Aeg-Electrolux | F65410VI | User manual | Aeg-Electrolux F65410VI Manuali i perdoruesit

Aeg-Electrolux F65410VI Manuali i perdoruesit
FAVORIT 65410 VI
Udhëzimet për përdorim
Ръководство за
употреба
Упутство за
употребу
Enëlarëse
Съдомиялна
машина
Машина за прање
посуђа
2
Përmbajtja
Faleminderit që keni zgjedhur një nga produktet tona me cilësi të lartë.
Për të siguruar efektshmëri optimale dhe të vazhdueshme me pajisjen tuaj shtëpiake
ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual udhëzimi. Ai do t'ju mundësojë që të
kontrolloni të gjitha proceset në mënyrë të përkryer dhe të efektshme. Për t’iu
referuar këtij manuali sa herë që keni nevojë, ne ju rekomandojmë ta mbani atë në
një vend të sigurt. Dhe ju lutemi kalojeni atë te çdo pronar i ardhshëm i pajisjes
shtëpiake.
Ne ju urojmë shumë kënaqësi me pajisjen tuaj të re shtëpiake.
Përmbajtja
Udhëzimet e përdorimit
Udhëzimet për sigurinë
Përdorimi i saktë
Siguria e përgjithshme
Siguria e fëmijëve
Instalimi
Përshkrimi i produktit
3
3
3
3
4
4
5
Paneli i kontrollit
Modaliteti i përzgjedhjes
Sinjalet akustike
Përdorimi për herë të parë
6
7
7
8
Vendosni zbutësin e ujit
Vendosja manuale
Regjistrimi elektronik
Përdorimi i kripës së enëlarëses
8
9
9
9
Përdorimi i shpëlarësit
Rregullimi i dozimit të shpëlarësit
Përdorimi i përditshëm
Mbushja e enëlarëses me takëme dhe enë
10
11
11
12
Koshi i poshtëm
13
Koshi i takëmeve
13
Koshi i sipërm
14
Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm
15
Përdorimi i detergjentit
15
Mbushja me detergjent.
16
Funksioni Multi-Tab
17
Aktivizimi/çaktivizimi i funksionit Multi-Tab
17
Programet e larjes
18
Përzgjidhni dhe filloni një program larës
19
Zbrazja e enëlarëses
20
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Pastrimi i filtrave
Pastrimi i krahëve spërkatës
Pastrimi i jashtëm
Pastrimi i brendshëm
Kohë të gjata mos-përdorimi
Parandalim i formimit të brymës
Lëvizja e pajisjes
Ç'të bëni nëse ...
21
21
22
22
22
22
22
23
23
Të dhënat teknike
25
Udhëzimet për instalimin
25
Instalimi
25
Mbështetja e sigurt në njësitë ngjitur
26
Nivelimi
26
Lidhjet e furnizimit me ujë
26
Tubi i hyrjes së ujit me valvulin e sigurisë
26
Lidhja e tubit të daljes së ujit
27
Lidhja elektrike
28
Çështje të ambientit
28
Materialet paketuese
28
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
Udhëzimet për sigurinë
3
Udhëzimet e përdorimit
Udhëzimet për sigurinë
Në interes të sigurisë tuaj si dhe për një përdorim të saktë, përpara se të instaloni dhe të
përdorni për herë të parë pajisjen, lexoni me kujdes këtë manual të përdoruesit, duke
përfshirë këshillat dhe paralajmërimet. Për të shmangur gabime dhe aksidente të
panevojshme, është e rëndësishme që të gjithë personat që do të përdorin këtë pajisje, të
njohin mirë mënyrën e përdorimit dhe veçoritë e sigurisë. Ruajini këto udhëzime dhe
sigurohuni që t'i bashkëngjiten pajisjes në rast se do ta falni apo do ta shisni atë, në mënyrë
që kushdo që do ta përdorë gjatë jetëgjatësisë së saj, të jetë i mirinformuar për përdorimin
e pajisjes dhe sigurinë ndaj saj.
Përdorimi i saktë
• Enëlarësja është ndërtuar vetëm për larjen e takëmeve shtëpiake të përshtatshme për
larjen në enëlarëse.
• Mos fusni tretës në enëlarëse. Kjo mund të shkaktojë shpërthim.
• Thikat dhe takëmet e tjera me majë të mprehtë duhet të vendosen në koshin e takëmeve
me majat e drejtuara poshtë ose të vendosen të shtrira horizontalisht në koshin e sipërm.
• Përdorni vetëm produkte (detergjent, kripë dhe shpëlarës) të përshtatshme për
enëlarëset.
• Mos hapni derën, ndërsa pajisja është në punë e sipër, pasi mund të dalë që andej avull
i nxehtë.
• Mos nxirrni nga enëlarësja asnjë enë, përpara se të mbarojë cikli i larjes.
• Pas përdorimit, shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik dhe mbyllni çelësin e furnizimit me
ujë.
• Ky produkt duhet të rishikohet vetëm nga një inxhinier i autorizuar shërbimi, si dhe duhen
përdorur vetëm pjesë këmbimi origjinale.
• Në asnjë rast mos u përpiqni të riparoni pajisjen vetë. Riparimet e kryera nga persona pa
përvojë, do të shkaktojnë plagosje ose keqfunksionim serioz. Kontaktoni Qendrën lokale
të Shërbimit. Këmbëngulni gjithmonë në përdorimin e pjesëve të këmbimit origjinale.
Siguria e përgjithshme
• Personat (duke përfshirë fëmijët) me aftësi fizike dhe mendore të kufizuara pse me
mungesë përvoje dhe njohurish nuk duhet ta përdorin pajisjen. Këta njerëz duhet të jenë
nën mbikëqyrje ose të udhëzohen për përdorimin e pajisjes, nga një person përgjegjës
për sigurinë e tyre.
• Detergjentët e enëlarëses mund të shkaktojnë djegie kimike të syve, gojës apo fytit tuaj.
Ato mund të rrezikojnë jetën tuaj! Respektoni udhëzimet e sigurisë së prodhuesit të
detergjentit të enëlarëses.
• Uji brenda pajisjes tuaj nuk është i pijshëm. Mbetjet e detergjentit mund të kenë mbetur
ende brenda pajisjes tuaj.
• Sigurohuni që dera e enëlarëses të jetë gjithmonë e mbyllur, gjatë kohës që nuk është
duke u mbushur apo zbrazur me enë. Në këtë mënyrë, do të shmangni rrezikun që dikush
të pengohet apo lëndohet tek dera.
• Mos u ulni e mos peshoni mbi derën e hapur.
4
Udhëzimet për sigurinë
Siguria e fëmijëve
• Kjo pajisje është ndërtuar për t'u përdorur nga të rriturit. Mos i lejoni fëmijët të përdorin
enëlarësen pa mbikqyrje.
• Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg fëmijëve. Ka rrezik asfiksimi.
• Mbajini të gjithë detergjentët në një vend të sigurt e të paarritshëm për fëmijët.
• Mbajini fëmijët larg enëlarëses, gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Instalimi
• Kontrollojeni enëlarësen tuaj për ndonjë dëmtim gjatë transportit. Mos vini kurrë në punë
një pajisje të dëmtuar. Nëse enëlarësja juaj është e dëmtuar, kontaktoni shitësin tuaj.
• Përpara përdorimit, pajisja duhet shpaketuar tërësisht.
• Çdo ndërhyrje elektrike apo hidraulike e nevojshme për instalimin e kësaj pajisjeje, duhet
kryer nga një person i kualifikuar dhe i aftë.
• Për arsye sigurie, është e rrezikshme të ndryshoni specifikimet apo të përpiqeni ta
modifikoni këtë produkt në çdo mënyrë të mundshme.
• Mos e vini kurrsesi enëlarësen në punë, nëse kabllo i ushqimit dhe tubat e ujit janë të
dëmtuar. apo nëse paneli i kontrollit, pjesa e sipërme ose bazamenti janë të dëmtuara
në atë mënyrë që brendësia e pajisjes është lehtësisht e arritshme. Kontaktoni qendrën
lokale të Shërbimit, në mënyrë që të shmangni rrezikun.
• Asnjë nga anët e pajisjes nuk duhet shpuar, në mënyrë që të parandalohen dëmtime të
pjesëve hidraulike dhe elektrike.
PARALAJMËRIM
Për lidhjet elektrike dhe ato me ujin, ndiqni me kujdes udhëzimet e dhëna në paragrafët e
veçantë.
Përshkrimi i produktit
Përshkrimi i produktit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Koshi i sipërm
Rregulluesi i fortësisë së ujit
Mbajtësja e kripës
Foleja e detergjentit
Foleja e shpëlarësit
Pllakëza e parametrave
Filtrat
Krahu i poshtëm spërkatës
Krahu i sipërm spërkatës
5
6
Paneli i kontrollit
Paneli i kontrollit
1
2
3
4
5
6
Butoni On/Off.
Ekrani elektronik
Butoni i shtyrjes së fillimit të programit
Butoni i përzgjedhjes së programit
Dritat treguese
Butonat e funksionit
Dritat treguese
MULTITAB
Tregon aktivizimin/çaktivizimin e funksionit
Multi-Tab (shih kapitullin mbi funksionin e
Multi-tab)
Kripa
Ndizet kur është mbaruar kripa e posaçme. 1)
Lënda shpëlarëse
Ndizet kur shpëlarësi është mbaruar. 1)
1) Dritat treguese të kripës dhe shpëlarësit nuk ndizen asnjëherë gjatë kohës që një program larës është në proces,
edhe nëse është e nevojshme të shtoni kripë dhe/ose shpëlarës.
Ekrani elektronik tregon:
• nivelin e fortësisë, në të cilin është vendosur zbutësi i ujit,
• kohën e mbetur të përafërt të programit në proces e sipër,
• aktivizimi/çaktivizimi i folesë së shpëlarësit ( VETËM me "funksionin Multi-Tab" të
aktivizuar.
• përfundimin e një programi larjeje (në ekranin elektronik do të shfaqet një zero),
• numërimin mbrapsht të shtyrjes së fillimit të programit,
• kodet e defektit për keqfunksionime të mundshme të enëlarëses,
• aktivizimi/çaktivizimi i sinjaleve akustike.
Paneli i kontrollit
7
Butonat e funksionit
Funksionet e mëposhtme mund të regjistrohen me ndihmën e këtyre butonave:
• regjistrimi i zbutësit të ujit,
• anulimi i një programi larës ose shtyrjes së fillimit të programit në proces e sipër,
• aktivizimi/çaktivizimi i funksionit Multi-Tab
• aktivizimi/çaktivizimi i folesë së shpëlarësit kur "funksioni Multi-Tab" është aktivizuar.
• aktivizimi/çaktivizimi i sinjaleve akustike.
Modaliteti i përzgjedhjes
Pajisja është në modalitetin e përzgjedhjes kur dritat e butonit të programit all janë të
ndezura.
Mbani gjithmonë parasysh kur kryeni procese të tilla, si:
• përzgjedhja e një programi larjeje
• përzgjedhja e zbutësit të ujit
• aktivizimi/çaktivizimi i mbajtëses së shpëlarësit
• aktivizimi/çaktivizimi i sinjaleve akustike
pajisja DUHET të jetë në modalitetin e përzgjedhjes.
Nëse drita e një programit është e ndezur, programi i fundit i kryer ose i përzgjedhur do të
vazhdojë të jetë i ruajtur.
Në këtë rast, për t'u kthyer në modalitetin e përzgjedhjes, duhet të anuloni programin.
Për të anuluar një program ose një programi në proçes e sipër : shtypni njëkohësisht
dhe mbani shtypur dy butonat e programit që ndodhen mbi fjalën RESET, derisa të ndizen
të gjitha dritat e butonit të programit. Programi është anuluar dhe pajisja tani është në
modalitetin e përzgjedhjes.
Sinjalet akustike
Sinjalet akustike kanë për qëllim t'ju tregojnë se cilat procese është duke kryer pajisja:
• përzgjedhjen e zbutësit të ujit
• përfundimin e programit
• ndërhyrjen e një alarmi si shkak i keqfunksionimit.
Përzgjedhja e vendosur nga fabrika: sinjalet akustike të aktivizuara.
Është e mundur të çaktivizoni sinjalet akustike, duke përdorur butonat e funksionit.
1. Shtypni butonin On/Off . Pajisja duhet të jetë në modalitetin e përzgjedhjes .
2. Shtypni njëkohësisht dhe mbani shtypur butonat B dhe C , derisa drita e butonave të
funksionit A , B , dhe C të fillojnë të pulsojnë.
3. Shtypni butonin e funksionit C , dritat e butonave A dhe B do të fiken, ndërsa drita e
butonit të funksionit C vazhdon të pulsojë. Ekrani elektronik tregon përzgjedhjen
aktuale.
= Sinjalet akustike janë të çaktivizuara
= Sinjalet akustike janë të aktivizuara.
4. Për ta ndryshuar këtë përzgjedhje, shtypni sërish butonin e funksionit C : ekrani
elektronik do të tregojë përzgjedhjen e re.
5. Për të regjistruar procesin, fikni enëlarësen.
8
Përdorimi për herë të parë
Përdorimi për herë të parë
Përpara se të përdorni enëlarësen për herë të parë:
• Sigurohuni që lidhjet elektrike dhe ato hidraulike të jenë në përputhje me udhëzimet e
instalimit
• Hiqni gjithë paketimet nga brendësia e pajisjes
• Vendosni zbutësin e ujit.
• Hidhni 1 litër ujë brenda mbajtëses së kripës dhe më pas mbusheni atë me kripë të
përshtatshme për enëlarësen
• Mbushni folenë e shpëlarësit
Nëse dëshironi të përdorni tableta detergjente të kombinuara, si: "3 në 1", "4 në 1", "5 në
1" etj... zgjidhni funksionin e Multi-tab (shihni "funksioni Multi-tab ").
Vendosni zbutësin e ujit
Enëlarësja është e pajisur me një impiant për zbutjen e ujit, i ndërtuar për të hequr mineralet
dhe kripërat që hyjnë bashkë me ujin, çka do të kishte një ndikim të dëmshëm dhe të
pafavorshëm për funksionimin e rregullt të pajisjes.
Sa më e lartë të jetë përmbajtja e këtyre mineraleve dhe kripërave, aq më i fortë është uji.
Fortësia e ujit matet në shkallët përkatëse të çdo vendi, gradë Gjermane (°dH), gradë
Franceze (°TH) dhe mmol/l (milimol për litër - njësi ndërkombëtare për fortësinë e ujit).
Funksioni i zbutjes së ujit duhet të rregullohet sipas fortësisë së ujit në zonën tuaj.
Autoritetet përkatëse të Ujësjellësit, mund t'ju informojnë mbi fortësinë e ujit në zonën
tuaj.
Funksioni i zbutjes së ujit mund të vendoset në të dyja mënyrat: manualisht, duke përdorur
rregulluesin e fortësisë së ujit, si dhe elektronikisht
Fortësia e ujit
Rregullimi i përzgjedhjes së
fortësisë së ujit
Përdorimi i
kripës
°dH
°TH
mmol/l
manualisht
elektronikisht
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
niveli 10
po
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
niveli 9
po
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveli 8
po
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveli 7
po
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveli 6
po
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveli 5
po
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveli 4
po
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveli 3
po
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveli 2
po
<4
<7
< 0,7
1
niveli 1
jo
Përdorimi i kripës së enëlarëses
9
Vendosja manuale
Enëlarësja ështe paravendosur në përzgjedhjen 2.
1. Hapni derën e enëlarëses.
2. Nxirreni koshin e poshtëm nga enëlarësja.
3. Kthejeni rregulluesin e fortësisë së ujit në
pozicionin 1 ose 2 (shihni tabelën).
4. Rivendosni koshin e poshtëm.
Regjistrimi elektronik
Enëlarësja është paravendosur në përzgjedhjen 5.
1. Shtypni butonin On/Off. Enëlarësja duhet të jetë në modalitetin e përzgjedhjes.
2. Shtypni njëkohësisht dhe mbani shtypur butonat B dhe C , derisa dritat e butonave A ,
B dhe C të fillojnë të pulsojnë.
3. Shtypni butonin A , dritat e butonave B dhe C fiken, ndërsa frita e butonit A vazhdon
të pulsojë. Në ekranin dixhital do të shfaqet niveli aktual dhe do të dëgjohen disa sinjale
akustike me ndërprerje.
Shembuj:
shfaqet, 5 sinjale akustike me ndërprerje, pushim, etj... = niveli 5
shfaqet, 10 sinjale akustike me ndërprerje, pushim, etj... = niveli 10
4. Për ta ndryshuar nivelin, shtypni butonin A . Çdo herë që shtypet butoni, niveli ndryshon
(për përzgjedhjen e nivelit të ri, shihni tabelën).
Shembuj: nëse niveli aktual është 5, duke shtypur butonin A një herë, zgjidhet niveli
6. Nëse niveli aktual është 10, duke shtypur butonin A një herë, zgjidhet niveli 1.
5. Për të regjistruar procesin, fikni enëlarësen duke shtypur butonin On/Off.
Përdorimi i kripës së enëlarëses
PARALAJMËRIM
Përdorni vetëm kripën e prodhuar posaçërisht për përdorim në enëlarëse. Të gjitha llojet e
tjera të kripës që nuk janë të përshtatshme për përdorimin në enëlarëse, veçanërisht tabletat
e kripës, do të dëmtojnë impiantin e zbutjes së ujit. Hidheni kripën brenda , vetëm përpara
se të filloni një nga programet e plota të larjes. Kjo do të pengojë çdo grimcë të kripës apo
ujë të kripur, që mund të jetë shpërndarë, të depozitohen në fund të pajisjes për çdo periudhë
kohore, gjë që mund të sjellë gërryerje.
Për mbushjen:
1. Hapni derën, nxirrni jashtë koshin e poshtëm dhe zhvidhosni kapakun e mbajtëses së
kripës duke e rrotulluar atë në drejtim kundërorar.
10
Përdorimi i shpëlarësit
2. Hidhni 1 litër ujë brenda në mbajtëse (kjo është e nevojshme vetëm përpara se të
hidhni kripën për herë të parë) .
3. Me anën e hinkës që keni marrë bashkë me
pajisjen, hidhni kripën derisa mbajtësja të
jetë mbushur plot.
4. Rivendoseni kapakun duke u siguruar se
nuk ka mbetur asnjë gjurmë kripe në vidën
e filetuar ose në guarnicion.
5. Rivendoseni kapakun sërish duke e
rrotulluar në drejtim orar, derisa të
ndalojë me një kërcitje.
Mos u shqetësoni nëse uji derdhet nga njësia
kur jeni duke hedhur kripën, kjo është më se
normale.
Drita treguese e kripës në panelin e kontrollit mund të mbetet e ndezur për 2-6 orë pasi
keni rimbushur mbajtësen me kripë, nëse enëlarësja do të qëndrojë e ndezur. Nëse përdorni
kripëra, të cilave u duhet më shumë kohë që të shkrijnë, atëherë kjo mund të kërkojë më
shumë kohë. Funksionimi normal i pajisjes nuk ndikohet.
Përdorimi i shpëlarësit
PARALAJMËRIM
Përdorni vetëm shpëlarës origjinalë të përshtatshëm për enëlarëse.
Mos e mbushni kurrë folenë e shpëlarësit me substanca të tjera (p.sh. agjentë pastrues për
enëlarësen, detergjent të lëngshëm). Kjo do ta dëmtonte pajisjen.
Shpëlarësi siguron një shpëlarje të plotë si dhe shmang tharjen e stërkalave dhe rrëkeve
nëpër enë.
Shpëlarësi shtohet automatikisht gjatë procesit të fundit të shpëlarjes.
1. Hapni mbajtësen duke shtypur dhe lëshuar
butonin (A).
Përdorimi i përditshëm
11
2. Hidhni shpëlarësin në folenë përkatëse.
Niveli maksimal i mbushjes tregohet nga
shenja "max".
Mbajtësja mban afro 110 ml shpëlarës, që
është i mjaftueshëm për ciklet e larjes
midis 16 dhe 40, në varësi të përzgjedhjes
së sasisë.
3. Sigurohuni që kapaku të jetë mbyllur pas
çdo rimbushjeje.
Pastroni me një leckë thithëse çdo rrjedhje
shpëlarësi gjatë mbushjes, për të shmangur
shkumëzimin e tepërt gjatë larjes së ardhshme.
Rregullimi i dozimit të shpëlarësit
Në varësi të rezultateve të arritura të shkëlqimit dhe tharjes, rregulloni dozimin e shpëlarësit
me anën e përzgjedhësit me 6 pozicione (ku pozicioni 1= dozimi minimal, pozicioni 6=
dozimi maksimal).
Dozimi është paravendosur në përzgjedhjen 4.
Rriteni dozimin nëse nëpër enë kanë mbetur pika
uji apo njolla rrëkeje.
Pakësojeni atë nëse nëpër enë kanë mbetur të
ngjitura rrëke të bardha apo një shtresë e turbullt
nëpër qelqurina apo tehet e thikave.
Përdorimi i përditshëm
•
•
•
•
•
Kontrolloni nëse është e nevojshme të rimbushni enëlarësen me kripë apo shpëlarës.
Vendosni takëmet dhe enët në enëlarëse.
Hidhni detergjentin e enëlarëses.
Zgjidhni një program larjeje të përshtatshëm për takëmet dhe enët.
Filloni programin e larjes.
12
Mbushja e enëlarëses me takëme dhe enë
Mbushja e enëlarëses me takëme dhe enë
Sfungjerët, leckat shtëpiake dhe çdo objekt që mund të thithë ujë, nuk duhet të lahen në
enëlarëse.
• Përpara se të fusni brenda enët, duhet:
– Të hiqni prej tyre gjithë ushqimet apo copëzat e mbetura të ushqimit.
– Zbutni mbetjet e djegura të ushqimeve në tiganë
• Kur vendosni brenda enët dhe takëmet, lutemi vini re:
– Enët dhe takëmet nuk duhet të pengojnë rrotullimin e krahëvee spërkatës.
– Sendet e zgavruara, si filxhanët, gotat, tiganët, etj. vendosini me zgavrën nga poshtë,
në mënyrë që të mos mblidhet ujë në mbajtëse apo në bazamentin e tyre.
– Enët dhe takëmet nuk duhet të vendosen brenda njëra-tjetrës apo njëra mbi tjetrën.
– Për të shmangur dëmtime të mundshme në qelqurina, vendosni në mënyrë të tillë që
të mos takojnë njëra-tjetrën.
– Vendosni objektet e vogla në koshin e takëmeve.
• Sendet plastike dhe tiganët me veshje të posaçme për mos-ngjitje, janë të prirur të
mbajnë pikat e ujit; këto sende nuk do të thahen aq mirë sa sendet prej porcelani apo
çeliku.
• Sendet e lehta (tasat plastikë, etj.) duhet të vendosen në koshin e sipërm në mënyrë të
tillë që të mos lëvizin.
Për larjen në enëlarëse, takëmet dhe enët e mëposhtme
nuk janë të përshtatshme:
kanë kufizimet e tyre në përshtatjen me
enëlarësen:
• Takëmet me bisht të drunjtë, të brinjtë, kinez • Prodhimet e gresit lajini në enëlarëse vetëm
apo prej sedefi.
nëse është shënuar mbi to nga prodhuesi, se
• Sendet plastike që nuk janë rezistente ndaj në
janë të përshtatshme për larjen në enëlarëse.
nxehtit.
• Motivet me glazurë mund të çngjyrosen nëse
• Takëme të vjetra me pjesë të ngjitura që nuk
i lani shpesh në enëlarëse.
i rezistojnë temperaturës.
• Pjesët prej argjendi dhe alumini janë të prirura
• Takëme apo enë të shtresëzuara.
të çngjyrosen gjatë larjes: Mbetjet, si p.sh. prej
• Sende kallaji apo bronzi.
të bardhave të vezës, të verdhave të vezës dhe
• Qelqurina prej kristali plumbi.
mustardës shkaktojnë shpesh çngjyrosje dhe
• Sende prej çeliku të prirur për t'u ndryshkur.
njollosje mbi sendet prej argjendi. Për këtë
• Pjatanca prej druri.
arsye, gjithmonë pastrojeni argjendin
• Sende të përbëra nga fibra sintetike.
menjëherë nga këto mbetje, nëse nuk do t'i
lani menjëherë pas përdorimit të tyre.
Hapni derën dhe rrëshqisni jashtë koshat për të vendosur në to enët.
Mbushja e enëlarëses me takëme dhe enë
13
Koshi i poshtëm
Koshi i poshtëm është për të mbajtur tiganë,
kapakë, pjata, tasa sallate, takëme, etj.
Pjatat e servisit dhe kapakët e mëdhenj duhet të
vendosen nëpër qoshet e koshit, duke u siguruar
që krahët spërkatës të rrotullohen lirshëm.
2 rreshtat e dhëmbëzimeve në koshin e poshtëm
mund të ulen lehtësisht për t'ju lejuar të vendosni
tenxhere, tava dhe tasa.
Koshi i takëmeve
PARALAJMËRIM
Thikat me teh të gjatë e të pozicionuar nga sipër përbëjnë një rrezik të madh. Takëmet e
gjata dhe/ose të mprehta, si thikat e mëdha të mishit duhet të vendosen horizontalisht në
koshin e sipërm. Bëni kujdes kur futni ose nxirrni nga pajisja sende të mprehta, si thikat.
Për t'u siguruar se gjithë takëmet e vendosur në koshin e takëmeve janë të arritshme nga
uji, ju duhet:
14
Mbushja e enëlarëses me takëme dhe enë
1. Të vendosni skarën mbi koshin e takëmeve.
2. Të vendosni pirunët dhe lugët në koshin e
takëmeve me bishtat nga poshtë.
Për takëmet më të mëdha, si rrahëset e
vezëve, vendosni vetëm deri në gjysmë
skarën e takëmeve.
Koshi i takëmeve mund të hapet.
Sigurohuni gjithmonë që të kapni me dorë nga
të dyja anët dorezën dypjesëshe të koshit, kur e
nxirrni atë nga enëlarësja.
1. Vendoseni koshin e takëmeve mbi tavolinë
ose mbi një plan pune.
2. Hapni dorezën dypjesëshe.
3. Nxirrni takëmet.
Koshi i sipërm
Koshi i sipërm është për pjatat (pjata ëmbëlsire, pjatëza filxhani, pjata dreke me diametër
deri në 24 cm), tasa sallate, filxhanë dhe gota
Vendosini enët mbi dhe nën varëset e filxhanëve, në mënyrë që uji të mund të arrijë të
gjitha sipërfaqet.
Gotat me bisht të gjatë mund të vendosen me kokë
poshtë në varëset e filxhanëve. Për enë më të larta,
varëset e filxhanëve mund të palosen.
Gotat me bisht të gjatë mund të vendosen me kokë
poshtë në varëset e filxhanëve.
Përdorimi i detergjentit
15
Për enë më të larta, varëset e filxhanëve mund të
palosen.
Përpara se të mbyllni derën, sigurohuni që krahët
spërkatës të mund të rrotullohen lirisht.
Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm
Nëse lani pjata shumë të mëdha, mund t'i vendosni ato në koshin e poshtëm pasi të keni
lëvizur koshin e sipërm në pozicionin më të lartë.
Lartësia maksimale e enëve në:
koshin e sipërm
koshin e poshtëm
Me koshin e sipërm të ngritur
20 cm
31 cm
Me koshin e sipërm të ulur
24 cm
27 cm
Për ta ngritur koshin në pozicionin më të sipërm, veproni si më poshtë:
1. Tërhiqni jashtë koshin derisa të ndalojë.
2. Ngrini lart dy anët me kujdes derisa të mbërthehet mekanizmi dhe koshi të mos lëvizë.
Për ta ulur koshin në pozicionin fillestar, veproni si më poshtë:
1. Tërhiqni jashtë koshin derisa të ndalojë.
2. Ngrini lart me kujdes dy anët e tij dhe më
pas lini mekanizmin të zbresë poshtë
ngadalë, duke e mbajtur atë.
Mos e ngrini ose mos e ulni asnjëherë koshin
vetëm nga njëra anë.
Kur koshi i sipërm të jetë ngjitur më lart, ju nuk
do të mund të përdorni varëset e filxhanëve.
PARALAJMËRIM
Pasi ngarkoni pajisjen, mbylleni gjithmonë
derën, pasi dera e hapur mund të paraqesë
rrezik.
Përdorimi i detergjentit
Përdorni vetëm detergjent të prodhuar posaçërisht për përdorimin në enëlarëse.
Lutemi lexoni me kujdes këshillat e prodhuesit për dozimin dhe ruajtjen, siç shkruhet në
paketimin e detergjentit.
16
Përdorimi i detergjentit
Mospërdorimi i një sasie më të madhe se ç'duhet detergjenti, ndihmon në pakësimin e
papastërtive.
Mbushja me detergjent.
1. Hapni kapakun.
2. Mbusheni folenë e detergjentit (1) me
detergjent. Shenjat brenda saj tregojnë
nivelet e dozimit:
20 = përafërsisht 20 g detergjent
30 = përafërsisht 30 g detergjent
3. Gjithë programet me paralarje kanë nevojë
për një sasi shtesë detergjenti (5/10 g), e
cila duhet të vendoset në folenë e posaçme
të detergjentit për paralarje (2).
Ky detergjent do të veprojë gjatë fazës së
paralarjes.
4. Kur përdorni tableta detergjente,
vendosini ato në folenë (1)
5. Mbyllni kapakun dhe shtypeni derisa të
mbërthehet mirë.
Tabletat detergjente
Tabletat detergjente të prodhuesve të
ndryshëm shkrijnë në nivele të ndryshme. Si
rrjedhojë, disa tableta detergjente nuk e arrijnë
fuqinë e tyre maksimale larëse gjatë
programeve të shkurtra të larjes. Për këtë arsye,
ju lutemi përdorni programe të gjata të larjes
kur përdorni tableta detergjente, për të
siguruar heqjen e plotë të mbetjeve të
detergjentit.
Funksioni Multi-Tab
17
Funksioni Multi-Tab
Kjo pajisje është e pajisur me "funksionin Multi-Tab", i cili mundëson përdorimin e tabletave
detergjente të kombinuara "Multi-Tab.
Këta produkte janë detergjente me një funksion të kombinuar të larjes, shpëlarjes dhe kripës.
Ata gjithashtu përmbajnë agjentë të tjerë të ndryshëm, në varësi të llojit të tabletës që
zgjidhni ("3 në 1", "4 në 1", "5 në 1" etj...).
Kontrolloni nëse detergjentet janë të përshtatshme për fortësinë e ujit tuaj. Shihni
udhëzimet e prodhuesit.
Ky funksion mund të përzgjidhet për gjithë programet e larjes. Me zgjedhjen e këtij
funksioni, derdhja në pajisje e shpëlarësit dhe kripës nga çdo fole përkatëse çaktivizohet
automatikisht si dhe dritat treguese për kripën dhe shpëlarësin janë çaktivizuar.
Zgjidhni "funksionin Multi-Tab" përpara fillimit të një programi larës.
Pasi është zgjedhur ky funksion (drita treguese është ndezur), ai do të mbetet i aktivizuar
gjithashtu edhe për programet e tjera të larjes.
Me përdorimin e "funksionit Multi-Tab", kohëzgjatjet e cikleve mund të ndryshojnë. Në këtë
rast, në ekranin elektronik do të përditësohet automatikisht koha e programit.
Në momentin që programi ka filluar proçesin, "funksioni Multi-Tab" NUK mund të
ndryshohet më. Nëse dëshironi të përjashtoni "funksionin Multi-Tab" duhet të anuloni
përzgjedhjen e programit e më pas të çaktivizoni "funksionin Multi-Tab".
Në këtë rast duhet të rizgjidhni një program larës (si dhe përzgjedhjet e dëshiruara).
Aktivizimi/çaktivizimi i funksionit Multi-Tab
Shtypni njëkohësisht dhe mbani shtypur dy butonat Multi-Tab (D dhe E), derisa të ndizet
drita treguese e "funksionit Multi-Tab". Kjo do të thotë se funksioni është aktiv.
Për ta çaktivizuar këtë funksion, shtypni sërish të njëjtën butona, derisa drita treguese e
"funksionit Multi-Tab" të fiket.
Nëse nuk jeni të kënaqur nga rezultatet e tharjes, ju këshillojmë:
1. Të mbushni mbajtësen e shpëlarësit me shpëlarës.
2. Të aktivizoni mbajtësen e shpëlarësit.
3. Të vendosni dozimin e shpëlarësit në pozicionin 2.
• Aktivizimi/çaktivizimi i folesë së shpëlarësit mund të jetë i mundur vetëm me "funksionin
Multi-Tab" të aktivizuar.
Aktivizimi/çaktivizimi i mbajtëses së shpëlarësit
1. Shtypni butonin On/Off. Enëlarësja duhet të jetë në modalitetin e përzgjedhjes.
2. Shtypni njëkohësisht butonat B dhe C , derisa dritat e butonave A , B , dhe C të fillojnë
të pulsojnë.
3. Shtypni butonin B , dritat e butonave A , dhe C fiken, ndërsa drita e butonit B vazhdon
të pulsojë. Ekrani elektronik tregon përzgjedhjen aktuale:
= Mbajtësja e shpëlarësit është çaktivizuar.
= Mbajtësja e shpëlarësit është aktivizuar.
4. Për të ndryshuar përzgjedhjen, shtypni sërish butonin B , ekrani elektronik tani tregon
përzgjedhjen e re.
5. Për të regjistruar procesin, fikni enëlarësen duke shtypur butonin On/Off.
18
Programet e larjes
Nëse vendosni të ktheheni mbrapsht në përdorimin e sistemit standard të detergjentit, ju
këshillojmë:
1. Të çaktivizoni "funksionin Multi-Tab".
2. Të mbushni sërish mbajtëset përkatëse të kripës dhe shpëlarësit.
3. Të rregulloni përzgjedhjen e fortësisë së ujit në nivelin më të lartë dhe të kryeni 1
program larës normal pa futur asnjë enë brenda në pajisje.
4. Të rregulloni përzgjedhjen e zbutjes së ujit sipas fortësisë së ujit në zonën tuaj.
5. Të rregulloni dozimin e shpëlarësit.
KUJDESI
INTENSIV 70°
Ndotje e
madhe
Enë argjile,
takëme,
tenxhere
dhe tiganë
AUTOMATIKE
Ndotje e
përzier,
normale
ose e
madhe
Enë argjile,
takëme,
tenxhere
dhe tiganë
30 MIN 3)
Ndotje e
lehtë
Enë argjile
dhe
takëme
30
0,8
8
ECO 50° 4)
Ndotje
normale
Enë argjile
dhe
takëme
0,8-0,9
12-13
19-21 Uji (litra)
11 - 21
1,7-1,9 Energjia (kWh)
0,8- 1,4
116-126 Kohëzgjatja (minuta)
Tharja
Vlerat e konsumit 1)
85-110
1/2x
2)
Shpëlarja përfundimtare
Përshkrimi i programit
2x Shpëlarja e ndërmjetme
Lloji i
ngarkesës
Larja kryesore
Programi
Paralarja
Niveli i
ndotjes
160-170
Programet e larjes
Përzgjidhni dhe filloni një program larës
Tharja
11-13 Uji (litra)
Enë argjile
dhe
qelqurina
delikate
0,6-0,7 Energjia (kWh)
Ndotje
normale
Vlerat e konsumit 1)
65-75 Kohëzgjatja (minuta)
QELQURINA
Shpëlarja përfundimtare
Përshkrimi i programit
Shpëlarja e ndërmjetme
Lloji i
ngarkesës
Larja kryesore
Niveli i
ndotjes
Paralarja
Programi
19
1) Vlerat e konsumit janë si udhëzues për ju dhe varen nga presioni dhe temperatura e ujit si dhe nga ndryshimet
e ushqimit me energji elektrike dhe sasia e enëve të ngarkuara.
2) Gjatë programit Automatik të larjes, niveli i ndotjes në enë përcaktohet se sa i turbullt është uji. Kohëzgjatja e
programit, nivelet e konsumit të ujit dhe energjisë mund të ndryshojnë; kjo varet nga fakti nëse pajisja është
e ngarkuar plotësisht apo pjesërisht si dhe nëse enët janë pak ose shumë të ndotura. Temperatura e ujit
rregullohet automatikisht midis 50° C dhe 65° C.
3) Ideale për larjen në një pajisje të mbushur pjesërisht. Ky është programi ditor i përkryer, për të mbuluar nevojat
e një familjeje me 4 persona që duan të lajnë në enëlarëse vetëm enët e mëngjesit dhe drekës, si enë argjile
dhe takëme.
4) Program testimi për institutet e testimit.
Përzgjidhni dhe filloni një program larës
Përzgjidhni programin e larjes dhe shtyrjen e fillimit të programit, me derën paksa
të hapur. Fillimi i programit ose numërimi mbrapsht deri në fillimin e shtyrë të
programit, do të aktivizohen vetëm pasi të keni mbyllur derën. Deri në atë moment,
është e mundur të ndryshoni përzgjedhjet.
1. Kontrolloni që koshat të jenë ngarkuar në mënyrë të saktë si dhe që krahët spërkatës
të jenë të lirshëm për t'u rrotulluar.
2. Kontrolloni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
3. Shtypni butonin On/Off. Enëlarësja duhet të jetë në modalitetin e përzgjedhjes.
4. Shtypni butonin që përkon me programin e kërkuar (shihni tabelën "Programet larës").
Mbyllni derën e enëlarëses, programi fillon automatikisht.
Përzgjedhja dhe fillimi i programit me shtyrje të fillimit të programit
1. Pasi të keni zgjedhur programin e larjes, shtypni butonin e shtyrjes së fillimit të
programit derisa në ekranin elektronik të shfaqet numri i orëve për shtyrjen e fillimit
të programit. Fillimi i programit të përzgjedhur të larjes mund të shtyhet nga 1 deri në
19 orë.
2. Mbyllni derën e enëlarëses, numërimi mbrapsht fillon automatikisht.
3. Numërimi mbrapsht do të ecë me intervale kohe prej 1 ore.
4. Hapja e derës do të shkaktonte ndërprerje të numërimit mbrapsht. Mbylleni derën;
numërimi mbrapsht do të vazhdojë nga momenti në të cilin u ndërpre.
5. Pasi numërimi mbrapsht i kohës të ketë mbaruar, programi do të fillojë automatikisht.
20
Zbrazja e enëlarëses
Në momentin që ka filluar programi i larjes, në dyshemenë nën derën e enëlarëses do të
shfaqet një sinjal optik në formë pike.
Ky sinjal optik do të mbetet i ndezur gjatë gjithë kohëzgjatjes së programit të larjes.
Nëse pajisja është vendosur më sipër, me një derë dollapi të montuar mbi të, sinjali optik
nuk do të duket më.
PARALAJMËRIM
Ndërpritni ose anuloni një program larjeje në proces e sipër VETËM nëse është tepër
e nevojshme. Kujdes! Kur dera është e hapur mund të dalë që andej avull i nxehtë.
Hapeni derën me kujdes.
Anulimi i shtyrjes së fillimit të programit ose një programi larës në proces e
sipër
• Shtypni njëkohësisht dhe mbani shtypur dy butonat e programit që ndodhen mbi fjalën
RESET , derisa të ndizen të gjitha dritat e butonit të programit.
• Me anulimin e shtyrjes së fillimit të programit, anulohet gjithashtu edhe programi i
regjistruar. Në këtë rast duhet të regjistroni sërish programin larës.
• Nëse duhet të zgjidhni një program të ri larës, kontrolloni që foleja e detergjentit të jetë
e mbushur me detergjent.
Ndërprerja e një programi larës në proces e sipër
• Hapni derën e enëlarëses; programi do të ndalojë. Mbylleni derën; programi do të fillojë
nga momenti në të cilin u ndërpre.
Përfundimi i programit të larjes
• Enëlarësja do të ndalojë automatikisht dhe një sinjal akustik do t'ju informojë për
përfundimin e programit larës.
• Kur përfundon një program larjeje, sinjali optik mbi dyshemenë nën derën e enëlarëses
do të fiket.
1. Hapni derën e enëlarëses.
Drita treguese e programit të sapopërfunduar do të mbetet e ndezur.
2. Fikni enëlarësen duke shtypur butonin On/Off.
3. Lëreni derën pak të hapur dhe prisni pak minuta përpara se të nxirrni jashtë enët; në
këtë mënyrë ato do të jenë më të ftohta dhe tharja do të bëhet më mirë.
Kur programi i larjes ka përfunduar, ju këshillojmë të hiqni prizën dhe të mbyllni
rubinetin.
Zbrazja e enëlarëses
• Enët e nxehta janë të ndjshme ndaj goditjeve
Për këtë arsye, enët duhen lënë të ftohen përpara se të nxirren nga pajisja.
• Boshatisni koshin e poshtëm në fillim e më pas atë të sipërmin; kjo do të shmangë
rrjedhjen e ujit nga koshi i sipërm në enët që ndodhen në koshin e poshtëm.
• Në anët e derës së enëlarëses mund të shfaqet ujë ndërsa pjesët prej inoksi do të ftohen
më shumë se enët.
Pastrimi dhe mirëmbajtja
21
KUJDES
Kur programi i larjes ka përfunduar, këshillohet që të hiqni nga priza enëlarësen dhe të
mbyllni rubinetin e ujit.
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Pastrimi i filtrave
Filtrat duhet të kontrollohen e të pastrohen herë pas here. Filtrat e ndotur do të përkeqësojnë
rezultatin e larjes.
PARALAJMËRIM
Përpara se të pastroni filtrat, sigurohuni që pajisja të jetë e fikur.
1. Hapni derën, hiqni koshin e poshtëm.
2. Sistemi i filtrimit të pajisjes përmban një
filtër të trashë ( A ), një mikrofiltër ( B ) dhe
një filtër të sheshtë. Zbërthejeni sistemin
e filtrave duke përdorur dorezën e
mikrofiltrit.
3. Kthejeni dorezën me një rrotullim
pothuajse 1/4 në drejtim kundër-orar dhe
nxirrni sistemin e filtrave.
4. Kapeni filtrin e trashë ( A ) nga doreza me
vrimë dhe nxirrni mikrofiltrin ( B ).
5. Pastroni gjithë filtrat plotësisht në ujë të
rrjedhshëm.
22
Pastrimi dhe mirëmbajtja
6. Nxirrni filtrin e rrafshët nga bazamenti i
dhomës së larjes dhe pastrojeni plotësisht
nga të dyja anët.
7. Vendoseni sërish filtrin e sheshtë në
bazamentin e dhomës së larjes dhe
sigurohuni që të jetë vendosur mirë.
8. Vendoseni filtrin e trashë ( A ) brenda në
mikrofiltrin ( B ) dhe shtypini të dyja
bashkë.
9. Vendoseni sistemin e kombinuar të
filtrave në vend dhe mbërthejeni duke e
rrotulluar dorezën në drejtim orar derisa
të ndalojë. Gjatë këtij procesi, sigurohuni që filtri i rrafshët të mos ketë dalë jashtë
bazamentit të dhomës së larjes.
PARALAJMËRIM
Mos e përdorni KURRË enëlarësen pa filtrat. Rivendosja dhe montimi i gabuar i filtrave do
të sjellë rezultate të dobëta të larjes, si dhe mund të dëmtojë pajisjen.
Pastrimi i krahëve spërkatës
Mos u përpiqni KURRË të çmontoni krahët spërkatës.
Nëse vrimat e krahëve spërkatës janë bllokuar nga mbetjet e ndotjeve, pastrojini ato me
ndihmën e një kruajtëseje dhëmbësh.
Pastrimi i jashtëm
Pastroni sipërfaqet e jashtme të pajisjes dhe panelin e kontrollit me një leckë të butë të
njomë. Nëse është e nevojshme përdorni detergjent neutralë. Mos përdorni kurrë produkte
gërryese, materiale të ashpra ose tretës (si aceton, trikloroetilen, etj....).
Pastrimi i brendshëm
Sigurohuni që guarnicionet përreth derës, foletë e detergjentit dhe shpëlarësit të pastrohen
rregullisht me një leckë të njomë.
Ju këshillojmë të kryeni çdo 3 muaj një program larjeje për enë të ndotura shumë, por pa
enë brenda.
Kohë të gjata mos-përdorimi
Nëse nuk do ta përdorni pajisjen për një periudhë të gjatë, ju këshillojmë:
1. Të hiqni pajisjen nga priza e më pas të mbyllni ujin.
2. Të lini derën pak të hapur për të shmangur formimin e erërave të pakëndshme.
3. Të lini të pastër brendësinë e pajisjes.
Parandalim i formimit të brymës
Mos e vendosni pajisjen në një vend ku temperaturat shkojnë nën 0°C. Nëse kjo është
pashmangshme, zbrazeni pajisjen, mbyllni derën e pajisjes, çmontojeni tubin e hyrjes së ujit
dhe zbrazeni atë.
Ç'të bëni nëse ...
23
Lëvizja e pajisjes
Nëse ju duhet të lëvizni pajisjen (kur ndërroni shtëpi, etj....):
1. Hiqeni atë nga priza.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Hiqni tubin e hyrjes së ujit dhe zbrazni tubat e gomuar.
4. Tërhiqeni pajisjen jashtë bashkë me tubat.
Bëni kujdes të mos anoni pajisjen gjatë zhvendosjes.
Ç'të bëni nëse ...
Enëlarësja nuk fillon punë ose ndalon në mes të procesit. Probleme të tilla vijnë si pasojë e
mungesës së mirëmbajtjes së thjeshtë apo vëmendjes, çka mund të zgjidhet me ndihmën
e treguesve të përshkruar në tabelë, pa qenë nevoja të thërrisni një inxhinier.
Fikeni enëlarësen dhe kryeni veprimet korrigjuese të sugjeruara më poshtë.
Kodi i defektit dhe keqfunksionimi
Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
• drita e programit në proces e sipër pulson pa • Rubineti i ujit është i bllokuar ose i veshur me
pushim
shtresë gëlqerore.
• sinjali optik në formë pike pulson
Pastroni rubinetin e ujit.
•
do të shfaqet në ekranin elektronik. • Rubineti i ujit është i mbyllur. Hapeni
• sinjal akustik me ndërprerje
rubinetin e ujit.
Enëlarësja nuk mbushet me ujë.
• Filtri (nëse është i pranishëm) në tubin e
rrudhosur të lidhur me valvulin e hyrjes së ujit
është bllokuar.
Pastroni filtrin në tubin e rrudhosur.
• Tubi i hyrjes së ujit nuk është vendosur mirë
ose është përthyer apo shkelur.
Kontrolloni lidhjen e tubit të kullimit të ujit.
• drita e programit në proces e sipër pulson pa • Rubineti i lavapjatës është i bllokuar.
pushim
Pastroni rubinetin e lavapjatës.
• sinjali optik në formë pike pulson
• Tubi i kullimit të ujit nuk është vendosur mirë
•
do të shfaqet në ekranin elektronik.
ose është përthyer apo shkelur.
• sinjal akustik me ndërprerje
Kontrolloni lidhjen e tubit të kullimit të ujit.
Enëlarësja nuk e kullon ujin.
• drita e programit në proces e sipër pulson pa • Mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni
pushim
Qendrën lokale të Shërbimit.
• sinjali optik në formë pike pulson
•
do të shfaqet në ekranin elektronik.
• sinjal akustik me ndërprerje
Mekanizmi kundra-përmbytje është i aktivizuar.
24
Ç'të bëni nëse ...
Kodi i defektit dhe keqfunksionimi
Programi nuk fillon punën.
Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
• Dera e enëlarëses nuk është mbyllur mirë.
Mbylleni derën.
• Spina kryesore nuk është në prizë. Vendosni
spinën kryesore në prizë.
• Ka rënë siguresa në kutinë e siguresave të
shtëpisë.
Zëvendësoni siguresën.
• Është aktivizuar funksioni i shtyrjes së fillimit
të programit.
Nëse do t'i lani enët menjëherë, anuloni
funksionin e shtyrjes së programit.
Sinjali optik në formë pike që pulson mbi dyshemenë nën derën e enëlarëses nuk do të jetë
i dukshëm, nëse pajisja është vendosur më lart me një derë dollapi të montuar mbi të.
Pasi t'i keni kryer këta kontrolle, ndizni pajisjen: programi do të vazhdojnë nga momenti në
të cilin u ndërpre.
Nëse kodi i keqfunksionimit ose defektit rishfaqet, kontaktoni Qendrën e Shërbimit.
Lidhur me kode të tjera defekti që nuk janë përshkruar në tabelën e mësipërme, lutemi
kontaktoni Qendrën lokale të Shërbimit, duke u treguar modelin (Mod.), numrin e produktit
(PNC) dhe numrin e serisë (S.N.).
Ky informacion gjendet në pllakën e parametrave që ndodhet në anë të derës së enëlarëses.
Në mënyrë që t'i keni gjithmonë këta numra, ju këshillojmë t'i shënoni ato këtu:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatet e larjes nuk janë të kënaqeshme
Enët nuk janë të pastra
• Është zgjedhur programi i gabuar për larjen.
• Enët janë vendosur në mënyrë të tillë që e
pengojnë ujin të arrijë në të gjitha pjesët e
sipërfaqes. Koshat nuk duhet të
mbingarkohen.
• Krahët spërkatës nuk rrotullohen lirisht për
shkak të vendosjes së pasaktë të enëve.
• Filtrat në bazamentin e dhomës së larjes janë
të pisët ose të keq vendosur.
• Është përdorur shumë pak ose aspak
detergjent.
• Në rastet kur në enë ka depozitime shtresash
gëlqerore; mbajtësja e kripës është bosh ose
është vendosur një nivel i pasaktë i zbutësit të
ujit.
• Lidhja e tubit të kullimit nuk është e saktë.
• Kapaku i mbajtëses së kripës nuk është
mbyllur mirë.
Enët janë të njoma dhe të turbullta
• Nuk është përdorur shpëlarës.
• Foleja e shpëlarësit është bosh.
Të dhënat teknike
25
Rezultatet e larjes nuk janë të kënaqeshme
Në gota dhe enë ka rrëke, njolla të bardha ose
veshje turbullire
• Pakësoni sasinë e përdorur të shpëlarësit.
Pikat e ujit janë tharë mbi gota dhe enë
• Shtoni sasinë e përdorur të shpëlarësit.
• Shkak për këtë mund të jetë detergjenti.
Kontaktoni kujdesin e klientit të prodhuesit të
detergjentit.
Nëse, pas gjithë këtyre kontrolleve, problemi vazhdon, kontaktoni Qendrën lokale të
Shërbimit.
Të dhënat teknike
Përmasat
Gjerësia - lartësia - thellësia
(cm)
44,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Lidhja elektrike - Voltazhi Të dhënat mbi lidhjen elektrike janë dhënë në pllakëzën e
Fuqia e përgjithshme - Siguresa parametrave që ndodhet në pjesën e brendshme të derës së
enëlarëses
Presioni i furnizimit me ujë
Minimumi - Maksimumi (MPa)
0,05 - 0,8
Kapaciteti
Përzgjedhjet e vendit
9
Pesha maksimale
kg
35
Udhëzimet për instalimin
Instalimi
PARALAJMËRIM
Çdo ndërhyrje elektrike dhe/ose hidraulike e nevojshme për instalimin e kësaj pajisjeje, duhet
kryer nga një elektriçist dhe/ose hidraulik i kualifikuar ose nga një person i aftë.
Hiqni gjithë paketimet përpara se të poziciononi pajisjen.
Nëse është e mundur, pozicionojeni pajisjen ngjitur me një rubinet uji dhe kullimi.
Kjo enëlarëse është prodhuar për t'u ndërfutur në dollapët apo planet e punës së kuzhinës.
Kujdes! Ndiqni me kujdes udhëzimet që gjeni në shembullin e bashkëngjitur për montimin
e enëlarëses dhe ndërfutjen në mobilie.
Nuk janë të nevojshme zgavra shtesë për ajrosjen e enëlarëses, por vetëm për të bërë të
mundur kalimin e tubit të kullimit dhe kabllos së ushqimit elektrik.
Enëlarësja ka këmbëza të rregullueshme për të mundësuar rregullimin e lartësisë.
Gjatë gjithë proceseve që kryhen në pjesët e brendshme të enëlarëses, ajo duhet hequr nga
priza.
Kur fusni pajisjen në vend, sigurohuni që tubi i hyrjes së ujit, tubi i kullimit dhe kabllo i
ushqimit elektrik të mos jenë të përthyer apo të shkelur.
26
Instalimi
Mbështetja e sigurt në njësitë ngjitur
Enëlarësja duhet të mbështetet mirë duke mos u anuar.
Për këtë arsye, sigurohuni që mobilja nën të cilën enëlarësja është vendosur, është e siguruar
mirë në një strukturë të fiksuar (dollapë kuzhine, bufe, mur).
Nivelimi
Nivelimi i mirë është thelbësor për mbylljen dhe puthitjen e mirë të derës. Kur pajisja është
e niveluar në mënyrë të saktë, dera nuk prek asnjërën nga anët e dollapit anësor. Nëse dera
nuk mbyllet në mënyrë të saktë, lironi ose shtrëngoni këmbëzat e rregullueshme derisa
pajisja të jetë në nivel.
Lidhjet e furnizimit me ujë
Këshillohet lidhja me ujë të ftohtë. Nëse bëhet lidhja me ujë të nxehtë, temperatura
maksimale e lejuar është 60°C. A furnizimi me ujë të nxehtë nuk është gjithmonë shumë
efikas me enët prej argjile, pasi ai shkurton shumë kohëzgjatjen e programit të larjes.
Për ta kryer vetë këtë lidhje, dadoja bashkuese e futur në tubin e furnizimit me ujë të pajisjes,
vidhoset në 3/4 e grykës së gazit ose në një rubinet të posaçëm si Press-block.
Presioni i ujit duhet të jetë brenda kufijve të dhënë në "Specifikimet Teknike. Autoritetet
lokale të Ujësjellësit, mund t'ju informojnë mbi presionin mesatar të ujit në zonën tuaj.
Tubi i hyrjes së ujit nuk duhet të përdridhet, të shtypet ose të ngatërrohet kur lidhet.
Enëlarësja përmban tubat e furnizimit dhe kullimit, të cilat mund të vendosen majtas ose
djathtas me ndihmën e dados mbërthyese, për t'iu përshtatur instalimit.
Dadoja mbërthyese duhet të mbërthehet mirë për të shmangur rrjedhje të ujit.
(Kujdes! JO çdo model enëlarësesh i ka tubat e furnizimit dhe kullimit të ujit të pajisura me
dado mbërthyese. Në këtë rast, kjo gjë nuk është e mundur). Nëse pajisja është e lidhur me
tuba të rinj ose me tuba që nuk janë përdorur për një kohë të gjatë, duhet të lëshoni nëpër
to ujë të rrjedhshëm për pak minuta, përpara se të lidhni tubin e furnizimit me ujë.
MOS përdorni tuba lidhës që janë përdorur më parë për një pajisje të vjetër.
Kjo pajisje është pajisur me mekanizma sigurie që parandalojnë ujin e përdorur në pajisje
të kthehet mbrapsht në sistemin e ujit të pijshëm. Kjo pajisje është në përputhje me rregullat
e zbatueshme hidraulike.
Tubi i hyrjes së ujit me valvulin e sigurisë
Pasi lidhni tubin e dyfishtë të hyrjes së ujit, valvuli i sigurisë është ngjitur me rubinetin. Si
rrjedhojë, tubi i hyrjes së ujit është nën presion vetëm gjatë kohës që hyn uji. Nëse tubi i
hyrjes së ujit fillon të rrjedhë gjatë punës, valvuli i sigurisë e ndërpret ujin e rrjedhshëm.
Lutemi bëni kujdes kur instaloni tubin e hyrjes së ujit:
• Kablli elektrik për valvulin e sigurisë ndodhet në tubin e dyfishtë të hyrjes së ujit. Mos e
zhytni në ujë tubin e hyrjes së ujit ose valvulin e sigurisë.
• Nëse tubi i hyrjes së ujit ose valvuli i sigurisë është dëmtuar, hiqeni nga priza menjëherë
spinën kryesore.
• A tubi i hyrjes së ujit me valvulin e sigurisë duhet zëvendësuar vetëm nga një specialist
ose nga Qendra e Shërbimit.
• Vendoseni tubin e hyrjes së ujit në mënyrë të tillë që të mos jetë kurrë më lart se skaji i
poshtëm i valvulit të sigurisë.
Instalimi
27
PARALAJMËRIM
Paralajmërim! Voltazh i rrezikshëm.
Lidhja e tubit të daljes së ujit
Gryka e tubit të kullimit mund të lidhet në mënyrat e mëposhtme:
1. Në rubinetin e daljes së lavapjatës, duke e siguruar mirë në pjesën e poshtme të planit
të punës. Kjo do të parandalojë hyrjen e ujit të ndotur të lavapjatës në pajisje.
2. Në një gyp të qëndrueshëm me vrimë për ventilim, me një diametër minimal prej 4 cm.
Lidhja për kullimin e ujit të ndotur duhet të ketë
një lartësi prej 30 cm (minimumi)dhe 100 cm
(maksimumi) nga bazamenti i enëlarëses.
Tubi i kullimit mund të vendoset duke parë në të
djathtë apo në të majtë të enëlarëses.
Siguroni që tubi të mos jetë i përthyer apo i
shtypur, pasi kjo mund të pengojë apo të
ngadalësojë shkarkimin e ujit.
Tapa e lavapjatës nuk duhet të jetë vendosur, kur
pajisja është duke kryer procesin e kullimit, pasi kjo
mund të sjellë si pasojë kthimin e ujit të kulluar
sërish në pajisje.
Nëse përdorni një zgjatues për tubin e kullimit, ai nuk duhet të jetë më i gjatë se 2 metra
dhe diametri i tij i brendshëm duhet të mos jetë më i vogël se diametri i tubit të kullimit që
keni.
Gjithashtu, diametri i brendshëm i dadove bashkuese të përdorura për lidhjen me kullimin
e ujit, nuk duhet të jetë më i vogël se diametri i tubit standard.
Kur lidhni tubin e kullimit me një rubinet nën
lavapjatë, e gjithë membrana plastike (A)
duhet hequr . Nëse nuk e hiqni gjithë membranën,
kjo do të sjellë grumbullimin e mbetjeve të
ushqimit me kalimin e kohës, duke bllokuar
rubinetin e lidhur me tubin e kullimit të enëlarëses.
28
Çështje të ambientit
Pajisjet tona janë të pajisura me një mekanizëm sigurie për të mbrojtur kundër kthimit të
ujit të papastër mbrapsht në pajisje. Nëse rubineti i lavapjatës nuk ka një "valvul mos-kthimi"
të ndërfutur, kjo mund të pengojë kullimin e saktë të ujit nga enëlarësja. Për këtë arsye, ju
këshillojmë ta hiqni atë.
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM
Sipas standardeve të sigurisë, pajisja ka nevojë për tokëzim.
Përpara përdorimit të pajisjes për herë të parë, sigurohuni se parametrat e voltazhit dhe
llojit të rrymës të shënuara në pllakën e parametrave janë në përputhje me parametrat e
vendit ku do të instaloni pajisjen.
Parametrat e siguresës gjithashtu i gjeni në pllakën e parametrave.
Vendosni gjithmonë spinën kryesore në një prizë të mbrojtur të instaluar saktë. Nuk duhen
përdorur spinat me shumë hyrje dhe kabllot zgjatuese.
Kjo mund të shkaktojë zjarr si pasojë e mbinxehjes.
Nëse është nevojshme, ndryshoni instalimet elektrike të spinës së shtëpisë tuaj. Në rast se
kablli i ushqimit duhet të zëvendësohet, lutemi kontaktoni Qendrën lokale të Shërbimit.
Spina duhet të jetë e arritshme pasi pajisja të jetë instaluar.
Mos e shkëpusni kurrë pajisjen nga rrjeti elektrik duke e tërhequr spinën nga kablli. Tërhiqeni
gjithmonë nga spina.
Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për defektet që vijnë si pasojë e mungesës së vëmendjes
ndaj udhëzimeve të mësipërme të sigurisë.
Çështje të ambientit
Materialet paketuese
Materialet paketuese janë të padëmshme për ambientin dhe mund të riciklohen. Elementët
plastikë identifikohen nga shenjat, si p.sh. >PE, >PS, etj. Lutemi hiqini gjithë materialet e
paketimit në koshin përkatës të plehrave të lagjes tuaj.
PARALAJMËRIM
Kur pajisja nuk do të përdoret më:
• Shkëputeni spinën nga priza.
• Priteni kabllon dhe spinën dhe hidhini ato.
• Çmontoni dhe hidhni kapësen e derës. Kjo parandalon rrezikun e kyçjes së fëmijëve
brenda në pajisje duke rrezikuar jetën e tyre.
Съдържание
29
Благодарим ви, че избрахте един от нашите висококачествени
продукти.
За да осигурите оптималната и редовна работа на вашия уред,
прочетете внимателно това ръководство за работа. То ще ви даде
възможност да преминавате през всички етапи на работата с
лекота и максимална ефективност. За да можете да правите
справки в това ръководство винаги, когато ви потрябва, ние
препоръчваме да го съхранявате на безопасно място. Моля,
предайте го на евентуалния бъдещ собственик на уреда.
Желаем ви много радост с новия уред!
Съдържание
117954620 -00- 022009
Инструкции за работа
Информация за безопасност
Правилно използване
Общи мерки за безопасност
Безопасност за децата
Инсталиране
Описание на уреда
Командно табло
Режим на настройка
Звукови сигнали
Първа употреба
Настройте омекотителя на водата
30
30
30
31
31
31
32
33
34
35
35
35
Ръчна настройка
36
Електронна настройка
36
Използване на сол за съдомиялни
машини
37
Използване на препарат за изплакване
38
Регулиране на дозирането на
препарата за изплакване
39
Всекидневна употреба
40
Зареждане на прибори и съдове
40
Долната кошница
41
Кошничката за прибори
42
Горна кошница
43
Регулиране на височината на
горната кошница
43
Използване на миялен препарат
44
Зареждане с миялен препарат
44
Функция Multitab
45
Активиране/деактивиране на
функцията Multitab
46
Програми за измиване
47
Избор и стартиране на програма за
измиване
48
Изваждане на съдовете от
съдомиялната машина
50
Грижи и почистване
50
Почистване на филтрите
50
Почистване на разпръскващите
рамена
51
Външно почистване
51
Почистване отвътре
51
Продължителни периоди на
бездействие
52
Предпазни мерки срещу
замръзване
52
Преместване на машината
52
Как да постъпите, ако…
52
Технически данни
55
Инструкции за инсталиране
55
Инсталиране
55
Закрепване за съседните шкафове
56
Нивелиране
56
Съединения за подаване на вода
56
Маркуч за подаване на вода с
предпазен вентил.
57
30
Информация за безопасност
Свързване на маркуча за източване
на вода
57
Свързване в електрическата
мрежа
59
Опазване на околната среда
Опаковъчен материал
59
59
Запазваме си правото на изменения
Инструкции за работа
Информация за безопасност
От интерес на вашата безопасност и за осигуряване на правилна упо‐
треба, преди да инсталирате и използвате съдомиялната машина за пръв
път, прочетете това ръководство за потребителя внимателно, включи‐
телно препоръките и предупрежденията в него. За да избегнете ненужни
грешки и злополуки, важно е да внимавате всички хора, които използват
уреда, да са напълно запознати с неговата работа и средствата за пред‐
пазване. Запазете тези инструкции и се погрижете те да останат към уре‐
да, ако той бъде преместен или продаден, така че всеки, който го използ‐
ва през целия му срок на експлоатация, да бъде добре информиран за
употребата и безопасността на уреда.
Правилно използване
• Тази съдомиялна машина е предназначена единствено за миене на
домакински прибори, подходящи за машинно миене.
• Не поставяйте в съдомиялната машина разтворители. Това може да
предизвика избухване.
• Ножовете и другите прибори с остри върхове и ръбове трябва да се
поставят в кошничката за прибори с острието надолу или в хоризон‐
тално положение в горната кошница.
• Използвайте само продукти (миялни препарати, сол и препарат за из‐
плакване), подходящи за съдомиялни машини.
• Избягвайте отваряне на вратичката по време на работа на уреда, за‐
щото може да излезе гореща пара.
• Не изваждайте съдове от съдомиялната машина преди завършване на
цикъла на миене на съдове.
• След употреба изключете уреда от захранването и затворете крана за
подаване на вода.
• Този уред трябва да бъде обслужван от упълномощен мрежов серви‐
зен център и трябва да бъдат използвани само оригинални резервни
части.
• При никакви обстоятелства не трябва да се опитвате да поправяте
уреда сами. Ремонтите, извършени от неопитни хора, могат да при‐
чинят повреда или сериозни неизправности. Свържете се с вашия ме‐
стен Сервизен център. Винаги настоявайте за оригинални резервни
части.
Информация за безопасност
31
Общи мерки за безопасност
• Лица (включително деца) с намалени физически, сетивни, умствени
възможности или липса на опит и познания не трябва да използват
уреда. Те трябва да са под надзора или да бъдат инструктирани за ра‐
бота с уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
• Миялните препарати за съдове може да оказват разяждащо действие
в зоната на очите, устата и гърлото. Това може да е опасно за живота!
Спазвайте инструкциите за безопасност на производителя на съдо‐
миялната машина.
• Водата в съдомиялната машина не е питейна вода. В машината може
да се съдържат остатъци от миялни препарати.
• Внимавайте вратичката на съдомиялната машина да бъде винаги за‐
творена, когато не се зарежда или разрежда. По този начин ще избег‐
нете удар в отворената вратичка и нараняване на някого.
• Не сядайте и не стъпвайте върху отворената вратичка.
Безопасност за децата
• Този уред е предназначен за работа от възрастни хора. Не разреша‐
вайте на децата да използват съдомиялната машина без надзор.
• Съхранявайте опаковъчните материали далеч от обсега на деца. Съ‐
ществува опасност от задушаване.
• Пазете всички миялни препарати на сигурно място, далеч от местата,
достъпни за деца.
• Пазете децата далеч от съдомиялната машина, когато вратичката е
отворена.
Инсталиране
• Проверете съдомиялната машина за възможна повреда по време на
транспортирането. Не използвайте повредена машина. Ако съдомиял‐
ната машина е повредена, обърнете се към доставчика.
• Всички опаковъчни материали трябва да бъдат свалени преди употре‐
ба.
• Всякакви електротехнически работи, необходими за инсталирането на
този уред, трябва да се извършват от квалифициран електротехник или
компетентно лице.
• По причини на безопасност е опасно извършването на реконструиране
и модифициране на този продукт по какъвто и да било начин.
• Не използвайте съдомиялната машина, ако кабелът на електрозахран‐
ването и маркучите за вода са повредени; или ако командното табло,
работният плот или зоната на цокъла са повредени, така че има лесен
достъп до вътрешността на уреда. Свържете се с вашия местен Сер‐
визен център, за да избегнете рисковете.
• Не бива никога да се пробива съдомиялната машина от която и да било
страна, за да се предотврати повреда на хидравличните и електриче‐
ски компоненти.
32
Описание на уреда
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За свързването към електроснабдяването и водопровода внимателно
следвайте инструкциите, дадени в съответните раздели.
Описание на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Горна кошница
Скала за твърдост на водата
Резервоар за солта
Отделение за миялен препарат
Дозатор за препарат за изплакване
Табелка с данни
Филтри
Долно разпръскващо рамо
Горно разпръскващо рамо
Командно табло
33
Командно табло
1
2
3
4
5
6
Бутон за включване/изключване
Цифров дисплей
Бутон за отложен старт
Бутони за избор на програма
Индикаторни лампички
Бутони за функции
Индикаторни лампички
MULTITAB
Показва активиране/деактивиране на
функцията Multitab (вж. "Функция
Multitab")
Сол
Светва при изчерпване на специална‐
та сол. 1)
Препарат за изплакване
Светва при изчерпване на препарата
за изплакване. 1)
1) Индикаторните лампички за солта и препарата за изплакване никога не светват, докато
работи програма, дори и ако е необходимо зареждане със сол и/или препарат за
изплакване.
34
Командно табло
На цифровия дисплей е показано:
• нивото на твърдост, на което е настроен омекотителят на водата,
• приблизителното оставащо време на работещата програма,
• активирането/деактивирането на дозатора на препарата за изплакване
( САМО при активна функция Multitab),
• краят на програмата за измиване (на цифровия дисплей се появява
нула),
• отброяването на времето до отложен старт,
• кодове на грешка, отнасящи се до неизправността на съдомиялната
машина,
• активиране/деактивиране на звуковите сигнали.
Бутони за функции
С помощта на тези бутони могат да се задават следните функции:
• настройка на омекотителя на водата,
• отмяна на протичащата програма за измиване или отложен старт,
• Активиране/деактивиране на функцията Multitab
• активиране/деактивиране на дозатора за препарат за изплакване при
активна функция "мулти-таб",
• активиране/деактивиране на звуковите сигнали.
Режим на настройка
Уредът е в режим на настройка, когато всички индикатори за програмата
светят
Винаги помнете, че когато се изпълняват операции от вида на:
• избор на програма за измиване
• настройка на омекотителя на водата
• активиране/деактивиране на дозатора на препарата за изплакване
• активиране/деактивиране на звуковите сигнали
уредът ТРЯБВА да бъде в режим на настройка.
Ако свети индикатор за програмата, последната изпълнявана програма
все още е настроена.
В този случай, за връщане към режим на настройка програмата трябва
да се прекрати.
За да се прекрати настроена програма или протичаща програма : натис‐
нете и задръжте едновременно бутоните, разположени над думата
RESET, докато всички индикатори за програмата светнат. Програмата е
прекратена и машината сега е в режим настройка.
Първа употреба
35
Звукови сигнали
Звуковите сигнали са въведени, за да може да се покаже кои операции
извършва уредът:
• настройка на омекотителя на водата
• край на програмата
• включване на аларма при неизправност.
Фабрична настройка: звуковите сигнали са активирани.
Възможно е звуковите сигнали да се деактивират с помощта на бутоните
за функции.
1. Натиснете бутона Вкл./изкл . Уредът трябва да бъде в режим на на‐
стройка .
2. Натиснете и задръжте едновременно бутоните за функции B и C , до‐
като лампичките на бутоните за функции A , B и C започнат да мигат.
3. Натиснете бутон за функция C , лампичките на бутоните A и B се из‐
ключват, а лампичката на бутона C продължава да мига. На цифровия
дисплей е показана текущата настройка.
= Звуковите сигнали са деактивирани
= Звуковите сигнали са активирани
4. За да смените настройката, натиснете отново бутона за функция C :
на цифровия дисплей ще се покаже новата настройка.
5. За да запаметите операцията, изключете съдомиялната машина.
Първа употреба
Преди да използвате съдомиялната машина за пръв път:
• Уверете се, че електрическите и водните съединения са изпълнени
според инструкциите за инсталиране
• Свалете всички опаковки отвътре на уреда
• Настройте омекотителя на водата
• Налейте 1 литър вода в резервоара за солта и после го заредете със
сол за съдомиялна машина
• Напълнете дозатора за препарат за изплакване
Ако искате да използвате комбиниран миялен препарат на таблетки, на‐
пример: "3 в 1", "4 в 1", "5 в 1" и т. н., задайте функцията "мулти-таб" (вж.
функция "мулти-таб").
Настройте омекотителя на водата
Съдомиялната машина е снабдена с омекотител на водата, предназна‐
чен да отстранява минералите и солите от подаваната вода, тъй като те
биха имали негативен ефект върху работата на уреда.
36
Настройте омекотителя на водата
Колкото по-високо е съдържанието на тези минерали соли, толкова потвърда е водата. Твърдостта на водата се измерва в еквивалентни скали
- германски градуси (°dH), френски градуси (°TH) и mmol/l (милимол/ли‐
тър - международна единица за твърдост на водата).
Омекотителят трябва да се регулира в съответствие с твърдостта на во‐
дата във вашия регион. Вашата водоснабдителна компания може да ви
информира каква е твърдостта на водата във вашия регион.
Омекотителят на водата трябва да се настройва и по двата начина: ръчно
- с използване на скалата за твърдост на водата, и електронно.
Твърдост на водата
Регулиране на настрой‐
ката на твърдостта
Използва‐
не на сол
°dH
°TH
mmol/l
ръчно
електронно
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
ниво 10
да
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
ниво 9
да
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
ниво 8
да
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
ниво 7
да
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
ниво 6
да
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
ниво 5
да
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
ниво 4
да
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
ниво 3
да
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
ниво 2
да
<4
<7
< 0,7
1
ниво 1
не
Ръчна настройка
Съдомиялната машина е настроена фабрично на положение 2.
1. Отворете вратичката на съдо‐
миялната машина.
2. Извадете долната кошница от съ‐
домиялната машина.
3. Завъртете скалата на твърдостта
на водата на положение 1 или 2
(вж. таблицата).
4. Поставете на място долната кош‐
ница.
Електронна настройка
Съдомиялната машина е настроена фабрично на положение 5.
1. Натиснете бутона "Вкл./изкл.". Съдомиялната машина трябва да бъде
в режим на настройка.
Използване на сол за съдомиялни машини
37
2. Натиснете едновременно и задръжте бутоните B и C , докато лампич‐
ките на бутоните A , B и C започнат да мигат.
3. Натиснете бутона A - лампичките на бутоните B и C се изключват, а
лампичката на бутона A продължава да мига. На цифровия дисплей
ще се покаже текущото ниво и ще се чуе поредица от редуващи се
звукови сигнали.
Примери:
, 5 редуващи се звукови сигнала, пауза и т. н… = ниво
показва се
5
, 10 редуващи се звукови сигнала, пауза и т. н… = ниво
показва се
10
4. За да смените нивото, натиснете бутона A . При всяко натискане на
бутона нивото се променя (за избора на ново ниво вж. таблицата).
Примери: ако текущото ниво е 5, като натиснете веднъж бутона A , се
избира ниво 6. Ако текущото ниво е 10, като натиснете веднъж бутона
A , се избира ниво 1.
5. За да запаметите операцията, изключете съдомиялната машина, като
натиснете бутона "Вкл./изкл.".
Използване на сол за съдомиялни машини
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само сол, предназначена специално за съдомиялни маши‐
ни. Всички други типове сол, които не са предназначени специално за
съдомиялни машини, особено готварска сол, ще повредят омекотителя
на вода. Зареждайте със сол само преди стартиране на някоя от пълните
програми на измиване. Това ще попречи на зърна сол или солена вода,
която може да се разлее, да остане на дъното на машината за такъв пе‐
риод от време, за който може да предизвикат корозия.
За зареждане:
1. Отворете вратичката, извадете долната кошница и развинтете капач‐
ката на резервоара за солта, като я завъртите обратно на часовнико‐
вата стрелка.
2. Налейте 1 литър вода в резервоара за солта (това е необходимо само
при зареждане със сол за пръв път) .
38
Използване на препарат за изплакване
3. Като използвате приложената
фуния, сипете солта, докато ре‐
зервоарът не се напълни.
4. Поставете капачката, като се уве‐
рите, че няма следи от сол върху
винтовата резба или уплътнение‐
то.
5. Поставете на място капачката,
като я завъртите плътно докрай
по часовниковата стрелка с щрак‐
ване.
Не се безпокойте, ако от уреда пре‐
лее вода, когато го зареждате със сол - това е нормално.
Индикаторът за солта на контролния панел може да остане да свети за
2-6 часа след зареждането със сол при положение, че съдомиялната ма‐
шина остане включена. Ако използвате соли, които изискват по-дълго
време за разтваряне, това може да отнеме и повече. Функционирането
на машината не се повлиява от това.
Използване на препарат за изплакване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само марков препарат за изплакване, подходящ за съдо‐
миялни машини.
Не зареждайте отделението за препарат за изплакване с други препарати
(напр. препарат за почистване на съдомиялни машини, течен миялен
препарат). Това може да повреди уреда.
Препаратът за изплакване осигурява пълното изплакване и изсъхване
без петна и черти.
Препаратът за изплакване се добавя автоматично при последното из‐
плакване.
Използване на препарат за изплакване
39
1. Отворете резервоара, като натис‐
нете бутона за освобождаване
(A).
2. Добавете препарат за изплакване
в резервоара. Максималното ниво
на зареждане е обозначено с
"max".
Дозаторът побира около 110 мл
препарат за изплакване, което е
достатъчно за 16 до 40 цикъла за
измиване на съдове, в зависимост
от настройката на дозиране.
3. Внимавайте капакът да бъде за‐
тварян след всяко зареждане.
Почиствайте разлятото от препарат
за изплакване с попиваща кърпа, за
да избегнете образуването на преко‐
мерна пяна при следващото измиване.
Регулиране на дозирането на препарата за изплакване
В зависимост от получените резултати на измиване и изсушаване, регу‐
лирайте дозата на изплакване посредством селектора с 6 позиции (по‐
зиция 1= минимално дозиране, позиция 6= максимално дозиране).
Дозирането е настроено фабрично на положение 4.
40
Всекидневна употреба
Увеличете дозата, ако има капки вода
или варовити петна върху съдовете след
измиването.
Намалете я, ако има лепкави белезника‐
ви черти по съдовете или синкав филм
върху стъклените чаши или остриетата
на ножовете.
Всекидневна употреба
• Проверете дали е необходимо зареждане на сол или препарат за из‐
плакване.
• Заредете съдомиялната машина с прибори и съдове.
• Заредете с миялен препарат за съдомиялни машини.
• Изберете програма за измиване, подходяща за приборите и съдовете.
• Стартирайте програмата за измиване.
Зареждане на прибори и съдове
В съдомиялната машина не трябва да се измиват гъби, домакински кърпи
и други предмети, които поглъщат вода.
• Преди да заредите съдовете, направете следното:
– Отстранете всички остатъци от храна и други.
– Размекнете остатъците от спечена храна в тиганите
• Когато зареждате приборите и съдовете, отбележете:
– Съдовете и приборите не трябва да пречат на въртенето на раз‐
пръскващите рамена.
– Зареждайте съдовете, напр. чаши, тенджери и др., с отвора надолу,
така че водата да не може да се събира на дъното на съда.
– Съдовете и приборите не трябва да се поставят един в друг или да
се покриват един от друг.
– За да избегнете повреда на чашите, те не трябва да се докосват.
– Поставяйте дребните предмети в кошничката за прибори.
• Пластмасовите съдове и тигани с незалепващо покритие са склонни
към задържане на капки вода; тези предмети няма да се изсушават
толкова добре, колкото предметите от порцелан и стомана.
• Леките предмети (пластмасови купи и др.) трябва да се поставят в гор‐
ната кошница и да се подреждат така, че да не се движат.
Зареждане на прибори и съдове
41
За измиване в съдомиялната машина следните прибори и съдове
не са подходящи:
са ограничено подходящи:
• Прибори с дървени, рогови, порце‐ • Каменни съдове могат да се мият в
ланови или седефени дръжки.
съдомиялната машина само ако са
• Пластмасови предмети, които не са
специално означени от производи‐
термоустойчиви.
теля като годни за измиване в съдо‐
• По-стари прибори със залепени ча‐
миялна машина.
сти, които не са термоустойчиви.
• Глазираните шарки могат да помът‐
• Прибори или съдове с гербове.
неят, когато се измиват често в ма‐
• Калаени или медни предмети.
шина.
• Чаши от оловен кристал.
• Сребърните и алуминиеви части мо‐
• Стоманени предмети, които ръждяс‐
же да се обезцветят при измиване:
ват.
Остатъци, например от белтък, жъл‐
• Дървени паници.
тък и горчица, често предизвикват
• Предмети от синтетични влакна.
обезцветяване и ръжда върху сре‐
брото. Затова винаги почиствайте
незабавно остатъците от среброто,
ако няма да бъде измито веднага
след употреба.
Отворете вратичката и плъзнете навън кошниците, за да заредите съдо‐
вете.
Долната кошница
Долната кошница е предназначена за
поставяне на тигани, капаци, чинии, са‐
латени купи, прибори и др.
Чиниите за сервиране и големите капа‐
ци трябва да се нареждат по края на
кошницата, като се внимава разпръск‐
ващите рамена да могат да се въртят
свободно.
42
Зареждане на прибори и съдове
Редовете шишове на долната кошница
могат лесно да се свалят надолу, за да
позволят зареждане на тенджери, тига‐
ни и купи.
Кошничката за прибори
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ножове с дълги остриета, поставени в изправено положение, носят по‐
тенциален риск. Дълги и/или остри прибори, например ножове за издъл‐
баване, трябва да се поставят хоризонтално в горната кошница. Внима‐
вайте, когато зареждате и изваждате остри прибори, например ножове.
За да гарантирате, че всички прибори в кошничката за прибори се дости‐
гат от водата, спазвайте следното:
1. Поставяйте вътрешната решетка
на кошничката за прибори.
2. Поставяйте вилиците и лъжиците
в кошничката за прибори с дръж‐
ките надолу.
За по-големи прибори, например
бъркалки, извадете половината
от решетката за прибори.
Кошничката за прибори може да се
разтвори.
Винаги обхващайте с ръка и двете ча‐
сти на дръжката от две части, когато я
вадите от съдомиялната машина.
1. Поставете кошничката за прибори
на маса или работен плот.
2. Разтворете дръжката от две части.
3. Извадете приборите.
Зареждане на прибори и съдове
43
Горна кошница
Горната кошница е предназначена за чинии (десертни чинии, чинии за
основно ястие до 24 см в диаметър), купи за салата и различни чаши.
Подреждайте съдовете върху и под рафтовете за чаши, така че водата
да може да достига до всички повърхности.
Стъклени чаши с дълги столчета могат
да се поставят обърнати в рафтовете за
чаши. За по-високи предмети, рафтове‐
те за чаши могат да се сгънат нагоре.
Стъклени чаши с дълги столчета могат
да се поставят обърнати в рафтовете за
чаши.
За по-високи предмети, рафтовете за
чаши могат да се сгънат нагоре.
Преди да затворите вратичката, прове‐
рете дали разпръскващите рамена мо‐
гат да се въртят свободно.
Регулиране на височината на горната кошница
Ако се измиват много големи чинии, можете да ги заредите в долната
кошница, като преместите горната кошница в най-горното положение.
Максимална височина на съдовете в:
горната кошница
долна кошница
При повдигната горна
кошница
20 см
31 см
При свалена горна кош‐
ница
24 см
27 см
За преместване на по-високо положение, постъпете както следва:
1. Дръпнете кошницата навън до упор.
2. Внимателно повдигнете двете страни нагоре, докато механизмът се
закачи и кошницата стане стабилна.
За сваляне на кошницата в първоначално положение, постъпете, както
следва:
44
Използване на миялен препарат
1. Дръпнете кошницата навън до упор.
2. Внимателно повдигнете двете
страни нагоре и след това позво‐
лете на механизма да слезе над‐
олу бавно, като го придържате.
Никога не повдигайте и не спускайте
кошницата само от едната страна.
Когато горната кошница е вдигната,
няма да можете да използвате раф‐
товете за чаши.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
След зареждането на машината ви‐
наги затваряйте вратичката, тъй като
отворена вратичка може да представлява опасност.
Използване на миялен препарат
Използвайте само миялен препарат, предназначен за съдомиялни ма‐
шини.
Спазвайте препоръките на производителя за дозиране и съхранение,
както е посочено на опаковката на препарата.
Използване на не повече от необходимото количество миялен препарат
допринася за намаляване на замърсяването на околната среда.
Зареждане с миялен препарат
1. Отворете капака.
Функция Multitab
45
2. Заредете отделението за миялен
препарат (1) с миялен препарат.
Маркировката показва нивата на
дозиране:
20 = приблизително 20 г препарат
30 = приблизително 30 г препарат.
3. Всички програми с предмиене се
нуждаят от допълнителна доза
миялен препарат (5-10 г), който
трябва да се постави в отделение‐
то за препарат за предмиене (2).
Този миялен препарат ще действа
през време на фазата на пред‐
миене.
4. Когато използвате миялен препа‐
рат на таблетки, поставяйте та‐
блетката в отделение (1)
5. Затворете капака и натиснете, до‐
като щракне на място.
Миялен препарат на таблетки
Миялните препарати на таблетки от
различни производители се разтвар‐
ят с различна скорост. По тази при‐
чина някои миялни препарати на та‐
блетки не постигат пълната си мощ‐
ност на почистване по време на крат‐
ките програми. Затова при използва‐
не на миялен препарат на таблетки
трябва да се използват дълги програми на измиване, за да се гарантира
пълното отстраняване на остатъците на миялния препарат.
Функция Multitab
Уредът е снабден с функция "мулти-таб", която позволява използването
на комбинирани таблетки миялен препарат тип "мулти-таб".
Тези продукти са миялни препарати с комбинирана функция за измиване,
изплакване и сол. Те съдържат и други различни агенти, в зависимост от
вида таблетки, който използвате ("3 в 1", "4 в 1", "5 в 1" и т. н...).
Проверете дали такива миялни препарати са подходящи за вашата сте‐
пен на твърдост на водата. Вижте инструкциите на производителя.
Тази функция може да се избира с всички програми за измиване. При
избора на тази функция притокът на препарат за изплакване и сол от съ‐
ответния резервоар автоматично се деактивира, а също и съответните
индикатори за солта и препарата за изплакване.
46
Функция Multitab
Изберете функцията "мулти-таб" преди началото на програмата за изми‐
ване.
След като тази функция се избере (светва индикаторната лампичка), тя
ще остане активна за следващите програми за измиване.
При използването на функцията "мулти-таб" времетраенето на циклите
може да се промени. В този случай на цифровия дисплей индикацията на
течащото време на програмата автоматично се актуализира.
След като програмата е пусната, функция "мулти-таб" вече НЕ може да
се променя. Ако искате да изключите функцията "мулти-таб", трябва да
отмените настроената програма и след това да деактивирате функцията
"мулти-таб".
В този случай трябва да настроите отново програма за измиване (и же‐
ланите специални функции).
Активиране/деактивиране на функцията Multitab
Натиснете едновременно и задръжте двата бутона Multitab (D и E), докато
светне индикаторът "функция Multitab". Това означава, че функцията е
активна.
За да деактивирате функцията, натиснете същите бутони отново, докато
индикаторът на функцията Multitab се изключи.
Ако резултатите от изсушаването не са задоволителни, предлагаме след‐
ното:
1. Заредете дозатора за препарат за изплакване с препарат за изплак‐
ване.
2. Активирайте дозатора за препарат за изплакване.
3. Задайте дозата на изплакване на позиция 2.
• Активирането/деактивирането на дозатора за препарат за изплакване
е възможно само при активна функция "мулти-таб".
Активиране/деактивиране на дозатора за препарат за изплакване
1. Натиснете бутона "Вкл./изкл.". Съдомиялната машина трябва да бъде
в режим на настройка.
2. Натиснете едновременно бутоните B и C , докато лампичките на бу‐
тоните A , B и C започнат да мигат.
3. Натиснете бутона B - лампичките на бутоните A и C се изключват, а
лампичката на бутона B продължава да мига. На цифровия дисплей е
показана текущата настройка:
= Деактивиран дозатор за препарат за изплакване.
= Активиран дозатор за препарат за изплакване.
4. За да промените тази настройка, натиснете бутона B отново, докато
на цифровия дисплей не се покаже новата настройка.
5. За да запаметите операцията, изключете съдомиялната машина, като
натиснете бутона "Вкл./изкл.".
Програми за измиване
47
Ако решите да се върнете към системата на стандартен миялен препарат,
направете следното:
1. Деактивирайте функцията "мулти-таб".
2. Заредете отново резервоара за сол и резервоара за миялен препарат.
3. Регулирайте настройката на ниво на твърдост на водата и изпълнете
1 нормална програма на измиване без зареждане на съдове.
4. Регулирайте настройката на твърдостта на водата в съответствие с
твърдостта на водата във вашия регион.
5. Регулирайте дозирането на препарата за изплакване.
Програми за измиване
Леко за‐ Чинии и
мърсява‐ прибори
не
0,8
8
ИКОНО‐
МИЧНО
50° 4)
Нормал‐ Чинии и
но за‐
прибори
мърсява‐
не
12-13
19-21 Вода (литри)
30 MIN 3)
11 - 21
Чинии,
прибори,
тендже‐
ри и ти‐
гани
0,8-0,9
1,7-1,9 Енергия (kWh)
Смесено
нормал‐
но и сил‐
но за‐
мърсява‐
не
0,8- 1,4
АВТОМА‐
ТИЧНО 2)
85-110
Чинии,
прибори,
тендже‐
ри и ти‐
гани
1/2x
ИНТЕН‐
Силно
ЗИВНИ
замър‐
ГРИЖИ 70° сяване
30
116-126 Времетраене (минути)
Стойности на
потребление 1)
160-170
Изсушаване
Заключително изплакване
2 бр. Междинно изплакване
Описание на програмата
Основно измиване
Степен
Тип за‐
на за‐
реждане
мърсява‐
не
Предмиене
Програма
Избор и стартиране на програма за измиване
11-13 Вода (литри)
Изсушаване
Фини чи‐
нии и
стъклени
чаши
0,6-0,7 Енергия (kWh)
Нормал‐
но за‐
мърсява‐
не
Стойности на
потребление 1)
65-75 Времетраене (минути)
СТЪКЛО
Заключително изплакване
Описание на програмата
Междинно изплакване
Степен
Тип за‐
на за‐
реждане
мърсява‐
не
Предмиене
Програма
Основно измиване
48
1) Стойностите на потребление са ориентировъчни и зависят от налягането и
температурата на водата, а също и от промените в захранването и количеството съдове.
2) По време на автоматичните програми за измиване количеството замърсяване върху
съдовете се определя от степента на размътеност на водата. Времетраенето на
програмата и нивата на потребление на вода и електроенергия може да са различни; това
зависи от степента на зареждане на уреда и дали съдовете са леко, или силно замърсени.
Температурата на водата се регулира автоматично между 50°C и 65°C.
3) Идеална за измиване на частично заредена съдомиялна машина. Това е идеалната
всекидневна програма, направена за нуждите на семейство от 4 души, които желаят да
зареждат съдове и прибори само от закуска и вечеря.
4) Изпитателна програма за изпитателните лаборатории.
Избор и стартиране на програма за измиване
Изберете програмата за измиване и отложен старт при леко отворена
вратичка. Стартът на програмата или отброяването на отложения старт
ще започне само след затварянето на вратичката. Дотогава е възможно
да променяте настройките.
1. Уверете се, че кошниците са заредени правилно и че разпръскващите
рамена се въртят свободно.
2. Уверете се, че кранът на водата е отворен.
3. Натиснете бутона "Вкл./изкл.". Съдомиялната машина трябва да бъде
в режим на настройка.
4. Натиснете бутона, съответстващ на необходимата програма (вж. та‐
блицата "Програми за измиване"). Затворете вратичката на съдо‐
миялната машина - програмата стартира автоматично.
Задаване и стартиране на програма с отложен старт
1. След като изберете програмата на измиване, натиснете бутона за от‐
ложен старт, докато броят часове за отлагането се появи на цифровия
Избор и стартиране на програма за измиване
2.
3.
4.
5.
49
дисплей. Стартът на избраната програма за измиване може да се от‐
ложи между 1 и 19 часа.
Затворете вратичката на съдомиялната машина - отброяването стар‐
тира автоматично.
Стойността на отброяване намалява на стъпки от 1 час.
Отварянето на вратичката ще прекъсне отброяването. Затворете вра‐
тичката; отброяването ще продължи от точката, в която е било пре‐
къснато.
След като изтече срокът за отлагане на старта, програмата ще стар‐
тира автоматично.
След като започне програмата за измиване, се появява оптичен сигнал с
форма на точка на пода под вратичката на съдомиялната машина.
Този оптичен сигнал ще остане да свети през цялото времетраене на
програмата за измиване.
Ако уредът е инсталиран по-високо с вратичка на шкафа подравнена
вертикално, оптичният сигнал с форма на точка няма да се вижда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прекъсвайте или отменяйте протичаща програма за измиване САМО ако
е абсолютно необходимо. Внимание! Когато вратичката се отвори, може
да излезе гореща пара. Отваряйте вратичката внимателно.
Отмяна на отложен старт или протичаща програма за измиване
• Натиснете и задръжте едновременно двата бутона на програми, раз‐
положени над думата RESET , докато всички лампички на бутони свет‐
нат.
• Отмяната на отложения старт включва и отмяна на зададената про‐
грама за измиване. В този случай трябва отново да настройвате про‐
грамата за измиване.
• Ако трябва да се избира нова програма за измиване, проверете дали
има миялен препарат в дозатора за миялен препарат.
Прекъсване на протичаща програма за измиване
• Отворете вратичката на съдомиялната машина; програмата ще спре.
Затворете вратичката; програмата ще стартира от точката, в която е
била прекъсната.
Край на програмата за измиване
• Съдомиялната машина автоматично ще спре и звуков сигнал ще ви
информира за края на програмата на измиване.
• След като завърши програмата, оптичният сигнал на пода под вратич‐
ката на съдомиялната машина ще се изключи.
1. Отворете вратичката на съдомиялната машина.
Индикаторната лампичка на програмата, която току-що е завършила,
ще остане да свети.
2. Изключете съдомиялната машина, като натиснете бутона "Вкл./изкл.".
50
Изваждане на съдовете от съдомиялната машина
3. Оставете вратичката на съдомиялната машина открехната и изчакай‐
те няколко минути, преди да извадите съдовете; по този начин те ще
са по-хладни и изсушаването ще се подобри.
Когато програмата за измиване свърши, препоръчва се съдомиялната
машина да се изключва от контакта и кранът на водата да се затваря.
Изваждане на съдовете от съдомиялната машина
• Горещите съдове са чувствителни на удари.
Затова съдовете трябва да се оставят да изстинат и след това да се
изваждат от уреда.
• Изпразнете първо долната кошница, а след това горната кошница; така
ще се избегне капенето на вода от горната кошница върху съдовете в
долната.
• Може да се появи вода върху страните и вратичката на съдомиялната
машина, тъй като неръждаемата стомана става по-хладна от съдовете.
ВНИМАНИЕ!
Когато програмата за измиване свърши, препоръчва се съдомиялната
машина да се изключва от контакта и кранът на водата да се затваря.
Грижи и почистване
Почистване на филтрите
Филтрите трябва периодично да се проверяват и почистват. Замърсените
филтри ще влошат резултата от измиването.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди да почиствате филтрите, се уверете, че машината е изключена.
1. Отворете вратичката, извадете долната кошница.
2. Филтърната система на съдо‐
миялната машина се състои от
груб филтър ( A ), микрофилтър
( B ) и плосък филтър. Отключете
филтърната система, като из‐
ползвате дръжката на микрофил‐
търа.
Грижи и почистване
51
3. Завъртете дръжката на около 1/4
оборот обратно на часовникова‐
та стрелка и извадете филтърна‐
та система.
4. Хванете грубия филтър ( A ) за
дръжката с отвора и го извадете
от микрофилтъра ( B ).
5. Почистете обстойно всички фил‐
три под течаща вода.
6. Извадете плоския филтър от ос‐
новата на отделението за изми‐
ване и почистете и двете страни
обстойно.
7. Поставете плоския филтър в ос‐
новата на отделението за изми‐
ване и се уверете, че се побира
идеално.
8. Поставете грубия филтър ( A ) в
микрофилтъра ( B ) и ги натиснете
един към друг.
9. Поставете филтърната комбина‐
ция на място и я заключете, като завъртите дръжката по часовнико‐
вата стрелка до упор. По време на този процес внимавайте плоският
филтър да не излиза над основата на отделението за измиване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НИКОГА не използвайте съдомиялната машина без филтри. Неправилно
обратно поставяне и побиране на филтрите ще доведе до лоши резул‐
тати от измиването и може да се стигне до повреда на уреда.
Почистване на разпръскващите рамена
НИКОГА не се опитвайте да сваляте разпръскващите рамена.
Ако в отворите на разпръскващите рамена са се натрупали остатъци от
замърсяване, отстранете ги с коктейлна пръчица.
Външно почистване
Почистете външните повърхности на машината и командното табло с
влажна мека кърпа. Ако е необходимо, използвайте само неутрални
миялни препарати. Никога не използвайте абразивни продукти, стъргалки
или разтворител (ацетон, трихлоретилен и др....).
Почистване отвътре
Уплътненията около вратичката, дозаторите за миялния препарат и пре‐
парата за изплакване трябва да се почистват редовно с влажна кърпа.
52
Как да постъпите, ако…
Препоръчваме на всеки 3 месеца да изпълнявате програма за измиване
за силно замърсени съдове, като използвате миялен препарат, но без
съдове.
Продължителни периоди на бездействие
Ако няма да използвате машината продължителен период от време, се
препоръчва да направите следното:
1. Извадете щепсела от контакта и затворете водата.
2. Оставете вратичката открехната, за да предотвратите формирането
на плесен и неприятни миризми.
3. Оставете вътрешността на съдомиялната машина чиста.
Предпазни мерки срещу замръзване
Избягвайте да поставяте машината на място, където температурата е
под 0°C. Ако това е неизбежно, изпразнете машината, затворете вратич‐
ката на уреда, разкачете тръбата за подаване на вода и я изпразнете.
Преместване на машината
Ако трябва да преместите машината (смяна на жилище и др....):
1. Извадете щепсела от контакта.
2. Затворете крана на водата.
3. Откачете маркучите за подаване и източване на вода.
4. Издърпайте навън машината заедно с маркучите.
При транспортиране избягвайте да накланяте много машината.
Как да постъпите, ако…
Съдомиялната машина не се включва или спира по време на работа. Ня‐
кои проблеми се дължат на липса на проста настройка или пропуски, като
те могат да се отстранят с помощта на индикациите, описани в таблицата,
без да се вика техник.
Изключете съдомиялната машина и извършете следните препоръчител‐
ни действия за коригиране.
Как да постъпите, ако…
53
Код на грешка и неизправност
Възможна причина и решение
• непрекъснато мигане на индикатор‐
ната лампичка за работеща програ‐
ма
• оптичният сигнал с форма на точка
мига
•
се появява на цифровия дис‐
плей.
• звуков сигнал с прекъсване
Съдомиялната машина не се пълни с
вода.
• Кранът на водата е запушен или пъ‐
лен с котлен камък.
Почистете крана на водата.
• Кранът на водата е затворен. Отво‐
рете крана на водата.
• Филтърът (ако има такъв) в армату‐
рата на резбования маркуч във вен‐
тила за подаване на вода е запушен.
Почистете филтъра в резбования
маркуч.
• Маркучът за подаване на вода не е
прекаран правилно или е прегънат
или смачкан.
Проверете съединението на марку‐
ча за източване на вода.
• непрекъснато мигане на индикатор‐
ната лампичка за работеща програ‐
ма
• оптичният сигнал с форма на точка
мига
•
се появява на цифровия дис‐
плей.
• звуков сигнал с прекъсване
Съдомиялната машина не източва.
• Каналът на мивката е запушен.
Почистете канала на мивката.
• Маркучът за източване на вода не е
прекаран правилно или е прегънат
или смачкан.
Проверете съединението на марку‐
ча за източване на вода.
• непрекъснато мигане на индикатор‐
ната лампичка за работеща програ‐
ма
• оптичният сигнал с форма на точка
мига
•
се появява на цифровия дис‐
плей.
• звуков сигнал с прекъсване
Активирано е устройството против на‐
воднение.
• Затворете крана на водата и се
обърнете към местния Сервизен
център.
Програмата не се включва.
• Вратичката на съдомиялната маши‐
на не е добре затворена. Затворете
вратичката.
• Щепселът не е поставен в контакта.
Поставете щепсела в контакта.
• Изгорял е предпазител в таблото на
домакинството.
Сменете предпазителя.
• Зададен е отложен старт.
Ако съдовете трябва да се измият
незабавно, отменете отложения
старт.
54
Как да постъпите, ако…
Мигането на оптичния сигнал с форма на точка на пода под вратичката
на съдомиялната машина няма да се вижда, ако уредът е инсталиран повисоко с подравнена вертикално вратичка на шкафа.
След като тези проверки са направени, включете уреда: програмата ще
продължи от точката, в която е била прекъсната.
Ако неизправността или кодът на грешка се появи отново, обадете се в
Сервизния център.
За други кодове на грешка, които не са описани в горната таблица, обър‐
нете се към местния Сервизен център, като съобщите модела (Mod.),
номера на продукт (PNC) и серийния номер (S.N.).
Тази информация може да се намери на табелката с данни, която е по‐
ставена отстрани на вратичката на съдомиялната машина.
За да можете да имате тези номера винаги под ръка, препоръчваме да
си ги запишете тук:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Резултатите от измиването не са задоволителни
Съдовете не са чисти
• Избрана е неправилна програма за
измиване.
• Съдовете са подредени по такъв на‐
чин, че не позволяват водата да до‐
стигне до всички части на повърх‐
ността им. Кошниците не трябва да
се претоварват.
• Разпръскващите рамена не се върт‐
ят свободно поради неправилно на‐
реждане на съдовете.
• Филтрите в основата на отделение‐
то за измиване са мръсни или непра‐
вилно поставени.
• Използван е твърде малко или ника‐
къв миялен препарат.
• Когато има варовити отлагания вър‐
ху съдовете; резервоарът за солта е
празен или е зададено неправилно
ниво за омекотителя на водата.
• Съединението на маркуча за източ‐
ване е изпълнено неправилно.
• Капакът на резервоара за солта не е
затворен плътно.
Съдовете са мокри и не блестят
• Не е използван препарат за изплак‐
ване.
• Дозаторът за препарат за изплаква‐
не е празен.
Има черти, млечни петна или синкаво • Намалете дозата на препарата за
покритие върху стъклените чаши и чи‐
изплакване.
ниите
Технически данни
55
Резултатите от измиването не са задоволителни
Има засъхнали водни капки върху стъ‐ • Увеличете дозата на препарата за
клените чаши и чиниите
изплакване.
• Причината може да е в миялния пре‐
парат. Обадете се на линията за гри‐
жи за клиентите на производителя
на миялния препарат.
Ако след всички проверки проблемът продължава да съществува, обър‐
нете се към вашия местен Сервизен център.
Технически данни
Размери
Ширина x височина x
дълбочина (см)
44.6 x 81,8-89.8 x 55,5
Електрическо свързване
- напрежение - обща
мощност - предпазител
Информацията за електрическото свързване е да‐
дена на табелката с данни на вътрешния ръб на вра‐
тичката на съдомиялната машина
Налягане на подаваната
вода
Минимум - максимум
(MPa)
0,05 - 0,8
Вместимост
Комплекти
9
Макс. тегло
кг
35
Инструкции за инсталиране
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Всякакви електротехнически и/или водопроводни работи, необходими за
инсталирането на този уред, трябва да се извършват от квалифициран
електротехник и/или водопроводчик или компетентно лице.
Свалете всички опаковки, преди да разположите машината.
Ако е възможно, разположете машината в близост с водопроводен кран
и канал.
Тази съдомиялна машина е предназначена за вграждане под кухненски
плот или работна повърхност.
Внимание! Внимателно следвайте инструкциите на приложения шаблон
за вграждане в съдомиялната машина и поставяне на панела на мебе‐
лите.
Не са необходими други отваряния на съдомиялната машина за прове‐
тряване, а само за да се даде възможност водата да напълни и да се
прокарат маркучът за източване и захранващият кабел.
56
Инсталиране
Съдомиялната машина има регулируеми крачета, за да се позволи регу‐
лирането на височината.
При всички операции, които изискват достъп до вътрешните компоненти,
съдомиялната машина трябва да е изключена от контакта.
Когато вкарвате машината, внимавайте маркучите за подаване и източ‐
ване на вода и захранващият кабел да не бъдат прегънати или смачкани.
Закрепване за съседните шкафове
Съдомиялната машина трябва да е подсигурена срещу накланяне.
Затова плотът, под който е закрепена, трябва непременно да е здраво
закрепен за неподвижна конструкция (съседни кухненски шкафове, сте‐
на).
Нивелиране
Доброто нивелиране е от основна важност за правилното затваряне и
уплътняване на вратичката. Когато уредът е нивелиран правилно, вра‐
тичката не са закача нито в една от страните на шкафа. Ако вратичката
не се затваря правилно, разхлабете или затегнете регулиращите краче‐
та, докато машината бъде нивелирана идеално.
Съединения за подаване на вода
Препоръчва се подаване на студена вода. Ако свързването се извършва
към гореща вода, максималната допустима температура е 60°C. Пода‐
ване на гореща вода не винаги е ефективно при много замърсени съдове,
тъй като това съкращава много програмите за измиване.
За да се извърши самото съединение, свързващата гайка, поставена към
маркуча за подаване на машината, трябва да се завинти към чучур с 3/4"
газова резба или към специално направен кран за бързо свързване, на‐
пример пресован блок.
Налягането на водата трябва да бъде в рамките, дадени в "Технически
спецификации". Вашата водоснабдителна компания ще ви информира
какво е средното налягане на мрежата във вашия регион.
Маркучът за подаване на вода не трябва да се прегъва, смачква или
усуква, когато се свързва.
Съдомиялната машина е снабдена с маркучи за подаване и източване на
вода, които могат да се завъртят наляво или надясно, в съответствие с
инсталацията, като се използва контрагайката.
Контрагайката трябва да бъде поставена правилно, за да се избегне про‐
тичане на водата.
(Внимание! НЕ всички модели съдомиялни машини имат маркучи за под‐
аване и източване на вода, снабдени с контрагайка. В такъв случай този
вид улеснение не е възможен.) Ако машината се свързва към нови тръби
или тръби, които не са били използвани дълго време, трябва да пуснете
да тече вода за няколко минути, преди да свържете маркуча за подаване.
НЕ използвайте свързващи маркучи, които са били използвани за стар
уред.
Инсталиране
57
Този уред е снабден с устройства за безопасност, които ще предотвратят
връщането на използваната в уреда вода назад към системата на питей‐
ната вода. Уредът съответства на приложимата нормативна уредба за
водопроводи.
Маркуч за подаване на вода с предпазен вентил.
След свързването на маркуча за подаване на вода с двойни стени, пред‐
пазният вентил е разположен след крана. Затова маркучът за подаване
на вода е под налягане само когато протича водата. Ако маркучът за
подаване на вода започне да протича по време на работа, предпазният
вентил прекъсва течащата вода.
Внимавайте когато инсталирате маркуча за подаване на вода:
• Електрическият кабел за предпазния вентил е в маркуча за подаване
на вода с двойни стени. Не потапяйте маркуча за подаване на вода или
предпазния вентил във вода.
• Ако маркучът за подаване на вода или предпазният вентил е повреден,
незабавно изключете щепсела от контакта.
• Маркуч за подаване на вода с предпазен вентил трябва да бъде заме‐
нян само от специалист или от Сервизния център.
• Поставете маркуча за подаване на вода по такъв начин, че той никога
да не е по-високо от долния ръб на предпазния вентил.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимание! Опасно напрежение.
Свързване на маркуча за източване на вода
Краят на маркуча за оттичане на вода може да се свързва по следните
начини:
1. Към изходния канал на мивката, като се закрепи отдолу на работната
повърхност. Това ще предотврати от мивката в машината да изтича
отпадна вода.
2. Към щранг, снабден с вентилационен отвор, минимален вътрешен
диаметър 4 см.
58
Инсталиране
Свързването на отпадната вода трябва
да е на височина между 30 см (минимум)
и 100 см (максимум) от дъното на съдо‐
миялната машина.
Маркучът за източване може да е обър‐
нат или надясно, или наляво на съдо‐
миялната машина.
Внимавайте маркучът да не се прегъва
или смачква, защото това може да по‐
пречи на източването на вода или да го
забави.
Когато машината източва в мивката не трябва да има запушалка, тъй като
това може да причини връщане на водата обратно в машината.
Ако използвате удължение на маркуча за източване, то не трябва да е подълго от 2 м и не трябва да е с по-малък диаметър от предоставения
маркуч.
Аналогично, вътрешният диаметър на съединенията, използвани за съ‐
единенията към канала, не трябва да е по-малък от диаметъра на пре‐
доставения маркуч.
Когато свързвате маркуча за оттичане
към сифона под мивката, трябва да се
свали цялата пластмасова мембрана
(A) трябва да се свали . Ако не се свали
цялата мембрана, това може да доведе
до натрупване на частици храна с вре‐
мето, които да запушат сифона на мар‐
куча за оттичане.
Нашите уреди са снабдени с предпазно
устройство против връщане на мръсна‐
та вода обратно в машината. Ако сифонът на мивката няма вграден
"обратен вентил", това може да попречи на правилното източване на съ‐
домиялната машина. Затова се препоръчва да го свалите.
Опазване на околната среда
59
Свързване в електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Нормативната уредба за безопасност изисква уредът да бъде заземен.
Преди да използвате уреда за пръв път, уверете се, че номиналното на‐
прежение и типът захранване на табелката с данни съвпада със захран‐
ването на мястото, където трябва да се инсталира уредът.
Номиналната стойност на предпазителя също е дадена на табелката с
данни.
Винаги поставяйте щепсела в правилно инсталиран контакт със защита
против токов удар. Не трябва да се използват разклонители, съединители
и удължители.
Това може да доведе до риск от пожар вследствие прегряване.
Ако е необходимо, контактът на домашната инсталация трябва да се
смени. В случай, че трябва да се смени електрическият кабел, обърнете
се към вашия местен Сервизен център.
Щепселът трябва да е лесно достъпен след инсталирането на уреда.
Никога не изключвайте уреда чрез дърпане за кабела. Винаги дърпайте
за щепсела.
Производителят не носи никаква отговорност при неспазване на горните
предпазни мерки за безопасност.
Опазване на околната среда
Символът
върху продукта или опаковката му показва, че този продукт
не трябва да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той
трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт
да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете за
предотвратяване на възможните негативни последствия за околната
среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат
предизвикани от неправилното изхвърляне като отпадък на този продукт.
За по-подробна информация за рециклиране на този продукт се обърнете
към местната градска управа, службата за вторични суровини или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Опаковъчен материал
Опаковъчните материали са безопасни за околната среда и могат да се
рециклират. Пластмасовите компоненти са означени с маркировка, на‐
пр. >PE<, >PS< и др. Изхвърляйте опаковъчните материали в съответния
контейнер на местата за битови отпадъци.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Когато един уред вече няма да се използва:
• Извадете щепсела от контакта.
• Отрежете кабела и щепсела и ги изхвърлете.
• Махнете ключалката на вратичката. Така няма да е възможно деца да
се затворят вътре в уреда, което да застраши живота им.
60
Садржај
Хвала Вам што сте изабрали један од наших производа високог
квалитета.
Да бисте обезбедили постизање оптималних и прописаних
карактеристика, молимо Вас прочитајте пажљиво ово Упутство за
употребу. Оно ће Вам омогућити да прођете кроз све процесе
савршено и најефикасније. Да бисте могли да консултујете ово
упутство у свако време када Вам је потребно, препоручујемо Вам
да га чувате на безбедном месту. Молимо Вас предајте га будућем
власнику уређаја.
Желимо Вам много уживања са Вашим новим уређајем.
Садржај
Упутство за употребу
61
Информације о безбедности
61
Правилно коришћење
61
Општа безбедност
61
Безбедност деце
62
Инсталирање
62
Опис производа
63
Командна табла
64
Режим подешавања
65
Звучни сигнали
65
Прво коришћење
66
Подесите омекшивач воде
66
Ручно подешавање
67
Електронско подешавање
67
Употреба соли за машину за прање
посуђа
68
Употреба средства за испирање
69
Подешавање дозирања средства за
испирање
70
Свакодневна употреба
70
Пуњење прибора за јело и посуђа
70
Доња корпа
71
Корпа за прибор за јело
72
Горња корпа
73
Подешавање висине горње корпе
73
Употреба детерџента
74
Пуњење детерџента
75
Функција Multi-tab
76
Активирање/дезактивирање
функције Multi-tab
76
Програми прања
77
Бирање и стартовање програма прања
78
Пражњење машине за прање посуђа
80
Чишћење и одржавање
80
Чишћење филтра
80
Чишћење прскалица
81
Спољно чишћење
81
Унутарње чишћење
81
Када машина не ради дуже
времена
82
Мере предострожности против
мраза
82
Премештање машине
82
Шта треба учинити ако ...
82
Технички подаци
84
Упутства за инсталирање
85
Инсталирање
85
Причвршћивање на суседне
кухињске елементе
85
Нивелисање
85
Повезивање довода воде
85
Доводно црево са безбедносним
вентилом.
86
Повезивање одводног црева
87
Електрично прикључивање
88
Питање животне средине
88
Амбалажа
89
Информације о безбедности
61
Задржано право измена
Упутство за употребу
Информације о безбедности
У интересу Ваше безбедности и да би се обезбедила правилна употреба,
пре инсталације пажљиво прочитајте ово упутство, укључујући његове
савете и упозорења. Да бисте избегли непотребне грешке и незгоде, важ‐
но је да се обезбеди да све особе које користе машину за прање посуђа
буду потпуно упознате са њеним радом и карактеристикама безбедности.
Чувајте ова упутства и проверите да ли се налазе са машином за прање
посуђа уколико се премешта или прода, тако да свако који је користи у
току њеног века трајања може да буде правилно информисан о употреби
и безбедности апарата.
Правилно коришћење
• Ова машина за прање посуђа је намењена само за прање кућног при‐
бора који је погодан за прање у машини.
• Не стављајте раствараче у машину за прање посуђа. То може изазвати
експлозију.
• Ножеви и остали предмети са оштрим врховима мора да се ређају у
корпу за прибор, са врховима према доле, или да се стављају у хори‐
зонталном положају у горњу корпу.
• Употребљавајте само производе (детерџент, со и средство за испира‐
ње) који су погодни за машине за прање посуђа.
• Избегавајте отварање врата док апарат ради, може доћи до испуштања
вреле паре.
• Не вадите посуђе из машине за прање посуђа пре него што циклус пра‐
ња заврши.
• Након употребе, прекините напајање уређаја струјом и затворите на‐
пајање водом.
• Овај производ треба да сервисира само овлашћен сервисни инжењер,
и треба да се користе само оригинални резервни делови.
• Ни у ком случају не трба да покушавате да сами поправљате машину.
Поправке које изводе неискусне особе изазивају повреде или озбиљне
кварове. Контактирајте Ваш локални Сервисни центар. Увек инсисти‐
рајте на оригиналним резервним деловима.
Општа безбедност
• Особе (укључујући и децу) са смањеним физичким, чулним или мен‐
талним способностима, или оне којима недостаје искуство и знање не
смеју да рукују уређајем. Њима треба обезбедити надзор или им треба
дати упутства у вези употребе апарата од стране особе која је задужена
за безбедност.
62
Информације о безбедности
• Детерџенти за машине за прање посуђа могу изазвати хемијске опе‐
клине очију, уста и грла. Могу угрозити живот! Придржавајте се без‐
бедносних упутстава произвођача детерџента за машине за прање по‐
суђа.
• Вода у Вашој машини за прање посуђа није за пиће. У машини може
имати остатке детерџента.
• Обезбедите да врата машине за прање посуђа буду увек затворена ка‐
да се машина не пуни или празни. Тиме ће те спречити да се неко са‐
плете о отворена врата и повреди се.
• Немојте седати или стајати на отвореним вратима.
Безбедност деце
• Овај уређај је конструисан да би њиме руковали одрасли. Не дозвоља‐
вајте деци да користе машину за прање посуђа без надзора.
• Чувајте сву амбалажу далеко од деце. Постоји опасност од гушења.
• Чувајте све детерџенте на сигурном месту, изван домашаја деце.
• Држите децу далеко од машине за прање посуђа када су врата отво‐
рена.
Инсталирање
• Проверите да на машини за прање посуђа нема транспортних оштеће‐
ња. Никада не прикључујте оштећену машину. Ако је машина за прање
посуђа оштећена, контактирајте Вашег продавца.
• Пре употребе мора да се уклони сва амбалажа.
• Све радове на електричној и на водоводној инсталацији који су потреб‐
ни за инсталирање овог апарата, треба да обави квалификована и
стручна особа.
• Мењање спецификација или покушај модификације овог производа на
било који начин, је опасно по безбедност.
• Никада не употребљавајте машину за прање посуђа ако су кабл за на‐
пајање струјом и доводно црево оштећени; или ако су подручје кон‐
тролне табле, радне површине или подножја оштећени, тако да је омо‐
гућен приступ унутар уређаја. Контактирајте Ваш локални Сервисни
центар, да би избегли опасност.
• Ниједна страна машине за прање посуђа не сме да се буши, да би се
избегло оштећење хидрауличних или електричних компоненти.
УПОЗОРЕЊЕ
За повезивање струје и воде, пажљиво пратите упутства наведена у од‐
говарајућим параграфима.
Опис производа
Опис производа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Горња корпа
Бирач за тврдоћу воде
Посуда за со
Дозатор детерџента
Дозатор средства за испрање
Плочица са подацима
Филтри
Доњи крак са млазницама
Горњи крак са млазницама
63
64
Командна табла
Командна табла
1
2
3
4
5
6
Дугме On/Off (укључ./искључ.)
Дигитални дисплеј
Дугме за одложени старт
Дугмад за бирање програма
Индикаторске лампице
Функцијска дугмад
Индикаторске лампице
MULTITAB
Указује на активирање/дезактивирање
функције Multi-tab (види Функција Multitab)
Со
Пали се када се потроши специјална
со. 1)
Средство за испирање
Пали се када се потроши средство за
испирање. 1)
1) Индикаторске лампице за со и за средство за испирање се никада не пале у када је
програм прања у току, чак и када је потребно допуњавање соли и/или средства за
испирање.
Дигитални дисплеј указује на:
• степен тврдоће, на коју је подешен омекшивач воде,
• приближно преостало време рада програма,
• активирање/дезактивирање дозатора за средство за испирање ( СА‐
МО када је активна функција Multi-tab),
• крај програма прања (на дигиталном дисплеју ће се појавити нула),
• одбројавање одложеног старта,
• шифре грешака у односу на неправилан рад машине за прање посуђа,
• активирање/дезактивирање звучних сигнала.
Командна табла
65
Функцијска дугмад
Помоћу ових дугмади могу се подешавати следеће функције:
• подешавање омекшивача воде,
• отказивање програма прања или кашњења старта који је у току,
• Активирање/дезактивирање функције Multi-tab
• активирање/дезактивирање дозатора за средство за испирање је мо‐
гуће само када је активна функција Multi-tab,
• активирање/дезактивирање звучних сигнала.
Режим подешавања
Уређај је у режиму подешавања када су све програмске сијалице упаље‐
не.
Увек имајте у виду да код извођења поступака као:
• бирање програма прања
• подешавање омекшивача воде
• активирање/дезактивирање дозатора за средство за испирање
• активирање/дезактивирање звучних сигнала
уређај МОРА да буде у режиму подешавања.
Ако је нека програмска сијалица упаљена, последњи изведени програм је
још увек подешен.
У том случају, да би се вратили у режим подешавања, програм мора да
се откаже.
Да би отказали подешени програм или програм који је у току : Истовре‐
мено притисните и држите два програмска дугмета изнад речи RESET,
док се све индикаторске лампице програмских дугмади не упале. Програм
је отказан и машина је сада у режиму подешавања.
Звучни сигнали
Звучни сигнали су предвиђени да би се помогло да се покаже које опе‐
рације обавља машина за прање посуђа:
• подешавање омекшивача воде
• крај програма прања
• активирање аларма као последица неисправности.
Вредност подешена у фабрици: активирани звучни сигнали.
Могуће је да се дезактивирају звучни сигнали, коришћењем функцијске
дугмади.
1. Притисните дугме ON/OFF (укључ./искључ.) . Уређај мора да буде у
режиму подешавања .
2. Истовремено притисните и држите притиснуто дугмад B и C , све док
индикаторске лампице функцијских дугмади A , B , и C не почну да
трепћу.
3. Притисните функцијско дугме C , индикаторске лампице у функцијским
дугмадима A и B се гасе док индикаторска лампица функцијског дуг‐
мета C почиње да трепће. Дигитални дисплеј показује одговарајуће
подешавање.
66
Прво коришћење
= дезактивирани звучни сигнали
= активирани звучни сигнали
4. Да бисте променили подешавање, притисните поново функцијско дуг‐
ме C : дигитални дисплеј ће показати ново подешавање.
5. Да би меморисали ову операцију, искључите машину за прање посуђа.
Прво коришћење
Пре првог коришћења Ваше машине за прање посуђа:
• Уверите се да су повезивање струје и воде изведени према упутствима
за инсталирање
• Уклоните сву амбалажу из унутрашњости уређаја
• Подесите омекшивач воде
• Сипајте 1 литар воде у посуду за со, те је напуните сољу за машине за
прање посуђа
• Напуните дозатор за средство за испирање
Уколико желите употребљавати комбинован детерџент у таблетама, као:
"3 у 1", "4 у 1", "5 у 1" итд... подесите функцију Multi-tab (види "функција
Multi-tab").
Подесите омекшивач воде
Машина за прање посуђа је опремљена омекшивачем воде који је кон‐
струисан за уклањање минерала и соли из воде, који би имали штетан
или неповољан ефекат на рад уређаја.
Колико је садржај ових минерала и соли већи, толико је вода тврђа. Твр‐
доћа воде се мери еквивалентним скалама, немачким степенима (°dH),
француским степенима (°TH) и mmol/l (милимол по литру – међународна
јединица за тврдоћу воде).
Омекшивач треба да се регулише према тврдоћи воде у Вашем подручју.
Информације о тврдоћи воде у Вашем подручју можете добити код ло‐
калног предузећа за снабдевање водом.
Омекшивач воде мора да се подеси на оба начина: ручно, помоћу бирача
тврдоће воде, и електронски.
Тврдоћа воде
Регулисање подешава‐
ња тврдоће воде
Употреба
соли
°dH
°TH
mmol/l
ручно
електрон‐
ски
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
ниво 10
да
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
ниво 9
да
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
ниво 8
да
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
ниво 7
да
Подесите омекшивач воде
Тврдоћа воде
Регулисање подешава‐
ња тврдоће воде
67
Употреба
соли
°dH
°TH
mmol/l
ручно
електрон‐
ски
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
ниво 6
да
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
ниво 5
да
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
ниво 4
да
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
ниво 3
да
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
ниво 2
да
<4
<7
< 0,7
1
ниво 1
не
Ручно подешавање
Машина за прање посуђа је фабрички подешена на положај 2.
1. Отворите врата машине за прање
посуђа.
2. Уклоните доњу корпу из машине
за прање посуђа.
3. Окрените бирач за тврдоћу воде у
положај 1 или 2 (види табелу).
4. Вратите доњу корпу.
Електронско подешавање
Машина за прање посуђа је фабрички подешена на ниво 5.
1. Притисните дугме On/Off (укључ./искључ.). Машина за прање посуђа
мора да буде у режиму подешавања.
2. Истовремено притисните и држите функцијску дугмад B и C , све док
не почну да трепћу индикаторске лампице у функцијским дугмадима
A,BиC.
3. Притисните функцијско дугме А , индикаторске лампице у функцијским
дугмадима B и C се гасе док индикаторска лампица функцијског дуг‐
мета A почиње да трепће. На дигиталном дисплеју ће се приказати
тренути ниво и чуће се низ испрекиданих звучних сигнала.
Примери:
приказано, 5 испрекиданих звучних сигнала, пауза, итд. ... = ниво
5
приказано, 10 испрекиданих звучних сигнала, пауза, итд. ... = ниво
10
4. Да би променили ниво, притисните дугме А . Ниво се мења сваким
притискањем на дугме (за бирање новог нивоа погледајте табелу).
68
Употреба соли за машину за прање посуђа
Примери: ако је актуелни ниво 5, једним притискањем на дугме А ,
бира се ниво 6. ако је актуелни ниво 10, једним притискањем на дугме
А , бира се ниво 1.
5. Да би меморисали поступак, искључите машину за прање посуђа при‐
тискањем на дугме On/Off (укљ./искљ.).
Употреба соли за машину за прање посуђа
УПОЗОРЕЊЕ
Употребљавајте само со која је специјално намењена за коришћење у
машинама за прање посуђа. Све друге врсте соли, која није изричито на‐
мењена за коришћење у машинама за прање посуђа, посебно кухињска
со, оштетиће омекшивач воде. Напуните со пре самог почетка једног од
комплетних програма прања. Тиме ће те спречити да се на дну машине
дуже време задрже остаци грумена соли или слане воде, који су се можда
издвојили, а који могу изазвати корозију.
Пуњење:
1. Отворите врата, уклоните доњу корпу и одвијте поклопац посуде за со
окретањем улево.
2. Сипајте 1 литар воде у посуду (ово је неопходно само пре првог пу‐
њења соли) .
3. Помоћу испорученог левка сипај‐
те со све док се посуда не напуни.
4. Вратите поклопац, осигуравајући
се при том да на навоју или на гр‐
лу нема остатака соли.
5. Чврсто притегните поклопац
окретањем у десно, док се не за‐
устави са кликтањем.
Не брините ако воде прелије из уре‐
ђаја док пуните со, то је нормално.
Индикаторска сијалица за со, на контролној табли, може остати упаљена
2-6 часа након пуњења соли, под претпоставком да је машина за прање
посуђа укључена. Ако користите со која се теже раствара, ово може по‐
трајати и дуже. То не доводи у питање функцију машине.
Употреба средства за испирање
69
Употреба средства за испирање
УПОЗОРЕЊЕ
Користите само признате марке средстава за испирање за машине за
прање посуђа.
Никада не пуните дозатор за средство за испирање другим материјама
(нпр., средствима за чишћење машине за прање посуђа, течним детер‐
џентом). То би оштетило уређај.
Средство за испирање обезбеђује темељно испирање и сушење без пру‐
га.
Средство за испирање се аутоматски додаје у току последњег испирања.
1. Отворите посуду притискањем на
дугме за ослобађање (А).
2. Сипајте средство за испирање у
посуду. Максимални ниво за пу‐
њење означен је ознаком "мах.
У дозатор стаје око 110 ml сред‐
ства за испирање, које је довољно
за 16 до 40 циклуса прања посуђа,
зависно од подешавања дозира‐
ња.
3. Уверите се након сваког пуњења
да је поклопац затворен.
Очистите просуто средство за испи‐
рање упијајућом крпом, да би избегли
претерано стварање пене у току сле‐
дећег прања.
70
Свакодневна употреба
Подешавање дозирања средства за испирање
Подесите дозирање средства за испирање према постигнутим резулта‐
тима завршавања и сушења помоћу бирача са 6 положаја (положај 1=ми‐
нимално дозирање, положај 6=максимално дозирање).
Дозирање је фабрички подешено на положај 4.
Повећајте дозу ако се на посуђу након
прања појаве капи воде или трагови
креча.
Смањите је ако на посуђу има лепљивих
плавичастих пруга или ако се на стакле‐
ним посудама и листовима ножева поја‐
ви плавичасти филм.
Свакодневна употреба
• Проверите је ли потребно допунити со или средство за испирање за
машину за прање посуђа.
• Напуните прибор за јело и посуђе у машину за прање посуђа.
• Сипајте детерџент за машину за прање посуђа.
• Изаберите програм за прање, који одговара прибору и посуђу.
• Стартујте програм прања.
Пуњење прибора за јело и посуђа
У машини за прање посуђа не смеју да се перу сунђери, кухињске крпе и
било какви предмети који упијају воду.
• Пре пуњења посуђа, треба да:
– Уклоните све остатке хране и отпатке.
– Омекшате остатке загореле хране у шерпама
Пуњење прибора за јело и посуђа
71
• Код пуњења посуђа и прибора за јело, имајте у виду да:
– Посуђе и прибор за јело не смеју да ометају окретање кракова пр‐
скалица.
– шупље предмете, као шоље, чаше, шерпе итд., треба ређати са от‐
ворима према доле, тако да се у посуди или у дубоком дну не сакупља
вода.
– посуђе и предмети прибора за јело не смеју да леже једни преко дру‐
гих, или да покривају једно друго.
– Чаше не смеју да се додирују да би се избегло њихово оштећење.
– Мале предмете стављате у корпу за прибор за јело.
• Пластични предмети и шерпе са нелепљивом облогом имају склоност
да задржавају капи воде; ови предмети се неће осушити тако добро као
порцелански и челични предмети.
• Лаки предмети (пластичне зделе итд.) мора да се ређају у горњу корпу
и оставити тако да се не померају.
За прање у машини за прање посуђа, следећи прибор за јело и посуђе
нису погодни:
имају ограничену погодност:
• Прибор за јело са ручицама од дрве‐ • Перите камено посуђе у машини са‐
та, кости, порцелана или седефа.
мо уколико је од произвођача посеб‐
• Пластични предмети који нису от‐
но означено као погодно.
порни на топлоту.
• Глазирани орнаменти могу избледе‐
• Старији прибор за јело са лемљеним
ти код честог машинског прања.
деловима који нису отпорни на висо‐ • Сребрни и алуминијумски делови су
ке температуре.
код прања склони мењању боје:
• Окован прибор за јело или посуђе.
остаци, нпр., жуманац и сенф често
• Предмети од лима или бакра.
изазивају мењање боје или појаву
• Стакло од оловног кристала.
мрља на сребру. Стога, са сребра
• Челични предмети склони рђању.
увек одмах уклоните остатке, ако га
• Дрвене табле.
нећете прати одмах након употребе.
• Предмети од синтетичких влакана.
Отворите врата и извуците корпе да би наређали посуђе.
Доња корпа
Доња крпа је конструисана тако да при‐
хвата шерпе са дугачком дршком, по‐
клопце, тањире, чиније за салату, при‐
бор за јело, итд.
72
Пуњење прибора за јело и посуђа
Сервисно посуђе и велике поклопце тре‐
ба распоредити око руба корпе, обезбе‐
ђујући при томе слободно окретање кра‐
кова прскалице.
Два реда шиљака на доњој корпи могу
лако да се спусте да би Вам се омогући‐
ло пуњење шерпи, тигања и чинија.
Корпа за прибор за јело
УПОЗОРЕЊЕ
Ножеви са дугим листовима, постављени у усправно положају, представ‐
љају потенцијалну опасност. Дуги и/или оштри предмети прибора за јело,
као ножеви за резање мора да се поставе хоризонтално у горњу корпу.
Пазите код ређања или вађења оштрих предмета, као што су ножеви.
Да би осигурали да вода може стићи до свих делова прибора за јело у
корпи, треба да:
1. Поставите решеткасти уметак
преко корпе за прибор за јело.
2. Поставите виљушке и кашике у
корпу за прибор за јело, тако да су
им ручице окренуте према доле.
Код већих предмета, као што су
посуде за мутилице, изоставите
једну половину решетке.
Пуњење прибора за јело и посуђа
73
Корпа за прибор може да се извади и
отвори.
Обезбедите увек да ставите своју руку
око обадва дела дводелне ручице при‐
ликом њеног вађења из машине за пра‐
ње посуђа.
1. Ставите корпу за прибор на сто или
радну површину.
2. Отворите и извуците дводелну
ручицу.
3. Извадите прибор.
Горња корпа
Горња корпа је конструисана за тањире (тањири за десерт, чиније за сос,
тањири за сервирање пречника до 24 cm), чиније за салату, шоље и чаше
Распоредите предмете на и испод полице за шоље тако да вода може да
доспе до свих површина.
Чаше са дугачким ножицама могу да се
ставе окренуте надоле на полицама за
шоље. За артикле веће висине, полице
за шоље се могу преклопити нагоре.
Чаше са дугачким ножицама могу да се
ставе окренуте надоле на полицама за
шоље.
За артикле веће висине, полице за шо‐
ље се могу преклопити нагоре.
Пре затварања врата, уверите се да пр‐
скалице могу слободно да се врте.
Подешавање висине горње корпе
Уколико перете веома велике тањире можете да их ставите у доњу корпу,
пошто најпре померите горњу корпу у виши положај.
74
Употреба детерџента
Максимална висина посуђа у:
горњој корпи
доњој корпи
Горња корпа подигнута
20 cm
31 cm
Горња корпа спуштена
24 cm
27 cm
Да бисте поставили корпу и виши положај поступите на следећи начин:
1. Извуците корпу све док се не заустави.
2. Пажљиво подигните обадве стране нагоре све док се механизам не
укопча и док корпа не буде стабилна.
Да бисте спустили корпу у првобитни положај поступите на следећи
начин:
1. Извуците корпу све док се не заустави.
2. Пажљиво подигните обадве стра‐
не нагоре и затим дозволите ме‐
ханизму да се лагано спусти, др‐
жећи га при томе и даље.
Немојте никада подизати или спу‐
штати корпу само на једној страни.
Када је горња корпа у подигнута не‐
ћете моћи да користите полице за
шоље.
УПОЗОРЕЊЕ
Након пуњења машине увек затва‐
рајте врата, јер отворена врата пред‐
стављају опасност.
Употреба детерџента
Употребљавајте само детерџент који је специјално намењен за коришће‐
ње у машинама за прање посуђа.
Придржавајте се препорука произвођача о дозирању и чувању, наведе‐
них на амбалажи детерџента.
Употреба количине детерџента која није већа од одређене, доприноси
смањењу загађења.
Употреба детерџента
Пуњење детерџента
1. Отворите поклопац.
2. Напуните дозатор за детерџент
(1) детерџентом. Ознаке оз‐
начавају ниво дозирања:
20 = приближно 20 g детерџента
30 = приближно 30 g детерџента.
3. Свим програмима са претпрањем
треба допунска доза детерџента
(5/10 g) која мора да се сипа у ко‐
мору за детерџент за претпрање
(2).
Овај детерџент делује у току фазе
претпрања.
4. Код употребе детерџента у табле‐
тама, стављајте таблете у одељак
(1)
5. Затворите поклопац и притискајте
док се не закључи.
Детерџент у таблетама
Детерџент у таблетама различитих
произвођача растварају се раз‐
личитом стопом. Из тог разлога, неке
таблете не постижу своју пуну моћ
чишћења код кратких програма пра‐
ња. Стога, када употребљавате де‐
терџент у таблетама, користите дуге
програме прања да би осигурали пот‐
пуно уклањање остатака детерџента.
75
76
Функција Multi-tab
Функција Multi-tab
Овај уређај је опремљен "функцијом Multi-tab", која омогућава употребу
комбинованих детерџента у таблетама "Multi-tab".
Ови производи су детерџенти са комбинованом функцијом чишћења,
испирања и соли. Могу садржавати и друге активне састојке, у зависности
од врсте коју одаберете ("3 у 1", "4 у 1", "5 у 1" итд...).
Проверите да ли су ови детерџенти погодни за тврдоћу Ваше воде. По‐
гледајте упутства произвођача.
Ова функција може да се бира код свих програма прања. Бирањем ове
функције аутоматски се деактивира уливање средства за испирање и со‐
ли из одговарајуће посуде, а деактивиране су и индикаторске сијалице за
со и средство за испирање.
Одаберите "функцију Multi-tab" пре старта програма прања.
Када одаберете ову функцију (индикаторска сијалица гори) остаће актив‐
на и за наредне програме прања.
Употребом "функције Multi-tab" може се променити и трајање циклуса. У
том случају, на дигиталном дисплеју се аутоматски ажурира приказ вре‐
мена рада програма.
Када програм почне са радом, "функција Multi-tab" НЕ може да се мења.
Ако желите искључити "функцију Multi-tab", треба да откажете подешење
програма, те да деактивирате "функцију Multi-tab".
У том случају треба изнова да подесите програм прања (и жељене опци‐
је).
Активирање/дезактивирање функције Multi-tab
Истовремено притисните и држите два дугмета Multi-tab (D и E), све док
не почне да светли индикаторска лампица функције Multi-tab. Ово значи
да је функција активна.
Да би дезактивирали функцију, поново притискајте исто дугме све док се
индикаторска лампица за функцију Multi-tab не угаси.
Ако резултати сушење нису задовољавајући, предлажемо да:
1. Да напуните дозатор за средство за испирање са средством за испи‐
рање.
2. Активирате дозатор средства за испирање.
3. Да подесите дозирање средства за испирање на положај 2.
• Активирање/дезактивирање дозатора за средство за испирање је мо‐
гуће само када је активна функција Multi-tab.
Активирање/дезактивирање дозатора за средство за испирање
1. Притисните дугме On/Off (укључ./искључ.). Машина за прање посуђа
мора да буде у режиму подешавања.
2. Истовремено притискајте дугмад B и C , све док индикаторске лампице
на дугмадима A , B и C не почну да трепћу.
3. Притисните дугме В , индикаторске лампице на дугмадима А и C се
гасе, док индикаторске лампице на дугмету В почињу да трепћу. Ди‐
гитални дисплеј показује одговарајуће подешавање:
Програми прања
77
= Дозатор средства за испрање дезактивиран.
= Дозатор средства за испрање активиран.
4. Да бисте променили подешавање, притисните поново функцијско дуг‐
ме B , дигитални дисплеј при томе показује ново подешавање.
5. Да би меморисали поступак, искључите машину за прање посуђа при‐
тискањем на дугме On/Off (укљ./искљ.).
Ако одлучите да се вратите на коришћење стандардног система детер‐
џента, саветујемо Вам да:
1. Дезактивирате "Функцију Multi-tab".
2. Поново напуните посуду за со и дозатор за средство за испирање.
3. Подесите тврдоћу воде на највише подешавање и изведите 1 нор‐
мални програм прања без посуђа.
4. Да подесите положај подешавања за тврдоћу воде према тврдоћи во‐
де у Вашем подручју.
5. Подесите дозирање средства за испирање.
Програми прања
19-21 Вода (у литрима)
11 - 21
8
1,7-1,9 Енергија (kWh)
Посуће и
прибор
за јело
0,8- 1,4
Лака пр‐
љавшти‐
на
0,8
30 min 3)
116-126 Трајање (у минутима)
Посуђе,
прибор
за јело,
шерпе и
тигањи
85-110
Мешана,
нормал‐
на и јака
прљав‐
штина
30
AUTOMA‐
TIC (ауто‐
матски) 2)
Вредности по‐
трошње 1)
Сушење
Посуђе,
прибор
за јело,
шерпе и
тигањи
Финално испирање
Јака пр‐
љавшти‐
на
2x Међуиспирање
INTENSIV
CARE 70°
(интензив‐
на нега
70°)
Опис програма
1/2x
Врста
пуњења
Главно прање
Степен
прљав‐
штине
Претпрање
Програм
Бирање и стартовање програма прања
12-13 Вода (у литрима)
11-13
Осетљи‐
во и ста‐
клено
посуђе
0,8-0,9 Енергија (kWh)
Нормал‐
на пр‐
љавшти‐
на
0,6-0,7
СТАКЛО
160-170 Трајање (у минутима)
Посуће и
прибор
за јело
65-75
Нормал‐
на пр‐
љавшти‐
на
Вредности по‐
трошње 1)
Сушење
ECO 50°
(еколошки
програм) 4)
Опис програма
Финално испирање
Врста
пуњења
Међуиспирање
Степен
прљав‐
штине
Главно прање
Програм
Претпрање
78
1) Вредности потрошње су намењене као оријентација и зависе од притиска и температуре
воде, као и од промена у напону у од количине посуђа.
2) У току аутоматског програма прања количина прљавштине на посуђу одређује се према
замућености воде. Трајање програма и потрошња воде и струје могу да варирају; ово
зависи од тога, да ли је уређај потпуно или делимично напуњен и, да ли је посуђе мање
или више прљаво. Температура воде се аутоматски подешава између 50° С и 65° С.
3) Идеално за прање делимично напуњене машине за прање посуђа. Ово је савршен
свакодневни програм, направљен да испуни потребе породице са 4 члана, који желе да
пуне само посуђе и прибор за јело са доручка и вечере.
4) Тест програм за институте за тестирање.
Бирање и стартовање програма прања
Одаберите програм прања и одложени старт, док су врата мало отворена.
Стартовање програма или одбројавање одложеног старта почињу само
када затворите врата. Све дотле могуће је променити подешавања.
1. Проверите, да ли су корпе правилно напуњене и да ли се кракови са
млазницама слободно окрећу.
2. Проверите је ли славина за воду отворена.
3. Притисните дугме On/Off (укључ./искључ.). Машина за прање посуђа
мора да буде у режиму подешавања.
4. Притисните одговарајуће дугме за жељени програм (види табелу
"Програми прања"). Затворите врата машине за прање посуђа, про‐
грам стартује аутоматски.
Подешавање и стартовање програма са "одложеним стартом
1. Када сте одабрали програм прања, притискајте дугме за одложени
старт све док се на дигиталном дисплеју не почне да трепће број часо‐
Бирање и стартовање програма прања
2.
3.
4.
5.
79
ва за одложени старт. Старт изабраног програма прања може да се
одложи за време између 1 и 19 сати.
Затворите врата машине за прање посуђа, одбројавање стартује ау‐
томатски.
Одбројавање опада у корацима од једног часа.
Отварање врата прекида одбројавање. Затворите врата; одбројавање
ће се наставити од места на коме је програм прекинут.
Када време за одложени старт истече, програм почиње аутоматски.
Када се програм једном стартује, појављује се оптички сигнал у облику
тачке на поду испод врата машине за прање посуђа.
Овај оптички сигнал ће остати да светли за читаво време одвијања про‐
грама прања.
Уколико је уређај инсталиран више од упуштено монтираних врата ку‐
хињског намештаја, онда се више неће видети оптички сигнал.
УПОЗОРЕЊЕ
Прекидајте или отказујте програм прања који је у току, САМО ако је то
заиста неопходно. Пажња! Када отварате врата може да дође до испу‐
штања вреле паре. Пажљиво отварајте врата.
Отказивање кашњења старта или програма прања који је у току
• Истовремено притисните и држите два програмска дугмета изнад
речи RESET , док се све индикаторске лампице програмских дугмади
не упале.
• Отказивање одложеног старта обухвата и отказивање подешеног про‐
грама прања. У том случају треба изнова да подесите програм прања.
• Ако желите да бирате нови програм прања, проверите да ли има до‐
вољно детерџента у дозатору.
Прекидање програма прања који је у току
• Отворите врата машине за прање посуђа; програм ће се зауставити.
Затворите врата; програм ће стартовати од тачке прекидања.
Крај програма прања
• Машина за прање посуђа ће се аутоматски зауставити, а звучни сигнал
ће Вас обавестити о крају програма прања.
• Када се програм једном стартује, оптички сигнал на поду испод врата
машине за прање посуђа ће се искључити.
1. Отворите врата машине за прање посуђа.
Индикаторска лампица за програм који је тек завршио остаје упаљена.
2. Искључите машину за прање посуђа притискањем на дугме On/Off
(укљ./искљ.).
3. Оставите врата машине за прање посуђа отшкринута и сачекајте не‐
колико минута пре него што извадите посуђе; тиме ће посуђе бити
хладније, а и сушење ће се побољшати.
80
Пражњење машине за прање посуђа
Када програм прања заврши, препоручује се да се машинa за прање по‐
суђа искључи из струје и да се затвори славина за воду.
Пражњење машине за прање посуђа
• Вруће посуђе је осетљиво на ударе.
Стога, посуђе треба оставити да се охлади пре вађења из уређаја.
• Прво испразните доњу корпу, па тек онда горњу; тиме ће те спречити
капање воде са горња корпе на посуђе у доњој корпи.
• На странама и на вратима машине за прање посуђа може да дође по‐
јаве воде, је нерђајући челик постаје хладнији од посуђа.
ПАЖЊА
Када програм прања заврши, препоручује се да се машинa за прање по‐
суђа искључи из струје и да се затвори славина за воду.
Чишћење и одржавање
Чишћење филтра
Филтри мора са времена на време да се проверавају и чисте. Прљави
филтри ће смањити резултат прања.
УПОЗОРЕЊЕ
Уверите се пре чишћења филтра да је машина искључена.
1. Отворите врата, уклоните доњу корпу.
2. Филтарски систем машине за пра‐
ње посуђа се састоји од грубог
филтра (( A ), микрофилтра ( B ) и
равног филтра. Откључајте фил‐
тарски систем помоћу ручице на
микрофилтру.
Чишћење и одржавање
81
3. Окрените ручицу за око 1/4 круга
у лево и извуците филтарски си‐
стем.
4. Ухватите груби филтар ( A ) за
ручицу са рупом и извуците га из
микрофилтра ( B ).
5. Темељно чистите све филтре под
млазом воде.
6. Уклоните равни филтар из основе
одељка за прање и темељно
очистите обе стране.
7. Вратите равни филтар у основу
одељка за прање и осигурајте се
да савршено стане у лежиште.
8. Поставите груби филтар ( A ) у
микрофилтар ( B ) и притисните их
један уз други.
9. Ставите комбинацију филтра на
место и закључајте их окретањем
ручице у десно до крајњег поло‐
жаја. Уверите се да у току овог процеса равни филтар не прелази пре‐
ко дна одељка за прање.
УПОЗОРЕЊЕ
НИКАДА не користите машину за прање посуђа без филтара. Неправилно
враћање и постављање филтара резултираће слабим прањем и може
изазвати оштећење уређаја.
Чишћење прскалица
НИКАДА не покушавајте уклањати прскалице.
Ако су се рупице прскалица запушиле остацима прљавштине, уклоните
их чачкалицом.
Спољно чишћење
Чистите спољне површине машине и командне табле влажном меком
крпом. Ако је потребно, употребљавајте само неутралне детерџенте. Ни‐
када не употребљавајте абразивне производе, жицу или раствараче (аце‐
тон, трихлоретилен, итд....).
Унутарње чишћење
Редовно чистите заптиваче око врата, дозатора за детерџент и средство
за испирање, влажном крпом.
82
Шта треба учинити ако ...
Препоручујемо да свака 3 месеца пустите програм прања за јако прљаво
посуђе, са детерџентом али без посуђа.
Када машина не ради дуже времена
Ако дуже времена не користите машину, саветујемо Вам да:
1. Извуците утикач уређаја из напајања и да искључите воду.
2. Оставите отшкринута врата, да би спречили стварање непријатних
мириса.
3. Оставите унутрашњост машине чисту.
Мере предострожности против мраза
Избегавајте постављање машине на место где је температура испод
0°C. Ако се то не може избећи, испразните машину, затворите врата уре‐
ђаја, одвојите доводну цев и испразните је.
Премештање машине
Ако треба да премештате машину (селидба итд....):
1. Извуците утикач.
2. Затворите славину за воду.
3. Уклоните доводна и одводна црева.
4. Извуците машину заједно са цревима.
Избегавајте нагињање машине у току транспорта.
Шта треба учинити ако ...
Машинa за прање посуђа не стартује или се не зауставља у току рада.
Неки проблеми су последица недостатка једноставног одржавања и пре‐
вида, који могу да се уклоне помоћу савета описаних у овој табели, без
звања инжењера.
Искључите машину за прање посуђа и изведите следеће предложене ко‐
рективне поступке.
Шифра грешке и неправилан рад
Могући узрок и решење
• континуирано трептање индикатор‐ • Славина за воду је блокирана или
ске лампице програма који је у току
запушена кречњаком.
• оптички сигнал у облику тачке треп‐
Очистите славину за воду.
ће
• Славина за воду је затворена. Отво‐
•
појављује се на дигиталном дис‐
рите славину за воду.
плеју.
• Филтар (где га има) у навојном црев‐
• испрекидани звучни сигнал
ном наставку код доводног вентила
Машинa за прање посуђа не прима во‐
је блокиран.
ду.
Очистите филтар у навојном цреву.
• Доводно црево није постављено
правилно, или је савијено или
згњечено.
Проверите повезивање одводног
црева.
Шта треба учинити ако ...
Шифра грешке и неправилан рад
83
Могући узрок и решење
• континуирано трептање индикатор‐ • Прстен на сливнику је блокиран.
ске лампице програма који је у току
Очистите прстен на сливнику.
• оптички сигнал у облику тачке треп‐ • Одводно црево није постављено
ће
правилно, или је савијено или
•
појављује се на дигиталном дис‐
згњечено.
плеју.
Проверите повезивање одводног
• испрекидани звучни сигнал
црева.
Машинa за прање посуђа не испуста
воду.
• континуирано трептање индикатор‐ • Затворите славину за воду и контак‐
ске лампице програма који је у току
тирајте Ваш локални Сервисни цен‐
• оптички сигнал у облику тачке треп‐
тар.
ће
•
појављује се на дигиталном дис‐
плеју.
• испрекидани звучни сигнал
Активирао се уређај против поплаве.
Програм не стартује.
• Врата машине за прање посуђа нису
добро затворена. Затворите врата.
• Главни утикач није уметнут. Уметни‐
те главни утикач.
• Избио је осигурач у кућном сан‐
дучету са осигурачима.
Замените осигурач.
• Подешен је одложени старт.
Ако посуђе треба да се пере одмах,
откажите одложени старт.
Трептање оптичког сигнала на поду испод врата машине за прање посуђа
неће бити видљив, уколико је уређај инсталиран више од упуштено мон‐
тираних врата кухињског намештаја.
Када проверите све ово, поново укључите уређај: програм ће наставити
од тачке прекидања.
Ако се неправилан рад или шифра за грешку поново појаве, контактирајте
Сервисни центар.
Код других шифара грешке, које нису описане у горњој табели, обратите
се локалном Сервисном центру, наводећи модел (Mod.), број производа
(PNC) и серијски број (S.N.).
Ове информације можете наћи на плочици са подацима, која се налази
са стране на вратима машине за прање посуђа.
Да би Вам ови бројеви увек били при руци, препоручујемо да их упишете
овде:
Модел : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Број производа (PNC) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Серијски број (S.N.) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Технички подаци
Резултати прања нису задовољавајући
Судови нису потпуно чисти
• Одабран је погрешан програм пра‐
ња.
• Судови су поређани тако да
спречавају да вода приђе до повр‐
шине свих делова. Корпе не смеју да
се оптерећују.
• Прскалице се не окрећу слободно
због погрешно поређаног посуђа.
• Филтри на дну одељка за прање су
прљави или нису правилно постав‐
љени.
• Детерџента је премало или уопште
није стављен.
• Када на посуђу има наслага кречња‐
ка; посуда за со је празна или је под‐
ешен погрешан ниво омекшивача
воде.
• Погрешно повезивање одводног
црева.
• Поклопац посуде за со није прописно
затворен.
Посуђе је влажно и без сјаја
• Није коришћено средство за испира‐
ње.
• Дозатор средства за испирање је
празан.
На чашама и посуђу има пруга,
• Смањите дозирање средства за
млечних мрља или плавичасте облоге
испирање.
На чашама и на посуђу су се осушиле
капи воде
• Повећајте дозирање средства за
испирање.
• Можда је узрок у детерџенту. Контак‐
тирајте службу произвођача за одно‐
се са потрошачима.
Уколико и након свих ових провера не можете уклонити проблем, контак‐
тирајте Ваш локални Сервисни центар.
Технички подаци
Димензије
Ширина – висина – дуби‐
на (cm)
44,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Електрично повезивање
– напон – јачина струје осигурач
Информације о електричном повезивању наведене
су на плочици са подацима, на унутрашњем рубу
врата машине за прање посуђа
Притисак воде
Минимум – максимум
(Mpa)
0,05 - 0,8
Капацитет
Стандардан сервиси
9
Инсталирање
Макс. тежина
kg
85
35
Упутства за инсталирање
Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ
Све радове на електричној и/или на водоводној инсталацији који су по‐
требни за инсталирање овог апарата, треба да обави квалификован елек‐
тричар и/или водоинсталатер или стручна особа.
Уклоните сву амбалажу пре постављања уређаја.
Ако је могуће, поставите машину поред славине за воду и поред одвода.
Ова машина за прање посуђа је конструисана за постављање испод ку‐
хињског радног стола или радне површине.
Пажња! Пажљиво следите упутства која су дата на приложеном шаблону
за уградњу машине за прање посуђа и постављање панела намештаја.
Нису потребни никакви други отвори за вентилацију машне за прање по‐
суђа, већ само отвори за пролаз црева за пуњење и пражњење воде, и
кабла за напајање електричном струјом.
Машина за прање посуђа има подесиве ножице које омогућавају подеша‐
вање висине.
У току свих радова који укључују приступ унутарњим компонентама, ма‐
шинa за прање посуђа мора да буде искључена.
Када гурате машину у отвор, осигурајте се да доводно и одводно црево
нису преломљена или згњечена.
Причвршћивање на суседне кухињске елементе
Машина за прање посуђа мора да буде обезбеђена од нагињања.
Зато треба проверити да ли је кухињски радни сто доле причвршћен, и
да ли је погодно обезбеђен на неку непокретну конструкцију (суседне ку‐
хињске елементе, ормаре, зид).
Нивелисање
Добро нивелисање је од суштинског значења за правилно затварање и
заптивање врата. Када је уређај правилно нивелисан, врата неће хватати
на ниједној страни ормара. Ако се врата не затварају како треба, одвијајте
или завијајте подесиве ножице све док машина не буде савршено ниве‐
лисана.
Повезивање довода воде
Препоручује се повезивање на довод хладне воде. Ако је повезивање из‐
ведено на довод топле воде, максимална дозвољена температура је
60°C. Довод топле воде није увек ефикасан код веома прљавог посуђа,
јер увелико скраћује трајање програма прања.
86
Инсталирање
За само повезивање, спојни навој на доводном цреву машине је намењен
да се навије на грло од 3/4" или на наменски уређену славину за брзо
повезивање, као што је притискајући блок.
Притисак воде мора да буде у оквирима, наведеним у "Техничким карак‐
теристикама". Информације о просечном притиску мреже у Вашем под‐
ручју можете добити код локалног предузећа за снабдевање водом.
Ког повезивања, доводно црево за воду не сме да буде преломљено,
згњечено или уплетено.
Машинa за прање посуђа има доводна и одводна црева која могу помоћу
контра навртња да се окрену или на леву или на десну страну, да би од‐
говарали инсталирању.
Контра навртањ мора да се постави прописно да би се избегло касније
цурење воде.
(Пажња! НЕМАЈУ сви модели машине за прање посуђа доводна и одвод‐
на црева са контра навртњем. У том случају, ова олакшица није могућа).
Ако је машина повезана на нове цеви или на цеви које нису кориштене
дуго времена, треба да оставите воду да тече неколико минута, пре него
што прикључите доводно црево.
НЕ користите прикључна црева која су претходно кориштена или су са
неког старог уређаја.
Овај уређај је опремљен са безбедносним опцијама које ће спрелити да
се вода, која се користи у уређају, врати назад у систем воде за пиће. Овај
уређај одговара водоводним инсталацијским регулативама које су на сна‐
зи.
Доводно црево са безбедносним вентилом.
Након повезивања доводног црева са дуплим зидовима, безбедносни
вентил је одмах поред славине. Стога, доводно црево је под притиском
само док тече вода. Када доводно црево почне да цури у току рада, без‐
бедносни вентил прекида текућу воду.
Имајте у виду следеће док инсталирате доводно цврево:
• Електрични кабл за безбедносни вентил је у доводном цреву са дуплим
зидовима. Немојте потапати доводно црево или безбедносни вентил у
воду.
• Ако дође до оштећења безбедносног вентила, одмах извуците утикач
из напајања.
• Доводно црево са безбедносним вентилом може да замени само спе‐
цијалиста или неко из Сервисног центра.
• Поставите доводно црево тако да никада не буде више од доњег руба
безбедносног вентила.
Инсталирање
87
УПОЗОРЕЊЕ
Upozorenje! Опасан напон.
Повезивање одводног црева
Крај одводног црева може да се повеже на следеће начине:
1. На прстен сливника, обезбеђујући га на доњу страну радне површине.
Тиме се спречава да отпадна вода из сливника пређе у машину.
2. За стојеће црево са вентилацијским отвором, потребан је минималан
унутрашњи пречник од 4 cm.
Повезивање на одвод отпада мора да
буде на висини између 30 cm (минимум)
и 100 cm (максимум), од дна машине за
прање посуђа.
Одводно црево може да буде окренуто у
лево или у десно од машине за прање
посуђа.
Уверите се да црево није пресавијено
или згњечено, јер то може спречити или
успорити испуштање воде.
Чеп на сливнику не треба да је уметнут
када машина испуста воду, јер то може изазвати да се вода преко сифона
врати у мапину.
Ако користите наставак одводног црева, ово не сме да буде дуже од 2
метра његов унутрашњи пречник мора да буде мањи од пречника испо‐
рученог црева.
Исто тако, унутрашњи пречник спојки, које се користе за повезивање на
отпадни испуст, не смеју да буду мање од пречника испорученог црева.
88
Питање животне средине
Када повезујете одводно црево на слив‐
ник испод судопере, цела пластична
мембрана (А) мора да се уклони . Уко‐
лико не уклоните мембрану, током вре‐
мена накупиће се честице које ће на кра‐
ју блокирати прстен одводног црева ма‐
шине за прање посуђа.
Наши уређаји су испоручени са безбед‐
носним уређајем за заштиту против вра‐
ћања прљаве воде назад у машину. Ако
прстен Вашег сливника има уграђени "неповратни вентил", то може
спречити правилно пражњење Ваше машине за прање посуђа. Стога,
препоручујемо да га уклоните.
Електрично прикључивање
УПОЗОРЕЊЕ
Сигурносни стандарди захтевају уземљење уређаја.
Уверите се прве употребе уређаја, да номинални напон на месту инста‐
лирања уређаја одговара врсти напајања наведеној на плочици са под‐
ацима.
На плочици са подацима налази се и податак о номиналној вредности
осигурања.
Увек укључујте утикач у прописно инсталирану шуко-утичницу. Вишекрат‐
ни утикачи, конектори и продужни каблови не смеју да се користе.
То може претстављати опасност од пожара због прегревања.
Ако је потребно, замените утичницу на кућном систему ожичавања. У
случају да електрични кабл мора да се замени, обратите се вашем ло‐
калном Сервисном центру.
Након инсталирања уређаја, утикач мора да буде доступан.
Никада немојте искључивати уређај са напајања вучењем кабла. Уве ву‐
ците утикач.
Произвођач не преузима никакву одговорност за неиспуњавање горе на‐
ведених сигурносних мера.
Питање животне средине
Симбол
на производу или на његовој амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним поступцима за рециклирање
електронских и електричних апарата. Исправним одлагањем овог
производа спречиће потенцијалне негативне последице на околину и
здравље људи, које би иначе могли угрозити неодговарајућим руковањем
отпада овог производа. За детаљније информације о рециклирању овог
производа молимо Вас да контактирате Ваш локални градски завод,
89
услугу за одлагање отпада из домаћинства или трговину у којој сте купили
производ.
Амбалажа
Амбалажа је еколошки подношљива и може се рециклирати. Пластичне
компоненте су идентификоване ознакама, на пр. >PE<, >PS<, итд.Укла‐
њајте амбалажу у одговарајући контејнер у комуналним објектима за
уклањање отпада.
УПОЗОРЕЊЕ
Када се уређај више не користи:
• извуците утикач из утичнице.
• отсеците кабл и утикач у баците их.
• уклоните браву на вратима. Тиме спречавате да се деца затворе унутра
и доведу свој живот у опасност.
90
91
117954620 -00- 022009
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising