Electra | ESL45010 | User manual | Electrolux ESL45010 Korisnički priručnik

Electrolux ESL45010 Korisnički priručnik
upute za uporabu
návod k použití
használati útmutató
instrukcja obsługi
Perilica posuđa
Myčka nádobí
Mosogatógép
Zmywarka
ESL 45010
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve uporabe
Podešavanje omekšivača vode
Uporaba soli u perilici posuđa
Uporaba sredstva za ispiranje
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Uporaba deterdženta
Funkcija "Višenamjenske tablete"
2
3
4
5
6
7
7
8
11
12
Odabir i pokretanje programa pranja
Programi pranja
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Postavljanje
Spajanje na dovod vode
Spajanje na električnu mrežu
Briga za okoliš
12
14
14
15
17
17
17
18
19
Zadržava se pravo na izmjene
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pozorno pročitajte ove upute. To je u interesu vaše sigurnosti i osiguravanja
ispravnog rukovanja. Čuvajte ove upute
i uvjerite se da se one nalaze uz uređaj
ako ga selite ili prodajete. Sve osobe
koje koriste uređaj moraju biti u potpunosti upoznate s rukovanjem i sigurnosnim svojstvima.
Ispravna uporaba
• Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu
uporabu.
• Koristite ga samo za pranje kućanskog posuđa i pribora koje je predviđeno za pranje
u perilicama.
• Nemojte stavljati otapala u uređaj. Opasnost od eksplozije.
• Noževe i sve ostale šiljaste predmete stavite u košaricu za pribor za jelo s vrhovima
prema dolje. Ako to nije moguće, stavite ih
u vodoravnom položaju u glavnu košaru.
• Koristite jedino poznate marke sredstava
za perilice posuđa (sredstvo za pranje, sol,
sredstvo za ispiranje).
• Ako otvorite vrata dok uređaj radi, iz uređaja može prodrijeti vruća para. Opasnost
od opeklina.
• Nemojte vaditi posuđe iz perilice prije završetka programa pranja.
• Kada program pranja završi, iskopčajte
električni utikač iz utičnice i zatvorite slavinu za vodu.
• Ovaj uređaj smije popravljati samo ovlašteni serviser. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
• Nemojte sami popravljati perilicu kako biste izbjegli ozljede i oštećenja. Obavezno
pozovite najbliži ovlašteni servisni centar.
Opća sigurnost
• Osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetnim, mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ne smiju koristiti ovaj uređaj. Njih treba nadzirati ili uputiti u rukovanje uređajem osoba odgovorna
za njihovu sigurnost.
• Deterdženti za perilicu mogu prouzročiti
kemijske opekotine na očima, ustima i grlu.
Mogu ugroziti život! Pridržavajte se sigurnosnih uputa proizvođača deterdženata
za perilice posuđa.
• Nemojte piti vodu iz perilice posuđa. U
uređaju se mogu nalaziti ostaci deterdženta.
• Uvjerite se da su vrata uređaja uvijek zatvorena kad ga ne koristite. To pomaže u
spriječavanju ozljeda i zapinjanju na otvorena vrata.
• Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vratima.
Sigurnost djece
• Jedino odrasli smiju rukovati ovim uređajem. Djecu trebate nadzirati kako bi se
osigurali da se ona ne igraju s uređajem.
electrolux 3
• Čuvajte svu ambalažu izvan dohvata
djece. Postoji opasnost od gušenja.
• Držite sve deterdžente na sigurnom
mjestu. Ne dopuštajte djeci da diraju deterdžente.
• Držite djecu daleko od uređaja kad su vrata otvorena.
Postavljanje
• Uvjerite se da uređaj nije oštećen u prijevozu. Nemojte priključivati oštećeni uređaj.
Ako je potrebno, obratite se dobavljaču.
• Prije prve uporabe uklonite svu ambalažu.
• Električnu i hidrauličku instalaciju ovog uređaja mora izvesti kvalificirana i stručna
osoba.
• Ne pokušavajte izmijeniti specifikacije
ovog proizvoda ni vršiti bilo kakve preinake
na njemu. Mogli bi se ozlijediti.
• Nemojte mijenjati specifikacije niti vršiti
izmjene na proizvodu. Postoji opasnost od
ozljeda i oštećenja proizvoda.
• Nemojte koristiti uređaj:
– ako su oštećeni kabel napajanja ili cijevi
za vodu,
– ako je oštećena upravljačka ploča, radna površina ili letvice tako da se može
pristupiti unutrašnjosti uređaja.
Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
• Nemojte bušiti stranice uređaja kako biste
spriječili oštećenja hidrauličkih i električnih
komponenata.
Upozorenje Točno se pridržavajte
uputa koje se daju u odlomcima
posvećenim električnom priključivanju i
spajanju na vodu.
Opis proizvoda
1
2
3
4
5
6
7
Gornja košara
Prekidač tvrdoće vode
Spremnik za sol
Spremnik za sredstvo za pranje
Spremnik za sredstvo za ispiranje
Nazivna pločica
Filteri
8 Donja mlaznica
9 Gornja mlaznica
Optički signal
Nakon početka programa pranja, optički signal pojavljuje se na podu ispod vrata uređaja.
4 electrolux
Ako je uređaj postavljen više, u ravnini s vratima kuhinjskog ormarića, optički signal neće
biti vidljiv.
Optički signal
Crveno
svjetlo je
upaljeno.
Pokazuje početak programa
pranja. Crveno svijetlo ostaje
upaljeno za vrijeme programa
pranja.
Optički signal
Crveno
svjetlo
trepće.
Pokazatelj neispravnosti.
Crveno
svjetlo se
gasi.
Pokazatelj završetka programa
pranja.
Upravljačka ploča
5
1
2
3
4
5
Tipka Uključeno/Isključeno
Tipke za odabir programa
Tipka za odgodu početka
Indikatorska svjetla
Funkcijske tipke
Indikatorska svjetla
Sol
1)
Indikatorsko svjetlo uključuje se kada treba napuniti
spremnik za sol. Pročitajte poglavlje "Korištenje soli za perilicu".
Nakon punjenja spremnika indikatorsko svjetlo za sol
ostaje uključeno još nekoliko sati. To nema nikakve neželjene učinke na rad uređaja.
Funkcija Multitab
Uključuje se kada aktivirate funkciju Multitab. Pogledajte
poglavlje "Funkcija Multitab".
Završetak programa
Uključuje se kada je program pranja završen. Pomoćne
funkcije:
• Razina omekšivača vode.
• aktiviranje/deaktiviranje zvučnih signala.
• Aktiviranje/deaktiviranje spremnika sredstva za ispiranje.
• U slučaju neispravnog rada uređaja, oglašava se alarm.
1) Kada je spremnik za sol prazan, odgovarajuće indikatorsko svjetlo ne uključuje se dok radi program
pranja.
electrolux 5
Tipke za odabir programa
Ovim tipkama možete odabrati program
pranja. Pritisnite tipku programa, uključuje se
odgovarajuće indikatorsko svjetlo.
Pogledajte poglavlje "Programi pranja" i potražite više detalja o njima.
Tipka za odgodu početka
Koristite tipku za odgodu početka da biste
pokrenuli program pranja nakon vremenske
odgode od 3, 6 ili 9 sati. Pogledajte poglavlje
"Podešavanje i započinjanje programa
pranja".
Funkcijske tipke
Funkcijske tipke koristite za sljedeće operacije:
• za podešavanje omekšivača vode.
Pogledajte poglavlje "Podešavanje
omekšivača vode".
• za deaktivaciju/aktivaciju zvučnih signala.
Pogledajte poglavlje "Zvučni signali".
• za aktiviranje/deaktiviranje funkcije Multitab, Pogledajte poglavlje "Funkcija Multitab".
• Za deaktiviranje/aktiviranje spremnika
sredstva za ispiranje kada je aktivna
funkcija Multitab. Pogledajte poglavlje
"Funkcija Multitab".
• Za poništavanje programa pranja koji je u
tijeku ili za početak pranja s odgodom koji
je u tijeku. Pogledajte poglavlje "Podešavanje i započinjanje programa pranja".
Način podešavanja
Uređaj mora biti u načinu podešavanja kako
bi se mogle provesti sljedeće radnje:
• podešavanje programa pranja.
• podešavanje razine omekšivača vode.
• deaktivacija/aktivacija zvučnih signala.
• deaktivacija/aktivacija sredstva za ispiranje.
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno. Uređaj
je u načinu podešavanja kada:
• se uključe sva indikatorska svjetla programa.
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno. Uređaj
nije u načinu podešavanja kada:
• se uključi samo jedno indikatorsko svjetlo
programa.
• je postavljen program pranja. Poništite
program i vratite se na način podešavanja.
Pogledajte poglavlje "Podešavanje i započinjanje programa pranja".
Zvučni signali
Javlja se zvučni signal:
• na kraju programa pranja.
• tijekom podešavanja razine omekšivača
vode.
• u slučaju pogreške u radu uređaja.
Aktivacija zvučnih signala tvornički je postavljena.
Za deaktivaciju zvučnih signala učinite sljedeće:
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u načinu podešavanja.
3. Pritisnite i zadržite funkcijske tipke B i C
dok indikatorska svjetla funkcijskih tipki
A, B i C ne počnu treperiti.
4. Pritisnite funkcijsku tipku C.
– Indikatorska svjetla funkcijskih tipki A i
B se isključuju.
– Indikatorsko svjetlo funkcijske tipke C
počinje treperiti.
– Uključuje se indikatorsko svjetlo kraja
programa.
Zvučni signali su aktivirani.
5. Ponovo pritisnite funkcijsku tipku C.
– Indikatorsko svjetlo kraja programa se
isključuje.
Zvučni signali su deaktivirani.
6. Isključite uređaj kako biste spremili radne
postavke.
Za aktivaciju zvučnih signala učinite sljedeće:
1. Ponavljajte gore opisani postupak dok se
ne uključi indikatorsko svjetlo kraja programa.
Prije prve uporabe
Svaki korak postupka mora biti u skladu sa
sljedećim uputama:
1. Provjerite odgovara li razina omekšivača
vode tvrdoći vode u vašem području. Po
6 electrolux
2.
3.
4.
5.
6. U spremnik stavite odgovarajuću količinu
sredstva za pranje.
7. Pokrenite program pranja.
potrebi podesite razinu omekšivača vode.
Napunite spremnik soli.
Napunite spremnik sredstvom za ispiranje.
Stavite pribor za jelo i posuđe u perilicu
posuđa.
Postavite program koji odgovara vrsti i
zaprljanosti posuđa.
Ako koristite kombinirane tablete sredstva za pranje ("3 u 1", "4 u 1", "5 u 1"
itd.), pogledajte poglavlje "Funkcija
Multitab".
Podešavanje omekšivača vode
Omekšivač vode uklanja minerale i soli iz dovodne vode. Minerali i soli mogu imati loš učinak na rad uređaja.
Tvrdoća vode mjeri se sljedećim ekvivalentnim ljestvicama:
• njemačkim stupnjevima (dH°).
• francuskim stupnjevima (°TH).
• mmol/l (milimol po litri, međunarodna jedinica za tvrdoću vode)
• Clarke
Pogledajte tvrdoću vode na vašem području
i podesite omekšivač vode. Kakva je tvrdoća
vode na vašem području možete dpzmato
pd vašeg vodoopskrbnog poduzeća.
Tvrdoća vode
Podešavanje tvrdoće vode
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
ručno
elektronski
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Nije potrebno koristiti sol.
Omekšivač vode morate podesiti ručno
ili elektronski.
Ručno podešavanje
Uređaj je tvornički postavljen na razinu 2.
1. Otvorite vrata.
2. Izvucite donju košaru.
3. Okrenite prekidač tvrdoće vode u položaj
1 ili 2 (pogledajte grafikon).
4. Vratite donju košaru.
5. Zatvorite vrata.
Elektroničko podešavanje
Omekšivač vode tvornički je postavljen
na razinu 5.
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u načinu podešavanja.
electrolux 7
3. Pritisnite i zadržite funkcijske tipke B i C
dok indikatorska svjetla funkcijskih tipki
A, B i C ne počnu treperiti.
4. Otpustite funkcijske tipke B i C.
5. Pritisnite funkcijsku tipku A.
– Indikatorsko svjetlo funkcijske tipke A
nastavlja treperiti.
– Indikatorska svjetla funkcijskih tipki B i
C će se ugasiti.
– Počinje treperiti indikatorsko svjetlo
kraja programa.
– Javlja se zvučni signal.
Aktivira se funkcija podešavanja omekšivača vode.
Treperi indikatorsko svjetlo kraja pranja i
javlja se zvučni signal koji prikazuje razinu
omekšivača vode. Pauza traje približno 3
sekundi.
Primjer: 5 treptaja / 5 isprekidanih zvučnih
signala - stanka - 5 treptaja / 5 isprekidanih zvučnih signala - stanka itd. = razina
5
6. Jednom pritisnite funkcijsku tipki A kako
biste povećali razinu omekšivača vode za
jedan stupanj.
7. Zatim pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje kako biste spremili postavke.
Uporaba soli u perilici posuđa
Pozor Koristite isključivo sol za perilice
za posuđe. Soli koje nisu primjenjive u
perilicama za posuđe izazivaju oštećenja
omekšivača vode.
Pozor Zrnca soli i slana voda na dnu
uređaja mogu izazvati koroziju. Kako
biste spriječili koroziju, prije početka
programa pranja u uređaj stavite sol.
Za punjenje spremnika soli učinite
sljedeće:
1. Za otvaranje spremnika soli okrenite
poklopac u suprotnom smjeru od
kazaljke na satu.
2. Napunite spremnik soli 1 litrom vode
(samo prvi put).
3. Za punjenje spremnika solju koristite
lijevak.
4. Uklonite sol oko otvora spremnika soli.
5. Za zatvaranje spremnika soli okrenite
poklopac u smjeru kazaljke na satu.
Normalno je da se voda prelijeva iz
spremnika za sol kada ga napunite solju.
Kada elektronički postavite omekšivač vode
na razinu 1, indikatorsko svjetlo za sol ne
ostaje uključeno.
Uporaba sredstva za ispiranje
Pozor Koristite isključivo poznata
sredstva za ispiranje za perilice posuđa.
Nikada nemojte puniti spremnik sredstva za ispiranje drugim tvarima (npr.
sredstvo za pranje perilica posuđa,
tekuća sredstva za pranje). To može
prouzročiti oštećenja na uređaju.
Sredstvo za ispiranje omogućuje sušenje posuđa bez mrlja i pruga.
Sredstvo za ispiranje automatski se dodaje tijekom posljednjeg ispiranja.
Za punjenje spremnika sredstva za ispiranje
učinite sljedeće:
8 electrolux
1. Pritisnite tipku za otpuštanje (A) da biste
otvorili spremnik sredstva za ispiranje.
2. Napunite spremnik sredstvom za ispiranje. Oznaka max.prikazuje maksimalnu
razinu.
3. Proliveno sredstvo za ispiranje uklonite
upijajućom krpom kako biste spriječili
stvaranje prevelike pjene za vrijeme programa pranja koji slijedi.
4. Zatvorite spremnik sredstva za ispiranje.
Kada indikator sredstva za ispiranje (B)
svijetli, napunite spremnik.
Prilagođavanje količine sredstva za
ispiranje
Sredstvo za ispiranje tvornički je postavljeno
na razinu 4.
Doziranje sredstva za ispiranje možete postaviti između položaja 1 (najniže) i 6 (najviše).
1. Okrenite prekidač sredstva za ispiranje
kako biste povećali ili smanjili doziranje.
– Povećajte doziranje ako na posuđu
ima kapljica vode ili naslaga kamenca.
– Smanjite doziranje ako na posuđu ima
pruga, bjelkastih mrlja ili plavičastih
naslaga.
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Korisni savjeti
Pozor Uređaj koristite samo za pranje
kućanskog posuđa i pribora koje je
predviđeno za pranje u perilicama.
Nemojte ga koristiti za čišćenje predmeta koji
upijaju vodu (spužvi, krpa itd.).
electrolux 9
• Prije stavljanja pribora i posuđa učinite
sljedeće:
– Uklonite sve ostatke hrane i naslage.
– Omekšajte zagorjele ostatke u posuđu.
• Za vrijeme stavljanja pribora i posuđa učinite sljedeće:
– Stavite šuplje predmete (npr. šalice, čaše i lonce) otvorom okrenutim prema
dolje.
– Voda se ne smije nakupljati u spremniku
ili u dubokoj bazi.
– Pazite da pribor i posuđe ne leži jedno u
drugome.
– Pribor i posuđe ne smije se međusobno
pokrivati.
– Stakleni predmeti ne smiju se međusobno dodirivati.
– Male predmete položite u košaru za pribor za jelo.
• Plastični predmeti i tave prevučene slojem
protiv lijepljenja naginju zadržavanju
kapljica vode. Plastični predmeti ne suše
se jednako kao posuđe od porculana i
čelika.
• Lagano posuđe stavite u gornju košaru.
Pazite da se posuđe ne miče.
Košara za pribor za jelo
Upozorenje Nemojte stavljati noževe
dugih oštrica u okomitom položaju. Dug
i oštar pribor položite horizontalno u
gornju košaru. Pazite pri rukovanju
oštrim predmetima.
Vilice i žlice okrenite ručkama prema dolje.
Noževe okrenite ručkama prema gore.
Pozor Prije početka pranja provjerite
može li se mlaznica slobodno kretati.
Upozorenje Nakon stavljanja ili vađenja
posuđa uvijek zatvorite vrata. Otvorena
vrata mogu biti opasna.
Donja košara
Posuđe s drškom, poklopce, tanjure, zdjele
za salatu i pribor stavite u donju košaru. Rasporedite duboko posuđe i široke poklopce
uokolo uz rub košare.
Pomiješajte žlice s drugim priborom kako se
ne bi slijepile.
Spustite ručku držača pribora kako biste
mogli poslagati pribor.
10 electrolux
Čaše s dugim drškama stavite na držače
okrenute drškama prema gore. Ako su
predmeti dugi, okrenite držače čaša prema
gore.
Koristite rešetku za pribor. Ako dimenzije pribora sprečavaju korištenje rešetke, možete
je ukloniti.
Podešavanje visine gornje košare
Ako stavljate velike tanjure u donju košaru,
najprije pomaknite gornju košaru u gornji
položaj.
Najveća visina posuđa
Gornja košara
Gornja košara predviđena je za tanjure
(promjera do 24 cm), posude za umake,
zdjele za salatu, šalice, čaše, lonce i poklopce. Poslažite predmete tako da voda može
doprijeti do svih površina.
gornja košara
donja košara
Gornji položaj
20 cm
31 cm
Donji položaj
24 cm
27 cm
Za pomicanje gornje košare u gornji položaj
učinite sljedeće:
1. Izvucite košaru do graničnika.
2. Pažljivo podižite stranice dok se ne aktivira mehanizam i košara ne bude stabilna.
Za pomicanje gornje košare u donji položaj
učinite sljedeće:
1. Izvucite košaru do graničnika.
2. Pažljivo podignite stranice prema gore.
electrolux 11
3. Zadržite mehanizam i polako ga pustite
da padne.
• Ako je košara u gornjem položaju,
nemojte stavljati šalice na držače.
Pozor
• Nemojte podizati košaru samo s jedne
strane.
Uporaba deterdženta
Koristite jedino sredstva za pranje (u prahu, tekuća ili u tabletama) koja su pogodna za pranje u perilici posuđa.
Pridržavajte se podataka na ambalaži:
• količine koju preporučuje proizvođač,
• preporuka o spremanju.
Nemojte koristiti više od točne količine
sredstva za pranje. To pomaže u
smanjenju zagađivanja.
A
B
Za punjenje spremnika sredstva za pranje
učinite sljedeće:
1. Otvorite poklopac spremnika sredstva za
pranje.
4. Ako koristite tablete za pranje, stavite ih u
spremnik ( A).
2. Napunite spremnik ( A) sredstvom za
pranje. Oznaka pokazuje doziranje:
20 = otprilike 20 g sredstva za pranje
30 = otprilike 30 g sredstva za pranje
3. Ako koristite program pranja s pretpranjem, stavite sredstvo za pranje i u
odjeljak za pretpranje ( B).
5. Zatvorite poklopac spremnika sredstva
za pranje. Vratite poklopac i pritisnite ga
na mjesto.
Različite vrste sredstva za pranje se otapaju različitom brzinom. Neka sredstva
za pranje u tabletama ne postižu najbolje
rezultate pranja u kratkim programima
pranja. Sredstva za pranje u tabletama
koristite s dužim programima pranja. To
pomaže u potpunom uklanjanju deterdženta.
12 electrolux
Funkcija "Višenamjenske tablete"
Funkcija Multitab predviđena je za kombinirane tablete za pranje.
Te tablete sadrže sredstva za pranje, sredstva za ispiranje i sol za perilice. Neke vrste
tableta mogu sadržavati i druga sredstva.
Provjerite odgovaraju li tablete koje namjeravate koristiti lokalnoj tvrdoći vode. Slijedite
preporuke proizvođača.
Nakon što postavite funkciju Multitab ona
ostaje aktivna dok je ne deaktivirate.
Funkcija Multitab automatski zaustavlja protok sredstva za ispiranje i soli. Deaktivira se
indikatorsko svjetlo za sol.
S funkcijom Multitab trajanje ciklusa može biti
dulje.
Funkciju Multitab aktivirajte ili deaktivirajte prije početka programa pranja.
Kada se program jednom pokrene, više
ne možete aktivirati ili deaktivirati funkciju
Multitab. Poništite program pranja, a zatim ga ponovo postavite.
Aktiviranje/deaktiviranje spremnika
sredstva za ispiranje
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u načinu podešavanja.
3. Pritisnite i zadržite funkcijske tipke B i C.
– Indikatorska svjetla funkcijskih tipki A,
B i C počinju treperiti.
4. Pritisnite funkcijsku tipku B.
– Indikatorska svjetla funkcijskih tipki A i
C će se ugasiti.
– Indikatorsko svjetlo funkcijske tipke B
nastavlja treperiti.
5. Pritisnite funkcijsku tipku B.
– Uključuje se indikatorsko svjetlo kraja
programa.
6. Isključite uređaj kako biste spremili radne
postavke.
Za deaktiviranje spremnika sredstva za ispiranje postupite po gore navedenim uputama
dok se indikatorsko svjetlo kraja programa ne
isključi.
Za aktiviranje funkcije Multitab:
• Pritisnite i zadržite dvije tipke Multitab
(funkcijske tipke D i E). Uključuje se indikatorsko svjetlo funkcije Multitab.
Za deaktiviranje funkcije Multitab:
• Pritisnite i zadržite dvije tipke Multitab
(funkcijske tipke D i E). Isključuje se indikatorsko svjetlo.
Za ponovno korištenje normalnog sredstva za pranje:
1. Deaktivirajte funkciju Multitab.
2. Napunite spremnik soli i spremnik
sredstva za ispiranje.
3. Podesite postavku tvrdoće vode na
najvišu razinu.
4. Obavite ciklus pranja bez posuđa.
5. Omekšivač vode mora biti postavljen
u skladu s tvrdoćom vode u vašem
području.
6. Prilagodite doziranje sredstva za
ispiranje.
Ako rezultati sušenja nisu zadovoljavajući, učinite sljedeće:
1. Napunite spremnik sredstvom za
ispiranje.
2. Aktivirajte spremnik sredstva za ispiranje.
3. Podesite količinu sredstva za ispiranje na položaj 2.
• Spremnik sredstva za ispiranje možete aktivirati samo kada je aktivirana
funkcija Multitab.
Odabir i pokretanje programa pranja
Postavite program dok su vrata otvorena. Program započinje tek kada zatvorite vrata. Sve do tog trenutka moguće je
izmijeniti postavke.
Za postavljanje i započinjanje programa
pranja učinite sljedeće:
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u načinu podešavanja.
electrolux 13
3. Pritisnite jednu od tipki za programiranje.
Pogledajte poglavlje "Programi pranja".
– Uključuje se indikatorsko svjetlo programa.
4. Zatvorite vrata.
– Započinje program pranja.
Dok traje program pranja, ne možete ga
promijeniti. Poništite program pranja.
Upozorenje Program pranja prekinite ili
poništite jedino ako je to neophodno.
Pozor Pažljivo otvorite vrata perilice.
Može izići vruća para.
Prekinite program pranja
Otvorite vrata.
• Program se zaustavlja.
Zatvorite vrata.
• Program se nastavlja iz točke u kojoj je
prekinut.
Poništavanje programa pranja
1. Pritisnite i zadržite funkcijske tipke B i C
dok se ne uključe sva programska svjetla.
2. Otpustite funkcijske tipke B i C kako biste
poništili program pranja.
U tom trenutku možete učiniti sljedeće:
1. Isključite uređaj.
2. Postavite novi program pranja.
Napunite spremnik sredstva za pranje prije
nego što odaberete novi program pranja.
Odabir i pokretanje programa pranja s
odgodom početka
1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno.
2. Odaberite program pranja.
– Uključuje se indikatorsko svjetlo programa.
3. Pritišćite tipku za odgodu početka dok ne
počne treperiti indikatorsko svjetlo s
ispravnim brojem sati (3, 6 ili 9 sati).
4. Zatvorite vrata.
– Počinje odbrojavanje vremena odgode.
– Odbrojavanje odgode smanjuje se u
koracima po 3 sata.
Kada odbrojavanje završi, program
pranja se automatski pokreće.
Nemojte otvarati vrata tijekom odbrojavanja jer ćete ga time prekinuti. Kada ponovno zatvorite vrata, odbrojavanje se nastavlja iz točke u kojoj je
bilo prekinuto.
Poništavanje odgode početka:
1. Pritisnite i zadržite funkcijske tipke B i C
dok se ne uključe sva programska svjetla.
– Pri poništavanju odgode početka poništavate i program pranja.
2. Postavite novi program pranja.
Kraj programa pranja
• Uređaj se automatski zaustavlja.
• Javlja se zvučni program kraja programa.
1. Otvorite vrata.
– Uključuje se indikatorsko svjetlo kraja
programa.
– Indikatorsko svjetlo kraja programa
ostaje uključeno.
2. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno.
3. Kako biste postigli bolje sušenje, ostavite
vrata otvorena nekoliko minuta prije nego
što izvadite posuđe.
Ostavite posuđe da se ohladi prije nego
što ga izvadite iz uređaja. Vruće posuđe
je lomljivo.
Vađenje posuđa
• Prvo izvadite predmete iz donje košare,
zatim iz gornje košare.
• Sa strane i na vratima uređaja može ostati
vode. Nehrđajući čelik se hladi brže od posuđa.
14 electrolux
Programi pranja
Programi pranja
Program
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta posuđa
Opis programa
Jako zaprljano
Posuđe, pribor za jelo, Pretpranje
tave i lonci
Glavno pranje do 70°C
2 međuispiranja
Završno ispiranje
Sušenje
Normalno
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor za jelo Pretpranje
Glavno pranje do 65°C
1 međuispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
Brzo 1)
Uobičajeno ili
malo zaprljano
Posuđe i pribor za jelo Glavno pranje do 60°C
Završno ispiranje
Ekonomično 2)
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor za jelo Pretpranje
Glavno pranje do 50°C
1 međuispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
Staklo
Uobičajeno ili
malo zaprljano
Osjetljivo posuđe i
staklo
Intenzivno
Glavno pranje do 45 °C
1 međuispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
1) Ovo je savršen dnevni program čišćenja u uređaju koji nije napunjen do kraja. Savršen za obitelj od 4
člana koji žele oprati posuđe i pribor za jelo od doručka i večere.
2) Test program za ustanove za testiranje. Podatke o testiranju možete pronaći na posebnom listiću koji
se nalazi u pakiranju.
Potrošnja
Program
Trajanje (u minutama)
Potrošnja električne
energije (u kWh)
Voda (u litrama)
Intenzivno
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Normalno
90 - 100
1,1 - 1,2
15 - 16
Brzo
30
0,8
8
Ekonomično
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
Staklo
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
Tlak i temperatura vode, razlike u mrežnom napajanju i količina posuđa mogu
utjecati na te vrijednosti.
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Postavite uređaj na položaj
Isključeno prije čišćenja bilo kojeg
njegovog dijela.
Čišćenje filtera
Pozor Nemojte koristiti uređaj bez
filtera. Uvjerite se da su filteri pravilno
namješteni. Ako nisu, rezultati pranja
neće biti zadovoljavajući i doći će do
oštećenja uređaja.
Po potrebi očistite filtere. Zaprljani filteri
smanjuju rezultate pranja.
Perilica ima tri filtera:
electrolux 15
1. grubi filter (A)
2. mikrofilter (B)
3. plosnati filter (C)
A
B
C
Da biste očistili filtere, učinite sljedeće:
1. Otvorite vrata.
2. Izvucite donju košaru.
3. Za otključavanje sustava filtera okrenite
ručicu na mikrofilteru (B) za oko 1/4 okreta u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu.
8. Očistite filtere pod tekućom vodom.
9. Vratite plosnati filter (C) na dno uređaja.
10. Stavite grubi filter (A) u mikrofilter (B) i pritisnite ih.
11. Vratite cijeli sustav filtera na mjesto.
12. Za zaključavanje filtera okrećite ručicu na
mikrofilteru (B) u smjeru kazaljke na satu
dok se ne blokira.
13. Vratite donju košaru.
14. Zatvorite vrata.
Nemojte uklanjati mlaznice.
Ako se otvori mlaznica začepe, uklonite
zaprljanja štapićem za ražnjiće.
Vanjsko čišćenje
Vanjske površine i upravljačku ploču čistite
vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralna sredstva za pranje. Nemojte koristiti
abrazivne proizvode, jastučiće za ribanje ili
otapala (aceton, trikloretilen, itd.).
Zaštita od zaleđivanja
4.
5.
6.
7.
Izvucite sustav filtera.
Držite grubi filter (A) za držač s otvorom.
Izvucite grubi filter (A) iz mikrofiltera (B).
Izvadite plosnati filter (C) s dna uređaja.
Pozor Nemojte postavljati uređaj gdje je
temperatura ispod 0°C. Proizvođač ne
odgovara za štetu nastalu uslijed
zaleđivanja.
Ako to nije moguće, ispraznite uređaj i zatvorite vrata. Odspojite dovodnu cijev za vodu i ispraznite je.
Rješavanje problema
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom
rada.
Ako postoji pogreška, najprije pokušajte
sami riješiti problem. Ako ne možete pronaći
rješenje, obratite se servisnom centru.
Pozor Isključite uređaj i provedite
sljedeće predložene korektivne mjere.
16 electrolux
Šifra pogreške i problemi u radu
Mogući uzrok i rješenje
• indikatorsko svjetlo programa u
tijeku stalno treperi
• isprekidani zvučni signal
• 1 treptaj indikatorskog svjetla kraja
programa
Perilica se ne puni vodom.
• Slavina je blokirana ili začepljena naslagama kamenca.
Očistite slavinu za vodu.
• Slavina za vodu je zatvorena.
Otvorite slavinu.
• Filter na dovodnoj cijevi za vodu je blokiran.
Očistite filter.
• Spoj dovodne cijevi za vodu nije ispravno izveden. Cijev je
možda savijena ili nagnječena.
Provjerite je li sve ispravno spojeno.
• indikatorsko svjetlo programa u
tijeku stalno treperi
• isprekidani zvučni signal
• 2 treptaja svjetla za kraj programa
Perilica ne ispušta vodu
• Sifon je začepljen.
Očistite sifon.
• Spoj odvodne cijevi za vodu nije ispravno izveden. Cijev je
možda savijena ili nagnječena.
Provjerite je li sve ispravno spojeno.
• indikatorsko svjetlo programa u
tijeku stalno treperi
• isprekidani zvučni signal
• 3 treptaja svjetla za kraj programa
Radi zaštita od poplave.
• Zatvorite slavinu za vodu i obratite se najbližem ovlaštenom
servisu.
Program ne započinje s radom.
• Vrata na uređaju nisu zatvorena.
Zatvorite vrata.
• Električni utikač nije ukopčan.
Utaknite utikač u utičnicu.
• Pregorio je osigurač u kutiji s osiguračima u kućanstvu.
Zamijenite osigurač.
• Postavljen je početak s odgodom.
Poništite početak s odgodom kako biste odmah započeli
program.
Nakon provjere uključite uređaj. Program se
nastavlja iz točke u kojoj je prekinut. Ako se
pogreške ponove, obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Za brzu i ispravnu pomoć potrebni su vam
sljedeći podaci:
• Model (Mod.)
• Broj proizvoda (PNC)
• Serijski broj (S.N.)
Te podatke možete pronaći na nazivnoj
pločici.
Ovdje zapišite potrebne podatke:
Opis modela: ..........
Broj proizvoda: ..........
Serijski broj: ..........
Rezultati čišćenja nisu zadovoljavajući.
Posuđe nije čisto.
• Odabrani program pranja nije primjenjiv obzirom na vrstu stavljenog
posuđa i zaprljanost.
• Nepravilno ste napunili košaru. Voda ne može doprijeti do svih površina.
• Mlaznice se ne mogu slobodno okretati zbog pogrešno raspoređenog posuđa.
• Filteri su prljavi ili nisu pravilno namješteni.
• Stavili ste premalo sredstva za pranje ili ga uopće niste stavili.
Naslage kamenca na posuđu.
• Spremnik za sol je prazan.
• Omekšivač vode podešen je na krivu razinu.
• Poklopac spremnika za sol nije dobro zatvoren.
Posuđe je mokro i mutno.
• Niste koristili sredstvo za ispiranje.
• Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
Na čašama i posuđu
pojavljuju se mliječne mrlje,
pruge ili plavkasti film.
• Smanjite količinu sredstva za ispiranje.
electrolux 17
Rezultati čišćenja nisu zadovoljavajući.
Tragovi osušenih kapljica vode na čašama i posuđu.
• Povećajte količinu sredstva za ispiranje.
• Uzrok može biti sredstvo za pranje.
Tehnički podaci
Dimenzije
Širina u cm
44,6
Visina u cm
81,8 - 87,8
Dubina u cm
55
Električni priključak - Napon Ukupna snaga - Osigurač
Podaci o električnim priključcima nalaze se na nazivnoj pločici na
unutrašnjem rubu vrata perilice posuđa.
Tlak dovoda vode
Minimalni
0,5 bara (0,05 MPa)
Maksimalni
Kapacitet
8 bara (0,8 MPa)
Broj kompleta posuđa
9
Postavljanje
Upozorenje Provjerite je li električni
utikač izvađen iz utičnice za vrijeme
postavljanja.
Provjerite jesu li dovodna cijev vode, odvodna cijev vode i kabel napajanja savijeni ili
prignječeni, kada stavljate uređaj na mjesto.
Važno Pridržavajte se uputa u privitku za:
• Ugrađivanje uređaja.
• Postavljanje ploče kuhinjskog elementa.
• Spajanje dovoda i odvoda vode.
Spajanje uređaja na susjedne jedinice
Provjerite je li radna površina ispod koje
spajate uređaj čvrsta konstrukcija (susjedne
kuhinjske jedinice, ormarići, zid).
Postavljanje uređaja pod radnu površinu
(kuhinjskog elementa ili sudopera).
Ako je potreban popravak, uređaj mora biti
lako dostupan serviseru.
Postavite uređaj pored slavine za vodu i odvoda.
Za odzračivanje perilice posuđa potrebni su
samo otvori za dovod vode, odvod vode i
kabel napajanja.
Perilica posuđa ima podesive nožice kako bi
se omogućilo podešavanje visine.
Podešavanje ravnine uređaja
Pazite na to da uređaj bude u ravnini kako bi
se vrata mogla dobro zatvarati. Ako je uređaj
u ravnini, vrata neće zapinjati sa strane. Ako
se vrata ne zatvaraju pravilno, odvijajte ili privijajte podesivu nožicu sve dok uređaj ne bude ravan.
Spajanje na dovod vode
Dovodna cijev za vodu
Uređaj mora biti priključen na vrući vod
(maks. 60°) ili hladni vod.
Ako vruća voda dolazi iz alternativnih izvora
energije koji su ekološki čišći (solarna energija, fotoćelije ili vjetar), upotrijebite vruću vodu kako biste smanjili potrošnju energije.
Spojite dovodnu cijev na slavinu za vodu
vanjskog navoja od 3/4.
Pozor Nemojte koristiti spojne cijevi
nekog starog uređaja.
Tlak vode mora biti u odgovarajućim granicama (pogledajte poglavlje "Tehnički pod-
18 electrolux
Pozor Nemojte priključivati uređaj na
nove cijevi ili cijevi koje se dulje vrijeme
ne koriste. Najprije pustite vodu da teče
nekoliko minuta, zatim priključite
dovodnu cijev.
Cijev za vodu ima dvostruke stjenke, unutarnji glavni vod i sigurnosni ventil. Dovodna
cijev za vodu pod tlakom je samo kada kroz
nju protječe voda. Ako dođe do curenja u
dovodnoj cijevi, sigurnosni ventil prekida protok vode.
Pri priključivanju dovodne cijevi za vodu
morate biti vrlo pažljivi:
• Nemojte uranjati cijev za dovod vode ili sigurnosni ventil u vodu.
• Ako su dovodna cijev ili sigurnosni ventil
oštećeni, odmah isključite glavno napajanje.
• Dovodnu cijev za vodu i sigurnosni ventil
smiju mijenjati samo tehničari iz servisnog
centra.
2. Priključite odvodnu cijev na vertikalu s
odzračnikom (minimalni unutarnji promjer
4 cm).
max 85 cm
max 400 cm
aci"). Provjerite odgovara li lokalni tlak vode
zahtjevima uređaja.
Pazite da crijeva ne budu savijena ili zgnječena.
Dobro privijte maticu kako biste spriječili curenje vode.
min 40 cm
Pazite da odvodna cijev ne bude savijena ili
zgnječena, što bi moglo spriječiti pravilan odvod vode.
Za vrijeme odvodnje skinite čep sa sifona
kako biste spriječili vraćanje vode u uređaj.
Produžna cijev za odvod ne smije biti dulja od
2 m. Unutarnji promjer ne smije biti manji od
promjera cijevi.
Ako priključujete odvodnu cijev za vodu na
sifon ispod sudopera, skinite plastičnu
membranu (A). Ako ne skinete membranu,
ostaci hrane mogu blokirati sifon.
Upozorenje Opasan napon
Odvodna cijev za vodu
1. Priključite odvodnu cijev na sifon i pričvrstite je ispod radne površine. Time se
sprečava povratak vode iz sifona u uređaj.
Uređaj ima sigurnosnu funkciju koja
sprečava vraćanje zaprljane vode u uređaj. Ako na sifonu postoji nepovratni
ventil, to može izazvati nepravilan odvod. Skinite nepovratni ventil.
Pozor Provjerite spojeve cijevi kako
biste spriječili curenje vode.
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Proizvođač ne preuzima
odgovornost u slučaju da se ne
pridržavate sigurnosnih mjera.
Uređaj se mora uzemljiti prema sigurnosnim uputama.
Pazite da napon i vrsta napajanja na nazivnoj pločici budu u skladu s lokalnom
opskrbom energije.
Obavezno koristite pravilno postavljenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
electrolux 19
Nemojte koristiti višeputne utikače,
konektore ni produžne kabele. Postoji
opasnost od požara.
Nemojte sami mijenjati električni kabel.
Nazovite ovlašteni servis.
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Svi korišteni materijali za pakiranje ekološki
su i mogu se reciklirati. Plastični sastavni
dijelovi prepoznaju se po oznakama, npr.
>PE<, >PS<, itd. Materijal pakiranja odložite
u odgovarajući kontejner na predviđenim
mjestima za sakupljanje komunalnog otpada.
Upozorenje Pri odlaganju
neupotrebljivog uređaja slijedite ovaj
postupak:
• Isključite ga iz mrežnog napajanja.
• Prerežite električni kabel i utikač i bacite ih.
• Bacite kvaku na vratima. To sprečava
da se djeca zatvore u uređaju i dovedu
u opasnost vlastite živote.
Pazite da se utičnici može lako pristupiti.
Nemojte povlačiti električni kabel pri
iskopčavanju uređaja. Uvijek povucite
držeći utikač.
20 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Nastavení změkčovače vody
Použití soli do myčky
Použití lešticího prostředku
Vkládání příborů a nádobí
Použití mycího prostředku
Funkce Multitab
20
21
22
23
23
25
25
26
29
30
Volba a spuštění mycího programu
Mycí programy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Instalace
Vodovodní přípojka
Připojení k elektrické síti
Poznámky k ochraně životního prostředí
30
31
32
33
34
35
35
36
37
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Přečtěte si pečlivě tento návod ještě
před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím k zajištění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití
vždy uchovejte spolu se spotřebičem, i
při případném stěhování nebo prodeji.
Uživatelé musí dokonale seznámeni s
obsluhou a bezpečnostními funkcemi
spotřebiče.
Správné používání
• Spotřebič je určen výlučně k domácímu
použití.
• Tento spotřebič používejte jen k mytí domácího nádobí určeného pro mytí v myčkách.
• Do myčky nedávejte žádná rozpouštědla.
Hrozí nebezpečí výbuchu.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů.
Můžete je také položit vodorovně do horního koše.
• Používejte pouze značkové výrobky pro
myčky (mycí prostředek, sůl, leštidlo).
• Jestliže otevřete myčku během provozu,
může uniknout horká pára. Hrozí nebezpečí popálení.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte
z myčky žádné nádobí.
• Po dokončení mycího programu vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní
kohoutek.
• Tento spotřebič smí opravovat jen autorizovaný servisní technik. Použijte výhradně
originální náhradní díly.
• Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami, mohli byste zranit a poškodit spotřebič.
Vždy se obraťte na místní servisní středisko.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí.
Spotřebič mohou používat jen v případě,
že je sledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
• Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce
mycího prostředku, protože mycí
prostředek může způsobit popálení očí,
úst a hrdla.
• Nepijte vodu z myčky. Mohou v ní být zbytky mycího prostředku.
• Když spotřebič nepoužíváte, vždy zavřete
dveře, abyste se nezranili a nezakopli o
otevřené dveře.
• Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani
si na ně nestoupejte.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si
se spotřebičem nehrály.
electrolux 21
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly mycích prostředků.
• Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte
dětem, aby se k ní přibližovaly.
Instalace
• Ujistěte se, že se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. Je-li to nutné, obraťte se na dodavatele.
• Před prvním použitím odstraňte všechny
obaly.
• Elektrickou instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný a oprávněný elektrikář.
• Připojení k vodovodní síti smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný instalatér.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je zakázaná.
Hrozí nebezpečí poranění a poškození
spotřebiče.
• Nepoužívejte spotřebič:
– pokud jsou elektrický kabel nebo vodovodní hadice poškozené,
– pokud jsou ovládací panel, horní pracovní deska nebo podstavec poškozené tak, že je vnitřek spotřebiče volně
přístupný.
Obraťte se na místní servisní středisko.
• Žádnou stěnu myčky nesmíte nikdy vrtat,
abyste nepoškodili hydraulické a elektrické
díly.
Upozornění Dodržujte přesně pokyny k
elektrickým a vodovodním přípojkám.
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
Horní koš
Nastavení tvrdosti vody
Zásobník na sůl
Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač leštidla
Typový štítek
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
9 Horní ostřikovací rameno
Optický signál
Po spuštění mycího programu se na podlaze
pod dveřmi myčky objeví bodový optický signál.
Pokud je spotřebič instalovaný ve vyšší poloze se zarovnanými krycími nábytkovými
dveřmi, optický signál nebude viditelný.
22 electrolux
Optický signál
Optický signál
Červená
kontrolka
svítí.
Signalizace mycího programu. Červená kontrolka svítí během mycího
programu.
Červená
kontrolka
bliká.
Signalizace závady.
Červená
kontrolka
zhasne.
Signalizace konce mycího programu.
Ovládací panel
5
1
2
3
4
5
Tlačítko Zap/Vyp
Tlačítka volby programu
Tlačítko Odložený start
Kontrolky ukazatele
Tlačítka funkcí
Kontrolky ukazatele
Sůl
1)
Kontrolka se rozsvítí, je-li nutné doplnit zásobník na sůl.
Řiďte se pokyny v části "Použití soli do myčky".
Po doplnění zásobníku může kontrolka soli ještě několik
hodin svítit. Na provoz myčky to nemá nežádoucí vliv.
Multitab
Rozsvítí se při zapnutí funkce Multitab. Řiďte se částí
"Funkce Multitab".
Konec programu
Kontrolka se rozsvítí, když mycí program skončí. Doplňkové funkce:
• Stupeň změkčovače vody.
• Aktivace/deaktivace zvukových signálů.
• Vypnutí/zapnutí dávkovače leštidla.
• Poplach v případě závady spotřebiče.
1) I když je zásobník na sůl prázdný, příslušná kontrolka se průběhu mycího programu nikdy nerozsvítí.
Tlačítka volby programu
S těmito tlačítky můžete zvolit mycí program.
Stiskněte tlačítko programu, příslušná kontrolka se rozsvítí. Další informace o mycích
programech najdete v části "Mycí programy".
Tlačítko Odložený start
Stiskněte tlačítko Odložený start k odložení
mycího programu v intervalech 3, 6 nebo 9
hodin. Řiďte se pokyny v části "Nastavení a
spuštění mycího programu":
electrolux 23
Tlačítka funkcí
Tlačítka funkcí použijte pro tyto postupy:
• Nastavení změkčovače vody. Řiďte se pokyny v části "Nastavení změkčovače vody".
• Aktivaci/deaktivaci zvukových signálů.
Řiďte se pokyny v části "Zvukové signály".
• Zapnutí /vypnuti funkce Multitab. Řiďte se
pokyny v části "Funkce Multitab".
• Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla, je-li
funkce Multitab aktivní. Řiďte se pokyny v
části "Funkce Multitab".
• Zrušení probíhajícího mycího programu
nebo odloženého startu Řiďte se pokyny v
části "Nastavení a spuštění mycího programu":
Režim nastavení
Spotřebič musí být v režimu nastavení při
následujících postupech:
• Nastavení mycího programu.
• Nastavení změkčovače vody.
• Aktivaci/deaktivaci zvukových signálů.
• Vypnutí/zapnutí dávkovače leštidla:
Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Spotřebič je v
režimu nastavení, když:
• Se rozsvítí všechny kontrolky programů.
Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Spotřebič není v
režimu nastavení, když:
• Svítí kontrolka jen jednoho programu.
• Je nastavený mycí program. V tomto
případě musíte zrušit program k návratu
do režimu nastavení. Řiďte se pokyny v
části "Nastavení a spuštění mycího programu".
Zvukové signály
Zvukový signál uslyšíte v těchto případech:
• na konci mycího programu.
• při nastavení stupně změkčovače vody.
• v případě závady spotřebiče.
Aktivace zvukového signálu je nastavena již
ve výrobě.
Chcete-li zvukové signály deaktivovat, postupujte takto:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C, až začnou kontrolky tlačítek
funkcí A, B a C blikat.
4. Stiskněte tlačítko funkce C.
– Kontrolky tlačítek funkcí A a B zhasnou.
– Kontrolka tlačítka funkce C začne blikat.
– Rozsvítí se kontrolka konce programu.
Zvukové signály jsou aktivované.
5. Stiskněte opět tlačítko funkce C.
– Kontrolka Konec programu zhasne.
Zvukové signály jsou deaktivované.
6. Vypněte spotřebič k uložení postupu.
Chcete-li zvukové signály aktivovat, postupujte takto:
1. Proveďte výše uvedený postup, až se
kontrolka Konec programu rozsvítí.
Před prvním použitím
Řiďte se zvláštními pokyny pro každý krok
postupu:
1. Zkontrolujte, zda nastavení změkčovače
vody odpovídá tvrdosti vody v místě bydliště. Je-li to nutné, změkčovač vody
seřiďte.
2. Naplňte zásobník na sůl solí pro myčky.
3. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
4. Vložte do myčky nádobí a příbory.
5. Nastavte správný mycí program pro daný
druh nádobí a stupeň znečištění.
6. Naplňte dávkovač mycího prostředku
správným množstvím mycího
prostředku.
7. Spusťte mycí program.
Použijete-li kombinované mycí tablety (3
v 1, 4 v 1, 5 v 1 apod.), řiďte se pokyny
v části "Funkce Multitab".
Nastavení změkčovače vody
Změkčovač vody slouží k odstranění minerálů a solí z přiváděné vody. Minerály a soli
totiž mohou mít nežádoucí účinky na provoz
myčky.
24 electrolux
• Clarkovy stupně.
Seřiďte změkčovač vody na základě tvrdosti
vody v bytě. V případě potřeby se obraťte na
místní vodárenský podnik.
Tvrdost vody se označuje v těchto ekvivalentních stupních tvrdosti:
• Německé stupně (dH°),
• Francouzské stupně (°TH),
• mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro tvrdost vody),
Tvrdost vody
Nastavení tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clarkovy
stupně
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Není třeba používat sůl.
Změkčovač vody nastavte ručně a elektronicky.
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy 2.
1. Otevřete dveře.
2. Odstraňte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice tvrdosti vody
do polohy 1 nebo 2 (řiďte se tabulkou).
4. Dolní koš vraťte zpět.
5. Zavřete dveře.
Elektronické seřízení
Změkčovač vody byl ve výrobě nastaven
do polohy 5.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C, až začnou kontrolky tlačítek
funkcí A, B a C blikat.
4. Uvolněte tlačítka funkcí B a C.
5. Stiskněte tlačítko funkce A.
– Kontrolka tlačítka funkce A bude stále
blikat.
– Kontrolky tlačítek funkcí B a C zhasnou.
– Začne blikat kontrolka konce programu.
– Můžete slyšet zvukový signál.
Funkce nastavení změkčovače vody je
aktivovaná.
Kontrolka Konec programu bliká a zní
zvukový signál k signalizaci stupně změkčovače vody. Přestávka trvá asi 3 vteřiny.
Příklad: 5 bliknutí / 5 přerušovaných zvukových signálů - pauza- 5 bliknutí / 5
přerušovaných zvukových signálů - pauza atd. = stupeň 5
6. Stiskněte tlačítko funkce A ke zvýšení nastavení změkčovače vody o jeden stupeň.
7. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp postup uložte.
electrolux 25
Použití soli do myčky
Pozor Používejte pouze sůl pro myčky.
Všechny ostatní druhy soli, které nejsou
určené do myčky, poškozují změkčovací
zařízení.
Pozor Zrnka soli a slaná voda na dně
myčky mohou způsobit korozi.
Doplňujte proto sůl před spuštěním
mycího programu jako prevenci před
korozí.
4. Odstraňte sůl, která se vysypala okolo
zásobníku na sůl.
5. Otočením víčka směrem doprava zásobník na sůl zavřete.
Při doplňování zásobníku na sůl přeteče
voda, to je normální jev.
Když nastavíte elektronicky změkčovač vody
na stupeň 1, kontrolka množství soli nezůstane svítit.
Při doplňování zásobníku na sůl postupujte takto:
1. Otočte víčkem zásobníku na sůl směrem
doleva.
2. Naplňte zásobník na sůl 1 litrem vody (pouze při prvním použití).
3. K doplnění soli použijte trychtýř.
Použití lešticího prostředku
Pozor Používejte pouze značkový lešticí
prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné
tekutiny (např. čisticí prostředky pro
myčky, tekuté mycí prostředky). Myčka
by se mohla poškodit.
Leštidlo umožňuje usušení nádobí bez
šmouh a skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během
poslední oplachovací fáze.
Při doplňování dávkovače leštidla postupujte
takto:
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) k
otevření dávkovače leštidla.
26 electrolux
2. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem. Značka "max." ukazuje
maximální hladinu leštidla.
3. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem,
aby se při následujícím mycím programu
netvořilo přílišné množství pěny.
4. Zavřete dávkovač leštidla.
Dávkovač leštidla doplňte lešticím
prostředkem, když ukazatel leštidla (B) zesvětlá.
Seřízení dávkování leštidla
Dávkovač leštidla byl ve výrobě nastaven do
polohy 4.
Dávkování leštidla můžete nastavit mezi polohou 1 (nejnižší dávkování) a 6 (nejvyšší dávkování).
1. Otočením číselníku leštidla můžete dávkování zvýšit nebo snížit.
– Jestliže jsou na nádobí po umytí kapky
vody nebo vápencové skvrny, zvyšte
dávku leštidla.
– Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí šmouhy, bělavé
skvrny nebo namodralý potah.
Vkládání příborů a nádobí
Užitečné rady a tipy
Pozor Myčku používejte jen k mytí
domácího nádobí určeného pro mytí v
myčkách.
Nepoužívejte myčku k mytí předmětů, které
nasávají vodu (houby, savé utěrky apod.).
electrolux 27
• Před vložením nádobí a příborů do myčky:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel
a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout.
• Nádobí a příbory vkládejte do myčky takto:
– Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
– Zkontrolujte, zda se v nádobí nebo hlubokém dnu nemůže držet voda.
– Přesvědčte se, že příbory a nádobí neleží v sobě.
– Přesvědčte se, že příbory a nádobí nezakrývají jiné kousky.
– Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně
nedotýkají.
– Malé předměty vložte do košíčku na
příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilnavým povrchem se mohou držet vodní kapky. Plastové nádobí neschne tak dobře jako porcelánové a ocelové nádobí.
• Lehké kusy vložte do horního koše.
Přesvědčte se, že se jednotlivé kousky
nádobí nehýbou.
Košíček na příbory
Upozornění Nože s dlouhým ostřím
nestavte svisle, aby se nikdo nemohl
zranit. Dlouhé a ostré příbory položte
vodorovně do horního koše. Při ukládání
ostrých kusů buďte opatrní.
Vidličky a lžíce vkládejte rukojeťmi směrem
dolů.
Nože rukojeťmi směrem nahoru.
Pozor Před spuštěním mycího
programu zkontrolujte, zda se
ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
Upozornění Po vložení nebo vyjmutí
nádobí vždy zavřete dveře. Otevřené
dveře jsou nebezpečné.
Dolní koš
Dolní koš je určen pro pánve, talíře, salátové
mísy a příbory. Servírovací podnosy a velké
poklice lze naskládat po stranách koše.
Lžíce promíchejte s dalšími příbory, aby se
neslepily dohromady.
Držadlo košíčku sklopte, abyste do něj mohli
vkládat příbory.
28 electrolux
Sklenice s dlouhou nožkou položte na držáky
na šálky s nožkou nahoru. Při mytí delších
kusů vyklopte držáky šálků nahoru.
Používejte mřížku na příbory. Pokud velikost
příborů neumožňuje použití mřížky, můžete ji
snadno odstranit.
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete dát do dolního koše velké kusy nádobí, nejprve nastavte horní koš do vyšší polohy.
Maximální výška nádobí
horní koš
dolní koš
Vyšší poloha
20 cm
31 cm
Nižší poloha
24 cm
27 cm
Při posunu horního koše do vyšší nebo nižší
polohy:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, až
se mechanismus zachytí a koš je ve stabilní poloze.
Horní koš
Horní koš je určen pro talíře (maximálně 24
cm v průměru), podšálky, misky na salát, šálky, sklenice, hrnky a pokličky. Nádobí naskládejte tak, aby se voda dostala na všechny jeho části.
Při posunu horního koše do vyšší nebo nižší
polohy:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru.
3. Podržte mechanismus a nechte ho pomalu klesnout dolů.
electrolux 29
Pozor
• Nezdvihejte, ani nespouštějte koš pouze na jedné straně.
• Jestliže je koš ve vyšší poloze, nedávejte šálky na držáky na šálky.
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky (prášek,
tekuté nebo tablety vhodné pro myčky).
Dodržujte údaje na obalu:
• dávkování doporučené výrobcem,
• pokyny k uchování.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné, abyste neznečišťovali životní prostředí.
A
B
Při doplňování dávkovače mycího
prostředku postupujte takto:
1. Otevřete víčko dávkovače mycího
prostředku.
4. Použijete-li mycí tablety, dejte je do dávkovače mycího prostředku ( A).
2. Naplňte dávkovač mycího prostředku ( A)
mycím prostředkem. Značka ukazuje
dávkování:
20 = přibližně 20 g mycího prostředku
30 = přibližně 30 g mycího prostředku.
3. U programu s předmytím přidejte další
mycí prostředek i do přihrádky pro
předmytí ( B).
5. Zavřete víčko dávkovače mycího
prostředku. Stiskněte víčko, až zapadne.
Různé značky mycího prostředku se
rozpouštějí v různou dobu. Některé mycí
tablety nemají proto při krátkých mycích
programech nejlepší výsledky mytí. Nastavujte proto při použití mycích tablet
dlouhé mycí programy, které zajišťují
úplné odstranění zbytků prostředku.
30 electrolux
Funkce Multitab
Funkce Multitab je určena pro kombinované
mycí tablety Multitab.
Tyto tablety obsahují mycí prostředek, leštidlo a změkčovací sůl. Některé druhy tablet
mohou obsahovat ješte další přísady.
Přesvědčte se, že jsou mycí tablety vhodné
pro místní tvrdost vody. Řiďte se pokyny výrobce.
Když nastavíte funkci Multitab, zůstane nastavená, dokud ji nevypnete.
Funkce Multitab automaticky přeruší tok soli
a leštidla. Kontrolka množství soli je vypnutá.
Při použití funkce Multitab se délka programu
může prodloužit.
Zapněte nebo vypněte funkci Multitab
ještě před spuštěním mycího programu.
Funkci Multitab nemůžete zapnout nebo
vypnout v průběhu programu. Zrušte
mycí program, a pak ho opět nastavte.
Zapnutí funkce Multitab:
• Stiskněte a podržte dvě tlačítka Multitab
(tlačítka funkcí D a E). Kontrolka Multitab
se rozsvítí.
Vypnutí funkce Multitab:
• Stiskněte a podržte dvě tlačítka Multitab
(tlačítka funkcí D a E). Kontrolka Multitab
zhasne.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je
nádobí usušené, doporučujeme:
1. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštidla.
3. Nastavte dávkování leštidla do polohy 2.
• Dávkovač leštidla můžete zapnout nebo vypnout jen tehdy, když je funkce
Multitab zapnutá.
Chcete-li zapnout dávkovač leštidla
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Stiskněte a podržte současně tlačítka
funkcí B a C.
– Kontrolky ukazatele programů tlačítek
funkcí A, B a C začnou blikat.
4. Stiskněte tlačítko funkce B.
– Kontrolky tlačítek funkcí A a C zhasnou.
– Kontrolka tlačítka funkce B bude stále
blikat.
5. Stiskněte opět tlačítko funkce B.
– Rozsvítí se kontrolka konce programu.
6. Vypněte spotřebič k uložení postupu.
Chcete-li dávkovač leštidla opět vypnout,
proveďte výše popsané kroky, až kontrolka
Konec programu zhasne.
Chcete-li opět použít normální mycí
prostředek:
1. Vypněte funkci Multitab.
2. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
3. Seřiďte stupeň tvrdosti vody na nejvyšší stupeň.
4. Spusťte mycí program bez nádobí.
5. Seřiďte změkčovač vody na základě
tvrdosti vody ve vašem bytě.
6. Seřiďte dávkování leštidla.
Volba a spuštění mycího programu
Mycí program nastavte s lehce pootevřenými dveřmi. Mycí program se
spustí až po zavření dveří. Až do tohoto
okamžiku je možné změnit nastavení.
– Rozsvítí se kontrolka probíhajícího programu.
4. Zavřete dveře.
– Mycí program se spustí.
Při spuštění mycího programu postupujte
takto:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Stiskněte jedno z tlačítek programu. Řiďte se pokyny v části "Mycí programy".
V průběhu mycího programu nelze změnit program. Zrušení mycího programu.
Upozornění Přerušení nebo zrušení
mycího programu provádějte jen ve
velmi nutných případech.
Pozor Dveře otvírejte velmi opatrně.
Může uniknout horká pára.
electrolux 31
Přerušení mycího programu
Otevřete dveře.
• Program se zastaví.
Zavřete dveře.
• Program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Zrušení mycího programu
1. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C, až se kontrolky programů
rozsvítí.
2. Uvolněním tlačítek funkcí B a C mycí program zrušíte.
Nyní můžete provést následující kroky.
1. Vypněte spotřebič.
2. Nastavte nový mycí program.
Před nastavením nového mycího programu
naplňte dávkovač mycím prostředkem.
Nastavení a spuštění programu s
odloženým startem
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
2. Nastavte mycí program.
– Rozsvítí se kontrolka probíhajícího programu.
3. Stiskněte tlačítko Odložený start, až začne kontrolka se správným počtem hodin
blikat (3, 6 nebo 9 hodin).
4. Zavřete dveře.
– Začne odpočítávání odloženého startu.
– Odpočítávání odloženého startu probíhá po 3hodinových krocích.
Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí mycí program.
Neotvírejte dveře myčky během odpočítávání, aby se nepřerušilo. Když zavřete
opět dveře, bude odpočítávání pokračovat od okamžiku přerušení.
Zrušení odloženého startu:
1. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C, až se kontrolky programů
rozsvítí.
– Jestliže zrušíte odložený start, znamená to také zrušení mycího programu,
2. Nastavte nový mycí program.
Konec mycího programu
• Myčka se automaticky zastavila.
• Zní zvukový signál konce programu.
1. Otevřete dveře.
– Rozsvítí se kontrolka konce programu.
– Kontrolka dokončeného programu svítí.
2. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
3. Před vyjmutím nádobí ponechte dveře na
několik minut otevřené, aby se nádobí lépe usušilo.
Nádobí nechte vychladnout, a teprve
potom ho vyjměte z myčky. Horké nádobí se snadněji rozbije.
Vyjmutí nádobí
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše,
pak z horního koše.
• Na stěnách a dveřích myčky může být voda. Nerezový povrch chladne rychleji než
nádobí.
Mycí programy
Mycí programy
Program
Stupeň znečištění
Popis programu
Velmi znečištěné
Nádobí, příbory, hrnce Předmytí
a pánve
Hlavní mytí až do 70°C
2 průběžné oplachy
Závěrečný oplach
Sušení
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Intenzivní
Normální
Vhodný pro nádobí
Předmytí
Hlavní mytí až do 65°C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
32 electrolux
Program
Stupeň znečištění
Vhodný pro nádobí
Popis programu
Normálně nebo
lehce znečištěné
Nádobí a příbory
Krátký 1)
Hlavní mytí až do 60°C
Závěrečný oplach
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Úsporný 2)
Předmytí
Hlavní mytí až do 50°C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
Normálně nebo
lehce znečištěné
Křehké nádobí a sklo
Sklo
Hlavní mytí až do 45°C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
1) Dokonalý denní program určený pro mytí neúplné náplně nádobí. Ideální pro čtyřčlennou rodinu, kdy
je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a večeře.
2) Testovací program pro zkušebny. Údaje z testování najdete v přiloženém letáku.
Údaje o spotřebě
Program
Délka (v minutách)
Energie (v kWh)
Voda (v litrech)
Intenzivní
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Normální
90 - 100
1,1 - 1,2
15 - 16
Krátký
30
0,8
8
Úsporný
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
Sklo
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání
napětí v síti a na množství nádobí.
Čištění a údržba
Upozornění Před čištěním myčky ji
musíte nejdříve vypnout.
Čištění filtrů
Pozor Nepoužívejte myčku bez filtrů.
Zkontrolujte, zda jsou filtry správně
umístěné. Nesprávná instalace filtrů má
za následek nedostatečné umytí nádobí
a může myčku poškodit.
Je-li to nutné, vyčistěte filtry. Zanesené filtry
zhoršují umytí nádobí.
Myčka je vybavena třemi filtry:
1. Hrubý filtr (A)
2. Mikrofiltr (B)
3. Plochý filtr (C)
A
B
C
Při čištění filtrů postupujte takto:
1. Otevřete dveře.
2. Odstraňte dolní koš.
3. Uvolněte systém filtrů otočením držadla
mikrofiltru (B) o přibližně 1/4 směrem doleva.
electrolux 33
10. Hrubý filtr (A) vložte do mikrofiltru (B) a
oba filtry přitiskněte k sobě.
11. Systém filtrů vraťte na místo.
12. Zablokujte ho otočením držadla mikrofiltru (B) doprava, až zacvakne do správné
polohy.
13. Dolní koš vraťte zpět.
14. Zavřete dveře.
Neodstraňujte ostřikovací ramena.
4. Filtrový systém vyjměte.
5. Podržte hrubý filtr (A) za držadlo s otvorem.
6. Hrubý filtr (A) vytáhněte z mikrofiltru (B).
7. Vytáhněte plochý filtr (C) ze dna myčky.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech
zanesou nečistotami, odstraňte je párátkem.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichloretylen apod...).
Opatření proti vlivu mrazu
Pozor Nedoporučujeme instalovat
spotřebič v místnosti, kde může teplota
klesnout pod 0 °C. Výrobce není
odpovědný za škody způsobené
mrazem.
8. Filtry omyjte pod tekoucí vodou.
9. Plochý filtr (C) vložte zpět do dna myčky.
Pokud to není možné, myčku vykliďte a
zavřete dveře. Odpojte přívodní hadici a vypusťte z ní vodu.
Co dělat, když...
Myčka nezačne mýt nebo se během mytí zastavuje.
Pokud dojde k poruše myčky, pokuste se
nejprve závadu odstranit sami. Řiďte se částí
"Co dělat, když...". Pokud problém nemůžePoruchový kód a porucha
te vyřešit sami, obraťte se prosím na místní
servisní středisko.
Pozor Vypněte myčku a proveďte
následující doporučená řešení.
Možná příčina a řešení
• Nepřetržité blikání kontrolky probí- • Vodovodní kohout je ucpaný nebo zanesený vodním kamehajícího programu
nem.
• přerušovaný zvukový signál
Vyčistěte vodovodní kohout.
• 1 bliknutí kontrolky Konec progra- • Vodovodní kohout je zavřený.
mu
Otevřete vodovodní kohout.
Myčka se neplní vodou
• Filtr v přívodní hadici je zanesený.
Vyčistěte ho.
• Přívodní hadice není správně připojena. Hadice může být
někde přehnutá nebo stisknutá.
Zkontrolujte, zda je připojení správné.
34 electrolux
Poruchový kód a porucha
Možná příčina a řešení
• Nepřetržité blikání kontrolky probí- • Kolík sifonu je zablokovaný.
hajícího programu
Vyčistěte kolík sifonu.
• přerušovaný zvukový signál
• Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena. Hadice může být
• 2 bliknutí kontrolky Konec prograněkde přehnutá nebo stisknutá.
mu
Zkontrolujte, zda je připojení správné.
Myčka nevypouští vodu
• Nepřetržité blikání kontrolky probí- • Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na místní servisní
hajícího programu
středisko.
• přerušovaný zvukový signál
• 3 bliknutí kontrolky Konec programu
Aktivace systému proti vyplavení
Nespustil se program
• Dveře spotřebiče nejsou zavřené.
Zavřete dveře.
• Síťová zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte ji do zásuvky.
• Je spálená pojistka v domácí pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Zrušte Odložený start k okamžitému spuštění programu.
Po kontrole myčku zapněte. Program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se závada objeví znovu, obraťte se na
servisní středisko.
K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto
údaje:
• Model (Mod.)
• Výrobní číslo (PNC)
• Sériové číslo (SN)
Najdete je na výrobním štítku.
Napište si potřebné údaje zde:
Označení modelu : ..........
Výrobní číslo : ..........
Sériové číslo : ..........
Nádobí není dobře umyté
Nádobí není čisté.
• Zvolený mycí program není vhodný pro daný druh nádobí a stupeň
znečištění.
• Nádobí není v koších dobře rozloženo tak, aby se voda dostala na
všechny jeho části.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně vloženému nádobí.
• Filtry jsou zanesené, nebo nesprávně umístěné.
• Příliš málo, nebo vůbec žádný mycí prostředek.
Částečky vodního kamene na • Zásobník na sůl je prázdný.
nádobí.
• Změkčovač vody není správně nastavený.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmou- • Snižte dávkování leštidla.
hy, mléčné skvrny nebo modravý potah.
Na nádobí a skle jsou zaschlé • Zvyšte dávkování leštidla.
vodní kapky.
• Příčinou může být mycí prostředek.
Technické údaje
Rozměry
Šířka cm
Výška cm
44,6
81,8 - 87,8
electrolux 35
Hloubka cm
55
Elektrické připojení - napětí - cel- Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítkový výkon - pojistka
ku na vnitřním okraji dveří myčky.
Tlak přívodu vody
Kapacita
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Jídelní soupravy
9
Instalace
Upozornění Při instalaci musí být síťová
zástrčka vytažená ze zásuvky.
Důležité Dodržujte pokyny uvedené v
přiloženém návodu při:
• vestavbě myčky
• instalaci nábytkového panelu.
• připojení k rozvodu a odpadu vody
Instalujte spotřebič pod pracovní desku (kuchyňská pracovní deska nebo dřez).
Spotřebič musí být dobře přístupný pro
případ opravy.
Umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a
odpadu.
Pro větrání myčky jsou nutné pouze otvory
pro přívod a vypouštění vody a přívodní kabel.
Myčka nádobí je vybavena seřiditelnými nožičkami, které umožňují seřízení výšky.
Při zasunování myčky zkontrolujte, zda nejsou přívodní ani vypouštěcí hadice, nebo napájecí kabel nikde přehnuté nebo stisknuté.
Připevněte myčku k přiléhajícímu
nábytku.
Přesvědčte se proto, zda je pracovní deska,
pod kterou je zasunutá, bezpečně připevněná (přilehlý kuchyňský nábytek, skříně, zeď).
Vyrovnání myčky
Zkontrolujte, zda je myčka dobře vyrovnaná
a dveře jdou správně zavřít. Jestliže je myčka
správně vyrovnaná, dveře nikde nedrhnou o
strany skříňky. Jestliže se dveře správně nezavírají, uvolněte nebo utáhněte seřiditelné
nožičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná.
Vodovodní přípojka
Přívodní hadice
Připojte myčku k přívodu horké (max. 60°)
nebo studené vody.
Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů, které jsou šetrnější k životnímu
prostředí (např. solární či fotovoltaické panely, nebo větrná energie), použijte horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutu s vnějším závitem 3/4".
Pozor Nepoužívejte hadice ze starého
spotřebiče.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot
(viz část "Technické údaje). Průměrný tlak
vody v místě vašeho bydliště si zjistěte u
místního vodárenského podniku.
Dbejte na to, aby přívodní hadice nebyla nikde přehnutá a není stisknutá nebo někde
zachycená.
Pojistnou matici dobře utáhněte, aby nedošlo k úniku vody.
Pozor Nepřipojujte hned myčku k
novým hadicím, nebo k hadicím, které
nebyly dlouho používané. Nechte vodu
na několik minut před připojením
přívodní hadice odtéct.
Přívodní hadice je dvoustěnná přívodní hadice a je vybavena vnitřním síťovým kabelem a
bezpečnostním ventilem. Přívodní hadice je
pod tlakem pouze tehdy, když v ní protéká
voda. Pokud přívodní hadice začne prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok vody.
36 electrolux
Při připojení přívodní hadice buďte opatrní:
• Přívodní hadici ani bezpečnostní ventil neponořujte do vody.
• Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním
ventilem smí vyměnit pouze pracovník servisního střediska.
Upozornění Nebezpečné napětí
Vypouštěcí hadice
1. Vypouštěcí hadici připojte ke kolíku sifonu
a připevněte ji pod pracovní plochou. Tím
se zabrání toku vypuštěné vody z dřezu
zpět do myčky.
2. Vypouštěcí hadici připojte ke stoupacímu
odpadnímu potrubí s průduchem (minimální vnitřní průměr 4 cm).
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Hadice nesmí být nikde ohnutá nebo
přiskřípnutá, aby voda mohla správně odtékat.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být v
dřezu zátka, protože by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Prodloužení vypouštěcí hadice nesmí
přesáhnout 2 metry. Vnitřní průměr nesmí být
menší než průměr hadice.
Jestliže připojíte vypouštěcí hadici k vypouštěcímu otvoru sifonu pod dřezem, je nutné
odstranit plastovou membránu (A). Pokud
byste membránu neodstranili, zbytky jídel by
kolík vypouštěcí hadice zanesly.
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému toku špinavé vody zpět do myčky. Je-li ale boční
kolík sifonu vybaven "zpětným ventilem",
může tento ventil způsobit nedostatečné
vypouštění vody. Zpětný ventil proto odstraňte.
Pozor Přesvědčte se, zda jsou
vodovodní spojení vodotěsná, aby
nedocházelo k prosakování vody.
Připojení k elektrické síti
Upozornění Výrobce neručí za úrazy a
poškození způsobené nedodržením
bezpečnostních pokynů.
Uzemněte myčku v souladu s bezpečnostními pokyny.
Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ
napájení na typovém štítku odpovídají
napětí a výkonu místního zdroje napájení.
Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti nárazu.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí
nebezpečí požáru.
Nevyměňujte sami síťový kabel. Obraťte
se na servisní středisko.
Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy zatáhněte za zástrčku.
electrolux 37
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí
a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS< apod.
Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál
ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v
místě svého bydliště.
Upozornění Chcete-li zlikvidovat
myčku, dodržte tento postup:
• Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraňte dveřní západku. Zabráníte
tak tomu, aby se děti ve spotřebiči
zavřely a ohrozily tak svůj život.
38 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
Termékleírás
Kezelőpanel
Az első használat előtt
A vízlágyító beállítása
Speciális só használata
Az öblítőszer használata
Evőeszközök és edények bepakolása
Mosogatószer használata
Multitab funkció
38
39
40
42
42
43
43
45
47
48
Mosogatóprogram kiválasztása és
elindítása
Mosogatóprogramok
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Üzembe helyezés
Vízhálózatra csatlakoztatás
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
49
50
51
52
53
53
54
55
55
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a készülék helyes
üzemeltetése érdekében az üzembe helyezés és a használat előtt figyelmesen
olvassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást
mindig tartsa a készülékkel együtt, még
ha áthelyezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak teljesen tisztában kell lenniük a
készülék működésével és biztonsági jellemzőivel.
Rendeltetésszerű használat
• A készüléket kizárólag háztartási célú
használatra tervezték.
• A készüléket csak mosogatógépben tisztítható háztartási edények tisztítására
használja.
• Ne tegyen oldószereket a készülékbe.
Robbanásveszély.
• A késeket és minden más, szúrós hegyű
eszközt hegyével lefele az evőeszközkosárba helyezze. Ha nem, tegye vízszintes
helyzetben a felső kosárba.
• Csak mosogatógépekhez való márkás termékeket (mosogatószer, só, öblítőszer)
használjon.
• Ha a készülék működése közben kinyitja
az ajtót, forró gőz távozhat. Égési sérülés
veszélye!
• Ne vegyen ki edényeket a mosogatógépből a mosogatóprogram vége előtt.
• Amikor a mosogatóprogram befejeződött,
a húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból,
és zárja el a vízcsapot.
• A készülékeket kizárólag szakképzett
szervizműszerész javíthatja. Csak eredeti
pótalkatrészeket használjon.
• A sérülések és a készülék károsodásának
megelőzése érdekében ne javítsa saját
maga a készüléket. Mindig forduljon a helyi
márkaszervizhez.
Általános biztonság
• A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják. A biztonságukért felelős
személynek felügyeletet és a készülék
használatára vonatkozó útmutatást kell
biztosítania számukra.
• Tartsa be a mosogatószer gyártójától kapott biztonsági utasításokat a szemek, a
száj és a torok sérüléseinek megelőzése
érdekében.
• Ne igya meg a mosogatógépből származó
vizet. A mosogatógépben mosogatószermaradványok rakódhatnak le.
• A sérülések megelőzése érdekében, valamint hogy ne botoljon meg a nyitott ajtóban, mindig zárja be az ajtót, amikor nem
használja a készüléket.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
electrolux 39
Gyermekbiztonság
• Csak felnőttek használhatják a készüléket.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladásveszélyesek!
• Minden mosogatószert tartson biztonságos területen. Ne hagyja, hogy a gyermekek hozzáérjenek a mosogatószerekhez.
• A gyermekeket tartsa távol a készüléktől,
amikor az ajtaja nyitva van.
Üzembe helyezés
• Győződjön meg arról, hogy a készülék
nem sérült meg a szállítás közben. Ne
csatlakoztasson sérült készüléket. Szükség esetén forduljon a szállítóhoz.
• Az első használat előtt távolítson el minden
csomagolóanyagot.
• Az elektromos szerelést szakképzett és illetékes személynek kell elvégeznie.
• A vízvezeték-szerelést szakképzett és illetékes személynek kell elvégeznie.
• Ne változtassa meg a műszaki specifikációkat, illetve ne módosítsa a készüléket.
Személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.
• Ne használja a készüléket:
– ha a hálózati kábel vagy a vízcsövek sérültek,
– vagy ha a kezelőpanel, a munkafelület
vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a
készülék belső oldala hozzáférhető.
Forduljon a helyi szervizközponthoz.
• Ne fúrja ki a készülék oldalait, nehogy
megsérüljenek a hidraulikus és elektromos
alkatrészek.
Vigyázat Gondosan tartsa be az
elektromos és vízvezetékcsatlakoztatásra vonatkozó
utasításokat.
Termékleírás
1
2
3
4
Felső kosár
Vízkeménység-kapcsoló
Sótartály
Mosogatószer-adagoló
5
6
7
8
Öblítőszer-adagoló
Adattábla
Szűrők
Alsó mosogatókar
40 electrolux
9 Felső mosogatókar
Optikai jel
Optikai jel
A mosogatóprogram elindítása után egy optikai jel látható a padlón a készülék ajtaja
alatt.
Ha a készüléket magasabbra építik be egy
konyhabútorajtóval együtt, az optikai jel nem
látható.
A piros jel- Meghibásodás jelzése.
zőfény villog.
A piros jel- A mosogatóprogram végének jelzőfény ki- zése.
alszik.
Optikai jel
A piros jel- A mosogatóprogram elindításának
zőfény vi- jelzése. A piros jelzőfény tovább világít.
lágít a mosogatóprogram alatt.
Kezelőpanel
5
1
2
3
4
5
Be/Ki gomb
Programválasztó gombok
Késleltetett indítás gomb
Jelzőfények
Funkciógombok
Jelzőfények
Só1)
Felgyullad, amikor fel kell tölteni a sótartályt. Lásd a "Speciális só használata" c. fejezetet.
Miután feltöltötte a sótartályt, a só jelzőfény néhány óráig
még tovább világít. Ez nincs semmilyen nem kívánatos hatással a készülék működésére.
Multitab
Felgyullad, amikor aktiválja a multitab funkciót. Lásd a
"Multitab funkció" c. fejezetet.
electrolux 41
Jelzőfények
A program vége
Felgyullad, amikor egy mosogatóprogram befejeződött. Kisegítő funkciók:
• A vízlágyító szintje.
• A hangjelzések bekapcsolása/kikapcsolása.
• Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása.
• Riasztás, ha a készülék meghibásodott.
1) Amikor a sótartály üres, a megfelelő jelzőfény nem gyullad fel, amíg a mosogatóprogram üzemel.
Programválasztó gombok
Ezekkel a gombokkal választhatja ki a mosogatóprogramot. Nyomjon meg egy programgombot, a vonatkozó jelzőfény felgyullad. A mosogatóprogramokra vonatkozó további részletekért lapozza fel a "Mosogatóprogramok" c. fejezetet.
Késleltetett indítás gomb
Használja a késleltetett indítás gombot a mosogatóprogram indításának 3, 6 vagy 9 órás
időtartammal való késleltetéséhez. Lásd a
"Mosogatóprogram beállítása és elindítása"
c. fejezetet.
Funkciógombok
A funkciógombokat a következő műveletekre használja:
• A vízlágyító beállítása. Lásd "A vízlágyító
beállítása" c. fejezetet.
• A hangjelzések kikapcsolása/bekapcsolása. Lásd a "Hangjelzések" c. fejezetet.
• A multitab funkció bekapcsolása/kikapcsolása. Lásd a "Multitab funkció" c. fejezetet.
• Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása, amikor a multitab funkció be
van kapcsolva. Lásd a "Multitab funkció"
c. fejezetet.
• A folyamatban lévő mosogatóprogram
vagy folyamatban lévő késleltetett indítás
törlése. Lásd a "Mosogatóprogram beállítása és elindítása" c. fejezetet.
Beállítási üzemmód
A készüléknek beállítási módban kell lennie a
következő műveleteknél:
• Mosogatóprogram beállítása.
• A vízlágyító szintjének beállítása.
• A hangjelzések kikapcsolása/bekapcsolása.
• Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása.
Nyomja meg a be/ki gombot. A készülék
beállítási módban van, amikor:
• Az összes programjelzőfény felgyullad.
Nyomja meg a be/ki gombot. A készüléknek
nincs beállítási módban, amikor:
• Csak egy programjelzőfény gyullad fel.
• Egy mosogatóprogram be van állítva. Törölje a programot a beállítási üzemmódba
való visszatéréshez. Lásd a "Mosogatóprogram beállítása és elindítása" c. fejezetet.
Hangjelzések
Hangjelzés hallható:
• A mosogatóprogram végén.
• A vízlágyító szintjének beállítása alatt.
• Amikor a készülék meghibásodott.
A hangjelzések bekapcsolását a gyárban beállították.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket a hangjelzések kikapcsolásához:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék
beállítási módban van.
3. Tartsa lenyomva a B és a C gombot, amíg
az A, B és C funkciógombok jelzőfényei
villogni nem kezdenek.
4. Nyomja meg a C funkciógombot.
– Az A és a B funkciógomb jelzőfényei
kialszanak.
– A C funkciógomb jelzőfénye villogni
kezd.
– A program vége jelzőfény felgyullad.
A hangjelzések be vannak kapcsolva.
5. Nyomja meg a C funkciógombot ismét.
– A program vége jelzőfény kialszik.
A hangjelzések ki vannak kapcsolva.
6. Kapcsolja ki a készüléket a művelet elmentéséhez.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket a hangjelzések bekapcsolásához:
1. Hajtsa végre a fenti eljárást, amíg a program vége jelzőfény fel nem gyullad.
42 electrolux
Az első használat előtt
Az eljárás egyes lépéseihez olvassa el a következő utasításokat:
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfelelő-e a vízkeménységnek az adott körzetben. Szükség esetén állítsa be a vízlágyítót.
2. Töltse fel a sótartályt speciális sóval.
3. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítőszerrel.
4. Pakolja be az evőeszközöket és edényeket a mosogatógépbe.
5. Állítsa be a töltet és a szennyeződés típusának megfelelő mosogatóprogramot.
6. Töltse a helyes mennyiségű mosogatószert a mosogatószer-tartályba.
7. Indítsa el a mosogatóprogramot.
Ha kombinált mosogatószer-tablettákat
használ ("3 az 1-ben", "4 az 1-ben", "5
az 1-ben" stb.), lapozza fel a "Multitab
funkció" c. fejezetet.
A vízlágyító beállítása
A vízlágyító eltávolítja az ásványi anyagokat
és sókat a szolgáltatott vízből. Az ásványi
anyagok és sók rossz hatással lehetnek a
készülék működésére.
A vízkeménységet különböző mértékegységekkel mérik:
• Német fok (dH°).
• Francia fok (°TH).
• mmol/l (millimol per liter, a vízkeménység
nemzetközi mértékegysége).
• Clarke.
Állítsa be a vízlágyítót a körzetében meglévő
vízkeménységnek megfelelően. Szükség
esetén kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Vízkeménység
Vízkeménységi beállítás
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuálisan
elektronikusan
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Nem szükséges só használata.
Manuálisan és elektronikusan kell beállítania a vízlágyítót.
Manuális beállítás
A készülék gyárilag a 2. pozícióba van
beállítva.
1. Nyissa ki az ajtót.
2. Vegye ki az alsó kosarat.
3. A vízkeménység-kapcsolót forgassa el az
1. vagy 2. állásba (lásd a táblázatot).
4. Tegye be az alsó kosarat.
5. Zárja be az ajtót.
electrolux 43
Elektronikus beállítás
A vízlágyító gyárilag az 5. szintre van beállítva.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék
beállítási módban van.
3. Tartsa lenyomva a B és a C gombot, amíg
az A, B és C funkciógombok jelzőfényei
villogni nem kezdenek.
4. Engedje fel a B és C funkciógombot.
5. Nyomja meg az A funkciógombot.
– Az A funkciógomb jelzőfénye tovább
villog.
– A B és a C funkciógomb jelzőfényei kialszanak.
– A program vége jelzőfény villogni kezd.
– Hangjelzés hallható.
A vízlágyító beállítási funkciója aktiválva
van.
A program vége jelzőfény villogása és a
hangjelzés működése mutatja a vízlágyító
szintjét. A szünet megközelítőleg 3 másodperces.
Példa: 5 villanás / 5 szaggatott hangjelzés, szünet, 5 villanás / 5 szaggatott
hangjelzés, szünet stb. = 5. szint
6. Nyomja meg az A funkciógombot egyszer a vízlágyító szintjének egy lépéssel
történő emeléséhez.
7. Nyomja meg a be/ki gombot a művelet
elmentéséhez.
Speciális só használata
Figyelem Csak mosogatógéphez
ajánlott speciális sót használjon. A
mosogatógépekhez nem alkalmas
sótípusok használata károsíthatja a
tönkreteheti a vízlágyítót.
Figyelem A készülék alján levő
sószemcsék vagy sós víz korróziót
okozhat. A korrózió megelőzése
érdekében a mosogatóprogram
elindítása előtt töltse fel sóval a
készüléket.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket a sótartály feltöltéséhez:
1. Csavarja le a kupakot az óramutató járásával ellenkező irányban a sótartály kinyitásához.
2. Töltsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az
első üzemeltetésnél).
3. Egy tölcsér használatával töltse fel a sótartályt sóval.
4. Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő
sót.
5. Csavarja vissza a kupakot az óramutató
járásával megegyező irányban a sótartály
bezárásához.
Normális jelenség, ha a só betöltésekor
víz folyik ki a sótartályból.
Amikor elektronikus módon a vízlágyítót az 1.
szintre állítja, a só jelzőfény nem világít tovább.
Az öblítőszer használata
Figyelem Csak mosogatógépekhez
való márkás öblítőszert használjon.
Az öblítőszer-adagolóba ne töltsön más
terméket (pl. mosogatógép-tisztítószert,
44 electrolux
folyékony mosogatószert). Ez kárt okozhat a készülékben.
Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az
edények folt- és csíkmentesen száradjanak meg.
Az öblítőszer adagolása az utolsó öblítési fázis alatt automatikusan történik.
4. Zárja be az öblítőszer-adagolót.
Töltse fel az öblítőszer-adagolót, amikor az
öblítőszer jelzője (B) világos lesz.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket az öblítőszer-adagoló feltöltéséhez:
1. Nyomja meg a kioldógombot (A) az öblítőszer-adagoló kinyitásához.
Az öblítőszer adagolásának beállítása
Az öblítőszer gyárilag a 4. pozícióba van beállítva.
Az adagolás 1. (legalacsonyabb adagolás) és
6. (legmagasabb adagolás) pozíció között állítható be.
2. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítőszerrel. A "max." jelzés a maximális szintet mutatja.
3. A kilöttyent öblítőszert nedvszívó törlőkendővel távolítsa el, hogy megakadályozza a túlzott habképződést a következő mosogatóprogram alatt.
1. Forgassa el az öblítőszertárcsát az adagolás növeléséhez vagy csökkentéséhez.
– Növelje az adagolást, ha az edényen
vízcseppek vagy vízkőfoltok vannak.
– Csökkentse az adagolást, ha az edényeken csíkok, fehéres foltok vagy kékes rétegek vannak.
electrolux 45
Evőeszközök és edények bepakolása
Hasznos javaslatok és tanácsok
Figyelem A készüléket csak
mosogatógépben tisztítható háztartási
edényekhez használja.
Ne használja a készüléket olyan tárgyak tisztítására, amelyek felszívják a vizet (szivacs,
konyharuhák stb.).
• Az evőeszközök és edények bepakolása
előtt hajtsa végre ezeket a lépéseket:
– Távolítson el minden ételmaradékot és
hulladékot.
– Lazítsa fel a lábasokban leégett ételmaradékokat.
• Az evőeszközök és edények bepakolásakor hajtsa végre ezeket a lépéseket:
– Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és lábasok) nyílásukkal lefele tegye
be.
– Ügyeljen arra, hogy víz ne gyűljön össze
a tartályban vagy valamilyen mélyedésben.
– Ügyeljen arra, hogy az evőeszközök és
az edények ne legyenek egymásba téve.
– Ügyeljen arra, hogy az evőeszközök és
az edények ne fedjenek el más evőeszközöket és edényeket.
– Ügyeljen arra, hogy a poharak ne érjenek más poharakhoz.
– A kisebb tárgyakat az evőeszköz-kosárba helyezze.
• A műanyag és a nem tapadós bevonatú
edényeken vízcseppek maradhatnak. A
műanyag darabok nem száradnak olyan
jól, mint a porcelán- és acéltárgyak.
• A könnyű darabokat a felső kosárba helyezze. Ügyeljen arra, hogy a darabok ne
mozogjanak.
Figyelem A mosogatóprogram
elindítása előtt győződjön meg arról,
hogy a szórókarok szabadon
mozognak.
Vigyázat Mindig csukja be az ajtót a bevagy kipakolás befejezése után. A nyitott
ajtó veszélyes lehet.
Alsó kosár
A serpenyőket, fedőket, tányérokat, salátástálakat és az evőeszközöket az alsó kosárba
tegye. A tálalóedényeket és a nagy fedőket a
kosár széle körül helyezze el.
Evőeszközkosár
Vigyázat Ne tegye be függőleges
helyzetben a hosszú pengéjű késeket. A
hosszú és éles evőeszközöket
vízszintesen, a felső kosárban rendezze
el. Legyen körültekintő az éles
darabokkal.
Villák és kanalak nyelükkel lefele tegye be.
Kések nyelükkel felfele tegye be.
46 electrolux
Felső kosár
A felső kosár (legfeljebb 24 cm ármérőjű) tányérok, salátástálak, csészék, poharak, lábasok és fedők számára van kialakítva. Úgy
rendezze el a darabokat, hogy a víz minden
felületet elérhessen.
A kanalakat más evőeszközökkel vegyesen
pakolja be, hogy ne tapadjanak egymásba.
Az evőeszközök bepakolásához hajtsa le az
evőeszközkosár fogantyúját.
A hosszú talpú poharakat a csészetartókra
tegye talpukkal felfele. A hosszabb darabokhoz hajtsa fel a csészetartókat.
Az evőeszközrács használata. Ha az evőeszközök mérete nem engedi meg az evőeszközrács használatát, könnyen el tudja azt rejteni.
A felső kosár magasságának beállítása
Ha nagyméretű tányérokat pakol az alsó kosárba, először helyezze át a felső kosarat a
felső állásba.
Az edények maximális magassága
felső kosár
alsó kosár
Felső állás
20 cm
31 cm
Alsó állás
24 cm
27 cm
A felső kosár felső állásba való áthelyezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
1. Ütközésig húzza ki a kosarat.
2. Óvatosan emelje fel a két oldalát, amíg a
mechanika engedi, és a kosár stabilan áll.
electrolux 47
A felső kosár alsó állásba való áthelyezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
1. Ütközésig húzza ki a kosarat.
2. Óvatosan emelje a két oldalát felfele.
3. Tartsa a mechanikát, és hagyja lassan lesüllyedjen.
Figyelem
• Ne emelje vagy engedje le a kosarat
csak az egyik oldalánál.
• Ha a kosár felső állásban van, ne tegyen poharakat a pohártartókra.
Mosogatószer használata
Csak mosogatógépben való használatra
alkalmas mosogatószereket (por, folyadék vagy tabletta) használjon.
Tartsa be a csomagoláson feltüntetett
adatokat:
• A gyártó által ajánlott adagolás.
• Tárolási ajánlások.
3. Ha előmosogatási fázissal rendelkező
mosogatóprogramot használ, öntse a
többi mosogatószert az előmosogatási
mosogatószer-rekeszbe ( B).
A környezet védelme érdekében ne
használjon a helyes mennyiségnél több
mosogatószert.
A
Hajtsa végre ezeket a lépéseket a mosogatószer-tartály feltöltéséhez:
1. Nyissa fel a mosogatószer-tartály fedelét.
B
4. Ha mosogatószer-tablettákat használ.
tegye a mosogatószer-tablettát a mosogatószer-tartályba ( A).
2. Töltse fel mosogatószerrel a mosogatószer-tartályt ( A). A jelzés mutatja az adagolást:
20 = körülbelül 20 g mosogatószer
30 = körülbelül 30 g mosogatószer.
48 electrolux
5. Csukja le a mosogatószer-tartály fedelét.
Nyomja le a fedelet, amíg a helyére nem
kattan.
A különböző mosogatószer-márkák különböző idő alatt oldódnak fel. Egyes
mosogatószer-tabletták nem nyújtják a
legjobb tisztítási eredményeket a rövid
mosogatóprogramok alatt. Mosogatószer-tabletták használata esetén hosszú
mosogatóprogramokat használjon,
hogy a mosogatószer teljesen eltávolításra kerüljön.
Multitab funkció
A multitab funkció kombinált mosogatószertablettákhoz használható.
Ezek a tabletták vegyszereket tartalmaznak,
így mosogatószer, öblítőszert és speciális
sót. A tabletták egyes típusai más vegyszereket is tartalmazhatnak.
Ellenőrizze, hogy ezek a tabletták alkalmasak-e a helyi vízkeménységhez. Olvassa el a
gyártó utasításait.
Amikor beállítja a multitab funkciót, az mindaddig bekapcsolva marad, amíg ki nem kapcsolja.
A multitab funkció automatikusan leállítja az
öblítőszer és a só betöltését. A só jelzőfény
kikapcsol.
A multitab funkció használatakor a program
időtartama meghosszabbodhat.
A multitab funkciót a mosogatóprogram
indítása előtt kapcsolja be vagy ki.
A multitab funkciót nem lehet be- vagy
kikapcsolni a mosogatóprogram működése közben. Törölje a mosogatóprogramot, majd állítsa be ismét a programot.
A multitab funkció bekapcsolása:
• Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva
a két multitab gombot (D és E funkciógomb). A multitab jelzőfény felgyullad.
A multitab funkció kikapcsolása:
• Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva
a két multitab gombot (D és E funkciógomb). A multitab jelzőfény kialszik.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket, ha
a szárítási eredmények nem kielégítőek:
1. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítőszerrel.
2. Kapcsolja be az öblítőszer-adagolót.
3. Állítsa az öblítőszer adagolását 2.
pozícióba.
• Csak olyankor lehet az öblítőszeradagolót be- vagy kikapcsolni, amikor
a multitab funkció be van kapcsolva.
Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék
beállítási módban van.
3. Tartsa lenyomva a B és C funkciógombot.
– Az A, B és C funkciógombok jelzőfényei villogni kezdenek.
4. Nyomja meg a B funkciógombot.
– Az A és a C funkciógomb jelzőfényei
kialszanak.
– A B funkciógomb jelzőfénye tovább villog.
5. Nyomja meg a B funkciógombot ismét.
– A program vége jelzőfény felgyullad.
6. Kapcsolja ki a készüléket a művelet elmentéséhez.
Az öblítőszer-adagoló kikapcsolásához hajtsa végre a fenti lépéseket, amíg a program
vége jelzőfény ki nem alszik.
electrolux 49
Ismét normál mosogatószer használatához:
1. Kapcsolja ki a multitab funkciót.
2. Töltse fel a sótartályt és az öblítőszer-adagolót.
3. Állítsa a vízkeménység beállításét a
legmagasabb szintre.
4. Hajtson végre egy mosogatóprogramot edények nélkül.
5. Állítsa be a vízlágyítót a körzetében
meglévő vízkeménységnek megfelelően.
6. Állítsa be az öblítőszer adagolását.
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
A mosogatóprogram beállítását résnyire
nyitott ajtó mellett végezze. A mosogatóprogramot csak azután indítsa el,
hogy bezárta az ajtót. Addig lehetőség
van a beállítások módosítására.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket a mosogatóprogram beállításához és elindításához:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék
beállítási módban van.
3. Nyomja meg az egyik programválasztó
gombot. Lásd a "Mosogatóprogramok"
c. fejezetet.
– A programjelzőfény felgyullad.
4. Zárja be az ajtót.
– A mosogatóprogram elindul.
Amikor a mosogatóprogram fut, nem lehet módosítani a programot. Törölje a
mosogatóprogramot.
Vigyázat Csak szükség esetén szakítsa
meg vagy törölje a mosogatóprogramot.
Figyelem Óvatosan nyissa ki az ajtót.
Forró gőz csaphat ki.
Mosogatóprogram megszakítása
Nyissa ki az ajtót.
• Leáll a program.
Zárja be az ajtót.
• A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Mosogatóprogram törlése
1. Tartsa lenyomva mindaddig a B és C
funkciógombot, amíg az összes programjelzőfény felgyullad.
2. Engedje fel a B és C funkciógombot a
mosogatóprogram törléséhez.
Ekkor a következő lépéseket hajthatja végre:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Állítson be egy új mosogatóprogramot.
Töltse fel mosogatószerrel a mosogatószertartályt, mielőtt beállít egy új mosogatóprogramot.
Mosogatóprogram beállítása és
elindítása késleltetett indítással
1. Nyomja meg a be/ki gombot.
2. Állítson be egy mosogatóprogramot.
– A programjelzőfény felgyullad.
3. Nyomja meg a késleltetett indítás gombot, amíg a megfelelő óraszámmal (3, 6
vagy 9 óra) rendelkező jelzőfény villogni
nem kezd.
4. Zárja be az ajtót.
– A késleltetett indítás visszaszámlálása
megkezdődik.
– A késleltetett indítás visszaszámlálása
3 órás lépésekben történik.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött, a mosogatóprogram automatikusan elindul.
Ne nyissa ki az ajtót a visszaszámlálás
alatt, hogy megelőzze a visszaszámlálás
megszakítását. Amikor ismét becsukja
az ajtót, a visszaszámlálás a megszakítási ponttól folytatódik.
A késleltetett indítás törlése:
1. Tartsa lenyomva mindaddig a B és C
funkciógombot, amíg az összes programjelzőfény felgyullad.
– Amikor törli a késleltetett indítást, törli a
mosogatóprogramot is.
2. Állítson be egy új mosogatóprogramot.
A mosogatóprogram vége
• A készülék automatikusan leáll.
• A program futásának végét jelző hangjelzés megszólal.
1. Nyissa ki az ajtót.
– A program vége jelzőfény felgyullad.
– A befejeződött program jelzőfénye tovább világít.
50 electrolux
2. Nyomja meg a be/ki gombot.
3. A jobb szárítási eredmények érdekében
hagyja résnyire nyitva az ajtót néhány percig, mielőtt kipakolja az edényeket.
Hagyja lehűlni az edényeket, mielőtt kipakolná a készülékből. A forró edények
könnyebben megsérülnek.
A töltet kipakolása
• Először az alsó kosárból pakolja ki a darabokat, majd a felső kosárból.
• Lehetséges, hogy víz van a készülék oldalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél
hamarabb lehűl, mint az edények.
Mosogatóprogramok
Mosogatóprogramok
Program
Szennyezettség mértéke
Töltet típusa
Intenzív
Erősen szennyezett
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Normál
Normál szennyezettségű
Edények és evőeszkö- Előmosogatás
zök
Főmosogatás max. 65°C-on
1 közbenső öblítés
Befejező öblítés
Szárítás
Gyors 1)
Edények és evőeszkö- Előmosogatás
zök
Főmosogatás max. 50°C-on
1 közbenső öblítés
Befejező öblítés
Szárítás
Mérsékelten vagy Kényes cserép- és
enyhén szennye- üvegedények
zett
Üveg
Előmosogatás
Főmosogatás max. 70°C-on
2 közbenső öblítés
Befejező öblítés
Szárítás
Mérsékelten vagy Edények és evőeszkö- Főmosogatás max. 60°C-on
enyhén szennye- zök
Befejező öblítés
zett
Normál szennyezettségű
Eco 2)
Program leírása
Főmosogatás max. 45°C-on
1 közbenső öblítés
Befejező öblítés
Szárítás
1) Ez egy tökéletes napi program egy nem teljes töltet elmosogatásához. Ideális egy 4 személyes család
számára, amely csak a reggeli és a vacsora edényeit és evőeszközeit kívánja betölteni.
2) Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára. A tesztadatokat lásd a mellékelt külön füzetben.
Fogyasztási értékek
Program
Időtartam (perc)
Energia (kWh)
Víz (liter)
Intenzív
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Normál
90 - 100
1,1 - 1,2
15 - 16
Gyors
30
0,8
8
Eco
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
Üveg
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
A víz nyomása és hőmérséklete, az
áramszolgáltatás ingadozásai és az
edények mennyisége módosíthatja ezeket az értékeket.
electrolux 51
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Kapcsolja ki a készüléket
tisztítás előtt.
A szűrők tisztítása
Figyelem Ne használja a készüléket a
szűrők nélkül. Ügyeljen arra, hogy a
szűrők beszerelése helyes legyen. A
nem megfelelő beszerelés nem kielégítő
mosogatási eredményeket és a
készülék sérülését okozhatja.
Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőket. A
piszkos szűrők rontják a mosogatás eredményeit.
A mosogatógép három szűrővel rendelkezik:
1. durvaszűrő (A)
2. mikroszűrő (B)
3. lapos szűrő (C)
4. Vegye ki a szűrőrendszert.
5. Tartsa a durvaszűrőt (A) a furattal rendelkező fogantyúnál fogva.
6. Vegye ki a durvaszűrőt (A) a mikroszűrőből (B).
7. Vegye ki a lapos szűrőt (C) a készülék
aljából.
A
B
C
Hajtsa végre ezeket a lépéseket a szűrők
megtisztításához:
1. Nyissa ki az ajtót.
2. Vegye ki az alsó kosarat.
3. A szűrőrendszer kioldásához forgassa el
a mikroszűrőn (B) lévő fogantyút kb. 1/4
fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányban.
8. Tisztítsa meg a szűrőket folyó víz alatt.
9. Tegye vissza a lapos szűrőt (C) a készülék aljába.
10. A durvaszűrőt (A) tegye bele a mikroszűrőbe (B), és nyomja össze a szűrőket.
11. Tegye a szűrőrendszert a helyére.
12. A szűrőrendszer reteszeléséhez forgassa el a mikroszűrőn (b) lévő fogantyút az
óramutató járásával megegyező irányba,
amíg a helyére nem kattan.
13. Tegye be az alsó kosarat.
14. Zárja be az ajtót.
Ne távolítsa el a szórókarokat.
Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a
szennyeződés megmaradó részét fogpiszkálóval távolítsa el.
52 electrolux
Külső tisztítás
A készülék és a kezelőpanel külső felületét
nedves puha ruhával törölje át. Csak semleges mosogatószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket (acetont, triklóretilént stb.).
hőmérséklet 0 °C alatt van. A gyártó nem
felel a fagy okozta kárért.
Ha nem lehetséges, ürítse ki a készüléket, és
csukja be az ajtaját. Válassza le a befolyócsövet, és távolítsa el a vizet a befolyócsőből.
Fagyveszély
Figyelem Ne helyezze üzembe a
készüléket olyan helyen ahol a
Mit tegyek, ha...
A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.
Ha hiba történik, először próbálja meg saját
maga megoldani a problémát. Ha nem talál
megoldást egyedül a problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a szervizközponthoz.
Hibakód és hiba
Figyelem Kapcsolja ki a készüléket,
mielőtt elvégezné az alább javasolt
hibaelhárítási lépéseket.
Lehetséges ok és megoldás
• a folyamatban lévő program jelző- • A vízcsap eltömődött vagy elvízkövesedett.
fénye folyamatosan villog
Tisztítsa ki a vízcsapot.
• szaggatott hangjelzés
• A vízcsap el van zárva.
• 1-szer felvillan a program vége jelNyissa ki a vízcsapot.
zőfény
• Eltömődött a befolyócső szűrője.
A mosogatógép nem tölt be vizet
Tisztítsa meg a szűrőt.
• A befolyócső csatlakozása nem megfelelő. A cső össze van
nyomódva vagy meg van törve.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
• a folyamatban lévő program jelző- • A szifon eltömődött.
fénye folyamatosan villog
Tisztítsa ki a szifont.
• szaggatott hangjelzés
• A kifolyócső csatlakozása nem megfelelő. A cső össze van
• 2-szer felvillan a program vége jelnyomódva vagy meg van törve.
zőfény
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
A mosogatógép nem üríti ki a vizet
• a folyamatban lévő program jelző- • Zárja el a vízcsapot, és forduljon a helyi szervizközponthoz.
fénye folyamatosan villog
• szaggatott hangjelzés
• 3-szor felvillan a program vége jelzőfény
A kiömlésgátló eszköz üzemel
A program nem indul el
• A készülék ajtaja nincs becsukva.
Zárja be az ajtót.
• A hálózati dugasz nincs csatlakoztatva.
Csatlakoztassa a hálózathoz.
• A biztosíték kiégett az otthoni biztosítéktáblán.
Cserélje ki a biztosítékot.
• Késleltetett indítás van beállítva.
Törölje a késleltetett indítást a program azonnali elindításához.
Az ellenőrzés után kapcsolja ki a készüléket.
A program a megszakítási ponttól folytató-
dik. Ha a meghibásodás ismét jelentkezik,
forduljon a márkaszervizhez.
electrolux 53
Ezek az adatok szükségesek a gyors és helyes segítségnyújtáshoz:
• Modell (Mod.)
• Termékszám (PNC)
• Sorozatszám (S.N.)
Ezeket az adatokat lásd az adattáblán.
Írja le ide a szükséges adatokat:
A modell leírása: ..........
Termékszám: ..........
Sorozatszám: ..........
A mosogatás eredménye nem kielégítő
Az edények nem tiszták
• A kiválasztott mosogatóprogram nem alkalmas a töltet és a szennyeződés típusára.
• A kosarak helytelenül vannak megtöltve, és így a víz nem tud minden
felületet elérni.
• A szórókarok nem forognak szabadon a töltet helytelen elrendezése
miatt.
• A szűrők szennyezettek, vagy nincsenek megfelelően behelyezve.
• A mosogatószer mennyisége túl kevés vagy hiányzik.
Vízkő maradványok az edényeken
• A sótartály üres.
• A vízlágyító rossz szintre van beállítva.
• A sótartály kupakja nincs megfelelően lezárva.
Az edények nedvesek és homályosak
• Nem használt öblítőszert.
• Az öblítőszer-adagoló üres.
A poharakon és az edényeken csíkok, tejfehér foltok
vagy kékes bevonat látható
• Csökkentse az adagolt öblítőszer mennyiségét.
Vízcseppek száradási nyomai • Növelje az adagolt öblítőszer mennyiségét.
a poharakon és az edényeken • Lehet, hogy a mosogatószer az oka.
Műszaki adatok
Méret
Szélesség (cm)
44,6
Magasság (cm)
81,8 - 87,8
Mélység (cm)
55
Elektromos csatlakoztatás - Feszültség - Összteljesítmény Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a mosogatógép ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Kapacitás
Teríték
9
Üzembe helyezés
Vigyázat Ügyeljen arra, hogy az
üzembe helyezés alatt a hálózati
dugaszt leválassza a fali aljzatról.
Fontos Tartsa be a mellékelt sablon
utasításait a következők elvégzéséhez:
• A készülék beépítése.
• A bútorlap felszerelése.
• A vízvezeték és a lefolyó csatlakoztatása.
A készülék beszerelése munkapult alá (konyhai munkapult vagy mosogató).
Ha javítás válik szükségessé, a készüléknek
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a szakember számára.
A készüléket vízcsap és lefolyó közelében
helyezze el.
54 electrolux
A mosogatógép szellőzéséhez csak a befolyócső, a kifolyócső és a hálózati tápkábel
nyílásai szükségesek.
A készülék állítható lábakkal van rendelkezik,
ami lehetővé teszi a magasság beállítását.
A készülék behelyezésekor ügyeljen arra,
hogy a befolyócső, a kifolyócső és a hálózati
tápkábel ne legyen megtörve vagy összenyomva.
A készülék rögzítés a szomszédos
egységekhez
Ügyeljen arra, hogy a pult, amely alá a készüléket rögzíti, biztonságos szerkezet le-
gyen (szomszédos konyhaszekrényelem, készülékházak, fal).
A készülék vízszintbe állítása
Ügyeljen arra, hogy készülék az ajtó megfelelő záródása és szigetelése érdekében vízszintbe legyen állítva. Ha a készülék szintezése helyes, az ajtó nem ütközik a készülék
egyik oldalához sem. Ha az ajtó nem záródik
megfelelően, az állítható lábak ki-, illetve
becsavarásával állítsa vízszintbe a készüléket.
Vízhálózatra csatlakoztatás
Befolyócső
A készüléket melegvíz-vezetékhez (max. 60°)
vagy hidegvíz-vezetékhez csatlakoztatja.
Ha a meleg víz alternatív energiaforrásokból
származik, amelyek inkább környezetbarátak (pl. a napelemes panelek és a szélenergia), akkor használja a melegvíz-vezetéket az
energiafogyasztás csökkentése érdekében.
Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os
külső csavarmenetes vízcsaphoz.
Legyen körültekintő a befolyócső csatlakoztatásakor:
• A befolyócsövet vagy a biztonsági szelepet
ne merítse vízbe.
• Ha a befolyócső vagy a biztonsági szelep
megsérül, azonnal válassza le a csatlakozódugót a fali aljzatról.
• Csak a márkaszerviz cserélheti ki a biztonsági szeleppel ellátott befolyócsövet.
Vigyázat Veszélyes feszültség
Figyelem Ne használja egy régebbi
készülék csatlakozócsövét.
A víznyomásnak a határértékeken belül kell
lennie (lásd a "Műszaki adatok" c. fejezetet).
Győződjön meg arról, hogy a helyi vízmű a
körzet átlagos hálózati víznyomását biztosítja-e.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek törések a
befolyócsövön, és hogy a befolyócső nincs
összenyomva vagy összegubancolódva.
Rögzítse megfelelően az ellenanyát a vízszivárgás megelőzése érdekében.
Figyelem Ne csatlakoztass a
készüléket új vezetékekre vagy hosszú
ideig nem használt vezetékekre. Hagyja
a vizet folyni néhány percig, és azután
csatlakoztassa a befolyócsövet.
A befolyócső dupla falú, és egy elektromos
vezetékkel és biztonsági szeleppel rendelkezik. A befolyócső csak akkor van nyomás
alatt, amikor víz áramlik rajta keresztül. Ha
szivárgás van a befolyócsövön, a biztonsági
szelep megszakítja a vízáramlást.
Kifolyócső
1. Csatlakoztassa a kifolyócsőt a lefolyószifonhoz, és a csatlakoztassa a munkafelület alá. Ez megakadályozza, hogy a
szennyvíz a mosogatótálcából visszafolyjon a készülékbe.
2. Csatlakoztassa a kifolyócsövet egy szellőzőlyukkal ellátott állócsőre (minimális
belső átmérő 4 cm).
electrolux 55
max 400 cm
max 85 cm
ránt, az ételmaradék a lefolyószifon eltömődését okozhatja
min 40 cm
Ügyeljen arra, hogy a kifolyócső ne legyen
megtörve vagy összenyomva, hogy megelőzze a vízleeresztés nem megfelelő működését.
Távolítsa el a mosogatótálca dugóját, amikor
a készülék leereszti a vizet, hogy megelőzze,
hogy a víz visszajusson a készülékbe.
A kifolyócső hosszabbítója nem lehet 2 méternél hosszabb. A belső átmérője nem lehet
kisebb a cső átmérőjénél.
Ha a kifolyócsövet egy mosogató alatti szifonhoz csatlakoztatja, távolítsa el a műanyag
membránt (A). Ha nem távolítja el a memb-
Ez a készülék olyan biztonsági rendszerrel rendelkezik, ami megakadályozza,
hogy a piszkos víz visszajusson készülékbe. Ha a mosogató szifonjában visszacsapószelep van beépítve, ez a mosogatógép nem megfelelő vízleeresztését okozhatja. Távolítsa el a visszacsapószelepet.
Figyelem A vízszivárgás elkerülése
érdekében győződjön meg arról, hogy a
vízcsatlakoztatások szorosan meg
vannak húzva.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat A gyártó nem visel
felelősséget, ha nem tartja be ezeket a
biztonsági óvintézkedéseket.
Földelje a készüléket a biztonsági óvintézkedéseknek megfelelően.
Győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett névleges feszültség és
áramtípus egyezik-e helyi áramellátás feszültségével és áramtípusával.
Mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos aljzatot használjon.
Ne használjon elosztókat, csatlakozókat
és hosszabbítókat. Tűzveszélyesek!
Ne cserélje ki saját maga a hálózati kábelt. Forduljon a márkaszervizhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz
hozzáférhető legyen az üzembe helyezés után.
A készülék leválasztásához ne a hálózati
kábelt húzza. Mindig a dugaszt húzza.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
56 electrolux
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A csomagolóanyagok környezetbarátak és
újrahasznosíthatóak. A műanyag komponensek azonosítását a jelölések biztosítják,
pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat
a megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe helyezze.
Vigyázat A készülék hulladékba
helyezéséhez következők szerint járjon
el:
• Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
• Vágja el a hálózati tápkábelt és a hálózati dugaszt, és helyezze a hulladékba.
• Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ez
megakadályozza, hogy a gyermekek
bezárják magukat a készülékbe, és
veszélyeztessék saját életüket.
electrolux 57
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Panel sterowania
Przed pierwszym użyciem
Ustawianie zmiękczacza wody
Wsypywanie soli do zmywarki
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Wkładanie sztućców i naczyń
Stosowanie detergentu
Uniwersalna tabletka do zmywarki
57
58
59
61
61
62
63
64
66
67
Wybór i uruchamianie programu zmywania
68
Programy zmywania
70
Konserwacja i czyszczenie
70
Co zrobić, gdy…
72
Dane techniczne
73
Instalacja
73
Podłączenie do sieci wodociągowej
74
Podłączenie do sieci elektrycznej
75
Ochrona środowiska
75
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i prawidłowe działanie urządzenia,
przed przystąpieniem do instalacji i obsługi należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję przechowywać
zawsze razem z urządzeniem, również w
razie jego przeniesienia lub odsprzedaży. Użytkownicy muszą w pełni poznać
działanie i funkcje ochronne urządzenia.
Prawidłowe użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego.
• Urządzenie służy wyłącznie do czyszczenia naczyń i sprzętów domowych nadających się do mycia w zmywarce.
• Nie używać rozpuszczalników w urządzeniu. Zagrożenie wybuchem.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi
końcówkami umieszczać w koszyku na
sztućce, ostrym końcem skierowanym w
dół. Można też układać je w pozycji poziomej w koszu górnym.
• Używać wyłącznie markowych produktów
do zmywarek do naczyń (detergent, sól,
płyn nabłyszczający).
• Po otwarciu drzwi podczas pracy urządzenia może dojść do uwolnienia gorącej
pary. Ryzyko poparzenia skóry.
• Nie wyjmować naczyń ze zmywarki przed
zakończeniem programu mycia.
• Po zakończeniu zmywania wyjąć wtyczkę
z gniazdka i zamknąć zawór dopływu wody.
• Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez montera z autoryzowanego serwisu. Używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych.
• Nie wymieniać ich samodzielnie, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia urządzenia. Zawsze kontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia ani odpowiedniej
wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem i po uzyskaniu instrukcji od osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo.
• Przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, dostarczonych przez producentów detergentów, aby uniknąć poparzeń oczu, ust i gardła.
• Nie pić wody ze zmywarki. W zmywarce
mogą być obecne pozostałości detergentów.
58 electrolux
• Zawsze zamykać drzwi urządzenia, gdy
nie jest ono używane, aby uniknąć obrażeń
i nie potknąć się o otwarte drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią
się urządzeniem.
• Opakowanie przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
uduszenia.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z detergentami.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Instalacja
• Upewnić się, że urządzenie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. Nie podłączać uszkodzonego urządzenia. W razie
potrzeby skontaktować się z dostawcą.
• Przed pierwszym użyciem usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
• Instalację elektryczną powierzyć wykwalifikowanemu i kompetentnemu specjaliście.
• Podłączenie wodociągowe i kanalizacyjne
powierzyć wykwalifikowanemu i kompetentnemu specjaliście.
• Nie zmieniać specyfikacji ani nie modyfikować produktu. Ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Nie używać urządzenia:
– jeżeli przewód zasilający lub węże wodne są uszkodzone,
– jeżeli panel sterowania, blat roboczy lub
cokół są uszkodzone w sposób dający
dostęp do wnętrza urządzenia.
Skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia części
hydraulicznych lub elektrycznych.
Ostrzeżenie! Dokładnie przestrzegać
instrukcji dotyczących połączeń
elektryczności oraz wody.
Opis urządzenia
1 Kosz górny
2 Pokrętło regulacji twardości wody
electrolux 59
3
4
5
6
7
8
9
nym na lico z frontami meblowymi, sygnał
optyczny nie będzie widoczny.
Zbiornik soli
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Wskaźnik optyczny
Wskaźnik optyczny
Po rozpoczęciu programu na podłodze poniżej drzwi urządzenia pojawia się wskaźnik
optyczny.
Jeżeli urządzenie zostanie zamontowane w
wysokiej zabudowie, z cokołem wyrówna-
Czerwone
światło
świeci się.
Wskazanie rozpoczęcia programu
mycia. Czerwone światło świeci się
podczas całego programu.
Czerwone
światło
miga.
Wskazanie nieprawidłowego działania.
Czerwone Wskazanie zakończenia programu.
światło nie
świeci się.
Panel sterowania
5
1
2
3
4
5
Przycisk Wł./Wył.
Przyciski wyboru programów
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
Kontrolki
Przyciski funkcyjne
Kontrolki
Sól 1)
Zapala się, gdy należy uzupełnić sól. Zapoznać się z rozdziałem "Używanie soli do zmywarek".
Po napełnieniu zbiornika kontrolka soli może nadal świecić
przez kilka godzin. Nie ma to żadnego negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
Funkcja Multitab
Zapala się w momencie włączenia funkcji Multitab. Zapoznać się z rozdziałem "Funkcja Multitab".
60 electrolux
Kontrolki
Koniec programu
Zapala się po zakończeniu programu zmywania. Funkcje
dodatkowe:
• Poziom zmiękczania wody.
• Włączenie/wyłączenie sygnałów dźwiękowych.
• Włączenie/wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego.
• Alarm w razie nieprawidłowego działania urządzenia.
1) Gdy zbiornik soli jest pusty, odpowiednia kontrolka nie świeci się podczas programu zmywania.
Przyciski wyboru programów
Przyciski te służą do wyboru programu mycia. Po naciśnięciu przycisku programu zapala się odpowiednia kontrolka. Więcej informacji o programach znajduje się w rozdziale
"Programy zmywania".
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu
Przycisk ten służy do opóźnienia rozpoczęcia
programu zmywania o 3, 6 lub 9 godzin. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie i uruchamianie programu".
Przyciski funkcyjne
Przyciski funkcyjne służą do wykonywania
następujących czynności:
• Do ustawiania zmiękczania wody. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie zmiękczania wody".
• Do włączania/wyłączania sygnałów dźwiękowych. Zapoznać się z rozdziałem "Sygnały dźwiękowe".
• Do włączania/wyłączania funkcji Multitab.
Zapoznać się z rozdziałem "Funkcja Multitab".
• Do włączania/wyłączania dozownika płynu
nabłyszczającego przy włączonej funkcji
Multitab. Zapoznać się z rozdziałem
"Funkcja Multitab".
• Do anulowania trwającego programu zmywania lub opóźnienia rozpoczęcia programu w trakcie odliczania. Zapoznać się z
rozdziałem "Ustawianie i uruchamianie
programu".
Tryb ustawiania
Tryb ustawiania jest wymagany do
wykonania następujących czynności:
• Do ustawiania programu zmywania.
• Do ustawiania poziomu zmiękczania wody.
• Do włączania/wyłączania sygnałów dźwiękowych.
• Do włączania/wyłączania dozownika płynu
nabłyszczającego.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył. Urządzenie jest
w trybie ustawiania, gdy:
• Świecą się kontrolki wszystkich programów.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył. Urządzenie nie
jest w trybie ustawiania, gdy:
• Świeci się kontrolka tylko jednego programu.
• Ustawiony jest program zmywania. Aby
powrócić do trybu ustawiania, należy anulować program. Zapoznać się z rozdziałem
"Ustawianie i uruchamianie programu".
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są generowane w następujących sytuacjach:
• Po zakończeniu programu zmywania.
• Podczas ustawiania poziomu zmiękczania
wody.
• W razie wystąpienia usterki urządzenia.
Fabrycznie sygnały dźwiękowe są włączone.
Aby wyłączyć sygnały dźwiękowe, należy
wykonać poniższe czynności:
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski B i C, aż
kontrolki przycisków funkcyjnych A, B i C
zaczną migać.
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny C.
– Kontrolki przycisków funkcyjnych A i B
zgasną.
– Zacznie migać kontrolka przycisku
funkcyjnego C.
– Zapali się kontrolka sygnalizująca zakończenie programu.
Sygnały dźwiękowe są włączone.
5. Ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny C.
– Kontrolka sygnalizująca zakończenie
programu zgaśnie.
Sygnały dźwiękowe są wyłączone.
electrolux 61
6. Wyłączyć urządzenie, aby zapisać ustawienie.
Aby włączyć sygnały dźwiękowe, należy wykonać poniższe czynności:
1. Powyższą procedurę należy wykonywać
do momentu, gdy zaświeci się kontrolka
sygnalizująca zakończenie programu.
Przed pierwszym użyciem
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, wykonując kolejne czynności:
1. Sprawdzić zgodność poziomu zmiękczania wody z twardością wody doprowadzonej do zmywarki. W razie potrzeby –
zmienić ustawienia zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić odpowiedni dozownik płynem
nabłyszczającym.
4. Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
5. Ustawić program zmywania odpowiedni
do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik detergentu odpowiednią ilością detergentu.
7. Uruchomić program zmywania.
W przypadku używania tabletek do zmywarek ("3 w 1", "4 w 1", "5 w 1" itp.) należy zapoznać się z rozdziałem "Funkcja
Multitab".
Ustawianie zmiękczacza wody
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z
doprowadzanej wody. Substancje mineralne
i sole mogą mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.
Twardość wody jest mierzona w równoważnych skalach:
• Stopnie niemieckie (dH°).
• Stopnie francuskie (°TH).
• mmol/l (milimol na litr – międzynarodowa
jednostka twardości wody).
• Stopnie Clarka.
Ustawić zmiękczacz wody zgodnie z twardością wody z lokalnego ujęcia. W razie potrzeby skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągowym.
Twardość wody
Ustawienie zmiękczania wody
°dH
°TH
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Nie jest wymagane użycie soli.
Zmiękczacz wody należy regulować
ręcznie i elektronicznie.
Regulacja ręczna
Urządzenie zostało fabrycznie ustawione w położeniu 2.
1. Otworzyć drzwi.
62 electrolux
2. Wyjąć dolny kosz.
3. Obrócić pokrętło regulacji twardości wody w położenie 1 lub 2 (patrz tabela).
4. Włożyć dolny kosz.
5. Zamknąć drzwi.
Regulacja elektroniczna
Zmiękczanie wody zostało fabrycznie
ustawione na poziom 5.
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski B i C, aż
kontrolki przycisków funkcyjnych A, B i C
zaczną migać.
4. Zwolnić przyciski funkcyjne B i C.
5. Nacisnąć przycisk funkcyjny A.
– Kontrolka przycisku funkcyjnego A
wciąż miga.
– Kontrolki przycisków funkcyjnych B i C
zgasną.
– Kontrolka sygnalizująca zakończenie
programu zacznie migać.
– Sygnały dźwiękowe są słyszalne.
Funkcja ustawiania zmiękczania wody
jest włączona.
Kontrolka sygnalizująca zakończenie
programu zacznie migać oraz słyszalny
będzie sygnał dźwiękowy, wskazując poziom zmiękczania wody. Pauza trwa około 3 sekund.
Przykład: 5 mignięć / 5 przerywanych
sygnałów dźwiękowych - pauza - 5 mignięć / 5 przerywanych sygnałów dźwiękowych - pauza, itd. = poziom 5
6. Nacisnąć jeden raz przycisk funkcyjny A,
aby zwiększyć poziom zmiękczania wody
o jeden.
7. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby zapisać
ustawienie.
Wsypywanie soli do zmywarki
Uwaga! Używać wyłącznie soli do
zmywarek. Sól nieprzeznaczona do
zmywarek do naczyń powoduje
uszkodzenie zmiękczacza wody.
Uwaga! Grudki soli lub słona woda na
dnie urządzenia mogą spowodować
korozję. Aby zapobiec korozji, należy
uzupełniać sól w urządzeniu
bezpośrednio przed włączeniem
programu mycia.
Aby napełnić zbiornik soli, należy wykonać poniższe czynności:
1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby
otworzyć zbiornik soli.
2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko za
pierwszym razem).
3. Do napełnienia zbiornika solą należy użyć
lejka.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania zbiornika solą wypływa z niego woda – jest to normalne.
electrolux 63
Po elektronicznym ustawieniu zmiękczania
wody na poziom 1 kontrolka soli będzie na
stałe wyłączona.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Uwaga! Należy używać wyłącznie
markowych płynów nabłyszczających
przeznaczonych do zmywarek.
Nie wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych innych substancji
(np. środków do czyszczenia zmywarek,
detergentów w płynie). Może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest dodawany automatycznie podczas ostatniej fazy płukania.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać poniższe czynności:
1. Nacisnąć klamkę (A), aby otworzyć dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć przy pomocy szmatki dobrze pochłaniającej wodę, aby zapobiec zbyt intensywnemu pienieniu podczas późniejszego programu zmywania.
4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego,
gdy wskaźnik (B) stanie się przezroczysty.
2. Napełnić odpowiedni dozownik płynem
nabłyszczającym. Oznaczenie
"max."wskazuje maksymalny poziom.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Dozowanie płynu nabłyszczającego zostało
fabrycznie ustawione w pozycji 4.
64 electrolux
Dozowanie płynu nabłyszczającego można
ustawić w zakresie od 1 (najmniejsze dozowanie) do 6 (największe dozowanie).
1. Obracając pokrętło regulacji płynu nabłyszczającego zmniejszyć lub zwiększyć
dozowanie.
– Jeśli na naczyniach pozostają krople
wody lub ślady kamienia, należy zwiększyć dozowanie.
– Jeśli na naczyniach po myciu pozostają białe smugi, biały lub niebieskawy
nalot, należy zmniejszyć dozowanie.
Wkładanie sztućców i naczyń
Przydatne wskazówki i porady
Uwaga! Urządzenie służy wyłącznie do
czyszczenia naczyń i sprzętów
domowych przeznaczonych do mycia w
zmywarce.
Nie używać urządzenia do czyszczenia
przedmiotów pochłaniających wodę (gąbki,
odzież domowa itd.).
• Przed włożeniem naczyń i sztućców do
zmywarki, wykonać poniższe czynności:
– Usunąć wszelkie pozostałości jedzenia i
resztki.
– Namoczyć przypalone i wyschnięte
resztki jedzenia.
• Podczas wkładania naczyń i sztućców do
zmywarki należy przestrzegać poniższych
wskazówek:
– Wydrążone elementy (np. kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
– Upewnić się, że woda nie zbiera się w
pojemniku ani w zagłębieniu podstawy
naczynia.
– Upewnić się, że żadne naczynia ani
sztućce nie znajdują się wewnątrz innych.
– Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
zakrywają innych.
– Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
– Małe elementy umieścić w koszyku na
sztućce.
• Elementy plastikowe i miski z powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą zatrzymywać krople wody. Elementy plastikowe nie
wysychają tak szybko, jak elementy porcelanowe i stalowe.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
Uwaga! Przed uruchomieniem
programu mycia upewnić się, że
ramiona natryskowe mogą się
swobodnie obracać.
Ostrzeżenie! Po załadowaniu lub
rozładowaniu urządzenia zawsze
zamykać drzwi. Otwarte drzwi mogą być
niebezpieczne.
Kosz dolny
Do dolnego kosza należy wkładać rondle,
pokrywki, talerze, salaterki i sztućce. Naczynia z serwisu i duże pokrywki układać przy
krawędziach kosza.
electrolux 65
Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie
przylegały do siebie.
Aby ułatwić wkładanie sztućców do kosza na
sztućce, można złożyć jego uchwyt.
Kosz na sztućce
Ostrzeżenie! Noży z długimi ostrzami
nie należy umieszczać pionowo. Długie i
ostre sztućce układać poziomo w koszu
górnym. Należy zachować ostrożność
przy obchodzeniu się z ostrymi
przedmiotami.
Widelce i łyżki wkładać trzonkami w dół.
Noże wkładać trzonkami w górę.
Należy używać kratki na sztućce. Jeżeli wymiary sztućców uniemożliwiają korzystanie z
kratki na sztućce, można ją łatwo schować.
66 electrolux
Kosz górny
Górny kosz jest przeznaczony dla talerzy (o
maksymalnej średnicy 24 cm), salaterek,
kubków, szklanek, garnków i pokrywek. Naczynia rozmieszczać tak, aby woda miała dostęp do wszystkich powierzchni.
Maksymalna wysokość naczyń w
koszu górnym
koszu dolnym
Położenie górne
20 cm
31 cm
Położenie dolne
24 cm
27 cm
Aby przełożyć górny kosz do położenia górnego, należy wykonać poniższe czynności:
1. Wyciągnąć kosz do oporu.
2. Ostrożnie unieść dwa boki, aż mechanizm zostanie zablokowany i kosz będzie
stabilny.
Kieliszki na wysokich nóżkach układać nóżkami do góry na półkach na filiżanki. W przypadku dłuższych przedmiotów można złożyć
półki na filiżanki.
Aby przełożyć górny kosz do położenia dolnego, należy wykonać poniższe czynności:
1. Wyciągnąć kosz do oporu.
2. Ostrożnie unieść dwa boki do góry.
3. Przytrzymując kosz pozwolić, aby powoli
opadł w dół.
Regulacja wysokości górnego kosza
Aby włożyć duże garnki i talerze do dolnego
kosza, górny kosz należy najpierw ustawić w
górnym położeniu.
Uwaga!
• Nie podnosić ani nie opuszczać kosza, trzymając tylko jedną stronę.
• Jeżeli kosz znajduje się w górnym położeniu, nie umieszczać kubków na
ich półkach.
Stosowanie detergentu
Używać wyłącznie detergentów (proszków, płynów lub tabletek) przeznaczonych do zmywarek do naczyń.
Przestrzegać informacji podanych na
opakowaniu:
• Dozowanie zalecane przez producenta.
• Zalecenia dotyczące przechowywania.
Aby chronić środowisko, nie używać
większej ilości detergentów niż to zalecane.
electrolux 67
Aby napełnić dozownik detergentu, należy
wykonać poniższe czynności:
1. Otworzyć pokrywkę dozownika detergentu.
2. Napełnić dozownik ( A) detergentem. Oznaczenie pokazuje dawki:
20 = około 20 g detergentu
30 = około 30 g detergentu.
3. Jeżeli wybrano program obejmujący mycie wstępne, wsypać dodatkową ilość
detergentu do przegródki mycia wstępnego ( B).
4. W przypadku korzystania z tabletek do
zmywarek, włożyć tabletkę do dozownika detergentu ( A).
5. Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu. Docisnąć pokrywkę, aż zaskoczy.
Detergenty różnych producentów rozpuszczają się w różnym czasie. Niektóre
tabletki do zmywarek nie zapewniają odpowiednich wyników podczas krótkich
programów mycia. Przy używaniu tabletek do zmywarek zaleca się korzystanie
z długich programów mycia w celu całkowitego usunięcia detergentu.
A
B
Uniwersalna tabletka do zmywarki
Funkcja Multitab jest przeznaczona dla złożonych tabletek do zmywarek.
Tabletki takie zawierają w sobie detergent,
środek nabłyszczający i sól do zmywarek.
Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.
Przed użyciem sprawdzić, czy dane tabletki
są odpowiednie do stopnia twardości wody
doprowadzanej do zmywarki. Zapoznać się
z instrukcjami producenta.
Po włączeniu, funkcja Multitab jest aktywna
do momentu jej wyłączenia.
68 electrolux
Funkcja Multitab automatycznie zatrzymuje
dopływ płynu nabłyszczającego i soli. Kontrolka soli jest wyłączona.
Po wybraniu funkcji Multitab czas trwania
programu może ulec zmianie.
Funkcję Multitab należy włączyć lub wyłączyć przed rozpoczęciem programu
zmywania.
Funkcji Multitab nie można włączyć ani
wyłączyć w trakcie programu. Należy
najpierw anulować, a następnie ponownie ustawić program.
Włączanie funkcji Multitab:
• Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwa
przyciski Multitab (przyciski funkcyjne D i
E). Zapali się kontrolka funkcji Multitab.
Wyłączanie funkcji Multitab:
• Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwa
przyciski Multitab (przyciski funkcyjne D i
E). Kontrolka funkcji Multitab zgaśnie.
Jeżeli efekty suszenia nie są zadowalające, wykonać poniższe czynności:
1. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
2. Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego w pozycji 2.
• Dozownik płynu nabłyszczającego
można włączać i wyłączać jedynie
przy włączonej funkcji Multitab.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne B i C.
– Kontrolki przycisków funkcyjnych A, B
i C zaczną migać.
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny B.
– Kontrolki przycisków funkcyjnych A i C
zgasną.
– Kontrolka przycisku funkcyjnego B
wciąż się świeci.
5. Ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny B.
– Zapali się kontrolka sygnalizująca zakończenie programu.
6. Wyłączyć urządzenie, aby zapisać ustawienie.
Aby wyłączyć dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonywać powyższe czynności aż zgaśnie kontrolka sygnalizująca zakończenie programu.
Aby ponownie użyć detergentu w proszku:
1. Wyłączyć funkcję Multitab.
2. Napełnić zbiornik soli i dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić najwyższy poziom twardości wody.
4. Uruchomić program mycia bez naczyń.
5. Ustawić zmiękczacz wody zgodnie z
twardością wody z lokalnego ujęcia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
1. Włączyć urządzenie.
Wybór i uruchamianie programu zmywania
Ustawić program zmywania przy uchylonych drzwiach. Program zmywania
rozpoczyna się zaraz po zamknięciu
drzwi. Do tego momentu można zmodyfikować ustawienia.
Aby ustawić i uruchomić program mycia, należy wykonać poniższe czynności:
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
ustawiania.
3. Nacisnąć przycisk jednego z programów.
Zapoznać się z rozdziałem "Programy
zmywania".
– Zaświeci się kontrolka programu.
4. Zamknąć drzwi.
– Nastąpi rozpoczęcie programu zmywania.
Gdy program jest włączony nie można
go zmienić. Należy anulować program
mycia.
electrolux 69
Ostrzeżenie! Program mycia
przerywać lub anulować tylko w razie
konieczności.
Uwaga! Ostrożnie otwierać drzwi. Może
dojść do uwolnienia gorącej pary.
Przerywanie programu mycia
Otworzyć drzwi.
• Program zostanie zatrzymany.
Zamknąć drzwi.
• Program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
Anulowanie programu zmywania
1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne B i C, aż zaświecą się kontrolki wszystkich programów.
2. Zwolnić przyciski funkcyjne B i C, aby
anulować program zmywania.
W tym momencie można wykonać następujące czynności:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Ustawić nowy program zmywania.
Przed ustawieniem nowego programu mycia
należy napełnić dozownik detergentem.
Ustawianie i uruchamianie programu z
opóźnionym rozpoczęciem
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
2. Ustawić program zmywania.
– Zaświeci się kontrolka programu.
3. Naciskać przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż zacznie migać kontrolka
odpowiedniej liczby godzin (3, 6 lub 9 godzin).
4. Zamknąć drzwi.
– Rozpocznie się odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu.
– Czas opóźnienia jest odliczany w krokach co 3 godziny.
Po zakończeniu odliczania następuje
automatyczne rozpoczęcie programu
zmywania.
Nie otwierać drzwi podczas odliczania,
ponieważ spowoduje to jego przerwanie. Po ponownym zamknięciu drzwi odliczanie jest kontynuowane od momentu
przerwania.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu:
1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne B i C, aż zaświecą się kontrolki wszystkich programów.
– Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu powoduje również anulowanie samego programu.
2. Ustawić nowy program zmywania.
Zakończenie programu zmywania
• Urządzenie zatrzyma się automatycznie.
• Wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy zakończenia programu.
1. Otworzyć drzwi.
– Zapali się kontrolka sygnalizująca zakończenie programu.
– Kontrolka zakończonego programu
dalej się świeci.
2. Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
3. W celu osiągnięcia lepszych wyników suszenia, przed wyjęciem naczyń pozostawić drzwi uchylone na kilka minut.
Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki,
poczekać aż wystygną. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
Wyjmowanie naczyń
• W pierwszej kolejności wyjmować naczynia z dolnego kosza, a następnie z górnego.
• Na bokach i na drzwiach urządzenia może
występować woda. Stal nierdzewna stygnie szybciej niż naczynia.
70 electrolux
Programy zmywania
Programy zmywania
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Opis programu
Intensywny
Bardzo zabrudzone
Naczynia stołowe,
Mycie wstępne
sztućce, garnki i patel- Zmywanie zasadnicze w temperanie
turze do 70°C
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Normalny
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe i
sztućce
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze w temperaturze do 65°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Szybki 1)
Średnio lub lekko
zabrudzone
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie zasadnicze w temperaturze do 60°C
Płukanie końcowe
Ekonomiczny 2)
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe i
sztućce
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze w temperaturze do 50°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Szkło
Średnio lub lekko
zabrudzone
Delikatne naczynia i
szkło
Zmywanie zasadnicze w temperaturze do 45°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
1) Jest to doskonały program do codziennego użytku przy niepełnym załadunku. Idealnie nadaje się dla
czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
2) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy. Dane z testów są przedstawione na
osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
Dane eksploatacyjne
Program
Czas trwania (w minutach)
Zużycie energii (w
kWh)
Zużycie wody (w litrach)
Intensywny
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Normalny
90 - 100
1,1 - 1,2
15 - 16
Szybkie
30
0,8
8
Ekonomiczne
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
Szkło
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
Podane wartości mogą ulec zmianie w
zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania oraz
ilości naczyń.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
czyszczenia należy wyłączyć
urządzenie.
Czyszczenie filtrów
Uwaga! Nie używać urządzenia bez
filtrów. Upewnić się, że filtry są
electrolux 71
prawidłowo zainstalowane.
Nieprawidłowa instalacja filtrów
spowoduje niezadowalające wyniki
mycia oraz uszkodzenie urządzenia.
7. Wyjąć filtr płaski (C) z dna urządzenia.
W razie konieczności wyczyść filtry. Brudne
filtry sprawiają, że wyniki zmywania są gorsze.
Zmywarka ma trzy filtry:
1. filtr zgrubny (A)
2. mikrofiltr (B)
3. filtr płaski (C)
A
B
C
Aby wyczyścić filtry, należy wykonać poniższe czynności:
1. Otworzyć drzwi.
2. Wyjąć dolny kosz.
3. Odblokować system filtrów, obracając w
tym celu rączkę umieszczoną na mikrofiltrze (B) o około 1/4 obrotu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
8. Dokładnie wyczyścić filtry pod bieżącą
wodą.
9. Włożyć filtr płaski (C) w dno urządzenia.
10. Włożyć filtr zgrubny (A) do mikrofiltra (B)
i docisnąć je razem.
11. Umieścić system filtrów na swoim miejscu.
12. Aby zablokować system filtrów, obrócić
uchwyt w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż do zablokowania.
13. Włożyć dolny kosz.
14. Zamknąć drzwi.
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących
ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy usunąć
przy pomocy patyczka do koktajlu.
Czyszczenie zewnętrzne
Zewnętrzne powierzchnie urządzenia i panel
sterowania czyścić zwilżoną, miękką szmatką. Używać wyłącznie neutralnych środków
do czyszczenia. Nie używać materiałów
ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników (aceton, trichloroetylen itp.).
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Uwaga! Nie instalować urządzenia w
miejscach, w których temperatura jest
niższa niż 0°C. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia
wywołane przez mróz.
4. Wyjąć system filtrów.
5. Chwycić filtr zgrubny (A) za uchwyt z otworem.
6. Wyjąć filtr zgrubny (A) z mikrofiltra (B).
Jeśli nie ma innej możliwości, opróżnić urządzenie i zamknąć drzwi. Odłączyć wąż doprowadzający wodę i usunąć z niego wodę.
72 electrolux
Co zrobić, gdy…
Urządzenie nie uruchamia się lub zatrzymuje
się podczas pracy.
W razie wystąpienia problemów należy najpierw spróbować samodzielnie znaleźć rozwiązanie. Jeżeli nie można znaleźć rozwiązania, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Kod błędu i nieprawidłowe działanie
Uwaga! Wyłączyć urządzenie przed
przeprowadzeniem następujących
zalecanych działań korygujących.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Ciągłe miganie kontrolki trwającego programu
• Słyszalny przerywany sygnał
dźwiękowy
• 1 mignięcie kontrolki sygnalizującej zakończenie programu
Zmywarka nie napełnia się wodą
• Zawór wody jest zablokowany lub zatkany osadem kamienia.
Wyczyścić zawór wody.
• Zamknięty zawór wody.
Odkręcić zawór wody.
• Zablokowany filtr w wężu doprowadzającym wodę.
Wyczyścić filtr.
• Nieprawidłowe połączenie węża doprowadzającego wodę.
Wąż może być zagięty lub przygnieciony.
Upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.
• Ciągłe miganie kontrolki trwającego programu
• Słyszalny przerywany sygnał
dźwiękowy
• 2 mignięcia kontrolki sygnalizującej zakończenie programu
Zmywarka nie wypompowuje wody
• Zatkane rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka.
Wyczyścić rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka.
• Nieprawidłowe połączenie węża spustowego. Wąż może
być zagięty lub przygnieciony.
Upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.
• Ciągłe miganie kontrolki trwającego programu
• Słyszalny przerywany sygnał
dźwiękowy
• 3 mignięcia kontrolki sygnalizującej zakończenie programu
Włączyło się zabezpieczenie przed
zalaniem
• Zamknąć dopływ wody i skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Program nie uruchamia się
• Drzwi urządzenia nie są zamknięte.
Zamknąć drzwi.
• Wtyczka przewodu zasilającego nie jest włożona do gniazdka.
Włożyć wtyczkę do gniazdka.
• Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
• Ustawiono opóźnienie rozpoczęcia programu.
Anulować opóźnienie rozpoczęcia programu, aby uruchomić program.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu, w
którym został przerwany. Jeżeli problem wystąpi ponownie, skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Poniższe dane są niezbędne dla serwisu, aby
pomoc była szybka i odpowiednia:
• Model (Mod.)
• Numer produktu (PNC)
• Numer seryjny (S.N.)
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej.
W tym miejscu można zapisać wymagane
dane:
Nazwa modelu: ..........
Numer produktu: ..........
electrolux 73
Numer seryjny: ..........
Efekty mycia nie są zadowalające
Naczynia nie są czyste
• Wybrano program mycia nieodpowiedni do rodzaju naczyń lub zabrudzenia.
• Kosze są załadowane nieprawidłowo, przez co woda nie dochodzi
do wszystkich powierzchni.
• Ramiona natryskowe nie obracają się swobodnie w wyniku nieprawidłowego rozmieszczenia naczyń.
• Zabrudzone lub nieprawidłowo zainstalowane filtry.
• Zbyt mała ilość lub brak detergentu.
Osad kamienia na naczyniach
• Pusty zbiornik na sól.
• Nieprawidłowo Ustawiony poziom zmiękczania wody.
• Pokrywka zbiornika na sól nie jest prawidłowo dokręcona.
Naczynia są mokre i matowe
• Nie użyto płynu nabłyszczającego.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Smugi, mętne plamy lub nie- • Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
bieskawa powłoka na szklankach i naczyniach
Wyschnięte ślady kropel wody na szklankach i naczyniach
• Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
• Przyczyną może być rodzaj użytego detergentu.
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość cm
44,6
Wysokość cm
81,8 - 87,8
Głębokość cm
55
Przyłącze elektryczne - Napięcie Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego są podane na
- Moc całkowita - Bezpiecznik
tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi
drzwi zmywarki.
Ciśnienie doprowadzanej wody
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Pojemność
Ilość standardowych nakryć
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
9
Instalacja
Ostrzeżenie! Upewnić się, że podczas
instalacji wtyczka przewodu
zasilającego jest wyjęta z gniazdka.
Ważne! Przestrzegać instrukcji zawartych
na dołączonym szablonie w celu:
• zmontowania urządzenia,
• instalacji panelu meblowego,
• podłączenia doprowadzenia i spustu wody.
Urządzenie zainstalować pod blatem (blatem
kuchennym lub zlewozmywakiem).
W razie konieczności dokonania naprawy,
urządzenie musi być łatwo dostępne dla serwisanta.
Ustawić urządzenie w pobliżu źródła i odpływu wody.
Dla wentylacji zmywarki wystarczą otwory na
wąż doprowadzający wodę, wąż spustowy i
przewód zasilający.
Zmywarka ma w regulowane nóżki, umożliwiające regulację wysokości.
Podczas ustawiania urządzenia upewnić się,
że wąż doprowadzający wodę, wąż spusto-
74 electrolux
wy i przewód zasilający nie są zagięte lub
przygniecione.
Mocowanie urządzenia do sąsiednich
szafek
Upewnić się, że blat, pod którym ma być zainstalowane urządzenie, jest stabilnie umocowany (sąsiadujące urządzenia kuchenne,
szafki, ściana).
prawidłowo. Jeżeli urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane, drzwi nie zahaczają o
boki obudowy. Jeżeli nie można prawidłowo
zamknąć drzwi, należy wkręcać lub wykręcać regulowane nóżki, aż urządzenie zostanie wypoziomowane.
Poziomowanie urządzenia
Należy zadbać o wypoziomowanie urządzenia, aby drzwi były szczelne i zamykały się
Podłączenie do sieci wodociągowej
Wąż doprowadzający wodę
Podłączyć urządzenie do wody ciepłej
(maks. 60°) lub zimnej.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przy pomocy alternatywnych źródeł energii, które są
bardziej przyjazne środowisku (np. kolektory
słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrownie
wiatrowe), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
Podłączyć wąż doprowadzający wodę do
zaworu z zewnętrznym gwintem 3/4".
Uwaga! Nie używać węży
połączeniowych ze starych urządzeń.
Ciśnienie wody musi mieścić się w przedziale
określonym w "Danych technicznych".
Upewnić się, że lokalny zakład wodociągowy
zapewnia odpowiednie ciśnienie wody.
Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę
nie jest zagięty, przygnieciony ani zaplątany.
Szczelnie dokręcić nakrętkę, aby zapobiec
wyciekom wody.
Uwaga! Nie podłączać urządzenia do
rur nowych lub nieużywanych przez
długi okres czasu. Otworzyć wodę na
kilka minut, a następnie podłączyć wąż
doprowadzający wodę.
Wąż doprowadzający wodę ma podwójne
ściany, wewnętrzny przewód zasilający oraz
zawór bezpieczeństwa. Wąż doprowadzający wodę jest pod ciśnieniem tylko podczas
przepływu wody. W razie wycieku z węża
doprowadzającego wodę zawór bezpieczeństwa zatrzymuje przepływ wody.
Zachować ostrożność podczas podłączania
węża doprowadzającego wodę:
• Nie umieszczać węża doprowadzającego
wodę ani zaworu bezpieczeństwa w wodzie.
• W razie uszkodzenia węża doprowadzającego wodę lub zaworu bezpieczeństwa,
należy natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
• Wąż doprowadzający wodę z zaworem
bezpieczeństwa może być wymieniany
wyłącznie przez lokalny autoryzowany serwis.
Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie
Wąż spustowy
1. Podłączyć wąż spustowy do rozgałęzienia syfonu zlewozmywaka i zamocować
go pod blatem. Zapobiegnie to cofaniu
się brudnej wody ze zlewozmywaka do
urządzenia.
2. Podłączyć wąż spustowy do rury kanalizacyjnej z otworem odpowietrzającym (o
średnicy wewnętrznej min. 4 cm).
electrolux 75
max 400 cm
max 85 cm
pod zlewem. Jeżeli membrana nie zostanie
całkowicie usunięta, gromadzące się resztki
jedzenia mogą spowodować powstanie blokady w rozgałęzieniu syfonu.
min 40 cm
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygnieciony, ponieważ może to
utrudnić prawidłowe odprowadzanie wody.
W czasie odprowadzania wody, w otworze
odpływowym zlewu nie może być zatyczki,
ponieważ mogłoby to spowodować zassanie wody z powrotem do urządzenia.
Ewentualne przedłużenie węża spustowego
nie może być dłuższe niż 2 m. Średnica wewnętrzna nie może być mniejsza niż średnica
węża.
Usunąć plastikową membranę (A) przed
podłączeniem węża spustowego do syfonu
Urządzenie ma zabezpieczenie uniemożliwiające powrót brudnej wody do
urządzenia. Jeżeli w odpływie zlewu zamontowano zawór zwrotny, może on
uniemożliwiać prawidłowe odprowadzanie wody z urządzenia. Usunąć zawór
zwrotny.
Uwaga! Upewnić się, że połączenia
wody są szczelne, aby uniknąć
wycieków.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprzestrzegania
wskazówek bezpieczeństwa.
Uziemić urządzenie zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
Upewnić się, że napięcie znamionowe i
moc podane na tabliczce znamionowej
są zgodne z napięciem i obciążalnością
lokalnej instalacji zasilającej.
Używać wyłącznie prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemionym stykiem ochronnym.
Nie używać rozgałęziaczy, łączników ani
przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
Nie wymieniać samodzielnie przewodu
zasilającego. Skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Nie ciągnąć za przewód zasilający w celu odłączenia urządzenia. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
76 electrolux
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Użyte materiały opakowaniowe są przyjazne
dla środowiska i nadają się do przetworzenia.
Elementy plastikowe można zidentyfikować
na podstawie oznaczeń, np. >PE<, >PS< itd.
Opakowanie należy wyrzucić do właściwego
pojemnika w instytucjach zajmujących się
utylizacją odpadów.
Ostrzeżenie! Aby poddać urządzenie
utylizacji, wykonać poniższe czynności:
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Odciąć i usunąć przewód zasilający z
wtyczką.
• Usunąć zatrzask drzwi. Zapobiega to
zatrzaśnięciu się dzieci wewnątrz
urządzenia i zagrożeniu ich życia.
electrolux 77
78 electrolux
electrolux 79
www.electrolux.com
www.electrolux.hr
www.electrolux.cz
www.electrolux.hu
www.electrolux.pl
117953730-00-042009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising