Zanussi | ZDTS400 | User manual | ZANUSSI ZDTS400 Ръководство за употреба

ZANUSSI ZDTS400 Ръководство за употреба
Ръководство
за употреба
Съдомиялна
машина
ZDTS 400
Благодарим ви за избора на
нашия уред
Желаем ви много радост с вашия нов уред
и се надяваме, че ще изберете нашата
марка отново, когато купувате домакински
уреди.
Моля, прочетете това ръководство за
потребителя внимателно и го запазете през
целия срок на ползване на продукта като
документ за справки. Ръководството за
потребителя трябва да се предава на всеки
бъдещ собственик на уреда.
Съдържание
Информация за безопасност _ _ _ _ _ _ 3
Използване на миялен препарат _ _ _ _ 18
Командно табло _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Функция "мултитаб" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Изберете и стартирайте програма за
измиване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Разтоварване на съдомиялната
машина _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Програми за измиване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Грижи и почистване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Първа употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Опазване на околната среда _ _ _ _ _ 23
Задаване на омекотителя на
водата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Как да постъпите, ако _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Използване на сол за съдомиялни
машини _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Използване на препарат за
изплакване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Зареждане на прибори и съдове _ _ _ _ 15
Технически данни _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
Данни за потреблението _ _ _ _ _ _ _ _ 27
Съвети за изпитателните
центрове _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27
Инсталиране _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
Запазваме си правото на изменения
2
Информация за безопасност
От интерес на вашата безопасност и за
осигуряване на правилна употреба, преди
да инсталирате и използвате съдомиялната
машина за пръв път, прочетете това ръководство за потребителя внимателно,
включително препоръките и
предупрежденията в него. За да избегнете
ненужни грешки и злополуки, важно е да
внимавате всички хора, които използват
уреда, да са напълно запознати с неговата
работа и средствата за предпазване.
Запазете тези инструкции и се погрижете те
да останат към уреда, ако той бъде преместен или продаден, така че всеки, който го
използва през целия му срок на експлоатация, да бъде добре информиран за
употребата и безопасността на уреда.
Правилно използване
• Тази съдомиялна машина е
предназначена единствено за миене на
домакински прибори, подходящи за
машинно миене.
• Не поставяйте в съдомиялната машина
разтворители. Това може да предизвика
избухване.
• Ножовете и другите прибори с остри
върхове и ръбове трябва да се поставят
в кошничката за прибори с острието
надолу или в хоризонтално положение в
горната кошница.
• Използвайте само продукти (миялни
препарати, сол и препарат за
изплакване), подходящи за съдомиялни
машини.
• Избягвайте отваряне на вратичката по
време на работа на уреда, защото може
да излезе гореща пара.
• Не изваждайте съдове от съдомиялната
машина преди завършване на цикъла на
миене на съдове.
• След употреба изключете уреда от
захранването и затворете крана за
подаване на вода.
• Този уред трябва да бъде обслужван от
упълномощен мрежов сервизен център и
трябва да бъдат използвани само
оригинални резервни части.
• При никакви обстоятелства не трябва да
се опитвате да поправяте уреда сами.
Ремонтите, извършени от неопитни хора,
могат да причинят повреда или сериозни
неизправности. Свържете се с вашия местен Сервизен център. Винаги
настоявайте за оригинални резервни части.
Общи мерки за безопасност
• Миялните препарати за съдове може да
оказват разяждащо действие в зоната на
очите, устата и гърлото. Това може да е
опасно за живота! Спазвайте
инструкциите за безопасност на
производителя на съдомиялната
машина.
• Водата в съдомиялната машина не е
питейна вода. В машината може да се
съдържат остатъци от миялни препарати.
3
• Внимавайте вратичката на
съдомиялната машина да бъде винаги
затворена, когато не се зарежда или
разрежда. По този начин ще избегнете
удар в отворената вратичка и нараняване
на някого.
• Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Безопасност за децата
• Този уред е предназначен за работа от
възрастни хора. Не разрешавайте на
децата да използват съдомиялната
машина без надзор.
• Съхранявайте опаковъчните материали
далеч от обсега на деца. Съществува
опасност от задушаване.
• Пазете всички миялни препарати на
сигурно място, далеч от местата,
достъпни за деца.
• Пазете децата далеч от съдомиялната
машина, когато вратичката е отворена.
Инсталиране
• Проверете съдомиялната машина за
възможна повреда по време на
транспортирането. Не използвайте
повредена машина. Ако съдомиялната
машина е повредена, обърнете се към
доставчика.
4
• Всички опаковъчни материали трябва да
бъдат свалени преди употреба.
• Всякакви електротехнически работи,
необходими за инсталирането на този
уред, трябва да се извършват от квалифициран електротехник или компетентно
лице.
• По причини на безопасност е опасно
извършването на реконструиране и
модифициране на този продукт по
какъвто и да било начин.
• Не използвайте съдомиялната машина,
ако кабелът на електрозахранването и
маркучите за вода са повредени; или ако
командното табло, работният плот или
зоната на цокъла са повредени, така че
има лесен достъп до вътрешността на
уреда. Свържете се с вашия местен Сервизен център, за да избегнете рисковете.
• Не бива никога да се пробива
съдомиялната машина от която и да било
страна, за да се предотврати повреда на
хидравличните и електрически
компоненти.
ВНИМАНИЕ!
За свързването към електроснабдяването и
водопровода внимателно следвайте
инструкциите, дадени в съответните
раздели.
Командно табло
1
2
3
4
5
6
7
8
Бутон Вкл./изкл.
Цифров дисплей
Бутон за избор на програма
Бутон Отложен старт
Бутон Multitab
Бутон Отказ
Индикаторни лампички
Бутони за функции
5
Цифров дисплей
На цифровия дисплей е показано:
– нивото на твърдост, на което е настроен
омекотителят на водата,
– активирането/деактивирането на дозатора на
препарата за изплакване (САМО при
Multitabактивна функция ),
– номерът, отговарящ на избраната програма за
измиване,
– приблизителното оставащо време на
работещата програма,
– краят на програмата за измиване (на цифровия
дисплей се появява нула),
– отброяването на времето до отложен старт,
– кодове на грешка, отнасящи се до
неизправността на уреда,
– активиране/деактивиране на звуковите сигнали.
Бутони за функции
С помощта на тези бутони могат също да се задават следните функции:
– настройка на омекотителя на водата,
– активиране/деактивиране на дозатора за препарат за изплакване при активна функция
Multitab,
– активиране/деактивиране на звуковите сигнали.
Индикаторни лампички
Сол
Светва при изчерпване на специалната сол.
Може да остане да свети няколко часа след
зареждането на сол.
Препарат за изплакване
Светва при изчерпване на препарата за
изплакване.
Режим на настройка
Ако свети лампичката на бутона за избор на
програма и на цифровия дисплей се виждат
2 хоризонтални линии (- -), уредът е в режим
на настройка.
Винаги помнете, че когато се изпълняват
операции от вида на:
6
• избор на програма за измиване
• настройка на омекотителя на водата
• активиране/деактивиране на дозатора на
препарата за изплакване
• активиране/деактивиране на звуковите
сигнали
уредът ТРЯБВА да бъде в режим на
настройка.
ВАЖНО!
Ако лампичката на бутона за избор на
програма свети и на цифровия дисплей се
вижда продължителността на програмата (в
минути), последната изпълнявана програма
все още е настроена.
В този случай програмата трябва да се
отмени.
Натиснете и задръжте бутона Отказ, докато
на цифровия дисплей се покажат две
хоризонтални линии. Програмата е
прекратена и машината сега е в режим
настройка.
Звукови сигнали
Звуковите сигнали са въведени, за да може
да се покаже кои операции извършва
съдомиялната машина:
– настройка на омекотителя на водата,
– край на програмата за измиване,
– включване на аларма при неизправност
на машината.
Фабрична настройка: звуковите сигнали са
активирани
Възможно е звуковите сигнали да се деактивират.
Деактивиране/активиране на
звуковите сигнали
1. Натиснете бутона "Вкл./изкл.".
Съдомиялната машина трябва да бъде
в режим на настройка.
2. Натиснете едновременно и задръжте
бутоните B и C, докато лампичките на
бутоните A, B и C започнат да мигат.
3. Натиснете бутона за функция С лампичките на бутоните за функции A и
B се изключват, а лампичката на бутона
C продължава да мига На цифровия
дисплей е показано текущото ниво.
Звуковите сигнали са
деактивирани
Звуковите сигнали са
активирани
4. За да смените настройката, натиснете
бутона за функция C отново; на цифровия дисплей ще се покаже новата
настройка.
5. 5. За да запаметите операцията,
изключете съдомиялната машина, като
натиснете бутона "Вкл./изкл.".
Изберете и стартирайте програма за измиване
ВАЖНО!
Изберете програмата за измиване и отложен старт при леко отворена вратичка.
Стартът на програмата или отброяването на
отложения старт ще започне само след
затварянето на вратичката. Дотогава е
възможно да променяте направените
настройки.
1. Уверете се, че кошниците са заредени
правилно и че разпръскващите рамена
се въртят свободно
2. Уверете се, че кранът на водата е отворен
3. Натиснете бутона "Вкл./изкл.".
Съдомиялната машина трябва да бъде
в режим на настройка.
7
4. Натиснете бутона за избор на програма,
докато на цифровия дисплей се покаже
номерът на необходимата програма
(вж. таблицата "Програми за
измиване").
Лампичката на бутона за избор на
програма и номерът на програмата мигат.
5. Затворете вратичката на съдомиялната
машина - програмата стартира
автоматично.
Задаване и стартиране на
програма с отложен старт
1. След като изберете програмата на
измиване, натиснете бутона за отложен
старт, докато мигащият брой часове за
отлагането се появи на цифровия дисплей. Стартът на избраната програма за
измиване може да се отложи между 1 и
19 часа.
2. Затворете вратичката на съдомиялната
машина - отброяването стартира
автоматично.
3. Стойността на отброяване намалява на
стъпки от 1 час.
4. Отварянето на вратичката ще прекъсне
отброяването. Затворете вратичката;
отброяването ще продължи от точката,
в която е било прекъснато.
5. След като изтече срокът за отлагане на
старта, програмата ще стартира
автоматично.
След като започне програмата за измиване,
се появява оптичен сигнал с форма на точка
на пода под вратичката на съдомиялната
машина.
8
Този оптичен сигнал ще остане да свети
през цялото времетраене на програмата за
измиване.
Ако уредът е инсталиран по-високо с
вратичка на шкафа, подравнена
вертикално, оптичният сигнал няма да се
вижда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прекъсвайте или отменяйте протичаща
програма за измиване САМО ако е
абсолютно необходимо.
Внимание! Когато вратичката се отвори,
може да излезе гореща пара. Отваряйте
вратичката внимателно.
Отмяна на отложен старт или
протичаща програма за
измиване
• Натиснете бутона Отказ, докато на цифровия дисплей се покажат две
хоризонтални линии.
• Отмяната на отложения старт включва и
отмяна на зададената програма за
измиване. В този случай трябва отново
да изберете програмата за измиване.
• Ако трябва да се избира нова програма
за измиване, проверете дали има миялен
препарат в дозатора за миялен препарат.
Прекъсване на протичаща
програма за измиване
• Отворете вратичката на съдомиялната
машина; програмата ще спре. Затворете
вратичката; програмата ще стартира от
точката, в която е била прекъсната.
Край на програмата за
измиване
• Съдомиялната машина автоматично ще
спре и звуков сигнал ще ви информира за
края на програмата за измиване.
• След като завърши програмата,
оптичният сигнал на пода под вратичката
на съдомиялната машина ще се изключи.
1. Отворете вратичката на съдомиялната
машина.
2. На цифровия дисплей се вижда 0.
3. Изключете съдомиялната машина, като
натиснете бутона "Вкл./изкл.".
4. Оставете я открехната и изчакайте
няколко минути, преди да извадите
съдовете; по този начин те ще са похладни и изсушаването ще се подобри.
Програми за измиване
Програма
Степен на
замърсяване
Тип зареждане
Описание на
програмата
1
Изплакване и
задържане
Всякакво.
1 студено изплакване
Частично зареждане (да се допълва по-късно през (за избягване на
деня).
слепване на остатъците
храна).
Тази програма не
изисква използването
на миялен препарат.
2
Интензивно 70°
Силно замърсяване
3
Нормално 65°
Нормално замърсяване Чинии и прибори
Чинии, прибори,
тенджери и тигани
Предмиене
Основно измиване
2 междинни изплаквания
Заключително
изплакване
Изсушаване
Предмиене
Основно измиване
1 междинно изплакване
Заключително
изплакване
Изсушаване
9
Програма
Степен на
замърсяване
Тип зареждане
Описание на
програмата
4
Нормално 65°без
предмиене
Нормално замърсяване Чинии и прибори
Основно измиване
1 междинно изплакване
Заключително
изплакване
Изсушаване
5
Интензивно 65°
Силно замърсяване
Чинии, прибори,
тенджери и тигани
Предмиене
Основно измиване
2 междинни изплаквания
Заключително
изплакване
Изсушаване
6
Бързо 30 мин. 60°
Леко замърсяване
Чинии и прибори
Основно измиване
Заключително
изплакване
1)
Нормално замърсяване Чинии и прибори
Предмиене
Основно измиване
1 междинно изплакване
Заключително
изплакване
Изсушаване
8
Бързо 50°
Нормално замърсяване Чинии и прибори
Основно измиване
1 междинно изплакване
Заключително
изплакване
Изсушаване
9
Стъкло 45°
Нормално замърсяване Фини чинии и стъклени
чаши
Основно измиване
1 междинно изплакване
Заключително
изплакване
Изсушаване
7
Еко 50°
2)
1) Идеална за измиване на частично заредена съдомиялна машина. Това е идеална всекидневна програма, направена
за нуждите на семейство от 4 души, които желаят да зареждат съдове и прибори само от закуска и вечеря.
2) Изпитателна програма за изпитателните лаборатории.
10
Първа употреба
Преди да използвате съдомиялната
машина за пръв път:
• Уверете се, че електрическите и водните
съединения са изпълнени според
инструкциите за инсталиране
• Свалете всички опаковки отвътре на
уреда
• Настройте омекотителя на водата
• Налейте 1 литър вода в резервоара за
солта и после го заредете със сол за
съдомиялна машина
• Напълнете дозатора за препарат за
изплакване
Ако искате да използвате комбиниран миялен препарат на таблетки, например: "3 в 1",
"4 в 1", "5 в 1" и т. н... задайте функцията
Multitab (вж. функция Multitab).
Задаване на омекотителя на водата
Съдомиялната машина е снабдена с омекотител на водата, предназначен да
отстранява минералите и солите от
подаваната вода, тъй като те биха имали
негативен ефект върху работата на уреда.
Колкото по-високо е съдържанието на тези
минерали соли, толкова по-твърда е водата.
Твърдостта на водата се измерва в
еквивалентни скали - германски градуси (°
Твърдост на водата
dH), френски градуси (°TH) и mmol/l (милимол/литър - международна единица за твърдост на водата).
Омекотителят трябва да се регулира в съответствие с твърдостта на водата във вашия регион. Вашата водоснабдителна компания може да ви информира каква е
твърдостта на водата във вашия регион.
Регулиране на настройката на
твърдостта
Използване
на сол
°dH
°TH
mmol/l
ръчно
електронно
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
ниво 10
да
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
ниво 9
да
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
ниво 8
да
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
ниво 7
да
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
ниво 6
да
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
ниво 5
да
11
Твърдост на водата
Регулиране на настройката на
твърдостта
Използване
на сол
°dH
°TH
mmol/l
ръчно
електронно
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
ниво 4
да
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
ниво 3
да
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
ниво 2
да
<4
<7
< 0,7
1
ниво 1
не
Омекотителят на водата трябва да се
настройва и по двата начина: ръчно - с
използване на скалата за твърдост на
водата, и електронно.
Ръчна настройка на омекотителя на водата (вж. табл.)
Омекотителят на водата е настроен фабрично на
положение 2.
Поставете ключа в положение 1 или 2
Електронна настройка
Съдомиялната машина е настроена
фабрично на положение 5.
1. Натиснете бутона On/Off.
Съдомиялната машина трябва да бъде
в режим на настройка.
2. Натиснете едновременно и задръжте
бутоните B и C, докато лампичките на
бутоните A, B и C започнат да мигат.
3. Натиснете бутона за функция A лампичките на бутоните B и C се изключват, а лампичката на бутона A
продължава да мига. На цифровия дисплей се показва текущото ниво и се чува
12
поредица от редуващи се звукови
сигнали.
Примери:
се показва, 5 редуващи се звукови
сигнали, пауза и т. н… = ниво 5
се показва, 10 редуващи се звукови
сигнали, пауза и т. н… = ниво 10
4. За да смените нивото, натиснете бутона
за функция A. При всяко натискане на
бутона нивото се променя. (За избора
на ново ниво вж. таблицата.)
Примери: Ако текущото ниво е 5, като
натиснете веднъж бутона A, се избира
ниво 6.
Ако текущото ниво е 10, като натиснете
веднъж бутона A, се избира ниво 1.
5. За да запаметите операцията,
изключете съдомиялната машина, като
натиснете бутона "Вкл./изкл.".
Използване на сол за съдомиялни машини
ВНИМАНИЕ!
Използвайте само специализирана сол,
предназначена за съдомиялни машини.
Развинтете капачката.
Само преди първото
зареждане със сол,
напълнете резервоара
за солта с вода.
Като използвате
приложената фуния,
сипете солта, докато резервоарът не се
напълни със сол.
ВАЖНО!
Веднага стартирайте цялостна програма.
ВАЖНО!
При добавянето на сол от резервоара ще прелива
вода.
Отстранете всеки остатък от сол.
Поставете на място
капачката, като я
завъртите плътно докрай по часовниковата
стрелка с щракване.
ВАЖНО!
Допълнете специална сол, когато
лампичката на командното табло свети.
13
Използване на препарат за изплакване
Отворете капака.
Заредете с препарат за
изплакване.
Максималното ниво на
зареждане е
обозначено с "max"
Изчистете прелялото
количество препарат за
изплакване. Затворете
капака и натиснете,
докато се заключи.
ВАЖНО!
ВНИМАНИЕ!
Допълнете препарат за изплакване, когато
Не зареждайте отделението за препарат за
изплакване с други препарати (напр. препарат за лампичката на командното табло свети.
почистване на съдомиялни машини, течен миялен
препарат). Това може да повреди уреда.
Регулиране на дозирането на препарата за изплакване
Увеличете дозата, ако има капки вода или варовити Намалете дозата, ако има белезникави следи
петна върху съдовете след измиването.
върху съдовете или синкав филм върху стъклените
чаши или остриетата на ножовете.
Отворете капака.
14
Задайте нивото на
Затворете капака и
дозиране. (Дозирането е натиснете, докато се
настроено фабрично на заключи.
положение 4.)
Зареждане на прибори и съдове
В съдомиялната машина не трябва да се
измиват гъби, домакински кърпи и други
предмети, които поглъщат вода.
• Преди да заредите съдовете, направете
следното:
– Отстранете всички остатъци от храна
и други.
– Размекнете остатъците от спечена
храна в тиганите
• Когато зареждате приборите и съдовете,
отбележете:
– Съдовете и приборите не трябва да
пречат на въртенето на
разпръскващите рамена.
– Зареждайте съдовете, напр. чаши,
тенджери и др., с отвора надолу, така
че водата да не може да се събира на
дъното на съда.
– Съдовете и приборите не трябва да се
поставят един в друг или да се покриват един от друг.
– За да избегнете повреда на чашите, те
не трябва да се докосват.
– Поставяйте дребните предмети в
кошничката за прибори.
• Пластмасовите съдове и тигани с
незалепващо покритие са склонни към
задържане на капки вода; тези предмети
няма да се изсушават толкова добре,
колкото предметите от порцелан и
стомана.
• Леките предмети (пластмасови купи и
др.) трябва да се поставят в горната
кошница и да се подреждат така, че да не
се движат.
За измиване в съдомиялната машина следните прибори и съдове
не са подходящи:
са ограничено подходящи:
• Прибори с дървени, рогови, порцеланови или
• Каменни съдове могат да се мият в
седефени дръжки.
съдомиялната машина само ако са специално
означени
от производителя като годни за
• Пластмасови предмети, които не са
измиване в съдомиялна машина.
термоустойчиви.
• По-стари прибори със залепени части, които не • Глазираните шарки могат да помътнеят, когато
се измиват често в машина.
са термоустойчиви.
• Сребърните и алуминиеви части може да се
• Прибори или съдове с гербове.
обезцветят при измиване: Остатъци, например
• Калаени или медни предмети.
от белтък, жълтък и горчица, често предизвикват
• Чаши от оловен кристал.
обезцветяване и ръжда върху среброто. Затова
• Стоманени предмети, които ръждясват.
винаги почиствайте незабавно остатъците от
• Дървени паници.
среброто, ако няма да бъде измито веднага след
употреба.
• Предмети от синтетични влакна.
15
Заредете приборите. За
най-добри резултати
препоръчваме да
използвате
приложената кошничка
за прибори (ако
размерите на приборите
позволяват)
Двата реда шишове на
долната кошница могат
лесно да се свалят
надолу, за да позволят
зареждане на тенджери,
тигани и купи.
16
Поставяйте ножовете и
другите прибори с
острие или ръбове с
дръжките нагоре. Опасност от нараняване!
Заредете долната
кошница. Подредете
чиниите и големите
капаци по края на
кошницата.
Заредете горната
За по-високи предмети,
кошница. Леките
рафтовете за чаши мопредмети (пластмасови гат да се сгънат нагоре.
купи и др.) трябва да се
поставят в горната
кошница и да се подреждат така, че да не се движат.
Регулиране на височината на
горната кошница
преместите горната кошница в най-горното
положение.
Ако се измиват много големи чинии, можете
да ги заредите в долната кошница, като
Максимална височина на съдовете в:
горната кошница
долната кошница
При повдигната горна кошница
20 см
31 см
При свалена горна кошница
24 см
27 см
За преместване на по-високо положение,
постъпете както следва:
1. Дръпнете кошницата навън до упор.
2. Внимателно повдигнете двете страни нагоре,
докато механизмът се закачи и кошницата
стане стабилна.
17
За сваляне на кошницата в първоначално положение, постъпете както следва:
1. Дръпнете кошницата навън до упор.
2. Внимателно повдигнете двете страни нагоре и
след това позволете на механизма да слезе
надолу бавно, като го придържате.
ВАЖНО!
Никога не повдигайте и не спускайте
кошницата само от едната страна
ВАЖНО!
Когато кошницата е в по-високото положение, няма да можете да използвате
рафтовете за чаши.
Използване на миялен препарат
ВАЖНО!
Използвайте само миялни препарати,
подходящи за съдомиялни машини.
Отворете капака.
18
Съблюдавайте препоръките на
производителя за дозиране и съхранение.
Заредете миялния препарат в отделението A.
Съблюдавайте нивата
на дозиране.
За програми с
предмиене добавете
допълнителна доза миялен препарат в
отделениетоB.
При използване на мия- Затворете капака.
лен препарат на
таблетки: поставете
таблетките миялен препарат в отделението A.
Миялен препарат на таблетки
Миялните препарати на таблетки от
различни производители се разтварят с
различна скорост. По тази причина някои
миялни препарати на таблетки не постигат
пълната си мощност на почистване по
време на кратките програми. Затова при
използване на миялен препарат на таблетки
трябва да се използват дълги програми на
измиване, за да се гарантира пълното
отстраняване на остатъците на миялния
препарат.
Функция "мултитаб"
Уредът е снабден с функция Multitab, която
позволява използването на комбинирани
таблетки миялен препарат тип "Multitab ".
Тези продукти са миялни препарати с
комбинирана функция за измиване,
изплакване и сол. Те съдържат и други
различни агенти, в зависимост от вида
таблетки, който използвате ("3 в 1", "4 в 1",
"5 в 1" и т. н...)
Проверете дали такива миялни препарати
са подходящи за вашата степен на твърдост
на водата. Вижте инструкциите на
производителя.
След като тази функция се избере, тя ще
остане активна за следващите програми за
измиване.
При избора на тази функция притокът на
препарат за изплакване и сол от съответния
резервоар автоматично се деактивира, а
също и съответните индикатори за солта и
препарата за изплакване.
Изберете функцията Multitab преди
началото на програмата за измиване.
При използването на функцията Multitab
времетраенето на циклите може да се
промени.
След като програмата е пусната,
"функцията Multitab " НЕ може вече да се
променя.
Ако искате да изключите функцията
Multitab , трябва да отмените настроената
програма и след това да деактивирате
19
функцията Multitab . В този случай трябва да
настроите отново програма за измиване (и
желаните специални функции).
Активиране/деактивиране на
функция Multitab
Натиснете бутона Multitab : съответната
индикаторна лампичка светва. Това
означава, че функцията е активна.
Натиснете бутона Multitab още веднъж, за
да изключите функцията: индикаторната
лампичка изгасва.
ВАЖНО!
Ако резултатите от изсушаването не са
задоволителни, предлагаме следното:
1. Заредете дозатора за препарат за
изплакване с препарат за изплакване.
2. Активирайте дозатора за препарат за
изплакване.
3. Задайте дозата на изплакване на позиция 2.
• Активирането/деактивирането на
препарата за изплакване е възможно
само при активна функция Multitab .
Активиране/деактивиране на
дозатора за препарат за
изплакване
1. Натиснете бутона "Вкл./изкл.".
Съдомиялната машина трябва да бъде
в режим на настройка.
2. Натиснете едновременно и задръжте
бутоните B и C, докато лампичките на
бутоните A, B и C започнат да мигат.
20
3. Натиснете бутона за функция B лампичките на бутоните A и C се изключват, а лампичката на бутона B
продължава да мига. На цифровия дисплей е показана текущата настройка.
Дозатор за препарат за
изплакване деактивиран
Дозатор за препарат за
изплакване активиран
4. За да промените тази настройка,
натиснете бутона B отново, докато на
цифровия дисплей не се покаже новата
настройка.
5. За да запаметите операцията,
изключете съдомиялната машина, като
натиснете бутона "Вкл./изкл.".
Ако решите да се върнете към системата
на стандартен миялен препарат,
направете следното:
1. Изключете функцията Multitab .
2. Заредете отново резервоара за сол и
резервоара за миялен препарат.
3. Регулирайте настройката на ниво на
твърдост на водата и изпълнете 1
нормална програма на измиване без
зареждане на съдове.
4. Регулирайте настройката на твърдостта
на водата в съответствие с твърдостта
на водата във вашия регион.
5. Регулиране на дозирането на препарата
за изплакване.
Разтоварване на съдомиялната машина
• Горещите съдове са по-чувствителни при
удари.
Затова съдовете трябва да се оставят да
изстинат и след това да се изваждат от
уреда.
• Изпразнете долната кошница първо, а
след това горната кошница; така ще се
избегне капенето на вода от горната
кошница върху съдовете в долната.
• Може да се появи вода върху страните и
вратичката на съдомиялната машина,
тъй като неръждаемата стомана става
по-хладна от съдовете.
ВНИМАНИЕ!
Когато програмата за измиване свърши,
препоръчва се съдомиялната машина да се
изключва от контакта и кранът на водата да
се затваря.
Грижи и почистване
Почистване на филтрите
ВАЖНО!
НИКОГА не използвайте съдомиялната
машина без филтри. При неправилно
Почистете обстойно
филтрите A, B и C под
течаща вода.
поставяне на филтрите ще се получат лоши
резултати от измиването.
Завъртете дръжката на
около 1/4 оборот и
извадете филтрите B и
C.
Извадете филтъра A от
основата на
отделението за
измиване.
21
Поставете на място
филтрите и ги
заключете, като
завъртите дръжката по
часовниковата стрелка
до упор.
Почистване на
разпръскващите рамена
НИКОГА не се опитвайте да сваляте
разпръскващите рамена.
Ако в отворите на разпръскващите рамена
са се натрупали остатъци от замърсяване,
отстранете ги с коктейлна пръчица.
Външно почистване
Почистете външните повърхности на
машината и командното табло с влажна
мека кърпа. Ако е необходимо, използвайте
само неутрални миялни препарати. Никога
не използвайте абразивни продукти,
стъргалки или разтворител (ацетон, трихлоретилен и др....).
Почистване отвътре
Уплътненията около вратата, дозаторите за
миялния препарат и препарата за
изплакване трябва да се почистват редовно
с влажна кърпа.
22
Препоръчваме на всеки 3 месеца да
изпълнявате програма за измиване за силно
замърсени съдове, като използвате миялен
препарат, но без съдове.
Продължителни периоди на
бездействие
Ако няма да използвате машината продължителен период от време, се препоръчва да
направите следното:
1. Извадете щепсела от контакта и
затворете водата.
2. Оставете вратичката открехната, за да
предотвратите формирането на плесен
и неприятни миризми.
3. Оставете вътрешността на
съдомиялната машина чиста.
Предпазни мерки срещу
замръзване
Избягвайте да поставяте машината на място, където температурата е под 0°C. Ако
това е неизбежно, изпразнете машината,
затворете вратичката на уреда, разкачете
тръбата за подаване на вода и я изпразнете.
Преместване на машината
Ако трябва да преместите машината (смяна
на жилище и др....):
1. Извадете щепсела от контакта.
2. Затворете крана на водата.
3. Откачете маркучите за подаване и
източване на вода.
4. Издърпайте навън машината заедно с
маркучите.
При транспортиране избягвайте да
накланяте много машината.
Опазване на околната среда
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакинските
отпадъци. Вместо това, той трябва да се
предаде в специализиран пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Като се погрижите този продукт
да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие
ще помогнете за предотвратяване на
възможните негативни последствия за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да бъдат предизвикани от
неправилното изхвърляне като отпадък на
този продукт. За по-подробна информация
за рециклиране на този продукт се обърнете
към местната градска управа, службата за
вторични суровини или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
Пластмасовите компоненти са означени с
маркировка, напр. >PE<, >PS< и др.
Изхвърляйте опаковъчните материали в
съответния контейнер на местата за битови
отпадъци
ВНИМАНИЕ!
Когато един уред вече няма да се използва:
• Извадете щепсела от контакта.
• Отрежете кабела и щепсела и ги
изхвърлете.
• Свалете ключалката на вратичката. Така
няма да е възможно деца да се затворят
вътре в уреда, което да застраши живота
им.
Опаковъчен материал
Опаковъчните материали са безопасни за
околната среда и могат да се рециклират.
23
Как да постъпите, ако
Съдомиялната машина не се включва или
спира по време на работа.
Някои проблеми се дължат на липса на проста настройка или пропуски, като те могат
да се отстранят с помощта на индикациите,
описани в таблицата, без да се вика техник.
Код на грешка и неизправност
Изключете съдомиялната машина и
извършете следните препоръчителни действия за коригиране.
Възможна причина и решение
•
се появява на цифровия дисплей.
• оптичният сигнал с форма на точка мига
• звуков сигнал с прекъсване
Съдомиялната машина не се пълни с вода.
• Кранът на водата е запушен или пълен с котлен
камък.
Почистете крана на водата.
• Кранът на водата е затворен. Отворете крана на
водата.
• Филтърът (ако има такъв) в арматурата на резбования маркуч във вентила за подаване на
вода е запушен.
Почистете филтъра в резбования маркуч.
• Маркучът за подаване на вода не е прекаран
правилно или е прегънат или смачкан.
Проверете съединението на маркуча за
източване на вода.
•
се появява на цифровия дисплей.
• оптичният сигнал с форма на точка мига
• звуков сигнал с прекъсване
Съдомиялната машина не източва.
• Каналът на мивката е запушен.
Почистете канала на мивката.
• Маркучът за източване на вода не е прекаран
правилно или е прегънат или смачкан.
Проверете съединението на маркуча за
източване на вода.
•
се появява на цифровия дисплей.
• оптичният сигнал с форма на точка мига
• звуков сигнал с прекъсване
Активирано е устройството против наводнение.
• Затворете крана на водата и се обърнете към
местния Сервизен център.
24
Код на грешка и неизправност
Програмата не се включва.
След като тези проверки са направени;
включете съдомиялната машина.
Програмата ще продължи от точката, в
която е била прекъсната.
Ако неизправността или кодът на грешка се
появи отново, обадете се в Сервизния център.
За други кодове на неизправност, които не
са описани в горната таблица, обърнете се
към местния Сервизен център.
Възможна причина и решение
• Вратичката на съдомиялната машина не е добре затворена. Затворете вратичката.
• Щепселът не е поставен в контакта. Поставете
щепсела в контакта.
• Изгорял е предпазител в таблото на
домакинството.
Сменете предпазителя.
• Зададен е отложен старт.
Ако съдовете трябва да се измият незабавно,
отменете отложения старт.
Обърнете се към местния Сервизен център,
като съобщите модела (Mod.), номера на
продукт (PNC) и серийния номер (S.N.). Тази
информация може да се намери на
табелката с данни, която е поставена
отстрани на вратичката на съдомиялната
машина. За да можете да имате тези номера
винаги под ръка, препоръчваме да си ги
запишете тук:
Mod. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Резултатите от измиването не са задоволителни
Съдовете не са чисти
• Избрана е неправилна програма за измиване.
• Съдовете са подредени по такъв начин, че не
позволяват водата да достигне до всички части
на повърхността им. Кошниците не трябва да се
претоварват.
• Разпръскващите рамена не се въртят свободно
поради неправилно нареждане на съдовете.
• Филтрите в основата на отделението за
измиване са мръсни или неправилно поставени.
• Използван е твърде малко или никакъв миялен
препарат.
• Когато има варовити отлагания върху съдовете;
резервоарът за солта е празен или е зададено
неправилно ниво за омекотителя на водата.
• Съединението на маркуча за източване е
изпълнено неправилно.
• Капакът на резервоара за солта не е затворен
плътно.
Съдовете са мокри и не блестят
• Не е използван препарат за изплакване.
• Дозаторът за препарат за изплакване е празен.
Има черти, млечни петна или синкаво покритие
върху стъклените чаши и чиниите
• Намалете дозата на препарата за изплакване.
Има засъхнали водни капки върху стъклените
чаши и чиниите
• Увеличете дозата на препарата за изплакване.
• Причината може да е в миялния препарат.
Обадете се на линията за грижи за клиентите на
производителя на миялния препарат.
Ако след всички проверки проблемът
продължава да съществува, обърнете се
към вашия местен Сервизен център.
Технически данни
Размери
26
Ширина x височина x дълбочина 44,6 x 81,8-89,8 x 55,5
(см)
Свързване към електрическата
мрежа
Напрежение - обща мощност предпазител
Информацията за електрическото свързване е дадена на табелката
с данни на вътрешния ръб на вратичката на съдомиялната машина.
Налягане на подаваната вода
Минимум - максимум
(MPa)
0,05 - 0,8
Вместимост
Комплекти
9
Данни за потреблението
Стойностите на потребление са
ориентировъчни и зависят от налягането и
температурата на водата, а също и от
промените в захранването и количеството
съдове.
Стойности на потребление
Програма
Продължителност на
програмата (в минути)
Консумация на енергия (в kWh)
Вода (литри)
12
0,1
3,5
2 Интензивно 70°
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
3 Нормално 65°
90 - 100
1,1 - 1,2
15 - 16
4 Нормално 65°без
предмиене
80 - 90
1,1 - 1,2
12 - 13
5 Интензивно 65°
80 - 90
1,5 - 1,7
18 - 20
6 Бързо 30 мин. 60°
30
0,8
8
7 Икономично 50°
(Изпитателна
програма за
изпитателните лаборатории)
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
8 Бързо 50°
45 - 55
0,8 - 0,9
10 - 11
9 Стъкло 45°
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
1 Изплакване и
задържане
27
Съвети за изпитателните центрове
Изпитанията в съответствие с EN 60704
трябва да се извършват при напълно зареден уред и с използване на изпитателната
програма (вж. "Стойности на потребление")
Изпитанията в съответствие с EN 50242
трябва да се извършват с пълен резервоар
за сол и пълен дозатор за препарата за
изплакване и с използване на
изпитателната програма (вж. "Стойности на
потребление").
Пълно зареждане: 9 стандартни комплекта
Необходимо количество миялен препарат
5 г + 20 г (тип B)
Настройка на препарата за изплакване
позиция 4 (тип III)
Горна кошница без по-малка купа Горна кошница с по-малка купа и Кошничка за прибори
и салатена купа
салатена купа
рафтове за чаши: положение A
28
Долна кошница
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Всякакви електротехнически и/или
водопроводни работи, необходими за
инсталирането на този уред, трябва да се
извършват от квалифициран електротехник
и/или водопроводчик или компетентно лице.
Поставяне под плот
ВАЖНО!
Внимателно следвайте инструкциите на
приложения шаблон за вграждане в
съдомиялната машина и поставяне на
панела на мебелите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Съдомиялната машина трябва да е
подсигурена срещу накланяне.
Затова плотът, под който е закрепена,
трябва непременно да е здраво закрепен за
неподвижна конструкция (съседни кухненски шкафове, стена).
Тази съдомиялна машина е предназначена
за вграждане под кухненски плот или
работна повърхност.
Не са необходими други отваряния на
съдомиялната машина за проветряване, а
само за да се даде възможност водата да
напълни и да се прокарат маркучът за
източване и захранващият кабел.
Съдомиялната машина има регулируеми
крачета, за да се позволи регулирането на
височината.
При всички операции, които изискват достъп
до вътрешните компоненти, съдомиялната
машина трябва да е изключена от контакта.
След като уредът бъде инсталиран, той
трябва да е лесно достъпен за сервизния
техник, в случай че е необходим ремонт.
Нивелиране
Доброто нивелиране е от основна важност
за правилното затваряне и уплътняване на
вратичката.
Когато уредът е нивелиран правилно,
вратичката не са закача нито в една от
страните на шкафа. Ако вратичката не се
затваря правилно, разхлабете или
затегнете регулиращите крачета, докато
машината бъде нивелирана идеално. (Вж.
приложения шаблон.)
Водно съединение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Съдомиялната машина не трябва да се
свързва към открити уреди за вода или
моментални нагреватели на вода. Тази
съдомиялна машина може да се захранва
или с топла (макс. 60°), или със студена
вода. Въпреки това, ние препоръчваме
подаването на студена вода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте за свързване към водопровода
само нов набор маркучи; стари маркучи не
трябва да се използват повторно.
29
ВНИМАНИЕ!
Ако машината се свързва към нови тръби
или тръби, които не са били използвани
дълго време, трябва да пуснете да тече
вода за няколко минути, преди да свържете
маркуча за подаване.
Маркуч за подаване на вода с
предпазен вентил
Свържете маркуча за подаване на вода към
кран с резба 3/4".
След свързването на маркуча за подаване
на вода с двойни стени, предпазният вентил
е разположен след крана.
Ако маркучът за подаване на вода протече,
предпазният вентил спира притока на вода.
30
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електрическият кабел за предпазния вентил е в маркуча за подаване на вода с
двойни стени и е под напрежение.
Затова не потапяйте маркуча за подаване
на вода или предпазния вентил във вода.
Внимавайте, когато инсталирате маркуча за
подаване на вода
. Поставете маркуча за подаване на вода по
такъв начин, че той винаги да е по-ниско от
долния ръб на предпазния вентил.
Ако маркучът за подаване на вода или
предпазният вентил е повреден, незабавно
изключете щепсела от контакта.
ВНИМАНИЕ!
Маркуч за подаване на вода с предпазен
вентил ТРЯБВА да бъде заменян само от
Сервизния център.
Маркуч за оттичане
Свържете маркуча за
оттичане към мивката.
Необходима височина:
30 до 100 см над дъното
на съдомиялната
машина.
Осигурете маркучите да
не са прегънати,
смачкани или
заплетени.
Когато свързвате
маркуча за оттичане към
сифона под мивката, (A)
трябва да се свали
цялата пластмасова
мембрана. Ако не се
свали цялата мембрана,
това може да доведе до
натрупване на частици
храна с времето, които
да запушат сифона на
маркуча за оттичане.
Ако използвате удължител за маркуч за
източване, общата дължина не трябва да е
повече от 4 метра. Аналогично, вътрешният
диаметър на съединенията, използвани за
съединенията към канала, не трябва да е
по-малък от диаметъра на предоставения
маркуч.
Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Нормативната уредба за безопасност
изисква уредът да бъде заземен.
Преди да използвате уреда за пръв път,
уверете се, че номиналното напрежение и
типът захранване на табелката с данни
31
съвпада със захранването на мястото,
където трябва да се инсталира уредът.
Номиналната стойност на предпазителя
също е дадена на табелката с данни.
Винаги поставяйте щепсела в правилно инсталиран контакт със защита против токов
удар. Не трябва да се използват
разклонители, съединители и удължители.
Това може да доведе до риск от пожар
вследствие прегряване.
Ако е необходимо, контактът на домашната
инсталация трябва да се смени. В случай че
32
трябва да се смени електрическият кабел,
обърнете се към вашия местен Сервизен
център.
Щепселът трябва да е лесно достъпен след
инсталирането на уреда.
Никога не изключвайте уреда чрез дърпане
за кабела. Винаги дърпайте за щепсела.
Производителят не носи никаква отговорност при неспазване на горните предпазни
мерки за безопасност.
33
34
35
www.electrolux.com
117970720-00-012008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising