Zanussi | ZDS104 | User manual | ZANUSSI ZDS104 Korisnički priručnik

ZANUSSI ZDS104 Korisnički priručnik
HR
CS
HU
PL
SK
Upute za uporabu
Návod k použití
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
Perilica posuđa
Myčka nádobí
Mosogatógép
Zmywarka
Umývačka riadu
ZDS 104
2
17
32
48
65
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Upravljačka ploča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Programi pranja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Uporaba uređaja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Podešavanje omekšivača vode _ _ _ _ _ 6
Uporaba soli u perilici posuđa _ _ _ _ _ _ 7
Uporaba sredstva za ispiranje _ _ _ _ _ _ 7
Stavljanje pribora za jelo i posuđa _ _ _ _ 8
Uporaba deterdženta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Odabir i pokretanje programa
pranja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Spajanje na dovod vode _ _ _ _ _ _ _ _ _
Spajanje na električnu mrežu _ _ _ _ _ _
11
11
12
14
14
15
15
16
Zadržava se pravo na izmjene
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja,
pozorno pročitajte ove upute. To je u in‐
teresu vaše sigurnosti i osiguravanja isprav‐
nog rukovanja. Čuvajte ove upute i uvjerite
se da se one nalaze uz uređaj ako ga selite
ili prodajete. Sve osobe koje koriste uređaj
moraju biti u potpunosti upoznate s
rukovanjem i sigurnosnim svojstvima.
Ispravna uporaba
• Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu
uporabu.
• Koristite ga samo za pranje kućanskog po‐
suđa i pribora koje je predviđeno za pranje
u perilicama.
• Nemojte stavljati otapala u uređaj. Opas‐
nost od eksplozije.
• Noževe i sve ostale šiljaste predmete sta‐
vite u košaricu za pribor za jelo s vrhovima
prema dolje. Ako to nije moguće, stavite ih
u vodoravnom položaju u glavnu košaru.
• Koristite jedino poznate marke sredstava
za perilice posuđa (sredstvo za pranje, sol,
sredstvo za ispiranje).
• Ako otvorite vrata dok uređaj radi, iz ure‐
đaja može prodrijeti vruća para. Opasnost
od opeklina.
• Nemojte vaditi posuđe iz perilice prije za‐
vršetka programa pranja.
• Kada program pranja završi, iskopčajte
električni utikač iz utičnice i zatvorite slavi‐
nu za vodu.
2
• Ovaj uređaj smije popravljati samo
ovlašteni serviser. Koristite samo origi‐
nalne rezervne dijelove.
• Nemojte sami popravljati perilicu kako bi‐
ste izbjegli ozljede i oštećenja. Obavezno
pozovite najbliži ovlašteni servisni centar.
Opća sigurnost
• Osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fi‐
zičkim, osjetnim, mentalnim sposobno‐
stima ili bez iskustva i znanja ne smiju kori‐
stiti ovaj uređaj. Njih treba nadzirati ili upu‐
titi u rukovanje uređajem osoba odgovorna
za njihovu sigurnost.
• Deterdženti za perilicu mogu prouzročiti
kemijske opekotine na očima, ustima i grlu.
Mogu ugroziti život! Pridržavajte se sigur‐
nosnih uputa proizvođača deterdženata za
perilice posuđa.
• Nemojte piti vodu iz perilice posuđa. U ure‐
đaju se mogu nalaziti ostaci deterdženta.
• Uvjerite se da su vrata uređaja uvijek za‐
tvorena kad ga ne koristite. To pomaže u
spriječavanju ozljeda i zapinjanju na otvo‐
rena vrata.
• Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vra‐
tima.
Sigurnost djece
• Jedino odrasli smiju rukovati ovim ure‐
đajem. Djecu trebate nadzirati kako bi se
osigurali da se ona ne igraju s uređajem.
• Čuvajte svu ambalažu izvan dohvata
djece. Postoji opasnost od gušenja.
• Držite sve deterdžente na sigurnom
mjestu. Ne dopuštajte djeci da diraju de‐
terdžente.
• Držite djecu daleko od uređaja kad su vra‐
ta otvorena.
Postavljanje
• Uvjerite se da uređaj nije oštećen u
prijevozu. Nemojte priključivati oštećeni
uređaj. Ako je potrebno, obratite se do‐
bavljaču.
• Prije prve uporabe uklonite svu ambalažu.
• Električnu i hidrauličku instalaciju ovog
uređaja mora izvesti kvalificirana i stručna
osoba.
• Ne pokušavajte izmijeniti specifikacije
ovog proizvoda ni vršiti bilo kakve preinake
na njemu. Mogli bi se ozlijediti.
• Nemojte mijenjati specifikacije niti vršiti
izmjene na proizvodu. Postoji opasnost od
ozljeda i oštećenja proizvoda.
• Nemojte koristiti uređaj:
– ako su oštećeni kabel napajanja ili cijevi
za vodu,
– ako je oštećena upravljačka ploča, rad‐
na površina ili letvice tako da se može
pristupiti unutrašnjosti uređaja.
Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
• Nemojte bušiti stranice uređaja kako biste
spriječili oštećenja hidrauličkih i električnih
komponenata.
Upozorenje Točno se pridržavajte
uputa koje se daju u odlomcima
posvećenim električnom priključivanju i
spajanju na vodu.
Upravljačka ploča
4
5
1
1
2
3
4
5
2
3
Programator
Tipka Početak/Poništavanje (Cancel)
Indikatorska svjetla
Pokazivač programa
Indikatorsko svjetlo Uključeno/Isključeno
3
Indikatorska svjetla
Završetak programa
Uključuje se kada je program pranja završen. Pomoć‐
ne funkcije:
• Razina omekšivača vode.
• U slučaju neispravnog rada uređaja, oglašava se
alarm.
Sol 1)
Indikatorsko svjetlo uključuje se kada treba napuniti
spremnik za sol. Pročitajte poglavlje "Korištenje soli
za perilicu".
Nakon punjenja spremnika indikatorsko svjetlo za sol
ostaje uključeno još nekoliko sati. To nema nikakve
neželjene učinke na rad uređaja.
Sredstvo za ispiranje 1)
Uključuje se kada treba napuniti spremnik sredstva
za ispiranje. Pročitajte poglavlje "Korištenje sredstva
za ispiranje".
1) Kada je prazan spremnik soli ili sredstva za ispiranje, odgovarajuće indikatorsko svjetlo ne uključuje
se dok je aktivan program pranja.
Programator i indikatorsko svjetlo
uključeno/isključeno
• Za podešavanje programa pranja, okretni‐
te programator u smjeru kazaljke na satu,
ili u suprotnom smjeru. Oznaka programa
na programatoru mora se podudarati s jed‐
nim od programa pranja na kontrolnoj
ploči.
– Osjvetljava se indikatorsko svjetlo
uključeno/isključeno (položaj ON).
• Za podešavanje uređaja na isključeno,
okrenite programator dok se oznaka pro‐
grama ne podudara s indikatorskim
svjetlom uključeno/isključeno.
– Gasi se indikatorsko svjetlo uključeno/
isključeno (položaj OFF).
Programi pranja
Programi pranja
Program
Položaj pro‐
gramatora
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta posuđa
Opis programa
Intenzivno
70°
Jako zaprljano Posuđe, pri‐
bor za jelo,
tave i lonci
Pretpranje
Glavno pranje do 70°C
2 međuispiranja
Završno ispiranje
Sušenje
Normalno 65°
Normalno
zaprljano
Pretpranje
Glavno pranje do 65°C
2 međuispiranja
Završno ispiranje
Sušenje
4
Posuđe i pri‐
bor za jelo
Program
Položaj pro‐
gramatora
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta posuđa
Opis programa
Brzo 65° A 30'
1)
Uobičajeno ili
malo
zaprljano
Posuđe i pri‐
bor za jelo
Glavno pranje do 65°C
Završno ispiranje
Ekonomično
50° 2)
Normalno
zaprljano
Posuđe i pri‐
bor za jelo
Pretpranje
Glavno pranje do 50°C
1 međuispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
Pretpranje
Bilo koji
Djelomično
puna perilica
(upotpunit će
se kasnije
tijekom da‐
na).
1 hladno ispiranje (kako
bi se spriječilo
sljepljivanje ostataka).
U ovom programu ne
mora se koristiti sred‐
stvo za pranje.
1) Ovo je savršen dnevni program čišćenja u uređaju koji nije napunjen do kraja. Savršen za obitelj od
4 člana koji žele oprati posuđe i pribor za jelo od doručka i večere.
2) Test program za ustanove za testiranje. Podatke o testiranju možete pronaći na posebnom listiću koji
se nalazi u pakiranju.
Potrošnja
Program
Trajanje (u minu‐
tama)
Potrošnja električne
energije (u kWh)
Voda (u litrama)
Intenzivno 70°
65 - 75
1,5 - 1,7
18 - 20
Normalno 65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Brzo 65° A 30'
30
0,8
8
Ekonomično 50°
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Pretpranje
11
0,1
5
Tlak i temperatura vode, razlike u mrež‐
nom napajanju i količina posuđa mogu
utjecati na te vrijednosti.
Uporaba uređaja
Svaki korak postupka mora biti u skladu sa
sljedećim uputama.
1. Provjerite odgovara li razina omekšivača
vode tvrdoći vode u vašem području. Po
potrbi podesite razinu omekšivača vode.
2. Napunite spremnik za sol specijalnom
solju za perilice posuđa.
3. Napunite spremnik sredstva za ispiranje
sredstvom za ispiranje.
4. Stavite pribor za jelo i posuđe u perilicu
posuđa.
5. Odaberite točan program pranja obzirom
na vrstu stavljenog posuđa i zaprljanost.
6. Stavite točnu količinu sredstva za pranje
u spremnik za sredstvo za pranje.
5
7. Pokrenite program pranja.
Ako koristite sredstvo za pranje u
tabletama, pogledajte poglavlje "Kori‐
štenje sredstva za pranje".
Podešavanje omekšivača vode
Omekšivač vode uklanja minerale i soli iz do‐
vodne vode. Minerali i soli mogu imati loš
učinak na rad uređaja.
Tvrdoća vode mjeri se sljedećim ekvivalent‐
nim ljestvicama:
• njemačkim stupnjevima (dH°).
• francuskim stupnjevima (°TH).
• mmol/l (milimol po litri, međunarodna jedi‐
nica za tvrdoću vode)
• Clarke
Pogledajte tvrdoću vode na vašem području
i podesite omekšivač vode. Kakva je tvrdoća
vode na vašem području možete dpzmato pd
vašeg vodoopskrbnog poduzeća.
Tvrdoća vode
Podešavanje tvrdoće vode
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
ručno
elektronski
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Nije potrebno koristiti sol.
Omekšivač vode morate podesiti ručno
ili elektronski.
Ručno podešavanje
Uređaj je tvornički postavljen na položaj 2.
1
2
Postavite prekidač
na položaj 1 ili 2.
Elektroničko podešavanje
Omekšivač vode tvornički je postavljen na
razinu 5.
6
1. Pritisnite i zadržite tipku Početak/Poništa‐
vanje. Okrećite programator u smjeru
kazaljke na satu dok pokazivač programa
ne bude na prvom programu pranja na
upravljačkoj ploči.
2. Otpustite tipku Početak/Poništavanje
kada počnu treperiti indikatorsko svjetlo
uključivanja/isključivanja i indikatorsko
svjetlo početak/poništavanje.
– Istovremeno treperi i indikatorsko
svjetlo kraja programa i pokazuje razi‐
nu omekšivača vode.
Primjer:
5 treptaja, pauza, 5 treptaja, pauza itd.
= razina 5
3. Jednom pritisnite tipku Početak/Poništa‐
vanje kako biste povećali razinu omekši‐
vača vode za jedan stupanj.
Indikatorsko svjetlo kraja programa
pokazuje novu razinu.
4. Za spremanje postavki okrenite pro‐
gramator u položaj isključeno.
Uporaba soli u perilici posuđa
Pozor Koristite samo sol za perilice
posuđa. Vrste soli koje nisu namijenjene
za perilice posuđa mogu oštetiti omekšivač
vode.
5
6
Normalno je da se voda prelijeva iz
spremnika soli kad je napunite solju.
1
3
Napunite spremnik
soli 1 litrom vode
(samo prvi put).
2
4
Provjerite da nema zrnaca soli izvan
spremnika soli. Sol koja ostaje na dnu
perilice duže vremena može izgristi dno.
Odmah pokrenite program pranja nakon što
ste napunili spremnik soli. To sprječava koro‐
ziju od prolivene soli.
Kada elektronički postavite omekšivač vode
na razinu 1, indikatorsko svjetlo soli ne ostaje
osvijetljeno.
Uporaba sredstva za ispiranje
Pozor Koristite samo sredstva za
ispiranje poznatih marki za perilice
posuđa.
Napunite spremnik sredstva za ispiranje na
sljedeći način:
7
Pozor Nemojte napuniti spremnik
sredstva za ispiranje drugim
proizvodima (npr. sredstvo za čišćenje
perilice, tekući deterdžent). Postoji opasnost
od oštećenja uređaja.
Podešavanje doze sredstva za ispiranje
1
2
3
4
Prekidač sredstva
za ispiranje je tvor‐
nički postavljen na
položaj 4.
Za povećavanje ili
smanjivanje doze
pogledajte "Rješa‐
vanje problema"
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Korisni savjeti
Pozor Uređaj koristite samo za pranje
kućanskog posuđa i pribora koje je
predviđeno za pranje u perilicama.
Nemojte ga koristiti za čišćenje predmeta koji
upijaju vodu (spužvi, krpa itd.).
• Prije stavljanja pribora i posuđa učinite
sljedeće:
– Uklonite sve ostatke hrane i naslage.
– Omekšajte zagorjele ostatke u posuđu.
• Za vrijeme stavljanja pribora i posuđa uči‐
nite sljedeće:
– Stavite šuplje predmete (npr. šalice, ča‐
še i lonce) otvorom okrenutim prema
dolje.
– Voda se ne smije nakupljati u spremniku
ili u dubokoj bazi.
– Pazite da pribor i posuđe ne leži jedno u
drugome.
– Pribor i posuđe ne smije se međusobno
pokrivati.
– Stakleni predmeti ne smiju se međusob‐
no dodirivati.
8
– Male predmete položite u košaru za pri‐
bor za jelo.
• Plastični predmeti i tave prevučene slojem
protiv lijepljenja naginju zadržavanju
kapljica vode. Plastični predmeti ne suše
se jednako kao posuđe od porculana i
čelika.
• Lagano posuđe stavite u gornju košaru.
Pazite da se posuđe ne miče.
Pozor Prije početka pranja provjerite
može li se mlaznica slobodno kretati.
Upozorenje Nakon stavljanja ili vađenja
posuđa uvijek zatvorite vrata. Otvorena
vrata mogu biti opasna.
Podešavanje visine gornje košare
Ako stavite velike tanjure u donju košaru, pr‐
vo pomaknite gornju košaru na gornji
položaj.
Upozorenje Podesite visinu prije nego
stavite gornju košaru.
1
Položite pladnjeve
za posluživanje i
velike poklopce
okolo ruba donje
košare.
1
gornjoj
košari
donjoj košari
Gornji
položaj
20 cm
31 cm
Donji
položaj
24 cm
27 cm
2
Koristite rešetku za pribor. Ako
dimenzije pribora sprječavaju uporabu
rešetke, skinite je.
1
Posložite predmete
tako da voda dodi‐
ruje sve površine.
Najveća visina posuđa u:
2
2
Kod dužih
predmeta, savinite
rešetke za šalice
prema gore.
1
2
Pomaknite gornju košaru na gornji ili donji
položaj na sljedeći način:
1. Pomaknite prednje zaustavljače (A)
prema van.
2. Izvadite košaru.
3. Stavite košaru u gornji ili donji položaj.
4. Vratite prednje zaustavljače (A) u početni
položaj.
Pozor Ako je košara u gornjem
položaju, nemojte stavljati šalice na
rešetke za šalice.
9
Uporaba deterdženta
Koristite jedino sredstva za pranje (u
prahu, tekuća ili u tabletama) koja su po‐
godna za pranje u perilici posuđa.
Pridržavajte se podataka na ambalaži:
• količine koju preporučuje proizvođač,
• preporuka o spremanju.
Nemojte koristiti više od točne količine
sredstva za pranje. To pomaže u
smanjenju zagađivanja.
1
3
Napunite spremnik
(A) sredstvom za
pranje.
5
10
2
4
Ako koristite pro‐
gram pranja s pret‐
pranjem, stavite
sredstvo za pranje i
u odjeljak za pret‐
pranje (B).
6
Različite vrste sredstava za pranje tre‐
baju različito vrijeme za otapanje. Neke
tablete sredstava za pranje ne daju najbolje
rezultate tijekom kratkih programa pranja.
Ako koristite tablete za pranje, koristite duge
programe za pranje u kojima se sredstva za
pranje potpuno uklanjaju.
Uporaba kombiniranih tableta sredstva
za pranje
Te tablete sadrže sredstva za pranje, sred‐
stva za ispiranje i sol za perilice posuđa.
Neke vrste tableta mogu sadržavati i druga
sredstva
Ako koristite tablete koje sadržavaju poseb‐
nu sol i sredstvo za ispiranje, nije potrebno
punjenje spremnika soli i sredstva za ispi‐
ranje. Indikatorsko svjetlo sredstva za ispi‐
ranje ostaje uključeno kada je uređaj
uključen.
1. Provjerite odgovaraju li tablete koje
namjeravate koristiti lokalnoj tvrdoći vo‐
de. Slijedite preporuke proizvođača.
2. Odaberite najmanju postavku tvrdoće vo‐
de i količine sredstva za ispiranje.
Ako rezultati sušenja nisu zadovoljavajući,
učinite sljedeće
1. Napunite spremnik sredstvom za ispi‐
ranje.
2. Podesite količinu sredstva za ispiranje na
položaj 2.
Ponovno korištenje normalnog sredstva za
pranje
1. Napunite spremnik soli i spremnik sred‐
stva za ispiranje.
2. Podesite postavku tvrdoće vode na najvi‐
šu razinu.
3. Obavite ciklus pranja bez posuđa.
4. Omekšivač vode mora biti postavljen u
skladu s tvrdoćom vode u vašem pod‐
ručju.
5. Prilagodite količinu sredstva za ispiranje.
Odabir i pokretanje programa pranja
Za postavljanje i započinjanje programa
pranja učinite sljedeće:
1. Zatvorite vrata.
2. Okrenite programator kako biste postavili
program pranja. Pogledajte poglavlje
"Programi pranja".
– Uključuje se indikatorsko svjetlo
Uključeno/Isključeno.
3. Pritisnite tipku Početak/Poništavanje.
– Program pranja automatski započinje.
– Uključuje se indikatorsko svjetlo za po‐
četak/poništavanje.
Dok traje program pranja, ne možete ga
promijeniti. Poništite program pranja.
Upozorenje Program pranja prekinite ili
poništite jedino ako je to neophodno.
Pozor Pažljivo otvorite vrata perilice.
Može izići vruća para.
Prekinite program pranja
Otvorite vrata.
• Program se zaustavlja.
Zatvorite vrata.
• Program se nastavlja iz točke u kojoj je
prekinut.
Program pranja se poništava.
U tom trenutku možete učiniti sljedeće:
1. Isključite uređaj.
2. Postavite novi program pranja.
Napunite spremnik sredstva za pranje prije
nego što odaberete novi program pranja.
Kraj programa pranja
• Uređaj se automatski zaustavlja.
• Uključuje se indikatorsko svjetlo kraja pro‐
grama.
1. Isključite uređaj.
2. Otvorite vrata.
3. Kako biste postigli bolje sušenje, ostavite
vrata otvorena nekoliko minuta prije nego
što izvadite posuđe.
Ostavite posuđe da se ohladi prije nego što
ga izvadite iz uređaja. Vruće posuđe je
lomljivo.
Vađenje posuđa
• Prvo izvadite predmete iz donje košare,
zatim iz gornje košare.
• Sa strane i na vratima uređaja može ostati
vode. Nehrđajući čelik se hladi brže od po‐
suđa.
Poništavanje programa pranja
• Pritisnite i zadržite tipku Početak/Poništa‐
vanje dok se ne isključi indikatorsko svjetlo
početka/poništavanja.
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Postavite uređaj na položaj
Isključeno prije čišćenja bilo kojeg
njegovog dijela.
Čišćenje filtera
Važno Nemojte koristiti uređaj bez filtera.
Provjerite jesu li filteri ispravno postavljeni.
Neispravno postavljeni filteri prouzročit će
nezadovoljavajuće rezultate pranja i
oštećenja na uređaju.
1
2
11
Potpuno očistite
filtere A, B i C pod
tekućom vodom.
Važno Nemojte uklanjati mlaznice.
Ako se otvori na mlaznicama začepe, ukloni‐
te ostatke nečistoće čačkalicom.
Vanjsko čišćenje
Vanjske površine i upravljačku ploču čistite
vlažnom mekom krpom. Koristite samo neu‐
tralna sredstva za pranje. Nemojte koristiti
abrazivne proizvode, jastučiće za ribanje ili
otapala (aceton, trikloretilen, itd.).
Zaštita od zaleđivanja
4
3
Za vađenje filtera B Izvadite ravni filter A
i C, okrenite ručku
iz dna uređaja.
za otprilike 1/4 u
smjeru suprotnom
od kazaljke na satu.
Pozor Nemojte postavljati uređaj gdje je
temperatura ispod 0°C. Proizvođač ne
odgovara za štetu nastalu uslijed
zaleđivanja.
Ako to nije moguće, ispraznite uređaj i za‐
tvorite vrata. Odspojite dovodnu cijev za vo‐
du i ispraznite je.
5
Stavite sustav filtera
na mjesto. Za
zaključavanje su‐
stava filtera, okreni‐
te ručku u smjeru
kazaljke na satu dok
ne sjedne u mjesto.
Rješavanje problema
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom
rada.
Ako postoji pogreška, najprije pokušajte
sami riješiti problem. Ako ne možete pronaći
rješenje, obratite se servisnom centru.
12
Pozor Isključite uređaj i provedite
sljedeće predložene korektivne mjere.
Šifra pogreške i problemi u radu
Mogući uzrok i rješenje
• stalno treperenje in‐
dikatorskog svjetla Početak/
Poništavanje
• 1 treptaj indikatorskog svjetla
kraja programa
Perilica se ne puni vodom.
• Slavina je blokirana ili začepljena naslagama kamen‐
ca.
Očistite slavinu za vodu.
• Zatvorena je slavina za vodu.
Otvorite slavinu za vodu.
• Filter na dovodnoj cijevi za vodu je blokiran.
Očistite filter.
• Spoj dovodne cijevi za vodu nije ispravno izveden.
Cijev je možda savijena ili nagnječena.
Provjerite je li sve ispravno spojeno.
• stalno treperenje in‐
dikatorskog svjetla Početak/
Poništavanje
• 2 treptaja svjetla za kraj pro‐
grama
Perilica ne ispušta vodu.
• Sifon je začepljen.
Očistite sifon.
• Spoj odvodne cijevi za vodu nije ispravno izveden.
Cijev je možda savijena ili nagnječena.
Provjerite je li sve ispravno spojeno.
• stalno treperenje in‐
dikatorskog svjetla Početak/
Poništavanje
• 3 treptaja svjetla za kraj pro‐
grama
Radi zaštita od poplave.
• Zatvorite slavinu za vodu i obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Program ne započinje s radom.
• Vrata na uređaju nisu zatvorena.
Zatvorite vrata.
• Električni utikač nije ukopčan.
Utaknite utikač u utičnicu.
• Pregorio je osigurač u kutiji s osiguračima u kućan‐
stvu.
Zamijenite osigurač.
Nakon provjere uključite uređaj. Program se
nastavlja iz točke u kojoj je prekinut. Ako se
pogreške ponove, obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Za brzu i ispravnu pomoć potrebni su vam
sljedeći podaci:
• Model (Mod.)
• Broj proizvoda (PNC)
• Serijski broj (S.N.)
Podatke potražite na nazivnoj pločici.
Ovdje zapišite potrebne podatke:
Opis modela: ..........
Broj proizvoda: ..........
Serijski broj: ..........
13
Rezultati čišćenja nisu zadovoljavajući.
Posuđe nije čisto.
• Odabrani program pranja nije primjenjiv obzirom na vrstu
stavljenog posuđa i zaprljanost.
• Nepravilno ste napunili košaru. Voda ne može doprijeti do
svih površina.
• Mlaznice se ne mogu slobodno okretati zbog pogrešno ra‐
spoređenog posuđa.
• Filteri su prljavi ili nisu pravilno namješteni.
• Stavili ste premalo sredstva za pranje ili ga uopće niste sta‐
vili.
Naslage kamenca na po‐
suđu.
• Spremnik za sol je prazan.
• Omekšivač vode podešen je na krivu razinu.
• Poklopac spremnika za sol nije dobro zatvoren.
Posuđe je mokro i mutno.
• Niste koristili sredstvo za ispiranje.
• Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
Na čašama i posuđu
pojavljuju se mliječne
mrlje, pruge ili plavkasti
film.
• Smanjite količinu sredstva za ispiranje.
Tragovi osušenih kapljica • Povećajte količinu sredstva za ispiranje.
vode na čašama i posuđu. • Uzrok može biti sredstvo za pranje.
Tehnički podaci
Dimenzije
Širina u cm
44,6
Visina u cm
85
Dubina u cm
60,5
Električni priključak - Napon
- Ukupna snaga - Osigurač
Podaci o električnim priključcima nalaze se na nazivnoj
pločici na unutrašnjem rubu vrata perilice posuđa.
Tlak dovoda vode
Minimalni
0,5 bara (0,05 MPa)
Maksimalni
Kapacitet
8 bara (0,8 MPa)
Broj kompleta posuđa
9
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
14
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Svi korišteni materijali za pakiranje ekološki
su i mogu se reciklirati. Plastični sastavni
dijelovi prepoznaju se po oznakama, npr.
>PE<, >PS<, itd. Materijal pakiranja odložite
u odgovarajući kontejner na predviđenim
mjestima za sakupljanje komunalnog otpa‐
da.
Upozorenje Pri odlaganju
neupotrebljivog uređaja slijedite ovaj
postupak:
• Isključite ga iz mrežnog napajanja.
• Prerežite električni kabel i utikač i bacite ih.
• Bacite kvaku na vratima. To sprečava da
se djeca zatvore u uređaju i dovedu u
opasnost vlastite živote.
Postavljanje
Upozorenje Kabel glavnog napajanja
tijekom instalacije mora biti isključen iz
utičnice.
Postavljanje ispod pulta
Postavite uređaj blizu slavine za vodu i od‐
voda. Demontirajte gornju površinu uređaja
ako ga instalirate ispod sudopera ili kuhinjske
površine. Provjerite odgovaraju li dimenzije
ugradbenog otvora dimenzijama uređaja.
3
4
Ako želite koristiti perilicu kao samostojeći
uređaj, postavite gornju površinu.
Rubne letvice samostojećeg uređaja nisu
podesive.
Podešavanje ravnine uređaja
1
2
Pazite na to da uređaj bude u ravnini kako bi
se vrata mogla dobro zatvarati. Ako je uređaj
u ravnini, vrata neće zapinjati sa strane. Ako
se vrata ne zatvaraju pravilno, odvijajte ili pri‐
vijajte podesivu nožicu sve dok uređaj ne bu‐
de ravan.
Spajanje na dovod vode
Dovodna cijev za vodu
Spojite uređaj na dovod vruće (max 60°) ili
hladne vode.
Ako se topla voda zagrijava alternativnim iz‐
vorima energije koji su prihvatljiviji za okoliš
(npr. solarne ili fotonaponske ploče te ener‐
gija vjetra), koristite dovod tople vode za
smanjenje potrošnje energije.
Spojite dovodnu cijev na slavinu za vodu s
vanjskim navojem 3/4".
Pozor Nemojte koristiti cijevi za
spajanje korištene na starom uređaju.
Tlak vode mora biti u granicama (vidi
poglavlje "Tehnički podaci"). Provjerite u
lokalnom vodovodu koji je prosječni tlak vode
u vašem području.
Provjerite je li dovodna cijev savijena,
prignječena ili zapetljana.
15
Okrenite dovodnu cijev na lijevo ili desno
kako bi se mogla pričvrstiti pomoću pro‐
tumatice. Ispravno pričvrstite protumaticu
kako biste spriječili propuštanje vode.
Pozor Nemojte spajati uređaj na nove
cijevi ili cijevi koje se dugo nisu koristile.
Pustite vodu da teče nekoliko minuta, zatim
spojite dovodnu cijev.
Odvodna cijev za vodu
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Stavite odvodnu
cijev za vodu u sliv‐
nik.
2
3
4
Unutarnji promjer ne smije biti manji od
promjera cijevi.
Ako priključujete odvodnu cijev za vodu na
sifon ispod sudopera, skinite plastičnu
membranu (A). Ako ne skinete membranu,
ostaci hrane mogu blokirati sifon.
Pozor Provjerite spojeve cijevi kako
biste spriječili curenje vode.
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Proizvođač ne preuzima
odgovornost u slučaju da se ne
pridržavate sigurnosnih mjera.
Uređaj se mora uzemljiti prema sigurnosnim
uputama.
Pazite da napon i vrsta napajanja na nazivnoj
pločici budu u skladu s lokalnom opskrbom
energije.
Obavezno koristite pravilno postavljenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
16
Nemojte koristiti višeputne utikače,
konektore ni produžne kabele. Postoji
opasnost od požara.
Nemojte sami mijenjati električni kabel.
Nazovite ovlašteni servis.
Pazite da se utičnici može lako pristupiti.
Nemojte povlačiti električni kabel pri
iskopčavanju uređaja. Uvijek povucite držeći
utikač.
Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mycí programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Použití myčky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nastavení změkčovače vody _ _ _ _ _ _
Použití soli do myčky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Použití lešticího prostředku _ _ _ _ _ _ _
Vkládání příborů a nádobí _ _ _ _ _ _ _ _
Použití mycího prostředku _ _ _ _ _ _ _ _
17
18
19
20
20
21
22
23
24
Volba a spuštění mycího programu _ _
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Co dělat, když... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Poznámky k ochraně životního
prostředí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vodovodní přípojka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Připojení k elektrické síti _ _ _ _ _ _ _ _ _
25
26
27
28
29
29
30
30
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Přečtěte si pečlivě tento návod ještě
před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím k zajištění bezpečného a správné‐
ho provozu. Tento návod k použití vždy
uchovejte spolu se spotřebičem, i při případ‐
ném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí
dokonale seznámeni s obsluhou a bezpeč‐
nostními funkcemi spotřebiče.
• Tento spotřebič smí opravovat jen autori‐
zovaný servisní technik. Použijte výhradně
originální náhradní díly.
• Nepokoušejte se opravovat spotřebič sa‐
mi, mohli byste zranit a poškodit spotřebič.
Vždy se obraťte na místní servisní středi‐
sko.
Správné používání
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo bez patřičných zkušeností a znalostí.
Spotřebič mohou používat jen v případě,
že je sledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim dávají příslušné po‐
kyny k použití spotřebiče.
• Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce
mycího prostředku, protože mycí
prostředek může způsobit popálení očí,
úst a hrdla.
• Nepijte vodu z myčky. Mohou v ní být zbyt‐
ky mycího prostředku.
• Když spotřebič nepoužíváte, vždy zavřete
dveře, abyste se nezranili a nezakopli o
otevřené dveře.
• Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani
si na ně nestoupejte.
• Spotřebič je určen výlučně k domácímu
použití.
• Tento spotřebič používejte jen k mytí do‐
mácího nádobí určeného pro mytí v myč‐
kách.
• Do myčky nedávejte žádná rozpouštědla.
Hrozí nebezpečí výbuchu.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami
vkládejte do košíčku na příbory špičkou
dolů. Můžete je také položit vodorovně do
horního koše.
• Používejte pouze značkové výrobky pro
myčky (mycí prostředek, sůl, leštidlo).
• Jestliže otevřete myčku během provozu,
může uniknout horká pára. Hrozí nebez‐
pečí popálení.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte
z myčky žádné nádobí.
• Po dokončení mycího programu vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní
kohoutek.
Všeobecné bezpečnostní informace
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze do‐
spělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si
se spotřebičem nehrály.
17
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na bez‐
pečné místo. Nedovolte dětem, aby se do‐
týkaly mycích prostředků.
• Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte
dětem, aby se k ní přibližovaly.
Instalace
• Ujistěte se, že se spotřebič při dopravě ne‐
poškodil. Poškozený spotřebič nezapojuj‐
te. Je-li to nutné, obraťte se na dodavatele.
• Před prvním použitím odstraňte všechny
obaly.
• Elektrickou instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný a oprávněný elektrikář.
• Připojení k vodovodní síti smí provádět po‐
uze kvalifikovaný a oprávněný instalatér.
• Změna technických parametrů nebo jaká‐
koli jiná úprava spotřebiče je zakázaná.
Hrozí nebezpečí poranění a poškození
spotřebiče.
• Nepoužívejte spotřebič:
– pokud jsou elektrický kabel nebo vodo‐
vodní hadice poškozené,
– pokud jsou ovládací panel, horní pra‐
covní deska nebo podstavec poškozené
tak, že je vnitřek spotřebiče volně
přístupný.
Obraťte se na místní servisní středisko.
• Žádnou stěnu myčky nesmíte nikdy vrtat,
abyste nepoškodili hydraulické a elektric‐
ké díly.
Upozornění Dodržujte přesně pokyny k
elektrickým a vodovodním přípojkám.
Ovládací panel
4
5
1
1
2
3
4
5
2
3
Volič programu
Tlačítko Start/Zrušit (Cancel)
Kontrolky
Ukazatel programů
Kontrolka Zap/Vyp
Kontrolky ukazatele
Konec programu
18
Kontrolka se rozsvítí, když mycí program skončí. Do‐
plňkové funkce:
• Stupeň změkčovače vody.
• Poplach v případě závady spotřebiče.
Kontrolky ukazatele
1)
Kontrolka se rozsvítí, je-li nutné doplnit zásobník na
sůl. Řiďte se pokyny v části "Použití soli do myčky".
Po doplnění zásobníku může kontrolka soli ještě ně‐
kolik hodin svítit. Na provoz myčky to nemá nežá‐
doucí vliv.
Leštidlo 1)
Kontrolka se rozsvítí, je-li nutné doplnit leštidlo. Řiďte
se pokyny v části "Použití leštidla".
Sůl
1) I když jsou zásobníky na sůl nebo leštidlo prázdné, příslušné kontrolky se v průběhu mycího programu
nikdy nerozsvítí.
Volič programu a kontrolka Zap/Vyp
• Nastavení mycího programu se provádí ot‐
očením voliče programu doprava nebo do‐
leva. Ukazatel programu na voliči musí od‐
povídat požadovanému mycímu programu
uvedenému na ovládacím panelu.
– Rozsvítí se kontrolka Zap/Vyp (poloha
ZAP).
• Chcete-li myčku vypnout, otočte voličem
programu tak, aby ukazatel programu od‐
povídal kontrolce Zap/Vyp.
– Kontrolka Zap/Vyp zhasne (poloha
VYP).
Mycí programy
Mycí programy
Program
Poloha voliče
programu
Stupeň zneči‐
štění
Vhodný pro
nádobí
Popis programu
Intenzivní 70°
Velmi zneči‐
štěné
Nádobí,
příbory,
hrnce a pán‐
ve
Předmytí
Hlavní mytí až do 70°C
2 průběžné oplachy
Závěrečný oplach
Sušení
Normální 65°
Normálně
znečištěné
Nádobí a
příbory
Předmytí
Hlavní mytí až do 65°C
2 průběžné oplachy
Závěrečný oplach
Sušení
Krátký 65° za
30 minut 1)
Normálně ne‐
bo lehce zne‐
čištěné
Nádobí a
příbory
Hlavní mytí až do 65°C
Závěrečný oplach
Úsporný 50°
Normálně
znečištěné
Nádobí a
příbory
Předmytí
Hlavní mytí až do 50°C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
2)
19
Program
Poloha voliče
programu
Předmytí
Stupeň zneči‐
štění
Jakýkoli
Vhodný pro
nádobí
Popis programu
Částečná ná‐
plň (k pozděj‐
šímu doplně‐
ní během
dne).
1 studený oplach (aby
se zbytky jídel neslepily
dohromady).
K tomuto programu není
nutné přidávat mycí
prostředek.
1) Dokonalý denní program určený pro mytí v pouze částečně naplněné myčce. Ideální pro čtyřčlennou
rodinu, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a večeře.
2) Testovací program pro zkušebny. Údaje z testování najdete v přiloženém letáku.
Údaje o spotřebě
Program
Délka (v minutách)
Energie (v kWh)
Voda (v litrech)
Intenzivní 70°
65 - 75
1,5 - 1,7
18 - 20
Normální 65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Rychlý 65° za 30
30
0,8
8
Úsporný 50°
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Předmytí
11
0,1
5
Tyto hodnoty se mohou měnit v závi‐
slosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání
napětí v síti a na množství nádobí.
Použití myčky
Řiďte se zvláštními pokyny pro každý krok
postupu:
1. Zkontrolujte, zda nastavení změkčovače
vody odpovídá tvrdosti vody v místě by‐
dliště. Je-li to nutné, změkčovač vody
seřiďte.
2. Naplňte zásobník na sůl solí pro myčky.
3. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
4. Vložte do myčky nádobí a příbory.
5. Nastavte správný mycí program pro daný
druh nádobí a stupeň znečištění.
6. Naplňte dávkovač mycího prostředku
správným množstvím mycího prostředku.
7. Spusťte mycí program.
Použijete-li mycí tablety, řiďte se pokyny
v části "Použití mycích prostředků":
Nastavení změkčovače vody
Změkčovač vody slouží k odstranění mine‐
rálů a solí z přiváděné vody. Minerály a soli
totiž mohou mít nežádoucí účinky na provoz
myčky.
Tvrdost vody se označuje v těchto ekviva‐
lentních stupních tvrdosti:
• Německé stupně (dH°),
20
• Francouzské stupně (°TH),
• mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jed‐
notka pro tvrdost vody),
• Clarkovy stupně.
Seřiďte změkčovač vody na základě tvrdosti
vody v bytě. V případě potřeby se obraťte na
místní vodárenský podnik.
Tvrdost vody
Nastavení tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clarkovy
stupně
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Není třeba používat sůl.
Změkčovač vody nastavte ručně a elek‐
tronicky.
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy
2.
1
2
Nastavte přepínač
do polohy 1 nebo 2.
Elektronické seřízení
Změkčovač vody byl ve výrobě nastaven do
polohy 5.
1. Stiskněte a podržte tlačítko Start/Zrušit.
Otočte voličem programu směrem dopra‐
va, až ukazatel programu odpovídá první‐
mu mycímu programu na ovládacím pan‐
elu.
2. Jakmile se rozsvítí kontrolka Zap/Vyp a
kontrolka Start/Zrušit začne blikat, uvol‐
něte tlačítko Start/Zrušit.
– Současně začne blikat kontrolka Ko‐
nec programu k signalizaci nastavené‐
ho stupně změkčovače vody.
Příklad:
5 bliknutí, přestávka, 5 bliknutí,
přestávka apod. = stupeň 5
3. Stisknutím tlačítka Start/Zrušit zvýšíte
nastavení změkčovače o jeden stupeň.
Kontrolka Konec programu ukáže nový
stupeň.
4. Chcete-li nastavení uložit, otočte voličem
programu do polohy Vypnuto.
Použití soli do myčky
Pozor Používejte pouze sůl pro myčky.
Všechny ostatní druhy soli, které nejsou
určené do myčky, poškozují změkčovací
zařízení.
21
1
2
5
6
Při doplňování zásobníku na sůl přeteče
voda, to je normální jev.
3
Naplňte zásobník na
sůl 1 litrem vody (po‐
uze při prvním pou‐
žití).
4
Vždy zkontrolujte, zda se sůl nerozsy‐
pala mimo zásobník. Sůl, která chvíli zů‐
stane na dně vany může vanu proděravět.
Doporučujeme proto po doplnění soli ihned
spustit mycí program. Tím se zabrání koro‐
zivním účinkům soli.
Když nastavíte elektronicky změkčovač vody
na stupeň 1, kontrolka množství soli nezů‐
stane svítit.
Použití lešticího prostředku
Pozor Používejte pouze značkový
lešticí prostředek pro myčky.
Při doplňování dávkovače leštidla postupujte
takto:
3
1
22
2
4
Pozor Nikdy do dávkovače leštidla
nelijte jiné tekutiny (např. čisticí
prostředky pro myčky, tekuté mycí
prostředky). Hrozí nebezpečí poškození
myčky.
Seřízení dávkování leštidla
Myčka byla ve výro‐
bě nastavena do po‐
lohy 4.
Možnost zvýšení
nebo snížení dávko‐
vání najdete v části
"Co dělat, když...".
Vkládání příborů a nádobí
Užitečné rady a tipy
Pozor Myčku používejte jen k mytí
domácího nádobí určeného pro mytí v
myčkách.
Nepoužívejte myčku k mytí předmětů, které
nasávají vodu (houby, savé utěrky apod.).
• Před vložením nádobí a příborů do myčky:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel
a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách ne‐
chte změknout.
• Nádobí a příbory vkládejte do myčky takto:
– Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
– Zkontrolujte, zda se v nádobí nebo hlu‐
bokém dnu nemůže držet voda.
– Přesvědčte se, že příbory a nádobí ne‐
leží v sobě.
– Přesvědčte se, že příbory a nádobí ne‐
zakrývají jiné kousky.
– Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně
nedotýkají.
– Malé předměty vložte do košíčku na
příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilna‐
vým povrchem se mohou držet vodní kap‐
ky. Plastové nádobí neschne tak dobře ja‐
ko porcelánové a ocelové nádobí.
• Lehké kusy vložte do horního koše.
Přesvědčte se, že se jednotlivé kousky
nádobí nehýbou.
Pozor Před spuštěním mycího
programu zkontrolujte, zda se
ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
Upozornění Po vložení nebo vyjmutí
nádobí vždy zavřete dveře. Otevřené
dveře jsou nebezpečné.
1
Servírovací podno‐
sy a velké poklice
naskládejte po stra‐
nách dolního koše.
1
2
2
Používejte mřížku na příbory. Pokud
velikost příborů brání použití mřížky, od‐
straňte ji.
23
Maximální výška nádobí v:
Nižší poloha
1
2
Nádobí naskládejte Při mytí delších kusů
tak, aby se voda do‐ vyklopte držáky šál‐
stala na všechny je‐ ků nahoru.
ho části.
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete dát do dolního koše velké ku‐
sy nádobí, nejprve nastavte horní koš do vy‐
šší polohy.
Upozornění Při seřizování výšky musí
být horní koš prázdný.
Maximální výška nádobí v:
Vyšší polo‐
ha
horní koš
dolní koš
20 cm
31 cm
1
horní koš
dolní koš
24 cm
27 cm
2
Při posunu horního koše do vyšší nebo nižší
polohy:
1. Vysuňte přední zarážky (A) ven.
2. Vytáhněte koš.
3. Zasuňte koš do vyšší nebo nižší polohy.
4. Vraťte přední zarážky (A) do jejich pů‐
vodní polohy.
Pozor Jestliže je koš ve vyšší poloze,
nedávejte šálky na držáky na šálky.
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky (prášek,
tekuté nebo tablety vhodné pro myčky).
Dodržujte údaje na obalu:
• dávkování doporučené výrobcem,
• pokyny k uchování.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné, abyste ne‐
znečišťovali životní prostředí.
24
1
2
Použití kombinovaných mycích tablet
3
Naplňte dávkovač
mycího prostředku
( A) mycím
prostředkem.
5
4
U programu s
předmytím přidejte
další mycí
prostředek i do
přihrádky pro
předmytí ( B).
6
Doba rozpustnosti mycích prostředků
není u všech značek stejná. Některé my‐
cí tablety nemají proto při krátkých mycích
programech nejlepší výsledky mytí. Nasta‐
vujte proto při použití mycích tablet dlouhé
mycí programy, které zajišťují úplné odstra‐
nění zbytků prostředku.
Tyto tablety obsahují mycí prostředek, lešti‐
dlo a změkčovací sůl. Některé druhy tablet
mohou obsahovat ještě další přísady
Pokud používáte tablety, které obsahují spe‐
ciální sůl a leštidlo, není nutné naplnit zásob‐
ník soli ani dávkovač leštidla. V tomto přípa‐
dě bude kontrolka množství leštidla u zapnu‐
té myčky vždy svítit.
1. Přesvědčte se, že jsou mycí tablety vhod‐
né pro místní tvrdost vody. Řiďte se po‐
kyny výrobce.
2. Zvolte nejnižší nastavení tvrdosti vody a
dávkování leštidla.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je nádobí
usušené, doporučujeme
1. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
2. Nastavte dávkování leštidla do polohy 2.
Chcete-li opět použít normální mycí
prostředek
1. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
2. Seřiďte stupeň tvrdosti vody na nejvyšší
stupeň.
3. Spusťte mycí program bez nádobí.
4. Seřiďte změkčovač vody na základě
tvrdosti vody ve vašem bytě.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
Volba a spuštění mycího programu
Při spuštění mycího programu postupujte
takto:
1. Zavřete dveře.
2. Pootočte voličem programů a nastavte
mycí program. Řiďte se pokyny v části
"Mycí programy".
– Rozsvítí se kontrolka Zap/Vyp.
3. Stiskněte tlačítko Start/Zrušit.
– Mycí program se spustí automaticky.
– Rozsvítí se kontrolka Start/Zrušit.
V průběhu mycího programu nelze změ‐
nit program. Zrušení mycího programu.
Upozornění Přerušení nebo zrušení
mycího programu provádějte jen ve
velmi nutných případech.
Pozor Dveře otvírejte velmi opatrně.
Může uniknout horká pára.
Přerušení mycího programu
Otevřete dveře.
• Program se zastaví.
Zavřete dveře.
• Program pokračuje od okamžiku, ve kte‐
rém byl přerušen.
25
Zrušení mycího programu
• Stiskněte a podržte tlačítko Start/Zrušit, až
kontrolka Start/Zrušit a kontrolka Odlože‐
ný start zhasnou.
Mycí program je zrušený.
Nyní můžete provést následující kroky:
1. Vypněte spotřebič.
2. Nastavte nový mycí program.
Před nastavením nového mycího progra‐
mu naplňte dávkovač mycím prostředkem.
Konec mycího programu
• Spotřebič se automaticky zastaví.
• Rozsvítí se kontrolka konce programu.
1. Vypněte spotřebič.
2. Otevřete dveře.
3. Před vyjmutím nádobí ponechte dveře na
několik minut otevřené, aby se nádobí lé‐
pe usušilo.
Nádobí nechte vychladnout, a teprve potom
ho vyjměte ze spotřebiče. Horké nádobí se
snadněji rozbije.
Vyjmutí nádobí
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše,
pak z horního koše.
• Na stěnách a dveřích myčky může být vo‐
da. Nerezový povrch chladne rychleji než
nádobí.
Čištění a údržba
Upozornění Před čištěním myčky ji
musíte nejdříve vypnout.
Čištění filtrů
Důležité Nepoužívejte myčku bez filtrů.
Zkontrolujte, zda jsou filtry správně
umístěné. Nesprávná instalace filtrů má za
následek nedostatečné umytí nádobí a může
myčku poškodit.
1
4
3
Otočte držadlem asi Vytáhněte plochý fi‐
o 1/4 otáčky doleva ltr A ze spodní části
a vyjměte filtry B a myčky.
C.
2
Filtry A, B a C dů‐
kladně omyjte pod
tekoucí vodou.
5
Systém filtrů vraťte
na místo. Tento sy‐
stém aktivujete ot‐
očením rukojeti do‐
prava, až do cva‐
knutí.
26
Důležité Neodstraňujte ostřikovací ramena.
Opatření proti vlivu mrazu
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech
zanesou nečistotami, odstraňte je párátkem.
Pozor Nedoporučujeme instalovat
spotřebič v místnosti, kde může teplota
klesnout pod 0 °C. Výrobce není odpovědný
za škody způsobené mrazem.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel ot‐
írejte vlhkým měkkým hadříkem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepouží‐
vejte prostředky s drsnými částicemi, drátěn‐
ky nebo rozpouštědla (aceton, trichloretylen
apod...).
Pokud to není možné, myčku vykliďte a
zavřete dveře. Odpojte přívodní hadici a vy‐
pusťte z ní vodu.
Co dělat, když...
Myčka nezačne mýt nebo se během mytí za‐
stavuje.
Pokud dojde k poruše myčky, pokuste se
nejprve závadu odstranit sami.Pokud pro‐
blém nemůžete vyřešit sami, obraťte se pro‐
sím na místní servisní středisko.
Poruchový kód a porucha
Pozor Vypněte myčku a proveďte
následující doporučená řešení.
Možná příčina a řešení
• Trvalé blikání kontrolky Start/ • Vodovodní kohout je ucpaný nebo zanesený vodním
Zrušit
kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• 1 bliknutí kontrolky Konec pro‐
gramu
• Vodovodní kohout je zavřený.
Myčka se neplní vodou
Otevřete vodovodní kohout.
• Filtr v přívodní hadici je zanesený.
Vyčistěte ho.
• Přívodní hadice není správně připojena. Hadice může
být někde přehnutá nebo stisknutá.
Zkontrolujte, zda je připojení správné.
• Trvalé blikání kontrolky Start/ • Kolík sifonu je zablokovaný.
Zrušit
Vyčistěte kolík sifonu.
• 2 bliknutí kontrolky Konec pro‐ • Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena. Hadice
gramu
může být někde přehnutá nebo stisknutá.
Myčka nevypouští
Zkontrolujte, zda je připojení správné.
• Trvalé blikání kontrolky Start/ • Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na místní se‐
Zrušit
rvisní středisko.
• 3 bliknutí kontrolky Konec pro‐
gramu
Aktivace systému proti vyplavení
27
Poruchový kód a porucha
Nespustil se program
Možná příčina a řešení
• Dveře spotřebiče nejsou zavřené.
Zavřete dveře.
• Síťová zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte ji do zásuvky.
• Je spálená pojistka v domácí pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program po‐
kračuje od okamžiku, ve kterém byl přeru‐
šen. Pokud se závada objeví znovu, obraťte
se na servisní středisko.
K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto
údaje:
• Model (Mod.)
• Výrobní číslo (PNC)
• Sériové číslo (SN)
Najdete je na výrobním štítku.
Napište si potřebné údaje zde:
Označení modelu: ..........
Výrobní číslo: ..........
Sériové číslo: ..........
Nádobí není dobře umyté
Nádobí není čisté.
• Zvolený mycí program není vhodný pro daný druh nádobí a
stupeň znečištění.
• Nádobí není v koších dobře rozloženo tak, aby se voda do‐
stala na všechny jeho části.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně
vloženému nádobí.
• Filtry jsou zanesené, nebo nesprávně umístěné.
• Příliš málo, nebo vůbec žádný mycí prostředek.
Částečky vodního kame‐
ne na nádobí.
• Zásobník na sůl je prázdný.
• Změkčovač vody není správně nastavený.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou
šmouhy, mléčné skvrny
nebo modravý potah.
• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou za‐
schlé vodní kapky.
• Zvyšte dávkování leštidla.
• Příčinou může být mycí prostředek.
Technické údaje
Rozměry
Šířka cm
Výška cm
Hloubka cm
28
44,6
85
60,5
Elektrické připojení - napětí - Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typo‐
celkový výkon - pojistka
vém štítku na vnitřním okraji dveří myčky.
Tlak přívodu vody
Kapacita
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Jídelní soupravy
9
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly
jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS<
apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový
materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném
dvoře v místě svého bydliště.
Upozornění Chcete-li zlikvidovat
myčku, dodržte tento postup:
• Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak
tomu, aby se děti ve spotřebiči zavřely a
ohrozily tak svůj život.
Instalace
Upozornění Při instalaci musí být síťová
zástrčka vytažená ze zásuvky.
Umístění pod pracovní desku
Umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a
odpadu. Chcete-li myčku umístit pod dřez
nebo kuchyňskou pracovní desku, odstraňte
horní desku myčky. Zkontrolujte, zda rozmě‐
ry výklenku souhlasí s danými rozměry.
3
4
Když se rozhodnete postavit myčku jako sa‐
mostatně stojící spotřebič, horní desku k ní
opět připevněte.
Podstavec u volně stojícího spotřebiče není
nastavitelný.
Vyrovnání myčky
1
2
Zkontrolujte, zda je myčka dobře vyrovnaná
a dveře jdou správně zavřít. Jestliže je myč‐
ka správně vyrovnaná, dveře nikde ne‐
drhnou o strany skříňky. Jestliže se dveře
29
správně nezavírají, uvolněte nebo utáhněte
seřiditelné nožičky, dokud není myčka doko‐
nale vyrovnaná.
Vodovodní přípojka
Připojte myčku k přívodu horké (max.
60°)nebo studené vody.
Pokud odebíráte horkou vodu z alternativ‐
ních zdrojů, které jsou šetrnější k životnímu
prostředí (např. solární či fotovoltaické pan‐
ely, nebo větrná energie), použijte horkou
vodu ke snížení spotřeby energie.
Přívodní hadici připojte k vodovodnímu ko‐
houtu s vnějším závitem 3/4".
Pozor Nepoužívejte hadice ze starého
spotřebiče.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot
(viz část "Technické údaje). Průměrný tlak
vody v místě vašeho bydliště si zjistěte u
místního vodárenského podniku.
Dbejte na to, aby přívodní hadice nebyla ni‐
kde přehnutá a není stisknutá nebo někde
zachycená.
Přívodní hadici můžete otočit buď doleva ne‐
bo doprava podle instalace pomocí pojistné
matice. Pojistnou matici dobře utáhněte, aby
nedošlo k úniku vody.
Pozor Nepřipojujte hned myčku k
novým hadicím, nebo k hadicím, které
nebyly dlouho používané. Nechte vodu na
několik minut před připojením přívodní
hadice odtéct.
Vypouštěcí hadice
max 85 cm
max 400 cm
Přívodní hadice
min 40 cm
1
Vypouštěcí hadici
připojte ke kolíku si‐
fonu.
3
2
4
Vnitřní průměr nesmí být menší než průměr
hadice.
Jestliže připojíte vypouštěcí hadici k vypou‐
štěcímu otvoru sifonu pod dřezem, je nutné
odstranit plastovou membránu (A). Pokud
byste membránu neodstranili, zbytky jídel by
kolík vypouštěcí hadice zanesly.
Pozor Přesvědčte se, zda jsou
vodovodní spojení vodotěsná, aby
nedocházelo k prosakování vody.
Připojení k elektrické síti
Upozornění Výrobce neručí za úrazy a
poškození způsobené nedodržením
bezpečnostních pokynů.
Uzemněte myčku v souladu s
bezpečnostními pokyny.
30
Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ
napájení na typovém štítku odpovídají napětí
a výkonu místního zdroje napájení.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku odolnou proti nárazu.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky,
konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí
nebezpečí požáru.
Nevyměňujte sami síťový kabel. Obraťte se
na servisní středisko.
Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy zatáhněte za zástrčku.
31
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kezelőpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mosogatóprogramok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A készülék használata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A vízlágyító beállítása _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Speciális só használata _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az öblítőszer használata _ _ _ _ _ _ _ _
Evőeszközök és edények
bepakolása _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mosogatószer használata _ _ _ _ _ _ _ _
32
33
34
35
36
37
38
38
40
Mosogatóprogram kiválasztása és
elindítása _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vízhálózatra csatlakoztatás _ _ _ _ _ _ _
Elektromos csatlakoztatás _ _ _ _ _ _ _
41
41
42
44
45
46
46
47
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a készülék helyes
üzemeltetése érdekében az üzembe he‐
lyezés és a használat előtt figyelmesen ol‐
vassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást min‐
dig tartsa a készülékkel együtt, még ha át‐
helyezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak
teljesen tisztában kell lenniük a készülék mű‐
ködésével és biztonsági jellemzőivel.
• A készülékeket kizárólag szakképzett
szervizműszerész javíthatja. Csak eredeti
pótalkatrészeket használjon.
• A sérülések és a készülék károsodásának
megelőzése érdekében ne javítsa saját
maga a készüléket. Mindig forduljon a he‐
lyi márkaszervizhez.
Rendeltetésszerű használat
• A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő ta‐
pasztalatok és ismeretek híján lévő sze‐
mélyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják. A biztonságukért felelős
személynek felügyeletet és a készülék
használatára vonatkozó útmutatást kell
biztosítania számukra.
• Tartsa be a mosogatószer gyártójától ka‐
pott biztonsági utasításokat a szemek, a
száj és a torok sérüléseinek megelőzése
érdekében.
• Ne igya meg a mosogatógépből származó
vizet. A mosogatógépben mosogatószermaradványok rakódhatnak le.
• A sérülések megelőzése érdekében, vala‐
mint hogy ne botoljon meg a nyitott ajtó‐
ban, mindig zárja be az ajtót, amikor nem
használja a készüléket.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
• A készüléket kizárólag háztartási célú
használatra tervezték.
• A készüléket csak mosogatógépben tisz‐
títható háztartási edények tisztítására
használja.
• Ne tegyen oldószereket a készülékbe.
Robbanásveszély.
• A késeket és minden más, szúrós hegyű
eszközt hegyével lefele az evőeszközko‐
sárba helyezze. Ha nem, tegye vízszintes
helyzetben a felső kosárba.
• Csak mosogatógépekhez való márkás ter‐
mékeket (mosogatószer, só, öblítőszer)
használjon.
• Ha a készülék működése közben kinyitja
az ajtót, forró gőz távozhat. Égési sérülés
veszélye!
• Ne vegyen ki edényeket a mosogatógép‐
ből a mosogatóprogram vége előtt.
• Amikor a mosogatóprogram befejeződött,
a húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból,
és zárja el a vízcsapot.
32
Általános biztonság
Gyermekbiztonság
• Csak felnőttek használhatják a készüléket.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyele‐
téről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyer‐
mekektől távol. Fulladásveszélyesek!
• Minden mosogatószert tartson biztonsá‐
gos területen. Ne hagyja, hogy a gyermek‐
ek hozzáérjenek a mosogatószerekhez.
• A gyermekeket tartsa távol a készüléktől,
amikor az ajtaja nyitva van.
Üzembe helyezés
• Győződjön meg arról, hogy a készülék
nem sérült meg a szállítás közben. Ne
csatlakoztasson sérült készüléket. Szük‐
ség esetén forduljon a szállítóhoz.
• Az első használat előtt távolítson el min‐
den csomagolóanyagot.
• Az elektromos szerelést szakképzett és il‐
letékes személynek kell elvégeznie.
• A vízvezeték-szerelést szakképzett és il‐
letékes személynek kell elvégeznie.
• Ne változtassa meg a műszaki specifiká‐
ciókat, illetve ne módosítsa a készüléket.
Személyi sérülés és a készülék károsodá‐
sának veszélye.
• Ne használja a készüléket:
– ha a hálózati kábel vagy a vízcsövek sé‐
rültek,
– vagy ha a kezelőpanel, a munkafelület
vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a
készülék belső oldala hozzáférhető.
Forduljon a helyi szervizközponthoz.
• Ne fúrja ki a készülék oldalait, nehogy
megsérüljenek a hidraulikus és elektro‐
mos alkatrészek.
Vigyázat Gondosan tartsa be az
elektromos és vízvezetékcsatlakoztatásra vonatkozó utasításokat.
Kezelőpanel
4
5
1
1
2
3
4
5
2
3
Programválasztó gomb
Start/Törlés gomb (Cancel)
Jelzőfények
Programjelző
Be/ki jelzőfény
33
Jelzőfények
A program vége
Felgyullad, amikor egy mosogatóprogram befejező‐
dött. Kisegítő funkciók:
• A vízlágyító szintje.
• Riasztás, ha a készülék meghibásodott.
Só1)
Felgyullad, amikor fel kell tölteni a sótartályt. Lásd a
"Speciális só használata" c. fejezetet.
Miután feltöltötte a sótartályt, a só jelzőfény néhány
óráig még tovább világít. Ez nincs semmilyen nem
kívánatos hatással a készülék működésére.
Öblítőszer1)
Felgyullad, amikor öblítőszert kell betölteni. Lásd az
"Öblítőszer használata" c. fejezetet.
1) Amikor a sótartály és/vagy az öblítőszertartály üres, a megfelelő jelzőfény nem gyullad fel, amíg a
mosogatóprogram üzemel.
Programválasztó gomb és be/ki
jelzőfény
• Egy mosogatóprogram beállításához for‐
gassa el a programválasztó gombot az
óramutató járásával megegyező vagy az‐
zal ellenkező irányban. A programválasztó
gombon lévő programjelzőnek egyeznie
kell a kezelőpanelen lévő mosogatóprog‐
ramok egyikével.
– A be/ki jelzőfény felgyullad (BE pozíció)
• A készülék kikapcsolásához forgassa el a
programválasztó gombot addig, amíg a
programjelző a be/ki jelzőfényre nem mu‐
tat.
– A be/ki jelzőfény kialszik (KI pozíció).
Mosogatóprogramok
Mosogatóprogramok
Program
Szennyezett‐
ség mértéke
Töltet típusa
Intenzív 70°
Erősen szen‐
nyezett
Edények,
evőeszkö‐
zök, lábasok
és fazekak
Előmosogatás
Főmosogatás max. 70
°C-on
2 közbenső öblítés
Befejező öblítés
Szárítás
Normál 65°
Normál szen‐
nyezettségű
Edények és
evőeszközök
Előmosogatás
Főmosogatás max. 65
°C-on
2 közbenső öblítés
Befejező öblítés
Szárítás
34
Programvá‐
lasztó gomb
helyzete
Program leírása
Program
Programvá‐
lasztó gomb
helyzete
Szennyezett‐
ség mértéke
Töltet típusa
Program leírása
Gyors 65° A
30' 1)
Mérsékelten
vagy enyhén
szennyezett
Edények és
evőeszközök
Főmosogatás max. 65
°C-on
Befejező öblítés
Eco 50° 2)
Normál szen‐
nyezettségű
Edények és
evőeszközök
Előmosogatás
Főmosogatás max. 50
°C-on
1 közbenső öblítés
Befejező öblítés
Szárítás
Előmosoga‐
tás
Bármely
Részleges
töltet (később
ki lesz egész‐
ítve a nap so‐
rán).
1 hideg öblítés (az étel‐
maradványok rászára‐
dásának megelőzésé‐
re).
Nem szükséges moso‐
gatószer ehhez a prog‐
ramhoz.
1) Ez egy tökéletes napi program egy nem teljes töltet elmosogatásához. Ideális egy 4 személyes család
számára, amely csak a reggeli és a vacsora edényeit és evőeszközeit kívánja betölteni.
2) Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára. A tesztadatokat lásd a mellékelt külön füzetben.
Fogyasztási értékek
Program
Időtartam (perc)
Energia (kWh)
Víz (liter)
Intenzív 70°
65 - 75
1,5 - 1,7
18 - 20
Normál 65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Gyors 65° A 30'
30
0,8
8
Eco 50°
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Előmosogatás
11
0,1
5
A víz nyomása és hőmérséklete, az
áramszolgáltatás ingadozásai és az
edények mennyisége módosíthatja ezeket
az értékeket.
A készülék használata
Az eljárás egyes lépéseihez olvassa el a kö‐
vetkező utasításokat:
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje
megfelelő-e a vízkeménységnek az adott
körzetben. Szükség esetén állítsa be a
vízlágyítót.
2. Töltse fel a sótartályt speciális sóval.
3. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítő‐
szerrel.
4. Pakolja be az evőeszközöket és edénye‐
ket a mosogatógépbe.
5. Állítsa be a töltet és a szennyeződés tí‐
pusának megfelelő mosogatóprogramot.
6. Töltse a helyes mennyiségű mosogató‐
szert a mosogatószer-tartályba.
35
7. Indítsa el a mosogatóprogramot.
Ha mosogatószer-tablettákat használ,
lásd a "Mosogatószer használata" c. fe‐
jezetet.
A vízlágyító beállítása
A vízlágyító eltávolítja az ásványi anyagokat
és sókat a szolgáltatott vízből. Az ásványi
anyagok és sók rossz hatással lehetnek a
készülék működésére.
A vízkeménységet különböző mértékegysé‐
gekkel mérik:
• Német fok (dH°).
• Francia fok (°TH).
• mmol/l (millimol per liter, a vízkeménység
nemzetközi mértékegysége).
• Clarke.
Állítsa be a vízlágyítót a körzetében meglévő
vízkeménységnek megfelelően. Szükség
esetén kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Vízkeménység
Vízkeménységi beállítás
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuálisan
elektronikusan
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Nem szükséges só használata.
Manuálisan és elektronikusan kell beál‐
lítania a vízlágyítót.
Manuális beállítás
A készülék gyárilag a 2. pozícióba van beál‐
lítva.
1
36
2
Állítsa a kapcsolót 1.
vagy 2. állásba.
Elektronikus beállítás
A vízlágyító gyárilag az 5. szintre van beál‐
lítva.
1. Tartsa lenyomva a start/törlés gombot.
Forgassa el a programválasztó gombot
az óramutató járásával megegyező irány‐
ban, amíg a programjelző meg nem egye‐
zik a kezelőpanelen lévő első mosoga‐
tóprogrammal.
2. Engedje fel a start/törlés gombot, amikor
a be/ki jelzőfény és a start/törlés jelzőfény
villogni kezd.
– Ezzel egy időben a program vége jel‐
zőfény villogása mutatja a vízlágyító
szintjét.
Példa:
5 villanás, szünet, 5 villanás, szünet,
stb. = 5. szint
3. Nyomja meg a start/törlés gombot egy‐
szer a vízlágyító szintjének egy lépéssel
történő emeléséhez.
A program vége jelzőfény mutatja az új
szintet.
4. Forgassa a programválasztó gombot ki
állásba a művelet mentéséhez.
Speciális só használata
Figyelem Csak mosogatógéphez
ajánlott speciális sót használjon. A
mosogatógépekhez nem alkalmas sótípusok
használata károsíthatja a tönkreteheti a
vízlágyítót.
5
6
Normális jelenség, ha a só betöltésekor
víz folyik ki a sótartályból.
1
2
Ügyeljen arra, hogy ne legyen sószem‐
csék a sótartályon kívül. A tartályon ma‐
radó só egy idő után átmarja a tartályt. Aján‐
latos azonnal elindítani egy mosogatóprog‐
ramot, miután feltöltötte a sótartályt. Ezzel
megelőzi a kiszóródott só miatti korróziót.
Amikor elektronikus módon a vízlágyítót az
1. szintre állítja, a só jelzőfény nem világít to‐
vább.
3
Töltsön 1 liter vizet a
sótartályba (csak az
első üzemeltetés‐
nél).
4
37
Az öblítőszer használata
Figyelem Csak mosogatógépekhez
való márkás öblítőszert használjon.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket az öblítő‐
szer-adagoló feltöltéséhez:
1
2
3
4
Figyelem Az öblítőszer-adagolóba ne
töltsön más terméket (pl. mosogatógéptisztítószert, folyékony mosogatószert). A
készülék károsodásának veszélye.
Az öblítőszer-adagolás beállítása
Az öblítőszer beállí‐
tótárcsája gyárilag a
4. pozícióba van be‐
állítva.
Az adagolás növelé‐
séhez vagy csök‐
kentéséhez lásd a
"Mit tegyek, ha…" c.
szakaszt.
Evőeszközök és edények bepakolása
Hasznos javaslatok és tanácsok
Figyelem A készüléket csak
mosogatógépben tisztítható háztartási
edényekhez használja.
Ne használja a készüléket olyan tárgyak tisz‐
títására, amelyek felszívják a vizet (szivacs,
konyharuhák stb.).
• Az evőeszközök és edények bepakolása
előtt hajtsa végre ezeket a lépéseket:
– Távolítson el minden ételmaradékot és
hulladékot.
– Lazítsa fel a lábasokban leégett ételma‐
radékokat.
• Az evőeszközök és edények bepakolása‐
kor hajtsa végre ezeket a lépéseket:
38
– Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poha‐
rak és lábasok) nyílásukkal lefele tegye
be.
– Ügyeljen arra, hogy víz ne gyűljön össze
a tartályban vagy valamilyen mélyedés‐
ben.
– Ügyeljen arra, hogy az evőeszközök és
az edények ne legyenek egymásba té‐
ve.
– Ügyeljen arra, hogy az evőeszközök és
az edények ne fedjenek el más evőesz‐
közöket és edényeket.
– Ügyeljen arra, hogy a poharak ne érje‐
nek más poharakhoz.
– A kisebb tárgyakat az evőeszköz-kosár‐
ba helyezze.
• A műanyag és a nem tapadós bevonatú
edényeken vízcseppek maradhatnak. A
műanyag darabok nem száradnak olyan
jól, mint a porcelán- és acéltárgyak.
• A könnyű darabokat a felső kosárba he‐
lyezze. Ügyeljen arra, hogy a darabok ne
mozogjanak.
Figyelem A mosogatóprogram
elindítása előtt győződjön meg arról,
hogy a szórókarok szabadon mozognak.
Vigyázat Mindig csukja be az ajtót a bevagy kipakolás befejezése után. A
nyitott ajtó veszélyes lehet.
1
Úgy rendezze el a
darabokat, hogy a
víz minden felületet
elérhessen.
2
A hosszabb dara‐
bokhoz hajtsa fel a
pohártartókat.
A felső kosár magasságának beállítása
Ha nagyméretű tányérokat pakol az alsó ko‐
sárba, először helyezze át a felső kosarat a
felső állásba.
Vigyázat A magasságállítást a felső
kosár bepakolása előtt végezze.
1
A tálalóedényeket
és a nagy fedőket az
alsó kosár széle kör‐
ül helyezze el.
1
Az edények maximális magassága:
2
2
Az evőeszközrács használata. Ha az
evőeszközök mérete nem engedi meg a
rács használatát, távolítsa el.
felső kosár
alsó kosár
Felső állás
20 cm
31 cm
Alsó állás
24 cm
27 cm
1
2
A felső kosár felső vagy alsó állásba való át‐
helyezéséhez hajtsa végre a következő lé‐
péseket:
1. Az elülső sínütközőket (A) mozgassa ki‐
fele.
2. Húzza ki a kosarat.
3. Helyezze a kosarat felső vagy alsó állás‐
ba.
4. Helyezze vissza az elülső sínütközőket
(A) az eredeti helyükre.
39
Figyelem Ha a kosár felső állásban van,
ne tegyen poharakat a pohártartókra.
Mosogatószer használata
Csak mosogatógépben való használat‐
ra alkalmas mosogatószereket (por, fo‐
lyadék vagy tabletta) használjon.
Tartsa be a csomagoláson feltüntetett ada‐
tokat:
• A gyártó által ajánlott adagolás.
• Tárolási ajánlások.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a helyes mennyiségnél több
mosogatószert.
1
2
4
3
Töltse fel mosogató‐ Ha előmosogatási
szerrel a mosogató‐ fázissal rendelkező
mosogatóprogramot
szer-tartályt (A).
használ, öntse a
többi mosogatószert
az előmosogatási
mosogatószer-re‐
keszbe (B).
40
5
6
A különböző mosogatószer-márkák kü‐
lönböző idő alatt oldódnak fel. Egyes
mosogatószer-tabletták nem nyújtják a leg‐
jobb tisztítási eredményeket a rövid moso‐
gatóprogramok alatt. Mosogatószer-tablet‐
ták használata esetén hosszú mosogatóp‐
rogramokat használjon, hogy a mosogató‐
szer teljesen eltávolításra kerüljön.
Kombinált mosogatószer-tabletták
használata
Ezek a tabletták vegyszereket tartalmaznak,
így mosogatószer, öblítőszert és speciális
sót. A tabletták egyes típusai más vegysze‐
reket is tartalmazhatnak
Amikor tablettákat használ, az tartalmazza a
speciális sót és az öblítőszert, így nem szük‐
séges feltölteni a só és az öblítőszer tartá‐
lyait. Ilyen esetben az öblítőszer jelzőfény
mindig világít, amikor a készülék be van kap‐
csolva.
1. Ellenőrizze, hogy ezek a tabletták alkal‐
masak-e a helyi vízkeménységhez. Ol‐
vassa el a gyártó utasításait.
2. Válassza a legalacsonyabb vízkemény‐
ségi és öblítőszer-adagolási szintet.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket, ha a
szárítási eredmények nem kielégítőek
1. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítő‐
szerrel.
2. Állítsa az öblítőszer adagolását 2. pozíci‐
óba.
Ismét normál mosogatószer használatához
1. Töltse fel a sótartályt és az öblítőszeradagolót.
2. Állítsa a vízkeménység beállításét a leg‐
magasabb szintre.
3. Hajtson végre egy mosogatóprogramot
edények nélkül.
4. Állítsa be a vízlágyítót a körzetében meg‐
lévő vízkeménységnek megfelelően.
5. Állítsa be az öblítőszer adagolását.
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
Hajtsa végre ezeket a lépéseket a mosoga‐
tóprogram beállításához és elindításához:
1. Zárja be az ajtót.
2. Forgassa el a programválasztó gombot a
mosogatóprogram beállításához. Lásd a
"Mosogatóprogramok" c. fejezetet.
– A be/ki jelzőfény felgyullad.
3. Nyomja be a start/törlés gombot.
– A mosogatóprogram automatikusan
elindul.
– A start/törlés jelzőfény felgyullad.
Amikor a mosogatóprogram fut, nem le‐
het módosítani a programot. Törölje a
mosogatóprogramot.
Vigyázat Csak szükség esetén szakítsa
meg vagy törölje a mosogatóprogramot.
Figyelem Óvatosan nyissa ki az ajtót.
Forró gőz csaphat ki.
A mosogatóprogram törlésre került.
Ekkor a következő lépéseket hajthatja
végre:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Állítson be egy új mosogatóprogramot.
Töltse fel mosogatószerrel a mosogató‐
szer-tartályt, mielőtt beállít egy új mosoga‐
tóprogramot.
A mosogatóprogram vége
• A készülék automatikusan leáll.
• A program vége jelzőfény felgyullad.
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Nyissa ki az ajtót.
3. A jobb szárítási eredmények érdekében
hagyja résnyire nyitva az ajtót néhány
percig, mielőtt kipakolja az edényeket.
Hagyja lehűlni az edényeket, mielőtt kipakol‐
ná a készülékből. A forró edények könnyeb‐
ben megsérülnek.
Mosogatóprogram megszakítása
A töltet kipakolása
Nyissa ki az ajtót.
• Leáll a program.
Zárja be az ajtót.
• A program a megszakítási ponttól folyta‐
tódik.
• Először az alsó kosárból pakolja ki a da‐
rabokat, majd a felső kosárból.
• Lehetséges, hogy víz van a készülék ol‐
dalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél
hamarabb lehűl, mint az edények.
Mosogatóprogram törlése
• Tartsa lenyomva a start/törlés gombot
mindaddig, amíg a start/törlés jelzőfény ki
nem alszik.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Kapcsolja ki a készüléket
tisztítás előtt.
41
A szűrők tisztítása
Fontos Ne használja a készüléket a szűrők
nélkül. Ügyeljen arra, hogy a szűrők
beszerelése helyes legyen. A nem megfelelő
beszerelés nem kielégítő mosogatási
eredményeket és a készülék sérülését
okozhatja.
1
2
Az A, B és C szűrőt
alaposan tisztítsa
meg folyó víz alatt.
5
Tegye a szűrőrend‐
szert a helyére. A
szűrőrendszer rete‐
szeléséhez forgas‐
sa el a fogantyút az
óramutató járásával
megegyező irány‐
ba, amíg a helyére
nem kattan.
Fontos Ne távolítsa el a szórókarokat.
Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a
szennyeződés megmaradó részét fogpisz‐
kálóval távolítsa el.
Külső tisztítás
4
3
A B és C szűrő eltá‐ Vegye ki az A jelű la‐
volításához forgas‐ pos szűrőt a készü‐
sa el a fogantyút az lék aljából.
óramutató járásával
ellentétes irányba
1/4 fordulattal.
A készülék és a kezelőpanel külső felületét
nedves puha ruhával törölje át. Csak semle‐
ges mosogatószert használjon. Ne használ‐
jon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldó‐
szereket (acetont, triklóretilént stb.).
Fagyveszély
Figyelem Ne helyezze üzembe a
készüléket olyan helyen ahol a
hőmérséklet 0 °C alatt van. A gyártó nem
felel a fagy okozta kárért.
Ha nem lehetséges, ürítse ki a készüléket, és
csukja be az ajtaját. Válassza le a befolyó‐
csövet, és távolítsa el a vizet a befolyócső‐
ből.
Mit tegyek, ha...
A készülék nem indul el, vagy működés köz‐
ben leáll.
Ha hiba történik, először próbálja meg saját
maga megoldani a problémát. Ha nem talál
megoldást egyedül a problémára, forduljon a
42
márkakereskedőhöz vagy a szervizközpont‐
hoz.
Figyelem Kapcsolja ki a készüléket,
mielőtt elvégezné az alább javasolt
hibaelhárítási lépéseket.
Hibakód és hiba
Lehetséges ok és megoldás
• a start/törlés jelzőfény folya‐
• A vízcsap eltömődött vagy elvízkövesedett.
matos villogása
Tisztítsa ki a vízcsapot.
• 1-szer felvillan a program vége • A vízcsap el van zárva.
jelzőfény
Nyissa ki a vízcsapot.
A mosogatógép nem tölt be vizet • Eltömődött a befolyócső szűrője.
Tisztítsa meg a szűrőt.
• A befolyócső csatlakozása nem megfelelő. A cső ös‐
sze van nyomódva vagy meg van törve.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
• a start/törlés jelzőfény folya‐
• A szifon eltömődött.
matos villogása
Tisztítsa ki a szifont.
• 2-szor felvillan a program vége • A kifolyócső csatlakozása nem megfelelő. A cső ös‐
jelzőfény
sze van nyomódva vagy meg van törve.
A mosogatógép nem ereszti le a
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
vizet
• a start/törlés jelzőfény folya‐
• Zárja el a vízcsapot, és forduljon a helyi szervizköz‐
matos villogása
ponthoz.
• 3-szor felvillan a program vége
jelzőfény
A kiömlésgátló eszköz üzemel
A program nem indul el
• A készülék ajtaja nincs becsukva.
Zárja be az ajtót.
• A hálózati dugasz nincs csatlakoztatva.
Csatlakoztassa a hálózathoz.
• A biztosíték kiégett az otthoni biztosítéktáblán.
Cserélje ki a biztosítékot.
Az ellenőrzés után kapcsolja ki a készüléket.
A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, for‐
duljon a márkaszervizhez.
Ezek az adatok szükségesek a gyors és he‐
lyes segítségnyújtáshoz:
• Modell (Mod.)
• Termékszám (PNC)
• Sorozatszám (S.N.)
Ezeket az adatokat lásd az adattáblán.
Írja le ide a szükséges adatokat:
A modell leírása: ..........
Termékszám: ..........
Sorozatszám: ..........
43
A mosogatás eredménye nem kielégítő
Az edények nem tiszták
• A kiválasztott mosogatóprogram nem alkalmas a töltet és a
szennyeződés típusára.
• A kosarak helytelenül vannak megtöltve, és így a víz nem
tud minden felületet elérni.
• A szórókarok nem forognak szabadon a töltet helytelen el‐
rendezése miatt.
• A szűrők szennyezettek, vagy nincsenek megfelelően be‐
helyezve.
• A mosogatószer mennyisége túl kevés vagy hiányzik.
Vízkő maradványok az
edényeken
• A sótartály üres.
• A vízlágyító rossz szintre van beállítva.
• A sótartály kupakja nincs megfelelően lezárva.
Az edények nedvesek és
homályosak
• Nem használt öblítőszert.
• Az öblítőszer-adagoló üres.
A poharakon és az edé‐
• Csökkentse az adagolt öblítőszer mennyiségét.
nyeken csíkok, tejfehér
foltok vagy kékes bevonat
látható
Vízcseppek száradási
• Növelje az adagolt öblítőszer mennyiségét.
nyomai a poharakon és az • Lehet, hogy a mosogatószer az oka.
edényeken
Műszaki adatok
Gyártó védjegye
ZANUSSI
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft. Háztartási
Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Típusazonosító
ZDS 104
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G- A
ig, ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé haté‐
kony)
A szabvány ciklus gyártó általi megnevezé‐
se, amelyre a címkén és az adatlapon talál‐
ható információ vonatkozik
Energiafelhasználás a szabvány ciklust
0,8
alapul véve (a tényleges energiafelhaszná‐
lás függ a készülék használatának a módjá‐
tól) (kWh)
44
Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A
A - magasabb: G - alacsonyabb)
Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol B
A - magasabb: G - alacsonyabb)
A mosogatógép befogadó képessége szab‐ 9 személyes
ványos teríték esetén
Vízfelhasználás a szabvány ciklus alapján
(liter)
13
Szabvány ciklus programideje (perc)
130
Átlagos becsült évi energia- és vízfelhasz‐
nálás 220 ciklusra kifejezve (kWh / liter)
176/2860
Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A)
53
Méretek Szélesség (cm)
Magasság munkafelülettel (cm)
Max. mélység (cm)
44,6
85
60,5
Összteljesítmény (W)
2200
Hálózati víznyomás
Minimum (bar) - Maximum (bar)
0,5
8
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A csomagolóanyagok környezetbarátak és
újrahasznosíthatóak. A műanyag kompo‐
nensek azonosítását a jelölések biztosítják,
pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat
a megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe he‐
lyezze.
Vigyázat A készülék hulladékba
helyezéséhez következők szerint járjon
el:
• Húzza ki a csatlakozódugót a konnektor‐
ból.
• Vágja el a hálózati tápkábelt és a hálózati
dugaszt, és helyezze a hulladékba.
• Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ez me‐
gakadályozza, hogy a gyermekek bezár‐
ják magukat a készülékbe, és veszélyez‐
tessék saját életüket.
45
Üzembe helyezés
Vigyázat Ügyeljen arra, hogy az
üzembe helyezés alatt a hálózati
dugaszt leválassza a fali aljzatról.
Beépítés munkafelület alá
A készüléket vízcsap és lefolyó közelében
helyezze el. Távolítsa el a készülék munka‐
felületét mosogató vagy konyhai munkapult
alá történő beszereléshez. Ügyeljen arra,
hogy a mélyedés méretei megegyeznek a
megadott méretekkel.
1
2
3
4
Szerelje fel a készülékhez tartozó munkafel‐
ületet a készülékre, ha a mosogatógépet
szabadon álló készülékként kívánja használ‐
ni.
A szabadon álló készüléknél a talapzat nem
állítható.
A készülék vízszintbe állítása
Ügyeljen arra, hogy készülék az ajtó megfe‐
lelő záródása és szigetelése érdekében víz‐
szintbe legyen állítva. Ha a készülék szinte‐
zése helyes, az ajtó nem ütközik a készülék
egyik oldalához sem. Ha az ajtó nem záródik
megfelelően, az állítható lábak ki-, illetve
becsavarásával állítsa vízszintbe a készülé‐
ket.
Vízhálózatra csatlakoztatás
Befolyócső
A készüléket melegvíz-vezetékhez (max.
60°) vagy hidegvíz-vezetékhez csatlakoztat‐
ja.
Ha a meleg víz alternatív energiaforrásokból
származik, amelyek inkább környezetbará‐
tak (pl. a napelemes panelek és a szélener‐
gia), akkor használja a melegvíz-vezetéket
az energiafogyasztás csökkentése érdeké‐
ben.
Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os
külső csavarmenetes vízcsaphoz.
46
Figyelem Ne használja egy régebbi
készülék csatlakozócsövét.
A víznyomásnak a határértékeken belül kell
lennie (lásd a "Műszaki adatok" c. fejezetet).
Győződjön meg arról, hogy a helyi vízmű a
körzet átlagos hálózati víznyomását biztosít‐
ja-e.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek törések a
befolyócsövön, és hogy a befolyócső nincs
összenyomva vagy összegubancolódva.
Forgassa el a befolyócsövet a beszerelési
igényeknek megfelelően az ellenanya segít‐
ségével balra vagy jobbra. Rögzítse megfe‐
lelően az ellenanyát a vízszivárgás megelő‐
zése érdekében.
Figyelem Ne csatlakoztass a
készüléket új vezetékekre vagy hosszú
ideig nem használt vezetékekre. Hagyja a
vizet folyni néhány percig, és azután
csatlakoztassa a befolyócsövet.
Kifolyócső
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Csatlakoztassa a ki‐
folyócsőt a lefolyó‐
szifonhoz.
2
3
4
A belső átmérője nem lehet kisebb a cső át‐
mérőjénél.
Ha a kifolyócsövet egy mosogató alatti szi‐
fonhoz csatlakoztatja, távolítsa el a műanyag
membránt (A). Ha nem távolítja el a memb‐
ránt, az ételmaradék a lefolyószifon eltömő‐
dését okozhatja.
Figyelem A vízszivárgás elkerülése
érdekében győződjön meg arról, hogy a
vízcsatlakoztatások szorosan meg vannak
húzva.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat A gyártó nem visel
felelősséget, ha nem tartja be ezeket a
biztonsági óvintézkedéseket.
Földelje a készüléket a biztonsági
óvintézkedéseknek megfelelően.
Győződjön meg arról, hogy az adattáblán
feltüntetett névleges feszültség és áramtípus
egyezik-e helyi áramellátás feszültségével
és áramtípusával.
Mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos
aljzatot használjon.
Ne használjon elosztókat, csatlakozókat és
hosszabbítókat. Tűzveszélyesek!
Ne cserélje ki saját maga a hálózati kábelt.
Forduljon a márkaszervizhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz
hozzáférhető legyen az üzembe helyezés
után.
A készülék leválasztásához ne a hálózati
kábelt húzza. Mindig a dugaszt húzza.
47
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programy zmywania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eksploatacja urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _
Ustawianie zmiękczacza wody _ _ _ _ _
Wsypywanie soli do zmywarki _ _ _ _ _
Wlewanie płynu nabłyszczającego _ _ _
Wkładanie sztućców i naczyń _ _ _ _ _ _
Stosowanie detergentu _ _ _ _ _ _ _ _ _
48
49
50
52
52
53
54
54
56
Wybór i uruchamianie programu
zmywania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _
Co zrobić, gdy… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podłączenie do sieci
wodociągowej _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podłączenie do sieci elektrycznej _ _ _ _
57
58
59
61
61
62
62
63
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytko‐
wania i prawidłowe działanie urządze‐
nia, przed przystąpieniem do instalacji i ob‐
sługi należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Instrukcję przechowywać zawsze
razem z urządzeniem, również w razie jego
przeniesienia lub odsprzedaży. Użytkownicy
muszą w pełni poznać działanie i funkcje
ochronne urządzenia.
Prawidłowe użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego.
• Urządzenie służy wyłącznie do czyszcze‐
nia naczyń i sprzętów domowych nadają‐
cych się do mycia w zmywarce.
• Nie używać rozpuszczalników w urządze‐
niu. Zagrożenie wybuchem.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi koń‐
cówkami umieszczać w koszyku na sztuć‐
ce, ostrym końcem skierowanym w dół.
Można też układać je w pozycji poziomej
w koszu górnym.
• Używać wyłącznie markowych produktów
do zmywarek do naczyń (detergent, sól,
płyn nabłyszczający).
• Po otwarciu drzwi podczas pracy urządze‐
nia może dojść do uwolnienia gorącej pa‐
ry. Ryzyko poparzenia skóry.
• Nie wyjmować naczyń ze zmywarki przed
zakończeniem programu mycia.
48
• Po zakończeniu zmywania wyjąć wtyczkę
z gniazdka i zamknąć zawór dopływu wo‐
dy.
• Urządzenie może być naprawiane wyłącz‐
nie przez montera z autoryzowanego ser‐
wisu. Używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych.
• Nie wymieniać ich samodzielnie, aby unik‐
nąć obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
Zawsze kontaktować się z lokalnym auto‐
ryzowanym serwisem.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użyt‐
ku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo‐
nych zdolnościach fizycznych, sensorycz‐
nych czy umysłowych, a także nieposia‐
dające doświadczenia ani odpowiedniej
wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urzą‐
dzenie wyłącznie pod nadzorem i po uzys‐
kaniu instrukcji od osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo.
• Przestrzegać instrukcji dotyczących bez‐
pieczeństwa, dostarczonych przez produ‐
centów detergentów, aby uniknąć popa‐
rzeń oczu, ust i gardła.
• Nie pić wody ze zmywarki. W zmywarce
mogą być obecne pozostałości detergen‐
tów.
• Zawsze zamykać drzwi urządzenia, gdy
nie jest ono używane, aby uniknąć obra‐
żeń i nie potknąć się o otwarte drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie może być użytkowane wyłącz‐
nie przez osoby dorosłe. Dzieci należy pil‐
nować, aby mieć pewność, że nie bawią
się urządzeniem.
• Opakowanie przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
uduszenia.
• Wszystkie detergenty należy przechowy‐
wać w bezpiecznym miejscu. Nie dopuścić
do kontaktu dzieci z detergentami.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobli‐
żu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Instalacja
• Upewnić się, że urządzenie nie uległo usz‐
kodzeniu w czasie transportu. Nie podłą‐
czać uszkodzonego urządzenia. W razie
potrzeby skontaktować się z dostawcą.
• Przed pierwszym użyciem usunąć wszyst‐
kie materiały opakowaniowe.
• Instalację elektryczną powierzyć wykwali‐
fikowanemu i kompetentnemu specjaliś‐
cie.
• Podłączenie wodociągowe i kanalizacyjne
powierzyć wykwalifikowanemu i kompe‐
tentnemu specjaliście.
• Nie zmieniać specyfikacji ani nie modyfi‐
kować produktu. Ryzyko odniesienia ob‐
rażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Nie używać urządzenia:
– jeżeli przewód zasilający lub węże wod‐
ne są uszkodzone,
– jeżeli panel sterowania, blat roboczy lub
cokół są uszkodzone w sposób dający
dostęp do wnętrza urządzenia.
Skontaktować się z lokalnym autoryzowa‐
nym serwisem.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych urzą‐
dzenia, aby uniknąć uszkodzenia części
hydraulicznych lub elektrycznych.
Ostrzeżenie! Dokładnie przestrzegać
instrukcji dotyczących połączeń
elektryczności oraz wody.
Panel sterowania
4
5
1
1
2
3
4
5
2
3
Pokrętło wyboru programów
Przycisk Start/Anuluj (Cancel)
Kontrolki
Znacznik programu
Kontrolka Wł./Wył.
49
Kontrolki
Koniec programu
Zapala się po zakończeniu programu zmywania.
Funkcje dodatkowe:
• Poziom zmiękczania wody.
• Alarm w razie nieprawidłowego działania urządze‐
nia.
Sól 1)
Zapala się, gdy należy uzupełnić sól. Zapoznać się z
rozdziałem "Używanie soli do zmywarek".
Po napełnieniu zbiornika kontrolka soli może nadal
świecić przez kilka godzin. Nie ma to żadnego nega‐
tywnego wpływu na działanie urządzenia.
Płyn nabłyszczający 1)
Zapala się, gdy należy uzupełnić płyn nabłyszczają‐
cy. Zapoznać się z rozdziałem "Używanie płynu na‐
błyszczającego".
1) Gdy zbiornik soli oraz/lub dozownik płynu nabłyszczającego są puste, ich kontrolki nie świecą się
podczas programu zmywania.
Pokrętło wyboru programów i kontrolka
Wł./Wył.
• Aby ustawić program zmywania, obrócić
pokrętło wyboru programów zgodnie z ru‐
chem wskazówek zegara lub w kierunku
przeciwnym. Znacznik programu na po‐
krętle wyboru programów musi być usta‐
wiony równo z jednym z programów mycia
na panelu sterowania.
– Kontrolka Wł./Wył. zaświeci się (położe‐
nie WŁ.).
• Aby wyłączyć urządzenie, obracać pokręt‐
łem wyboru programów, aż znacznik pro‐
gramu znajdzie się na równi z kontrolką
Wł./Wył.
– Kontrolka Wł./Wył. zgaśnie (położenie
WYŁ.).
Programy zmywania
Programy zmywania
Program
Intensywny
70°
50
Położenie po‐
krętła wyboru
programów
Stopień za‐
brudzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Bardzo zabru‐ Naczynia
dzone
stołowe,
sztućce,
garnki i patel‐
nie
Opis programu
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze w
temperaturze do 70°C
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Program
Położenie po‐
krętła wyboru
programów
Stopień za‐
brudzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Opis programu
Normalny 65°
Średnio za‐
brudzone
Naczynia
stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze w
temperaturze do 65°C
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Szybki 65° w
30' 1)
Średnio lub
lekko zabru‐
dzone
Naczynia
stołowe i
sztućce
Zmywanie zasadnicze w
temperaturze do 65°C
Płukanie końcowe
Ekonomiczny
50° 2)
Średnio za‐
brudzone
Naczynia
stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze w
temperaturze do 50°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Zmywanie
wstępne
Dowolny
Niepełne za‐
ładowanie
(do uzupeł‐
nienia w cią‐
gu dnia).
1 płukanie zimną wodą
(zapobiega zasychaniu
resztek jedzenia).
W tym programie nie ma
konieczności dodawa‐
nia detergentu.
1) Jest to program idealnie nadający się do codziennego użytku, gdy zmywarka nie jest całkowicie
załadowana. Idealnie nadaje się dla czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po
śniadaniu i obiedzie.
2) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy. Dane z testów są przedstawione na
osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
Parametry eksploatacyjne
Program
Czas trwania (w mi‐
nutach)
Zużycie energii (w
kWh)
Zużycie wody (w li‐
trach)
Intensywny 70°
65 - 75
1,5 - 1,7
18 - 20
Normalny 65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Szybki 65° w 30'
30
0,8
8
Ekonomiczny 50° 120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Zmywanie wstęp‐ 11
ne
0,1
5
Podane wartości mogą ulec zmianie w
zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości
naczyń.
51
Eksploatacja urządzenia
Należy postępować zgodnie z poniższymi in‐
strukcjami wykonując kolejne czynności:
1. Sprawdzić zgodność poziomu zmiękcza‐
nia wody z twardością wody doprowa‐
dzonej do zmywarki. W razie potrzeby –
zmienić ustawienia zmiękczacza wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczają‐
cego.
4. Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
5. Ustawić program mycia odpowiedni do
rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik odpowiednią ilością
detergentu.
7. Uruchomić program mycia.
W przypadku używania tabletek do zmy‐
warek należy zapoznać się z rozdziałem
"Używanie detergentów".
Ustawianie zmiękczacza wody
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z
doprowadzanej wody. Substancje mineralne
i sole mogą mieć negatywny wpływ na dzia‐
łanie urządzenia.
Twardość wody jest mierzona w równoważ‐
nych skalach:
• Stopnie niemieckie (dH°).
• Stopnie francuskie (°TH).
• mmol/l (milimol na litr – międzynarodowa
jednostka twardości wody).
• Stopnie Clarka.
Ustawić zmiękczacz wody zgodnie z twar‐
dością wody z lokalnego ujęcia. W razie po‐
trzeby skontaktować się z lokalnym zakła‐
dem wodociągowym.
Twardość wody
Ustawienie zmiękczania wody
°dH
°TH
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Nie jest wymagane użycie soli.
Zmiękczacz wody należy regulować
ręcznie i elektronicznie.
52
Regulacja ręczna
Ustawieniem fabrycznym urządzenia jest po‐
zycja 2.
1
2
Ustawić przełącznik
w położeniu 1 lub 2.
Regulacja elektroniczna
Zmiękczanie wody zostało fabrycznie usta‐
wione na poziomie 5.
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/
Anuluj. Obrócić pokrętło wyboru progra‐
mów w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż znacznik progra‐
mu znajdzie się równo z pierwszym pro‐
gramem zaznaczonym na panelu stero‐
wania.
2. Zwolnić przycisk Start/Anuluj, gdy kon‐
trolki Wł./Wył. oraz Start/Anuluj zaczną
pulsować.
– Jednocześnie zacznie pulsować kon‐
trolka sygnalizująca zakończenie pro‐
gramu, wskazując poziom zmiękcza‐
nia wody.
Przykład:
5 mignięć, pauza, 5 mignięć, pauza, itd.
= poziom 5
3. Nacisnąć jeden raz przycisk Start/Anuluj,
aby zwiększyć poziom zmiękczania wody
o jeden stopień.
Kontrolka sygnalizująca zakończenie
programu wskazuje nowy poziom.
4. Aby zapamiętać te ustawienie, obrócić
pokrętło wyboru programów do położenia
wyłączenia.
Wsypywanie soli do zmywarki
Uwaga! Używać wyłącznie soli do
zmywarek. Sól nieprzeznaczona do
zmywarek do naczyń wywołuje uszkodzenia
zmiękczacza wody.
1
2
3
Wlać do zbiornika
soli 1 litr wody (tylko
za pierwszym ra‐
zem).
5
4
6
53
Podczas napełniania zbiornika solą, wy‐
pływa z niego woda - jest to normalne.
Należy zadbać aby poza zbiornikiem na
sól nie pozostały żadne ziarna soli. Po‐
zostawienie soli na zbiorniku na jakiś czas
może spowodować jego przedziurawienie.
Zaleca się uruchomienie programu mycia za‐
raz po napełnieniu zbiornika soli. Pozwala to
zapobiec korozji wywołanej przez rozsypaną
sól.
Po elektronicznym ustawieniu zmiękczania
wody na poziom 1, lampka kontrolna soli nie
będzie włączana.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Uwaga! Należy używać wyłącznie
markowych płynów nabłyszczających
przeznaczonych do zmywarek do naczyń.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczają‐
cego, wykonać poniższe czynności:
1
2
3
4
Uwaga! Nie wlewać do dozownika płynu
nabłyszczającego żadnych innych
substancji (np. środków do czyszczenia
zmywarek, detergentów w płynie). Istnieje
ryzyko uszkodzenia urządzenia.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Pokrętło regulacji
płynu nabłyszczają‐
cego ustawiono fa‐
brycznie na pozycji
4.
Aby zwiększyć lub
zmniejszyć dozowa‐
nie, zapoznać się z
rozdziałem "Co ro‐
bić, gdy..."
Wkładanie sztućców i naczyń
Przydatne wskazówki i porady
Uwaga! Urządzenie służy wyłącznie do
czyszczenia naczyń i sprzętów
domowych przeznaczonych do mycia w
zmywarce.
Nie używać urządzenia do czyszczenia
przedmiotów pochłaniających wodę (gąbki,
odzież domowa itd.).
54
• Przed włożeniem naczyń i sztućców do
zmywarki, wykonać poniższe czynności:
– Usunąć wszelkie pozostałości jedzenia
i resztki.
– Namoczyć przypalone i wyschnięte
resztki jedzenia.
• Podczas wkładania naczyń i sztućców do
zmywarki należy przestrzegać poniższych
wskazówek:
– Wydrążone elementy (np. kubki, szklan‐
ki i miski) układać otworami w dół.
– Upewnić się, że woda nie zbiera się w
pojemniku ani w zagłębieniu podstawy
naczynia.
– Upewnić się, że żadne naczynia ani
sztućce nie znajdują się wewnątrz in‐
nych.
– Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
zakrywają innych.
– Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
– Małe elementy umieścić w koszyku na
sztućce.
• Elementy plastikowe i miski z powłoką za‐
pobiegającą przywieraniu mogą zatrzymy‐
wać krople wody. Elementy plastikowe nie
wysychają tak szybko, jak elementy po‐
rcelanowe i stalowe.
• Lekkie elementy umieścić w koszu gór‐
nym. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
Uwaga! Przed uruchomieniem
programu mycia upewnić się, że
ramiona natryskowe mogą się swobodnie
obracać.
1
Naczynia z serwisu i
duże pokrywki ukła‐
dać przy krawę‐
dziach dolnego ko‐
sza.
1
2
2
Używać kratki na sztućce. Jeżeli wymia‐
ry sztućców uniemożliwiają korzystanie
z kratki, wyjąć ją.
Ostrzeżenie! Po załadowaniu lub
rozładowaniu urządzenia zawsze
zamykać drzwi. Otwarte drzwi mogą być
niebezpieczne.
1
Naczynia rozmie‐
szczać tak, aby wo‐
da miała styczność
ze wszystkimi po‐
wierzchniami.
2
W przypadku dłuż‐
szych przedmiotów,
złożyć do góry półki
na filiżanki.
Regulacja wysokości górnego kosza
Aby włożyć duże talerze do dolnego kosza,
należy przełożyć górny kosz do górnego po‐
łożenia.
55
Ostrzeżenie! Wysokość wyregulować
przed załadowaniem górnego kosza.
Maksymalna wysokość naczyń w:
koszu gór‐
nym
koszu do‐
lnym
Położenie
górne
20 cm
31 cm
Położenie
dolne
24 cm
27 cm
1
Aby przełożyć górny kosz do położenia gór‐
nego lub dolnego, wykonać poniższe czyn‐
ności:
1. Przekręcić na zewnątrz przednie ogra‐
niczniki prowadnic (A).
2. Wyciągnąć kosz.
3. Umieścić kosz w położeniu górnym lub
dolnym.
4. Przekręcić na pierwotne położenie przed‐
nie ograniczniki prowadnic (A).
Uwaga! Jeżeli kosz znajduje się w
górnym położeniu, nie umieszczać
filiżanek na ich półeczce.
2
Stosowanie detergentu
Używać wyłącznie detergentów (prosz‐
ków, płynów lub tabletek) przeznaczo‐
nych do zmywarek do naczyń.
Przestrzegać informacji podanych na opako‐
waniu:
• Dozowanie zalecane przez producenta.
• Zalecenia dotyczące przechowywania.
Aby chronić środowisko, nie używać
większej ilości detergentów niż to zale‐
cane.
1
56
2
3
Napełnić dozownik
(A) detergentem.
4
Jeżeli wybrano pro‐
gram obejmujący
zmywanie wstępne,
wsypać dodatkową
ilość detergentu do
przegródki zmywa‐
nia wstępnego (B).
5
6
Detergenty różnych producentów roz‐
puszczają się w różnym czasie. Niektóre
detergenty w tabletkach nie zapewniają od‐
powiednich wyników podczas krótkich pro‐
gramów zmywania. W przypadku używania
tabletek do zmywarek zaleca się korzystanie
z długich programów zmywania w celu cał‐
kowitego rozpuszczenia detergentu.
Korzystanie z tabletek do zmywarek
Tabletki takie zawierają w sobie detergent,
środek nabłyszczający i sól do zmywarek.
Niektóre typy tabletek mogą zawierać rów‐
nież inne środki
W przypadku stosowania tabletek zawiera‐
jących specjalną sól oraz środek nabłyszcza‐
jący nie ma potrzeby napełniania pojemnika
soli i płynu nabłyszczającego. W takim przy‐
padku, lampka kontrolna płynu nabłyszcza‐
jącego będzie świeciła się po włączeniu
urządzenia.
1. Przed użyciem sprawdzić, czy dane tab‐
letki są odpowiednie do stopnia twardości
wody doprowadzanej do zmywarki. Za‐
poznać się z instrukcjami producenta.
2. Wybrać najniższy poziom zmiękczania
wody i najmniejszą dawkę płynu nabły‐
szczającego.
Jeżeli efekty suszenia nie są zadowalające,
wykonać poniższe czynności:
1. Napełnić odpowiedni dozownik płynem
nabłyszczającym.
2. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczają‐
cego w pozycji 2.
Aby ponownie użyć detergentu w proszku:
1. Uzupełnić zbiornik soli i dozownik płynu
nabłyszczającego.
2. Ustawić najwyższy poziom twardości wo‐
dy.
3. Uruchomić program mycia bez naczyń.
4. Ustawić zmiękczanie wody odpowiednio
do twardości wody doprowadzanej do
urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabły‐
szczającego.
Wybór i uruchamianie programu zmywania
Aby ustawić i uruchomić program zmywania,
należy wykonać poniższe czynności:
1. Zamknąć drzwi.
2. Obrócić pokrętło wyboru programów, aby
wybrać program zmywania. Zapoznać
się z rozdziałem "Programy zmywania".
– Kontrolka Wł./Wył. zaświeci się.
3. Nacisnąć przycisk Start/Anuluj.
– Program zmywania rozpocznie się au‐
tomatycznie.
– Zaświeci się kontrolka przycisku Start/
Anuluj.
Ostrzeżenie! Program mycia przerywać
lub anulować tylko w razie konieczności.
Uwaga! Ostrożnie otwierać drzwi. Może
dojść do uwolnienia gorącej pary.
Przerywanie programu mycia
Otworzyć drzwi.
• Program zostanie zatrzymany.
Zamknąć drzwi.
• Program zostanie wznowiony od momen‐
tu, w którym został przerwany.
Gdy program jest włączony, nie można
go zmienić. Należy anulować program
zmywania.
57
Anulowanie programu zmywania
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/
Anuluj, dopóki nie zgaśnie kontrolka Start/
Anuluj.
Program zmywania został anulowany.
W tym momencie można wykonać nastę‐
pujące czynności:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Ustawić nowy program zmywania.
Przed ustawieniem nowego programu na‐
leży napełnić odpowiedni dozownik deter‐
gentem.
Zakończenie programu zmywania
• Urządzenie zatrzyma się automatycznie.
• Zapali się kontrolka sygnalizująca zakoń‐
czenie programu.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi.
3. W celu osiągnięcia lepszych wyników su‐
szenia, przed wyjęciem naczyń należy
pozostawić drzwi uchylone na kilka mi‐
nut.
Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy
poczekać aż wystygną. Gorące naczynia łat‐
wo ulegają uszkodzeniu.
Wyjmowanie naczyń
• W pierwszej kolejności wyjmować naczy‐
nia z dolnego kosza, a następnie z górne‐
go.
• Na bokach i na drzwiach urządzenia może
występować woda. Stal nierdzewna styg‐
nie szybciej niż naczynia.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
czyszczenia należy wyłączyć
urządzenie.
Czyszczenie filtrów
Ważne! Nie używać urządzenia bez filtrów.
Upewnić się, że filtry są prawidłowo
zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja
filtrów spowoduje niezadowalające wyniki
mycia oraz uszkodzenie urządzenia.
1
58
2
Dokładnie wyczyś‐
cić filtry A, B i C pod
bieżącą wodą.
4
3
Aby wyjąć filtry B i C, Wyjąć płaski filtr A z
obrócić rączkę o
dolnej części urzą‐
około 1/4 obrotu w dzenia.
kierunku przeciw‐
nym do ruchu wska‐
zówek zegara.
Jeżeli otwory w ramionach natryskowych
ulegną zatkaniu, usunąć zabrudzenia za po‐
mocą patyczka do koktajlu.
Czyszczenie zewnętrzne
5
Umieścić system fil‐
trów na swoim
miejscu. Aby zablo‐
kować układ, obró‐
cić uchwyt w kierun‐
ku zgodnym z ru‐
chem wskazówek
zegara, aż do zablo‐
kowania.
Ważne! Nie wyjmować ramion
natryskowych.
Zewnętrzne powierzchnie urządzenia i panel
sterowania czyścić zwilżoną, miękką szmat‐
ką. Używać wyłącznie neutralnych środków
do czyszczenia. Nie używać materiałów
ściernych, myjek do szorowania ani rozpusz‐
czalników (aceton, trichloroetylen itp.).
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Uwaga! Nie instalować urządzenia w
miejscach, w których temperatura jest
niższa niż 0°C. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia
wywołane przez mróz.
Jeśli nie ma innej możliwości, opróżnić urzą‐
dzenie i zamknąć drzwi. Odłączyć wąż do‐
prowadzający wodę i usunąć z niego wodę.
Co zrobić, gdy…
Urządzenie nie uruchamia się lub zatrzymuje
się podczas pracy.
W razie wystąpienia problemów, należy naj‐
pierw spróbować samodzielnie znaleźć roz‐
wiązanie. Jeżeli nie można znaleźć rozwią‐
zania, należy skontaktować się ze sprzedaw‐
cą lub lokalnym autoryzowanym serwisem.
Kod błędu i nieprawidłowe dzia‐
łanie
Uwaga! Wyłączyć urządzenie przed
przeprowadzeniem następujących
zalecanych działań korygujących.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• ciągłe miganie kontrolki przy‐ • Zawór wody jest zablokowany lub zatkany osadem
cisku Start/Anuluj
kamienia.
Wyczyścić zawór wody.
• 1 mignięcie kontrolki sygnali‐
zującej zakończenie progra‐
• Zamknięty zawór wody.
mu
Otworzyć zawór wody.
Zmywarka nie napełnia się wodą • Zablokowany filtr w wężu doprowadzającym wodę.
Wyczyścić filtr.
• Nieprawidłowe połączenie węża doprowadzającego
wodę. Wąż może być zagięty lub przygnieciony.
Upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.
59
Kod błędu i nieprawidłowe dzia‐
łanie
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• ciągłe miganie kontrolki przy‐ • Zatkane rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka.
cisku Start/Anuluj
Wyczyścić rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka.
• 2 mignięcia kontrolki sygnali‐ • Nieprawidłowe połączenie węża spustowego. Wąż
zującej zakończenie progra‐
może być zagięty lub przygnieciony.
mu
Upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.
Zmywarka nie odprowadza wody
• ciągłe miganie kontrolki przy‐
cisku Start/Anuluj
• 3 mignięcia kontrolki sygnali‐
zującej zakończenie progra‐
mu
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem
• Zamknąć dopływ wody i skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Program nie uruchamia się
• Drzwi urządzenia nie są zamknięte.
Zamknąć drzwi.
• Wtyczka przewodu zasilającego nie jest włożona do
gniazdka.
Włożyć wtyczkę do gniazdka.
• Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji elek‐
trycznej.
Wymienić bezpiecznik.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Pro‐
gram zostanie wznowiony od momentu, w
którym został przerwany. Jeżeli problem wy‐
stąpi ponownie, skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Poniższe dane są niezbędne dla serwisu,
aby pomoc była szybka i odpowiednia:
• Model (Mod.)
• Numer produktu (PNC)
• Numer seryjny (S.N.)
Informacje te znajdują się na tabliczce zna‐
mionowej.
W tym miejscu można zapisać wymagane
dane:
Nazwa modelu: ..........
Numer produktu: ..........
Numer seryjny: ..........
Efekty mycia nie są zadowalające
Naczynia nie są czyste
60
• Wybrano program mycia nieodpowiedni do rodzaju naczyń
lub zabrudzenia.
• Kosze są załadowane nieprawidłowo, przez co woda nie
dochodzi do wszystkich powierzchni.
• Ramiona natryskowe nie obracają się swobodnie w wyniku
nieprawidłowego rozmieszczenia naczyń.
• Zabrudzone lub nieprawidłowo zainstalowane filtry.
• Zbyt mała ilość lub brak detergentu.
Efekty mycia nie są zadowalające
Osad kamienia na naczy‐
niach
• Pusty zbiornik na sól.
• Nieprawidłowo Ustawiony poziom zmiękczania wody.
• Pokrywka zbiornika na sól nie jest prawidłowo dokręcona.
Naczynia są mokre i ma‐
towe
• Nie użyto płynu nabłyszczającego.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Smugi, mętne plamy lub
niebieskawa powłoka na
szklankach i naczyniach
• Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
Wyschnięte ślady kropel
wody na szklankach i na‐
czyniach
• Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
• Przyczyną może być rodzaj użytego detergentu.
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość cm
44,6
Wysokość cm
85
Głębokość cm
60,5
Przyłącze elektryczne - Na‐ Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego są podane
pięcie - Moc całkowita - Bez‐ na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej
piecznik
krawędzi drzwi zmywarki.
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Pojemność
Ilość standardowych nakryć
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
9
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Użyte materiały opakowaniowe są przyjazne
dla środowiska i nadają się do przetworze‐
nia. Elementy plastikowe można zidentyfiko‐
wać na podstawie oznaczeń, np. >PE<,
>PS< itd. Opakowanie należy wyrzucić do
właściwego pojemnika w instytucjach zajmu‐
jących się utylizacją odpadów.
61
Ostrzeżenie! Aby poddać urządzenie
utylizacji, wykonać poniższe czynności:
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Odciąć i usunąć przewód zasilający z
wtyczką.
• Usunąć zatrzask drzwi. Zapobiega to za‐
trzaśnięciu się dzieci wewnątrz urządzenia
i zagrożeniu ich życia.
Instalacja
Ostrzeżenie! Upewnić się, że podczas
instalacji wtyczka przewodu
zasilającego jest wyjęta z gniazdka.
Zamontowanie pod blatem kuchennym
Ustawić urządzenie w pobliżu dopływu i od‐
pływu wody. Zdjąć blat urządzenia, aby je
zainstalować pod zlewem lub pod blatem ku‐
chennym. Należy upewnić się, że wymiary
wnęki odpowiadają podanym wymiarom.
1
2
3
4
Jeśli zmywarka ma być używana jako urzą‐
dzenie wolnostojące, należy założyć blat ro‐
boczy na urządzenie.
Cokół w urządzeniach wolnostojących nie
podlega regulacji.
Poziomowanie urządzenia
Należy zadbać o wypoziomowanie urządze‐
nia, aby drzwi były szczelne i zamykały się
prawidłowo. Jeżeli urządzenie jest prawidło‐
wo wypoziomowane, drzwi nie zahaczają o
boki obudowy. Jeżeli nie można prawidłowo
zamknąć drzwi, należy wkręcać lub wykrę‐
cać regulowane nóżki, aż urządzenie zosta‐
nie wypoziomowane.
Podłączenie do sieci wodociągowej
Wąż doprowadzający wodę
Podłączyć urządzenie do wody ciepłej
(maks. 60°) lub zimnej.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przy po‐
mocy alternatywnych źródeł energii, które są
bardziej przyjazne środowisku (np. kolektory
62
słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrow‐
nie wiatrowe), można użyć jej do zasilania
urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
Podłączyć wąż doprowadzający wodę do za‐
woru z zewnętrznym gwintem 3/4".
Uwaga! Nie używać węży
połączeniowych ze starych urządzeń.
Ciśnienie wody musi zawierać się w wyzna‐
czonym zakresie (rozdział "Dane technicz‐
ne"). Upewnić się, że lokalny zakład wodo‐
ciągowy zapewnia odpowiednie ciśnienie
wody.
Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę
nie jest zagięty, przygnieciony ani zaplątany.
Poluzować nakrętkę i skierować wąż w lewo
lub w prawo odpowiednio do wymagań in‐
stalacji. Szczelnie dokręcić nakrętkę, aby za‐
pobiec wyciekom wody.
Uwaga! Nie podłączać urządzenia do
rur nowych lub nieużywanych przez
długi okres czasu. Wypuszczać wodę przez
kilka minut, a następnie podłączyć wąż
doprowadzający wodę.
Wąż spustowy
3
4
Średnica wewnętrzna nie może być mniejsza
niż średnica węża.
Usunąć plastikową membranę (A) przed
podłączeniem węża spustowego do syfonu
pod zlewem. Jeżeli membrana nie zostanie
całkowicie usunięta, gromadzące się resztki
jedzenia mogą spowodować powstanie blo‐
kady w rozgałęzieniu syfonu.
Uwaga! Aby zapobiec wyciekom wody,
po zainstalowaniu należy sprawdzić
szczelność połączeń hydraulicznych.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Wąż spustowy pod‐
łączyć do rozgałę‐
zienia syfonu zle‐
wozmywaka.
2
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprzestrzegania wskazówek
bezpieczeństwa.
Uziemić urządzenie zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa.
Upewnić się, że napięcie znamionowe i moc
podane na tabliczce znamionowej są zgodne
z napięciem i obciążalnością lokalnej
instalacji zasilającej.
63
Używać wyłącznie prawidłowo
zainstalowanego gniazdka z uziemionym
stykiem ochronnym.
Nie używać rozgałęziaczy, łączników ani
przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
Nie wymieniać samodzielnie przewodu
zasilającego. Skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
64
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Nie ciągnąć za przewód zasilający w celu
odłączenia urządzenia. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
Obsah
Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Umývacie programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Používanie spotrebiča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nastavenie zmäkčovača vody _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Používanie soli do umývačky riadu _ _ _ _ _ _ _ _
Používanie leštidla _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vkladanie jedálenského príboru a riadu _ _ _ _ _
Používanie umývacieho prostriedku _ _ _ _ _ _ _
65
66
67
68
68
69
70
71
72
Výber a spustenie umývacieho programu _ _ _ _
Ošetrovanie a čistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čo robiť, keď... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrana životného prostredia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inštalácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pripojenie na vodovodné potrubie _ _ _ _ _ _ _ _
Zapojenie do elektrickej siete _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
73
74
74
76
76
77
77
78
Zmeny vyhradené
Bezpečnostné pokyny
V záujme vašej bezpečnosti a správnej činnosti
spotrebiča si pred jeho inštaláciou a používaním
spotrebiča prečítajte tento návod na používanie. Návod
musí ostať so spotrebičom aj v prípade presťahovania
alebo predaja inej osobe. Používatelia musia poznať
spôsob obsluhy a bezpečnostné opatrenia pri používaní spotrebiča.
Správne používanie
• Spotrebič je určený výhradne na používanie v domácnosti.
• Spotrebič používajte výhradne na umývanie riadu,
ktorý je vhodný na umývanie v umývačke.
• Do spotrebiča nepridávajte žiadne rozpúšťadlá.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
• Nože a všetky ostré a špicaté predmety vkladajte do
košíka na príbor hrotmi dolu. Ak nie, uložte ich vodorovne do vrchného koša.
• Používajte iba značkové prípravky pre umývačky
riadu (umývací prostriedok, soľ, oplachovací prípravok).
• Ak otvoríte dvierka, kým je spotrebič v činnosti, môže uniknúť horúca para. Hrozí nebezpečenstvo popálenia pokožky.
• Riad z umývačky riadu nevyberajte, kým sa neukončí umývací program.
• Po ukončení umývacieho programu vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil.
• Spotrebič smie opravovať výhradne autorizovaný
servisný technik. Používajte výhradne originálne náhradné diely.
• Spotrebič neopravujte sami, aby ste predišli zraneniam a poškodeniu spotrebiča. Vždy volajte miestne
servisné stredisko.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so
zníženými fyzickou, zmyslovou alebo rozumovou
spôsobilosťou, ani osoby, ktoré nemajú dostatok
skúseností a poznatkov o obsluhe spotrebiča. Musia
byť pod dozorom alebo musia byť poučené o správnej obsluhe osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu umývacieho prostriedku, aby ste predišli popáleninám
očí, úst alebo hrdla.
• Vodu z umývačky riadu nepite. Zvyšky umývacieho
prostriedku môžu ostať v spotrebiči.
• Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka spotrebiča vždy zatvorené, aby ste predišli úrazom a
aby ste nezakopli o dvierka.
• Na otvorené dvierka si nesadajte, ani na ne nestúpajte.
Bezpečnosť detí
• Tento spotrebič smú používať iba dospelé osoby.
Na deti dohliadajte, aby sa spotrebičom nehrali.
• Všetky baliace materiály uskladňujte mimo dosahu
detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
• Všetky umývacie a prídavné prostriedky uskladňujte
na bezpečnom mieste. Nedovoľte deťom, aby sa
dotýkali umývacích prostriedkov.
• Keď sú dvierka umývačky riadu otvorené, nedovoľte, aby sa k nej priblížili deti.
65
Inštalácia
• Skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil.
Poškodený spotrebič nezapájajte. Ak je to potrebné,
zavolajte dodávateľa.
• Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály.
• Elektrické zapojenie smie vykonať výhradne kvalifikovaný pracovník.
• Zapojenie k vodovodnej sieti smie vykonať výhradne
kvalifikovaný pracovník.
• Na tomto výrobku nesmiete urobiť technické úpravy,
ani ináč ho modifikovať. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.
• Spotrebič nepoužívajte:
– ak je poškodený prívodný elektrický kábel alebo
vodné hadice,
– ak je poškodený ovládací panel, pracovná plocha
alebo oblasť sokla tak, že je možný prístup k vnútorným častiam spotrebiča.
Zavolajte miestne servisné stredisko.
• Steny umývačky riadu nikdy nesmiete prevŕtať, aby
sa nepoškodili hydraulické alebo elektrické časti.
Varovanie Dôsledne dodržiavajte pokyny o
elektrickom a vodovodnom zapojení.
Ovládací panel
4
5
1
1
2
3
4
5
2
3
Programátor
Tlačidlo Štart/zrušiť (Cancel)
Kontrolky
Značka programu
Kontrolka Zap/Vyp
Kontrolky
Koniec programu
Rozsvieti sa po ukončení umývacieho programu. Pomocné funkcie:
• Úroveň zmäkčovača vody.
• Alarm v prípade poruchy spotrebiča.
Soľ 1)
Rozsvieti sa, keď treba doplniť soľ do zásobníka. Pozri kapitolu
"Používanie soli v umývačke riadu".
Po naplnení zásobníka môže kontrolka ostať svietiť ešte niekoľko
hodín. Nemá to nepriaznivé účinky na prevádzku spotrebiča.
66
Kontrolky
Rozsvieti sa, keď treba doplniť leštidlo. Pozri kapitolu "Používanie
leštidla".
Leštidlo 1)
1) Keď je zásobník na soľ alebo leštidlo prázdny, príslušná kontrolka sa nerozsvieti, kým je v činnosti umývací program.
Programový ovládač a kontrolka Zap/Vyp
• Aby ste nastavili umývací program, otočte programátor vpravo alebo vľavo. Symbol programu na programátore sa musí zhodovať s jedným zo symbolov
na ovládacom paneli.
– Rozsvieti sa kontrolka Zap/Vyp (poloha ZAP).
• Aby ste spotrebič vypli, otáčajte programátorom,
kým sa symbol programu nebude zhodovať s kontrolkou zap/vyp.
– Zhasne sa kontrolka Zap/Vyp (poloha OFF).
Umývacie programy
Umývacie programy
Program
Poloha ovládača
programu
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Intenzívny 70°
Silno znečistený
Normálny 65°
Bežne znečistený Porcelán a príbor
Predumytie
Hlavné umývanie do 65 °C
2 opláchnutia počas programu
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Rýchly 65° A 30'
Bežné alebo
mierne znečistenie
Hlavné umývanie do 65 °C
Záverečné oplachovanie
1)
Úsporný 50° 2)
Porcelán, príbor, hrnce
a panvice
Popis programu
Porcelán a príbor
Bežne znečistený Porcelán a príbor
Predumytie
Hlavné umývanie do 70 °C
2 opláchnutia počas programu
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Predumytie
Hlavné umývanie do 50 °C
1 opláchnutie počas programu
Záverečné oplachovanie
Sušenie
67
Program
Poloha ovládača
programu
Predumytie
Stupeň znečistenia
Akýkoľvek
Druh náplne
Popis programu
Čiastočná náplň
(doplní sa neskôr v ten istý
deň).
1 studené opláchnutie (predchádza zaschnutiu zvyškov
jedál).
Pri tomto programe netreba
používať umývací prostriedok.
1) Program je vhodný najmä na denné umývanie v čiastočne naplnenej umývačke. Ideálny program na uspokojenie potrieb 4člennej rodiny, ktorá potrebuje umyť iba riad a príbor použité pri raňajkách a večeri.
2) Testovací program pre skúšobne. Údaje o testovacom programe nájdete v samostatnom popise.
Údaje o spotrebe
Program
Doba (v minútach)
Elektrická energia (v
kWh)
Voda (v litroch)
Intenzívny 70°
65 - 75
1,5 - 1,7
18 - 20
Normálny 65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Rýchly 65° A 30'
30
0,8
8
Úsporný 50°
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Predumytie
11
0,1
5
Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia
v elektrickej sieti a množstvo riadu.
Používanie spotrebiča
Pri každom kroku procedúry dodržiavajte nasledujúce
pokyny:
1. Skontrolujte, či úroveň zmäkčovača vody je vhodná pre tvrdosť vody vo vašej oblasti. Podľa potreby
nastavte zmäkčovač vody.
2. Naplňte zásobník vody soľou pre umývačky riadu.
3. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
4. Do umývačky riadu vložte príbor a riad na umývanie.
5. Nastavte správny umývací program pre druh náplne a znečistenie.
6. Naplňte zásobník na umývací prostriedok správnym množstvom prostriedku.
7. Zapnite umývací program.
Ak používate tabletový umývací prostriedok, pozrite kapitolu 'Používanie umývacieho prostriedku'.
Nastavenie zmäkčovača vody
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály a soli z privádzanej vody. Minerály a soli môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosť spotrebiča.
Tvrdosť vody sa meria v príslušných stupniciach:
• Nemecké stupne (dH°).
• Francúzske stupne (°TH).
68
• mmol/l (milimóly na liter - medzinárodná jednotka
tvrdosti vody).
• Clark.
Zmäkčovač vody nastavte podľa tvrdosti vody vo vašej
oblasti. Podľa potreby zavolajte služby dodávateľa vody.
Tvrdosť vody
Nastavenie tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clark
ručne
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Netreba používať soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť manuálne alebo elektronicky.
Ručné nastavenie
Spotrebič je z výroby nastavený na polohu 2.
1
2
Prepínač prepnite do polohy 1 alebo 2.
1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo štart/zrušiť. Programátor otočte v smere hodinových ručičiek do
polohy prvého umývacieho programu na ovládacom paneli.
2. Keď začnú blikať kontrolky zap/vyp a štart/zrušiť,
uvoľnite tlačidlo štart/zrušiť.
– Súčasne bliká kontrolka ukončenia programu
a indikuje tak úroveň zmäkčovača vody.
Príklad:
5 bliknutí, pauza, 5 bliknutí, pauza, atď.... = úroveň 5
3. Jedným stlačením tlačidla štart/zrušiť sa úroveň
zmäkčovača vody zvýši o jeden stupeň.
Kontrolka ukončenia programu zobrazuje novú
úroveň.
4. Programátor otočte do vypnutej polohy, aby sa
operácia uložila do pamäte.
Elektronická úprava
Zmäkčovač vody je z výroby nastavený na úroveň
5.
Používanie soli do umývačky riadu
Pozor Používajte iba soľ do umývačky riadu.
Nevhodné typy soli pre umývačky riadu by mohli
spôsobiť poškodenie zmäkčovača vody.
69
2
1
5
6
Je normálne, že pri plnení soľou z dávkovača soli
vyteká voda.
3
Dávkovač soli naplňte 1
litrom vody (iba pred prvým uvedením do činnosti).
4
Presvedčite sa, že mimo dávkovača soli sa nenachádza ani zrnko soli. Soľ, ktorá zostane na
povrchu nádrže, môže po určitom čase poškodiť nádrž.
Odporúča sa okamžite po naplnení zásobníka na soľ
spustiť umývací program. Predíde sa tak korózii spôsobenej rozsypanou soľou.
Keď zmäkčovač vody elektronicky nastavíte na úroveň
1, kontrolka soli nebude svietiť.
Používanie leštidla
Pozor Používajte výhradne značkové leštidlo pre
umývačky riadu.
Pri plnení dávkovača leštidla leštidlom postupujte podľa týchto krokov:
3
1
70
2
4
Pozor Do dávkovača leštidla nedávajte iné
výrobky (napr. prostriedok na čistenie umývačky
riadu, tekutý umývací prostriedok). Hrozí riziko
poškodenia spotrebiča.
Úprava dávkovania leštidla
Dávkovač leštidla je z výroby nastavený na polohu 4.
Ak chcete zvýšiť alebo
znížiť dávkovanie, riaďte
sa kapitolou "Čo robiť,
ak ..."
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Užitočné rady a tipy
Pozor Spotrebič používajte výhradne na
umývanie riadu v domácnosti vhodného na
umývanie v umývačke.
Spotrebič nepoužívajte na umývanie predmetov, ktoré
pohlcujú vodu (špongie, handry a pod.).
• Pred vložením riadu a príboru do umývačky riadu
vykonajte tieto kroky:
– Odstráňte všetky zvyšky potravín a hrubú špinu.
– Zmäkčite priláleniny na panviciach.
• Pri vkladaní príboru a riadu vykonajte nasledujúce
kroky:
– Vložte duté predmety (napr. šálky, poháre a panvice) otvorom smerom dolu.
– Skontrolujte, či sa voda nehromadí v nádobe alebo na dne.
– Dávajte pozor, aby jednotlivé kusy neboli vložené
do seba.
– Dávajte pozor, aby riad a príbor nezakrývali iné
kusy riadu.
– Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedotýkali.
– Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Na plastových predmetoch a panviciach s teflónom
sa môžu udržiavať kvapky vody. Plastové predmety
sa neosušia tak dobre ako porcelánový alebo antikorový riad.
• Ľahké predmety vložte do horného koša. Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
Pozor Pred spustením umývacieho programu
skontrolujte, či sa umývacie ramená môžu voľne
otáčať.
Varovanie Po naložení alebo vyložení riadu vždy
zatvorte dvierka. Otvorené dvierka môžu byť
nebezpečné.
1
Servírovací riad a veľké
pokrievky ukladajte okolo okraja spodného koša.
1
2
2
Použite mriežku na príbor. Ak rozmery príborov
nedovoľujú použiť mriežku, vyberte ju.
71
2
1
Riad ukladajte tak, aby Pri vysokom riade držiasa voda dostala ku všet- ky šálok vyklopte.
kým povrchom.
Nastavenie výšky horného koša
Ak dávate veľké taniere do spodného koša, najprv presuňte horný kôš do hornej polohy.
Varovanie Nastavte výšku pred naložením
horného koša.
Maximálna výška riadu:
horný kôš
spodný kôš
Horná poloha
20 cm
31 cm
Spodná poloha
24 cm
27 cm
1
2
Uskutočnite tieto kroky na prestavenie koša do hornej
alebo dolnej polohy:
1. Presuňte dorazy prednej lišty (A) von.
2. Vytiahnite kôš von.
3. Prestavte kôš do hornej alebo dolnej polohy.
4. Dorazy prednej lišty (A) vráťte do ich pôvodnej polohy.
Pozor Ak je kôš v hornej polohe, neukladajte
šálky na držiaky šálok.
Používanie umývacieho prostriedku
Používajte iba umývacie prostriedky (prášok, tekutý alebo tablety) vhodné do umývačiek riadu.
Postupujte podľa pokynov na obale:
• Dávkovanie odporúčané výrobcom.
• Odporúčania pri skladovaní.
Nepoužívajte viac umývacieho prostriedku, ako
je potrebné, ochránite tak životné prostredie.
4
3
Naplňte dávkovač umý- Pri umývacom programe
vacieho prostriedku ( A) s fázou predumývania
umývacím prostriedkom. pridajte umývací prostriedok aj do priehradky
na predumývanie ( B).
1
72
2
Ak použijete tablety, ktoré obsahujú špeciálnu soľ a leštidlo, nie je potrebné doplniť zásobníky na soľ a leštidlo. V tomto stave kontrolka leštidla zostáva svietiť,
kým je spotrebič zapnutý.
1. Skontrolujte, či sú tieto tablety vhodné pre tvrdosť
vody vo vašej oblasti. Riaďte sa pokynmi výrobcu.
2. Vyberte si najnižšie nastavenie tvrdosti vody a dávkovanie leštidla.
5
6
Umývacie prostriedky rôznych značiek sa rozpúšťajú v rôznom čase. Niektoré umývacie prostriedky nezaručia dokonalé výsledky umývania pri
krátkych umývacích programoch. Keď používate tabletové umývacie prostriedky, na úplné odstránenie
umývacieho prostriedku používajte dlhé programy.
Používanie kombinovaných tabliet
umývacieho prostriedku
Tieto tablety obsahujú umývací prostriedok, leštidlo
a soľ do umývačky riadu. Niektoré druhy tabliet môžu
obsahovať aj iné látky
Pri neuspokojivých výsledkoch sušenia riadu
1. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
2. Nastavte dávkovanie leštidla do polohy 2.
Opätovné používanie normálneho umývacieho
prostriedku
1. Naplňte zásobník soli a dávkovač leštidla.
2. Upravte nastavenie tvrdosti vody na najvyššiu úroveň.
3. Vykonajte umývací program bez riadu.
4. Zmäkčovač vody nastavte na tvrdosť vody v mieste, kde bývate.
5. Nastavte dávkovanie leštidla.
Výber a spustenie umývacieho programu
Pri nastavení a spustení umývacieho programu urobte
nasledujúce kroky:
1. Zatvorte dvierka.
2. Otočením programátora nastavte umývací program. Pozri kapitolu "Umývacie programy".
– Rozsvieti sa kontrolka Zap/Vyp.
3. Stlačte tlačidlo štart/zrušiť.
– Umývací program sa spustí automaticky.
– Rozsvieti sa kontrolka štart/zrušiť.
Keď sa umývací program vykonáva, nemôžete
ho zmeniť. Zrušte umývací program.
Varovanie Program prerušte alebo zrušte, iba
ak je to naozaj nevyhnutné.
Pozor Pozorne otvorte dvierka. Môže uniknúť
horúca para.
Prerušenie umývacieho programu
Otvorte dvierka.
• Program sa zastaví.
Zatvorte dvierka.
• Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Zrušenie umývacieho programu
• Stlačte a podržte tlačidlo štart/zrušiť, až kým kontrolka štart/zrušiť nezhasne.
Umývací program bol zrušený.
Ďalej môžete postupovať takto:
1. Vypnite spotrebič.
2. Nastavte nový umývací program.
Pred nastavením nového umývacieho programu naplňte dávkovač umývacieho prostriedku umývacím
prostriedkom.
Koniec umývacieho programu
•
•
1.
2.
3.
Spotrebič sa zastaví automaticky.
Rozsvieti sa kontrolka ukončenia programu.
Vypnite spotrebič.
Otvorte dvierka.
V záujme lepšieho vysušenia pred vybratím riadu
nechajte dvierka niekoľko minút pootvorené.
Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad vychladnúť.
Horúci riad sa ľahko poškodí.
73
Vyberanie naloženého riadu
• Najprv vyberajte riad zo spodného koša, potom z
vrchného koša.
• Na bokoch a v dverách spotrebiča môže byť voda.
Nehrdzavejúca oceľ vychladne rýchlejšie ako taniere.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Pred čistením spotrebič vypnite.
Čistenie filtrov
Dôležité upozornenie Spotrebič nepoužívajte bez
filtrov. Presvedčite sa, že filtre sú správne
nainštalované. Nesprávna inštalácia spôsobí
neuspokojivé výsledky umývania a poškodenie
spotrebiča.
5
Filtračný systém vložte
späť. Filtračný systém
zaistíte otočením rukoväte v smere pohybu hodinových ručičiek, kým
sa nezaistí v správnej
polohe.
1
2
Filtre A, B a C dokonale
vyčistite pod tečúcou vodou.
Dôležité upozornenie Nevyberajte ostrekovacie
ramená.
Ak sa otvory v ostrekovacích ramenách upchajú, vyberte zvyšky nečistôt koktajlovou paličkou.
Čistenie zvonka
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel umývajte vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky, ani rozpúšťadlá (acetón, trichlóretylén a
pod....).
4
3
Pri vyberaní filtrov B a C Vyberte plochý filter A zo
rukoväť otočte približne spodnej časti spotrebiča.
o 1/4 proti smeru pohybu
hodinových ručičiek.
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
Pozor Spotrebič neinštalujte na mieste, kde
teplota môže klesnúť pod 0°C. Výrobca
nezodpovedá za škody spôsobené mrazom.
Ak to nie je možné, spotrebič vyprázdnite a zatvorte
dvierka. Odpojte prívodnú hadicu a vypusťte vodu z
prívodnej hadice.
Čo robiť, keď...
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo nezastavuje.
74
V prípade poruchy sa najprv pokúste problém vyriešiť
sami. Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte
predajcu alebo servisné stredisko.
Pozor Pred vykonaním odporúčaných úkonov
na nápravu spotrebič vypnite.
Kód chyby a porucha
Možná príčina a riešenie
• nepretržité blikanie kontrolky štart/
zrušiť
• 1 bliknutie kontrolky ukončenia programu
Umývačka riadu nenapúšťa vodu
• Vodovodný ventil je upchaný alebo zanesený vodným kameňom.
Vyčistite vodovodný kohútik.
• Vodovodný ventil je zatvorený.
Otvorte vodovodný ventil.
• Filter v prívodnej hadici je upchaný.
Vyčistite filter.
• Nie je správne pripojená prívodná hadica. Hadica je možno zohnutá alebo stlačená.
Skontrolujte správnosť pripojenia.
• nepretržité blikanie kontrolky štart/
zrušiť
• 2 bliknutia kontrolky ukončenia programu
Nevypúšťa sa voda z umývačky riadu
• Upchané hrdlo výlevky.
Vyčistite hrdlo výlevky.
• Odtoková hadica nie je správne pripojená. Hadica je možno zohnutá alebo stlačená.
Skontrolujte správnosť pripojenia.
• nepretržité blikanie kontrolky štart/
• Zatvorte vodovodný ventil a zavolajte miestne servisné stredisko.
zrušiť
• 3 bliknutia kontrolky ukončenia programu
Aktivovalo sa zariadenie proti vytopeniu
Program sa nespúšťa
• Nie sú zatvorené dvierka spotrebiča.
Zatvorte dvierka.
• Sieťová zástrčka nie je zasunutá do zásuvky.
Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
• Prepálená poistka v domácej poistkovej skrinke.
Vymeňte poistku.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia. Ak sa chybná funkcia znova
prejaví, obráťte sa na servisné stredisko.
Tieto informácie sú potrebné na rýchle a správne získanie pomoci:
• Model (Mod.)
• Číslo výrobku (PNC)
• Výrobné číslo (S.N.)
Tieto údaje nájdete na výrobnom štítku.
Potrebné údaje napíšte sem:
Popis modelu : ..........
Číslo výrobku : ..........
Výrobné číslo : ..........
75
Výsledky umývania nie sú uspokojivé
Riad nie je čistý
• Nastavený umývací program nie je vhodný pre druh a stupeň znečistenia
riadu.
• Koše nie sú naplnené správne, preto voda nemôže dosiahnuť všetky
povrchy.
• Umývacie ramená sa nemôžu voľne otáčať, pretože im v tom bráni nesprávne uložený riad.
• Filtre sú zanesené alebo nesprávne namontované.
• Použili ste malé množstvo umývacieho prostriedku alebo ste ho zabudli
použiť.
Na riade sú škvrny od vodného
kameňa
• Zásobník soli je prázdny.
• Zmäkčovač vody je nastavený na nesprávnu úroveň.
• Viečko zásobníka soli nie je správne zatvorené.
Riad je vlhký a bez lesku
• Zabudli ste nadávkovať leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
Na pohároch a riade sú šmuhy,
mliečne škvrny alebo modrastý
povlak
• Znížte dávkovanie leštidla.
Na pohároch a riade sú škvrny
od kvapiek vody
• Zvýšte dávkovanie leštidla.
• Príčinou môže byť umývací prostriedok.
Technické údaje
Rozmery
Šírka cm
44,6
Výška cm
85
Hĺbka cm
60,5
Elektrické zapojenie - Napätie Celkový príkon - Poistka
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typovom štítku, ktorý sa
nachádza na vnútornom okraji dvierok umývačky riadu.
Tlak prívodu vody
minimálny
0,5 bar (0,05 MPa)
maximálny
8 bar (0,8 MPa)
Obsah
Súpravy riadu
9
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale, návode
na použitie a záručnom liste znamená, že s výrobkom
sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho
zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
76
zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe
nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný
odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a
zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom
tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej
stránke www.envidom.sk.
Materiály obalov nepoškodzujú životné prostredie a
dajú sa recyklovať. Plastové časti sú označené napr.
>PE<, >PS< a pod. Vhadzujte tieto materiály do príslušných odpadových nádob na recyklovateľný odpad.
Varovanie Pri likvidácii spotrebiča postupujte
nasledovne:
• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Odrežte prívodný elektrický kábel a zástrčku a zlikvidujte ich.
• Zlikvidujte zámok dvierok. Predídete tak tomu, že sa
deti zamknú v spotrebiči a ohrozia tak svoj život.
Inštalácia
Varovanie Pred inštaláciou skontrolujte, či je
zástrčka odpojená od zásuvky elektrickej siete.
Montáž pod pult
Spotrebič umiestnite v blízkosti vodovodného kohútika
a kanalizácie. Odstráňte pracovnú plochu spotrebiča,
ak ho nainštalujete pod kuchynský drez alebo pracovnú
plochu linky. Skontrolujte, či rozmery výklenku vyhovujú uvedeným rozmerom.
3
4
Pracovnú plochu spotrebiča nainštalujte, ak chcete
umývačku riadu používať ako voľne stojaci spotrebič.
Sokel voľne stojaceho spotrebiča sa nedá upraviť.
Úprava vodorovnej polohy spotrebiča
1
2
Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe, aby
sa správne zatvárali a dosadali dvierka. Ak spotrebič
nebude vo vodorovnej polohe, dvierka nebudú na bokoch priliehať. Ak sa dvierka nebudú správne zatvárať,
uvoľnite alebo utiahnite nastaviteľné nožičky, kým sa
poloha spotrebiča nevyrovná.
Pripojenie na vodovodné potrubie
Prívodná vodovodná hadica
Spotrebič sa pripojí k rozvodu teplej (max. 60 °) alebo
studenej vody.
Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov
energie, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu
(napr. solárne alebo fotovoltaické panely a veterná
energia), použite prívod horúcej vody na zníženie spotreby energie.
Hadicu pripojte k vodovodnému ventilu s vonkajším
závitom 3/4".
Pozor Nepoužívajte pripojovacie hadice zo
starého spotrebiča.
Tlak vody sa musí nachádzať v určenom rozmedzí
(pozri kapitolu "Technické údaje"). O priemernom tlaku
vo vašej vodovodnej sieti sa informujte v miestnom vodárenskom podniku.
Presvedčite sa, že prívodná hadica nie je zalomená, a
že prívodná vodovodná hadica nie je stlačená ani zamotaná.
Prívodnú hadicu otočte doľava alebo doprava, aby
zodpovedala požiadavkám inštalácie, a zaistite ju aretačnou maticou. Správne namontujte aretačnú maticu,
aby ste predišli únikom vody.
77
Pozor Spotrebič sa nesmie pripojiť k novým
potrubiam ani potrubiam, ktoré sa dlhší čas
nepoužívali. Nechajte vodu vytekať niekoľko minút a
až potom pripojte Prívodnú hadicu.
Hadica na vypúšťanie vody
max 400 cm
max 85 cm
3
4
min 40 cm
1
Zapojte odtokovú hadicu
ku sifónu pod umývadlom.
2
Vnútorný priemer nesmie byť menší ako priemer hadice.
Pri zapojení odtokovej hadice ku sifónu pod umývadlom vyberte plastovú membránu (A). Ak membránu
nevyberiete, zvyšky jedál by mohli sifón upchať.
Pozor Skontrolujte, či sú vodovodné prípojky
utiahnuté, aby sa predišlo únikom vody.
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nedodržaním bezpečnostných
predpisov.
Spotrebič uzemnite podľa bezpečnostných predpisov.
Skontrolujte, či sú napätie a príkon uvedené na
výrobnom štítku zhodné s napätím a výkonom siete
napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú
ochrannú zásuvku.
78
Nepoužívajte rozdvojky, konektory, ani predlžovacie
káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Prívodný elektrický kábel nevymieňajte sami. Zavolajte
servisné stredisko.
Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel prístupný
aj po inštalácii.
Pri odpojení spotrebiča neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte zástrčku.
79
www.zanussi.com
117949070-00-092009
www.zanussi.com.hr
www.zanussi.cz
www.zanussi.hu
www.zanussi.pl
www.zanussi.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising