Electrolux | ESF43020 | User manual | Electrolux ESF43020 Korisnički priručnik

Electrolux ESF43020 Korisnički priručnik
ESF 43020
................................................
HR PERILICA POSUĐA
CS MYČKA NÁDOBÍ
SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ
ПОСУЂА
SK UMÝVAČKA
.............................................
UPUTE ZA UPORABU
2
NÁVOD K POUŽITÍ
15
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 27
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
41
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
UPRAVLJAČKA PLOČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SAVJETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE UPUTE
Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pro‐
čitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovo‐
ran ako nepravilno postavljanje i uporaba ure‐
đaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek
čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Osobama, uključujući i djecu, sa smanjenim fi‐
zičkim, osjetilnim ili mentalnim funkcijama ili
osobama bez iskustva i znanja nikada
nemojte dozvoliti da koriste uređaj. Njih
prilikom rukovanja uređajem mora nadzirati ili
u rukovanje uređajem uputiti osoba odgovorna
za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata
uređaja dok su otvorena.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Provjerite postoji li
pristup utikaču nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim
rukama.
• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EU.
Spajanje na dovod vode
• Pripazite da ne oštetite crijeva za vodu.
• Prije priključivanja uređaja na nove cijevi ili
cijevi koje se dugo nisu koristile neka voda te‐
če sve dok ne postane potpuno čista.
• Prilikom prve upotrebe uređaja provjerite da
nema curenja.
• Crijevo za dovod vode ima sigurnosni ventil i
oblogu s unutarnjim glavnim vodom.
1.2 Postavljanje
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Uređaj nemojte postavljati na mjesta na
kojima je temperatura manja od 0°C.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje isporu‐
čenih s uređajem.
Električni priključak
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako
to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to
mora izvršiti naš servis.
UPOZORENJE
Opasan napon.
• Ako je crijevo za dovod vode oštećeno,
odmah iskopčajte utikač iz utičnice električne
mreže. Za zamjenu crijeva za dovod vode
kontaktirajte servis.
1.3 Upotreba
• Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u
kućanstvu i za slične namjene kao što su:
– Kuhinja za osoblje u prodavaonicama, ure‐
dima i drugim radnim prostorima
– Farme
– Za goste hotela, motela i drugih vrsta
smještaja
– Za prenoćišta.
4
www.electrolux.com
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog
udara ili požara.
• Uređaj može ispuštati vruću paru ako otvorite
vrata dok je program u tijeku.
• Zapaljive predmete ili predmete namočene za‐
paljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, po‐
red ili na njega.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje
vode i pare.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Noževe i pribor s oštrim vrhovima u košaru za
pribor za jelo stavite vrhom okrenutim prema
dolje ili u vodoravan položaj.
• Ne držite vrata uređaja otvorena bez nadzora
kako biste spriječili pad preko njih.
• Ne sjedajte i ne stojte na otvorenim vratima.
• Deterdženti za perilicu posuđa su opasni. Pri‐
državajte se sigurnosnih uputa na ambalaži
deterdženta.
• Ne pijte i ne igrajte se s vodom u uređaju.
• Ne vadite posuđe iz uređaja prije završetka
programa. Na posuđu može ostati deterdžen‐
ta.
1.4 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
2. OPIS PROIZVODA
1
2
3
12
11
10
9 8
7
6 5
4
1 Radna ploča
7 Tipka za odabir tvrdoće vode
3 Donja mlaznica
4 Filtri
9 Spremnik za deterdžent
2 Gornja mlaznica
5 Nazivna pločica
6 Spremnik za sol
8 Spremnik sredstva za ispiranje
10 Košara za pribor za jelo
11 Donja košara
12 Gornja košara
HRVATSKI
5
3. UPRAVLJAČKA PLOČA
2
1
5
6
1 Indikator uključeno/Isključeno
3
4 Tipka za odgodu početka
2 Pokazivač programa
3 Indikatori
Indikatori
4
5 Tipka "Početak"
6 Programator
Opis
Indikator Faze pranja.
Indikator faze sušenja.
Indikator završetka programa.
Indikator za sol. Ovaj je indikator isključen dok program ra‐
di.
Indikator sredstva za ispiranje. Ovaj je indikator isključen
dok program radi.
4. PROGRAMI
Program 1)
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta punjenja
Faze
programa
Trajanje
(min)
Snaga
(kWh)
Voda
(l)
A
Jako zaprljano
Posuđe, pribor
za jelo, tave i po‐
sude
Pretpranje
Pranje 70 °C
Ispiranja
Sušenje
85 - 95
1.8 - 2.0
18 - 20
B
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
Pranje 65 °C
Ispiranja
Sušenje
105 - 115
1.6 - 1.9
18 - 20
C2)
Svježe zaprljano
posuđe
Posuđe i pribor
za jelo
Pranje 60 °C
Ispiranja
30
0.8
9
6
www.electrolux.com
Program 1)
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta punjenja
Faze
programa
Trajanje
(min)
Snaga
(kWh)
Voda
(l)
D3)
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
Pretpranje
Pranje 50 °C
Ispiranja
Sušenje
120 - 130
0.8 - 0.9
12 - 13
E4)
Sve
Pretpranje
12
0.1
5
1) Tlak i temperatura vode, oscilacije u napajanju električne mreže, opcije te količina posuđa mogu promijeniti
trajanje programa i potrošnju.
2) Ovim programom možete prati svježe zaprljano posuđe. Daje sjajne rezultate pranja u kratkom vremenu.
3) Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za uobičajeno zaprljano
posuđe i pribor za jelo. (Ovo je standardni program za ustanove za testiranje).
4) Ovaj program koristite za brzo ispiranje posuđa. Time se sprječava da se ostaci hrane zalijepe za posuđe i
da iz uređaja izlaze neugodni mirisi.
Uz ovaj program nemojte koristiti deterdžent.
Informacije za ustanove za testiranje
Za sve potrebne informacije po pitanju karakteristika testiranja pošaljite poruku elektronskom po‐
štom:
info.test@dishwasher-production.com
Zapišite broj proizvoda (PNC) koji se nalazi na nazivnoj pločici.
5. PRIJE PRVE UPORABE
1. Provjerite odgovara li postavka omekšivača
vode tvrdoći vode u vašem području. Ako
nije usklađena, podesite omekšivač vode.
Obratite se lokalnom distributeru vode kako
biste saznali tvrdoću vode u svom području.
2. Napunite spremnik za sol.
3. Napunite spremnik sredstva za ispiranje.
4. Otvorite slavinu.
5. Ostaci obrade mogu se zadržati u uređaju.
Pokrenite program kako biste ih uklonili. Ne
koristite deterdžent i ne punite košare.
5.1 Podešavanje omekšivača vode
Omekšivač vode
prilagođavanje
Tvrdoća vode
Njemački
stupnjevi
(°dH)
Francuski
stupnjevi
(°fH)
mmol/l
Clarkeovi
stupnjevi
Ručno
upravljanje
Elektro‐
ničko
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
HRVATSKI
7
Omekšivač vode
prilagođavanje
Tvrdoća vode
Njemački
stupnjevi
(°dH)
Francuski
stupnjevi
(°fH)
mmol/l
Clarkeovi
stupnjevi
Ručno
upravljanje
Elektro‐
ničko
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Postavljeno tvornički.
2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.
Omekšivač vode morate podesiti ručno
ili elektronički.
Ručno prilagođavanje
Okrenite prekidač tvrdoće vode na položaj 1 ili 2.
Elektroničko prilagođavanje
1. Povjerite je li pokazivač programa na pro‐
gramatoru poravnat s indikatorom uključeno/
isključeno.
2. Pritisnite i zadržite tipku Start. Istovremeno
okrenite programator u suprotnom smjeru od
kazaljke na satu tako da je pokazivač pro‐
grama poravnat s prvim programom pranja
na upravljačkoj ploči.
3. Otpustite tipku Start kada indikatori start i
uključeno/isključeno počnu treperiti.
• Indikator kraja programa trepće. Broj trep‐
taja prikazuje razinu omekšivača vode,
npr. 5 treptaja + pauza + 5 treptaja = 5.
razina.
4. Za podešavanje razine omekšivača vode pri‐
tisnite tipku start. Svakim pritiskom tipke start
prelazite na sljedeću razinu.
5. Za potvrdu postavke okrećite programator
sve dok se pokazivač programa ne poravna
s indikatorom uključeno/isključeno.
8
www.electrolux.com
5.2 Punjenje spremnika za sol
1.
2.
3.
4.
5.
Okrenite poklopac u smjeru suprotnom od
smjera kazaljki na satu i otvorite spremnik
za sol.
Stavite 1 litru vode u spremnik za sol (samo
prvi put).
Napunite spremnik za sol solju za perilicu
posuđa.
Uklonite sol oko otvora spremnika za sol.
Za zatvaranje spremnika za sol okrenite
poklopac u smjeru kretanja kazaljki na satu.
POZOR
Voda i sol mogu izlaziti iz spremnika za
sol tijekom punjenja. Opasnost od koro‐
zije. Kako biste je spriječili, nakon
punjenja spremnika za sol pokrenite
program.
5.3 Punjenje spremnika sredstva za ispiranje
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Pritisnite tipku za otpuštanje (D) za otva‐
ranje poklopca (C).
Napunite spremnik sredstva za ispiranje (A),
ne više od oznake 'max'.
Proliveno sredstvo za ispiranje uklonite
upijajućom krpom kako biste spriječili stva‐
ranje pjene.
Zatvorite poklopac. Provjerite da se tipka za
otpuštanje zaključava na mjestu.
Možete okrenuti birač ispuštene količine
(B) između položaja 1 (najmanja količi‐
na) i položaja 4 (najveća količina).
6. SVAKODNEVNA UPORABA
1. Otvorite slavinu.
2. Okrećite programator dok pokazivač pro‐
grama ne bude poravnat s programom kojeg
želite postaviti. Provjerite je li uređaj u načinu
rada postavljanje, pogledajte 'Odabir i pokre‐
tanje programa'. Postavite program koji od‐
govara vrsti i zaprljanosti punjenja.
• Ako je indikator soli uključen, napunite
spremnik za sol.
• Ako je indikator sredstva za ispiranje
uključen, napunite spremnik sredstva za
ispiranje.
3. Napunite košare.
4. Dodajte deterdžent.
5. Pokrenite program.
HRVATSKI
9
6.1 Upotreba deterdženta
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
6.2 Odabir i pokretanje programa
Način postavljanja
Uređaj mora biti u načinu rada po‐
stavljanje za pokretanje programa.
• Okrećite programator sve dok se pokazivač
programa ne poravna s programom na
upravljačkoj ploči. Ako se indikator uključeno/
isključeno uključi, a indikator faze počne tre‐
periti, uređaj je u načinu rada postavljanje.
• Okrećite programator sve dok se pokazivač
programa ne poravna s programom na
upravljačkoj ploči. Ako se indikator uključeno/
isključeno uključi, a indikator faze stalno
svijetli, uređaj nije u načinu rada postavljanje.
Za postavljanje uređaja u način rada po‐
stavljanje, pritisnite i držite pritisnutom tipku start
sve dok se indikator pokretanje ne isključi, a in‐
dikatori faze pokretanja programa ne počnu trep‐
tati.
Pokretanje programa bez odgode
početka
1. Otvorite slavinu.
2. Zatvorite vrata uređaja.
3. Okrećite programator dok pokazivač pro‐
grama ne bude poravnat s programom kojeg
želite postaviti.
• Uključuje se indikator uključeno/isključe‐
no.
• Indikatori faze postavljenog programa po‐
činju treptati.
4. Pritisnite tipku start. Program se pokreće.
• Indikator pokretanja se uključuje.
5.
Pritisnite tipku (B) za otvaranje poklopca
(C).
Stavite deterdžent u odjeljak (A).
Ako program ima fazu omekšavanja, stavite
malu količinu deterdženta u unutarnji dio
vrata uređaja.
Ako koristite tablete s deterdžentom, tabletu
stavite u odjeljak (A).
Zatvorite poklopac. Provjerite da se tipka za
otpuštanje zaključava na mjestu.
• Ostaje uključen samo indikator faze u
tijeku.
Pokretanje programa s odgodom
početka
1. Postavite program.
2. Pritisnite tipku za odgodu početka programa
pranja za 3 sata. Indikator odgode se
uključuje.
3. Pritisnite tipku start. Započinje odbrojavanje.
• Indikator pokretanja se uključuje.
• Isključuju se indikatori faze postavljenog
programa.
• Kada odbrojavanje završi, program se pokre‐
će.
– Uključen je indikator faze u tijeku.
Otvaranje vrata dok uređaj radi
Ako otvorite vrata uređaj se zaustavlja. Kada za‐
tvorite vrata, uređaj nastavlja raditi od točke u
kojoj je prekinuo rad.
Poništavanje odgode početka tijekom
odbrojavanja
1. Pritisnite i držite tipku start sve dok se ne
isključe indikatori pokretanja i odgode po‐
četka.
• Indikatori faze postavljenog programa po‐
činju treptati.
2. Pritisnite tipku start. Program se pokreće.
• Indikator pokretanja se uključuje.
• Ostaje uključen samo indikator faze u
tijeku.
10 www.electrolux.com
Otkazivanje programa
Pritisnite i držite tipku start sve dok se indikator
pokretanja ne isključi i ne počne treperiti in‐
dikator pokretanja programa.
Prije pokretanja novog programa
provjerite nalazi li se deterdžent u
spremniku za deterdžent.
Po završetku programa
Kada program završi, uključuje se indikator kraja
programa.
1. Isključite uređaj. Okrećite programator dok
pokazivač programa ne bude poravnat s in‐
dikatorom uključeno/isključeno.
2. Zatvorite slavinu.
Važno
• Pustite da se posuđe ohladi prije nego ga iz‐
vadite iz uređaja. Vruće posuđe može se lako
oštetiti.
• Najprije ispraznite predmete iz donje košare,
zatim iz gornje košare.
• Na stranicama i na vratima uređaja može biti
vode. Nehrđajući čelik hladi se brže od posu‐
đa.
7. SAVJETI
7.1 Omekšivač vode
Tvrda voda sadrži visoku količinu minerala koji
mogu uzrokovati oštećenje uređaja i loše rezulta‐
te pranja. Omekšivač vode neutralizira te mine‐
rale.
Sol za perilicu posuđa održava omekšivač vode
čistim i u dobrim uvjetima. Važno je postaviti pra‐
vu razinu omekšivača vode. To osigurava da
omekšivač vode koristi ispravnu količinu soli za
perilicu posuđa i vode.
7.2 Upotreba soli, sredstva za
ispiranje i deterdženta
• Upotrebljavajte samo sol, sredstvo za ispi‐
ranje i deterdžent za perilice posuđa. Ostali
proizvodi mogu prouzročiti oštećenja na ure‐
đaju.
• Sredstvo za ispiranje, tijekom zadnje faze ispi‐
ranja, pomaže u sušenju posuđa bez crtica i
mrlja.
• Kombinirane tablete za pranje sadrže deter‐
džent, sredstvo za ispiranje i ostale dodatke.
Provjerite jesu li te tablete prikladne za tvrdo‐
ću vode u vašem području. Pogledajte upute
na pakiranju proizvoda.
• Deterdžent u tabletama ne otapa se do kraja
prilikom korištenja kratkih programa. Kako bi
se spriječila pojava tragova deterdženta na
posuđu preporučujemo upotrebu sredstva za
pranje u tabletama samo za duže programe
pranje.
Nemojte koristiti više od točne količine
deterdženta. Pogledajte upute na
pakiranju deterdženta.
7.3 Punjenje košara
Pogledajte isporučeni letak s primjerima
punjenja košara.
• Uređaj koristite isključivo za pranje predmeta
namijenjenih za pranje u perilici.
• U uređaj ne stavljajte predmete od drveta, ro‐
ga, aluminija, kositra i bakra.
• Nemojte u uređaj stavljati predmete koji mogu
apsorbirati vodu (spužve, kućanske krpe).
• Uklonite preostalu hranu s predmeta.
• Za lakše uklanjanje zagorjele hrane, namočite
lonce i tave prije nego što ih stavite u uređaj.
• Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i lonce)
otvorom okrenutim prema dolje.
• Provjerite da se pribor i posuđe međusobno
ne preklapa. Žlice pomiješajte s drugim pribo‐
rom.
• Stakleni predmeti ne smiju se međusobno do‐
dirivati.
• Male predmete položite u košaru za pribor za
jelo.
• Lagano posuđe stavite u gornju košaru. Pazite
da se ne miče.
• Prije početka programa provjerite mogu li se
mlaznice slobodno kretati.
HRVATSKI
7.4 Prije pokretanja programa
Provjerite sljedeće:
• Filtri su čisti i pravilno postavljeni.
• Mlaznice nisu začepljene.
• Položaj predmeta u košarama je ispravan.
• Program odgovara vrsti i zaprljanosti punjenja.
11
• Upotrebljava se odgovarajuća količina deter‐
dženta.
• U uređaju ima soli i sredstava za ispiranje za
perilice posuđe (osim ako ne upotrebljavate
kombinirane tablete s deterdžentom).
• Poklopac spremnika za sol je čvrst.
8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Prije održavanja, isključite uređaj i izvu‐
cite utikač iz utičnice električne struje.
Nečisti filtri i začepljene mlaznice
smanjuju rezultate pranja.
Redovno ih provjeravajte i ako je po‐
trebno očistite ih.
8.1 Čišćenje filtara
1.
Okrenite filtar (A) u smjeru suprotnom od
smjera kazaljki na satu i skinite ga.
2.
Za rastavljanje filtra (A), razdvojite (A1) i
(A2).
Uklonite filtar (B).
Operite filtre vodom.
Postavite filtar (B) u početni položaj.
Provjerite je li pravilno spojen pod dvije vo‐
dilice (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Sastavite filtar (A) i vratite na mjesto filtar
(B). Okrenite ga u smjeru kazaljki na satu
dok se ne zaključa.
Neispravan položaj filtara može uz‐
rokovati slabe rezultate pranja i ošte‐
ćenje uređaja.
8.2 Čišćenje mlaznica
8.3 Vanjsko čišćenje
Ne uklanjajte mlaznice.
Ako se otvori u mlaznicama začepe, uklonite
ostatke zaprljanja tankim oštrim predmetom.
Obrišite uređaj vlažnom mekom krpom.
12 www.electrolux.com
Koristite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće
za ribanje ili otapala.
9. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom ra‐
da.
Prije nego što kontaktirate servis pogledajte
sljedeće informacije kako biste našli rješenje
problema.
Kod nekih problema, neki indikatori istovremeno
stalno ili isprekidano trepere kako bi pokazali kod
alarma.
Kod alarma
Problem
• Indikator pokretanja neprekidno treperi.
• Indikator kraja programa povremeno 1 put
zatreperi.
Uređaj se ne puni vodom.
• Indikator pokretanja neprekidno treperi.
• Indikator kraja programa povremeno zatre‐
peri 2 puta.
Uređaj ne izbacuje vodu.
• Indikator pokretanja neprekidno treperi.
• Indikator kraja programa povremeno zatre‐
peri 3 puta.
Uključen je uređaj za zaštitu od poplave.
UPOZORENJE
Prije kontrole isključite uređaj. Okrećite
programator dok pokazivač programa
ne bude poravnat s indikatorom uključe‐
no/isključeno.
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u
utičnicu.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog
osigurača.
Program ne započinje s radom.
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Pritisnite tipku start.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite po‐
stavku ili pričekajte završetak odbrojavanja.
Uređaj se ne puni vodom.
Provjerite je li slavina otvorena.
Provjerite da tlak dovoda vode nije prenizak. Ovu in‐
formaciju potražite kod lokalnog distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Provjerite da filtar u dovodnom crijevu nije začepljen.
Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno ili sa‐
vijeno.
Uređaj ne izbacuje vodu.
Provjerite da sifon nije začepljen.
HRVATSKI
Problem
13
Moguće rješenje
Provjerite da odvodno crijevo nije prignječeno ili sa‐
vijeno.
Uključen je uređaj za zaštitu od
poplave.
Zatvorite slavinu i kontaktirajte servis.
Nakon završetka kontrole okrenite programator
tako da se pokazivač programa poravna s pro‐
gramom koji je bio u radu kada se problem
pojavio. Program se nastavlja iz točke u kojoj je
prekinut.
Ako i dalje dolazi do kvara, kontaktirajte servis.
Ako se pojavi neki drugi kod alarma, kontaktirajte
servis.
9.1 Ako rezultati pranja i sušenja nisu
zadovoljavajući
Bijele crte i mrlje ili plavičasti slojevi na čašama i
posuđu.
• Ispuštena količina sredstva za ispiranje je pre‐
velika. Postavite birač sredstva za ispiranje u
niži položaj.
• Količina deterdženta bila je prevelika.
Osušene kapljice vode ostaju na čašama i
posuđu
• Ispuštena količina sredstva za ispiranje nije
dovoljna. Postavite birač sredstva za ispiranje
u viši položaj.
• Uzrok može biti kvaliteta deterdženta.
Posuđe je mokro
• Program nema fazu sušenja ili ima fazu su‐
šenja na niskoj temperaturi.
• Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
• Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.
Ostale moguće uzroke potražite u
poglavlju ‘SAVJETI I PREPORUKE’.
10. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina × Visina × Dubina (mm)
Spajanje na električnu mre‐
žu
Pogledajte natpisnu pločicu.
Napon
Frekvencija
446 / 850 / 620
220-240 V
50 Hz
Tlak dovoda vode
Min. / maks. (bar / MPa)
Dovod vode 1)
Hladna ili topla voda2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Kapacitet
Broj kompleta posuđa
Potrošnja energije
Uključen
0.99 W
Isključen
0.10 W
maks. 60 °C
9
1) Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s navojem 3/4".
2) Ako topla voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr., solarni paneli, energija vjetra), upotrijebite toplu
vodu kako biste smanjili potrošnju energije.
14 www.electrolux.com
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
ČESKY
15
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
18
18
19
21
23
24
25
26
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
16 www.electrolux.com
1.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před insta‐
lací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená ne‐
správnou instalací či chybným používáním. Ná‐
vod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebi‐
čem pro jeho budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených
osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo ji‐
ných trvalých následků.
• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby,
včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smys‐
lovými schopnostmi, sníženými mentálními
funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a
znalostí. Takové osoby mohou spotřebič pou‐
žívat jen pod dozorem nebo vedením osob
odpovědných za jejich bezpečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uschovejte z dosa‐
hu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlu‐
žovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐
bel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vy‐
měnit přívodní kabel, musí výměnu provést
autorizované servisní středisko.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové
zástrčky mokrýma rukama.
• Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi
EEC.
Vodovodní přípojka
• Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
• Před připojením spotřebiče k novým hadicím
nebo k hadicím, které nebyly dlouho používa‐
né, nechte vodu na několik minut odtéct, do‐
kud nebude čistá.
• Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že
nedochází k únikům vody.
• Přívodní hadice s opláštěním je vybavena
bezpečnostním ventilem a vnitřním síťovým
kabelem.
1.2 Instalace
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepouží‐
vejte.
• Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam,
kde může teplota klesnout pod 0 °C.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Po‐
kud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečné napětí.
• Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zkon‐
taktujte servisní středisko, aby vám přívodní
hadici vyměnilo.
1.3 Použití spotřebiče
• Tento spotřebič je určen pro použití v domác‐
nosti a pro následující způsoby použití:
ČESKY
– Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a jiných pracovních prostředích
– Farmářské domy
– Pro zákazníky hotelů, motelů a jiných uby‐
tovacích zařízení
– Penziony a ubytovny.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úra‐
zu elektrickým proudem nebo požáru.
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐
če.
• Nože a další nástroje s ostrými špičkami vklá‐
dejte do košíčku na příbory špičkou dolů nebo
vodorovně.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez
dozoru, aby na ně nikdo nespadl.
• Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně
nestoupejte.
• Mycí prostředky pro myčky jsou nebezpečné.
Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými
na balení mycího prostředku.
• Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotřebiči.
• Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud se
nedokončí program. Na nádobí mohou být
zbytky mycího prostředku.
• Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít k uvol‐
nění horké páry.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody
nebo páru.
1.4 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
2. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
12
11
1 Horní deska
10
2 Horní ostřikovací rameno
3 Dolní ostřikovací rameno
4 Filtry
9 8
7
17
6 5
4
5 Typový štítek
6 Zásobník na sůl
7 Otočný volič tvrdosti vody
8 Dávkovač leštidla
18 www.electrolux.com
9 Dávkovač mycího prostředku
11 Dolní koš
10 Košíček na příbory
12 Horní koš
3. OVLÁDACÍ PANEL
2
1
5
6
1 Kontrolka Zap/Vyp
3
4 Tlačítko Odložený start
2 Ukazatel programu
3 Kontrolky
Kontrolky
4
5 Tlačítko Start
6 Volič programů
Popis
Kontrolka mycí fáze.
Kontrolka sušicí fáze.
Kontrolka konce programu.
Kontrolka množství soli. Tato kontrolka v průběhu programu
nesvítí.
Kontrolka stavu leštidla. Tato kontrolka v průběhu programu
nesvítí.
4. PROGRAMY
Program 1)
Stupeň znečiště‐
ní
Druh náplně
A
B
Fáze
programu
Délka
(min)
Energie
(kWh)
Voda
(l)
Velmi znečištěné Předmytí
Nádobí, příbory, Mytí 70 °C
hrnce a pánve
Oplachy
Sušení
85 - 95
1.8 - 2.0
18 - 20
Normálně zneči‐
štěné
Nádobí a příbory
105 - 115
1.6 - 1.9
18 - 20
Mytí 65 °C
Oplachy
Sušení
ČESKY
Program 1)
Stupeň znečiště‐
ní
Druh náplně
C2)
Fáze
programu
19
Délka
(min)
Energie
(kWh)
Voda
(l)
Čerstvě znečiště‐ Mytí 60 °C
né
Oplach
Nádobí a příbory
30
0.8
9
D3)
Normálně zneči‐
štěné
Nádobí a příbory
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
120 - 130
0.8 - 0.9
12 - 13
E4)
Vše
Předmytí
12
0.1
5
1) Délka programu a hodnoty spotřeby se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v
dodávce proudu, na zvolených funkcích a na množství nádobí.
2) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí při
krátké délce programu.
3) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečištěného nádobí a
příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.)
4) Pomocí tohoto programu nádobí rychle opláchnete. Zabráníte tak přilepení zbytků jídla na nádobí a
nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče.
Pro tento program nepoužívejte mycí prostředek.
Informace pro zkušebny
Pro všechny potřebné informace ohledně testu výkonnosti zašlete e-mail na:
info.test@dishwasher-production.com
Poznamenejte si výrobní číslo (PNC) uvedené na typovém štítku.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda nastavený stupeň změkčo‐
vače vody odpovídá tvrdosti vody ve vaší ob‐
lasti. Pokud ne, nastavte změkčovač vody.
Přesný stupeň tvrdosti vody ve vaší oblasti
zjistíte u místního vodárenského podniku.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Během provozu mohou ve spotřebiči zůstat
zbytky. Odstraníte je spuštěním libovolného
programu. Nepoužívejte mycí prostředek a
nevkládejte nic do košů.
5.1 Seřízení změkčovače vody
Změkčovač vody
nastavení
Tvrdost vody
Německé
stupně
(°dH)
Francouzské
stupně
(°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Ruční
Elektro‐
nické
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
20 www.electrolux.com
Změkčovač vody
nastavení
Tvrdost vody
Německé
stupně
(°dH)
Francouzské
stupně
(°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Ruční
Elektro‐
nické
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Výchozí nastavená poloha.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
Změkčovač vody musíte nastavit ručně
a elektronicky.
Ruční nastavení
Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2.
Elektronické nastavení
1. Ujistěte se, že je ukazatel na voliči programů
nastavený do polohy kontrolky Zap/Vyp.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Start. Otočte voli‐
čem programů po směru hodinových ručiček
a nastavte ukazatel programu na první pro‐
gram na ovládacím panelu.
3. Jakmile začne kontrolka Zap/Vyp a kontrolka
Start blikat, uvolněte tlačítko Start.
• Kontrolka konce programu bliká přerušo‐
vaně. Počet bliknutí zobrazuje stupeň na‐
stavení změkčovače vody, nap5. 5 bliknutí
+ přestávka + 5 bliknutí = stupeň 5.
4. Stupeň nastavení změkčovače vody nastaví‐
te stisknutím tlačítka Start. Po každém stis‐
knutí tlačítka Start nastavíte vyšší stupeň.
5. Nastavení potvrdíte otočením voliče progra‐
mů tak, aby byl ukazatel programu nastaven
do polohy kontrolky Zap/Vyp.
ČESKY
21
5.2 Plnění zásobníku na sůl
1.
2.
3.
4.
5.
Otočením víčka směrem doleva otevřete zá‐
sobník na sůl.
Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze
při prvním plnění).
Naplňte zásobník na sůl solí do myčky.
Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zá‐
sobníku na sůl.
Otočením víčka směrem doprava zásobník
na sůl zavřete.
POZOR
Při plnění může ze zásobníku na sůl
unikat voda nebo sůl. Nebezpečí koro‐
ze. Po naplnění zásobníku na sůl jí za‐
bráníte spuštěním programu.
5.3 Plnění dávkovače leštidla
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a otevřete
víčko (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A), maximálně
však po značku „MAX“.
Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby
se netvořilo přílišné množství pěny.
Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvolňovací
tlačítko zaklapne zpět.
Voličem můžete nastavit dávkované
množství (B) jeho otočením do polohy 1
(nejmenší množství) až 4 (největší
množství).
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Otočte voličem programů a nastavte ukaza‐
tel programu na program, který chcete zvolit.
Ujistěte se, že je spotřebič v režimu nastave‐
ní, viz „Nastavení a spuštění programu“. Na‐
stavte a správný program pro daný druh ná‐
plně a stupeň znečištění.
• Pokud kontrolka stavu soli svítí, doplňte
zásobník na sůl.
• Pokud kontrolka stavu leštidla svítí, do‐
plňte dávkovač leštidla.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek.
5. Spusťte program.
22 www.electrolux.com
6.1 Použití mycího prostředku
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
6.2 Nastavení a spuštění programu
Režim nastavení
Spotřebič musí být při spuštění progra‐
mu v režimu nastavení.
• Otočte voličem programů a nastavte ukazatel
programu na požadovaný program na ovláda‐
cím panelu. Pokud se rozsvítí kontrolka Zap/
Vyp a kontrolky fází programu začnou blikat,
spotřebič se nachází v režimu nastavení.
• Otočte voličem programů a nastavte ukazatel
programu na požadovaný program na ovláda‐
cím panelu. Pokud se rozsvítí kontrolka Zap/
Vyp spolu s kontrolkou Start a kontrolka fáze
trvale svítí, spotřebič se nenachází v režimu
nastavení.
Spotřebič přepnete do režimu nastavení stisknu‐
tím a podržením tlačítka Start, dokud nezhasne
kontrolka Start a kontrolky fází programu nezač‐
nou blikat.
5.
Stiskněte uvolňovací tlačítko (B) a otevřete
víčko (C).
Mycím prostředkem naplňte komoru (A).
Pokud má program fázi předmytí, naneste
na vnitřní stranu dvířek spotřebiče trochu
mycího prostředku.
Pokud používáte mycí tablety, vložte tabletu
do komory (A).
Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvolňovací
tlačítko zaklapne zpět.
Spuštění programu s odloženým
startem
1. Nastavte program.
2. Stisknutím tlačítka odloženého startu odloží‐
te start programu o tři hodiny. Rozsvítí se
kontrolka odloženého startu.
3. Stiskněte tlačítko Start. Spustí se odpočet.
• Rozsvítí se kontrolka Start.
• Kontrolky fází nastaveného programu
zhasnou.
• Po dokončení odpočtu se spustí nastavený
program.
– Rozsvítí se kontrolka právě probíhající fá‐
ze.
Otevření dvířek za chodu spotřebiče
Otevřením dvířek zastavíte chod spotřebiče.
Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič pokra‐
čovat od okamžiku přerušení.
Spuštění programu bez odloženého
startu
Zrušení odloženého startu během
jeho odpočítávání
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zavřete dvířka spotřebiče.
3. Otočte voličem programů a nastavte ukaza‐
tel programu na program, který chcete zvolit.
• Rozsvítí se kontrolka Zap/Vyp.
• Kontrolky fází nastaveného programu za‐
čnou blikat.
4. Stiskněte tlačítko Start. Program se spustí.
• Rozsvítí se kontrolka Start.
• Zůstane svítit pouze kontrolka právě pro‐
bíhající fáze.
1. Stiskněte a podržte tlačítko Start, dokud ne‐
zhasne kontrolka Start a kontrolka odložené‐
ho startu.
• Kontrolky fází nastaveného programu za‐
čnou blikat.
2. Stiskněte tlačítko Start. Program se spustí.
• Rozsvítí se kontrolka Start.
• Zůstane svítit pouze kontrolka právě pro‐
bíhající fáze.
ČESKY
Zrušení programu
Stiskněte a podržte tlačítko Start, dokud nezhas‐
ne kontrolka Start a nezačnou blikat kontrolky fá‐
zí programu.
Před spuštěním nového programu
zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí
prostředek.
Na konci programu
Po dokončení programu se rozsvítí kontrolka
konce programu.
1. Vypněte spotřebič. Otočte voličem programů
a nastavte ukazatel programu do polohy
kontrolky Zap/Vyp.
23
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
Důležité upozornění
• Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče nechte
vychladnout. Horké nádobí se snadněji poško‐
dí.
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a po‐
tom z koše horního.
• Na stěnách a dvířkách spotřebiče může být
voda. Nerezový povrch chladne rychleji než
nádobí.
7. TIPY A RADY
7.1 Změkčovač vody
Tvrdá voda obsahuje velké množství minerálů,
které mohou způsobit poškození spotřebiče a
špatné výsledky mytí. Změkčovač vody tyto mi‐
nerály neutralizuje.
Sůl do myčky udržuje změkčovač vody čistý a v
dobrém stavu. Je důležité nastavit správný stu‐
peň změkčovače vody. Zajistíte tak, že změkčo‐
vač vody bude používat správné množství soli do
myčky a vody.
7.2 Použití soli, leštidla a mycího
prostředku
• Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí. Jiné vý‐
robky by mohly spotřebič poškodit.
• Leštidlo během poslední oplachovací fáze
umožňuje usušení nádobí bez šmouh a skvrn.
• Kombinované tablety obsahují mycí
prostředek, leštidlo a další přísady. Ujistěte,
že jsou tyto tablety vhodné pro tvrdost vody ve
vaší oblasti. Řiďte se pokyny na balení výrob‐
ků.
• Mycí tablety se u krátkých programů zcela ne‐
rozpustí. Abyste zabránili usazování zbytků
mycího prostředku na nádobí, doporučujeme
používat tablety s dlouhými programy.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné. Řiďte se po‐
kyny na balení mycího prostředku.
7.3 Plnění košů
Viz přiložený leták s příklady plnění ko‐
šů.
• Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí, kte‐
ré je bezpečné mýt v myčce.
• Do spotřebiče nevkládejte předměty vyrobené
ze dřeva, rohoviny, hliníku mědi nebo cínu.
• Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají
vodu (houby, hadry).
• Z nádobí odstraňte zbytky jídla.
• Připálené zbytky jídel snadno odstraníte, když
hrnce a pánve necháte před vložením do
spotřebiče odmočit ve vodě.
• Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) po‐
kládejte dnem vzhůru.
• Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory ne‐
lepily k sobě. Lžíce smíchejte s ostatními
příbory.
• Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedo‐
týkají.
• Malé kusy nádobí vložte do košíčku na příbo‐
ry.
• Lehké kusy nádobí vložte do horního koše.
Zajistěte, aby se jednotlivé kusy nádobí nehý‐
baly.
• Před spuštěním programu zkontrolujte, zda se
ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
7.4 Před spuštěním programu
Zkontrolujte, zda:
24 www.electrolux.com
•
•
•
•
Filtry jsou čisté a správně nainstalované.
Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
Rozmístění nádobí v koších je správné.
Program je vhodný pro daný druh náplně a
stupeň znečištění.
• Používá se správné množství mycího
prostředku.
• Je doplněna sůl do myčky a leštidlo (pokud
nepoužíváte kombinované mycí tablety).
• Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá‐
strčku ze zásuvky.
Zanesené filtry a ucpaná ostřikovací ra‐
mena snižují výsledky mytí.
Pravidelně je kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
8.1 Čištění filtrů
1.
Otočte filtrem (A) proti směru hodinových
ručiček a vyndejte jej.
2.
Filtr (A) rozmontujete oddělením částí (A1)
a (A2).
Vyjměte filtr (B).
Filtry vyčistěte vodou.
Vraťte filtr (B) na jeho původní místo. Uji‐
stěte se, že je správně umístěn pod dvěma
vodícími drážkami (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Sestavte filtr (A) vložte jej na jeho místo ve
filtru (B). Otočte jím po směru hodinových
ručiček, dokud se nezajistí.
Nesprávné umístění filtrů může mít z
následek špatné výsledky mytí a poško‐
zení spotřebiče.
8.2 Čištění ostřikovacích ramen
8.3 Čištění vnějších ploch
Ostřikovací ramena nevyjímejte.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech za‐
nesou nečistotami, odstraňte je úzkým špičatým
předmětem.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Ne‐
používejte prostředky s drsnými částicemi, drá‐
těnky nebo rozpouštědla.
ČESKY
25
9. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Spotřebič nezačne pracovat nebo se během pro‐
vozu zastavuje.
Před kontaktováním servisního střediska se po‐
kuste závadu odstranit sami pomocí níže uvede‐
ných informací.
U některých potíží blikají různé kontrolky
nepřetržitě nebo přerušovaně, a signalizují tak
výstražný kód.
Výstražný kód
Problém
• Kontrolka Start nepřetržitě bliká.
• Kontrolka konce programu jednou přerušo‐
vaně zabliká.
Spotřebič se neplní vodou.
• Kontrolka Start nepřetržitě bliká.
Spotřebič nevypouští vodu.
• Kontrolka konce programu dvakrát přerušo‐
vaně zabliká.
• Kontrolka Start nepřetržitě bliká.
• Kontrolka konce programu třikrát přerušo‐
vaně zabliká.
Je aktivován bezpečnostní systém proti vypla‐
vení.
UPOZORNĚNÍ
Před kontrolou spotřebič vypněte. Oto‐
čte voličem programů a nastavte ukaza‐
tel programu do polohy kontrolky Zap/
Vyp.
Problém
Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuv‐
ky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či ji‐
stič.
Nespustil se program.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Stiskněte tlačítko Start.
Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej nebo
vyčkejte do konce odpočtu.
Spotřebič se neplní vodou.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody.
Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodá‐
renský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Spotřebič nevypouští vodu.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Je aktivován bezpečnostní systém proti Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na autori‐
vyplavení.
zované servisní středisko.
26 www.electrolux.com
Pro dokončení kontroly otočte voličem programů
tak, aby byl ukazatel programu nastaven do po‐
lohy programu, během jehož chodu došlo k potí‐
žím. Program bude pokračovat od okamžiku, ve
kterém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na
autorizované servisní středisko.
Pokud jsou signalizovány jiné výstražné kódy,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
9.1 Pokud není nádobí dostatečně
umyté nebo usušené
• Nadměrné množství mycího prostředku.
Skvrny a zaschlé vodní kapky na sklenicích a
nádobí
• Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Na‐
stavte volič leštidla na vyšší stupeň.
• Příčinou může být kvalita mycího prostředku.
Nádobí je vlhké
• Program neobsahuje sušicí fázi nebo obsahu‐
je pouze sušicí fázi při nízké teplotě.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
• Příčinou může být kvalita leštidla.
Na nádobí a skle jsou bílé šmouhy nebo
modravý potah
• Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Na‐
stavte volič leštidla na nižší stupeň.
Ostatní možné příčiny viz „RADY A TI‐
PY“.
10. TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka (mm)
Připojení k elektrické síti
Viz typový štítek.
446 / 850 / 620
Napětí
220-240 V
Frekvence
50 Hz
Tlak přívodu vody
Min. / max. (bar / MPa)
Přívod vody 1)
Studená nebo teplá voda2)
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
Kapacita
Jídelní soupravy
Příkon
Režim zapnuto
0.99 W
Režim vypnuto
0.10 W
max. 60 °C
9
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte tuto
horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
.
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
СРПСКИ
27
САДРЖАЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ПРОИЗВОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОНТРОЛНА ТАБЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НАПОМЕНЕ И САВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
30
30
31
32
34
36
37
38
39
МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили уређај компаније Electrolux. Изабрали сте производ који са собом носи деценије
професионалног искуства и иновација. Генијалан и елегантан, направљен је баш по вашој мери. Стога, кад
год га користите, можете бити спокојни јер ћете знати да ћете сваки пут добити одличне резултате.
Добродошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о
сервисирању:
www.electrolux.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.electrolux.com/productregistration
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама. Модел, број производа (PNC),
серијски број.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности.
Опште информације и савети
Еколошке информације
Задржано право измена.
28 www.electrolux.com
1.
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, паж‐
љиво прочитајте приложено упутство. Произ‐
вођач није одговоран уколико услед непра‐
вилне инсталације и употребе уређаја дође
до повреда и квара. Чувајте упутство за упо‐
требу поред уређаја ради будућих подешава‐
ња.
1.1 Безбедност деце и осетљивих
особа
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од гушења, повређива‐
ња или трајног инвалидитета.
• Особама са умањеном физичком осетљи‐
вошћу, умањеним менталним способности‐
ма или недостатком искуства и знања, ук‐
ључујући ту и децу, немојте дозволити да
користе овај уређај. Коришћење овог уре‐
ђаја је таквим особама дозвољено ис‐
кључиво под надзором или према упутстви‐
ма особе одговорне за њихову безбедност.
• Немојте дозволити деци да се играју уређа‐
јем.
• Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
• Све врсте детерџената држите ван дома‐
шаја деце.
• Децу и кућне љубимце држите подаље од
уређаја док су врата отворена.
1.2 Инсталирање
• Уклоните сву амбалажу.
• Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
• Немојте инсталирати или користити уређај
на местима на којима је температура мања
од 0 °C.
• Придржавајте се упутства за инсталацију
које сте добили уз уређај.
•
•
•
•
•
•
•
тричне мреже. Уколико то није случај, обра‐
тите се електричару.
Користите искључиво правилно инсталира‐
ну утичницу, отпорну на ударце.
Не користите адаптере за вишеструке ути‐
каче и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили главно напа‐
јање и кабл за напајање. Уколико кабл за
напајање уређаја треба да се замени, то
треба да обави наш сервисни центар.
Прикључите главни кабл за напајање на
мрежну утичницу тек на крају инсталације.
Водите рачуна да постоји приступ мрежној
утичници након инсталације.
Немојте вући напојни кабл да бисте ис‐
кључили уређај. Кабл искључите тако што
ћете извући утикач из утчнице.
Немојте додиривати напојни кабл нити ути‐
кач напојног кабла влажним рукама.
Уређај је у складу са E.E.C. Директивама.
Прикључивање воде
• Водите рачуна да не оштетите црева за до‐
вод воде.
• Пре него што повежете уређај нове цеви
или цеви које се нису дуго користиле, пу‐
стите да вода истече док не буде чиста.
• Када по први пут користите уеђај, провери‐
те да не цури негде.
• Црево за довод воде има сигурносни вен‐
тил и облогу унутрашњег црева за напаја‐
ње.
Прикључење на електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји опасност од пожара и струј‐
ног удара.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да информације о напону и
струји на плочици са техничким карактери‐
стикама одговарају параметрима елек‐
УПОЗОРЕЊЕ
Опасност од електричног напона.
• Уколико је доводно црево за воду оштеће‐
но, одмах искључите кабл за напајање из
мрежне утичнице. Обратите се сервису да
бисте заменили доводно црево за воду.
СРПСКИ
1.3 Коришћење
• Овај уређај је намењен за употребу у дома‐
ћинству и сличним окружењима као што су:
– кухиње за особље у продавницама, кан‐
целаријама и другим радним окружењи‐
ма;
– сеоске куће;
– од стране клијената у хотелима, мотели‐
ма и другим окружењима за становање;
– смештај типа ноћења са доручком.
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји опасност од повређивања,
опекотина или струјног удара или по‐
жара.
• Не мењајте спецификацију овог уређаја.
• Ножеве и прибор за јело са оштрим и врхо‐
вима ставите у корпу за прибор за јело са
врховима окренутим надоле или хоризон‐
тално положеним.
• Немојте оставити врата уређаја отвореним
без надзора како неко не би пао на њих.
• Немојте седати нити стајати на отворена
врата.
• Детерџенти за машину за прање посуђа су
опасни. Поштујте упутства о безбедности
са паковања детерџента.
29
• Немојте да пијете нити да се играте са во‐
дом у уређају.
• Не уклањајте посуђе из уређаја пре него
што се програм заврши. На посуђу може да
буде детерџент.
• Уређај може да испусти врелу пару ако от‐
ворите врата док је програм у току.
• Запаљиве материје или предмете натоп‐
љене запаљивим материјама немојте став‐
љати унутар, поред или на уређај.
• Не користите млаз воде или пару за чишће‐
ње уређаја.
1.4 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји могућност од повређивања
или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од мреж‐
ног напајања.
• Одсеците кабл за напајање и баците га у
смеће.
• Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни љубимци за‐
творе у уређају.
30 www.electrolux.com
2. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
3
12
11
10
9 8
7
6 5
4
1 Радна површина
7 Бирач за тврдоћу воде
3 Доњи крак са млазницама
4 Филтери
9 Дозатор детерџента
10 Корпа за прибор за јело
6 Посуда за со
12 Горња корпа
2 Горњи крак са млазницама
5 Плочица са техничким карактеристикама
8 Дозатор за средство за испирање
11 Доња корпа
3. КОНТРОЛНА ТАБЛА
2
1
6
1 Индикатор за укључивање/искључивање
2 Показивач програма
3 Индикатори
5
4 Дугме за одлагање
5 Дугме за старт
6 Дугме за избор програма
4
3
СРПСКИ
Индикатори
31
Опис
Индикатор фазе прања.
Индикатор фазе сушења.
Индикатор краја
Индикатор за со. Овај индикатор је искључен док је про‐
грам активан.
Индикатор средства за испирање. Овај индикатор је ис‐
кључен док је програм активан.
4. ПРОГРАМИ
Програм 1)
Степен запрља‐ Програм
ности
фазе
Врста пуњења
Трајање
(мин)
Eнергија Вода
(kWh)
(л)
A
Висок степен за‐
прљаности
Посуђе, прибор
за јело, шерпе и
тигањи
Претпрање
Прање на 70 °C
Испирања
Сушење
85 - 95
1.8 - 2.0
18 - 20
B
Нормалан сте‐
пен запрљано‐
сти
Посуђе и при‐
бор за јело
Прање на 65 °C
Испирања
Сушење
105 - 115
1.6 - 1.9
18 - 20
C2)
Свежа запрља‐
ност
Посуђе и при‐
бор за јело
Прање на 60 °C
Испирање
30
0.8
9
D3)
Нормалан сте‐
пен запрљано‐
сти
Посуђе и при‐
бор за јело
Претпрање
Прање на 50 °C
Испирања
Сушење
120 - 130
0.8 - 0.9
12 - 13
E4)
Све
Претпрање
12
0.1
5
1) Притисак и температура воде, промене у напону, избор и количина посуђа могу да измене трајање
програма као и количину потрошње енергије.
2) Са овим програмом можете опрати свеже запрљано посуђе. Овај програм даје добре резултате
прања за кратко време.
3) Са овим програмом постижете најефикаснију потрошњу воде и електичне енергије за посуђе и
прибор за јело који су нормално запрљани. (Ово је стандардни програм за институте за тестирање).
4) Користите овај програм за брзо испирање посуђа. Тако се спречава да се остаци хране залепе на
посуђе и да се шире непријатни мириси из уређаја.
За овај програм не користите детерџент.
32 www.electrolux.com
Информације за институте за тестирање
За све потребне информације у вези са учинком током тестирања, пошаљите е-поруку на:
info.test@dishwasher-production.com
Запишите број производа (PNC) који се налази на плочици са техничким карактеристикама.
5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
1. Проверите да ли је подешени ниво омек‐
шивача воде у складу са тврдоћом воде у
вашој области. Уколико је то потребно,
подесите омекшивач воде. Обратите се
локалним представницима водовода да
бисте сазнали која је тврдоћа воде у ва‐
шем крају.
2. Напуните посуду за со.
3. Сипајте средство за испирање у дозатор.
4. Одврните славину за воду.
5. Талог након прања може да остане у уре‐
ђају. Покрените програм да бисте га укло‐
нили. Немојте користити детерџент и не‐
мојте препунити корпе.
5.1 Подешавање омекшивача воде
Омекшивач воде
подешавање
Тврдоћа воде
Немачки
степени
(°dH)
Француски
степени
(°fH)
mmol/l
Clarke
степени
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Фабрички подешен положај.
2) Не користите со на овом нивоу.
Омекшивач воде треба да подесите
ручно и електронски.
Упутство за Елек‐
употребу
тронско
СРПСКИ
33
Ручно подешавање
Окрените бирач за тврдоћу воде на позицију 1
или 2.
Електронско подешавање
1. Проверите да ли је показивач програма на
дугмету за избор програма у равни са ин‐
дикатором за укључивање/искључивање.
2. Притисните и задржите дугме за покрета‐
ње. Истовремено окрените дугме за избор
програма у смеру кретања казаљке све
док показивач програма не буде у равни
са првим програмом на командној табли.
3. Пустите дугме за покретање када индика‐
тор за покретање и индикатор за ук‐
ључивање/искључивање почну да трепе‐
ре.
• Индикатор краја програма трепери са
прекидима. Број трептаја показује ниво
омекшивача воде, нпр. 5 трептаја +
пауза + 5 трептаја = ниво 5.
4. Да бисте повећали ниво омекшивача во‐
де, притисните дугме за покретање. Сваки
пут када притиснете дугме за покретање,
прелазите на следећи ниво.
5. Да бисте потврдили подешавања, окрени‐
те дугме за избор програма док показивач
програма не буде у равни са индикатором
за укључивање/искључивање.
5.2 Пуњење посуде за со
1.
2.
3.
4.
5.
Окрените поклопац у смеру супротном од
кретања казаљки на сату и отворите по‐
суду за со.
Ставите 1 литар воде у посуду за со (ик‐
ључиво први пут).
Сипајте со за машинско прање посуђа у
посуду за со.
Уклоните со која се задржала око отвора
посуде за со.
Окрените поклопац у смеру кретања ка‐
заљки на сату да бисте затворили посуду
за со.
ПАЖЊА
Вода и со могу да изађу из посуде за
со када је пуните. Постоји опасност
од корозије. Да бисте је спречили, на‐
кон што напуните посуду за со, покре‐
ните програм.
34 www.electrolux.com
5.3 Сипање средства за испирање у дозатор
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Притисните дугме за отпуштање (D) да
бисте отворили поклопац (C).
Напуните дозатор средства за испирање
(A), не више од ознаке „макс.”.
Помоћу упијајуће крпе уклоните средство
за испирање које сте просули како би се
спречило стварање превелике количине
пене.
Затворите поклопац. Проверите да ли је
дугме за отпуштање закочено у месту.
Можете да укључите одабир за ко‐
личину која ће се ослобађати (B) из‐
међу позиције 1 (најмања количина) и
позиције 4 (највећа количина).
6. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
1. Одврните славину за воду.
2. Окрените дугме за избор програма све
док показивач програма не буде у равни
са жељеним програмом. Уверите се да је
уређај у режиму подешавања, погледајте
„Подешавања и покретање програма“.
Подесите одговарајући програм прања, у
зависности од типа уноса и степена запр‐
љаности рубља.
• Уколико је индикатор за со укључен, на‐
пуните посуду за со.
• Уколико је индикатор средства за испи‐
рање укључен, напуните дизатор сред‐
ства за испирање.
3. Напуните корпе.
4. Додајте детерџент.
5. Покрените програм.
6.1 Коришћење детерџента
1.
B
2.
3.
30
MAX
+
32
-
1
20
4
A
4.
C
5.
Притисните дугме за отпуштање (B) да
бисте отворили поклопац (C).
Ставите детерџент у одељак (A).
Уколико програм има фазу претпрања,
ставите малу количину детерџента на
унутрашњост врата уређаја.
Уколико користите таблете детерџента,
ставите таблету у одељак (A).
Затворите поклопац. Проверите да ли је
дугме за отпуштање закочено у месту.
СРПСКИ
6.2 Подешавање и покретање
програма
Режим за подешавање
Уређај мора да буде у режиму под‐
ешавања да би се започео неки про‐
грам.
• Окрените дугме за избор програма све док
показивач програма не буде у равни са
програмом на командној табли. Уколико се
укључи индикатор за укључивање/ис‐
кључивање а индикатор фазе програма
почне да трепери, уређај се налази у режи‐
му подешавања.
• Окрените дугме за избор програма све док
показивач програма не буде у равни са
програмом на командној табли. Уколико се
индикатор за укључивање/искључивање ук‐
ључи а индикатор фазе светли фиксираним
светлом, уређај се не налази у режиму под‐
ешавања.
Да би уређај био у режиму подешавања, при‐
тисните и задржите дугме за покретање док
се индикатор старта не искључи а индикатори
фазе програма не почну да трепере.
Покретање програма без
одложеног старта
1. Отворите славину.
2. Затворите врата уређаја.
3. Окрените дугме за избор програма све
док показивач програма не буде у равни
са жељеним програмом.
• Пали се индикатор за укључивање/ис‐
кључивање.
• Индикатори фазе подешеног програма
почињу да трепере.
4. Притисните дугме „Start“. се програм не
покрене.
• Индикатор старта се укључује.
• Само индикатор активне фазе остаје
укључен.
Покретање програма са одложеним
стартом
1. Подесите програм.
2. Притисните дугме за одложени старт да
бисте одложили почетак програма на три
сата. Индикатор одложеног старта се ук‐
ључује.
35
3. Притисните дугме „Start“. Почиње одбро‐
јавање.
• Индикатор старта се укључује.
• Индикатори фазе подешеног програма
се гасе.
• Када се одбројавање заврши, програм се
покреће.
– Индикатор активне фазе се укључује.
Отварање врата док уређај ради
Уколико отворите врата, уређај се зауставља.
Када затворите врата, уређај наставља са ра‐
дом од тачке на којој је прекинут.
Отказивање одложеног старта док
је одбројавање у току
1. Притисните и задржите дугме за за покре‐
тање док се не искључе индикатор за за
покретање и индикатор за одложени
старт.
• Индикатори фазе подешеног програма
почињу да трепере.
2. Притисните дугме „Start“. се програм не
покрене.
• Индикатор старта се укључује.
• Само индикатор активне фазе остаје
укључен.
Отказивање програма
Притисните и задржите дугме за покретање
док се индикатор покретања не искључи а ин‐
дикатори програма не почну да трепере.
Пре него што покренете нови про‐
грам, проверите да ли има детерџен‐
та у дозатору детерџента.
Поступак након завршетка
програма
Када се програм заврши, пали се индикатор
краја програма.
1. Искључите уређај. Окрените дугме за из‐
бор програма све док показивач програма
не буде у равни са индикатором ук‐
ључивања/искључивања.
2. Затворите славину за воду.
36 www.electrolux.com
Важно
• Оставите да се посуђе охлади пре него што
га извадите из уређаја. Вруће посуђе може
лако да се оштети.
• Прво извадите посуђе из доње корпе, а за‐
тим из горње.
• На бочним странама и на вратима уређаја
може да се задржи вода. Нерђајући челик
се брже хлади од посуђа.
7. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ
7.1 Омекшивач воде
Тврда вода садржи велику количину минера‐
ла који изазивају оштећење уређаја и лоше
резултате прања. Омекшивач воде неутрали‐
ше ове минерале.
Со за машину за прање посуђа одржава омек‐
шивач воде чистим и у добром стању. Важно
је да се подеси тачан ниво омекшивача воде.
Ово пружа сигурност да омекшивач воде ко‐
ристи одговарајућу количину соли за машину
за прање посуђа, као и воде.
7.2 Употреба соли, средства за
испирање и детерџента
• Исључиво користите со, средство за испи‐
рање и детерџент предвиђене за машину
за прање посуђа. Остали производи могу
да изазову оштећење уређаја.
• Током последње фазе испирања, средство
за испирање помаже вам да осушите посу‐
ђе без мрља и флека.
• Комбиноване таблете детерџента садрже
детерџент, средство за испирање и остала
додатна средства. Проверите да ли су ове
таблете у складу са тврдоћом воде у ва‐
шем крају. Погледајте упутства која се на‐
лазе на паковању производа.
• Таблете детерџента се не растварају у пот‐
пуности при кратким програмима. Да би се
спречило стварање патине на прибору за
јело, препоручујемо вам да таблете детер‐
џента користите са дужим програмима.
Не употребљавајте више од прописа‐
не количине детерџента. Погледајте
упутства на паковању детерџента.
7.3 Пуњење корпи
Погледајте приложену брошуру са
примерима пуњења корпи.
• Уређај користите искључиво за прање по‐
суђа које се може прати у машини за прање
посуђа.
• У уређај немојте стављати посуђе од дрве‐
та, рогова, алуминијума, калаја и бакра.
• Не стављајте у уређај предмете који могу
да апсорбују воду (сунђере, кухињске крпе).
• Уклоните остатке хране са посуђа.
• Да би се остаци загореле хране лакше
опрали, шерпе и тигање потопите у воду
пре него што их ставите у уређај.
• Посуђе, као што су шоље, чаше и тигањи,
поставите са отвором окренутим надоле.
• Водите рачуна да се прибор за јело и посу‐
ђе међусобно не закаче. Помешајте кашике
и остали прибор за јело.
• Водите рачуна да се чаше не додирују.
• Мале предмете ставите у корпу за прибор
за јело.
• Лагано посуђе ставите у горњу корпу. Про‐
верите да оно не може да се помера.
• Проверите да ли кракови са млазницама
могу слободно да се окрећу пре покретања
програма.
7.4 Пре покретања програма
Проверите да:
• Филтри су чисти и правилно су инсталира‐
ни.
• Кракови са млазницама нису запушени.
• Положај предмета у корпама је правилан.
• Програм одговара типу уноса и степену за‐
прљаности.
• Користи се одговарајућа количина детер‐
џента..
• Сипана је со за машину за прање посуђа и
средство за испирање (осим ако не кори‐
стите таблете комбинованог детерџента).
• Поклопац посуде за со је чврсто стегнут.
СРПСКИ
37
8. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ
Пре одржавања уређаја деактивирај‐
те уређај и одвојте утикач кабла за
напајање од зидне утичнице.
Прљави филтери и зачепљени крако‐
ви са млазницама утичу лоше на ре‐
зултате прања.
Редовно их проверавајте и, уколико
је потребно, очистите их.
8.1 Чишћење филтера
1.
Окрените филтер (A) супротно од смера
кретања казаљке на сату и извадите га.
2.
Да бисте демонтирали филтер (A), одво‐
јено извуците (A1) и (A2).
Извадите филтер (B).
Филтере исперите водом.
Вратите филтер (B) у првобитни положај.
Проверите да ли је правилно постављен
испод две вођице (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Поставите филтер (A) и ставите га на по‐
зицију филтера (B). Окрените га у смеру
кретања казаљке на сату док не кликне.
Неправилан положај филтера може
да изазове лоше резултате прања,
као и да оштети уређај.
8.2 Чишћење кракова са
млазницама
Не уклањајте кракове са млазницама.
Уколико се отвори на краковима са млазница‐
ма запуше, уклоните остатке прљавштине по‐
моћу танког шиљатог предмета.
8.3 Спољашње чишћење
Уређај чистите влажном, меком крпом.
У ту сврху користите искључиво неутралне
детерџенте. Немојте да користите абразивне
производе, абразивне сунђере или раства‐
раче.
38 www.electrolux.com
9. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Уређај неће да се покрене или се зауставља у
току рада.
Пре него што се обратите сервису, решење
проблема потражите у информацијама датим
у наставку.
Код неких проблема различити индикатори
истовремено трепере непрестано или са пре‐
кидима како би се приказала шифра аларма.
Шифра аларма
Проблем
• Индикатор старта непрестано светли.
• Индикатор краја програма трепери јед‐
ном, испрекидано.
Уређај се не пуни водом.
• Индикатор старта непрестано светли.
• Индикатор краја програма трепери два
пута, испрекидано.
Уређај не одводи воду.
• Индикатор старта непрестано светли.
• Индикатор краја програма трепери три
пута, испрекидано.
Уређај за заштиту од плављења је активи‐
ран.
УПОЗОРЕЊЕ
Деактивирајте уређај пре него што
почнете да проверавате у чему је
проблем. Окрените дугме за избор
програма све док показивач програма
не буде у равни са индикатором ук‐
ључивања/искључивања.
Проблем
Могуће решење
Не можете да активирате уређај.
Уверите се да је кабл за напајање прикључен на
зидну утичницу.
Уверите се да у кутији са осигурачима није прего‐
рео неки осигурач.
Програм се не покреће.
Проверите да ли су врата уређаја затворена.
Притисните дугме за старт.
Ако је подешен одложени старт, откажите одлага‐
ње или сачекајте да се заврши одбројавање.
Уређај се не пуни водом.
Уверите се да је славина отворена.
Уверите се да притисак воде није исувише низак.
Ради добијања ове информације обратите се ло‐
калној надлежној служби водовода.
Уверите се да славина за воду није запушена.
Уверите се да филтер на цреву за довод воде ни‐
је запушен.
Уверите се да доводно црево није увијено или са‐
вијено.
Уређај не одводи воду.
Уверите се да славина на судопери није зачепље‐
на.
СРПСКИ
Проблем
39
Могуће решење
Уверите се да одводно црево није увијено нити
савијено.
Уређај за заштиту од плављења је
активиран.
Затворите славину за воду и обратите се сервису.
Након што извршите провере, окрените дугме
за избор програма док показивач програма не
буде у равни са програмом који је био у току
када је дошло до проблема. Програм се на‐
ставља од оног места на којем је прекинут.
Уколико се проблем поново јави, обратите се
сервису.
Уколико се појаве друге шифре аларма, обра‐
тите се сервису.
9.1 Ако прање и резултати прања
нису задовољавајући
На стаклу и посуђу постоје беличасти трагови
и плавкасти слојеви
• Ослобођена је превелика количина сред‐
ства за испирање. Подесите бирач сред‐
ства за испирање на нижи положај.
• Количина детерџента је сувише велика.
Флеке и осушене капи воде на чашама и
посуђу
• Ослобођена количина средства за испира‐
ње није довољна. Подесите бирач сред‐
ства за испирање на виши положај.
• Узрок томе може да буде квалитет детер‐
џента.
Посуђе је мокро
• Програм нема фазу сушења или је фаза су‐
шења са ниском температуром.
• Дозатор за средство за испирање је пра‐
зан.
• Узрок томе може да буде квалитет сред‐
ства за испирање.
Погледајте САВЕТИ И НАПОМЕНЕ
за друге могуће узроке.
10. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Димензије
Тежина / висина/ дубина (мм)
Прикључење на елек‐
тричну мрежу
Погледајте плочицу са техничким подацима.
Напон
Фреквенција
446 / 850 / 620
220-240 V
50 Hz
Притисак воде
Мин. / макс. (bar / MPa)
Довод воде 1)
Хладна вода или топла вода 2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Капацитет
Подешавања места
Потрошња електричне
енергије
Режим „Укључено“
0.99 W
Режим „Искључено“
0.10 W
највише 60 °C
9
1) Повежите црево за довод воде са славином за воду која има навој димензија 3/4''.
2) Уколико топла вода долази преко алтернативног извора енергије, (нпр. соларни панели, извори који
енергију производе помоћу ветра), користите топлу воду да бисте смањили потрошњу електричне
енергије.
40 www.electrolux.com
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
.
електричних уређаја. Уређаје обележене
симболом немојте бацати заједно са
смећем. Производ вратите у локални центар
за рециклирање или се обратите општинској
канцеларији.
SLOVENSKY
41
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIEŠENIE PROBLÉMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
44
44
45
46
48
49
50
51
52
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia
odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si
pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
42 www.electrolux.com
1.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si po‐
zorne prečítajte priložený návod na používanie.
Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia
spôsobené nesprávnou inštaláciou a používa‐
ním. Návod na používanie uchovávajte vždy v
blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúc‐
nosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných
osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia
alebo trvalého postihnutia.
• Tento spotrebič nesmú používať osoby (vráta‐
ne detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou ale‐
bo mentálnou spôsobilosťou ani osoby s ne‐
dostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami.
Tieto osoby musia byť pod dohľadom osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ich táto
osoba musí poučiť o správnom používaní spo‐
trebiča.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Všetky umývacie prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľ‐
te deťom ani domácim zvieratám, aby sa k ne‐
mu priblížili.
1.2 Inštalácia
• Vždy používajte správne nainštalovanú uzem‐
nenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžo‐
vacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický
kábel nie sú poškodené. Ak napájací kábel
spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného servisné‐
ho strediska.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci in‐
štalácie. Uistite sa, že napájací elektrický ká‐
bel je po inštalácii prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete ne‐
ťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zá‐
strčku napájacieho kábla.
• Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla
ani jeho zástrčky mokrými rukami.
• Tento spotrebič vyhovuje smerniciam EHS.
Pripojenie do vodovodného potrubia
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú poškode‐
né.
• Pred pripojením spotrebiča k novému potrubiu
alebo potrubiu, ktoré sa dlho nepoužívalo, ne‐
chajte vodu tiecť, až kým nebude čistá.
• Pri prvom použití spotrebiča skontrolujte, či ni‐
kde neuniká voda.
• Prívodná hadica na vodu má bezpečnostný
ventil a puzdro s vnútorným elektrickým káb‐
lom.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepouží‐
vajte.
• Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na
mieste, kde teplota môže klesnúť pod 0 °C.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so
spotrebičom.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elek‐
trickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na ty‐
povom štítku spotrebiča zodpovedajú parame‐
trom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elek‐
trikára.
VAROVANIE
Nebezpečné napätie.
• Ak je prívodná hadica poškodená, okamžite
vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej sie‐
te. Kontaktujte servisné stredisko, aby vyme‐
nili prívodnú hadicu.
SLOVENSKY
1.3 Používanie
• Tento spotrebič je určený na použitie v do‐
mácnosti a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– kuchynky pre zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných prostre‐
diach,
– vidiecke domy,
– priestory určené pre klientov v hoteloch,
moteloch a iných typoch ubytovacích zaria‐
dení,
– ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú ra‐
ňajky.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom alebo po‐
žiaru.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spo‐
trebiča.
• Nože a iný ostrý alebo špicatý príbor dajte do
košíka na príbor hrotom nadol alebo ho
umiestnite v horizontálnej polohe.
• Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené,
aby ste na ne nespadli.
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne
nestúpajte.
• Umývacie prostriedky do umývačky sú nebez‐
pečné. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale umývacieho prostriedku.
43
• Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte sa s
ňou.
• Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým sa ne‐
skončil program. Na riade môže byť umývací
prostriedok.
• Ak otvoríte dvierka, keď je spustený program,
zo spotrebiča môže uniknúť horúca para.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknu‐
té horľavými látkami, neklaďte do spotrebiča,
do jeho blízkosti ani naň.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody
ani paru.
1.4 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo udu‐
senia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebi‐
či.
44 www.electrolux.com
2. POPIS VÝROBKU
1
2
3
12
11
10
9 8
7
6 5
4
1 Pracovná plocha
7 Volič tvrdosti vody
3 Dolné sprchovacie rameno
4 Filtre
9 Dávkovač umývacieho prostriedku
10 Košík na príbor
6 Zásobník na soľ
12 Horný kôš
2 Horné sprchovacie rameno
5 Typový štítok
8 Dávkovač leštidla
11 Dolný kôš
3. OVLÁDACÍ PANEL
2
1
6
1 Ukazovateľ Zap./Vyp.
2 Referenčná značka
3 Ukazovatele
5
4 Tlačidlo posunutého štartu
5 Tlačidlo Štart
6 Ovládač programov
4
3
SLOVENSKY
Ukazovatele
45
Popis
Ukazovateľ fázy umývania.
Ukazovateľ fázy sušenia.
Ukazovateľ skončenia.
Ukazovateľ soli. Tento ukazovateľ počas programu nesvieti.
Ukazovateľ leštidla. Tento ukazovateľ počas programu ne‐
svieti.
4. PROGRAMY
Program1)
Stupeň znečiste‐
nia
Druh náplne
Fázy
programu
Trvanie
(min.)
Energia
(kWh)
Voda
(l)
A
Silné znečistenie
Porcelán, jedá‐
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
Predumytie
Umývanie 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
85 - 95
1.8 - 2.0
18 - 20
B
Bežné znečiste‐
nie
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
Umývanie 65 °C
Oplachovanie
Sušenie
105 - 115
1.6 - 1.9
18 - 20
C2)
Nezaschnuté ne‐ Umývanie 60 °C
čistoty
Oplachovanie
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
30
0.8
9
D3)
Bežné znečiste‐
nie
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
Predumytie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
120 - 130
0.8 - 0.9
12 - 13
E4)
Všetko
Predumytie
12
0.1
5
1) Trvanie programu a hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia
v elektrickej sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.
2) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky umývania v
krátkom čase.
3) Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom porceláne a príbore.
(Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.)
4) Tento program použite na rýchle opláchnutie riadu. Tým zabránite zaschnutiu zvyškov jedla na riade a
šíreniu nepríjemných pachov zo spotrebiča.
Pri tomto programe nepoužívajte umývací prostriedok.
Informácie pre skúšobne
Ak potrebujete informácie ohľadne testovania, pošlite e-mail na adresu:
info.test@dishwasher-production.com
Uveďte číslo výrobku (PNC) uvedené na typovom štítku.
46 www.electrolux.com
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Skontrolujte, či sa nastavená úroveň zmäk‐
čovača vody zhoduje s tvrdosťou vody vo
vašej oblasti. V opačnom prípade nastavte
zmäkčovač vody. Informácie o tvrdosti vody
vo vašej oblasti zistíte v miestnej vodáren‐
skej spoločnosti.
2. Naplňte zásobník na soľ.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. V spotrebiči môžu zostať zvyšky z výroby.
Odstránite ich spustením programu. Nepou‐
žite umývací prostriedok a do košíkov nedá‐
vajte riad.
5.1 Nastavenie zmäkčovača vody
Zmäkčovač vody
nastavenie
Tvrdosť vody
Nemecké
stupne
(°dH)
Francúzske
stupne
(°fH)
mmol/l
Clarkove
stupne
Manuálne
Elektro‐
nicky
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť ručne
a elektronicky.
Manuálne nastavenie
Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1 alebo 2.
SLOVENSKY
Elektronické nastavenie
1. Skontrolujte, či sa referenčná značka na
ovládači programov zhoduje s ukazovateľom
Zap/Vyp.
2. Stlačte tlačidlo Štart a podržte ho stlačené.
Súčasne otočte ovládač programov smerom
vpravo, kým sa referenčná značka nebude
zhodovať s prvým programom na ovládacom
paneli.
3. Keď začnú blikať ukazovatele Štart a Zap/
Vyp, uvoľnite tlačidlo Štart.
47
• Ukazovateľ skončenia prerušovane bliká.
Počet bliknutí indikuje nastavenie zmäk‐
čovača vody, napr. 5 bliknutí + prestávka
+ 5 bliknutí = úroveň 5.
4. Úroveň zmäkčovača vody môžete upraviť
stláčaním tlačidla Štart. Pri každom stlačení
tlačidla Štart nastavíte ďalšiu úroveň.
5. Ak chcete nastavenie potvrdiť, otočte ovlá‐
dač programov tak, aby bola referenčná
značka nastavená na ukazovateli Zap/Vyp.
5.2 Naplnenie zásobníka na soľ
1.
2.
3.
4.
5.
Otočte viečko doľava a otvorte zásobník na
soľ.
Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter vody (iba
prvýkrát).
Zásobník na soľ naplňte soľou do umývačky
riadu.
Odstráňte soľ z okolia otvoru zásobníka na
soľ do umývačky riadu.
Otočením viečka doprava zásobník na soľ
zatvorte.
POZOR
Pri napĺňaní zásobníka na soľ z neho
môže vytiecť voda a soľ. Hrozí nebez‐
pečenstvo korózie. Ak jej chcete zabrá‐
niť, po naplnení zásobníka na soľ spu‐
stite program.
5.3 Naplnenie dávkovača leštidla
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (D) otvorte
kryt (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A) maximálne po
značku „max“.
Rozliate leštidlo odstráňte pomocou hand‐
ričky, aby ste predišli tvorbe veľkého množ‐
stva peny.
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňovacie
tlačidlo zapadlo na svoje miesto.
Volič dávkovania (B) môžete otočiť v
škále od polohy 1 (najmenšie množ‐
stvo) po polohu 4 (najväčšie množstvo).
48 www.electrolux.com
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Ovládač programov otočte tak, aby bola refe‐
renčná značka nastavená na program, ktorý
chcete nastaviť. Skontrolujte, či je spotrebič
v nastavovacom režime, pozrite si časť „Na‐
stavenie a spustenie programu“. Nastavte
správny program pre daný druh náplne a
stupeň jej znečistenia.
• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte zásobník
soli.
• Ak svieti ukazovateľ leštidla, naplňte dáv‐
kovač leštidla.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok.
5. Zapnite program.
6.1 Používanie umývacieho prostriedku
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
6.2 Nastavenie a spustenie programu
Režim nastavenia
Pri nastavovaní programu musí byť
spotrebič v nastavovacom režime.
• Ovládač programov otočte tak, aby sa refe‐
renčná značka zhodovala s programom na
ovládacom paneli. Ak sa rozsvieti ukazovateľ
Zap/Vyp a ukazovatele fázy programu blikajú,
spotrebič sa nachádza v nastavovacom reži‐
me.
• Ovládač programov otočte tak, aby sa refe‐
renčná značka zhodovala s programom na
ovládacom paneli. Ak sa rozsvietia ukazovate‐
le Zap/Vyp a Štart a ukazovateľ fázy programu
svieti stálym svetlom, spotrebič nie je v nasta‐
vovacom režime.
Nastavovací režim spotrebiča aktivujete stlače‐
ním a podržaním tlačidla Štart, kým ukazovateľ
Štart nezhasne a ukazovatele fáz programu ne‐
začnú blikať.
Spustenie programu bez posunutia
štartu
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Zatvorte dvierka spotrebiča.
5.
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (B) otvorte
kryt (C).
Umývací prostriedok pridajte do priehradky
(A).
Ak má program fázu predumývania, pridajte
malé množstvo umývacieho prostriedku do
vnútornej časti dvierok spotrebiča.
Ak používate umývacie tablety, vložte ich do
priehradky (A).
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňovacie
tlačidlo zapadlo na svoje miesto.
3. Ovládač programov otočte tak, aby bola refe‐
renčná značka nastavená na program, ktorý
chcete nastaviť.
• Rozsvieti sa ukazovateľ Zap/Vyp.
• Ukazovatele fáz nastaveného programu
začnú blikať.
4. Stlačte tlačidlo Štart. Program sa spustí.
• Ukazovateľ Štart sa rozsvieti.
• Bude svietiť len ukazovateľ prebiehajúcej
fázy.
Spustenie programu s posunutým
štartom
1. Nastavte program.
2. Stlačením tlačidla posunutého štartu odložíte
štart umývacieho programu o 3 hodiny. Roz‐
svieti sa ukazovateľ posunutého štartu.
3. Stlačte tlačidlo Štart. Spustí sa odpočítava‐
nie.
• Ukazovateľ Štart sa rozsvieti.
• Ukazovatele fáz nastaveného programu
zhasnú.
• Po skončení odpočítavania sa spustí program.
– Ukazovateľ prebiehajúcej fázy sa rozsvieti.
SLOVENSKY
Otvorenie dvierok spusteného
spotrebiča
Ak otvoríte dvierka, spotrebič sa zastaví. Keď
dvierka zatvoríte, spotrebič bude pokračovať od
bodu, v ktorom bol prerušený.
Zrušenie posunutia štartu počas
odpočítavania
1. Stlačte a podržte tlačidlo Štart, až kým ne‐
zhasnú ukazovatele Štart a Posunutý štart.
• Ukazovatele fáz nastaveného programu
začnú blikať.
2. Stlačte tlačidlo Štart. Program sa spustí.
• Ukazovateľ Štart sa rozsvieti.
• Bude svietiť len ukazovateľ prebiehajúcej
fázy.
Zrušenie programu
49
Po skončení programu
Po ukončení programu sa rozsvieti ukazovateľ
ukončenia.Pokud spotřebič nevypnete během tří
minut, zůstane svítit pouze kontrolka Zap/Vyp.
Snižuje se tak spotřeba energie.
1. Spotrebič vypnite. Ovládač programov otočte
tak, aby sa referenčná značka zhodovala s
ukazovateľom Zap/Vyp.
2. Zatvorte vodovodný ventil.
Dôležité
• Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad vy‐
chladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
• Vyprázdnite najprv dolný kôš a potom horný
kôš.
• Po stranách a na dverách spotrebiča sa môže
objaviť voda. Nehrdzavejúca oceľ vychladne
rýchlejšie ako riad.
Stlačte a podržte tlačidlo Štart, kým ukazovateľ
Štart nezhasne a ukazovatele fáz programu ne‐
začnú blikať.
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači umýva‐
cieho prostriedku nachádza umývací
prostriedok.
7. TIPY A RADY
7.1 Zmäkčovač vody
Tvrdá voda obsahuje vysoké množstvo minerá‐
lov, ktoré môžu poškodiť spotrebič a spôsobiť zlé
výsledky umývania. Zmäkčovač vody neutralizu‐
je tieto minerály.
Soľ do umývačky riadu udržiava zmäkčovač vody
čistý a v dobrom stave. Je dôležité nastaviť
správnu hladinu zmäkčovača vody. Tým zabez‐
pečíte, že zmäkčovač vody použije správne
množstvo soli do umývačky riadu a vody.
7.2 Používanie soli, leštidla a
umývacieho prostriedku
• Používajte iba soľ, leštidlo a umývací prostrie‐
dok pre umývačky riadu. Iné výrobky by mohli
spôsobiť poškodenie spotrebiča.
• Leštidlo pôsobí počas poslednej fázy oplacho‐
vania a zabezpečuje, aby riad vyschol bez
šmúh a škvŕn.
• Kombinované umývacie tablety obsahujú
umývací prostriedok, leštidlo a iné prídavné
prostriedky. Ubezpečte sa, že sa tieto tablety
môžu použiť pri tvrdosti vody vo vašej lokalite.
Postupujte podľa pokynov na obale výrobkov.
• Umývacie tablety sa pri krátkych programoch
nerozpustia úplne. Ak sa chcete vyhnúť zvy‐
škom umývacích tabliet na kuchynskom riade,
odporúčame, aby ste tablety používali pri dlh‐
ších programoch.
Nepoužívajte väčšie ako správne množ‐
stvo umývacieho prostriedku. Pozrite si
pokyny na obale umývacieho prostried‐
ku.
7.3 Vkladanie riadu do košov
Riaďte sa príkladmi rozmiestnenia riadu
v košoch, ktoré nájdete v priloženom le‐
táku.
50 www.electrolux.com
• Spotrebič používajte len na umývanie pred‐
metov, ktoré sú vhodné na umývanie v umý‐
vačke riadu.
• Do spotrebiča nedávajte riad vyrobený z dre‐
va, rohoviny, hliníka, cínu a medi.
• Do spotrebiča nevkladajte predmety, ktoré
môžu absorbovať vodu (špongie, handričky).
• Z riadu odstráňte zvyšky jedla.
• Hrnce a panvice pred vložením do spotrebiča
nechajte nejaký čas odmočiť, aby sa ľahko od‐
stránili pripálené zvyšky jedla.
• Duté predmety (šálky, poháre a panvice)
umiestnite otvorom smerom nadol.
• Dbajte na to, aby do seba nezapadli kusy prí‐
boru a riadu. Lyžice premiešajte s iným príbo‐
rom.
• Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedo‐
týkali.
• Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Ľahké predmety vložte do horného koša. Za‐
bezpečte, aby sa predmety nehýbali.
• Pred spustením programu skontrolujte, či sa
sprchovacie ramená môžu voľne otáčať.
7.4 Pred spustením programu
Ubezpečte sa, že:
• Filtre sú čisté a správne nainštalované.
• Sprchovacie ramená nie sú upchané.
• Riad v košoch je umiestnený v správnej polo‐
he.
• Program je určený pre daný typ riadu a stupeň
jeho znečistenia.
• Používa sa správne množstvo umývacieho
prostriedku.
• V spotrebiči je soľ do umývačky riadu a leštid‐
lo (pokiaľ nepoužívate kombinované umývacie
tablety).
• Veko zásobníka na soľ je pevne zaistené.
8. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pred vykonávaním údržby spotrebič vy‐
pnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sie‐
ťovej zásuvky.
Znečistené filtre a upchané sprchovacie
ramená zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne ich kontrolujte a v prípade
potreby ich vyčistite.
8.1 Čistenie filtrov
1.
Filter (A) otočte proti smeru hodinových ru‐
čičiek a vyberte ho.
2.
Ak chcete rozobrať filter (A), odtiahnite ča‐
sti (A1) a (A2).
Vyberte filter (B).
Filtre umyte vodou.
Filter (B) umiestnite do pôvodnej polohy.
Skontrolujte, či je správne umiestnený pod
dvoma vodiacimi časťami (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
SLOVENSKY
6.
51
Filter (A) zložte a vložte ho na svoje miesto
vo filtri (B). Otáčajte ho v smere hodinových
ručičiek, kým nezacvakne.
Nesprávna poloha filtrov môže spôsobiť
zlé výsledky umývania a poškodiť spo‐
trebič.
8.2 Čistenie sprchovacích ramien
8.3 Vonkajšie čistenie
Sprchovacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách upchajú,
odstráňte nečistoty špicatým predmetom.
Vyčistite spotrebič vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne prostriedky, drôtenky ani rozpúšťadlá.
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas prevádz‐
ky zastaví.
Skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, prečí‐
tajte si informácie ohľadne riešenia problémov.
Poruchový kód
Pri niektorých poruchách svietia alebo blikajú
rôzne ukazovatele, čím signalizujú poruchový
kód.
Problém
• Ukazovateľ Štart nepretržite bliká.
Do spotrebiča nepriteká voda.
• Ukazovateľ ukončenia jedenkrát prerušova‐
ne bliká.
• Ukazovateľ Štart nepretržite bliká.
• Ukazovateľ skončenia dvakrát prerušovane
bliká.
Spotrebič nevypúšťa vodu.
• Ukazovateľ Štart nepretržite bliká.
• Ukazovateľ skončenia trikrát prerušovane
bliká.
Zaplo sa zariadenie proti vytopeniu.
VAROVANIE
Pred vykonaním kontroly vypnite spo‐
trebič. Ovládač programov otočte tak,
aby sa referenčná značka zhodovala s
ukazovateľom Zap/Vyp.
Problém
Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do zásuvky elek‐
trickej siete.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poško‐
dená ani vyhodená.
Program sa nespúšťa.
Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Stlačte tlačidlo Štart.
52 www.electrolux.com
Problém
Možné riešenie
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nasta‐
venie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Do spotrebiča nepriteká voda.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je prítok vody dostatočný. Tieto infor‐
mácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchaný.
Skontrolujte, či nie je upchaný filter v prívodnej hadi‐
ci.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani oh‐
nutá.
Spotrebič nevypustí vodu.
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchané.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani oh‐
nutá.
Zaplo sa zariadenie proti vytopeniu.
Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na servisné
stredisko.
Po kontrole otočte ovládač programov tak, aby
bola referenčná značka nastavená na program,
ktorý bol spustený, keď sa problém vyskytol. Pro‐
gram bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na
servisné stredisko.
Ak sa zobrazia iné poruchové kódy, obráťte sa
na servisné stredisko.
9.1 Výsledky umývania a sušenia nie
sú uspokojivé
Biele šmuhy alebo modré usadeniny na
pohároch a riade
• Dávkovanie leštidla je príliš vysoké. Nastavte
nižšie dávkovanie leštidla.
• Množstvo umývacieho prostriedku je príliš veľ‐
ké.
Škvrny a zaschnuté kvapky vody na pohároch a
riade
• Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Nastavte
vyššie dávkovanie leštidla.
• Príčinou môže byť kvalita umývacieho pro‐
striedku.
Riad je mokrý
• Program neobsahuje fázu sušenia alebo ob‐
sahuje fázu sušenia s nízkou teplotou.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
• Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Iné možné príčiny nájdete v časti „TIPY
A RADY“.
10. TEHNIČNE INFORMACIJE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka (mm)
Elektrické zapojenie
Pozrite si typový štítok.
Napätie
Frekvencia
Tlak pritekajúcej vody
Min./max. (bar/MPa)
Prívod vody 1)
Studená alebo teplá voda2)
446 / 850 / 620
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
SLOVENSKY
53
Kapacita
Súprav riadu
Elektrický príkon
Pohotovostný režim
0.99 W
9
Režim vypnutia
0.10 W
1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov energie (napr. zo solárnych alebo z veterných turbín),
používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte
na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z domácnosti.
Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
54 www.electrolux.com
SLOVENSKY
55
117953262-A-422012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising