Aeg-Electrolux | F65411VI | User manual | Aeg-Electrolux F65411VI Handleiding

FAVORIT 65411 VI
Gebruiksaanwijzing
Afwasmachine
2
Geachte mevrouw, heer
Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een
goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en
hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. En
onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het energiebesparend
functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal
en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te
lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets
kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar
van het apparaat.
Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het
voorkomen van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Inhoud
3
117976560-00-07112007
Inhoud
Bedieningshandleiding
5
Veiligheidsinformatie
Correct gebruik
Algemene veiligheid
De veiligheid van kinderen
Installatie
5
5
6
6
6
Productbeschrijving
7
Bedieningspaneel
Instelling
Geluidssignalen
8
9
10
Ingebruikneming
10
De waterontharder instellen
Handmatig instellen
Elektronisch instellen
11
12
12
Gebruik van afwasmachinezout
13
Gebruik van glansmiddel
De glansmiddeldosering in te stellen
14
15
Dagelijks gebruik
15
Bestek en serviesgoed plaatsen
Het onderrek
De bestekmand
Bovenrek
De hoogte van het bovenrek aanpassen
15
17
18
18
19
Gebruik van afwasmiddel
20
Afwasmiddel doseren
20
Multi-tab-functie
21
In- of uitschakelen van de Multi-tab-functie
22
Afwasprogramma's
23
Een afwasprogramma selecteren en starten
24
4
Inhoud
De afwasmachine uitruimen
26
Onderhoud en reiniging
27
De filters reinigen
27
De sproeiarmen reinigen
28
Buitenkant
28
De binnenkant van de machine reinigen
28
Als de afwasmachine langere tijd niet wordt gebruikt
29
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
29
De machine verplaatsen
29
Wat moet u doen, als ...
29
Technische gegevens
32
Tips voor testinstanties
32
Installatie-instructie
35
Montage
Bevestigen aan de aangrenzende keukenmeubelen
Waterpas installatie
35
35
35
Aansluiting aan de waterleiding
Wateraansluitingen
Watertoevoerslang met veiligheidsklep
Aansluiting waterafvoerslang
36
36
37
37
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
39
Milieubescherming
Verpakkingsmateriaal
39
39
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
5
Bedieningshandleiding
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen
is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg
ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren
is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Correct gebruik
• Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine.
• Doe geen oplosmiddelen in de afwasmachine. Dit kan een explosie veroorzaken.
• Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten met de punt naar
beneden in de bestekmand worden geplaatst of horizontaal in het bovenrek
worden gelegd.
• Gebruik alleen producten (afwasmiddel, zout en glansmiddel) die geschikt zijn
voor afwasmachines.
• Open de deur niet als het apparaat in werking is; er kan hete stoom ontsnappen.
• Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is
afgelopen.
• Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een daartoe bevoegde servicemonteur en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele
reserveonderdelen.
• Onder geen voorwaarde moet u proberen de afwasmachine zelf te repareren.
Reparaties die worden uitgevoerd door onervaren personen veroorzaken letsel
of storingen. Neem contact op met onze service-afdeling. Sta te allen tijde op
het gebruik van originele reserveonderdelen.
6
Veiligheidsinformatie
Algemene veiligheid
• Afwasmiddelen kunnen chemische brandwonden veroorzaken aan de ogen, de
mond en de keel. Deze kunnen levensbedreigend zijn! Houd u aan de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant.
• Het water in uw afwasmachine is geen drinkwater. Resten van afwasmiddel
kunnen nog in de machine aanwezig zijn.
• Zorg ervoor dat de deur van de afwasmachine altijd gesloten is als het apparaat
niet wordt in- of uitgeruimd. Zo voorkomt u dat iemand over de open deur
struikelt en zich bezeert.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
De veiligheid van kinderen
• Dit apparaat is bestemd voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen de
afwasmachine niet zonder toezicht gebruiken.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als de deur open staat.
Installatie
• Controleer uw afwasmachine op eventuele transportschade. Sluit nooit een
beschadigde machine aan. Neem contact op met uw leverancier als de machine
beschadigd is.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten verwijderd worden voordat u het apparaat
in gebruik neemt.
• Alle elektrische en loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de installatie
van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en competent persoon.
• Om veiligheidsredenen is het gevaarlijk wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
• Gebruik de afwasmachine nooit als het aansluitsnoer of de waterslangen beschadigd zijn; of als het bedieningspaneel, het werkblad of de plint zodanig
beschadigd zijn dat het inwendige van de machine vrij toegankelijk is. Raadpleeg
onze service-afdeling om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Productbeschrijving
7
• In de behuizing van de afwasmachine mogen geen gaten worden geboord ter
voorkoming van schade aan hydraulische en elektrische onderdelen.
WAARSCHUWING!
Voor de aansluiting van elektriciteit en water dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
Productbeschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bovenrek
Aanpassen van de instelling van de waterhardheid
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
8
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
AAN-/UIT-toets
Digitaal display
Toets uitgestelde start
Programmakeuzetoetsen
Controlelampjes
Functietoetsen
Controlelampjes
MULTITAB
Geeft het activeren/deactiveren aan van de
Multi-tab-functie (zie Multi-tab-functie)
Zout
Gaat branden als het speciale zout op is. 1)
Glansmiddel
Gaat branden als het glansmiddel op is. 1)
1) De controlelampjes voor zout en glansmiddel branden nooit als een afwasprogramma bezig is, zelfs niet als
bijvullen van zout en/of glansmiddel noodzakelijk is.
Bedieningspaneel
9
Het display geeft aan:
• op welke stand de waterontharder is ingesteld,
• de geschatte resterende tijd van het lopende programma,
• inschakelen/uitschakelen van de glansmiddeldosering (ALLEEN wanneer de
"Multi-tab-functie" actief is),
• het einde van een afwasprogramma (op het display verschijnt een nul),
• het aftellen van de uitgestelde start,
• de foutcodes betreffende een storing van het apparaat,
• geluidssignalen inschakelen/uitschakelen.
Functietoetsen
De volgende functies kunnen met behulp van deze toetsen worden geprogrammeerd:
• het instellen van de waterontharder,
• een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren,
• In- of uitschakelen van de Multi-tab-functie
• de glansmiddeldosering in- of uitschakelen wanneer de Multi-tab-functie actief
is,
• geluidssignalen inschakelen/uitschakelen.
Instelling
Het apparaat staat in instelmodus als alle programmalampjes branden.
Vergeet nooit dat bij het uitvoeren van handelingen zoals:
• het selecteren van een afwasprogramma
• het instellen van de waterontharder
• het in-/uitschakelen van de glansmiddeldosering
• het in- of uitschakelen van de geluidssignalen
het apparaat in de instelmodus MOET staan.
Als een lampje van de programmatoetsen gaat branden, is het laatst uitgevoerde
programma nog steeds ingesteld.
Om in dit geval terug te keren naar de instelmodus moet het programma worden
geannuleerd.
10
Ingebruikneming
Een ingesteld programma of een lopend programma annuleren: Houd tegelijkertijd de beide programmatoetsen boven het woord RESET ingedrukt, totdat alle
lampjes van de programmatoetsen branden. Het programma is geannuleerd en de
machine bevindt zich nu in de instelmodus.
Geluidssignalen
De geluidssignalen zijn bedoeld om aan te geven welke handelingen het apparaat
aan het uitvoeren is:
• het instellen van de waterontharder
• einde van het programma
• melden van een alarm als gevolg van een storing.
Fabrieksinstelling: geluidssignalen ingeschakeld.
De geluidssignalen kunnen worden uitgeschakeld, met behulp van de functietoetsen.
1. Druk op de aan-/uit-toets. Het apparaat moet in instelmodus staan.
2. Houd tegelijkertijd de functietoetsen B en C ingedrukt, tot het lampje van de
functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
3. Druk op functietoets C, de lampjes van toets A en B gaan uit terwijl het lampje
van functietoets C blijft knipperen. Het display geeft de huidige instelling aan.
= Geluidssignalen uitgeschakeld
= Geluidssignalen ingeschakeld
4. Om de instelling te wijzigen, nogmaals op functietoets C drukken: het display
geeft de nieuwe instelling aan.
5. Om de handeling in het geheugen op te slaan, de afwasmachine uitschakelen.
Ingebruikneming
Voordat u uw afwasmachine in gebruik neemt:
• Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan
de installatie-instructies
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen uit het inwendige van de machine
• De waterontharder instellen
11
De waterontharder instellen
• Giet 1 liter water in het zoutreservoir en vul het reservoir vervolgens met regenereerzout
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
Als u gebruik wilt maken van gecombineerde afwasmiddelblokjes zoals: "3 in 1", "4
in 1", "5 in 1" enz... dient u de multi-tab-functie (zie "Multi-tab-functie") in te
stellen.
De waterontharder instellen
De afwasmachine is uitgerust met een waterontharder die is ontworpen om mineralen en zouten uit het leidingwater te verwijderen die een schadelijk of negatief
effect zouden hebben op de werking van het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze mineralen en zouten is, des te harder is het water.
De hardheid van water wordt gemeten in equivalente eenheden, Duitse hardheid
(°dH), Franse hardheid (°TH) en mmol/l (millimol per liter - internationale eenheid
voor de hardheid van water).
De ontharder moet worden ingesteld in overeenstemming met de hardheid van
het water in uw omgeving. Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de hardheid van het water in uw woonplaats.
Waterhardheid
Aanpassen van de waterhardheidsinstelling
Gebruik van
zout
°dH
°TH
mmol/l
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
niveau 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
niveau 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveau 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveau 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveau 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveau 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveau 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveau 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveau 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
niveau 1
nee
12
De waterontharder instellen
De waterontharder moet op beide manieren worden ingesteld: handmatig, met
behulp van de waterhardheidstoets en elektronisch.
Handmatig instellen
De afwasmachine wordt in de fabriek ingesteld op stand 2.
1. Open de deur van de afwasmachine.
2. Neem het onderrek uit de
afwasmachine.
3. Zet de waterhardheidstoets in stand 1
of 2 (zie tabel).
4. Plaats het onderrek terug.
Elektronisch instellen
De afwasmachine is in de fabriek ingesteld op stand 5.
1. Druk op de On/Off toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen B en C en houd deze ingedrukt totdat de
lampjes van de toetsen A, B en C beginnen te knipperen.
3. Druk op toets A, de controlelampjes van toets B en C gaan uit terwijl het
controlelampje van toets A blijft knipperen. Op het digitale display verschijnt
het huidige niveau en er klinkt een reeks geluidssignalen.
Voorbeelden:
display, 5 onderbroken geluidssignalen, pauze, enz... = niveau 5
display, 10 onderbroken geluidssignalen, pauze, enz... = niveau 10
4. Om het niveau te wijzigen dient u de toets A in te drukken. Elke keer dat deze
toets wordt ingedrukt, wordt het niveau gewijzigd. (Zie de tabel voor het kiezen
van een nieuw niveau).
Voorbeelden: Als het huidige niveau 5 is, wordt door toets A één keer in te
drukken, niveau 6 geselecteerd. Als het huidige niveau 10 is, wordt door toets
A één keer in te drukken, niveau 1 geselecteerd.
5. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/
uit-toets te drukken.
Gebruik van afwasmachinezout
13
Gebruik van afwasmachinezout
WAARSCHUWING!
Gebruik alleen zout dat specifiek is bestemd voor gebruik in afwasmachines. Alle
andere soorten zout die niet specifiek zijn ontwikkeld voor gebruik in een
afwasmachine, in het bijzonder tafelzout, zullen schade toebrengen aan de waterontharder. Vul alleen zout bij vlak voordat u een van de volledige afwasprogramma's gaat starten. Hiermee wordt voorkomen dat gemorste zoutkorrels of
zout water enige tijd op de bodem van de machine achterblijven, hetgeen corrosie
kan veroorzaken.
Vullen:
1. Open de deur, neem het onderrek uit de machine en schroef het deksel van het
zoutreservoir los door het tegen de wijzers van de klok in te draaien.
2. Giet 1 liter water in het reservoir (dit is alleen nodig als de machine de
eerste keer met zout wordt gevuld) .
3. Giet met behulp van de bijgeleverde
trechter zout in het reservoir totdat
het vol is.
4. Plaats het deksel terug en zorg er voor
dat er geen zoutresten achterblijven
op de schroefdraad of op de pakking.
5. Draai het deksel goed vast door het
met de klok mee te draaien tot de
aanslag (u hoort een klik).
Maak u geen zorgen als er bij het vullen
met zout water uit de vulopening stroomt, dit is heel normaal.
Het zoutcontrolelampje op het bedieningspaneel kan 2-6 uur blijven branden nadat
het zout is bijgevuld, ervan uitgaande dat de afwasmachine ingeschakeld blijft. Als
u gebruik maakt van zout dat minder snel oplost, kan dit nog langer duren. De
werking van de machine wordt hierdoor niet beïnvloed.
14
Gebruik van glansmiddel
Gebruik van glansmiddel
WAARSCHUWING!
Gebruik alleen merkglansmiddelen voor afwasmachines.
Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit zou het apparaat beschadigen.
Glansmiddel zorgt ervoor dat het serviesgoed grondig wordt gespoeld en vrij van
vlekken en strepen opdroogt.
Glansmiddel wordt tijdens de laatste keer spoelen automatisch gedoseerd.
1. Open het reservoir door op de ontgrendelknop (A) te drukken.
2. Giet glansmiddel in het reservoir. Het
maximale vulniveau wordt aangegeven door "max".
Het doseerbakje bevat ongeveer 110
ml glansmiddel, voldoende voor tussen de 16 en 40 afwascycli, afhankelijk
van de ingestelde dosering.
3. Zorg ervoor dat het deksel na het vullen goed wordt gesloten.
Neem eventueel bij het vullen gemorst
glansmiddel op met een absorberende
doek om de volgende keer als u een programma draait buitensporige schuimvorming te voorkomen.
Dagelijks gebruik
15
De glansmiddeldosering in te stellen
Stel de dosering van het glansmiddel in overeenstemming met de bereikte einden droogresultaten in met behulp van de 6-standenschakelaar (stand 1 minimumdosering, stand 6 maximumdosering).
De dosering wordt in de fabriek ingesteld op stand 4.
Verhoog de dosering als er na afloop van het
programma waterdruppels of kalkvlekken op
het serviesgoed achterblijven.
Verlaag de dosering als er kleverige witachtige
strepen op het serviesgoed achterblijven of
een blauwzweem op glaswerk of op de lemmeten van messen.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
•
Controleer of het nodig is regenereerzout of glansmiddel bij te vullen.
Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
Afwasmiddel doseren.
Selecteer een programma dat geschikt is voor het bestek en het serviesgoed.
Start het afwasprogramma.
Bestek en serviesgoed plaatsen
Sponzen, huishoudtextiel en voorwerpen die water kunnen absorberen mogen niet
in de afwasmachine worden gereinigd.
• Voordat u het serviesgoed in de machine plaatst, dient u:
– alle voedselresten en rommel te verwijderen.
– Laat aangebakken etensresten in pannen eerst inweken
16
Bestek en serviesgoed plaatsen
• Let bij het plaatsen van serviesgoed en bestek op de volgende punten:
– Borden en bestek mogen de draaibeweging van de sproeiarmen niet belemmeren.
– Plaats holle voorwerpen zoals kopjes, glazen, pannen, enz. met de opening
naar beneden zodat ze niet vol water lopen.
– Borden en bestek mogen niet in elkaar liggen of elkaar bedekken.
– Zorg er ter voorkoming van schade aan glaswerk voor dat glazen elkaar niet
raken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels vast te houden; deze voorwerpen drogen niet zo goed als voorwerpen van
porselein en staal.
• Lichte voorwerpen (kunststofbakjes enz.) moeten in het bovenrek worden geplaatst en zo worden neergezet dat ze niet kunnen bewegen.
Het volgende serviesgoed en bestek is voor reiniging in de afwasmachine
niet geschikt:
in beperkte mate geschikt:
• bestek met houten, hoornen, porseleinen of • Reinig aardewerk alleen in de afwasmachine
parelmoeren handgrepen.
als het door de fabrikant specifiek wordt gekenmerkt als afwasmachinebestendig.
• voorwerpen van kunststof die niet hittebestendig zijn.
• Geglazuurde dessins kunnen vervagen als ze
vaak in de afwasmachine gewassen worden.
• ouder bestek met gelijmde onderdelen die
niet hittebestendig zijn.
• Zilveren en aluminium hebben de neiging om
tijdens het reinigen te verkleuren: Etensres• gelijmd bestek of gelijmde borden.
ten, bijv. eiwit, eierdooier en mosterd, veroor• tinnen of koperen voorwerpen.
zaken op zilver vaak verkleuring en vlekken.
• glaswerk van loodkristal.
Verwijder etensresten dan ook onmiddellijk
• gemakkelijk roestende stalen voorwerpen.
van zilver, als dit niet meteen na gebruik
• houten schotels.
wordt afgewassen.
• voorwerpen gemaakt van synthetische vezels.
Open de deur en schuif de rekken naar buiten om het serviesgoed te plaatsen.
Bestek en serviesgoed plaatsen
Het onderrek
Het onderrek is geschikt voor steelpannen,
deksels, borden, slakommen, bestek, enz.
Dekschalen en grote deksels moeten langs de
rand van het rek worden gerangschikt om te
garanderen dat de sproeiarmen vrij kunnen
draaien.
U kunt de rijen met punten in het onderrek
gemakkelijk laten zakken om ruimte te maken
voor potten, pannen en schalen.
17
18
Bestek en serviesgoed plaatsen
De bestekmand
WAARSCHUWING!
Rechtop geplaatste lange messen zijn een potentieel gevaar. Lang en/of scherp
snijgereedschap zoals bijvoorbeeld vleesmessen moeten horizontaal in het bovenrek worden gelegd. Pas op bij het plaatsen of uitnemen van scherpe voorwerpen
zoals messen.
Opdat alle bestekdelen in de bestekmand door water worden omspoeld, moet u:
1. de roosterinzet op de bestekmand
plaatsen.
2. vorken en lepels met de greep naar
onderen in de bestekmand plaatsen.
Voor groter kookgerei, zoals gardes,
een helft van het bestekrooster weghalen.
De bestekmand kan open gezet worden.
Zorg ervoor dat u beide delen van het handvat goed vastpakt als u de mand uit de
afwasmachine haalt.
1. Leg de bestekmand op een tafel of een
werkblad.
2. Doe het tweedelige handvat open.
3. Verwijder het bestek.
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor borden (dessertbordjes, schotels, etensborden met
een diameter tot 24 cm), slakommen, kopjes en glazen
Plaats voorwerpen zo op en onder de kopjesrekken dat het water alle oppervlakken
kan bereiken.
Bestek en serviesgoed plaatsen
19
Glazen met een lange voet kunnen ondersteboven in de kopjesrekken worden geplaatst.
Voor hogere voorwerpen kunnen de kopjesrekken worden opgeklapt.
Glazen met een lange voet kunnen ondersteboven in de kopjesrekken worden geplaatst.
Voor hogere voorwerpen kunnen de kopjesrekken worden opgeklapt.
Controleer alvorens de deur te sluiten dat de
sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
De hoogte van het bovenrek aanpassen
Als er zeer grote borden moeten worden afgewassen, kunt u deze in het onderrek
plaatsen nadat u het bovenrek in zijn hoogste positie hebt geplaatst.
Maximale hoogte van borden in:
het bovenrek
Onderrek
Met bovenrek in hoogste stand 20 cm
31 cm
Met bovenrek in laagste stand
27 cm
24 cm
Ga als volgt te werk om het bovenrek in zijn hoogste stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Til beide kanten voorzichtig op totdat het mechanisme vastklikt en het rek
stabiel is.
Ga als volgt te werk om het rek in zijn oorspronkelijke stand te laten zakken:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
20
Gebruik van afwasmiddel
2. Til beide kanten voorzichtig op en laat
het mechanisme langzaam terug
naar beneden zakken, terwijl u het
blijft vasthouden.
Zet het rek nooit aan een enkele kant naar
boven of beneden.
Als het rek in de hoogste stand staat, kunt
u geen gebruik maken van de kopjesrekken.
WAARSCHUWING!
Sluit na het vullen van de machine altijd de deur, want een open deur kan gevaarlijk
zijn.
Gebruik van afwasmiddel
Gebruik uitsluitend afwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in afwasmachines.
Neem de aanbevelingen van de fabrikant voor dosering en bewaren op de verpakking van het afwasmiddel in acht.
Het gebruik van niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel draagt bij aan
minder milieuverontreiniging.
Afwasmiddel doseren
1. Open het deksel.
Multi-tab-functie
21
2. Vul het afwasmiddelbakje (1) met afwasmiddel. De markering geeft de doseerniveaus aan:
20 = ca. 20 g afwasmiddel
30 = ca. 30 g afwasmiddel.
3. Alle programma's met voorwas hebben een extra dosering afwasmiddel
nodig (5/10 g) dat in het
afwasmiddelbakje voor de voorwas (2)
moet worden gedaan.
Deze dosering wordt gebruikt tijdens
de voorwasfase.
4. Bij gebruik van afwasmiddeltabletten,
het tablet in vakje (1) leggen
5. Sluit het deksel en druk totdat het op
zijn plaats klikt.
Afwasmiddeltabletten
Afwasmiddeltabletten van verschillende
fabrikanten lossen niet allemaal even snel
op. Daarom bereiken bepaalde afwasmiddeltabletten tijdens korte programma's
niet hun volledige reinigingswerking. Kies
daarom bij het gebruik van afwasmiddeltabletten lange programma's, om ervoor te zorgen dat tabletresten volledig worden
verwijderd.
Multi-tab-functie
Dit apparaat is uitgerust met de "Multi-tab-functie", die het gebruik van combitabletten mogelijk maakt.
Dit zijn producten met een gecombineerde reinigings-, glans- en zoutfunctie. Ook
kunnen zij verschillende andere middelen bevatten afhankelijk van de soort tabletten die u kiest ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" etc...).
Controleer of deze producten geschikt zijn voor uw waterhardheid. Zie de instructies van de fabrikant.
22
Multi-tab-functie
Deze functie kan worden geselecteerd in combinatie met alle programma's. Met
de selectie van deze functie wordt de toevoer van glansmiddel en zout vanuit de
desbetreffende reservoirs automatisch stopgezet en ook de controlelampjes voor
zout en glansmiddel worden gedeactiveerd.
Selecteer de "Multi-tab-functie", voordat een afwasprogramma wordt gestart.
Als deze functie is geselecteerd (controlelampje brandt) blijft hij ook actief
gedurende de volgende afwasprogramma's.
Bij gebruik van de "multi-tab-functie" kan de duur van de cyclus veranderen. In
dat geval zal de indicatie van de duur van het programma op het display automatisch worden bijgewerkt.
Als het programma loopt kan de "Multi-tab-functie" NIET meer worden gewijzigd.
Als u de "Multi-tab-functie" wilt uitschakelen, moet u eerst het ingestelde
programma annuleren en vervolgens de "Multi-tab-functie".
In dat geval moet u opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen.
In- of uitschakelen van de Multi-tab-functie
Houd de beide Multi-Tab-toetsen (D en E) ingedrukt, tot het controlelampje van
de "Multi-Tab-functie" gaat branden. Dit betekent dat de functie actief is.
Om de functie uit te schakelen dient u opnieuw deze toetsen in te drukken tot het
controlelampje van de "Multi-tab-functie" uitgaat.
Als u niet tevreden bent over het droogresultaat adviseren wij u:
1. het glansmiddeldoseerbakje te vullen met glansmiddel.
2. de glansmiddeldosering te activeren.
3. de dosering van het glansmiddel in te stellen op stand 2.
• De glansmiddeldosering kan alleen worden geactiveerd/gedeactiveerd als de
"Multi-Tab-functie" is ingeschakeld.
Activering/deactivering van de glansmiddeldosering
1. Druk op de aan-/uit-toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
2. Druk tegelijkertijd op toetsen B en C, totdat de lampjes van toetsen A , B, en
C beginnen te knipperen.
3. Druk op toets B, de lampjes van toetsen A en C gaan uit terwijl het lampje van
toets B blijft knipperen. Het display geeft de huidige instelling aan:
= Glansmiddeldosering gedeactiveerd.
Afwasprogramma's
23
= Glansmiddeldosering geactiveerd.
4. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft
de nieuwe instelling aan.
5. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/
uit-toets te drukken.
Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen
adviseren wij u:
1. de "Multi-Tab-functie" uit te schakelen.
2. het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje opnieuw te vullen.
3. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal
afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien.
4. de waterhardheid in te stellen in overeenstemming met de hardheid van het
water in uw omgeving.
5. De glansmiddeldosering in te stellen.
Afwasprogramma's
Beschrijving programma
Verbruikswaarden
19-21
11 - 21
Water (liter)
1,7-1,9
Serviesgoed, bestek, potten en
pannen
0,8- 1,4
Energie (kWh)
116-126
AUTOMATISCH 2)
85-110
Duur (minuten)
Serviesgoed, bestek, potten en
pannen
2x
Drogen
INTENSIEF 70° Sterk vervuild
1/2x
Laatste spoelgang
1)
Tussentijdse spoelbeurt
Soort serviesgoed
Hoofdwas
Mate van
vervuiling
Voorwas
Programma
Gemengd
normaal en
sterk vervuild
Mate van
vervuiling
Soort serviesgoed
30 MIN3)
Licht vervuild
Serviesgoed en
bestek
ECO 50°4)
Normaal
vervuild
Serviesgoed en
bestek
160-170
0,8-0,9
12-13
GLAS
Normaal
vervuild
Teer aardewerk en
glaswerk
65-75
0,6-0,7
11-13
Een afwasprogramma selecteren en starten
Beschrijving programma
Verbruikswaarden
Water (liter)
8
Energie (kWh)
0,8
Duur (minuten)
30
Drogen
Laatste spoelgang
Tussentijdse spoelbeurt
1)
Voorwas
Programma
Hoofdwas
24
1) De verbruikswaarden zijn bedoeld als richtlijn en zijn afhankelijk van de druk en de temperatuur van het water,
maar ook van de variaties in de netspanning en de hoeveelheid serviesgoed.
2) Tijdens het afwasprogramma "Auto" wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de troebelheid
van het water. De programmaduur en het water- en energieverbruik kunnen variëren; dit hangt af van het feit
of het apparaat geheel of gedeeltelijk is gevuld en of het servies licht of sterk is vervuild. De temperatuur van
het water wordt automatisch ingesteld tussen 50° C en 65° C.
3) Ideaal voor gebruik bij een gedeeltelijk gevulde afwasmachine. Dit is het perfecte dagelijkse programma, speciaal
bedoeld voor een gezin bestaande uit 4 personen om alleen het serviesgoed van het ontbijt en het avondeten
af te wassen.
4) Test programma voor testinstanties.
Een afwasprogramma selecteren en starten
Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins
geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde
start begint pas nadat de deur is gesloten. Tot dat moment kunnen de instellingen nog worden gewijzigd.
1. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen
draaien.
2. Controleer of de waterkraan is geopend.
3. Druk op de aan-/uit-toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
Een afwasprogramma selecteren en starten
25
4. Druk op de toets die correspondeert met het gewenste programma (zie tabel
"afwasprogramma's"). Sluit de deur van de afwasmachine, het programma start
automatisch.
Het programma instellen en starten met "uitgestelde
start"
1. Druk na het kiezen van het programma de toets uitgestelde start in, tot op het
display het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. De start van
het gekozen afwasprogramma kan 1 - 19 uur uitgesteld worden.
2. Sluit de deur van de afwasmachine, het aftellen start automatisch.
3. Het aftellen vindt plaats in stappen van 1 uur.
4. Het openen van de deur onderbreekt het aftelproces. Sluit de deur; het aftellen
gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
5. Als de uitgestelde start is verstreken, start het programma automatisch.
Als het afwasprogramma is gestart, verschijnt er een puntvormig optisch signaal
op de vloer, onder de deur van de afwasmachine.
Dit optische signaal blijft branden tot het afwasprogramma is beëindigd.
Als het apparaat hoger is ingebouwd en voorzien is van een meubeldeur die gelijk
loopt met de voorkant van de keuken, is het signaal niet langer zichtbaar.
WAARSCHUWING!
Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Let op! Als de deur wordt geopend kan hete stoom
vrijkomen. Open de deur voorzichtig.
Een uitgestelde start of een lopend programma
annuleren
• Houd tegelijkertijd de beide programmatoetsen boven het woord RESET ingedrukt, totdat alle lampjes van de programmatoetsen branden.
• Bij het annuleren van een uitgestelde start wordt ook het ingestelde
afwasprogramma geannuleerd. In dit geval moet u het afwasprogramma opnieuw instellen.
• Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er
afwasmiddel in het doseerbakje zit.
26
De afwasmachine uitruimen
Een lopend afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van de afwasmachine; het programma stopt. Sluit de deur; het
programma gaat verder waar het was onderbroken.
Einde van het afwasprogramma
• De afwasmachine stopt automatisch en een geluidssignaal laat u weten dat het
programma is afgelopen.
• Als het afwasprogramma is beëindigd, gaat het optische signaal op de vloer,
onder de deur van de afwasmachine, uit.
1. Open de deur van de afwasmachine.
Het controlelampje van het zojuist beëindigde programma blijft branden.
2. Schakel de afwasmachine uit door op de aan-/uit-toets te drukken.
3. Laat de deur van de afwasmachine op een kier staan en wacht een paar minuten
voordat u het serviesgoed uit de machine haalt; dit zal dan al enigszins zijn
afgekoeld en ook beter zijn gedroogd.
Als het afwasprogramma is afgelopen is het raadzaam de stekker uit het
stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien.
De afwasmachine uitruimen
• Hete borden zijn gevoelig voor stoten.
Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de
machine uit te ruimen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit; hiermee voorkomt u dat er
water van het bovenrek op het serviesgoed in het onderrek druppelt.
• Er kan water op de zijkanten en de deur van de afwasmachine ontstaan omdat
roestvrij staal uiteindelijk koeler zal worden dan het serviesgoed.
LET OP!
Als het afwasprogramma is afgelopen is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien.
Onderhoud en reiniging
27
Onderhoud en reiniging
De filters reinigen
De filters moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd en gereinigd. Vuile filters
beïnvloeden het afwasresultaat negatief.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld voordat de filters worden schoongemaakt.
1. Open de deur, neem het onderrek uit de machine.
2. Het filtersysteem van de
afwasmachine omvat een grof filter
(A), een microfilter (B) en een platte
filter. Ontgrendel het filtersysteem
met behulp van de hendel op het microfilter.
3. Draai de greep ongeveer een kwartslag naar links en verwijder het filtersysteem.
4. Pak het grof filter (A) beet bij de greep
en verwijder het microfilter (B).
5. Maak alle filters onder stromend water grondig schoon.
28
Onderhoud en reiniging
6. Verwijder het platte filter uit de
bodem van het afwascompartiment en reinig het filter grondig
aan beide kanten.
7. Plaats het platte filter terug in de
bodem van het afwascompartiment en controleer of het filter
goed op zijn plaats zit.
8. Plaats het grof filter (A) in het
microfilter (B) en druk ze tegen
elkaar.
9. Breng de filtercombinatie terug op zijn plaats en vergrendel het geheel door
de hendel tot de aanslag met de wijzers van de klok mee te draaien. Let er bij
deze procedure op dat het platte filter niet boven de bodem van het afwascompartiment uitsteekt.
WAARSCHUWING!
Gebruik de afwasmachine NOOIT zonder filters. Een onjuiste terugplaatsing en bevestiging van de filters heeft slechtere afwasresultaten tot gevolg en kan resulteren
in schade aan het apparaat.
De sproeiarmen reinigen
Probeer NOOIT de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze
dan met een cocktailprikker.
Buitenkant
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een
vochtige zachte doek. Gebruik - indien nodig - alleen neutrale reinigingsmiddelen.
Gebruik nooit schurende producten, schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichlooretheen, enz.).
De binnenkant van de machine reinigen
Zorg ervoor dat de afdichtingsrubbers rondom de deur en het afwasmiddelbakje
en glansmiddeldoseerbakje regelmatig met een vochtige doek worden gereinigd.
Wat moet u doen, als ...
29
Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een afwasprogramma voor ernstig vervuild
serviesgoed te draaien met afwasmiddel, maar zonder serviesgoed.
Als de afwasmachine langere tijd niet wordt gebruikt
Als u de afwasmachine gedurende langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u:
1. de stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien.
2. de deur op een kier te zetten om de vorming van onaangename geurtjes te
voorkomen.
3. het inwendige van de machine leeg en schoon te houden.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0 °C. Als het
toch niet anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat deze leeglopen.
De machine verplaatsen
Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz.):
1. trek de stekker uit het stopcontact.
2. draai de waterkraan dicht.
3. verwijder de watertoevoer- en -afvoerslang.
4. trek de machine samen met de slangen naar voren.
Vermijd kantelen van de machine tijdens het vervoer.
Wat moet u doen, als ...
De afwasmachine start niet of stopt als hij bezig is. Bepaalde problemen zijn het
gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen
zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp van de in
de tabel hieronder beschreven aanwijzingen.
Zet de afwasmachine uit en voer de volgende voorgestelde corrigerende handelingen uit.
30
Wat moet u doen, als ...
Storingscode en storing
• Voortdurend knipperen van het
controlelampje programma bezig
• puntvormig optisch signaal knippert
•
verschijnt in het display.
Mogelijke oorzaak en oplossing
• De waterkraan is verstopt of aangezet met
kalkaanslag.
Maak de waterkraan schoon.
• De waterkraan is dicht. Draai de waterkraan
open.
• onderbroken geluidssignaal
De afwasmachine wordt niet gevuld met water. • Het filter (indien aanwezig) in de schroeffitting van de slang bij de waterinlaatklep is
verstopt.
Reinig het filter in de schroeffitting.
• De watertoevoerslang is niet juist geplaatst of
is gebogen of geknikt.
Controleer de aansluiting van de waterafvoerslang.
• Voortdurend knipperen van het
controlelampje programma bezig
• puntvormig optisch signaal knippert
•
verschijnt in het display.
• onderbroken geluidssignaal
Het afwaswater wordt niet afgevoerd.
• Voortdurend knipperen van het
controlelampje programma bezig
• puntvormig optisch signaal knippert
•
verschijnt in het display.
• onderbroken geluidssignaal
• De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
• De waterafvoerslang is niet juist geplaatst of
is gebogen of geknikt.
Controleer de aansluiting van de waterafvoerslang.
• Draai de waterkraan dicht en neem contact
op met onze service-afdeling.
Anti-overstromingsinrichting is geactiveerd.
Het programma begint niet.
• De deur van de afwasmachine is niet goed
gesloten. Sluit de deur.
• De stekker zit niet in het stopcontact. Steek
de stekker in het stopcontact.
• De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
• Uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start als het serviesgoed direct moet worden afgewassen.
Als het apparaat hoger is ingebouwd en voorzien is van een meubeldeur die gelijk
loopt met de voorkant van de keuken, is het signaal niet langer zichtbaar.
Wat moet u doen, als ...
31
Nadat u deze controles hebt uitgevoerd, schakelt u het apparaat in: Het programma
gaat verder op het punt waar het was onderbroken.
Als de storing of storingscode zich opnieuw voordoet, dient u contact op te nemen
met onze service-afdeling.
Voor andere, niet in de bovenstaande tabel beschreven storingscodes dient u ook
contact op te nemen met ELECTROLUX Service, onder vermelding van het model
(Mod.), productnummer (PNC) en serienummer (S.N.).
Deze informatie is te vinden op het typeplaatje aan de zijkant van de deur van de
afwasmachine.
Wij adviseren u deze nummers hier te noteren zodat u ze altijd bij de hand hebt:
Model. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productnummer :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienummer. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het afwasresultaat is niet bevredigend
De borden zijn niet schoon
• Het verkeerde afwasprogramma is geselecteerd.
• Het serviesgoed is zo geplaatst dat het water
niet alle delen van het oppervlak kan bereiken.
De rekken moeten niet te vol worden geladen.
• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als
gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
• De filters in de bodem van het afwascompartiment zijn vuil of onjuist geplaatst.
• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
• Als er kalkresten op het serviesgoed achterblijven; het zoutreservoir is leeg of de waterontharder is op het onjuiste niveau ingesteld.
• De afvoerslang is niet correct aangesloten.
• Het deksel van het zoutreservoir is niet goed
gesloten.
Het serviesgoed is nat en dof
• Er is geen glansmiddel gebruikt.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De glazen en borden vertonen strepen,
melkachtige vlekken of een blauwzweem
• Verlaag de dosering van het glansmiddel.
32
Technische gegevens
Het afwasresultaat is niet bevredigend
Opgedroogde waterdruppels op glazen en borden
• Verhoog de dosering van het glansmiddel.
• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn. Neem
contact op met de consumentenlijn van de
afwasmiddellenfabrikant.
Als het probleem na al deze controles aanhoudt, neem dan contact op met onze
service-afdeling.
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte x Hoogte x Diepte (cm) 44,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Aansluitspanning - Voltage Totale vermogen - Zekering
Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het typeplaatje op de binnenrand van de deur van de afwasmachine
Leidingwaterdruk
Minimaal - Maximaal (MPa)
0,05 - 0,8
Capaciteit
couverts
9
Max. gewicht
kg
35
Tips voor testinstanties
Het testen in overeenstemming met EN 60704 moet uitgevoerd worden met een
volledig geladen apparaat en met gebruik van het testprogramma (zie
"Wasprogramma's").
Het testen in overeenstemming met EN 50242 moet worden uitgevoerd nadat
het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn met respectievelijk
zout en glansmiddel en met gebruik van het testprogramma (zie "Wasprogramma's").
Volledige belading: 9 standaardcouverts
Hoeveelheid benodigd afwasmiddel:
5 g + 20 g (type B)
Instelling glansmiddel:
stand 4 (type III)
Tips voor testinstanties
Plaatsing bovenrek
Kopjesrekken: stand A
33
34
Tips voor testinstanties
Plaatsing onderrek
Plaatsing bestekrek
Montage
35
Installatie-instructie
Montage
WAARSCHUWING!
Alle elektrotechnische en/of loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van het apparaat dienen te worden uitgevoerd door een erkend installateur.
Verwijder alle verpakkingsmaterialen alvorens de machine te plaatsen.
Plaats de machine indien mogelijk naast een waterkraan en een afvoer.
Deze afwasmachine is ontworpen voor installatie onder een keukenblad of werkoppervlak.
Let op! Volg nauwgezet de instructies op de bijgeleverde mal voor de inbouw van
de afwasmachine en plaatsing van het meubelpaneel.
Er zijn geen verdere openingen voor de ontluchting van de afwasmachine vereist,
maar alleen om de watertoevoer- en afvoerslang en het aansluitsnoer door te laten.
De afwasmachine is voorzien van stelvoetjes voor het instellen van de hoogte.
Tijdens alle werkzaamheden waarbij interne onderdelen toegankelijk zijn, dient de
stekker uit het stopcontact te worden getrokken.
Zorg er bij het op zijn plaats schuiven van de machine voor dat de watertoevoerslang, de afvoerslang en het aansluitsnoer niet zijn geknikt of worden platgedrukt.
Bevestigen aan de aangrenzende keukenmeubelen
De afwasmachine moet beveiligd worden tegen kantelen.
Zorg er daarom voor dat het aanrecht waaronder de machine geplaatst wordt,
stevig bevestigd is aan een vaste structuur (aangrenzende keukenunits, kasten,
muur).
Waterpas installatie
Een machine die goed waterpas staat is essentieel voor een goede sluiting en afdichting van de deur. Als het apparaat goed waterpas staat, raakt de deur aan geen
36
Aansluiting aan de waterleiding
van de kanten de behuizing. Als de deur niet goed sluit, draai dan de stelvoetjes in
of uit totdat de machine perfect waterpas staat.
Aansluiting aan de waterleiding
Wateraansluitingen
Aansluiting op een koudwaterkraan wordt aanbevolen. Als de aansluiting wordt
gemaakt op een heetwaterkraan, dan mag de temperatuur van het water niet hoger
zijn dan 60\xC2\xB0C. Het gebruik van warm water is niet altijd efficiënt bij sterk
vervuild serviesgoed omdat het afwasprogramma in dat geval sterk wordt verkort.
Voor het tot stand brengen van de aansluiting zelf is de wartelmoer die aan de
waterslang van de machine is bevestigd, geschikt voor montage op een
leidinguiteinde van 3/4" gasdraad of op een speciale kraan met snelkoppeling zoals
de Press-block.
De waterdruk moet zich binnen de grenzen bevinden zoals vermeld in de "Technische specificaties". Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de gemiddelde
leidingwaterdruk in uw omgeving.
De watertoevoerslang mag tijdens het aansluiten niet zijn geknikt, worden platgedrukt of in de knoop zitten.
De afwasmachine is voorzien van een vul- en afvoerslang die afhankelijk van de
installatie door middel van de sluitmoer naar links of naar rechts kunnen worden
gedraaid.
De sluitmoer moet goed worden bevestigd om waterlekkage te voorkomen.
(Let op! NIET alle modellen afwasmachines hebben vul- en afvoerslangen die zijn
uitgerust met een sluitmoer. In dat geval is de genoemde voorziening niet mogelijk).
Als de machine wordt aangesloten op nieuwe leidingen of op leidingen die lang
niet zijn gebruikt, dient u het water enkele minuten te laten doorlopen alvorens de
toevoerslang aan te sluiten.
Gebruik GEEN aansluitslangen die eerder voor een oude machine zijn gebruikt.
Dit apparaat is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat het in
de machine gebruikte water terugkeert in het drinkwatersysteem. Dit apparaat
voldoet aan de van toepassing zijnde regelgeving voor loodgieterswerk.
Aansluiting aan de waterleiding
37
Watertoevoerslang met veiligheidsklep
Na aansluiting van de dubbelwandige watertoevoerslang bevindt de veiligheidsklep
zich bij de kraan. Daarom bevindt de watertoevoerslang zich alleen onder druk als
het water loopt. Als de watertoevoerslang dan begint te lekken, sluit de veiligheidsklep het stromende water af.
Pas op als u de watertoevoerslang installeert:
• de elektriciteitskabel voor de veiligheidsklep bevindt zich in de dubbelwandige
watertoevoerslang. Dompel de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in
water.
• Ais de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd raken, trek dan direct
de stekker uit het stopcontact.
• Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen door
een specialist of door ELECTROLUX Service.
WAARSCHUWING!
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning.
Aansluiting waterafvoerslang
Het uiteinde van de afvoerslang kan op de volgende manieren worden aangesloten:
1. Aan de gootsteenafvoer, met bevestiging tegen de onderkant van het werkoppervlak. Hiermee wordt voorkomen dat gootsteenwater de machine inloopt.
2. Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm.
38
Aansluiting aan de waterleiding
De afvalwateraansluiting moet zich op een
hoogte bevinden van 60 cm vanaf de bodem
van de afwasmachine.
De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine
naar links of naar rechts lopen.
Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is
of platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer
van water kan vertragen of in de weg staan.
De stop mag niet in de afvoer zitten als de
machine water aan het afvoeren is, aangezien
het water dan weer in de machine terug kan
lopen.
De totale lengte van de afvoerslang, inclusief een eventueel verlengstuk, mag niet
langer zijn dan 4 meter. De binnendiameter van het verlengstuk mag niet kleiner
zijn dan de diameter van de bijgeleverde slang.
Evenmin mag de binnendiameter van de voor de aansluitingen aan de afvoer
gebruikte koppelingen kleiner zijn dan de diameter van de bijgeleverde slang.
Bij het aansluiten van de afvoerslang op een sifon onder de gootsteen moet het
gehele plastic membraan (A) verwijderd worden. Indien niet het gehele membraan wordt verwijderd zullen zich op den duur voedseldeeltjes verzamelen die de
afvoerslang van de afwasmachine kunnen verstoppen.
Onze apparaten worden geleverd met een veiligheidsvoorziening die ervoor zorgt dat vuil water niet terug
kan lopen in de machine. Als uw gootsteenafvoer is
voorzien van een ge ntegreerde terugslagklep kan dit
een goede waterafvoer van uw afwasmachine in de weg
staan. Wij adviseren u dan ook de terugslagklep te verwijderen.
Om te voorkomen dat er lekkage optreedt na de installatie, moet u ervoor zorgen
dat de waterkoppelingen stevig vast zitten.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
39
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Het apparaat moet volgens de veiligheidsvoorschriften worden geaard.
Alvorens het apparaat in gebruik te nemen dient u zich ervan te verzekeren dat de
nominale spanning en het spanningstype op het typeplaatje in overeenstemming
zijn met de netspanning waarop de machine aangesloten gaat worden.
Ook de waarde van de zekering is te vinden op het typeplaatje.
Steek de stekker altijd in een correct geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meervoudige stekkers, verloopstekkers en verlengkabels.
Hierdoor kan brandgevaar door oververhitting ontstaan.
Laat indien nodig de wandcontactdoos van de huisinstallatie verplaatsen. Neem
contact op met onze service-afdeling als het aansluitsnoer moet worden vervangen.
De stekker moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.
Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact. Trek altijd aan de stekker
zelf.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als boven genoemde veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie
over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De
kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS <, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
40
WAARSCHUWING!
Als u het apparaat afdankt:
• trek de stekker uit het stopcontact.
• snijd het aansluitsnoer met de stekker af en gooi het weg.
• Verwijder het slot van de deur. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en
hun leven in gevaar brengen.
41
42
43
www.electrolux.com
117976560-00-07112007
www.aeg-electrolux.nl
Download PDF

advertising