Aeg-Electrolux | F65411VI | User manual | Aeg-Electrolux F65411VI Korisnički priručnik

FAVORIT 65411 VI
Upute za uporabu
Perilica posuđa
2
Poštovani,
Zahvaljujemo se na povjerenju i odabiru ovog vrhunskog proizvoda.
Milijuni vijernih kupaca diljem svijeta najbolji su pokazatelj kvalitete
naših proizvoda.
Ergonomičnost, funkcionalnost, vrhunski dizajn, preciznost izrade,
inovacija, upotreba najkvalitetnijih materijala i tehnologija pri izradi
svakog proizvoda, te ekološka osviještenost i konstantna briga za
zaštitu okoliša i uštedu energije, samo su neka od obilježja naših
proizvoda.
Kako bi maksimalo i kvalitetno iskoristili sve funkcije i mogućnosti ovog
proizvoda, molimo Vas da prije stavljanja u funkciju ovog proizvoda
pročitate priloženo uputstvo za upotrebu. Preporučujemo da uputstvo
za upotrebu sačuvate kako bi ga mogli koristiti svaki put kada se pojavi
potreba.
Želimo Vam mnogo ugodnih trenutaka uz vaš novi uređaj!
U ovom se priručniku koriste sljedeći simboli:
Važne informacije koje se odnose na vašu osobnu sigurnost i
informacije o tome kako spriječiti oštećenja na uređaju.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Sadržaj
3
Sadržaj
Upute za uporabu
5
Informacije o sigurnosti
Ispravna uporaba
Opća sigurnost
Sigurnost djece
Postavljanje
5
5
6
6
6
Opis proizvoda
7
8
9
10
Prva uporaba
10
Podesite omekšivač vode
Ručno podešavanje
Elektronsko podešavanje
11
12
12
Uporaba soli za perilice posuđa
13
Uporaba sredstva za ispiranje
Prilagodite količinu sredstva za ispiranje
14
15
Svakodnevna uporaba
15
Punjenje priborom za jelo i posuđem
Donja košara
Košara za pribor za jelo
Gornja košara
Podešavanje visine gornje košare
15
17
18
18
19
Uporaba sredstva za pranje
20
117976510-00-19112007
Upravljačka ploča
Način podešavanja
Zvučni signali
Napunite perilicu sredstvom za pranje
20
Funkcija "Višenamjenske tablete"
21
Aktiviranje/deaktiviranje funkcije "Višenamjenske tablete"
22
Programi pranja
24
Izaberite i pokrenite program pranja
25
4
Sadržaj
Pražnjenje perilice posuđa
27
Održavanje i čišćenje
27
Čišćenje filtara
27
Čišćenje mlaznica
28
Vanjsko čišćenje
28
Unutrašnje čišćenje
29
Duža razdoblja ne korištenja
29
Zaštita od zaleđivanja
29
Prenošenje uređaja
29
Što učiniti kad ...
29
Tehnički podaci
32
savjeti za ustanove za testiranje
33
Upute za postavljanje perilice
36
Postavljanje
Pričvršćivanje za susjedne jedinice
Poravnanje
Priključak dovoda vode
Cijev za dovod vode sa sigurnosnim ventilom
Priključak odvodne cijevi
36
36
36
37
37
38
Spajanje na električnu mrežu
40
Briga za okoliš
Ambalaža
40
40
Zadržava se pravo na izmjene
Informacije o sigurnosti
5
Upute za uporabu
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije
postavljanja i prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sadržane
u ovom priručniku, uključujući savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle
nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje
koriste uređaj dobro upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim
pitanjima. Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u slučaju
njegovog prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj
uređaj tijekom njegova radna vijeka prikladno informirane o načinu
uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima.
Ispravna uporaba
• Ova je perilica posuđa namijenjena isključivo pranju posuđa u kućan‐
stvu koje se može prati u perilici.
• Nemojte stavljati nikakva otapala u perilicu. To bi moglo prouzročiti
eksploziju.
• Noževe i ostale šiljaste predmete treba staviti u košaricu za pribor za
jelo s vrhovima okrenutim prema dolje ili ih namjestiti u gornju
košaricu u vodoravnom položaju.
• Koristite jedino proizvode (deterdžent, sol i sredstvo za ispiranje)
pogodne za pranje u perilici posuđa.
• Nemojte otvarati vrata dok uređaj radi, mogla bi izaći vruća para.
• Nemojte nikada vaditi posuđe iz perilice prije završetka ciklusa
pranja.
• Nakon uporabe isključite uređaj iz električne mreže i zatvorite dovod
vode.
• Ovaj uređaj smije popravljati jedino ovlašteni serviser i treba koristiti
isključivo originalne rezervne dijelove.
• Nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Popravci koje obave
neiskusne osobe prouzročit će ozljede ili loš rad. Obratite se ovlašte‐
nom servisnom centru. Uvijek inzistirajte na originalnim rezervnim
dijelovima.
6
Informacije o sigurnosti
Opća sigurnost
• Deterdženti za perilicu mogu prouzročiti kemijske opekotine na
očima, ustima i grlu. Mogu biti opasni po život! Pridržavajte se sigur‐
nosnih uputa proizvođača deterdženata za perilice.
• Voda u perilici nije pitka. Ostaci deterdženta mogu još biti prisutni u
uređaju.
• Pobrinite se da vrata na perilici posuđa - kada je ne punite ili ne
praznite - budu uvijek zatvorena. Na taj ćete način izbjeći spoticanje
na otvorena vrata i mogućnost ozljeda.
• Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vratima.
Sigurnost djece
• Ovaj je uređaj namijenjen uporabi od strane odraslih osoba. Nemojte
dozvoliti djeci da upotrebljavaju uređaj bez nadzora.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece. Postoji opasnost od gu‐
šenja.
• Držite sve deterdžente na sigurnom, izvan dohvata djece.
• Držite djecu daleko od perilice kada su vrata otvorena.
Postavljanje
• Provjerite da se perilica tijekom prijevoza nije oštetila. Nikada
nemojte spajati oštećeni uređaj. Ako je perilica oštećena, obratite se
vašem dobavljaču.
• Prije uporabe treba ukloniti svu ambalažu.
• Sve električarske i vodoinstalaterske radove potrebne za po‐
stavljanje uređaja treba obaviti kvalificirana i stručna osoba.
• Iz sigurnosnih razloga opasan je bilo kakav pokušaj izmjene speci‐
fikacija ili samog proizvoda.
• Nikada nemojte koristiti perilicu posuđa ako su oštećeni električni
kabel ili cijevi za vodu; ili ako su upravljačka ploča, gornji radni dio ili
područje oko podnožja oštećeni na način da je dostupna unutrašnjost
uređaja. Stupite u kontakt s najbližim ovlaštenim servisom, kako bi
ste izbjegli opasnost.
• Nemojte ni u kom slučaju bušiti stijenke perilice, jer ćete tako oštetiti
hidrauličke i električne sastavne dijelove.
Opis proizvoda
7
UPOZORENJE
Kod spajanja struje i vode pozorno pratite upute sadržane u posebnim
stavkama.
Opis proizvoda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gornja košara
Prekidač tvrdoće vode
Spremnik za sol
Spremnik za sredstvo za pranje
Spremnik za sredstvo za ispiranje
Natpisna ploča
Filtri
Donja mlaznica
Gornja mlaznica
8
Upravljačka ploča
Upravljačka ploča
1
2
3
4
5
6
Tipka Uključeno/Isključeno
Digitalni pokazivač
Tipka za odgodu početka
Tipke za odabir programa
Indikatorska svjetla
Funkcijske tipke
Indikatorska svjetla
MULTITAB
Pokazuje uključivanje/isključivanje
funkcije Višenamjenske tablete (vidi
funkcija "Višenamjenske tablete")
Sol
Osvjetljava se kada je specijalna sol
potrošena. 1)
Sredstvo za ispiranje
Osvjetljava se kada je sredstvo za ispi‐
ranje potrošeno. 1)
1) Indikatorska svjetla soli i sredstva za ispiranje nikad se ne osvjetljavaju dok je program pranja
u tijeku, čak iako je potrebno napuniti perilicu solju i/ili sredstvom za ispiranje.
Upravljačka ploča
9
Digitalni pokazivač prikazuje:
• razinu tvrdoće na koju je postavljen omekšivač vode,
• približno preostalo vrijeme trajanja programa koji je u tijeku,
• aktiviranje/deaktiviranje spremnika sredstva za ispiranje (SAMO s
aktivnom funkcijom Višenamjenske tablete),
• završetak programa (na digitalnom zaslonu pojavljuje se nula),
• odbrojavanje odgođenog početka rada,
• šifre grešaka koje se tiču neispravnosti u radu perilice posuđa,
• aktiviranje/deaktiviranje zvučnih signala.
Funkcijske tipke
Pomoću ovih tipaka možete postaviti slijedeće funkcije:
• postavke omekšivača vode,
• poništavanje programa pranja odnosno odgođenog početka koji je
započeo s odbrojavanjem,
• aktiviranje/deaktiviranje funkcije "Višenamjenske tablete",
• aktiviranje/deaktiviranje spremnika sredstva za ispiranje kad je
uključena funkcija "Višenamjenske tablete",
• aktiviranje/deaktiviranje zvučnih signala.
Način podešavanja
Uređaj je u načinu podešavanja kada su sva svjetla programa upaljena.
Obavezno imajte u vidu da kad vršite:
• odabiranje programa pranja
• podešavanje omekšivača vode
• aktiviranje/deaktiviranje spremnika sa sredstvom za ispiranje
• aktiviranje/deaktiviranje zvučnih signala
uređaj MORA biti u načinu podešavanja.
Ako je svjetlo programa upaljeno, još uvijek je postavljen zadnji korišteni
program.
U tom slučaju, za povratak u način podešavanja, program mora biti po‐
ništen.
10
Prva uporaba
Za poništavanje podešenog programa ili programa u tijeku: isto‐
vremeno pritisnite i držite pritisnute dvije tipke za odabir programa koje
se nalaze iznad riječi RESET, dok se ne upale svi indikatori programa.
Program je poništen i uređaj je sada u načinu podešavanja.
Zvučni signali
Zvučne signale smo uveli kao pomoć u označavanju koje radnje uređaj
obavlja:
• podešavanje omekšivača vode
• završavanje programa
• uključivanje alarma zbog neispravnosti.
Tvorničke postavke: zvučni signali su aktivirani.
Zvučne signale možete deaktivirati tipkama funkcija.
1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno. Uređaj mora biti u načinu pod‐
ešavanja.
2. Istovremeno pritisnite i držite pritisnute funkcijske tipke B i C, sve
dok svjetlo funkcijskih tipki A, B i C ne počne treptati.
3. Pritisnite funkcijsku tipku C: indikatorska svjetla tipki A i B se gase,
dok svjetlo funkcijske tipke C nastavlja treptati. Digitalni zaslon
pokazuje sadašnje postavke.
= Zvučni signali su deaktivirani
= Zvučni signali su aktivirani
4. Da bi promijenili postavku ponovno pritisnite funkcijsku tipku C: di‐
gitalni pokazivač će prikazivati novu postavku.
5. Da bi pohranili radnju, isključite perilicu posuđa.
Prva uporaba
Prije prve uporabe uređaja:
• Provjerite jesu li priključci struje i vode u skladu s uputama za po‐
stavljanje
• Uklonite svu ambalažu iz unutrašnjosti uređaja
• Podesite omekšivač vode
• Ulijte 1 litru vode u spremnik za sol i napunite ga solju za perilice
Podesite omekšivač vode
11
• Napunite spremnik za sredstvo za ispiranje
Ako želite upotrebljavati tablete kombiniranih deterdženata kao što su:
"3 u 1", "4 u 1", "5 u 1", itd., odaberite funkciju "Višenamjenske
tablete" (vidi Funkcija "Višenamjenske tablete").
Podesite omekšivač vode
Perilica je opremljena omekšivačem vode koji iz dovodne vode uklanja
minerale i soli, a koji mogu negativno utjecati na rad uređaja.
Što je više tih minerala i soli, to je voda tvrđa. Tvrdoća vode se mjeri u
ekvivalentnim skalama, njemačkim stupnjevima (°dH), francuskim
stupnjevima (°TH) i mmol/l (milimol po litri – međunarodna jedinica
tvrdoće vode).
Omekšivač vode treba podesiti u skladu s tvrdoćom vode na vašem
području. Podatke možete dobiti od lokalnog vodoopskrbnog
poduzeća.
Tvrdoća vode
Podešavanje tvrdoće vode
Korištenje
soli
°dH
°TH
mmol/l
ručno
elektronski
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
razina 10
da
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
razina 9
da
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
razina 8
da
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
razina 7
da
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
razina 6
da
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
razina 5
da
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
razina 4
da
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
razina 3
da
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
razina 2
da
<4
<7
< 0,7
1
razina 1
ne
Omekšivač vode morate podesiti na oba načina: ručno - korištenjem
prekidača za omekšivač vode - i elektronski.
12
Podesite omekšivač vode
Ručno podešavanje
Perilica je tvornički podešena na položaj 2.
1. Otvorite vrata perilice.
2. Izvadite donju košaru iz perilice.
3. Okrenite prekidač tvrdoće vode
na položaj 1 ili 2 (vidi tablicu).
4. Vratite donju košaru.
Elektronsko podešavanje
Perilica je tvornički podešena na razinu 5.
1. Pritisnite On/Off tipku. Perilica mora biti u načinu podešavanja.
2. Držite istovremeno pritisnute tipke B i C, sve dok svjetla tipki A, B i
C ne počnu treptati.
3. Pritisnite tipku A: svjetla tipki B i C se gase, a svjetlo tipke A trepće.
Na digitalnom pokazivaču pojavljuje se sadašnja razina, a čuje se i
niz isprekidanih zvučnih signala.
Primjeri:
je prikazano, 5 isprekidanih zvučnih signala, stanka, itd. = razina
5
je prikazano, 10 isprekidanih zvučnih signala, stanka, itd. =
razina 10
4. Da bi ste promijenili razinu, pritisnite tipku A. Svakim pritiskom na
tipku razina se mijenja (za odabir nove razine vidjeti tablicu).
Primjeri: ako je trenutno podešena razina 5, jednim pritiskom na
tipku A odabrat ćete razinu 6. ako je trenutno podešena razina 10,
jednim pritiskom na tipku A odabrat ćete razinu 1.
5. Za memoriranje radnje, isključite perilicu posuđa pritiskom na tipku
Uključeno/Isključeno.
Uporaba soli za perilice posuđa
13
Uporaba soli za perilice posuđa
UPOZORENJE
Upotrebljavajte samo posebnu sol koja je namijenjena perilicama
posuđa. Ne koristite ostale vrste soli, naročito kuhinjsku sol, jer će
oštetiti omekšivač vode. Punite solju neposredno pred početak jednog
od kompletnih programa pranja. Na taj ćete način spriječiti zadržavanje
zrnaca soli ili slane vode koji su se možda prolili i ostali na dnu uređaja,
a koji mogu uzrokovati hrđanje.
Punjenje:
1. Otvorite vrata, skinite donju košaru i odvrnite poklopac spremnika
za sol u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
2. Ulijte 1 litru vode u spremnik (to je neophodno samo prije prvog
punjenja solju) .
3. Pomoću priloženog lijevka,
uspite sol sve dok spremnik ne
bude pun.
4. Vratite poklopac i uvjerite se da
na navoju i na brtvi nema
tragova soli.
5. Vratite poklopac na mjesto i
pričvrstite ga tako da ga
okrenete u smjeru kazaljki na
satu dok se ne zaustavi uz
zvučni klik.
Ne brinite ako se prilikom punjenja solju voda prelijeva iz jedinice, to je
posve normalno.
Indikatorsko svjetlo soli na upravljačkoj ploči može ostati osvijetljeno
2-6 sati nakon što ste stavili sol, pod pretpostavkom da perilica ostane
uključena. Ako koristite soli kojima je potrebno više vremena da se
rastope, tada to može potrajati duže. Rad uređaja nije ugrožen na
nikakav način.
14
Uporaba sredstva za ispiranje
Uporaba sredstva za ispiranje
UPOZORENJE
Koristite isključivo poznata sredstva za ispiranje za perilice posuđa.
Nikada nemojte puniti spremnik sredstva za ispiranje s ostalim tvarima
(npr. sredstvo za pranje perilica posuđa, tekuća sredstva za pranje). To
bi oštetilo uređaj.
Sredstvo za ispiranje osigurava temeljito ispiranje i sušenje bez mrlja i
pruga.
Sredstvo za ispiranje se automatski dodaje tijekom posljednjeg ispi‐
ranja.
1. Otvorite spremnik pritiskom na
tipku (A).
2. Dodajte sredstvo za ispiranje u
spremnik. Maksimalna razina za
punjenje označena je s "max".
Spremnik sadrži oko 110 ml
sredstva za ispiranje, što je do‐
voljno za 16 - 40 ciklusa pranja
posuđa, ovisno o podešenoj
količini.
3. Provjerite je li poklopac zatvoren
nakon svakog punjenja.
Očistite sredstvo za ispiranje koje je
eventualno proliveno tijekom punjenja krpom koja upija kako bi se
izbjeglo prekomjerno stvaranje pjene za vrijeme slijedećeg pranja.
Svakodnevna uporaba
15
Prilagodite količinu sredstva za ispiranje
Prema rezultatima pranja i sušenja podesite količinu sredstva za ispi‐
ranje pomoću kontrole sa 6 položaja (položaj 1 najmanje doziranje, 6
najveće).
Doziranje je tvornički podešeno na razinu 4.
Povećajte količinu ako na posuđu
nakon pranja ima kapljica vode ili mrlja
od kamenca.
Smanjite je ako na posuđu ima ljepljivih
bjelkastih pruga ili plavi film na staklu ili
na oštricama noževa.
Svakodnevna uporaba
• Provjerite je li potrebno napuniti posebnom solju ili sredstvom za ispi‐
ranje.
• Stavite pribor za jelo i posuđe u perilicu posuđa.
• Napunite perilicu sredstvom za pranje.
• Odaberite odgovarajući program pranja za pribor za jelo i posuđe.
• Pokrenite program pranja.
Punjenje priborom za jelo i posuđem
Spužve, kućanske krpe i bilo koji drugi predmeti koji upijaju vodu ne
smiju se prati u perilici posuđa.
• Prije stavljanja posuđa, potrebno je:
– ukloniti ostatke hrane i naslage,
– omekšati ostatke zagorene hrane u posudama.
16
Punjenje priborom za jelo i posuđem
• Prilikom punjenja posuđem i priborom za jelo obratite pozornost:
– Posuđe i pribor za jelo ne smiju priječiti okretanje mlaznica.
– Stavite šuplje predmete kao npr. šalice, čaše, tave, itd. s otvorom
prema dolje, kako se u njima ne bi nakupljala voda.
– Stavite posuđe i pribor za jelo tako da ne leže jedni u drugome, ili
jedni preko drugoga.
– Obratite pozornost da se čaše ne dodiruju kako bi izbjegli njihovo
oštećivanje.
– Male predmete položite u košaru za pribor za jelo.
• Plastični predmeti i tave prevučene slojem protiv ljepljenja naginju
zadržavanju kapljica vode; ti se predmeti neće osušiti tako dobro kao
porculanski i čelični predmeti.
• Lagani predmeti (plastične zdjele, itd.) moraju se staviti u gornju
košaru i to tako da se ne pomiču.
Pranje slijedećeg posuđa/pribora za jelo
nije prikladno:
djelomično je prikladno:
• Pribor za jelo s drškama od drva, roga, • Kameno posuđe prati u perilici
porculana ili sedefa.
isključivo ako ga je proizvođač izričito
označio za pranje u perilici.
• Plastični predmeti neotporni na toplinu.
• Stariji ljepljeni pribor za jelo koji nije ot‐ • Glazirani uzorci mogu izblijediti uče‐
stalim pranjem.
poran na toplinu.
• Srebrni i aluminijski dijelovi skloni su
• Povezano posuđe i pribor za jelo.
blijeđenju tijekom pranja: ostaci, npr.
• Bakreno ili kositreno posuđe.
bjelanjka, žumanjka i senfa često uz‐
• Olovnokristalno staklo.
rokuju gubitak boje i mrlje na srebru.
• Čelični predmeti podložni hrđanju.
Uvijek odmah očistite ostatke hrane sa
• Drveni pladnjevi.
srebra ako ga nećete prati odmah po
uporabi.
• Predmeti od sintetičkih vlakana.
Otvorite vrata i izvucite košare kako bi ih napunili posuđem.
Punjenje priborom za jelo i posuđem
Donja košara
Donja košara namijenjena je odlaganju
posuda s drškom, poklopaca, tanjura,
zdjela za salatu, pribora za jelo, itd.
Posuđe za posluživanje i velike
poklopce treba posložiti uokolo uz rub
košare, osiguravajući slobodno okre‐
tanje mlaznice.
2 reda šiljaka na donjoj košari lako se
mogu spustiti kako bi ste mogli staviti
lonce, tave i zdjele.
17
18
Punjenje priborom za jelo i posuđem
Košara za pribor za jelo
UPOZORENJE
Noževi dugih oštrica postavljeni uspravno predstavljaju moguću opas‐
nost. Dugi i/ili oštri komadi pribora za jelo kao što su noževi moraju biti
smješteni u vodoravnom položaju u gornju košaru. Pripazite kada
stavljate ili vadite oštre predmete poput noževa.
Kako bi ste osigurali da voda dostigne sav pribor u košarici za pribor za
jelo, trebate:
1. Staviti rešetkasti umetak na
košaricu za pribor za jelo.
2. Staviti viljuške i žlice u košaricu
za pribor za jelo s ručkama
prema dolje.
Kod većeg pribora, kao što su
kuhače, stavite samo pola re‐
šetke za pribor.
Košaricu za pribor za jelo možete
rastvoriti.
Kad je vadite iz perilice posuđa,
obavezno rukom zahvatite oba dijela
dvodijelne ručice.
1. Stavite košaricu za pribor za jelo
na stol ili na radnu površinu.
2. Rastvorite dvodijelnu ručicu.
3. Izvadite pribor za jelo.
Gornja košara
Gornja košara namijenjena je za tanjure (tanjure za desert, posude za
umake, tanjure za objedovanje promjera do 24 cm), zdjele za salatu,
šalice i čaše
Predmete rasporedite na i ispod rešetaka za šalice tako da voda može
doprijeti do svih površina.
Punjenje priborom za jelo i posuđem
19
Čaše s dugim stalcima mogu se
postaviti naopako u rešetke za šalice.
Za više predmete, rešetke za šalice
mogu se okrenuti prema gore.
Čaše s dugim stalcima mogu se
postaviti naopako u rešetke za šalice.
Za više predmete, rešetke za šalice
mogu se okrenuti prema gore.
Prije zatvaranja vrata provjerite mogu li
se mlaznice slobodno okretati.
Podešavanje visine gornje košare
Ako perete velike tanjure, možete ih staviti u donju košaru nakon što
ste gornju košaru postavili u viši položaj.
Najveća visina posuđa:
Gornja košara
Donja košara
S podignutom gornjom
košarom
20 cm
31 cm
Sa spuštenom gornjom
košarom
24 cm
27 cm
Za podizanje košare u viši položaj postupite kako slijedi:
1. Izvadite košaru dok se ne zaustavi.
2. Pažljivo podignite obje strane dok se mehanizam ne zakvači i
košara ne postane stabilna.
Za spuštanje košare u početni položaj postupite na slijedeći način:
20
Uporaba sredstva za pranje
1. Izvadite košaru dok se ne zaustavi.
2. Pažljivo podignite obje strane i
dopustite mehanizmu da polako
sjedne dolje, čvrsto držeći.
Nikada nemojte dizati ili spuštati
košaru na samo jednoj strani.
Kad je košara u gornjem položaju,
ne možete koristiti rešetke za
šalice.
UPOZORENJE
Nakon što ste napunili perilicu uvijek zatvorite vrata jer otvorena vrata
mogu predstavljati opasnost.
Uporaba sredstva za pranje
Upotrebljavajte samo sredstva za pranje namijenjena za pranje u pe‐
rilicama posuđa.
Molimo vas obratite pažnju na preporuke proizvođača o doziranju i ču‐
vanju sredstva za pranje, a koje su navedene na ambalaži.
Ako koristite točnu količinu sredstva za pranje, pridonijet ćete zaštiti
okoliša.
Napunite perilicu sredstvom za pranje
1. Otvorite poklopac.
Funkcija "Višenamjenske tablete"
21
2. Napunite spremnik deterdženta
(1) deterdžentom. Oznake ozna‐
čavaju razine punjenja:
20 = otprilike 20 g sredstva za
pranje
30 = otprilike 30 g sredstva za
pranje.
3. U svim programima s pret‐
pranjem stavite dodatnu količinu
deterdženta (5/10 g) koju treba
staviti u komoru za pretpranje
(2).
To sredstvo za pranje imat će učinak tijekom faze pretpranja.
4. Kada koristite deterdžent u
tabletama, stavite tabletu u
odjeljak (1)
5. Zatvorite poklopac i pritisnite
dok se ne zabravi.
Tablete sredstva za pranje
Tablete sredstva za pranje raznih
proizvođača otapaju se različitom
brzinom. Iz tog razloga, kod kratkih
programa neke od njih mogu ne
razviti puno djelovanje. Tablete za
pranje stoga koristite u dugim programima pranja, kako bi ste osigurali
potpuno uklanjanje ostataka deterdženta.
Funkcija "Višenamjenske tablete"
Ovaj je uređaj opremljen funkcijom "Višenamjenske tablete", koja
omogućuje uporabu deterdženta u "višenamjenskim" tabletama.
Ti su proizvodi sredstva za pranje koja sadrže i sredstvo za ispiranje i
sol. Mogu sadržati i ostale tvari ovisno o tome kakvu ste tabletu odabrali
("3 u 1", "4 u 1", "5 u 1" i sl.).
Provjerite odgovaraju li ta sredstva za pranje tvrdoći vaše vode. Slijedite
preporuke proizvođača.
22
Funkcija "Višenamjenske tablete"
Ova funkcija može biti odabrana uza sve programe pranja. Odabirom
ove funkcije dovod sredstva za ispiranje i soli iz odgovarajućih
spremnika automatski se prekida, a svjetlosni indikatori soli i sredstva
za ispiranje se gase.
Funkciju "Višenamjenske tablete" odaberite prije pokretanja programa
pranja.
Kada je ova funkcija odabrana (osvijetljeno je indikatorsko svjetlo),
ostaje aktivna i u slijedećim programima pranja.
S funkcijom "Višenamjenske tablete", trajanje ciklusa može biti druga‐
čije od predviđenog. U tom slučaju, na digitalnom se pokazivaču au‐
tomatski obnavlja trajanje programa.
Kad se program jednom pokrene, funkciju "Višenamjenske tablete" se
više NE MOŽE izmijeniti. Ako želite isključiti funkciju "Višenamjenske
tablete", morate poništiti postavke programa i zatim deaktivirati funkciju
"Višenamjenske tablete".
U tom slučaju morate ponovno podesiti program pranja (i željene op‐
cije).
Aktiviranje/deaktiviranje funkcije
"Višenamjenske tablete"
Istovremeno pritisnite i držite pritisnute dvije tipke za Višenamjenske
tablete (D i E), sve dok se ne upali indikatorsko svjetlo funkcije "Više‐
namjenske tablete". To znači da je funkcija aktivna.
Da bi ste funkciju deaktivirali, ponovo pritisnite iste tipke sve dok se
indikatorsko svjetlo funkcije "Višenamjenske tablete" ne ugasi.
Ako rezultati sušenja ne zadovoljavaju, preporučujemo da:
1. Napunite sredstvom za ispiranje spremnik za sredstvo za ispiranje.
2. Aktivirate spremnik sredstva za ispiranje.
3. Podesite količinu sredstva za ispiranje na položaj 2.
• Aktiviranje/deaktiviranje spremnika sredstva za ispiranje moguće je
jedino kada je funkcija "Višenamjenske tablete" uključena.
Aktiviranje/deaktiviranje spremnika sredstva za ispiranje
1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno. Perilica mora biti u načinu pod‐
ešavanja.
Funkcija "Višenamjenske tablete"
23
2. Pritisnite istovremeno tipke B i C, sve dok svjetla tipki A, B i C ne
počnu treptati.
3. Pritisnite tipku B: indikatorska svjetla tipki A i C se gase, dok in‐
dikatorsko svjetlo tipke B nastavlja treptati. Digitalni zaslon pokazuje
sadašnje postavke:
= Deaktiviran spremnik sredstva za ispiranje.
= Aktiviran spremnik sredstva za ispiranje.
4. Za izmjenu postavki, pritisnite tipku B još jednom: digitalni pokazivač
će prikazati nove postavke.
5. Za memoriranje radnje, isključite perilicu posuđa pritiskom na tipku
Uključeno/Isključeno.
Ako odlučite ponovo koristiti standardni deterdžent, preporučujemo
slijedeće:
1. Deaktivirajte funkciju "Višenamjenske tablete".
2. Ponovo napunite spremnik za sol i spremnik za sredstvo za ispi‐
ranje.
3. Namjestite postavke tvrdoće vode na najviši mogući položaj i izvršite
1 normalni program pranja bez posuđa.
4. Prilagodite postavke tvrdoće vode u skladu s uvjetima u vašem
kraju.
5. Prilagodite količinu sredstva za ispiranje.
24
Programi pranja
Jako
zaprljano
Posuđe,
pribor za
jelo, tave
i lonci
AUTOMAT‐
SKO 2)
Miješano
normalno
i jače
zaprljano
Posuđe,
pribor za
jelo, tave
i lonci
30 MIN3)
Malo
zaprljano
Posuđe i
pribor za
jelo
50° EKO4)
Normaln
o
zaprljano
Posuđe i
pribor za
jelo
160-170
0,8-0,9
12-13
STAKLO
Normaln
o
zaprljano
Osjetljivo
posuđe i
staklo
65-75
0,6-0,7
11-13
Voda (litre)
19-21
11 - 21
8
Električna energija (kWh)
1,7-1,9
0,8- 1,4
0,8
30
85-110
116-126
Trajanje (minute)
Potrošnja 1)
Sušenje
Završno ispiranje
70° IN‐
TENZIVNO
ČIŠĆENJE
2x
Opis programa
Među-ispiranje
Vrsta
posuđa
Glavno pranje
Stupanj
zaprljano
sti
Pretpranje
Program
1/2x
Programi pranja
1) Podaci o potrošnji su približni i zavise o pritisku i temperaturi vode, kao i o varijacijama u
mrežnom napajanju i o količini posuđa.
2) Za vrijeme programa pranja "Auto", količina zaprljanosti posuđa određuje se prema tome koliko
je voda mutna. Trajanje programa, razina potrošene struje i vode mogu varirati; to ovisi o tome
je li uređaj potpuno ili djelomično napunjen i je li posuđe manje ili jače zaprljano. Temperatura
vode se automatski podešava između 50° C i 65° C.
3) Idealno za pranje djelomično napunjene perilice posuđa. To je savršen dnevni program,
zamišljen za zahtjeve obitelji sastavljene od 4 člana koji samo žele staviti posuđe i pribor za jelo
od doručka i večere.
4) Test-program - Ustanove za testiranje.
Izaberite i pokrenite program pranja
25
Izaberite i pokrenite program pranja
Odaberite program pranja i odgodu početka s lagano otvorenim vra‐
tima. Početak programa ili odbrojavanje odgode početka rada započet
će samo nakon zatvaranja vrata. Sve do tog trenutka moguće je
izmijeniti postavke.
1. Provjerite jesu li košare pravilno napunjene i mogu li se mlaznice
slobodno okretati.
2. Provjerite je li slavina za vodu otvorena.
3. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno. Perilica mora biti u načinu pod‐
ešavanja.
4. Pritisnite tipku željenog programa (vidi tablicu "Programi pranja").
Zatvorite vrata perilice posuđa i program će se automatski
pokrenuti.
Podešavanje i pokretanje programa s
"odgođenim početkom rada"
1. Nakon što ste odabrali program pranja, pritisnite tipku za odgodu
početka dok se na digitalnom pokazivaču ne pojavi broj sati odgode
početka. Pokretanje odabranog programa pranja možete odgoditi
za 1 pa sve do 19 sati.
2. Zatvorite vrata perilice posuđa i odbrojavanje će automatski
započeti.
3. Odbrojavanje smanjuje vrijeme u koracima od po 1 sat.
4. Odbrojavanje će se prekinuti ako otvorite vrata. Zatvorite vrata; od‐
brojavanje će se nastaviti tamo gdje je prekinuto.
5. Po isteku vremena odgode početka rada, program će automatski
započeti.
Nakon što je program pranja započeo, optički signal u obliku točkice
pojavit će se na podu, ispod vrata perilice posuđa.
Taj će optički signal ostati upaljen dok god traje program pranja.
Ako ste uređaj postavili na većoj visini, s vratima namještaja u istoj
okomitoj ravnini - optički signal se neće vidjeti.
26
Izaberite i pokrenite program pranja
UPOZORENJE
Prekinite ili poništite program u tijeku SAMO ako je to neophodno. Po‐
zor! Prilikom otvaranja vrata može se dogoditi da izađe vruća para.
Pažljivo otvarajte vrata perilice.
Poništavanje odgođenog početka ili programa
pranja u tijeku
• istovremeno pritisnite i držite pritisnute dvije tipke za odabir programa
koje se nalaze iznad riječi RESET , dok se ne upale svi indikatori
programa.
• Poništavanjem odgođenog početka rada poništava se i podešeni
program pranja. U tom slučaju morate ponovo podesiti program
pranja.
• Ako želite odabrati novi program pranja, provjerite ima li sredstva za
pranje u spremniku za sredstvo za pranje.
Prekidanje programa pranja u tijeku
• Otvorite vrata perilice; program staje. Zatvorite vrata; program pranja
se nastavlja od točke u kojoj je prekinut.
Završetak programa pranja
• Perilica se automatski zaustavlja, a zvučni signal vas obavještava da
je program pranja okončan.
• Po završetku programa pranja optički signal na podu ispod vrata pe‐
rilice posuđa će se ugasiti.
1. Otvorite vrata perilice.
Indikatorsko svjetlo upravo završenog programa ostaje upaljeno.
2. Perilicu isključite pritiskom na tipku Uključeno/Isključeno.
3. Ostavite vrata perilice pritvorena i počekajte nekoliko minuta prije
nego što izvadite posuđe; na taj način posuđe će biti hladnije, a su‐
šenje bolje.
Po završetku programa pranja preporučljivo je iskopčati perilicu iz na‐
pajanja i zatvoriti slavinu za vodu.
Pražnjenje perilice posuđa
27
Pražnjenje perilice posuđa
• Vruće posuđe je osjetljivo na udarce.
Zato je potrebno ostaviti posuđe da se ohladi u perilici posuđa prije
nego što ga izvadite.
• Prvo ispraznite donju košaru, zatim gornju košaru; na taj ćete način
izbjeći kapanje zaostale vode s gornje košare na posuđe u donjoj
košari.
• Na stijenkama i vratima perilice može se pojaviti voda zato što se
nerđajući čelik hladi brže od posuđa.
POZOR
Po završetku programa pranja preporučljivo je iskopčati perilicu iz na‐
pajanja i zatvoriti slavinu za vodu.
Održavanje i čišćenje
Čišćenje filtara
Filtre redovito trebate provjeravati i čistiti. Prljavi filtri loše utječu na re‐
zultate pranja.
UPOZORENJE
Prije čišćenja filtara provjerite je li uređaj isključen.
1. Otvorite vrata i izvucite donju košaru.
2. Sustav filtriranja sastoji se od
grubog filtera (A), mikrofiltera
(B) i plosnatog filtera. Pomoću
ručice na mikrofilteru otkočite
sustav filtriranja.
28
Održavanje i čišćenje
3. Okrenite ručicu obrnuto od
smjera kazaljke na satu za ot‐
prilike 1/4 okretaja i izvadite su‐
stav filtriranja.
4. Uhvatite grubi filtar (A) za ručicu
s otvorom i izvucite ga iz mikro‐
filtera (B).
5. Očistite temeljito sve filtere pod
mlazom vode.
6. Izvucite plosnati filtar iz dna
odjeljka za pranje i očistite
temeljito s obje strane.
7. Vratite plosnati filtar u dno
odjeljka za pranje, pazeći
da ga dobro namjestite.
8. Stavite grubi filtar (A) u
mikrofiltar (B) i pritisnite da
bi ste ih sastavili.
9. Kombinaciju filtara vratite na mjesto i zakočite tako da okrenete
ručicu u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Dok to radite
obratite pozornost da plosnati filtar nije izdignut iznad dna odjeljka
za pranje.
UPOZORENJE
Perilicu posuđa NE SMIJE se koristiti bez filtera. Posljedica nepravilno
stavljenih i pogrešno namještenih filtera bit će loše obavljeno pranje, a
moglo bi doći i do oštećenja aparata.
Čišćenje mlaznica
NIKADA nemojte pokušavati ukloniti mlaznice.
Ako su ostaci hrane začepili rupice na mlaznicama, očistite ih
čačkalicom.
Vanjsko čišćenje
Vanjske površine i upravljačku ploču čistite vlažnom mekom krpom.
Ako je nužno koristite samo neutralna sredstva za pranje. Nikada ne
Što učiniti kad ...
29
koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili otapala (aceton,
trikloretilen itd.).
Unutrašnje čišćenje
Redovito vlažnom krpom čistite brtve oko vrata, spremnike za sredstvo
za pranje i sredstvo za ispiranje.
Preporučujemo da svaka 3 mjeseca obavite "na prazno", ali s deter‐
džentom, program pranja za vrlo prljavo posuđe.
Duža razdoblja ne korištenja
Ako perilicu nećete upotrebljavati duže vrijeme, preporučuje se
slijedeće:
1. Isključite uređaj iz mrežnog napajanja i zatvorite slavinu za vodu.
2. Vrata pritvorite kako bi ste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
3. Održavajte unutrašnjost perilice čistom.
Zaštita od zaleđivanja
Izbjegavajte postavljanje perilice na mjestima na kojima je temperatura
ispod 0°C. Ako to ne možete izbjeći, ispraznite perilicu, zatvorite vrata
uređaja, otpojite cijev za dovod vode i ispraznite je.
Prenošenje uređaja
Ako morate prenositi uređaj (selidba i sl.):
1. Isključite ga iz mrežnog napajanja.
2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Uklonite dovod vode i cijev za odvod vode.
4. Izvucite perilicu zajedno s cijevima.
Izbjegavajte prekomjerno naginjanje perilice tijekom prijevoza.
Što učiniti kad ...
Perilica se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada. Određeni problemi
koji se javljaju kao rezultat zanemarivanja ili neodržavanja uređaja
mogu se riješiti uz pomoć uputa koje su opisane u tablici, bez pozivanja
servisera.
30
Što učiniti kad ...
Isključite perilicu posuđa i izvršite dolje predložene postupke za
uklanjanje problema.
Šifra greške i problemi u radu
• indikatorsko svjetlo programa u tijeku
stalno trepće
• optički signal u obliku točkice trepće
•
pojavljuje se na digitalnom
zaslonu.
• isprekidani zvučni signal
Perilica se ne puni vodom.
Mogući uzrok i rješenje
• Slavina je blokirana ili začepljena
naslagama kamenca.
Očistite slavinu za vodu.
• Slavina je zatvorena. Otvorite slavinu.
• Filtar (ako je prisutan) je začepljen u
navojnom priključku cijevi na ventilu
dovoda vode.
Očistite filter na navoju cijevi.
• Cijev za dovod vode nije pravilno
položena ili je savijena ili je
nagnječena.
Provjerite priključak cijevi za odvod
vode.
• indikatorsko svjetlo programa u tijeku
stalno trepće
• optički signal u obliku točkice trepće
•
pojavljuje se na digitalnom
zaslonu.
• isprekidani zvučni signal
Perilica ne ispušta vodu.
• indikatorsko svjetlo programa u tijeku
stalno trepće
• optički signal u obliku točkice trepće
•
pojavljuje se na digitalnom
zaslonu.
• isprekidani zvučni signal
Aktivirana je zaštita od poplave.
• Sifon je začepljen.
Očistite sifon.
• Cijev za odvod vode nije pravilno
položena ili je savijena ili je
nagnječena.
Provjerite priključak cijevi za odvod
vode.
• Zatvorite slavinu za vodu i obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
Što učiniti kad ...
Šifra greške i problemi u radu
Program ne započinje s radom.
31
Mogući uzrok i rješenje
• Vrata perilice posuđa nisu pravilno
zatvorena. Zatvorite vrata.
• Kabel mrežnog napajanja nije utaknut.
Utaknite utikač u utičnicu.
• Pregorio je osigurač u kutiji s osigura‐
čima vašeg domaćinstva.
Zamijenite osigurač.
• Postavljena je odgoda početka rada.
Ako je potrebno odmah oprati posuđe,
poništite odgođen početak rada.
Treptanje optičkog signala u obliku točkice na podu ispod vrata perilice
posuđa neće biti vidljivo ako ste uređaj postavili na većoj visini, s vra‐
tima namještaja u istoj okomitoj ravnini.
Nakon što ste obavili te provjere, uključite uređaj: program pranja se
nastavlja od točke na kojoj je prekinut.
Ako se šifra kvara ponovo pojavi, obratite se najbližem ovlaštenom
servisu.
Za druge šifre kvarova, koje nisu opisane u gornjoj tablici, molimo vas
obratite se najbližem ovlaštenom servisu, navodeći model (Mod.), broj
proizvoda (PNC) i serijski broj (S.N.).
Te podatke možete pronaći na natpisnoj pločici koja je smještena na
boku vrata perilice posuđa.
Kako bi vam ti podaci bili uvijek na dohvat ruke, preporučujemo da ih
zapišete ovdje:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Tehnički podaci
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući
Posuđe nije čisto
• Odabrali ste krivi program pranja.
• Rasporedili ste posuđe tako da mlazovi
vode ne mogu doseći cijelu površinu.
Košare ne smiju biti prenapunjene.
• Mlaznice se ne mogu slobodno okretati
zbog pogrešno raspoređenog posuđa.
• Filteri na dnu odjeljka za pranje su
prljavi ili nisu pravilno namješteni.
• Stavili ste premalo deterdženta ili ga
uopće niste stavili.
• U slučaju pojave naslaga kamenca na
posuđu; spremnik za posebnu sol je
prazan ili je omekšivač vode nepravilno
podešen.
• Cijev za odvod vode je nepravilno
spojena.
• Poklopac spremnika za sol nije dobro
zatvoren.
Posuđe je mokro i mutno
• Niste koristili sredstvo za ispiranje.
• Spremnik sredstva za ispiranje je pra‐
zan.
Na čašama i posuđu pojavljuju se
mliječne mrlje, pruge ili plavkasti film
• Smanjite količinu sredstva za ispiranje.
Sasušene kapljice vode pojavljuju se na
čašama i posuđu
• Povećajte količinu sredstva za ispi‐
ranje.
• Uzrok može biti deterdžent. Obratite se
proizvođaču sredstva za pranje (službi
za odnose s kupcima).
Ako nakon svih tih provjera problem nije riješen, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Tehnički podaci
Dimenzije
širina x visina x dubina
(cm)
44,6 x 81,8-89,8 x 55,5
savjeti za ustanove za testiranje
33
Električni priključak - Na‐
Podaci o električnom spajanju nalaze se na natpisnoj
pon - Ukupna snaga - Osi‐ pločici na unutrašnjem rubu vrata perilice posuđa
gurač
Pritisak dovoda vode
minimalni - maksimalni
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapacitet
broj kompleta posuđa
9
Maks. težina
kg
35
savjeti za ustanove za testiranje
Testiranje u skladu s EN 60704 mora biti provedeno s uređajem na‐
punjenim do kraja, koristeći test program (vidi tablicu "Programi
pranja").
Testiranje u skladu s EN 50242 mora biti provedeno s napunjenim
spremnicima soli i sredstva za ispiranje, koristeći test program (vidi
tablicu "Programi pranja").
Puna perilica: 9 standardnih kompleta posuđa
Količina potrebnog deterdženta:
5 g + 20 g (Tip B)
Podešavanje sredstva za ispiranje:
položaj 4 (Tip III)
Raspored gornje košare
34
savjeti za ustanove za testiranje
Rešetke za šalice: položaj A
Raspored donje košare
savjeti za ustanove za testiranje
Raspored košare za pribor za jelo
35
36
Postavljanje
Upute za postavljanje perilice
Postavljanje
UPOZORENJE
Sve električarske i/ili vodoinstalaterske radove potrebne za postavljanje
uređaja treba obaviti kvalificirani električar i/ili vodoinstalater ili stručna
osoba.
Prije postavljanja uređaja uklonite svu ambalažu.
Ako je moguće, perilicu smjestite blizu odvoda i slavine za vodu.
Ova je perilica posuđa osmišljena za ugradnju ispod kuhinjske radne
plohe ili radne površine.
Pozor! Prilikom ugradnje perilice posuđa i namještanja ploče
kuhinjskog elementa, pozorno slijedite upute na priloženom obrascu.
Nisu potrebni drugi otvori za ventilaciju perilice, nego samo onaj kroz
koji prolaze cijevi za dovod i odvod vode te kabel mrežnog napajanja.
Perilica ima podesive nožice kako bi se mogla namjestiti visina.
Za vrijeme svih radnji koje podrazumijevaju pristup unutarnjim sastav‐
nim dijelovima, utikač perilice mora biti izvučen iz utičnice.
Kada smještate perilicu, osigurajte se da dovodna i odvodna cijev te
kabel za napajanje nisu savijeni ili prignječeni.
Pričvršćivanje za susjedne jedinice
Perilica mora biti smještena tako da se ne može naginjati.
Provjerite stoga da je pult ispod kojeg je pričvršćujete prikladno pove‐
zan za čvrstu strukturu (susjedni kuhinjski elementi, zid).
Poravnanje
Dobro poravnanje ključno je za pravilno zatvaranje i brtvljenje vrata.
Kada je uređaj poravnat, vrata neće zapinjati niti na jednoj strani. Ako
se vrata ne zatvaraju pravilno, odvrnite ili zavrnite podesive nožice, sve
dok uređaj nije savršeno poravnat.
37
Priključak dovoda vode
Preporučujemo priključak hladne vode. Ukoliko koristite priključak
vruće vode, najviša dopuštena temperatura je 60°C. Priključak vruće
vode nije uvijek učinkovit kod jako uprljanog posuđa jer prilično skraćuje
program pranja.
Za samo spajanje, spojna matica postavljena na dovodnu cijev
proizvedena je za navoj na priključak slavine od 3/4 inča ili cijevni
priključak namijenjen "brzom" spajanju.
Tlak vode mora biti u granicama vrijednosti naznačenim u "Tehničkim
podacima". Vodovod će vam dati podatke o srednjem tlaku u vodovod‐
noj mreži na vašem području.
Cijev za dovod vode ne smije biti savijena, nagnječena ili zapletena
kada se spaja.
Ova perilica posuđa opremljena je dovodnom i odvodnom cijevi koje se
mogu okrenuti na lijevu ili desnu stranu pomoću protumatice, ovisno o
položaju perilice.
Protumatica mora biti pravilno pričvršćena kako bi se izbjeglo istjecanje
vode.
(Pozor! NEMAJU svi modeli perilica posuđa protumaticu na dovodnoj i
odvodnoj cijevi. U tom slučaju, ta mogućnost ne postoji.) Ako je perilica
spojena s novim slavinama ili slavinama koje nisu korištene dulje
vrijeme, prije spajanja dovodne cijevi pustite da voda istječe nekoliko
minuta.
NEMOJTE za spajanje koristiti cijevi koje su već bile korištene na sta‐
rom uređaju.
Ova je perilica opremljena sigurnosnom napravom koja spriječava po‐
vrat prljave vode u sustav pitke vode, a u skladu s vodovodnim propi‐
sima.
Cijev za dovod vode sa sigurnosnim ventilom
Nakon spajanja dvoslojne cijevi za dovod vode, sigurnosni ventil nalazi
se pored slavine. Stoga je cijev za dovod vode pod tlakom samo kada
voda teče. Ako dovodna cijev počne puštati vodu za vrijeme te radnje,
sigurnosni ventil prekida dovod vode.
Prilikom postavljanja cijevi za dovod vode pripazite na slijedeće:
38
• Električni kabel sigurnosnog ventila nalazi se u dvoslojnoj cijevi
dovoda vode. Nemojte uranjati u vodu cijev za dovod vode ili
sigurnosni ventil.
• Ako su sigurnosni ventil ili cijev za dovod vode oštećeni, odmah
izvucite utikač perilice iz mrežnog napajanja.
• Zamjenu cijevi za dovod vode sa sigurnosnim ventilom smije
isključivo obaviti stručnjak ili ovlašteni serviser.
• Cijev za dovod vode postavite tako da nikada nije na višem položaju
u odnosu na donji rub sigurnosnog ventila.
UPOZORENJE
Upozorenje! Opasan napon.
Priključak odvodne cijevi
Kraj odvodne cijevi možete spojiti na slijedeće načine:
1. Na sifon slivnika, a pričvrstite ga za donji dio radne površine. To će
spriječiti ulazak otpadnih voda iz slivnika u perilicu.
2. Na fiksnu cijev s otvorom za prozračivanje, minimalnog unutarnjeg
promjera od 4 cm.
39
Odvodni priključak mora se nalaziti na
visini između najmanje 30 cm i najviše
100 cm od dna perilice posuđa.
Odvodna cijev može biti okrenuta
prema lijevoj ili desnoj strani perilice.
Provjerite da cijev nije savijena ili
nagnječena jer to može zaustaviti ili
usporiti odvod vode.
Slivnik ne smije biti zatvoren čepom
prilikom izbacivanja vode iz perilice jer
može doći do povratka vode u perilicu.
Ako koristite produžetak odvodne cijevi, onda ovaj ne smije biti duži od
2 metra, a njegov unutarnji promjer ne smije biti manji od promjera
priložene cijevi.
Isto tako, unutarnji promjer priključaka korištenih za spajanje na odvod
ne smije biti manji od promjera priložene cijevi.
Kod spajanja odvodne cijevi na
priključak sifona ispod sudopera, treba
skinuti cijelu plastičnu membranu (A).
Ukoliko ne otklonite kompletnu
membranu, vremenom će doći do
nakupljanja ostataka hrane, što može
uzrokovati začepljenje završetka
odvodne cijevi perilice posuđa.
Naši uređaji opremljeni su sigurnos‐
nom napravom koja spriječava vraćanje prljave vode nazad u perilicu.
Ako sifon vašeg slivnika ima "nepovratni ventil" u sebi, to može dovesti
do nepravilnog odvoda vode iz vaše perilice. Zato vam preporučujemo
da ga uklonite.
40
Spajanje na električnu mrežu
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE
Sigurnosni standardi zahtijevaju da uređaj bude uzemljen.
Prije prve uporabe uređaja, provjerite da napon i vrsta mrežnog na‐
pajanja na mjestu postavljanja odgovaraju vrijednostima navedenim na
natpisnoj pločici.
Na natpisnoj pločici nalaze se i vrijednosti osigurača.
Uvijek stavljajte utikač u utičnicu koja je ispravno postavljena i izolirana.
Višeputni utikači, priključci i produžni kabeli ne smiju se koristiti.
To bi moglo predstavljati opasnost od požara uslijed pregrijavanja.
Ako je potrebno, zamijenite utičnicu kućnog ožičenja. Ako je potrebno
zamijeniti električni kabel, nazovite najbliži ovlašteni servis.
Utikač mora biti dostupan nakon postavljanja uređaja.
Nikada nemojte izvući utikač tako da ga povlačite za kabel. Uvijek
povucite držeći utikač.
Proizvođač ne prihvaća odgovornost ako se ne pridržavate gore nave‐
denih sigurnosnih mjera.
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto
toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem
otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Ambalaža
Svi korišteni materijali za pakiranje ekološki su i mogu se reciklirati.
Plastični sastavni dijelovi prepoznaju se po oznakama, npr. >PE<,
41
>PS<, itd. Molimo vas da materijal pakiranja odložite u odgovarajući
kontejner na predviđenim mjestima sakupljanja komunalnog otpada.
UPOZORENJE
Kada jedinica više nije u uporabi:
• Isključite je iz mrežnog napajanja.
• Odrežite kabel i utikač i zbrinite ih.
• Onesposobite bravu na vratima. To spriječava da se djeca zaključaju
u perilici dovodeći u opasnost svoje živote.
42
43
117976510-00-19112007
www.electrolux.com
Download PDF

advertising