Aeg-Electrolux | F44410VI | User manual | Aeg-Electrolux F44410VI Használati utasítás

Aeg-Electrolux F44410VI Használati utasítás
FAVORIT 44410 VI
Használati
útmutató
Mosogatógép
2
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy csúcsminőségű AEG-Electrolux készülékeink közül
választott.
Ez a készülék – mint ezt Ön is tapasztalni fogja – kiváló kombinációját
nyújtja a tökéletes formatervezésnek és funkcionalitásnak, valamint az
élvonalbeli technológiának.
Győződjön meg arról, hogy készülékeinket a ma elérhető legjobb
teljesítmény mutatókkal és vezérléssel tervezték, a legszigorúbb
követelményeknek megfelelő szabványok figyelembe vételével.
Ráadásul a környezetvédelmi és az energiatakarékossági szempontok
is szerves részét képezik termékeinknek.
Készüléke optimális működése érdekében kérjük, hogy olvassa el
figyelmesen ezt a Használati útmutatót. Az ismeretek birtokában képes
lesz arra, hogy minden folyamatot tökéletesen megismerjen, és a
készülék nyűjtotta lehetőségeket maximálisan kihasználja. A használat
során bármikor szüksége lehet erre a Használati útmutatóra, ezért azt
ajánljuk, hogy tartsa mindig elérhető helyen. Ha a készüléktől
valamilyen ok miatt megválik, akkor a Használati útmutatót is adja át az
új tulajdonosnak.
Kívánjuk, hogy lelje örömét új készülékében.
A felhasználói kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:
Fontos információk, amelyek személyes biztonságát szolgálják, illetve
információk arra vonatkozóan, hogyan elõzheti meg a készülék
károsodását.
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
Tartalomjegyzék
3
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
5
Biztonsági információk
Helyes használat
Általános biztonság
Gyermekbiztonság
Üzembe helyezés
5
5
6
6
6
Termékleírás
7
8
9
10
Első használat
10
A vízlágyító beállítása
Manuális beállítás
Elektronikus beállítás
11
12
12
Speciális só használata
13
Az öblítőszer használata
Az öblítőszer-adagolás beállítása
14
15
Napi használat
16
Evőeszközök és edények bepakolása
Az alsó kosár
Az evőeszköz-kosár
Felső kosár
A felső kosár magasságának beállítása
16
17
18
19
20
Mosogatószer használata
A mosogatószer betöltése
21
21
Multi-tab funkció
22
Mosogatóprogramok
24
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
25
A mosogatógép kipakolása
27
117976470-00-22012008
Kezelőpanel
Beállítási üzemmód
Hangjelzések
4
Tartalomjegyzék
Ápolás és tisztítás
A szűrők tisztítása
A mosogatókarok tisztítása
Külső tisztítás
Belső tisztítás
A készülék üzemen kívül helyezése
Fagyveszély
A készülék mozgatása
27
27
29
29
29
29
30
30
Mit tegyek, ha...
30
Műszaki adatok
32
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
34
Szerelési útmutató
36
Üzembe helyezés
Rögzítés a szomszédos egységekhez
Vízszintbe állítás
36
36
37
Vízhálózatra csatlakoztatás
Vízcsatlakoztatások
Befolyócső biztonsági szeleppel
A kifolyócső csatlakoztatása
37
37
38
38
Elektromos csatlakoztatás
40
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyag
40
41
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
5
Használati útmutató
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a ké‐
szülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelme‐
sen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmezteté‐
seket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében
fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól
ismerje annak működését és biztonságos használatát. Őrizze meg ezt
a használati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza vagy eladja,
az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettartamán ke‐
resztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen
annak használatát és biztonságát illetően.
Helyes használat
• Ez a mosogatógép kizárólag mosogatógépben mosogatható
háztartási edények mosogatására szolgál.
• Ne tegyen semmilyen oldószert a mosogatógépbe. Ez robbanást
okozhat.
• A késeket és más, hegyes eszközöket az evőeszközkosárban a
hegyükkel lefelé vagy a felső kosárban vízszintesen helyezze el.
• Csak mosogatógépekhez való termékeket (mosogatószer, só és öb‐
lítőszer) használjon.
• Az ajtót ne nyissa ki a készülék működése közben, mivel forró gőz
távozhat.
• Ne vegyen ki egyetlen edényt sem a mosogatógépből a mosogatási
program vége előtt.
• Használat után a készüléket válassza le a tápellátásról, és zárja el a
vízellátást.
• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szerviz szakembere
javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészek használhatók.
6
Biztonsági információk
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga
megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sé‐
rülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon a helyi
szervizközponthoz. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek fel‐
használásához.
Általános biztonság
• A mosogatógépbe való mosogatószerek kémiai égést idézhetnek elő
a szemben, a szájban és a torokban. Életveszélyes lehet! Tartsa be
a mosogatószer gyártójának biztonsági utasításait.
• A mosogatógépben lévő víz nem iható. Előfordulhat, hogy mosoga‐
tószer maradt a készülékben.
• A mosogatógép ajtaját mindig tartsa csukva, ha éppen nem pakolja
be vagy ki. Így elkerülhető, hogy bárki átessen rajta, és megsérüljön.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Gyermekbiztonság
• A készüléket felnőttek általi üzemeltetésre tervezték. Ne hagyja,
hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a mosogatógépet.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladás‐
veszélyesek.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos he‐
lyen.
• A gyermekeket tartsa távol a mosogatógéptől, ha az ajtaja nyitva van.
Üzembe helyezés
• Ellenőrizze a mosogatógépet, hogy a szállítás alatt nem szenvedette valamilyen sérülést. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha
a mosogatógép megsérült, forduljon a szállítóhoz.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot el kell távolítani.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden
villanyszerelési és vízvezeték-szerelési munkát megfelelő szakké‐
pesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie.
• Biztonsági okokból veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket
vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
Termékleírás
7
• Soha ne használja a mosogatógépet, ha az elektromos tápvezeték
vagy a vízellátást biztosító cső sérült; vagy ha a kezelőpanel, a mun‐
kafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belseje
szabadon hozzáférhető. A veszélyek elkerülése érdekében forduljon
a helyi szervizhez.
• A mosogatógép egyetlen oldala sem fúrható ki a hidraulikus és elekt‐
romos alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében.
VIGYÁZAT
Az elektromos és a vízvezetékre való csatlakoztatást illetően kövesse
a megfelelő fejezetek útmutatását.
Termékleírás
1
2
3
4
5
6
7
Felső kosár
Vízkeménység-kapcsoló
Sótartály
Mosogatószer-adagoló
Öblítőszer-adagoló
Adattábla
Szűrők
8
Kezelőpanel
8 Alsó mosogatókar
9 Felső mosogatókar
Kezelőpanel
1
2
3
4
5
6
Be/Ki gomb
Programválasztó gombok
MULTITAB gomb
Késleltetett indítás gomb
Jelzőfények
Funkciógombok
Jelzőfények
Só
Kigyullad, amikor a speciális só kifogyott.
Öblítőszer
Kigyullad, amikor az öblítőszer kifogyott.
1)
1)
Kezelőpanel
9
Jelzőfények
Program vége
Világít, amikor egy mosogatóprogram le‐
járt. Emellett további vizuális jelzési
funkciókkal is rendelkezik:
- a vízlágyító beállítása
- a hangjelzések bekapcsolása/
kikapcsolása
- a készülék meghibásodása miatti riasz‐
tás indítása
1) A só és öblítőszer jelzőfények soha nem gyulladnak ki a mosogatóprogram közben, akkor sem,
ha szükség van a sóval és/vagy öblítőszerrel való feltöltésre.
Funkciógombok
A programválasztás mellett
• a vízlágyító beállítása
• az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása
• a hangjelzések bekapcsolása/kikapcsolása
ugyancsak végrehajtható ezeknek a gomboknak a segítségével.
Beállítási üzemmód
A készülék beállítási üzemmódban van, amikor az összes programjel‐
zőfény világít.
Soha ne feledje, hogy amikor ilyen műveleteket hajt végre:
• mosogatóprogram kiválasztása
• a vízlágyító beállítása
• az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása
• a hangjelzések bekapcsolása/kikapcsolása
a készüléknek beállítási módban KELL lennie.
Ha egy programjelzőfény világít, az utoljára végrehajtott program még
be van állítva.
Ebben az esetben a beállítási módba való visszatéréshez törölnie kell
a programot.
Beállított program vagy folyamatban lévő program törlése: Nyomja meg
egyszerre és tartsa lenyomva mindaddig azt a két programválasztó
gombot, amely a RESET felirat felett van, amíg az összes
10
Első használat
programválasztó gomb jelzőfénye kigyullad. A program törlése meg‐
történt, és a készülék beállítási módban van.
Hangjelzések
Hangjelzések kerültek bevezetésre, hogy segítsenek jelezni, milyen
műveletet hajt végre a készülék:
• a vízlágyító beállítása
• a mosogatóprogram vége
• meghibásodása miatti riasztás indítása.
Gyári beállítás: a hangjelzések be vannak kapcsolva.
Lehetőség van a hangjelzések kikapcsolására a funkciógombok hasz‐
nálatával.
A hangjelzések kikapcsolása/bekapcsolása
1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A készüléknek beállítási módban kell
lennie.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a B és a C gombot, amíg az A, B
és C gomb jelzőfényei villogni nem kezdenek.
3. Nyomja meg a C gombot, az A és B gombok jelzőfénye kialszik,
miközben a C gomb jelzőfénye tovább villog. Ezzel egy időben a
Program vége jelzőfény világít, jelezve, hogy a hangjelzések be
vannak kapcsolva.
4. A hangjelzések kikapcsolásához nyomja meg a C gombot ismét: a
Program vége jelzőfény kialszik, jelezve, hogy a hangjelzések ki
vannak kapcsolva.
5. A művelet eltárolásához kapcsolja ki a mosogatógépet.
6. Ha ismét be kívánja kapcsolni a hangjelzéseket, csak kövesse a
fenti műveletsort addig, amíg a Program vége jelzőfény nem világít.
Első használat
A mosogatógép első alkalommal történő használata előtt:
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és víz csatlakozások meg‐
felelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak
• Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülék belsejéből
A vízlágyító beállítása
11
• A vízlágyító beállítása
• Töltsön 1 liter vizet a sótartályba, majd töltse fel regeneráló sóval
• Töltse fel az öblítőszer-adagolót
Ha kombinált mosogatószer-tablettákat kíván használni, mint például:
"3 az 1-ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb., állítsa be a Multi-tab
funkciót (lásd "Multi-tab funkció").
A vízlágyító beállítása
A mosogatógépben egy vízlágyító is található, ami a vezetékes vízben
található ásványi anyagok és sók eltávolítására szolgál, amelyek a ké‐
szüléket rongálnák, vagy működését hátrányosan befolyásolnák.
Minél többet tartalmaz a víz ezekből az ásványi anyagokból és sókból,
annál keményebb. A vízkeménységet különböző mértékegységekkel,
német keménységi fokkal (°dH), francia keménységi fokkal (°TH és
mmol/l-ben (millimol per liter - a vízkeménység nemzetközi
mértékegysége) mérik.
A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző vízkeménységhez kell beállítani. A
víz keménységét illetően a helyi vízművektől kaphat tájékoztatást.
A vízlágyítót mindkétféleképpen be kell állítani: manuálisan, a vízke‐
ménység-kapcsolóval és elektronikusan.
Vízkeménység
A vízkeménység beállítá‐
sának módosítása
Só
használata
°dH
°TH
mmol/l
manuálisan
elektroniku‐
san
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
10-es szint
igen
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
9-es szint
igen
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
8-as szint
igen
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
7-es szint
igen
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
6-os szint
igen
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
5-ös szint
igen
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
4-es szint
igen
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
3-as szint
igen
12
A vízlágyító beállítása
Vízkeménység
A vízkeménység beállítá‐
sának módosítása
Só
használata
°dH
°TH
mmol/l
manuálisan
elektroniku‐
san
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
2-es szint
igen
<4
<7
< 0,7
1
1-es szint
nem
A vízlágyítót mindkétféleképpen be kell állítani: manuálisan, a vízke‐
ménység-kapcsolóval és elektronikusan.
Manuális beállítás
A mosogatógép gyárilag a 2-es pozícióba van beállítva.
1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
2. Vegye ki az alsó kosarat a mo‐
sogatógépből.
3. A vízkeménység-kapcsolót
forgassa el az 1-es vagy 2-es
állásba (lásd a táblázatot).
4. Tegye vissza az alsó kosarat.
Elektronikus beállítás
A mosogatógép gyárilag az 5-ös szintre van beállítva.
1. Nyomja meg a On/Off gombot. A mosogatógépnek beállítási mód‐
ban kell lennie.
2. Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a B és a C gombot, amíg
az A, B és C gomb jelzőfényei villogni nem kezdenek.
3. Nyomja meg az A gombot, a B és C gombok jelzőfénye kialszik,
miközben az A gomb jelzőfénye elkezd villogni. Ezzel egy időben a
Program vége jelzőfény villogni kezd, és egy sorozat szaggatott
hangjelzés hallható. Az aktuális szintet a Program vége jelzőfény
felvillanásainak száma (lásd a táblázatot), valamint egy sorozat
szaggatott hangjelzés és néhány másodperces szünet jelzi.
Példák:
Speciális só használata
13
5 villanás / 5 szaggatott hangjelzés, szünet, 5 villanás / 5 szaggatott
hangjelzés, szünet stb. = 5-ös szint
4. A szint módosításához nyomja meg az A gombot. A gomb minden
egyes megnyomásával a szint változik. (Az új szint kiválasztásához
lásd a táblázatot.)
Példák: Ha az aktuális szint az 5-ös, az A funkciógomb egyszeri
megnyomásával a 6-os szintet választja ki. Ha az aktuális szint a
10-es, az A funkciógomb egyszeri megnyomásával az 1-es szintet
választja ki.
5. A művelet tárolásához a Be/Ki gombot megnyomva kapcsolja ki a
mosogatógépet.
Speciális só használata
VIGYÁZAT
Kizárólag kifejezetten mosogatógéphez való sót használjon. Minden
egyéb, nem kifejezetten mosogatógépekhez való só, különösen a
konyhasó használata rongálja a vízlágyítót. A sót csak közvetlenül a
teljes mosogatóprogramok megkezdése előtt töltse be. Ezáltal
megelőzheti, hogy sókristályok vagy kilöttyent sós víz maradjon a ké‐
szülék alján, ami korróziót okozhat.
Betöltés :
1. Nyissa ki az ajtót, vegye ki az alsó kosarat, és az óramutatók járá‐
sával ellentétes irányban csavarja le a sótartály kupakját.
2. Töltsön 1 liter vizet a tartályba (ez csak a sóval első alkalommal való
feltöltéskor szükséges) .
3. A készülékhez adott tölcsér se‐
gítségével töltse be a sót a
tartályba, amíg meg nem telik.
4. Csavarja vissza a kupakot, és
győződjön meg róla, hogy sem
a csavarmeneten, sem a tömí‐
tésen nem maradtak sónyomok.
5. Az óramutatók járásával
megegyező irányba csavarja
14
Az öblítőszer használata
vissza szorosan a kupakot ütkö‐
zésig (amíg egy kattanást nem hall).
Ne aggódjon, ha a só betöltésekor víz folyik ki, ez normális jelenség.
A só jelzőfény a kezelőpanelen a sótartály feltöltése után még 2-6 órán
keresztül tovább világíthat, ha a mosogatógép bekapcsolva maradt. Ha
olyan sót használ, ami lassabban oldódik fel, ez az idő hosszabb is
lehet. A készülék működését ez nem befolyásolja.
Az öblítőszer használata
VIGYÁZAT
Csak mosogatógépekhez való márkás öblítőszert használjon.
Az öblítőszer-adagolóba soha ne töltsön semmilyen más anyagot (pl.
mosogatógép-tisztítószert, folyékony mosószert). Ez megrongálhatja a
készüléket.
Az öblítőszer biztosítja az alapos öblítést, valamint a folt- és csíkmentes
száradást.
Az öblítőszer adagolása az utolsó öblítés alatt automatikusan történik.
1. A kioldógomb (A) megnyomásá‐
val nyissa ki a tartályt.
Az öblítőszer használata
15
2. Töltse be az öblítőszert a
tartályba. A feltöltés maximális
szintjét a "max" felirat jelzi.
Az adagolóba körülbelül 110 ml
öblítőszer fér bele, ami az
adagolási beállítástól függően
16-40 mosogatóprogramhoz
elegendő.
3. Minden feltöltés után győződjön
meg róla, hogy a tartály fedelét
visszacsukta.
A betöltés során kilöttyent öblítőszert nedvszívó törlőkendővel törölje
fel, hogy megakadályozza a túlzott habképződést a következő moso‐
gatáskor.
Az öblítőszer-adagolás beállítása
A kapott öblítési és száradási eredményektől függően állítsa be az öb‐
lítőszer mennyiségét a 6 pozíció valamelyikébe (1. pozíció= minimális
mennyiség adagolása, 6. pozíció= maximális mennyiség adagolása).
Az adagolt mennyiség gyárilag 4. pozícióba van beállítva.
Növelje az adagolást, ha az edényeken
a mosogatás után vízcsepp- vagy víz‐
kőfoltok láthatók.
Csökkentse, ha az edényeken ragadós
fehér csíkok, illetve az üvegedényeken
vagy a kések élén kékes filmréteg jele‐
nik meg.
16
Napi használat
Napi használat
• Ellenőrizze, hogy nem szükséges-e a regeneráló sóval vagy öblítő‐
szerrel való feltöltés.
• Pakolja be az evőeszközöket és edényeket a mosogatógépbe.
• Töltse be a mosogatószert.
• Válassza ki az evőeszközöknek és edényeknek megfelelő mosoga‐
tóprogramot.
• Indítsa el a mosogatóprogramot.
Evőeszközök és edények bepakolása
Szivacsok, törlőkendők és bármilyen olyan egyéb tárgy, ami vizet képes
magába szívni, nem moshatók a mosogatógépben.
• Az edények bepakolása előtt a következőket kell elvégeznie:
– Minden ételmaradékot és hulladékot távolítson el.
– Lazítsa fel a lábasokban leégett ételmaradékokat
• Az edények és az evőeszközök bepakolásakor, kérjük, vegye
figyelembe a következőket:
– Az edények és az evőeszközök nem akadályozhatják a mosoga‐
tókarok forgását.
– Az olyan üreges tárgyakat, mint csészék, poharak, lábasok stb. a
nyílásukkal lefelé tegye be a mosogatógépbe, hogy a víz ne gyűl‐
hessen össze a tartályban vagy valamilyen mélyedésben.
– Az edényeket és evőeszközöket nem szabad egymásba tenni
vagy egymásra fektetni.
– A poharak sérülésének elkerülése érdekében azok nem érhetnek
egymáshoz.
– A kisebb tárgyakat az evőeszköz-kosárba tegye bele.
• Előfordul, hogy a műanyag és a nem tapadós bevonatú edényeken
vízcseppek maradnak; ezek az anyagok nem száradnak olyan jól,
mint a porcelán- és acéltárgyak.
• A könnyebb tárgyakat (műanyag tálak stb.) a felső kosárba pakolja
be, és úgy rendezze el, hogy ne mozduljanak el.
Evőeszközök és edények bepakolása
17
A következő evőeszközök és edények mosogatógépben való mosogatásra
nem alkalmasak:
korlátozottan alkalmasak:
• Fa-, szaru-, porcelán- vagy gyöngyház • Kőcserép edényeket csak akkor moso‐
nyelű tárgyak.
gasson mosogatógépben, ha a gyártó
külön feltünteti, hogy az mosogatógép‐
• Nem hőálló műanyag tárgyak.
ben mosogatható.
• Régebbi evőeszközök, amelyeken
nem hőálló ragasztott részek vannak. • A zománcminták mosogatógépben
való gyakori mosogatás esetén elhal‐
• Kötőanyaggal préselt evőeszközök és
ványulhatnak.
edények.
•
Előfordulhat,
hogy az ezüst és
• Ón- vagy réztárgyak.
alumínium alkatrészek mosogatáskor
• Ólomkristály.
elszíneződnek: Az ételmaradékok, pl. a
• Rozsdásodásra hajlamos acéltárgyak.
tojásfehérje, a tojássárgája és a mustár
• Fatányérok.
gyakran okoznak elszíneződéseket és
foltokat az ezüstneműn. Ezért az ezüst‐
• Szintetikus szálakból készült tárgyak.
neműről azonnal távolítsa el az ételma‐
radékokat, akkor is, ha nem mosogatja
el közvetlenül használat után.
Nyissa ki az ajtót, és húzza ki a kosarat az edények bepakolásához.
Az alsó kosár
Az alsó kosár serpenyők, fedők, tányé‐
rok, salátástálak, evőeszközök stb.
befogadására szolgál.
18
Evőeszközök és edények bepakolása
A tálalóedényeket és nagyméretű fe‐
dőket a kosár szélén körben kell
elrendezni, biztosítva, hogy a mosoga‐
tókarok szabadon elfordulhassanak.
Az alsó kosáron található 2 akasztósor
könnyen lehajtható, ami lehetővé teszi
lábasok, fazekak és tálak bepakolását.
Az evőeszköz-kosár
VIGYÁZAT
A függőleges helyzetben tárolt hosszú pengéjű kések potenciális ve‐
szélyforrást jelentenek. A hosszú és/vagy éles evőeszközöket, például
szeletelőkéseket, vízszintesen kell elhelyezni a felső kosárban. Éles
tárgyak, például kések bepakolásakor és kipakolásakor óvatosan járjon
el.
Annak érdekében, hogy az evőeszközkosárban lévő összes evőesz‐
közt elérje a víz, a következőket tegye:
Evőeszközök és edények bepakolása
19
1. Tegye a rácsbetétet az
evőeszközkosárra.
2. A villákat és a kanalakat a nye‐
lükkel lefele helyezze az
evőeszközkosárba.
Nagyobb eszközök esetén (pl.
habverő) hagyja nyitva az
evőeszközrács egyik felét.
Az evőeszközkosár kinyitható.
Győződjön meg arról, hogy mindig
megfogja a két részből álló fogantyú‐
nak mind a két részét, amikor kiveszi
a mosogatógépből.
1. Az evőeszköz-kosarat tegye az
asztalra vagy a munkafelületre.
2. Nyissa ki a két részből álló
fogantyút.
3. Szedje ki az evőeszközöket.
Felső kosár
A felső kosár tányérok (kistányérok, mélytányérok és legfeljebb 24 cm
átmérőjű lapostányérok), salátástálak, bögrék és poharak
befogadására szolgál
Az edényeket úgy rendezze el a rácsokon és a rácsok alatt, hogy a víz
minden felületet elérhessen.
20
Evőeszközök és edények bepakolása
A hosszú talpú poharakat fejjel lefelé
tegye bele a pohártartókba. A maga‐
sabb darabokhoz a pohártartók felfelé
kihajthatók.
A hosszú talpú poharakat fejjel lefelé
tegye bele a pohártartókba.
A magasabb darabokhoz a pohártartók
felfelé kihajthatók.
Az ajtó becsukása előtt győződjön meg
róla, hogy a mosogatókarok szabadon
tudnak forogni.
A felső kosár magasságának beállítása
Nagyon nagyméretű tányérok mosogatásakor azok a felső kosár
magasabbra helyezésével bepakolhatók az alsó kosárba.
Az edények maximális magassága:
a felső kosárban
az alsó kosárban
Felemelt felső kosárral
20 cm
31 cm
Leengedett felső kosárral
24 cm
27 cm
A felső kosár magasabbra állítása:
1. Ütközésig húzza ki a kosarat.
2. Óvatosan emelje fel mindkét oldalát, amíg a mechanika engedi, és
a kosár stabilan áll.
A kosár leengedése az eredeti pozícióba:
1. Ütközésig húzza ki a kosarat.
Mosogatószer használata
21
2. Óvatosan emelje fel mindkét ol‐
dalát, majd hagyja, hogy a
mechanika lassan leeressze,
miközben tartja a kosarat.
A kosarat mindig mindkét oldalánál
fogva emelje fel illetve engedje le.
Ha a felső kosár meg van emelve,
a pohártartó rácsok nem használ‐
hatók.
VIGYÁZAT
A mosogatógép bepakolása után mindig csukja be az ajtaját, mivel a
nyitott ajtó veszélyforrást képezhet.
Mosogatószer használata
Kizárólag kifejezetten mosogatógéphez való mosogatószert használ‐
jon.
Kérjük, tartsa be a gyártónak a mosogatószer csomagolásán feltünte‐
tett adagolási és tárolási utasításait.
A megfelelőnél nem nagyobb mennyiségű mosogatószer használata
csökkenti a környezetszennyezést.
A mosogatószer betöltése
1. Nyissa fel a fedelet.
22
Multi-tab funkció
2. Töltse fel mosogatószerrel a (1)
mosogatószer-tartályt. Az
adagolási mennyiséget a jelölé‐
sek mutatják:
20 = körülbelül 20 g mosogató‐
szer
30 = körülbelül 30 g mosogató‐
szer.
3. Minden olyan programhoz, ami
előmosogatást is tartalmaz, több
mosogatószert kell betölteni
(5/10 g), amit az
előmosogatásra szolgáló mosogatószer-tartályba kell betölteni (2).
Ez a mosogatószer az előmosogatás alatt fejti ki hatását.
4. Mosogatószer-tabletták haszná‐
latakor helyezze a tablettát az
(1) rekeszbe
5. Csukja be a fedelet és nyomja le,
amíg a helyére nem kattan.
Mosogatószer-tabletták
A különböző gyártóktól származó
mosogatószer-tabletták különböző
sebességgel oldódnak fel. Ezért
egyes mosogatószer-tabletták a rö‐
vid mosogatóprogramok alatt nem
képesek kifejteni teljes tisztítóhatásukat. Ezért kérjük, hogy mosogató‐
szer-tabletták használata esetén hosszú mosogatóprogramokat válas‐
szon, hogy biztosítsa a mosogatószer-maradványok teljes eltávolítá‐
sát.
Multi-tab funkció
Ez a készülék rendelkezik "Multi-Tab funkcióval", ami lehetővé teszi a
"Multi-Tab" kombinált mosogatótabletták használatát.
Multi-tab funkció
23
Ezek a termékek kombinált tisztító, öblítő és só funkcióval rendelkez‐
nek. Tartalmazhatnak különböző más szereket is attól függően, milyen
fajta tablettákat választott ("3 az 1-ben", "4 az 1-ben", "5 az 1-ben" stb.).
Ellenőrizze, hogy ezek a mosogatószerek alkalmasak-e az Önnél mért
vízkeménységhez. Lásd a gyártó utasításait.
Ez a funkció mindegyik mosogatóprogramhoz kiválasztható. Ennek a
funkciónak a kiválasztásával a só- és öblítőszer-beáramlás automati‐
kusan kikapcsol, és a só és öblítőszer jelzőfények is kikapcsolnak.
A "Multi-Tab funkciót" a mosogatóprogram indítása előtt válassza ki.
Ez a funkció a kiválasztását követően (a jelzőfény kigyulladt) a
következő mosogatóprogramoknál is bekapcsolva marad.
A "Multi-Tab funkció" használatával a programok időtartama megvál‐
tozhat.
A program futása közben a "Multi-Tab funkció" NEM választható ki. Ha
a "Multi-Tab funkciót" ki akarja kapcsolni, törölje a beállított programot,
majd kapcsolja ki a "Multi-Tab funkciót".
Ebben az esetben ismét be kell állítania a mosogatóprogramot (és a
kívánt opciókat).
Ha a száradási eredmények nem kielégítőek, a következőket javasol‐
juk:
1. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítőszerrel.
2. Kapcsolja be az öblítőszer-adagolót.
3. Az öblítőszer adagolását állítsa 2-es pozícióba.
• Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása csak akkor lehet‐
séges, ha a "Multi-Tab funkció" be van kapcsolva.
Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása
1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnek beállítási módban
kell lennie.
2. Nyomja meg egyszerre a B és a C gombot, amíg az A, B és C gomb
jelzőfényei villogni nem kezdenek.
3. Nyomja meg a B gombot, az A és C gombok jelzőfénye kialszik,
miközben a B gomb jelzőfénye elkezd villogni: a program vége jel‐
zőfény felgyullad, jelezve, hogy az öblítőszer-adagoló
bekapcsolása megtörtént.
24
Mosogatóprogramok
4. A beállítás módosításához nyomja meg ismét a B funkciógombot,
amíg a program vége jelzőfény ki nem alszik.
5. A művelet tárolásához a Be/Ki gombot megnyomva kapcsolja ki a
mosogatógépet.
Ha úgy dönt, hogy visszatér a normál mosogatószer-rendszer
használatára, a következőket tanácsoljuk:
1. Kapcsolja ki a "Multi-Tab funkciót".
2. Töltse fel újra a sótartályt és az öblítőszer-adagolót.
3. Állítsa a vízkeménység beállítását a legmagasabb szintre, és állít‐
son be egy normál mosogatóprogramot edény betöltése nélkül.
4. Állítsa be a vízkeménységet a körzetében meglévő vízkeménység‐
nek megfelelően.
5. Állítsa be az öblítőszer adagolását.
19-21
Edények,
evőesz‐
közök,
lábasok
és faze‐
kak
0,8- 1,4
11 - 21
Víz (liter)
1,7-1,9
Vegye‐
sen mér‐
sékelten
és erő‐
sen szen‐
nyezett
Energia (kWh)
116-126
AUTOMA‐
TIC2)
Időtartam (perc)
Edények,
evőesz‐
közök,
lábasok
és faze‐
kak
85-110
Fogyasztási ér‐
tékek 1)
Szárítás
Erősen
szennye‐
zett
Befejező öblítés
INTENSIV
CARE 70°
2x
Program leírása
Közbenső öblítés
Eszkö‐
zök
típusa
Főmosogatás
Szennye‐
zettség
mértéke
Előmosogatás
Program
1/2x
Mosogatóprogramok
8
Normál
Edények
szennyez és
ettségű
evőesz‐
közök
0,8-0,9
12-13
Víz (liter)
0,8
ECO 50°4)
Energia (kWh)
Edények
és
evőesz‐
közök
Időtartam (perc)
Enyhén
szennye‐
zett
30
Fogyasztási ér‐
tékek 1)
Szárítás
30 MIN3)
Befejező öblítés
Program leírása
Közbenső öblítés
Eszkö‐
zök
típusa
Főmosogatás
Szennye‐
zettség
mértéke
Előmosogatás
Program
25
160-170
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
1) A fogyasztási értékek útmutatásként szolgálnak, és a víznyomástól és vízhőmérséklettől, a
hálózati feszültségingadozásoktól, valamint az edények mennyiségétől.
2) Az Auto mosogatóprogram során az edényeken lévő szennyeződés mennyiségének
meghatározása az alapján történik, hogy mennyire zavaros a víz. A program időtartama, a vízés energiafogyasztás változhat; ez függ attól, hogy a készülék teljesen meg van-e töltve vagy
csak részben, és hogy az edények enyhén vagy erősen szennyezettek-e. A víz hőmérséklete
automatikusan 50° C és 65° C között kerül beállításra.
3) Ideális részlegesen megtöltött mosogatógép esetén. Ez egy tökéletes napi program, amely úgy
készült, hogy megfeleljen egy 4 személyes család igényeinek, amely csak a reggeli és a vacsora
edényeit és evőeszközeit kívánja betölteni.
4) Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára.
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
A mosogatóprogram és a késleltetett indítás kiválasztását kissé nyitott
ajtó mellett végezze. A program vagy a késleltetett indítás visszaszám‐
lálás indítása csak az ajtó becsukása után történik meg. Addig lehető‐
ség van a beállítások módosítására.
1. Ellenőrizze, hogy a kosarak megfelelően vannak-e bepakolva, és
hogy a mosogatókarok szabadon tudnak-e forogni.
2. Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a vízcsap.
3. Nyomja meg a Be/Ki gombot: az összes programjelzőfény világít
(beállítási üzemmód).
26
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
4. Nyomja meg a kívánt mosogatóprogramnak megfelelő gombot (lásd
a "Mosogatóprogramok" táblázatot). Kigyullad a kiválasztott prog‐
ramnak megfelelő jelzőfény.
Csukja be a mosogatógép ajtaját, a program automatikusan elindul.
Program beállítása és elindítása "késleltetett indítással"
1. A mosogatóprogram kiválasztása után nyomja meg a késleltetett
indítás gombot, amíg a kiválasztott órának (3, 6 vagy 9 óra)
megfelelő jelzőfény villogni nem kezd.
2. Csukja be a mosogatógép ajtaját, a visszaszámlálás automatikusan
elkezdődik.
3. A visszaszámlálás 3 órás lépésekben történik.
4. Az ajtó kinyitása nem szakítja meg a visszaszámlálást.
5. Ha a késleltetett indítási idő letelt, a program automatikusan elindul.
A "késleltetett indítás" és/vagy a mosogatóprogram törlése
• Folyamatban lévő késleltetett indítás törléséhez le kell nulláznia a
mosogatógépet.
• A késleltetett indítás törlése maga után vonja a beállított mosogató‐
program törlését is. Ebben az esetben újra be kell állítania a moso‐
gatóprogramot. Ha egy új mosogatóprogramot választ ki, ellenőrizze,
hogy van-e mosogatószer a mosogatószer-adagolóban.
VIGYÁZAT
Folyamatban lévő mosogatóprogramot KIZÁRÓLAG feltétlenül szük‐
séges esetben szakítson meg vagy töröljön. Figyelem! Az ajtó kinyitá‐
sakor forró gőz szökhet ki. Óvatosan nyissa ki az ajtót.
Folyamatban lévő mosogatóprogram megszakítása:
• Nyissa ki a mosogatógép ajtaját; a program ekkor leáll. Zárja be az
ajtót; a program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakították.
• Nyomja meg a Be/Ki gombot; az összes jelzőfény kialszik. Nyomja
meg újra a Be/Ki gombot; a program attól a ponttól fog folytatódni,
ahol megszakították.
A mosogatóprogram vége
• A mosogatógép automatikusan leáll.
• Egy hangjelzés fogja tájékoztatni a program végéről.
• Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
• A program vége jelzőfény kigyullad.
A mosogatógép kipakolása
27
• Az éppen befejeződött program jelzőfénye továbbra is világít.
1. A Be/Ki gomb megnyomásával kapcsolja ki a mosogatógépet.
2. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, hagyja résnyire nyitva, és várjon
néhány percet, mielőtt kipakolja az edényeket; így kicsit lehűlnek,
és a száradás is jobb minőségű lesz.
A mosogatógép kipakolása
• A forró edények érzékenyek az ütődésre.
Éppen ezért meg kell várni, hogy az edények lehűljenek, mielőtt
kipakolná a készülékből.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki; így a felső
kosárban lévő víz nem fog rácsöpögni az alsó kosárban lévőkre.
• A mosogatógép ajtajának oldalain víz jelenhet meg, mivel a rozsda‐
mentes acél jobban lehűlhet, mint az edények.
FIGYELEM
A mosogatóprogram befejeztével javasolt a mosogatógépet
leválasztani a hálózatról és a vízcsapot elzárni.
Ápolás és tisztítás
A szűrők tisztítása
A szűrőket időnként meg kell tisztítani. A piszkos szűrők ronthatják a
mosogatás eredményességét.
VIGYÁZAT
A szűrők tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.
1. Nyissa ki az ajtót, vegye ki az alsó kosarat.
28
Ápolás és tisztítás
2. A mosogatógép szűrőrendszere
egy durvaszűrőből (A), egy mik‐
roszűrőből (B) és egy lapos szű‐
rőből áll. A mikroszűrőn lévő
nyél segítségével akassza ki a
szűrőrendszert.
3. Forgassa el a nyelet az
óramutató járásával ellentétes
irányba 1/4 fordulattal, és vegye
ki a szűrőrendszert.
4. Fogja meg a durvaszűrőt (A) a
kerek fogantyújánál fogva, és
vegye ki a mikroszűrőből (B).
5. Az összes szűrőt alaposan
mossa át folyó víz alatt.
6. Vegye ki a lapos szűrőt a
mosogatógép alsó részé‐
ből, és mindkét oldalát
tisztítsa meg alaposan.
7. Tegye vissza a lapos szűrőt
a mosogatógép alsó
részébe, és győződjön meg
róla, hogy pontosan illesz‐
kedik.
8. A durvaszűrőt (A) tegye
bele a mikroszűrőbe (B), és nyomja össze őket.
9. A szűrőrendszert tegye vissza a helyére, és a nyélnek az óramuta‐
tók járásával megegyező irányba ütközésig történő elforgatásával
rögzítse. Közben ügyeljen arra, hogy a lapos szűrő ne lógjon ki a
mosogatógép alsó része fölé.
Ápolás és tisztítás
29
VIGYÁZAT
SOHA ne használja a mosogatógépet a szűrők nélkül. A szűrők nem
megfelelő visszahelyezése és rögzítése lerontja a mosogatás hatásfo‐
kát, és a készülék sérülését eredményezheti.
A mosogatókarok tisztítása
SOHA ne próbálja meg eltávolítani a mosogatókarokat.
Ha a mosogatókarok furatai eltömődnének, a szennyeződést fogpisz‐
kálóval távolítsa el.
Külső tisztítás
A mosogatógép és a kezelőpanel külső felületét nedves puha ruhával
törölje át. Szükség esetén csak semleges mosogatószereket használ‐
jon. Soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert
(acetont, triklóretilént stb.).
Belső tisztítás
Az ajtó tömítéseit, a mosogatószer- és az öblítőszer-adagolót nedves
ruhával rendszeresen meg kell tisztítani.
Azt javasoljuk, hogy 3 havonta futtasson le egy erősen szennyezett
edényekhez alkalmas mosogatóprogramot mosogatószer betöltésével,
de edények nélkül.
A készülék üzemen kívül helyezése
Ha hosszabb ideig nem használja a mosogatógépet:
1. Húzza ki az elektromos csatlakozódugót a konnektorból, és zárja el
a vízcsapot.
2. Résnyire hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy megelőzze a kelle‐
metlen szagok képződését.
3. Tisztítsa ki a készülék belsejét.
30
Mit tegyek, ha...
Fagyveszély
A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alá csök‐
kenhet. Ha ez elkerülhetetlen, ürítse ki a készüléket, csukja be a
készülék ajtaját, csatlakoztassa le a befolyócsövet és ürítse ki.
A készülék mozgatása
Ha a mosogatógépet mozgatni kell (költözés stb.):
1. Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a befolyó- és a kifolyócsövet.
4. A csövekkel együtt húzza ki a készüléket a helyéről.
A készüléket a szállítás alatt nem szabad túlságosan megdönteni.
Mit tegyek, ha...
A mosogatógép nem indul el, vagy működés közben leáll. Bizonyos
problémák csupán a karbantartás vagy ápolás elmaradásából erednek,
és az alábbi táblázatban ismertetett útmutatások segítségével a szerviz
kihívása nélkül is megoldhatók.
Kapcsolja ki a mosogatógépet, és végezze el az alább javasolt
hibaelhárítási lépéseket.
Hibakód és hiba
Lehetséges ok és megoldás
• a folyamatban lévő program jelzőfénye • A vízcsap eltömődött vagy elvízköve‐
folyamatosan villog,
sedett.
• 1 szaggatott hangjelzés
Tisztítsa ki a vízcsapot.
• 1-szer felvillan a program vége jelző‐
• A vízcsap el van zárva. Nyissa ki a víz‐
fény,
csapot.
A mosogatógép nem tölt be vizet.
• A bemenő vízszelep menetes tömlőil‐
lesztésénél lévő szűrő (ha van) eltömő‐
dött.
Tisztítsa meg a menetes tömlőben lévő
szűrőt.
• A befolyócső elfektetése nem
megfelelő, össze van nyomódva, vagy
meg van törve.
Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Mit tegyek, ha...
Hibakód és hiba
31
Lehetséges ok és megoldás
• a folyamatban lévő program jelzőfénye • A szifon eltömődött.
folyamatosan villog,
Tisztítsa ki a szifont.
• 2 szaggatott hangjelzés
• A kifolyócső elfektetése nem
• 2-szer felvillan a program vége jelző‐
megfelelő, össze van nyomódva, vagy
fény,
meg van törve.
A mosogatógép nem üríti ki a vizet.
Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
• a folyamatban lévő program jelzőfénye • Zárja el a vízcsapot, és forduljon a helyi
folyamatosan villog,
szervizközponthoz.
• 3 szaggatott hangjelzés
• 3-szor felvillan a program vége jelző‐
fény,
Az elárasztásvédelem aktiválódott.
A program nem indul el.
• A mosogatógép ajtaja nincs
megfelelően csukva. Zárja be az ajtót.
• A csatlakozódugó nincs bedugva.
Dugja be a csatlakozódugót.
• A biztosíték kiégett az otthoni biztosí‐
téktáblán.
Cserélje ki a biztosítékot.
• Késleltetett indítás van beállítva.
Ha az edényeket azonnal el kell
mosogatni, törölje a késleltetett indí‐
tást.
Miután ezeket az ellenőrzéseket végrehajtotta, kapcsolja be a készü‐
léket: a program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt.
Ha a működési zavar vagy a hibakód ismét jelentkezik, forduljon a
szervizhez.
Egyéb, a fenti táblázatban nem szereplő hibakódok esetén, kérjük, for‐
duljon a helyi szervizhez, megadva a mosogatógép modelljét (Mod.),
termékszámát (PNC) és sorozatszámát (S.N.).
Ezek az információk a mosogatógép ajtajának oldalán lévő adattáblán
találhatók.
Annak érdekében, hogy ezek a számok mindig kéznél legyenek, azt
javasoljuk, hogy írja fel őket:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Műszaki adatok
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A mosogatás eredménye nem kielégítő
Az edények nem tiszták
• Nem megfelelő mosogatóprogramot
választott ki.
• Az edényeket úgy rendezte el, hogy a
víz nem képes elérni minden felületet.
A kosarat nem szabad túlpakolni.
• A mosogatókarok nem forognak
szabadon az edények helytelen
elrendezése miatt.
• A mosogatógép alsó részében lévő
szűrők piszkosak, vagy nincsenek a
helyükön.
• Túl kevés mosogatószert töltött be,
vagy egyáltalán nem töltött be moso‐
gatószert.
• Ha az edényeken vízkőlerakódások
láthatók; a sótartály üres, vagy a vízlá‐
gyítót nem a megfelelő szintre állította
be.
• A kifolyócső csatlakoztatása nem
megfelelő.
• A sótartály kupakja nincs megfelelően
visszazárva.
Az edények nedvesek és homályosak
• Nem használt öblítőszert.
• Az öblítőszer-adagoló üres.
A poharakon és az edényeken csíkok, tej‐ • Csökkentse az adagolt öblítőszer men‐
fehér foltok vagy kékes bevonat látható
nyiségét.
Vízcseppek száradtak rá a poharakra és
az edényekre
• Növelje az adagolt öblítőszer mennyi‐
ségét.
• Lehet, hogy a mosogatószer az oka.
Forduljon a mosogatószer gyártójának
ügyfélszolgálatához.
Ha a probléma ezen ellenőrzések után is fennáll, forduljon a lakhelye
szerinti szervizközponthoz.
Műszaki adatok
Gyártó védjegye
AEG Electrolux
Műszaki adatok
Forgalmazó
33
Electrolux Lehel Kft. Háztartási
Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Típusazonosító
Favorit 44410 vi
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól A
G-ig, ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé
hatékony)
A szabvány ciklus gyártó általi
megnevezése, amelyre a címkén és az
adatlapon található információ vonatko‐
zik
ECO 50°
Energiafelhasználás a szabvány ciklust
alapul véve (a tényleges energiafelhasz‐
nálás függ a készülék használatának a
módjától) (kWh)
0,8
Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig,
ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)
A
Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig,
ahol A - magasabb: G - alacsonyabb)
A
A mosogatógép befogadó képessége
szabványos teríték esetén
9 személyes
Vízfelhasználás a szabvány ciklus alap‐
ján (liter)
12
Szabvány ciklus programideje (perc)
170
Átlagos becsült évi energia- és vízfel‐
használás 220 ciklusra kifejezve (kWh /
liter)
176/2640
Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A)
49
Méretek Szélesség (cm)
44,6
Magasság munkafelülettel (cm)
81,8 - 89,8
Max. mélység (cm)
55,5
Összteljesítmény (W)
2200
Hálózati víznyomás
0,5
Minimum (bar) - Maximum (bar)
8
34
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
A bevizsgálást az EN 60704 szabvány szerint telepakolt készülékkel és
a tesztprogram segítségével kell elvégezni (lásd: "Mosogatóprogra‐
mok").
Az EN 50242 szabvány szerinti bevizsgálást feltöltött sótartállyal és
öblítőszer-adagolóval, valamint a tesztprogram segítségével kell
elvégezni (lásd "Mosogatóprogramok").
Teljes töltet: 9 személyes teríték
Szükséges mosogatószer-mennyiség:
5 g +20 g (B típus)
Öblítőszer-adagoló beállítása:
4-es pozíció (III. típus)
A felső kosár elrendezése
Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára
Pohártartó rácsok: A pozíció
Az alsó kosár elrendezése
Az evőeszköz-kosár elrendezése
35
36
Üzembe helyezés
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
VIGYÁZAT
A készülék elektromos és/vagy vízvezetékre való csatlakoztatásához
szükséges munkákat kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező
villanyszerelő és/vagy vízvezeték-szerelő végezheti el.
A készülék felállítása előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.
A mosogatógépet lehetőség szerint vízvezeték-csatlakozó csap és le‐
folyó közelében helyezze el.
A mosogatógépet úgy tervezték, hogy az konyhapult vagy a munkafel‐
ület alá beépíthető.
Figyelem! Gondosan kövesse a mosogatógép beépítésére és a bútor‐
lap felszerelésére szolgáló mellékelt sablonon található utasításokat.
Nincs szükség további nyílásokra a mosogatógép szellőzése érdeké‐
ben, csupán annyi nyílás szükséges, amelyen a befolyócső és a kifo‐
lyócső, valamint a hálózati tápkábel áthalad.
A készülék állítható lábakkal van felszerelve, ami lehetővé teszi a ma‐
gasság beállítását.
Minden olyan műveletnél, aminek során hozzá lehet férni a belső al‐
katrészekhez, a mosogatógépet le kell választani a hálózatról.
A készülék betolásakor ellenőrizze, hogy a befolyócső, a kifolyócső és
a hálózati tápkábel ne legyen megtörve vagy összenyomva.
Rögzítés a szomszédos egységekhez
A mosogatógépet rögzíteni kell a feldőlés ellen.
Ezért ügyeljen arra, hogy a pult, amely alá a készüléket beszerelik,
megfelelően hozzá legyen kapcsolva egy rögzített szerkezethez
(szomszédos konyhaszekrényelem, fal).
Vízhálózatra csatlakoztatás
37
Vízszintbe állítás
A megfelelő vízszintbe állítás alapvető feltétele az ajtó megfelelő záró‐
dásának és tömítésének. Ha a készülék pontosan vízszintbe van
állítva, az ajtó nem ütközik a készülék egyik oldalához sem. Ha az ajtó
nem záródik megfelelően, az állítható lábak ki- illetve becsavarásával
állítsa vízszintbe a készüléket.
Vízhálózatra csatlakoztatás
Vízcsatlakoztatások
A hidegvízvezetékhez való csatlakoztatást javasoljuk. Ha a csatlakozás
a melegvízvezetékhez történik, a maximálisan megengedhető hőmér‐
séklet 60°C. Meleg vízzel való feltöltés esetén a mosogatás erősen
szennyezett edények esetén nem mindig hatékony, mivel a mosoga‐
tóprogramok ekkor sokkal rövidebbek lesznek.
Ha a vízcsatlakoztatást saját maga végzi el, a készülék befolyócsövére
szerelt feszítőanya egy 3/4"-os gázcsőmenetes kifolyócsőhöz vagy egy
olyan gyorskapcsolású csőkötéshez csatlakoztatható, mint például a
Press-block.
A víznyomásnak a "Műszaki adatok" című részben ismertetett határo‐
kon belül kell lennie. A helyi víznyomásra vonatkozóan a helyi vízmű‐
vektől kérhet tájékoztatást.
A befolyócső nem törhet meg és nem nyomódhat vagy tekeredhet ös‐
sze a csatlakoztatás közben.
A mosogatógép befolyó- és kifolyócsöve a beszerelési igényektől
függően az ellenanya segítségével balra vagy jobbra is elforgatható.
Az ellenanyát megfelelően kell rögzíteni a vízszivárgás megelőzése
érdekében.
(Figyelem! NEM minden mosogatógép-modell van felszerelve ellen‐
anyával ellátott befolyó- és kifolyócsővel. Ebben az esetben ez a lehe‐
tőség nem áll rendelkezésre). Ha a készüléket új vízvezetékre vagy
olyan vízvezetékre csatlakoztatja, ami hosszabb ideig használaton kí‐
vül volt, a befolyócső csatlakoztatása előtt néhány percig folyassa ki a
vizet.
38
Vízhálózatra csatlakoztatás
NE használjon a csatlakoztatáshoz olyan csöveket, amelyeket koráb‐
ban egy régi készülékhez használtak.
Ez a készülék olyan biztonsági rendszerrel rendelkezik, ami
megakadályozza, hogy a készülékben használt víz visszafolyhasson
az ivóvíz-rendszerbe. A készülék megfelel a vonatkozó vízvezetékszerelési előírásoknak.
Befolyócső biztonsági szeleppel
A duplafalú befolyócső csatlakoztatása után a biztonsági szelep is
csatlakozik a vízcsaphoz. Ennek megfelelően a befolyócső csak akkor
van nyomás alatt, amikor víz áramlik rajta keresztül. Ha a befolyócső
működés közben szivárogni kezd, a biztonsági szelep elzárja a víz be‐
folyását.
Legyen óvatos a befolyócső felszerelésekor:
• A biztonsági szelep elektromos vezetéke a duplafalú befolyócsőben
van. A befolyócsövet vagy a biztonsági szelepet ne merítse víz alá.
• Ha a befolyócső vagy a biztonsági szelep megsérült, azonnal húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
• A biztonsági szelepet is tartalmazó befolyócső cseréjét csak szak‐
ember vagy a jótállási jegyen megjelölt szerviz végezheti el.
VIGYÁZAT
Vigyázat! Veszélyes feszültség.
A kifolyócső csatlakoztatása
A kifolyócső vége a következőképpen csatlakoztatható:
Vízhálózatra csatlakoztatás
39
1. A mosogatótálca szifoncsatlakozójához, a munkafelület alsó felüle‐
téhez rögzítve. Ez megakadályozza, hogy a szennyvíz a mosoga‐
tótálcából befolyjon a készülékbe.
2. Egy szellőzőlyukkal ellátott, legalább 4 cm belső átmérőjű állócsőre.
A kifolyócső csatlakozójának legalább
30 cm-re és legfeljebb 100 cm-re kell
lennie a mosogatógép aljától.
A kifolyócső a mosogatógép jobb vagy
bal oldala felé is nézhet.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső ne le‐
gyen megtörve vagy összenyomva, mi‐
vel ez megakadályozhatja vagy
lelassíthatja a víz leeresztését a készülékből.
A mosogatótálca dugóját nem szabad bedugni, miközben a készülék
leereszti a vizet, mivel ezáltal a víz visszakerülhet a készülékbe.
A kifolyócső legfeljebb 2 méterre hosszabbítható meg, és átmérője nem
lehet kisebb a készülékhez adott cső átmérőjénél.
Hasonlóképpen a lefolyócsőre való csatlakoztatáshoz használt szerel‐
vények belső átmérője sem lehet kisebb a készülékhez adott cső
átmérőjénél.
Amikor a kifolyócsövet egy mosogató
alatti szifonhoz csatlakoztatja, az
egész műanyag membránt (A) el kell
távolítani. A membrán teljes mértékű
eltávolításának elmulasztása azt
eredményezi, hogy a hosszabb-rövi‐
debb időszak alatt felhalmozódó étel‐
darabkák eltömítik a mosogatógép ki‐
folyócsövének szifonját.
Készülékeink olyan biztonsági szerkezettel vannak ellátva, ami
megakadályozza a szennyezett víz visszafolyását a készülékbe. Ha a
mosogató szifonjában visszacsapószelep van beépítve, az
akadályozhatja a mosogatógép megfelelő leürítését. Ezért azt javasol‐
juk, hogy távolítsa el ezt a visszacsapó szelepet.
40
Elektromos csatlakoztatás
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
A biztonsági szabványok előírják a készülék földelését.
A készülék első alkalommal történő használata előtt ellenőrizze, hogy
az adattáblán feltüntetett feszültségértékek és áramtípus megegyezik
a készülék üzembe helyezési helyén lévő hálózatéval.
A biztosítékok adatait szintén az adattábla tartalmazza.
A csatlakozódugót mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos
konnektorba csatlakoztassa. Elosztókat és hosszabbítókat tilos
használni.
Ez a túlmelegedés miatt tűzveszélyes lehet.
Szükség esetén cserélje ki az otthoni hálózati csatlakozóaljzatot. Ha a
hálózati tápkábelt ki kell cserélni, forduljon a helyi szervizközponthoz.
A csatlakozódugónak a készülék beépítése után is hozzáférhetőnek
kell lennie.
Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a kábelnél fogva. Mindig a dugaszt
húzza.
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a fenti biztonsági óvintéz‐
kedések betartásának elmulasztásáért.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi,
hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy
gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására
vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal,
ahol a terméket vásárolta.
41
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A
műanyag alkatrészeken jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A
csomagolóanyagokat kérjük a közösségi szelektív hulladékgyűjtés
megfelelő tartályába bedobni.
VIGYÁZAT
Amikor nem használja tovább a készüléket:
• Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
• Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
• Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ez megakadályozza, hogy a
gyermekek bezárják magukat a készülékbe, veszélyeztetve saját
életüket.
42
43
www.electrolux.com
117976470-00-22012008
www.aeg-electrolux.hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising