Zanussi | ZDTS400 | User manual | ZANUSSI ZDTS400 Uživatelský manuál

ZANUSSI ZDTS400 Uživatelský manuál
Návod k použití
Myčka nádobí
ZDTS 400
Děkujeme vám, že jste si vybrali náš
spotřebič
Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně
spokojenosti a doufáme, že při dalším nákupu
domácích spotřebičů budete opět uvažovat o
naší značce.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití
a uschovejte si ho jako základní pomůcku po
celou dobu životnosti spotřebiče. Návod k
použití předejte i všem dalším majitelům
spotřebiče.
Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Funkce Multitab _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Vyjmutí nádobí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Volba a spuštění mycího programu _ _ _ _ 6
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Mycí programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Poznámky k ochraně životního
prostředí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Při prvním použití _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Nastavení změkčovače vody _ _ _ _ _ _ _ 9
Použití soli do myčky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Co dělat, když... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Použití lešticího prostředku _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Údaje o spotřebě _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Vkládání příborů a nádobí _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Poznámky pro zkušebny _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Použití mycího prostředku _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
Zmĕny vyhrazeny
2
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití včetně
rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími
omyly a nehodami je důležité, aby se všechny
osoby, které budou používat tento spotřebič,
seznámily s jeho provozem a bezpečnostními
funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte,
aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho
přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším
osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou
dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Správné používání
• Tato myčka je určena k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v myčce.
• V myčce nepoužívejte žádná rozpouštědla.
Mohla by způsobit výbuch.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami
vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů,
nebo je položte vodorovně do horního koše.
• Používejte jen prostředky (mycí prostředky,
sůl a leštidla) vhodné pro myčky.
• Pokud je myčka v provozu, neotvírejte
dveře, mohla by uniknout horká pára.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z
myčky žádné nádobí.
• Po použití odpojte myčku od zdroje napájení
a vypněte přívod vody.
• Pokud by bylo zapotřebí spotřebič opravit,
obraťte se na autorizovaného servisního
technika, který by měl použít výhradně
originální náhradní díly.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič
sami. Opravy prováděné nezkušenými
osobami mají za následek zranění nebo vážné poškození spotřebiče. Obraťte se na
místní servisní středisko. Vždy žádejte
originální náhradní díly.
Všeobecné bezpečnostní
informace
• Mycí prostředky mohou způsobit chemické
popálení očí, úst a hrdla. Může dojít k
ohrožení života! Dodržujte bezpečnostní
pokyny výrobce mycího prostředku do
myčky.
• Voda v myčce není určena k pití. Mohou v
ní být zbytky mycího prostředku.
• Dbejte na to, aby byly dveře myčky vždy
zavřené, s výjimkou vkládání nebo vyjímání
nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu,
aby přes dveře někdo zakopl a zranil se.
• Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani
si na ně nestoupejte.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze
dospělé osoby. Děti by neměly používat
myčku bez dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny prací prostředky uložte na
bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
• Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte dětem, aby se k myčce přibližovaly.
3
Instalace
• Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k
poškození myčky. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li myčka poškozená,
obraťte se na dodavatele.
• Všechny obaly je nutné před použitím myčky
odstranit.
• Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou
nezbytné k zapojení této myčky, smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s příslušným
oprávněním.
• Změna technických parametrů, nebo
jakákoli jiná úprava spotřebiče je z bezpečnostních důvodů nebezpečná.
• Nikdy myčku nepoužívejte, pokud jsou
elektrické připojení nebo vodovodní hadice
Ovládací panel
4
poškozené; nebo v případě takového
poškození ovládacího panelu, pracovní
desky nebo podstavce, kdy je vnitřek
spotřebiče volně přístupný. Obraťte se na
místní servisní středisko, abyste se
nevystavovali možnému nebezpečí.
• Žádnou stranu myčky nesmíte vrtat, abyste
nepoškodili vodovodní a elektrické
komponenty.
POZOR
U elektrické a vodovodní přípojky se pečlivě
řiďte pokyny uvedenými v příslušných odstavcích.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tlačítko Zap/Vyp
Digitální displej
Tlačítko volby programu
Tlačítko Odložený start
Tlačítko Multitab
Tlačítko Zrušit
Kontrolky ukazatele
Tlačítka Funkce
Digitální displej
Na digitálním displeji se zobrazuje:
– stupeň tvrdosti, na který je změkčovač vody
nastavený,
– aktivace/deaktivace dávkovače leštidla ( POUZE jeli funkce Multitab aktivní),
– číslo odpovídající zvolenému mycímu programu
– přibližný zbývající čas probíhajícího programu,
– konec mycího programu (na digitálním displeji se
objeví nula),
– odpočítávání odloženého startu,
– poruchové kódy signalizující poruchy myčky
– aktivace/deaktivace zvukových signálů.
Tlačítka Funkce
Pomocí těchto tlačítek lze nastavit následující funkce:
– nastavení změkčovače vody,
– aktivaci/deaktivaci dávkovače leštidla, je-li funkce
Multitabaktivní.
– aktivaci/deaktivaci zvukových signálů.
Kontrolky ukazatele
Sůl
Rozsvítí se při vyčerpání soli.
Může svítit ještě několik hodin po doplnění soli.
Leštidlo
Rozsvítí se při vyčerpání leštidla.
Režim nastavení
Spotřebič je v režimu nastavení , jestliže
kontrolka volby programu svítí a na displeji jsou
vidět 2 vodorovné čárky (- -).
Nezapomeňte, že při provádění následujících
postupů:
• výběru mycího programu
• nastavení změkčovače vody
5
• aktivaci/deaktivaci dávkovače leštidla
• aktivaci/deaktivaci zvukových signálů
MUSÍ být spotřebič v režimu nastavení.
DŮLEŽITÉ
Jestliže kontrolka programu svítí a na displeji
je vidět délka (v minutách) programu, je stále
ještě nastavený naposled provedený program.
V tomto případě je nutné program zrušit.
Stiskněte a podržte tlačítko Zrušit , až se na
digitálním displeji objeví 2 vodorovné čárky.
Program se zruší a spotřebič je teď v režimu
nastavení.
Zvukové signály
Zvukové signály pomáhají zjistit, jakou fázi
právě myčka provádí:
– nastavení změkčovače vody,
– konec mycího programu,
– spuštění poplachu z důvodu poruchy myčky.
Nastavení z výroby: zvukové signály jsou
aktivované.
Zvukové signály můžete vypnout.
Deaktivace/aktivace zvukových
signálů
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí
musí být v režimu nastavení.
2. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C , až začnou kontrolky tlačítek
funkcí A , B a C blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce C , kontrolky tlačítek funkcí A a B zhasnou, a kontrolka
tlačítka funkce C bude stále blikat. Na digitálním displeji se zobrazí právě
nastavený stupeň.
zvukové signály jsou vypnuté
zvukové signály jsou zapnuté
4. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte opět
tlačítko funkce C: na digitálním displeji se
zobrazí nové nastavení.
5. 5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte
myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Volba a spuštění mycího programu
DŮLEŽITÉ
Zvolte mycí program a odložený start s lehce
pootevřenými dveřmi. V tomto případě se ale
program spustí, nebo se začne odpočítávat čas
až poté, co dveře zavřete. Až do tohoto
okamžiku je možné změnit provedené
nastavení.
1. Zkontrolujte, zda jsou koše správně
naplněny a ostřikovací ramena se mohou
volně otáčet.
2. Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený.
6
3. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí
musí být v režimu nastavení.
4. Stiskněte tlačítko volby programu, až se na
digitálním displeji objeví číslo odpovídající
požadovanému programu (viz tabulku
"Mycí programy").
Kontrolka tlačítka volby programu, a číslo
programu blikají.
5. Zavřete dveře myčky a program se spustí
automaticky.
Nastavení a spuštění programu
s odloženým startem
1. Po výběru mycího programu stiskněte
tlačítko odloženého startu, až se na digitálním displeji objeví blikající číslice počtu
hodin, o které má být program odložen.
Spuštění zvoleného mycího programu
můžete odložit o 1 až 19 hodin.
2. Zavřete dveře myčky, odpočítávání se
spustí automaticky.
3. Odpočítávání se zobrazuje v krocích po 1
hodině.
4. Otevřením dveří se odpočítávání přeruší.
Zavřete dveře; odpočítávání se opět spustí
od okamžiku, ve kterém bylo přerušeno.
5. Po uplynutí nastaveného času se program
spustí automaticky.
Po spuštění mycího programu se na podlaze
pod dveřmi myčky objeví bodový optický signál.
Optický signál svítí po celou dobu trvání mycího
programu.
Pokud je spotřebič instalovaný ve vyšší poloze
se zarovnanými krycími nábytkovými dveřmi,
optický signál nebude viditelný.
UPOZORNĚNÍ
Přerušení nebo zrušení probíhajícího
mycího programu provádějte JEN ve velmi
nutných případech.
Upozornění! Při otevření dveří může uniknout horká pára. Dveře otvírejte velmi
opatrně.
Zrušení odloženého startu
nebo probíhajícího mycího
programu
• Stiskněte tlačítko Zrušit , až se na digitálním
displeji objeví 2 vodorovné čárky.
• Zrušení odloženého startu znamená také
zrušení nastaveného mycího programu. V
tomto případě je nutné mycí program opět
zvolit.
• Chcete-li zvolit nový mycí program,
zkontrolujte, zda je v dávkovači mycího
prostředku mycí prostředek.
Přerušení probíhajícího
mycího programu
• Otevřete dveře myčky; program se zastaví.
Zavřete dveře; program se opět spustí od
okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Konec mycího programu
• Na konci programu se myčka automaticky
zastaví a zvukový signál vás upozorní na
konec mycího programu.
• Po skončení mycího programu optický signál na podlaze pod myčkou zmizí.
1. Otevřete dveře myčky.
2. Na digitálním displeji je vidět 0.
3. Vypněte myčku stiskem tlačítka vypínače
Zap/Vyp.
4. Nechte dveře myčky pootevřené, počkejte
několik minut, a teprve potom nádobí
vyjměte; nádobí tak vychladne a lépe se
vysuší.
7
Mycí programy
Program
Stupeň znečištění
Vhodný pro nádobí
jakýkoli
1
OPLACH A POZDRŽENĺ Částečná náplň (k pozdějšímu doplnění během dne).
Popis programu
1 studený oplach (aby se
zbytky jídel neslepily
dohromady).
Tento program
nevyžaduje použití
mycího prostředku.
2
INTENZIVNĺ 70°
velmi znečištěné
nádobí, příbory, hrnce a
pánve
předmytí
hlavní mytí
2 průběžné oplachy
závěrečný oplach
sušení
3
NORMÁLNĺ S
PŘEDMYTĺM 65°
normálně znečištěné
nádobí a příbory
předmytí
hlavní mytí
1 průběžný oplach
závěrečný oplach
sušení
4
NORMÁLNĺ BEZ
PŘEDMYTĺ 65°
normálně znečištěné
nádobí a příbory
hlavní mytí
1 průběžný oplach
závěrečný oplach
sušení
5
INTENZIVNĺ 65°
velmi znečištěné
nádobí, příbory, hrnce a
pánve
předmytí
hlavní mytí
2 průběžné oplachy
závěrečný oplach
sušení
6
RYCHLÉ MYTĺ 30' 60°
lehce znečištěné
nádobí a příbory
hlavní mytí
závěrečný oplach
nádobí a příbory
předmytí
hlavní mytí
1 průběžný oplach
závěrečný oplach
sušení
1)
normálně znečištěné
7
EKO S PŘEDMYTĺM 50°
2)
8
Program
Stupeň znečištění
Vhodný pro nádobí
Popis programu
8
RYCHLÉ MYTĺ 50°
normálně znečištěné
nádobí a příbory
hlavní mytí
1 průběžný oplach
závěrečný oplach
sušení
9
SKLO 45°
normálně znečištěné
křehké nádobí a sklo
hlavní mytí
1 průběžný oplach
závěrečný oplach
sušení
1) Ideální pro mytí nádobí v částečně naplněné myčce. Dokonalý denní program určený pro potřeby rodiny sestávající ze 4
osob, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a večeře.
2) Testovací program pro zkušebny.
Při prvním použití
Před prvním použitím myčky nádobí
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní
připojení v souladu s pokyny k instalaci.
• Vyjměte všechny obaly zevnitř spotřebiče.
• Nastavení změkčovače vody
• Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody a pak
doplňte sůl do myčky.
• Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
MultitabMultitabChcete-li použít kombinované
mycí tablety jako: "3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod...,
nastavte funkci Multitab (viz "Funkce Multitab").
Nastavení změkčovače vody
Myčka je vybavena změkčovačem vody, který
je určen k odstranění minerálů a solí z
přiváděné vody, které by mohly mít škodlivé
nebo nežádoucí účinky na provoz spotřebiče.
Čím je obsah těchto minerálů a soli vyšší, tím
je voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, německých stup-
ních (°dH), francouzských stupních (°TH) a
mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka
pro tvrdost vody).
Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti
vody v místě vašeho bydliště. Tvrdost vody ve
své domácnosti zjistíte u místního
vodárenského podniku.
9
Tvrdost vody
Nastavení změkčovače
Použití soli
°dH
°TH
mmol/l
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
stupeň 10
ano
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
stupeň 9
ano
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
stupeň 8
ano
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
stupeň 7
ano
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
stupeň 6
ano
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
stupeň 5
ano
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
stupeň 4
ano
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
stupeň 3
ano
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
stupeň 2
ano
<4
<7
< 0,7
1
stupeň 1
ne
Změkčovač vody musí být nastaven dvěma
způsoby: ručně, pomocí stupnice tvrdosti vody
a elektronicky.
Ruční nastavení změkčovače vody (viz tabulka)
Změkčovač vody byl ve výrobě nastaven do polohy 2.
Nastavte přepínač do
polohy 1 nebo 2.
Elektronické nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena na stupeň 5.
1. Stiskněte tlačítko On/Off. Myčka nádobí
musí být v režimu nastavení.
10
2. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C , až začnou kontrolky tlačítek
funkcí A , B a C blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce A , kontrolky tlačítek B a C zhasnou, a kontrolka tlačítka
funkce A bude i nadále blikat. Na digitálním
displeji se objeví aktuální stupeň a zazní
sled přerušovaných signálů.
Příklady:
zobrazeno, 5 přerušovaných zvukových signálů, přestávka, apod... = stupeň
5
zobrazení, 10 přerušovaných zvukových signálů, přestávka, apod... = stupeň
10
4. Stupeň můžete změnit stisknutím tlačítka
funkce A. Každým stisknutím tlačítka se
stupeň změní. (Při volbě nového stupně se
řiďte tabulkou).
Příklady: jestliže je aktuální stupeň 5, jedním stisknutím tlačítka A zvolíte stupeň 6.
jestliže je aktuální stupeň 10, jedním stisknutím tlačítka funkce A zvolíte stupeň 1.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku
stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Použití soli do myčky
POZOR
Používejte jen speciální sůl vhodnou pro
myčky.
Odšroubujte uzávěr.
Pomocí přiložené
Před prvním plněním
zásobníku na sůl do něj násypky doplňte sůl, až se
nalijte vodu.
zásobník úplně zaplní.
11
DŮLEŽITÉ
Okamžitě spusťte úplný program.
DŮLEŽITÉ
Při plnění zásobníku solí z něj bude vytékat voda.
Odstraňte veškerou rozsy- Uzávěr vraťte zpět a
panou sůl.
utáhněte ho doprava, až
se s cvaknutím zastaví.
DŮLEŽITÉ
Jakmile se rozsvítí kontrolka na ovládacím panelu, doplňte hladinu leštidla.
Použití lešticího prostředku
Otevřete víčko.
Rozlité leštidlo pečlivě
Doplňte leštidlo.
setřete. Zavřete víčko a
Maximální stupeň
doplnění je označen znač- stiskněte, až zapadne.
kou "max"
DŮLEŽITÉ
POZOR
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny (např. Jakmile se rozsvítí kontrolka na ovládací panelu, dočisticí prostředky pro myčky, tekuté mycí prostředky). plňte hladinu leštidla.
Poškodili byste tím myčku.
12
Seřízení dávkování leštidla
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na nádobí po umytí Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na nádobí po umytí
kapky vody nebo vápencové skvrny.
bělavé šmouhy, nebo je na skleněném nádobí nebo
ostří nožů namodralý film.
Otevřete víčko.
Nastavte stupeň
dávkování. (Dávka byla
ve výrobě nastavena do
polohy 4.)
Zavřete víčko a stiskněte,
až zapadne.
Vkládání příborů a nádobí
V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na
úklid ani jiné savé materiály.
• Před vložením nádobí:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel
a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách nechte
změknout.
• Při vkládání nádobí a příborů postupujte
takto:
– Talíře a příbory nesmí bránit otáčení
ostřikovacích ramen.
– Duté nádobí jako šálky, sklenice, hrnce
apod. pokládejte dnem vzhůru, aby se v
něm nemohla držet voda.
– Talíře a příbory nesmí ležet na sobě, nebo
se navzájem zakrývat.
– Sklenice se nesmí dotýkat, aby se
nepoškodily.
– Malé předměty vložte do košíčku na
příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilnavým povrchem se mohou držet vodní kapky;
toto nádobí neschne tak dobře jako
porcelánové a ocelové nádobí.
• Lehké kousky (plastové mísy apod.)
vkládejte do horního koše tak, aby se nemohly posunout.
13
Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce
nevhodné:
omezeně vhodné:
• Příbory s dřevěnými, rohovinovými, porcelánovými • Kameninové nádobí myjte v myčce pouze tehdy,
nebo perleťovými držadly.
jestliže to výrobce nádobí výslovně doporučil.
• Plastové předměty, které nejsou odolné vůči vyšší • Glazované vzory mohou při častém mytí vybledteplotě.
nout.
• Starší příbory s lepenými díly, které nejsou tepelně • Stříbrné a hliníkové nádobí často při mytí ztrácí
odolné
barvu. Vaječný bílek, žloutek a hořčice zanechávají
na stříbrném nádobí skvrny, nebo způsobují změnu
• Lepené příbory nebo talíře.
barvy. Jestliže stříbrné nádobí nebudete hned mýt,
• Měděné nebo cínové předměty.
tyto zbytky z něj raději ihned odstraňte.
• Olovnatý křišťál.
• Ocelové předměty podléhající korozi.
• Dřevěné mísy.
• Předměty ze syntetických vláken.
Vkládání příborů. K
lepšímu uložení příborů
doporučujeme používat
přiloženou mřížku na
příbory (pokud to velikost
příborů dovolí).
14
Nože a další náčiní s
ostrými špičkami nebo
hranami vkládejte držadly
nahoru. Hrozí nebezpečí
úrazu!
Naplnění dolního koše
Servírovací mísy a velké
poklice lze naskládat po
stranách koše.
Dvě řady držáků v dolním
koši lze lehce sklopit a získat tak místo k uložení
vložení hrnců, pánví a velkých mís.
Naplnění horního koše
Lehké kousky (plastové
mísy apod.) vkládejte do
horního koše tak, aby se
nemohly posunout.
Chcete-li mýt vysoké kusy
nádobí, můžete držáky
šálků vyklopit nahoru.
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete mýt velké kusy nádobí, nastavte
horní koš do vyšší polohy a pak je vložte do
dolního koše.
Maximální výška nádobí v:
horní koš
dolní koš
Se zdviženým horním košem
20 cm
31 cm
Se sníženým horním košem
24 cm
27 cm
15
Při zvýšení koše postupujte následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, až se mechanismus zachytí a koš je ve stabilní poloze.
Při snížení koše do původní polohy postupujte
následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, a pak
spusťte záchytný mechanismus pomalu dolů, stále
ho přitom držte.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nezdvihejte, ani nespouštějte koš pouze
na jedné straně.
DŮLEŽITÉ
Jestliže je koš ve vyšší poloze, nemůžete použít držáky na šálky.
Použití mycího prostředku
DŮLEŽITÉ
Používejte jen mycí prostředky vhodné pro
myčky.
Otevřete víčko.
16
Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a
uložení.
Do přihrádky A.
Dodržujte dávkování.
U programů s předmytím Při použití mycích tablet:
přidejte mycí prostředek i mycí tablety vložte do
do přihrádky B.
přihrádky A.
Mycí tablety
Mycí tablety od různých výrobců se rozpouští
různou rychlostí. Některé mycí tablety proto při
Zavřete víčko.
krátkých mycích programech plně nevyužijí
svůj mycí účinek. Používejte proto pro mycí
tablety dlouhé mycí programy, které zajišťují
úplné odstranění zbytků prášku.
Funkce Multitab
Tento spotřebič je vybavený funkcí Multitab,
která umožňuje použití kombinovaných mycích
tablet Multitab .
To jsou mycí prostředky, ve kterých se
kombinují funkce mytí, oplachování a soli. Mohou také obsahovat další různé složky podle
druhu zvolených tablet ("3 v 1", "4 v 1", "5 v 1"
apod....).
Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí prostředky
vhodné pro vaši tvrdost vody. Řiďte se pokyny
výrobce.
Zvolíte-li tuto funkci, zůstane aktivní také pro
následující mycí programy.
Po volbě této funkce je přítok lešticího
prostředku a soli z příslušných zásobníků
automaticky vypnutý, stejně jako kontrolky pro
doplnění soli nebo leštidla.
Vyberte funkci Multitab ještě před spuštěním
mycího programu.
Při použití funkce Multitab se může změnit
délka cyklu.
Jakmile již program běží, funkci Multitab již
NENÍ MOŽNÉ změnit.
Chcete-li funkci Multitab zrušit, je nutné zrušit
programové nastavení a pak funkci Multitab
vypnout. Pak musíte mycí program (a
požadované funkce) opět nastavit.
Zapnutí/vypnutí funkce
Multitab
Stiskněte tlačítko Multitab : příslušná kontrolka
se rozsvítí. To znamená, že je funkce aktivní.
Funkci vypnete dalším stisknutím tlačítka Multitab : kontrolka zhasne.
DŮLEŽITÉ
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je nádobí
usušené, doporučujeme:
17
1. Naplnit dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštidla.
3. Nastavit dávkování leštidla do polohy 2.
• Aktivace/deaktivace dávkovače leštidla je
možná jen tehdy, je-li funkce Multitab aktivní.
Aktivace/deaktivace
dávkovače leštidla
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí
musí být v režimu nastavení.
2. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C , až začnou kontrolky tlačítek
funkcí A , B a C blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce B , kontrolky tlačítek funkcí A a C zhasnou, a kontrolka
tlačítka funkce B bude stále blikat. Na digitálním displeji se zobrazuje současné
nastavení.
Dávkovač leštidla vypnutý
Dávkovač leštidla zapnutý
4. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte opět
tlačítko B a na digitálním displeji se zobrazí
nové nastavení:
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku
stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Pokud se opět rozhodnete používat běžný
mycí prostředek, doporučujeme vám:
1. Vypněte funkci Multitab .
2. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
3. Seřiďte nastavení tvrdosti vody na nejvyšší
seřízení a proveďte 1 normální mycí program bez vloženého nádobí.
4. Seřiďte nastavení tvrdosti vody podle
tvrdosti vody v místě bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
Vyjmutí nádobí
• Horké nádobí je náchylnější k rozbití.
Nádobí proto nechte vychladnout, a teprve
potom ho vyjměte.
• Nejprve vykliďte dolní koš a teprve potom
horní; zabráníte tak kapání vody z horního
koše na nádobí v dolním koši.
• Strany a dveře myčky mohou být vlhké,
protože nerezový povrch může být
chladnější než nádobí.
18
POZOR
Po skončení mycího programu doporučujeme
odpojit myčku od elektrické sítě a zavřít přívod
vody.
Čištění a údržba
Čištění filtrů
DŮLEŽITÉ
NIKDY nepoužívejte myčku bez filtrů.
Nesprávné umístění a sestavení filtrů má za
následek nedostatečné umytí nádobí.
Filtry vyčistěte A, B a C
důkladně je omyjte pod
tekoucí vodou.
Otočte držadlem o 1/4
Vyjměte filtr A ze dna
doleva a vyjměte filtry B a mycího prostoru.
C.
Zasuňte filtry zpět otočením držadla do zarážky.
Čištění ostřikovacích ramen
Čištění vnějších ploch
NIKDY se nepokoušejte odstranit ostřikovací
ramena.
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel
otírejte vlhkým měkkým hadříkem. Je-li to
nutné, používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nikdy nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla
(aceton, trichloretylen apod. ...).
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech
zanesou nečistotami, odstraňte je párátkem.
19
Čištění vnitřního prostoru
3. Vyčistěte vnitřek myčky.
Těsnění kolem dveří, dávkovače mycího
prostředku a leštidla čistěte pravidelně vlhkým
hadříkem.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce mycí
program pro velmi znečištěné nádobí s mycím
prostředkem, ale bez nádobí.
Opatření proti vlivu mrazu
Dlouhodobější vyřazení myčky
z provozu
Přemístění myčky
Nebudete-li myčku používat po delší dobu,
doporučujeme postupovat takto:
1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze
zásuvky a pak zavřete přívod vody.
2. Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
Myčku neinstalujte v místnosti, kde teplota
klesá pod 0 °C. Pokud nelze zvolit jiné
umístění, vykliďte myčku, zavřete dveře,
odpojte přívodní hadici a vylijte z ní vodu.
Musíte-li myčku přemístit (stěhování apod....):
1. Odpojte ji od sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vytáhněte myčku i hadice.
Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa
pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví,
které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí
a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny
20
značkami, např. >PE <, >PS <. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném
kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého
bydliště.
POZOR
Pokud už spotřebič nechcete používat:
• Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
• Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak
tomu, aby se děti ve spotřebiči uvěznily, což
by mohlo ohrozit jejich život.
Co dělat, když...
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během
mytí.
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete
Poruchový kód a porucha
je snadno odstranit sami pomocí uvedených
pokynů bez volání do servisu.
Vypněte myčku a proveďte následující
doporučená řešení.
Možná příčina a řešení
•
se objeví na digitálním displeji
• bodový optický signál bliká
• přerušovaný zvukový signál
Myčka se neplní vodou.
• Vodovodní kohout je zablokovaný nebo zanesený
vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• Vodovodní kohout je zavřený. Otevřete vodovodní
kohout.
• Filtr (je-li instalován) v závitovém spoji hadice u
přívodního ventilu je zanesený.
Vyčistěte filtr v závitovém spoji hadice.
• Přívodní hadice není správně položená, nebo je
ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice.
•
se objeví na digitálním displeji
• bodový optický signál bliká
• přerušovaný zvukový signál
Myčka nevypouští.
• Kolík sifonu je zablokovaný.
Vyčistěte kolík sifonu.
• Vypouštěcí hadice není správně položená, nebo je
ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice.
•
se objeví na digitálním displeji
• bodový optický signál bliká
• přerušovaný zvukový signál
Aktivace systému proti vyplavení.
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na místní
servisní středisko.
Nespustil se program.
• Dveře myčky nejsou správně zavřené. Zavřete
dveře.
• Zástrčka není zasunutá do zásuvky. Zasuňte zástrčku.
• Je spálená pojistka v domácí pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Přejete-li si nádobí umýt hned, zrušte odložený
start.
21
Po provedení těchto kontrol myčku zapněte.
Program se opět spustí od okamžiku, ve kterém
byl přerušen.
Pokud se porucha nebo poruchový kód objeví
znovu, obraťte se na místní servisní středisko.
V případě jiných poruchových kódů, které nejsou popsané ve výše uvedené tabulce, se
prosím obraťte na místní servisní středisko.
Zavolejte do místního servisního střediska a
uveďte model (Mod.), výrobní číslo (PNC) a
sériové číslo (S.N.). Tyto údaje naleznete na
typovém štítku umístěném na boční straně
dveří myčky. Abyste měli tato čísla vždy po
ruce, doporučujeme poznamenat si je zde:
Mod. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výr.číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sér. číslo: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neuspokojivé výsledky mytí
Nádobí není čisté.
• Zvolili jste nevhodný mycí program.
• Nádobí bylo naskládáno tak, že voda se nedostala
k celému povrchu. Koše se nesmí přeplňovat.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli
špatně uloženému nádobí.
• Filtry na dně mycího prostoru jsou zanesené nebo
nesprávně umístěné.
• Přidali jste málo mycího prostředku, nebo žádný.
• Jsou-li na nádobí usazeniny vodního kamene; zásobník na sůl je prázdný, nebo byl nastaven
nesprávný stupeň změkčovače vody.
• Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmouhy, mléčné skvrny nebo
modravý potah.
• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní kapky.
• Zvyšte dávkování leštidla.
• Příčinou může být mycí prostředek. Obraťte se na
zákaznickou linku výrobce.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol,
zavolejte do servisního střediska.
22
Technické údaje
Rozměry
šířka x výška x hloubka (cm)
Připojení k elektrické síti
Napětí - celkový výkon - pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na
vnitřním okraji dveří myčky.
44,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Tlak přívodu vody
minimální - maximální
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapacita
jídelní soupravy
9
Údaje o spotřebě
Údaje o spotřebě jsou pouze orientační, závisí
na tlaku a teplotě vody a také na kolísání v
dodávce proudu a na množství nádobí.
Údaje o spotřebě
Program
Délka programu (v minutách)
Spotřeba energie (v
kWh)
Voda (litry)
1 OPLACH A POZDRŽENĺ
12
0,1
3,5
2 INTENZIVNĺ 70°
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
3 NORMÁLNĺ S
PŘEDMYTĺM 65°
90 - 100
1,1 - 1,2
15 - 16
4 NORMÁLNĺ BEZ
PŘEDMYTĺ 65°
80 - 90
1,1 - 1,2
12 - 13
5 INTENZIVNĺ 65°
80 - 90
1,5 - 1,7
18 - 20
6 RYCHLÉ MYTĺ 30' 60°
30
0,8
8
7 Eko S PŘEDMYTĺM
50° (testovací program
pro zkušebny)
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
8 RYCHLÉ MYTĺ 50°
45 - 55
0,8 - 0,9
10 - 11
9 SKLO 45°
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
23
Poznámky pro zkušebny
Testování podle normy EN 60704 musí být
provedeno s myčkou plnou nádobí a s použitím
testovacího programu (viz "Údaje o spotřebě ").
Testování podle normy EN 50242 musí být
provedeno s plným zásobníkem soli a lešticího
prostředku a za použití testovacího programu
(viz "Údaje o spotřebě").
Plná náplň: 9 standardních jídelních souprav
Množství mycího prostředku:
5 g + 20 g (typ B)
Nastavení leštidla
poloha 4 (typ III)
Horní koš bez menší misky a
salátové misky
Horní koš s menší miskou a saláto- Košíček na příbory
vou miskou
držáky na šálky: poloha A
Dolní koš
Instalace
UPOZORNĚNÍ
Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou
nezbytné k zapojení této myčky, smí provádět
24
pouze kvalifikovaný elektrikář a/nebo instalatér
nebo osoba s příslušným oprávněním.
Umístění pod pracovní desku
Vodovodní přípojka
DŮLEŽITÉ
Pečlivě dodržujte pokyny v přiloženém návodu
pro zabudování myčky nádobí a nasazení
nábytkového panelu.
UPOZORNĚNÍ
Myčka se nesmí připojovat k otevřenému
zařízení na vodu nebo průtokovému ohřívači
vody. Myčku je možné připojit k horké (max.
60°) nebo studené vodě. Nicméně
doporučujeme připojení ke studené vodě.
UPOZORNĚNÍ
Myčka musí být připevněna, aby se nemohla
naklánět.
Přesvědčte se proto, zda je pracovní deska,
pod kterou je zasunutá, vhodně připevněná k
nějaké pevné opoře (přilehlý kuchyňský nábytek, zeď).
Tento spotřebič je určen k instalaci pod kuchyňskou linku nebo pracovní desku.
Nejsou nutné žádné další otvory pro větrání
myčky, pouze otvory pro přívodní a vypouštěcí
hadici a přívodní kabel.
Myčka nádobí je vybavena seřiditelnými
nožičkami, které umožňují seřízení výšky.
Během všech postupů, při kterých jsou vnitřní
komponenty myčky přístupné, musí být myčka
odpojená od sítě.
Uvědomte si, že spotřebič musí být i po instalaci
snadno přístupný pro technika pro případ
oprav.
Vyrovnání
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné
zavření dveří a jejich utěsnění.
Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný, dveře
nikde nedrhnou o strany skříně. Jestliže se
dveře správně nezavírají, uvolněte nebo
utáhněte seřiditelné nožičky, dokud není
myčka dokonale vyrovnaná (viz přiložený návod).
UPOZORNĚNÍ
Připojení k vodovodní síti proveďte výhradně
pomocí nové soupravy hadic; neinstalujte
znovu již jednou použitou soupravu hadic.
POZOR
Připojíte-li myčku k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte
vodu na několik minut před připojením přívodní
hadice odtéct.
Přívod vody je vybavený
bezpečnostním ventilem
Přívodní hadici připojte k vodovodnímu
kohoutu s vnějším závitem 3/4".
Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je
bezpečnostní ventil namontován na vodovodním kohoutu.
Pokud přívodní hadice začne během provozu
prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok
vody.
25
UPOZORNĚNÍ
Elektrický kabel pro bezpečnostní ventil je ve
dvoustěnné přívodní hadici a je pod napětím.
Přívodní hadici ani bezpečnostní ventil proto
neponořujte vody.
Při instalaci přívodní hadice buďte opatrní.
. Přívodní hadici umístěte tak, aby byla vždy
níže, než je spodní hrana bezpečnostního
ventilu.
Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní
ventil poškodí, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku.
POZOR
Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem SMÍ vyměňovat pouze pracovník
servisního střediska.
Vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici připojte Požadovaná výška: 30 až Zkontrolujte, zda není
k sifonu.
100 cm nad spodkem
hadice nikde přehnutá,
myčky.
stisknutá nebo zauzlená.
Použijete-li nástavec vypouštěcí hadice,
celková délka nesmí přesáhnout 4 metry.
Stejně tak vnitřní průměr spojek použitých pro
přípojky k vodovodnímu odpadu nesmí být
menší než průměr použité hadice.
26
Při připojení vypouštěcí
hadice k dolnímu
vypouštěcímu otvoru
sifonu je nutné odstranit
(A) celou plastovou
membránu. Pokud byste
membránu neodstranili,
postupně by se v ní
usazovaly zbytky jídel a
časem by se odpadní otvor vypouštěcí hadice
myčky nádobí zanesl.
Připojení k elektrické síti
POZOR
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
Před prvním použitím spotřebiče se
přesvědčte, že jmenovité napětí a typ napájení
na typovém štítku odpovídají napájení v místě
instalace spotřebiče.
Na typovém štítku naleznete i jmenovitý výkon
pojistky.
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do správně
instalované zásuvky odolné proti nárazu.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory
ani prodlužovací kabely.
Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit příslušnou
domácí síťovou zásuvku. Potřebujete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na místní servisní
středisko.
Po provedení instalace spotřebiče musí být zástrčka přístupná.
Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu spotřebiče
od sítě zatažením za kabel. Vždy zatáhněte za
zástrčku.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za
zranění osob nebo poškození majetku vzniklé
nedodržením výše uvedených bezpečnostních
předpisů.
27
www.electrolux.com
117971070-00-012008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising