Electra | ESL45010 | User manual | Electrolux ESL45010 Brugermanual

Electrolux ESL45010 Brugermanual
brugsanvisning
käyttöohje
bruksanvisning
bruksanvisning
Opvaskemaskine
Astianpesukone
Oppvaskmaskin
Diskmaskin
ESL 45010
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
Indhold
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Før ibrugtagning
Indstilling af blødgøringsanlæg
Brug af filtersalt
Brug af afspændingsmiddel
Placering af bestik og service
Brug af opvaskemiddel
Multitab-funktion
2
3
4
5
6
7
7
8
11
12
Valg og start af opvaskeprogram
Vaskeprogrammer
Vedligeholdelse og rengøring
Når der opstår fejl
Tekniske data
Installation
Tilslutning, vand
Tilslutning, el
Miljøhensyn
12
13
14
15
17
17
17
18
19
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt igennem, før du installerer apparatet og tager
det i brug. Det forebygger ulykker og sikrer korrekt betjening. Opbevar altid
brugsanvisningen sammen med apparatet, og lad den følge med ved flytning
eller salg. Alle, der bruger apparatet, skal
være helt fortrolige med dets betjeningsog sikkerhedsfunktioner.
Anvendelsesformål
• Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
• Brug kun maskinen til opvask af bestik,
redskaber og service, der tåler maskinopvask.
• Hæld ikke opløsningsmidler i maskinen.
Eksplosionsfare.
• Sæt knive og andre ting med skarpe spidser i bestikkurven med spidsen nedad.
Læg dem eventuelt vandret i øverste kurv.
• Brug kun anerkendte produkter til opvaskemaskiner (sæbe, filtersalt, afspændingsmiddel).
• Hvis du åbner lågen, mens maskinen kører, kan der slippe meget varm damp ud.
Risiko for forbrænding.
• Tag ikke tallerkener ud af maskinen, før
opvaskeprogrammet er slut.
• Tag stikket ud af kontakten og luk for
vandhanen, når opvaskeprogrammet er
slut.
• Apparatet må kun repareres af en autoriseret servicetekniker. Brug kun originale
reservedele.
• Udfør ikke selv reparationer, med fare for
at komme til skade eller beskadige apparatet. Kontakt altid det lokale servicecenter.
Generelt om sikkerhed
• Personer (herunder børn), der har nedsat
fysisk eller sensorisk funktionsevne eller
mangler erfaring og viden, må ikke bruge
dette apparat. De skal være under opsyn
af den, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller have vejledning i at bruge maskinen af denne person.
• Overhold sikkerhedsanvisningerne på opvaskemidlets pakke for at undgå ætsning
af øjne, mund og hals.
• Drik ikke vandet fra opvaskemaskinen. Der
kan være rester af opvaskemiddel i maskinen.
• Luk altid lågen, når maskinen ikke er i brug,
så du ikke kommer til skade eller snubler
over den åbne låge.
• Sid eller stå ikke på den åbne låge.
Børns sikkerhed
• Dette apparat må kun bruges af voksne.
Børn skal holdes under opsyn for at sikre,
at de ikke leger med maskinen.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for
børn. Der er fare for kvælning.
electrolux 3
• Opbevar altid opvaskemidler et sikkert
sted. Lad ikke børn røre opvaskemidlerne.
• Lad ikke børn komme tæt på opvaskemaskinen, mens lågen er åben.
Opstilling
• Kontroller, at maskinen ikke har fået skader under transporten. Tilslut ikke et beskadiget apparat. Kontakt om nødvendigt
forhandleren.
• Fjern al emballage før ibrugtagning.
• Lad en faguddannet, autoriseret installatør
udføre den elektriske tilslutning.
• Lad en faguddannet, autoriseret VVS-installatør udføre VVS-arbejdet.
• Foretag ikke ændringer på produktet og
dets specifikationer. Risiko for skader på
mennesker og apparat.
• Brug ikke apparatet:
– hvis netkablet eller vandslangerne er defekte,
– hvis betjeningspanel, topplade eller sokkelområde er defekte, så der er adgang
til apparatets indvendige dele.
Kontakt det lokale servicecenter.
• Bor ikke huller i apparatets sider, med fare
for at beskadige de hydrauliske og elektriske dele.
Advarsel Følg nøje vejledningen for
tilslutning til el og vand.
Produktbeskrivelse
1 Øverste kurv
2 Knap til indstilling af vandets hårdhedsgrad
3 Saltbeholder
4 Beholder til opvaskemiddel
5 Beholder til afspændingsmiddel
6 Typeskilt
7 Filtre
8 Nederste spulearm
9 Øverste spulearm
Optisk signal (lysprik)
Når opvaskeprogrammet er startet, kan du
se et optisk signal under maskinens låge.
Hvis maskinen er installeret højere og flugter
med en køkkenlåge, kan det optiske signal
ikke ses.
4 electrolux
Optisk signal (lysprik)
Optisk signal (lysprik)
Den røde
lampe lyser.
Viser, at et opvaskeprogram er
startet. Den røde lampe lyser under
hele opvaskeprogrammet.
Den røde
lampe
blinker.
Viser en fejlfunktion i maskinen.
Den røde
lampe
slukkes.
Viser, at et opvaskeprogram er slut.
Betjeningspanel
5
1
2
3
4
5
Tænd-/sluk-knap
Programvalgsknapper
Knap, Senere start
Kontrollamper
Funktionsknapper
Kontrollamper
Salt
1)
Kontrollampen lyser, når du skal påfylde salt. Se under
'Brug af filtersalt'.
Når du har fyldt beholderen, kan Salt-lampen fortsætte
med at lyse i nogle timer. Det påvirker ikke maskinens
funktion i øvrigt.
Multitab-funktion
Tænder, når du slår Multitab-funktionen til. Se under 'Multitab-funktion'.
Programslut
Tænder, når opvaskeprogrammet er slut. Ekstrafunktioner:
• Niveau for blødgøringsanlæg.
• Til-/frakobling af lydsignaler.
• Til-/frakobling af afspændingsmiddel.
• Alarm, hvis der optræder funktionsfejl.
1) Når beholderen til salt er tom, lyser den tilhørende kontrollampe ikke, hvis et vaskeprogram er i gang.
Programvalgsknapper
Med disse programmer vælger du opvaskeprogram. Tryk på en programknap. Den tilhørende kontrollampe tændes. Du finder
flere oplysninger om opvaskeprogrammer
under 'Opvaskeprogrammer'.
electrolux 5
Knap, Senere start
Brug knappen til senere start til at udsætte
opvaskens start med henholdsvis 3, 6 eller 9
timer. Se under 'Valg og start af opvaskeprogram'.
Funktionsknapper
Brug funktionsknapperne til følgende:
• Til at indstille blødgøringsanlægget. Se under 'Indstille blødgøringsanlægget'.
• Slå lyd til/fra. Se under 'Lydsignaler'.
• Til at slå Multitab-funktion til/fra. Se under
'Multitab-funktion'.
• Til at slå tilsætning af afspændingsmiddel
til/fra, når Multitab-funktionen er valgt. Se
under 'Multitab-funktion'.
• Til at afbryde programmet efter start eller
under nedtælling til senere start. Se under
'Valg og start af opvaskeprogram'.
Indstillingsfunktion
Ved disse operationer skal apparatet stå på
indstillingsfunktion:
• Når du vælger opvaskeprogram.
• Når du indstiller niveau for blødgøringsanlægget.
• Slå lyd til/fra.
• Til at slå tilsætning af afspændingsmiddel
til/fra.
Tryk på tænd-/sluk-knappen. Maskinen står
i indstillingsfunktion, når:
• Alle programlamperne tænder.
Tryk på tænd-/sluk-knappen. Maskinen står
ikke i indstillingsfunktion, når:
• Kun én programlampe tænder.
• Der er indstillet et vaskeprogram. Afbryd
programmet for at skifte til indstillingsfunktion. Se under 'Valg og start af opvaskeprogram'.
Lydsignaler
Der kommer et lydsignal:
• Når vaskeprogrammet er slut.
• Når niveau for blødgøringsanlæg indstilles.
• Når der er en funktionsfejl.
Fra fabrikken er lydsignaler slået til.
Gør følgende for at slå lydsignaler fra:
1. Tænd for apparatet.
2. Se efter, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på funktionsknap B og C, og hold
dem nede, til kontrollamperne for funktionsknap A, B og C begynder at blinke.
4. Tryk på funktionsknap C.
– Kontrollamperne for knap A og B slukker.
– Kontrollampen for funktionsknap C begynder at blinke.
– Kontrollampen for program slut tænder.
Lydsignaler er slået til.
5. Tryk igen på funktionsknap C.
– Kontrollampen for program slut slukkes.
Signalerne er slået fra.
6. Gem indstillingen ved at slukke for apparatet.
Gør følgende for at slå lydsignaler til:
1. Gå frem som beskrevet ovenfor, til kontrollampen for program slut tændes.
Før ibrugtagning
Se følgende vejledninger, der beskriver de
enkelte trin i proceduren:
1. Se efter, om det valgte niveau for blødgøringsanlægget svarer til det lokale
vands hårdhedsgrad. Hvis ikke: Indstil
blødgøringsanlægget.
2. Hæld filtersalt i saltbeholderen.
3. Hæld afspændingsmiddel i beholderen til
afspændingsmiddel.
4. Sæt bestik og tallerkener i opvaskemaskinen.
5. Vælg det rette opvaskeprogram til opvaskens art og graden af snavs.
6. Fyld den rette mængde opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel.
7. Start opvaskeprogrammet.
Se under 'Multitab-funktion', hvis du
bruger kombitabs ('3 in 1', '4 in 1', '5 in
1' osv.).
6 electrolux
Indstilling af blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner salte og mineraler fra ledningsvandet. Salte og mineraler
kan have negative virkninger på maskinens
funktion.
Vandets hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer:
• Tyske grader (dH°).
• Franske grader (°TH).
• mmol/l (millimol pr. liter - international enhed for vands hårdhedsgrad).
• Clarke.
Indstil blødgøringsanlægget efter det lokale
vands hårdhedsgrad. Spørg eventuelt det lokale vandværk til råds.
Vandets hårdhedsgrad
Indstilling af hårdhedsgrad
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Filtersalt er ikke nødvendigt.
Du skal både indstille blødgøringsanlægget manuelt og elektronisk.
Manuel indstilling
Apparatet er fabriksindstillet til stilling 2.
1. Åbn lågen.
2. Tag nederste kurv ud.
3. Sæt knappen til indstilling af hårdhedsgrad i stilling 1 eller 2 (se tabel).
4. Sæt den nederste kurv på plads.
5. Luk lågen.
Elektronisk indstilling
Blødgøringsanlægget er fabriksindstillet til niveau 5.
1. Tænd for apparatet.
2. Se efter, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på funktionsknap B og C, og hold
dem nede, til kontrollamperne for funktionsknap A, B og C begynder at blinke.
4. Slip funktionsknap B og C.
5. Tryk på funktionsknap A.
– Kontrollampen for funktionsknap A bliver ved med at blinke.
– Kontrollamperne for knap B og C slukker.
– Kontrollampen for program slut begynder at blinke.
– Der kommer et lydsignal.
Blødgøringsanlæggets indstillingsfunktion er slået til.
Kontrollampen for program slut blinker,
og et lydsignal viser indstillet niveau for
blødgøringsanlægget. Pausen varer ca. 3
sekunder.
Eksempel: 5 blink / 5 lydsignaler - pause
- 5 blink / 5 lydsignaler - pause osv. = niveau 5
6. Tryk én gang på funktionsknap A for at
øge niveauet for blødgøringsanlægget
med ét trin.
7. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at gemme indstillingen.
electrolux 7
Brug af filtersalt
Bemærk Brug kun filtersalt til
opvaskemaskiner.
Blødgøringsanlægget kan tage skade af
salttyper, der ikke er beregnet til
opvaskemaskiner.
Bemærk Saltkorn og saltvand i bunden
af maskinen kan få den til at ruste.
Forebyg rust ved at påfylde saltet, lige før
du starter opvaskeprogrammet.
4. Fjern salt rundt om saltbeholderens åbning.
5. Luk saltbeholderen ved at dreje hætten
med uret.
Det er normalt, at vandet i saltbeholderen løber over, når du påfylder salt.
Når du elektronisk sætter blødgøringsanlægget på niveau 1, holder lampen for salt op
med at lyse.
Fremgangsmåde når du fylder saltbeholderen:
1. Drej hætten mod uret for at åbne saltbeholderen.
2. Hæld 1 liter vand i beholderen (kun første
gang maskinen bruges).
3. Brug tragten til at fylde salt i beholderen.
Brug af afspændingsmiddel
Bemærk Brug kun et anerkendt
afspændingsmiddel til
opvaskemaskiner.
Hæld ikke andre midler i beholderen til
afspændingsmiddel (f.eks. rengøringsmiddel, flydende opvaskemiddel). Det
kan skade maskinen.
Afspændingsmiddel gør det muligt at
tørre tallerkener og fade, uden at de får
pletter og striber.
Afspændingsmiddel tilsættes automatisk under sidste skylning.
Fremgangsmåde når du fylder beholderen til
afspændingsmiddel:
1. Tryk på udløserknappen (A) for at åbne
beholderen til afspændingsmiddel.
8 electrolux
2. Hæld afspændingsmiddel i beholderen til
afspændingsmiddel. Mærket 'Max.' viser
højeste niveau.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med en
sugende klud, så der ikke dannes for meget skum under det næste program.
4. Luk beholderen til afspændingsmiddel.
Påfyld afspændingsmiddel, når indikatorvinduet for afspændingsmiddel (B) bliver gennemsigtigt.
Indstille dosering af afspændingsmiddel
Fra fabrikken er afspændingsmiddel indstillet
til stilling 4.
Dosering af afspændingsmiddel kan indstilles fra stilling 1 (laveste dosering) til stilling 6
(højeste dosering).
1. Drej på knappen til afspændingsmiddel
for at sætte doseringen ned eller op.
– Øg doseringen, hvis der er indtørrede
vanddråber eller kalkpletter på tallerkenerne.
– Sæt doseringen ned, hvis der er striber, hvide pletter eller blålig belægning
på tallerkenerne.
Placering af bestik og service
Praktiske oplysninger og råd
Bemærk Brug kun maskinen til opvask
af bestik, redskaber og service, der tåler
maskinopvask.
Brug ikke maskinen til at vaske ting, der kan
suge vand (svampe, karklude og lignende).
electrolux 9
• Før du sætter opvasken i maskinen:
– Fjern alt affald og madrester.
– Blødgør fastbrændte madrester i gryder
og pander.
• Fremgangsmåde når du sætter opvasken
i maskinen:
– Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.
– Sørg for, at der ikke kan samle sig vand
i en beholder eller en dyb bund.
– Sørg for, at bestik og tallerkener ikke ligger tæt op ad hinanden.
– Sørg for, at bestik og tallerkener ikke
dækker for hinanden.
– Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
– Læg små ting i bestikkurven.
• Ting af plastik og teflonbelagt køkkentøj
med sliplet-belægning har en tendens til at
holde på vanddråber. Ting af plast tørrer
ikke så godt som ting af porcelæn og stål.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for,
at tingene ikke kan flytte sig.
Bemærk Mærk efter, at spulearmene
kan bevæge sig frit, før du starter et
opvaskeprogram.
Bestikkurv
Advarsel Stil ikke lange knive lodret.
Læg lange og/eller skarpe redskaber
vandret i øverste kurv. Vær forsigtig med
skarpe ting.
Sæt gafler og skeer med håndtagene nedad.
Sæt knive med håndtagene opad.
Advarsel Luk altid lågen, når du har fyldt
eller tømt maskinen. En åben låge kan
være farlig.
Nederste kurv
Sæt gryder, låg, tallerkener, salatskåle og
bestik i nederste kurv. Sæt serveringsfade og
store låg langs kanten af nederste kurv.
Bland skeer med andet bestik, så de ikke
hænger sammen.
Slå bestikkurvens håndtag ned, før du sætter
bestik i kurven.
10 electrolux
Sæt glas med lang stilk i kopholderne, med
stilkene opad. Til længere ting kan du vippe
kopholderne op.
Brug bestiknettet. Hvis bestiknettet ikke passer til bestikkets størrelse, kan du nemt folde
det væk.
Højdeindstilling af øverste kurv
Sæt øverste kurv i højeste stilling, hvis der
skal sættes store tallerkener i nederste kurv.
Maks. højde for tallerkener
øverste kurv
nederste
kurv
Højeste stilling
20 cm
31 cm
Laveste stilling
24 cm
27 cm
Fremgangsmåde når du sætter øverste kurv
i højeste stilling:
1. Træk kurven så langt ud, den kan komme.
2. Løft forsigtigt op i de to sider, til kurven
går i indgreb og sidder stabilt.
Øverste kurv
Den øverste kurv er til tallerkener (højst 24 cm
i diameter), underkopper, salatskåle, kopper,
glas, gryder og låg. Stil tingene, så vandet
kan komme til på alle sider.
Fremgangsmåde når du sætter øverste kurv
i laveste stilling:
1. Træk kurven så langt ud, den kan komme.
2. Løft forsigtigt op i de to sider.
electrolux 11
3. Hold på låsemekanismen, og lad den
langsomt falde på plads.
• Sæt ikke kopper på kopholderne, når
kurven er i højeste stilling.
Bemærk
• Kurven må ikke kun hæves eller sænkes i den ene side.
Brug af opvaskemiddel
Brug kun opvaskemiddel (pulver, flydende eller tabs), der er egnet til opvaskemaskiner.
Følg vejledningen på pakken:
• Producentens anbefalinger vedr. dosering.
• Anbefalinger vedr. opbevaring.
Skån miljøet - Brug ikke mere end den
angivne mængde.
A
B
Fremgangsmåde når du fylder beholderen til
afspændingsmiddel:
1. Åbn låget på beholderen til opvaskemiddel.
4. Læg tabletten i beholderen til opvaskemiddel ( A), hvis du bruger tabs.
2. Fyld opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel ( A). Mærket viser doseringen:
20 = ca. 20 g opvaskemiddel
30 = ca. 30 g opvaskemiddel.
3. Hæld mest opvaskemiddel i rummet til
forvask ( B), hvis du bruger et opvaskeprogram med forvask.
5. Luk låget på beholderen til opvaskemiddel. Tryk på låget, til det er låst fast.
Opvaskemidler af forskelligt fabrikat opløses ikke lige hurtigt. Nogle tabs vasker
ikke helt tilfredsstillende på korte opvaskeprogrammer. Brug længere opvaskeprogrammer til opvasketabs, så der
ikke efterlades rester af opvaskemiddel.
12 electrolux
Multitab-funktion
Multitab-funktionen er til kombinerede opvaskemidler i tabletform (tabs).
Disse tabletter indeholder bl.a. opvaskemiddel, afspændingsmiddel og filtersalt. Nogle
typer tabletter kan indeholde andre stoffer.
Kontroller, at de pågældende opvasketabs
passer til det lokale vands hårdhedsgrad. Se
producentens vejledning.
Når du har indstillet Multitab-funktionen, er
den slået til, indtil du slår den fra.
Multitab-funktionen stopper automatisk tilsætning af afspændingsmiddel og salt. Kontrollampen for Salt er slået fra.
Programmets varighed kan blive forlænget,
hvis du bruger Multitab-funktionen.
Slå Multitab-funktionen fra eller til, før
opvaskeprogrammet starter.
Du kan ikke slå Multitab-funktionen til eller fra, mens programmet kører. Afbryd
opvaskeprogrammet, og indstil så programmet igen.
Fremgangsmåde når du slår Multitab-funktionen til:
• Tryk samtidig på de to Multitab-knapper
(funktionsknap D og E). Multitab-lampen
lyser.
Fremgangsmåde når du slår Multitab-funktionen fra:
• Tryk samtidig på de to Multitab-knapper
(funktionsknap D og E). Multitab-lampen
slukker.
Hvis tørringen ikke er tilfredsstillende:
1. Hæld afspændingsmiddel i beholderen til afspændingsmiddel.
2. Slå beholderen til afspændingsmiddel til.
3. Sæt dosering af afspændingsmiddel
på stilling 2.
• Du kan kun slå beholderen til afspændingsmiddel til eller fra, når Multitabfunktionen er slået til.
Fremgangsmåde når du slår
afspændingsmiddel til
1. Tænd for apparatet.
2. Se efter, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på funktionsknap B og C, og hold
dem nede.
– Kontrollamperne for funktionsknap A,
B og C begynder at blinke.
4. Tryk på funktionsknap B.
– Kontrollamperne for funktionsknap A
og C slukker.
– Kontrollampen for funktionsknap B bliver ved med at blinke.
5. Tryk igen på funktionsknap B.
– Kontrollampen for program slut tænder.
6. Gem indstillingen ved at slukke for apparatet.
Du slår afspændingsmiddel fra ved at gå frem
som beskrevet, indtil kontrollampen for program slut slukkes.
Fremgangsmåde når du skifter tilbage til
almindeligt opvaskemiddel:
1. Slå Multitab-funktionen fra.
2. Fyld beholderne til salt og afspændingsmiddel.
3. Sæt vandets hårdhedsgrad på højeste niveau.
4. Kør et opvaskeprogram med tom
maskine.
5. Indstil blødgøringsanlægget efter det
lokale vands hårdhedsgrad.
6. Indstil dosering af afspændingsmiddel.
Valg og start af opvaskeprogram
Indstil opvaskeprogrammet med lågen
på klem. Opvaskeprogrammet starter
først, når du har lukket lågen. Indtil da
kan du ændre indstillingerne.
Fremgangsmåde når du vælger og starter et
opvaskeprogram:
1. Tænd for apparatet.
2. Se efter, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på en programknap. Se under 'Opvaskeprogrammer'.
– Programlampen tændes.
4. Luk lågen.
– Opvaskeprogrammet starter.
electrolux 13
Du kan ikke ændre program, mens et
program er i gang. Afbryd opvaskeprogrammet.
Advarsel Stop eller afbryd kun et
opvaskeprogram, hvis det er
nødvendigt.
Bemærk Åbn lågen forsigtigt. Der kan
komme meget varm damp ud.
Afbryde et opvaskeprogram
Åbn lågen.
• Programmet stopper.
Luk lågen.
• Programmet fortsætter fra det sted, hvor
det blev afbrudt.
Afbryde et opvaskeprogram
1. Tryk på funktionsknap B og C, til alle programlamperne tænder.
2. Slip funktionsknap B og C for at afbryde
opvaskeprogrammet.
Nu kan du gøre følgende:
1. Slukke for apparatet.
2. Indstille et nyt opvaskeprogram.
Påfyld opvaskemiddel, før du indstiller et nyt
opvaskeprogram.
Vælge og starte et opvaskeprogram
med Senere start
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen.
2. Indstil et opvaskeprogram.
– Programlampen tændes.
3. Tryk på knappen til senere start, til kontrollampen begynder at blinke ud for det
ønskede antal timer (3, 6 eller 9 timer).
4. Luk lågen.
– Nedtællingen til senere start begynder.
– Den viste tid til senere start mindskes
med 3 timer ad gangen.
Når nedtællingen er slut, starter opvaskeprogrammet automatisk.
Åbn ikke lågen under nedtællingen. Ellers afbrydes nedtællingen. Når du lukker lågen igen, fortsætter nedtællingen
det sted, hvor den blev afbrudt.
Afbryde Senere start:
1. Tryk på funktionsknap B og C, til alle programlamperne tænder.
– Hvis du afbryder senere start, afbryder
du samtidig opvaskeprogrammet.
2. Indstil et nyt opvaskeprogram.
Afslutningen på opvaskeprogrammet
• Maskinen stopper automatisk.
• Signalet for program slut lyder.
1. Åbn lågen.
– Kontrollampen for Program slut tænder.
– Kontrollampen for program slut bliver
ved med at lyse.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen.
3. Lad lågen stå på klem i nogle minutter, før
du tømmer maskinen. Så tørrer opvasken
bedre.
Lad tallerkenerne køle af, før du tager
dem ud af maskinen. Tallerkener er skrøbelige, når de er meget varme.
Tømning af maskinen
• Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv.
• Der kan være vand på maskinens sider og
låge. Det rustfri stål køler hurtigere af end
tallerkenerne.
Vaskeprogrammer
Opvaskeprogrammer
Program
Grad af snavs
Meget snavset
Intensiv
Opvaskens type
Programbeskrivelse
Service, bestik, gryder Forvask
og pander
Vask op til 70°C
2 mellemskylninger
Endelig skylning
Tørring
14 electrolux
Program
Grad af snavs
Opvaskens type
Normalt snavset
Service og bestik
Forvask
Vask op til 65°C
1 mellemskylning
Endelig skylning
Tørring
Normalt eller let
snavset
Service og bestik
Vask op til 60°C
Endelig skylning
Normalt snavset
Service og bestik
Forvask
Vask op til 50°C
1 mellemskylning
Endelig skylning
Tørring
Normalt eller let
snavset
Skrøbeligt service og
glasvarer
Vask op til 45°C
1 mellemskylning
Endelig skylning
Tørring
Normal vask
Kort1)
Energispare 2)
Glas
Programbeskrivelse
1) Dette er et perfekt hverdagsprogram til delvist fyldt maskine. Ideelt til en familie på 4, der kun sætter
bestik og service fra morgen- og aftensmad i opvaskemaskinen.
2) Testprogram, prøveanstalter. Se venligst den medfølgende, særskilte folder med testdata.
Forbrugsværdier
Program
Varighed (i minutter)
Energiforbrug (i
kWh)
Vand (i liter)
Intensiv
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Normal vask
90 - 100
1,1 - 1,2
15 - 16
Kort
30
0,8
8
Energispare
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
Glas
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
Værdierne kan variere, afhængigt af
vandtryk og -temperatur, udsving i netspænding og opvaskens størrelse.
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Sluk for apparatet, før du
renser filtrene.
Rengøring af filtre
Bemærk Brug aldrig apparatet uden
filtre. Sørg for at sætte filtrene rigtigt i.
Ved forkert montering bliver opvasken
utilfredsstillende, og maskinen kan tage
skade.
Rens filtrene, hvis det er nødvendigt. Snavsede filtre forringer opvaskeresultatet.
Opvaskemaskinen har tre filtre:
1. et grovfilter (A)
2. et mikrofilter (B)
3. et fladfilter (C)
A
B
C
Fremgangsmåde når du renser filtrene:
electrolux 15
1. Åbn lågen.
2. Tag nederste kurv ud.
3. Lås filtersystemet op ved at dreje håndtaget på mikrofilteret (B) ca. 1/4 omgang
mod uret.
8. Skyl filtrene under rindende vand.
9. Sæt fladfilteret (C) på plads i bunden af
maskinen.
10. Sæt grovfilteret (A) i mikrofilteret (B), og
tryk filtrene sammen.
11. Sæt filtersystemet på plads.
12. Lås filtersystemet ved at dreje håndtaget
på mikrofilteret (B) med uret, til det låses
fast.
13. Sæt den nederste kurv på plads.
14. Luk lågen.
Tag ikke spulearmene af.
Rens hullerne i spulearmene med en tandstikker, hvis de er tilstoppede.
4. Tag filtersystemet ud.
5. Hold grovfilteret (A) i håndtaget med hullet.
6. Tag grovfilteret (A) ud af mikrofilteret (B).
7. Tag fladfilteret (C) ud fra bunden af maskinen.
Udvendig rengøring
Rengør det udvendige kabinet og betjeningspanelet med en blød, fugtig klud. Brug kun
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmiddel (acetone, triklorætylen osv.).
Forholdsregler mod frost
Bemærk Opstil ikke maskinen et sted,
hvor temperaturen kommer under 0 °C.
Producenten har intet ansvar for
frostskader.
Hvis det ikke er muligt: Tøm maskinen, og luk
lågen. Kobl tilløbsslangen fra, og tøm den for
vand.
Når der opstår fejl
Maskinen starter ikke eller går i stå.
Prøv først selv at finde en løsning, hvis der
opstår fejl. Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt Electrolux servicecenteret.
Bemærk Sluk for apparatet, før du
udfører følgende løsningsforslag.
16 electrolux
Fejlkode og fejl
Mulig årsag og løsning
• Lampen for det igangværende
program blinker konstant
• Signal bestående af én tone med
pauser imellem
• Slut-lampen blinker 1 gang
Maskinen tager ikke vand ind
• Vandhanen er blokeret eller kalket til.
Rens vandhanen.
• Der er lukket for hanen.
Åbn for vandhanen.
• Filteret i tilløbsslangen er tilstoppet.
Rens filteret.
• Tilløbsslangen er ikke rigtigt tilsluttet. Slangen kan være snoet eller klemt.
Se efter, at tilslutningen er i orden.
• Lampen for det igangværende
program blinker konstant
• Signal bestående af én tone med
pauser imellem
• Kontrollampen for program slut
blinker 2 gange
Maskinen bliver ikke tømt
• Køkkenvaskens vandlås er tilstoppet.
Rens vandlåsen.
• Afløbsslangen er ikke rigtigt tilsluttet. Slangen kan være snoet eller klemt.
Se efter, at tilslutningen er i orden.
• Lampen for det igangværende
program blinker konstant
• Signal bestående af én tone med
pauser imellem
• Kontrollampen for program slut
blinker 3 gange
Overløbssikringen er aktiveret
• Luk for vandhanen, og kontakt det lokale servicecenter.
Programmet starter ikke
• Maskinens låge er ikke lukket.
Luk lågen.
• Stikket er ikke sat i stikkontakten.
Sæt stikket i stikkontakten.
• Sikringen er sprunget i boligens sikringstavle.
Udskift sikringen.
• Senere start er indstillet.
Afbryd Senere start, hvis programmet skal starte med det
samme.
Tænd for maskinen, når den er kontrolleret.
Programmet fortsætter fra det sted, hvor det
blev afbrudt. Hvis fejlfunktionen eller fejlkoden optræder igen: Kontakt det lokale servicecenter.
For at kunne hjælpe dig hurtigt og korrekt
skal de have følgende oplysninger:
• Model (Mod.)
• Produktnummer (PNC)
• Serienummer (S.N.)
Disse oplysninger står på typeskiltet.
Skriv de nødvendige oplysninger her:
Modelbeskrivelse : ..........
Produktnummer : ..........
Serienummer : ..........
Opvasken er ikke tilfredsstillende
Tallerkenerne er ikke rene
• Det valgte opvaskeprogram passer ikke til opvaskens art og graden
af snavs.
• Kurvene er fyldt forkert, så vandet ikke kan komme til på alle sider.
• Spulearmene kan ikke dreje frit, fordi opvasken ikke er sat rigtigt i.
• Filtrene er snavsede eller sat forkert i.
• Der er brugt for lidt eller intet opvaskemiddel.
Kalkaflejringer på servicet
• Saltbeholderen er tom.
• Blødgøringsanlægget er indstillet til et forkert niveau.
• Hætten på saltbeholderen er ikke rigtigt lukket.
Tallerkenerne er våde og mat- • Der er ikke brugt afspændingsmiddel.
te
• Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
electrolux 17
Opvasken er ikke tilfredsstillende
Der er striber, matte pletter el- • Nedsæt dosering af afspændingsmiddel.
ler en blålig belægning på glas
og service
Indtørrede vanddråber på
glas og service
• Øg dosering af afspændingsmiddel.
• Det kan skyldes opvaskemidlet.
Tekniske data
Mål
Bredde, cm
44,6
Højde, cm
81,8 - 87,8
Dybde, cm
55
Eltilslutning - spænding - samlet Oplysninger om eltilslutning står på typeskiltet, der sidder på indereffekt - sikring
kanten af opvaskemaskinens låge.
Vandtilførslens tryk
Mindst
Højst
Kapacitet
Antal kuverter
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
9
Installation
Advarsel Sørg for at tage netstikket ud
af kontakten under installationen.
Vigtigt Følg vejledningen på den
medfølgende skabelon ved:
• Indbygning af apparatet.
• Montering af skabsfront.
• Tilslutning til vand og el.
Indbygning under køkkenbord (bordplade eller vask).
I tilfælde af reparation skal apparatet være let
at komme til for elektrikeren.
Placér apparatet tæt på en vandhane og et
afløb.
Som udluftning af opvaskemaskinen er hullerne til tilløbs- og afløbsslanger og netkabel
tilstrækkelige.
Opvaskemaskinen har justerbare ben, der
gør det muligt at regulere højden.
Pas på, at afløbsslangen og netkablet ikke
snor sig eller kommer i klemme, når du sætter maskinen ind.
Fastgørelse til tilstødende
køkkenelementer
Sørg for, at de flader, som apparatet skal
fastgøres i, er stabile (tilstødende køkkenelementer, skabe, væg).
Højdejustering af apparatet
Sørg for, at apparatet står i vater, så lågen
kan lukke helt og slutte tæt. Når lågen er i
vater, støder den ikke på skabets sider. Hvis
lågen ikke lukker rigtigt, løsnes eller strammes de justerbare ben, indtil apparatet er helt
i vater.
Tilslutning, vand
Tilløbsslange
Tilslut maskinen til varmtvands- (højst 60°)
eller koldtvandsforsyning.
Tilslut til varmtvandsledningen, hvis vandet
opvarmes med alternative energikilder, der er
mere miljøvenlige (f.eks. solfangere eller solceller og vindenergi). Det sparer energi.
Tilslut tilløbsslangen til en vandhane med
3/4" udvendigt gevind.
18 electrolux
Vandtrykket skal ligge inden for de angivne
grænser (se under 'Tekniske specifikationer'). Kontrollér, at det lokale vandværk leverer det gennemsnitlige ledningstryk for dit
område.
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er snoet, og
at den ikke er klemt eller viklet sammen.
Monter kontramøtrikken korrekt for at undgå
udsivning af vand.
Bemærk Tilslut ikke maskinen til nye rør
eller rør, der ikke har været brugt i
længere tid. Lad vandet løbe i nogle
minutter, og tilslut så tilløbsslangen.
Tilløbsslangen har dobbelte vægge og har en
indvendig netledning og en sikkerhedsventil.
Tilløbsslangen står kun under tryk, mens
vandet løber. Hvis tilløbsslangen bliver utæt,
lukker sikkerhedsventilen for vandtilførslen.
Vær forsigtig, når tilløbsslangen tilsluttes:
• Tilløbsslangen eller sikkerhedsventilen må
ikke komme i vand.
• Hvis tilløbsslangen eller sikkerhedsventilen
beskadiges, skal stikket straks tages ud af
stikkontakten.
• Tilløbsslangen med sikkerhedsventil må
kun udskiftes af servicecentret.
2. Slut afløbsslangen til et standrør med udluftning (min. 4 cm indvendig diameter).
max 85 cm
max 400 cm
Bemærk Brug ikke brugte slanger fra en
gammel maskine.
min 40 cm
Sørg for, at slangen ikke er bøjet eller klemt,
så maskinen ikke tømmes som den skal.
Tag proppen i vasken op, mens maskinen
pumper, så vandet ikke bliver suget tilbage i
maskinen.
En forlængerafløbsslange må højst være 2
meter lang. Dens indvendige diameter må ikke være mindre end slangens diameter.
Fjern plastikmembranen (A), hvis du slutter
afløbsslangen til vandlås under vasken. Hvis
du ikke fjerner membranen, kan studsen til
afløbsslangen blive tilstoppet af madrester.
Advarsel Højspænding
Afløbsslange
1. Slut afløbsslangen til vandlåsen, og fastgør den under bordpladen. Det hindrer,
at spildevand fra vasken løber baglæns
og ind i maskinen.
Maskinen har en sikkerhedsfunktion, der
hindrer, at snavset vand løber tilbage i
maskinen. Hvis vandlåsen under vasken
har en kontraventil, kan den forhindre
opvaskemaskinen i at blive ordentligt
tømt. Fjern kontraventilen.
Bemærk Kontrollér, at samlingerne er
tætte, så der ikke kan sive vand ud.
Tilslutning, el
Advarsel Producenten er ikke ansvarlig,
hvis disse forholdsregler ikke
overholdes.
Tilslut apparatet til jord i h.t. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at mærkespændingen og
strømtypen på typeskiltet svarer til elforsyningen på installationsstedet.
Brug altid en korrekt monteret stødsikker kontakt.
electrolux 19
Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Brandfare.
Udskift ikke selv netkablet. Kontakt servicecenteret.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling
af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sørge for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til at
forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
Emballagematerialet er miljøvenligt og kan
genanvendes. Plastdelene er forsynet med
mærkning, f.eks. >PE<, >PS< osv. Aflever
emballagens dele i den rigtige container på
kommunens genbrugsstation.
Advarsel Fremgangsmåde når du
kasserer maskinen:
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netkabel og -stik af, og kassér
dem.
• Kassér låsekrogen. Det hindrer, at
børn kan låse sig inde og komme i
livsfare.
Sørg for, at der er adgang til netstikket
efter installationen.
Sluk ikke maskinen ved at trække i netkablet. Tag altid selve stikket ud.
20 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Käyttöönotto
Vedenpehmentimen asettaminen
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
20
21
22
23
24
25
Huuhtelukirkasteen käyttö
25
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen
koneeseen
26
Konetiskiaineen käyttö
29
Multitab-toiminto
Pesuohjelman valitseminen ja
käynnistäminen
Pesuohjelmat
Hoito ja puhdistus
Käyttöhäiriöt
Tekniset tiedot
Asennus
Vesiliitäntä
Sähköliitäntä
Ympäristönsuojelu
30
30
31
32
33
35
35
35
36
37
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen asentamista ja käyttöä, jotta
osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
Pidä käyttöohjeet aina laitteen mukana
esimerkiksi muuton yhteydessä tai jos
myyt laitteen toiselle. Käyttäjien tulee
hallita täydellisesti laitteen käyttö ja tuntea sen turvallisuusominaisuudet.
Käyttötarkoitus
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Pese astianpesukoneessa vain konepesuun soveltuvia kotitalousastioita.
• Älä laita astianpesukoneeseen liuotinaineita. Räjähdysvaara!
• Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet
ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai yläkoriin vaakasuoraan asentoon.
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen
soveltuvia tuotteita (konetiskiaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste).
• Jos avaat astianpesukoneen luukun pesuohjelman aikana, koneen sisältä voi tulla
kuumaa höyryä. Palovammojen vaara!
• Älä ota astioita koneesta ennen pesuohjelman päättymistä.
• Kun pesuohjelma on päättynyt, katkaise
virta ja sulje vesihana.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä
varaosia.
• Älä yritä korjata laitetta itse välttääksesi vahingot ja laitteen vaurioitumisen. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden
(ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö
valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
• Noudata konetiskiaineen pakkaukseen
merkittyjä turvallisuusohjeita välttääksesi
aiheuttamasta vahinkoa silmille tai suun ja
nielun limakalvoille.
• Älä juo astianpesukoneessa olevaa vettä.
Koneen sisällä voi olla konetiskiaineen jäämiä.
• Sulje luukku aina, jotta kukaan ei vahingossa kompastu siihen.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
Lasten turvallisuus
• Tämä laite on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Pikkulapsia on valvottava, eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Säilytä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa. Älä anna lasten koskea pesuaineisiin.
electrolux 21
• Pidä lapset poissa astianpesukoneen luota silloin, kun sen luukku on auki.
Asennus
• Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys
jälleenmyyjään.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen
laitteen käyttöä.
• Sähköliitäntä on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Vesijohtoverkkoliitäntä on annettava ammattitaitoisen putkiasentajan tehtäväksi.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen
laitteeseen on kielletty. Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
• Älä käytä laitetta, jos:
– virtajohto tai vesiletkut ovat vaurioituneet,
– käyttöpaneeli, kansitaso tai jalustaosa
on vaurioitunut siten, että laitteen sisäosa on näkyvissä.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä poraa reikiä astianpesukoneen sivupaneeliin. Poraaminen voi vaurioittaa hydrauliikka- ja sähköosia.
Varoitus! Noudata tarkasti sähkö- ja
vesiliitäntää koskevia ohjeita.
Laitteen kuvaus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Yläkori
Vedenkovuuden säädin
Suolasäiliö
Pesuainelokero
Huuhtelukirkasteen säiliö
Arvokilpi
Sihdit
Alempi suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
Merkkivalo
Pesuohjelman käynnistyttyä luukun alapuolella näkyy merkkivalo.
Jos kone on asennettu kalusteisiin ylemmäs,
merkkivalo ei näy.
Merkkivalo
Punainen
valo palaa.
Pesuohjelma on käynnistynyt. Punainen valo palaa pesuohjelman aikana.
22 electrolux
Merkkivalo
Punainen
valo vilkkuu.
Merkkivalo
Toimintahäiriö.
Punainen
valo sammuu.
Pesuohjelma on päättynyt.
Käyttöpaneeli
5
1
2
3
4
5
Virtapainike
Ohjelmanvalintapainikkeet
Ajastimen painike
Merkkivalot
Toimintopainikkeet
Merkkivalot
Suola 1)
Merkkivalo syttyy, kun suolaa on lisättävä. Katso kappale
Astianpesukoneen suolan käyttö.
Täytettyäsi säiliön suolan merkkivalo voi palaa edelleen
muutaman tunnin ajan. Tämä ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.
Multitab
Syttyy, kun otat Multitab-toiminnon käyttöön. Katso kohta
Multitab-toiminto.
Ohjelman loppu
Syttyy pesuohjelman päättyessä. Lisätoiminnot:
• Vedenpehmentimen taso.
• Merkkiäänten käytöstäpoisto/käyttöönotto.
• Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto.
• Toimintahäiriön hälytys.
1) Kun suolasäiliö on tyhjä, vastaava merkkivalo ei syty ohjelman ollessa käynnissä.
Ohjelmanvalintapainikkeet
Näillä painikkeilla voit valita pesuohjelman.
Kun painat ohjelmapainiketta, vastaava
merkkivalo syttyy. Lisätietoja pesuohjelmista
on kohdassa Pesuohjelmat.
Ajastimen painike
Ajastimen painikkeella voit asettaa ohjelman
käynnistymään myöhempänä ajankohtana 3,
6 tai 9 tunnin kuluttua. Katso kappale Pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen.
electrolux 23
Toimintopainikkeet
Toimintopainikkeilla tehdään seuraavat toimenpiteet:
• Vedenpehmentimen asettaminen. Katso
kappale Vedenpehmentimen asettaminen.
• Merkkiäänten käyttöönotto/käytöstäpoisto. Katso kappale Merkkiäänet.
• Multitab-toiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto. Katso kohta Multitab-toiminto.
• Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto silloin, kun Multitabtoiminto on aktivoitu. Katso kohta Multitab-toiminto.
• Käynnissä olevan pesuohjelman tai asetetun ajastuksen peruuttaminen. Katso kappale Pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen.
Asetustila
Laitteen on oltava asetustilassa seuraavien
toimenpiteiden aikana:
• Pesuohjelman asettaminen.
• Vedenpehmentimen asettaminen.
• Merkkiäänten käyttöönotto/käytöstäpoisto.
• Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto.
Paina virtapainiketta. Laite on asetustilassa,
kun:
• Kaikki ohjelmien merkkivalot syttyvät.
Paina virtapainiketta. Laite ei ole
asetustilassa, kun:
• Vain yhden ohjelman merkkivalo syttyy.
• Pesuohjelma on asetettu. Peruuta ohjelma
ja siirry takaisin asetustilaan. Katso kappa-
le Pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen.
Merkkiäänet
Merkkiääni kuuluu:
• Pesuohjelman lopussa.
• Vedenpehmentimen tason asettamisen aikana.
• Jos laitteessa on toimintahäiriö.
Merkkiäänet on otettu käyttöön tehtaalla.
Voit poistaa merkkiäänet käytöstä seuraavalla tavalla:
1. Kytke virta laitteeseen.
2. Tarkista, että laite on asetustilassa.
3. Paina toimintopainikkeita B ja C, kunnes
toimintopainikkeiden A, B ja C merkkivalot alkavat vilkkua.
4. Paina toimintopainiketta C.
– Toimintopainikkeiden A ja B merkkivalot sammuvat.
– Toimintopainikkeen C merkkivalo alkaa
vilkkua.
– Ohjelman loppu -merkkivalo syttyy.
Merkkiäänet ovat nyt käytössä.
5. Paina uudelleen toimintopainiketta C.
– Ohjelman loppu -merkkivalo sammuu.
Merkkiäänet on poistettu käytöstä.
6. Tallenna asetus katkaisemalla virta laitteesta.
Voit ottaa merkkiäänet käyttöön seuraavalla
tavalla:
1. Suorita edellä kuvattuja toimenpiteitä,
kunnes Ohjelman loppu -merkkivalo syttyy.
Käyttöönotto
Noudata seuraavia ohjeita:
1. Tarkista, että vedenpehmentimen asetus
on oikea paikkakuntasi vedenkovuudelle.
Aseta vedenpehmennin tarvittaessa.
2. Täytä suolasäiliö astianpesukoneen erikoissuolalla.
3. Täytä huuhtelukirkastesäiliö huuhtelukirkasteella.
4. Täytä astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneeseen.
5. Aseta astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva pesuohjelma.
6. Annostele pesuainelokeroon oikea määrä
konetiskiainetta.
7. Käynnistä pesuohjelma.
Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja
(3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 jne.), lue ohjeet kohdasta Multitab-toiminto.
24 electrolux
Vedenpehmentimen asettaminen
Vedenpehmennin poistaa vedestä mineraaleja ja suoloja. Mineraalit ja suolat voivat vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan.
Veden kovuus määritetään toisiaan vastaavilla asteikoilla:
• Saksalainen järjestelmä (dH°).
• Ranskalainen järjestelmä (°TH).
• mmol/l (millimoolia/litra - kansainvälinen
vedenkovuuden yksikkö).
• Clarke.
Säädä veden kovuus vesijohtoverkon vedenkovuuden mukaisesti. Kysy vedenkovuustiedot tarvittaessa vesilaitokselta.
Vedenkovuus
Vedenkovuuden asetus
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuaalinen
elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Suolaa ei tarvita.
Vedenpehmennin on asetettava sekä
manuaalisesti että elektronisesti.
Manuaalinen asetus
Laite on säädetty tehtaalla asetukseen
2.
1. Avaa luukku.
2. Ota alakori pois.
3. Käännä vedenkovuuden säädin asentoon 1 tai 2 (katso taulukko).
4. Laita alakori takaisin koneeseen.
5. Sulje luukku.
Elektroninen säätö
Vedenpehmennin on säädetty tehtaalla
tasolle 5.
1. Kytke virta laitteeseen.
2. Tarkista, että laite on asetustilassa.
3. Paina toimintopainikkeita B ja C, kunnes
toimintopainikkeiden A, B ja C merkkivalot alkavat vilkkua.
4. Vapauta toimintopainikkeet B ja C.
5. Paina toimintopainiketta A.
– Toimintopainikkeen A merkkivalo vilkkuu edelleen.
– Toimintopainikkeiden B ja C merkkivalot sammuvat.
– Ohjelman loppu -merkkivalo alkaa vilkkua.
– Merkkiääni kuuluu.
Vedenpehmentimen asetustoiminto on
aktivoitu.
Ohjelman loppu -merkkivalo vilkkuu ja
kuuluu merkkiääni. Nämä ilmaisevat vedenpehmentimen tason. Vilkkumisen ja
merkkiäänten välillä on noin kolmen sekunnin tauko.
Esimerkki: Merkkivalo vilkkuu 5 kertaa / 5
keskeytyvää merkkiääntä, tauko, merkkivalo vilkkuu 5 kertaa / 5 keskeytyvää
merkkiääntä, tauko = taso 5
6. Voit nostaa vedenpehmentimen tasoa
yhdellä painamalla kerran toimintopainiketta A.
electrolux 25
7. Tallenna asetus painamalla virtapainiketta.
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
Huomio Käytä ainoastaan
astianpesukoneille tarkoitettua
erikoissuolaa. Suola, jota ei ole
tarkoitettu astianpesukoneelle,
vahingoittaa vedenpehmennintä.
Huomio Laitteen pohjalle tippuneet
suolarakeet tai suolavesi voivat aiheuttaa
syöpymistä. Täytä suolasäiliö juuri ennen
pesuohjelman käynnistämistä
syöpymisen estämiseksi.
Suolasäiliön täyttäminen:
1. Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä
vastapäivään.
2. Kaada säiliöön litra vettä (vettä lisätään
vain suolan ensimmäisen täytön yhteydessä).
3. Täytä suolasäiliö suolalla suppilon avulla.
4. Poista säiliön suun ympärille roiskunut
suola.
5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä
myötäpäivään.
Veden vuotaminen säiliöstä suolan täyttämisen aikana on normaalia.
Jos asetat vedenpehmentimen elektronisesti
tasolle 1, suolan merkkivalo ei pala.
Huuhtelukirkasteen käyttö
Huomio Käytä ainoastaan
astianpesukoneille tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
Älä laita huuhtelukirkastesäiliöön mitään
muuta ainetta (esim. astianpesukoneen
puhdistusainetta tai nestemäistä pesuainetta). Ne voivat vahingoittaa laitetta.
Huuhtelukirkasteen ansiosta kuivissa
astioissa ei ole raitoja ja läiskiä.
Huuhtelukirkastetta annostuu automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana.
Huuhtelukirkastesäiliön täyttäminen:
1. Avaa huuhtelukirkasteen säiliö painamalla vapautuspainiketta (A).
2. Täytä huuhtelukirkastesäiliö huuhtelukirkasteella. Max-merkintäilmaisee maksimitason.
26 electrolux
Huuhtelukirkasteen annostelun
säätäminen
Huuhtelukirkasteen annostelu on säädetty
tehtaalla asentoon 4.
Voit säätää huuhtelukirkasteen annostelun
asennon 1 (pienin) ja asennon 6 (suurin) välille.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen
vaahdonmuodostuksen seuraavan pesuohjelman aikana.
4. Sulje huuhtelukirkasteen säiliö.
Lisää huuhtelukirkastetta, kun täyttötarpeen
ilmaisin (B) tulee kirkkaaksi.
1. Suurenna tai pienennä annostelua kääntämällä huuhtelukirkasteen osoitinta.
– Lisää annostelua, jos astioissa on pesun jälkeen vesipisaroita tai kalkkipilkkuja.
– Pienennä annostelua, jos astioissa on
raitoja, valkoisia läiskiä tai sinertävä kalvo.
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Huomio Pese astianpesukoneessa vain
konepesuun soveltuvia
kotitalousastioita.
Älä pese astianpesukoneessa vettä imeviä
tuotteita (pesusieniä, puhdistusliinoja jne.).
• Ennen astioiden täyttämistä koneeseen:
– Poista astioista kaikki ruoantähteet.
– Liota tai pehmennä kiinni palaneet
ruoantähteet.
• Astioiden järjestäminen koneeseen:
– Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin,
– jotta vesi ei keräänny astioiden sisään.
– Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa olla sisäkkäin.
– Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa olla
päällekkäin.
– Tarkista, että lasit eivät kosketa toisiaan.
– Laita pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Muovi- ja teflonastioihin jää helposti vesipisaroita. Muoviastiat eivät kuivu yhtä hyvin
kuin posliini- ja teräsastiat.
electrolux 27
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista, että
astiat eivät pääse liikkumaan.
Huomio Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarret
pyörivät esteettä.
Laita haarukat ja lusikat koriin kahvat alaspäin.
Laita veitset koriin kahvat ylöspäin.
Varoitus! Sulje aina luukku täytettyäsi
tai tyhjennettyäsi astianpesukoneen.
Avoinna oleva luukku voi aiheuttaa
vaaratilanteita.
Alakori
Laita pannut, kannet, lautaset, salaattikulhot
ja ruokailuvälineet alakoriin. Aseta tarjoiluastiat ja suurikokoiset kannet alakorin reunoille.
Laita lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu toisiinsa.
Laske ruokailuvälinekorin kahva alas laittaessasi ruokailuvälineitä koriin.
Käytä ruokailuvälinekorin erotteluritilää. Jos
ruokailuvälineet eivät sovi ritilän reikiin, voit irrottaa ritilän.
Ruokailuvälinekori
Varoitus! Älä laita pitkäteräisiä veitsiä
pystyasentoon. Laita pitkät ja terävät
veitset vaakatasoon yläkoriin. Ole
varovainen käsitellessäsi teräviä
esineitä.
28 electrolux
Yläkorin korkeuden säätäminen
Jos laitat alakoriin hyvin suurikokoisia lautasia, nosta yläkori ensin yläasentoon.
Astioiden suurin sallittu korkeus
Yläkori
Alakori
Yläasento
20 cm
31 cm
Ala-asento
24 cm
27 cm
Yläkorin nostaminen yläasentoon:
1. Vedä astiakoria ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Nosta koria kummaltakin puolelta varovasti ylöspäin, kunnes se kiinnittyy tukevasti paikalleen.
Yläkori
Yläkoriin voidaan laittaa jälkiruoka- ja kahvilautasia (halkaisija enintään 24 cm), salaattikulhoja, kuppeja, laseja, kattiloita ja kansia.
Järjestä ruokailuvälineet sillä tavoin, että vesi
pääsee kaikille pinnoille.
Yläkorin laskeminen ala-asentoon:
1. Vedä astiakoria ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Nosta koria kummaltakin puolelta varovasti ylöspäin.
3. Pidättele lukitusmekanismia ja anna korin
laskeutua hitaasti alas.
Laita korkeakantaiset lasit kuppitelineisiin
kanta ylöspäin. Pitemmät esineet mahtuvat
koriin, kun taivutat kuppitelineet ylös.
Huomio
• Älä nosta tai laske astiakoria vain toiselta puolelta.
• Jos kori on yläasennossa, älä laita
kuppeja kuppitelineisiin.
electrolux 29
Konetiskiaineen käyttö
Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettuja astianpesuaineita (konetiskiainetta, nestettä tai pesutabletteja).
Noudata pakkauksen ohjeita:
• Valmistajan suosittelema annostelu.
• Säilytysohjeet.
4. Jos käytät pesuainetabletteja, laita pesutabletti pesuainelokeroon ( A).
Älä käytä liikaa pesuainetta suojellaksesi
ympäristöä.
Pesuainelokeron täyttäminen:
1. Avaa pesuainelokeron kansi.
5. Sulje pesuainelokeron kansi. Sulje kansi
niin, että se naksahtaa kiinni.
2. Annostele pesuaine lokeroon ( A). Merkintä ilmaisee annostelun:
20 = noin 20 g pesuainetta
30 = noin 30 g pesuainetta.
3. Jos käytät esihuuhtelun sisältävää pesuohjelmaa, laita pesuainetta myös esihuuhtelun pesuainelokeroon ( B).
A
B
Erilaisten pesuainemerkkien liukenemisajoissa on eroja. Jotkin pesutabletit eivät ehdi saavuttaa täyttä pesutehoaan
lyhyen pesuohjelman aikana. Valitse pitkä pesuohjelma käyttäessäsi pesutabletteja, jotta pesuaineen jäämät ehtivät
poistua täydellisesti.
30 electrolux
Multitab-toiminto
Multitab-toiminto on tarkoitettu yhdistelmäpesutableteille.
Pesutabletit sisältävät pesuainetta, huuhteluainetta ja astianpesukoneen suolaa. Jotkin
pesutabletit voivat sisältää muitakin aineita.
Tarkista, että pesutabletit soveltuvat paikkakuntasi vedenkovuuteen. Lue pakkauksen
ohjeet.
Kun asetat Multitab-toiminnon, se on käytössä, kunnes poistat sen käytöstä.
Multitab-toiminto poistaa käytöstä automaattisesti huuhtelukirkasteen ja suolan annostelun. Suolan merkkivalo on pois käytöstä.
Ohjelman kesto voi olla pitempi Multitab-toiminnon yhteydessä.
Ota Multitab-toiminto käyttöön tai poista
se käytöstä ennen pesuohjelman käynnistämistä.
Multitab-toimintoa ei voi ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä pesuohjelman aikana. Peruuta pesuohjelma ja aseta ohjelma uudelleen.
Multitab-toiminnon käyttöönotto:
• Paina kahta Multitab-toiminnon painiketta
(toimintopainikkeet D ja E). Multitab-toiminnon merkkivalo syttyy.
Multitab-toiminnon poistaminen käytöstä:
• Paina kahta Multitab-toiminnon painiketta
(toimintopainikkeet D ja E). Multitab-toiminnon merkkivalo sammuu.
Jos kuivaustulos ei ole tyydyttävä,
toimi seuraavasti:
1. Täytä huuhtelukirkastesäiliö huuhtelukirkasteella.
2. Ota huuhtelukirkasteen annostelu
käyttöön.
3. Aseta huuhtelukirkasteen annostelu
asentoon 2.
• Huuhtelukirkasteen annostelun voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vain,
kun Multitab-toiminto on käytössä.
Huuhtelukirkasteen annostelun
käyttöönotto
1. Kytke virta laitteeseen.
2. Tarkista, että laite on asetustilassa.
3. Paina toimintopainikkeita B ja C.
– Toimintopainikkeiden A, B ja C merkkivalot alkavat vilkkua.
4. Paina toimintopainiketta B.
– Toimintopainikkeiden A ja C merkkivalot sammuvat.
– Toimintopainikkeen B merkkivalo vilkkuu edelleen.
5. Paina uudelleen toimintopainiketta B.
– Ohjelman loppu -merkkivalo syttyy.
6. Tallenna asetus katkaisemalla virta laitteesta.
Huuhtelukirkasteen annostelu poistetaan
käytöstä tekemällä yllä kuvattuja toimenpiteitä, kunnes Ohjelman loppu -merkkivalo sammuu.
Kun palaat takaisin pesujauheen käyttöön:
1. Poista Multitab-toiminto käytöstä.
2. Täytä suolan ja huuhtelukirkasteen
säiliöt.
3. Säädä vedenkovuus korkeimmalle
tasolle.
4. Pese yksi pesuohjelma ilman astioita.
5. Säädä vedenpehmennin paikkakunnan vedenkovuuden mukaisesti.
6. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu.
Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen
Pidä luukkua vähän avoinna valitessasi
pesuohjelmaa. Pesuohjelma käynnistyy
vasta, kun suljet luukun. Voit muuttaa
asetusta luukun sulkemiseen saakka.
Pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen:
1. Kytke virta laitteeseen.
2. Tarkista, että laite on asetustilassa.
3. Paina jotakin ohjelmapainiketta. Katso
kappale Pesuohjelmat.
electrolux 31
– Ohjelman merkkivalo syttyy.
4. Sulje luukku.
– Pesuohjelma käynnistyy.
Ohjelmaa ei voi muuttaa pesuohjelman
aikana. Peruuta pesuohjelma.
Varoitus! Älä keskeytä tai peruuta
käynnissä olevaa ohjelmaa, ellei se ole
ehdottoman välttämätöntä.
Huomio Avaa luukku varovasti. Sisältä
voi tulla kuumaa höyryä.
Pesuohjelman keskeyttäminen
Avaa luukku.
• Ohjelma pysähtyy.
Sulje luukku.
• Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi.
Pesuohjelman peruuttaminen
1. Paina toimintopainikkeita B ja C, kunnes
kaikki ohjelmien merkkivalot syttyvät.
2. Kun vapautat toimintopainikkeet B ja C,
pesuohjelma peruuntuu.
Nyt voit tehdä seuraavat toimenpiteet:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Aseta uusi pesuohjelma.
Annostele pesuainelokeroon pesuainetta ennen kuin asetat uuden pesuohjelman.
Ajastetun pesuohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
1. Paina virtapainiketta.
2. Valitse pesuohjelma.
– Ohjelman merkkivalo syttyy.
3. Paina ajastimen painiketta, kunnes haluamaasi viiveaikaa (3, 6 tai 9 tuntia) vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
4. Sulje luukku.
– Viiveajan laskenta käynnistyy.
– Viiveajan laskennan näyttö vähenee
kolmen tunnin portain.
Kun asetettu viiveaika on kulunut loppuun, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.
Älä avaa luukkua viiveen aikana, jotta
ajan laskenta ei keskeydy. Kun suljet luukun uudelleen, viiveajan laskenta jatkuu
keskeytyskohdasta.
Ajastuksen peruuttaminen:
1. Paina toimintopainikkeita B ja C, kunnes
kaikki ohjelmien merkkivalot syttyvät.
– Kun peruutat ajastuksen, myös pesuohjelma peruuntuu.
2. Aseta uusi pesuohjelma.
Pesuohjelman päättyminen
• Pesuohjelma päättyy automaattisesti.
• Laitteesta kuuluu ohjelman päättymisen ilmaiseva merkkiääni.
1. Avaa luukku.
– Ohjelman loppu -merkkivalo syttyy.
– Päättyneen ohjelman merkkivalo jää
palamaan.
2. Paina virtapainiketta.
3. Jotta kuivaustulos on parempi, jätä luukku raolleen muutamaksi minuutiksi ennen
kuin otat astiat koneesta.
Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin otat
ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti.
Astianpesukoneen tyhjentäminen
• Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen
yläkori.
• Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla vettä.
Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin
kuin astiat.
Pesuohjelmat
Pesuohjelmat
Ohjelma
Tehopesu
Likaisuusaste
Erittäin likaiset
astiat
Pestävät astiat
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja
pannut
Ohjelman kuvaus
Esihuuhtelu
Pesu enintään 70 °C
2 välihuuhtelua
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
32 electrolux
Ohjelma
Normaali
Pikapesu 1)
Energiansäästö 2)
Lasit
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman kuvaus
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet
Esihuuhtelu
Pesu enintään 65 °C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Normaalilikaiset
tai vähän likaiset
astiat
Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet
Pesu enintään 60 °C
Loppuhuuhtelu
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet
Esihuuhtelu
Pesu enintään 50 °C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Normaalilikaiset
tai vähän likaiset
astiat
Arat ruokailuastiat ja
lasit
Pesu enintään 45 °C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
1) Päivittäisten astioiden pesuohjelma, joka soveltuu vajaan koneellisen pesemiseen. Tämä pesuohjelma
soveltuu hyvin 4-henkisen perheen aamiais- ja päivällisastioiden pesemiseen.
2) Testilaitoksen testiohjelma. Testitiedot on esitetty erillisessä tiedotteessa.
Kulutusarvot
Ohjelma
Kesto (minuuttia)
Energiankulutus
(kWh)
Veden kulutus (litraa)
Tehopesu
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Normaali
90 - 100
1,1 - 1,2
15 - 16
Pikapesu
30
0,8
8
Säästö
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
Lasit
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
Arvot voivat vaihdella veden paineen ja
lämpötilan sekä energiansyötön ja astioiden määrän mukaisesti.
Hoito ja puhdistus
Varoitus! Katkaise virta laitteesta,
ennen kuin puhdistat sihdit.
Sihtien puhdistaminen
Huomio Älä käytä astianpesukonetta
ilman sihtejä. Tarkista, että sihdit on
asetettu oikein paikalleen. Jos sihdit on
asetettu väärin paikoilleen, pesutulos voi
olla huono ja laite voi vaurioitua.
Puhdista sihdit tarvittaessa. Likaiset sihdit
huonontavat pesutulosta.
Astianpesukoneessa on kolme sihtiä:
1. karkeasihti (A)
2. mikrosihti (B)
3. tasosihti (C)
A
B
C
Sihtien puhdistaminen:
electrolux 33
1. Avaa luukku.
2. Ota alakori pois.
3. Avaa sihtijärjestelmän lukitus kääntämällä mikrosihdin (B) kahvaa noin 1/4-kierros vastapäivään.
8. Puhdista sihdit juoksevan veden alla.
9. Laita tasosihti (C) takaisin astianpesukoneen pohjalle.
10. Työnnä karkeasihti (A) mikrosihdin (B) sisään ja paina sihdit yhteen.
11. Laita sihtijärjestelmä takaisin paikalleen.
12. Lukitse sihtijärjestelmä kääntämällä mikrosihdin (B) kahvaa myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu paikalleen.
13. Laita alakori takaisin koneeseen.
14. Sulje luukku.
Älä irrota suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet,
poista lika cocktailtikulla.
4. Ota sihtijärjestelmä pois koneesta.
5. Tartu karkeasihtiin (A) kahvasta, jossa on
reikä.
6. Irrota karkeasihti (A) mikrosihdistä (B).
7. Ota tasosihti (C) koneen pohjalta.
Ulkopintojen puhdistaminen
Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia
(asetoni, trikloorietyleeni jne.)
Suojeltava jäätymiseltä
Huomio Laitetta ei saa asentaa tilaan,
jossa lämpötila on alle 0 °C. Valmistaja ei
vastaa jäätymisen aiheuttamista
vahingoista.
Jos tämä ei ole mahdollista, tyhjennä laite ja
sulje luukku. Irrota vedenottoletku ja tyhjennä
vesi letkusta.
Käyttöhäiriöt
Laite ei käynnisty tai pysähtyy kesken pesuohjelman.
Jos laitteen käytössä esiintyy jokin ongelma,
yritä selvittää ongelma ensin itse. Jos et löydä
ratkaisua, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Huomio Katkaise virta laitteesta ennen
kuin teet seuraavat korjaustoimenpiteet.
34 electrolux
Virhekoodi ja toimintahäiriö
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
• Käynnissä olevan ohjelman merkkivalo vilkkuu koko ajan
• Keskeytyvä merkkiääni
• Ohjelman loppu -merkkivalo vilkkuu kerran
Astianpesukoneeseen ei tule vettä
• Vesihana on tukossa tai kalkkeutunut.
Puhdista vesihana.
• Vesihana on kiinni.
Avaa vesihana.
• Vedenottoletkun sihti on tukossa.
Puhdista sihti.
• Vedenottoletku on liitetty virheellisesti. Letku voi olla mutkalla
tai litistynyt.
Tarkista, että liitäntä on tehty oikein.
• Käynnissä olevan ohjelman merkkivalo vilkkuu koko ajan
• Keskeytyvä merkkiääni
• Ohjelman loppu -merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa
Astianpesukoneeseen jää vettä
• Altaan poistoviemäri on tukossa.
Puhdista altaan poistoviemäri.
• Tyhjennysletku on liitetty virheellisesti. Letku voi olla mutkalla
tai litistynyt.
Tarkista, että liitäntä on tehty oikein.
• Käynnissä olevan ohjelman merkkivalo vilkkuu koko ajan
• Keskeytyvä merkkiääni
• Ohjelman loppu -merkkivalo vilkkuu kolme kertaa
Vesivahinkosuojaus on toiminut
• Sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Pesuohjelma ei käynnisty
• Laitteen luukku ei ole kiinni.
Sulje luukku.
• Pistoke ei ole pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
• Sulaketaulun sulake on palanut.
Vaihda sulake.
• Ajastin on asetettu.
Peruuta ajastus, jolloin ohjelma käynnistyy välittömästi.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen.
Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi.
Jos toimintahäiriö esiintyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Huoltoliike tarvitsee seuraavat tiedot voidakseen auttaa nopeasti ja oikein:
• Malli (Mod.)
• Tuotenumero (PNC)
• Sarjanumero (S.N.)
Tiedot on merkitty arvokilpeen.
Merkitse tarvittavat tiedot tähän:
Mallitunnus: ..........
Tuotenumero: ..........
Sarjanumero: ..........
Pesutulos ei ole tyydyttävä.
Astiat eivät ole puhtaita.
• Valittu pesuohjelma ei ole sopiva astioiden tyypille ja likaisuusasteelle.
• Korit on täytetty väärin eikä vesi pääse kaikille pinnoille.
• Suihkuvarret eivät pyöri esteettä, koska astiat on järjestetty koneeseen väärin.
• Sihdit ovat likaiset tai väärin paikallaan.
• Konetiskiainetta on käytetty liian vähän tai ei lainkaan.
Astioissa on kalkkijäämiä.
• Suolasäiliö on tyhjä.
• Vedenpehmennin on säädetty väärälle tasolle.
• Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla kiinni.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä.
• Ei ole käytetty huuhtelukirkastetta.
• Huuhtelukirkasteen säiliö on tyhjä.
Laseissa ja muissa astioissa
on raitoja, maitomaisia läiskiä
tai sinertävä pinta.
• Pienennä huuhtelukirkasteen annostelua.
electrolux 35
Pesutulos ei ole tyydyttävä.
Laseissa ja muissa astioissa
on kuivuneita vesipisaroita.
• Suurenna huuhtelukirkasteen annostelua.
• Syynä voi olla käytetty pesuaine.
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys, cm
44,6
Korkeus, cm
81,8 - 87,8
Syvyys, cm
55
Sähköliitäntä - Jännite - Kokonaisteho - Sulake
Sähköliitännän tiedot on merkitty astianpesukoneen luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen.
Vedenpaine
Minimi
0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimi
Kapasiteetti
8 bar (0,8 MPa)
Astiaston koko (henkilöluku)
9
Asennus
Varoitus! Tarkista, että virtajohto on
irrotettu pistorasiasta asennuksen
aikana.
Tärkeää Noudata oheisen asennusoppaan
ohjeita seuraavissa toimenpiteissä:
• Laitteen asennus kalusteen sisään.
• Kalustelevyn asennus.
• Liitäntä vesijohtoverkkoon ja viemäriin.
Laitteen asennus työtason alle (keittiön työtaso tai tiskipöytä).
Laitteen on oltava helposti huoltoteknikon
käsiteltävissä, mikäli korjausta tarvitaan.
Sijoita laite vesihanan ja viemäriliitännän viereen.
Laite ei tarvitse muita ilmanvaihtoaukkoja
kuin vedenotto- ja tyhjennysletkun ja virtajohdon vaatimat aukot.
Astianpesukoneessa on säädettävät jalat,
joiden avulla sen korkeutta voidaan säätää.
Tarkista, että vedenottoletku, tyhjennysletku
ja verkkovirtajohto eivät jää mutkalle eivätkä
litisty, kun työnnät koneen työtason alle tai
kalusteen sisään.
Kiinnittäminen viereisiin kalusteisiin
Tarkista, että laitteen yläpuolella oleva työtaso on rakenteeltaan tukeva (viereinen kaluste, keittiökaappi, seinä).
Laitteen tasapainottaminen
Tarkista, että laite on tasapainossa siten, että
luukku sulkeutuu kunnolla ja tiiviisti. Kun laite
on oikein tasapainotettu, luukku ei kosketa
viereisen kaapin kylkiin. Jos luukku ei sulkeudu kunnolla, löysää tai kiristä säätöjalkoja,
kunnes laite on täysin tasapainossa.
Vesiliitäntä
Vedenottoletku
Laitteen voi liittää kuumaan (max. 60 °C) tai
kylmään vesihanaan.
Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla
(esim. aurinko- tai valokennopaneelit ja tuuli-
voima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
Kytke vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4tuuman kierre.
Huomio Älä käytä vanhan pesukoneen
letkuja.
36 electrolux
Huomio Älä liitä laitetta uuteen
putkistoon tai putkistoon, jota ei ole
käytetty pitkään aikaan. Anna veden
juosta muutaman minuutin ajan ennen
kuin liität vedenottoletkun.
Vedenottoletku on kaksiseinäinen, ja sen sisällä on varoventtiili sekä sen virtajohto. Vedenottoletku on paineenalainen vain veden
virratessa. Jos vedenottoletku alkaa vuotaa,
varoventtiili katkaisee veden virtauksen.
Ole varovainen liittäessäsi vedenottoletkua:
• Älä laita vedenottoletkua tai varoventtiiliä
veteen.
• Jos vedenottoletku tai varoventtiili vaurioituu, irrota pistoke heti verkkopistorasiasta.
• Varoventtiilillä varustetun vedenottoletkun
saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
max 85 cm
max 400 cm
Veden paineen tulee olla kohdassa Tekniset
tiedot mainitun mukainen. Vedenpainetiedot
ovat saatavilla paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, että vedenottoletku ei ole mutkalla
eikä litistynyt tai solmussa.
Kiinnitä liitosmutteri oikein paikalleen vesivuotojen välttämiseksi.
min 40 cm
Tarkista, että letku ei ole mutkalla tai litistynyt.
Muussa tapauksessa vedenpoisto voi estyä
tai hidastua.
Altaan tulppa ei saa olla kiinnitetty, kun kone
tyhjentää vettä, sillä tässä tapauksessa vesi
voi virrata takaisin koneeseen.
Tyhjennysletkun jatkoletku ei saa olla pidempi kuin 2 m. Putken sisähalkaisija ei saa olla
pienempi kuin letkun halkaisija.
Jos liität tyhjennysletkun pesualtaan alla olevaan viemäriputkeen, poista muovikalvo (A).
Jos kalvoa ei poisteta, viemäriputkeen kerääntyvät ruoanjätteet voivat tukkia putken.
Varoitus! Vaarallinen jännite
Tyhjennysletku
1. Liitä tyhjennysletku pesualtaan alla olevaan viemäriputkeen ja kiinnitä letku työtason alle. Tällä tavoin likavesi ei pääse
virtaamaan altaasta takaisin koneeseen.
2. Liitä tyhjennysletku ilmastoituun pystyputkeen (sisähalkaisija vähintään 4 cm).
Laitteessa on turvatoiminto, joka estää
likaisen veden paluun takaisin laitteeseen. Jos altaan poistoviemärissä on takaiskuventtiili, se voi estää asianmukaisen veden tyhjennyksen. Poista takaiskuventtiili.
Huomio Tarkista, että vesiliitännät ovat
tiiviit.
Sähköliitäntä
Varoitus! Valmistaja ei vastaa
vahingoista, ellei näitä turvallisuusohjeita
ole noudatettu.
Maadoita laite turvallisuusmääräysten
mukaisesti.
Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan arvoja.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
electrolux 37
Älä käytä jakorasioita, liittimiä tai jatkojohtoja. Tulipalon vaara!
Älä vaihda virtajohtoa omatoimisesti.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
symboli
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on
merkitty materiaalin tunniste, esim. >PE<,
>PS< jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.
Varoitus! Laitteen käytöstäpoisto ja
hävittäminen:
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto ja pistoke irti ja hävitä ne.
• Irrota luukun lukitus. Tällä tavoin voit
estää lasten jäämisen loukkuun koneen sisälle ja seurauksena olevan
hengenvaaran.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
38 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Før første gangs bruk
Stille inn vannhardhet
Bruke oppvaskmaskinsalt
Bruke skyllemiddel
Sette inn servise og bestikk
Bruke vaskemiddel
Multitab-funksjon
38
39
40
41
42
43
43
44
47
48
Velge og starte et vaskeprogram
Vaskeprogrammer
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Vanntilkopling
Elektrisk tilkopling
Miljøvern
48
49
50
51
52
53
53
54
55
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
For at du skal bruke apparatet korrekt og
sikkert, må du lese denne bruksanvisningen nøye før apparatet installeres.
Oppbevar denne bruksanvisningen
sammen med apparatet, også hvis du
selger det eller flytter. Den som bruker
apparatet må være godt kjent med sikkerhetsfunksjonene og hvordan apparatet betjenes.
Riktig bruk
• Denne maskinen er utelukkende beregnet
for bruk i vanlig husholdning.
• Bruk maskinen kun til å vaske husholdningsredskaper som kan vaskes i oppvaskmaskin.
• Ikke ha løsemidler i maskinen. Eksplosjonsfare.
• Sett kniver og alle skarpe redskaper med
spissen ned i bestikkurven. Eller legg dem
horisontalt i den øvre kurven.
• Bruk kun produkter som er merket for
oppvaskmaskiner (oppvaskmiddel, salt,
skyllemiddel).
• Hvis du åpner døren mens maskinen er i
gang, kan det sive ut varm damp. Skåldingsfare.
• Ikke ta serviset ut av oppvaskmaskinen før
vaskeprogrammet er ferdig.
• Trekk støpselet ut av stikkontakten og
steng vannkranen når vaskeprogrammet
er ferdig.
• Kun en autorisert servicetekniker kan reparere denne maskinen. Bruk kun originale
reservedeler.
• Ikke foreta reparasjoner selv. Slik unngår
du personskade og skader på maskinen.
Ta alltid kontakt med kundeservice.
Generelt om sikkerhet
• Personer (innbefattet barn) med redusert
fysisk eller psykisk helse eller som ikke har
erfaring og kunnskaper om bruken, må ikke bruke apparatet. De må kun bruke apparatet under tilsyn og få instruksjon av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Følg sikkerhetsanvisningene fra vaskemiddelprodusenten for å unngå etseskader på
øyne, munn og svelg.
• Ikke drikk vannet fra oppvaskmaskinen.
Det kan være rester etter oppvaskmiddel.
• Lukk alltid døren når du ikke bruker apparatet, slik at du unngår personskader eller
at noen snubler over den åpne døren.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
Barns sikkerhet
• Dette apparatet skal kun brukes av voksne. Hold tilsyn med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje unna barns rekkevidde.
Kvelningsfare.
• Oppbevar alle vaskemidler på et trygt sted.
Ikke la barn få kontakt med vaskemidlene.
electrolux 39
• Hold barn borte fra apparatet når døren er
åpen.
Installasjon
• Påse at apparatet ikke oppviser transportskader. Ikke kople til et skadet apparat. Om nødvendig, kontakt leverandøren.
• Fjern all emballasje før første gangs bruk.
• En kvalifisert og faglært person skal utføre
den elektriske installasjonen.
• En kvalifisert og faglært person skal utføre
vvs-tilkoplingen.
• Ikke modifiser eller endre spesifikasjonene
på dette produktet. Fare for personskade
eller skade på apparatet.
• Ikke bruk apparatet:
– dersom strømkabelen eller vannslangene er skadet,
– dersom betjeningspanelet, topplaten eller sokkelen er så skadet at du har tilgang til apparatets indre.
Ta kontakt med nærmeste kunderservice.
• Ikke bor inn i sidene på apparatet, da dette
kan skade hydrauliske eller elektriske komponenter.
Advarsel Følg nøye anvisningene for
tilkopling av vann og strøm.
Produktbeskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Øvre kurv
Innstillingshjul for vannhardhet
Saltbeholder
Oppvaskmiddelbeholder
Skyllemiddelbeholder
Typeskilt
Filtre
Nedre spylearm
Øvre spylearm
Optisk signal
Når vaskeprogrammet har startet, vises et
lyssignal på gulvet under maskinens dør.
Hvis maskinen er installert høyere, i et kjøkkenskap med ekstra dør, er det optiske signalet ikke synlig.
Optisk signal
Det røde
lyset er
på.
Indikerer start av et vaskeprogram.
Den røde lampen fortsetter å lyse
under vaskeprogrammet.
40 electrolux
Optisk signal
Den røde
lampen
blinker.
Optisk signal
Indikerer en feilfunksjon.
Den røde
lampen
slukkes.
Indikerer vaskeprogramslutt.
Betjeningspanel
5
1
2
3
4
5
På/av-knapp
Knapper for programvalg
Knapp for starttidsforvalg
Indikatorlamper
Funksjonsknapper
Indikatorlamper
Salt 1)
Indikatorlampen lyser når du må fylle opp saltbeholderen.
Se kapitlet "Bruke oppvaskmaskinsalt".
Når du har fylt opp beholderen, kan indikatorlampen for salt
fortsette å lyse i noen timer. Dette har ingen ting å si for
maskinen.
Multitab
Tennes når multitab-funksjonen aktiveres. Se kapitlet "Multitab-funksjon".
Programslutt
Tennes når vaskeprogrammet er ferdig. Tilleggsfunksjoner:
• Nivå på vannavherder.
• Aktivering/deaktivering av lydsignalene.
• Aktivering/deaktivering av skyllemiddelbeholderen.
• En alarm hvis det oppstår en feil med maskinen.
1) Når saltbeholderen er tom, tennes ikke tilsvarende indikatorlampe når et vaskeprogram er i gang.
Knapper for programvalg
Med disse knappene kan du velge vaskeprogram. Trykk på en programknapp, og tilsvarende indikatorlampe tennes. Se etter i
'Vaskeprogrammer' for mer informasjon om
vaskeprogrammene.
Knapp for starttidsforvalg
Bruk knappen for starttidsforvalg for å utsette
programstart med et intervall på 3, 6 eller 9
timer. Se kapitlet "Stille inn og og starte et
vaskeprogram".
electrolux 41
Funksjonsknapper
Bruk funksjonsknappene når du vil gjøre følgende:
• Stille inn vannavherderen. Se kapitlet 'Stille
inn vannavherder'.
• Deaktivere/aktivere lydsignalene. Se avsnittet 'Lydsignaler'.
• Aktivere/deaktivere multitab-funksjonen.
Se kapitlet 'Multitab-funksjon'.
• Aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholderen når multitab-funksjonen er aktivert. Se
kapitlet 'Multitab-funksjon'.
• Avbryte et aktivt vaskeprogram eller et aktivt starttidsforvalg. Se kapitlet "Stille inn og
starte et vaskeprogram".
Innstillingsmodus
Maskinen må være i innstillingsmodus når du
vil stille inn følgende:
• Et vaskeprogram.
• Nivået på vannavherderen.
• Deaktivere/aktivere lydsignalene.
• Deaktivere/aktivere skyllemiddelbeholderen.
Trykk på på/av-knappen. Maskinen er i
innstillingsmodus når:
• Alle indikatorlampene tennes.
Trykk på på/av-knappen. Maskinen er ikke i
innstillingsmodus når:
• Bare en indikatorlampe tennes.
• Det er innstilt et vaskeprogram. Avbryt
programmet for å gå tilbake til innstillingsmodus. Se kapitlet "Stille inn og starte et
vaskeprogram".
Lydsignaler
Du kan høre et lydsignal:
• Når et vaskeprogram er ferdig.
• Mens du stiller inn nivået på vannavherderen.
• Dersom maskinen har en feilfunksjon.
Lydsignalene er innstilt på aktivert fra fabrikken.
Gjør følgende for å deaktivere lydsignalene:
1. Slå maskinen på.
2. Påse at maskinen er i innstillingsmodus.
3. Trykk inn og hold inne funksjonsknappene B og C, til indikatorlampene på funksjonsknappene A, B og C begynner å
blinke.
4. Trykk på funksjonsknappen C.
– Indikatorlampene for funksjonsknappene A og B slukkes.
– Indikatorlampen for funksjonsknappen
C begynner å blinke.
– Indikatorlampen for programslutt tennes.
Lydsignalene er aktivert.
5. Trykk en gang til på funksjonsknappen C.
– Indikatorlampen for programslutt slukkes.
Lydsignalene er deaktivert.
6. Slå maskinen av for å lagre innstillingene.
Gjør følgende for å aktivere lydsignalene:
1. Følg fremgangsmåten over til indikatorlampen for programslutt tennes.
Før første gangs bruk
Se følgende instrukser for hvert trinn i prosedyren:
1. Kontroller at vannhardhetsnivået er korrekt innstilt i henhold til vannhardheten
der du bor. Still inn avherderen om nødvendig.
2. Fyll saltbeholderen med spesialsalt for
oppvaskmaskiner.
3. Fyll skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
4. Sett inn bestikk og servise i oppvaskmaskinen.
5. Velg korrekt vaskeprogram på bakgrunn
av mengden servise og grad av smuss.
6. Fyll oppvaskmiddelbeholderen med den
korrekte mengde oppvaskmiddel.
7. Start vaskeprogrammet.
Hvis du bruker kombi-oppvaskmiddeltabletter ('3 i 1', '4 i 1', '5 i 1', osv.), se
'Multitab-funksjon'.
42 electrolux
Stille inn vannhardhet
Vannavherderen fjerner mineraler og salter
fra vannet som tilføres. Mineraler og salter
kan ha dårlig innvirkning på apparatets drift.
Vannhardheten måles i ekvivalente skalaer:
• Tyske grader (dH°).
• Franske grader (°TH).
• mmol/l (millimol per liter - internasjonal enhet for vannhardhet).
• Clarke.
Still inn vannavherderen etter vannhardheten
der du bor. Kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
Vannhardhet
Innstilling av vannhardhet
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Ikke nødvendig med salt.
Du må stille inn vannavherderen manuelt
og elektronisk.
Manuell innstilling
Maskinen er fabrikkinnstilt på 2.
1. Åpne døren.
2. Fjern den nedre kurven.
3. Drei på innstillingshjulet for vannhardhet
til posisjon 1 eller 2 (se tabell).
4. Sett i den nedre kurven.
5. Lukk døren.
Elektronisk innstilling
Vannavherderen er fabrikkinnstilt på nivå 5.
1. Slå maskinen på.
2. Påse at maskinen er i innstillingsmodus.
3. Trykk inn og hold inne funksjonsknappene B og C, til indikatorlampene på funksjonsknappene A, B og C begynner å
blinke.
4. Slipp funksjonsknappene B og C.
5. Trykk på funksjonsknapp A.
– Indikatorlampen for funksjonsknappen
A fortsetter å blinke.
– Indikatorlampene for funksjonsknappene B og C slukkes.
– Indikatorlampen for programslutt begynner å blinke.
– Du kan høre et lydsignal.
Innstillingsfunksjonen for vannavherderen
er aktivert.
Indikatorlampen for programslutt blinker
og det høres et lydsignal for å vise innstillingen på vannavherderen. Pausen varer
i ca. 3 sekunder.
Eksempel: 5 blink / 5 pulserende lydsignaler - pause - 5 blink / 5 pulserende lydsignaler - pause osv... = nivå 5
6. Trykk på funksjonsknapp A én gang for å
øke vannavherderen med ett trinn.
7. Trykk på på/av-knappen for å lagre innstillingene.
electrolux 43
Bruke oppvaskmaskinsalt
Obs Bruk kun oppvaskmaskinsalt.
Salttyper som ikke er beregnet for
oppvaskmaskin, ødelegger
vannavherderen.
Obs Saltkorn og saltvann i bunnen av
maskinen kan føre til korrosjon. Fyll
maskinen med salt før du starter et
vaskeprogram for å hindre korrosjon.
4. Fjern saltsøl rundt beholderens åpning.
5. Drei hetten med viserne for å lukke saltbeholderen.
Det er normalt at det renner vann fra
saltbeholderen når du fyller den med
salt.
Når du stiller vannavherderen på nivå 1, fortsetter ikke indikatorlampen å lyse.
Gå frem som følger for å fylle saltbeholderen:
1. Drei hetten mot urviserne for å åpne saltbeholderen.
2. Fyll saltbeholderen med 1 liter vann (kun
ved første gangs drift).
3. Bruk trakten for å fylle salt i saltbeholderen.
Bruke skyllemiddel
Obs Bruk kun skyllemiddel som er
merket for oppvaskmaskin.
Fyll aldri andre produkter i skyllemiddelbeholderen (f.eks. vanlig oppvaskmiddel
eller flytende oppvaskmiddel). Dette kan
skade maskinen.
Skyllemiddelet gjør at serviset tørkes
uten striper og flekker.
Skyllemiddelet tilsettes automatisk i klarskyllingsfasen.
Gå frem som følger for å fylle skyllemiddelbeholderen:
1. Trykk på utløserknappen (A) for å åpne
skyllemiddelbeholderen.
44 electrolux
2. Fyll skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen. Merket 'maks.' viser maksimumsnivået.
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en absorberende klut for å unngå for mye skumdannelse under neste vaskeprogram.
4. Lukk skyllemiddelbeholderen.
Fyll skyllemiddelbeholderen når indikatoren
for skyllemiddel (B) lyser klart og tydelig.
Stille inn dosering av skyllemiddel
Skyllemiddelet er innstilt på posisjon 4 fra fabrikken.
Du kan stille inn skyllemiddeldoseringen på
mellom posisjon 1 (lavest dosering) og posisjon 6 (høyest dosering).
1. Drei skyllemiddelhjulet for å øke eller redusere doseringen.
– Øk doseringen hvis det er vanndråper
eller kalkflekker på serviset.
– Reduser doseringen hvis det er striper,
hvitaktige flekker eller blålig belegg på
serviset.
Sette inn servise og bestikk
Nyttige informasjoner og tips
Obs Bruk maskinen kun for
husholdningsredskaper som kan vaskes
i oppvaskmaskin.
Ikke bruk maskinen til å vaske gjenstander
som kan absorbere vann (svamper, husholdningstekstiler osv.).
electrolux 45
• Før du setter servise og bestikk inn i maskinen, må du gjøre følgende:
– Fjern alle matrester.
– Bløtgjør rester av fastbrent mat i kokekar.
• Når du setter servise og bestikk inn i maskinen, må du gjøre følgende:
– Plasser hule redskaper (f.eks. kopper,
glass og kokekar) med åpningen ned.
– Påse at vannet ikke kan samle seg i beholdere eller hulrom.
– Påse at deler av servise eller bestikk ikke
ligger inni hverandre.
– Påse at serviset og bestikket ikke dekker til hverandre.
– Påse at glass ikke berører hverandre.
– Plasser små gjenstander i bestikkurven.
• Plastredskaper og panner med teflonbelegg kan holde på vanndråper. Plastredskaper tørker ikke like godt som redskaper
av porselen eller stål.
• Plasser lette redskaper i den øvre kurven.
Påse at ingen redskaper kan bevege seg.
Bestikkurv
Advarsel Ikke plasser lange, skarpe
kniver loddrett. Legg lange og skarpe
kniver vannrett i den øvre kurven. Vær
forsiktig med skarpe gjenstander.
Sett gafler og skjeer med skaftet ned.
Sett kniver med skaftet opp.
Obs Påse at spylearmene kan bevege
seg fritt før du starter et vaskeprogram.
Advarsel Lukk alltid døren etter at du
har fylt eller tømt maskinen. En åpen dør
kan medføre fare.
Nedre kurv
Sett kokekar, lokk, tallerkener, salatboller og
bestikk i den nedre kurven. Plasser serveringsfat og store grytelokk langs ytterkanten
av kurven.
Bland skjeer med andre bestikkdeler for å
hindre at de legger seg i hverandre.
Senk håndtaket på bestikkurven, for å plassere bestikk i den.
46 electrolux
Plasser glass med lang stett i kopphyllene
med stetten opp. Du kan folde opp kopphyllene for høyere gjenstander.
Bruk bestikkristen. Hvis bestikket ikke passer
i bestikkristen, kan du lett fjerne den.
Justere høyden på den øvre kurven
Hvis du vil sette særlig store fat i den nedre
kurven, må du flytte den øvre kurven til en
høyere posisjon.
Maksimal høyde på serviset
øvre kurv
nedre kurv
Øvre posisjon
20 cm
31 cm
Nedre posisjon
24 cm
27 cm
Gjør som følger for å flytte den øvre kurven til
øvre posisjon:
1. Trekk ut kurven til den stopper.
2. Løft begge sider forsiktig oppover til mekanismen griper i og kurven er stabil.
Øvre kurv
Den øvre kurven er for tallerkener (maksimum
24 cm i diameter), tefat salatskåler, kopper,
glass, gryter og lokk. Plasser alle gjenstandene slik at vannet kan nå frem til alle overflatene.
Gjør som følger for å flytte den øvre kurven til
nedre posisjon:
1. Trekk ut kurven til den stopper.
2. Løft de to sidene forsiktig opp.
3. Hold mekanismen og la den falle langsomt på plass.
electrolux 47
Obs
• Du må aldri løfte eller senke kurven
bare på den ene siden.
• Når kurven er i øverste posisjon, kan
du ikke bruke kopphyllene.
Bruke vaskemiddel
Bruk kun oppvaskmiddel (pulver, flytende eller tablett) som er beregnet for oppvaskmaskin.
Følg opplysningene på pakken:
• Anbefalinger om dosering.
• Anbefalinger om oppbevaring.
Ikke bruk mer enn anbefalt mengde
oppvaskmiddel av hensyn til miljøet.
A
B
Gå frem som følger for å fylle i oppvaskmiddelbeholderen:
1. Åpne lokket på oppvaskmiddelbeholderen.
4. Hvis du bruker oppvaskmiddeltabletter,
legger du tabletten i oppvaskmiddelbeholderen ( A).
2. Fyll oppvaskmiddelbeholderen ( A) med
oppvaskmiddel. Merket viser doseringen:
20 = ca. 20 g oppvaskmiddel
30 = omlag 30 g oppvaskmiddel.
3. Hvis du bruker et vaskeprogram med forvask, tilsetter du oppvaskmiddel i forvaskbeholderen også ( B).
5. Lukk lokket på oppvaskmiddelbeholderen. Trykk på lokket til det klikker på
plass.
De forskjellige vaskemiddelmerkene løser seg opp i forskjellig hastighet. Noen
vaskemiddeltabletter oppnår ikke alltid
gode vaskeresultater under kortprogrammer. Bruk lange vaskeprogrammer
når du bruker vaskemiddeltabletter for å
fjerne vaskemiddelet fullstendig.
48 electrolux
Multitab-funksjon
Multitab-funksjonen er for kombi-oppvaskmiddeltabletter.
Disse tablettene inneholder midler for rengjøring, skyllemiddel og salt. Noen typer tabletter kan inneholde andre midler.
Kontroller om tablettene er egnet for vannhardheten der du bor. Les anvisningene fra
produsenten.
Hvis du stiller inn multitab-funksjonen, blir
den værende aktivert, til du deaktiverer den.
Multitab-funksjonen stopper tilførselen av
skyllemiddel og salt automatisk. Indikatorlampen for salt er deaktivert.
Hvis du bruker multitab-funksjonen, kan programvarigheten bli lengre.
Aktiver eller deaktiver multitab-funksjonen før du starter et vaskeprogram.
Du kan ikke aktivere eller deaktivere multitab-funksjonen etter at programmet
har startet. Avbryt vaskeprogrammet,
og still inn programmet på nytt.
Aktivere multitab-funksjonen:
• Trykk inn og hold inne de to multitab-knappene (funksjonsknappene D og E). Indikatorlampen for multitab tennes.
Deaktivere multitab-funksjonen:
• Trykk inn og hold inne de to multitab-knappene (funksjonsknappene D og E). Indikatorlampen for multitab slukkes.
Gå frem på følgende måte hvis tørkeresultatene ikke er tilfredsstillende:
1. Fyll skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
2. Aktiver skyllemiddelbeholderen.
3. Still inn skyllemiddeldoseringen på 2.
• Du kan kun aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholderen når multitabfunksjonen er aktivert.
Aktivere skyllemiddelbeholderen
1. Slå maskinen på.
2. Påse at maskinen er i innstillingsmodus.
3. Trykk inn og hold inne funksjonsknappene B og C.
– Indikatorlampene for funksjonsknappene A, B, og C begynner å blinke.
4. Trykk på funksjonsknapp B.
– Indikatorlampene for funksjonsknappene A og C slukkes.
– Indikatorlampen for funksjonsknapp B
fortsetter å blinke.
5. Trykk en gang til på funksjonsknapp B.
– Indikatorlampen for programslutt tennes.
6. Slå maskinen av for å lagre innstillingene.
For å deaktivere skyllemiddelbeholderen, går
du gjennom trinnene ovenfor til indikatorlampen for programslutt slukkes.
Gå frem på følgende måte for å bruke
vanlig oppvaskmiddel igjen:
1. Deaktiver multitab-funksjonen.
2. Fyll saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen.
3. Still vannhardheten på høyeste nivå.
4. Kjør et vaskeprogram uten servise.
5. Still inn vannavherderen etter vannhardheten der du bor.
6. Still inn doseringen av skyllemiddel.
Velge og starte et vaskeprogram
Still inn vaskeprogrammet med døren på
gløtt. Vaskeprogrammet starter først når
du lukker døren. Inntil da kan du endre
innstillingene.
Gå frem som følger for å stille inn og starte et
vaskeprogram:
1. Slå maskinen på.
2. Påse at maskinen er i innstillingsmodus.
3. Trykk på en av programknappene. Se etter i kapitlet 'Vaskeprogrammer'.
– Programmets indikatorlampe tennes.
4. Lukk døren.
– Vaskeprogrammet starter.
Du kan ikke endre et vaskeprogram som
er i gang. I så fall må du avbryte vaskeprogrammet.
Advarsel Du må kun stoppe eller
avbryte et vaskeprogram hvis dette er
nødvendig.
Obs Åpne døren forsiktig. Det kan sive
ut varm damp.
electrolux 49
Stoppe et vaskeprogram
Åpne døren.
• Programmet stopper.
Lukk døren.
• Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.
Avbryte et vaskeprogram
1. Trykk og hold inne funksjonsknappene B
og C til alle programknappene lyser.
2. Slipp funksjonsknappene B og C for å
avbryte vaskeprogrammet.
Nå kan du gå frem som følger:
1. Slå av maskinen.
2. Still inn et nytt vaskeprogram.
Fyll oppvaskmiddelbeholderen med oppvaskmiddel før du stiller inn et nytt vaskeprogram.
Stille inn og starte et vaskeprogram med
starttidsforvalg
1. Trykk på På/Av-knappen.
2. Still inn et vaskeprogram.
– Programmets indikatorlampe tennes.
3. Trykk på knappen for starttidsforvalg til
indikatorlampen med riktig timetall begynner å blinke (3, 6 eller 9 timer).
4. Lukk døren.
– Nå begynner starttidsforvalget å telle
ned.
– Nedtellingen for startidsforvalget skjer i
trinn på 3 timer.
Når nedtellingen er ute, starter vaskeprogrammet automatisk.
Ikke åpne døren under nedtellingen, ellers stoppes den. Når du lukker døren
igjen, fortsetter nedtellingen fra der den
ble stoppet.
Avbryte et starttidsforvalg:
1. Trykk og hold inne funksjonsknappene B
og C til alle programknappene lyser.
– Når du avbryter et starttidsforvalg, avbryter du også vaskeprogrammet.
2. Still inn et nytt vaskeprogram.
Når vaskeprogrammet er ferdig
• Maskinen stopper automatisk.
• Lydsignalet for programslutt er aktivt.
1. Åpne døren.
– Indikatorlampen for programslutt tennes.
– Indikatorlampen for det ferdige programmet fortsetter å lyse.
2. Trykk på på/av-knappen.
3. La døren stå på gløtt i noen minutter før
du tar ut serviset. Da blir tørkeresultatet
bedre.
La serviset avkjøle seg før du tar det ut
av maskinen. Varmt servise knuser lettere.
Ta ut serviset
• Tøm den nedre kurven først, og deretter
den øvre.
• Det kan være vann på sidene og på døren
til oppvaskmaskinen, fordi det rustfrie stålet gradvis blir kaldere enn serviset.
Vaskeprogrammer
Vaskeprogrammer
Program
Grad av smuss
Type oppvask
Servise, bestikk, gryter Forvask
og panner
Hovedvask opptil 70°C
2 mellomskyllinger
Klarskylling
Tørking
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forvask
Hovedvask opptil 65°C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
Normalt eller lett
skittent
Servise og bestikk
Hovedvask opptil 60°C
Klarskylling
Intensiv
Normalt
Kort
1)
Programbeskrivelse
Meget skittent
50 electrolux
Program
Grad av smuss
Type oppvask
Programbeskrivelse
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forvask
Hovedvask opptil 50°C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
Normalt eller lett
skittent
Ømfintlig servise og
glasstøy
Hovedvask opptil 45°C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
Energisparing 2)
Glass
1) Dette er et perfekt program når maskinen ikke er helt full. Ideelt for en familie på 4 personer som bare
vil vaske bestikk og servise fra frokost og middag.
2) Testprogram for testinstitutter. Se eget vedlagt hefte for testdata.
Forbruksverdier
Program
Varighet (i minutter)
Energiforbruk (i
kWh)
Vann (i liter)
Intensiv
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Normalt
90 - 100
1,1 - 1,2
15 - 16
Kort
30
0,8
8
Energisparing
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
Glass
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
Vannets trykk og temperatur, variasjoner
i strømforsyning og mengden servise
kan endre disse verdiene.
Stell og rengjøring
Advarsel Slå av maskinen før du rengjør
filtrene.
Rengjøre filtrene
Obs Ikke bruk maskinen uten filtrene.
Påse at filtrene er satt korrekt på plass.
Feil installasjon fører til at
vaskeresultatene blir utilfredsstillende og
maskinen blir skadet.
Rengjør filtrene om nødvendig. Skitne filtre
fører til dårligere vaskeresultater.
Oppvaskmaskinen har tre filtre:
1. grovfilter (A)
2. mikrofilter (B)
3. flatfilter (C)
A
B
C
Gå frem som følger for å rengjøre filtrene:
1. Åpne døren.
2. Fjern den nedre kurven.
3. Løsne filtersystemet ved å dreie håndtaket på mikrofilter (B) omlag 1/4 omgang
mot urviserne.
electrolux 51
10. Plasser grovfilteret (A) inn i mikrofilteret
(B) og trykk filtrene sammen.
11. Sett filtersystemet på plass.
12. For å låse filtersystemet, dreier du håndtaket på mikrofilteret med urviserne til
det klikker på plass.
13. Sett i den nedre kurven.
14. Lukk døren.
Ikke demonter spylearmene.
4. Fjern filtersystemet.
5. Hold i ringen på håndtaket til grovfilteret
(A).
6. Ta grovfilteret (A) av mikrofilteret (B).
7. Løft flatfilteret (C) ut av bunnen i oppvaskmaskinen.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tynn trepinne.
Utvendig rengjøring
Rengjør de utvendige overflatene på apparatet og betjeningspanelet med en myk, fuktig klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler.
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, skuresvamper eller løsemiddel (aceton, trikloroetylen osv...).
Forholdsregler ved frost
Obs Ikke installer apparatet på et sted
der temperaturen er under 0 °C.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader
på grunn av frost.
Hvis dette ikke er mulig, tøm apparatet og
lukk døren. Kople fra vanntilførselsslangen
og fjern vannet fra tilførselsslangen.
8. Rengjør filtrene under rennende vann.
9. Sett flatfilteret (C) inn i bunnen av maskinen.
Hva må gjøres, hvis...
Oppvaskmaskinen vil ikke starte eller stopper
under drift.
Hvis det er en feil, forsøk først å løse problemet selv. Hvis du ikke greier å løse problemet
selv, kontakter du serviceavdelingen.
Obs Slå maskinen av, og følg forslagene
under for å rette feilen.
Feilkode og feilfunksjon
Mulig årsak og løsning
• Lampen for programmet som er i
gang blinker kontinuerlig
• pulserende lydsignal
• Indikatorlampen for ferdig blinker
én gang
Oppvaskmaskinen tar ikke inn vann
• Vannkranen er blokkert eller full av kalk.
Rengjør vannkranen.
• Vannkranen er stengt.
Åpne vannkranen.
• Filteret i vanninntaksslangen er tett.
Rengjør filteret.
• Vanninntaksslangen er ikke koplet til på riktig måte. Slangen
kan ligge i klem eller være vridd.
Påse at tilkoplingen er korrekt.
52 electrolux
Feilkode og feilfunksjon
Mulig årsak og løsning
• Lampen for programmet som er i
gang blinker kontinuerlig
• pulserende lydsignal
• Indikatorlampen for programslutt
blinker 2 ganger
Oppvaskmaskinen tømmer ikke
• Avløpsrøret til vasken er blokkert.
Rengjør avløpsrøret til vasken.
• Vannavløpsslangen er ikke koplet til på riktig måte. Slangen
kan ligge i klem eller være vridd.
Påse at tilkoplingen er korrekt.
• Lampen for programmet som er i
gang blinker kontinuerlig
• pulserende lydsignal
• Indikatorlampen for programslutt
blinker 3 ganger
Lekkasjesystemet arbeider
• Steng vannkranen og ta kontakt med kundeservice.
Programmet starter ikke
• Maskinens dør er ikke lukket.
Lukk døren.
• Støpselet er ikke satt inn i stikkontakten.
Sett i støpselet.
• Sikringen er gått i husets sikringsboks.
Skift sikring.
• Starttidsforvalg er innstilt.
Avbryt starttidsforvalget for å starte programmet med en
gang.
Slå maskinen på etter kontrollen. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet. Hvis
feilfunksjonen opptrer igjen, ta kontakt med
kundeservice.
Disse dataene trenger du for å få rask og riktig hjelp:
• Modell (Mod.)
• Produktnummer (PNC)
• Serienummer (S.N.)
Se etter på typeskiltet for disse dataene.
Skriv de nødvendige dataene ned her:
Modellbeskrivelse : ..........
Produktnummer : ..........
Serienummer : ..........
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende
Serviset er ikke rent
• Det programmet du valgte, var ikke egnet for mengden servise og
graden av smuss.
• Serviset er plassert feil i kurven, slik at vannet ikke kan nå frem til
alle delene.
• Spylearmen kan ikke rotere fritt, fordi serviset er plassert feil.
• Filtrene er skitne eller sitter ikke som de skal.
• Det ble brukt for lite eller ikke noe oppvaskmiddel.
Det er kalkflekker på serviset
• Saltbeholderen er tom.
• Vannavherderen er innstilt på feil nivå.
• Lokket på saltbeholderen er ikke skikkelig lukket.
Serviset er vått og matt
• Det ble ikke brukt skyllemiddel.
• Skyllemiddelbeholderen er tom.
Det er striper, melkeaktige
flekker eller blålig belegg på
glass og servise
• Reduser dosering av skyllemiddel.
Tørre flekker etter dråper på
glass og servise
• Øk dosering av skyllemiddel.
• Det kan være oppvaskmiddelet som er årsaken.
Tekniske data
Mål
Bredde cm
Høyde cm
44,6
81,8 - 87,8
electrolux 53
Dybde cm
55
Elektrisk tilkopling - Spenning Totaleffekt - Sikring
På typeskiltet på kanten av døren på oppvaskmaskinen finner du
informasjon om den elektriske tilkoplingen.
Vanntilførselstrykk
Minimum
Maksimum
Kapasitet
Kuverter
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
9
Montering
Advarsel Forsikre deg om at apparatet
ikke er tilkoplet strømnettet under
installasjonen.
Viktig Følg nøye alle instruksjonene på
vedlagte sjablon for:
• Innbygging av apparatet.
• Montering av møbelpanel.
• Foreta tilkoplingene til vannforsyning og
vannavløp.
Monter apparatet under en benk (kjøkkenbenk eller utslagsvask).
Sørg for at det er enkelt å trekke fram maskinen ved service.
Plasser oppvaskmaskinen ved siden av en
vannkran og et avløp.
Det er ikke nødvendig med ytterligere åpninger for ventilasjon av oppvaskmaskinen, men
kun for å la vanninntaks- og avløpsslangene
samt den elektriske nettkabelen passere
gjennom.
Oppvaskmaskinen har justerbare føtter for å
tilpasse høyden.
Når maskinen settes på plass, pass på at
vanninntaksslangen, vannavløpsslangen og
strømforsyningskabelen ikke kommer i klem
eller bøyes.
Fest maskinen til seksjonene den står
inntil
Pass på at arbeidsbenken den er plassert
under er godt festet til tilstøtende seksjoner,
vegg e.l.
Sette apparatet i vater
Forsikre deg om at apparatet står i vater, slik
at døren lukker seg skikkelig. Dersom apparatet står riktig i vater, vil ikke døren berøre
sidene på kabinettet. Hvis døren ikke lukker
skikkelig, skrus de justerbare føttene enten
strammere eller løsere til maskinen er helt i
vater.
Vanntilkopling
Vanninntaksslange
Denne maskinen kan koples til en varm
(maks. 60°) eller kald vanntilførsel.
Hvis varmtvannet kommer fra alternative
energikilder som er mer miljøvennlige (f. eks.
solpaneler eller vindkraft), benyttes varmtvannstilførselen for å redusere maskinens
energiforbruk.
Kople inntaksslangen til en vannkran med utvendige gjenger på 3/4".
Obs Ikke bruk en tilkoplingsslange fra en
gammel maskin.
Vanntrykket må ligge innenfor grensene (se
'Tekniske spesifikasjoner'). Hos det lokale
vannverket får du opplysninger om gjennomsnittlig vanntrykk der du bor.
Påse at det ikke er knekk på vanninntaksslangen, og at den ikke ligger i klem eller er
vridd.
Plasser låsemutteren korrekt, slik unngår du
vannlekkasjer.
Obs Ikke kople maskinen til nye rør eller
rør som ikke har vært brukt på en stund.
La vannet renne i noen minutter før du
kopler til inntaksslangen.
Vanninntaksslangen er dobbeltmantlet og
har en innvendig strømkabel og en sikkerhetsventil. Vanninntaksslangen er kun under
trykk, når det strømmer vann gjennom den.
54 electrolux
Hvis det er en lekkasje i vanninntaksslangen,
vil sikkerhetsventilen avbryte vanngjennomstrømningen.
Vær forsiktig når du kopler til vanninntaksslangen:
• Ikke legg vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen i vann.
• Hvis vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen er defekt, må du trekke støpselet
ut øyeblikkelig.
• En vanninntaksslange med sikkerhetsventil må kun skiftes ut av kundeservice.
Advarsel Farlig spenning
Vannavløpsslange
1. Kople vannavløpsslangen til vannlåsen
under vasken, og fest den under arbeidsbenken. Dette forhindrer at avløpsvann
fra vasken renner tilbake i maskinen.
2. Kople avløpsslangen til et fastmontert avløpsrør med ventil (minimum indre diameter 4 cm).
Påse at det ikke er knekk på avløpsslangen
og at den ikke ligger i klem eller er vridd. Ellers
tømmes ikke vannet skikkelig.
Fjern proppen i vasken når maskinen tømmer
ut vannet, ellers kan vannet renne tilbake i
maskinen igjen.
En skjøteslange må ikke være lenger enn 2
m. Den innvendige diameteren må ikke være
mindre enn diameteren på slangen.
Hvis vannavløpsslangen koples til en vannlås
under en vask, må du fjerne plastmembranen
(A). Hvis du ikke fjerner membranen, kan matrester føre til blokkering i vannlåsen
Maskinen har en sikkerhetsinnretning
som forhindrer at avløpsvann renner tilbake i maskinen. Hvis røret på vasken
har en innebygget tilbakeslagsventil kan
dette føre til at oppvaskmaskinen ikke
tømmer som den skal. Fjern antireturventilen.
Obs Påse at vannforbindelsene er tette
for å unngå lekkasjer.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Elektrisk tilkopling
Advarsel Produsenten er ikke ansvarlig
dersom du ikke følger disse
sikkerhetsforholdsreglene.
Jorde apparatet i samsvar med forholdsreglene om sikkerhet.
Påse at den nominelle spenningen og
strømtypen på typeskiltet samsvarer
med spenningen og strømtypen fra din
strømforsyning.
Bruk alltid en korrekt installert og støtsikker stikkontakt.
Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Brannfare.
Ikke skift strømkabelen selv. Kontakt
kundeservice.
electrolux 55
Påse at støpselet er tilgjengelig etter installasjonen.
Miljøvern
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Det skal
derimot bringes til et mottak for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der
du anskaffet det.
Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes. Deler av plast er merket med f.eks.
>PE<, >PS< osv. Kast emballasjematerialene i riktig avfallsbeholder hos kommunens
avfallsinnsamlingsstasjon.
Advarsel Gå frem som følger for å
avfallsbehandle apparatet:
• Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Kutt strømkabelen med støpselet, og
kast det separat.
• Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer at
barn kan lukke seg selv inne i apparatet og utsette seg for livsfare.
Ikke trekk støpselet ut av stikkontakten
etter kabelen for å kople fra apparatet.
Trekk alltid i selve støpselet.
56 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
Innehåll
Säkerhetsinformation
56
Produktbeskrivning
57
Kontrollpanel
58
Innan maskinen används första gången
59
Att ställa in vattenavhärdaren
60
Användning av avhärdningssalt
61
Användning av sköljmedel
61
Att ladda bestick och porslin
62
Användning av diskmedel
65
Multitab funktion
Att välja och starta ett diskprogram
Diskprogram
Underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Installation
Anslutning av vatten
Elektrisk anslutning
Miljöskydd
65
66
67
68
69
70
71
71
72
73
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda diskmaskinen på korrekt
sätt är det viktigt att du noggrant läser
igenom denna bruksanvisning innan du
installerar och använder diskmaskinen.
Förvara bruksanvisningen nära till hands
och se till att den också medföljer diskmaskinen om du flyttar eller säljer den.
Alla användare måste ha fullgod kännedom om användningen av diskmaskinen
och dess säkerhetsfunktioner.
Korrekt användning
• Denna diskmaskin är endast avsedd för
användning i hemmet.
• Använd diskmaskinen endast till att rengöra husgeråd som är lämpliga för diskmaskiner.
• Häll inte lösningsmedel i diskmaskinen.
Explosionsrisk föreligger.
• Placera knivar och andra vassa föremål i
bestickskorgen med spetsarna vända
nedåt. Lägg dem annars ned i den övre
korgen..
• Använd endast produkter (diskmedel, salt
och sköljmedel) som är avsedda för diskmaskiner.
• Het ånga kan strömma ut om du öppnar
luckan när maskinen är i drift. Risk för
brännskador föreligger.
• Plocka inte ut disk ur diskmaskinen förrän
diskprogrammet är klart.
• När diskprogrammet är klart, stäng av
diskmaskinen och stäng vattenkranen.
• Service på denna diskmaskin får endast
utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
• Försök inte att utföra reparationer på egen
hand, detta för att undvika personskador
ch skador på diskmaskinen. Kontakta alltid vår lokala serviceavdelning.
Allmän säkerhet
• Personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
om de har bristande erfarenhet och kunskap, får inte använda maskinen. De måste ges vägledning och instruktioner om
maskinens användning av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
• Följ säkerhetsanvisningarna från tillverkaren av diskmedlet för att undvika brännskador i ögon, mun och hals.
• Drick inte vattnet som diskmaskinen använder. Rester från diskmedlet kan finnas
kvar i maskinen.
• Stäng alltid luckan när diskmaskinen inte
skall användas, detta för att undvika personskador och för att ingen skall snubbla
på den öppna luckan.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
Barnsäkerhet
• Endast vuxna personer får använda denna
diskmaskin. Barn måste övervakas så att
de inte leker med maskinen.
electrolux 57
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning föreligger.
• Förvara alla diskmedel på en säker plats.
Låt inte barn ta i diskmedlen.
• Håll barn borta från diskmaskinen när luckan är öppen.
Installation
• Kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten. Nätanslut inte maskinen om den är skadad. Kontakta din
återförsäljare vid behov.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial innan
diskmaskinen används första gången.
• Den elektriska installationen måste utföras
av en kvalificerad och kompetent person.
• Alla rörläggningsarbeten måste utföras av
en kvalificerad och kompetent person.
• Modifiera inte denna produkt och ändra
inte dess specifikationer. Risk för personskador och skador på maskinen föreligger.
• Använd inte diskmaskinen om:
– nätkabeln eller vattenslangarna är skadade,
– maskinens kontrollpanel, övre panel eller sockel är skadad så att det går att
komma åt maskinens insida.
Kontakta vår lokala serviceavdelning.
• Borra inte i diskmaskinens sidor. Maskinens hydrauliska och elektriska komponenter kan skadas av detta.
Varning Följ noga instruktionerna för
anslutning av elektricitet och vatten.
Produktbeskrivning
1
2
3
4
5
6
7
8
Överkorg
Reglage för inställning av vattenhårdhet
Saltbehållare
Diskmedelsfack
Sköljmedelsfack
Typskylt
Filter
Nedre spolarm
9 Övre spolarm
Optisk signal
När diskprogrammet har startat visas en optisk signal på golvet nedanför diskmaskinens
lucka.
Om maskinen har installerats högre upp med
en skåpslucka monterad i linje med maskinens front syns inte den optiska signalen.
58 electrolux
Optisk signal
Optisk signal
Den röda
kontrollampan är
tänd.
Indikerar att diskprogrammet startar. Den röda kontrollampan lyser
under hela diskprogrammet.
Den röda
kontrollampan
blinkar.
Indikerar en felfunktion hos maskinen.
Den röda
kontrollampan
slocknar.
Indikerar att diskprogrammet är
klart.
Kontrollpanel
5
1
2
3
4
5
På/Av knapp
Programvalsknappar
Knapp för Fördröjd start
Indikeringar
Funktionsknappar
Indikeringar
Salt 1)
Indikeringen tänds när saltbehållaren behöver fyllas på. Se
avsnitt "Användning av diskmaskinssalt".
När du har fyllt på saltbehållaren kan indikeringen fortsätta
att lysa i några timmar. Detta har dock inte någon negativ
effekt på produktens funktion.
Multitab
Tänds när du aktiverar Multitabfunktionen. Se avsnitt "Multitabfunktion".
Program klart
Tänds när diskprogrammet är klart. Ytterligare funktioner:
• Vattenavhärdarens nivå.
• Aktivering/avaktivering av ljudsignalerna.
• Aktivering/avaktivering av spolglansdoseringen.
• Larm om produkten har en felfunktion.
1) När saltbehållaren är tom tänds inte motsvarande indikering under pågående diskprogram.
Programvalsknappar
Med dessa knappar väljer du diskprogram.
Tryck på en programknapp varpå motsva-
rande kontrollampa tänds. Se avsnittet "Programöversikt" för mer information om diskprogrammen.
electrolux 59
Knapp för Fördröjd start
Använd denna knapp för att fördröja starten
av ett diskprogram med 3, 6 eller 9 timmar.
Se avsnittet "Ställa in och starta ett diskprogram".
Funktionsknappar
Använd funktionsknapparna för att göra följande:
• Ställa in vattenavhärdaren. Se avsnittet
"Inställning av vattenavhärdaren".
• Aktivera / inaktivera ljudsignalerna. Se avsnittet "Ljudsignaler".
• Aktivera / inaktivera Multitabfunktionen. Se
avsnittet "Multitabfunktion".
• Aktivera / inaktivera sköljmedelsdoseringen när Multitabfunktionen är aktiverad. Se
avsnittet "Multitabfunktion".
• Avbryta ett pågående diskprogram eller
fördröjd start. Se avsnittet "Ställa in och
starta ett diskprogram".
Inställningsläge
Produkten måste vara i inställningsläge för att
du skall kunna göra följande:
• Ställa in ett diskprogram.
• Ställa in vattenavhärdarens nivå.
• Aktivera/avaktivera ljudsignalerna.
• Aktivera/avaktivera spolglansdoseringen.
Tryck på knappen På/AV. Produkten är i
inställningsläge när:
• Alla programindikeringar är tända.
Tryck på knappen På/Av. Produkten är inte i
inställningsläge när:
• Endast en programindikering är tänd.
• Ett program är inställt. Programmet måste
avbrytas för att återgå till inställningsläge.
Se avsnitt "Ställa in och starta ett diskprogram".
Ljudsignaler
Du kan höra en ljudsignal:
• När diskprogrammet är klart.
• Under inställning av vattenavhärdarens
nivå.
• När maskinen har en felfunktion.
Ljudsignalerna har aktiverats på fabriken.
Gör på följande sätt för att inaktivera ljudsignalerna:
1. Sätt på diskmaskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Håll funktionsknapparna B och C intryckta tills kontrollamporna för funktionsknapparna A, B och C börjar att blinka.
4. Tryck på funktionsknapp C.
– Kontrollamporna för funktionsknapparna A och B slocknar.
– Kontrollampan för funktionsknapp C
börjar att blinka.
– Kontrollampan för "Program klart"
tänds.
Ljudsignalerna är aktiverade.
5. Tryck på funktionsknapp C en gång till.
– Kontrollampan för "Program klart"
slocknar.
Ljudsignalerna är inaktiverade.
6. Stäng av diskmaskinen för att spara inställningen.
Gör på följande sätt för att aktivera ljudsignalerna:
1. Utför ovanstående procedur tills kontrollampan för "Program klart" tänds.
Innan maskinen används första gången
Se följande instruktioner för varje steg av proceduren:
1. Kontrollera att vattenavhärdarens nivå är
korrekt inställd för den hårdhet vattnet har
där du bor. Justera vattenavhärdaren vid
behov.
2. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
3. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
4. Ladda diskmaskinen med bestick, porslin
och övrig disk.
5. Ställ in lämpligt diskprogram för typen av
disk och smutsgraden.
6. Fyll på diskmedelsfacket med korrekt
mängd diskmedel.
7. Starta diskprogrammet.
Om du tänker använda kombinerade
disktabletter ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1", etc.),
se avsnittet "Multitabfunktion".
60 electrolux
Att ställa in vattenavhärdaren
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler och
salter från det inkommande vattnet. Mineraler och salter kan ha en negativ effekt på maskinens funktion.
Vattnets hårdhet mäts enligt ekvivalenta skalor:
• Tyska grader (dH°).
• Franska grader (°TH).
• mmol/l (millimol per liter - en internationell
enhet för vattnets hårdhetsgrad).
• Clarke.
Ställ in vattenavhärdaren på den hårdhet
vattnet har där du bor. Hör efter hos Vattenverket om du är osäker.
Vattenhårdhet
Inställning av vattnets hårdhet
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuellt
elektroniskt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Salt behöver inte användas.
Du måste ställa in vattenavhärdaren manuellt eller elektroniskt.
Manuell inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på läge
2.
1. Öppna luckan.
2. Plocka ut underkorgen.
3. Ställ vattenavhärdarens reglage i läge 1
eller 2 (se tabell).
4. Sätt tillbaka underkorgen på plats.
5. Stäng luckan.
Elektronisk inställning
Vattenavhärdaren är fabriksinställd på
nivå 5.
1. Sätt på diskmaskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Håll funktionsknapparna B och C intryckta tills kontrollamporna för funktionsknapparna A, B och C börjar att blinka.
4. Släpp funktionsknapparna B och C.
5. Tryck på funktionsknapp A.
– Kontrollampan för funktionsknapp A
fortsätter att blinka.
– Kontrollamporna för funktionsknapparna B och C slocknar.
– Kontrollampan för "Program klart" börjar att blinka.
– Du kan höra en ljudsignal.
Inställningsfunktionen för vattenavhärdaren är aktiverad.
Kontrollampan för "Program klart" blinkar
och en ljudsignal avges för att indikera
vattenavhärdarens inställda nivå. Pausen
varar cirka 3 sekunder.
Exempel: 5 blinkningar / 5 intermittenta
ljudsignaler - paus - 5 blinkningar / 5 intermittenta ljudsignaler - paus, etc... =
nivå 5.
6. Tryck en gång på funktionsknapp A för att
öka vattenavhärdarens nivå ett steg.
7. Tryck på strömbrytaren för att spara inställningen.
electrolux 61
Användning av avhärdningssalt
Försiktighet Använd endast salter som
är avsedda för diskmaskiner. Typer av
salt som inte är avsedda för
diskmaskiner skadar vattenavhärdaren.
Försiktighet Saltkorn eller saltvatten
som blir kvar på botten i maskinen kan
orsaka korrosion. Fyll på diskmaskinen
med salt innan du startar ett
diskprogram för att undvika korrosion.
4. Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens
öppning.
5. Stäng saltbehållaren genom att vrida
locket medurs.
Det är normalt att vatten rinner över när
du fyller på salt.
När du ställer in vattenavhärdaren på nivå 1
med den elektroniska metoden förblir inte
saltbehållarens kontrollampa tänd.
Gör så här för att fylla på saltbehållaren:
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs.
2. Fyll på saltbehållaren med en liter vatten
(endast första gången).
3. Använd tratten för att fylla saltbehållaren
med salt.
Användning av sköljmedel
Försiktighet Använd endast sköljmedel
som är avsedda för diskmaskiner.
Fyll inte på sköljmedelsfacket med andra
produkter (t.ex. rengöringsmedel eller
flytande diskmedel). Det kan skada diskmaskinen.
Genom att använda sköljmedel kan disken torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Sköljmedlet tillsätts automatiskt under
den sista sköljfasen.
Gör så här för att fylla på sköljmedelsfacket:
1. Tryck på spärren (A) för att öppna sköljmedelsfacket.
62 electrolux
2. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
Markeringen "max." indikerar den maximala nivån.
3. Torka upp eventuellt utspillt sköljmedel
med en absorberande trasa så att det inte
bildas för mycket skum under nästa diskprogram.
4. Stäng sköljmedelsfacket.
Fyll på sköljmedelsfacket när indikatorn (B)
blir klar (genomskinlig).
Justera doseringen av sköljmedel
Doseringen av sköljmedel är fabriksinställd
på läge 4.
Du kan ställa in doseringen av sköljmedel
mellan läge 1 (lägsta dosering) och läge 6
(högsta dosering).
1. Vrid på doseringsreglaget för att öka eller
minska doseringen.
– Öka doseringen om det är vatten- eller
kalkfläckar på disken.
– Minska doseringen om det är ränder,
vita fläckar eller en blåaktig beläggning
på disken.
Att ladda bestick och porslin
Råd och tips
Försiktighet Använd diskmaskinen
endast för husgeråd som är lämpliga för
diskmaskiner.
Använd inte diskmaskinen för att rengöra föremål som kan absorbera vatten (t.ex. svampar eller trasor).
electrolux 63
• Gör på följande sätt innan du laddar bestick och porslin:
– Avlägsna alla matrester och andra
smutspartiklar.
– Mjuka upp rester av inbränd mat i pannor.
• Gör på följande sätt när du laddar bestick
och porslin:
– Ladda ihåliga föremål (t.ex. koppar, glas
och pannor) med öppningarna vända
nedåt.
– Se till att vatten inte kan samlas i glas
eller andra föremål med djup bas.
– Se till att bestick och porslin inte ligger
inuti andra föremål.
– Se till att bestick och porslin inte täcker
andra föremål.
– Se till att glas inte vidrör andra glas.
– Placera små föremål i bestickskorgen.
• Plastföremål och teflonbehandlade pannor
kan hålla kvar vattendroppar. Plastföremål
torkar inte lika bra som porslin och stålföremål.
• Placera lätta föremål i överkorgen. Se till att
föremålen inte kan röra sig.
Bestickskorg
Varning Ställ inte långa knivar vertikalt.
Arrangera långa och vassa föremål
liggande i överkorgen. Var försiktig med
vassa föremål.
Placera gafflar och skedar med handtagen
vända nedåt.
Placera knivar med handtagen vända uppåt.
Försiktighet Kontrollera att
spolarmarna kan rotera fritt innan du
startar ett diskprogram.
Varning Stäng alltid luckan när du är klar
med att ladda eller plocka ur disk. En
öppen lucka kan vara farlig.
Underkorg
Placera kastruller, lock, tallrikar, salladsskålar
och bestick i underkorgen. Placera serveringsfat och stora lock längs korgens kanter.
Blanda skedar med andra bestick så att de
inte fastnar i varandra.
Sänk ned bestickskorgens handtag för att
placera besticken i korgen.
64 electrolux
Placera glas med hög fot i koppställen med
fötterna vända nedåt. Fäll upp koppställen för
att placera höga föremål.
Använd besticksgallret. Om bestickens storlek inte medger användning av gallret kan det
lätt döljas.
Justering av överkorgens höjd
För att placera stora tallrikar i underkorgen,
flytta först överkorgen till den övre positionen.
Föremålens maximala höjd i
överkorgen
underkorgen
Övre position
20 cm
31 cm
Undre position
24 cm
27 cm
Gör så här för att flytta överkorgen till den
övre positionen:
1. Dra ut korgen så långt det går.
2. Lyft försiktigt båda sidorna uppåt tills mekanismen hakar i och korgen sitter stadigt.
Överkorg
Den övre korgen är avsedd för tallrikar (max.
24 cm i diameter), tefat, salladsskålar, koppar, glas, kastruller och lock. Arrangera föremålen så att vattnet når alla ytor.
Gör så här för att flytta överkorgen till den
undre positionen:
1. Dra ut korgen så långt det går.
2. Lyft försiktigt båda sidorna uppåt.
3. Håll i mekanismen och låt den sakta falla
tillbaka nedåt.
electrolux 65
Försiktighet
• Lyft eller sänk inte korgen på endast
ena sidan.
• Placera inte koppar i koppställen när
korgen är i den övre positionen.
Användning av diskmedel
Använd endast diskmedel (pulver, flytande eller tabletter) som är lämpliga för
diskmaskiner.
Läs och följ anvisningarna på förpackningen:
• Dosera enligt tillverkarens anvisningar.
• Rekommendationer för förvaring.
Skydda miljön genom att inte använda
mer än den rekommenderade mängden
diskmedel.
A
B
Gör så här för att fylla på diskmedelsfacket:
1. Öppna locket till diskmedelsfacket.
4. Om du använder disktabletter, lägg tabletten i huvuddiskfacket ( A).
2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket ( A).
Markeringen anger doseringen:
20 = cirka 20 gram diskmedel,
30 = cirka 30 gram diskmedel.
3. Om du tänker köra ett diskprogram med
fördiskfas, häll i mer diskmedel i fördiskfacket ( B).
Multitab funktion
Multitabfunktionen är avsedd för kombinerade disktabletter.
5. Stäng locket till diskmedelsfacket. Tryck
på locket tills det låser fast i läge.
Olika märken av diskmedel löses upp
olika snabbt. Vissa disktabletter uppnår
inte bästa rengöringsresultat under korta diskprogram. Avänd långa diskprogram med disktabletter för att avlägsna
allt diskmedel.
66 electrolux
Dessa tabletter innehåller ämnen såsom
diskmedel, sköljmedel och disksalt. Vissa typer av tabletter kan innehålla andra ämnen.
Kontrollera om dessa tabletter är lämpliga för
vattnets hårdhet där du bor. Se tillverkarens
anvisningar.
När du aktiverar Multitabfunktionen förblir
den aktiverad tills du inaktiverar den.
Multitabfunktionen stoppar automatiskt doseringen av sköljmedel och salt. Kontrollampan för saltbehållaren inaktiveras.
Programtiden kan öka när du använder Multitabfunktionen.
Aktivera eller inaktivera Multitabfunktionen innan du startar ett diskprogram.
Du kan inte aktivera eller inaktivera Multitabfunktionen medan ett program pågår. Avbryt diskprogrammet och ställ sedan in det igen.
För att aktivera Multitabfunktionen:
• Håll de två Multitab-knapparna (funktionsknapparna D och E) intryckta. Kontrollampan för Multitabfunktionen tänds.
För att inaktivera Multitabfunktionen:
• Håll de två Multitab-knapparna (funktionsknapparna D och E) intryckta. Kontrollampan för Multitabfunktionen slocknar.
Gör så här om torkresultaten inte är
tillfredsställande:
1. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
2. Aktivera sköljmedelsdoseringen.
3. Ställ in sköljmedelsdoseringen på
läge 2.
• Du kan endast aktivera eller inaktivera
sköljmedelsdoseringen när Multitabfunktionen är aktiverad,
För att aktivera sköljmedelsdoseringen:
1. Sätt på diskmaskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Håll funktionsknapparna B och C intryckta.
– Kontrollamporna för funktionsknapparna A, B och C börjar att blinka.
4. Tryck på funktionsknapp B.
– Kontrollamporna för funktionsknapparna A och C slocknar.
– Kontrollampan för funktionsknapp B
fortsätter att blinka.
5. Tryck på funktionsknapp B en gång till.
– Kontrollampan för "Program klart"
tänds.
6. Stäng av diskmaskinen för att spara inställningen.
För att inaktivera sköljmedelsdoseringen, utför ovanstående steg tills kontrollampan för
"Program klart" slocknar.
För att åter använda vanligt diskmedel:
1. Inaktivera Multitabfunktionen.
2. Fyll på saltbehållaren och sköljmedelsfacket.
3. Ställ in vattenavhärdaren på den
högsta nivån.
4. Kör ett diskprogram utan disk.
5. Ställ in vattenavhärdaren på den
hårdhet vattnet har där du bor.
6. Justera doseringen av sköljmedel.
Att välja och starta ett diskprogram
Ställ in diskprogrammet med luckan på
glänt. Diskprogrammet startar först när
luckan stängs. Tills dess går det att ändra inställningarna.
Gör så här för att ställa in och starta ett diskprogram:
1. Sätt på diskmaskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Tryck på en av programknapparna. Se
avsnittet "Programöversikt".
– Kontrollampan för det valda programmet tänds.
4. Stäng luckan.
– Diskprogrammet startar.
Medan diskprogrammet pågår kan du
inte ändra programmet. Avbryt diskprogrammet.
Varning Pausa eller avbryt ett pågående
diskprogram endast om det är absolut
nödvändigt.
Försiktighet Öppna luckan försiktigt.
Het ånga kan strömma ut.
Göra en paus i ett diskprogram
Öppna luckan.
• Programmet stannar.
electrolux 67
Stäng luckan.
• Programmet fortsätter från den punkt där
det avbröts.
gör det och stänger luckan igen fortsätter nedräkningen från den punkt där den
avbröts.
Avbryta ett diskprogram
1. Håll funktionsknapparna B och C intryckta tills alla programlampor tänds.
2. Släpp funktionsknapparna B och C för att
avbryta diskprogrammet.
Du kan i detta läge göra följande:
1. Stänga av diskmaskinen.
2. Ställa in ett nytt diskprogram.
Fylla på diskmedelsfacket innan du ställer in
ett nytt diskprogram.
Avbryta en fördröjd start:
1. Håll funktionsknapparna B och C intryckta tills alla programlampor tänds.
– När du avbryter en fördröjd start så avbryts också diskprogrammet.
2. Ställ in ett nytt diskprogram.
Ställa in och starta ett diskprogram med
fördröjd start
1. Tryck på strömbrytaren.
2. Ställ in ett diskprogram.
– Kontrollampan för det valda programmet tänds.
3. Tryck på knappen "Fördröjd start" tills
kontrollampan för önskat antal timmar
börjar att blinka (3, 6 eller 9 timmar).
4. Stäng luckan.
– Nedräkningen av den fördröjda starten
börjar.
– Nedräkningen minskar i steg om 3 timmar.
När nedräkningen löper ut startar diskprogrammet automatiskt.
Öppna inte luckan under nedräkningen
för att inte avbryta nedräkningen. Om du
När diskprogrammet är klart
• Diskmaskinen har stannat automatiskt.
• Ljudsignalen för "Program klart" avges.
1. Öppna luckan.
– Kontrollampan för "Program klart"
tänds.
– Kontrollampan för det avslutade programmet förblir tänd.
2. Tryck på strömbrytaren.
3. För bättre torkresultat, låt luckan stå på
glänt några minuter innan du plockar ut
disken.
Låt disken kallna innan du plockar ut den
ur diskmaskinen. Hett porslin skadas
lätt.
Plocka ut diskgodset
• Plocka först ut diskgods från den nedre
korgen, sedan från den övre.
• Det kan finnas vatten på diskmaskinens
sidor och lucka. Rostfritt stål kallnar fortare
än diskgodset.
Diskprogram
Diskprogram
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Intensiv
Mycket smutsigt
diskgods
Porslin, bestick, kastruller och pannor
Fördisk
Huvuddisk upp till 70 °C
2 mellanliggande sköljningar
Avslutande sköljning
Torkning
Normalt smutsigt
diskgods
Porslin och bestick
Normal
Fördisk
Huvuddisk upp till 65 °C
1 mellanliggande sköljning
Avslutande sköljning
Torkning
Normalt eller lätt
smutsigt diskgods
Porslin och bestick
Huvuddisk upp till 60 °C
Avslutande sköljning
Snabbdisk 1)
Programbeskrivning
68 electrolux
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programbeskrivning
Normal smuts
Porslin och bestick
Fördisk
Huvuddisk upp till 50 °C
1 mellanliggande sköljning
Avslutande sköljning
Torkning
Normalt eller lätt
smutsigt
Ömtåligt porslin och
glas
Huvuddisk upp till 45 °C
1 mellanliggande sköljning
Avslutande sköljning
Torkning
Ekonomi 2)
Glas
1) Detta är det perfekta, dagliga programmet när maskinen endast är delvis påfylld. Det är idealiskt för
en familj på 4 personer som endast vill fylla på porslin och bestick efter frukost och middag.
2) Testprogram för provningsanstalter. Se medföljande separata folder för information om testdata.
Förbrukningsvärden
Program
Programtid (minuter)
Energiförbrukning
(kWh)
Vatten (liter)
Intensiv
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Normal
90 - 100
1,1 - 1,2
15 - 16
Snabbdisk
30
0,8
8
Ekonomi
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
Glas
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
Förbrukningsvärdena kan variera beroende på vattnets tryck och tempera-
tur, variationer i nätspänningen och
mängden diskgods.
Underhåll och rengöring
Varning Stäng av diskmaskinen innan
du rengör filtren.
Rengöring av filtren
Försiktighet Använd inte diskmaskinen
utan att filtren sitter på plats. Kontrollera
att filtren har monterats korrekt. Felaktig
montering resulterar i dåliga diskresultat
och skadar maskinen.
Rengör filtren vid behov. Smutsiga filter försämrar diskresultaten.
Diskmaskinen har tre filter:
1. grovfilter (A)
2. mikrofilter (B)
3. platt filter (C)
A
B
C
Rengör filtren på följande sätt:
1. Öppna luckan.
2. Plocka ut underkorgen.
3. För att låsa upp filtersystemet, vrid handtaget på mikrofiltret (B) cirka ett 1/4 varv
moturs.
electrolux 69
10. Placera grovfiltret (A) i mikrofiltret (B) och
tryck ihop filtren.
11. Sätt tillbaka filtersystemet på plats.
12. För att låsa filtersystemet, vrid handtaget
på mikrofiltret (B) medurs tills det låser
fast.
13. Sätt tillbaka underkorgen på plats.
14. Stäng luckan.
Avlägsna inte spolarmarna.
4. Avlägsna filtersystemet.
5. Håll grovfiltret (A) i handtaget som har ett
hål.
6. Lossa grovfiltret (A) från mikrofiltret (B).
7. Lossa det platta filtret (C) från diskmaskinens botten.
Om hålen i spolarmarna täpps igen av matrester kan hålen rensas med en cocktailpinne.
Utvändig rengöring
Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa. Använd endast neutrala, milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel (aceton, trikloretylen eller liknande).
Åtgärder vid frysrisk
Försiktighet Installera inte
diskmaskinen på en plats där
temperaturen kan sjunka under 0 °C.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av frost.
8. Rengör filtren under rinnande vatten.
9. Sätt tillbaka det platta filtret (C) på plats i
diskmaskinens botten.
Om detta inte går att undvika, töm maskinen
och stäng luckan. Koppla loss tillvattenslangen och töm slangen på vatten.
Om maskinen inte fungerar
Diskmaskinen startar inte eller stoppar under
drift.
Om ett fel uppstår, försök först att lösa problemet på egen hand. Kontakta vår serviceavdelning om du inte kan lösa problemet.
Försiktighet Stäng av diskmaskinen
innan du går igenom följande förslag på
korrigerande åtgärder.
Felkod och problem
Möjliga orsaker och åtgärder
• Kontrollampan för det pågående
programmet blinkar kontinuerligt.
• Intermittent ljudsignal
• Kontrollampan för "Program klart"
blinkar 1 gång.
Diskmaskinen fylls inte med vatten.
• Vattenkranen är blockerad eller belagd med kalk.
Rengör vattenkranen.
• Vattenkranen är stängd.
Öppna vattenkranen.
• Filtret i tilloppsslangen är igentäppt.
Rengör filtret.
• Anslutningen av tilloppsslangen är felaktig. Slangen kan vara
snodd eller klämd.
Kontrollera att slangen är korrekt ansluten.
70 electrolux
Felkod och problem
Möjliga orsaker och åtgärder
• Kontrollampan för det pågående
programmet blinkar kontinuerligt.
• Intermittent ljudsignal
• Kontrollampan för "Program klart"
blinkar 2 gånger.
Diskmaskinen tömmer inte vattnet.
• Avloppsmuffen är blockerad.
Rengör avloppsmuffen.
• Anslutningen av tömningsslangen är felaktig. Slangen kan
vara snodd eller klämd.
Kontrollera att slangen är korrekt ansluten.
• Kontrollampan för det pågående
programmet blinkar kontinuerligt.
• Intermittent ljudsignal
• Kontrollampan för "Program klart"
blinkar 3 gånger.
Översvämningsskyddet har aktiverats.
• Stäng vattenkranen och kontakta vår lokala serviceavdelning.
Programmet startar inte.
• Luckan till diskmaskinen är inte stängd.
Stäng luckan.
• Stickkontakten sitter inte i eluttaget.
Sätt i stickkontakten.
• Säkringen har bränt i hushållets säkringsskåp.
Byt ut säkringen.
• Fördröjd start är inställd.
Avbryt startfördröjningen för att starta programmet omedelbart.
Sätt på diskmaskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det
avbröts. Kontakta vår serviceavdelning om
problemet återkommer.
För att kunna hjälpa dig snabbt och korrekt
behöver du ha följande uppgifter till hands:
• Modellbeteckning (Mod.)
• Produktnummer (PNC)
• Serienummer (S.N.)
Dessa uppgifter finner du på typskylten.
Anteckna uppgifterna här:
Modellbeteckning: ....................
Produktnummer: ....................
Serienummer: ....................
Diskresultaten är inte tillfredsställande
Disken är inte ren.
• Det valda diskprogrammet är inte lämpligt för typen av disk och
smutsgraden.
• Korgarna har laddats på fel sätt så att vattnet inte når alla ytor.
• Spolarmarna kan inte rotera fritt på grund av att disken har laddats
på fel sätt.
• Filtren är smutsiga eller felaktigt monterade.
• För lite eller inget diskmedel har använts.
Det är kalkbeläggningar på
disken.
• Saltbehållaren är tom.
• Vattenavhärdaren är inställd på fel nivå.
• Locket till saltbehållaren är inte stängt ordentligt.
Disken är våt och glanslös.
• Sköljmedel har inte använts.
• Sköljmedelsfacket är tomt.
Det är ränder, mjölkaktiga
fläckar eller en blåaktig beläggning på glas och porslin.
• Minska doseringen av sköljmedel.
Vattendroppar har torkat in på
glas och porslin.
• Öka doseringen av sköljmedel.
• Diskmedlet kan också vara orsaken.
Tekniska data
Mått
Bredd cm
44,6
electrolux 71
Höjd cm
81,8 - 87,8
Djup cm
55
Elektrisk anslutning - Nätspänning - Total effekt - Säkring
Information om den elektriska anslutningen finns på typskylten som
sitter på innerkanten av diskmaskinens lucka.
Vattentryck
Min
0,5 bar (0,05 MPa)
Max
8 bar (0,8 MPa)
Kapacitet
Kuvert
9
Installation
Varning Kontrollera att stickkontakten
inte sitter i eluttaget under installationen.
Viktigt Följ anvisningarna i bifogad
beskrivning för att:
• Bygga in diskmaskinen.
• Montera dekorskiva.
• Ansluta vatten- och tömningsslang.
Installera diskmaskinen under bänk.
Vid behov av reparation skall diskmaskinen
vara lätt åtkomlig för servicetekniker.
Placera diskmaskinen intill en vattenkran och
ett avlopp.
För tömningsslang och elkabel behövs öppningar.
Diskmaskinen har justerbara fötter för justering av höjden.
Se till att tilloppsslangen, tömningsslangen
och elkabeln inte är klämda eller vikta när
maskinen sätts på plats.
Placera diskmaskinen intill andra
enheter
Se till att bänken under vilken maskinen placeras är av säker konstruktion (andra köksenheter, skåp, vägg).
Justera diskmaskinens nivå
Se till att maskinen är i våg och tätar luckan
korrekt. Om maskinens nivå är korrekt, når
inte luckan sidorna på skåpet. Om luckan
inte stänger korrekt, lossa eller drag åt justeringsfötterna tills maskinen är i våg.
Anslutning av vatten
Tilloppsslang
Anslut diskmaskinen till en varm- (max 60°)
eller kallvattensledning.
Om varmvattnet kommer från en alternativ
energikälla som är mer miljövänlig (till exempel bergvärme, fjärrvärme eller vindkraft), använd en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med
3/4" utvändig gänga.
Kontrollera att det inte finns några veck på
tilloppsslangen och att slangen inte är klämd
eller vinklad.
Montera låsmuttern korrekt för att förhindra
vattenläckage.
Försiktighet Använd inte
anslutningsslangar från en gammal
maskin.
Tilloppsslangen har dubbla väggar och har
en kabel inuti samt en säkerhetsventil. Det är
endast tryck i tilloppsslangen när vattenkranen är öppen. Om det är en läcka i tilloppsslangen stänger säkerhetsventilen av vattentillförseln.
Var försiktig när tilloppsslangen ansluts:
Vattentrycket skall vara inom gränsvärdena
( se "Tekniska data"). Se till att du får det rätta
medeltrycket i ditt område från din vattenleverantör.
Försiktighet Anslut inte diskmaskinen
till nya ledningar eller ledningar som inte
har använts på lång tid. Låt vattnet rinna
några minuter, anslut därefter
tilloppsslangen.
72 electrolux
• Lägg inte tilloppsslangen eller säkerhetsventilen i vatten.
• Om tilloppsslangen eller säkerhetsventilen
är skadad, tag genast ur stickkontakten
från eluttaget.
• Låt bara kundtjänst byta tilloppsslang eller
säkerhetsventil.
Varning Farlig spänning
Tömningsslang
1. Anslut tömningsslangen till diskhons avloppsmuff och fäst slangen på undersidan av bänkskivan. Detta förhindrar att
avloppsvatten från diskhon rinner tillbaka
in i maskinen.
2. Anslut tömningsslangen till ett stigrör
med ett ventilationshål som har minst 4
cm invändig diameter.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Se till att tömningsslangen inte är snodd eller
klämd så att vattnet inte kan tömmas korrekt.
Lossa diskhons propp när diskmaskinen
tömmer vatten för att förhindra att vattnet rinner tillbaka in i maskinen.
En förlängd tömningsslang får inte vara längre än 2 meter. Den invändiga diametern får
inte vara mindre än slangens diameter.
Om du ansluter tömningsslangen till en tapp
på ett vattenlås under en diskho är det viktigt
att du avlägsnar plastmembranet (A). Om
membranet inte avlägsnas kan matpartiklar
ansamlas och täppa igen tömningsslangens
förbindning.
Diskmaskinen har en säkerhetsfunktion
som förhindrar att smutsigt vatten rinner
tillbaka in i maskinen. Om avloppsmuffen har en backventil kan denna hindra
diskmaskinen från att tömma korrekt. Ta
bort backventilen.
Försiktighet Kontrollera att
vattenanslutningarna är helt täta för att
undvika vattenläckage.
Elektrisk anslutning
Varning Tillverkaren ansvarar inte för
skador orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Jorda diskmaskinen enligt gällande säkerhetsbestämmelser.
Kontrollera att spänningen och strömstyrkan i ditt hem överensstämmer med
de märkdata som anges på diskmaskinens typskylt.
Anslut alltid maskinen till ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand föreligger.
Byt inte ut nätkabeln på egen hand. Kontakta vår lokala serviceavdelning.
Se till att stickkontakten är åtkomlig när
diskmaskinen har installerats.
Dra inte i nätkabeln för att koppla loss
diskmaskinen från eluttaget - ta tag i
stickkontakten.
electrolux 73
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och
kan återvinnas. Plastkomponenterna är
märkta med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera
förpackningsmaterialen i härför avsedda behållare på kommunens sopstationer.
Varning Gör på följande sätt för att
kassera diskmaskinen:
• Koppla loss maskinen från eluttaget.
• Klipp av nätkabeln och stickkontakten
och kassera dem.
• Kassera lucklåset. Detta gör att barn
inte kan bli innestängda i maskinen
med risk för deras liv.
74 electrolux
electrolux 75
www.electrolux.com
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele:
www.electrolux.dk
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.electrolux.se
117966731-00-042009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising