Zanussi | ZDTS401 | User manual | ZANUSSI ZDTS401 Kasutusjuhend

ZANUSSI ZDTS401 Kasutusjuhend
ET
Kasutusjuhend
Nõudepesumasin
ZDTS401
2
Sisukord
Ohutusinfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Juhtpaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Pesuprogrammid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Seadme kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Veepehmendaja kasutamine _ _ _ _ _ _ _ 8
Nõudepesusoola kasutamine _ _ _ _ _ _ _ 9
Loputusabi kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Söögiriistade ja nõude paigutamine _ _ 10
Pesuaine kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Multitab funktsioon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Pesuprogrammi valimine ja
käivitamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Puhastus ja hooldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mida teha, kui... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehnilised andmed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jäätmekäitlus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Paigaldamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veeühendus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elektriühendus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13
14
15
17
17
18
18
19
Jäetakse õigus teha muutusi
Ohutusinfo
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks
õiget kasutamist lugege kasutusjuhend
hoolikalt läbi, enne kui paigaldate seadme ja
kasutate seda esimest korda. Hoidke need
juhised alati masina juures, ka siis, kui muu‐
date selle asukohta või müüte masina maha.
Kasutajad peavad olema hästi tuttavad ma‐
sina töö ja ohutusfunktsioonidega.
Õige kasutamine
• See masin on ettenähtud ainult koduseks
kasutamiseks.
• Kasutage masinat ainult nende majapida‐
mistarvikute puhastamiseks, mida võib
nõudepesumasinas pesta.
• Ärge pange masinasse lahusteid, kuna
need võivad plahvatada.
• Pange noad ja kõik teravate otstega ese‐
med söögiriistade korvi teravad otsad suu‐
natud alla. Vastasel korral asetage need
horisontaalselt ülemisse korvi.
• Kasutage ainult nõudepesumasinatele so‐
bivaid tooteid (pesuaineid, sool ja loputus‐
vahend).
• Kui avate ukse ajal, mil masin töötab, võib
välja paiskuda kuuma auru ja sellega
kaasneb naha põletamise oht.
• Ärge võtke nõusid masinast välja enne pe‐
suprogrammi lõppu.
• Kui pesuprogramm on lõppenud, võtke toi‐
tepistik pistikupesast välja ja sulgege vee‐
kraan.
2
• Masinat tohib remontida ainult volitatud
hooldustehnik. Kasutage ainult originaal
varuosi.
• Vigastuste ja masina kahjustamise välti‐
miseks ärge parandage masinat ise. Pöör‐
duge alati kohalikku teeninduskeskusse.
Üldine ohutus
• Isikud (sh lapsed), kellel on vähenenud
füüsilised, sensoorsed, vaimsed võimed
või kellel puuduvad vastavad kogemused
ja teadmised, ei tohi masinat kasutada. Kui
nad masinaga töötavad, peab nende üle
teostama järelvalvet isik, kes vastutab
nende turvalisuse eest.
• Järgige nõudepesumasina pesuaine toot‐
ja juhiseid, et vältida silmade, suu ja kõri
põletamist.
• Ärge jooge nõudepesumasina vett. Pe‐
suainejäägid võivad masinasse jääda.
• Vigastuste vältimiseks ning et mitte komis‐
tada vastu avatud ust, pange uks alti kinni,
kui te masinat ei kasuta.
• Ärge istuge ega seiske lahtisel uksel.
Lapseohutus
• Seda masinat tohivad kasutada ainult täis‐
kasvanud. Laste üle peab olema järelval‐
ve, veendumaks, et nad ei mängiks masi‐
naga.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaama‐
tus kohas. Lämbumisoht.
• Hoidke kõiki pesuaineid kindlas kohas. Är‐
ge lubage lastel pesuaineid puutuda.
• Hoidke lapsed masinast eemal, kui uks on
lahti.
Paigaldamine
• Veenduge, et masinal ei ole transpordi‐
kahjustusi. Ärge ühendage defektset ma‐
sinat. Vajadusel pöörduge tarnija poole.
• Enne esimest kasutamist eemaldage kogu
pakend.
• Elektriühenduse peab teostama kvalifit‐
seeritud ja pädev isik.
• Torutöödö peab teostama kvalifitseeritud
ja pädev isik.
• Ärge muutke spetsifikatsioone ega tehke
toote juures muudatusi. Vigastusoht ja ma‐
sina kahjustamise oht.
• Ärge kasutage masinat:
– kui toitekaabel või veevoolikud on de‐
fektsed,
– kui juhtpaneel, tööpind või sokli piirkond
on kahjustatud, nii et masina sisemusele
on võimalik ligi pääseda.
Võtke ühendust kohaliku teeninduskesku‐
sega, kust saate edasisi juhiseid.
• Ärge puurige masina külgedesse auke,
vältimaks hüdrauliliste ja elektriliste kom‐
ponentide kahjustamist.
Hoiatus Järgige tähelepanelikult elektrija veeühendust puudutavaid juhiseid.
Juhtpaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
Sisse/välja nupp
Digitaalne ekraan
Programmi valikunupp
Viitstardi nupp
Multitab-nupp
Tühistamise nupp / (Cancel)
Märgutuled
Funktsiooninupud
3
Märgutuled
1)
1)
Märgutuli süttib, kui soolakonteinerisse tuleb
soola panna. Vt ptk 'Nõudepesumasina soo‐
la kasutamine'.
Soolal märgutuli võib põleda mitu tundi, kuid
see ei kahjusta masina toimimist.
Märgutuli süttib, kui on vaja lisada loputus‐
vahendit. Vt ptk 'Loputusvahendi kasutami‐
ne'.
1) Kui pesuprogramm käib, siis märgutuli ei põle.
Viitstardi nupp
Helisignaalid
Kasutage viitstardi nuppu pesuprogrammi
käivitamiseks 1-tunnise intervalliga 1 kuni 19
tunnini. Vaadake osa "Pesuprogrammi mää‐
ramine ja käivitamine".
Kuulete helisignaali:
• Pesuprogrammi lõpus.
• Veepehmendi taseme seadistamise ajal.
• Masina rikke korral.
Helisignaalid on tehasepoolselt sisse lülita‐
tud.
Helisignaalide deaktiveerimiseks toimige
järgmiselt:
1. Lülitage masin sisse.
2. Veenduge, et masin on seaderežiimis.
3. Vajutage ja hoidke funktsiooninuppe B ja
C, kuni funktsiooninuppude A, B ja C mär‐
gutuled hakkavad vilkuma.
4. Vajutage funktsiooninuppu C.
– Funktsiooninuppude A ja B märgutuled
kustuvad.
– Funktsiooninupu C märgutuli vilgub.
– Digitaalsel ekraanil on seadistus.
Digitaalne ekraan
Ekraanil on:
• Veepehmendi reguleeritud tase.
• Loputusvahendi sahtli aktiveerimine/deak‐
tiveerimine (ainult juhul, kui multitab-funkt‐
sioon on sisse lülitatud).
• Valitud pesuprogrammile vastav number.
• Programmi lõpuni jäänud aeg.
• Pesuprogrammi lõpp.
• Viitstardi tundide arv.
• Rikkekoodid.
• Helisignaalide aktiveerimine/deaktiveeri‐
mine.
Multitab nupp
Multitab-funktsiooni aktiveerimiseks/deakti‐
veerimiseks vajutage nuppu. Vaadake osa
"Multitab-funktsioon".
Helisignaa‐
lid deakti‐
veeritud
Funktsiooninupud
Helisignaa‐
lid aktiveeri‐
tud
Kasutage funktsiooninuppe järgmisteks toi‐
minguteks:
• Veepehmendi seadistamine. Vt ptk 'Vee‐
pehmendi seadistamine'.
• Helisignaalide aktiveerimine/deaktiveeri‐
mine. Vt alajaotust 'Helisignaalid'.
• Loputusvahendi sahtli deaktiveerimiseks/
aktiveerimiseks, kui multitab-funktsioon on
sisse lülitatud. Vt ptk 'Multitab-funktsioon'.
4
Helisignaalid on aktiveeritud.
5. Vajutage uuesti funktsiooninuppu C.
– Digitaalsel ekraanil on uus seadistus.
Helisignaalid on deaktiveeritud.
6. Toimingu salvestamiseks lülitage masin
välja.
Helisignaalide aktiveerimiseks toimige järg‐
miselt:
1. Korrake ülaltoodud protseduuri, kuni di‐
gitaalsele ekraanile kuvatakse vajalik
seadistus.
Seaderežiim
Masin on seaderežiimis, kui: .
• Programmi valiku märgutuli põleb.
• Digitaalsel ekraanil on horisontaalsed joo‐
ned (- -).
Masin peab olema seaderežiimis järgmis‐
teks toiminguteks:
– Pesuprogrammi valimine.
– Veepehmendi taseme seadistamine.
– Helisignaalide aktiveerimine/deaktiveeri‐
mine.
– Loputusvahendi jagaja deaktiveerimiseks/
aktiveerimiseks.
Kui:
• Programmi valiku märgutuli põleb.
• Digitaalsel ekraanil on programmi kestvus
(minutites).
Tühistage programm seaderežiimi tagasi‐
pöördumiseks. Vt ptk "Pesuprogrammi sea‐
distamine ja käivitamine".
Optiline signaal
Pärast pesuprogrammi starti ilmub masina
ukse alla põrandale optiline signaal.
Kui masin on paigaldatud kõrgemale, köögi‐
mööbli uksega samale joonele, ei ole optilist
signaali näha.
Optiline signaal
Põleb
punane
märgutu‐
li.
Pesuprogrammi käivitumise
märk. Punane tuli jääb pesu‐
programmim ajaks põlema.
Punane
Märk rikkest.
märgutuli
vilgub.
Punane
Pesuprogrammi lõpu märk.
märgutuli
kustub.
Pesuprogrammid
Pesuprogrammid
Programm
Mustuse aste
Pestavate esemete
tüüp
Programmi kirjeldus
1
Kõik
Osaline koormus
(lõpetatakse hiljem
samal päeval).
2
Tugev mustus
Keraamika, söögi‐
Eelpesu
riistad, potid ja pan‐ Põhipesu kuni 70°C
nid
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
3
Kõik
Keraamika, söögi‐
Eelpesu
riistad, potid ja pan‐ Põhipesu kuni 45°C või 70°C
nid
1 või 2 vaheloputust
Lõpploputus
Kuivatamine
1)
1 külm loputus (et hoida ära
toidujääkide kokkukleepumi‐
ne).
Selle programmi puhul ei ole
pesuainet vaja.
5
Programm
Mustuse aste
Pestavate esemete
tüüp
Programmi kirjeldus
4
Normaalne
mustus
Keraamika ja söögi‐ Eelpesu
riistad
Põhipesu kuni 65°C
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
5
Tugev mustus
Keraamika, söögi‐
Eelpesu
riistad, potid ja pan‐ Põhipesu kuni 70°C
nid
2 vaheloputust
Lõpploputus
Kuivatamine
6
Normaalne /
kerge määrdu‐
mine
Keraamika ja söögi‐ Põhipesu kuni 65°C
riistad
Lõpploputus
Normaalne
mustus
Keraamika ja söögi‐ Eelpesu
riistad
Põhipesu kuni 50°C
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
8
Kerge mustus
Keraamika ja söögi‐ Põhipesu kuni 50°C
riistad
1 vaheloputus
Lõpploputus
9
Normaalne /
kerge määrdu‐
mine
Õrnad söögiriistad
ja klaasnõud
2)
7
3)
Põhipesu kuni 45°C
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
1) Auto-programmi ajal määratakse nõude määrdumisstase vee läbipaistvuse põhjal. Programmi kestvus
ja tarbimisväärtused võivad muutuda. See oleneb sellest, kas masin on täis või mitte ning nõude
määrdumisastmest. Masin reguleerib põhipesu ajal veetemperatuuri automaatselt.
2) See on parim igapäevane programm kasutamiseks mitte päris täis masina puhul. Ideaalne
neljaliikmelise perekonna jaoks, kes soovivad masinasse panna ainult hommiku- ja õhtusöögi nõud ja
söögiriistad.
3) Testimisprogramm testimisinstituutide jaoks. Palun vt testi andmeid juuresolevalt eraldi infolehelt.
Tarbimisväärtused
6
Programm
Kestvus (minutit)
Energia (kWh)
Vesi (liitrites)
1
12
0,1
3,5
Programm
Kestvus (minutit)
Energia (kWh)
Vesi (liitrites)
2
120-130
1,2-1,4
14-15
3
90-125
0,9-1,3
10-19
4
90-100
1,1-1,2
15-16
5
80-90
1,5-1,7
18-20
6
30
0,8
8
7
160-170
0,8-0,9
12-13
8
45-55
0,8-0,9
10-11
9
65-75
0,6-0,7
11-12
Vee surve ja temperatuur, vooluvarus‐
tuse erinevused ja nõude kogus võivad neid
väärtusi muuta.
Seadme kasutamine
Vt protseduuri iga etapi kohta vastavaid juhi‐
seid.
1. Kontrollige, kas veepehmendi tase on
teie piirkonna vee kareduse jaoks õige.
Vajadusel määrake veepehmendi.
2. Täitke soolakonteiner nõudepesumasina
soolaga.
3. lisage looputusvahendi jaotajasse lopu‐
tusvahendit.
4. Asetage köögiriistad ja -nõud nõudepe‐
sumasinasse.
5. Määrake nõude tüübile ja määrdumisast‐
mele vastav õige pesuprogramm.
6. Pange pesuaine jagajasse õige kogus
pesuainet.
7. Käivitage pesuprogramm.
Kui te kasutate pesuainetablette, vaa‐
dake osa "Pesuaine kasutamine".
7
Veepehmendaja kasutamine
Veepehmendi eemaldab veest mineraalid ja
soolald. Mineraalid ja soolad võivad avalda‐
da masina tööle negatiivset mõju.
Vee karedust mõõdetakse ekvivalentskaala‐
des:
• Saksa astmed (dH°),
• Prantsuse astmed (°TH),
• mmol/l (millimooli liitir kohta - vee kareduse
rahvusvaheline ühik),
• Clarke.
Doseerige veepehmendit vastavalt oma piir‐
konna vee karedusele. Vajadusel pöörduge
kohaliku veefirma poole.
Vee karedus
Vee kareduse määramine
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
käsitsi
elektrooniliselt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1 1)
1) Soola ei ole vaja kasutada.
Te peate veepehmendaja määrama nii
käsitsi kui elektrooniliselt.
Käsitsi reguleerimine
Tehases on masin seatud asendile 2.
1
8
2
Seadke lüliti asendi‐
le 1 või 2.
Elektrooniline reguleerimine
Tehasepoolselt on nõudepesumasin
seatud tasemele 5.
1. Lülitage masin sisse.
2. Veenduge, et masin on seaderežiimis.
3. Vajutage ja hoidke funktsiooninuppe B ja
C, kuni funktsiooninuppude A, B ja C mär‐
gutuled hakkavad vilkuma.
4. Vabastage funktsiooninupud B ja C.
5. Vajutage funktsiooninuple A.
– Funktsiooninuppude B ja C märgutuled
kustuvad.
– funktsiooninupu A märgutuli jääb vilku‐
ma.
– Digitaalsel ekraanil on hetke seadistus.
– Kuulete helisignaali:
Näide: digitaalsele ekraanile kuvatakse
/ 5 katkendlikku helisignaali = tase 5.
6. Vajutage üks kord funktsiooninupule A, et
suurendada veepehmendi taset ühe ast‐
me võrra.
7. Toimingu salvestamiseks vajutage sisse/
välja nupule.
Nõudepesusoola kasutamine
Ettevaatust Kasutage ainult
nõudepesumasina soola.
Nõudepesumasinaga sobimatu sool
kahjusstab veepehmendit.
5
6
Soolakonteinerit soolaga täites on nor‐
maalne, et vesi üle voolab.
1
2
Veenduge, et soola sahtlist väljaspool ei
oleks ühtegi soolatera. Sool, mis jääb
mõneks ajaks paaki, puurib paaki auke. Soo‐
vitatakse alustada pesuprogrammi koheselt
pärast soolakonteineri täitmist. See takistab
korrosiooni tekkimist mahaläinud soola tõttu.
Kui määrate elektrooniliselt veepehmendi ta‐
semeks 1, ei jää soola märgutuli põlema.
3
Valage soola kontei‐
nerisse 1 ll vett (ai‐
nult esimest korda).
4
Loputusabi kasutamine
Ettevaatust Kasutage ainult
nõudepesumasinatele ette nähtud
loputusvahendit.
Loputusvahendi jagaja täitmiseks toimige
järgmiselt:
1
2
9
vedelat pesuainet). Masina kahjustamise
oht.
Reguleerige loputusvahendi kogust.
3
Loputusvahendi te‐
haseseadistus on 4.
Annuse suurenda‐
miseks või vähenda‐
miseks vt alalõiku
'Mida teha, kui...'
4
Ettevaatust Ärge valage
loputusvahendi jagajasse muid tooteid
(nt nõudepesumasina puhastusvahendit,
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Kasulikke vihjeid ja näpunäiteid
Ettevaatust Kasutage masinat ainult
nende majapidamistarvikute
puhastamiseks, mida võib
nõudepesumasinas pesta.
Ärge kasutage masinat vett imavate eseme‐
te puhastamiseks (käsnad, lapid jne.).
• Enne söögiriistade ja nõude masinasse
panemist toimige järgmiselt:
– eemaldage kõik toidujäägid ja kogu
praht,
– leotage nõudel olevaid kinnipõlenud toi‐
dujääke.
• Söögiriistu ja nõusid masinasse pannes
toimige järgmiselt:
– õõnsad esemed (nt tassid, klaasid ja
pannid) pange masinasse avaus suuna‐
tud alla,
– veenduge, et vesi ei koguneks kontei‐
nerisse ega sügavale põhja,
– veenduge, et söögiriistad ja nõud ei
oleks üksteise sees,
– veenduge, et söögiriistad ja nõud ei
oleks üksteise peal,
– veenduge, et klaasid ei puutuks vastu
teisi klaase,
– pange väikesed objektid söögiriistade
korvi.
10
• Plastmassist esemed ja kõrbemiskindla
kattega nõudele kipub jääma veetilkasid.
Plastist esemed ei kuiva nii hästi kui port‐
selanist ja terasest esemed.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed ei liiguks.
Ettevaatust Enne pesuprogrammi
käivitamist veenduge, et pihusti tiivik
saaks vabalt liikuda.
Hoiatus Alatu sulgege uks pärast nõude
sissepanemist või väljavõtmist. Lahtine
uks võib olla ohtlik.
1
Seadke serveeri‐
misnõud ja suured
kaaned ümber alu‐
mise korvi serva.
2
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
Kui panete suured vaagnad alumisse korvi,
seadke ülemine korv kõigepealt kõrgemale.
Nõude maksimaalne kõrgus
ülemises
korvis
3
Alumise korvi teravi‐
ke rea võib alla vaju‐
tada, et panna korvi
potte, panne ja
kausse.
1
alumises
korvis
Ülemine po‐
sitsioon
20 cm
31 cm
Alumine po‐
sitsioon
24 cm
27 cm
Ülemise korvi seadmiseks kõrgemale toimi‐
ge järgmiselt:
1. Tõmmake korv lõpuni välja.
2. Tõstke kaks külge ettevaatlikult üles, kuni
mehhanism rakendub ja korv on stabiilne.
2
Kasutage söögiriistade resti. Kui söögi‐
riistade mõõtmed ei võimalda resti ka‐
sutada, võtke see ära.
1
Ülemise korvi seadmiseks madalamale toi‐
mige järgmiselt:
1. Tõmmake korv lõpuni välja.
2. Tõstke kaks külge ettevaatlikult üles.
3. Hoidke mehhanismi kinni ja laske sel ae‐
glaselt tagasi langeda.
1
2
Seadke esemed nii, Pikemate esemete
et vesi puudutaks
puhul lükake tassi‐
kõiki pindu.
restid üles.
Ettevaatust
• Ärge tõstke ega langetage korvi ainult
ühest küljest.
• Kui korv on ülemises positsioonis, ärge
pange tasse tassirestidele.
Pesuaine kasutamine
Kasutage ainult nõudepesumasinatele
sobivaid pesuaineid (pulber, vedelik või
tablett).
Järgige pakendil olevaid andmeid:
• tootja annustamissoovitused,
• säilitamissoovitused.
11
Saastamise vähendamiseks ärge kasu‐
tage pesuainet rohkem kui vaja.
5
2
1
3
Valage pesuaine
sahtlisse ( A) pe‐
suainet.
6
Erinevatel pesuainetel on erinev lahus‐
tumisaeg. Mõnede pesuaine tabletid ei
anna lühikeste pesuprogrammidega pari‐
maid tulemusi. Et pesuaine täielikult eemal‐
dada, kasutage pesuaine tablettidega pikki
pesuprogramme.
4
Kui kasutate eelpe‐
su faasiga pesupro‐
grammi, pange ka
eelpesu sahtlisse
pesuvahendit ( B).
Multitab funktsioon
Multitab-funktsioon on mõeldud kombineeri‐
tud pesuainetablettidele.
Need tabletid sisaldavad pesuainet, loputus‐
vahendit ja pesumasina soola. Mõned sisal‐
davad ka muid aineid.
Kontrollige ka, kas need tabletid sobivad teie
vee karedusega. Lugege kindlasti tootja ka‐
sutusjuhiseid.
Kui kasutate Multitab-funktsiooni, jääb see
kuni väljalülitamiseni sisse.
Multitab-funktsioon peatab automaatselt lo‐
putusvahendi ja soola eraldumise. Loputus‐
vahendi ja soola märgutuled on deaktiveeri‐
tud.
Programmi kestus võib Multitab-funktsiooni‐
ga pikeneda.
Aktiveerige või deaktiveerige Multitab12
funktsioon enne pesuprogrammi käivitamist.
Programmi ajal ei ole võimalik Multitab-funkt‐
siooni aktiveerida või deaktiveerida. Tühista‐
ge pesuprogramm ja käivitage see uuesti.
Multitab-funktsiooni aktiveerimiseks:
• Vajutage multitab nuppu. Multitab märgu‐
tuli süttib põlema.
Multitab-funktsiooni deaktiveerimiseks:
• Vajutage multitab nuppu. Multitab märgu‐
tuli kustub.
Kui kuivatamistulemused ei rahulda, toi‐
mige järgmiselt:
1. Lisage loputusvahendi dosaatorisse lo‐
putusvahendit.
2. Aktiveerige loputusvahendi dosaator.
3. Määrata loputusvahendi annus asendis‐
se 2.
• Kui Multitab-funktsioon on aktiveeritud,
siis saate aktiveerida või deaktiveerida ai‐
nult loputusvahendi dosaatorit.
Loputusvahendi jagaja deaktiveerimiseks/
aktiveerimiseks:
1. Lülitage masin sisse.
2. Veenduge, et masin on seaderežiimis.
3. Vajutage ja hoidke funktsiooninuppe B ja
C.
– Funktsiooninuppude A, B ja C märgu‐
tuled hakkavad vilkuma.
4. Vajutage funktsiooninuple B.
– Funktsiooninuppude A ja C märgutuled
kustuvad.
– Funktsiooninupu B märgutuli jääb vil‐
kuma.
– Digitaalsel ekraanil on seadistus.
Loputusvahendi ja‐
gaja deaktiveeritud
Loputusvahendi ja‐
gaja aktiveeritud
5. Vajutage uuesti funktsiooninuple B.
– Digitaalsel ekraanil on uus seadistus.
6. Toimingu salvestamiseks lülitage masin
välja.
2.
3.
4.
5.
6.
Tavalise pesuvahendi kasutamiseks:
1. Deaktiveerige Multitab-funktsioon.
Paigaldage uuesti soola- ja loputusva‐
hendi dosaatorid.
Reguleerige veekareduse kõrgeimale ta‐
semele.
Käivitage pesuprogramm ilma nõudeta.
Doseerige veepehmendit vastavalt oma
piirkonna vee karedusele.
Reguleerige loputusvahendi kogust.
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
Määrake pesuprogramm, kui uks on
praokil. Pesuprogramm käivitub alles
siis, kui olete ukse sulgenud. Selle ajani on
võimalik seadistusi muuta.
Pesuprogrammi määramiseks ja käivitami‐
seks toimige järgmiselt:
1. Lülitage masin sisse.
2. Veenduge, et masin on seaderežiimis.
3. Vajutage uuesti programmi valikunupule,
kuni digitaalsele ekraanile kuvatakse va‐
jaliku programmi number. Vt ptk 'Pesu‐
programmid'.
4. Sulgege uks.
– Pesuprogramm käivitub.
Kui pesuprogramm käib, ei saa pro‐
grammi muuta. Tühistage pesupro‐
gramm
Viitstardiga pesuprogrammi määramine
ja käivitamine
1. Vajutage sisse/välja nupule.
2. Määrake pesuprogramm.
3. Vajutage viitstardi nupule, kuni ekraanile
kuvatakse pesuprogrammi vajalik viits‐
tart.
4. Sulgege uks.
– Algab viitstardi mahalugemine.
– Viitstardi mahalugemine väheneb 1
tunni kaupa.
– Kui mahalugemine on lõppenud, käivi‐
tub pesuprogramm automaatselt.
Ärge avage mahalugemise ajal ust, et
mahalugemine ei katkeks. Kui panete
ukse uuesti kinni, jätkub mahalugemine kat‐
kestatud kohast.
13
Viitstardi tühistamine
1. Vajutage ja hoidke tühistusnuppu, kuni
digitaalsele ekraanile kuvatakse kaks ho‐
risontaalset joont.
– Kui tühistate viitstardi, tühistate ka pe‐
suprogrammi.
2. Määrata uus pesuprogramm.
Hoiatus Katkestage või tühistage
pesuprogramm ainult vajaduse korral.
Ettevaatust Avage uks ettevaatlikult.
Tuline aur võib välja paiskuda.
Pesuprogrammi katkestamine
Avage uks.
• Programm peatub.
Sulgege uks.
• Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Pesuprogrammi tühistamine
1. Vajutage ja hoidke tühistusnuppu, kuni
digitaalsele ekraanile kuvatakse kaks ho‐
risontaalset joont.
Sel ajal saab sooritada järgmised toimingud:
1. Lülitada masin välja.
2. Määrake uus pesuprogramm.
Valage pesuaine sahtlisse pesuainet, enne
kui määrate uue pesuprogrammi.
Pesuprogrammi lõpp
Lülitage masin välja järgmistel tingimustel:
• Masin seiskub automaatselt.
• Programmi lõpu helisignaal töötab.
1. Avage uks.
– Digitaalsel ekraanil on 0.
2. Vajutage sisse/välja nupule.
3. Et kuivatamistulemused oleksid pare‐
mad, hoidke ust mõni minut praokil, enne
kui võtate nõud välja.
Enne nõude masinast väljavõtmist laske neil
jahtuda. Tulised nõud võivad kergelt katki
minna.
Ooterežiim
Kui masinat ei lülitata pesuprogrammi lõpus
välja, läheb masin automaatselt ooterežiimi.
Ooterežiimis on energiatarbimine väiksem.
Kolm minutit pärast programmi lõppu kustu‐
vad kõik märgutuled ja digitaalsele ekraanile
kuvatakse üks horisontaalne riba.
Vajutage ühte nuppudest (mitte sisse/välja
nuppu), et minna tagasi programmi lõpu re‐
žiimile.
Puhastus ja hooldus
Hoiatus Enne puhastamist lülitage
masin välja.
Filtrite puhastamine
Tähtis Ärge kasutage masinat ilma filtriteta.
Veenduge, et filtrid on õigesti paigaldatud.
Vale paigaldus põhjustab halbu
pesemistulemusi ja kahjustab masinat.
1
14
2
Puhastage filtreid A,
B ja C põhjalikult
voolava vee all.
4
3
Filtrite B ja C eemal‐ Eemaldage lamefil‐
damiseks keerake
ter A masina põh‐
käepidet umbes 1/4 jast.
pööret vastupäeva.
5
Pange filtrisüsteem
kohale. Filtrisüstee‐
mi lukustamiseks
keerake käepidet
päripäeva, kuni filt‐
ler lukustub asen‐
disse.
Tähtis Ärge eemaldage pihustitiivikuid.
Kui pihustitiivikutes olevad augud on ummis‐
tunud, eemaldage järelejäänud mustus ham‐
baorgiga.
Väline puhastamine
Puhastage masina välispinnad ja juhtpaneel
niiske pehme lapiga. Kasutage ainult neu‐
traalseid pesuaineid. Ärge kasutage abra‐
siivseid tooteid, küürimispadjandeid ega la‐
husteid (atysetoon, trikloroetüleen jne).
Ettevaatusabinõud külma vastu
Ettevaatust Ärge paigaldage masinat
ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C.
Tootja ei vastuta külmast tingitud kahjustuste
eest.
Kui see ei ole võimalik, tühjendage masin ja
pange uks kinni. Ühendage vee sissevõtu
voolik lahti ja tühjendage veest.
Mida teha, kui...
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Rikke korral püüdke kõigepealt ise problee‐
mile lahendus leida. Vt 'Mida teha, kui...'. Kui
te ei suuda probleemi ise lahendada, pöör‐
duge edasimüüja või teeninduskeskuse poo‐
le.
15
Vale kood ja rike
Võimalik põhjus ja lahendus
• katkendlik helisignaalid
• digitaalsel ekraanil on
Nõudepesumasin ei täitu veega
• Veekraan on blokeeritud või täis katlakivi.
Puhastage veekraan.
• Veekraan on kinni.
Avage veekraan.
• Vee sisselaskevooliku filter on ummistunud.
Puhastage filtrit.
• Vee sisselaskevooliku ühendus ei ole õige. Voolik
võib olla murtud või muljutud.
Veenduge, et ühendus on õige.
• katkendlik helisignaalid
• digitaalsel ekraanil on
Nõudepesumasin ei tühjene
veest
• Kraanikausi sifoon on ummistunud.
Puhastage kraanikausi sifoon.
• Vee tühjendusvooliku ühendus ei ole õige. Voolik võib
olla murtud või muljutud.
Veenduge, et ühendus on õige.
• katkendlik helisignaalid
• digitaalsel ekraanil on
Üleujutuse vastane seadis töö‐
tab
• Sulgege veekraan ja pöörduge kohalikku teenindus‐
keskusse.
Programm ei käivitu
• Masina uks ei ole kinni.
Sulgege uks.
• Toitepistik ei ole ühendatud.
Ühendage toitepistik.
• Maja kaitsmekarbis on kaitse läbi.
Vahetage kaitse välja.
• Määratud on viitstart.
Kui pesu tuleb kohe pesta, tühistage viitstart.
Pärast kontrollimist lülitage masin sisse. Pro‐
gramm jätkub kohast, kus see katkestati. Kui
rike ilmneb uuesti, pöörduge teeninduskes‐
kusse.
Et teid kiiresti ja õigesti abistada, on vajalikud
järgmised andmed:
• Mudel (Mod.)
• Toote number (PNC)
• Seerianumber (S.N.)
Need andmed leiate andmeplaadilt.
Kirjutage vajalikud andmed siia:
Mudeli kirjeldus: ..........
Toote number: ..........
Seerianumber: ..........
Puhastamistulemused ei ole rahuldavad
Nõud ei ole puhtad
16
•
•
•
•
•
Valitud pesuprogramm ei sobi nõude tüübi ja mustusega.
Korvid on paigutatud valesti, nii et vesi ei pääse igale poole.
Joatorud ei liigu vabalt, sest nõud on valesti paigutatud.
Filtrid on mustad või valesti paigaldatud.
Kasutatakse liiga vähe või üldse mitte pesuainet.
Puhastamistulemused ei ole rahuldavad
Nõudele on ladestunud
katlakivi
• Sooladosaator on tühi.
• Veepehmendi on reguleeritud valele tasemele.
• Sooladosaatori kaas ei ole korralikult kinni.
Nõud on märjad ja tuhmid
• Ei kasutatud loputusvahendit.
• Loputusvahendi dosaator on tühi.
Klaasidel ja nõudel on trii‐
pe, piimjaid plekke või si‐
nakas pinne
• Vähendage loputusvahendi doseerimist.
Klaasidel ja nõudel on jälgi • Suurendage loputusvahendi annust.
kuivanud veetilkadest
• Põhjuseks võib olla pesuaine.
Tehnilised andmed
Mõõtmed
Laius
Kõrgus
Sügavus
Elektritoide - pinge - üldine
toide - kaitsekork
Info elektriühenduse kohta on toodud andmesildil nõudepe‐
sumasina ukse siseserval.
Veesurve
Minimaalne
Maksimaalne
Võimsus
44,6 cm
81,8 - 89,8 cm
55,5 cm
0,5 baari (0,05 MPa)
8 baari (0,8 MPa)
9 tk seadistus
Jäätmekäitlus
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda vastavasse elektri- ja
elektroonikaseadmete taastöötlemiseks
kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote
taastöötlemise kohta võtke ühendust
kohaliku linnavalitsuse, oma
majapidamisjäätmete utiliseerimisteenuse
või kauplusega, kust te toote ostsite.
Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja
need saab suunata korduvkasutusse. Plast‐
massist komponente tähistavad markeerin‐
gud, nt >PE<, >PS<, jne. Palun pange pak‐
kematerjalid õigesse prügikasti.
Hoiatus Seadme kõrvaldamiseks
toimige järgmiselt:
• Tõmmake pistik välja.
• Lõigake toitekaabel ja pistik maha ja kõr‐
valdage need.
• Kõrvaldage ukse käepide. Nii ei ole lastel
võimalik oma elu ohustades masinasse
lõksu jääda.
17
Paigaldamine
Hoiatus Veenduge, et toitepistik ei ole
paigaldamise ajal pistikupesas.
Tähtis Järgige juuresoleval mallil toodud
juhiseid, et:
• Masin sisse ehitada.
• Paigaldada mööblipaneel.
• Ühendada veevarustus ja äravool.
Paigaldage masin laua alla (köögi tööpind või
kraanikauss).
Kui on vajalik remont, peab tehnikul olema
masinale lihtne juurde pääseda.
Pange masin veekraani ja äravoolu lähedale.
Nõudepesumasina õhutamiseks on vajali‐
kud ainult vee sissevoolu, vee väljavoolu ja
toitekaabli avade olemasolu.
Nõudepesumasinal on reguleeritavad jalad,
millega saab kõrgust reguleerida.
Veenduge, et vee sissevõtu ja vee äravoolu
voolik ning toitekaabel ei oleks murtud või
muljutud, kui panete masina kohale.
Seadme kinnitamine kõrvaloleva mööbli
külge
Veenduge, et laud, mille alla te masina kin‐
nitate, oleks tugeva struktuuriga (külgnev
köögimööbel, kapid, sein).
Masina loodimine
Et ust saaks korralikult sulgeda ja tihendada,
veenduge, et masin on loodis. Kui masin ei
ole loodis, siis ei sobi uks kohale. Kui uks
korralikult ei sulgu, vabastage või pingutage
reguleeritavaid jalgu, kuni masin on loodis.
Veeühendus
Vee sissevõtuvoolik
Ühendage masin kuuma- (maks. 60°) või kül‐
mavee võrguga.
Kui kuum vesi tuleb alternatiivsestest, kesk‐
konnasõbralikumatest energiaallikatest (nt
päikese- või fotogalvaanpaneelid ning tuule‐
energia), siis kasutage kuuma vett, et vähen‐
dada energiakulu.
Ühendage sissevõtuvoolik 3/4" väliskeerme‐
ga veekraani külge.
Ettevaatust Ärge kasutage vana masina
ühendusvoolikuid.
Veesurve peab olema lubatud piires (vt ptk
'Tehnilised andmed'). Veenduge, et kohalik
veefirma varustab teid piirkonna keskmise
toiterõhuga.
Veenduge, et vee sissevõtuvoolikus ei ole
murtud kohti ning et vee sissevõtuvoolik ei
ole muljutud või sõlmes.
Keerake sissevõtuvoolikut vasakule või pa‐
remale, et paigaldus sobiks lukustusmutriga.
Sobitage lukustusmutter õigesti, et vältida
vee lekkimist.
18
Ettevaatust Ärge ühendage masinat
uute torudega või torudega, mida ei ole
pikemat aega kasutatud. Laske veel mõni
minut voolata, seejärel ühendage
sissevõtuvoolik.
Turvaventiiliga vee sissevõtuvoolik
Vee sissevõtuvoolik on kahekordsete sein‐
tega ning sellel on sisemine toitekaabel ja
turvaventiil. Vee sissevõtuvoolik on rõhu all
ainult siis, kui vesi voolab. Kui vee sissevõ‐
tuvoolik lekib, katkestab turvaventiil vee pea‐
levoolu.
Hoiatus Ohtlik
pinge
Olge vee sissevõtuvoolikut ühendades ette‐
vaatlik:
• Ärge asetage vee sissevõtuvoolikut ega
turvaventiili vette.
• Kui vee sissevõtuvoolik või turvaventiil on
defektne, tõmmake toitepistik viivitamatult
pistikupesasts välja.
• Lubage vee sissevõtuvoolikut koos turva‐
ventiiliga vahetada ainult teeninduskesku‐
sel.
3
Vee tühjendusvoolik
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Ühendage vee väl‐
javooluvoolik kraa‐
nikausi sifooniga.
2
4
Sisemine läbimõõt ei tohi olla väiksem kui
vooliku läbimõõt.
Kui ühendate vee väljavooluvooliku kraani all
oleva haisulukuga, tuleb eemaldada plast‐
membraan (A). Kui membraani ei eemaldata,
võib järelejäänud toit blokeerida väljavoolu‐
vooliku sifooni.
Ettevaatust Et vältida vee lekkimist,
veenduge, et veeliitmikud oleksid
tihedad.
Elektriühendus
Hoiatus Tootja ei vastuta, kui te neid
ohutusnõudeid ei järgi.
Maandfage masin vastavalt ohutusnõuetele.
Veenduge, et nimivõimsus ja tüübisildil
toodud voolutüüp oleksid kooskõlas kohaliku
pinge ja vooluga.
Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
elektrilöögikindlat pistikupesa.
Ärge kasutage mitmik-pistikuid,
konnektoreid ja pikenduskaableid. Tuleoht.
Ärge vahetage toitekaalblit ise välja.
Pöörduge teeninduskeskuse poole.
Veenduge, et toitekaablile pääseks pärast
paigaldamist ligi.
Masinat lahti ühendades ärge vedage
toitekaablist. Tõmmake alati pistikust.
19
www.zanussi.com
117957180-00-122008
www.zanussi.com.ee
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising