Zanussi | ZDTS300 | User manual | ZANUSSI ZDTS300 Ohjekirja

ZANUSSI ZDTS300 Ohjekirja
Käyttöohje
Astianpesukon
e
ZDTS 300
Kiitos, että olet valinnut tämän
laitteen.
Toivomme, että uusi laitteesi tuottaa Sinulle
paljon iloa ja harkitset tuotemerkkimme laitteita
myös muiden kodinkoneidesi hankinnan
yhteydessä.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja pidä se
tallessa koko laitteen käyttöiän ajan.
Käyttöohje on luovutettava myös mahdolliselle
laitteen uudelle omistajalle.
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Pesuaine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Käyttöpaneeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Astianpesukoneen tyhjentäminen _ _ _ _ 17
Merkkiäänet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Huolto ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Pesuohjelman valitseminen ja
käynnistäminen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Pesuohjelmat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Käyttöönotto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Kulutusarvot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Vedenpehmentimen säätäminen _ _ _ _ _ 9
Ohjeita testilaitokselle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Astianpesukoneen erikoissuolan
käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Asennus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Käyttöongelmat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Huuhtelukirkasteen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen
koneeseen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Oikeus muutoksiin pidätetään
2
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot
sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla.
Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina
laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle
uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen
käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista
käyttöä varten.
Käyttötarkoitus
• Tämä astianpesukone on tarkoitettu ainoastaan konepesuun soveltuvien kotitalousastioiden pesemiseen.
• Älä laita astianpesukoneeseen
liuotinaineita. Ne saattavat aiheuttaa räjähdyksen.
• Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet
ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai yläkoriin vaakasuoraan asentoon.
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen soveltuvia tuotteita (konetiskiaine,
vedenpehmennyssuola ja
huuhtelukirkaste).
• Vältä avaamasta astianpesukoneen luukkua toiminnan aikana, sillä koneen sisältä
voi tulla kuumaa höyryä.
• Älä ota astioita astianpesukoneesta ennen
pesuohjelman päättymistä.
• Kytke virta pois laitteesta ja sulje vesihana
käytön jälkeen.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoteknikko, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
• Älä missään tapauksessa yritä korjata
laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman
henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia
toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten
varaosien käyttöä.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Konetiskiaineet voivat aiheuttaa kemiallisia
palovammoja silmiin, suuhun ja kurkkuun.
Ne voivat olla hengenvaarallisia! Noudata
konetiskiaineen pakkaukseen merkittyjä
turvallisuusohjeita.
• Astianpesukoneessa oleva vesi ei ole
juomakelpoista. Koneen sisällä voi olla konetiskiaineen jäämiä.
• Pidä astianpesukoneen luukku aina kiinni
silloin, kun konetta ei täytetä tai tyhjennetä.
Näin kukaan ei voi kaatua ja loukata itseään
auki olevan luukun takia.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
Lasten turvallisuus
• Tämä laite on suunniteltu aikuisten käyttöön.
Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta
ilman valvontaa.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten
ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
3
• Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
• Pidä lapset poissa astianpesukoneen luota
silloin, kun sen luukku on auki.
Asennus
• Tarkista, että astianpesukone ei ole vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä. Älä koskaan
ota käyttöön vaurioitunutta konetta. Jos
astianpesukone on vaurioitunut, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Kaikki pakkausmateriaalit on poistettava ennen käyttöä.
• Kaikki tämän laitteen asennukseen liittyvät
sähkö- ja putkiasennustyöt on annettava
asiantuntevan ja ammattitaitoisen henkilön
tehtäväksi.
Käyttöpaneeli
4
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty turvallisuussyistä.
• Älä koskaan käytä astianpesukonetta, jos
sen virtajohto tai vesiletkut ovat vaurioituneet, tai jos ohjauspaneeli, kansitaso tai
jalustaosa on vaurioitunut siten, että laitteen
sisäosa on näkyvissä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vaaratilanteiden
välttämiseksi.
• Astianpesukoneen sivupaneeliin ei saa
porata reikiä, sillä poraaminen voi vaurioittaa hydrauliikka- ja sähköosia.
HUOMIO
Noudata tarkasti sähkö- ja vesiliitäntää
käsittelevissä luvuissa annettuja ohjeita.
1
2
3
4
5
Virtapainike
Ohjelmanvalintapainikkeet
Ajastimen painike
Merkkivalot
Toimintopainikkeet
Toimintopainikkeet
Astianpesuohjelman valitsemisen lisäksi näillä
painikkeilla voidaan asettaa myös seuraavat
toiminnot:
• vedenpehmentimen asetus,
• merkkiäänten käytöstäpoisto/käyttöönotto.
Asetustila
TÄRKEÄÄ
Seuraavien toimenpiteiden aikana:
– vedenpehmentimen asettaminen,
– merkkiäänten käytöstäpoisto/käyttöönotto,
laitteen ON OLTAVA asetustilassa:
• Kun painat virtapainiketta, ja VAIN yhden
ohjelmapainikkeen merkkivalo syttyy =
asetettuna on edelleen viimeksi käytetty tai
valittu pesuohjelma.
Tässä tapauksessa ohjelma on
peruutettava, jotta voidaan siirtyä asetustilaan.
Asetetun tai käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen
Paina samanaikaisesti toimintopainikkeita B
ja C , kunnes KAIKKIEN ohjelmapainikkeiden
merkkivalot syttyvät. Ohjelma on peruutettu, ja
laite on nyt asetustilassa.
• Kun painat virtapainiketta, ja kaikkien ohjelmapainikkeiden merkkivalot syttyvät = laite
on asetustilassa.
Merkkivalot
Suola
Syttyy, kun erikoissuola on lopussa.
Merkkivalo ei pala koskaan pesuohjelman aikana.
Huuhtelukirkaste
Syttyy, kun huuhtelukirkaste on lopussa.
Merkkivalo ei pala koskaan pesuohjelman aikana.
Ohjelman loppu
Syttyy, kun pesuohjelma on päättynyt. Lisäksi
merkkivalo ilmaisee seuraavia asioita:
– vedenpehmentimen asetus,
– merkkiäänten käytöstäpoisto/käyttöönotto,
– koneen toimintahäiriöstä johtuva hälytys.
5
Merkkiäänet
Merkkiäänten avulla käyttäjä tietää, mitä
toimintoja astianpesukone parhaillaan suorittaa:
• vedenpehmentimen asettaminen,
• ohjelman loppu,
• toimintahäiriön aiheuttama hälytys.
TÄRKEÄÄ
Tehdasasetus: merkkiäänet käytössä.
Merkkiäänten käytöstäpoisto/käyttöönotto
1. Paina virtapainiketta. Astianpesukoneen
tulee olla asetustilassa.
2. Paina samanaikaisesti toimintopainikkeita
B ja C , kunnes toimintopainikkeiden A ,
B ja C merkkivalot alkavat vilkkua.
3. Paina toimintopainiketta C . Painikkeiden
A ja B merkkivalot sammuvat, ja painik-
keen C merkkivalo vilkkuu edelleen.
Samanaikaisesti syttyy myös Ohjelman
loppu -merkkivalo ilmaisten, että merkkiäänet ovat käytössä.
4. Voit poistaa merkkiäänet käytöstä
painamalla uudelleen toimintopainiketta
C . Ohjelman loppu -merkkivalo sammuu
ilmaisten, että merkkiäänet on poistettu
käytöstä.
5. Jos haluat tallentaa asetuksen muistiin,
kytke virta pois astianpesukoneesta
painamalla virtapainiketta.
Voit ottaa merkkiäänet uudelleen käyttöön
suorittamalla edellä kuvatut toimenpiteet, jolloin Ohjelman loppu -merkkivalo syttyy.
Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen
TÄRKEÄÄ
Pidä luukku vähän avoinna valitessasi pesuohjelmaa ja ajastimen aikaa. Ohjelma tai ajastimen viiveajan laskenta käynnistyy vasta, kun
luukku suljetaan. Voit muuttaa asetusta luukun
sulkemiseen saakka.
6
1. Tarkista, että astiat on järjestetty koneeseen oikein ja suihkuvarret pääsevät pyörimään esteettä.
2. Tarkista, että vesihana on auki.
3. Paina virtapainiketta. Astianpesukoneen
tulee olla asetustilassa.
4. Paina haluamaasi pesuohjelmaa vastaavaa painiketta (katso
Pesuohjelmataulukko).
Kun ohjelma valitaan, sitä vastaava
merkkivalo syttyy.
5. Sulje astianpesukoneen luukku. Ohjelma
käynnistyy automaattisesti.
Huomio! Kun luukku avataan, koneen sisältä
voi tulla kuumaa höyryä. Avaa luukku varovasti.
1. Valittuasi pesuohjelman paina ajastimen
painiketta, kunnes haluamaasi tuntimäärää vastaava merkkivalo alkaa vilkkua (3h,
6h tai 9h).
2. Sulje astianpesukoneen luukku. Asetetun
viiveajan laskenta käynnistyy
automaattisesti.
3. Viiveajan laskenta vähenee 3 tunnin portain.
4. Luukun avaaminen keskeyttää viiveajan
laskennan. Sulje luukku. Viiveajan
laskenta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi.
5. Kun viiveaika on kulunut loppuun, ohjelma
käynnistyy automaattisesti.
Ajastuksen peruuttaminen
Ajastus peruutetaan palauttamalla astianpesukoneen toiminnot.
Paina samanaikaisesti toimintopainikkeita B ja
C, kunnes kaikkien ohjelmapainikkeiden merkkivalot syttyvät.
Ajastuksen peruuttaminen peruuttaa myös valitun pesuohjelman. Tässä tapauksessa
pesuohjelma on asetettava uudelleen.
Käynnissä olevan ohjelman keskeyttäminen:
• Avaa astianpesukoneen luukku. Ohjelma
pysähtyy. Sulje luukku. Ohjelma jatkuu
kohdasta, jossa se keskeytyi.
Käynnissä olevan pesuohjelman peruuttaminen
• Avaa astianpesukoneen luukku. Paina
samanaikaisesti toimintopainikkeita B ja
C , kunnes kaikkien ohjelmapainikkeiden
merkkivalot syttyvät. Pesuohjelma on
peruutettu. .
• Jos haluat valita uuden pesuohjelman,
tarkista, että pesuainelokerossa on
pesuainetta.
Ajastuksen peruuttaminen
• Voit peruuttaa käynnissä olevan viiveajan
laskennan avaamalla luukun ja painamalla
ajastimen painiketta, kunnes vastaava
merkkivalo sammuu.
• Kun suljet luukun, asetettu pesuohjelma
käynnistyy automaattisesti.
Pesuohjelman päättyminen
• Astianpesukone pysähtyy automaattisesti,
ja merkkiääni ilmoittaa, että pesuohjelma on
päättynyt.
• Avaa astianpesukoneen luukku.
• Ohjelman loppu -merkkivalo palaa.
• Juuri päättyneen ohjelman merkkivalo jää
palamaan.
• Kytke virta pois koneesta painamalla
virtapainiketta.
HUOMIO
Älä keskeytä tai peruuta käynnissä olevaa ohjelmaa, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.
TÄRKEÄÄ
Kun pesuohjelma on päättynyt, kytke virta pois
ja sulje vesihana.
Pesuohjelman ajastettu
käynnistäminen
7
Pesuohjelmat
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman kuvaus
Tehokas 70°
Erittäin likaiset astiat
Ruokailuastiat, ruokailu- Esihuuhtelu
välineet, kattilat ja pannut Pesu
2 välihuuhtelua
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Normaali 65°
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat, ruokailu- Esihuuhtelu
välineet, kattilat ja pannut Pesu
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Pika 65° A 30'
Vähän likaiset astiat
Ruokailuastiat ja ruokailu- Pesu
välineet
Loppuhuuhtelu
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat ja ruokailu- Esihuuhtelu
välineet
Pesu
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
1)
Bio 50°
2)
Esihuuhtelu
Likaisuusaste voi olla mikä tahansa.
Vajaa koneellinen (astioita lisätään koneeseen myöhemmin päivän aikana).
1 kylmä huuhtelu (estää
ruoantähteiden kuivumisen kiinni astioihin).
Tässä ohjelmassa ei
tarvita pesuainetta.
1) Sopii erityisen hyvin vajaan koneelliseen pesemiseen. Erinomainen päivittäisten astioiden pesuohjelma, joka soveltuu 4henkisen perheen aamiais- ja päivällisastioiden pesemiseen.
2) Testilaitoksen testiohjelma.
Käyttöönotto
Ennen kuin otat astianpesukoneen käyttöön:
• Tarkista, että sähkö- ja vesiliitännät on
suoritettu asennusohjeiden mukaisesti.
8
• Poista kaikki pakkausmateriaalit koneen
sisältä.
• Säädä vedenpehmennin.
• Kaada litra vettä suolasäiliöön ja täytä säiliö
astianpesukoneelle tarkoitetulla suolalla.
• Täytä huuhtelukirkasteen säiliö.
Kun käytät pesutabletteja, jotka sisältävät
huuhtelukirkasteen ja pesuaineen:
huuhtelukirkastetta ei tarvitse täyttää säiliöön
– säädä vedenpehmennin
– lisää erikoissuolaa (astianpesukoneen suolaa)
Kun käytät pesutabletteja, jotka sisältävät
huuhtelukirkasteen, pesuaineen, suolan ja
muita lisäaineita:
Erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta ei tarvitse
täyttää säiliöön.
Tarkista, että pesuaineet soveltuvat vesijohtoverkon vedenkovuuteen. Noudata valmistajan
ohjeita.
– Aseta vedenkovuus tasolle 1.
TÄRKEÄÄ
Jos kuivaustulos ei ole tyydyttävä,
suosittelemme seuraavaa:
1. Täytä huuhtelukirkastelokero
huuhtelukirkasteella.
2. Aseta huuhtelukirkasteen annostelu asentoon 2.
Jos palaat erillisten pesu- ja käsittelyaineiden
käyttöön, toimi seuraavasti:
– Täytä suolan ja huuhtelukirkasteen säiliöt.
– Säädä vedenkovuus korkeimmalle tasolle ja
pese yksi normaali pesuohjelma ilman
astioita.
– Säädä vedenkovuus paikallisen vesijohtoverkon vedenkovuuden mukaan.
– Säädä huuhtelukirkasteen annostelu.
Vedenpehmentimen säätäminen
Astianpesukoneessa on vedenpehmennin,
joka poistaa vesijohtovedestä mineraaliaineet
ja suolat, joilla olisi haitallinen vaikutus laitteen
toimintaan.
Mitä enemmän vedessä on mineraaliaineita ja
suoloja, sitä kovempaa vesi on. Veden kovuus
mitataan toisiaan vastaavilla asteikoilla, joissa
Vedenkovuus
käytetään saksalaisia asteita (°dH), ranskalaisia asteita (°TH) ja mmol/l (millimoolia/litra kansainvälinen vedenkovuusyksikkö).
Vedenpehmentimen asetukset tulee määrittää
vesijohtoverkon vedenkovuuden mukaisesti.
Voit kysyä vedenkovuustiedot paikkakuntasi
vesilaitokselta.
Vedenkovuusasetuksen määrittäminen
Suolan käyttö
°dH
°TH
mmol/l
manuaalinen
elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
taso 10
kyllä
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
taso 9
kyllä
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
taso 8
kyllä
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
taso 7
kyllä
9
Vedenkovuus
Vedenkovuusasetuksen määrittäminen
Suolan käyttö
°dH
°TH
mmol/l
manuaalinen
elektroninen
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
taso 6
kyllä
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
taso 5
kyllä
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
taso 4
kyllä
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
taso 3
kyllä
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
taso 2
kyllä
<4
<7
< 0,7
1
taso 1
ei
Vedenpehmennin on asetettava sekä
manuaalisesti vedenkovuuden säätimellä että
elektronisesti.
Vedenpehmentimen säätäminen manuaalisesti (katso taulukko)
Vedenpehmennin on säädetty tehtaalla asetukseen 2.
Käännä kytkin asentoon 1
tai 2.
Vedenpehmentimen
säätäminen elektronisesti
(katso taulukko)
Astianpesukone on säädetty tehtaalla
tasolle 5.
10
1. Paina virtapainiketta. Astianpesukoneen
tulee olla asetustilassa.
2. Paina samanaikaisesti toimintopainikkeita
B ja C , kunnes toimintopainikkeiden A ,
B ja C merkkivalot alkavat vilkkua.
3. Paina toimintopainiketta A . Painikkeiden
B ja C merkkivalot sammuvat, ja painikkeen A merkkivalo vilkkuu edelleen.
Samanaikaisesti Ohjelman loppu merkkivalo alkaa vilkkua ja laitteesta kuuluu sarja keskeytyviä merkkiääniä.
Valittuna oleva taso ilmaistaan Ohjelman
loppu -merkkivalon vilkkumiskertojen
määrällä ja samanaikaisesti kuuluvalla
keskeytyvien merkkiäänten sarjalla, jonka
jälkeen on muutaman sekunnin mittainen
tauko.
Esimerkkejä:
merkkivalo vilkkuu 5 kertaa / 5
merkkiääntä, tauko,
merkkivalo vilkkuu 5 kertaa / 5
merkkiääntä, tauko jne. = taso 5
merkkivalo vilkkuu 6 kertaa / 6
merkkiääntä, tauko,
merkkivalo vilkkuu 6 kertaa / 6
merkkiääntä, tauko jne. = taso 6
4. Jos haluat vaihtaa tasoa, paina
toimintopainiketta A . Taso vaihtuu
jokaisella painikkeen painalluksella.
(Vedenkovuutta vastaavat tasomääritykset, katso taulukko).
Esimerkkejä:
Jos valittuna on taso 5: kun painat kerran
toimintopainiketta A , valitaan taso 6. Jos
valittuna on taso 10: kun painat kerran
painiketta A , valitaan taso 1.
5. Jos haluat tallentaa asetuksen muistiin,
kytke virta pois astianpesukoneesta
painamalla virtapainiketta.
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
HUOMIO
Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen soveltuvaa erikoissuolaa.
11
Avaa korkki.
Kun lisäät säiliöön suo- Kaada suolaa säiliöön
laa ensimmäistä kertaa, mukana toimitetun suppilon avulla, kunnes säiliö
täytä säiliö vedellä.
on täynnä suolaa.
TÄRKEÄÄ
Käynnistä täydellinen pesuohjelma heti tämän jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Säiliöstä valuu yli vettä, kun suolaa täytetään.
Pyyhi yliroiskunut suola
pois.
Kierrä korkkia myötäpäivään, kunnes se pysähtyy
naksahtaen.
TÄRKEÄÄ
Lisää suolaa, kun ohjauspaneelin valo syttyy.
12
Huuhtelukirkasteen käyttö
Avaa kansi.
Täytä
huuhtelukirkastelokero
huuhtelukirkasteella. Säiliöön on merkitty huuhtelukirkasteen maksimitaso
"max"
Pyyhi pois ylivalunut
huuhtelukirkaste. Sulje
kansi ja paina siten, että
se naksahtaa kiinni.
TÄRKEÄÄ
HUOMIO
Älä laita huuhtelukirkastesäiliöön mitään muuta ainetta Lisää huuhtelukirkastetta, kun ohjauspaneelin valo syttyy.
(esim. astianpesukoneen puhdistusainetta tai
nestemäistä pesuainetta). Ne voivat vaurioittaa
laitetta.
Huuhtelukirkasteen annostelun säätäminen
Lisää annostusta, jos astioissa on pesun jälkeen
vesipisaroita tai kalkkipilkkuja.
Avaa kansi.
Pienennä annostusta, jos astioissa on valkoisia raitoja,
tai jos laseissa tai veitsenterissä näkyy sinertävä kalvo.
Säädä annostelu.
Sulje kansi ja paina siten,
(Huuhtelukirkasteen an- että se naksahtaa kiinni.
nostelun tehdasasetus on
asento 4).
13
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
Pesusieniä, puhdistusliinoja tai muita vettä
imeviä tuotteita ei saa pestä
astianpesukoneessa.
• Ennen kuin laitat astiat koneeseen:
– Poista astioista kaikki ruoantähteet.
– Liota/pehmennä kiinni palaneet ruoantähteet
• Huomioi seuraavat asiat järjestäessäsi
astioita ja ruokailuvälineitä koneeseen:
– Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa estää
suihkuvarsien pyörimistä.
– Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin,
jotta vesi ei keräänny astian sisään.
– Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.
– Lasit eivät saa koskettaa toisiaan, sillä
muuten ne voivat särkyä.
– Laita pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Muovi- ja teflonastioihin jää helposti
vesipisaroita; sillä ne eivät kuivu yhtä hyvin
kuin posliini- ja teräsastiat.
• Laita kevyet astiat (esim. muovikulhot) yläkoriin, jotta ne eivät pääse liikkumaan.
Ruokailuvälineet ja astiat, jotka eivät sovellu/soveltuvat rajoitetusti konepesuun
ei konepesua:
rajoitettu konepesu:
• Puu-, luu-, posliini- tai helmiäiskahvaiset ruokailu- • Pese keraamisia astioita astianpesukoneessa vain,
välineet.
jos niissä on konepesun salliva merkintä.
• Kuumuutta kestämättömät muoviastiat.
• Astian lasitus voi himmetä, jos se pestään koneessa
usein.
• Vanhat lämpöä kestämättömät ruokailuvälineet,
joissa on liimattuja osia.
• Hopeiset ja alumiiniset osat muuttavat väriään
pesussa: Ruoantähteet, esim. munanvalkuainen,
• Liimattuja osia sisältävät ruokailuvälineet tai astiat.
keltuainen ja sinappi muuttavat hopean väriä tai te• Tina- tai kupariastiat.
kevät siihen läiskiä. Puhdista ruoantähteet
• Lyijykristallilasit.
hopeisista astioista heti, ellei astioita pestä heti käy• Helposti ruostuvat teräksiset esineet.
tön jälkeen.
• Puuvadit.
• Synteettisistä kuiduista valmistetut astiat.
14
Järjestä ruokailuvälineet
koriin. Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi
suositeltavaa on käyttää
mukana toimitettua ruokailuvälinekorin erotteluritilää (jos ruokailuvälineet
mahtuvat ritilän aukkoihin).
Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin kahvat ylöspäin. Terävät esineet
voivat aiheuttaa haavoja!
Täytä alakori. Aseta
ruokailuastiat ja suurikokoiset vadit korin
reunoille.
Täytä yläkori. Laita kevyet Kuppitelineen voi taivuttaa
astiat (esim. muovikulhot) ylös, jotta korkeammat asyläkoriin, jotta ne eivät
tiat mahtuvat koriin.
pääse liikkumaan.
Yläkorin korkeuden
säätäminen
Jos peset hyvin suurikokoisia lautasia, ne mahtuvat alakoriin, kun nostat yläkoria ylemmäs.
Astioiden suurin sallittu korkeus
Yläkori
Yläkori yläasennossa
20 cm
Alakori
31 cm
15
Astioiden suurin sallittu korkeus
Yläkori
Yläkori ala-asennossa
24 cm
Alakori
27 cm
Astiakori nostetaan yläasentoon seuraavasti:
1. Vedä astiakoria ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Nosta koria kummaltakin puolelta varovasti ylöspäin, kunnes se kiinnittyy tukevasti paikalleen.
Astiakori lasketaan takaisin alkuperäiseen asentoon seuraavasti:
1. Vedä astiakoria ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Nosta koria kummaltakin puolelta varovasti ylöspäin ja anna korin laskeutua hitaasti paikalleen
pitäen korista kiinni.
TÄRKEÄÄ
Älä koskaan nosta tai laske astiakoria vain
toiselta puolelta.
TÄRKEÄÄ
Kun kori on yläasennossa, kuppitelineitä ei voi
käyttää.
Pesuaine
TÄRKEÄÄ
Käytä ainoastaan astianpesukoneille
tarkoitettuja pesuaineita (konetiskiainetta).
16
Noudata pakkauksen annostelu- ja
säilytysohjeita.
Avaa kansi.
Jos pesuohjelmaan kuuluu esipesu, annostele
konetiskiainetta myös lokeroon B.
Annostele
konetiskiainetta lokeroon
A.
Huomioi annostelumerkinnät.
Jos käytät pesutabletteja: Sulje kansi.
laita pesutabletti lokeroon
A.
Pesuainetabletit
Eri valmistajien pesuainetabletit liukenevat
erilaisella nopeudella. Tästä syystä jotkut pesuainetabletit eivät ehdi saavuttaa täyttä pesu-
tehoaan lyhyen pesuohjelman aikana. Sen
vuoksi pesuainetabletteja käytettäessä on
valittava pitkä pesuohjelma, jotta pesuaineen
jäämät ehtivät poistua täydellisesti.
Astianpesukoneen tyhjentäminen
• Kuumat astiat ovat herkkiä kolhuille.
Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen.
• Aloita tyhjennys alakorista välttääksesi veden tippumisen yläkorista alakorissa olevien
astioiden päälle.
• Astianpesukoneen reunoissa ja luukussa
voi olla kosteutta, sillä ruostumaton teräs
jäähtyy nopeammin kuin posliiniastiat.
HUOMIO
Kun pesuohjelma on päättynyt, kytke virta pois
ja sulje vesihana.
17
Huolto ja puhdistus
Sihtien puhdistaminen
TÄRKEÄÄ
Astianpesukonetta ei saa KOSKAAN käyttää
ilman sihtejä. Jos sihdit on asennettu väärin
paikalleen, pesutulos voi olla huono.
Puhdista sihdit A , B ja
C huolellisesti juoksevan
veden alla.
Käännä kahvaa noin 1/4- Poista sihti A astianpekierros vastapäivään ja
sukoneen pohjasta.
ota sihdit B ja C pois.
Laita sihdit takaisin ja
lukitse ne paikalleen
kääntämällä kahvaa myötäpäivään vasteeseen
saakka.
Suihkuvarsien puhdistaminen
Ulkopintojen puhdistaminen
Älä KOSKAAN yritä irrottaa suihkuvarsia.
Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat
kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä mietoa
puhdistusainetta, jos sitä tarvitaan. Älä kos-
Jos suihkuvarsien suutinreiät ovat tukkeutuneet, poista lika cocktailtikulla.
18
kaan käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia (asetoni,
trikloorietyleeni jne.).
Sisätilan puhdistaminen
Puhdista luukun tiivisteet sekä pesuaineen ja
huuhtelukirkasteen lokerot säännöllisesti
kostealla liinalla.
Valmistaja suosittelee erittäin likaisille astioille
tarkoitetun pesuohjelman pesemistä ilman
astioita noin kolmen kuukauden välein käyttäen
kuitenkin konetiskiainetta.
Jos astianpesukonetta ei
käytetä pitkään aikaan
Jos astianpesukonetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, toimi seuraavasti:
1. Irrota laite verkkovirrasta ja sulje vesihana.
2. Jätä luukku raolleen, jotta koneen sisälle ei
muodostu epämiellyttävää hajua.
3. Tarkista, että astianpesukone on puhdas.
Suojeltava jäätymiseltä
Älä sijoita konetta paikkaan, jossa lämpötila voi
laskea alle 0 °C. Huom! Kone on tarkoitettu
käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa
huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa
jäätymisvaurioista.
Koneen siirtäminen
Jos joudut siirtämään konetta (esim. muuton
yhteydessä), toimi seuraavasti:
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenottoletku ja tyhjennysletku.
4. Vedä kone letkuineen ulos syvennyksestä.
Vältä kallistamasta konetta kuljetuksen aikana.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta
ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista
eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote
on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä,
ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty
materiaalin tunniste, esim. >PE<, >PS<, jne.
Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.
19
HUOMIO
Kun astianpesukone poistetaan lopullisesti
käytöstä, toimi seuraavasti:
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto ja pistoke irti ja hävitä ne.
• Irrota luukun lukitus. Tällä tavoin voidaan
estää lasten jääminen loukkuun koneen
sisälle ja seurauksena oleva hengenvaara.
Käyttöongelmat
Astianpesukone ei käynnisty tai pysähtyy kesken pesuohjelman.
Jotkin ongelmista aiheutuvat yksinkertaisten
huoltotoimien laiminlyönnistä tai
huolimattomuudesta, ja ne voidaan ratkaista
Virhekoodi ja toimintahäiriö
taulukon ohjeiden mukaisesti ilman
asiantuntija-apua.
Kytke virta pois astianpesukoneesta ja suorita
seuraavat korjaustoimenpiteet.
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
• 1 keskeytyvä merkkiääni
• Vesihana on tukossa tai kalkkeutunut.
Puhdista vesihanan sihti.
• käynnissä olevan ohjelman merkkivalo vilkkuu
• Vesihana on kiinni.
koko ajan
Avaa vesihana.
• Ohjelman loppu -merkkivalo vilkkuu kerran
Astianpesukoneeseen ei tule vettä.
• Vedenottoletkun kierreliittimen sihti (mikäli letkussa
on sihti) on tukossa.
Puhdista letkun kierreliittimen sihti.
• Vedenottoletku on kiinnitetty väärin tai se on taipunut tai litistynyt.
Tarkista vedenottoletkun liitäntä.
• 2 keskeytyvää merkkiääntä
• Altaan poistoviemäri on tukossa.
Puhdista altaan poistoviemäri.
• käynnissä olevan ohjelman merkkivalo vilkkuu
• Tyhjennysletku on kiinnitetty väärin tai se on taipukoko ajan
nut tai litistynyt.
• Ohjelman loppu -merkkivalo vilkkuu 2 kertaa
Tarkista tyhjennysletkun liitäntä.
Astianpesukoneeseen jää vettä.
• 3 keskeytyvää merkkiääntä
Sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliik• käynnissä olevan ohjelman merkkivalo vilkkuu keeseen.
koko ajan
• Ohjelman loppu -merkkivalo vilkkuu 3 kertaa
Vesivahinkosuojaus on aktivoitunut.
20
Virhekoodi ja toimintahäiriö
Pesuohjelma ei käynnisty.
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
• Astianpesukoneen luukku ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku.
• Pistoke ei ole pistorasiassa.
Kytke pistoke pistorasiaan.
• Sulaketaulun sulake on palanut.
Vaihda sulake.
Suoritettuasi edellä kuvatut tarkistukset kytke
virta laitteeseen. Ohjelma jatkuu kohdasta,
jossa se keskeytyi.
Jos toimintahäiriö esiintyy tai virhekoodi tulee
uudelleen näkyviin, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos näkyviin tulee joku muu kuin taulukossa
mainittu virhekoodi, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Pesutulos ei ole tyydyttävä.
Astiat eivät ole puhtaita.
• On valittu väärä pesuohjelma.
• Astiat on järjestetty koneeseen sillä tavoin, että vesi
ei pääse kaikille pinnoille. Korit eivät saa olla liian
täynnä.
• Suihkuvarret eivät pyöri esteettä, koska astiat on
järjestetty koneeseen väärin.
• Astianpesukoneen pohjassa olevat sihdit ovat likaisia, tai ne on asetettu väärin paikalleen.
• Konetiskiainetta on käytetty liian vähän tai ei lainkaan.
• Jos astioissa on kalkkijäämiä, syynä on se, että
suolasäiliö on tyhjä tai vedenpehmennin on
säädetty väärin.
• Tyhjennysletku on kiinnitetty väärin.
• Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla kiinni.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä.
• Ei ole käytetty huuhtelukirkastetta.
• Huuhtelukirkasteen säiliö on tyhjä.
Laseissa ja astioissa on raitoja, maitomaisia läiskiä tai • Pienennä huuhtelukirkasteen annostelua.
sinertävä pinta.
Laseissa ja astioissa on kuivuneita vesipisaroita.
• Suurenna huuhtelukirkasteen annostelua.
• Syynä voi olla käytetty pesuaine. Soita pesuaineen
valmistajan asiakaspalvelunumeroon.
21
Jos ongelma ei poistu näiden tarkistusten
avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja
ilmoita koneen mallinumero (Mod.),
tuotenumero (PNC) ja sarjanumero (S.N.).
Nämä tiedot on merkitty astianpesukoneen luukun reunassa olevaan arvokilpeen. Jotta löytäisit numerot aina helposti niitä tarvitessasi,
kirjoita ne muistiin tähän:
Malli :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuotenumero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sarjanumero : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys x korkeus x syvyys (cm)
44,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Sähköliitäntä
Jännite - kokonaisteho - sulake
Sähköliitännän tiedot on merkitty astianpesukoneen luukun sisäreunassa
olevaan arvokilpeen.
Vedenpaine
Minimi - maksimi
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapasiteetti
Astioiden määrä
9 hengen astiasto
Maks. paino
kg
33
Kulutusarvot
Kulutusarvot on tarkoitettu ohjeellisiksi, ja ne
riippuvat veden paineesta ja lämpötilasta sekä
energiansyötön ja astioiden määrän
vaihteluista.
Kulutusarvot
Ohjelma
Pesuohjelman kesto
(minuuttia)
Energiankulutus (kWh)
Vedenkulutus (litraa)
Tehokas 70°
80 - 90
1,5 - 1,7
18 - 20
Normaali 65°
90 - 100
1,1 - 1,2
15 - 16
Pika 65° A 30'
30
0,8
8
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
12
0,1
3,5
BIO 50° 1)
Esihuuhtelu
1) Testilaitoksen testiohjelma
22
Ohjeita testilaitokselle
Standardin EN 60704 mukainen testi on
suoritettava kone täynnä ja käyttäen testiohjelmaa (katso Kulutusarvot).
Standardin EN 50242 mukainen testi on
suoritettava suolasäiliö ja huuhteluainesäiliö
täytettyinä ja käyttäen testiohjelmaa (katso Kulutusarvot).
Täysi koneellinen: normaali 9 hengen astiasto
Tarvittava pesuaineen määrä
5 g + 20 g (tyyppi B)
Huuhtelukirkasteen asetus
asento 4 (tyyppi III)
Yläkori ilman pienempää kulhoa ja Yläkori, jossa pienempi kulho ja
salaattikulhoa
salaattikulho
Kuppitelineet: asento A
Ruokailuvälinekori
Alakori
23
Asennus
VAROITUS!
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkö- ja/
tai putkiasennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan ja/tai putkimiehen tai
muun asiantuntevan henkilön tehtäväksi.
Sijoittaminen työtason alle
TÄRKEÄÄ
Noudata tarkasti oheisen kaavion ohjeita kalusteeseen asennuksessa ja kalustelevyn
kiinnityksessä.
Tasapainottaminen
Koneen hyvä tasapainottaminen on olennaisen
tärkeää, jotta luukku sulkeutuu kunnolla ja
tiiviisti.
Kun kone on asianmukaisesti tasapainotettu,
luukku ei kosketa kaapin kumpaankaan puoleen. Jos luukku ei sulkeudu kunnolla, löysää
tai kiristä säätöjalkoja, kunnes kone on täysin
tasapainossa. (Katso oheinen malli).
Vesiliitäntä
VAROITUS!
Astianpesukone on kiinnitettävä paikalleen sillä
tavoin, ettei se pääse kallistumaan.
Tarkista, että koneen päällä oleva työtaso on
kiinnitetty tukevasti kiinteään rakenteeseen
(viereiseen keittiökaappiin, seinään).
VAROITUS!
Astianpesukonetta ei saa kytkeä avonaiseen
säiliöön tai veden pikalämmittimeen. Astianpesukoneeseen voidaan ottaa joko kuumaa
(korkeintaan 60 °C) tai kylmää vettä. Suositeltavaa on käyttää kylmää vettä.
Tämä astianpesukone on tarkoitettu
asennettavaksi joko kalustekaapin tai työtason
alle.
Astianpesukone ei tarvitse muita
ilmanvaihtoaukkoja kuin vedenotto- ja tyhjennysletkun ja verkkojohdon vaatimat aukot.
Astianpesukoneessa on säädettävät jalat, joiden avulla sen korkeutta voidaan säätää.
Laitteen on oltava kytkettynä irti verkkovirrasta
kaikkien sisäisten osien käsittelyn aikana.
Varmista, että huoltomekaanikko pääsee käsittelemään laitetta myös asennuksen jälkeen
mahdollisessa korjaustilanteessa.
VAROITUS!
Käytä vesijohtoverkkoliitännässä ainostaan
uutta letkusarjaa. Vanhaa astianpesukoneen
letkua ei saa käyttää.
HUOMIO
Jos astianpesukone liitetään uuteen putkistoon
tai putkistoon, jota ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden juosta muutaman minuutin
ajan, ennen kuin liität vedenottoletkun.
Varoventtiilillä varustettu
vedenottoletku
Kytke vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierre.
Kun kaksiseinäinen vedenottoletku on liitetty,
varoventtiili on lähellä vesihanaa.
24
Jos vedenottoletku vuotaa, varoventtiili estää
vedensyötön.
VAROITUS!
Varoventtiilin virtajohto on kaksiseinäisen vedenottoletkun sisällä. Virtajohdossa on jännite.
Älä laita vedenottoletkua tai varoventtiiliä veteen.
Huomioi seuraavat seikat vedenottoletkua
asentaessasi
. Sijoita vedenottoletku siten, että se on aina
varoventtiilin alareunaa alempana.
Jos vedenottoletku tai varoventtiili vaurioituu,
irrota pistoke heti verkkopistorasiasta.
HUOMIO
Varoventtiilillä varustetun vedenottoletkun saa
vaihtaa ainoastaan valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
Tyhjennysletku
Liitä tyhjennysletku viemäriin.
Vaadittu korkeus: 30-100 Tarkista, että letkut eivät
cm astianpesukoneen
ole mutkalla tai
alareunan yläpuolella.
puristuksissa.
Kun tyhjennysletku liitetään pesualtaan alla olevaan viemäriputkeen,
muovikalvo(A) on
poistettava kokonaan.
Jos kalvoa ei poisteta kokonaan, viemäriputkeen
kerääntyy ruoanjätteitä, ja
lopulta se tukkeutuu.
Jos käytät tyhjennysletkussa jatkoletkua, letkun kokonaispituus ei saa olla yli 4 metriä.
Vastaavasti viemäriliitännöissä käytettyjen liitinten sisähalkaisija ei saa olla pienempi kuin
letkun halkaisija.
25
Sähköliitäntä
HUOMIO
Turvallisuusmääräysten mukaisesti laite on
kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan
arvoja.
Arvokilpeen on merkitty myös sulakkeen tiedot.
Kytke pistoke aina maadoitettuun pistorasiaan.
Monihaaraisia pistokkeita, liittimiä ja
jatkojohtoja ei saa käyttää.
26
Ne voivat aiheuttaa ylikuumetessaan palovaaran.
Vaihda pistorasia tarvittaessa maadoitettuun.
Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta
johdosta vetämällä. vaan tartu aina
pistokkeesta.
Valmistaja ei vastaa edellä esitettyjen turvatoimien laiminlyönnistä aiheutuvista ongelmista.
27
www.electrolux.com
117973460-00-07122007
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising