Electrolux ESL46010 Uživatelský manuál

advertisement

Electrolux ESL46010 Uživatelský manuál
www.electrolux.cz
Uživatelská příručka
Myčka nádobí
ESL 46010
911636228-00-06122006
z·ruËnÌ podmÌnky electrolux 43
Z·ruËnÌ podmÌnky
Při vývoji tohoto produktu
jsme mysleli na vás
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek
je poskytov·na pouze kupujÌcÌmu spot¯ebiteli
(d·le takÈ jen "KupujÌcÌ") a jen na v˝robek slouûÌcÌ
k bÏûnÈmu pouûÌv·nÌ v dom·cnosti.
Prod·vajÌcÌ poskytuje KupujÌcÌmu spot¯ebiteli
Z·ruku v trv·nÌ dvaceti Ëty¯ mÏsÌc˘, a to od data
p¯evzetÌ prodanÈho v˝robku KupujÌcÌm.
KupujÌcÌ m· v r·mci Z·ruky pr·vo na bezplatnÈ,
vËasnÈ a ¯·dnÈ odstranÏnÌ vady, pop¯ÌpadÏ nenÌ-li to vzhledem k povaze (tzn. p¯ÌËinÏ i projevu)
vady ne˙mÏrnÈ - pr·vo na v˝mÏnu v˝robku.
Pokud nenÌ takov˝ postup moûn˝, je KupujÌcÌ
opr·vnÏn û·dat p¯imϯenou slevu z ceny
v˝robku. Pr·vo na v˝mÏnu v˝robku nebo
odstoupenÌ od kupnÌ smlouvy lze uplatnit jen p¯i
splnÏnÌ vöech z·konn˝ch p¯edpoklad˘, a to pouze
tehdy, nebyl-li v˝robek nadmÏrnÏ opot¯eben
nebo poökozen. PodmÌnkou pro uplatnÏnÌ
kaûdÈho pr·va ze Z·ruky p¯itom je, ûe:
a) v˝robek byl instalov·n a uveden do provozu
i vûdy provozov·n v souladu s n·vodem
k obsluze,
b) veökerÈ z·ruËnÌ nebo jinÈ opravy Ëi ˙pravy
v˝robku byly vûdy prov·dÏny v AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku,
c) KupujÌcÌ p¯i reklamaci v˝robku p¯edloûÌ platn˝
doklad o koupi.
Pr·vo na odstranÏnÌ vady v˝robku (i vöechna
p¯Ìpadn· dalöÌ pr·va ze Z·ruky) je kupujÌcÌ
povinen uplatnit v nejbliûöÌm AutorizovanÈm
servisnÌm st¯edisku. Z·roveÚ musÌ AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku umoûnit ovϯenÌ
existence reklamovanÈ vady, vËetnÏ odpovÌdajÌcÌho vyzkouöenÌ (pop¯. demont·ûe)
v˝robku, v provoznÌ dobÏ tohoto st¯ediska.
KaûdÈ pr·vo ze Z·ruky je nutno uplatnit v p¯ÌsluönÈm AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku bez
zbyteËnÈho odkladu, nejpozdÏji vöak do konce
z·ruËnÌ doby, jinak zanik·.
AutorizovanÈ servisnÌ st¯edisko posoudÌ opr·vnÏnost reklamace a podle povahy vady v˝robku
rozhodne o zp˘sobu opravy. KupujÌcÌ je povinen
poskytnout AutorizovanÈmu servisnÌmu
st¯edisku souËinnost pot¯ebnou k prok·z·nÌ
uplatnÏnÈho pr·va na odstranÏnÌ vady, k ovϯenÌ
existence reklamovanÈ vady i k z·ruËnÌ opravÏ
v˝robku.
BÏh z·ruËnÌ doby se stavÌ po dobu od ¯·dnÈho
uplatnÏnÌ pr·va na odstranÏnÌ vady do provedenÌ
z·ruËnÌ opravy Autorizovan˝m servisnÌm st¯ediskem, avöak jen p¯i splnÏnÌ podmÌnky uvedenÈ
v p¯edchozÌm bodu.
Po provedenÌ z·ruËnÌ opravy je AutorizovanÈ
servisnÌ st¯edisko povinno vydat KupujÌcÌmu
Ëitelnou kopii OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûÌ
k prokazov·nÌ pr·v KupujÌcÌho, proto ve vlastnÌm
z·jmu p¯ed podpisem OpravnÌho listu zkontrolujte
jeho obsah a kopii OpravnÌho listu peËlivÏ
uschovejte.
Jestliûe nebude reklamovan· vada zjiötÏna nebo
nejde-li o z·ruËnÌ vadu, za kterou odpovÌd·
Prod·vajÌcÌ, Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku shora uvedenou
souËinnost, je KupujÌcÌ povinen nahradit Prod·vajÌcÌmu i AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku
veökerÈ p¯ÌpadnÈ n·klady, kterÈ jim v souvislosti s tÌm vzniknou.
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek
platÌ pouze na ˙zemÌ »eskÈ republiky. Nevztahuje
se na opot¯ebenÌ nebo poökozenÌ v˝robku
(vËetnÏ poökozenÌ zp˘sobenÈho poruchami
v elektrickÈ sÌti, pouûitÌm nevhodn˝ch n·plnÌ,
nevhodn˝mi provoznÌmi podmÌnkami aj.),
p¯Ìpadn˝ nedostatek jakosti nebo uûitnÈ
vlastnosti (kter˝ nenÌ z·vadou) ani na v˝robek
pouûit˝ nad r·mec bÏûnÈho pouûÌv·ni v dom·cnosti (nap¯. k podnikatelsk˝m ˙Ëel˘m aj.).
PoskytnutÌm z·ruky nejsou dotËena pr·va
KupujÌcÌho, kter· se ke koupi v˝robku v·ûÌ podle
kogentnÌch ustanovenÌ zvl·ötnÌch pr·vnÌch
p¯edpis˘.
Prod·vajÌcÌ je povinen p¯edat KupujÌcÌmu p¯i
prodeji v˝robku a na poû·d·nÌ KupujÌcÌho
poskytnout mu i kdykoli potÈ aktu·lnÌ seznam
Autorizovan˝ch servisnÌch st¯edisek v »eskÈ
republice, vËetnÏ jejich telefonnÌch ËÌsel.
JakÈkoli bliûöÌ informace o Z·ruce a Autorizovan˝ch servisnÌch st¯ediscÌch poskytnou:
- prod·vajÌcÌ,
- Electrolux Service, a to buÔ na telefonu:
261126112, nebo na adrese provozovny
ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service,
BudÏjovick· 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatn· telefonnÌ INFOLINKA: 800-160016.
42 electrolux z·ruËnÌ podmÌnky/z·kaznick˝ servis
vÌtejte ve svÏtÏ v˝robk˘ spoleËnosti Electrolux electrolux 3
www.electrolux.com
Albania
Belgique/België/Belgien
VÌtejte ve svÏtÏ v˝robk˘ spoleËnosti Electrolux
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
Deutschland
Eesti
España
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
Great Britain
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 27 80 609
Verki˜ 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
Romania
Schweiz/Suisse/Svizzera
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2, 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco Q 35 - 2774 - 518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
Sverige
www.electrolux.fi
+46 (0)771 76 76 76
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabafl› caddesi no : 35 Taksim Istanbul
–ÓÒÒˡ
+7 495 9377837
129090 ÃÓÒÍ‚‡, ŒÎËÏÔËÈÒÍËÈ ÔÓÒÔÂÍÚ,
16 ¡÷ ÑŒÎËÏÔËÍî
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
DÏkujeme v·m, ûe jste se rozhodli zakoupit prvot¯ÌdnÌ v˝robek
spoleËnosti Electrolux a pevnÏ vϯÌme, ûe v·m v budoucnu
poskytne mnoho radosti p¯i jeho pouûÌv·nÌ. CÌlem spoleËnosti
Electrolux je nabÌzet öirok˝ sortiment v˝robk˘ öpiËkovÈ kvality,
kterÈ v·m pom·hajÌ vytv·¯et p¯ÌjemnÏjöÌ a spokojenÏjöÌ ûivotnÌ
podmÌnky. NajdÏte si prosÌm nÏkolik minut na prostudov·nÌ
tohoto n·vodu, abyste tak mohli brzo vyuûÌt vöechny v˝hody
a p¯ednosti vaöeho novÈho spot¯ebiËe.
Slibujeme v·m, ûe v·m p¯inese mnoho kvalitnÌch praktick˝ch
zkuöenostÌ, kterÈ si velice rychle a snadno osvojÌte! Mnoho ötÏstÌ!
4 electrolux obsah
z·ruËnÌ podmÌnky/z·kaznick˝ servis electrolux 41
Obsah
BezpeËnostnÌ pokyny
Popis spot¯ebiËe
Ovl·dacÌ panel
P¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu
PouûÌv·nÌ myËky
MycÌ programy
⁄drûba a ËiötÏnÌ
Co dÏlat, kdyû nÏco nefunguje
TechnickÈ ˙daje
Pokyny pro zkuöebny
Instalace
Informace o likvidaci spot¯ebiËe
a vlivu na ûivotnÌ prost¯edÌ
Z·ruËnÌ podmÌnky/Z·kaznick˝
servis
Z·ruËnÌ podmÌnky
Z·ruËnÌ podmÌnky/Z·kaznick˝ servis
5
7
8
12
16
27
28
30
33
35
36
40
41
43
EvropskÈ z·ruËnÌ podmÌnky
Na tento spot¯ebiË se vztahujÌ z·ruËnÌ
podmÌnky spoleËnosti Electrolux a to
v kaûdÈ zemi, kter· je uveden· v n·sledujÌcÌm seznamu a to po dobu uvedenou
v z·ruËnÌm listÏ nebo na dobu danou
z·konem danÈ zemÏ. Jestliûe se
z jednÈ nÌûe uvedenÈ zemÏ p¯estÏhujete do jinÈ zemÏ uvedenÈ v tomto
seznamu, tak se tyto z·ruËnÌ podmÌnky
p¯ev·dÏjÌ spolu se spot¯ebiËem i do
novÈho bydliötÏ a to za tÏchto podmÌnek:
l Z·ruka je platn· od data prvnÌho
n·kupu spot¯ebiËe. Toto datum se
musÌ doloûit n·kupnÌm dokladem,
kter˝ vydal prodejce tohoto spot¯ebiËe.
l Z·ruka se vztahuje na stejnou dobu
a stejnÈ plnÏnÌ (pr·ce a n·hradnÌ
dÌly) existujÌcÌ v novÈ zemi a pouûitelnÈ pro tento typ spot¯ebiËe.
l Tato z·ruka je nep¯enosn· na jinou
osobu a platÌ pouze pro osobu,
kter· tento spot¯ebiË zakoupila.
l Spot¯ebiË je instalov·n a pouûÌv·n
dle tohoto n·vodu spoleËnosti
Electrolux i v novÈ zemi a je pouûÌv·n
pouze v dom·cnostech, tzn. ûe nenÌ
pouûÌv·n v komerËnÌ
Ëi jinÈ pr˘myslovÈ oblasti.
V tÈto p¯ÌruËce jsou pouûitÈ n·sledujÌcÌ grafickÈ symboly:
D˘leûitÈ informace t˝kajÌcÌ se vaöÌ bezpeËnosti a jak zabr·nit poökozenÌ
nebo zniËenÌ tohoto spot¯ebiËe
VöeobecnÈ informace a tipy
Informace t˝kajÌcÌ se ûivotnÌho prost¯edÌ
l Spot¯ebiË byl v novÈ zemi zapojen
a instalov·n dle mÌstnÏ platn˝ch
legislativnÌch poûadavk˘.
PodmÌnky uvedenÈ v Evropsk˝ch
z·ruËnÌch podmÌnk·ch û·dn˝m zp˘sobem neomezujÌ jak·koliv z·konn·
pr·va.
40 electrolux informace o likvidaci spot¯ebiËe a vlivu na ûivotnÌ prost¯edÌ
Informace o likvidaci spot¯ebiËe a vlivu na ûivotnÌ prost¯edÌ
Obalov˝ materi·l
Vöechny pouûitÈ obaly nejsou v˝znamn˝m zdrojem zneËiötÏnÌ pro p¯Ìrodu
a jsou recyklovatelnÈ.
PlastickÈ dÌly jsou oznaËeny mezin·rodnÏ platn˝mi symboly, nap¯. >PE<
nebo >PS<, atd.
ObalovÈ materi·ly uloûte do odpovÌdajÌcÌho kontejneru urËenÈho pro komun·lnÌ
odpad nebo na sbÏrnÈ mÌsto danÈho
typu odpadu.
V p¯ÌpadÏ, ûe se rozhodnete myËku
d·le nepouûÌvat tj. po skonËenÌ jejÌ
ûivotnosti:
- Vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky
- Od¯ÌznÏte p¯ÌvodnÌ kabel tÏsnÏ
u vstupu do myËky a proveÔte
jejich likvidaci
- ZniËte z·mek dve¯Ì. TÌm zabr·nÌte
situaci, kdy by se dÏti mohli uvnit¯
n·hodnÏ uzav¯Ìt a vystavit je tak
moûnÈmu nebezpeËÌ ohroûenÌ
ûivota.
bezpeËnostnÌ pokyny electrolux 5
BezpeËnostnÌ pokyny
Star˝ spot¯ebiË
ï Symbol
na v˝robku nebo jeho
balenÌ ud·v·, ûe tento v˝robek
nepat¯Ì do dom·cÌho odpadu.
Je nutnÈ odvÈzt ho do sbÏrnÈho
mÌsta pro recyklaci elektrickÈho
a elektronickÈho za¯ÌzenÌ.
ZajiötÏnÌm spr·vnÈ likvidace tohoto
v˝robku pom˘ûete zabr·nit
negativnÌm d˘sledk˘m pro ûivotnÌ
prost¯edÌ a lidskÈ zdravÌ, kterÈ by
jinak byly zp˘sobeny nevhodnou
likvidacÌ tohoto v˝robku.
PodrobnÏjöÌ informace o recyklaci
tohoto v˝robku zjistÌte u p¯ÌsluönÈho
mÌstnÌho ˙¯adu, sluûby pro likvidaci
domovnÌho odpadu nebo v obchodÏ,
kde jste v˝robek zakoupili.
V z·jmu vaöÌ bezpeËnosti a pro zajiötÏnÌ
spr·vnÈho pouûÌv·nÌ vaöeho novÈho
spot¯ebiËe je nutnÈ, abyste se s obsahem
tohoto n·vodu, vËetnÏ ot·zek bezpeËnosti a r˘zn˝ch tip˘, sezn·mili jeötÏ
p¯ed jeho instalacÌ a p¯Ìpadn˝m pouûÌv·nÌm. Z d˘vodu zamezenÌ moûnÈho
poranÏnÌ Ëi poökozenÌ spot¯ebiËe je
d˘leûitÈ, aby si zp˘sob obsluhy tohoto
spot¯ebiËe a vöechny bezpeËnostnÌ
pokyny peËlivÏ osvojili vöichni lidÈ,
kte¯Ì budou tento spot¯ebiË pouûÌvat.
Tento n·vod k pouûitÌ peËlivÏ uschovejte, aby byl uûivateli po celou dobu
ûivotnosti spot¯ebiËe dostupn˝ a to i v
p¯ÌpadÏ jeho prodeje Ëi p¯ed·nÌ jinÈmu
uûivateli, kter˝ tak bude mÌt moûnost se
sezn·mit se vöemi funkcemi spot¯ebiËe
i vöemi bezpeËnostnÌmi pokyny.
Norm·lnÌ pouûÌv·nÌ
l Tato myËka n·dobÌ je urËen· pouze
pro um˝v·nÌ n·dobÌ, kterÈ lze tÌmto
zp˘sobem oöet¯ovat a to pouze
v dom·cnostech.
l Do myËky ned·vejte û·dn· rozpouötÏdla. Mohou se st·t p¯ÌËinou exploze
Ëi poû·ru.
l Noûe nebo jinÈ p¯edmÏty s ostr˝mi
hranami musÌ b˝t ukl·d·ny do koöÌku
na p¯Ìbory a to ost¯Ìm smϯujÌcÌm dol˘
nebo do vrchnÌho koöe ve vodorovnÈ
poloze.
l PouûÌvejte pouze takovÈ prost¯edky
(mycÌ prost¯edky, s˘l, leötidla), kterÈ
jsou urËenÈ pro myËky n·dobÌ.
l V û·dnÈm p¯ÌpadÏ neotvÌrejte dve¯e
myËky, je-li v provozu, protoûe se z nÌ
m˘ûe uvolnit hork· p·ra.
l Nikdy z myËky nevynd·vejte û·dnÈ
n·dobÌ v dobÏ, kdy jeötÏ nedobÏhli
do konce vöechny mycÌ cykly.
l Po pouûitÌ myËku odpojte od elektrickÈ
sÌtÏ a vypnÏte p¯Ìvod vody.
l Tento spot¯ebiË m˘ûe opravovat pouze
autorizovan˝ servisnÌ technik, kter˝
v p¯ÌpadÏ pot¯eby pouûije pouze origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly.
l V û·dnÈm p¯ÌpadÏ se nesnaûte myËku
opravit sami. Opravy prov·dÏnÈ
neautorizovan˝mi osobami mohou b˝t
p¯ÌËinou poranÏnÌ a v·ûnÈho poökozenÌ
spot¯ebiËe. Vûdy kontaktujte mÌstnÌ
ServisnÌ organizaci a trvejte na uûitÌ
pouze origin·lnÌch n·hradnÌch dÌl˘.
Vöeobecn· bezpeËnost
l MycÌ prost¯edky mohou zp˘sobit
polept·nÌ oËÌ, ˙st a celÈho tr·vicÌho
traktu. Mohou se st·t p¯ÌËinou ohroûenÌ
ûivota! P¯i jejich pouûÌv·nÌ vûdy
dodrûujte instrukce jejich v˝robc˘.
l Voda v myËce nenÌ pitn·. V myËce
mohou b˝t vûdy p¯ÌtomnÈ zbytky
mycÌch prost¯edk˘.
l Dve¯e myËky mÏjte otev¯enÈ pouze p¯i
plnÏnÌ nebo vyprazdÚov·nÌ. V jin˝ch
p¯Ìpadech je mÏjte vûdy zav¯enÈ. TÌmto
zabr·nÌte situaci, aby nÏkdo mohl o
otev¯enÈ dve¯e zakopnout a poranit se.
l Nesedejte a nestoupejte na otev¯enÈ
dve¯e myËky.
BezpeËnost dÏtÌ
l UûÌv·nÌ tohoto spot¯ebiËe je p¯izp˘sobeno pouze pro uûÌv·nÌ dospÏl˝mi
osobami. Nikdy nedovolte dÏtem, aby
myËku pouûÌvali bez dozoru dospÏl˝ch
osob.
6 electrolux bezpeËnostnÌ pokyny
l ObalovÈ materi·ly uloûte bezpeËnÏ
mimo dosah dÏtÌ. Mohly by b˝t
dÏtem nebezpeËnÈ a mohli by se
jimi i udusit!
l VeökerÈ mycÌ prost¯edky mÏjte
bezpeËnÏ uloûenÈ mimo dosah dÏtÌ.
l DÏtem nedovolte se k myËce
p¯iblÌûit zvl·ötÏ v dobÏ, kdy m·
otev¯enÈ dve¯e.
Instalace
l UjistÏte se, ûe myËka nebyla p¯i
transportu nÏjak poökozena. Nikdy
nezapojujte myËku poökozenou.
V p¯ÌpadÏ, ûe zjistÌte jakÈkoliv
poökozenÌ, kontaktujte vaöeho
prodejce.
l P¯ed pouûitÌm musÌ b˝t z myËky
odstranÏny vöechny obaly a p¯epravnÌ pom˘cky.
l Jak·koliv instalatÈrsk· pr·ce a pr·ce
s elektrick˝m p¯ipojenÌm je povolena
pouze opr·vnÏn˝m pracovnÌk˘m,
kte¯Ì byli pro tuto Ëinnost vyökoleni.
l Jak˝koliv pokus o ˙pravu nebo
zmÏnu specifikacÌ a parametr˘
myËky je nebezpeËn˝.
l Nikdy nepouûÌvejte myËku, m·-li
poökozen˝ p¯ÌvodnÌ elektrick˝ kabel
nebo vodovodnÌ hadice nebo v p¯ÌpadÏ poökozenÌ ovl·dacÌho panelu,
soklu Ëi hornÌ pracovnÌ desky takov˝m zp˘sobem, ûe jsou vnit¯nÌ dÌly
spot¯ebiËe snadno p¯ÌstupnÈ.
Z d˘vodu zabr·nÏnÌ moûnÈmu
poökozenÌ zdravÌ Ëi majetku ihned
kontaktujte mÌstnÌ ServisnÌ organizaci.
l V û·dnÈm p¯ÌpadÏ nesmÌ b˝t boky
myËky provrt·ny. Mohlo by dojÌt
k poökozenÌ hydraulick˝ch Ë·stÌ
myËky.
instalace electrolux 39
ElektrickÈ p¯ipojenÌ
P¯ipojenÌ vody a elektrickÈ energie
prov·dÏjte pouze postupem uveden˝m v konkrÈtnÌch kapitol·ch
tohoto n·vodu.
BezpeËnostnÌ normy vyûadujÌ,
aby v·ö p¯Ìstroj byl uzemnÏn.
P¯ed prvnÌm zapojenÌm spot¯ebiËe
do z·suvky vaöeho elektrickÈho
rozvodu zkontrolujte, zda napÏtÌ
v sÌti a jeho parametry odpovÌdajÌ
hodnot·m uveden˝ch technick˝ch
˙dajÌch. Na typovÈm ötÌtku nalezne
takÈ ˙daje o zp˘sobu jiötÏnÌ tohoto
spot¯ebiËe.
Z·suvku spot¯ebiËe zapojujte pouze
do odpovÌdajÌcÌ, spr·vnÏ zapojenÈ
a uzemnÏnÈ z·suvky.
K p¯ipojenÌ se nesmÌ pouûÌt û·dnÈ
typy prodluûovacÌch kabel˘,
rozdvojek Ëi jin˝ch adaptÈr˘.
PoruöenÌ tohoto pravidla se m˘ûe
st·t p¯ÌËinou p¯eh¯·tÌ a n·slednÏ
i vzniku poû·ru.
V p¯ÌpadÏ pot¯eby dom·cÌ z·suvku
vymÏÚte za novou, odpovÌdajÌcÌ
danÈ specifikaci.
Je-li nutnÈ p¯ÌvodnÌ kabel vymÏnit,
kontaktujte servisnÌ st¯edisko.
Z·suvka musÌ b˝t vûdy bÏhem
provozu myËky dostupn·.
Nikdy z·suvku ze z·strËky neodpojujte tah·nÌm za p¯ÌvodnÌ kabel.
Vûdy odpojujte p¯Ìvod drûenÌm za
z·strËku.
V˝robce nep¯ipouötÌ û·dnou odpovÏdnost za vzniklÈ poruchy nebo
ökody zp˘sobenÈ poruöenÌm bezpeËnostnÌch pravidlech citovan˝ch
v tomto n·vodu.
38 electrolux instalace
P¯ipojenÌ odpadnÌ hadice
Konec odpadnÌ hadice m˘ûe b˝t
p¯ipojen n·sledujÌcÌmi zp˘soby:
1. Na volnou boËnÌ hubici sifonu pouûitÈho d¯ezu nebo umyvadla. Hadici
zajistÏte pojistkou k hornÌ desce,
aby nedoölo k jejÌmu uvolnÏnÌ.
TÌm zabr·nÌte tomu, aby öpinav·
voda mohla stÈkat zpÏt do myËky.
2. NapojenÌ na kolmou trubku se
sifonov˝m z·vÏrem o pr˘mÏru
minim·lnÏ 4 cm.
NapojenÌ odpadovÈ hadice musÌ b˝t
ve v˝öce a to v rozmezÌ 30 (minim·lnÏ)
aû 100 cm (maxim·lnÏ) ode dna myËky.
Hadice m˘ûe b˝t napojena jak z levÈ
tak pravÈ strany myËky.
UjistÏte se, ûe hadice nenÌ nikde
zm·Ëknut· Ëi smotan·, aby tak
nemohlo doch·zet k zhoröenÈmu
odtoku.
V dobÏ, kdy je z myËky vypouötÏn·
voda, nesmÌ b˝t ve d¯ezu Ëi umyvadle
umÌstÏna z·tka. Mohla by se tak
vracet öpinav· voda zpÏt do myËky.
Celkov· dÈlka odpadnÌ hadice, vËetnÏ
moûnÈho prodlouûenÌ, nesmÌ b˝t delöÌ
neû 2 m. Vnit¯nÌ pr˘mÏr nastavovacÌ
hadice nesmÌ b˝t menöÌ neû hadice
p˘vodnÌ.
popis spot¯ebiËe electrolux 7
Z·roveÚ tak ani vnit¯nÌ pr˘mÏr p¯ipojovacÌch prvk˘ nesmÌ b˝t menöÌ neû
prvk˘ p˘vodnÌch.
Popis spot¯ebiËe
Jestliûe bude odpadnÌ hadice myËky
p¯ipojen· k sifonu d¯ezu Ëi umyvadla,
tak musÌ b˝t odstranÏn· plastov·
membr·na (A). Nebude-li tato membr·na odstranÏn·, tak bude v tomto
mÌstÏ doch·zet k hromadÏnÌ zbytk˘
potravin, kterÈ m˘ûe vy˙stit aû k ucp·nÌ
otvoru sifonu.
MyËka je vybavena bezpeËnostnÌm
za¯ÌzenÌm, kterÈ zabr·nÌ vr·cenÌ öpinavÈ
vody zpÏt do myËky.
Je-li boËnÌ hubice sifonu vybaven·
"zpÏtn˝m ventilem", tak zapojenÌ
tohoto za¯ÌzenÌ m˘ûe zp˘sobit nedostateËnÈ vypouötÏnÌ öpinavÈ vody. Proto
doporuËujeme toto za¯ÌzenÌ v tomto
p¯ÌpadÏ odpojit.
1
VrchnÌ koö
2
OvladaË zmÏkËovaËe vody
3
Z·sobnÌk speci·lnÌ soli
4
Z·sobnÌk mycÌho prost¯edku
5
Z·sobnÌk leötÌcÌho prost¯edku
6
Typov˝ ötÌtek
7
Filtry
8
SpodnÌ ost¯ikovacÌ rameno
9
VrchnÌ ost¯ikovacÌ rameno
8 electrolux ovl·dacÌ panel
instalace electrolux 37
(Pozor! NE vöechny modely jsou
vybavenÈ napojenÌm p¯ÌvodnÌ a odpadnÌ hadice pomocÌ pojistn˝ch matic.
V takovÈm p¯ÌpadÏ nenÌ takov·
moûnost z·mÏny moûn·).
Ovl·dacÌ panel
1
TlaËÌtko hlavnÌho vypÌnaËe
2
Digit·lnÌ displej
3
TlaËÌtko odloûenÈho startu
4
TlaËÌtka voleb program˘
5
SvÏtelnÈ kontrolky
Bude-li myËka napojena na nov˝ rozvod
nebo na rozvod, kter˝ se dlouhou dobu
nepouûÌval, je nutnÈ nechat vodu po
nÏkolik minut nechat odtÈct a teprve
potom provÈst vlastnÌ napojenÌ na
rozvod vody.
NIKDY nepouûÌvejte k p¯ipojenÌ
vody takovou hadici, kter· byla
jiû d¯Ìve nÏkde jinde pouûÌv·na.
Digit·lnÌ displej zobrazuje
n·sledujÌcÌ informace:
- ˙roveÚ tvrdosti vody, na kterou je
myËka nastaven·,
- p¯ibliûn· doba, kter· zb˝v· do
dokonËenÌ pr·vÏ probÌhajÌcÌho
mycÌho programu,
- aktivace/deaktivace d·vkovaËe
leötÌcÌho prost¯edku (moûnÈ aktivovat
POUZE p¯i aktivovanÈ funkci "MultiTab"),
- konce mycÌho programu (na digit·lnÌm
displeji se zobrazuje nula)
- odpoËÌt·v·nÌ odloûenÈho startu
- chybov˝ kÛd, signalizujÌcÌ urËitou
poruchu Ëi z·vadu myËky
- nastavenÌ zvukovÈ signalizace,
tzn. zda je aktivov·na resp. deaktivov·na.
MyËka je vybavena systÈmem ochrany,
kter˝ zamazuje tomu, aby se voda
z myËky mohla dostat zpÏt do rozvodu
vody. Tento spot¯ebiË tak odpovÌd·
dan˝m p¯edpis˘m.
P¯ipojenÌ p¯ÌvodnÌ hadice p¯es
bezpeËnostnÌ ventil
Po p¯ipojenÌ dvoustÏnnÈ p¯ÌvodnÌ
hadice musÌ b˝t bezpeËnostÌ ventil
namontov·n na p¯ÌvodnÌ ventil. TÌm je
zabezpeËeno, ûe p¯ÌvodnÌ hadice je
pod tlakem pouze tehdy, kdyû skrz nÌ
protÈk· voda. Jestliûe zaËne hadice
bÏhem provozu prosakovat, tak bezpeËnostnÌ ventil automaticky vypne
p¯Ìvod vody.
P¯i instalaci p¯ÌvodnÌ hadice dbejte
n·sledujÌcÌch pokyn˘:
l P¯ÌvodnÌ elektrick˝ kabel ventilu
je integrov·n do p¯ÌvodnÌ hadice.
Z tohoto d˘vodu nem·Ëejte hadici
nebo bezpeËnostnÌ ventil ve vodÏ.
l Jestliûe dojde k poökozenÌ p¯ÌvodnÌ
hadice nebo bezpeËnostnÌho ventilu,
ihned myËku odpojte od p¯Ìvodu
elektrickÈho proudu.
l P¯ÌvodnÌ hadice s bezpeËnostnÌm
ventilem m˘ûe vymÏnÏna pouze
specializovan˝m pracovnÌkem nebo
pracovnÌkem autorizovanÈho
servisu.
l P¯ÌvodnÌ hadici umÌstÏte tak,
aby v û·dnÈm mÌstÏ nebyla v˝öe
neû spodnÌ hrana bezpeËnostnÌho
ventilu.
POZOR!
NebezpeËÌ ˙razu elektrick˝m
proudem
36 electrolux instalace
ovl·dacÌ panel electrolux 9
Instalace
Jakoukoliv pr·ci s elektrick˝m
p¯ipojenÌm tÈto myËky je moûnÈ svϯit
pouze kvalifikovan˝m pracovnÌk˘m.
Jakoukoliv pr·ci s p¯ipojov·nÌm vody je
nutnÈ svϯit odbornÈmu instalatÈrovi.
P¯ed umÌstÏnÌm myËky na poûadovanÈm
mÌstÏ odstraÚte veöker˝ obalov˝ materi·l.
Je-li to moûnÈ, umÌstÏte myËku vedle
p¯Ìvodu vody a odpadu.
Tato myËka je uzp˘sobena pro instalaci
pod kuchyÚskou pracovnÌ desku nebo
pod jakoukoliv pracovnÌ plochu.
Pozor!
PeËlivÏ si prostudujte p¯iloûen˝ n·vod na
zabudov·nÌ spot¯ebiËe do linky a mont·ûe
n·bytkovÈ desky.
Zabudovan· myËka nevyûaduje vytvo¯it
dalöÌ vÏtracÌ otvory. MyËka vyûaduje pouze
mont·û s bezproblÈmov˝m p¯ivedenÌm
vody, odvodem odpadnÌ vody a p¯Ìvodem
elektrickÈ energie.
K v˝ökovÈmu vyrovn·nÌ myËky slouûÌ
stavitelnÈ noûiËky, kterÈ jsou jejÌ souË·stÌ.
V p¯ÌpadÏ jakÈhokoliv z·sahu do vnit¯nÌch
Ë·stÌ myËky je nutnÈ ji odpojit od
elektrickÈ sÌtÏ.
Po mont·ûi myËky do linky se ubezpeËte,
ûe jak p¯ÌvodnÌ tak odpadnÌ hadice a p¯ÌvodnÌ
elektrick˝ kabel nejsou nijak zkroucenÈ
nebo p¯isk¯ÌpnutÈ.
UpevnÏnÌ v kuchyÚsk˝ch sestav·ch
MyËku je nutnÈ zafixovat do takovÈ polohy,
aby se nemohla zvrhnout.
Z tohoto d˘vodu se ujistÏte, ûe deska,
na kterÈ myËka stojÌ, je vhodnÏ namontov·na a zafixov·na do stabilnÌ polohy spolu
s ostatnÌmi prvky kuchyÚskÈ linky (p¯ilehlÈ
kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky, zeÔ).
SvÏtelnÈ kontrolky
Vyrovn·nÌ na podlaze
DobrÈ vyrovn·nÌ na podlaze je nutnÈ
z d˘vodu dobrÈ tÏsnosti dve¯Ì myËky.
Jestliûe bude myËka spr·vnÏ vyrovnan·,
tak dve¯e nebudou nikde drhnout a bude
je moûnÈ volnÏ zav¯Ìt.
Jestliûe dve¯e nejdou volnÏ zav¯Ìt, je nutnÈ
nastavovacÌ noûiËky buÔ snÌûit nebo zv˝öit
a to tak dlouho dokud dve¯e nep˘jdou
dob¯e zavÌrat.
P¯ipojenÌ vody
Tato myËka m˘ûe b˝t napojena jak na
teplou (max. 60∞C) tak studenou vodu.
NicmÈnÏ doporuËujeme napojenÌ na vodu
studenou.
Tepl· voda nemusÌ b˝t vûdy ˙Ëinn· pro
mytÌ silnÏ zaöpinÏnÈho porcel·nu a keramiky, protoûe v˝znamnÏ zkr·tÌ dobu mytÌ.
Prov·dÌte-li p¯ipojenÌ myËky sami, tak mÏjte
na pamÏti, ûe p¯evleËnou matici je moûnÈ
p¯ipojit na 3/4ì plynovou koncovku nebo
na speci·lnÌ rychlospojku - nap¯. typu
ÑPress-blockì.
Tlak vody musÌ odpovÌdat specifikaci
uvedenÈ v tabulce ÑTechnickÈ ˙dajeì.
MÌstnÌ vod·rna v·m sdÏlÌ hodnoty pr˘mÏrnÈho tlaku vody ve vaöÌ lokalitÏ.
ZabraÚte zproh˝b·nÌ, zalomenÌ a zaökrcenÌ
p¯ÌvodnÌ hadice, kterÈ by mohlo zap¯ÌËinit
snÌûenÌ tlaku nebo zastavenÌ p¯Ìvodu vody.
Hadice na p¯ÌvodnÌ a odpadnÌ vodu mohou
b˝t nainstalov·ny jak na levou tak i na
pravou stranu dÌky pouûitÌ pojistn˝ch
matic.
VeökerÈ p¯Ìpojky musÌ b˝t spr·vnÏ
utaûenÈ, aby nedoch·zelo k ˙nik˘m
vody.
S˘l
SvÌtÌ po spot¯ebov·nÌ z·soby speci·lnÌ soli.
LeötÌcÌ prost¯edek
SvÌtÌ po spot¯ebov·nÌ z·soby leötÌcÌho
prost¯edku.
Funkce "Multi-tab"
Signalizuje aktivaci/deaktivaci moûnosti
pouûÌv·nÌ kombinovan˝ch mycÌch prost¯edk˘
"Multi-Tab" (viz "Funkce Multi-Tab").
Po doplnÏnÌ speci·lnÌ soli bude
kontrolka soli jeötÏ asi 2-6 hodin
svÌtit, bude-li myËka st·le zapnut·.
Bude-li se speci·lnÌ s˘l rozpouötÏt
jeötÏ dÈle, tato kontrolka m˘ûe svÌtit
i delöÌ Ëas neû je uvedeno v˝öe.
Funkce myËky tak nenÌ nijak
ovlivnÏna.
10 electrolux ovl·dacÌ panel
NastavovacÌ reûim
MÏjte vûdy na pamÏti, ûe v p¯ÌpadÏ:
- nastavov·nÌ zmÏkËovaËe vody,
- aktivace/deaktivace zvukovÈ
signalizace
- aktivace/deaktivace d·vkov·nÌ
leötÌcÌho prost¯edku,
se spot¯ebiË MUSÕ nalÈzat v nastavovacÌm reûimu:
l StisknÏte tlaËÌtko hlavnÌho
vypÌnaËe, VäECHNY kontrolky tlaËÌtek program˘ se rozsvÌtÌ - spot¯ebiË
se nalÈz· v nastavovacÌm reûimu.
l StisknÏte tlaËÌtko hlavnÌho vypÌnaËe, rozsvÌtÌ se POUZE kontrolka
tlaËÌtka programu - je st·le nastaven
p¯edchozÌ nebo novÏ nastaven˝
mycÌ program. Pot¯ebujete-li se
dostat do nastavovacÌho reûimu,
musÌte dan˝ program zruöit.
ZruöenÌ nastavenÈho nebo pr·vÏ
probÌhajÌcÌho programu
SouËasnÏ stisknÏte a drûte stisknutÈ
dvÏ tlaËÌtka program˘, kter· se nalÈzajÌ
nad n·pisem "CANCEL" a to aû do
okamûiku, kdy se rozsvÌtÌ vöechny
kontrolky nastavov·nÌ program˘.
TÌmto je program zruöen a spot¯ebiË
se nalÈz· v nastavovacÌm reûimu.
pokyny pro zkuöebny electrolux 35
Pokyny pro zkuöebny
Testov·nÌ dle normy EN 60704 je
prov·dÏno s plnou myËkou a za
pouûitÌ zkuöebnÌho mycÌho programu
(viz tabulka "Hodnota spot¯eb").
Testov·nÌ dle normy EN 50242 musÌ
b˝t prov·dÏno s naplnÏn˝m z·sobnÌkem soli a leötÌcÌho prost¯edku a za
pouûitÌ mycÌho programu (viz tabulka
"Hodnota spot¯eb").
N·plÚ: 9 standardnÌch jÌdelnÌch souprav
MnoûstvÌ mycÌho prost¯edku
5 g +20 g (typ B)
NastavenÌ d·vkov·nÌ leötÌcÌho prost¯edku
pozice 4 (typ III)
Uspo¯·d·nÌ ve vrchnÌm
koöi bez menöÌ misky
a sal·tovÈ mÌsy
Uspo¯·d·nÌ ve vrchnÌm
koöi s menöÌ miskou
a sal·tovou mÌsou
Uspo¯·d·nÌ
v koöÌku na p¯Ìbory
Drû·k hrnk˘: poloha A
Uspo¯·d·nÌ
ve spodnÌm koöi
34 electrolux technickÈ ˙daje
ovl·dacÌ panel electrolux 11
Hodnoty spot¯eb
Programy
Doba trv·nÌ
programu
(v minut·ch)
Spot¯eba
energie
(v kWh)
Spot¯eba
vody
(v litrech)
IntenzivnÌ
*
1,6 - 1,8
19 - 21
Auto
*
0,8 - 1,4
11 - 21
Quick (Rychl˝)
*
0,8
8
*
0,8
13
*
0,6 - 0,7
11 - 13
Zvukov· signalizace
Aby bylo sledov·nÌ provoznÌho stavu
myËky jeötÏ jednoduööÌ, m· tento
spot¯ebiË zabudovan˝ systÈm akustickÈ signalizace. Akustick· signalizace
slouûÌ ke sledov·nÌ:
- nastavov·nÌ zmÏkËovaËe vody
- konec mycÌho programu
- upozornÏnÌ na poruchu
Zvukov· signalizace
je deaktivov·na
Eco
(Program pouûÌvan˝
zkuöebnÌmi ˙stavy)
Glass (Sklo)
* Po zvolenÌ mycÌho programu se jeho
dÈlka trv·nÌ zobrazÌ na displeji.
PomocÌ urËit˝ch tlaËÌtek ovl·dacÌho
panelu je moûnÈ zvukovou signalizaci
deaktivovat.
Tov·rnÌ nastavenÌ: zvukov·
signalizace je aktivov·na
Deaktivace a aktivace zvukovÈ
signalizace
Hodnoty spot¯eb jsou pouze informativnÌ a jsou z·vislÈ na tlaku a teplotÏ
p¯iv·dÏnÈ vody, parametrech elektrickÈho proudu a takÈ na mnoûstvÌ
a stupni zneËiötÏnÌ n·dobÌ.
4. Jestliûe chcete nastavenou hodnotu
zmÏnit, stisknÏte opÏt tlaËÌtko 3.
Aktu·lnÌ hodnota nastavenÌ bude
zobrazena na digit·lnÌm displeji.
1. MyËku zapnÏte pomocÌ hlavnÌho
vypÌnaËe. MyËka se musÌ nalÈzat
v nastavovacÌm reûimu.
2. SouËasnÏ stisknÏte a drûte
stisknutÈ dvÏ tlaËÌtka 2 a 3 aû do
doby, neû zaËnou blikat kontrolky
tlaËÌtek 1, 2 a 3.
3. StisknÏte tlaËÌtko 3. Kontrolky
tlaËÌtek 1 a 2 zhasnou, kontrolka
tlaËÌtka 3 bude st·le blikat.
Aktu·lnÌ hodnota nastavenÌ bude
zobrazena na digit·lnÌm displeji.
Zvukov· signalizace
je aktivov·na
5. UloûenÌ novÈ hodnoty do pamÏti
proveÔte vypnutÌm myËky hlavnÌm
vypÌnaËem.
12 electrolux p¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu
technickÈ ˙daje electrolux 33
P¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu
P¯ed prvnÌm uvedenÌm myËky do
provozu:
l UjistÏte se, ûe elektrickÈ p¯ipojenÌ
a p¯ipojenÌ na vodu je ve shodÏ
s tÌmto n·vodem k obsluze.
l OdstraÚte veöker˝ balÌcÌ materi·l
z vnit¯nÌho prostoru myËky.
l Nastavte zmÏkËovaË vody.
l Nalijte 1 litr vody do z·sobnÌku soli
a potÈ doplÚte speci·lnÌ s˘l.
l NaplÚte z·sobnÌk leötidla vhodn˝m
leötÌcÌm prost¯edkem
Chcete-li pouûÌvat kombinovanÈ
mycÌ prost¯edky typu Ñ3 v 1ì, Ñ4 v 1ì
nebo Ñ5 v 1ì, atd., nastavte funkci
Multi-Tab (Viz ÑFunkce Multi-Tabì).
TechnickÈ ˙daje
NastavenÌ zmÏkËovaËe vody
Vaöe myËka je vybavena zmÏkËovaËem vody, kter˝ odstranÌ neû·doucÌ
miner·ly a soli obsaûenÈ v p¯iv·dÏnÈ
vodÏ, kterÈ nevhodnÏ a zhoubnÏ
ovlivÚujÌ funkËnost myËky.
»Ìm tvrdöÌ je pouûit· voda, tÌm vÌce
tÏchto neû·doucÌch miner·l˘ je ve
vodÏ obsaûeno.
Tvrdost vody je mϯena r˘zn˝mi
stupnicemi: nÏmeck˝mi stupni (∞dH),
francouzsk˝mi stupni (∞TH) a mmol/l
(milimol na litr je mezin·rodnÌ jednotka
urËujÌcÌ tvrdost vody).
ZmÏkËovaË vody musÌ b˝t nastaven
na tvrdost vody v·mi pouûÌvanÈ.
Tuto informaci V·m sdÏlÌ vod·rna,
kter· v·mi pouûÌvanou vodu dod·v·.
NastavenÌ zmÏkËovaËe
Tvrdost vody
RozmÏry
ä̯ka
V˝öka
44,6 cm
81,8 - 87,8 cm
Hloubka
55,5 cm
ElektrickÈ p¯ipojenÌ:
NapÏtÌ - Celkov˝ p¯Ìkon JiötÏnÌ
Hodnoty elektrick˝ch veliËin jsou uvedenÈ
na typovÈm ötÌtku, kter˝ je umÌstÏn na vnit¯nÌ
hranÏ dve¯Ì myËky.
Tlak p¯iv·dÏnÈ vody
Minim·lnÌ
0,05 MPa
Maxim·lnÌ
0,8 MPa
Kapacita
9 jÌdelnÌch souprav
Maxim·lnÌ hmotnost
Hladina hluku
PouûitÌ
soli
∞dH
∞TH
mmol/l
manu·lnÏ
elektronicky
51 - 70
43 - 50
91 - 125
76 - 90
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
2
2
˙roveÚ 10
˙roveÚ 9
ano
ano
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
˙roveÚ 8
ano
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
˙roveÚ 7
ano
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
˙roveÚ 6
ano
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
˙roveÚ 5
ano
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
˙roveÚ 4
ano
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
˙roveÚ 3
ano
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
˙roveÚ 2
ano
<4
<7
< 0,7
1
˙roveÚ 1
ne *
* û·dn· s˘l nenÌ pot¯eba
Vyhrazujeme si pr·vo na provedenÌ zmÏn bez p¯edchozÌho upozornÏnÌ
35 kg
47 dB (A)
32 electrolux co dÏlat, kdyû nÏco nefunguje
MycÌ ˙Ëinek nedos·hl uspokojivÈho stupnÏ
N·dobÌ nenÌ ËistÈ
ï Byl zvolen öpatn˝ mycÌ program.
ï N·dobÌ bylo do myËky nespr·vnÏ naskl·d·no a mycÌ
roztok nemohl dos·hnout do vöech mÌst. Koöe nesmÌ
b˝t p¯eplÚov·ny.
ï Ost¯ikovacÌ ramena se z d˘vodu öpatnÈho naskl·d·nÌ
n·dobÌ volnÏ neot·ËejÌ.
ï Filtry ve dnÏ myËky jsou zanesenÈ nebo nespr·vnÏ
namontovanÈ.
ï Bylo pouûito m·lo nebo û·dn˝ mycÌ prost¯edek.
ï Jestliûe se na skle vyskytujÌ stopy po vodnÌm kameni,
tak je z·sobnÌk speci·lnÌ soli pr·zdn˝ nebo nenÌ
zmÏkËovaË vody spr·vnÏ nastaven.
p¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu electrolux 13
ZmÏkËovaË vody musÌ b˝t nastaven
dvÏma zp˘soby: jak manu·lnÏ pomocÌ ovladaËe zmÏkËovaËe vody,
tak i elektronicky - pomocÌ funkËnÌch
tlaËÌtek ovl·dacÌho panelu.
Manu·lnÌ nastavenÌ
ZmÏkËovaË je z tov·rny nastaven
do polohy 2.
1. Otev¯ete dve¯e myËky.
2. VyjmÏte z myËky spodnÌ koö.
3. OtoËte ovladaË do polohy 1 nebo 2
(viz tabulka).
4. Vloûte zpÏt spodnÌ koö.
ï Je nespr·vnÏ p¯ipojena odpadnÌ hadice.
ï Z·sobnÌk soli je nedokonale uzav¯en.
N·dobÌ je vlhkÈ a matnÈ
ï Nebyl pouûit leötÌcÌ prost¯edek.
ï Z·sobnÌk leötÌcÌho prost¯edku je pr·zdn˝.
Na n·dobÌ a skle se
vyskytujÌ mlÈËnÈ skvrny,
modrav˝ z·voj a pruhy
ï Sniûte mnoûstvÌ leötÌcÌho prost¯edku.
VodnÌ kapky zasychajÌ
na n·dobÌ a skle
ï Zvyöte d·vku leötÌcÌho prost¯edku.
ï Moûn· p¯ÌËina m˘ûe b˝t i nevhodnÏ zvolen˝ mycÌ
prost¯edek, proto kontaktujte servisnÌ st¯edisko
dodavatele mycÌho prost¯edku.
Jestliûe po v�
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement