Electrolux | ESL46010 | User manual | Electrolux ESL46010 Manuali i perdoruesit

Electrolux ESL46010 Manuali i perdoruesit
udhëzimet për përdorim
Ръководство за употреба
návod k použití
návod na používanie
Enëlarëse
Съдомиялна машина
Myčka nádobí
Umývačka riadu
ESL 46010
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Bëhuni edhe ju pjesë e botëkuptimit tonë në
www.electrolux.com
Përmbajtja
Të dhëna për sigurinë
2
Përshkrim i produktit
3
Paneli I kontrollit
4
Përpara përdorimit të parë
6
Vendosja e zbutësit të ujit
6
Përdorimi I kripës në enëlarëse
7
Përdorimi I lëndës shpëlarëse
7
Mbushja e enëlarëses me takëme dhe enë
8
Përdorimi I detergjentit
11
Funksioni I shumëfishtë
12
Përzgjedhja dhe startimi I një programi larës
13
Programet e larjes
14
Kujdesi dhe pastrimi
15
Si të veprojmë nëse…
16
Të dhëna teknike
17
Instalimi
18
Lidhja e ujit
18
Lidhja elektrike
19
Probleme që lidhen me mjedisin
19
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
Të dhëna për sigurinë
Lexoni me kujdes këtë manual para
instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Kjo
është në interes të sigurisë suaj dhe për
të siguruar funksionimin e duhur. Mbajini
këto udhëzime dhe sigurohuni që të jenë
me pajisjen kur ajo zhvendoset ose
shitet. Të gjithë personat që përdorin
pajisjen duhet të dinë plotësisht për
funksionimin e saj dhe veçoritë e
sigurisë.
• Kur programi i larjes ka përfunduar,
shkëputeni spinën nga priza dhe mbyllni
rubinetin e ujit.
• Vetëm një inxhinier shërbimi i autorizuar
mund të riparojë pajisjen. Përdorni vetëm
pjesë këmbimi origjinale.
• Mos i bëni vetë riparimet, për të shmangur
plagosje apo dëmtim të pajisjes.
Kontaktoni gjithmonë Qendrën lokale të
Shërbimit.
Përdorimi i saktë
• Pajisja është projektuar vetëm për
përdorim shtëpiak.
• Përdoreni pajisjen vetëm për të larë enët
shtëpiake të përshatshme për larjen në
enëlarëse.
• Mos fusni tretës në enëlarëse. Rrezik
shpërthimi.
• Vendosini thikat dhe takëmet e tjera me
majë të mprehtë në koshin e takëmeve, me
majat e drejtuara poshtë. Përndryshe
vendosini horizontalisht në koshin e
sipërm.
• Përdorni vetëm produkte origjinale për
enëlarëset (detergjent, kripë, shpëlarës).
• Nëse hapni derën ndërsa pajisja është në
punë e sipër, që andej mund të dalë avull
i nxehtë. Rrezik djegieje për lëkurën.
• Mos i nxirrni enët nga enëlarësja përpara
përfundimit të programit të larjes.
Siguria e përgjithshme
• Personat (duke përfshirë edhe fëmijët) me
aftësi ndjesore fizike dhe mendore të
reduktuara ose mungesë përvoje dhe
njohurie nuk duhet ta përdorin pajisjen. Ata
duhet të kenë mbikëqyrje ose udhëzime
për përdorimin e pajisjes nga një person
përgjegjës për sigurinë e tyre.
• Detergjentet e larëses së enëve mund të
shkaktojnë djegie kimike për sytë, gojën
dhe fytin. Mund të jetë e rrezikshme për
jetën! Ndiqni udhëzimet e sigurisë të
prodhuesit të detergjentit për larëset e
enëve.
• Mos pini ujë nga larësja e enëve. Mbetjet e
detergjentit mund të jenë në pajisjen tuaj.
• Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë
gjithmonë e mbyllur kur nuk e përdorni
pajisjen. Kjo ju ndihmon të parandaloni
electrolux 3
dëmtimin dhe pengimin mbi derën e
hapur.
• Mos u ulni ose qëndroni mbi derën e
hapur.
Siguria për fëmijët
• Vetëm të rriturit mund ta përdorin pajisjen.
Fëmijët e vegjël duhet të mbikëqyren për
të siguruar që ata nuk luajnë me pajisjen.
• Mbani të gjithë paketimin larg nga fëmijët.
Ka rrezik mbytjeje.
• Mbajini të gjithë detergjentet në një vend të
sigurt. Mos i lini fëmijët që të prekin
detergjentet.
• Mbajini fëmijët larg nga pajisja kur dera
është e hapur.
Instalimi
• Sigurohuni që pajisja të mos dëmtohet nga
transporti. Mos lidhni një pajisje të
dëmtuar. Kontaktoni furnizuesin nëse
është e domosdoshme.
• Hiqni të gjithë paketimin para përdorimit të
parë.
• Një person i kualifikuar dhe i aftë duhet të
bëjë instalimin elektrik dhe hidraulik të
kësaj pajisje.
• Mos provoni në asnjë mënyrë të ndryshoni
specifikimet ose modifikoni këtë produkt.
Kjo mund të shkaktojë dëmtim.
• Mos i ndryshoni specifikimet e mos e
modifikoni këtë produkt. Rrezik plagosjeje
dhe dëmtimi të pajisjes.
• Mos e përdorni pajisjen:
– nëse kablli i ushqimit ose tubat e ujit janë
të dëmtuara,
– nëse paneli i kontrollit, plani i punës ose
bazamenti janë dëmtuar në mënyrë të
tillë që brendësia e pajisjes është
lehtësisht e arritshme.
Kontaktoni Qendrën lokale të Shërbimit.
• Mos hapni vrima në skajet anësore të
pajisjes për të parandaluar dëmtim të
pjesëve hidraulike dhe elektrike.
Paralajmërim Ndiqni me kujdes
udhëzimet e dhëna në paragrafët e
specifikuar për lidhjet elektrike dhe ato të
ujit.
Përshkrim i produktit
1 Koshi i sipërm
2 Rregulluesi i fortësisë së ujit
4 electrolux
3
4
5
6
7
8
9
Kutia e kripës
Foleja e detergjentit
Foleja e shpëlarësit
Pllakëza e parametrave
Filtrat
Krahu i poshtëm spërkatës
Krahu i sipërm spërkatës
Sinjali optik
Sinjali optik
Mbas fillimit të programit larës, një sinjal optik
shfaqet në dysheme poshtë derës së
pajisjes.
Nëse pajisja është e instaluar më lart me një
derë mobilie kuzhine të plotë, sinjali optik nuk
do të jetë i dukshëm.
Drita e
kuqe
është e
ndezur.
Tregimi i fillimit të programit larës.
Drita e kuqe rri ndezur gjatë
programit të larjes.
Drita e
kuqe
pulson.
Tregim i një keqfunksionimi.
Drita e
kuqe fiket.
Tregim i mbarimit të një programi
larës.
Paneli I kontrollit
1
2
3
4
5
6
Butoni On/off
Ekrani dixhital
Butoni i shtyrjes së programit
Butoni i përzgjedhjes së programit
Dritat treguese
Butonat e funksionit
Dritat treguese
Kripa1)
Drita treguese ndizet kur është e nevojshme të
mbushet kutia e kripës. Referojuni kapitullit
'Përdorimi i kripës së enëlarëses.
Edhe pasi të keni mbushur folenë, drita treguese
e kripës mund të vazhdojë të qëndrojë e ndezur
për disa orë. Kjo nuk ndikon negativisht në
procesin e punës së pajisjes.
Shpëlarësi 1)
Drita treguese ndizet kur është e nevojshme të
shtoni shpëlarësin. Referojuni kapitullit 'Përdorimi
i shpëlarësit.
electrolux 5
Dritat treguese
Multitab
Drita treguese tregon aktivizimin/çaktivizimin e
funksionit multitab. Referojuni kapitullit "Funksioni
Multitab.
1) Kur foleja e kripës dhe/ose shpëlarësit janë bosh, dritat treguese përkatëse nuk do të ndizet gjatë
procesit të programit të larjes.
Ekrani dixhital
Në ekran shfaqet:
• Niveli i rregulluar të zbutësit të ujit.
• Aktivizimi/çaktivizimi i folesë së shpëlarësit
(vetëm me funksionin multitab të
aktivizuar).
• Koha e mbetur deri në përfundim të
programit.
• Përfundimi i një programi larjeje. Në ekran
shfaqet një zero.
• Numri i orëve në shtyrjen e programit.
• Kodet e defektit.
• Aktivizimi/çaktivizimi i sinjaleve akutsike.
Butoni i përzgjedhjes së programit
Me anë të këtyre butonave mund të zgjidhni
programin e larjes. Shtypni një buton
programi, drita treguese përkatëse do të
ndizet. Referojuni kapitullit 'Programet e
larjes' për hollësi të mëtejshme lidhur me
programet e larjes.
Butoni i fillimit me vonesë
Përdorni butonin e fillimit me vonesë për të
vonuar fillimin e programit të larjes me një
interval midis 1 dhe 19 orësh. Referojuni
'Zgjidhni dhe filloni një program larjeje'.
Butonat e funksioneve
Përdorni butonat e funksioneve për këto
veprime:
• Për të vendosur zbutësin e ujit. Referojuni
kapitullit 'Vendosja e zbutësit të ujit'.
• Për të aktivizuar/çaktivizuar sinjalet e
dëgjueshme. Referojuni seksionit 'Sinjalet
e dëgjueshme'.
• Për të aktivizuar/çaktivizuar folenë e
shpëlarësit, kur funksioni multitab është i
aktivizuar. Referojuni kapitullit 'Funksioni
multitab'.
Modaliteti i përzgjedhjes
Pajisja është në modalitetin e përzgjedhjes
kur të gjitha dritat treguese të programeve
janë të ndezura.
Pajisja duhet të jetë në modalitetin e
përzgjedhjes për këto procese:
– Për të vendosur një program larjeje.
– Për të vendosur nivelin e zbutësit të ujit.
– Për të çaktivizuar/aktivizuar sinjalet
akustike.
– Për të çaktivizuar/aktivizuar folenë e
shpëlarësit.
Pajisja nuk është në modalitetin e
përzgjedhjes ndërsa është ndezur vetëm një
dritë treguesi programi. Anuloni programin
për t'u kthyer në modalitetin e përzgjedhjes.
Referojuni kapitullit 'Vendosja dhe startimi i
një programi larjeje.
Sinjalet e dëgjueshëm
Ju mund të dëgjoni një sinjal të dëgjueshëm:
• Në përfundim të programit të larjes.
• Gjatë vendosjes së nivelit të zbutësit të ujit.
• Kur pajisja ka një keqfunksionim.
Aktivizimi i sinjaleve të dëgjueshme vendoset
në fabrikë.
Bëni këto hapa për të çaktivizuar sinjalet e
dëgjueshme:
1. Ndizni pajisjen.
2. Sigurohuni që pajisja të jetë në regjimin e
vendosjes.
3. Shtypni dhe mbani shtypur butonat e
funksioneve B dhe C derisa dritat
treguese të butonave të funksioneve A, B
dhe C të fillojnë të pulsojnë.
4. Lëshojini butonat e funksionit A dhe B.
5. Shtypni butonin e funksionit C.
– Dritat treguese për butonat e funksionit
A dhe B fiken.
– Drita treguese për butonin e funksionin
C pulson.
– Në ekranin dixhital do të shfaqet
përzgjedhja.
Sinjalet akustike të
çaktivizuara
Sinjalet akustike të
aktivizuara
Sinjalet e dëgjueshme çaktivizohen.
6. Shtypni përsëri butonin e funksionit C.
– Ekrani dixhital do të tregojë
përzgjedhjen e re.
6 electrolux
1. Bëni procedurën e mësipërme derisa
ekrani dixhital të shfaqë cilësimin e duhur.
Sinjalet akustike të çaktivizuara.
7. Fikni pajisjen për të ruajtur procesin.
Bëni këto hapa për të aktivizuar sinjalet e
dëgjueshme:
Përpara përdorimit të parë
Referojuni udhëzimeve të mëposhtme për
çdo hap të procedurës:
1. Kontrolloni nëse niveli i zbutësit të ujit
përshtatet sipas fortësisë së ujit në zonën
tuaj. Nëse është e nevojshme, vendosni
zbutësin e ujit.
2. Mbusheni kutinë e kripës me kripë të
posaçme për enëlarëse.
3. Mbushni folenë e shpëlarësit me
shpëlarës.
4. Vendosni takëmet dhe enët në enëlarëse.
5. Vendosni programin e saktë të larjes
sipas llojit të ngarkesës dhe ndotjes.
6. Mbusheni folenë e detergjentit me sasinë
e duhur të detergjentit.
7. Startoni programin e larjes.
Nëse përdorni tableta detergjente të
kombinuara (3 në 1, 4 në 1, 5 në 1, etj.),
referojuni kapitullin 'funksioni Multitab'.
Vendosja e zbutësit të ujit
Zbutësi i ujit heq mineralet dhe kripërat nga
furnizimi i ujit. Mineralet dhe kripërat mund të
kenë efekt negativ në funksionimin e pajisjes.
Fortësia e ujit matet në shkallët ekuivalente:
• Sistemi gjerman (dH°).
• Sistemi francez (°TH).
• mmol/l (millimol për litër - njësi
ndërkombëtare për fortësinë e ujit).
• Clarke.
Referojuni fortësisë së ujit në zonën tuaj dhe
përshtatni zbutësin e ujit. Autoriteti juaj lokal
i ujit mund t'ju tregojë për fortësinë e ujit në
zonën tuaj.
Fortësia e ujit
Përzgjedhja e fortësisë së ujit
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manualisht
elektronikisht
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Nuk kërkohet përdorimi i kripës.
Duhet të vendosni zbutësin e ujit
manualisht dhe elektronikisht.
Rregullimi manual (me dorë)
Pajisja është paravendosur që në fabrikë
në pozicionin 2.
1. Hapni derën.
2. Nxirrni koshin e poshtëm.
3. Rrotullojeni rregulluesin e fortësisë së ujit
në pozicionin 1 ose 2 (referojuni tabelës).
4. Futni brenda koshin e poshtëm.
electrolux 7
4.
5.
5. Mbyllni derën.
Rregullimi elektronik
Enëlarësja është paravendosur nga
fabrika në nivelin 5.
1. Ndizni pajisjen.
2. Sigurohuni që pajisja të jetë në
modalitetin e përzgjedhjes.
3. Shtypni dhe mbani shtypur butonat B dhe
C derisa dritat treguese të butonave të
6.
7.
funksionit A , B, dhe C të fillojnë të
pulsojnë.
Lëshojini butonat e funksionit B dhe C.
Shtypni butonin e funksionit A.
– Dritat treguese për butonat e funksionit
B dhe C fiken.
– Drita treguese për butonin e funksionit
A vazhdon të pulsojë.
– Në ekranin dixhital shfaqet niveli aktual.
– Mund të dëgjoni një sinjal akustik.
Shembull: në ekranin dixhital shfaqen
/ 5 sinjale akustike me ndërprerje =
niveli 5.
Shtypni butonin e funksionit A një herë
për të rritur nivelin e zbutësit të ujit me nga
një hap.
Shtypni butonin On/Off për të ruajtur
procesin.
Përdorimi I kripës në enëlarëse
Kujdes Përdorni vetëm kripë për
enëlarëse. Kripërat që nuk janë të
posaçme për enëlarëse dëmtojnë
zbutësin e ujit.
Kujdes Kokrrizat e kripës dhe uji i kripur
në fund të pajisjes mund të shkaktojnë
gërryerje. Mbusheni pajisjen me kripë
përpara së të startoni një program larjeje
për të shmangur gërryerjen.
Ndiqni këta hapa për të mbushur kutinë
e kripës:
1. Rrotulloni kapakun në drejtim kundërorar për të hapur kutinë e kripës.
2. Mbusheni kutinë e kripës me 1 litër ujë
(vetëm gjatë procesit të parë).
3. Përdorni hinkën për të mbushur kutinë e
kripës me kripë.
4. Pastroni kripën e mbetur rreth kutisë së
kripës.
5. Rrotullojeni kapakun në drejtim orar për
të mbyllur kutinë e kripës.
Është normale që uji të derdhet nga kutia
e kripës kur shtoni në të kripën.
Kur vendosni elektronikisht zbutësin e ujit në
nivelin 1, drita treguese e kripës nuk qëndron
e ndezur.
Përdorimi I lëndës shpëlarëse
Kujdes Përdorni vetëm shpëlarës
origjinalë të përshtatshëm për enëlarëse.
Mos e mbushni folenë e shpëlarësit me
produkte të tjera (p.sh. agjentë pastrues
8 electrolux
për enëlarësen, detergjent të lëngshëm).
kjo mund të shkaktojë dëmtime në
pajisje.
Shpëlarësi mundëson tharjen e enëve pa
shenja e njolla.
Shpëlarësi shtohet automatikisht gjatë
fazës së fundit të shpëlarjes.
Ndiqni këta hapa për të mbushur folenë e
shpëlarësit:
1. Shtypni dhe lëshoni butonin (A) për të
hapur folenë e shpëlarësit.
2. Mbushni folenë e shpëlarësit me
shpëlarës. Shenja 'max.' tregon nivelin
maksimal
3. Hiqni shpëlarësin e derdhur me një leckë
thithëse për të parandaluar formimin e
shkumës gjatë programit pasardhës të
larjes.
4. Mbyllni folenë e shpëlarësit.
Rregulloni dozimin e shpëlarësit
Shpëlarësi është paravendosur nga fabrikë
në pozicionin 4.
Ju mund të zgjidhni dozimin e shpëlarësit
midis pozicionit 1 (dozimi më i ulët) dhe
pozicionit 6 (dozimi më i lartë).
1. Rrotullojeni çelësin e shpëlarësit për të
rritur ose ulur dozën.
– Rriteni dozën nëse në enë kanë mbetur
pika uji apo njolla rrëkeje.
– Ulni dozën nëse ka rrëke, njolla të
bardha ose shtresëzime kaltëroshe
nëpër enë.
Mbushja e enëlarëses me takëme dhe enë
Informacione dhe këshilla të dobishme
Kujdes Përdoreni pajisjen vetëm për
enë shtëpiake që janë të përshtatshme
për larjen në enëlarëse.
Mos e përdorni pajisjen për të larë objekte që
thithin ujë (sfungjerë, plaçka, etj.).
• Përpara se të futni takëme dhe enë, ndiqni
këta hapa:
electrolux 9
– Hiqni gjithë mbetjet dhe copëzat e
ushqimit.
– Zbutini mbetjet e djegura të ushqimit në
tiganë.
• Ndërsa futni takëme dhe enë, ndiqni këta
hapa:
– Futni enët e zgavruar (p.sh.filxhanët,
gotat dhe tavat) me zgavrën nga poshtë.
– Sigurohuni që uji të mos mblidhet në enë
ose në një bazament të thellë.
– Sigurohuni që takëmet dhe enët të mos
futen tek njëra-tjetra.
– Sigurohuni që takëmet dhe enët të mos
mbulojnë takëme dhe enë të tjera.
– Sigurohuni që gotat të mos prekin gotat
e tjera.
– Vendosni objektet e vogla në koshin e
takëmeve.
• Enët plastike dhe tiganët me veshje të
posaçme kundër ngjitjes, mund të mbajnë
pikat e ujit. Enët plastike nuk thahen aq
mirë sa enët prej porcelani dhe çeliku.
• Vendosni enët e lehta në koshin e sipërm.
Sigurohuni që artikujt të mos lëvizin.
Rradhët e dhëmbëzimeve në koshin e
poshtëm mund të ulen që të mund të
vendosni tenxhere, tava dhe tasa.
Kujdes Sigurohuni që krahët spërkatës
të mund të lëvizin lirisht përpara se të
startoni një program larjeje.
Paralajmërim Gjithmonë mbyllni derën
pasi të keni futur apo nxjerrë enët nga
pajisja. Dera e hapur mund të përbëjë
rrezik.
Shporta e poshtme
Vendosini tiganët, kapakët, pjatat, tasat e
sallatës dhe takëmet në koshin e poshtëm.
Vendosni pjatat e servisit dhe kapakët e
mëdhenj përreth skajeve të koshit.
Koshi i takëmeve
Paralajmërim Mos vendosni thika me
teh të gjatë në pozicion vertikal.
Rregulloni artikujt e gjatë dhe të mprehtë
të takëmeve horizontalisht në shportën
e sipërme. Kini kujdes me artikujt e
mprehtë.
Vendosini pirunjtë dhe lugët me dorezat
poshtë.
Vendosini thikat me dorezat lart.
10 electrolux
Koshi i sipërm
Koshi i sipërm është për pjatat (me diametër
maksimal 24 cm), tiganë, tasa sallate,
filxhanë, gota, tenxhere dhe kapakë.
Vendosini enët në mënyrë të tillë që të lini ujin
të prekë gjithë sipërfaqet.
Lugët përziejini bashkë me takëme të tjera
për të mos lejuar që të ngjiten me njëratjetrën.
Ulni dorezën e mbajtëses së takëmeve për të
futur takëmet në kosh.
Vendosini gotat me bisht të gjatë në varëset
e filxhanëve me bishtat nga lart. Për enët më
të gjata, palosini varëset e filxhanëve.
Përdorni rrjetën e takëmeve. Nëse përmasat
e takëmeve nuk lejojnë përdorimin e rrjetës
së takëmeve, mund t'a fshihni atë me lehtësi.
Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm
Nëse vendosni pjata të mëdha në koshin e
poshtëm, lëvizni fillimisht koshin e sipërm në
pozicionin më sipër.
Lartësia maksimale e enëve
koshi i sipërm
koshi i
poshtëm
Pozicioni i
sipërm
20 cm
31 cm
Pozicioni i
poshtëm
24 cm
27 cm
Ndiqni këta hapa për të lëvizur koshin e
sipërm në pozicionin më sipër:
1. Tërhiqeni jashtë koshin derisa të ndalojë.
electrolux 11
2. Ngrijeni me kujdes lart nga dy anët derisa
mekanizmi të mbërthehet dhe koshi të
mos lëvizë.
Ndiqini këta hapa për të lëvizur koshin e
sipërm në pozicionin më poshtë:
1. Tërhiqeni jashtë koshin derisa të ndalojë.
2. Ngrijeni me kujdes lart nga dy anët.
3. Mbajeni mekanizmin dhe lëshojeni sërish
poshtë ngadalë.
Kujdes
• Mos e ngrini ose mos e ulni koshin
vetëm nga njëra anë.
• Nëse koshi është në pozicionin e
sipërm, mos vendosni filxhanë në
varëset e filxhanëve.
Përdorimi I detergjentit
Përdorni vetëm detergjent (pudër, lëng
ose tableta) që përdoren për larëset e
enëve.
Ndiqni të dhënat në paketim:
• Dozimi i rekomanduar nga prodhuesi.
• Rekomandimet e ruajtjes.
3. Nëse përdorni një program larjeje me
fazën e paralarjes, hidhni më shumë
detergjent në folenë e detergjentit për
paralarjen ( B).
Mos përdorni më shumë se sasia e
duhur e detergjentit për të ruajtur
mjedisin.
Ndiqni këta hapa për të mbushur folenë e
detergjentit:
1. Hapni kapakun e folesë së detergjentit.
A
B
4. Nëse përdorni tableta detergjente,
vendoseni tabletën detergjente në folenë
e detergjentit ( A).
2. Mbusheni folenë e detergjentit ( A) me
detergjent. Shenja tregon dozimin:
20 = përafërsisht 20 g detergjent
30 = përafërsisht 30 g detergjent.
12 electrolux
5. Mbyllni kapakun e folesë së detergjentit.
Shtypeni kapakun derisa të mbërthehet
në pozicion.
Marka të ndryshme detergjentesh treten
në kohë të ndryshme. Disa tableta
detergjentesh nuk japin rezultatet më të
mira të pastrimit gjatë programeve të
shkurtra të larjes. Përdorni programet e
gjata të larjes kur përdorni tableta
detergjentesh. Kjo ju ndihmon që të hiqni
plotësisht detergjentin.
Funksioni I shumëfishtë
Funksioni multitab është i përshtatshëm për
tabletat e kombinuara detergjente.
Këto tableta përmbajnë agjentë të tillë si
detergjent, shpëlarës dhe kripë për
enëlarëse. Disa lloje tabletash mund të
përmbajnë agjentë të tjerë.
Kontrolloni nëse këto tableta janë të
përshtatshme për fortësinë e ujit në zonën
tuaj. Referojuni udhëzimeve të prodhuesit.
Kur vendosni funksionin multitab, ky qëndron
i aktivizuar derisa ta çaktivizoni ju.
Funksioni multitab ndalon automatikisht
rrjedhjen e shpëlarësit dhe kripës. Drita
treguese e shpëlarësit dhe drita treguese e
kripës janë të çaktivizuara.
Kohëzgjatja e programit mund të rritet nëse
përdorni funksionin multitab.
Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin
multitab përpara fillimit të një programi
larjeje.
Nuk mund të aktivizoni ose çaktivizoni
funksionin multitab gjatë procesit të një
programi. Anuloni programin e larjes, më
pas rivendosni programin.
Për të aktivizuar funksionin multitab:
• Shtypni dhe mbani shtypur dy butonat e
multitab (butonat e funksionit D dhe E).
Drita treguese e multitab ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin multitab:
• Shtypni dhe mbani shtypur dy butonat e
multitab (butonat e funksionit D dhe E).
Drita treguese e multitab fiket.
Ndiqni këto hapa kur rezultatet e
tharjes nuk janë të kënaqshme:
1. Mbushni folenë e shpëlarësit me
shpëlarës.
2. Aktivizoni folenë e shpëlarësit.
3. Vendoseni dozimin e shpëlarësit në
pozicionin 2.
• Ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni
folenë e shpëlarësit aktivizuar/
çaktivizuar folenë e shpëlarësit kur
funksioni multitab është aktiv.
Për të aktivizuar/çaktivizuar mbajtësen e
shpëlarësit:
1. Ndizni pajisjen.
2. Sigurohuni që pajisja të jetë në regjimin e
vendosjes.
3. Shtypni dhe mbani shtypur butonat e
funksioneve B dhe C.
– Dritat treguese për butonat e
funksioneve A, B dhe C vazhdojnë të
pulsojnë.
4. Lëshojini butonat e funksionit B dhe C.
5. Shtypni butonin e funksionit B.
– Dritat treguese për butonat e
funksioneve A dhe C fiken.
– Drita treguese për butonin e funksionit
B vazhdon të pulsojë.
– Në ekranin dixhital do të shfaqet
përzgjedhja.
Shpërndarësi i
shpëlarësit është
çaktivizuar
Shpërndarësi i
shpëlarësit është
aktivizuar
6. Shtypni përsëri butonin e funksionit B.
electrolux 13
– Ekrani dixhital do të tregojë
përzgjedhjen e re.
7. Fikni pajisjen për të ruajtur veprimin.
Për të përdorur sërish detergjent normal:
1. Çaktivizoni funksionin multitab.
2. Mbusheni kutinë e kripës dhe folenë
e shpëlarësit.
3. Rregulloni përzgjedhjen e fortësisë
së ujit në nivelin më të lartë.
4. Kryeni një program larjeje pa enë
brenda.
5. Rregulloni përzgjedhjen e zbutësit të
ujit sipas fortësisë së ujit në zonën
tuaj.
6. Rregulloni dozimin e shpëlarësit.
Përzgjedhja dhe startimi I një programi larës
Vendosni programin e larjes me derën
pak të hapur. Programi i larjes starton
vetëm pasi të mbyllni derën. Deri në atë
moment, është e mundur të ndryshoni
përzgjedhjet.
Ndiqni këta hapa për të vendosur dhe
startuar një program larjeje:
1. Ndizni pajisjen.
2. Sigurohuni që pajisja të jetë në
modalitetin e përzgjedhjes.
3. Shtypni një nga butonat e programeve.
Referojuni kapitullit 'Programet e larjes'.
– Drita treguese e programit do të ndizet.
– Ekrani dixhital tregon kohëzgjatjen e
programit.
4. Mbyllni derën.
– Programi i larjes fillon.
Ndërsa programi i larjes është në
proces, nuk mund ta ndryshoni
programin. Anuloni programin e larjes.
Paralajmërim Ndërpriteni ose anulojeni
një program larjeje vetëm nëse është e
nevojshme.
Kujdes Hapeni derën me kujdes. Që
andej mund të dalë avull i nxehtë.
Ndërprisni një program të larjes
Hapni derën.
• Programi ndalon.
Mbyllni derën.
• Programi vazhdon nga pika ku u ndërpre.
Anulimi i një programi larjeje.
1. Shtypni dhe mbani shtypur butonat e
funksionit B dhe C derisa të gjitha dritat e
programeve të ndizen.
2. Lëshojini butonat e funksionit B dhe C për
të anuluar programin e larjes.
Në këtë moment mund të ndiqni këta hapa:
1. Fikni pajisjen.
2. Vendosni një program larjeje.
Mbushi folenë e detergjentit me detergjent
përpara së të vendosni një program të ri
larjeje.
Vendosja dhe startimi i një programi
larjeje me shtyrje të programit
1. Ndizni pajisjen.
2. Sigurohuni që pajisja të jetë në
modalitetin e përzgjedhjes.
3. Vendosni një program larjeje.
4. Shtypni butonin e shtyrjes së programit
derisa në ekranin dixhital të shfaqet
shtyrja e nevojshme e programi të larjes.
– Drita treguese e shtyrjes së programit
ndizet.
5. Mbyllni derën.
– Numërimi mbrapsht i shtyrjes së
programit fillon.
– Numërimi mbrapsht i shtyrjes së
programit ulet me hapa prej 1 ore.
– Kur numërimi mbrapsht ka përfunduar,
programi i larjes starton automatikisht.
Mos e hapni derën gjatë numërimit
mbrapsht, për të parandaluar
ndërprerjen e numërimit mbrapsht. Kur
mbyllni sërish derën, numërimi mbrapsht
vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Anulimi i shtyrjes së programit
1. Shtypni dhe mbani shtypur butonat e
funksionit B dhe C derisa të gjitha dritat e
programeve të ndizen.
– Kur anuloni shtyrjen e programit,
anuloni gjithashtu programin e larjes.
2. Vendosni një program të ri larjeje.
Përfundimi i një programi larjeje
• Pajisja ndalon automatikisht.
14 electrolux
• Dëgjohet sinjali akustik për përfundimin e
programit.
1. Hapni derën.
– Në ekranin dixhital shfaqet 0.
– Drita treguese për përfundimin e
programit qëndron e ndezur.
2. Fikni pajisjen.
3. Për rezultate më të mira tharjeje, mbajeni
derën pak të hapur për disa minuta
përpara se të nxirrni enët.
Lërini enët të ftohen përpara se t'i nxirrni ato
nga pajisja. Enët e nxehta janë lehtësisht të
dëmtueshme.
Heqja e ngarkesës
• Si fillim hiqni artikujt nga koshi i poshtëm,
pastaj nga koshi i sipërm.
• Mund të ketë ujë në anët e derës së
pajisjes. Çeliku i pandryshkshëm ftohet më
shpejt sesa enët.
Programet e larjes
Programet e larjes
Programi
Niveli i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Përshkrimi i programit
Intensive
Ndotje e madhe
Enë argjile, takëme,
tenxhere dhe tiganë
Paralarja
Larja kryesore deri në 70°C
2 shpëlarje të ndërmjetme
Shpëlarja përfundimtare
Tharja
Automatike 1)
Çdo lloj
Enë argjile, takëme,
tenxhere dhe tiganë
Paralarja
Larja kryesore deri në 45°C ose
70°C
1 ose 2 shpëlarje të ndërmjetme
Shpëlarja përfundimtare
Tharja
E shpejtë 2)
Ndotje normale
ose e lehtë
Enë argjile dhe takëme Larja kryesore deri në 60°C
Shpëlarja përfundimtare
Ekonomik 3)
Ndotje normale
Enë argjile dhe takëme Paralarja
Larja kryesore deri në 50°C
1 shpëlarje e ndërmjetme
Shpëlarja përfundimtare
Tharja
Gota
Ndotje normale
ose e lehtë
Enë argjile dhe
qelqurina delikate
Larja kryesore deri në 45°C
1 shpëlarje e ndërmjetme
Shpëlarja përfundimtare
Tharja
1) Gjatë programit Automatik, niveli i ndotjes së enëve përcaktohet nga turbullira e ujit. Kohëzgjatja e
programit dhe nivelet e konsumit mund të ndryshojnë. Kjo varet nëse pajisja është mbushur plot ose
jo si dhe nga niveli i ndotjes së enëve. Pajisja e rregullon automatikisht temperaturën e ujit gjatë larjes
kryesore.
2) Ky është programi i përkryer ditor për larjen e një ngarkese jo të plotë. Ideal për një familje me 4 persona
që duan të lajnë në enëlarëse vetëm enët e takëmet e mëngjesit dhe drekës dhe darkës.
3) Program testimi për institutet e testimit. Ju lutemi referojuni broshurës së bashkëngjitur, për të dhënat
e provës.
Vlerat e konsumit
Programi
Kohëzgjatja (në minuta)
Energjia (në kWh)
Uji (në litra)
1)
Intensive
-
1,6 - 1,8
19 - 21
Automatike
-
0,8 - 1,3
10 - 19
electrolux 15
Programi
Kohëzgjatja (në minuta)
Energjia (në kWh)
Uji (në litra)
1)
E shpejtë
-
0,8
8
Ekonomike
-
0,8 - 0,9
12 - 13
-
0,6 - 0,7
11 - 12
Gota
1) Ekrani dixhital tregon kohëzgjatjen e programit.
Presioni dhe temperatura e ujit,
ndryshimet e ushqimit me energji
elektrike dhe sasia e enëve të ngarkuara
mund t'i ndryshojnë këto vlera.
Kujdesi dhe pastrimi
Paralajmërim Fikni pajisjen dhe lëreni
të ftohet para se ta pastroni.
Pastrimi i filtrave
3. Për të zbërthyer sistemin e filtrave,
rrotulloni doresën tek mikrofiltri (B) afro
1/4 në drejtim kundër-orar.
Kujdes Mos e përdorni pajisjen pa filtrat.
Sigurohuni që instalimi i filtrave të jetë i
saktë. Instalimi i pasaktë i tyre do të sjellë
rezultate të pakënaqshme të larjes dhe
dëmtim të pajisjes.
Nëse është e nevojshme, pastroni filtrat.
Filtrat e ndotur përkeqësojnë rezultatet e
larjes.
Enëlarësja ka tre filtra:
1. filtrin e ashpër (A)
2. mikrofiltrin (B)
3. filtrin e sheshtë (C)
A
4. Nxirrni sistemin e filtrit.
5. Kapeni filtrin e ashpër (A) nga doreza me
vrimë.
6. Nxirrni filtrin e ashpër (A) nga mikrofiltri
(B).
7. Nxirrni filtrin e sheshtë (C) nga bazamenti
i pajisjes.
B
C
Ndiqni këta hapa për të pastruar filtrat:
1. Hapni derën.
2. Nxirrni koshin e poshtëm.
8. Pastrojini filtrat nën ujë të rrjedhshëm.
16 electrolux
9. Vendoseni filtrin e sheshtë (C) në
bazamentin e pajisjes.
10. Vendoseni filtrin e trashë (A) në mikrofiltër
(B) dhe shtypini të dy filtrat bashkë.
11. Vendoseni sistemin e filtrave në vend.
12. Për të mbërthyer sistemin e filtrave,
rrotulloni dorezën mbi mikrofiltër (B) në
drejtim orar derisa të mbërthehet në
vend.
13. Montoni koshin e poshtëm.
14. Mbyllni derën.
Mos i çmontoni krahët spërkatës.
Nëse vrimat në krahët spërkatës bllokohen,
hiqni mbeturinat e mbetura me një kruajtëse
dhëmbësh.
lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutral.
Mos përdorni produkte gërryes, lecka
pastrimi me fërkim ose zbutës (aceton,
trikloroetilenë, etj...).
Masat paraprake nga ngrirja
Kujdes Mos e instaloni pajisjen në
vende ku temperatura është poshtë 0
°C. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për
dëmtim për shkak të ngricës.
Nëse kjo nuk është e mundur, zbrazeni
pajisjen dhe mbylleni derën. Shkëputni tubin
e futjes së ujit dhe zbrazeni atë.
Pastrimi i jashtëm
Pastroni sipërfaqet e jashtme të pajisjes dhe
panelin e kontrollit me një copë të butë të
Si të veprojmë nëse…
Pajisja nuk fillon punë ose ndalon në mes të
procesit.
Nëse ka një defekt, provoni fillimisht të gjeni
vetë një zgjidhje për problemin. Nëse nuk e
gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni shitësin
tuaj ose Qendrën e Shërbimit.
Kodi i defektit dhe
keqfunksionimi
Kujdes Fikeni pajisjen përpara se të
kryeni veprimet korrigjuese të sugjeruara
më poshtë.
Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
• sinjal i dëgjueshëm i ndërprerë
• Rubineti i ujit është bllokuar ose mbushur me mbeturina.
• ekrani dixhital shfaq
Pastroni rubinetin e ujit.
Larësja e enëve nuk mbushet me ujë • Rubineti i ujit është i mbyllur.
Hapni rubinetin e ujit.
• Filtri te tubi i futjes së ujit është i bllokuar.
Pastroni filtrin.
• Lidhja e tubit të futjes së ujit nuk është bërë si duhet. Tubi
mund të jetë i përdredhur ose i shtypur.
Sigurohuni që lidhja të jetë si duhet.
• sinjal i dëgjueshëm i ndërprerë
• ekrani dixhital shfaq
Larësja e enëve nuk thahet
• Ka një bllokim në tapën e lavapjatës.
Pastroni tapën e lavapjatës.
• Lidhja e tubit të kullimit të ujit nuk është bërë si duhet. Tubi
mund të jetë i përdredhur ose i shtypur.
Sigurohuni që lidhja të jetë si duhet.
• sinjal i dëgjueshëm i ndërprerë
• ekrani dixhital shfaq
Pajisja e kundër-përmbytjes punon
• Mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni Qendrën lokale të
Shërbimit.
electrolux 17
Kodi i defektit dhe
keqfunksionimi
Programi nuk fillon
Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
• Dera e furrës nuk mbyllur.
Mbyllni derën.
• Spina e ushqimit elektrik nuk është e lidhur.
Lidhni ushqimin elektrik.
• Siguresa është djegur në automatin kryesor të shtëpisë.
Riaktivizoni siguresën.
• Fillimi me vonesë nuk është vendosur.
Anuloni fillimin me vonesë për të filluar menjëherë programin.
Mbas kontrollit, ndizni pajisjen. Programi
vazhdon nga pika ku u ndërpre. Nëse
keqfunksionimi shfaqet përsëri, kontaktoni
Qendrën tuaj të Shërbimit.
Këto të dhëna janë të domosdoshme për t'ju
ndihmuar shpejt dhe me saktësi:
• Modeli (Mod.)
• Numri i produktit (PNC)
• Numri serial (S.N.)
Për këto të dhëna, referojuni etiketës së
karakteristikave.
Shkruajini të dhënat e domosdoshme këtu:
Përshkrimi i modelit : ..........
Numri i produktit : ..........
Numri serial : ..........
Rezultatet e pastrimit nuk janë të kënaqshme
Enët nuk janë të pastra
• Programi i zgjedhur i larjes nuk është i duhuri për llojin e ngarkesës
dhe ndotjes.
• Koshat janë mbushur në mënyrë të pasaktë duke mos lënë ujin të
arrijë të gjitha sipërfaqet.
• Krahët spërkatës nuk rrotullohen lirisht për shkak të vendosjes së
pasaktë të enëve.
• Filtrat janë pis ose nuk janë instaluar si duhet.
• Është përdorur shumë pak ose aspak detergjent.
Grimca gëlqerore mbi enë
• Mbajtësi i kripës është bosh.
• Zbutësi i ujit është vendosur në një nivel të gabuar.
• Kapaku i mbajtëses së kripës nuk është mbyllur mirë.
Enët janë të njoma dhe të
turbullta
• Nuk është përdorur shpëlarës.
• Foleja e shpëlarësit është bosh.
Në gota dhe enë ka rrëke,
njolla të bardha ose veshje
turbullire
• Ulni dozën e shpëlarësit.
Shenja pikash uji të thata në
gotat dhe enët
• Shtoni sasinë e përdorur të shpëlarësit.
• Shkak për këtë mund të jetë detergjenti.
Të dhëna teknike
Përmasat
Gjerësia cm
44,6
Lartësia cm
81,8 - 87,8
Thellësia cm
55
Lidhja elektrike – Voltazhi - Fuqia Informacioni mbi lidhjen elektrike jepet në pllakën e të dhënave në
e përgjithshme - Siguresa
anën e brendshme të derës së larëses së enëve.
Presioni i furnizimit me ujë
Minimumi
Maksimumi
Kapaciteti
Numri i vendeve
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
9
18 electrolux
Instalimi
Paralajmërim Sigurohuni që spina
elektrike të jetë e shkëputur nga priza
elektrike gjatë instalimit.
E rëndësishme Binduni udhëzimeve në
modelin e bashkëngjitur:
• Montimi i pajisjes.
• Instaloni panelin e mobilieve.
• Lidhni furnizimin dhe kullimin e ujit.
Instaloni pajisjen nën një banak (plan kuzhine
apo lavapjatës).
Nëse ka nevojë për riparim, pajisja duhet të
jetë lehtësisht e arritshme për inxhinierin.
Vendoseni pajisjen ngjitur me rubinetin e ujit
dhe një tubi kullimi.
Për ajrosjen e larëses së enëve vetëm vrimat
e mbushjes me ujë, kullimit të ujit dhe
furnizimit me energji elektrike janë të
domosdoshme.
Larësja e enëve ka këmbë të rregullueshme
për të lejuar përshtatjen e lartësisë.
Sigurohuni që tubi i futjes së ujit, tubi i kullimit
dhe kablloja e furnizimit të mos jenë
përdredhur ose shtypur, kur futni pajisjen.
Bashkëngjitja e pajisjes te njësitë ngjitur
Sigurohuni që banaku poshtë të cilit ju
bashkëlidhni pajisjen të jetë prej një strukture
të sigurt (njësi kuzhine ngjitur, kabinete, mur).
Rregullimi i nivelit të pajisjes
Sigurohuni që pajisja niveluar mirë dhe
mbylleni derën plotësisht. Nëse pajisja është
e niveluar saktë, dera nuk prek asnjërën nga
anët e dollapit anësor. Nëse dera nuk mbyllet
saktë, lironi ose shtrëngoni këmbëzat e
rregullueshme derisa pajisja të jetë në nivel.
Lidhja e ujit
Zorra e hyrjes së ujit
Lidheni pajisjen me një furnizim uji të nxehtë
(max. 60°) ose të ftohtë.
Nëse uji i nxehtë vjen nga burime alternative
energjie që janë më të padëmshme për
ambientin (p.sh. panele diellore ose
fotovoltaike dhe aeolian), përdorni një
furnizues uji të nxehtë për të ulur konsumin e
energjisë.
Lidhni zorrën në një rubinet uji me një fileto të
jashtme prej 3/4".
Kujdes Mos përdorni zorra nga një
pajisje e vjetër.
Presioni i ujit duhet të jetë brenda kufijve
(referojuni "Specifikimet Teknike. Sigurohuni
që autoritetet lokale të ujësjellësit t'ju
informojnë mbi presionin mesatar në zonën
tuaj.
Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit të mos
ketë përdredhje dhe të mos jetë e shkelur
apo e përthyer.
Mbërthejeni mirë dadon mbërthyese për të
shmangur rrjedhje të ujit.
Kujdes Mos e lidhni pajisjen me tuba të
rinj apo tuba të papërdorur për një kohë
të gjatë. Lëreni ujin të rrjedhë për disa
minuta, më pas lidhni zorrën.
Zorra e hyrjes së ujit është me dy pjesë dhe
ka një kabllo të brendshëm dhe një valvul
sigurie. Zorra e hyrjes së ujit është nën
presion vetëm ndërkohë që rrjedh ujë në të.
Nëse ka një rrjedhje në zorrën e hyrjes së ujit,
valvuli i sigurisë e ndërpret rrjedhjen e ujit.
Bëni kujdes kur lidhni zorrën e hyrjes së ujit:
• Mos e futni në ujë zorrën e hyrjes së ujit ose
valvulin e sigurisë.
• Nëse zorra e hyrjes së ujit ose valvuli i
sigurisë është dëmtuar, hiqeni nga priza
menjëherë spinën kryesore.
• Lini vetëm Qendrën e Shërbimit të
zëvendësojë zorrën e hyrjes së ujit me
valvul sigurie.
Paralajmërim Tension i rrezikshëm
Zorra e kullimit
1. Lidhni zorrën e kullimit të ujit me rubinetin
dhe mbërthejeni në sipërfaqen e punës.
electrolux 19
Kjo parandalon që uji i ndotur i lavamanit
të kthehet në pajisje.
2. Lidheni zorrën e kullimit të ujit në një gyp
të qëndrueshëm me vrimë për ventilim
(diametri i brendshëm minimal 4 cm).
Nëse e lidhni zorrën e kullimit të ujit në një
rubinet nën lavaman, hiqni membranën
plastike (A). Nëse nuk e hiqni membranën,
mbetjet e ushqimit mund të shkaktojnë një
bllokim në zorrën e kullimit
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Sigurohuni që zorra e kullimit të mos jetë
përthyer ose shtypur për të parandaluar që
uji të kullojë në mënyrë të pasaktë.
Hiqni tapën e rubinetit kur pajisja kullon ujin,
për të parandaluar që uji të kthehet mbrapsht
në pajisje.
Zgjatuesi i zorrës së kullimit nuk duhet të jetë
më i gjatë se 2 m. Diametri i brendshëm nuk
duhet të jetë më i vogël se diametri i vetë
zorrës.
Pajisja ka një mekanizëm sigurie për të
parandaluar që uji i ndotur të kthehet
mbrapsht në pajisje. Nëse rubineti i
lavapjatës ka një 'valvul mos-kthimi', ky
mund të bëjë që pajisja të mos kullojë siç
duhet. Hiqni valvulin e mos-kthimit.
Kujdes Sigurohuni që dadot bashkuese
të ujit të jenë shtrënguar fort për të
shmangur rrjedhje të ujit.
Lidhja elektrike
Paralajmërim Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi nëse nuk ndiqni këto masa
sigurie.
Kjo pajisje duhet tokëzuar në përputhje
me masat e sigurisë.
Sigurohuni që vlerat e tensionit dhe lloji i
fuqisë në pllakën e parametrave të jetë
në përputhje me tensionin dhe fuqinë e
vendit tuaj.
Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim
të instaluar mirë.
Mos përdorni spina me shumë hyrje,
konektorë dhe kabllo zgjatues. Ka rrezik
zjarri.
Mos i zëvendësoni vetë kabllot e
ushqimit. Kontaktoni Qendrën e
Shërbimit.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme
pas montimit të pajisjes.
Mos e tërhiqni kabllon e ushqimit për të
shkëputur pajisjen nga korrenti.
Tërhiqeni gjithmonë nga spina.
Probleme që lidhen me mjedisin
Materialet paketuese janë të padëmshme
për ambientin dhe mund të riciklohen.
Elementët plastikë identifikohen nga shenjat,
p.sh. >PE<, >PS<, etj. Mënjanoni materialet
paketues në vendgrumbullimin e plehrave të
lagjes tuaj.
Paralajmërim Për të hedhur një pajisje,
ndizni këtë procedurë:
• Hiqni spinën nga priza.
• Priteni kabllon e ushqimit dhe spinën
dhe hidhini ato.
• Çmontoni mbërtheckën e derës. Kjo
shmang që fëmijët të mbyllen brenda
pajisjes dhe të rrezikojnë jetën e tyre.
20 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Споделете още от нашето мислене на
www.electrolux.com
Съдържание
Информация за безопасност
Описание на уреда
Командно табло
Преди първата употреба
Задаване на омекотителя на водата
20
22
23
24
25
Използване на сол за съдомиялни
машини
26
Използване на препарат за изплакване
26
Зареждане на прибори и съдове
27
Използване на миялен препарат
30
Функция "мултитаб"
31
Избор и стартиране на програма за
измиване
32
Програми за измиване
34
Грижи и почистване
35
Как да постъпите, ако
36
Технически данни
37
Инсталиране
37
Водно съединение
38
Свързване към електрическата мрежа
39
Опазване на околната среда
39
Запазваме си правото на изменения
Информация за безопасност
Прочетете внимателно това ръко‐
водство, преди да инсталирате и из‐
ползвате уреда. Това е в интерес на
вашата безопасност и ще осигури
правилната експлоатация. Запазете
тези инструкции и ги съхранявайте
заедно с уреда, ако той бъде преме‐
стен или продаден. Всички лица,
които използват уреда трябва отлич‐
но да познават неговата работа и
функции за безопасност.
Правилно използване
• Уредът е предназначен изключително
за домашна употреба.
• Използвайте уреда само за измиване
на домакински съдове, които са под‐
ходящи за съдомиялни машини.
• Не поставяйте разтворители в уреда.
Опасност от избухване.
• Поставяйте ножовете и всички прибо‐
ри с остри върхове в кошницата за
прибори, с върха надолу. Ако не, по‐
ставяйте ги в хоризонтално положение
в горната кошница.
• Използвайте само маркови продукти
за съдомиялни машини (миялни пре‐
парати, сол и препарат за изплакване).
• Ако отворите вратичката, докато уре‐
дът работи, може да излезе гореща
•
•
•
•
пара. Опасност от изгаряния на кожа‐
та.
Не изваждайте съдове от съдомиял‐
ната машина преди завършване на
програмата на измиване.
Когато програмата за измиване завър‐
ши, изключете щепсела от контакта и
затворете крана на водата.
Само правоспособен сервизен техник
може да ремонтира този уред. Използ‐
вайте само оригинални резервни ча‐
сти.
Не извършвайте ремонти сами, за да
не допуснете нараняване и повреда на
уреда. Винаги се обръщайте към мест‐
ния сервизен център.
Общи мерки за безопасност
• Лица (включително деца) с намалени
физически, сетивни, умствени въз‐
можности или липса на опит и позна‐
ния не трябва да използват уреда. Те
трябва да са под надзора или да бъдат
инструктирани за работа с уреда от
лице, отговорно за тяхната безопас‐
ност.
• Миялните препарати за съдове може
да оказват разяждащо действие в зо‐
ната на очите, устата и гърлото. Това
може да е опасно за живота! Спазвай‐
electrolux 21
те инструкциите за безопасност на
производителя препарата за съдо‐
миялната машина.
• Не пийте вода от съдомиялната маши‐
на. Във уреда може да има остатъци
от миялния препарат.
• Уверете се, че вратичката на уреда ви‐
наги е затворена, когато не ползвате
уреда. Това ще спомогне да се пред‐
отвратят наранявания и препъване в
отворената вратичка.
• Не сядайте и не стъпвайте върху от‐
ворената вратичка.
Безопасност за деца
• Само възрастни могат да работят с то‐
зи уред. Децата трябва да се надзира‐
ват, за да се гарантира, че няма да си
играят с уреда.
• Дръжте всичките опаковъчни мате‐
риали далеч от деца. Съществува
опасност от задушаване!
• Съхранявайте всички миялни препа‐
рати на безопасно място. Не позволя‐
вайте на децата да пипат миялните
препарати.
• Пазете децата далеч от уреда, когато
вратичката е отворена.
Инсталиране
• Уверете се, че уредът не е повреден
при неговото транспортиране. Не
включвайте повреден уред. Свържете
се с доставчика, ако е необходимо.
• Свалете всички опаковки, преди да из‐
ползвате уреда за първи път.
• Квалифицирано и компетентно лице
трябва да извърши електрическото и
водопроводното инсталиране на този
уред.
• Не се опитвайте да променяте специ‐
фикациите или да преправяте този
продукт по никакъв начин. Това може
да причини нараняване.
• Не променяйте спецификациите и не
видоизменяйте този уред. Опасност от
нараняване и повреда на уреда.
• Не използвайте уреда:
– ако захранващият кабел или марку‐
чите на водата са повредени,
– ако командното табло, работният
плот или зоната на цокъла са повре‐
дени и нямате достъп до вътрешна‐
та част на уреда.
Обърнете се към вашия местен Сер‐
визен център.
• Не пробивайте дупки в страните на
уреда, за да не повредите водните или
електрическите компоненти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Спазвайте
внимателно инструкциите дадени в
съответните параграфи за
електрическите и водните
съединения.
22 electrolux
Описание на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Горна кошница
Скала за твърдост на водата
Резервоар за солта
Ваничка за перилен препарат
Дозатор за препарат за изплакване
Табелка с данни
Филтри
Долно разпръскващо рамо
Горно разпръскващо рамо
Оптически сигнал
След стартирането на програмата за из‐
миване на пода под вратичката на уреда
се показва светлинен сигнал.
Ако уредът е вграден в колона и под него
има вратичка на кухненски шкаф, свет‐
линният сигнал няма да се вижда.
Светлинен сигнал
Червена‐
та лам‐
пичка
свети.
Индикация за начало на програ‐
ма за измиване. Червената
лампичка остава да свети през
времето на програмата за изми‐
ване.
Червена‐
та лам‐
пичка ми‐
га.
Индикация за неизправност.
Червена‐
та лам‐
пичка из‐
гасва.
Индикация за край на програма
за измиване.
electrolux 23
Командно табло
1
2
3
4
5
6
Бутон за включване/изключване
Цифров дисплей
Бутон за отложен старт
Бутони за избор на програма
Индикаторни лампички
Бутони за функции
Индикаторни лампички
Сол 1)
Индикаторната лампичка свети, когато е нео‐
бходимо да се зареди контейнерът за сол.
Вижте главата "Използване на сол за съдо‐
миялни машини".
След като заредите контейнера, индикатор‐
ната лампичка за солта може да продължи да
свети за няколко часа. Това не оказва неже‐
лан ефект върху работата на уреда.
Препарат за изплакване 1)
Индикаторната лампичка свети, когато е нео‐
бходимо да се зареди препарат за изплаква‐
не. Вижте главата "Използване на препарат
за изплакване".
Multitab
Индикаторната лампичка показва дали е ак‐
тивирана/деактивирана функцията Multitab.
Вж. "Функция Multitab".
1) Когато резервоарите за сол и/или препарат за изплакване са празни, съответните
индикаторни лампички не светят, докато програмата за измиване работи.
Цифров дисплей
На дисплея се показва:
• Регулираното ниво на омекотителя на
водата.
• Активирането/деактивирането на до‐
затора на препарат за изплакване (са‐
мо при активна функция Multitab).
• Оставащото време до края на програ‐
мата.
• Край на програмата за измиване. На
дисплея се показва нула.
• Брой часове за отложен старт.
• Кодове на неизправност.
• Активиране/деактивиране на звукови‐
те сигнали.
Бутони за избор на програма
С тези бутони можете да избирате про‐
грама за измиване. Натиснете бутон за
програма - съответната индикаторна
лампичка светва. Вижте главата "Про‐
24 electrolux
грами за измиване" за повече данни за
програмите за измиване.
Бутон за отложен старт
Използвайте бутона за отложен старт за
да забавите стартирането на програма‐
та за измиване с интервал между 1 и 19
часа. Вижте "Избор и стартиране на про‐
грама за измиване".
Бутони за функции
Използвайте бутоните за функции за
следните операции:
• За настройване на омекотителя на во‐
дата. Вижте главата "Настройване на
омекотителя на водата".
• За изключване/включване на звукови‐
те сигнали. Вижте раздела "Звукови
сигнали".
• За изключване/включване на дозатора
за препарат за изплакване при активна
функция Multitab. Вижте главата
"Функция Multitab".
Режим на настройка
Уредът е в режим на настройка, когато
всички индикаторни лампички за програ‐
мата светят.
Уредът трябва да бъде в режим на на‐
стройка за следните операции:
– За задаване на програма за измиване.
– За задаване на нивото на омекотителя
на водата.
– За изключване/включване на звукови‐
те сигнали.
– За изключване/включване на дозатора
за препарат за изплакване.
Уредът не е в режим на настройка, кога‐
то само една индикаторна лампичка за
програма свети. Прекратете програмата,
за да се върнете в режим на настройка.
Вижте главата "Задаване и стартиране
на програма за измиване".
• След завършване на програмата за
измиване.
• По време на настройването на нивото
на омекотителя на водата.
• Когато има неизправност на уреда.
Звуковите сигнали са активирани фаб‐
рично.
За деактивиране на звуковите сигнали
изпълнете следните стъпки:
1. Включете уреда.
2. Уверете се, че уредът е в режим на
настройка.
3. Натиснете и задръжте бутоните за
функции B и C, докато индикаторните
лампички на бутоните за функции A,
B и C започнат да мигат.
4. Отпуснете бутоните за функции A и B.
5. Натиснете бутона за функция C.
– Индикаторните лампички за буто‐
ните A и B изгасват.
– Индикаторната лампичка за бутона
за функция C започва да мига.
– На цифровия дисплей е показана
настройката.
Изключени звукови
сигнали
Включени на звуковите
сигнали
Звуковите сигнали се изключват.
6. Натиснете отново бутона за функ‐
ция C.
– На цифровия дисплей е показана
новата настройка.
Звуковите сигнали се изключват.
7. Изключете уреда, за да запаметите
операцията.
За включване на звуковите сигнали из‐
пълнете следните стъпки:
1. Изпълнете процедурата по-горе, до‐
като на цифровия дисплей се покаже
необходимата настройка.
Звукови сигнали
Звуков сигнал се чува:
Преди първата употреба
Вижте следните инструкции за всяка
стъпка от процедурата.
1. Направете проверка дали нивото на
омекотителя на водата съответства
на твърдостта на водата във вашия
регион. Ако е необходимо, задайте
омекотителя на водата.
2. Напълнете резервоара за сол със сол
за съдомиялна машина.
3. Заредете дозатора за препарат за из‐
плакване с препарат.
electrolux 25
4. Заредете съдомиялната машина с
прибори и съдове.
5. Задайте правилната програма за из‐
миване за тип зареждане и замърся‐
ване.
6. Заредете дозатора за миялен препа‐
рат с правилното количество миялен
препарат.
7. Стартирайте програмата за измива‐
не.
Ако използвате комбинирани та‐
блетки миялен препарат ("3 в 1", "4 в
1", "5 в 1" и др.), вижте глава "Функ‐
ция Multitab".
Задаване на омекотителя на водата
Омекотителя за водата премахва мине‐
ралите и солите от водата. Минералите
и солите могат да имат лош ефект върху
работата на уреда.
Твърдостта на водата се измерва в ек‐
вивалентни скали:
• Немски градуси (°dH).
• Френски градуси (°TH).
• mmol/l (милимола за литър - междуна‐
родна единица за твърдостта на вода‐
та).
• Кларк.
Проверете каква е твърдостта на водата
във вашия регион и регулирайте омеко‐
тителя за водата. Вашата водоснабди‐
телна компания може да ви информира
относно твърдостта на водата във ва‐
шия регион.
Твърдост на водата
Настройка на твърдост на водата
°dH
°TH
милимол/ли‐
тър
Кларк
ръчно
електронно
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1) Не се изисква използване на сол.
Трябва да настроите омекотителя
на водата ръчно и електронно.
Ръчно регулиране
Уредът е настроен фабрично на ни‐
во 2.
1. Отворете вратата.
2. Извадете долната кошница.
3. Завъртете скалата на твърдостта на
водата на положение 1 или 2 (вж. та‐
блицата).
4. Поставете долната кошница.
5. Затворете вратичката.
1 1)
26 electrolux
Електронно регулиране
Съдомиялната машина е настроена
фабрично на положение 5.
1. Включете уреда.
2. Уверете се, че уредът е в режим на
настройка.
3. Натиснете и задръжте бутоните за
функции B и C, докато индикаторните
лампички на бутоните за функции A,
B и C започнат да мигат.
4. Отпуснете бутоните за функции B и
C.
5. Натиснете бутона за функция A.
– Индикаторните лампички за буто‐
ните за функции B и C изгасват.
– Индикаторната лампичка на бутон
за функция A продължава да мига.
– На цифровия дисплей е показано
текущото ниво.
– Чува се звуков сигнал.
Пример: на цифровия дисплей се по‐
казва
/ 5 редуващи се звукови сиг‐
нали = ниво 5.
6. Натиснете бутона за функция A вед‐
нъж, за да повишите нивото на оме‐
котителя на водата с една стъпка.
7. Натиснете бутона за включване/из‐
ключване, за да запаметите опера‐
цията.
Използване на сол за съдомиялни машини
ВНИМАНИЕ! Използвайте само сол
за съдомиялни машини. Типовете
сол, които не са приложими за
съдомиялна машина, предизвикват
повреда на омекотителя на водата.
ВНИМАНИЕ! Зърна сол или солена
вода на дъното на уреда могат да
причинят корозия. Сипете в уреда
сол, преди да стартирате програма
за измиване, за да предотвратите
корозия.
Изпълнете тези стъпки при зареждане на
резервоара за сол:
1. Завъртете капачката обратно на ча‐
совниковата стрелка, за да отворите
резервоара за солта.
2. Напълнете резервоара за сол с 1 ли‐
тър вода (само при първата опера‐
ция).
3. Използвайте фуния при зареждането
на резервоара със сол.
4. Почистете солта около отвора на ре‐
зервоара за сол.
5. Завъртете капачката по часовникова‐
та стрелка, за да затворите резервоа‐
ра за солта.
Нормално е от резервоара за сол да
прелее вода, когато го зареждате
със сол.
Когато зададете по електронен път ниво
1 на омекотителя на водата, индикатор‐
ната лампичка за солта не свети.
Използване на препарат за изплакване
ВНИМАНИЕ! Използвайте само
марков препарат за изплакване,
подходящ за съдомиялни машини.
Не зареждайте отделението за пре‐
парат за изплакване с други препа‐
рати (напр. препарат за почистване
на съдомиялни машини, течен мия‐
лен препарат). Това може да причи‐
ни повреда на уреда.
electrolux 27
Препаратът за изплакване дава въз‐
можност съдовете да изсъхнат без
следи и петна.
Препаратът за изплакване се доба‐
вя автоматично при последната фа‐
за на изплакване.
Изпълнете тези стъпки при зареждане на
дозатора за препарата за изплакване:
1. Натиснете и отпуснете бутон (A), за
да отворите дозатора за препарата
за изплакване.
3. Почистете излишния препарат за из‐
плакване с абсорбираща кърпа, за да
предотвратите образуване на прека‐
лено много пяна по време на програ‐
мата за измиване.
4. Затворете дозатора за препарат за
изплакване.
Регулиране на дозирането на препарата
за изплакване
Препаратът за изплакване на уреда е на‐
строен фабрично на положение 4.
Можете да задавате дозировка на пре‐
парата за изплакване между положение
1 (най-ниска дозировка) и положение 6
(най-висока дозировка).
2. Заредете дозатора за препарат за из‐
плакване с препарат. Знакът "max."
показва максималното ниво.
1. Завъртете кръговия селектор за пре‐
парат за изплакване, за да увеличите
или намалите дозировката.
– Увеличете дозировката, ако по съ‐
довете остават водни капки или ва‐
ровити отлагания.
– Намалете дозировката, ако по съ‐
довете остават следи, белезникави
петна или синкави отлагания.
Зареждане на прибори и съдове
Полезни препоръки и съвети
ВНИМАНИЕ! Използвайте уреда
само за домакински съдове, които са
подходящи за съдомиялни машини.
Не използвайте уреда за измиване на
предмети, които абсорбират вода (гъби,
домакински кърпи и др.).
• Преди зареждане на прибори и съдове
изпълнете следните стъпки:
28 electrolux
– Отстранете всякакви остатъци от
храна и замърсявания.
– Омекотете спечените останки от
храна в тиганите.
• При зареждане на прибори и съдове
изпълнете следните стъпки:
– Поставяйте дълбоките съдове (на‐
пример купи, чаши и тигани) с дъно‐
то нагоре.
– Уверете се, че не се събира вода в
съда или във вдлъбнатото му дъно.
– Уверете се, че приборите и съдове‐
те не са влезли един в друг.
– Уверете се, че приборите и съдове‐
те не покриват други прибори и съ‐
дове.
– Уверете се, че стъклените чаши не
се допират до други стъклени чаши.
– Поставяйте дребните предмети в
кошничката за прибори.
• По пластмасовите съдове и тиганите с
незалепващи покрития може да се за‐
държат водни капки. Пластмасовите
съдове не се изсушават толкова до‐
бре, колкото тези от порцелан и сто‐
мана.
• Поставяйте леките съдове в горната
кошница. Уверете се, че съдовете не
се движат.
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че
разпръскващите рамена може да се
движат свободно, преди да
стартирате програма за измиване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги
затваряйте вратичката, след като
заредите или извадите съдовете от
уреда. Отворената вратичка може
да бъде опасна.
долна кошница
Поставяйте тиганите, капаците, чиниите,
салатиерите и приборите в най-ниската
кошница. Подреждайте чиниите и голе‐
мите капаци по края на кошницата.
Редовете шишове на долната кошница
могат да легнат долу за зареждане на
тенджери, тигани и купи.
electrolux 29
Кошничка за прибори
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не поставяйте
ножове с дълги остриета във
вертикално положение.
Подреждайте дългите и остри
прибори хоризонтално в горната
кошница. Внимавайте с острите
предмети.
използване на решетката за прибори,
можете лесно да я скриете.
Поставяйте вилиците и лъжиците с
дръжките надолу.
Поставяйте ножовете с дръжките наго‐
ре.
Горна кошница
Горната кошница е предназначена за чи‐
нии (максимум 24 см в диаметър), тига‐
ни, купи за салати, чаши, тенджери и ка‐
паци. Подреждайте съдовете така, че да
може водата да стига до всички повърх‐
ности.
Смесвайте лъжиците с други прибори, за
да попречите на слепването им една за
друга.
Спускайте дръжката на кошницата за
прибори, когато поставяте в нея прибо‐
рите.
Поставяйте чашите с високи столчета на
рафтовете за чаши със столчетата наго‐
ре. За по-дълги съдове, отворете нагоре
рафтовете за чаши.
Използвайте решетката за прибори. Ако
размерите на приборите не позволяват
30 electrolux
Регулиране на височината на горната
кошница
Ако поставяте големи чинии в долната
кошница, първо преместете горната
кошница в горно положение.
Максимална височина на съдовете
горна кош‐
ница
долна кош‐
ница
Горно положе‐
ние
20 см
31 см
Долно положе‐
ние
24 см
27 см
Изпълнете следните стъпки, за да пре‐
местите горната кошница в долно поло‐
жение:
1. Дръпнете кошницата навън до упор.
2. Внимателно повдигнете двете страни
нагоре.
3. Задръжте механизма и го спуснете
бавно надолу.
ВНИМАНИЕ!
• Не повдигайте и не спускайте кош‐
ницата само от едната страна.
• Ако кошницата е в горно положе‐
ние, не поставяйте чаши на раф‐
товете за чаши.
Изпълнете следните стъпки, за да пре‐
местите горната кошница в горно поло‐
жение:
1. Дръпнете кошницата навън до упор.
2. Внимателно повдигнете двете страни
нагоре, докато механизмът се закачи
и кошницата стане стабилна.
Използване на миялен препарат
Използвайте само миялни препара‐
ти (прах, течен или на таблетки), кои‐
то са приложими за миялни машини.
Спазвайте информацията върху
опаковката:
• дозировката, препоръчана от
производителя.
• препоръките за съхранение.
Не използвайте по-голямо количе‐
ство миялен препарат. Това спомага
за намаляване на замърсяването на
околната среда.
Изпълнете тези стъпки при зареждане на
дозатора за миялен препарат:
1. Отворете капака на дозатора за мия‐
лен препарат.
electrolux 31
4. Ако използвате миялен препарат на
таблетки, поставете таблетката в до‐
затора за миялен препарат ( A).
2. Заредете дозатора за миялен препа‐
рат ( A) с миялен препарат. Белегът
показва дозировката:
20 = приблизително 20 г препарат
30 = приблизително 30 г препарат.
3. Ако използвате програма за измива‐
не с фаза предмиене, поставете по‐
вече миялен препарат в отделението
за препарат за предмиене ( B).
A
B
5. Затворете капака на дозатора за мия‐
лен препарат. Натиснете капака, до‐
като се заключи на мястото си.
Различните марки миялни препара‐
ти се разтварят за различно време.
Някои миялни препарати на таблет‐
ки не дават най-добър миялен ре‐
зултат при кратки миялни програми.
Използвайте дългите миялни про‐
грами, когато употребявате миялни
препарати на таблетки. Това спома‐
га за пълното отмиване на миялния
препарат.
Функция "мултитаб"
Функцията Multitab е предназначена за
комбинирани таблетки миялен препа‐
рат.
Тези таблетки съдържат агенти, като
миялен препарат, препарат за изплаква‐
не и сол за съдомиялни машини. Някои
типове таблетки може да съдържат и
други агенти.
Направете проверка дали тези таблетки
са приложими за местната твърдост на
водата. Вижте инструкциите на произво‐
дителя.
Когато зададете функцията Multitab, тя
остава включена, докато не я изключите.
Функцията Multitab спира автоматично
притока на препарат за изплакване и
сол. Индикаторните лампички за препа‐
рат за изплакване и сол се изключват.
Ако използвате функцията Multitab, вре‐
метраенето на програмата може да се
увеличи.
32 electrolux
Включете или изключете функцията
Multitab преди началото на програ‐
мата за измиване.
Не можете да включите или изклю‐
чите функцията Multitab, докато про‐
грамата работи. Спрете програмата
за измиване, след това я задайте от‐
ново.
За да включите функцията Multitab:
• Натиснете и задръжте двата бутона
Multitab (бутони за функции D и E). Ин‐
дикаторната лампичка Multitab светва.
За да изключите функцията Multitab:
• Натиснете и задръжте двата бутона
Multitab (бутони за функции D и E). Ин‐
дикаторната лампичка Multitab изгас‐
ва.
Ако резултатите от изсушаването не
са задоволителни, изпълнете след‐
ните стъпки:
1. Заредете дозатора за препарат
за изплакване с препарат.
2. Активирайте дозатора за препа‐
рат за изплакване.
3. Задайте дозата на препарат за
изплакване на положение 2.
• Можете да включвате или изключ‐
вате дозатора за препарат за из‐
плакване само когато е включена
функцията Multitab.
За включване/изключване на дозатора
за препарат за изплакване:
1. Включете уреда.
2. Уверете се, че уредът е в режим на
настройка.
3. Натиснете и задръжте бутоните за
функции B и C.
– Индикаторните лампички за буто‐
ните за функции A, B и C започват
да мигат.
4. Отпуснете бутоните за функции B и C
5. Натиснете бутона за функция B.
– Индикаторните лампички за буто‐
ните за функции A и C изгасват.
– Индикаторната лампичка на бутон
за функция B продължава да мига.
– На цифровия дисплей е показана
настройката.
Дозатор за препарат
за изплакване изклю‐
чен
Дозатор за препарат
за изплакване вклю‐
чен
6. Натиснете отново бутона за функ‐
ция B.
– На цифровия дисплей е показана
новата настройка.
7. Изключете уреда, за да запаметите
операцията.
За да използвате нормален миялен
препарат отново:
1. Изключете функцията Multitab.
2. Заредете резервоара за сол и до‐
затора за миялен препарат.
3. Регулирайте настройката за
твърдост на водата на най-висо‐
ко ниво.
4. Изпълнете програма за измиване
без съдове.
5. Регулирайте омекотителя на во‐
дата на нивото на твърдост на во‐
дата във вашия регион.
6. Регулиране на дозирането на
препарата за изплакване.
Избор и стартиране на програма за измиване
Задайте програмата за измиване
при леко отворена вратичка. Програ‐
мата за измиване започва само след
като затворите вратичката. Дотогава
е възможно да променяте настрой‐
ките.
Изпълнете следните стъпки, за да зада‐
дете и стартирате програма за измива‐
не:
1. Включете уреда.
2. Уверете се, че уредът е в режим на
настройка.
3. Натиснете един от бутоните за про‐
грами. Вижте главата "Програми за
измиване".
– Индикаторната лампичка на про‐
грамата светва.
– На цифровия дисплей е показано
времетраенето на програмата.
electrolux 33
4. Затворете вратичката.
– Програмата за измиване се старти‐
ра.
Когато работи програмата за изми‐
ване, не можете да сменяте програ‐
мата. Отмяна на програмата за из‐
миване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъсвайте
или отменяйте програма за
измиване само ако е необходимо.
ВНИМАНИЕ! Отваряйте вратичката
внимателно. Може да излезе гореща
пара.
Прекъсване на програма за измиване
Отворете вратичката.
• Програмата спира.
Затворете вратичката.
• Програмата продължава от момента
на прекъсване.
Отмяна на програма за измиване
1. Натиснете и задръжте бутоните на
функции B и C, докато светнат всички
лампички на програми.
2. Отпуснете бутоните B и C, за да от‐
мените програмата за измиване.
В този момент можете да изпълните
следните стъпки:
1. Изключете уреда.
2. Задайте нова програма за измиване.
Напълнете дозатора за миялен препа‐
рат с миялен препарат, преди да зада‐
дете нова програма за измиване.
Задаване и стартиране на програма за
измиване с отложен старт
1. Включете уреда.
2. Уверете се, че уредът е в режим на
настройка.
3. Задайте програма за измиване.
4. Натиснете бутона за отложен старт,
докато на дисплея се покаже необхо‐
димият отложен старт на програмата
за измиване.
– Индикаторната лампичка за отло‐
жен старт светва.
5. Затворете вратичката.
– Отброяването на времето до отло‐
жен старт започва.
– Отброяването на времето до отло‐
жен старт намалява със стъпки от
1 час.
– Когато отброяването завърши,
програмата за измиване се старти‐
ра автоматично.
Не отваряйте вратичката по време
на отброяването, за да предотвра‐
тите прекъсване на отброяването.
Когато затворите вратичката отново,
отброяването продължава от мо‐
мента на прекъсването.
Отмяна на отложения старт
1. Натиснете и задръжте бутоните на
функции B и C, докато светнат всички
лампички на програми.
– Когато отмените отложен старт, от‐
меняте и програмата за измиване.
2. Задайте нова програма за измиване.
Край на програмата за измиване
• Уредът спира автоматично.
• Звуковият сигнал за край на програма‐
та работи.
1. Отворете вратичката.
– На цифровия дисплей се показва 0.
– Индикаторната лампичка на завър‐
шената програма остава да свети.
2. Изключете уреда.
3. За по-добри резултати от изсушава‐
нето оставете вратичката на съдо‐
миялната машина открехната някол‐
ко минути, преди да извадите съдо‐
вете.
Оставете съдовете да се охладят, преди
да ги извадите от уреда. Горещите съ‐
дове може лесно да се повредят.
Изваждане на съдовете
• Първо извадете съдовете от долната
кошница, а после - от горната кошни‐
ца.
• Отстрани и във вратичката на уреда
може да има вода. Неръждаемата сто‐
мана се охлажда по-бързо от съдове‐
те.
34 electrolux
Програми за измиване
Програми за измиване
Програма
Степен на за‐
мърсяване
Тип зареждане
Описание на програмата
Интензивно
Силно замърся‐
ване
Чинии, прибори,
тенджери и тигани
Предмиене
Основно измиване до 70°C
2 междинни изплаквания
Заключително изплакване
Изсушаване
Автоматично 1)
Всякакво
Чинии, прибори,
тенджери и тигани
Предмиене
Основно измиване до 45°C или
70°C
1 или 2 междинни изплаквания
Заключително изплакване
Изсушаване
Бързо 2)
Нормално или
леко замърся‐
ване
Съдове и прибори
Основно измиване до 60°C
Заключително изплакване
Икономично 3)
Нормално за‐
мърсяване
Съдове и прибори
Предмиене
Основно измиване до 50°C
1 междинно изплакване
Заключително изплакване
Изсушаване
Стъкло
Нормално или
леко замърся‐
ване
Фини чинии и стъ‐
клени чаши
Основно измиване до 45°C
1 междинно изплакване
Заключително изплакване
Изсушаване
1) По време на програмата "Автоматично" нивото на замърсяване на съдовете се определя от
степента на размътеност на водата. Времетраенето на програмата и нивото на консумация
може да се променят. Това е в зависимост дали уредът е пълен, или не, както и от нивото
на замърсяване на съдовете. Уредът автоматично регулира температурата на водата по
време на основното измиване.
2) Това е отлична всекидневна програма за измиване при непълно заредена машина. Идеална
за семейство от 4 души, които искат да зареждат само съдове и прибори от закуска и вечеря.
3) Изпитателна програма за изпитателните лаборатории. За данните от изпитанията вижте
отделно предоставената листовка.
Стойности на потребление
Програма
Времетраене (в минути)
Консумация на енер‐
гия (в kWh)
Интензивно
-
1,6 - 1,8
19 - 21
Автоматично
-
0,8 - 1,3
10 - 19
Бързо
-
0,8
8
Икономично
-
0,8 - 0,9
12 - 13
-
0,6 - 0,7
11 - 12
1)
Стъкло
1) На цифровия дисплей е показано времетраенето на програмата.
Вода (в литри)
electrolux 35
Налягането и температурата на во‐
дата, промените в електрозахранва‐
нето и количеството на съдовете мо‐
гат да променят тези стойности.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Задайте
уреда в изключено положение,
преди да почиствате някоя негова
част.
Почистване на филтрите
ВНИМАНИЕ! Не използвайте уреда
без филтрите. Уверете се, че
филтрите са инсталирани правилно.
Неправилното инсталиране ще
доведе до незадоволителни
резултати от измиването и повреда
на уреда.
При необходимост почиствайте филтри‐
те. Замърсените филтри намаляват ре‐
зултатите от измиването.
Съдомиялната машина има три филтъ‐
ра:
1. едър филтър (A)
2. микрофилтър ( B )
3. плосък филтър (C)
4. Извадете филтърната система.
5. Хванете едрия филтър (A) за дръж‐
ката с отвора.
6. Извадете едрия филтър (A) от ми‐
крофилтъра (B).
7. Извадете плоския филтър (C) от дъ‐
ното на уреда.
A
B
C
Изпълнете тези стъпки при почистване
на филтрите:
1. Отворете вратичката.
2. Извадете долната кошница.
3. За да отворите филтърната система,
завъртете дръжката на микрофилтъ‐
ра (B) приблизително на 1/4 обратно
на часовниковата стрелка.
8. Измийте филтрите под течаща вода.
9. Поставете плоския филтър (C) на
дъното на уреда.
10. Поставете едрия филтър (A) в ми‐
крофилтъра (B) и притиснете фил‐
трите един към друг.
11. Поставете филтърната система на
място.
12. За да заключите филтърната систе‐
ма, завъртете дръжката на микро‐
филтъра (B) по часовниковата
стрелка, докато се заключи на място.
13. Поставете долната кошница.
14. Затворете вратичката.
Не сваляйте разпръскващите раме‐
на.
36 electrolux
Ако отворите на разпръскващите рамена
се запушат, отстранете остатъците от
замърсявания с коктейлна пръчица.
Външно почистване
Почистете външните повърхности на ма‐
шината и командното табло с влажна ме‐
ка кърпа. Използвайте само неутрални
миялни препарати. Не използвайте
абразивни продукти, стъргалки или раз‐
творител (ацетон, трихлоретилен и
др....).
Предпазни мерки срещу замръзване
ВНИМАНИЕ! Не инсталирайте уреда
на места, където температурата е
под 0 °C. Производителят не носи
отговорност за повреди,
предизвикани от замръзване.
Ако това не е възможно, изпразнете уре‐
да и затворете вратичката. Изключете
маркуча за подаване на вода и го из‐
празнете.
Как да постъпите, ако
Уредът не се включва или спира по вре‐
ме на работа.
Ако има неизправност, първо опитайте
да намерите решение на проблема са‐
ми. Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към Сер‐
визния център.
Код на грешка и неизправност
• звуков сигнал с прекъсване
• цифровият дисплей показва
Съдомиялната машина не се
пълни с вода
• звуков сигнал с прекъсване
• цифровият дисплей показва
ВНИМАНИЕ! Изключете уреда,
преди да извършите следните
препоръчителни действия за
коригиране.
Възможна причина и решение
• Кранът на водата е запушен или пълен с котлен камък.
Почистете крана на водата.
• Кранът на водата е затворен.
Отворете крана на водата.
• Филтърът в маркуча за подаване на вода е запушен.
Почистете филтъра.
• Свързването на маркуча за подаване на вода е непра‐
вилно. Маркучът може да е смачкан или усукан.
Уверете се, че свързването е правилно.
Съдомиялната машина не източ‐
ва
• Има запушване в канала на мивката.
Почистете канала на мивката.
• Свързването на маркуча за източване на вода е не‐
правилно. Маркучът може да е смачкан или усукан.
Уверете се, че свързването е правилно.
• звуков сигнал с прекъсване
• цифровият дисплей показва
• Затворете крана на водата и се обърнете към местния
Сервизен център.
Устройството против наводнение
работи
Програмата не се включва
• Вратичката на уреда не е затворена.
Затворете вратичката.
• Щепселът не е включен.
Включете го в мрежата.
• Изгорял е предпазител в таблото на домакинството.
Сменете предпазителя.
• Зададен е отложен старт.
Отменете отложения старт, за да пуснете програмата
веднага.
След проверката включете уреда. Про‐
грамата продължава от момента на пре‐
късване. Ако неизправността се появи
отново, обадете се в Сервизния център.
Следните данни са необходими, за да
получите бърза и правилна помощ:
• Модел (Mod.)
• Номер на продукта (PNC)
electrolux 37
• Сериен номер (S.N.)
Потърсете тези стойности на табелката
с данни.
Запишете необходимите данни тук:
Описание на модела: ..........
Номер на продукт: ..........
Сериен номер: ..........
Резултатите от измиването не са задоволителни
Съдовете не са чисти
• Избраната програма за измиване не е приложима за този тип
зареждане и замърсяване.
• Кошниците са заредени неправилно, така че водата не може
да достигне всички повърхности.
• Разпръскващите рамена не се въртят свободно поради не‐
правилно нареждане на съдовете.
• Филтрите са замърсени или не са поставени правилно.
• Използван е твърде малко или никакъв миещ препарат.
Частици от варовикови от‐
лагания по съдовете
• Резервоарът за сол е празен.
• Омекотителят за вода е регулиран на грешно ниво.
• Капакът на резервоара за солта не е затворен плътно.
Съдовете са мокри и не
блестят
• Не е използван препарат за изплакване
• Дозаторът за препарата за изплакване е празен.
Има черти, млечни петна
или синкаво покритие вър‐
ху стъклените чаши и чи‐
нии
• Намалете дозата на препарата за изплакване.
Засъхнали водни капки
върху стъклените чаши и
чиниите
• Увеличете дозата на препарата за изплакване.
• Причината може да е в миещия препарат.
Технически данни
Размери
Ширина см
Височина см
Дълбочина см
44,6
81,8 - 87,8
55
Електрическо свързване - на‐
прежение - обща мощност предпазител
Информацията за електрическото свързване е дадена на та‐
белката с данни на вътрешния ръб на вратичката на съдо‐
миялната машина.
Налягане на водоснабдява‐
нето
Минимум
Вместимост
0,5 бара (0,05 MPa)
Максимум
8 бара (0,8 MPa)
Настройки
9
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че
захранващият щепсел е изключен от
контакта по време на
инсталирането.
ВАЖНО! Спазвайте инструкциите в
приложения шаблон за:
• Вграждане на уреда.
• Инсталиране на мебелния панел.
• Свързване на подаването и източва‐
нето на вода.
Инсталиране на уреда под плот (кухнен‐
ски плот или мивка).
Ако е необходим ремонт, уредът трябва
да бъде леснодостъпен за техника.
Поставете уреда в близост до кран за
вода и отточен канал.
38 electrolux
За вентилацията на съдомиялната ма‐
шина са необходими само подаване на
вода, източване на вода и захранващ ка‐
бел.
Съдомиялната машина има регулируе‐
ми крачета, за да се позволи регулира‐
нето на височината.
Когато вкарвате машината, внимавайте
маркучите за подаване и източване на
вода и захранващият кабел да не бъдат
прегънати или смачкани.
Закрепване на уреда към съседните
шкафове
Уверете се, че плотът, под който поста‐
вяте уреда, има безопасна конструкция
(съседни кухненски уреди, шкафове,
стена).
Регулиране на нивото на уреда
Уверете се, че уредът е нивелиран за
правилно затваряне и уплътняване на
вратичката. Ако нивото на уреда е пра‐
вилно, вратичката не засяга страните на
шкафа. Ако вратичката не се затваря
правилно, разхлабете или затегнете ре‐
гулиращите крачета, докато уредът бъ‐
де нивелиран.
Водно съединение
Маркуч за подаване на вода
Свържете уреда към топла вода (макс.
60°) или към студена вода.
Ако топлата вода идва от алтернативни
източници на енергия, които са по-безо‐
пасни за околната среда (например
слънчеви или фотоелектрически панели
и вятърна енергия), използвайте топла
вода, за да намалите консумацията.
Свържете маркуча за подаване на вода
към кран с резба 3/4".
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
подаващи маркучи от стар уред.
Налягането на водата трябва да бъде в
рамките на ограниченията (вж. "Техни‐
чески спецификации"). Уверете се, че
местната водоснабдителна компания
осигурява средното налягане на мрежа‐
та за вашия регион.
Уверете се, че няма прегъвания в мар‐
куча за подаване на вода и че той не е
смачкан или усукан.
Поставете правилно контрагайката, за
да не допуснете течове на вода.
ВНИМАНИЕ! Не свързвайте уреда
към нови тръби, които не са били
използвани дълго време. Оставете
водата да тече няколко минути и
след това свържете маркуча за
подаване.
Маркучът за подаване на вода е с двой‐
ни стени и има вътрешен мрежов кабел
и предпазен вентил. Маркучът за пода‐
ване на вода е под налягане само когато
протича водата. Ако има теч в маркуча
за подаване на вода, предпазният вен‐
тил прекъсва течащата вода.
Внимавайте, когато свързвате маркуча
за подаване на вода:
• Не потапяйте маркуча за подаване на
вода или предпазния вентил във вода.
• Ако маркучът за подаване на вода или
предпазният вентил е повреден, неза‐
бавно изключете щепсела от контакта.
• Само Сервизният център може да сме‐
ня маркуча за подаване на вода с
предпазен вентил.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасно
напрежение
Маркуч за източване на водата
1. Свържете маркуча за източване на
водата към сифона на мивката и го
окачете под работната повърхност.
Това ще предотврати отпадната вода
от мивката да се връща в уреда.
2. Свържете маркуча за източване на
водата към щранг с вентилационен
отвор (минимален вътрешен диаме‐
тър 4 см).
electrolux 39
max 400 cm
max 85 cm
пластмасовата мембрана (A). Ако не
свалите мембраната, останалата храна
може да предизвика запушване в сифо‐
на на маркуча за източване.
min 40 cm
Уверете се, че маркучът за източване не
е прегънат или смачкан, за да предот‐
вратите неправилното източване на во‐
дата.
Изваждайте запушалката на мивката, ко‐
гато уредът източва вода, за да предот‐
вратите връщането на водата в уреда.
Удължението на маркуча не трябва да е
по-дълго от 2 м. Вътрешният диаметър
трябва да бъде по-малък от диаметъра
на маркуча.
Ако свързвате маркуча за оттичане на
водата към сифон под мивката, свалете
Уредът има обезопасителна функ‐
ция, за да предотвратява връщането
на мръсната вода в уреда. Ако си‐
фонът на мивката има възвратен
вентил, този вентил може да причи‐
ни неправилно източване на уреда.
Свалете възвратния вентил.
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че водните
съединения са херметични, за да
предотвратите теч на вода.
Свързване към електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Производителят не поема
отговорност, ако вие не спазите тези
мерки за безопасност.
Този уред трябва да бъде заземен
според инструкциите за безопас‐
ност.
Уверете се, че номиналното напре‐
жение и типът на захранването на
табелката с данни отговарят на на‐
прежението и захранването на мест‐
ното електроснабдяване.
Винаги използвайте правилно инста‐
лиран, защитен от токов удар кон‐
такт.
Не използвайте разклонители, съе‐
динители и удължителни кабели.
Съществува опасност от пожар.
Не сменяйте сами захранващия ка‐
бел. Обърнете се към Сервизния
център.
Уверете се, че щепселът на захран‐
ването е достъпен след инсталира‐
нето.
Не дърпайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги дърпай‐
те за щепсела.
Опазване на околната среда
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт
не трябва да се третира като
домакинските отпадъци. Вместо това,
той трябва да се предаде в
специализиран пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Като се погрижите този продукт да бъде
изхвърлен по подходящ начин, вие ще
помогнете за предотвратяване на
възможните негативни последствия за
околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да бъдат
предизвикани от неправилното
изхвърляне като отпадък на този
продукт. За по-подробна информация за
40 electrolux
рециклиране на този продукт се
обърнете към местната градска управа,
службата за вторични суровини или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Опаковъчните материали са безопасни
за околната среда и могат да се реци‐
клират. Пластмасовите компоненти са
означени с маркировка, напр. >PE<,
>PS< и др. Изхвърляйте опаковъчните
материали в съответния контейнер на
местата за битови отпадъци.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При
изхвърляне на уреда следвайте
процедурата:
• Извадете щепсела от контакта.
• Отрежете захранващия кабел и
щепсела и ги изхвърлете.
• Изхвърлете ключалката на вра‐
тичката. Това ще попречи на де‐
цата да се затворят вътре в уреда
и да бъде застрашен животът им.
electrolux 41
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Nastavení změkčovače vody
Použití soli do myčky
Použití lešticího prostředku
Vkládání příborů a nádobí
Použití mycího prostředku
Funkce Multitab
41
42
43
44
45
46
46
47
50
51
Volba a spuštění mycího programu
Mycí programy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Instalace
Vodovodní přípojka
Připojení k elektrické síti
Poznámky k ochraně životního prostředí
51
52
53
54
56
56
56
57
58
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Přečtěte si pečlivě tento návod ještě
před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím k zajištění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití
vždy uchovejte spolu se spotřebičem, i
při případném stěhování nebo prodeji.
Uživatelé musí dokonale seznámeni s
obsluhou a bezpečnostními funkcemi
spotřebiče.
Správné používání
• Spotřebič je určen výlučně k domácímu
použití.
• Tento spotřebič používejte jen k mytí domácího nádobí určeného pro mytí v myčkách.
• Do myčky nedávejte žádná rozpouštědla.
Hrozí nebezpečí výbuchu.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů.
Můžete je také položit vodorovně do horního koše.
• Používejte pouze značkové výrobky pro
myčky (mycí prostředek, sůl, leštidlo).
• Jestliže otevřete myčku během provozu,
může uniknout horká pára. Hrozí nebezpečí popálení.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte
z myčky žádné nádobí.
• Po dokončení mycího programu vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní
kohoutek.
• Tento spotřebič smí opravovat jen autorizovaný servisní technik. Použijte výhradně
originální náhradní díly.
• Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami, mohli byste zranit a poškodit spotřebič.
Vždy se obraťte na místní servisní středisko.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí.
Spotřebič mohou používat jen v případě,
že je sledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
• Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce
mycího prostředku, protože mycí
prostředek může způsobit popálení očí,
úst a hrdla.
• Nepijte vodu z myčky. Mohou v ní být zbytky mycího prostředku.
• Když spotřebič nepoužíváte, vždy zavřete
dveře, abyste se nezranili a nezakopli o
otevřené dveře.
• Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani
si na ně nestoupejte.
42 electrolux
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si
se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly mycích prostředků.
• Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte
dětem, aby se k ní přibližovaly.
Instalace
• Ujistěte se, že se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. Je-li to nutné, obraťte se na dodavatele.
• Před prvním použitím odstraňte všechny
obaly.
• Elektrickou instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný a oprávněný elektrikář.
• Připojení k vodovodní síti smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný instalatér.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je zakázaná.
Hrozí nebezpečí poranění a poškození
spotřebiče.
• Nepoužívejte spotřebič:
– pokud jsou elektrický kabel nebo vodovodní hadice poškozené,
– pokud jsou ovládací panel, horní pracovní deska nebo podstavec poškozené tak, že je vnitřek spotřebiče volně
přístupný.
Obraťte se na místní servisní středisko.
• Žádnou stěnu myčky nesmíte nikdy vrtat,
abyste nepoškodili hydraulické a elektrické
díly.
Upozornění Dodržujte přesně pokyny k
elektrickým a vodovodním přípojkám.
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
Horní koš
Nastavení tvrdosti vody
Zásobník na sůl
Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač leštidla
Typový štítek
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
9 Horní ostřikovací rameno
Optický signál
Po spuštění mycího programu se na podlaze
pod dveřmi myčky objeví bodový optický signál.
Pokud je spotřebič instalovaný ve vyšší poloze se zarovnanými krycími nábytkovými
dveřmi, optický signál nebude viditelný.
electrolux 43
Optický signál
Optický signál
Červená
kontrolka
svítí.
Signalizace mycího programu. Červená kontrolka svítí během mycího
programu.
Červená
kontrolka
bliká.
Signalizace závady.
Červená
kontrolka
zhasne.
Signalizace konce mycího programu.
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
Tlačítko Zap/Vyp
Digitální displej
Tlačítko Odložený start
Tlačítka volby programu
Kontrolky ukazatele
Tlačítka funkcí
Kontrolky ukazatele
Sůl 1)
Kontrolka se rozsvítí, je-li nutné doplnit zásobník
na sůl. Řiďte se pokyny v části "Použití soli do
myčky".
Po doplnění zásobníku může kontrolka soli ještě
několik hodin svítit. Na provoz myčky to nemá nežádoucí vliv.
Leštidlo 1)
Kontrolka se rozsvítí, je-li nutné doplnit leštidlo.
Řiďte se pokyny v části "Použití leštidla".
Multitab
Kontrolka ukazuje aktivaci/deaktivaci funkce Multitab. Řiďte se částí "Funkce Multitab".
1) Kontrolky soli a leštidla se v průběhu mycího programu nikdy nerozsvítí, i když jsou zásobníky na sůl
anebo leštidlo prázdné.
Digitální displej
Na displeji se objeví:
• Nastavený stupeň změkčovače vody.
• Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla (pouze
tehdy, je-li funkce Multitab zapnutá).
• Čas zbývající do konce programu.
• Konec mycího programu. Na digitálním
displeji se objeví nula.
• Počet hodin odloženého startu.
• Poruchové kódy.
• Aktivace/deaktivace zvukových signálů.
44 electrolux
Tlačítka volby programu
S těmito tlačítky můžete zvolit mycí program.
Stiskněte tlačítko programu, příslušná kontrolka se rozsvítí. Další informace o mycích
programech najdete v části "Mycí programy".
Tlačítko Odložený start
Stiskněte tlačítko Odložený start k odložení
mycího programu od 1 do 19 hodin. Řiďte se
pokyny v části "Nastavení a spuštění mycího
programu":
Tlačítka funkcí
Tlačítka funkcí použijte pro tyto postupy:
• Nastavení změkčovače vody. Řiďte se pokyny v části "Nastavení změkčovače vody".
• Aktivace/deaktivace zvukových signálů.
Řiďte se pokyny v části "Zvukové signály".
• Vypnutí/zapnutí dávkovače leštidla, když
je funkce Multitab zapnutá. Řiďte se pokyny v části "Funkce Multitab".
Režim nastavení
Spotřebič je v režimu nastavení, jestliže všechny kontrolky programu svítí.
Spotřebič musí být v režimu nastavení při následujících postupech:
– Nastavení mycího programu.
– Nastavení změkčovače vody.
– Aktivaci/deaktivaci zvukových signálů.
– Vypnutí/zapnutí dávkovače leštidla:
Spotřebič není v režimu nastavení, jestliže
svítí pouze jedna kontrolka programu. Zrušte
program k návratu do režimu nastavení. Řiďte se pokyny v části "Nastavení a spuštění
mycího programu":
Zvukové signály
Zvukový signál uslyšíte v těchto případech:
• na konci mycího programu
• při nastavení stupně změkčovače vody.
• v případě závady spotřebiče.
Aktivace zvukového signálu je nastavena již
ve výrobě.
Chcete-li zvukové signály deaktivovat, postupujte takto:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C, až začnou kontrolky tlačítek
funkcí A, B a C blikat.
4. Uvolněte tlačítka funkcí A a B.
5. Stiskněte tlačítko funkce C.
– Kontrolky tlačítek funkcí A a B zhasnou.
– Kontrolka tlačítka funkce C bude stále
blikat.
– Na digitálním displeji se zobrazí nastavení.
Zvukové signály jsou
deaktivované
Zvukové signály jsou aktivované
Zvukové signály jsou deaktivované.
6. Stiskněte opět tlačítko funkce C.
– Na digitálním displeji se zobrazí nové
nastavení.
Zvukové signály jsou deaktivované.
7. Vypněte spotřebič k uložení postupu.
Chcete-li zvukové signály aktivovat, postupujte takto:
1. Proveďte výše uvedený postup, až se na
digitálním displeji zobrazí potřebné nastavení.
Před prvním použitím
Řiďte se zvláštními pokyny pro každý krok
postupu:
1. Zkontrolujte, zda nastavení změkčovače
vody odpovídá tvrdosti vody v místě bydliště. Je-li to nutné, změkčovač vody
seřiďte.
2. Naplňte zásobník na sůl solí pro myčky.
3. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
4. Vložte do myčky nádobí a příbory.
5. Nastavte správný mycí program pro daný
druh nádobí a stupeň znečištění.
6. Naplňte dávkovač mycího prostředku
správným množstvím mycího
prostředku.
7. Spusťte mycí program.
Použijete-li kombinované mycí tablety (3
v 1, 4 v 1, 5 v 1 apod.), řiďte se pokyny
v části "Funkce Multitab".
electrolux 45
Nastavení změkčovače vody
Změkčovač vody slouží k odstranění minerálů a solí z přiváděné vody. Minerály a soli
totiž mohou mít nežádoucí účinky na provoz
myčky.
Tvrdost vody se označuje v těchto ekvivalentních stupních tvrdosti:
• Německé stupně (dH°),
• Francouzské stupně (°TH),
• mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro tvrdost vody),
• Clarkovy stupně.
Seřiďte změkčovač vody na základě tvrdosti
vody v bytě. V případě potřeby se obraťte na
místní vodárenský podnik.
Tvrdost vody
Nastavení tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clarkovy
stupně
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Není třeba používat sůl.
Změkčovač vody nastavte ručně a elektronicky.
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy 2.
1. Otevřete dveře.
2. Odstraňte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice tvrdosti vody
do polohy 1 nebo 2 (řiďte se tabulkou).
4. Dolní koš vraťte zpět.
5. Zavřete dveře.
Elektronické seřízení
Myčka byla ve výrobě nastavena na
stupeň 5.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C, až začnou kontrolky tlačítek
funkcí A, B a C blikat.
4. Uvolněte tlačítka funkcí B a C.
5. Stiskněte tlačítko funkce A.
– Kontrolky tlačítek funkcí B a C zhasnou.
– Kontrolka tlačítka funkce A bude stále
blikat.
– Na digitálním displeji se zobrazí právě
nastavený stupeň.
– Můžete slyšet zvukový signál.
Příklad:
na digitálním displeji se objeví / 5 přerušovaných signálů = stupeň 5
6. Stiskněte tlačítko funkce A ke zvýšení nastavení změkčovače vody o jeden stupeň.
7. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp postup uložte.
46 electrolux
Použití soli do myčky
Pozor Používejte pouze sůl pro myčky.
Všechny ostatní druhy soli, které nejsou
určené do myčky, poškozují změkčovací
zařízení.
Pozor Zrnka soli a slaná voda na dně
myčky mohou způsobit korozi.
Doplňujte proto sůl před spuštěním
mycího programu jako prevenci před
korozí.
Při doplňování soli do zásobníku postupujte takto:
1. Otočte víčkem zásobníku na sůl směrem
doleva.
2. Naplňte zásobník na sůl 1 litrem vody (pouze při prvním použití).
3. K doplnění soli použijte trychtýř.
Použití lešticího prostředku
Pozor Používejte pouze značkový lešticí
prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné
tekutiny (např. čisticí prostředky pro
myčky, tekuté mycí prostředky). Myčka
by se mohla poškodit.
Leštidlo umožňuje usušení nádobí bez
šmouh a skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během
poslední oplachovací fáze.
Při doplňování dávkovače leštidla postupujte
takto:
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) k
otevření dávkovače leštidla.
4. Odstraňte sůl, která se vysypala okolo
zásobníku na sůl.
5. Otočením víčka směrem doprava zásobník na sůl zavřete.
Při doplňování zásobníku na sůl přeteče
voda, to je normální jev.
Když nastavíte elektronicky změkčovač vody
na stupeň 1, kontrolka množství soli nezůstane svítit.
electrolux 47
2. Naplnit dávkovač leštidla lešticím
prostředkem. Značka "max." ukazuje
maximální hladinu leštidla.
3. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem,
aby se při následujícím mycím programu
netvořilo přílišné množství pěny.
4. Zavřete dávkovač leštidla.
Seřízení dávkování leštidla
Dávkovač leštidla byl ve výrobě nastaven do
polohy 4.
Dávkování leštidla můžete nastavit mezi polohou 1 (nejnižší dávkování) a 6 (nejvyšší dávkování).
1. Otočením číselníku leštidla můžete dávkování zvýšit nebo snížit.
– Jestliže jsou na nádobí po umytí kapky
vody nebo vápencové skvrny, zvyšte
dávku leštidla.
– Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí šmouhy, bělavé
skvrny nebo namodralý potah.
Vkládání příborů a nádobí
Užitečné rady a tipy
Pozor Myčku používejte jen k mytí
domácího nádobí určeného pro mytí v
myčkách.
Nepoužívejte myčku k mytí předmětů, které
nasávají vodu (houby, savé utěrky apod.).
• Před vložením nádobí a příborů do myčky:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel
a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout.
• Nádobí a příbory vkládejte do myčky takto:
– Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
– Zkontrolujte, zda se v nádobí nebo hlubokém dnu nemůže držet voda.
– Přesvědčte se, že příbory a nádobí neleží v sobě.
– Přesvědčte se, že příbory a nádobí nezakrývají jiné kousky.
– Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně
nedotýkají.
– Malé předměty vložte do košíčku na
příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilnavým povrchem se mohou držet vodní kapky. Plastové nádobí neschne tak dobře jako porcelánové a ocelové nádobí.
• Lehké kusy vložte do horního koše.
Přesvědčte se, že se jednotlivé kousky
nádobí nehýbou.
Pozor Před spuštěním mycího
programu zkontrolujte, zda se
ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
Upozornění Po vložení nebo vyjmutí
nádobí vždy zavřete dveře. Otevřené
dveře jsou nebezpečné.
48 electrolux
Dolní koš
Dolní koš je určen pro pánve, talíře, salátové
mísy a příbory. Servírovací podnosy a velké
poklice lze naskládat po stranách koše.
Košíček na příbory
Upozornění Nože s dlouhým ostřím
nestavte svisle, aby se nikdo nemohl
zranit. Dlouhé a ostré příbory položte
vodorovně do horního koše. Při ukládání
ostrých kusů buďte opatrní.
Vidličky a lžíce vkládejte rukojeťmi směrem
dolů.
Nože rukojeťmi směrem nahoru.
Lžíce promíchejte s dalšími příbory, aby se
neslepily dohromady.
Držadlo košíčku sklopte, abyste do něj mohli
vkládat příbory.
Řady držáků v dolním koši lze sklopit a získat
tak místo k uložení vložení hrnců, pánví a velkých mís.
Používejte mřížku na příbory. Pokud velikost
příborů neumožňuje použití mřížky, můžete ji
snadno odstranit.
electrolux 49
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete dát do dolního koše velké kusy nádobí, nejprve nastavte horní koš do vyšší polohy.
Maximální výška nádobí
Horní koš
Horní koš je určen pro talíře (maximálně 24
cm v průměru), podšálky, misky na salát, šálky, sklenice, hrnky a pokličky. Nádobí naskládejte tak, aby se voda dostala na všechny jeho části.
Sklenice s dlouhou nožkou položte na držáky
na šálky s nožkou nahoru. Při mytí delších
kusů vyklopte držáky šálků nahoru.
horní koš
dolní koš
Vyšší poloha
20 cm
31 cm
Nižší poloha
24 cm
27 cm
Při posunu horního koše do vyšší nebo nižší
polohy:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, až
se mechanismus zachytí a koš je ve stabilní poloze.
Při posunu horního koše do vyšší nebo nižší
polohy:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru.
3. Podržte mechanismus a nechte ho pomalu klesnout dolů.
Pozor
• Nezdvihejte, ani nespouštějte koš pouze na jedné straně.
• Jestliže je koš ve vyšší poloze, nedávejte šálky na držáky na šálky.
50 electrolux
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky (prášek,
tekuté nebo tablety vhodné pro myčky).
Dodržujte údaje na obalu:
• dávkování doporučené výrobcem,
• pokyny k uchování.
4. Použijete-li mycí tablety, dejte je do dávkovače mycího prostředku ( A).
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné, abyste neznečišťovali životní prostředí.
Při doplňování dávkovače mycího
prostředku postupujte takto:
1. Otevřete víčko dávkovače mycího
prostředku.
5. Zavřete víčko dávkovače mycího
prostředku. Stiskněte víčko, až zapadne.
Různé značky mycího prostředku se
rozpouštějí v různou dobu. Některé mycí
tablety nemají proto při krátkých mycích
programech nejlepší výsledky mytí. Nastavujte proto při použití mycích tablet
dlouhé mycí programy, které zajišťují
úplné odstranění zbytků prostředku.
2. Naplňte dávkovač mycího prostředku ( A)
mycím prostředkem. Značka ukazuje
dávkování:
20 = přibližně 20 g mycího prostředku
30 = přibližně 30 g mycího prostředku.
3. U programu s předmytím přidejte další
mycí prostředek i do přihrádky pro
předmytí ( B).
A
B
electrolux 51
Funkce Multitab
Funkce Multitab je určena pro kombinované
mycí tablety Multitab.
Tyto tablety obsahují mycí prostředek, leštidlo a změkčovací sůl. Některé druhy tablet
mohou obsahovat ješte další přísady.
Přesvědčte se, že jsou mycí tablety vhodné
pro místní tvrdost vody. Řiďte se pokyny výrobce.
Když nastavíte funkci Multitab, zůstane nastavená, dokud ji nevypnete.
Funkce Multitab automaticky přeruší tok soli
a leštidla. Kontrolka množství leštidla a kontrolka množství soli jsou vypnuté.
Při použití funkce Multitab se délka programu
může prodloužit.
Zapněte nebo vypněte funkci Multitab
ještě před spuštěním mycího programu.
Funkci Multitab nemůžete zapnout nebo
vypnout v průběhu programu. Zrušte
mycí program, a pak ho opět nastavte.
Zapnutí funkce Multitab:
• Stiskněte a podržte dvě tlačítka Multitab
(tlačítka funkcí D a E). Kontrolka Multitab
se rozsvítí.
Vypnutí funkce Multitab:
• Stiskněte a podržte dvě tlačítka Multitab
(tlačítka funkcí D a E). Kontrolka Multitab
zhasne.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je
nádobí usušené, doporučujeme:
1. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštidla.
3. Nastavte dávkování leštidla do polohy 2.
• Dávkovač leštidla můžete zapnout nebo vypnout jen tehdy, když je funkce
Multitab zapnutá.
Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Stiskněte a podržte současně tlačítka
funkcí B a C.
– Kontrolky ukazatele programů tlačítek
funkcí A, B a C začnou blikat.
4. Uvolněte tlačítka funkcí B a C.
5. Stiskněte tlačítko funkce B.
– Kontrolky tlačítek funkcí A a C zhasnou.
– Kontrolka tlačítka funkce B bude stále
blikat.
– Na digitálním displeji se zobrazí nastavení.
Dávkovač leštidla vypnutý
Dávkovač leštidla zapnutý
6. Stiskněte opět tlačítko funkce B.
– Na digitálním displeji se zobrazí nové
nastavení.
7. Vypněte spotřebič k uložení postupu.
Chcete-li opět použít normální mycí
prostředek:
1. Vypněte funkci Multitab.
2. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
3. Seřiďte stupeň tvrdosti vody na nejvyšší stupeň.
4. Spusťte mycí program bez nádobí.
5. Seřiďte změkčovač vody na základě
tvrdosti vody ve vašem bytě.
6. Seřiďte dávkování leštidla.
Volba a spuštění mycího programu
Mycí program nastavte s lehce pootevřenými dveřmi. Mycí program se
spustí až po zavření dveří. Až do tohoto
okamžiku je možné změnit nastavení.
Při spuštění mycího programu postupujte
takto:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Stiskněte jedno z tlačítek programu. Řiďte se pokyny v části "Mycí programy".
– Rozsvítí se kontrolka probíhajícího programu.
– Na digitálním displeji se zobrazuje délka mycího programu.
4. Zavřete dveře.
52 electrolux
– Mycí program se spustí.
V průběhu mycího programu nelze změnit program. Zrušení mycího programu.
Upozornění Přerušení nebo zrušení
mycího programu provádějte jen ve
velmi nutných případech.
Pozor Dveře otvírejte velmi opatrně.
Může uniknout horká pára.
Přerušení mycího programu
Otevřete dveře.
• Program se zastaví.
Zavřete dveře.
• Program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Zrušení mycího programu
1. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C, až se kontrolky ukazatele
programů rozsvítí.
2. Uvolněním tlačítek funkcí B a C mycí program zrušíte.
Nyní můžete provést následující kroky.
1. Vypněte spotřebič.
2. Nastavte nový mycí program.
Před nastavením nového mycího programu
naplňte dávkovač mycím prostředkem.
Nastavení a spuštění programu s
odloženým startem
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Nastavte mycí program.
4. Stiskněte tlačítko odloženého startu, až
na displeji začne blikat potřebný počet
hodin odložení mycího programu.
– Kontrolka Odložený start se rozsvítí.
5. Zavřete dveře.
– Začne odpočítávání odloženého startu.
– Odpočítávání odloženého startu probíhá po 1 hodině.
– Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí mycí program.
Neotvírejte dveře myčky během odpočítávání, aby se odpočet nepřerušil. Když
zavřete opět dveře, bude odpočítávání
pokračovat od okamžiku přerušení.
Zrušení odloženého startu
1. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C, až se kontrolky ukazatele
programů rozsvítí.
– Jestliže zrušíte odložený start, znamená to také zrušení mycího programu,
2. Nastavte nový mycí program.
Konec mycího programu
• Myčka se automaticky zastavila.
• Zní zvukový signál konce programu.
1. Otevřete dveře.
– Na digitálním displeji se zobrazí 0.
– Kontrolka dokončeného programu svítí.
2. Vypněte spotřebič.
3. Před vyjmutím nádobí ponechte dveře na
několik minut otevřené, aby se nádobí lépe usušilo.
Nádobí nechte vychladnout, a teprve potom
ho vyjměte z myčky. Horké nádobí se snadněji rozbije.
Vyjmutí nádobí
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše,
pak z horního koše.
• Na stěnách a dveřích myčky může být voda. Nerezový povrch chladne rychleji než
nádobí.
Mycí programy
Mycí programy
Program
Intenzivní
Stupeň znečištění
Velmi znečištěné
Vhodný pro nádobí
Popis programu
Nádobí, příbory, hrnce Předmytí
a pánve
Hlavní mytí až do 70°C
2 průběžné oplachy
Závěrečný oplach
Sušení
electrolux 53
Program
Stupeň znečištění
Vhodný pro nádobí
Popis programu
Automatický 1)
Jakýkoli
Nádobí, příbory, hrnce Předmytí
a pánve
Hlavní mytí až do 45 °C nebo 70
°C
1 nebo 2 průběžné oplachy
Závěrečný oplach
Sušení
Krátký 2)
Normálně nebo
lehce znečištěné
Nádobí a příbory
Hlavní mytí až do 60°C
Závěrečný oplach
Úsporný 3)
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Předmytí
Hlavní mytí až do 50°C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
Sklo
Normálně nebo
lehce znečištěné
Křehké nádobí a sklo
Hlavní mytí až do 45°C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
1) Během automatického mycího programu se stupeň znečištění nádobí zjišťuje podle míry zakalení vody.
Délka programu, spotřeby vody a energie se mohou změnit. Tyto hodnoty závisí na tom, zda je
spotřebič plný úplně nebo jen částečně a na stupni znečištění nádobí. Spotřebič automaticky upraví
teplotu vody během hlavního mytí.
2) Dokonalý denní program určený pro mytí neúplné náplně nádobí. Ideální pro čtyřčlennou rodinu, kdy
je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a večeře.
3) Testovací program pro zkušebny. Údaje z testování najdete v přiloženém letáku.
Údaje o spotřebě
Délka (v minutách) 1)
Program
Energie (v kWh)
Voda (v litrech)
Intenzivní
-
1,6 - 1,8
19 - 21
Automatický
-
0,8 - 1,3
10 - 19
Krátký
-
0,8
8
Úsporný
-
0,8 - 0,9
12 - 13
-
0,6 - 0,7
11 - 12
Sklo
1) Na digitálním displeji se zobrazuje délka mycího programu.
Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání
v dodávce proudu a na množství nádobí.
Čištění a údržba
Upozornění Před čištěním myčky ji
musíte nejdříve vypnout.
Čištění filtrů
Pozor Nepoužívejte myčku bez filtrů.
Zkontrolujte, zda jsou filtry správně
umístěné. Nesprávná instalace filtrů má
54 electrolux
za následek nedostatečné umytí nádobí
a může myčku poškodit.
7. Vytáhněte plochý filtr (C) ze dna myčky.
Je-li to nutné, vyčistěte filtry. Zanesené filtry
zhoršují umytí nádobí.
Myčka je vybavena třemi filtry:
1. Hrubý filtr (A)
2. Mikrofiltr (B)
3. Plochý filtr (C)
A
B
C
Při čištění filtrů postupujte takto:
1. Otevřete dveře.
2. Odstraňte dolní koš.
3. Uvolněte systém filtrů otočením držadla
mikrofiltru (B) o přibližně 1/4 směrem doleva.
8. Filtry omyjte pod tekoucí vodou.
9. Plochý filtr (C) vložte zpět do dna myčky.
10. Hrubý filtr (A) vložte do mikrofiltru (B) a
oba filtry přitiskněte k sobě.
11. Systém filtrů vraťte na místo.
12. Zablokujte ho otočením držadla mikrofiltru (B) doprava, až zacvakne do správné
polohy.
13. Dolní koš vraťte zpět.
14. Zavřete dveře.
Neodstraňujte ostřikovací ramena.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech
zanesou nečistotami, odstraňte je párátkem.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichloretylen apod...).
Opatření proti vlivu mrazu
4. Filtrový systém vyjměte.
5. Podržte hrubý filtr (A) za držadlo s otvorem.
6. Hrubý filtr (A) vytáhněte z mikrofiltru (B).
Pozor Nedoporučujeme instalovat
spotřebič v místnosti, kde může teplota
klesnout pod 0 °C. Výrobce není
odpovědný za škody způsobené
mrazem.
Pokud to není možné, myčku vykliďte a
zavřete dveře. Odpojte přívodní hadici a vypusťte z ní vodu.
Co dělat, když...
Myčka nezačne mýt nebo se během mytí zastavuje.
Pokud dojde k poruše myčky, pokuste se
nejprve závadu odstranit sami.Pokud pro-
blém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na místní servisní středisko.
Pozor Vypněte myčku a proveďte
následující doporučená řešení.
electrolux 55
Poruchový kód a závada
• Přerušovaný zvukový signál
• na digitálním displeji se zobrazí
Myčka se neplní vodou
• Přerušovaný zvukový signál
• na digitálním displeji se zobrazí
Myčka nevypouští vodu
• Přerušovaný zvukový signál
• na digitálním displeji se zobrazí
Možná příčina a řešení
• Vodovodní kohout je zablokovaný nebo zanesený vodním
kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• Vodovodní kohout je zavřený.
Otevřete vodovodní kohoutek.
• Filtr v přívodní hadici je zanesený.
Vyčistěte filtr.
• Přívodní hadice není správně připojena. Hadice může být
někde přehnutá nebo skřípnutá.
Zkontrolujte, zda je připojení správné.
• Přípojka sifonu je zablokovaná.
Vyčistěte přípojku sifonu.
• Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena. Hadice může být
někde přehnutá nebo skřípnutá.
Zkontrolujte, zda je připojení správné.
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na místní servisní
středisko.
Je aktivní systém proti vyplavení
Nespustil se program
• Dvířka spotřebiče nejsou zavřená.
Zavřete dvířka.
• Síťová zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte ji do zásuvky.
• Je spálená pojistka v domácí pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Zrušením Odloženého startu se program okamžitě spustí.
Po kontrole myčku zapněte. Program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se závada objeví znovu, obraťte se na
servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazuje poruchový
kód, který není v tabulce popsán, obraťte se
na servisní středisko.
K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto
údaje:
• Model (Mod.)
• Výrobní číslo (PNC)
• Sériové číslo (SN)
Tyto údaje najdete na typovém štítku.
Napište si potřebné údaje zde:
Označení modelu: ..........
Výrobní číslo: ..........
Sériové číslo: ..........
Nádobí není dobře umyté
Nádobí není čisté.
• Zvolený mycí program není vhodný pro daný druh nádobí a stupeň
znečištění.
• Nádobí není v koších dobře rozloženo tak, aby se voda dostala na
všechny jeho části.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně vloženému nádobí.
• Filtry jsou zanesené, nebo nesprávně umístěné.
• Příliš málo, nebo vůbec žádný mycí prostředek.
Částečky vodního kamene na • Zásobník na sůl je prázdný.
nádobí.
• Změkčovač vody není správně nastavený.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
56 electrolux
Nádobí není dobře umyté
Na nádobí a skle jsou šmou- • Snižte dávkování leštidla.
hy, mléčné skvrny nebo modravý potah.
Na nádobí a skle jsou zaschlé • Zvyšte dávkování leštidla.
vodní kapky.
• Příčinou může být mycí prostředek.
Technické údaje
Rozměry
Šířka cm
Výška cm
Hloubka cm
44,6
81,8 - 87,8
55
Elektrické připojení - napětí - cel- Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítkový výkon - pojistka
ku na vnitřním okraji dveří myčky.
Tlak přívodu vody
Kapacita
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Jídelní soupravy
9
Instalace
Upozornění Při instalaci musí být síťová
zástrčka vytažená ze zásuvky.
Důležité Dodržujte pokyny uvedené v
přiloženém návodu při:
• vestavbě myčky
• instalaci nábytkového panelu.
• připojení k rozvodu a odpadu vody
Instalujte spotřebič pod pracovní desku (kuchyňská pracovní deska nebo dřez).
Spotřebič musí být dobře přístupný pro
případ opravy.
Umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a
odpadu.
Pro větrání myčky jsou nutné pouze otvory
pro přívod a vypouštění vody a přívodní kabel.
Myčka nádobí je vybavena seřiditelnými nožičkami, které umožňují seřízení výšky.
Při zasunování myčky zkontrolujte, zda nejsou přívodní ani vypouštěcí hadice, nebo napájecí kabel nikde přehnuté nebo stisknuté.
Připevněte myčku k přiléhajícímu
nábytku.
Přesvědčte se proto, zda je pracovní deska,
pod kterou je zasunutá, bezpečně připevněná (přilehlý kuchyňský nábytek, skříně, zeď).
Vyrovnání myčky
Zkontrolujte, zda je myčka dobře vyrovnaná
a dveře jdou správně zavřít. Jestliže je myčka
správně vyrovnaná, dveře nikde nedrhnou o
strany skříňky. Jestliže se dveře správně nezavírají, uvolněte nebo utáhněte seřiditelné
nožičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná.
Vodovodní přípojka
Přívodní hadice
Připojte myčku k přívodu horké (max. 60°)
nebo studené vody.
Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů, které jsou šetrnější k životnímu
prostředí (např. solární či fotovoltaické panely, nebo větrná energie), použijte horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutu s vnějším závitem 3/4".
Pozor Nepoužívejte hadice ze starého
spotřebiče.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot
(viz část "Technické údaje"). Průměrný tlak
vody v místě vašeho bydliště si zjistěte u
místního vodárenského podniku.
electrolux 57
Pozor Nepřipojujte hned myčku k
novým hadicím, nebo k hadicím, které
nebyly dlouho používané. Nechte vodu
na několik minut před připojením
přívodní hadice odtéct.
Přívodní hadice je dvoustěnná přívodní hadice a je vybavena vnitřním síťovým kabelem a
bezpečnostním ventilem. Přívodní hadice je
pod tlakem pouze tehdy, když v ní protéká
voda. Pokud přívodní hadice začne prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok vody.
Při připojení přívodní hadice buďte opatrní:
• Přívodní hadici ani bezpečnostní ventil neponořujte do vody.
• Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním
ventilem smí vyměnit pouze pracovník servisního střediska.
max 85 cm
max 400 cm
Dbejte na to, aby přívodní hadice nebyla nikde přehnutá a není stisknutá nebo někde
zachycená.
Pojistnou matici dobře utáhněte, aby nedošlo k úniku vody.
min 40 cm
Hadice nesmí být nikde ohnutá nebo
přiskřípnutá, aby voda mohla správně odtékat.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být v
dřezu zátka, protože by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Prodloužení vypouštěcí hadice nesmí
přesáhnout 2 metry. Vnitřní průměr nesmí být
menší než průměr hadice.
Jestliže připojíte vypouštěcí hadici k vypouštěcímu otvoru sifonu pod dřezem, je nutné
odstranit plastovou membránu (A). Pokud
byste membránu neodstranili, zbytky jídel by
kolík vypouštěcí hadice zanesly.
Upozornění Nebezpečné napětí
Vypouštěcí hadice
1. Vypouštěcí hadici připojte ke kolíku sifonu
a připevněte ji pod pracovní plochou. Tím
se zabrání toku vypuštěné vody z dřezu
zpět do myčky.
2. Vypouštěcí hadici připojte ke stoupacímu
odpadnímu potrubí s průduchem (minimální vnitřní průměr 4 cm).
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému toku špinavé vody zpět do myčky. Je-li ale boční
kolík sifonu vybaven "zpětným ventilem",
může tento ventil způsobit nedostatečné
vypouštění vody. Zpětný ventil proto odstraňte.
Pozor Přesvědčte se, zda jsou
vodovodní spojení vodotěsná, aby
nedocházelo k prosakování vody.
Připojení k elektrické síti
Upozornění Výrobce neručí za úrazy a
poškození způsobené nedodržením
bezpečnostních pokynů.
Uzemněte myčku v souladu s bezpečnostními pokyny.
Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ
napájení na typovém štítku odpovídají
58 electrolux
napětí a výkonu místního zdroje napájení.
Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti nárazu.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí
nebezpečí požáru.
Nevyměňujte sami síťový kabel. Obraťte
se na servisní středisko.
Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy zatáhněte za zástrčku.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí
a je recyklovatelný. Plastové díly jsou ozna-
čeny značkami, např. >PE<, >PS< apod.
Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál
ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v
místě svého bydliště.
Upozornění Chcete-li zlikvidovat
myčku, dodržte tento postup:
• Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraňte dveřní západku. Zabráníte
tak tomu, aby se děti ve spotřebiči
zavřely a ohrozily tak svůj život.
electrolux 59
Electrolux. Thinking of you.
Viac o nás na www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Ovládací panel
Pred prvým použitím
Nastavenie zmäkčovača vody
Používanie soli do umývačky riadu
Používanie leštidla
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Používanie umývacieho prostriedku
Funkcia Multitab
59
60
61
62
63
64
64
65
67
68
Výber a spustenie umývacieho programu
Umývacie programy
Ošetrovanie a čistenie
Čo robiť, keď...
Technické údaje
Inštalácia
Pripojenie na vodovodné potrubie
Zapojenie do elektrickej siete
Ochrana životného prostredia
69
70
71
73
74
74
74
76
76
Zmeny vyhradené
Bezpečnostné pokyny
V záujme vašej bezpečnosti a správnej
činnosti spotrebiča si pred jeho inštaláciou a používaním spotrebiča prečítajte
tento návod na používanie. Návod musí
ostať so spotrebičom aj v prípade presťahovania alebo predaja inej osobe.
Používatelia musia poznať spôsob obsluhy a bezpečnostné opatrenia pri používaní spotrebiča.
• Po ukončení umývacieho programu vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil.
• Spotrebič smie opravovať výhradne autorizovaný servisný technik. Používajte výhradne originálne náhradné diely.
• Spotrebič neopravujte sami, aby ste predišli zraneniam a poškodeniu spotrebiča.
Vždy volajte miestne servisné stredisko.
Správne používanie
• Spotrebič je určený výhradne na používanie v domácnosti.
• Spotrebič používajte výhradne na umývanie riadu, ktorý je vhodný na umývanie v
umývačke.
• Do spotrebiča nepridávajte žiadne rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
• Nože a všetky ostré a špicaté predmety
vkladajte do košíka na príbor hrotmi dolu.
Ak nie, uložte ich vodorovne do vrchného
koša.
• Používajte iba značkové prípravky pre
umývačky riadu (umývací prostriedok, soľ,
oplachovací prípravok).
• Ak otvoríte dvierka, kým je spotrebič v činnosti, môže uniknúť horúca para. Hrozí nebezpečenstvo popálenia pokožky.
• Riad z umývačky riadu nevyberajte, kým sa
neukončí umývací program.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane
detí) so zníženými fyzickou, zmyslovou alebo rozumovou spôsobilosťou, ani osoby,
ktoré nemajú dostatok skúseností a poznatkov o obsluhe spotrebiča. Musia byť
pod dozorom alebo musia byť poučené o
správnej obsluhe osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu umývacieho prostriedku, aby ste predišli popáleninám očí, úst alebo hrdla.
• Vodu z umývačky riadu nepite. Zvyšky
umývacieho prostriedku môžu ostať v spotrebiči.
• Keď spotrebič nepoužívate, nechajte
dvierka spotrebiča vždy zatvorené, aby ste
predišli úrazom a aby ste nezakopli o dvierka.
• Na otvorené dvierka si nesadajte, ani na ne
nestúpajte.
60 electrolux
Bezpečnosť detí
• Tento spotrebič smú používať iba dospelé
osoby. Na deti dohliadajte, aby sa spotrebičom nehrali.
• Všetky baliace materiály uskladňujte mimo
dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
• Všetky umývacie a prídavné prostriedky
uskladňujte na bezpečnom mieste. Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali umývacích
prostriedkov.
• Keď sú dvierka umývačky riadu otvorené,
nedovoľte, aby sa k nej priblížili deti.
Inštalácia
• Skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave
nepoškodil. Poškodený spotrebič nezapájajte. Ak je to potrebné, zavolajte dodávateľa.
• Pred prvým použitím odstráňte všetky
obalové materiály.
• Elektrické zapojenie smie vykonať výhradne kvalifikovaný pracovník.
• Zapojenie k vodovodnej sieti smie vykonať
výhradne kvalifikovaný pracovník.
• Na tomto výrobku nesmiete urobiť technické úpravy, ani ináč ho modifikovať. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.
• Spotrebič nepoužívajte:
– ak je poškodený prívodný elektrický kábel alebo vodné hadice,
– ak je poškodený ovládací panel, pracovná plocha alebo oblasť sokla tak, že je
možný prístup k vnútorným častiam
spotrebiča.
Zavolajte miestne servisné stredisko.
• Steny umývačky riadu nikdy nesmiete prevŕtať, aby sa nepoškodili hydraulické alebo
elektrické časti.
Varovanie Dôsledne dodržiavajte
pokyny o elektrickom a vodovodnom
zapojení.
Popis výrobku
1
2
3
4
5
Horný kôš
Regulátor nastavenia tvrdosti vody
Zásobník na soľ
Dávkovač umývacieho prostriedku
Dávkovač leštidla
6
7
8
9
Výrobný štítok
Filtre
Dolné umývacie rameno
Horné umývacie rameno
electrolux 61
Optický signál
Po spustení umývacieho programu sa na
podlahe pod dverami spotrebiča objaví optický signál.
Ak je spotrebič nainštalovaný vyššie so zarovnanými dverami kuchynského nábytku,
optický signál nebude viditeľný.
Optický signál
Červená
kontrolka
bliká.
Indikácia chybnej funkcie.
Červená
kontrolka
zhasína.
Indikácia skončenia umývacieho
programu.
Optický signál
Svieti červená kontrolka.
Indikácia začiatku umývacieho programu. Červená kontrolka naďalej
svieti počas umývacieho programu.
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
Tlačidlo Zap/Vyp
Digitálny displej
Tlačidlo Odložený štart
Programové tlačidlá
Kontrolky
Tlačidlá funkcií
Kontrolky
1)
Kontrolka sa rozsvieti, keď treba naplniť zásobník
soli. Pozrite kapitolu 'Používanie soli v umývačke
riadu'.
Po naplnení zásobníka môže ostať kontrolka svietiť ešte niekoľko hodín. Nemá to nepriaznivé účinky na prevádzku spotrebiča.
Leštidlo 1)
Kontrolka sa rozsvieti, keď treba naplniť dávkovač
leštidla. Pozrite kapitolu 'Používanie leštidla'.
Funkcia Multitab
Svetelná kontrolka indikuje aktiváciu/vypnutie
funkcie multitab. Pozrite kapitolu 'Funkcia Multitab'.
Soľ
1) Keď je zásobník na soľ a/alebo leštidlo prázdny, príslušné kontrolky sa nerozsvietia, kým je v činnosti
program umývania.
62 electrolux
Digitálny displej
Displej zobrazuje:
• Upravená úroveň zmäkčovača vody.
• Aktivácia/zrušenie dávkovača leštidla (iba
ak je aktívna funkcia multitab).
• Zostávajúca doba do ukončenia programu.
• Koniec umývacieho programu. Na displeji
sa zobrazuje nula.
• Počet hodín odloženia štartu.
• Kódy porúch.
• Aktivácia/zrušenie zvukových signálov.
Programové tlačidlá
Pomocou týchto tlačidiel môžte zvoliť umývací program. Po stlačení nejakého programového tlačidla sa rozsvieti príslušná kontrolka. Podrobnejšie údaje nájdete v tabuľke
'Programy umývania'.
Tlačidlo Posunutý štart
Tlačidlo Odložený štart používajte na posunutie štartu umývacieho programu v rozmedzí 1 až 19 hodín. Pozrite kapitolu 'Nastavenie a spustenie umývacieho programu'.
Funkčné tlačidlá
Tieto funkčné tlačidlá použite na tieto operácie:
• Nastavenie zmäkčovača vody. Pozri kapitolu "Nastavenie zmäkčovača vody".
• Deaktivovanie/aktivovanie zvukových signálov. Pozri kapitolu "Zvukové signály".
• Aktivovanie/deaktivovanie dávkovača leštidla, keď je aktivovaná funkcia multitab.
Pozri kapitolu "Funkcia Multitab".
Nastavovací režim
Spotrebič je v nastavovacom režime, ak svietia všetky kontrolky programu.
Spotrebič musí byť v nastavovacom režime
pre tieto operácie:
– Na nastavenie umývacieho programu.
– Na nastavenie úrovne zmäkčovača vody.
– Deaktivovanie/aktivovanie zvukových signálov.
– Na zrušenie/aktiváciu dávkovača leštidla.
Spotrebič nie je v nastavovacom režime, ak
svieti iba jedna kontrolka programu. Zrušte
program, aby ste sa dostali späť k nastavovaciemu režimu. Pozrite kapitolu 'Nastavenie
a spustenie umývacieho programu'.
Zvukové signály
Zvukový signál môžete počuť:
• na konci umývacieho programu.
• pri nastavovaní úrovne zmäkčovača vody.
• pri chybnej funkcii spotrebiča.
Aktivácia zvukových signálov sa nastavuje vo
výrobnom závode.
Zvukové signály možno deaktivovať podľa
týchto krokov:
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte a podržte tlačidlá funkcií B a C, až
kým kontrolky funkčných tlačidiel A, B a
C nezačnú blikať.
4. Uvoľnite tlačidlá funkcií A a B.
5. Stlačte funkčné tlačidlo C.
– Kontrolky funkčných tlačidiel A a B
zhasnú.
– Kontrolka funkčného tlačidla C bliká.
– Na digitálnom displeji sa zobrazí nastavenie.
Zvukové signály sú zrušené
Zvukové signály sú aktivované
Zvukové signály sú deaktivované.
6. Znova stlačte funkčné tlačidlo C.
– Digitálny displej zobrazuje nové nastavenie.
Zvukové signály sú deaktivované.
7. Vypnite spotrebič na uloženie operácie.
Zvukové signály možno aktivovať podľa týchto krokov:
1. Zopakujte hore uvedený postup, kým sa
na digitálnom displeji nezobrazí potrebné
nastavenie.
Pred prvým použitím
Pri každom kroku procedúry dodržiavajte nasledujúce pokyny:
1. Skontrolujte, či úroveň zmäkčovača vody
je vhodná pre tvrdosť vody vo vašej oblasti. Podľa potreby nastavte zmäkčovač
vody.
2. Naplňte zásobník vody soľou pre umývačky riadu.
3. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
4. Do umývačky riadu vložte príbor a riad na
umývanie.
electrolux 63
5. Nastavte správny umývací program pre
druh náplne a znečistenie.
6. Naplňte zásobník na umývací prostriedok
správnym množstvom prostriedku.
7. Zapnite umývací program.
Ak používate tabletový umývací prostriedok ('3 v 1', '4 v 1', '5 v 1', atď.), pozrite
si kapitolu 'Funkcia Multitab'.
Nastavenie zmäkčovača vody
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály a soli z
privádzanej vody. Minerály a soli môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosť spotrebiča.
Tvrdosť vody sa meria v príslušných stupniciach:
• Nemecké stupne (dH°).
• Francúzske stupne (°TH).
• mmol/l (milimóly na liter - medzinárodná
jednotka tvrdosti vody).
• Clark.
Zmäkčovač vody nastavte podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti. Podľa potreby zavolajte
služby dodávateľa vody.
Tvrdosť vody
Nastavenie tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clark
ručne
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Netreba používať soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť manuálne alebo elektronicky.
Manuálne nastavenie
Vo výrobe bol spotrebič nastavený do
polohy 2.
1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte spodný kôš.
3. Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1
alebo 2 (pozrite tabuľku).
4. Vložte spodný kôš.
5. Zatvorte dvierka.
Elektronická úprava
Umývačka riadu je od výrobcu nastavená na úroveň 5.
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte a podržte funkčné tlačidlá B a C,
až kým nezačnú blikať funkčné tlačidlá A,
B a C.
64 electrolux
4. Pusťte tlačidlá funkcií B a C.
5. Stlačte tlačidlo funkcie A.
– Svetelné kontrolky tlačidiel funkcií B a
C zhasnú.
– Svetelná kontrolka tlačidla funkcie A
bude ďalej blikať.
– Na digitálnom displeji sa zobrazí aktuálna úroveň.
– Môžete počuť zvukový signál.
Príklad: na digitálnom displeji sa zobrazuje
/ zaznie 5-krát prerušený zvukový signál = úroveň 5.
6. Jedným stlačením tlačidla funkcie A sa
úroveň zmäkčovača vody zvýši o jeden
stupeň.
7. Stlačením tlačidla Zap/Vyp túto operáciu
uložíte.
Používanie soli do umývačky riadu
Pozor Používajte výhradne soľ do
umývačiek riadu. Druhy solí, ktoré nie sú
určené pre umývačky riadu môžu
poškodiť zmäkčovač vody.
Pozor Zrnká soli a slaná voda na dne
spotrebiča môžu spôsobiť hrdzavenie.
Aby ste predišli hrdzaveniu, spotrebič
naplňte soľou pred spustením
umývacieho programu.
Pri napĺňaní zásobníka na soľ urobte nasledujúce kroky:
1. Otočte viečko smerom vľavo, čím otvoríte
zásobník soli.
2. Do zásobníka soli vlejte 1 liter vody (iba
pri prvom naplnení).
3. Na naplnenie zásobníka soľou použite lievik.
4. Odstráňte soľ z okolia zásobníka soli.
5. Otočením viečka vpravo zásobník soli zatvorte.
Je normálne, že pri pridaní soli voda pretečie cez okraj zásobníka soli.
Ak nastavíte elektronicky zmäkčovač vody
na úroveň 1, kontrolka soli nesvieti.
Používanie leštidla
Pozor Používajte výhradne značkové
leštidlo pre umývačky riadu.
Dávkovač leštidla nenapĺňajte inými produktmi (napr. umývacím prostriedkom
na riad, tekutými umývacími prostriedkami). Spôsobilo by to poškodenie spotrebiča.
Leštidlo umožňuje osušenie riadu bez
škvŕn a usadenín.
Leštidlo sa automaticky dávkuje počas
posledného oplachovania.
Pri plnení dávkovača leštidla urobte nasledujúce kroky:
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A), aby sa
otvoril dávkovač leštidla.
electrolux 65
2. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
Značka 'max.' zobrazuje maximálnu hladinu.
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe veľkého
množstva peny pri nasledujúcom umývacom programe.
4. Dávkovač leštidla zatvorte.
Úprava dávkovania leštidla
Dávkovač leštidla je z výroby nastavený do
polohy 4.
Dávkovanie leštidla môžete nastaviť do polohy 1 (najnižšie dávkovanie) až 6 (najvyššie
dávkovanie).
1. Otáčaním ovládača leštidla zvýšite alebo
znížite dávkovanie.
– Dávkovanie zvýšte, ak na riade ostávajú kvapky alebo škvrny vodného kameňa.
– Dávkovanie znížte, ak na riade vidno
pruhy, biele škvrny alebo modrastý odtieň.
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Užitočné rady a tipy
Pozor Spotrebič používajte výhradne na
umývanie riadu v domácnosti vhodného
na umývanie v umývačke.
Spotrebič nepoužívajte na umývanie predmetov, ktoré pohlcujú vodu (špongie, handry
a pod.).
• Pred vložením riadu a príboru do umývačky riadu vykonajte tieto kroky:
– Odstráňte všetky zvyšky potravín a hrubú špinu.
– Zmäkčite priláleniny na panviciach.
• Pri vkladaní príboru a riadu vykonajte nasledujúce kroky:
– Vložte duté predmety (napr. šálky, poháre a panvice) otvorom smerom dolu.
– Skontrolujte, či sa voda nehromadí v
nádobe alebo na dne.
– Dávajte pozor, aby jednotlivé kusy neboli vložené do seba.
– Dávajte pozor, aby riad a príbor nezakrývali iné kusy riadu.
– Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom
nedotýkali.
– Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Na plastových predmetoch a panviciach s
teflónom sa môžu udržiavať kvapky vody.
Plastové predmety sa neosušia tak dobre
ako porcelánový alebo antikorový riad.
• Ľahké predmety vložte do horného koša.
Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
Pozor Pred spustením umývacieho
programu skontrolujte, či sa umývacie
ramená môžu voľne otáčať.
Varovanie Po naložení alebo vyložení
riadu vždy zatvorte dvierka. Otvorené
dvierka môžu byť nebezpečné.
Spodný kôš
Panvice, pokrievky, taniere, šalátové misky a
príbor uložte do spodného koša. Servírovacie taniere a veľké pokrievky uložte okolo
okraja koša.
66 electrolux
Vidličky a lyžice vložte rukoväťami dolu.
Nože vložte rukoväťami hore.
Lyžice striedajte s iným príborom, aby nezapadli jedna do druhej.
Sklopte rukoväť košíka, aby sa doň dal vložiť
príbor.
Rady hrotových držiakov v spodnom koši
možno ľahko sklopiť, čo vám umožní naložiť
hrnce, panvice a misy.
Použite mriežku na príbor. Ak rozmery príboru nedovoľujú použitie mriežky na riad,
môžete ju jednoducho zasunúť.
Košík na príbor
Varovanie Nože s dlhými čepeľami
neklaďte vo vertikálnej polohe. Dlhé a
ostré časti príboru uložte vodorovne do
horného koša. Dávajte pozor na ostré
predmety.
electrolux 67
Horný kôš
Horný kôš je určený pre taniere (s priemerom
maximálne 24 cm), tanieriky, šalátové misky,
šálky, poháre, hrnce a pokrievky. Uložte
predmety tak, aby voda dosiahla na celý povrch riadu.
Maximálna výška riadu
v hornom koši
v spodnom
koši
Vrchná poloha
20 cm
31 cm
Spodná poloha
24 cm
27 cm
Pri presunutí horného koša do vrchnej polohy
urobte nasledujúce kroky:
1. Vytiahnite kôš až na doraz.
2. Pozorne nadvihnite obe bočné strany hore, kým mechanizmus nezapadne a kôš
nebude v stabilnej polohe.
Poháre s dlhými stopkami vložte na držiaky
na šálky stopkami hore. Pri vysokých predmetoch držiaky na šálky vyklopte.
Pri premiestnení horného koša do spodnej
polohy urobte nasledujúce kroky:
1. Vytiahnite kôš až na doraz.
2. Pozorne nadvihnite obe bočné strany hore.
3. Pridržte mechanizmus a pomaly ho nechajte klesnúť.
Pozor
• Nedvíhajte, ani nespúšťajte koš iba na
jednej strane.
• Ak je kôš vo vrchnej polohe, nevkladajte šálky na držiaky šálok.
Úprava výšky horného koša
Ak do spodného koša vložíte veľké taniere,
najprv presuňte horný kôš do vrchnej polohy.
Používanie umývacieho prostriedku
Používajte iba umývacie prostriedky
(prášok, tekutý alebo tablety) vhodné do
umývačiek riadu.
Postupujte podľa pokynov na obale:
• Dávkovanie odporúčané výrobcom.
• Odporúčania pri skladovaní.
Nepoužívajte viac umývacieho prostriedku, ako je potrebné, ochránite tak
životné prostredie.
Pri plnení dávkovača umývacieho prostriedku urobte nasledujúce kroky:
1. Otvorte viečko zásobníka na umývací
prostriedok.
68 electrolux
4. Ak používate umývací prostriedok v tabletách, vložte tablety do dávkovača
umývacieho prostriedku ( A).
2. Naplňte dávkovač umývacieho prostriedku ( A) umývacím prostriedkom. Značky
slúžia na určenie dávky:
20 = približne 20 g umývacieho prostriedku
30 = približne 30 g umývacieho prostriedku.
3. Pri umývacom programe s fázou predumývania pridajte umývací prostriedok aj
do priehradky na predumývanie ( B).
A
5. Zatvorte viečko dávkovača umývacieho
prostriedku. Zatlačte, aby viečko zaskočilo na miesto.
Umývacie prostriedky rôznych značiek
sa rozpúšťajú v rôznom čase. Niektoré
umývacie prostriedky nezaručia dokonalé výsledky umývania pri krátkych
umývacích programoch. Keď používate
tabletové umývacie prostriedky, na úplné odstránenie umývacieho prostriedku
používajte dlhé programy.
B
Funkcia Multitab
Funkcia multitab je určená pre kombinované
tabletové umývacie prostriedky.
Tieto tablety obsahujú umývací prostriedok,
leštidlo a soľ do umývačky riadu. Niektoré
druhy tabliet môžu obsahovať aj iné látky.
Skontrolujte, či sú tieto tablety vhodné pre
tvrdosť vody vo vašej oblasti. Pozrite informácie výrobcu.
Keď nastavíte funkciu multitab, ostane aktívna, kým ju nezrušíte.
Funkcia multitab automaticky zastaví prívod
leštidla a soli. Kontrolka dávkovača leštidla a
kontrolka soli budú vypnuté.
Doba programu sa pri používaní funkcie multitab môže predĺžiť.
Aktivujte alebo zrušte funkciu multitab
predtým, ako spustíte umývací program.
Funkcia multitab sa nedá aktivovať, ani
zrušiť, kým prebieha program. Zrušte
umývací program a potom nastavte program ešte raz.
electrolux 69
Aktivácia funkcie multitab:
• Stlačte a podržte dve tlačidlá multitab
(funkčné tlačidlá D a E). Rozsvieti sa kontrolka multitab.
Zrušenie funkcie multitab:
• Stlačte a podržte dve tlačidlá multitab
(funkčné tlačidlá D a E). Kontrolka multitab
zhasne.
Ak výsledky osušenia riadu nie sú
uspokojivé, urobte nasledujúce kroky:
1. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
2. Zapnite dávkovač leštidla.
3. Nastavte dávkovanie leštidla do polohy 2.
• Aktivovať alebo zrušiť dávkovač leštidla môžete, iba ak je aktívna funkcia
multitab.
Aktivovanie/deaktivovanie dávkovača leštidla:
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte a podržte funkčné tlačidlá B a C.
– Kontrolky funkčných tlačidiel A, B a C
začínajú blikať.
4. Pusťte tlačidlá funkcií B a C.
5. Stlačte funkčné tlačidlo B.
– Svetelné kontrolky tlačidiel funkcií A a
C zhasnú.
– Kontrolka funkčného tlačidla B bude
ďalej blikať.
– Na digitálnom displeji sa zobrazí nastavenie.
Dávkovač leštidla vypnutý
Dávkovač leštidla zapnutý
6. Znova stlačte funkčné tlačidlo B.
– Digitálny displej zobrazuje nové nastavenie.
7. Vypnite spotrebič na uloženie operácie.
Opätovné používanie normálneho umývacieho prostriedku:
1. Zrušte funkciu multitab.
2. Naplňte zásobník soli a dávkovač leštidla.
3. Upravte nastavenie tvrdosti vody na
najvyššiu úroveň.
4. Vykonajte umývací program bez riadu.
5. Upravte zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti.
6. Upravte dávkovanie leštidla.
Výber a spustenie umývacieho programu
Umývací program nastavujte s otvorenými dvermi. Umývací program sa spustí
až po zatvorení dverí. Až do tohto okamihu možno upravovať nastavenia.
Pri nastavení a spustení umývacieho programu urobte nasledujúce kroky:
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte jedno z programových tlačidiel.
Pozrite kapitolu 'Umývacie programy'.
– Kontrolka programu sa rozsvieti.
– Digitálny displej zobrazuje dobu programu.
4. Zatvorte dvierka.
– Umývací program sa spustí.
Keď prebieha umývací program, nemôžete ho zmeniť. Zrušte umývací program.
Varovanie Program prerušte alebo
zrušte, iba ak je to naozaj nevyhnutné.
Pozor Pozorne otvorte dvierka. Môže
uniknúť horúca para.
Prerušenie umývacieho programu
Otvorte dvierka.
• Program sa zastaví.
Zatvorte dvierka.
• Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Zrušenie umývacieho programu
1. Stlačte a podržte tlačidlá funkcií B a C,
kým sa nerozsvietia všetky programové
kontrolky.
2. Pusťte tlačidlá funkcií B a C, aby ste zrušili
program umývania.
Teraz môžete urobiť nasledujúce kroky:
1. Vypnite spotrebič.
2. Nastavte nový umývací program.
70 electrolux
Pred nastavením nového umývacieho programu naplňte dávkovač umývacieho prostriedku umývacím prostriedkom.
– Keď zrušíte odloženie štartu, zrušíte
tým aj nastavenie programu umývania.
2. Nastavte nový umývací program.
Nastavenie a spustenie umývacieho
programu s posunutým štartom
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Nastavte umývací program.
4. Stláčajte tlačidlo posunutia štartu, kým sa
nezobrazí požadovaná doba posunutia
štartu umývacieho programu.
– Rozsvieti sa kontrolka odloženia štartu.
5. Zatvorte dvierka.
– Začne odpočítavanie posunutia štartu.
– Odpočítavanie posunutia štartu sa znižuje s krokom 1 hodiny.
– Po ukončení odpočítavania sa umývací
program spustí automaticky.
Koniec umývacieho programu
• Spotrebič sa zastaví automaticky.
• Zaznie zvukový signál oznamujúci ukončenie programu.
1. Otvorte dvierka.
– Digitálny displej zobrazuje 0.
– Kontrolka ukončenia programu svieti
nepretržitým svetlom.
2. Vypnite spotrebič.
3. V záujme lepšieho vysušenia pred vybratím riadu nechajte dvierka niekoľko minút
pootvorené.
Pred vybratím riadu zo spotrebiča ho nechajte vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
Počas odpočítavania času neotvárajte
dvierka, aby ste odpočítavanie neprerušili. Keď dvierka znovu zatvoríte, odpočítavanie bude pokračovať od bodu, v
ktorom bolo prerušené.
Vyberanie naloženého riadu
• Najprv vyberajte riad zo spodného koša,
potom z vrchného koša.
• Na bokoch a v dverách spotrebiča môže
byť voda. Nehrdzavejúca oceľ vychladne
rýchlejšie ako taniere.
Zrušenie posunutého štartu
1. Stlačte a podržte tlačidlá funkcií B a C,
kým sa nerozsvietia všetky programové
kontrolky.
Umývacie programy
Umývacie programy
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Popis programu
Intenzívny
Silno znečistený
Porcelán, príbor, hrnce a panvice
Predumytie
Hlavné umývanie do 70 °C
2 opláchnutia počas programu
Záverečné oplachovanie
Osušenie
Automatický 1)
Akýkoľvek
Porcelán, príbor, hrnce a panvice
Predumytie
Hlavné umývanie do 45 °C alebo
70 °C
1 alebo 2 oplachovania
Záverečné oplachovanie
Osušenie
Rýchly 2)
Bežné alebo
mierne znečistenie
Porcelán a príbor
Hlavné umývanie do 60 °C
Záverečné oplachovanie
electrolux 71
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Popis programu
Úsporný 3)
Bežne znečistený
Porcelán a príbor
Predumytie
Hlavné umývanie do 50 °C
1 opláchnutie počas programu
Záverečné oplachovanie
Osušenie
Sklo
Bežné alebo
mierne znečistenie
Jemný porcelán a sklo
Hlavné umývanie do 45 °C
1 opláchnutie počas programu
Záverečné oplachovanie
Osušenie
1) Pri automatickom programe sa stupeň znečistenia riadu určuje podľa zakalenosti vody. Doba
programu, spotreba vody a energie sa môže meniť. Závisí to od toho, či je spotrebič úplne naplnený
a či je riad veľmi alebo iba mierne špinavý. Spotrebič automaticky nastavuje teplotu vody hlavného
umývania.
2) Ide o veľmi vhodný program na denné umývanie čiastočne naplnenej umývačky. Ideálny program na
uspokojenie potrieb 4-člennej rodiny, ktorá potrebuje umyť iba riad a príbor použité pri raňajkách a
večeri.
3) Testovací program pre skúšobne. Údaje o testovacom programe nájdete v samostatnom popise.
Údaje o spotrebe
Doba (v minútach) 1)
Program
Elektrický príkon (v
kWh)
Voda (v litroch)
Intenzívny
-
1,6 - 1,8
19 - 21
Automatický
-
0,8 - 1,3
10 - 19
Rýchly
-
0,8
8
Úsporný
-
0,8 - 0,9
12 - 13
-
0,6 - 0,7
11 - 12
Sklo
1) Digitálny displej zobrazuje dobu programu.
Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú
nasledujúce faktory: tlak a teplota vody,
kolísanie napätia v elektrickej sieti a
množstvo riadu.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Pred čistením spotrebič
vypnite.
Čistenie filtrov
Pozor Nepoužívajte spotrebič bez
filtrov. Skontrolujte, či sú filtre
namontované správne. Nesprávna
montáž spôsobí neuspokojivé výsledky
umývania a poškodenie spotrebiča.
Podľa potreby filtre vyčistite. Špinavé filtre
zhoršujú výsledky umývania.
Umývačka riadu má tri filtre:
1. hrubý filter (A)
2. mikrofilter (B)
3. plochý filter (C)
72 electrolux
A
B
C
Pri čistení filtrov urobte nasledujúce kroky:
1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte spodný kôš.
3. Aby ste systém filtrov odblokovali, otočte
rukoväť mikrofiltra (B) približne o 1/4
otáčky vľavo.
8. Vyčistite filtre pod tečúcou vodou.
9. Vložte plochý filter (C) na dno spotrebiča.
10. Vložte hrubý filter (A) do mikrofiltra (B) a
zatlačte filtre jeden do druhého.
11. Vložte systém filtrov na miesto.
12. Na zablokovanie systému filtrov otočte
rukoväť na mikrofiltri (B) vpravo, kým nezapadne na miesto.
13. Nainštalujte spodný kôš.
14. Zatvorte dvierka.
Umývacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách upchajú, odstráňte nečistoty špáradlom.
Čistenie zvonka
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel umývajte vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, ani
rozpúšťadlá (acetón, trichlóretylén a pod....).
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
Pozor Spotrebič neinštalujte na mieste,
kde teplota môže klesnúť pod 0°C.
Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené mrazom.
Ak to nie je možné, spotrebič vyprázdnite a
zatvorte dvierka. Odpojte prívodnú hadicu a
vypusťte vodu z prívodnej hadice.
4. Vyberte systém filtrov.
5. Pridržte hrubý filter (A) za rukoväť s otvorom.
6. Vyberte hrubý filter (A) z mikrofiltra (B).
7. Vyberte plochý filter (C) z dna spotrebiča.
electrolux 73
Čo robiť, keď...
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo
nezastavuje.
V prípade poruchy sa najprv pokúste problém vyriešiť sami. Ak problém nedokážete
odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.
Chybový kód a chybná funkcia
Pozor Pred vykonaním odporúčaných
úkonov na nápravu spotrebič vypnite.
Možná príčina a riešenie
• prerušovaný zvukový signál
• Vodovodný ventil je upchaný alebo zanesený vodným ka• na digitálnom displeji sa zobrazuje
meňom.
Vyčistite vodovodný ventil.
• Zatvorený prívodný ventil vody.
Umývačka riadu sa nenaplní vodou
Otvorte prívodný ventil vody.
• Upchaný filter v prívodnej vodnej hadici.
Vyčistite filter.
• Prívodná vodovodná hadica nie je správne pripojená. Hadica
môže byť zlomená alebo stlačená.
Presvedčite sa, že pripojenie je správne.
• prerušovaný zvukový signál
• Upchané hrdlo výlevky.
• na digitálnom displeji sa zobrazuje
Vyčistite hrdlo výlevky.
• Odtoková vodná hadica nie je správne pripojená. Hadica
môže byť zlomená alebo stlačená.
Nevypúšťa sa voda z umývačky riadu
Presvedčite sa, že pripojenie je správne.
• prerušovaný zvukový signál
• Zatvorte vodovodný ventil a zavolajte miestne servisné stre• na digitálnom displeji sa zobrazuje
disko.
Aktivoval sa systém proti vytopeniu
Program sa nespúšťa
• Dvere spotrebiča nie sú zatvorené.
Zatvorte dvere.
• Sieťová zástrčka nie je v zásuvke.
Pripojte sieťové napätie.
• Prepálená poistka v domácej poistkovej skrinke.
Vymeňte poistku.
• Bolo nastavené odložené spustenie.
Ak sa má program spustiť hneď, zrušte posunutie spustenia.
Po skontrolovaní zapnite spotrebič. Program
pokračuje od miesta prerušenia. Ak sa chybná funkcia znova prejaví, obráťte sa na servisné stredisko.
Tieto informácie sú potrebné na rýchle a
správne získanie pomoci:
• Model (Mod.)
• Číslo výrobku (PNC)
• Výrobné číslo (S.N.)
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Potrebné údaje si zapíšte sem:
Popis modelu: ..........
Číslo výrobku: ..........
Výrobné číslo: ..........
Výsledky umývania nie sú uspokojivé
Riad nie je čistý
• Nastavený umývací program nie je vhodný pre druh a stupeň znečistenia riadu.
• Koše nie sú naplnené správne, preto voda nemôže dosiahnuť všetky povrchy.
• Umývacie ramená sa nemôžu voľne otáčať, pretože im v tom bráni
nesprávne uložený riad.
• Filtre sú zanesené alebo nesprávne namontované.
• Použili ste malé množstvo umývacieho prostriedku alebo ste ho zabudli použiť.
74 electrolux
Výsledky umývania nie sú uspokojivé
Na riade sú škvrny od vodného kameňa
• Zásobník soli je prázdny.
• Zmäkčovač vody je nastavený na nesprávnu úroveň.
• Viečko zásobníka soli nie je správne zatvorené.
Riad je vlhký a bez lesku
• Zabudli ste nadávkovať leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
Na pohároch a riade sú šmu- • Znížte dávkovanie leštidla.
hy, mliečne škvrny alebo modrastý povlak
Na pohároch a riade sú škvrny od kvapiek vody
• Zvýšte dávkovanie leštidla.
• Príčinou môže byť umývací prostriedok.
Technické údaje
Rozmery
Šírka cm
44,6
Výška cm
81,8 - 87,8
Hĺbka cm
55
Elektrické zapojenie - Napätie Celkový príkon - Poistka
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typovom štítku,
ktorý sa nachádza na vnútornom okraji dvierok umývačky riadu.
Tlak prívodu vody
minimálny
0,5 bar (0,05 MPa)
maximálny
8 bar (0,8 MPa)
Obsah
Súpravy riadu
9
Inštalácia
Varovanie Presvedčite sa, že počas
inštalácie je zástrčka spotrebiča
vytiahnutá z elektrickej zásuvky.
Dôležité upozornenie Dodržiavajte pokyny
na priloženej šablóne:
• Zabudujte spotrebič.
• Nainštalujte nábytkový panel.
• Pripojte prívod a odtok vody.
Spotrebič nainštalujte pod pracovnú dosku
(kuchynskú pracovnú dosku alebo drez).
Ak je potrebná oprava, spotrebič musí byť
ľahko prístupný pre technika.
Spotrebič umiestnite do blízkosti vodovodného ventilu a odtoku.
Na vetranie umývačky riadu sú potrebné iba
otvory na napúšťanie vody, vypúšťanie vody
a na elektrický napájací kábel.
Umývačka riadu má nastavitelné nožičky
umožňujúce nastavenie výšky.
Pri vkladaní spotrebiča sa presvedčite, či prívodná hadica, odtoková hadica a napájací
kábel nie sú zlomené ani stlačené.
Pripevnenie spotrebiča k susedným
modulom
Presvedčite sa, že pracovná doska, pod ktorú montujete spotrebič, je bezpečná konštrukcia (susediace kuchynské moduly, skrine, stena).
Úprava vodorovnej polohy spotrebiča
Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej
polohe, aby sa správne zatvárali a dosadali
dvierka. Ak spotrebič nebude vo vodorovnej
polohe, dvierka nebudú na bokoch priliehať.
Ak sa dvierka nebudú správne zatvárať, uvoľnite alebo utiahnite nastaviteľné nožičky, kým
sa poloha spotrebiča nevyrovná.
Pripojenie na vodovodné potrubie
Prívodná hadica
Zapojte spotrebič ku prívodu horúcej (max.
60°) alebo studenej vody.
Ak sa horúca voda privádza z alternatívnych,
ekologických zdrojov energie (napr. solárnych alebo fotovoltaických panelov alebo ve-
electrolux 75
Pozor Nepoužívajte prívodné hadice zo
starého spotrebiča.
Tlak vody nesmie prekročiť hraničné hodnoty
(pozrite 'Technické údaje'). Priemerný tlak
vody vo vodovode zistíte u miestnej vodárenskej spoločnosti.
Skontrolujte, či prívodná hadica nie je zalomená, stlačená alebo pokrútená.
Aby ste predišli únikom vody, utiahnite matice.
Pozor Spotrebič nezapájajte k novým
potrubiam, ani k potrubiam, ktoré neboli
dlho používané. Nechajte vodu tiecť
niekoľko minút, až potom pripojte
prívodnú hadicu.
Prívodná hadica je dvojstenná a je vybavená
vnútorným elektrickým káblom a bezpečnostným ventilom. Prívodná hadica je pod
tlakom iba pri privádzaní vody. Ak z prívodnej
hadice uniká voda, bezpečnostný ventil preruší prívod vody.
Pri zapájaní prívodnej hadice dávajte pozor:
• Neponárajte prívodnú hadicu, ani bezpečnostný ventil do vody.
• Ak sú prívodná hadica alebo bezpečnostný ventil poškodené, okamžite vytiahnite
zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
• Prívodnú hadicu s bezpečnostným ventilom smú vymeniť iba v servisnom stredisku.
chou. Predídete tak tomu, že sa odpadná
voda z umývadla dostane späť do spotrebiča.
2. Zapojte odtokovú hadicu ku stúpajúcemu odtokovému potrubiu s odvetraním
(minimálny vnútorný priemer 4 cm).
max 85 cm
max 400 cm
terných turbín), používajte prívod teplej vody
na zníženie spotreby energie.
Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnej prípojke s vonkajším závitom 3/4".
min 40 cm
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je zalomená, stlačená, čo by bránilo správnemu odtoku vody.
Keď spotrebič vypúšťa vodu, vyberte zátku
umývadla, aby sa predišlo tomu, že sa voda
vráti späť do spotrebiča.
Predĺženie odtokovej hadice nesmie byť dlhšie ako 2 m. Vnútorný priemer nesmie byť
menší ako priemer hadice.
Pri zapojení odtokovej hadice ku sifónu pod
umývadlom vyberte plastovú membránu (A).
Ak membránu nevyberiete, zvyšky jedál by
mohli sifón upchať
Varovanie Nebezpečné napätie
Spotrebič je vybavený bezpečnostným
zariadením, ktoré bráni návratu vody do
spotrebiča. Ak je sifón vybavený 'nevratným ventilom', tento ventil môže spôsobiť nesprávne vypúšťanie vody zo spotrebiča. Vyberte nevratný ventil.
Hadica na vypúšťanie vody
1. Odtokovú hadicu zapojte k sifónu umývadla a pripevnite ju pod pracovnou plo-
Pozor Skontrolujte, či sú vodovodné
prípojky utiahnuté, aby sa predišlo
únikom vody.
76 electrolux
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Výrobca nezodpovedá za
škody spôsobené nedodržaním
bezpečnostných predpisov.
Spotrebič uzemnite podľa bezpečnostných predpisov.
Skontrolujte, či sú napätie a príkon uvedené na výrobnom štítku zhodné s napätím a výkonom siete napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú
uzemnenú ochrannú zásuvku.
Nepoužívajte rozdvojky, konektory, ani
predlžovacie káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Prívodný elektrický kábel nevymieňajte
sami. Zavolajte servisné stredisko.
Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel prístupný aj po inštalácii.
Pri odpojení spotrebiča neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte zástrčku.
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo
jeho negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
Materiály obalov nepoškodzujú životné prostredie a dajú sa recyklovať. Plastové časti sú
označené napr. >PE<, >PS< a pod. Vhadzujte tieto materiály do príslušných odpadových nádob na recyklovateľný odpad.
Varovanie Pri likvidácii spotrebiča
postupujte nasledovne:
• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Odrežte prívodný elektrický kábel a
zástrčku a zlikvidujte ich.
• Zlikvidujte zámok dvierok. Predídete
tak tomu, že sa deti zamknú v spotrebiči a ohrozia tak svoj život.
electrolux 77
78 electrolux
electrolux 79
www.electrolux.com
www.electrolux.com.al
www.electrolux.bg
www.electrolux.cz
www.electrolux.sk
117953221-00-042009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising