Zanussi | ZDTS101 | User manual | ZANUSSI ZDTS101 Korisnički priručnik

ZANUSSI ZDTS101 Korisnički priručnik
HR
CS
PL
SK
Upute za uporabu
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
Perilica posuđa
Myčka nádobí
Zmywarka
Umývačka riadu
ZDTS 101
2
19
36
54
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Upravljačka ploča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Programi pranja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Uporaba uređaja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Podešavanje omekšivača vode _ _ _ _ _ 6
Uporaba soli u perilici posuđa _ _ _ _ _ _ 8
Uporaba sredstva za ispiranje _ _ _ _ _ _ 8
Stavljanje pribora za jelo i posuđa _ _ _ _ 9
Uporaba deterdženta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Odabir i pokretanje programa
pranja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Spajanje na dovod vode _ _ _ _ _ _ _ _ _
Spajanje na električnu mrežu _ _ _ _ _ _
11
12
14
15
15
16
16
18
Zadržava se pravo na izmjene
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja,
pozorno pročitajte ove upute. To je u in‐
teresu vaše sigurnosti i osiguravanja isprav‐
nog rukovanja. Čuvajte ove upute i uvjerite
se da se one nalaze uz uređaj ako ga selite
ili prodajete. Sve osobe koje koriste uređaj
moraju biti u potpunosti upoznate s
rukovanjem i sigurnosnim svojstvima.
Ispravna uporaba
• Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu
uporabu.
• Koristite ga samo za pranje kućanskog po‐
suđa i pribora koje je predviđeno za pranje
u perilicama.
• Nemojte stavljati otapala u uređaj. Opas‐
nost od eksplozije.
• Noževe i sve ostale šiljaste predmete sta‐
vite u košaricu za pribor za jelo s vrhovima
prema dolje. Ako to nije moguće, stavite ih
u vodoravnom položaju u glavnu košaru.
• Koristite jedino poznate marke sredstava
za perilice posuđa (sredstvo za pranje, sol,
sredstvo za ispiranje).
• Ako otvorite vrata dok uređaj radi, iz ure‐
đaja može prodrijeti vruća para. Opasnost
od opeklina.
• Nemojte vaditi posuđe iz perilice prije za‐
vršetka programa pranja.
• Kada program pranja završi, iskopčajte
električni utikač iz utičnice i zatvorite slavi‐
nu za vodu.
2
• Ovaj uređaj smije popravljati samo
ovlašteni serviser. Koristite samo origi‐
nalne rezervne dijelove.
• Nemojte sami popravljati perilicu kako bi‐
ste izbjegli ozljede i oštećenja. Obavezno
pozovite najbliži ovlašteni servisni centar.
Opća sigurnost
• Osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fi‐
zičkim, osjetnim, mentalnim sposobno‐
stima ili bez iskustva i znanja ne smiju kori‐
stiti ovaj uređaj. Njih treba nadzirati ili upu‐
titi u rukovanje uređajem osoba odgovorna
za njihovu sigurnost.
• Deterdženti za perilicu mogu prouzročiti
kemijske opekotine na očima, ustima i grlu.
Mogu ugroziti život! Pridržavajte se sigur‐
nosnih uputa proizvođača deterdženata za
perilice posuđa.
• Nemojte piti vodu iz perilice posuđa. U ure‐
đaju se mogu nalaziti ostaci deterdženta.
• Uvjerite se da su vrata uređaja uvijek za‐
tvorena kad ga ne koristite. To pomaže u
spriječavanju ozljeda i zapinjanju na otvo‐
rena vrata.
• Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vra‐
tima.
Sigurnost djece
• Jedino odrasli smiju rukovati ovim ure‐
đajem. Djecu trebate nadzirati kako bi se
osigurali da se ona ne igraju s uređajem.
• Čuvajte svu ambalažu izvan dohvata
djece. Postoji opasnost od gušenja.
• Držite sve deterdžente na sigurnom
mjestu. Ne dopuštajte djeci da diraju de‐
terdžente.
• Držite djecu daleko od uređaja kad su vra‐
ta otvorena.
Postavljanje
• Uvjerite se da uređaj nije oštećen u
prijevozu. Nemojte priključivati oštećeni
uređaj. Ako je potrebno, obratite se do‐
bavljaču.
• Prije prve uporabe uklonite svu ambalažu.
• Električnu i hidrauličku instalaciju ovog
uređaja mora izvesti kvalificirana i stručna
osoba.
• Ne pokušavajte izmijeniti specifikacije
ovog proizvoda ni vršiti bilo kakve preinake
na njemu. Mogli bi se ozlijediti.
• Nemojte mijenjati specifikacije niti vršiti
izmjene na proizvodu. Postoji opasnost od
ozljeda i oštećenja proizvoda.
• Nemojte koristiti uređaj:
– ako su oštećeni kabel napajanja ili cijevi
za vodu,
– ako je oštećena upravljačka ploča, rad‐
na površina ili letvice tako da se može
pristupiti unutrašnjosti uređaja.
Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
• Nemojte bušiti stranice uređaja kako biste
spriječili oštećenja hidrauličkih i električnih
komponenata.
Upozorenje Točno se pridržavajte
uputa koje se daju u odlomcima
posvećenim električnom priključivanju i
spajanju na vodu.
Upravljačka ploča
1
2
3
4
Tipka uključeno/isključeno
Tipka za odabir/poništavanje programa /(Cancel)
Indikatorska svjetla
Indikatorska svjetla programa
3
Indikatorska svjetla
Indikatorsko svjetlo se osvjetljava kada je
program pranja dovršen. Pomoćne funkcije:
• Razina omekšivača vode.
• Aktivacija/deaktivacija zvučnih signala.
• Alarm ako je uređaj neispravan.
1)
Indikatorsko svjetlo se osvjetljava kada je
potrebno napuniti spremnik soli. Pogledajte
poglavlje "Uporaba soli za perilicu posuđa".
Indikatorsko svjetlo soli može ostati
osvijetljeno nekoliko sati, to nema negativni
utjecaj na rad uređaja.
1) Indikatorsko svjetlo je isključeno za vrijeme rada programa pranja.
Tipka za odabir/poništavanje programa
Indikatorska svjetla programa A i B
Koristite tipku za odabir/poništavanje pro‐
grama za sljedeće postupke:
• Za postavljanje programa pranja.
Pogledajte poglavlje "Postavljanje i pokre‐
tanje programa pranja".
• Za postavljanje omekšivača vode.
Pogledajte poglavlje "Postavljanje omekši‐
vača vode".
• Za deaktiviranje/aktiviranje zvučnih sig‐
nala. Pogledajte poglavlje "Zvučni signali".
• Za poništavanje programa pranja u tijeku.
Pogledajte poglavlje "Postavljanje i pokre‐
tanje programa pranja".
Osim odabira odgovarajućeg programa
pranja, ta svjetla imaju i dodatne funkcije:
• Podešavanje razine omekšivača vode.
• Deaktivaciju/aktivaciju zvučnih signala.
Modalitet postavljanja
Uređaj je u modalitetu postavljanja kada su
sva indikatorska svjetla programa isključena
i indikatorsko svjetlo završetka trepće.
Uređaj mora biti u modalitetu postavljanja za
sljedeće postupke:
– Za postavljanje programa pranja.
– Za postavljanje razine omekšivača vode.
– Za deaktiviranje/aktiviranje zvučnih sig‐
nala.
Ako je indikatorsko svjetlo programa
osvijetljeno, poništite program za povratak u
modalitet postavljanja. Pogledajte poglavlje
"Postavljanje i pokretanje programa pranja".
4
Zvučni signali
Možete čuti zvučni signal:
• Na kraju programa pranja.
• Kada je uređaj neispravan.
Aktivacija zvučnih signala postavljena je
tvornički.
Postupite na sljedeći način za deaktivaciju
zvučnih signala:
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u modalitetu po‐
stavljanja.
3. Pritisnite i držite pritisnutu tipku za odabir/
poništavanje programa dok indikatorsko
svjetlo programa A ne počne treptati i in‐
dikatorsko svjetlo programa B se ne
osvijetli.
4. Ponovo pritisnite tipku za odabir/poništa‐
vanje programa.
– Indikatorsko svjetlo programa A se
osvjetljava.
– Indikatorsko svjetlo programa B po‐
činje treptati.
5. Pričekajte dok se indikatorsko svjetlo pro‐
grama A ne ugasi.
– Indikatorsko svjetlo programa B na‐
stavlja treptati.
– Indikatorsko svjetlo završetka se
osvjetljava.
Aktiviraju se zvučni signali.
6. Ponovo pritisnite tipku za odabir/poništa‐
vanje programa.
– Gasi se indikatorsko svjetlo završetka.
Deaktiviraju se zvučni signali.
7. Isključite uređaj za memoriranje po‐
stupka.
Postupite na sljedeći način za aktivaciju
zvučnih signala:
1. Pridržavajte se gore navedenog po‐
stupka dok se indikatorsko svjetlo za‐
vršetka ne osvijetli.
Programi pranja
Programi pranja
Program
Stupanj zaprljano‐
sti
Vrsta posuđa
Opis programa
Intenzivno
65°
Jako zaprljano
Posuđe, pribor
Pretpranje
za jelo, tave i lon‐ Glavno pranje do 65°C
ci
2 međuispiranja
Završno ispiranje
Sušenje
Normalno
65°
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
Pretpranje
Glavno pranje do 65°C
2 međuispiranja
Završno ispiranje
Sušenje
Brzo 1)
65° A 30'
Uobičajeno ili
malo zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
Glavno pranje do 65°C
Završno ispiranje
Eko 2)
50°
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
Pretpranje
Glavno pranje do 50°C
1 međuispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
Pretpranje
Bilo koji
Djelomično puna
perilica (upotpu‐
nit će se kasnije
tijekom dana).
1 hladno ispiranje (kako bi se
spriječilo sljepljivanje osta‐
taka).
U ovom programu ne mora se
koristiti sredstvo za pranje.
1) Ovo je savršen dnevni program čišćenja u uređaju koji nije napunjen do kraja. Savršen za obitelj od
4 člana koji žele oprati posuđe i pribor za jelo od doručka i večere.
2) Test program za ustanove za testiranje. Podatke o testiranju možete pronaći na posebnom listiću koji
se nalazi u pakiranju.
5
Potrošnja
Program
Trajanje (u minu‐
tama)
Potrošnja električne
energije (u kWh)
Voda (u litrama)
Intenzivno
65°
110 - 120
1,5 - 1,7
18 - 20
Normalno
65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Brzo
65° A 30'
30
0,8
8
Eko
50°
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Pretpranje
11
0,1
5
Tlak i temperatura vode, razlike u mrež‐
nom napajanju i količina posuđa mogu
utjecati na te vrijednosti.
Uporaba uređaja
Svaki korak postupka mora biti u skladu sa
sljedećim uputama.
1. Provjerite odgovara li razina omekšivača
vode tvrdoći vode u vašem području. Po
potrbi podesite razinu omekšivača vode.
2. Napunite spremnik za sol specijalnom
solju za perilice posuđa.
3. Napunite spremnik sredstva za ispiranje
sredstvom za ispiranje.
4. Stavite pribor za jelo i posuđe u perilicu
posuđa.
5. Odaberite točan program pranja obzirom
na vrstu stavljenog posuđa i zaprljanost.
6. Stavite točnu količinu sredstva za pranje
u spremnik za sredstvo za pranje.
7. Pokrenite program pranja.
Ako koristite sredstvo za pranje u
tabletama, pogledajte poglavlje "Kori‐
štenje sredstva za pranje".
Podešavanje omekšivača vode
Omekšivač vode uklanja minerale i soli iz do‐
vodne vode. Minerali i soli mogu imati loš
učinak na rad uređaja.
Tvrdoća vode mjeri se sljedećim ekvivalent‐
nim ljestvicama:
• njemačkim stupnjevima (dH°).
• francuskim stupnjevima (°TH).
6
• mmol/l (milimol po litri, međunarodna jedi‐
nica za tvrdoću vode)
• Clarke
Pogledajte tvrdoću vode na vašem području
i podesite omekšivač vode. Kakva je tvrdoća
vode na vašem području možete dpzmato pd
vašeg vodoopskrbnog poduzeća.
Tvrdoća vode
Podešavanje tvrdoće vode
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
ručno
elektronski
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Nije potrebno koristiti sol.
Omekšivač vode morate podesiti ručno
ili elektronski.
Ručno podešavanje
5.
Uređaj je tvornički postavljen na položaj 2.
6.
1
2
Postavite prekidač
na položaj 1 ili 2.
Elektroničko podešavanje
Omekšivač vode je tvornički postavljen na
položaj 5.
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u modalitetu po‐
stavljanja.
3. Pritisnite i držite pritisnutom tipku za oda‐
bir/poništavanje programa.
4. Otpustite tipku za odabir/poništavanje
programa dok indikatorsko svjetlo pro‐
7.
8.
grama A ne počne treptati i indikatorsko
svjetlo programa B se ne osvijetli.
Pričekajte dok se indikatorsko svjetlo pro‐
grama B ne ugasi.
– Indikatorsko svjetlo programa A po‐
činje treptati.
– Indikatorsko svjetlo završetka počinje
treptati.
Jedanput pritisnite tipku za odabir/poni‐
štavanje programa.
– Indikatorsko svjetlo programa A po‐
činje treptati.
– Aktivirana je funkcija postavljanja
omekšivača vode.
– Indikatorsko svjetlo završetka trepće
kako bi pokazalo razinu omekšivača
vode.
Primjer: 5 treptaja, stanka, 5 treptaja,
stanka, itd… = razina 5.
Pritisnite tipku za odabir/poništavanje
programa jednom kako biste povećali ra‐
zinu omekšivača vode za jedan stupanj.
Pritisnite tipku uključeno/isključeno za
memoriranje postupka.
7
Uporaba soli u perilici posuđa
Pozor Koristite samo sol za perilice
posuđa. Vrste soli koje nisu namijenjene
za perilice posuđa mogu oštetiti omekšivač
vode.
5
6
Normalno je da se voda prelijeva iz
spremnika soli kad je napunite solju.
1
3
Napunite spremnik
soli 1 litrom vode
(samo prvi put).
2
4
Provjerite da nema zrnaca soli izvan
spremnika soli. Sol koja ostaje na dnu
perilice duže vremena može izgristi dno.
Odmah pokrenite program pranja nakon što
ste napunili spremnik soli. To sprječava koro‐
ziju od prolivene soli.
Kada elektronički postavite omekšivač vode
na razinu 1, indikatorsko svjetlo soli ne ostaje
osvijetljeno.
Uporaba sredstva za ispiranje
Pozor Koristite samo sredstva za
ispiranje poznatih marki za perilice
posuđa.
Napunite spremnik sredstva za ispiranje na
sljedeći način:
3
1
8
2
4
Napunite kada to in‐
dikator sredstva za
ispiranje ( B)
pokazuje.
perilice, tekući deterdžent). Postoji opasnost
od oštećenja uređaja.
Podešavanje doze sredstva za ispiranje
Prekidač sredstva
za ispiranje je tvor‐
nički postavljen na
položaj 4.
Za povećavanje ili
smanjivanje doze
pogledajte "Rješa‐
vanje problema"
5
Pozor Nemojte napuniti spremnik
sredstva za ispiranje drugim
proizvodima (npr. sredstvo za čišćenje
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Korisni savjeti
Pozor Uređaj koristite samo za pranje
kućanskog posuđa i pribora koje je
predviđeno za pranje u perilicama.
Nemojte ga koristiti za čišćenje predmeta koji
upijaju vodu (spužvi, krpa itd.).
• Prije stavljanja pribora i posuđa učinite
sljedeće:
– Uklonite sve ostatke hrane i naslage.
– Omekšajte zagorjele ostatke u posuđu.
• Za vrijeme stavljanja pribora i posuđa uči‐
nite sljedeće:
– Stavite šuplje predmete (npr. šalice, ča‐
še i lonce) otvorom okrenutim prema
dolje.
– Voda se ne smije nakupljati u spremniku
ili u dubokoj bazi.
– Pazite da pribor i posuđe ne leži jedno u
drugome.
– Pribor i posuđe ne smije se međusobno
pokrivati.
– Stakleni predmeti ne smiju se međusob‐
no dodirivati.
– Male predmete položite u košaru za pri‐
bor za jelo.
• Plastični predmeti i tave prevučene slojem
protiv lijepljenja naginju zadržavanju
kapljica vode. Plastični predmeti ne suše
se jednako kao posuđe od porculana i
čelika.
• Lagano posuđe stavite u gornju košaru.
Pazite da se posuđe ne miče.
Pozor Prije početka pranja provjerite
može li se mlaznica slobodno kretati.
Upozorenje Nakon stavljanja ili vađenja
posuđa uvijek zatvorite vrata. Otvorena
vrata mogu biti opasna.
1
Položite pladnjeve
za posluživanje i
velike poklopce
okolo ruba donje
košare.
2
9
Najveća visina posuđa u:
1
2
gornjoj
košari
donjoj košari
Gornji
položaj
20 cm
31 cm
Donji
položaj
24 cm
27 cm
Koristite rešetku za pribor. Ako
dimenzije pribora sprječavaju uporabu
rešetke, skinite je.
1
1
Posložite predmete
tako da voda dodi‐
ruje sve površine.
2
Kod dužih
predmeta, savinite
rešetke za šalice
prema gore.
Podešavanje visine gornje košare
Ako stavite velike tanjure u donju košaru, pr‐
vo pomaknite gornju košaru na gornji
položaj.
2
Pomaknite gornju košaru na gornji ili donji
položaj na sljedeći način:
1. Pomaknite prednje zaustavljače (A)
prema van.
2. Izvadite košaru.
3. Stavite košaru u gornji ili donji položaj.
4. Vratite prednje zaustavljače (A) u početni
položaj.
Pozor Ako je košara u gornjem
položaju, nemojte stavljati šalice na
rešetke za šalice.
Upozorenje Podesite visinu prije nego
stavite gornju košaru.
Uporaba deterdženta
Koristite jedino sredstva za pranje (u
prahu, tekuća ili u tabletama) koja su po‐
godna za pranje u perilici posuđa.
Pridržavajte se podataka na ambalaži:
• količine koju preporučuje proizvođač,
• preporuka o spremanju.
Nemojte koristiti više od točne količine
sredstva za pranje. To pomaže u
smanjenju zagađivanja.
10
1
2
3
Napunite spremnik
(A) sredstvom za
pranje.
5
4
Ako koristite pro‐
gram pranja s pret‐
pranjem, stavite
sredstvo za pranje i
u odjeljak za pret‐
pranje (B).
6
Različite vrste sredstava za pranje tre‐
baju različito vrijeme za otapanje. Neke
tablete sredstava za pranje ne daju najbolje
rezultate tijekom kratkih programa pranja.
Ako koristite tablete za pranje, koristite duge
programe za pranje u kojima se sredstva za
pranje potpuno uklanjaju.
Ako koristite tablete koje sadržavaju poseb‐
nu sol i sredstvo za ispiranje, nije potrebno
punjenje spremnika soli i sredstva za ispi‐
ranje. Indikatorsko svjetlo sredstva za ispi‐
ranje ostaje uključeno kada je uređaj
uključen.
1. Provjerite odgovaraju li tablete koje
namjeravate koristiti lokalnoj tvrdoći vo‐
de. Slijedite preporuke proizvođača.
2. Odaberite najmanju postavku tvrdoće vo‐
de i količine sredstva za ispiranje.
Ako rezultati sušenja nisu zadovoljavajući,
učinite sljedeće
1. Napunite spremnik sredstvom za ispi‐
ranje.
2. Podesite količinu sredstva za ispiranje na
položaj 2.
Kod ponovne uporabe uobičajenog sredstva
za pranje u prahu, postupite ovako
1. Napunite spremnik soli i spremnik sred‐
stva za ispiranje.
2. Podesite postavku tvrdoće vode na najvi‐
šu razinu.
3. Obavite ciklus pranja bez posuđa.
4. Omekšivač vode mora biti postavljen u
skladu s tvrdoćom vode u vašem pod‐
ručju.
5. Prilagodite količinu sredstva za ispiranje.
Uporaba tableta kombiniranih sredstva
za pranje
Te tablete sadrže sredstva za pranje, sred‐
stva za ispiranje i sol za perilice. Neke vrste
tableta mogu sadržavati i druga sredstva
Odabir i pokretanje programa pranja
Postavite program pranja s pritvorenim
vratima. Program pranja započinje
samo nakon što zatvorite vrata. Do tada je
moguća izmjena postavki.
Za postavljanje i pokretanje programa pranja
postupite na sljedeći način:
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u modalitetu po‐
stavljanja.
3. Pritišćite tipku za odabir/poništavanje
programa više puta za postavljanje pro‐
grama pranja. Pogledajte poglavlje "Pro‐
grami pranja".
11
– Indikatorsko svjetlo programa se
osvjetljava.
4. Zatvorite vrata.
– Program pranja automatski započinje.
• Program se zaustavlja.
Zatvorite vrata.
• Program se nastavlja iz točke u kojoj je
prekinut.
Kad je program pranja uključen, ne
možete promijeniti program. Poništite
program pranja.
Završetak programa pranja
Upozorenje Program pranja prekinite ili
poništite jedino ako je to neophodno.
Pozor Pažljivo otvorite vrata perilice.
Može izići vruća para.
Poništavanje programa pranja
1. Pritisnite i držite pritisnutom tipku za oda‐
bir/poništavanje programa otprilike 3
sekunde.
– Gasi se indikatorsko svjetlo programa.
– Indikatorsko svjetlo završetka počinje
treptati.
2. Otpustite tipku za odabir/poništavanje
programa za poništavanje programa
pranja.
Tada možete postupiti na sljedeći način:
1. Isključiti uređaj.
2. Postaviti novi program pranja.
Napuniti spremnik deterdženta deterdžen‐
tom prije postavljanja novog programa
pranja.
Prekinite program pranja
Otvorite vrata.
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Postavite uređaj na položaj
Isključeno prije čišćenja bilo kojeg
njegovog dijela.
Čišćenje filtera
Važno Nemojte koristiti uređaj bez filtera.
Provjerite jesu li filteri ispravno postavljeni.
Neispravno postavljeni filteri prouzročit će
nezadovoljavajuće rezultate pranja i
oštećenja na uređaju.
12
Isključite uređaj u sljedećim uvjetima:
• Uređaj se automatski isključuje.
• Oglase se zvučni signali za završetak pro‐
grama.
1. Otvorite vrata.
– Indikatorsko svjetlo završetka se
osvjetljava.
– Indikatorsko svjetlo programa ostaje
osvijetljeno.
2. Pritisnite tipku uključeno/isključeno.
3. Za bolje rezultate sušenja, držite vrata
odškrinutima nekoliko minuta prije va‐
đenja posuđa.
Ostavite posuđe da se ohladi prije nego ga
izvadite iz uređaja. Vruće posuđe se lako
ošteti.
Vađenje posuđa
• Prvo izvadite predmete iz donje košare,
zatim iz gornje košare.
• Sa strane i na vratima uređaja može ostati
vode. Nehrđajući čelik se hladi brže od po‐
suđa.
Važno Nemojte uklanjati mlaznice.
Ako se otvori na mlaznicama začepe, ukloni‐
te ostatke nečistoće čačkalicom.
Vanjsko čišćenje
1
2
Potpuno očistite
filtere A, B i C pod
tekućom vodom.
Vanjske površine i upravljačku ploču čistite
vlažnom mekom krpom. Koristite samo neu‐
tralna sredstva za pranje. Nemojte koristiti
abrazivne proizvode, jastučiće za ribanje ili
otapala (aceton, trikloretilen, itd.).
Zaštita od zaleđivanja
Pozor Nemojte postavljati uređaj gdje je
temperatura ispod 0°C. Proizvođač ne
odgovara za štetu nastalu uslijed
zaleđivanja.
Ako to nije moguće, ispraznite uređaj i za‐
tvorite vrata. Odspojite dovodnu cijev za vo‐
du i ispraznite je.
4
3
Za vađenje filtera B Izvadite ravni filter A
i C, okrenite ručku
iz dna uređaja.
za otprilike 1/4 u
smjeru suprotnom
od kazaljke na satu.
5
Stavite sustav filtera
na mjesto. Za
zaključavanje su‐
stava filtera, okreni‐
te ručku u smjeru
kazaljke na satu dok
ne sjedne u mjesto.
13
Rješavanje problema
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom
rada.
Ako postoji pogreška, najprije pokušajte
sami riješiti problem. Ako ne možete pronaći
rješenje, obratite se servisnom centru.
Pozor Isključite uređaj i provedite
sljedeće predložene korektivne mjere.
Šifra pogreške i problemi u radu
Mogući uzrok i rješenje
• indikatorsko svjetlo programa
u tijeku stalno treperi
• isprekidani zvučni signal
• 1 treptaj indikatorskog svjetla
kraja programa
Uređaj se ne puni vodom.
.
• Slavina je blokirana ili začepljena naslagama kamen‐
ca.
Očistite slavinu za vodu.
• Slavina za vodu je zatvorena.
Otvorite slavinu.
• Filter na dovodnoj cijevi za vodu je blokiran.
Očistite filter.
• Spoj dovodne cijevi za vodu nije ispravno izveden.
Cijev je možda savijena ili nagnječena.
Provjerite je li sve ispravno spojeno.
• indikatorsko svjetlo programa
u tijeku stalno treperi
• isprekidani zvučni signal
• 2 treptaja svjetla za kraj pro‐
grama
Uređaj ne izbacuje vodu.
• Sifon je začepljen.
Očistite sifon.
• Spoj odvodne cijevi za vodu nije ispravno izveden.
Cijev je možda savijena ili nagnječena.
Provjerite je li sve ispravno spojeno.
• indikatorsko svjetlo programa
u tijeku stalno treperi
• isprekidani zvučni signal
• 3 treptaja svjetla za kraj pro‐
grama
Radi zaštita od poplave.
• Zatvorite slavinu za vodu i obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Program ne započinje s radom.
• Vrata na uređaju nisu zatvorena.
Zatvorite vrata.
• Električni utikač nije ukopčan.
Utaknite utikač u utičnicu.
• Pregorio je osigurač u kutiji s osiguračima u kućan‐
stvu.
Zamijenite osigurač.
Nakon provjere uključite uređaj. Program se
nastavlja iz točke u kojoj je prekinut. Ako se
pogreške ponove, obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Za brzu i ispravnu pomoć potrebni su vam
sljedeći podaci:
14
• Model (Mod.)
• Broj proizvoda (PNC)
• Serijski broj (S.N.)
Te podatke možete pronaći na nazivnoj
pločici.
Ovdje zapišite potrebne podatke:
Opis modela: ..........
Broj proizvoda: ..........
Serijski broj: ..........
Rezultati čišćenja nisu zadovoljavajući.
Posuđe nije čisto.
• Odabrani program pranja nije primjenjiv obzirom na vrstu
stavljenog posuđa i zaprljanost.
• Nepravilno ste napunili košaru. Voda ne može doprijeti do
svih površina.
• Mlaznice se ne mogu slobodno okretati zbog pogrešno ra‐
spoređenog posuđa.
• Filteri su prljavi ili nisu pravilno namješteni.
• Stavili ste premalo sredstva za pranje ili ga uopće niste sta‐
vili.
Naslage kamenca na po‐
suđu.
• Spremnik za sol je prazan.
• Omekšivač vode podešen je na krivu razinu.
• Poklopac spremnika za sol nije dobro zatvoren.
Posuđe je mokro i mutno.
• Niste koristili sredstvo za ispiranje.
• Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
Na čašama i posuđu
pojavljuju se mliječne
mrlje, pruge ili plavkasti
film.
• Smanjite količinu sredstva za ispiranje.
Tragovi osušenih kapljica • Povećajte količinu sredstva za ispiranje.
vode na čašama i posuđu. • Uzrok može biti sredstvo za pranje.
Tehnički podaci
Dimenzije
Širina u cm
44,6
Visina u cm
81,8 - 87,8
Dubina u cm
55
Električni priključak - Napon
- Ukupna snaga - Osigurač
Podaci o električnim priključcima nalaze se na nazivnoj
pločici na unutrašnjem rubu vrata perilice posuđa.
Tlak dovoda vode
Minimalni
0,5 bara (0,05 MPa)
Maksimalni
Kapacitet
8 bara (0,8 MPa)
Broj kompleta posuđa
9
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
15
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Svi korišteni materijali za pakiranje ekološki
su i mogu se reciklirati. Plastični sastavni
dijelovi prepoznaju se po oznakama, npr.
>PE<, >PS<, itd. Materijal pakiranja odložite
u odgovarajući kontejner na predviđenim
mjestima za sakupljanje komunalnog otpa‐
da.
Upozorenje Pri odlaganju
neupotrebljivog uređaja slijedite ovaj
postupak:
• Isključite ga iz mrežnog napajanja.
• Prerežite električni kabel i utikač i bacite ih.
• Bacite kvaku na vratima. To sprečava da
se djeca zatvore u uređaju i dovedu u
opasnost vlastite živote.
Postavljanje
Upozorenje Provjerite je li električni
utikač izvađen iz utičnice za vrijeme
postavljanja.
Važno Pridržavajte se uputa u privitku za:
• Ugrađivanje uređaja.
• Postavljanje ploče kuhinjskog elementa.
• Spajanje dovoda i odvoda vode.
Postavljanje uređaja pod radnu površinu
(kuhinjskog elementa ili sudopera).
Ako je potreban popravak, uređaj mora biti
lako dostupan serviseru.
Postavite uređaj pored slavine za vodu i od‐
voda.
Za odzračivanje perilice posuđa potrebni su
samo otvori za dovod vode, odvod vode i
kabel napajanja.
Perilica posuđa ima podesive nožice kako bi
se omogućilo podešavanje visine.
Provjerite jesu li dovodna cijev vode, odvod‐
na cijev vode i kabel napajanja savijeni ili
prignječeni, kada stavljate uređaj na mjesto.
Spajanje uređaja na susjedne jedinice
Provjerite je li radna površina ispod koje
spajate uređaj čvrsta konstrukcija (susjedne
kuhinjske jedinice, ormarići, zid).
Podešavanje ravnine uređaja
Pazite na to da uređaj bude u ravnini kako bi
se vrata mogla dobro zatvarati. Ako je uređaj
u ravnini, vrata neće zapinjati sa strane. Ako
se vrata ne zatvaraju pravilno, odvijajte ili pri‐
vijajte podesivu nožicu sve dok uređaj ne bu‐
de ravan.
Spajanje na dovod vode
Dovodna cijev za vodu
Spojite uređaj na dovod vruće (max 60°) ili
hladne vode.
Ako se topla voda zagrijava alternativnim iz‐
vorima energije koji su prihvatljiviji za okoliš
(npr. solarne ili fotonaponske ploče te ener‐
gija vjetra), koristite dovod tople vode za
smanjenje potrošnje energije.
Spojite dovodnu cijev na slavinu za vodu s
vanjskim navojem 3/4".
Pozor Nemojte koristiti cijevi za
spajanje korištene na starom uređaju.
16
Tlak vode mora biti u granicama (vidi
poglavlje "Tehnički podaci"). Provjerite u
lokalnom vodovodu koji je prosječni tlak vode
u vašem području.
Provjerite je li dovodna cijev savijena,
prignječena ili zapetljana.
Okrenite dovodnu cijev na lijevo ili desno
kako bi se mogla pričvrstiti pomoću pro‐
tumatice. Ispravno pričvrstite protumaticu
kako biste spriječili propuštanje vode.
Pozor Nemojte spajati uređaj na nove
cijevi ili cijevi koje se dugo nisu koristile.
Pustite vodu da teče nekoliko minuta, zatim
spojite dovodnu cijev.
Dovodna cijev vode sa sigurnosnim
ventilom
Dovodna cijev vode ima dvostruku stijenku i
ima unutrašnji električni kabel te sigurnosni
ventil Dovodna cijev vode je pod tlakom
samo dok voda teče. Ako ima propuštanja u
dovodnoj cijevi vode, sigurnosni ventil
prekida protok vode.
Upozorenje
Opasni napon
3
4
Unutrašnji promjer ne smije biti manji od
promjera cijevi.
Ako spajate odvodnu cijev vode na sifon
ispod sudopera, skinite plastičnu membranu
(A). Ako ne skinete membranu, ostaci hrane
mogu začepiti spoj odvodne cijevi.
Pozor Provjerite jesu li spojevi vode
čvrsti kako ne bi propuštali.
Pazite kada spajate dovodnu cijev vode:
• Nemojte uranjati dovodnu cijev vode ili si‐
gurnosni ventil pod vodu.
• Ako su dovodna cijev vode ili sigurnosni
ventil oštećeni, odmah izvadite električni
utikač iz utičnice.
• Zamjenu dovodne cijevi vode sa sigurnos‐
nim ventilom dopustite samo serviseru.
Odvodna cijev
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Spojite odvodnu
cijev vode na odvod
sudopera.
2
17
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Proizvođač ne preuzima
odgovornost u slučaju da se ne
pridržavate sigurnosnih mjera.
Uređaj se mora uzemljiti prema sigurnosnim
uputama.
Pazite da napon i vrsta napajanja na nazivnoj
pločici budu u skladu s lokalnom opskrbom
energije.
Obavezno koristite pravilno postavljenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
18
Nemojte koristiti višeputne utikače,
konektore ni produžne kabele. Postoji
opasnost od požara.
Nemojte sami mijenjati električni kabel.
Nazovite ovlašteni servis.
Pazite da se utičnici može lako pristupiti.
Nemojte povlačiti električni kabel pri
iskopčavanju uređaja. Uvijek povucite držeći
utikač.
Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mycí programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Použití spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nastavení změkčovače vody _ _ _ _ _ _
Použití soli do myčky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Použití lešticího prostředku _ _ _ _ _ _ _
Vkládání příborů a nádobí _ _ _ _ _ _ _ _
Použití mycího prostředku _ _ _ _ _ _ _ _
19
20
22
23
23
24
25
26
27
Volba a spuštění mycího programu _ _
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Co dělat, když... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Poznámky k ochraně životního
prostředí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vodovodní přípojka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Připojení k elektrické síti _ _ _ _ _ _ _ _ _
28
29
30
32
32
33
33
35
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Přečtěte si pečlivě tento návod ještě
před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím k zajištění bezpečného a správné‐
ho provozu. Tento návod k použití vždy
uchovejte spolu se spotřebičem, i při případ‐
ném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí
dokonale seznámeni s obsluhou a bezpeč‐
nostními funkcemi spotřebiče.
• Tento spotřebič smí opravovat jen autori‐
zovaný servisní technik. Použijte výhradně
originální náhradní díly.
• Nepokoušejte se opravovat spotřebič sa‐
mi, mohli byste zranit a poškodit spotřebič.
Vždy se obraťte na místní servisní středi‐
sko.
Správné používání
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo bez patřičných zkušeností a znalostí.
Spotřebič mohou používat jen v případě,
že je sledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim dávají příslušné po‐
kyny k použití spotřebiče.
• Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce
mycího prostředku, protože mycí
prostředek může způsobit popálení očí,
úst a hrdla.
• Nepijte vodu z myčky. Mohou v ní být zbyt‐
ky mycího prostředku.
• Když spotřebič nepoužíváte, vždy zavřete
dveře, abyste se nezranili a nezakopli o
otevřené dveře.
• Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani
si na ně nestoupejte.
• Spotřebič je určen výlučně k domácímu
použití.
• Tento spotřebič používejte jen k mytí do‐
mácího nádobí určeného pro mytí v myč‐
kách.
• Do myčky nedávejte žádná rozpouštědla.
Hrozí nebezpečí výbuchu.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami
vkládejte do košíčku na příbory špičkou
dolů. Můžete je také položit vodorovně do
horního koše.
• Používejte pouze značkové výrobky pro
myčky (mycí prostředek, sůl, leštidlo).
• Jestliže otevřete myčku během provozu,
může uniknout horká pára. Hrozí nebez‐
pečí popálení.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte
z myčky žádné nádobí.
• Po dokončení mycího programu vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní
kohoutek.
Všeobecné bezpečnostní informace
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze do‐
spělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si
se spotřebičem nehrály.
19
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na bez‐
pečné místo. Nedovolte dětem, aby se do‐
týkaly mycích prostředků.
• Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte
dětem, aby se k ní přibližovaly.
Instalace
• Ujistěte se, že se spotřebič při dopravě ne‐
poškodil. Poškozený spotřebič nezapojuj‐
te. Je-li to nutné, obraťte se na dodavatele.
• Před prvním použitím odstraňte všechny
obaly.
• Elektrickou instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný a oprávněný elektrikář.
• Připojení k vodovodní síti smí provádět po‐
uze kvalifikovaný a oprávněný instalatér.
Ovládací panel
1
2
3
4
20
Tlačítko Zap/Vyp
Tlačítko Volba programu/Zrušit /(Cancel)
Kontrolky ukazatele
Kontrolky ukazatele programů
• Změna technických parametrů nebo jaká‐
koli jiná úprava spotřebiče je zakázaná.
Hrozí nebezpečí poranění a poškození
spotřebiče.
• Nepoužívejte spotřebič:
– pokud jsou elektrický kabel nebo vodo‐
vodní hadice poškozené,
– pokud jsou ovládací panel, horní pra‐
covní deska nebo podstavec poškozené
tak, že je vnitřek spotřebiče volně
přístupný.
Obraťte se na místní servisní středisko.
• Žádnou stěnu myčky nesmíte nikdy vrtat,
abyste nepoškodili hydraulické a elektric‐
ké díly.
Upozornění Dodržujte přesně pokyny k
elektrickým a vodovodním přípojkám.
Kontrolky ukazatele
Kontrolka se rozsvítí, když mycí program
skončí. Doplňkové funkce:
• Stupeň změkčovače vody.
• Aktivace/deaktivace zvukových signálů.
• Poplach v případě závady spotřebiče.
1)
Kontrolka se rozsvítí, je-li nutné doplnit zá‐
sobník na sůl. Řiďte se pokyny v části "Pou‐
žití soli do myčky".
Kontrolka množství soli může svítit i několik
hodin, ale na provoz myčky to nemá nega‐
tivní vliv.
1) Kontrolka nikdy nesvítí v průběhu mycího programu.
Tlačítko Volba programu/Zrušit
Tlačítko Volba programu/Zrušit použijte pro
tyto postupy:
• K nastavení mycího programu. Řiďte se
pokyny v části "Nastavení a spuštění my‐
cího programu":
• Nastavení změkčovače vody. Řiďte se po‐
kyny v části "Nastavení změkčovače vo‐
dy".
• Aktivace/deaktivace zvukových signálů.
Řiďte se pokyny v části "Zvukové signály".
• Zrušení probíhajícího mycího programu.
Řiďte se pokyny v části "Nastavení a spu‐
štění mycího programu":
Režim nastavení
Spotřebič je v režimu nastavení, jestliže jsou
všechny kontrolky programu vypnuté a kon‐
trolka Konec programu bliká.
Spotřebič musí být v režimu nastavení při
následujících postupech:
– Nastavení mycího programu
– Nastavení změkčovače vody.
– Aktivace/deaktivace zvukových signálů.
Jestliže kontrolka programu svítí, zrušte pro‐
gram a vraťte se do režimu nastavení. Řiďte
se pokyny v části "Nastavení a spuštění my‐
cího programu".
Kontrolky ukazatele programů A a B
Vedle volby příslušného mycího programu
mají tyto kontrolky pomocné funkce:
• nastavení stupně změkčovače vody
• deaktivaci/aktivaci zvukových signálů.
Zvukové signály
Zvukový signál uslyšíte v těchto případech:
• na konci mycího programu
• v případě závady spotřebiče.
Aktivace zvukového signálu je nastavena již
ve výrobě.
Chcete-li zvukové signály deaktivovat, po‐
stupujte takto:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Stiskněte a podržte tlačítko Volba progra‐
mu/Zrušit, až kontrolka programu A bliká
a kontrolka programu B se rozsvítí.
4. Stiskněte znovu tlačítko Volba programu/
Zrušit.
– Kontrolka programu A se rozsvítí.
– Kontrolka programu B začne blikat.
5. Počkejte, až kontrolka A zhasne.
– Kontrolka programu B pokračuje v bli‐
kání.
– Rozsvítí se kontrolka Konec.
Zvukové signály jsou aktivované.
6. Stiskněte znovu tlačítko Volba programu/
Zrušit.
– Kontrolka Konec zhasne.
Zvukové signály jsou deaktivované.
21
7. Vypněte spotřebič k uložení postupu.
Chcete-li zvukové signály aktivovat, postu‐
pujte takto:
1. Proveďte výše uvedený postup, až se
kontrolka Konec rozsvítí.
Mycí programy
Mycí programy
Program
Stupeň znečištění
Vhodný pro nád‐
obí
Popis programu
Intenzivní
65°
Velmi znečištěné
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Hlavní mytí až do 65°C
2 průběžné oplachy
Závěrečný oplach
Sušení
Normální
65°
Normálně zneči‐
štěné
Nádobí a příbory Předmytí
Hlavní mytí až do 65°C
2 průběžné oplachy
Závěrečný oplach
Sušení
Krátký 1)
65° A 30'
Normálně nebo
lehce znečištěné
Nádobí a příbory Hlavní mytí až do 65°C
Závěrečný oplach
Eko 2)
50°
Normálně zneči‐
štěné
Nádobí a příbory Předmytí
Hlavní mytí až do 50°C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
Předmytí
Jakýkoli
Částečná náplň
(k pozdějšímu
doplnění během
dne).
1 studený oplach (aby se zbyt‐
ky jídel neslepily dohromady).
K tomuto programu není nutné
přidávat mycí prostředek.
1) Dokonalý denní program určený pro mytí v pouze částečně naplněné myčce. Ideální pro čtyřčlennou
rodinu, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a večeře.
2) Testovací program pro zkušebny. Údaje z testování najdete v přiloženém letáku.
Údaje o spotřebě
Program
Délka (v minutách)
Energie (v kWh)
Voda (v litrech)
Intenzivní
65°
110 - 120
1,5 - 1,7
18 - 20
Normální
65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Krátký
65° A 30'
30
0,8
8
22
Program
Délka (v minutách)
Energie (v kWh)
Voda (v litrech)
Eko
50°
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Předmytí
11
0,1
5
Tyto hodnoty se mohou měnit v závi‐
slosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání
napětí v síti a na množství nádobí.
Použití spotřebiče
Řiďte se zvláštními pokyny pro každý krok
postupu:
1. Zkontrolujte, zda nastavení změkčovače
vody odpovídá tvrdosti vody v místě by‐
dliště. Je-li to nutné, změkčovač vody
seřiďte.
2. Naplňte zásobník na sůl solí pro myčky.
3. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
4. Vložte do myčky nádobí a příbory.
5. Nastavte správný mycí program pro daný
druh nádobí a stupeň znečištění.
6. Naplňte dávkovač mycího prostředku
správným množstvím mycího prostředku.
7. Spusťte mycí program.
Použijete-li mycí tablety, řiďte se pokyny
v části "Použití mycích prostředků":
Nastavení změkčovače vody
Změkčovač vody slouží k odstranění mine‐
rálů a solí z přiváděné vody. Minerály a soli
totiž mohou mít nežádoucí účinky na provoz
myčky.
Tvrdost vody se označuje v těchto ekviva‐
lentních stupních tvrdosti:
• Německé stupně (dH°),
• Francouzské stupně (°TH),
• mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jed‐
notka pro tvrdost vody),
• Clarkovy stupně.
Seřiďte změkčovač vody na základě tvrdosti
vody v bytě. V případě potřeby se obraťte na
místní vodárenský podnik.
Tvrdost vody
Nastavení tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clarkovy
stupně
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
23
Tvrdost vody
Nastavení tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clarkovy
stupně
ručně
elektronicky
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Není třeba používat sůl.
Změkčovač vody nastavte ručně a elek‐
tronicky.
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy
2.
1
2
Nastavte přepínač
do polohy 1 nebo 2.
Elektronické seřízení
Změkčovač vody byl ve výrobě nastaven do
polohy 5.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
Použití soli do myčky
Pozor Používejte pouze sůl pro myčky.
Všechny ostatní druhy soli, které nejsou
určené do myčky, poškozují změkčovací
zařízení.
24
3. Stiskněte a podržte tlačítko Volba progra‐
mu/Zrušení.
4. Uvolněte tlačítko Volby programu/Zruše‐
ní , až kontrolka programu A začne blikat
a kontrolka programu B se rozsvítí.
5. Počkejte, až kontrolka programu B zhas‐
ne.
– Kontrolka programu A začne blikat.
– Začne blikat kontrolka konce progra‐
mu.
6. Jednou stiskněte tlačítko Volba progra‐
mu/Zrušení.
– Kontrolka programu A začne blikat.
– Funkce nastavení změkčovače vody je
aktivovaná.
– Kontrolka Konec bliká a signalizuje stu‐
peň změkčovače vody.
Příklad: 5 bliknutí, přestávka, 5 bliknutí,
přestávka apod... = stupeň 5
7. Jedním stisknutím tlačítka Volba progra‐
mu/Zrušení ke zvýšení stupně změkčo‐
vače vody o jeden stupeň.
8. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp postup ulož‐
te.
1
2
5
6
Při doplňování zásobníku na sůl přeteče
voda, to je normální jev.
3
Naplňte zásobník na
sůl 1 litrem vody (po‐
uze při prvním pou‐
žití).
4
Vždy zkontrolujte, zda se sůl nerozsy‐
pala mimo zásobník. Sůl, která chvíli zů‐
stane na dně vany může vanu proděravět.
Doporučujeme proto po doplnění soli ihned
spustit mycí program. Tím se zabrání koro‐
zivním účinkům soli.
Když nastavíte elektronicky změkčovač vody
na stupeň 1, kontrolka množství soli nezů‐
stane svítit.
Použití lešticího prostředku
Pozor Používejte pouze značkový
lešticí prostředek pro myčky.
Při doplňování dávkovače leštidla postupujte
takto:
3
1
4
Dávkovač leštidla
doplňujte, když uka‐
zatel leštidla zesvě‐
tlá ( B).
2
5
25
Pozor Nikdy do dávkovače leštidla
nelijte jiné tekutiny (např. čisticí
prostředky pro myčky, tekuté mycí
prostředky). Hrozí nebezpečí poškození
myčky.
Seřízení dávkování leštidla
Myčka byla ve výro‐
bě nastavena do po‐
lohy 4.
Možnost zvýšení
nebo snížení dávko‐
vání najdete v části
"Co dělat, když...".
Vkládání příborů a nádobí
Užitečné rady a tipy
Pozor Myčku používejte jen k mytí
domácího nádobí určeného pro mytí v
myčkách.
Nepoužívejte myčku k mytí předmětů, které
nasávají vodu (houby, savé utěrky apod.).
• Před vložením nádobí a příborů do myčky:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel
a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách ne‐
chte změknout.
• Nádobí a příbory vkládejte do myčky takto:
– Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
– Zkontrolujte, zda se v nádobí nebo hlu‐
bokém dnu nemůže držet voda.
– Přesvědčte se, že příbory a nádobí ne‐
leží v sobě.
– Přesvědčte se, že příbory a nádobí ne‐
zakrývají jiné kousky.
– Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně
nedotýkají.
– Malé předměty vložte do košíčku na
příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilna‐
vým povrchem se mohou držet vodní kap‐
ky. Plastové nádobí neschne tak dobře ja‐
ko porcelánové a ocelové nádobí.
• Lehké kusy vložte do horního koše.
Přesvědčte se, že se jednotlivé kousky
nádobí nehýbou.
26
Pozor Před spuštěním mycího
programu zkontrolujte, zda se
ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
Upozornění Po vložení nebo vyjmutí
nádobí vždy zavřete dveře. Otevřené
dveře jsou nebezpečné.
1
Servírovací podno‐
sy a velké poklice
naskládejte po stra‐
nách dolního koše.
1
2
2
Používejte mřížku na příbory. Pokud
velikost příborů brání použití mřížky, od‐
straňte ji.
Maximální výška nádobí v:
Nižší poloha
1
2
Nádobí naskládejte Při mytí delších kusů
tak, aby se voda do‐ vyklopte držáky šál‐
stala na všechny je‐ ků nahoru.
ho části.
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete dát do dolního koše velké ku‐
sy nádobí, nejprve nastavte horní koš do vy‐
šší polohy.
Upozornění Při seřizování výšky musí
být horní koš prázdný.
Maximální výška nádobí v:
Vyšší polo‐
ha
horní koš
dolní koš
20 cm
31 cm
1
horní koš
dolní koš
24 cm
27 cm
2
Při posunu horního koše do vyšší nebo nižší
polohy:
1. Vysuňte přední zarážky (A) ven.
2. Vytáhněte koš.
3. Zasuňte koš do vyšší nebo nižší polohy.
4. Vraťte přední zarážky (A) do jejich pů‐
vodní polohy.
Pozor Jestliže je koš ve vyšší poloze,
nedávejte šálky na držáky na šálky.
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky (prášek,
tekuté nebo tablety vhodné pro myčky).
Dodržujte údaje na obalu:
• dávkování doporučené výrobcem,
• pokyny k uchování.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné, abyste ne‐
znečišťovali životní prostředí.
1
2
27
Použití kombinovaných mycích tablet
3
Naplňte dávkovač
mycího prostředku
( A) mycím
prostředkem.
5
4
U programu s
předmytím přidejte
další mycí
prostředek i do
přihrádky pro
předmytí ( B).
6
Různé značky mycího prostředku se
rozpouštějí v různou dobu. Některé mycí
tablety nemají proto při krátkých mycích pro‐
gramech nejlepší výsledky mytí. Nastavujte
proto při použití mycích tablet dlouhé mycí
programy, které zajišťují úplné odstranění
zbytků prostředku.
Tyto tablety obsahují mycí prostředek, lešti‐
dlo a změkčovací sůl. Některé druhy tablet
mohou obsahovat ještě další složky.
Pokud používáte tablety, které obsahují spe‐
ciální sůl a leštidlo, není nutné naplnit zásob‐
ník soli ani dávkovač leštidla. V tomto přípa‐
dě bude kontrolka množství leštidla u zapnu‐
tého spotřebiče vždy svítit.
1. Přesvědčte se, že jsou mycí tablety vhod‐
né pro místní tvrdost vody. Řiďte se po‐
kyny výrobce.
2. Zvolte nejnižší nastavení tvrdosti vody a
dávkování leštidla.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je nádobí
usušené, doporučujeme
1. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
2. Nastavte dávkování leštidla do polohy 2.
Při opětovném použití mycího prostředku v
prášku postupujte takto
1. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
2. Seřiďte stupeň tvrdosti vody na nejvyšší
stupeň.
3. Spusťte mycí program bez nádobí.
4. Seřiďte změkčovač vody na základě
tvrdosti vody ve vašem bytě.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
Volba a spuštění mycího programu
Mycí program nastavte s lehce po‐
otevřenými dveřmi. Mycí program se
spustí až po zavření dveří. Až do tohoto
okamžiku je možné změnit nastavení.
Při spuštění mycího programu postupujte
takto:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Stiskněte tlačítko Volba programu/Zrušit
tolikrát, až se nastaví mycí program. Řiď‐
te se pokyny v části "Mycí programy".
28
– Rozsvítí se kontrolka probíhajícího
programu.
4. Zavřete dveře.
– Mycí program se spustí automaticky.
V průběhu mycího programu nelze změ‐
nit program. Zrušení mycího programu.
Upozornění Přerušení nebo zrušení
mycího programu provádějte jen ve
velmi nutných případech.
Pozor Dveře otvírejte velmi opatrně.
Může uniknout horká pára.
Zrušení mycího programu
1. Stiskněte a podržte tlačítko Volba progra‐
mu/Zrušení na přibližně 3 vteřiny.
– Kontrolka programu zhasne.
– Začne blikat kontrolka konce progra‐
mu.
2. Uvolněte tlačítko Volba programu/Zrušit
ke zrušení mycího programu.
Nyní můžete provést následující kroky.
1. Vypněte spotřebič.
2. Nastavte nový mycí program.
Před nastavením nového mycího programu
naplňte dávkovač mycím prostředkem.
Přerušení mycího programu
Otevřete dveře.
• Program se zastaví.
Zavřete dveře.
• Program pokračuje od okamžiku, ve kte‐
rém byl přerušen.
• Myčka se automaticky zastavila.
• Zní zvukové signály konce programu.
1. Otevřete dveře.
– Rozsvítí se kontrolka Konec.
– Kontrolka programu svítí.
2. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
3. Před vyjmutím nádobí ponechte dveře na
několik minut otevřené, aby se nádobí lé‐
pe usušilo.
Nádobí nechte vychladnout, a teprve potom
ho vyjměte z myčky. Horké nádobí se snad‐
něji rozbije.
Vyjmutí nádobí
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše,
pak z horního koše.
• Na stěnách a dveřích myčky může být vo‐
da. Nerezový povrch chladne rychleji než
nádobí.
Konec mycího programu
Spotřebič vypněte v těchto případech:
Čištění a údržba
Upozornění Před čištěním myčky ji
musíte nejdříve vypnout.
Čištění filtrů
Důležité Nepoužívejte myčku bez filtrů.
Zkontrolujte, zda jsou filtry správně
umístěné. Nesprávná instalace filtrů má za
následek nedostatečné umytí nádobí a může
myčku poškodit.
1
2
Filtry A, B a C dů‐
kladně omyjte pod
tekoucí vodou.
29
Důležité Neodstraňujte ostřikovací ramena.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech
zanesou nečistotami, odstraňte je párátkem.
Čištění vnějších ploch
4
3
Otočte držadlem asi Vytáhněte plochý fi‐
o 1/4 otáčky doleva ltr A ze spodní části
a vyjměte filtry B a myčky.
C.
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel ot‐
írejte vlhkým měkkým hadříkem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepouží‐
vejte prostředky s drsnými částicemi, drátěn‐
ky nebo rozpouštědla (aceton, trichloretylen
apod...).
Opatření proti vlivu mrazu
Pozor Nedoporučujeme instalovat
spotřebič v místnosti, kde může teplota
klesnout pod 0 °C. Výrobce není odpovědný
za škody způsobené mrazem.
Pokud to není možné, myčku vykliďte a
zavřete dveře. Odpojte přívodní hadici a vy‐
pusťte z ní vodu.
5
Systém filtrů vraťte
na místo. Tento sy‐
stém aktivujete ot‐
očením rukojeti do‐
prava, až do cva‐
knutí.
Co dělat, když...
Myčka nezačne mýt nebo se během mytí za‐
stavuje.
Pokud dojde k poruše myčky, pokuste se
nejprve závadu odstranit sami. Řiďte se částí
"Co dělat, když...". Pokud problém nemůžete
30
vyřešit sami, obraťte se prosím na místní se‐
rvisní středisko.
Pozor Vypněte myčku a proveďte
následující doporučená řešení.
Poruchový kód a porucha
Možná příčina a řešení
• Nepřetržité blikání kontrolky
• Vodovodní kohout je ucpaný nebo zanesený vodním
probíhajícího programu
kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• přerušovaný zvukový signál
• 1 bliknutí kontrolky Konec pro‐ • Vodovodní kohout je zavřený.
Otevřete vodovodní kohout.
gramu
Myčka se neplní vodou
• Filtr v přívodní hadici je zanesený.
.
Vyčistěte ho.
• Přívodní hadice není správně připojena. Hadice může
být někde přehnutá nebo stisknutá.
Zkontrolujte, zda je připojení správné.
• Nepřetržité blikání kontrolky
• Kolík sifonu je zablokovaný.
probíhajícího programu
Vyčistěte kolík sifonu.
• přerušovaný zvukový signál
• Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena. Hadice
může být někde přehnutá nebo stisknutá.
• 2 bliknutí kontrolky Konec pro‐
Zkontrolujte, zda je připojení správné.
gramu
Myčka nevypouští vodu.
• Nepřetržité blikání kontrolky
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na místní se‐
probíhajícího programu
rvisní středisko.
• přerušovaný zvukový signál
• 3 bliknutí kontrolky Konec pro‐
gramu
Aktivace systému proti vyplavení
Nespustil se program
• Dveře spotřebiče nejsou zavřené.
Zavřete dveře.
• Síťová zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte ji do zásuvky.
• Je spálená pojistka v domácí pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
Po kontrole myčku zapněte. Program pokra‐
čuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se závada objeví znovu, obraťte se na
servisní středisko.
K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto
údaje:
• Model (Mod.)
• Výrobní číslo (PNC)
• Sériové číslo (SN)
Najdete je na výrobním štítku.
Napište si potřebné údaje zde:
Označení modelu : ..........
Výrobní číslo : ..........
Sériové číslo : ..........
31
Nádobí není dobře umyté
Nádobí není čisté.
• Zvolený mycí program není vhodný pro daný druh nádobí a
stupeň znečištění.
• Nádobí není v koších dobře rozloženo tak, aby se voda do‐
stala na všechny jeho části.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně
vloženému nádobí.
• Filtry jsou zanesené, nebo nesprávně umístěné.
• Příliš málo, nebo vůbec žádný mycí prostředek.
Částečky vodního kame‐
ne na nádobí.
• Zásobník na sůl je prázdný.
• Změkčovač vody není správně nastavený.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou
šmouhy, mléčné skvrny
nebo modravý potah.
• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou za‐
schlé vodní kapky.
• Zvyšte dávkování leštidla.
• Příčinou může být mycí prostředek.
Technické údaje
Rozměry
Šířka cm
44,6
Výška cm
81,8 - 87,8
Hloubka cm
55
Elektrické připojení - napětí - Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typo‐
celkový výkon - pojistka
vém štítku na vnitřním okraji dveří myčky.
Tlak přívodu vody
Kapacita
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Jídelní soupravy
9
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
32
a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly
jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS<
apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový
materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném
dvoře v místě svého bydliště.
• Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak
tomu, aby se děti ve spotřebiči zavřely a
ohrozily tak svůj život.
Upozornění Chcete-li zlikvidovat
myčku, dodržte tento postup:
Instalace
Upozornění Při instalaci musí být síťová
zástrčka vytažená ze zásuvky.
Důležité Dodržujte pokyny uvedené v
přiloženém návodu při:
• vestavbě myčky
• instalaci nábytkového panelu.
• připojení k rozvodu a odpadu vody
Instalujte spotřebič pod pracovní desku (ku‐
chyňská pracovní deska nebo dřez).
Spotřebič musí být dobře přístupný pro
případ opravy.
Umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a
odpadu.
Pro větrání myčky jsou nutné pouze otvory
pro přívod a vypouštění vody a přívodní ka‐
bel.
Myčka nádobí je vybavena seřiditelnými no‐
žičkami, které umožňují seřízení výšky.
Při zasunování myčky zkontrolujte, zda nej‐
sou přívodní ani vypouštěcí hadice, nebo na‐
pájecí kabel nikde přehnuté nebo stisknuté.
Připevněte myčku k přiléhajícímu
nábytku.
Přesvědčte se proto, zda je pracovní deska,
pod kterou je zasunutá, bezpečně připevně‐
ná (přilehlý kuchyňský nábytek, skříně, zeď).
Vyrovnání myčky
Zkontrolujte, zda je myčka dobře vyrovnaná
a dveře jdou správně zavřít. Jestliže je myč‐
ka správně vyrovnaná, dveře nikde ne‐
drhnou o strany skříňky. Jestliže se dveře
správně nezavírají, uvolněte nebo utáhněte
seřiditelné nožičky, dokud není myčka doko‐
nale vyrovnaná.
Vodovodní přípojka
Přívodní hadice
Připojte myčku k přívodu horké (max.
60°)nebo studené vody.
Pokud odebíráte horkou vodu z alternativ‐
ních zdrojů, které jsou šetrnější k životnímu
prostředí (např. solární či fotovoltaické pan‐
ely, nebo větrná energie), použijte horkou
vodu ke snížení spotřeby energie.
Přívodní hadici připojte k vodovodnímu ko‐
houtu s vnějším závitem 3/4".
Pozor Nepoužívejte hadice ze starého
spotřebiče.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot
(viz část "Technické údaje). Průměrný tlak
vody v místě vašeho bydliště si zjistěte u
místního vodárenského podniku.
Dbejte na to, aby přívodní hadice nebyla ni‐
kde přehnutá a není stisknutá nebo někde
zachycená.
Přívodní hadici můžete otočit buď doleva ne‐
bo doprava podle instalace pomocí pojistné
matice. Pojistnou matici dobře utáhněte, aby
nedošlo k úniku vody.
Pozor Nepřipojujte hned myčku k
novým hadicím, nebo k hadicím, které
nebyly dlouho používané. Nechte vodu na
několik minut před připojením přívodní
hadice odtéct.
33
Přívod vody je vybavený bezpečnostním
ventilem
Přívodní hadice je dvoustěnná přívodní ha‐
dice a je vybavena vnitřním síťovým kabelem
a bezpečnostním ventilem. Přívodní hadice
je pod tlakem pouze tehdy, když v ní protéká
voda. Pokud přívodní hadice začne prosa‐
kovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok vo‐
dy.
pětí
Upozornění Ne‐
bezpečné na‐
Při připojení přívodní hadice buďte opatrní:
• Přívodní hadice ani bezpečnostní ventil
neponořujte do vody.
• Jestliže se přívodní hadice nebo bezpeč‐
nostní ventil poškodí, okamžitě vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Přívodní ní hadici vybavenou bezpečnost‐
ním ventilem smí vyměnit pouze pracovník
servisního střediska.
Vypouštěcí hadice
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Vypouštěcí hadici
připojte ke kolíku si‐
fonu.
34
2
3
4
Vnitřní průměr nesmí být menší než průměr
hadice.
Jestliže připojíte vypouštěcí hadici k vypou‐
štěcímu otvoru sifonu pod dřezem, je nutné
odstranit plastovou membránu (A). Pokud
byste membránu neodstranili, zbytky jídel by
kolík vypouštěcí hadice zanesly.
Pozor Přesvědčte se, zda jsou
vodovodní spojení vodotěsná, aby
nedocházelo k prosakování vody.
Připojení k elektrické síti
Upozornění Výrobce neručí za úrazy a
poškození způsobené nedodržením
bezpečnostních pokynů.
Uzemněte myčku v souladu s
bezpečnostními pokyny.
Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ
napájení na typovém štítku odpovídají napětí
a výkonu místního zdroje napájení.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku odolnou proti nárazu.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky,
konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí
nebezpečí požáru.
Nevyměňujte sami síťový kabel. Obraťte se
na servisní středisko.
Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy zatáhněte za zástrčku.
35
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programy zmywania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eksploatacja urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _
Ustawianie zmiękczacza wody _ _ _ _ _
Wsypywanie soli do zmywarki _ _ _ _ _
Wlewanie płynu nabłyszczającego _ _ _
Wkładanie sztućców i naczyń _ _ _ _ _ _
Stosowanie detergentu _ _ _ _ _ _ _ _ _
36
37
39
40
41
42
43
43
45
Wybór i uruchamianie programu
zmywania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _
Co zrobić, gdy… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podłączenie do sieci
wodociągowej _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podłączenie do sieci elektrycznej _ _ _ _
46
47
48
50
51
51
52
53
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytko‐
wania i prawidłowe działanie urządze‐
nia, przed przystąpieniem do instalacji i ob‐
sługi należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Instrukcję przechowywać zawsze
razem z urządzeniem, również w razie jego
przeniesienia lub odsprzedaży. Użytkownicy
muszą w pełni poznać działanie i funkcje
ochronne urządzenia.
Prawidłowe użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego.
• Urządzenie służy wyłącznie do czyszcze‐
nia naczyń i sprzętów domowych nadają‐
cych się do mycia w zmywarce.
• Nie używać rozpuszczalników w urządze‐
niu. Zagrożenie wybuchem.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi koń‐
cówkami umieszczać w koszyku na sztuć‐
ce, ostrym końcem skierowanym w dół.
Można też układać je w pozycji poziomej
w koszu górnym.
• Używać wyłącznie markowych produktów
do zmywarek do naczyń (detergent, sól,
płyn nabłyszczający).
• Po otwarciu drzwi podczas pracy urządze‐
nia może dojść do uwolnienia gorącej pa‐
ry. Ryzyko poparzenia skóry.
• Nie wyjmować naczyń ze zmywarki przed
zakończeniem programu mycia.
36
• Po zakończeniu zmywania wyjąć wtyczkę
z gniazdka i zamknąć zawór dopływu wo‐
dy.
• Urządzenie może być naprawiane wyłącz‐
nie przez montera z autoryzowanego ser‐
wisu. Używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych.
• Nie wymieniać ich samodzielnie, aby unik‐
nąć obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
Zawsze kontaktować się z lokalnym auto‐
ryzowanym serwisem.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użyt‐
ku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo‐
nych zdolnościach fizycznych, sensorycz‐
nych czy umysłowych, a także nieposia‐
dające doświadczenia ani odpowiedniej
wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urzą‐
dzenie wyłącznie pod nadzorem i po uzys‐
kaniu instrukcji od osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo.
• Przestrzegać instrukcji dotyczących bez‐
pieczeństwa, dostarczonych przez produ‐
centów detergentów, aby uniknąć popa‐
rzeń oczu, ust i gardła.
• Nie pić wody ze zmywarki. W zmywarce
mogą być obecne pozostałości detergen‐
tów.
• Zawsze zamykać drzwi urządzenia, gdy
nie jest ono używane, aby uniknąć obra‐
żeń i nie potknąć się o otwarte drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie może być użytkowane wyłącz‐
nie przez osoby dorosłe. Dzieci należy pil‐
nować, aby mieć pewność, że nie bawią
się urządzeniem.
• Opakowanie przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
uduszenia.
• Wszystkie detergenty należy przechowy‐
wać w bezpiecznym miejscu. Nie dopuścić
do kontaktu dzieci z detergentami.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobli‐
żu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Instalacja
• Upewnić się, że urządzenie nie uległo usz‐
kodzeniu w czasie transportu. Nie podłą‐
czać uszkodzonego urządzenia. W razie
potrzeby skontaktować się z dostawcą.
• Przed pierwszym użyciem usunąć wszyst‐
kie materiały opakowaniowe.
• Instalację elektryczną powierzyć wykwali‐
fikowanemu i kompetentnemu specjaliś‐
cie.
• Podłączenie wodociągowe i kanalizacyjne
powierzyć wykwalifikowanemu i kompe‐
tentnemu specjaliście.
• Nie zmieniać specyfikacji ani nie modyfi‐
kować produktu. Ryzyko odniesienia ob‐
rażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Nie używać urządzenia:
– jeżeli przewód zasilający lub węże wod‐
ne są uszkodzone,
– jeżeli panel sterowania, blat roboczy lub
cokół są uszkodzone w sposób dający
dostęp do wnętrza urządzenia.
Skontaktować się z lokalnym autoryzowa‐
nym serwisem.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych urzą‐
dzenia, aby uniknąć uszkodzenia części
hydraulicznych lub elektrycznych.
Ostrzeżenie! Dokładnie przestrzegać
instrukcji dotyczących połączeń
elektryczności oraz wody.
Panel sterowania
37
1
2
3
4
Przycisk Wł./Wył.
Przycisk wyboru/anulowania programu /(Cancel)
Lampki kontrolne
Lampki kontrolne programów
Lampki kontrolne
Ta lampka włącza się po zakończeniu pro‐
gramu mycia. Funkcje dodatkowe:
• Poziom zmiękczania wody.
• Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwięko‐
wych.
• Alarm w razie usterki urządzenia.
1)
Ta lampka włącza się, gdy należy napełnić
zbiornik soli. Zapoznać się z rozdziałem
"Używanie soli do zmywarek".
Kontrolka soli może się świecić przez kilka
godzin, ale nie ma to niepożądanego wpły‐
wu na działanie urządzenia.
1) Ta lampka jest wyłączona podczas programu mycia.
Przycisk wyboru/anulowania programu
Przycisk wyboru/anulowania programu służy
do wykonywania następujących czynności:
• Do ustawiania programu mycia. Zapoznać
się z rozdziałem "Ustawianie i uruchamia‐
nie programu zmywania".
• Do ustawiania zmiękczacza wody. Zapo‐
znać się z rozdziałem "Ustawianie zmięk‐
czacza wody".
• Do włączania/wyłączania sygnałów dźwię‐
kowych. Zapoznać się z częścią "Sygnały
dźwiękowe".
• Do anulowania uruchomionego programu.
Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie i
uruchamianie programu zmywania".
Tryb ustawiania
Urządzenie działa w trybie ustawiania, gdy
wszystkie lampki kontrolne programu są wy‐
łączone i miga lampka wskazująca zakoń‐
czenie.
Tryb ustawiania jest wymagany do wykona‐
nia następujących czynności:
– Do ustawiania programu zmywania.
38
– Do ustawiania poziomu zmiękczania wo‐
dy.
– Do włączania/wyłączania sygnałów dźwię‐
kowych.
Gdy świeci się lampka kontrolna programu,
aby powrócić do trybu ustawiania, należy
anulować program. Zapoznać się z rozdzia‐
łem "Ustawianie i uruchamianie programu
zmywania".
Lampki kontrolne programu A i B
Oprócz wyboru odpowiadających im progra‐
mów mycia; lampki te pełnią dodatkowe
funkcje:
• Regulacja poziomu zmiękczania wody.
• Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwięko‐
wych.
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są słyszalne:
• Po zakończeniu programu zmywania.
• W razie wystąpienia usterki urządzenia.
Fabrycznie sygnały dźwiękowe są włączone.
Aby wyłączyć sygnały dźwiękowe, należy
wykonać poniższe czynności:
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru/
anulowania programu, aż lampka A za‐
cznie migać, a lampka B włączy się.
4. Ponownie nacisnąć przycisk wyboru/
anulowania programu.
– Lampka kontrolna A włączy się.
– Lampka kontrolna B zacznie migać.
5. Poczekać, aż lampka A zgaśnie.
– Lampka kontrolna B będzie nadal mi‐
gać.
– Zaświeci się lampka kontrolna zakoń‐
czenia programu.
Sygnały dźwiękowe są włączone.
6. Ponownie nacisnąć przycisk wyboru/
anulowania programu.
– Lampka kontrolna sygnalizująca za‐
kończenie programu zgaśnie.
Sygnały dźwiękowe są wyłączone.
7. Wyłączyć urządzenie, aby zapisać usta‐
wienie.
Aby włączyć sygnały dźwiękowe, należy wy‐
konać poniższe czynności:
1. Wykonywać powyższą procedurę do mo‐
mentu, gdy lampka kontrolna sygnalizu‐
jąca zakończenie włączy się.
Programy zmywania
Programy zmywania
Program
Stopień zabrudze‐
nia
Rodzaj załadun‐
ku
Opis programu
Intensywny
65°
Bardzo zabrudzo‐
ne
Naczynia stoło‐
we, sztućce,
garnki i patelnie
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze w tem‐
peraturze do 65°C
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Normalny
65°
Średnio zabrudzo‐ Naczynia stoło‐
ne
we i sztućce
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze w tem‐
peraturze do 65°C
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Szybki 1)
65° w 30'
Średnio lub lekko
zabrudzone
Naczynia stoło‐
we i sztućce
Zmywanie zasadnicze w tem‐
peraturze do 65°C
Płukanie końcowe
Eko 2)
50°
Średnio zabrudzo‐ Naczynia stoło‐
ne
we i sztućce
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze w tem‐
peraturze do 50°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
39
Program
Mycie wstępne
Stopień zabrudze‐
nia
Rodzaj załadun‐
ku
Opis programu
Dowolny
Niepełny załadu‐
nek (do uzupeł‐
nienia w ciągu
dnia).
1 płukanie zimną wodą (zapo‐
biega zasychaniu resztek je‐
dzenia).
W tym programie nie ma ko‐
nieczności dodawania deter‐
gentu.
1) Jest to doskonały program do codziennego użytku przy niepełnym załadunku. Idealnie nadaje się dla
czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
2) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy. Dane z testów są przedstawione na
osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
Dane eksploatacyjne
Program
Czas trwania (w mi‐
nutach)
Zużycie energii (w
kWh)
Zużycie wody (w li‐
trach)
Intensywny
65°
110 - 120
1,5 - 1,7
18 - 20
Normalny
65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Szybki
65° w 30'
30
0,8
8
Eko
50°
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Mycie wstępne
11
0,1
5
Podane wartości mogą ulec zmianie w
zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości
naczyń.
Eksploatacja urządzenia
Należy postępować zgodnie z poniższymi in‐
strukcjami wykonując kolejne czynności:
1. Sprawdzić zgodność poziomu zmiękcza‐
nia wody z twardością wody doprowa‐
dzonej do zmywarki. W razie potrzeby –
zmienić ustawienia zmiękczacza wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczają‐
cego.
4. Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
40
5. Ustawić program mycia odpowiedni do
rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik odpowiednią ilością
detergentu.
7. Uruchomić program mycia.
W przypadku używania tabletek do zmy‐
warek należy zapoznać się z rozdziałem
"Używanie detergentów".
Ustawianie zmiękczacza wody
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z
doprowadzanej wody. Substancje mineralne
i sole mogą mieć negatywny wpływ na dzia‐
łanie urządzenia.
Twardość wody jest mierzona w równoważ‐
nych skalach:
• Stopnie niemieckie (dH°).
• Stopnie francuskie (°TH).
• mmol/l (milimol na litr – międzynarodowa
jednostka twardości wody).
• Stopnie Clarka.
Ustawić zmiękczacz wody zgodnie z twar‐
dością wody z lokalnego ujęcia. W razie po‐
trzeby skontaktować się z lokalnym zakła‐
dem wodociągowym.
Twardość wody
Ustawienie zmiękczania wody
°dH
°TH
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Nie jest wymagane użycie soli.
Zmiękczacz wody należy regulować
ręcznie i elektronicznie.
Regulacja ręczna
Ustawieniem fabrycznym urządzenia jest po‐
zycja 2.
1
2
Ustawić przełącznik
w położeniu 1 lub 2.
Regulacja elektroniczna
Fabrycznym ustawieniem zmiękczacza wo‐
dy jest poziom 5.
1. Włączyć urządzenie.
41
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru/
anulowania programu.
4. Zwolnić przycisk wyboru/anulowania pro‐
gramu, gdy lampka A zacznie migać, a
lampka B zapali się.
5. Poczekać, aż lampka B zgaśnie.
– Lampka kontrolna A zacznie migać.
– Lampka kontrolna sygnalizująca za‐
kończenie programu zacznie migać.
6. Nacisnąć jeden raz przycisk wyboru/anu‐
lowania programu.
– Lampka kontrolna A zacznie migać.
– Funkcja ustawiania zmiękczacza wody
jest włączona.
– Lampka kontrolna sygnalizująca za‐
kończenie programu zacznie migać,
wskazując poziom zmiękczania wody.
Przykład: 5 mignięć, przerwa, 5 mig‐
nięć, przerwa, itd... = poziom 5.
7. Nacisnąć jeden raz przycisk wyboru/anu‐
lowania programu, aby zwiększyć po‐
ziom zmiękczania wody o jeden.
8. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby zapisać
ustawienie.
Wsypywanie soli do zmywarki
Uwaga! Używać wyłącznie soli do
zmywarek. Sól nieprzeznaczona do
zmywarek do naczyń wywołuje uszkodzenia
zmiękczacza wody.
5
6
Podczas napełniania zbiornika solą, wy‐
pływa z niego woda - jest to normalne.
1
3
Wlać do zbiornika
soli 1 litr wody (tylko
za pierwszym ra‐
zem).
42
2
4
Należy zadbać aby poza zbiornikiem na
sól nie pozostały żadne ziarna soli. Po‐
zostawienie soli na zbiorniku na jakiś czas
może spowodować jego przedziurawienie.
Zaleca się uruchomienie programu mycia za‐
raz po napełnieniu zbiornika soli. Pozwala to
zapobiec korozji wywołanej przez rozsypaną
sól.
Po elektronicznym ustawieniu zmiękczania
wody na poziom 1, lampka kontrolna soli nie
będzie włączana.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Uwaga! Należy używać wyłącznie
markowych płynów nabłyszczających
przeznaczonych do zmywarek do naczyń.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczają‐
cego, wykonać poniższe czynności:
1
2
3
4
Uwaga! Nie wlewać do dozownika płynu
nabłyszczającego żadnych innych
substancji (np. środków do czyszczenia
zmywarek, detergentów w płynie). Istnieje
ryzyko uszkodzenia urządzenia.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Pokrętło regulacji
płynu nabłyszczają‐
cego ustawiono fa‐
brycznie na pozycji
4.
Aby zwiększyć lub
zmniejszyć dozowa‐
nie, zapoznać się z
rozdziałem "Co ro‐
bić, gdy..."
Napełniać, gdy
wskaźnik płynu na‐
błyszczającego ( B)
stanie się przezro‐
czysty.
5
Wkładanie sztućców i naczyń
Przydatne wskazówki i porady
Uwaga! Urządzenie służy wyłącznie do
czyszczenia naczyń i sprzętów
domowych przeznaczonych do mycia w
zmywarce.
Nie używać urządzenia do czyszczenia
przedmiotów pochłaniających wodę (gąbki,
odzież domowa itd.).
43
• Przed włożeniem naczyń i sztućców do
zmywarki, wykonać poniższe czynności:
– Usunąć wszelkie pozostałości jedzenia
i resztki.
– Namoczyć przypalone i wyschnięte
resztki jedzenia.
• Podczas wkładania naczyń i sztućców do
zmywarki należy przestrzegać poniższych
wskazówek:
– Wydrążone elementy (np. kubki, szklan‐
ki i miski) układać otworami w dół.
– Upewnić się, że woda nie zbiera się w
pojemniku ani w zagłębieniu podstawy
naczynia.
– Upewnić się, że żadne naczynia ani
sztućce nie znajdują się wewnątrz in‐
nych.
– Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
zakrywają innych.
– Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
– Małe elementy umieścić w koszyku na
sztućce.
• Elementy plastikowe i miski z powłoką za‐
pobiegającą przywieraniu mogą zatrzymy‐
wać krople wody. Elementy plastikowe nie
wysychają tak szybko, jak elementy po‐
rcelanowe i stalowe.
• Lekkie elementy umieścić w koszu gór‐
nym. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
1
Naczynia z serwisu i
duże pokrywki ukła‐
dać przy krawę‐
dziach dolnego ko‐
sza.
1
2
2
Używać kratki na sztućce. Jeżeli wymia‐
ry sztućców uniemożliwiają korzystanie
z kratki, wyjąć ją.
Uwaga! Przed uruchomieniem
programu mycia upewnić się, że
ramiona natryskowe mogą się swobodnie
obracać.
Ostrzeżenie! Po załadowaniu lub
rozładowaniu urządzenia zawsze
zamykać drzwi. Otwarte drzwi mogą być
niebezpieczne.
1
Naczynia rozmie‐
szczać tak, aby wo‐
da miała styczność
ze wszystkimi po‐
wierzchniami.
2
W przypadku dłuż‐
szych przedmiotów,
złożyć do góry półki
na filiżanki.
Regulacja wysokości górnego kosza
Aby włożyć duże talerze do dolnego kosza,
należy przełożyć górny kosz do górnego po‐
łożenia.
44
Ostrzeżenie! Wysokość wyregulować
przed załadowaniem górnego kosza.
Maksymalna wysokość naczyń w:
koszu gór‐
nym
koszu do‐
lnym
Położenie
górne
20 cm
31 cm
Położenie
dolne
24 cm
27 cm
1
Aby przełożyć górny kosz do położenia gór‐
nego lub dolnego, wykonać poniższe czyn‐
ności:
1. Przekręcić na zewnątrz przednie ogra‐
niczniki prowadnic (A).
2. Wyciągnąć kosz.
3. Umieścić kosz w położeniu górnym lub
dolnym.
4. Przekręcić na pierwotne położenie przed‐
nie ograniczniki prowadnic (A).
Uwaga! Jeżeli kosz znajduje się w
górnym położeniu, nie umieszczać
filiżanek na ich półeczce.
2
Stosowanie detergentu
Używać wyłącznie detergentów (prosz‐
ków, płynów lub tabletek) przeznaczo‐
nych do zmywarek do naczyń.
Przestrzegać informacji podanych na opako‐
waniu:
• Dozowanie zalecane przez producenta.
• Zalecenia dotyczące przechowywania.
Aby chronić środowisko, nie używać
większej ilości detergentów niż to zale‐
cane.
1
3
Napełnić dozownik
(A) detergentem.
4
Jeżeli wybrano pro‐
gram obejmujący
mycie wstępne,
wsypać dodatkową
ilość detergentu do
przegródki mycia
wstępnego (B).
2
45
5
6
Detergenty różnych producentów roz‐
puszczają się w różnym czasie. Niektóre
tabletki nie zapewniają odpowiednich wyni‐
ków podczas krótkich programów mycia. W
przypadku używania tabletek do zmywarek
zaleca się korzystanie z długich programów
zmywania w celu całkowitego rozpuszczenia
detergentu.
Korzystanie z tabletek do zmywarek
Tabletki takie zawierają w sobie detergent,
środek nabłyszczający i sól do zmywarek.
Niektóre typy tabletek mogą zawierać rów‐
nież inne środki
W przypadku stosowania tabletek zawiera‐
jących specjalną sól oraz środek nabłyszcza‐
jący nie ma potrzeby napełniania pojemnika
soli i płynu nabłyszczającego. W takim przy‐
padku, lampka kontrolna płynu nabłyszcza‐
jącego będzie świeciła się po włączeniu
urządzenia.
1. Przed użyciem sprawdzić, czy dane tab‐
letki są odpowiednie do stopnia twardości
wody doprowadzanej do zmywarki. Za‐
poznać się z instrukcjami producenta.
2. Wybrać najniższy poziom zmiękczania
wody i najmniejszą dawkę płynu nabły‐
szczającego.
Jeżeli efekty suszenia nie są zadowalające,
wykonać poniższe czynności:
1. Napełnić odpowiedni dozownik płynem
nabłyszczającym.
2. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczają‐
cego w pozycji 2.
Aby ponownie użyć detergentu w proszku:
1. Uzupełnić zbiornik soli i dozownik płynu
nabłyszczającego.
2. Ustawić najwyższy poziom twardości wo‐
dy.
3. Uruchomić program mycia bez naczyń.
4. Ustawić zmiękczanie wody odpowiednio
do twardości wody doprowadzanej do
urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabły‐
szczającego.
Wybór i uruchamianie programu zmywania
Ustawić program zmywania przy uchy‐
lonych drzwiach. Program zmywania
rozpoczyna się zaraz po zamknięciu drzwi.
Do tego momentu można zmodyfikować us‐
tawienia.
– Zaświeci się lampka kontrolna progra‐
mu.
4. Zamknąć drzwi.
– Program mycia rozpocznie się automa‐
tyczne.
Aby ustawić i uruchomić program zmywania,
należy wykonać poniższe czynności:
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
ustawiania.
3. Naciskać przycisk wyboru/anulowania
programu, aby ustawić program mycia.
Zapoznać się z rozdziałem "Programy
zmywania".
Gdy program jest włączony, nie można
go zmienić. Należy anulować program
zmywania.
46
Ostrzeżenie! Program mycia przerywać
lub anulować tylko w razie konieczności.
Uwaga! Ostrożnie otwierać drzwi. Może
dojść do uwolnienia gorącej pary.
Anulowanie programu zmywania
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru/
anulowania programu przez około 3 se‐
kundy.
– Lampka kontrolna programu zgaśnie.
– Lampka kontrolna sygnalizująca za‐
kończenie programu zacznie migać.
2. Zwolnić przycisk wyboru/anulowania pro‐
gramu, aby anulować program mycia.
W tym momencie można wykonać następu‐
jące czynności:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Ustawić nowy program zmywania.
Przed ustawieniem nowego programu zmy‐
wania należy napełnić dozownik detergen‐
tem.
Przerywanie programu mycia
Otworzyć drzwi.
• Program zostanie zatrzymany.
Zamknąć drzwi.
• Program zostanie wznowiony od momen‐
tu, w którym został przerwany.
• Urządzenie zatrzyma się automatycznie.
• Wygenerowane zostały sygnały dźwięko‐
we zakończenia programu.
1. Otworzyć drzwi.
– Zaświeci się lampka kontrolna sygnali‐
zująca zakończenie programu.
– Lampka kontrolna programu pozostaje
włączona.
2. Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
3. W celu osiągnięcia lepszych wyników su‐
szenia, przed wyjęciem naczyń pozosta‐
wić drzwi uchylone na kilka minut.
Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki pocze‐
kać aż wystygną. Gorące naczynia łatwo ule‐
gają uszkodzeniu.
Wyjmowanie naczyń
• W pierwszej kolejności wyjmować naczy‐
nia z dolnego kosza, a następnie z górne‐
go.
• Na bokach i na drzwiach urządzenia może
występować woda. Stal nierdzewna styg‐
nie szybciej niż naczynia.
Zakończenie programu zmywania
Urządzenie można wyłączyć, gdy:
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
czyszczenia należy wyłączyć
urządzenie.
Czyszczenie filtrów
Ważne! Nie używać urządzenia bez filtrów.
Upewnić się, że filtry są prawidłowo
zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja
filtrów spowoduje niezadowalające wyniki
mycia oraz uszkodzenie urządzenia.
1
2
Dokładnie wyczyś‐
cić filtry A, B i C pod
bieżącą wodą.
47
Ważne! Nie wyjmować ramion
natryskowych.
Jeżeli otwory w ramionach natryskowych
ulegną zatkaniu, usunąć zabrudzenia za po‐
mocą patyczka do koktajlu.
Czyszczenie zewnętrzne
4
3
Aby wyjąć filtry B i C, Wyjąć płaski filtr A z
obrócić rączkę o
dolnej części urzą‐
około 1/4 obrotu w dzenia.
kierunku przeciw‐
nym do ruchu wska‐
zówek zegara.
Zewnętrzne powierzchnie urządzenia i panel
sterowania czyścić zwilżoną, miękką szmat‐
ką. Używać wyłącznie neutralnych środków
do czyszczenia. Nie używać materiałów
ściernych, myjek do szorowania ani rozpusz‐
czalników (aceton, trichloroetylen itp.).
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Uwaga! Nie instalować urządzenia w
miejscach, w których temperatura jest
niższa niż 0°C. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia
wywołane przez mróz.
Jeśli nie ma innej możliwości, opróżnić urzą‐
dzenie i zamknąć drzwi. Odłączyć wąż do‐
prowadzający wodę i usunąć z niego wodę.
5
Umieścić system fil‐
trów na swoim
miejscu. Aby zablo‐
kować układ, obró‐
cić uchwyt w kierun‐
ku zgodnym z ru‐
chem wskazówek
zegara, aż do zablo‐
kowania.
Co zrobić, gdy…
Urządzenie nie uruchamia się lub zatrzymuje
się podczas pracy.
W razie wystąpienia problemów, należy naj‐
pierw spróbować samodzielnie znaleźć roz‐
wiązanie. Jeżeli nie można znaleźć rozwią‐
zania, należy skontaktować się ze sprzedaw‐
cą lub lokalnym autoryzowanym serwisem.
48
Uwaga! Wyłączyć urządzenie przed
przeprowadzeniem następujących
zalecanych działań korygujących.
Kod błędu i nieprawidłowe dzia‐
łanie
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Ciągłe miganie kontrolki trwa‐
jącego programu
• Słyszalny przerywany sygnał
dźwiękowy
• 1 mignięcie kontrolki sygnali‐
zującej zakończenie progra‐
mu
Urządzenie nie napełnia się wo‐
dą
.
• Zawór wody jest zablokowany lub zatkany osadem
kamienia.
Wyczyścić zawór wody.
• Zamknięty zawór wody.
Otworzyć zawór wody.
• Zablokowany filtr w wężu doprowadzającym wodę.
Wyczyścić filtr.
• Nieprawidłowe połączenie węża doprowadzającego
wodę. Wąż może być zagięty lub przygnieciony.
Upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.
• Ciągłe miganie kontrolki trwa‐
jącego programu
• Słyszalny przerywany sygnał
dźwiękowy
• 2 mignięcia kontrolki sygnali‐
zującej zakończenie progra‐
mu
Urządzenie nie odpompowuje
wody.
• Zatkane rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka.
Wyczyścić rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka.
• Nieprawidłowe połączenie węża spustowego. Wąż
może być zagięty lub przygnieciony.
Upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.
• Ciągłe miganie kontrolki trwa‐
jącego programu
• Słyszalny przerywany sygnał
dźwiękowy
• 3 mignięcia kontrolki sygnali‐
zującej zakończenie progra‐
mu
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem
• Zamknąć dopływ wody i skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Program nie uruchamia się
• Drzwi urządzenia nie są zamknięte.
Zamknąć drzwi.
• Wtyczka przewodu zasilającego nie jest włożona do
gniazdka.
Włożyć wtyczkę do gniazdka.
• Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji elek‐
trycznej.
Wymienić bezpiecznik.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Pro‐
gram zostanie wznowiony od momentu, w
którym został przerwany. Jeżeli problem wy‐
stąpi ponownie, skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Poniższe dane są niezbędne dla serwisu,
aby pomoc była szybka i odpowiednia:
• Model (Mod.)
• Numer produktu (PNC)
• Numer seryjny (S.N.)
49
Informacje te znajdują się na tabliczce zna‐
mionowej.
W tym miejscu można zapisać wymagane
dane:
Nazwa modelu: ..........
Numer produktu: ..........
Numer seryjny: ..........
Efekty mycia nie są zadowalające
Naczynia nie są czyste
• Wybrano program mycia nieodpowiedni do rodzaju naczyń
lub zabrudzenia.
• Kosze są załadowane nieprawidłowo, przez co woda nie
dochodzi do wszystkich powierzchni.
• Ramiona natryskowe nie obracają się swobodnie w wyniku
nieprawidłowego rozmieszczenia naczyń.
• Zabrudzone lub nieprawidłowo zainstalowane filtry.
• Zbyt mała ilość lub brak detergentu.
Osad kamienia na naczy‐
niach
• Pusty zbiornik na sól.
• Nieprawidłowo Ustawiony poziom zmiękczania wody.
• Pokrywka zbiornika na sól nie jest prawidłowo dokręcona.
Naczynia są mokre i ma‐
towe
• Nie użyto płynu nabłyszczającego.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Smugi, mętne plamy lub
niebieskawa powłoka na
szklankach i naczyniach
• Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
Wyschnięte ślady kropel
wody na szklankach i na‐
czyniach
• Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
• Przyczyną może być rodzaj użytego detergentu.
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość cm
44,6
Wysokość cm
81,8 - 87,8
Głębokość cm
55
Przyłącze elektryczne - Na‐ Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego są podane
pięcie - Moc całkowita - Bez‐ na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej
piecznik
krawędzi drzwi zmywarki.
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Pojemność
50
Ilość standardowych nakryć
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
9
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Użyte materiały opakowaniowe są przyjazne
dla środowiska i nadają się do przetworze‐
nia. Elementy plastikowe można zidentyfiko‐
wać na podstawie oznaczeń, np. >PE<,
>PS< itd. Opakowanie należy wyrzucić do
właściwego pojemnika w instytucjach zajmu‐
jących się utylizacją odpadów.
Ostrzeżenie! Aby poddać urządzenie
utylizacji, wykonać poniższe czynności:
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Odciąć i usunąć przewód zasilający z
wtyczką.
• Usunąć zatrzask drzwi. Zapobiega to za‐
trzaśnięciu się dzieci wewnątrz urządzenia
i zagrożeniu ich życia.
Instalacja
Ostrzeżenie! Upewnić się, że podczas
instalacji wtyczka przewodu
zasilającego jest wyjęta z gniazdka.
Ważne! Przestrzegać instrukcji zawartych
na dołączonym szablonie w celu:
• zmontowania urządzenia,
• instalacji panelu meblowego,
• podłączenia doprowadzenia i spustu wo‐
dy.
Urządzenie zainstalować pod blatem (bla‐
tem kuchennym lub zlewozmywakiem).
W razie konieczności dokonania naprawy,
urządzenie musi być łatwo dostępne dla ser‐
wisanta.
Ustawić urządzenie w pobliżu źródła i odpły‐
wu wody.
Dla wentylacji zmywarki wystarczą otwory na
wąż doprowadzający wodę, wąż spustowy i
przewód zasilający.
Zmywarka ma w regulowane nóżki, umożli‐
wiające regulację wysokości.
Podczas ustawiania urządzenia upewnić się,
że wąż doprowadzający wodę, wąż spusto‐
wy i przewód zasilający nie są zagięte lub
przygniecione.
Mocowanie urządzenia do sąsiednich
szafek
Upewnić się, że blat, pod którym ma być za‐
instalowane urządzenie, jest stabilnie umo‐
cowany (sąsiadujące urządzenia kuchenne,
szafki, ściana).
Poziomowanie urządzenia
Należy zadbać o wypoziomowanie urządze‐
nia, aby drzwi były szczelne i zamykały się
prawidłowo. Jeżeli urządzenie jest prawidło‐
wo wypoziomowane, drzwi nie zahaczają o
boki obudowy. Jeżeli nie można prawidłowo
zamknąć drzwi, należy wkręcać lub wykrę‐
cać regulowane nóżki, aż urządzenie zosta‐
nie wypoziomowane.
51
Podłączenie do sieci wodociągowej
Wąż doprowadzający wodę
Podłączyć urządzenie do wody ciepłej
(maks. 60°) lub zimnej.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przy po‐
mocy alternatywnych źródeł energii, które są
bardziej przyjazne środowisku (np. kolektory
słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrow‐
nie wiatrowe), można użyć jej do zasilania
urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
Podłączyć wąż doprowadzający wodę do za‐
woru z zewnętrznym gwintem 3/4".
Uwaga! Nie używać węży
połączeniowych ze starych urządzeń.
Ciśnienie wody musi zawierać się w wyzna‐
czonym zakresie (rozdział "Dane technicz‐
ne"). Upewnić się, że lokalny zakład wodo‐
ciągowy zapewnia odpowiednie ciśnienie
wody.
Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę
nie jest zagięty, przygnieciony ani zaplątany.
Poluzować nakrętkę i skierować wąż w lewo
lub w prawo odpowiednio do wymagań in‐
stalacji. Szczelnie dokręcić nakrętkę, aby za‐
pobiec wyciekom wody.
Ostrzeżenie!
Niebezpieczne
napięcie
Zachować ostrożność podczas podłączania
węża doprowadzającego wodę:
• Nie wkładać węża doprowadzającego wo‐
dę ani zaworu bezpieczeństwa do wody.
• W razie uszkodzenia węża doprowadzają‐
cego wodę lub zaworu bezpieczeństwa,
natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu za‐
silającego z gniazdka.
• Wąż doprowadzający wodę z zaworem
bezpieczeństwa może być wymieniany
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
Wąż spustu wody
max 85 cm
Wąż doprowadzający wodę z zaworem
bezpieczeństwa
Wąż doprowadzający wodę ma podwójne
ściany, między którymi biegnie przewód za‐
silający zawór bezpieczeństwa. Wąż dopro‐
wadzający wodę jest pod ciśnieniem tylko
podczas przepływu wody. Jeżeli wystąpi wy‐
ciek z węża doprowadzającego wodę, zawór
bezpieczeństwa przerywa dopływ wody.
max 400 cm
Uwaga! Nie podłączać urządzenia do
rur nowych lub nieużywanych przez
długi okres czasu. Wypuszczać wodę przez
kilka minut, a następnie podłączyć wąż
doprowadzający wodę.
min 40 cm
1
Wąż spustowy pod‐
łączyć do rozgałę‐
zienia syfonu zle‐
wozmywaka.
3
52
2
4
Średnica wewnętrzna nie może być mniejsza
niż średnica węża.
Usunąć plastikową membranę (A) przed
podłączeniem węża spustowego do syfonu
pod zlewem. Jeżeli membrana nie zostanie
całkowicie usunięta, gromadzące się resztki
jedzenia mogą spowodować powstanie blo‐
kady w rozgałęzieniu syfonu.
Uwaga! Upewnić się, że połączenia
wody są szczelne, aby uniknąć
wycieków.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprzestrzegania wskazówek
bezpieczeństwa.
Uziemić urządzenie zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa.
Upewnić się, że napięcie znamionowe i moc
podane na tabliczce znamionowej są zgodne
z napięciem i obciążalnością lokalnej
instalacji zasilającej.
Używać wyłącznie prawidłowo
zainstalowanego gniazdka z uziemionym
stykiem ochronnym.
Nie używać rozgałęziaczy, łączników ani
przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
Nie wymieniać samodzielnie przewodu
zasilającego. Skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Nie ciągnąć za przewód zasilający w celu
odłączenia urządzenia. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
53
Obsah
Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Umývacie programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Používanie spotrebiča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nastavenie zmäkčovača vody _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Používanie soli do umývačky riadu _ _ _ _ _ _ _ _
Používanie leštidla _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vkladanie jedálenského príboru a riadu _ _ _ _ _
Používanie umývacieho prostriedku _ _ _ _ _ _ _
54
55
57
58
58
59
60
60
62
Výber a spustenie umývacieho programu _ _ _ _
Ošetrovanie a čistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čo robiť, keď... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrana životného prostredia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inštalácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pripojenie na vodovodné potrubie _ _ _ _ _ _ _ _
Zapojenie do elektrickej siete _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
63
63
64
66
66
67
67
68
Zmeny vyhradené
Bezpečnostné pokyny
V záujme vašej bezpečnosti a správnej činnosti
spotrebiča si pred jeho inštaláciou a používaním
spotrebiča prečítajte tento návod na používanie. Návod
musí ostať so spotrebičom aj v prípade presťahovania
alebo predaja inej osobe. Používatelia musia poznať
spôsob obsluhy a bezpečnostné opatrenia pri používaní spotrebiča.
Správne používanie
• Spotrebič je určený výhradne na používanie v domácnosti.
• Spotrebič používajte výhradne na umývanie riadu,
ktorý je vhodný na umývanie v umývačke.
• Do spotrebiča nepridávajte žiadne rozpúšťadlá.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
• Nože a všetky ostré a špicaté predmety vkladajte do
košíka na príbor hrotmi dolu. Ak nie, uložte ich vodorovne do vrchného koša.
• Používajte iba značkové prípravky pre umývačky
riadu (umývací prostriedok, soľ, oplachovací prípravok).
• Ak otvoríte dvierka, kým je spotrebič v činnosti, môže uniknúť horúca para. Hrozí nebezpečenstvo popálenia pokožky.
• Riad z umývačky riadu nevyberajte, kým sa neukončí umývací program.
• Po ukončení umývacieho programu vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil.
• Spotrebič smie opravovať výhradne autorizovaný
servisný technik. Používajte výhradne originálne náhradné diely.
54
• Spotrebič neopravujte sami, aby ste predišli zraneniam a poškodeniu spotrebiča. Vždy volajte miestne
servisné stredisko.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so
zníženými fyzickou, zmyslovou alebo rozumovou
spôsobilosťou, ani osoby, ktoré nemajú dostatok
skúseností a poznatkov o obsluhe spotrebiča. Musia
byť pod dozorom alebo musia byť poučené o správnej obsluhe osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu umývacieho prostriedku, aby ste predišli popáleninám
očí, úst alebo hrdla.
• Vodu z umývačky riadu nepite. Zvyšky umývacieho
prostriedku môžu ostať v spotrebiči.
• Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka spotrebiča vždy zatvorené, aby ste predišli úrazom a
aby ste nezakopli o dvierka.
• Na otvorené dvierka si nesadajte, ani na ne nestúpajte.
Bezpečnosť detí
• Tento spotrebič smú používať iba dospelé osoby.
Na deti dohliadajte, aby sa spotrebičom nehrali.
• Všetky baliace materiály uskladňujte mimo dosahu
detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
• Všetky umývacie a prídavné prostriedky uskladňujte
na bezpečnom mieste. Nedovoľte deťom, aby sa
dotýkali umývacích prostriedkov.
• Keď sú dvierka umývačky riadu otvorené, nedovoľte, aby sa k nej priblížili deti.
Inštalácia
• Skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil.
Poškodený spotrebič nezapájajte. Ak je to potrebné,
zavolajte dodávateľa.
• Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály.
• Elektrické zapojenie smie vykonať výhradne kvalifikovaný pracovník.
• Zapojenie k vodovodnej sieti smie vykonať výhradne
kvalifikovaný pracovník.
• Na tomto výrobku nesmiete urobiť technické úpravy,
ani ináč ho modifikovať. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.
• Spotrebič nepoužívajte:
– ak je poškodený prívodný elektrický kábel alebo
vodné hadice,
– ak je poškodený ovládací panel, pracovná plocha
alebo oblasť sokla tak, že je možný prístup k vnútorným častiam spotrebiča.
Zavolajte miestne servisné stredisko.
• Steny umývačky riadu nikdy nesmiete prevŕtať, aby
sa nepoškodili hydraulické alebo elektrické časti.
Varovanie Dôsledne dodržiavajte pokyny o
elektrickom a vodovodnom zapojení.
Ovládací panel
1
2
3
4
Tlačidlo Zap/Vyp
Tlačidlo výberu/zrušenia programu /(Cancel)
Kontrolky
Kontrolka programu svieti
Kontrolky
Kontrolka sa rozsvieti po skončení umývacieho programu. Pomocné funkcie:
• Úroveň zmäkčovača vody.
• Aktivácia/deaktivácia zvukových signálov.
• Alarm pri chybnej funkcii spotrebiča.
55
Kontrolky
1)
Kontrolka sa rozsvieti, keď treba doplniť dávkovač soli.
Pozri kapitolu "Používanie soli do umývačky riadu".
Kontrolka soli môže svietiť naďalej niekoľko hodín, nemá však nežiaduce účinky na prevádzku spotrebiča.
1) Kontrolka zhasne, keď prebieha umývací program.
Tlačidlo Nastavenie/zrušenie programu
Zvukové signály
Tlačidlo Nastavenie/zrušenie programu používajte na
tieto účely:
• Nastavenie umývacieho programu. Pozri kapitolu
'Nastavenie a spustenie umývacieho programu'.
• Nastavenie zmäkčovača vody. Pozri kapitolu 'Nastavenie zmäkčovača vody'.
• Deaktivovanie/aktivovanie zvukových signálov. Pozri časť 'Zvukové signály'.
• Na zrušenie prebiehajúceho umývacieho programu.
Pozri kapitolu 'Nastavenie a spustenie umývacieho
programu'.
Môžete počuť zvukový signál:
• Na konci umývacieho programu.
• Pri chybnej funkcii spotrebiča.
Aktivácia zvukových signálov je nastavená z výroby.
Pri deaktivovaní zvukových signálov postupujte takto:
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia a zrušenia
programu, kým sa nerozbliká kontrolka programu
A a nerozsvieti kontrolka programu B.
4. Znova stlačte tlačidlo nastavenia alebo zrušenia
programu.
– Kontrolka programu A sa rozsvieti.
– Kontrolka programu B začína blikať.
5. Počkajte, kým kontrolka programu A nezhasne.
– Kontrolka programu B naďalej bliká.
– Kontrolka skončenia programu sa rozsvieti.
Zvukové signály sú aktivované.
6. Znova stlačte tlačidlo nastavenia alebo zrušenia
programu.
– Kontrolka skončenia programu zhasína.
Zvukové signály sú deaktivované.
7. Vypnite spotrebič na uloženie operácie.
Pri aktivovaní zvukových signálov postupujte takto:
1. Vykonajte hore uvedený postup, kým sa nerozsvieti kontrolka skončenia programu.
Nastavovací režim
Spotrebič je v nastavovacom režime, ak sú všetky kontrolky programu zhasnuté a bliká kontrolka skončenia.
Spotrebič musí byť v nastavovacom režime na tieto
operácie:
– Na nastavenie umývacieho programu.
– Na nastavenie úrovne zmäkčovača vody.
– Na deaktivovanie/aktivovanie zvukových signálov.
Ak svieti kontrolka programu, zrušte program a vráťte
sa späť do nastavovacieho režimu. Pozri kapitolu 'Nastavenie a spustenie umývacieho programu'.
Kontrolky programu A a B
Okrem výberu príslušného umývacieho programu; tieto
kontrolky majú pomocné funkcie:
• Úprava úrovne zmäkčovača vody.
• Deaktivácia/aktivácia zvukových signálov.
56
Umývacie programy
Umývacie programy
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Popis programu
Intenzívny
65°
Silno znečistený
Porcelán, príbor, hrnce a panvice
Predumytie
Hlavné umývanie do 65 °C
2 opláchnutia počas programu
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Normálny
65°
Bežne znečistený
Porcelán a príbor
Predumytie
Hlavné umývanie do 65 °C
2 opláchnutia počas programu
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Rýchly 1)
65° A 30'
Bežné alebo mierne
znečistenie
Porcelán a príbor
Hlavné umývanie do 65 °C
Záverečné oplachovanie
Eko 2)
50°
Bežne znečistený
Porcelán a príbor
Predumytie
Hlavné umývanie do 50 °C
1 opláchnutie počas programu
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Predumytie
Akýkoľvek
Čiastočná náplň
(doplní sa neskôr v
ten istý deň).
1 studené opláchnutie (predchádza
zaschnutiu zvyškov jedál).
Pri tomto programe netreba používať
umývací prostriedok.
1) Ide o veľmi vhodný program na denné umývanie čiastočne naplnenej umývačky. Ideálny program na uspokojenie potrieb 4člennej rodiny, ktorá potrebuje umyť iba riad a príbor použité pri raňajkách a večeri.
2) Testovací program pre skúšobne. Údaje o testovacom programe nájdete v samostatnom popise.
Údaje o spotrebe
Program
Doba (v minútach)
Elektrická energia (v kWh)
Voda (v litroch)
Intenzívny
65°
110 - 120
1,5 - 1,7
18 - 20
Normálny
65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Rýchly
65° A 30'
30
0,8
8
Eko
50°
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Predumytie
11
0,1
5
57
Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia
v elektrickej sieti a množstvo riadu.
Používanie spotrebiča
Pri každom kroku procedúry dodržiavajte nasledujúce
pokyny:
1. Skontrolujte, či úroveň zmäkčovača vody je vhodná pre tvrdosť vody vo vašej oblasti. Podľa potreby
nastavte zmäkčovač vody.
2. Naplňte zásobník vody soľou pre umývačky riadu.
3. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
4. Do umývačky riadu vložte príbor a riad na umývanie.
5. Nastavte správny umývací program pre druh náplne a znečistenie.
6. Naplňte zásobník na umývací prostriedok správnym množstvom prostriedku.
7. Zapnite umývací program.
Ak používate tabletový umývací prostriedok, pozrite kapitolu 'Používanie umývacieho prostriedku'.
Nastavenie zmäkčovača vody
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály a soli z privádzanej vody. Minerály a soli môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosť spotrebiča.
Tvrdosť vody sa meria v príslušných stupniciach:
• Nemecké stupne (dH°).
• Francúzske stupne (°TH).
• mmol/l (milimóly na liter - medzinárodná jednotka
tvrdosti vody).
• Clark.
Zmäkčovač vody nastavte podľa tvrdosti vody vo vašej
oblasti. Podľa potreby zavolajte služby dodávateľa vody.
Tvrdosť vody
Nastavenie tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clark
ručne
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Netreba používať soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť manuálne alebo elektronicky.
Ručné nastavenie
Spotrebič je z výroby nastavený na polohu 2.
58
1
2
Prepínač prepnite do polohy 1 alebo 2.
Elektronická úprava
Zmäkčovač vody je z výroby nastavený na úroveň
5.
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia alebo zrušenia programu.
4. Pustite tlačidlo nastavenia alebo zrušenia programu, keď sa kontrolka programu A rozbliká a kontrolka programu B sa rozsvieti.
5. Počkajte, kým kontrolka programu B nezhasne.
– Kontrolka programu A začína blikať.
– Kontrolka skončenia programu začína blikať.
6. Raz stlačte tlačidlo nastavenia alebo zrušenia programu.
– Kontrolka programu A začína blikať.
– Nastavovacia funkcia zmäkčovača vody je aktivovaná.
– Kontrolka skončenia bliká, čím indikuje úroveň
zmäkčovača vody.
Príklad: 5 bliknutí, pauza, 5 bliknutí, pauza,
atď... = úroveň 5.
7. Na zvýšenie úrovne zmäkčovača vody stlačte raz
tlačidlo nastavenia alebo zrušenia programu.
8. Stlačením tlačidla Zap/Vyp túto operáciu uložíte.
Používanie soli do umývačky riadu
Pozor Používajte iba soľ do umývačky riadu.
Nevhodné typy soli pre umývačky riadu by mohli
spôsobiť poškodenie zmäkčovača vody.
1
2
3
Dávkovač soli naplňte 1
litrom vody (iba pred prvým uvedením do činnosti).
5
4
6
59
Je normálne, že pri plnení soľou z dávkovača soli
vyteká voda.
Presvedčite sa, že mimo dávkovača soli sa nenachádza ani zrnko soli. Soľ, ktorá zostane na
povrchu nádrže, môže po určitom čase poškodiť nádrž.
Odporúča sa okamžite po naplnení zásobníka na soľ
spustiť umývací program. Predíde sa tak korózii spôsobenej rozsypanou soľou.
Keď zmäkčovač vody elektronicky nastavíte na úroveň
1, kontrolka soli nebude svietiť.
Používanie leštidla
Pozor Používajte výhradne značkové leštidlo pre
umývačky riadu.
Doplňujte ho vtedy, keď
je indikátor leštidla ( B)
priezračný.
Pri plnení dávkovača leštidla leštidlom postupujte podľa týchto krokov:
5
1
2
Pozor Do dávkovača leštidla nedávajte iné
výrobky (napr. prostriedok na čistenie umývačky
riadu, tekutý umývací prostriedok). Hrozí riziko
poškodenia spotrebiča.
Úprava dávkovania leštidla
3
4
Dávkovač leštidla je z výroby nastavený na polohu 4.
Ak chcete zvýšiť alebo
znížiť dávkovanie, riaďte
sa kapitolou "Čo robiť,
ak ..."
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Užitočné rady a tipy
Pozor Spotrebič používajte výhradne na
umývanie riadu v domácnosti vhodného na
umývanie v umývačke.
Spotrebič nepoužívajte na umývanie predmetov, ktoré
pohlcujú vodu (špongie, handry a pod.).
• Pred vložením riadu a príboru do umývačky riadu
vykonajte tieto kroky:
– Odstráňte všetky zvyšky potravín a hrubú špinu.
60
– Zmäkčite priláleniny na panviciach.
• Pri vkladaní príboru a riadu vykonajte nasledujúce
kroky:
– Vložte duté predmety (napr. šálky, poháre a panvice) otvorom smerom dolu.
– Skontrolujte, či sa voda nehromadí v nádobe alebo na dne.
– Dávajte pozor, aby jednotlivé kusy neboli vložené
do seba.
– Dávajte pozor, aby riad a príbor nezakrývali iné
kusy riadu.
– Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedotýkali.
– Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Na plastových predmetoch a panviciach s teflónom
sa môžu udržiavať kvapky vody. Plastové predmety
sa neosušia tak dobre ako porcelánový alebo antikorový riad.
• Ľahké predmety vložte do horného koša. Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
Pozor Pred spustením umývacieho programu
skontrolujte, či sa umývacie ramená môžu voľne
otáčať.
Varovanie Po naložení alebo vyložení riadu vždy
zatvorte dvierka. Otvorené dvierka môžu byť
nebezpečné.
2
1
Použite mriežku na príbor. Ak rozmery príborov
nedovoľujú použiť mriežku, vyberte ju.
1
2
Riad ukladajte tak, aby Pri vysokom riade držiasa voda dostala ku všet- ky šálok vyklopte.
kým povrchom.
Nastavenie výšky horného koša
Ak dávate veľké taniere do spodného koša, najprv presuňte horný kôš do hornej polohy.
Varovanie Nastavte výšku pred naložením
horného koša.
Maximálna výška riadu:
1
Servírovací riad a veľké
pokrievky ukladajte okolo okraja spodného koša.
2
horný kôš
spodný kôš
Horná poloha
20 cm
31 cm
Spodná poloha
24 cm
27 cm
61
Uskutočnite tieto kroky na prestavenie koša do hornej
alebo dolnej polohy:
1. Presuňte dorazy prednej lišty (A) von.
2. Vytiahnite kôš von.
3. Prestavte kôš do hornej alebo dolnej polohy.
4. Dorazy prednej lišty (A) vráťte do ich pôvodnej polohy.
1
Pozor Ak je kôš v hornej polohe, neukladajte
šálky na držiaky šálok.
2
Používanie umývacieho prostriedku
Používajte iba umývacie prostriedky (prášok, tekutý alebo tablety) vhodné do umývačiek riadu.
Postupujte podľa pokynov na obale:
• Dávkovanie odporúčané výrobcom.
• Odporúčania pri skladovaní.
Nepoužívajte viac umývacieho prostriedku, ako
je potrebné, ochránite tak životné prostredie.
5
6
Umývacie prostriedky rôznych značiek sa rozpúšťajú v rôznom čase. Niektoré umývacie prostriedky nezaručia dokonalé výsledky umývania pri
krátkych umývacích programoch. Keď používate tabletové umývacie prostriedky, na úplné odstránenie
umývacieho prostriedku používajte dlhé programy.
1
2
4
3
Naplňte dávkovač umý- Pri umývacom programe
vacieho prostriedku ( A) s fázou predumývania
umývacím prostriedkom. pridajte umývací prostriedok aj do priehradky
na predumývanie ( B).
62
Používanie kombinovaných tabliet
umývacieho prostriedku
Tieto tablety obsahujú umývací prostriedok, leštidlo a
soľ do umývačky riadu. Niektoré druhy tabliet môžu
obsahovať aj iné látky
Ak použijete tablety, ktoré obsahujú špeciálnu soľ a
leštidlo, nie je potrebné doplniť zásobníky na soľ a leštidlo. V tomto stave kontrolka leštidla zostáva svietiť,
kým je spotrebič zapnutý.
1. Skontrolujte, či sú tieto tablety vhodné pre tvrdosť
vody vo vašej oblasti. Riaďte sa pokynmi výrobcu.
2. Vyberte si najnižšie nastavenie tvrdosti vody a
dávkovanie leštidla.
Pri neuspokojivých výsledkoch sušenia riadu
1. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
2. Nastavte dávkovanie leštidla do polohy 2.
Opätovné používanie normálneho umývacieho
prostriedku
1. Naplňte zásobník soli a dávkovač leštidla.
2. Upravte nastavenie tvrdosti vody na najvyššiu úroveň.
3. Vykonajte umývací program bez riadu.
4. Zmäkčovač vody nastavte na tvrdosť vody v mieste, kde bývate.
5. Nastavte dávkovanie leštidla.
Výber a spustenie umývacieho programu
Umývací program nastavujte s otvorenými dvermi. Umývací program sa spustí až po zatvorení
dverí. Až do tohto okamihu možno upravovať nastavenia.
Pri nastavovaní a spúšťaní umývacieho programu postupujte takto:
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla nastavenia alebo
zrušenia programu nastavte požadovaný umývací
program. Pozri kapitolu 'Umývacie programy'.
– Kontrolka programu sa rozsvieti.
4. Zatvorte dvierka.
– Umývací program sa spustí automaticky.
Umývací program sa nedá zmeniť počas jeho
priebehu. Zrušte umývací program.
Varovanie Program prerušte alebo zrušte, iba
ak je to naozaj nevyhnutné.
Pozor Pozorne otvorte dvierka. Môže uniknúť
horúca para.
Zrušenie umývacieho programu
1. Stlačte a pridržte pribl. na 3 sekundy tlačidlo nastavenia alebo zrušenia programu.
– Kontrolka programu zhasína.
– Kontrolka programu začína blikať.
2. Po uvoľnení tlačidla nastavenia alebo zrušenia
programu sa umývací program zruší.
Teraz môžete postupovať takto:
1. Vypnite spotrebič.
2. Nastavte nový umývací program.
Pred nastavením nového umývacieho programu naplňte dávkovač umývacieho prostriedku umývacím
prostriedkom.
Prerušenie umývacieho programu
Otvorte dvierka.
• Program sa zastaví.
Zatvorte dvierka.
• Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Koniec umývacieho programu
Spotrebič vypnite za týchto podmienok:
• Spotrebič sa zastaví automaticky.
• Rozoznejú sa zvukové signály skončenia programu.
1. Otvorte dvierka.
– Kontrolka skončenia programu sa rozsvieti.
– Kontrolka programu zostáva zapnutá.
2. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp.
3. Pred vybratím riadu nechajte dvierka niekoľko minút pootvorené, aby bol lepšie uschnutý.
Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad vychladnúť.
Horúci riad sa ľahko poškodí.
Vyberanie naloženého riadu
• Najprv vyberajte riad zo spodného koša, potom z
vrchného koša.
• Na bokoch a v dverách spotrebiča môže byť voda.
Nehrdzavejúca oceľ vychladne rýchlejšie ako taniere.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Pred čistením spotrebič vypnite.
Čistenie filtrov
nainštalované. Nesprávna inštalácia spôsobí
neuspokojivé výsledky umývania a poškodenie
spotrebiča.
Dôležité upozornenie Spotrebič nepoužívajte bez
filtrov. Presvedčite sa, že filtre sú správne
63
Dôležité upozornenie Nevyberajte ostrekovacie
ramená.
Ak sa otvory v ostrekovacích ramenách upchajú, vyberte zvyšky nečistôt koktajlovou paličkou.
Čistenie zvonka
1
2
Filtre A, B a C dokonale
vyčistite pod tečúcou vodou.
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel umývajte vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky, ani rozpúšťadlá (acetón, trichlóretylén a
pod....).
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
Pozor Spotrebič neinštalujte na mieste, kde
teplota môže klesnúť pod 0°C. Výrobca
nezodpovedá za škody spôsobené mrazom.
Ak to nie je možné, spotrebič vyprázdnite a zatvorte
dvierka. Odpojte prívodnú hadicu a vypusťte vodu z
prívodnej hadice.
4
3
Pri vyberaní filtrov B a C Vyberte plochý filter A zo
rukoväť otočte približne spodnej časti spotrebiča.
o 1/4 proti smeru pohybu
hodinových ručičiek.
5
Filtračný systém vložte
späť. Filtračný systém
zaistíte otočením rukoväte v smere pohybu hodinových ručičiek, kým
sa nezaistí v správnej
polohe.
Čo robiť, keď...
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo nezastavuje.
64
V prípade poruchy sa najprv pokúste problém vyriešiť
sami. Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte
predajcu alebo servisné stredisko.
Pozor Pred vykonaním odporúčaných úkonov
na nápravu spotrebič vypnite.
Kód chyby a porucha
Možná príčina a riešenie
• nepretržité blikanie kontrolky prebiehajúceho programu
• prerušovaný zvukový signál
• 1 bliknutie kontrolky ukončenia programu
Do spotrebiča nepriteká voda
.
• Vodovodný ventil je upchaný alebo zanesený vodným kameňom.
Vyčistite vodovodný kohútik.
• Vodovodný ventil je zatvorený.
Otvorte vodovodný ventil.
• Filter v prívodnej hadici je upchaný.
Vyčistite filter.
• Nie je správne pripojená prívodná hadica. Hadica je možno zohnutá alebo stlačená.
Skontrolujte správnosť pripojenia.
• nepretržité blikanie kontrolky prebiehajúceho programu
• prerušovaný zvukový signál
• 2 bliknutia kontrolky ukončenia programu
Spotrebič nevypúšťa vodu.
• Upchané hrdlo výlevky.
Vyčistite hrdlo výlevky.
• Odtoková hadica nie je správne pripojená. Hadica je možno zohnutá alebo stlačená.
Skontrolujte správnosť pripojenia.
• nepretržité blikanie kontrolky prebie- • Zatvorte vodovodný ventil a zavolajte miestne servisné stredisko.
hajúceho programu
• prerušovaný zvukový signál
• 3 bliknutia kontrolky ukončenia programu
Aktivovalo sa zariadenie proti vytopeniu
Program sa nespúšťa
• Nie sú zatvorené dvierka spotrebiča.
Zatvorte dvierka.
• Sieťová zástrčka nie je zasunutá do zásuvky.
Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
• Prepálená poistka v domácej poistkovej skrinke.
Vymeňte poistku.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia. Ak sa chybná funkcia znova
prejaví, obráťte sa na servisné stredisko.
Tieto informácie sú potrebné na rýchle a správne získanie pomoci:
• Model (Mod.)
• Číslo výrobku (PNC)
• Výrobné číslo (S.N.)
Tieto údaje nájdete na výrobnom štítku.
Potrebné údaje napíšte sem:
Popis modelu : ..........
Číslo výrobku : ..........
Výrobné číslo : ..........
65
Výsledky umývania nie sú uspokojivé
Riad nie je čistý
• Nastavený umývací program nie je vhodný pre druh a stupeň znečistenia
riadu.
• Koše nie sú naplnené správne, preto voda nemôže dosiahnuť všetky
povrchy.
• Umývacie ramená sa nemôžu voľne otáčať, pretože im v tom bráni nesprávne uložený riad.
• Filtre sú zanesené alebo nesprávne namontované.
• Použili ste malé množstvo umývacieho prostriedku alebo ste ho zabudli
použiť.
Na riade sú škvrny od vodného
kameňa
• Zásobník soli je prázdny.
• Zmäkčovač vody je nastavený na nesprávnu úroveň.
• Viečko zásobníka soli nie je správne zatvorené.
Riad je vlhký a bez lesku
• Zabudli ste nadávkovať leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
Na pohároch a riade sú šmuhy,
mliečne škvrny alebo modrastý
povlak
• Znížte dávkovanie leštidla.
Na pohároch a riade sú škvrny
od kvapiek vody
• Zvýšte dávkovanie leštidla.
• Príčinou môže byť umývací prostriedok.
Technické údaje
Rozmery
Šírka cm
44,6
Výška cm
81,8 - 87,8
Hĺbka cm
55
Elektrické zapojenie - Napätie Celkový príkon - Poistka
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typovom štítku, ktorý sa
nachádza na vnútornom okraji dvierok umývačky riadu.
Tlak prívodu vody
minimálny
0,5 bar (0,05 MPa)
maximálny
8 bar (0,8 MPa)
Obsah
Súpravy riadu
9
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale, návode
na použitie a záručnom liste znamená, že s výrobkom
sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho
zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
66
zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe
nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný
odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a
zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom
tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej
stránke www.envidom.sk.
Materiály obalov nepoškodzujú životné prostredie a
dajú sa recyklovať. Plastové časti sú označené napr.
>PE<, >PS< a pod. Vhadzujte tieto materiály do príslušných odpadových nádob na recyklovateľný odpad.
Varovanie Pri likvidácii spotrebiča postupujte
nasledovne:
• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Odrežte prívodný elektrický kábel a zástrčku a zlikvidujte ich.
• Zlikvidujte zámok dvierok. Predídete tak tomu, že sa
deti zamknú v spotrebiči a ohrozia tak svoj život.
Inštalácia
Varovanie Presvedčite sa, že počas inštalácie
je zástrčka spotrebiča vytiahnutá z elektrickej
zásuvky.
Dôležité upozornenie Dodržiavajte pokyny na
priloženej šablóne:
• Zabudujte spotrebič.
• Nainštalujte nábytkový panel.
• Pripojte prívod a odtok vody.
Spotrebič nainštalujte pod pracovnú dosku (kuchynskú
pracovnú dosku alebo drez).
Ak je potrebná oprava, spotrebič musí byť ľahko prístupný pre technika.
Spotrebič umiestnite do blízkosti vodovodného ventilu
a odtoku.
Na vetranie umývačky riadu sú potrebné iba otvory na
napúšťanie vody, vypúšťanie vody a na elektrický napájací kábel.
Umývačka riadu má nastavitelné nožičky umožňujúce
nastavenie výšky.
Pri vkladaní spotrebiča sa presvedčite, či prívodná hadica, odtoková hadica a napájací kábel nie sú zlomené
ani stlačené.
Pripevnenie spotrebiča k susedným modulom
Presvedčite sa, že pracovná doska, pod ktorú montujete spotrebič, je bezpečná konštrukcia (susediace kuchynské moduly, skrine, stena).
Úprava vodorovnej polohy spotrebiča
Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe, aby
sa správne zatvárali a dosadali dvierka. Ak spotrebič
nebude vo vodorovnej polohe, dvierka nebudú na bokoch priliehať. Ak sa dvierka nebudú správne zatvárať,
uvoľnite alebo utiahnite nastaviteľné nožičky, kým sa
poloha spotrebiča nevyrovná.
Pripojenie na vodovodné potrubie
Prívodná vodovodná hadica
Spotrebič sa pripojí k rozvodu teplej (max. 60 °) alebo
studenej vody.
Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov
energie, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu
(napr. solárne alebo fotovoltaické panely a veterná
energia), použite prívod horúcej vody na zníženie spotreby energie.
Hadicu pripojte k vodovodnému ventilu s vonkajším
závitom 3/4".
Pozor Nepoužívajte pripojovacie hadice zo
starého spotrebiča.
Tlak vody sa musí nachádzať v určenom rozmedzí
(pozri kapitolu "Technické údaje"). O priemernom tlaku
vo vašej vodovodnej sieti sa informujte v miestnom vodárenskom podniku.
Presvedčite sa, že prívodná hadica nie je zalomená, a
že prívodná vodovodná hadica nie je stlačená ani zamotaná.
Prívodnú hadicu otočte doľava alebo doprava, aby
zodpovedala požiadavkám inštalácie, a zaistite ju aretačnou maticou. Správne namontujte aretačnú maticu,
aby ste predišli únikom vody.
Pozor Spotrebič sa nesmie pripojiť k novým
potrubiam ani potrubiam, ktoré sa dlhší čas
nepoužívali. Nechajte vodu vytekať niekoľko minút a
až potom pripojte Prívodnú hadicu.
67
Vodovodná prívodná hadica s
bezpečnostným ventilom
Prívodná vodovodná hadica je dvojplášťová a má vnútorný napájací kábel a bezpečnostný ventil. Prívodná
vodovodná hadica je pod tlakom iba keď prúdi voda. V
prípade netesnosti Prívodnej hadice bezpečnostný ventil preruší prítok vody.
Varovanie Nebezpečné napätie
3
4
Vnútorný priemer nesmie byť menší ako priemer hadice.
Ak vypúšťaciu vodnú hadicu pripojíte k hrdlu lapača
nečistôt pod výlevkou, odstráňte plastovú membránu
(A). Ak membránu nevyberiete, zvyšky potravín môžu
spôsobiť upchanie hrdla odtokovej hadice.
Pri pripojovaní vodovodnej prívodnej hadice buďte
opatrný:
• Prívodnú hadicu ani bezpečnostný ventil nedávajte
do vody.
• Ak sú prívodná vodovodná hadica alebo bezpečnostný ventil poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku spotrbiča z elektrickej zásuvky.
• Vodovodnú prívodnú hadicu s bezpečnostným ventilom môže vymeniť iba servisné stredisko.
Vypúšťacia hadica
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Odtokovú vodnú hadicu
pripojte k hrdlu výlevky.
2
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nedodržaním bezpečnostných
predpisov.
Spotrebič uzemnite podľa bezpečnostných predpisov.
68
Pozor Presvedčite sa, že vodné spojenia sú
vodotesné, aby nedochádzalo k únikom vody.
Skontrolujte, či sú napätie a príkon uvedené na
výrobnom štítku zhodné s napätím a výkonom siete
napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú
ochrannú zásuvku.
Nepoužívajte rozdvojky, konektory, ani predlžovacie
káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Prívodný elektrický kábel nevymieňajte sami. Zavolajte
servisné stredisko.
Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel prístupný
aj po inštalácii.
Pri odpojení spotrebiča neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte zástrčku.
69
70
71
www.zanussi.com
117981691-00-052009
www.zanussi.com.hr
www.zanussi.cz
www.zanussi.pl
www.zanussi.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising