Aeg F65410VI Ohjekirja
FAVORIT 65410 VI
Käyttöohje
Bruksanvisning
Astianpesukone
Diskmaskin
2
Sisällys
Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme.
Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman ja parhaan
mahdollisen toiminnan. Ohjeiden avulla osaat käyttää kaikkia laitteen toimintoja
helposti ja nopeasti. Säilytä tämä käyttöohjekirja aina käden ulottuvilla paikassa,
jossa se pysyy siistinä. Luovuta käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.
Toivomme, että uusi laitteesi tuottaa sinulle paljon iloa.
Sisällys
Käyttöohje
3
Turvallisuusohjeet
Käyttötarkoitus
Yleiset turvallisuusmääräykset
Lasten turvallisuus
Asennus
Laitteen kuvaus
3
3
3
4
4
5
Käyttöpaneeli
Asetustila
Merkkiäänet
Käyttöönotto
Vedenpehmentimen säätäminen
Manuaalinen säätö
Elektroninen säätö
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
6
7
7
8
8
8
9
9
Huuhtelukirkasteen käyttö
10
Huuhtelukirkasteen annostelun säätäminen
11
Päivittäinen käyttö
11
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen
koneeseen
12
Alakori
12
Ruokailuvälinekori
13
Yläkori
14
Yläkorin korkeuden säätäminen
14
Pesuaine
15
Pesuaineen annosteleminen
16
Multi-Tab-toiminto
17
Multi-Tab-toiminnon käyttöönotto/
käytöstäpoisto
Pesuohjelmat
17
18
Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen
19
Astianpesukoneen tyhjentäminen
20
Huolto ja puhdistus
Sihtien puhdistaminen
Suihkuvarsien puhdistaminen
Ulkopintojen puhdistaminen
Sisätilan puhdistaminen
Jos astianpesukonetta ei käytetä pitkään
aikaan
Suojeltava jäätymiseltä
Koneen siirtäminen
Käyttöongelmat
Tekniset tiedot
21
21
22
22
22
22
22
22
22
24
Asennusohjeet
25
Asennus
25
Kiinnittäminen viereisiin kalusteisiin
25
Tasapainottaminen
25
Vesiliitäntä
25
Varoventtiilillä varustettu vedenottoletku
26
Tyhjennysletkun liitäntä
26
Sähköliitäntä
27
Ympäristönsuojelu
27
Pakkausmateriaalit
27
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
3
Käyttöohje
Turvallisuusohjeet
Jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla, lue huolellisesti tämä käyttöohje
sekä sen sisältämät neuvot ja varoitukset ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen
käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä
ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon
yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Käyttötarkoitus
• Tämä astianpesukone on tarkoitettu ainoastaan konepesuun soveltuvien kotitalousastioiden pesemiseen.
• Älä laita astianpesukoneeseen liuotinaineita. Ne saattavat aiheuttaa räjähdyksen.
• Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai yläkoriin vaakasuoraan asentoon.
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen soveltuvia tuotteita (konetiskiaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste).
• Vältä avaamasta astianpesukoneen luukkua toiminnan aikana, sillä koneen sisältä tuleva
höyry voi olla kuumaa.
• Älä ota astioita astianpesukoneesta ennen pesuohjelman päättymistä.
• Kytke virta pois laitteesta ja sulje vesihana käytön jälkeen.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoteknikko, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
• Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten varaosien
käyttöä.
Yleiset turvallisuusmääräykset
• Laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
• Konetiskiaineet voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja silmiin, suuhun ja kurkkuun.
Ne voivat olla hengenvaarallisia! Noudata konetiskiaineen pakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita.
• Astianpesukoneessa oleva vesi ei ole juomakelpoista. Koneen sisällä voi olla konetiskiaineen jäämiä.
• Pidä astianpesukoneen luukku aina kiinni silloin, kun konetta ei täytetä tai tyhjennetä.
Näin kukaan ei voi kaatua ja loukata itseään auki olevan luukun takia.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
4
Turvallisuusohjeet
Lasten turvallisuus
• Tämä laite on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta
ilman valvontaa.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara.
• Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
• Pidä lapset poissa astianpesukoneen luota silloin, kun sen luukku on auki.
Asennus
• Tarkista, että astianpesukone ei ole vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä. Älä koskaan ota
käyttöön vaurioitunutta konetta. Jos astianpesukone on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Kaikki pakkausmateriaalit on poistettava ennen käyttöä.
• Kaikki tämän laitteen asennukseen liittyvät sähkö- ja putkiasennustyöt on annettava
asiantuntevan ja ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty turvallisuussyistä.
• Älä koskaan käytä astianpesukonetta, jos sen virtajohto tai vesiletkut ovat vaurioituneet,
tai jos ohjauspaneeli, kansitaso tai jalustaosa on vaurioitunut siten, että laitteen sisäosa
on näkyvissä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Astianpesukoneen sivupaneeliin ei saa porata reikiä, sillä poraaminen voi vaurioittaa
hydrauliikka- ja sähköosia.
VAROITUS!
Noudata tarkasti sähkö- ja vesiliitäntää käsittelevissä luvuissa annettuja ohjeita.
Laitteen kuvaus
Laitteen kuvaus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Yläkori
Vedenkovuuden säädin
Suolasäiliö
Pesuainelokero
Huuhtelukirkasteen säiliö
Arvokilpi
Sihdit
Alempi suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
5
6
Käyttöpaneeli
Käyttöpaneeli
1
2
3
4
5
6
Virtapainike
Digitaalinäyttö
Ajastimen painike
Ohjelmanvalintapainikkeet
Merkkivalot
Toimintopainikkeet
Merkkivalot
MULTITAB
Ilmaisee Multi-Tab-toiminnon käyttöönoton/
käytöstä poistamisen (katso kohta Multi-Tabtoiminto).
Suola
Syttyy, kun erikoissuola on lopussa. 1)
Huuhtelukirkaste
Syttyy, kun huuhtelukirkaste on lopussa. 1)
1) Suolan ja huuhtelukirkasteen merkkivalot eivät pala koskaan pesuohjelman aikana, vaikka suola ja/tai
huuhtelukirkaste olisi lopussa.
Digitaalinäyttö
Digitaalinäytöstä nähdään:
• vedenpehmentimelle asetettu veden kovuus,
• käynnissä olevan ohjelman arvioitu jäljellä oleva aika,
• huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto ( VAIN , kun Multitab-toiminto on aktivoitu),
• pesuohjelman loppu (digitaalinäytössä näkyy nolla),
• ajastetun käynnistymisen ajan laskenta,
• koneen toimintahäiriöiden virhekoodit,
• merkkiäänten käytöstäpoisto/käyttöönotto.
Käyttöpaneeli
7
Toimintopainikkeet
Näillä painikkeilla voidaan valita seuraavat toiminnot:
• vedenpehmentimelle asetettu veden kovuus,
• käynnissä olevan pesuohjelman tai ajastuksen peruuttaminen,
• Multitab-toiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto,
• huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto, kun Multitab-toiminto on
aktivoitu,
• merkkiäänten käyttöönotto/käytöstäpoisto.
Asetustila
Laite on asetustilassa, kun kaikki ohjelmien merkkivalot palavat.
Suorittaessasi seuraavia toimenpiteitä:
• pesuohjelman valitseminen
• vedenpehmentimen asettaminen
• huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto
• merkkiäänten käytöstäpoisto/käyttöönotto
laitteen ON OLTAVA asetustilassa.
Jos jokin ohjelman merkkivalo palaa, viimeksi suoritettu ohjelma on edelleen asetettuna.
Tässä tapauksessa ohjelma on peruutettava, jotta voidaan siirtyä asetustilaan.
Asetetun tai käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen : Paina samanaikaisesti kahta
sanan RESET yläpuolella olevaa ohjelmapainiketta, kunnes kaikkien ohjelmapainikkeiden
merkkivalot syttyvät. Ohjelma on peruutettu, ja laite on nyt asetustilassa.
Merkkiäänet
Merkkiäänten avulla käyttäjä tietää, mitä toimintoja astianpesukone parhaillaan suorittaa:
• vedenpehmentimen asettaminen
• ohjelman loppu
• toimintahäiriön aiheuttama hälytys.
Tehdasasetus: merkkiäänet käytössä.
Äänimerkit voidaan ottaa pois käytöstä toimintopainikkeilla.
1. Paina virtapainiketta. Laitteen on oltava asetustilassa.
2. Paina samanaikaisesti toimintopainikkeita B ja C , kunnes toimintopainikkeiden A , B
ja C merkkivalot alkavat vilkkua.
3. Paina toimintopainiketta C . Toimintopainikkeiden A ja B merkkivalot sammuvat, ja
toimintopainikkeen C merkkivalo vilkkuu edelleen. Valittuna oleva asetus näkyy digitaalinäytössä.
= Merkkiäänet poistettu käytöstä
= Merkkiäänet käytössä
4. Voit muuttaa asetusta painamalla uudelleen toimintopainiketta C : uusi asetus näkyy
digitaalinäytössä.
5. Voit tallentaa asetuksen muistiin kytkemällä virran pois astianpesukoneesta.
8
Käyttöönotto
Käyttöönotto
Ennen kuin otat astianpesukoneen käyttöön:
• Tarkista, että sähkö- ja vesiliitännät on suoritettu asennusohjeiden mukaisesti.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit koneen sisältä.
• Säädä vedenpehmennin.
• Kaada litra vettä suolasäiliöön ja täytä säiliö astianpesukoneelle tarkoitetulla suolalla.
• Täytä huuhtelukirkasteen säiliö.
Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja, kuten 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 jne, aseta Multitabtoiminto (katso kohta Multitab-toiminto).
Vedenpehmentimen säätäminen
Astianpesukoneessa on vedenpehmennin, joka poistaa vesijohtovedestä mineraaliaineet ja
suolat, joilla olisi haitallinen vaikutus laitteen toimintaan.
Mitä enemmän vedessä on mineraaliaineita ja suoloja, sitä kovempaa vesi on. Veden kovuus
mitataan toisiaan vastaavilla asteikoilla: saksalaisia asteita (°dH), ranskalaisia asteita (°TH)
ja mmol/l (millimoolia/litra - kansainvälinen vedenkovuusyksikkö).
Vedenpehmentimen asetukset määritetään vesijohtoverkon vedenkovuuden mukaisesti.
Voit kysyä vedenkovuustiedot paikkakuntasi vesilaitokselta.
Vedenpehmennin on asetettava sekä manuaalisesti vedenkovuuden säätimellä että elektronisesti.
Vedenkovuus
Vedenkovuusasetuksen määrittäminen
Suolan käyttö
°dH
°TH
mmol/l
manuaalinen
elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
taso 10
kyllä
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
taso 9
kyllä
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
taso 8
kyllä
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
taso 7
kyllä
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
taso 6
kyllä
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
taso 5
kyllä
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
taso 4
kyllä
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
taso 3
kyllä
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
taso 2
kyllä
<4
<7
< 0,7
1
taso 1
ei
Manuaalinen säätö
Astianpesukone on säädetty tehtaalla asetukseen 2.
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
9
1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Ota alakori pois.
3. Käännä vedenkovuuden säädin asentoon
1 tai 2 (katso taulukko).
4. Laita alakori takaisin koneeseen.
Elektroninen säätö
Astianpesukone on säädetty tehtaalla tasolle 5.
1. Paina virtapainiketta. Astianpesukoneen tulee olla asetustilassa.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita B ja C , kunnes painikkeiden A , B ja C merkkivalot
alkavat vilkkua.
3. Paina painiketta A . Painikkeiden B ja C merkkivalot sammuvat, ja painikkeen A merkkivalo vilkkuu edelleen. Nykyinen taso näkyy digitaalinäytössä, ja laitteesta kuuluu keskeytyvä merkkiäänten sarja.
Esimerkkejä:
, 5 keskeytyvää merkkiääntä, tauko jne. = taso 5
näytössä näkyy
näytössä näkyy
, 10 keskeytyvää merkkiääntä, tauko jne. = taso 10
4. Tasoa vaihdetaan painikkeella A . Taso vaihtuu jokaisella painikkeen painalluksella. (Vedenkovuutta vastaavat tasomääritykset on esitetty taulukossa.)
Esimerkkejä: Jos valittuna on taso 5: kun painat kerran painiketta A , laite valitsee
tason 6. Jos valittuna on taso 10: kun painat kerran painiketta A , laite valitsee tason
1.
5. Jos haluat tallentaa asetuksen muistiin, katkaise virta astianpesukoneesta painamalla
virtapainiketta.
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
VAROITUS!
Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa. Suola, jota ei ole tarkoitettu
astianpesukoneelle, ja varsinkin pöytäsuola, vahingoittaa vedenpehmennintä. Täytä suolasäiliö aina juuri ennen jonkun täydellisen pesuohjelman käynnistämistä. Tällä tavoin estät
mahdollisesti roiskuneiden suolarakeiden tai suolaisen veden jäämisen pesukoneen pohjalle, jossa se voi aiheutua syöpymistä.
Täyttö:
1. Avaa luukku, ota alakori pois ja avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Kaada säiliöön litra vettä (vettä lisätään vain suolan ensimmäinen täytön yhteydessä) .
10
Huuhtelukirkasteen käyttö
3. Täytä säiliö suolalla mukana toimitetun
suppilon avulla.
4. Sulje korkki tarkistettuasi ensin, ettei korkin kierteissä tai tiivisteissä ole suolaa.
5. Kierrä korkkia myötäpäivään, kunnes se
pysähtyy naksahtaen.
Veden vuotaminen säiliöstä suolan täyttämisen aikana on täysin normaalia.
Ohjauspaneelin suolan merkkivalo voi palaa vielä 2-6 tuntia suolan lisäämisen jälkeen, mikäli astianpesukoneessa on virta päällä. Jos käytät suolaa, jonka liukenemisaika on pitempi,
valo voi palaa pitempään. Tämä ei vaikuta astianpesukoneen toimintaan.
Huuhtelukirkasteen käyttö
VAROITUS!
Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja huuhtelukirkasteita.
Älä laita huuhtelukirkastesäiliöön mitään muuta ainetta (esim. astianpesukoneen puhdistusainetta tai nestemäistä pesuainetta). Ne voivat vaurioittaa laitetta.
Huuhtelukirkaste varmistaa astioiden huolellisen huuhtelun ja tahrattomat ja raidattomat
astiat kuivauksen jälkeen.
Huuhtelukirkastetta annostellaan automaattisesti viimeiseen huuhteluun.
1. Avaa säiliö painamalla vapautuspainiketta
(A).
Päivittäinen käyttö
11
2. Lisää huuhtelukirkastetta säiliöön. Säiliöön on merkitty huuhtelukirkasteen maksimitaso (max).
Säiliöön mahtuu noin 110 ml huuhtelukirkastetta, joka riittää 16-40 pesukerralle
annostelusta riippuen.
3. Sulje säiliön korkki huolellisesti aina täytön
jälkeen.
Pyyhi täytön aikana mahdollisesti roiskunut
huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen vaahtoamisen seuraavan pesun yhteydessä.
Huuhtelukirkasteen annostelun säätäminen
Säädä annostelu kokemuksen mukaan huuhtelu- ja kuivaustulosten perusteella 6-asentoisella valitsimella (asento 1 = minimimäärä, asento 6 = maksimimäärä).
Huuhtelukirkasteen annostelun tehdasasetus on asento 4.
Lisää annostusta, jos astioissa on pesun jälkeen
vesipisaroita tai kalkkipilkkuja.
Pienennä annostusta, jos astioissa on tahmeita
valkoisia raitoja tai jos laseissa tai veitsenterissä
näkyy sinertävä kalvo.
Päivittäinen käyttö
•
•
•
•
•
Tarkista, tarvitseeko astianpesukoneen suolaa tai huuhtelukirkastetta lisätä.
Täytä astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneeseen.
Lisää konetiskiainetta.
Valitse astioille ja ruokailuvälineille sopiva pesuohjelma.
Käynnistä pesuohjelma.
12
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
Pesusieniä, puhdistusliinoja tai muita vettä imeviä tuotteita ei saa pestä astianpesukoneessa.
• Ennen kuin laitat astiat koneeseen:
– Poista astioista kaikki ruoantähteet.
– Liota/pehmennä kiinni palaneet ruoantähteet.
• Huomioi seuraavat asiat järjestäessäsi astioita ja ruokailuvälineitä koneeseen:
– Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa estää suihkuvarsien pyörimistä.
– Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin, jotta vesi ei keräänny astian sisään.
– Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.
– Lasit eivät saa koskettaa toisiaan, sillä muuten ne voivat särkyä.
– Laita pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Muovi- ja teflonastioihin jää helposti vesipisaroita, sillä ne eivät kuivu yhtä hyvin kuin
posliini- ja teräsastiat.
• Laita kevyet astiat (esim. muovikulhot) yläkoriin, jotta ne eivät pääse liikkumaan.
Ruokailuvälineet ja astiat, jotka eivät sovellu/soveltuvat rajoitetusti konepesuun
ei konepesua:
rajoitettu konepesu:
• Puu-, luu-, posliini- tai helmiäiskahvaiset ruo- • Pese keraamisia astioita astianpesukoneessa
kailuvälineet.
vain, jos niissä on konepesun salliva merkintä.
• Kuumuutta kestämättömät muoviastiat.
• Astian lasitus voi himmetä, jos se pestään ko• Vanhat lämpöä kestämättömät ruokailuvälineessa usein.
neet, joissa on liimattuja osia.
• Hopeiset ja alumiiniset osat muuttavat väri• Liimattuja osia sisältävät ruokailuvälineet tai
ään pesussa. Ruoantähteet, esim. munanvalastiat.
kuainen, keltuainen ja sinappi muuttavat ho• Tina- tai kupariastiat.
pean väriä tai tekevät siihen läiskiä. Puhdista
• Lyijykristallilasit.
ruoantähteet hopeisista astioista heti, ellei
• Helposti ruostuvat teräksiset esineet.
astioita pestä heti käytön jälkeen.
• Puuvadit.
• Synteettisistä kuiduista valmistetut astiat.
Avaa luukku ja vedä korit ulos, jotta voit järjestää astiat niihin.
Alakori
Alakoriin laitetaan pannut, kannet, lautaset, salaattikulhot, ruokailuvälineet jne.
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
13
Aseta tarjoiluastiat ja suurikokoiset kannet korin
reunoille tarkistaen, että suihkuvarret pääsevät
pyörimään esteettä.
Alakorin lautastelineet voidaan taivuttaa alas, jolloin kattilat, pannut ja kulhot on helppo asettaa
koneeseen.
Ruokailuvälinekori
VAROITUS!
Pystyssä olevat pitkäteräiset veitset voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Laita pitkät ja/tai terävät ruokailuvälineet, esim. lihaveitset, vaakatasoon yläkoriin. Ole varovainen laittaessasi
koneeseen tai poistaessasi koneesta teräviä veitsiä tms.
Huomioi seuraavat asiat varmistaaksesi, että vesi ulottuu kaikkiin ruokailuvälinekoriin sijoitettuihin välineisiin:
1. Kiinnitä ritiläosa ruokailuvälinekorin päälle.
2. Laita haarukat ja lusikat ruokailuvälinekoriin kahvat alaspäin.
Kun laitat koriin suurempia välineitä, esim.
vispilöitä, älä kiinnitä ritilän toista puolikasta korin päälle.
14
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
Ruokailuvälinekorin voi avata.
Tartu aina kaksiosaisen kahvan kumpaankin
puolikkaaseen, kun otat korin pois astianpesukoneesta.
1. Aseta ruokailuvälinekori pöydälle tai työtasolle.
2. Avaa kaksiosainen kahva.
3. Tyhjennä ruokailuvälineet korista.
Yläkori
Yläkoriin laitetaan jälkiruoka-, kahvi- ja ruokailulautaset, joiden halkaisija on korkeintaan
24 cm, sekä salaattikulhot, kupit ja lasit.
Järjestä astiat kuppitelineisiin ja niiden alle sillä tavoin, että vesi pääsee kaikille pinnoille.
Pitkäjalkaiset lasit voidaan laittaa alassuin kuppitelineisiin. Kuppitelineen voi taivuttaa ylös, jotta
korkeammat astiat mahtuvat koriin.
Pitkäjalkaiset lasit voidaan laittaa alassuin kuppitelineisiin.
Kuppitelineen voi taivuttaa ylös, jotta korkeammat astiat mahtuvat koriin.
Tarkista ennen luukun sulkemista, että suihkuvarret pyörivät esteettä.
Yläkorin korkeuden säätäminen
Jos peset hyvin suurikokoisia lautasia, ne mahtuvat alakoriin, kun nostat yläkoria ylemmäs.
Pesuaine
15
Astioiden suurin sallittu korkeus:
Yläkori
Alakori
Yläkori yläasennossa
20 cm
31 cm
Yläkori ala-asennossa
24 cm
27 cm
Astiakori nostetaan yläasentoon seuraavasti:
1. Vedä astiakoria ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Nosta koria kummaltakin puolelta varovasti ylöspäin, kunnes se kiinnittyy tukevasti
paikalleen.
Astiakori lasketaan takaisin alkuperäiseen asentoon seuraavasti:
1. Vedä astiakoria ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Nosta koria kummaltakin puolelta varovasti ylöspäin ja anna korin laskeutua hitaasti paikalleen pitäen korista kiinni.
Älä koskaan nosta tai laske astiakoria vain toiselta puolelta.
Kun yläkori on yläasennossa, kuppitelineitä ei
voi käyttää.
VAROITUS!
Sulje astianpesukoneen luukku täytettyäsi astiat koneeseen, sillä avonainen luukku voi aiheuttaa vaaratilanteita.
Pesuaine
Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua astianpesuainetta (konetiskiainetta).
Noudata pakkauksen annostelu- ja säilytysohjeita.
Oikean annostelun avulla voit vähentää ympäristön saastumista.
16
Pesuaine
Pesuaineen annosteleminen
1. Avaa kansi.
2. Annostele pesuaine lokeroon (1). Lokeroon
on merkitty annosteluohjeet:
20 = noin 20 g pesuainetta
30 = noin 30 g pesuainetta.
3. Esihuuhtelun sisältävissä ohjelmissa pesuainetta (5/10 g) on annosteltava myös
esihuuhtelun lokeroon (2).
Kone käyttää esihuuhtelulokeron pesuaineen esihuuhtelussa.
4. Jos käytät pesutabletteja, laita tabletti lokeroon (1).
5. Sulje kansi ja paina niin, että se naksahtaa
kiinni.
Pesuainetabletit
Eri valmistajien pesuainetabletit liukenevat
erilaisella nopeudella. Tästä syystä jotkut pesuainetabletit eivät ehdi saavuttaa täyttä pesutehoaan lyhyen pesuohjelman aikana. Sen
vuoksi pesuainetabletteja käytettäessä on valittava pitkä pesuohjelma, jotta pesuaineen
jäämät ehtivät poistua täydellisesti.
Multi-Tab-toiminto
17
Multi-Tab-toiminto
Tässä astianpesukoneessa on erityinen Multitab-toiminto, jossa voidaan käyttää yhdistelmäpesuainetabletteja.
Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja pehmennyssuolan.
Jotkin yhdistelmätabletit voivat sisältää myös muita aineita (3-, 4- tai 5-toimiset tabletit
3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 jne.).
Tarkista, että pesuaineet soveltuvat vesijohtoverkon vedenkovuuteen. Lue pakkauksen ohjeet.
Toiminto voidaan valita kaikissa pesuohjelmissa. Kun toiminto on valittuna, huuhtelukirkastetta ja suolaa ei annostella lainkaan, ja myös suolan ja huuhtelukirkasteen merkkivalot
poistuvat käytöstä.
Valitse Multitab-toiminto ennen pesuohjelman käynnistämistä.
Kun toiminto on valittu (merkkivalo palaa), se on käytössä myös seuraavien pesuohjelmien
aikana.
Multitab-toimintoa käytettäessä pesuohjelman kesto voi vaihdella. Tässä tapauksessa ohjelman kestoaika päivittyy automaattisesti näytössä.
Kun ohjelma on käynnistetty, Multitab-toimintoa EI voi enää muuttaa. Jos haluat poistaa
Multitab-toiminnon käytöstä, peruuta ohjelman valinta ja poista toiminto sen jälkeen käytöstä.
Tässä tapauksessa pesuohjelma (ja halutut lisävalinnat) on asetettava uudelleen.
Multi-Tab-toiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto
Paina samanaikaisesti kahta Multi-Tab-toiminnon painiketta (D ja E), kunnes toiminnon
merkkivalo syttyy. Tämä tarkoittaa, että toiminto on käytössä.
Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla samoja painikkeita, kunnes Multi-Tab-toimintoa vastaava merkkivalo sammuu.
Jos astiat eivät kuivu hyvin, suosittelemme, että suoritat seuraavat toimenpiteet:
1. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella.
2. Ota huuhtelukirkasteen annostelu käyttöön.
3. Aseta huuhtelukirkasteen annostelu asentoon 2.
• Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto on mahdollista vain, kun
Multitab-toiminto on aktivoitu.
Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto
1. Paina virtapainiketta. Astianpesukoneen tulee olla asetustilassa.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita B ja C , kunnes painikkeiden A , B ja C merkkivalot
alkavat vilkkua.
3. Paina painiketta B . Painikkeiden A ja C merkkivalot sammuvat, ja painikkeen B merkkivalo vilkkuu edelleen. Valittuna oleva asetus näkyy digitaalinäytössä:
= Huuhtelukirkasteen annostelu pois käytöstä.
= Huuhtelukirkasteen annostelu käytössä.
4. Voit muuttaa asetusta painamalla uudelleen painiketta B . Uusi asetus näkyy digitaalinäytössä.
5. Jos haluat tallentaa asetuksen muistiin, kytke virta pois astianpesukoneesta painamalla
virtapainiketta.
18
Pesuohjelmat
Jos palaat tavallisen pesuainejärjestelmän käyttöön, toimi seuraavasti:
1. Poista Multitab-toiminto käytöstä.
2. Täytä suolan ja huuhtelukirkasteen säiliöt.
3. Säädä vedenkovuus suurimpaan asetukseen ja pese yksi pesuohjelma ilman astioita.
4. Säädä vedenkovuus paikallisen vesijohtoverkon vedenkovuuden mukaan.
5. Huuhtelukirkasteen annostelun säätäminen.
Pesuohjelmat
19-21 Vedenkulutus (litraa)
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
0,8
8
EKO 50 °C 4)
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
0,8-0,9
12-13
11 - 21
1,7-1,9 Energiankulutus (kWh)
Vähän likaiset astiat
30
0,8- 1,4
116-126 Kesto (minuuttia)
30 MIN 3)
160-170
85-110
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut
Kulutusarvot 1)
Kuivaus
AUTOMAATTI- Sekä normaalilikaiNEN 2)
sia että
erittäin likaisia
Loppuhuuhtelu
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut
TEHOKAS 70
°C
2 krt Välihuuhtelu
Erittäin likaiset astiat
Ohjelman kuvaus
1/2 krt
Pestävät
astiat
Pesu
Likaisuusaste
Esihuuhtelu
Ohjelma
Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen
11-13 Vedenkulutus (litraa)
0,6-0,7 Energiankulutus (kWh)
Kuivaus
Arat ruokailuastiat
ja lasit
Kulutusarvot 1)
65-75 Kesto (minuuttia)
LASIT
Loppuhuuhtelu
Normaalilikaiset astiat
Ohjelman kuvaus
Välihuuhtelu
Pestävät
astiat
Pesu
Likaisuusaste
Esihuuhtelu
Ohjelma
19
1) Kulutusarvot on tarkoitettu ohjeellisiksi, ja ne riippuvat veden paineesta ja lämpötilasta sekä energiansyötön
ja astioiden määrän vaihteluista.
2) Automaattisessa pesuohjelmassa astioiden likaisuusaste määräytyy veden sameuden perusteella. Ohjelman
kesto sekä veden ja energian kulutus voivat vaihdella riippuen siitä, onko kone täynnä astioita vai onko se
täytetty vain osittain täyteen ja ovatko astiat vain vähän vai erittäin likaisia. Veden lämpötila säätyy
automaattisesti välille 50-65 °C.
3) Sopii hyvin vajaan koneellisen pesemiseen. Päivittäisten astioiden pesuohjelma, joka soveltuu hyvin 4-henkisen
perheen aamiais- ja päivällisastioiden pesemiseen.
4) Testilaitoksen testiohjelma.
Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen
Pidä luukku vähän avoinna valitessasi pesuohjelmaa ja ajastimen aikaa. Ohjelma tai
ajastimen viiveajan laskenta käynnistyy vasta, kun luukku suljetaan. Voit muuttaa
asetusta luukun sulkemiseen saakka.
1. Tarkista, että astiat on järjestetty koneeseen oikein ja suihkuvarret pääsevät pyörimään
esteettä.
2. Tarkista, että vesihana on auki.
3. Paina virtapainiketta. Astianpesukoneen tulee olla asetustilassa.
4. Paina haluamaasi pesuohjelmaa vastaavaa painiketta (katso Pesuohjelmataulukko).
Sulje astianpesukoneen luukku. Ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Pesuohjelman ajastettu käynnistäminen
1. Valittuasi pesuohjelman paina ajastimen painiketta, kunnes digitaalinäytössä näkyy
viiveaikaa vastaava tuntimäärä. Pesuohjelma voidaan asettaa käynnistymään 1-19
tunnin kuluttua.
2. Sulje astianpesukoneen luukku. Asetetun viiveajan laskenta käynnistyy automaattisesti.
3. Viiveajan laskenta vähenee 1 tunnin portain.
4. Luukun avaaminen keskeyttää viiveajan laskennan. Sulje luukku. Viiveajan laskenta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi.
5. Kun viiveaika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.
20
Astianpesukoneen tyhjentäminen
Kun pesuohjelma on käynnistynyt, astianpesukoneen luukun alapuolella lattiassa näkyy
pisteenmuotoinen valomerkki.
Valomerkki on näkyvissä koko pesuohjelman ajan.
Valomerkkiä ei näy, jos kone on asennettu hieman korkeammalle lattiasta ja sen huuhteluliitäntä on asennettu kalustelevyyn.
VAROITUS!
Älä keskeytä tai peruuta käynnissä olevaa ohjelmaa, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Huomio! Kun luukku avataan, koneen sisältä voi tulla kuumaa höyryä.
Avaa luukku varovasti.
Ajastuksen tai käynnissä olevan pesuohjelman peruuttaminen
• Paina samanaikaisesti kahta sanan RESET yläpuolella olevaa ohjelmapainiketta, kunnes
kaikkien ohjelmapainikkeiden merkkivalot syttyvät.
• Ajastuksen peruuttaminen peruuttaa myös valitun pesuohjelman. Tässä tapauksessa pesuohjelma on asetettava uudelleen.
• Jos haluat valita uuden pesuohjelman, tarkista, että pesuainelokerossa on pesuainetta.
Käynnissä olevan ohjelman keskeyttäminen
• Avaa astianpesukoneen luukku. Ohjelma pysähtyy. Sulje astianpesukoneen luukku. Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi.
Pesuohjelman päättyminen
• Astianpesukone pysähtyy automaattisesti, ja merkkiääni ilmoittaa, että pesuohjelma on
päättynyt.
• Kun pesuohjelma on lopussa, astianpesukoneen luukun alapuolella lattiassa näkyvä optinen valomerkki sammuu.
1. Avaa astianpesukoneen luukku.
Juuri päättyneen ohjelman merkkivalo jää palamaan.
2. Kytke virta pois koneesta painamalla virtapainiketta.
3. Jätä astianpesukoneen luukku raolleen ja odota muutama minuutti, ennen kuin otat
astiat pois koneesta. Näin astiat jäähtyvät nopeammin ja kuivuminen on tehokkaampaa.
Kun pesuohjelma on päättynyt, kytke virta pois ja sulje vesihana.
Astianpesukoneen tyhjentäminen
• Kuumat astiat ovat herkkiä kolhuille.
Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen.
• Aloita tyhjennys alakorista välttääksesi veden tippumisen yläkorista alakorissa olevien
astioiden päälle.
• Astianpesukoneen reunoissa ja luukussa voi olla kosteutta, sillä ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin kuin posliiniastiat.
HUOMIO
Kun pesuohjelma on päättynyt, kytke virta pois ja sulje vesihana.
Huolto ja puhdistus
21
Huolto ja puhdistus
Sihtien puhdistaminen
Astianpesukoneen sihdit on tarkistettava ja puhdistettava säännöllisesti. Likaiset sihdit
huonontavat pesutulosta.
VAROITUS!
Tarkista, että virta on kytketty pois ennen kuin aloitat sihtien puhdistamisen.
1. Avaa luukku ja ota alakori pois koneesta.
2. Astianpesukoneen sihtijärjestelmään kuuluu karkeasihti ( A ), mikrosihti ( B ) ja tasosihti. Avaa sihtijärjestelmän lukitus mikrosihdin kahvan avulla.
3. Käännä kahvaa noin 1/4-kierros vastapäivään ja ota sihdit pois.
4. Tartu karkeasihtiin ( A ) kahvasta, jossa on
reikä, ja vedä se irti mikrosihdistä ( B ).
5. Pese kaikki sihdit huolellisesti juoksevalla
vedellä.
6. Ota tasosihti pois koneen pohjalta ja puhdista sen kumpikin pinta huolellisesti.
7. Laita tasosihti takaisin pesukoneen pohjalle ja tarkista, että se on kunnolla paikallaan.
8. Työnnä karkeasihti ( A ) mikrosihdin ( B )
sisään ja paina sihdit yhteen.
9. Laita sihtiyhdistelmä takaisin paikalleen ja
lukitse kääntämällä kahvaa myötäpäivään
vasteeseen saakka. Tarkista, että tasosihti
on tasaisesti astianpesukoneen pohjan tasolla.
22
Käyttöongelmat
VAROITUS!
Astianpesukonetta ei saa KOSKAAN käyttää ilman sihtejä. Jos sihdit on asennettu väärin
paikoilleen, pesutulos voi olla huono, ja seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen.
Suihkuvarsien puhdistaminen
Älä KOSKAAN yritä irrottaa suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien suutinreiät ovat tukkeutuneet, poista lika cocktailtikulla.
Ulkopintojen puhdistaminen
Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä mietoa
puhdistusainetta, jos sitä tarvitaan. Älä koskaan käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (asetoni, trikloorietyleeni jne.).
Sisätilan puhdistaminen
Puhdista luukun tiivisteet sekä pesuaineen ja huuhtelukirkasteen lokerot säännöllisesti
kostealla liinalla.
Valmistaja suosittelee erittäin likaisille astioille tarkoitetun pesuohjelman pesemistä ilman
astioita noin kolmen kuukauden välein käyttäen kuitenkin konetiskiainetta.
Jos astianpesukonetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos astianpesukonetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, toimi seuraavasti:
1. Irrota laite verkkovirrasta ja sulje vesihana.
2. Jätä luukku raolleen, jotta koneen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
3. Tarkista, että astianpesukone on puhdas.
Suojeltava jäätymiseltä
Älä sijoita konetta paikkaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C. Mikäli se on välttämätöntä,
tyhjennä kone, sulje luukku, irrota vedenottoletku ja valuta se tyhjiin.
Koneen siirtäminen
Jos joudut siirtämään konetta (esim. muuton yhteydessä), toimi seuraavasti:
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenottoletku ja tyhjennysletku.
4. Vedä kone letkuineen ulos syvennyksestä.
Vältä kallistamasta konetta kuljetuksen aikana.
Käyttöongelmat
Astianpesukone ei käynnisty tai pysähtyy kesken pesuohjelman. Jotkin ongelmista aiheutuvat yksinkertaisten huoltotoimien laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, ja ne voidaan
ratkaista taulukon ohjeiden mukaisesti ilman asiantuntija-apua.
Kytke virta pois astianpesukoneesta ja suorita seuraavat korjaustoimenpiteet.
Käyttöongelmat
23
Virhekoodi ja toimintahäiriö
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
• käynnissä olevan ohjelman merkkivalo vilkkuu koko ajan
• pisteenmuotoinen optinen valomerkki vilkkuu
•
näkyy digitaalinäytössä.
• keskeytyvä merkkiääni
Astianpesukoneeseen ei tule vettä.
• Vesihana on tukossa tai kalkkeutunut.
Puhdista vesihana.
• Vesihana on kiinni. Avaa vesihana.
• Vedenottoletkun kierreliittimen sihti (mikäli
letkussa on sihti) on tukossa.
Puhdista letkun kierreliittimen sihti.
• Vedenottoletku on kiinnitetty väärin, tai se on
taipunut tai litistynyt.
Tarkista vedenottoletkun liitäntä.
• käynnissä olevan ohjelman merkkivalo vilkkuu koko ajan
• pisteenmuotoinen optinen valomerkki vilkkuu
•
näkyy digitaalinäytössä.
• keskeytyvä merkkiääni
Astianpesukoneeseen jää vettä.
• Altaan poistoviemäri on tukossa.
Puhdista altaan poistoviemäri.
• Tyhjennysletku on kiinnitetty väärin, tai se on
taipunut tai litistynyt.
Tarkista tyhjennysletkun liitäntä.
• käynnissä olevan ohjelman merkkivalo vilkkuu koko ajan
• pisteenmuotoinen optinen valomerkki vilkkuu
•
näkyy digitaalinäytössä.
• keskeytyvä merkkiääni
Vesivahinkosuojaus on aktivoitunut.
• Sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Pesuohjelma ei käynnisty.
• Astianpesukoneen luukku ei ole kunnolla kiinni. Sulje luukku.
• Pistoke ei ole pistorasiassa. Kiinnitä pistoke
pistorasiaan.
• Sulaketaulun sulake on palanut.
Vaihda sulake.
• Ajastin on asetettu.
Jos haluat pestä astiat heti, peruuta ajastus.
Pisteenmuotoinen vilkkuva valomerkki astianpesukoneen luukun alapuolella lattiassa ei
näy, jos kone on asennettu hieman korkeammalle lattiasta ja sen huuhteluliitäntä on asennettu kalustelevyyn.
Suoritettuasi kaikki edellä mainitut tarkistukset kytke virta laitteeseen: Ohjelma jatkuu
kohdasta, jossa se keskeytyi.
Jos toimintahäiriö esiintyy tai virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos näkyviin tulee jokin muu kuin taulukossa mainittu virhekoodi, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen ja ilmoita laitteen mallitunnus (Mod.), tuotenumero (PNC) ja sarjanumero
(S.N.).
Nämä tiedot on merkitty astianpesukoneen luukun reunassa olevaan arvokilpeen.
Jotta löytäisit numerot aina helposti niitä tarvitessasi, kirjoita ne muistiin tähän:
Malli. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuotenumero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sarjanumero : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Tekniset tiedot
Pesutulos ei ole tyydyttävä.
Astiat eivät ole puhtaita.
• On valittu väärä pesuohjelma.
• Astiat on järjestetty koneeseen sillä tavoin,
että vesi ei pääse kaikille pinnoille. Korit eivät
saa olla liian täynnä.
• Suihkuvarret eivät pyöri esteettä, koska astiat
on järjestetty koneeseen väärin.
• Astianpesukoneen pohjassa olevat sihdit ovat
likaisia, tai ne on asetettu väärin paikalleen.
• Konetiskiainetta on käytetty liian vähän tai ei
lainkaan.
• Jos astioissa on kalkkijäämiä, syynä on se, että
suolasäiliö on tyhjä tai vedenpehmennin on
säädetty väärin.
• Tyhjennysletku on kiinnitetty väärin.
• Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla kiinni.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä.
• Ei ole käytetty huuhtelukirkastetta.
• Huuhtelukirkasteen säiliö on tyhjä.
Laseissa ja muissa astioissa on raitoja, maitomaisia läiskiä tai sinertävä pinta.
• Pienennä huuhtelukirkasteen annostelua.
Laseissa ja muissa astioissa on kuivuneita vesipisaroita.
• Suurenna huuhtelukirkasteen annostelua.
• Syynä voi olla käytetty pesuaine. Soita pesuaineen valmistajan asiakaspalvelunumeroon.
Jos ongelma ei poistu näiden tarkistusten avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys x korkeus x syvyys (cm)
44,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Sähköliitäntä - Jännite - Koko- Sähköliitännän tiedot on merkitty astianpesukoneen luukun sinaisteho - Sulake
säreunassa olevaan arvokilpeen.
Vedenpaine
Minimi - maksimi (MPa)
0,05 - 0,8
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku)
9
Maksimipaino
kg
35
Asennus
25
Asennusohjeet
Asennus
VAROITUS!
Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkö- ja/tai putkiasennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan ja/tai putkimiehen tai muun asiantuntevan henkilön tehtäväksi.
Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kuin sijoitat koneen paikalleen.
Sijoita kone vesihanan ja viemärin viereen.
Tämä astianpesukone on tarkoitettu asennettavaksi joko kalustekaapin tai työtason alle.
Huomio! Noudata tarkasti oheisen kaavion ohjeita kalusteeseen asennuksessa ja kalustelevyn kiinnityksessä.
Astianpesukone ei tarvitse muita ilmanvaihtoaukkoja kuin vedenotto- ja tyhjennysletkun
ja verkkojohdon vaatimat aukot.
Astianpesukoneessa on säädettävät jalat, joiden avulla sen korkeutta voidaan säätää.
Laitteen on oltava kytkettynä irti verkkovirrasta kaikkien sisäisten osien käsittelyn aikana.
Kun työnnät koneen sen syvennykseen, tarkista, että vedenottoletku, tyhjennysletku ja
verkkojohto eivät jää mutkalle eivätkä litisty.
Kiinnittäminen viereisiin kalusteisiin
Astianpesukone on kiinnitettävä paikalleen sillä tavoin, ettei se pääse kallistumaan.
Tarkista, että koneen päällä oleva työtaso on kiinnitetty tukevasti kiinteään rakenteeseen
(viereiseen keittiökaappiin, seinään).
Tasapainottaminen
Koneen hyvä tasapainottaminen on olennaisen tärkeää, jotta luukku sulkeutuu kunnolla ja
tiiviisti. Kun kone on asianmukaisesti tasapainotettu, luukku ei kosketa kaapin kumpaankaan puoleen. Jos luukku ei sulkeudu kunnolla, löysää tai kiristä säätöjalkoja, kunnes kone
on täysin tasapainossa.
Vesiliitäntä
Laite on suositeltavaa kytkeä kylmävesihanaan. Jos laite kytketään kuumavesihanaan, korkein sallittu lämpötila on 60 °C. Kuuma vesi ei ole aina tehokas pestäessä hyvin likaisia
astioita, sillä se lyhentää pesuohjelmaa huomattavasti.
Astianpesukone liitetään vesijohtoverkkoon kiertämällä koneen vedenottoletkussa oleva
liitäntämutteri 3/4 tuuman putkikierrehanaan tai erityiseen pikakytkentähanaan (esim.
Press-block).
Veden paineen tulee olla kohdassa Tekniset tiedot määritettyjen arvojen mukainen. Vedenpainetiedot ovat saatavissa paikalliselta vesilaitokselta.
Vedenottoletku ei saa olla mutkalla, litistynyt tai solmussa liitännän aikana.
Astianpesukoneessa on vedenotto- ja tyhjennysletkut, jotka voidaan kääntää joko vasemmalle tai oikealle asennuspaikan mukaisesti liitosmutterin avulla.
Liitosmutteri on asetettava oikein paikalleen vesivuotojen välttämiseksi.
(Huomio! Kaikissa astianpesukonemalleissa EI ole liitosmutterilla varustettuja vedenottoja tyhjennysletkuja. Tässä tapauksessa mainittu järjestely ei ole mahdollinen). Jos astian-
26
Asennus
pesukone liitetään uuteen putkistoon tai putkistoon, jota ei ole käytetty pitkään aikaan,
anna veden juosta muutaman minuutin ajan, ennen kuin liität vedenottoletkun.
Älä käytä vanhan pesukoneen letkuja.
Laitteessa on turvatoiminto, joka estää koneen käyttämän veden paluun takaisin vesijohtoverkkoon. Laite vastaa sovellettavissa olevia putkiasennusmääräyksiä.
Varoventtiilillä varustettu vedenottoletku
Kun kaksiseinäinen vedenottoletku on liitetty, varoventtiili on lähellä vesihanaa. Siksi vedenottoletku on paineenalainen vain veden virratessa. Jos vedenottoletku tällöin alkaa
vuotaa, varoventtiili katkaisee veden virtauksen.
Huomioi seuraavat seikat vedenottoletkua asentaessasi:
• Varoventtiilin virtajohto on kaksiseinäisen vedenottoletkun sisällä. Älä laita vedenottoletkua tai varoventtiiliä veteen.
• Jos vedenottoletku tai varoventtiili vahingoittuu, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.
• Varoventtiilillä varustetun vedenottoletkun saa vaihtaa ainoastaan pätevä asentaja tai
huoltokeskus.
• Sijoita vedenottoletku siten, että se ei koskaan ole varoventtiilin alareunaa korkeammalla.
VAROITUS!
Varoitus! Vaarallinen jännite.
Tyhjennysletkun liitäntä
Tyhjennysletku voidaan liittää seuraavilla tavoilla:
1. Altaan poistoviemäriin kiinnittämällä letku työtason alle. Tällä tavoin likavesi ei pääse
virtaamaan altaasta takaisin koneeseen.
2. Ilmastoituun pystyputkeen, jonka sisähalkaisija on vähintään 4 cm.
Poistovesiliitännän on oltava vähintään 30 cm:n
ja korkeintaan 100 cm:n korkeudella astianpesukoneen pohjasta.
Tyhjennysletku voidaan kääntää joko oikealle tai
vasemmalle astianpesukoneesta.
Tarkista, että letku ei ole mutkalla tai litistynyt, sillä
tämä voisi estää vedenpoiston tai hidastaa sitä.
Altaan tulppa ei saa olla kiinnitetty, kun kone tyhjentää vettä, sillä tässä tapauksessa vesi voi virrata
takaisin koneeseen.
Ympäristönsuojelu
27
Jos käytät jatkoletkua, se ei saa olla 2 metriä pitempi eikä jatkoletkun sisähalkaisija saa olla
pienempi kuin letkun halkaisija.
Vastaavasti viemäriliitännöissä käytettyjen liitinten sisähalkaisija ei saa olla pienempi kuin
letkun halkaisija.
Kun tyhjennysletku liitetään pesualtaan alla olevaan viemäriputkeen, muovikalvo (A) on poistettava kokonaan . Jos kalvoa ei poisteta kokonaan, viemäriputkeen kerääntyy ruoanjätteitä, ja
lopulta se tukkeutuu.
Laitteessa on turvajärjestelmä, joka estää likaveden paluun takaisin koneeseen. Jos altaan poistoviemärissä on kiinteä takaiskuventtiili, se voi estää
astianpesukoneen asianmukaisen veden tyhjennyksen. Sen vuoksi takaiskuventtiili on suositeltavaa poistaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Turvallisuusmääräysten mukaisesti laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite
ja virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan arvoja.
Arvokilpeen on merkitty myös sulakkeen tiedot.
Kytke pistoke aina maadoitettuun pistorasiaan. Monihaaraisia pistokkeita, liittimiä ja jatkojohtoja ei saa käyttää.
Ne voivat aiheuttaa ylikuumetessaan palovaaran.
Vaihda pistorasia tarvittaessa maadoitettuun. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä, vaan tartu aina pistokkeesta.
Valmistaja ei vastaa edellä esitettyjen turvatoimien laiminlyönnistä aiheutuvista ongelmista.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei
saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta
viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty materiaalin tunniste, esim. >PE<, >PS< jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin
jätteenkeräysastioihin.
28
Ympäristönsuojelu
VAROITUS!
Kun poistat astianpesukoneen lopullisesti käytöstä, toimi seuraavasti:
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto ja pistoke irti ja hävitä ne.
• Irrota luukun lukitus. Tällä tavoin voidaan estää lasten jääminen loukkuun koneen sisälle
ja seurauksena oleva hengenvaara.
Innehåll
29
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
117954820-00-032009
Innehåll
Bruksanvisning
30
Säkerhetsinformation
Korrekt användning
Allmän säkerhet
Barnsäkerhet
Installation
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Inställningsläge
Ljudsignaler
Före första användningen
Ställ in vattenavhärdaren
Manuell inställning
Elektronisk inställning
Användning av disksalt
30
30
30
30
31
31
32
33
33
34
34
35
35
35
Användning av sköljmedel
Justera doseringen av sköljmedel
Daglig användning
36
37
37
Ladda bestick och porslin
Underkorg
Bestickskorg
Överkorg
Justera överkorgens höjd
Användning av diskmedel
Påfyllning av diskmedel
Multitabfunktion
37
38
39
40
40
41
42
43
Aktivera / inaktivera Multitabfunktionen
Programöversikt
Välja och starta ett diskprogram
43
44
45
Plocka ut diskgods
46
Skötsel och rengöring
Rengöring av filter
Rengöring av spolarmar
Utvändig rengöring
Invändig rengöring
Långa uppehåll
Åtgärder vid frysrisk
Flytta maskinen
Vad ska jag göra om ...
47
47
48
48
48
48
48
49
49
Tekniska data
Installationsanvisning
51
51
Installation
Förankring vid angränsande enheter
Avvägning
Vattenanslutning
Slang för påfyllning av vatten med
säkerhetsventil
Anslutning av avloppsslang
Elektrisk anslutning
Miljöhänsyn
Förpackningsmaterial
51
51
52
52
52
53
54
54
54
Med reservation för ändringar
30
Säkerhetsinformation
Bruksanvisning
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att säkerställa att maskinen används på korrekt sätt är det
viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar,
innan du använder diskmaskinen första gången. För att undvika onödiga misstag och
olyckor är det viktigt att se till att alla som använder maskinen har god kännedom om dess
funktioner och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den medföljer
maskinen om den flyttas eller säljs så att alla som använder maskinen får korrekt information om maskinens handhavande och säkerhet.
Korrekt användning
• Denna diskmaskin är endast avsedd för diskning av hushållsartiklar som är lämpade för
maskindiskning.
• Häll aldrig lösningsmedel i diskmaskinen. Det finns risk för explosion.
• Knivar och andra vassa föremål måste placeras i bestickkorgen med spetsarna vända
nedåt eller läggas i överkorgen.
• Använd endast produkter (diskmedel, salt och sköljmedel) som är avsedda för diskmaskiner.
• Öppna inte luckan när maskinen är i drift. Het ånga kan strömma ut.
• Plocka inte ut disk ur diskmaskinen förrän diskprogrammet är klart.
• Efter användning, koppla loss maskinen från eluttaget och stäng vattenkranen.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker och endast originaldelar får användas.
• Försök under inga omständigheter att reparera maskinen på egen hand. Reparationer
som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador och allvarliga funktionsstörningar. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Kräv alltid att original reservdelar används
till reparationer.
Allmän säkerhet
• Personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de
har bristande erfarenhet och kunskap, får inte använda produkten. De måste ges vägledning och instruktioner om produktens användning av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
• Diskmedel för diskmaskiner kan orsaka kemiska brännskador i ögon, mun och hals. Det
kan vara livsfarligt! Följ säkerhetsanvisningarna från tillverkaren av diskmedlet.
• Vattnet i diskmaskinen är inte avsett att drickas. Rester från diskmedlet kan fortfarande
finnas kvar i maskinen.
• Var noga med att alltid hålla luckan stängd när maskinen inte laddas eller plockas ur. Då
finns ingen risk att någon snubblar på den öppna luckan och skadar sig.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
Barnsäkerhet
• Denna maskin är avsedd att användas av vuxna personer. Låt inte barn använda diskmaskinen utan tillsyn.
Produktbeskrivning
31
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• Förvara alla diskmedel på en säker plats utom räckhåll för barn.
• Håll barn borta från diskmaskinen när luckan är öppen.
Installation
• Inspektera diskmaskinen avseende transportskador. Anslut aldrig en skadad maskin till
ett eluttag. Kontakta din återförsäljare om maskinen är skadad på något sätt.
• Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används.
• Alla elektriska och rörläggningsarbeten som krävs för att installera denna maskin måste
utföras av en kvalificerad och kompetent person.
• Det är av säkerhetsskäl farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera
denna produkt på något sätt.
• Använd inte diskmaskinen om nätkabeln eller vattenslangarna är skadade eller om maskinens kontrollpanel, övre panel eller sockel är skadad så att det finns risk att man
kommer åt maskinens invändiga komponenter. Kontakta vår lokala serviceavdelning för
att undvika säkerhetsrisker.
• Det är förbjudet att borra i diskmaskinens paneler. Det kan bli skador på komponenterna
i vatten- och elsystemet.
VARNING
För anslutning av elektricitet och vatten, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
Produktbeskrivning
1 Överkorg
2 Reglage för inställning av vattenhårdhet
3 Saltbehållare
32
Kontrollpanel
4
5
6
7
8
9
Diskmedelsfack
Sköljmedelsfack
Typskylt
Filter
Nedre spolarm
Övre spolarm
Kontrollpanel
1
2
3
4
5
6
Strömbrytare På/Av
Digital display
Knapp för Fördröjd start
Programvalsknappar
Kontrollampor
Funktionsknappar
Kontrollampor
MULTITAB
Anger att Multitabfunktionen är aktiverad/inaktiverad (se avsnittet Multitabfunktion).
Salt
Tänds när specialsaltet tar slut. 1)
Sköljmedel
Tänds när sköljmedlet tar slut. 1)
1) Kontrollamporna för salt och sköljmedel tänds aldrig under ett diskprogram även om salt och/eller sköljmedel
behöver fyllas på.
Digital display
Den digitala displayen visar:
• den hårdhet som vattenavhärdaren är inställd på,
Kontrollpanel
33
• ungefärlig återstående tid för det pågående programmet,
• om sköljmedelsdoseringen är aktiverad/inaktiverad ( ENDAST när Multitabfunktionen är
aktiverad),
• när ett diskprogram är klart (en nolla visas på den digitala displayen),
• nedräkningen av en fördröjd start,
• koder för feltillstånd i produkten,
• aktivering / inaktivering av ljudsignalerna.
Funktionsknappar
Följande funktioner kan ställas in / utföras med hjälp av dessa knappar:
• vattenavhärdarens inställning,
• avbryta ett pågående diskprogram eller fördröjd start,
• aktivera / inaktivera Multitabfunktionen,
• aktivera / inaktivera sköljmedelsdoseringen när Multitabfunktionen är aktiverad,
• aktivera / inaktivera ljudsignalerna.
Inställningsläge
Diskmaskinen är i inställningsläge när alla programlampor lyser.
Tänk alltid på att när du:
• väljer ett diskprogram,
• ställer in vattenavhärdaren,
• aktiverar/inaktiverar sköljmedelsdoseringen, eller
• aktiverar/inaktiverar ljudsignalerna
MÅSTE maskinen vara i inställningsläge.
Om en programlampa är tänd så är det senast utförda programmet fortfarande inställt.
I detta fall måste programmet avbrytas för att återgå till inställningsläge.
Avbryta ett inställt eller pågående program : Håll de två programknapparna ovanför
ordet RESET intryckta samtidigt tills alla programlampor tänds. Programmet har nu avbrutits och maskinen är i inställningsläge.
Ljudsignaler
Diskmaskinen är utrustad med ljudsignaler för att markera vilka funktioner maskinen utför:
• ställer in vattenavhärdaren,
• när programmet är klart,
• utlöser ett larm på grund av felfunktion.
Fabriksinställning: ljudsignalerna är aktiverade.
Det går att inaktivera ljudsignalerna med funktionsknapparna.
1. Tryck på strömbrytaren. Produkten måste vara i inställningsläge.
2. Håll funktionsknapparna B och C intryckta samtidigt tills kontrollamporna för funktionsknapparna A , B och C börjar att blinka.
3. Tryck på funktionsknapp C . Lamporna för knapparna A och B släcks medan lampan för
knapp C fortsätter att blinka. Den digitala displayen visar aktuell inställning.
= ljudsignalerna är inaktiverade.
= ljudsignalerna är aktiverade.
34
Före första användningen
4. Tryck en gång till på funktionsknapp C för att ändra inställning. Displayen visar den nya
inställningen.
5. Stäng av diskmaskinen för att lagra inställningen.
Före första användningen
Före den första användningen av diskmaskinen:
• Kontrollera att den elektriska anslutningen och vattenanslutningen är gjorda enligt installationsanvisningen
• Tag bort alla förpackningar från maskinens innerutrymme
• Ställ in vattenhårdheten
• Häll 1 liter vatten i saltbehållaren och fyll sedan på diskmaskinssalt
• Fyll på spolglansbehållaren
Om du vill använda kombinerade disktabletter såsom "3 i 1", "4 i 1", "5 i 1", etc. måste
Multitabfunktionen aktiveras (se avsnittet Multitabfunktion).
Ställ in vattenavhärdaren
Diskmaskinen är utrustad med en vattenavhärdare som avlägsnar mineraler och salt från
det inkommande vattnet, ämnen som annars skulle ha skadlig eller negativ effekt på maskinens funktion.
Ju mer mineraler och salter vattnet innehåller, desto hårdare är vattnet. Vattnets hårdhet
mäts enligt ekvivalenta skalor: tyska grader (°dH), franska grader (°TH) och mmol/l (millimol
per liter, en internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad).
Avhärdaren skall ställas in enligt den hårdhetsgrad vattnet har där du bor. Information om
vattnets hårdhetsgrad där du bor kan erhållas från det lokala Vattenverket.
Avhärdaren måste ställas in på båda sätten: manuellt med reglaget inne i produkten och
elektroniskt.
Vattenhårdhet
Inställning av vattnets hårdhet
Användning
av salt
°dH
°TH
mmol/l
manuellt
elektroniskt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivå 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
nivå 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivå 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivå 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivå 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivå 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivå 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivå 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivå 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
nivå 1
nej
Användning av disksalt
35
Manuell inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på läge 2.
1.
2.
3.
4.
Öppna luckan till diskmaskinen.
Ta ut underkorgen.
Ställ reglaget i läge 1 eller 2 (se tabell).
Sätt tillbaka underkorgen.
Elektronisk inställning
Diskmaskinen är fabriksinställd på nivå 5.
1. Tryck på strömbrytaren. Diskmaskinen måste vara i inställningsläge.
2. Håll knapparna B och C intryckta samtidigt tills kontrollamporna för knapparna A , B
och C börjar att blinka.
3. Tryck på knapp A . Lamporna för knapparna B och C släcks medan lampan för knapp
A fortsätter att blinka. Den digitala displayen visar aktuell nivå och en serie intermittenta ljudsignaler avges.
Exempel:
visas, 5 intermittenta ljudsignaler avges, paus, etc... = nivå 5.
visas, 10 intermittenta ljudsignaler avges, paus, etc... = nivå 10.
4. Tryck på knapp A för att ställa in en annan nivå. Varje gång knappen trycks in ändras
nivån (se tabellen för att välja en ny nivå).
Exempel: Om den aktuella nivån är 5 och du trycker en gång på knapp A väljs nivå 6.
Om den aktuella nivån är 10 och du trycker en gång på knapp A väljs nivå 1.
5. För att lagra inställningen, stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
Användning av disksalt
VARNING
Använd endast salter som är speciellt avsedda för diskmaskiner. Alla andra typer av salt
som inte är speciellt avsedda för användning i diskmaskiner, särskilt bordssalt, skadar vattenavhärdaren. Fyll endast på salt precis innan du startar ett komplett diskprogram. Detta
undviker att det ligger saltkorn eller utspilld saltlösning länge på maskinens botten. Salt
kan leda till korrosion.
Påfyllning:
1. Öppna luckan, plocka ut underkorgen och lossa saltbehållarens lock genom att vrida
det moturs.
2. Häll en liter vatten i saltbehållaren (endast nödvändigt innan salt fylls på första
gången) .
36
Användning av sköljmedel
3. Använd den medföljande tratten och fyll
på salt tills behållaren är full.
4. När du skruvar tillbaka locket, kontrollera
att det inte finns något salt i skruvgängorna eller på tätningen.
5. Skruva tillbaka locket medurs tills det
stoppar med ett klick.
Var inte orolig om vatten rinner över när du
fyller på salt. Detta är helt normalt.
Saltindikatorn på kontrollpanelen kan lysa i 2-6 timmar efter att salt har fyllts på, förutsatt
att diskmaskinen är påslagen. Om du använder salt som tar längre tid att lösa upp kan
indikatorn lysa ännu längre. Maskinens funktion påverkas inte.
Användning av sköljmedel
VARNING
Använd endast sköljmedel som är avsedda för diskmaskiner.
Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra medel (t.ex. rengöringsmedel eller flytande diskmedel). Sådana medel skadar maskinen.
Sköljmedel säkerställer att disken sköljs omsorgsfullt och att den torkas utan att det blir
fläckar eller ränder på diskgodset.
Sköljmedlet tillsätts automatiskt under den sista sköljningen.
1. Öppna behållaren genom att trycka på
knappen (A).
Daglig användning
37
2. Fyll på sköljmedel i behållaren. Fyll inte på
sköljmedel över maxmarkeringen.
Sköljmedelsfacket rymmer cirka 110 ml
sköljmedel, vilket räcker till mellan 16 och
40 diskningar beroende på den inställda
doseringen.
3. Kontrollera att locket är ordentligt stängt
efter varje påfyllning.
Torka upp sköljmedel som eventuellt har spillts
ut under påfyllningen, så att det inte bildas för
mycket skum vid nästa disk. Använd en absorberande trasa.
Justera doseringen av sköljmedel
Justera doseringen av sköljmedel med doseringsvredet efter det disk- och torkresultat du
erhåller. Vredet har 6 lägen (läge 1 ger minsta dosering, läge 6 ger största dosering).
Doseringen är fabriksinställd på läge 4.
Öka doseringen om det finns vatten- eller kalkfläckar på disken efter diskningen.
Minska doseringen om det finns kladdiga, vita ränder på disken eller en blåaktig hinna på glas eller
knivblad.
Daglig användning
•
•
•
•
•
Kontrollera om det behöver fyllas på diskmaskinssalt eller spolglans.
Fyll på bestick och diskgods i maskinen.
Fyll på diskmedel.
Välj ett lämpligt diskprogram för bestick och diskgods.
Starta diskprogrammet.
Ladda bestick och porslin
Svampar, trasor och andra föremål som kan absorbera vatten får inte diskas i diskmaskinen.
38
Ladda bestick och porslin
• Innan du laddar diskmaskinen bör du:
– Avlägsna alla matrester och andra smutspartiklar.
– Mjuka upp rester efter inbränd mat i pannor.
• Tänk på följande när du laddar bestick och porslin:
– Bestick och porslin får inte blockera spolarmarnas rotation.
– Ladda ihåliga föremål såsom koppar, glas och pannor med öppningarna vända nedåt
så att de inte fylls med vatten.
– Porslin och bestick får inte ligga inuti andra föremål eller täcka varandra.
– Se till att glasen inte vidrör varandra. Annars finns det risk att de skadas.
– Lägg små föremål i bestickskorgen.
• Plastföremål och teflonbehandlade pannor har en tendens att hålla kvar vattendroppar.
Dessa torkar därför inte lika bra som porslin och stålföremål.
• Lätta föremål (plastskålar och liknande) skall placeras i överkorgen på sådant sätt att de
inte rubbas under diskprogrammet.
För diskning i diskmaskin är följande föremål
olämpliga:
lämpliga med restriktioner:
• Bestick med handtag av trä, horn, porslin eller • Diska stengods i diskmaskinen endast om
pärlemor.
godset är märkt som diskmaskinsäkert av till• Plastföremål som inte är värmebeständiga.
verkaren.
• Äldre bestick med limmade delar som inte är • Glaserade mönster kan blekna vid frekvent
temperaturbeständiga.
diskning i diskmaskin.
• Sammanfogade bestick eller porslinsföremål. • Silver- och aluminiumdelar har en tendens att
• Föremål av tenn eller koppar.
missfärgas under diskning. Rester av t.ex.
• Glas av blykristall.
äggvita, äggula och senap gör ofta att silver
• Föremål i stål som kan rosta.
missfärgas eller får fläckar. Torka därför alltid
• Träfat.
bort matrester från silverföremål om de inte
• Föremål tillverkade av syntetfibrer.
skall diskas direkt efter användning.
Öppna luckan och dra ut korgarna för att ladda disken.
Underkorg
Den nedre korgen är avsedd för kastruller, lock,
tallrikar, salladsskålar, bestick, etc.
Ladda bestick och porslin
39
Serveringsfat och stora lock bör placeras längs
korgens kanter. Se till att de inte hindrar spolarmarnas rotation.
De två pinnraderna i underkorgen kan lätt fällas
ned för att ge plats åt kastruller, pannor och skålar.
Bestickskorg
VARNING
Långa knivar som ställs med bladen vända uppåt i bestickskorgen utgör en risk. Långa och/
eller vassa bestick såsom förskärare måste läggas ned i överkorgen. Var försiktig när du
laddar och plockar ur knivar och liknande.
Det är viktigt att vattnet kan nå alla bestick som står i bestickskorgen. Därför finns ett
1. galler som kan sättas på bestickskorgen.
2. Ställ gafflar och skedar i bestickskorgen
med handtagen vända nedåt.
För större föremål såsom vispar kan du ta
bort ena halvan av gallret.
40
Ladda bestick och porslin
Bestickskorgen kan öppnas.
Var noga med att alltid ta tag om båda delarna
av det tudelade handtaget när du plockar ut bestickskorgen ur diskmaskinen.
1. Placera bestickskorgen på ett bord eller en
arbetsyta.
2. För isär det tvådelade handtaget.
3. Plocka ur besticken.
Överkorg
Den övre korgen är avsedd för tallrikar (dessertfat, tefat och mattallrikar med en diameter
på upp till 24 cm), salladsskålar, koppar och glas.
Ställ föremålen på och under koppställen så att vattnet når alla ytor.
Glas med hög fot kan ställas upp och ned i koppställen. För att ge plats åt långa föremål kan koppställen vikas uppåt.
Glas med hög fot kan ställas upp och ned i koppställen.
För att ge plats åt långa föremål kan koppställen
vikas uppåt.
Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt innan
du stänger luckan.
Justera överkorgens höjd
Mycket stora fat kan placeras i underkorgen när överkorgen har flyttats upp till det översta
läget.
Användning av diskmedel
41
Föremålens maximala höjd i:
överkorgen
underkorgen
Med överkorgen i det övre läget 20 cm
31 cm
Med överkorgen i det nedre lä- 24 cm
get
27 cm
Gör så här för att flytta korgen till det översta läget:
1. Dra ut korgen så långt det går.
2. Lyft försiktigt båda sidorna uppåt tills mekanismen hakar i och korgen sitter stadigt.
Gör så här för att sänka korgen till den ursprungliga positionen:
1. Dra ut korgen så långt det går.
2. Lyft försiktigt båda sidorna uppåt och låt
sedan mekanismen sakta falla tillbaka
nedåt medan du håller i den.
Lyft eller sänk aldrig korgen på endast ena sidan.
När den övre korgen höjs upp kan inte koppställen användas.
VARNING
Stäng alltid luckan när diskmaskinen har laddats eftersom en öppen lucka kan utgöra en
säkerhetsrisk.
Användning av diskmedel
Använd bara diskmedel som är avsett för diskmaskiner.
Beakta tillverkarens rekommendationer för dosering och förvaring på förpackningen.
Användning av rätt mängd diskmedel, och inte mer, skyddar vår miljö.
42
Användning av diskmedel
Påfyllning av diskmedel
1. Öppna locket.
2. Fyll diskmedelsfacket (1) med diskmedel.
Markeringen visar doseringsnivåerna:
20 = ca. 20 g diskmedel
30 = ca. 30 g diskmedel.
3. Alla program med fördisk behöver extra
diskmedel (5/10 g) vilket läggs i facket för
fördisk (2).
Detta diskmedel används under fördisken.
4. Om du använder diskmedelstabletter, lägg
tabletten i facket (1).
5. Stäng locket och tryck på det tills det låser
fast.
Diskmedelstabletter
Diskmedelstabletter från olika tillverkare löser
sig olika fort. Av denna anledning har vissa
diskmedelstabletter inte full diskeffekt vid korta diskprogram. Använd därför långa diskprogram när du använder diskmedelstabletter, för
att säkerställa att rester av diskmedel helt avlägsnas.
Multitabfunktion
43
Multitabfunktion
Denna produkt är utrustad med en "Multitabfunktion", vilket gör att det går att använda
"Multitab" kombinerade diskmedelstabletter.
Dessa produkter är diskmedel med kombinerade rengörings-, skölj- och saltfunktioner. De
kan också innehålla andra ämnen, beroende på vilken typ av tablett det gäller ("3 i 1", "4 i
1", "5 i 1", osv.).
Kontrollera om medlet du tänker använda är lämpat för vattnets hårdhet på platsen där
du bor. Se tillverkarens anvisningar.
Denna funktion kan väljas för alla diskprogram. När denna funktion väljs stängs sköljmedels- och saltdoseringen automatiskt av och kontrollamporna för sköljmedel och salt slocknar.
Välj Multitabfunktionen innan du startar ett diskprogram.
När denna funktion har valts (kontrollampan lyser) fortsätter den att vara på även i följande
diskprogram.
När Multitabfunktionen är aktiverad kan programtiderna ändras. I detta fall uppdateras
programtiden automatiskt på den digitala displayen.
Medan programmet pågår kan Multitabfunktionen INTE längre ändras. Om du vill avbryta
Multitabfunktionen måste du först radera programinställningen och sedan inaktivera Multitabfunktionen.
I detta fall måste du välja diskprogram (och tillvalsfunktioner) på nytt.
Aktivera / inaktivera Multitabfunktionen
Håll de två Multitab-knapparna (D och E) intryckta samtidigt tills kontrollampan för "Multitabfunktion" tänds. Detta innebär att funktionen är aktiverad.
För att inaktivera funktionen, tryck på samma knappar tills kontrollampan släcks.
Om torkresultaten inte är tillfredsställande rekommenderar vi att du gör så här:
1. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
2. Aktivera sköljmedelsdoseringen.
3. Ställ in sköljmedelsdoseringen på läge 2.
• Sköljmedelsdoseringen kan endast aktiveras/inaktiveras när Multitabfunktionen är aktiverad.
Aktivera / inaktivera sköljmedelsdoseringen
1. Tryck på strömbrytaren. Diskmaskinen måste vara i inställningsläge.
2. Håll knapparna B och C intryckta samtidigt tills kontrollamporna för knapparna A , B
och C börjar att blinka.
3. Tryck på knapp B . Lamporna för knapparna A och C släcks medan lampan för knapp
B fortsätter att blinka. Den digitala displayen visar aktuell inställning:
= Sköljmedelsfack inaktiverat.
= Sköljmedelsfack aktiverat.
4. Tryck på knapp B en gång till för att ändra inställning. Displayen visar den nya inställningen.
5. För att lagra inställningen, stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
44
Programöversikt
Om du väljer att återgå till diskmaskinens standardsystem för diskmedelsdosering rekommenderar vi att du gör så här:
1. Inaktivera Multitabfunktionen.
2. Fyll på salt- och sköljmedelsbehållarna på nytt.
3. Ställ in vattnets hårdhetsgrad på den högsta nivån och kör ett normalt diskprogram
utan disk.
4. Justera inställningen av vattnets hårdhet enligt den hårdhetsgrad vattnet har där du
bor.
5. Justera doseringen av sköljmedel.
Både normalt och
hårt
smutsad
disk
Porslin, bestick, kastruller och
pannor
30 MIN 3)
Lätt
smutsad
disk
Porslin och
bestick
30
0,8
8
EKO 50° 4)
Normalt
smutsad
disk
Porslin och
bestick
0,8 - 0,9
12 - 13
11 - 21
0,8 - 1,4
85 - 110
19 - 21 Vatten (liter)
AUTO 2)
1,7 - 1,9 Energi (kWh)
Porslin, bestick, kastruller och
pannor
116 - 126 Programtid (minuter)
Hårt
smutsad
disk
1/2x
Förbrukningsvärden 1)
Torkning
INTENSIV 70°
Avslutande sköljning
Programbeskrivning
2x Mellanliggande sköljning
Typ av disk
Huvuddisk
Program
Fördisk
Smutsgrad
160 - 170
Programöversikt
Välja och starta ett diskprogram
11 - 13 Vatten (liter)
0,6 - 0,7 Energi (kWh)
Torkning
Ömtåligt
porslin och
glas
Förbrukningsvärden 1)
65 - 75 Programtid (minuter)
GLAS
Avslutande sköljning
Normalt
smutsad
disk
Programbeskrivning
Mellanliggande sköljning
Typ av disk
Huvuddisk
Smutsgrad
Fördisk
Program
45
1) Förbrukningsvärdena är avsedda som vägledning och varierar med vattnets tryck och temperatur, variationer
i nätspänningen och diskmängd.
2) Under automatiska diskprogram bestäms diskens smutsgrad av hur grumligt vattnet är. Programtiden och
förbrukningen av vatten och energi kan variera. Detta beror på om produkten är fullt eller delvis laddad och
om disken är lätt eller hårt smutsad. Vattnets temperatur justeras automatiskt mellan 50 och 65 °C.
3) Idealiskt när diskmaskinen endast är delvis fylld. Detta är ett perfekt dagligt program som uppfyller behoven
hos en familj på 4 personer som endast vill ladda porslin och bestick efter frukost och middag.
4) Testprogram för provningsanstalter.
Välja och starta ett diskprogram
Välj diskprogram och fördröjd start med luckan något på glänt. I detta fall startar
programmet eller nedräkningen av fördröjd start först när luckan stängs. Tills dess
går det att ändra de aktuella inställningarna.
1.
2.
3.
4.
Kontrollera att korgarna har laddats på rätt sätt och att spolarmarna kan rotera fritt.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Tryck på strömbrytaren. Diskmaskinen måste vara i inställningsläge.
Tryck på knappen för önskat diskprogram (se "Programöversikt"). Stäng luckan till diskmaskinen så startar programmet automatiskt.
Välja och starta ett program med "Fördröjd start"
1. När du har valt diskprogram, tryck på knappen "Fördröjd start" tills önskat antal timmar
visas på den digitala displayen. Starten av det valda diskprogrammet kan fördröjas från
1 till 19 timmar.
2. Stäng luckan till diskmaskinen varpå nedräkningen startar automatiskt.
3. Nedräkningen minskar i steg om en timme.
4. Om luckan öppnas avbryts nedräkningen. Stäng luckan: nedräkningen fortsätter från
den tidpunkt den avbröts.
5. När tiden har räknats ned startar programmet automatiskt.
46
Plocka ut diskgods
När diskprogrammet har startat visas en spetsformad optisk signal på golvet nedanför
diskmaskinens lucka.
Den optiska signalen är tänd under hela diskprogrammet.
Om maskinen har installerats högre upp med en skåplucka monterad i linje med maskinens
front är den optiska signalen inte längre synlig.
VARNING
Avbryt ett pågående diskprogram ENDAST om det är absolut nödvändigt. Obs! Het
ånga kan strömma ut när luckan öppnas. Öppna luckan försiktigt.
Avbryta fördröjd start eller ett pågående diskprogram
• Håll de två programknapparna ovanför ordet RESET intryckta samtidigt tills alla programlampor har tänts.
• När en fördröjd start avbryts innebär detta också att det inställda diskprogrammet avbryts. I detta fall måste du ställa in diskprogrammet på nytt.
• Om ett nytt diskprogram skall väljas, kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket.
Göra paus i ett pågående diskprogram
• Öppna luckan till produkten. Programmet stannar. Stäng luckan. Programmet fortsätter
från den punkt där det avbröts.
När diskprogrammet är klart
• Diskmaskinen stannar automatiskt och en ljudsignal talar om att diskprogrammet är
klart.
• När diskprogrammet är klart släcks den optiska signalen på golvet nedanför diskmaskinens lucka.
1. Öppna luckan till diskmaskinen.
Kontrollampan för det avslutade programmet förblir tänd.
2. Stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
3. Låt luckan till diskmaskinen stå på glänt några minuter innan du plockar ur disken. Då
kallnar disken något och torkningen förbättras.
När diskprogrammet är klart rekommenderar vi att du stänger av maskinen och
stänger vattenkranen.
Plocka ut diskgods
• Varmt diskgods är känsligt för stötar.
Diskgodset bör därför kallna innan det plockas ut ur diskmaskinen.
• Töm underkorgen först och sedan överkorgen; Detta förhindra att vatten droppar från
överkorgen på diskgodset i underkorgen.
• Vatten kan finnas på sidorna och på luckan eftersom det rostfria stålet eventuellt blir
kallare än diskgodset.
Skötsel och rengöring
47
FÖRSIKTIGHET
När diskprogrammet är slut rekommenderar vi att dra ur stickkontakten och stänga av
vattenkranen.
Skötsel och rengöring
Rengöring av filter
Då och då måste filtren kontrolleras och rengöras. Smutsiga filter försämrar diskresultatet.
VARNING
Kontrollera att maskinen är avstängd innan du rengör filtren.
1. Öppna luckan och ta ut underkorgen.
2. Diskmaskinens filtersystem består av ett
grovfilter ( A ), ett mikrofilter ( B ) och ett
platt filter. Öppna filtersystemet med
hjälp av handtaget som sitter på mikrofiltret.
3. Vrid handtaget ungefär ett 1/4 varv moturs och avlägsna filtersystemet.
4. Fatta grovfiltret ( A ) i handtaget med hålet och lossa det från mikrofiltret ( B ).
5. Rengör alla filter noggrant under rinnande vatten.
48
Skötsel och rengöring
6. Lossa det platta filtret som sitter i diskutrymmets botten och rengör det noggrant
på båda sidorna.
7. Sätt tillbaka det platta filtret i diskutrymmets botten och se till att det passas in
perfekt.
8. Sätt grovfiltret ( A ) i mikrofiltret ( B ) och
tryck ihop dem.
9. Sätt tillbaka filtersystemet och lås fast det
genom att vrida handtaget medurs så
långt det går. Kontrollera att det platta
filtret inte sticker upp ovanför diskutrymmets botten.
VARNING
Använd ALDRIG diskmaskinen utan filter. Felaktig montering av filtren resulterar i dåliga
diskresultat och kan skada maskinen.
Rengöring av spolarmar
Försök ALDRIG att ta bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna är igentäppta med matrester kan hålen rensas med en cocktailpinne.
Utvändig rengöring
Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa. Vid behov
kan ett neutralt rengöringsmedel användas. Använd aldrig produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel (aceton, trikloretylen eller liknande).
Invändig rengöring
Rengör regelbundet tätningarna runt luckan samt diskmedels- och sköljmedelsfacken med
en fuktig trasa.
Vi rekommenderar att du var tredje månad kör diskprogrammet för hårt smutsad disk med
diskmedel, men utan disk.
Långa uppehåll
Om du inte tänker använda diskmaskinen under en längre period rekommenderar vi att du
gör så här:
1. Koppla loss maskinen från eluttaget och stäng vattenkranen.
2. Låt luckan stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.
3. Rengör maskinen invändigt.
Åtgärder vid frysrisk
Placera inte maskinen på en plats där det finns risk att temperaturen sjunker under 0 °C.
Om detta inte går att undvika: töm maskinen, stäng luckan, koppla loss tilloppsslangen och
töm slangen.
Vad ska jag göra om ...
49
Flytta maskinen
Om du måste flytta maskinen (om du t.ex. byter bostad):
1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss slangarna för vattentillförsel och tömning.
4. Dra ut maskinen tillsammans med slangarna.
Luta inte maskinen under transport.
Vad ska jag göra om ...
Diskmaskinen startar inte eller stoppar under drift. Vissa problem beror på bristande underhåll eller förbiseenden och kan lösas med hjälp av anvisningarna i nedanstående tabell,
utan att en servicetekniker tillkallas.
Stäng av diskmaskinen och gå igenom följande förslag på korrigerande åtgärder.
Felkod och problem
Möjliga orsaker och åtgärder
• Kontrollampan för det pågående programmet • Vattenkranen är blockerad eller belagd med
blinkar kontinuerligt
kalk.
• Den spetsformade optiska signalen blinkar
Rengör vattenkranen.
•
visas på displayen.
• Vattenkranen är stängd. Öppna vattenkranen.
• Intermittent ljudsignal
• Filtret (i förekommande fall) i den gängade
Diskmaskinen fylls inte med vatten.
slangkopplingen vid tilloppsventilen är igentäppt.
Rengör filtret i slangkopplingen.
• Tilloppsslangen har inte dragits rätt eller är
vikt eller hopklämd.
Kontrollera anslutningen av tilloppsslangen.
• Kontrollampan för det pågående programmet • Avloppsmuffen är blockerad.
blinkar kontinuerligt
Rengör avloppsmuffen.
• Den spetsformade optiska signalen blinkar
• Tömningsslangen har inte dragits rätt eller är
•
visas på displayen.
vikt eller hopklämd.
• Intermittent ljudsignal
Kontrollera anslutningen av tömningsslangDiskmaskinen tömmer inte vattnet.
en.
• Kontrollampan för det pågående programmet • Stäng vattenkranen och kontakta vår lokala
blinkar kontinuerligt
serviceavdelning.
• Den spetsformade optiska signalen blinkar
•
visas på displayen.
• Intermittent ljudsignal
Översvämningsskyddet är aktiverat.
50
Vad ska jag göra om ...
Felkod och problem
Programmet startar inte.
Möjliga orsaker och åtgärder
• Luckan till diskmaskinen är inte stängd ordentligt. Stäng luckan.
• Stickkontakten sitter inte i eluttaget. Sätt i
stickkontakten.
• Säkringen har bränt i hushållets säkringsskåp.
Byt ut säkringen.
• Fördröjd start har ställts in.
Avbryt startfördröjningen om disken skall diskas omedelbart.
Blinkningen hos den spetsformade optiska signalen på golvet nedanför diskmaskinens lucka
syns inte om maskinen har installerats högre upp med en skåplucka monterad i linje med
maskinens front.
Sätt på diskmaskinen när dessa kontroller har utförts. Programmet fortsätter från den punkt
där det avbröts.
Kontakta vår serviceavdelning om problemet eller felkoden återkommer.
Kontakta vår lokala serviceavdelning för information om felkoder som inte beskrivs i ovanstående tabell. Uppge diskmaskinens modell (Mod.), produktnummer (PNC) och serienummer (S.N.).
Denna information finner du på typskylten som sitter på sidan av luckan till diskmaskinen.
För att du alltid skall ha dessa uppgifter till hands rekommenderar vi att du antecknar dem
här:
Mod. (modell): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC (produktnr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. (serienr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskresultaten är inte tillfredsställande
Disken är inte ren.
• Fel diskprogram har valts.
• Disken har ställts på ett sådant sätt att vattnet
inte når alla ytor. Korgarna får inte överfyllas.
• Spolarmarna kan inte rotera fritt eftersom
disken har placerats felaktigt.
• Filtren i diskutrymmets botten är smutsiga eller felaktigt monterade.
• För lite eller inget diskmedel alls har använts.
• Om det är kalkavlagringar på disken: saltbehållaren är tom eller vattenavhärdaren är inställd på fel nivå.
• Anslutningen av tömningsslangen är felaktig.
• Locket till saltbehållaren är inte stängt ordentligt.
Disken är våt och glanslös.
• Sköljmedel har inte använts.
• Sköljmedelsfacket är tomt.
Det är ränder, mjölkaktiga fläckar eller en blåak- • Minska sköljmedelsdoseringen.
tig beläggning på glas och porslin.
Tekniska data
51
Diskresultaten är inte tillfredsställande
Vattendroppar har torkat in på glas och porslin. • Öka sköljmedelsdoseringen.
• Diskmedlet kan också vara orsaken. Kontakta
tillverkarens kundtjänst.
Kontakta vår lokala serviceavdelning om problemet kvarstår efter alla dessa kontroller.
Tekniska data
Mått
Bredd - höjd - djup (cm)
44,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Elektrisk anslutning - Nätspän- Information om den elektriska anslutningen ges på typskylten
ning - Total effekt - Säkring
som sitter på innerkanten av luckan till diskmaskinen.
Vattentryck
Min. - Max. (MPa)
0,05 - 0,8
Kapacitet
Kuvert
9
Max. vikt
kg
35
Installationsanvisning
Installation
VARNING
Allt arbete avseende elektricitet och/eller rörläggning som krävs för att installera denna
maskin skall utföras av en behörig elektriker och/eller rörmokare eller annan kompetent
person.
Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du ställer diskmaskinen på plats.
Placera om möjligt diskmaskinen intill en vattenkran och ett avlopp.
Denna diskmaskin är avsedd att installeras under en köksbänk eller en bänkskiva.
Obs! Följ noga anvisningarna på medföljande mall för inbyggnad av maskinen och montering av panelen.
Några ytterligare öppningar för ventilation av diskmaskinen krävs inte. Det enda som behövs
är öppningar för tilloppsslangen, tömningsslangen och nätkabeln.
Diskmaskinen har justerbara fötter så att maskinens höjd kan regleras.
Diskmaskinen måste kopplas loss från eluttaget före varje åtgärd som inbegriper åtkomst
till maskinens interna komponenter.
När du ställer maskinen på plats, se till att tilloppsslangen, tömningsslangen och nätkabeln
inte böjs eller kläms.
Förankring vid angränsande enheter
Diskmaskinen måste säkras så att den inte kan välta.
Se därför till att bänken som maskinen placeras under är förankrad vid en fast struktur
(angränsande köksskåp, vägg).
52
Installation
Avvägning
Diskmaskinen måste stå helt plant för att garantera att luckan stängs ordentligt och att
lucktätningen håller tätt. När maskinen står helt plant fastnar inte luckan vid någon sida
av skåpet. Om luckan inte stänger ordentligt, lossa eller dra åt de justerbara fötterna tills
maskinen står helt i våg.
Vattenanslutning
Anslut till en kallvattenledning. Om anslutning görs till en varmvattenledning är den högsta
tillåtna temperaturen 60°C. Det är inte alltid effektivt att ansluta till en varmvattenledning,
diskprogrammet förkortas vilket inte är bra för mycket smutsigt diskgods.
Anslutningsmuttern som sitter på maskinens hölje passar för en 3/4" anslutning eller för
en snabbkoppling som till exempel Press-block.
Vattentrycket skall vara inom de gränser som anges i "Tekniska data". Det lokala tekniska
kontoret ge dig uppgifter om medelvattentrycket på din ort.
Påfyllningsslangen får inte böjas, klämmas eller trassla in sig när den ansluts.
Diskmaskinens påfyllningsslang och avloppsslang kan vändas antingen till höger eller vänster för att passa installationen.
Anslutningsmuttern skall vara korrekt monterad för att undvika läckage.
(Observera! Alla diskmaskinsmodeller har INTE påfyllnings- och avloppsslangar med anslutningsmutter. I detta fall är detta inte möjligt). Om diskmaskinen ansluts till nya rör eller
till rör som inte har använts på länge, bör du spola vatten några minuter innan anslutning
för vatten görs.
Använd INTE anslutningsslangar som tidigare har använts för en gammal maskin.
Denna diskmaskin har ett säkerhetssystem vilket förhindrar att använt diskvatten kan rinna
tillbaka i dricksvattensystemet. Denna maskin överensstämmer med tillämpliga bestämmelser för rörmokeriverksamhet.
Slang för påfyllning av vatten med säkerhetsventil
När den tvåskiktiga påfyllningsslangen har anslutits sitter säkerhetsventilen närmast vattenkranen. Därför är påfyllningsslangen bara under tryck när vatten fylls på. Om påfyllningsslangen börjar läcka under fyllning stänger säkerhetsventilen av vattnet.
Var försiktig vid installation av påfyllningsslangen:
• Elkabeln för säkerhetsventilen ligger i den tvåskiktiga påfyllningsslangen. Doppa inte
påfyllningsslangen eller säkerhetsventilen i vatten.
• Drag genast ur stickkontakten om påfyllningsslangen eller säkerhetsventilen är skadade.
• En skadad påfyllningsslang med säkerhetsventil får bara bytas av en specialist eller av
Electrolux Service.
• Placera påfyllningsslangen så att den aldrig ligger högre än säkerhetsventilens botten.
Installation
53
VARNING
Varning! Farlig spänning.
Anslutning av avloppsslang
Ändan av avloppsslangen kan anslutas på följande sätt:
1. Till diskbänkens avlopp, fastsatt på bänkens undersida. Detta förhindrar att avloppsvatten från diskbänken rinner in i diskmaskinen.
2. Till ett rör med dräneringsshål, minsta inre diameter 4 cm.
Avloppsanslutningen skall vara på en höjd mellan
30 cm (minimum) och 100 cm (maximum) från
diskmaskinens botten.
Avloppsslangen kan ligga antingen till höger eller
till vänster om diskmaskinen.
Kontrollera att slangen inte är böjd eller klämd eftersom detta kan hindra eller minska tömningen
av vatten
Diskbänkens propp skall inte vara isatt när maskinen tömmer eftersom detta kan orsaka att vatten rinner tillbaka in i maskinen.
Om du använder en förlängning till avloppsslangen får den inte vara längre än 2 meter och
dess innerdiameter får inte vara mindre än den medföljande slangens.
Dessutom får inte innerdiametern på kopplingarna för anslutning till avloppet ha mindre
diameter än de på den medföljande slangen.
Vid anslutning av avloppsslangen till ett vattenlås
under diskbänken, skall hela plastmembranet(A) tas bort . Om inte hela membranet tas bort
kan detta resultera i att matpartiklar fastnar och
blockerar avloppsvattnet.
Våra maskiner har en säkerhetsanordning som
förhindrar att smutsigt vatten rinner tillbaka in i
maskinen. Om din diskbänks avlopp har ett "vattenlås" monterat kan detta förhindra en korrekt
avtappning av diskmaskinen. Vi rekommenderar
därför att det tas bort.
54
Miljöhänsyn
Elektrisk anslutning
VARNING
Säkerhetsbestämmelserna kräver att maskinen är jordad.
Kontrollera, liksom när maskinen används första gången, att spänning och ström på installationsplatsen överensstämmer med de som är angivna på typskylten.
Säkringsstorlek finns också angivet på typskylten.
Sätt alltid i maskinens stickkontakt i ett riktigt installerat jordat uttag. Använd inte kopplingsdosor, kontakter och förlängningskablar.
Detta kan innebära brandrisk på grund av överhettning.
Flytta vid behov eluttaget. Kontakta Electrolux Service om elsladden behöver bytas.
Stickkontakten skall vara åtkomlig efter installation av diskmaskinen.
Drag aldrig i sladden när maskinen skall skiljas från elnätet. Tag alltid i kontakten.
Tillverkaren ansvarar inte för fel uppkomna på grund av åsidosättande av ovanstående
säkerhetsanvisningar.
Miljöhänsyn
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastkomponenterna är märkta
med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i härför avsedda behållare på
kommunens sopstationer.
VARNING
När en maskin inte längre skall användas:
• Koppla loss maskinen från eluttaget.
• Klipp av nätkabeln och stickkontakten och kassera dem.
• Kassera lucklåset. Detta gör att barn inte kan bli innestängda i maskinen med risk för
deras liv.
55
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.fi
117954820-00-032009
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.aeg-electrolux.se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising