Aeg-Electrolux | F65411VI | User manual | Aeg-Electrolux F65411VI Uživatelský manuál

FAVORIT 65411 VI
Návod k použití
Myčka nádobí
2
Vážený zákazníku,
děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků
našeho sortimentu.
S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci funkčnosti a designu,
vybavenou špičkovou technologií.
Přesvědčete se, že naše spotřebiče jsou vyvíjeny směrem k nejlepší
účinnosti a ovladatelnosti - samozřejmě při splnění nejvyšších
standardů.
Navíc jsou našim výrobkům vlastní aspekty úsporného provozu a
šetrnosti k životnímu prostředí.
Za účelem zajištění optimální a stálé účinnosti vašeho spotřebiče si
prosíme pozorně přečtěte tento návod k použití. Umožní vám to snadné
a efektivní používání všech funkcí. Doporučujeme návod uschovat na
bezpečném místě pro případ, že by jste do něho potřebovali v budoucnu
nahlédnout, nebo ho předávali případnému dalšímu uživateli
spotřebiče.
Přejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotřebičem.
V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Obsah
3
Obsah
Návod k použití
5
Bezpečnostní informace
Správné používání
Všeobecné bezpečnostní informace
Dětská pojistka
Instalace
5
5
6
6
6
Popis spotřebiče
7
8
9
10
Při prvním použití
10
Nastavení změkčovače vody
Ruční nastavení
Elektronické nastavení
11
11
12
Použití soli do myčky
13
Použití lešticího prostředku
Seřízení dávkování leštidla
14
15
Denní používání
15
Vkládání nádobí a příborů
Dolní koš
Košíček na příbory
Horní koš
Seřízení výšky horního koše
15
17
18
18
19
Použití mycího prostředku
20
117976520-00-06112007
Ovládací panel
Režim nastavení
Zvukové signály
Doplnění mycího prostředku
20
Funkce Multitab
21
Zapnutí/vypnutí funkce Multitab
22
Mycí programy
23
Volba a spuštění mycího programu
24
4
Obsah
Vyjmutí nádobí
26
Čištění a údržba
27
Čištění filtrů
27
Čištění ostřikovacích ramen
28
Čištění vnějších ploch
28
Čištění vnitřního prostoru
28
Dlouhodobější vyřazení myčky z provozu
29
Opatření proti vlivu mrazu
29
Přemístění myčky
29
Co dělat, když ...
29
Technické údaje
32
Poznámky pro zkušebny
32
Pokyny k instalaci
35
Instalace
Připevnění k sousedícímu nábytku
Vyrovnání
Připojení vody
Přívod vody vybavený bezpečnostním ventilem
Připojení vypouštěcí hadice
35
35
35
36
36
37
Připojení k elektrické síti
39
Poznámky k ochraně životního prostředí
Obalový materiál
39
40
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
5
Návod k použití
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho
instalací a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití včetně rad
a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je
důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič,
seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho
přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak
všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně infor‐
movat o jeho používání a bezpečnosti.
Správné používání
• Tato myčka je určena k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v
myčce.
• V myčce nepoužívejte žádná rozpouštědla. Mohla by způsobit vý‐
buch.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory
špičkou dolů, nebo je položte vodorovně do horního koše.
• Používejte jen prostředky (mycí prostředky, sůl a leštidla) vhodné pro
myčky.
• Pokud je myčka v provozu, neotvírejte dveře, mohla by uniknout
horká pára.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
• Po použití odpojte myčku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
• Pokud by bylo zapotřebí spotřebič opravit, obraťte se na
autorizovaného servisního technika, který by měl použít výhradně
originální náhradní díly.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné
nezkušenými osobami mají za následek zranění nebo vážné
poškození spotřebiče. Obraťte se na místní servisní středisko. Vždy
žádejte originální náhradní díly.
6
Bezpečnostní informace
Všeobecné bezpečnostní informace
• Mycí prostředky mohou způsobit chemické popálení očí, úst a hrdla.
Může dojít k ohrožení života! Dodržujte bezpečnostní pokyny
výrobce mycího prostředku do myčky.
• Voda v myčce není určena k pití. Mohou v ní být zbytky mycího
prostředku.
• Dbejte na to, aby byly dveře myčky vždy zavřené, s výjimkou vkládání
nebo vyjímání nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu, aby přes
dveře někdo zakopl a zranil se.
• Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělé osoby. Děti by neměly
používat myčku bez dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti
nemají přístup.
• Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte dětem, aby se k myčce
přibližovaly.
Instalace
• Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k poškození myčky.
Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li myčka poškozená,
obraťte se na dodavatele.
• Všechny obaly je nutné před použitím myčky odstranit.
• Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této
myčky, smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s příslušným opráv‐
něním.
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče
je z bezpečnostních důvodů nebezpečná.
• Nikdy myčku nepoužívejte, pokud jsou elektrické připojení nebo
vodovodní hadice poškozené; nebo v případě takového poškození
ovládacího panelu, pracovní desky nebo podstavce, kdy je vnitřek
spotřebiče volně přístupný. Obraťte se na místní servisní středisko,
abyste se nevystavovali možnému nebezpečí.
Popis spotřebiče
7
• Žádnou stranu myčky nesmíte vrtat, abyste nepoškodili vodovodní a
elektrické komponenty.
UPOZORNĚNÍ
U elektrické a vodovodní přípojky se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v
příslušných odstavcích.
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Horní koš
Nastavení tvrdosti vody
Zásobník na sůl
Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač leštidla
Typový štítek
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
8
Ovládací panel
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
Tlačítko Zap/Vyp
Digitální displej
Tlačítko Odložený start
Tlačítka volby programu
Kontrolky ukazatele
Tlačítka funkcí
Kontrolky ukazatele
MULTITAB
Udává aktivaci/deaktivaci funkce Multitab
(viz funkce Multitab)
Sůl
Rozsvítí se při vyčerpání soli. 1)
Leštidlo
Rozsvítí se při vyčerpání leštidla. 1)
1) Kontrolky soli a leštidla v průběhu mycího programu nikdy nesvítí, i když je nutné doplnit sůl a/
nebo leštidlo.
Ovládací panel
9
Na digitálním displeji lze sledovat:
• stupeň tvrdosti, na který je změkčovač vody nastavený,
• přibližný zbývající čas probíhajícího programu,
• zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla ( POUZE je-li funkce Multitab
aktivní),
• konec mycího programu (na digitálním displeji se objeví nula),
• odpočítávání odloženého startu,
• poruchové kódy signalizující poruchy myčky nádobí,
• zapnutí/vypnutí zvukových signálů,
Tlačítka funkcí
Pomocí těchto tlačítek lze nastavit následující funkce:
• nastavení změkčovače vody,
• zrušení probíhajícího mycího programu nebo odloženého startu,
• zapnutí/vypnutí funkce Multitab,
• zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla, je-li funkce Multitab aktivní,
• zapnutí/vypnutí zvukových signálů,
Režim nastavení
Spotřebič je v režimu nastavení, jestliže všechny kontrolky programu
svítí.
Nezapomeňte, že při provádění těchto postupů:
• výběru mycího programu
• nastavení změkčovače vody
• zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla
• aktivaci/deaktivaci zvukových signálů
MUSÍ být spotřebič v režimu nastavení.
Jestliže kontrolka programu svítí, je stále ještě nastavený naposled
provedený program.
V tomto případě je nutné k návratu do režimu nastavení program zrušit.
Zrušení nastaveného programu nebo probíhajícího programu:
Stiskněte současně a podržte dvě tlačítka programů umístěná nad slo‐
10
Při prvním použití
vem RESET, až se rozsvítí všechny kontrolky tlačítka programů. Pro‐
gram se zruší a spotřebič je teď v režimu nastavení.
Zvukové signály
Zvukové signály pomáhají zjistit, jakou fázi právě spotřebič provádí:
• nastavení změkčovače vody
• konec programu
• spuštění poplachu z důvodu poruchy.
Nastavení z výroby: zvukové signály jsou aktivované.
Zvukové signály můžete vypnout pomocí tlačítka funkcí.
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Spotřebič musí být v režimu nastavení.
2. Stiskněte současně a podržte tlačítka funkcí B a C , až začnou blikat
kontrolky tlačítek funkcí A , B a C.
3. Stiskněte tlačítko funkce C , kontrolky tlačítek A a B zhasnou, a
kontrolka tlačítka funkce C bude stále blikat. Na digitálním displeji
se zobrazuje současné nastavení.
= zvukové signály jsou vypnuté
= zvukové signály jsou zapnuté
4. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte opět tlačítko funkce C: na di‐
gitálním displeji se zobrazí nové nastavení.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku.
Při prvním použití
Před prvním použitím myčky nádobí
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s
pokyny k instalaci.
• Vyjměte všechny obaly zevnitř spotřebiče.
• Nastavení změkčovače vody
• Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody a pak doplňte sůl do myčky.
• Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
Nastavení změkčovače vody
11
Chcete-li použít kombinované mycí tablety jako: "3 v 1", "4 v 1", "5 v 1"
apod..., nastavte funkci Multitab (viz "Funkce Multitab").
Nastavení změkčovače vody
Myčka je vybavena změkčovačem vody, který je určen k odstranění
minerálů a solí z přiváděné vody, které by mohly mít škodlivé nebo
nežádoucí účinky na provoz spotřebiče.
Čím je obsah těchto minerálů a soli vyšší, tím je voda tvrdší. Tvrdost
vody se označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, německých stup‐
ních (°dH), francouzských stupních (°TH) a mmol/l (milimol na litr mezinárodní jednotka pro tvrdost vody).
Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě vašeho
bydliště. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního
vodárenského podniku.
Tvrdost vody
Nastavení změkčovače
Použití soli
°dH
°TH
mmol/l
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
stupeň 10
ano
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
stupeň 9
ano
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
stupeň 8
ano
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
stupeň 7
ano
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
stupeň 6
ano
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
stupeň 5
ano
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
stupeň 4
ano
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
stupeň 3
ano
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
stupeň 2
ano
<4
<7
< 0,7
1
stupeň 1
ne
Změkčovač vody musí být nastaven dvěma způsoby: ručně, pomocí
stupnice tvrdosti vody a elektronicky.
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy 2.
12
Nastavení změkčovače vody
1. Otevřete dveře myčky.
2. Z myčky vyjměte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice
tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2
(viz tabulka).
4. Vraťte dolní koš.
Elektronické nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena na stupeň 5.
1. Stiskněte tlačítko On/Off . Myčka nádobí musí být v režimu
nastavení.
2. Stiskněte a podržte současně tlačítka funkcí B a C , až začnou blikat
kontrolky tlačítek funkcí A , B a C.
3. Stiskněte tlačítko A , kontrolky tlačítek B a C zhasnou, zatímco
kontrolka tlačítka A bude stále blikat. Na digitálním displeji se na
okamžik objeví aktuální stupeň a zazní sled přerušovaných signálů.
Příklady:
zobrazení, 5 přerušovaných zvukových signálů, přestávka,
apod... = stupeň 5
zobrazení, 10 přerušovaných zvukových signálů, přestávka,
apod... = stupeň 10
4. Stupeň můžete změnit stisknutím tlačítka A. Každým stisknutím
tlačítka se stupeň změní (při volbě nového stupně se řiďte tabulkou).
Příklady: jestliže je aktuální stupeň 5, jedním stisknutím tlačítka A
zvolíte stupeň 6. jestliže je nastavený stupeň 10, jedním stisknutím
tlačítka A zvolíte stupeň 1.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Použití soli do myčky
13
Použití soli do myčky
UPOZORNĚNÍ
Používejte jen sůl speciálně určenou pro myčky. Všechny ostatní druhy
soli, které nejsou určené do myčky, zejména kuchyňská sůl, poškozují
změkčovací zařízení. Sůl doplňujte až těsně před spuštěním jednoho z
úplných mycích programů. Rozsypaná sůl nebo solný roztok tak nezů‐
stanou nějakou dobu na dně myčky, kde by mohly způsobit korozi.
Doplňování:
1. Otevřete dveře, vysuňte dolní koš a odšroubujte uzávěr zásobníku
na sůl otáčením doleva.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody (to je nutné pouze při prvním
plnění soli).
3. Pomocí přiložené násypky do‐
plňte sůl, až se zásobník úplně
zaplní.
4. Zkontrolujte, zda na šroubova‐
cím závitu nebo těsnění
nezůstaly zbytky soli a nasaďte
uzávěr zpět.
5. Uzávěr vraťte zpět a utáhněte
ho doprava, až se s cvaknutím
zastaví.
Při doplňování soli může ze zásobníku vytékat voda, to je zcela
normální jev.
Kontrolka množství soli na ovládacím panelu může svítit ještě 2-6 h po
doplnění soli, je-li myčka nádobí zapnutá. Jestliže použijete sůl, která
se rozpouští pomaleji, může svítit i déle. Na funkci myčky to ale nemá
vliv.
14
Použití lešticího prostředku
Použití lešticího prostředku
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze značkový lešticí prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny (např. čisticí prostředky
pro myčky, tekuté mycí prostředky). Poškodili byste tím myčku.
Leštidlo zajišťuje správné opláchnutí a usušení nádobí beze šmouh a
skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během posledního oplachování.
1. Otevřete zásobník stisknutím
uvolňovacího tlačítka (A).
2. Přidejte lešticí prostředek, až se
zásobník úplně zaplní.
Maximální stupeň doplnění je
označen značkou "max".
Dávkovač lešticího prostředku
pojme asi 110 ml lešticího
prostředku, což stačí pro 16 až
40 mycích cyklů v závislosti na
dávkovacím nastavení.
3. Po doplnění zkontrolujte zavření
víčka.
Lešticí prostředek rozlitý během doplňování setřete savým hadříkem,
aby při následujícím mytí nádobí nedocházelo k nadměrnému pěnění.
Denní používání
15
Seřízení dávkování leštidla
Podle dosaženého výsledku sušení nastavte dávku lešticího
prostředku pomocí 6polohového voliče (poloha 1 minimální dávkování,
poloha 6 maximální dávkování).
Dávkovač byl ve výrobě nastaven do polohy 4.
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí kapky vody nebo
vápencové skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí bělavé šmouhy, nebo
je na skleněném nádobí nebo ostří
nožů namodralý film.
Denní používání
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je nutné doplnit sůl nebo leštidlo.
Vložte do myčky nádobí a příbory.
Doplňte mycí prostředek.
Zvolte mycí program vhodný pro vložené nádobí a příbory.
Spusťte mycí program.
Vkládání nádobí a příborů
V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na úklid ani jiné savé
materiály.
• Před vložením nádobí:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout.
16
Vkládání nádobí a příborů
• Při vkládání nádobí a příborů postupujte takto:
– Talíře a příbory nesmí bránit otáčení ostřikovacích ramen.
– Duté nádobí jako šálky, sklenice, hrnce apod. pokládejte dnem
vzhůru, aby se v něm nemohla držet voda.
– Talíře a příbory nesmí ležet na sobě, nebo se navzájem zakrývat.
– Sklenice se nesmí dotýkat, aby se nepoškodily.
– Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilnavým povrchem se mohou
držet vodní kapky; toto nádobí neschne tak dobře jako porcelánové
a ocelové nádobí.
• Lehké kousky (plastové mísy apod.) vkládejte do horního koše tak,
aby se nemohly posunout.
Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce
nevhodné:
omezeně vhodné:
• Příbory s dřevěnými, rohovinovými,
• Kameninové nádobí myjte v myčce po‐
porcelánovými nebo perleťovými drža‐
uze tehdy, jestliže to výrobce nádobí
dly.
výslovně doporučil.
• Plastové předměty, které nejsou
• Glazované vzory mohou při častém
odolné vůči vyšší teplotě.
mytí vyblednout.
• Starší příbory s lepenými díly, které nej‐ • Stříbrné a hliníkové nádobí často při
sou tepelně odolné.
mytí ztrácí barvu. Vaječný bílek, žlou‐
tek a hořčice zanechávají na stříbrném
• Lepené příbory nebo talíře.
nádobí skvrny, nebo způsobují změnu
• Měděné nebo cínové předměty.
barvy. Jestliže stříbrné nádobí
• Olovnatý křišťál.
nebudete hned mýt, tyto zbytky z něj
• Ocelové předměty podléhající korozi.
raději ihned odstraňte.
• Dřevěné mísy.
• Předměty ze syntetických vláken.
Otevřete dveře myčky, vytáhněte koše a vložte do nich nádobí.
Vkládání nádobí a příborů
Dolní koš
Dolní koš je určen pro pánve, poklice,
talíře, salátové mísy, příbory apod.
Servírovací podnosy a velké poklice
lze naskládat po stranách koše, ale
vždy si ověřte, zda se mohou
ostřikovací ramena volně otáčet.
Dvě řady držáků v dolním koši lze lehce
sklopit a získat tak místo k uložení
vložení hrnců, pánví a velkých mís.
17
18
Vkládání nádobí a příborů
Košíček na příbory
UPOZORNĚNÍ
Nože s dlouhým ostřím jsou ve svislé poloze nebezpečné. Dlouhé a/
nebo ostré příbory jako krájecí nože položte vodorovně do horního
koše. Při vkládání nebo vyjímání ostrých příborů buďte opatrní.
Na všechny příbory z košíčku na příbory musí dosáhnout voda, proto
je nutné:
1. Do košíčku na příbory vložte
vložku.
2. Vidličky a lžíce vložte do košíčku
na příbory držadly směrem dolů.
V případě větších předmětů,
např. metly, odstraňte jednu
polovinu vložky do košíčku.
Košíček na příbory je možné otevřít.
Aby se košíček na příbory neotevřel
při vyjímání z myčky, vždy držte obě
části dvojdílného držadla.
1. Košíček na příbory položte na
pracovní desku.
2. Otevřete dvojdílné držadlo.
3. Vyjměte příbory.
Horní koš
Horní koš je určen pro talíře (dezertní, podšálky, ploché talíře do
maximálně 24 cm v průměru), misky na salát, šálky a sklenice.
Nádobí naskládejte tak, aby se voda dostala na všechny jeho části.
Vkládání nádobí a příborů
19
Sklenice s dlouhou nožkou můžete po‐
ložit obráceně na držáky na šálky.
Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí,
můžete držáky šálků vyklopit nahoru.
Sklenice s dlouhou nožkou můžete po‐
ložit obráceně na držáky na šálky.
Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí,
můžete držáky šálků vyklopit nahoru.
Před zavřením dveří zkontrolujte, zda
se ostřikovací ramena mohou volně ot‐
áčet.
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete mýt velké kusy nádobí, nastavte horní koš do vyšší
polohy a pak je vložte do dolního koše.
Maximální výška nádobí v:
horní koš
dolní koš
Se zdviženým horním ko‐
šem
20 cm
31 cm
Se sníženým horním ko‐
šem
24 cm
27 cm
Při zvýšení koše postupujte následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, až se mechanismus zachytí
a koš je ve stabilní poloze.
Při snížení koše do původní polohy postupujte následovně:
20
Použití mycího prostředku
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany
nahoru, a pak spusťte záchytný
mechanismus pomalu dolů,
stále ho přitom držte.
Nikdy nezdvihejte, ani nespouštějte
koš pouze na jedné straně.
Jestliže je horní koš zdvihnutý do
vyšší polohy, nemůžete použít
držáky na šálky.
UPOZORNĚNÍ
Po vložení nádobí vždy zavřete dveře, protože otevřené dveře mohou
být nebezpečné.
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky.
Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení mycích
prostředků, která jsou uvedena na obalech mycích prostředků.
Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku, snížíte tak míru
znečištění životního prostředí.
Doplnění mycího prostředku
1. Otevřete víčko.
Funkce Multitab
21
2. Naplňte dávkovač mycího
prostředku (1) mycím
prostředkem. Značky udávají
množství prostředku:
20 = přibližně 20 g mycího
prostředku
30 = přibližně 30 g mycího
prostředku
3. U všech programů s předmytím
přidejte další dávku mycího
prostředku (5/10 g) i do
přihrádky pro předmytí (2).
Tato dávka mycího prostředku se využije pro předmytí.
4. Při použití mycích tablet vložte
tabletu do přihrádky (1).
5. Zavřete víčko a stiskněte, až
zapadne.
Mycí tablety
Mycí tablety od různých výrobců se
rozpouští různou rychlostí. Některé
mycí tablety proto při krátkých my‐
cích programech plně nevyužijí svůj
mycí účinek. Používejte proto pro
mycí tablety dlouhé mycí programy,
které zajišťují úplné odstranění zbytků prášku.
Funkce Multitab
Tento spotřebič je vybavený funkcí Multitab, která umožňuje použití
kombinovaných mycích tablet Multitab.
To jsou mycí prostředky, ve kterých se kombinují funkce mytí,
oplachování a soli. Mohou také obsahovat další různé složky podle
druhu zvolených tablet ("3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod....).
Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí prostředky vhodné pro vaši tvrdost
vody. Řiďte se pokyny výrobce.
22
Funkce Multitab
Tuto funkci lze zvolit se všemi mycími programy. Po volbě této funkce
je přítok lešticího prostředku a soli z příslušných zásobníků automaticky
vypnutý, stejně jako kontrolky pro doplnění soli nebo leštidla.
Vyberte funkci Multitab ještě před spuštěním mycího programu.
Zvolíte-li tuto funkci (kontrolka svítí), zůstane aktivní také pro
následující mycí programy.
Při použití funkce Multitab se může změnit délka cyklu. V tomto případě
se zobrazení zbývajícího času na digitálním displeji automaticky upraví.
Jakmile již program běží, funkci Multitab již NENÍ MOŽNÉ změnit.
Chcete-li funkci Multitab zrušit, je nutné zrušit programové nastavení a
pak vypnout funkci Multitab.
Pak musíte mycí program (a požadované funkce) opět nastavit.
Zapnutí/vypnutí funkce Multitab
Současně stiskněte a podržte dvě tlačítka Multitab (D a E), až se
rozsvítí kontrolka funkce Multitab. To znamená, že je funkce aktivní.
Funkci vypnete dalším stisknutím stejných tlačítek, až kontrolka funkce
Multitab zhasne.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je nádobí usušené, doporučujeme:
1. Naplnit dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštidla.
3. Nastavit dávkování leštidla do polohy 2.
• Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla je možné jen tehdy, je-li funkce
Multitab aktivní.
Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu
nastavení.
2. Stiskněte současně tlačítka funkcí B a C , až začnou blikat kontrolky
tlačítek A , B a C.
3. Stiskněte tlačítko B , kontrolky tlačítek A a C zhasnou, zatímco
kontrolka tlačítka B bude stále blikat. Na digitálním displeji se
zobrazí současné nastavení:
= dávkovač leštidla je vypnutý.
Mycí programy
23
= dávkovač leštidla je zapnutý.
4. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte opět tlačítko B a na digitálním
displeji se zobrazí nové nastavení:
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Pokud se opět rozhodnete používat běžný mycí prostředek,
doporučujeme vám:
1. Vypněte funkci Multitab.
2. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
3. Seřiďte nastavení tvrdosti vody na nejvyšší seřízení a proveďte 1
normální mycí program bez vloženého nádobí.
4. Seřiďte nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody v místě bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
Mycí programy
8
normálně nádobí a
znečištěn příbory
é
0,8-0,9
12-13
Voda (litry)
0,8
ECO 50°4)
11 - 21
0,8- 1,4
85-110
19-21
lehce
nádobí a
znečištěn příbory
é
30
Energie (kWh)
30 MIN3)
nádobí,
příbory,
hrnce a
pánve
1,7-1,9
normální
i velmi
znečištěn
é
160-170
Délka (minuty)
AUTOMATI
CKÝ 2)
116-126
INTENZIVN velmi
nádobí,
Í 70°
znečištěn příbory,
é
hrnce a
pánve
2x
Sušení
Údaje o
spotřebě 1)
1/2x
Závěrečný oplach
Popis programu
Průběžný oplach
Vhodný
pro nád‐
obí
Hlavní mytí
Stupeň
znečištěn
í
Předmytí
Program
Volba a spuštění mycího programu
Voda (litry)
Energie (kWh)
0,6-0,7
11-13
Délka (minuty)
normálně křehké
znečištěn nádobí a
é
sklo
65-75
SKLO
Údaje o
spotřebě 1)
Sušení
Popis programu
Závěrečný oplach
Vhodný
pro nád‐
obí
Průběžný oplach
Stupeň
znečištěn
í
Předmytí
Program
Hlavní mytí
24
1) Údaje o spotřebě jsou pouze orientační, závisí na tlaku a teplotě vody a také na kolísání v
dodávce proudu a na množství nádobí.
2) Během automatického mycího programu se znečištění nádobí zjišťuje stupněm zakalení vody.
Délka programu, spotřeba vody i energie se proto mohou měnit; tyto hodnoty závisí na tom, zda
je spotřebič plný úplně nebo jen částečně, a zda je nádobí lehce nebo velmi zašpiněné. Teplota
vody se automaticky reguluje mezi 50°C a 65°C.
3) Ideální pro mytí nádobí v částečně naplněné myčce. Dokonalý denní program určený pro
potřeby rodiny sestávající ze 4 osob, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a
večeře.
4) Testovací program pro zkušebny.
Volba a spuštění mycího programu
Zvolte mycí program a odložený start s lehce pootevřenými dveřmi. V
tomto případě se ale program spustí, nebo se začne odpočítávat čas
až poté, co dveře zavřete. Až do tohoto okamžiku je možné změnit
nastavení.
1. Zkontrolujte, zda jsou koše správně naplněny a ostřikovací ramena
se mohou volně otáčet.
2. Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený.
3. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu
nastavení.
4. Stiskněte tlačítko odpovídající požadovanému programu (viz
tabulku mycích programů). Zavřete dveře myčky a program se
spustí automaticky.
Volba a spuštění mycího programu
25
Nastavení a spuštění programu s odloženým
startem
1. Po výběru mycího programu stiskněte tlačítko odloženého startu, až
se na digitálním displeji objeví číslice počtu hodin, o které má být
program odložen. Spuštění zvoleného mycího programu můžete
odložit o 1 až 19 hodin.
2. Zavřete dveře myčky, odpočítávání se spustí automaticky.
3. Odpočítávání se zobrazuje v krocích po 1 hodině.
4. Otevřením dveří se odpočítávání přeruší. Zavřete dveře;
odpočítávání se opět spustí od okamžiku, ve kterém bylo přerušeno.
5. Po uplynutí nastaveného času se program spustí automaticky.
Po spuštění mycího programu se na podlaze pod dveřmi myčky objeví
bodový optický signál.
Optický signál svítí po celou dobu trvání mycího programu.
Pokud je spotřebič instalovaný ve vyšší poloze se zarovnanými krycími
nábytkovými dveřmi, optický signál nebude viditelný.
UPOZORNĚNÍ
Přerušení nebo zrušení probíhajícího mycího programu provádějte
JEN ve velmi nutných případech. Upozornění! Při otevření dveří může
uniknout horká pára. Dveře otvírejte velmi opatrně.
Zrušení odloženého startu nebo probíhajícího
mycího programu
• Stiskněte současně a podržte dvě tlačítka programů umístěná nad
slovem RESET , až se rozsvítí všechny kontrolky tlačítka programů.
• Zrušení odloženého startu znamená také zrušení nastaveného
mycího programu. V tomto případě je nutné mycí program opět na‐
stavit.
• Chcete-li zvolit nový mycí program, zkontrolujte, zda je v dávkovači
mycího prostředku mycí prostředek.
26
Vyjmutí nádobí
Přerušení probíhajícího mycího programu
• Otevřete dveře myčky; program se zastaví. Zavřete dveře; program
se opět spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Konec mycího programu
• Na konci programu se myčka automaticky zastaví a zvukový signál
vás upozorní na konec mycího programu.
• Po skončení mycího programu optický signál na podlaze pod myčkou
zmizí.
1. Otevřete dveře myčky.
Kontrolka právě ukončeného programu svítí.
2. Vypněte myčku stiskem tlačítka vypínače Zap/Vyp.
3. Nechte dveře myčky pootevřené, počkejte několik minut, a teprve
potom nádobí vyjměte; nádobí tak vychladne a lépe se vysuší.
Po skončení mycího programu doporučujeme odpojit myčku od
elektrické sítě a zavřít přívod vody.
Vyjmutí nádobí
• Horké nádobí je náchylnější k rozbití.
Nádobí proto nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjměte.
• Nejprve vykliďte dolní koš a teprve potom horní; zabráníte tak kapání
vody z horního koše na nádobí v dolním koši.
• Strany a dveře myčky mohou být vlhké, protože nerezový povrch
může být chladnější než nádobí.
POZOR
Po skončení mycího programu doporučujeme odpojit myčku od
elektrické sítě a zavřít přívod vody.
Čištění a údržba
27
Čištění a údržba
Čištění filtrů
Kontrolujte občas filtr i přívod vody. Zanesené filtry zhoršují mycí vý‐
sledek.
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním filtrů zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
1. Otevřete dveře, vyjměte dolní koš.
2. Filtrační systém myčky nádobí
se skládá z hrubého filtru ( A ),
mikrofiltru ( B ) a plochého filtru.
Uvolněte filtrační systém otoče‐
ním držadla mikrofiltru.
3. Otočte držadlem o 1/4 doleva a
filtrový systém vyjměte.
4. Systém rozeberte vytažením
hrubého filtru ( A ) za otvor drža‐
dla z mikrofiltru ( B ).
5. Všechny filtry důkladně omyjte
pod tekoucí vodou.
28
Čištění a údržba
6. Vyjměte plochý filtr ze dna
myčky a pečlivě ho omyjte z
obou stran.
7. Plochý filtr vložte zpět do
původní polohy na dně
myčky a zkontrolujte, zda je
správně umístěný.
8. Hrubý filtr ( A ) vložte do mi‐
krofiltru ( B ) a oba filtry
přitiskněte k sobě.
9. Složený filtr vložte zpět na původní místo a zablokujte ho pootoče‐
ním držadla směrem doprava až do zarážky. Během tohoto postupu
zkontrolujte, zda plochý filtr někde nevyčnívá ze dna myčky.
UPOZORNĚNÍ
NIKDY nepoužívejte myčku bez filtrů. Nesprávné umístění a sestavení
filtrů má za následek nedostatečné umytí nádobí a může myčku po‐
škodit.
Čištění ostřikovacích ramen
NIKDY se nepokoušejte odstranit ostřikovací ramena.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami,
odstraňte je párátkem.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým
hadříkem. Je-li to nutné, používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nikdy nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo roz‐
pouštědla (aceton, trichloretylen apod. ...).
Čištění vnitřního prostoru
Těsnění kolem dveří, dávkovače mycího prostředku a leštidla čistěte
pravidelně vlhkým hadříkem.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce mycí program pro velmi
znečištěné nádobí s mycím prostředkem, ale bez nádobí.
Co dělat, když ...
29
Dlouhodobější vyřazení myčky z provozu
Nebudete-li myčku používat po delší dobu, doporučujeme postupovat
takto:
1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze zásuvky a pak zavřete přívod
vody.
2. Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pa‐
chů.
3. Vyčistěte vnitřek myčky.
Opatření proti vlivu mrazu
Myčku neumísťujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze
zvolit jiné umístění, vykliďte myčku, zavřete dveře, odpojte přívodní
hadici a vylijte z ní vodu.
Přemístění myčky
Musíte-li myčku přemístit (stěhování apod....):
1. Odpojte ji od sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vytáhněte myčku i hadice.
Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.
Co dělat, když ...
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během mytí. Některé problémy
jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a
můžete je snadno odstranit sami pomocí uvedených pokynů bez volání
do servisu.
Vypněte myčku a proveďte následující doporučená řešení.
30
Co dělat, když ...
Poruchový kód a porucha
• Nepřetržité blikání kontrolky
probíhajícího programu
• bodový optický signál bliká
•
se objeví na digitálním displeji
• přerušovaný zvukový signál
Myčka se neplní vodou.
Možná příčina a řešení
• Vodovodní kohout je zablokovaný
nebo zanesený vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• Vodovodní kohout je zavřený. Otevřete
vodovodní kohout.
• Filtr (je-li instalován) v závitovém spoji
hadice u přívodního ventilu je
zanesený.
Vyčistěte filtr v závitovém spoji hadice.
• Přívodní hadice není správně
položená, nebo je ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí
hadice.
• Nepřetržité blikání kontrolky
probíhajícího programu
• bodový optický signál bliká
•
se objeví na digitálním displeji
• přerušovaný zvukový signál
Myčka nevypouští.
• Nepřetržité blikání kontrolky
probíhajícího programu
• bodový optický signál bliká
•
se objeví na digitálním displeji
• přerušovaný zvukový signál
• Kolík sifonu je zablokovaný.
Vyčistěte kolík sifonu.
• Vypouštěcí hadice není správně
položená, nebo je ohnutá, přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí
hadice.
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se
na místní servisní středisko.
Aktivace systému proti vyplavení.
Nespustil se program.
• Dveře myčky nejsou správně zavřené.
Zavřete dveře.
• Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku.
• Je spálená pojistka v domácí
pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Přejete-li si nádobí umýt hned, zrušte
odložený start.
Blikající bodový optický signál na podlaze pod dveřmi myčky nebude
vidět, pokud jste myčku instalovali do vyšší polohy se zarovnanými
nábytkovými dveřmi.
Co dělat, když ...
31
Po provedení těchto kontrol myčku zapněte: program se opět spustí od
okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se porucha nebo poruchový kód objeví znovu, obraťte se na
místní servisní středisko.
V případě jiných poruchových kódů, které nejsou uvedeny v této
tabulce, zavolejte do místního servisního střediska a uveďte model
(Mod.), výrobní číslo (PNC) a sériové číslo (S.N.).
Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na boční straně
dveří myčky.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme poznamenat si je
zde:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výr. číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sér. číslo: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neuspokojivé výsledky mytí
Nádobí není čisté.
• Zvolili jste nevhodný mycí program.
• Nádobí bylo naskládáno tak, že voda
se nedostala k celému povrchu. Koše
se nesmí přeplňovat.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně
otáčet kvůli špatně uloženému nádobí.
• Filtry na dně mycího prostoru jsou
zanesené nebo nesprávně umístěné.
• Přidali jste málo mycího prostředku,
nebo žádný.
• Jsou-li na nádobí usazeniny vodního
kamene; zásobník na sůl je prázdný,
nebo byl nastaven nesprávný stupeň
změkčovače vody.
• Vypouštěcí hadice je nesprávně
připojena.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně
zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmouhy, mléčné
skvrny nebo modravý potah.
• Snižte dávkování leštidla.
32
Technické údaje
Neuspokojivé výsledky mytí
Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní
kapky.
• Zvyšte dávkování leštidla.
• Příčinou může být mycí prostředek.
Obraťte se na zákaznickou linku
výrobce.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního
střediska.
Technické údaje
Rozměry
Šířka - výška - hloubka
(cm)
44,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Elektrické připojení napětí - celkový výkon pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na
typovém štítku na vnitřním okraji dveří myčky.
Tlak přívodu vody
Minimální - maximální
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapacita
Jídelní soupravy
9
Max. váha
kg
35
Poznámky pro zkušebny
Testování podle normy EN 60704 musí být provedeno s myčkou plnou
nádobí a s použitím testovacího programu (viz "Mycí programy").
Testování podle normy EN 50242 musí být provedeno s plným zásob‐
níkem soli a lešticího prostředku a za použití testovacího programu (viz
"Mycí programy").
Plná náplň: 9 standardních jídelních souprav
Množství mycího prostředku:
5 g + 20 g (typ B)
Nastavení leštidla:
poloha 4 (typ III)
Poznámky pro zkušebny
Uspořádání v horním koši
Držáky na šálky: poloha A
33
34
Poznámky pro zkušebny
Uspořádání v dolním koši
Uspořádání košíčku na příbory
Instalace
35
Pokyny k instalaci
Instalace
UPOZORNĚNÍ
Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této
myčky, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a/nebo instalatér
nebo osoba s příslušným oprávněním.
Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly.
Je-li to možné, umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a odpadu.
Tento spotřebič je určen k instalaci pod kuchyňskou linku nebo pracovní
desku.
Upozornění! Pečlivě dodržujte pokyny v přiloženém návodu pro
zabudování myčky nádobí a nasazení nábytkového panelu.
Nejsou nutné žádné další otvory pro větrání myčky, pouze otvory pro
přívodní a vypouštěcí hadici a napájecí kabel.
Myčka nádobí je vybavena seřiditelnými nožičkami, které umožňují
seřízení výšky.
Během všech postupů, při kterých jsou vnitřní komponenty myčky
přístupné, musí být myčka odpojená od sítě.
Při zasunování myčky zkontrolujte, zda nejsou přívodní ani vypouštěcí
hadice, nebo napájecí kabel nikde přehnuté nebo stisknuté.
Připevnění k sousedícímu nábytku
Myčka musí být připevněna, aby se nemohla naklánět.
Přesvědčte se proto, zda je pracovní deska, pod kterou je zasunutá,
vhodně připevněná k nějaké pevné opoře (přilehlý kuchyňský nábytek,
zeď).
Vyrovnání
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné zavření dveří a jejich
utěsnění. Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný, dveře nedrhnou o
36
strany skříně. Jestliže se dveře správně nezavírají, uvolněte nebo
utáhněte seřiditelné nožičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná
Připojení vody
Doporučujeme připojení k přívodu studené vody. Jestliže myčku chcete
připojit k přívodu horké vody, maximální přípustná teplota je 60°C.
Přívod horké vody nemusí být u velmi zašpiněného nádobí vždy účinný,
protože příliš zkracuje délku mycího programu.
Provádíte-li připojení myčky sami, uvědomte si, že spojovací matice
dodávaná k přívodní hadici myčky je určena k našroubování na 3/4"
vodovodní koncovku nebo speciální rychlospojku.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot uvedených v "Technických
údajích". Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního
vodárenského podniku.
Přívodní hadice nesmí být po připojení nikde ohnutá, stisknutá nebo
zauzlená.
Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze pomocí
pojistné matice instalovat na levou i pravou stranu.
Pojistná matice musí být správně nasazena, aby nedocházelo k úniku
vody.
(Upozornění! NE všechny modely myček jsou vybaveny přívodní a
vypouštěcí hadicí s pojistnou maticí. V tomto případě nelze proto měnit
uspořádání hadic). Připojíte-li myčku k novým hadicím, nebo k hadicím,
které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut před
připojením přívodní hadice odtéct.
NEPOUŽÍVEJTE hadice, které již byly instalovány u starého
spotřebiče.
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému
toku vody z myčky do rozvodu vody. Tento spotřebič je v souladu s
platnými instalatérskými předpisy.
Přívod vody vybavený bezpečnostním ventilem
Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je bezpečnostní ventil namon‐
tován na vodovodním kohoutu. Tím je zajištěno, že přívodní hadice je
pod tlakem pouze tehdy, když v ní protéká voda. Pokud přívodní hadice
37
začne během provozu prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok
vody.
Při instalaci přívodní hadice se řiďte následujícími pokyny:
• Elektrický kabel pro bezpečnostní ventil je ve dvoustěnné přívodní
hadici. Přívodní hadice ani bezpečnostní ventil proto neponořujte do
vody.
• Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí,
okamžitě myčku odpojte od elektrické sítě.
• Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem smí vyměňovat
pouze odborník nebo pracovník servisního střediska.
• Přívodní hadici umístěte tak, aby v žádném místě nebyla výše, než
je spodní hrana bezpečnostního ventilu.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění! Nebezpečné napětí.
Připojení vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici můžete umístit následujícími způsoby:
1. K boční hubici sifonu, hadici připevněte ke spodní straně pracovní
desky. Zabráníte tak odtoku vody z dřezu do myčky.
2. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s průduchem, minimální vnitřní
průměr 4 cm.
38
Napojení odpadové hadice musí být ve
výšce maximálně 60 cm ode dna
myčky.
Vypouštěcí hadice může být napojena
jak z pravé, tak i levé strany myčky.
Zajistěte, aby hadice nebyla nikde
ohnutá nebo přiskřípnutá, aby nedošlo
ke zhoršení nebo zastavení odtoku
vody.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí
být v dřezu či umyvadle umístěna zá‐
tka, protože by se voda mohla vracet
zpět do myčky.
Celková délka vypouštěcí hadice včetně jakéhokoli použitého nástavce
nesmí přesáhnout 4 metry. Vnitřní průměr prodlužovací hadice nesmí
být menší než průměr použité hadice.
Stejně tak vnitřní průměr spojek použitých pro přípojky k vodovodnímu
odpadu nesmí být menší než průměr použité hadice.
Při připojení vypouštěcí hadice k dolnímu vypouštěcímu otvoru sifonu
je nutné odstranit celou plastovou membránu (A). Pokud byste
membránu neodstranili, postupně by se v ní usazovaly zbytky jídel a
časem by se odpadní otvor vypouštěcí hadice myčky nádobí zanesl.
Naše myčky se dodávají s bezpečnostním
zařízením, které brání návratu špinavé vody
zpět do myčky. Je-li ale boční hubice sifonu
vybavena "zpětným ventilem", může toto
zařízení způsobit nedostatečné vypouštění
použité vody z myčky. Doporučujeme proto
tento ventil odstranit.
Připojení k elektrické síti
39
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
Před prvním použitím spotřebiče se přesvědčte, že jmenovité napětí a
typ napájení na typovém štítku odpovídají napájení v místě instalace
spotřebiče.
Na typovém štítku naleznete i jmenovitý výkon pojistky.
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do správně instalované zásuvky odolné
proti nárazu. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani
prodlužovací kabely.
Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit příslušnou domácí síťovou zásuvku.
Potřebujete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na místní servisní
středisko.
Po provedení instalace spotřebiče musí být zástrčka přístupná.
Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu spotřebiče od sítě zatažením za ka‐
bel. Vždy zatáhněte za zástrčku.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo
poškození majetku vzniklé nedodržením výše uvedených bezpečnost‐
ních předpisů.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří
do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
40
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný.
Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS< apod.
Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve
sběrném dvoře v místě svého bydliště.
UPOZORNĚNÍ
Pokud už spotřebič nechcete používat:
• Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
• Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby se děti ve
spotřebiči uvěznily, což by mohlo ohrozit jejich život.
41
42
43
www.electrolux.com
117976520-00-06112007
www.aeg-electrolux.cz
Download PDF

advertising