißer Dampf austreten.

Unterbrechen eines Spülprogramms

Öffnen Sie die Tür.

• Das Programm stoppt.

Schließen Sie die Tür.

• Das Programm wird ab der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.

Abbrechen eines Spülprogramms

Drücken und halten Sie die Start-/Abbruch-Taste solange, bis die Start-/Abbruch-Kontrolllampe erlischt und die

Phasen-Kontrolllampen zu blinken beginnen.

Damit ist das Spülprogramm abgebrochen.

• Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Schalten Sie das Gerät aus.

2. Wählen Sie ein neues Spülprogramm.

Füllen Sie den Spülmittelbehälter mit Spülmittel, bevor

Sie ein neues Spülprogramm einstellen.

Einstellung und Start eines Spülprogramms mit

Zeitvorwahl

1. Wählen Sie ein Programm.

2. Drücken Sie die Zeitvorwahl-Taste.

– Die Kontrolllampe der Zeitvorwahl beginnt zu leuchten.

3. Drücken Sie die Start-/Abbruch-Taste.

– Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt.

– Die Kontrolllampen für die einzelnen Spülgänge erlöschen.

Reinigung und Pflege

Warnung! Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die

Filter reinigen.

Filterreinigung

Wichtig! Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Filter.

Achten Sie darauf, die Filter korrekt einzusetzen. Sind die

Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Spülprogramm automatisch.

• Die Kontrolllampe der Zeitvorwahl erlischt.

• Die Kontrolllampe der laufenden Phase leuchtet auf.

Öffnen Sie die Tür während des Ablaufs der Zeitvorwahl nicht, um eine Unterbrechung der Zeitvorwahl zu verhindern. Nachdem Sie die Tür wieder geschlosssen haben, läuft die Zeitvorwahl ab dem Unterbrechungszeitpunkt weiter ab.

So löschen Sie die Zeitvorwahl:

1. Drücken und halten Sie die Start-/Abbruch-Taste solange, bis die Start-/Abbruch-Kontrolllampe und die

Kontrolllampe der Zeitvorwahl erlöschen. Die Kontrolllampen für die einzelnen Programmphasen beginnen zu blinken.

2. Drücken Sie die Start-/Abbruch-Taste, um das Spülprogramm zu starten.

Ende des Spülprogramms

• Nachdem es automatisch gestoppt hat.

• Die Kontrolllampe Programmende leuchtet auf.

1. Schalten Sie das Gerät aus.

2. Öffnen Sie die Tür.

3. Damit das Spülgut besser trocknet, öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers einen Spaltbreit und warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Spülgut entnehmen.

Lassen Sie das Spülgut abkühlen, bevor Sie es aus dem

Gerät nehmen. Heißes Geschirr ist leicht zu beschädigen.

Entnehmen des Spülguts

• Nehmen Sie erst das Spülgut aus dem Unterkorb, dann das aus dem Oberkorb heraus.

• An den Innenseiten und der Tür des Geräts kann sich

Wasser niederschlagen, denn Edelstahl kühlt schneller ab als Geschirr.

Filter falsch eingesetzt, spült das Gerät nicht zufriedenstellend und kann beschädigt werden.

41

1

2

Reinigen Sie die Filter A, B und C gründlich unter fließendem Wasser.

Wichtig! Nehmen Sie die Sprüharme nicht heraus.

Wenn die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, entfernen Sie Verschmutzungen mit einem Cocktail-Stick.

Reinigung der Außenseiten

Reinigen Sie die Außenseiten und die Bedienblende des

Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie dazu ausschließlich Neutralreiniger. Verwenden Sie keine

Scheuermittel, Scheuerschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton, Trichloräthylen usw.)

Frostschutzmaßnahmen

Vorsicht! Stellen Sie das Gerät nicht an einer Stelle auf, an der die Temperatur unter 0 °C absinken kann. Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.

Wenn eine Aufstellung in forstfreier Umgebung nicht möglich ist, entleeren Sie das Gerät und schließen Sie die

Tür. Lösen Sie den Wasserzulaufschlauch und lassen Sie das Wasser aus diesem Schlauch ablaufen.

3

Um die Filter B und C herauszunehmen, drehen

Sie sie am Griff etwa 1/4

Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

4

Nehmen Sie das Filtersieb

A unten aus dem Gerät heraus.

5

Setzen Sie das Filtersystem wieder ein. Arretieren

Sie das Filtersystem, indem Sie es am Griff im

Uhrzeigersinn drehen, bis es einrastet.

Was tun, wenn …

Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs.

Versuchen Sie, die Ursache des Problems herauszufinden und das Problem selbst zu beheben. Wenn Sie das Prob-

42

lem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

2-mal nicht ab

Fehlercode und Störung

• Start-/Abbruch-Kontrolllampe blinkt ständig

• Kontrolllampe Programmende blinkt

1-mal

Der Geschirrspüler füllt sich nicht mit

Wasser

• Start-/Abbruch-Kontrolllampe blinkt ständig

• Kontrolllampe Programmende blinkt

Der Geschirrspüler pumpt das Wasser

• Start-/Abbruch-Kontrolllampe blinkt ständig

• Kontrolllampe Programmende blinkt

3-mal

Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst

Das Programm startet nicht

• Schließen Sie den Wasserhahn und wenden Sie sich an den lokalen

Kundendienst.

Vorsicht! Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie folgende Abhilfemaßnahmen durchführen.

Mögliche Ursachen und Abhilfe

• Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.

Reinigen Sie den Wasserhahn.

• Der Wasserhahn ist zugedreht.

Drehen Sie den Wasserhahn auf.

• Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.

Reinigen Sie den Filter.

• Der Wasserzulaufschlauch ist falsch angeschlossen. Möglicherweise ist der Schlauch geknickt oder gequetscht.

Achten Sie auf einen korrekten Anschluss des Schlauchs.

• Der Siphon ist verstopft.

Reinigen Sie den Siphon.

• Der Wasserablaufschlauch ist falsch angeschlossen. Möglicherweise ist der Schlauch geknickt oder gequetscht.

Achten Sie auf einen korrekten Anschluss des Schlauchs.

• Die Tür des Geräts ist nicht geschlossen.

Schließen Sie die Tür.

• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

• Die Sicherung der Hausinstallation ist durchgebrannt.

Tauschen Sie die Sicherung aus.

• Die Zeitvorwahl ist eingestellt.

Brechen Sie die Zeitvorwahl ab, damit das Programm sofort gestartet wird.

Nachdem Sie das Problem behoben haben, schalten Sie das Gerät wieder ein. Das Programm wird ab der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde. Tritt die Fehlfunktion erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Sollten Fehlercodes auftreten, die nicht in der Tabelle beschrieben sind, rufen Sie bitte den Kundendienst.

Halten Sie folgende Angaben bereit, damit man Ihnen schnell und korrekt helfen kann:

• Modell (Mod.)

• Produktnummer (PNC)

• Seriennummer (S.N.)

Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild.

Tragen Sie die Angaben hier ein:

Modell : ..........

Produktnummer : ..........

Seriennummer : ..........

43

Das Geschirr ist nicht sauber

Auf dem Geschirr befinden sich

Kalkablagerungen

Das Spülergebnis ist nicht zufriedenstellend

• Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut und den Verschmutzungsgrad nicht geeignet.

• Die Körbe sind falsch beladen, so dass das Wasser nicht alle Oberflächen erreichen kann.

• Aufgrund falscher Beladung können sich die Sprüharme nicht drehen.

• Die Filter sind verschmutzt oder nicht korrekt installiert.

• Das Spülmittel ist zu hoch oder zu niedrig dosiert.

• Der Salzbehälter ist leer.

• Der Wasserenthärter ist auf eine falsche Stufe eingestellt.

• Der Deckel des Salzbehälters ist nicht richtig geschlossen.

Das Geschirr ist nass und glanzlos • Es wurde kein Klarspüler verwendet.

• Der Klarspüldosierer ist leer.

• Verwenden Sie weniger Klarspüler.

Schlieren, Streifen, milchige Flecken oder blau schimmernde Beläge befinden sich auf Gläsern und

Geschirr

Getrocknete Wassertropfen befinden sich auf Gläsern und Geschirr

• Verwenden Sie mehr Klarspüler.

• Die Ursache kann beim Spülmittel liegen.

Technische Daten

Abmessungen

Elektrischer Anschluss - Anschlussspannung - Gesamtleistung - Sicherung

Wasserdruck

Kapazität

Breite in cm 44,6

Höhe in cm

Tiefe in cm

81,8 - 89,8

57,5

Die Daten der elektrischen Anschlusswerte befinden sich auf dem Typenschild am Innenrand der Geschirrspülertür.

Mindestdruck

Höchstdruck

Maßgedecke

0,5 bar (0,05 MPa)

8 bar (0,8 MPa)

9

Umwelttipps

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler

Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem

Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch

Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer

Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem

Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

44

Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und recycelbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen

Sie das Verpackungsmaterial bitte entsprechend seiner

Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.

Warnung! Gehen Sie zum Entsorgen des Geräts folgendermaßen vor:

Gerät aufstellen

Warnung! Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker während der Installation des Geräts gezogen ist.

Wichtig! Halten Sie sich für folgende Tätigkeiten an die

Anweisungen in der beiliegenden Schablone:

• Einbau des Geräts.

• Anbringen der Arbeitsplatte.

• Anschließen des Wasserzulaufs und -ablaufs.

Installation als Einbaugeschirrspüler (unter einer Arbeitsplatte oder einer Spüle).

Falls das Gerät repariert werden muss, muss es für den

Techniker leicht zugänglich sein.

Stellen Sie das Gerät in der Nähe eines Wasserhahns und eines Ablaufs auf.

Es sind keine Lüftungsöffnungen für den Geschirrspüler erforderlich, sondern nur Durchführungen für den Wasserzulauf- und den Wasserablaufschlauch und für das

Netzkabel.

Wasseranschluss

Wasserzulaufschlauch

Schließen Sie das Gerät an einen Heißwasseranschluss

(max. 60 °C) oder einen Kaltwasseranschluss an.

Wenn Sie Ihr Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen (z. B. Solar- oder Photovoltaikanlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an die Heißwasserversorgung

Energie sparen.

Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde an.

Vorsicht! Verwenden Sie keinen Zulaufschlauch von einem älteren Gerät.

Der Wasserdruck muss innerhalb des in den "Technischen Daten" aufgeführten Bereichs liegen. Informieren

• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

• Schneiden Sie Netzkabel und Netzstecker ab und entsorgen Sie beides.

• Entfernen Sie die Türverriegelung. Dadurch verhindern

Sie, dass sich Kinder aus Versehen im Inneren des

Geräts einsperren und in Lebensgefahr geraten.

Der Geschirrspüler ist mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet.

Vergewissern Sie sich vor dem Einbau des Geräts, dass der Wasserzulauf- und der Wasserablaufschlauch sowie das Netzkabel weder geknickt noch gequetscht werden.

Einpassen des Geräts an bzw. zwischen die angrenzenden Küchenmöbel

Vergewissern Sie sich, dass die Arbeitsplatte, unter die der Geschirrspüler eingeschoben wird, ordnungsgemäß und sicher (an benachbarbarten Küchenschränken/-möbeln, Wänden usw.) befestigt ist.

Ausrichten des Geräts

Achten Sie darauf, dass das Gerät waagrecht ausgerichtet ist, damit die Tür dicht und sicher schließt. Ist das Gerät nicht waagrecht ausgerichtet, schließt die Tür an den Seiten nicht richtig. Wenn die Tür nicht korrekt schließt, richten Sie das Gerät durch Anziehen oder Lockern der

Stellfüße waagrecht aus.

Sie sich bei Ihrem Wasserversorger über den durchschnittlichen Wasserdruck in Ihrer Region.

Achten Sie darauf, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder gequetscht wird oder sich irgendwo verfängt.

Der Zulaufschlauch kann nach rechts oder links verlegt werden, um die Installation mit einer Klemmmutter zu erleichtern. Achten Sie darauf, dass die Klemmmutter korrekt sitzt, damit kein Wasser austreten kann.

Vorsicht! Schließen Sie das Gerät nicht an neue oder lange nicht mehr benutzte Leitungen an.

Lassen Sie das Wasser ein paar Minuten laufen und schließen Sie dann den Zulaufschlauch an.

45

Wasserzulaufschlauch mit Sicherheitsventil

Der doppelwandige Wasserzulaufschlauch verfügt über ein innenliegendes Netzkabel und ein Sicherheitsventil.

Der Wasserzulaufschlauch steht nur während der Versorgung des Geschirrspülers unter Druck. Wenn der Wasserzulaufschlauch undicht ist, unterbricht das Sicherheitsventil die Wasserversorgung.

Warnung! Gefährliche Spannung

Gehen Sie sorgfältig vor, wenn Sie den Wasserzulaufschlauch anschließen:

• Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil nicht in Wasser.

• Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn der Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist.

• Lassen Sie den Wasserzulaufschlauch mit Sicherheitsventil nur durch den Kundendienst auswechseln.

Ablaufschlauch

3 4

Der Innendurchmesser des Siphons muss mindestens genauso groß sein wie der Durchmesser des Schlauchs.

Wenn der Ablaufschlauch an einen Siphon unter einem

Spülbecken angeschlossen wird, muss die Kunststoffmembran (A) entfernt werden. Falls Sie die Kunststoffmembran nicht entfernen, kann der Siphon durch Nahrungsreste verstopfen.

Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass alle

Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit kein Wasser austreten kann.

max 85 cm min 40 cm

1

Schließen Sie den Ablaufschlauch an den Siphon an.

2

Elektrischer Anschluss

Warnung! Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund der Nichtbeachtung folgender

Sicherheitshinweise.

Erden Sie das Gerät gemäß den Sicherheitshinweisen.

46

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und frequenz in Ihrer Region mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.

Schließen Sie das Gerät unbedingt an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.

Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen,

Steckverbinder oder Verlängerungskabel. Andernfalls besteht Feuergefahr.

Tauschen Sie das Netzkabel nicht selbst aus. Wenden Sie sich dafür an den Kundendienst.

Wählen Sie eine Netzsteckdose, die auch nach der

Installation des Geräts noch zugänglich ist.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom

Netzstrom trennen möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.

47

Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren Onlineshop unter: www.zanussi.at

www.zanussi.de

U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: www.zanussi.be

Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin online sur: www.zanussi.be

www.zanussi.com

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents