Zanussi | ZDTS101 | User manual | ZANUSSI ZDTS101 Kasutusjuhend

ZANUSSI ZDTS101 Kasutusjuhend
ET
Kasutusjuhend
Nõudepesumasin
ZDTS 101
2
Sisukord
Ohutusinfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Juhtpaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Pesuprogrammid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Seadme kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Veepehmendaja kasutamine _ _ _ _ _ _ _ 6
Nõudepesusoola kasutamine _ _ _ _ _ _ _ 7
Loputusabi kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Söögiriistade ja nõude paigutamine _ _ _ 9
Pesuaine kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Pesuprogrammi valimine ja
käivitamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Puhastus ja hooldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mida teha, kui... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehnilised andmed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jäätmekäitlus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Paigaldamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veeühendus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elektriühendus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11
12
13
15
15
15
16
17
Jäetakse õigus teha muutusi
Ohutusinfo
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks
õiget kasutamist lugege kasutusjuhend
hoolikalt läbi, enne kui paigaldate seadme ja
kasutate seda esimest korda. Hoidke need
juhised alati masina juures, ka siis, kui muu‐
date selle asukohta või müüte masina maha.
Kasutajad peavad olema hästi tuttavad ma‐
sina töö ja ohutusfunktsioonidega.
Õige kasutamine
• See masin on ettenähtud ainult koduseks
kasutamiseks.
• Kasutage masinat ainult nende majapida‐
mistarvikute puhastamiseks, mida võib
nõudepesumasinas pesta.
• Ärge pange masinasse lahusteid, kuna
need võivad plahvatada.
• Pange noad ja kõik teravate otstega ese‐
med söögiriistade korvi teravad otsad suu‐
natud alla. Vastasel korral asetage need
horisontaalselt ülemisse korvi.
• Kasutage ainult nõudepesumasinatele so‐
bivaid tooteid (pesuaineid, sool ja loputus‐
vahend).
• Kui avate ukse ajal, mil masin töötab, võib
välja paiskuda kuuma auru ja sellega
kaasneb naha põletamise oht.
• Ärge võtke nõusid masinast välja enne pe‐
suprogrammi lõppu.
• Kui pesuprogramm on lõppenud, võtke toi‐
tepistik pistikupesast välja ja sulgege vee‐
kraan.
2
• Masinat tohib remontida ainult volitatud
hooldustehnik. Kasutage ainult originaal‐
varuosi.
• Vigastuste ja masina kahjustamise välti‐
miseks ärge parandage masinat ise. Pöör‐
duge alati kohalikku teeninduskeskusse.
Üldine ohutus
• Isikud (sh lapsed), kellel on vähenenud
füüsilised, sensoorsed, vaimsed võimed
või kellel puuduvad vastavad kogemused
ja teadmised, ei tohi masinat kasutada. Kui
nad masinaga töötavad, peab nende üle
teostama järelvalvet isik, kes vastutab
nende turvalisuse eest.
• Järgige nõudepesumasina pesuaine toot‐
ja juhiseid, et vältida silmade, suu ja kõri
põletamist.
• Ärge jooge nõudepesumasina vett. Pe‐
suainejäägid võivad masinasse jääda.
• Vigastuste vältimiseks ning et mitte komis‐
tada vastu avatud ust, pange uks alti kinni,
kui te masinat ei kasuta.
• Ärge istuge ega seiske lahtisel uksel.
Lapseohutus
• Seda masinat tohivad kasutada ainult täis‐
kasvanud. Laste üle peab olema järelval‐
ve, veendumaks, et nad ei mängiks masi‐
naga.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaama‐
tus kohas. Lämbumisoht.
• Hoidke kõiki pesuaineid kindlas kohas. Är‐
ge lubage lastel pesuaineid puutuda.
• Hoidke lapsed masinast eemal, kui uks on
lahti.
Paigaldamine
• Veenduge, et masinal ei ole transpordi‐
kahjustusi. Ärge ühendage defektset ma‐
sinat. Vajadusel pöörduge tarnija poole.
• Enne esimest kasutamist eemaldage kogu
pakend.
• Elektriühenduse peab teostama kvalifit‐
seeritud ja pädev isik.
• Torutöödö peab teostama kvalifitseeritud
ja pädev isik.
• Ärge muutke spetsifikatsioone ega tehke
toote juures muudatusi. Vigastusoht ja ma‐
sina kahjustamise oht.
• Ärge kasutage masinat:
– kui toitekaabel või veevoolikud on de‐
fektsed,
– kui juhtpaneel, tööpind või sokli piirkond
on kahjustatud, nii et masina sisemusele
on võimalik ligi pääseda.
Võtke ühendust kohaliku teeninduskesku‐
sega, kust saate edasisi juhiseid.
• Ärge puurige masina külgedesse auke,
vältimaks hüdrauliliste ja elektriliste kom‐
ponentide kahjustamist.
Hoiatus Järgige tähelepanelikult elektrija veeühendust puudutavaid juhiseid.
Juhtpaneel
1
2
3
4
Sisse/välja nupp
Programmi valiku/tühistamise nupp /(Cancel)
Märgutuled
Programmi märgutuled
3
Märgutuled
Märgutuli süttib, kui pesuprogramm on lõp‐
penud. Lisafunktsioonid:
• Veepehmendi tase.
• Helisignaalide aktiveerimine/deaktiveeri‐
mine.
• Alarm masina rikke korral.
1)
Märgutuli süttib, kui soolakonteinerisse tuleb
soola panna. Vt ptk 'Nõudepesumasina soo‐
la kasutamine'.
Soolal märgutuli võib põleda mitu tundi, kuid
see ei kahjusta masina toimimist.
1) Kui pesuprogramm käib, siis märgutuli ei põle.
Programmi valiku/tühistamise nupp
Kasutage programmi valiku/tühistamise nup‐
pu järgmisteks toiminguteks:
• Pesuprogrammi valimine. Vt ptk 'Pesupro‐
grammi seadistamine ja käivitamine'.
• Veepehmendi seadistamine. Vt ptk 'Vee‐
pehmendi seadistamine'.
• Helisignaalide aktiveerimine/deaktiveeri‐
mine. Vt alajaotust 'Helisignaalid'.
• Käimasoleva pesuprogrammi tühistami‐
seks. Vt ptk 'Pesuprogrammi seadistamine
ja käivitamine'.
Seaderežiim
Masin on seaderežiimis, kui ei põle ühegi
programmi märgutuli ning lõpu märgutuli vil‐
gub.
Masin peab olema seaderežiimis järgmis‐
teks toiminguteks:
– Pesuprogrammi valimine.
– Veepehmendi taseme seadistamine.
– Helisignaalide aktiveerimine/deaktiveeri‐
mine.
Kuiu programmi märgutuli põleb, tühistage
programm seaderežiimi tagasipöördumi‐
seks. Vt ptk "Pesuprogrammi seadistamine
ja käivitamine".
Programmi märgutuled A ja B
Lisaks vastava pesuprogrammi valimisele on
neil tuledel täiendavad funktsioonid:
• Veepehmendi taseme reguleerimine.
4
• Helisignaalide aktiveerimine/deaktiveeri‐
mine.
Helisignaalid
Kuulete helisignaali:
• Pesuprogrammi lõpus.
• Masina rikke korral.
Helisignaalid on tehasepoolselt sisse lülita‐
tud.
Helisignaalide deaktiveerimiseks toimige
järgmiselt:
1. Lülitage masin sisse.
2. Veenduge, et masin on seaderežiimis.
3. Vajutage ja hoidke programmi valiku/tü‐
histamise nuppu, kuni programmi märgu‐
tuli A hakkab vilkuma ja programmi mär‐
gutuli B süttib.
4. Vajutage uuesti programmi valiku/tühis‐
tamise nupule.
– Programmi märgutuli A süttib.
– Programmi märgutuli B hakkab vilku‐
ma.
5. Oodake, kuni programmi märgutuli A kus‐
tub.
– Programmi märgutuli B jääb vilkuma.
– Süttib lõpu märgutuli.
Helisignaalid on aktiveeritud.
6. Vajutage uuesti programmi valiku/tühis‐
tamise nupule.
– Kustub lõpu märgutuli.
Helisignaalid on deaktiveeritud.
7. Toimingu salvestamiseks lülitage masin
välja.
Helisignaalide aktiveerimiseks toimige järg‐
miselt:
1. Korrake ülalkirjeldatud protsesduuri, kuni
märgutuli süttib.
Pesuprogrammid
Pesuprogrammid
Programm
Mustuse aste
Pestavate ese‐
mete tüüp
Programmi kirjeldus
Intensiivne
65°
Tugev mustus
Keraamika, söö‐
giriistad, potid ja
pannid
Eelpesu
Põhipesu kuni 65 °C
2 vaheloputust
Lõpploputus
Kuivatamine
Tavaline
65°
Keskmine mustus
Keraamika ja
söögiriistad
Eelpesu
Põhipesu kuni 65 °C
2 vaheloputust
Lõpploputus
Kuivatamine
Kiirpesu 1)
65° A 30'
Keskmine / kerge
määrdumine
Keraamika ja
söögiriistad
Põhipesu kuni 65 °C
Lõpploputus
Öko 2)
50°
Keskmine mustus
Keraamika ja
söögiriistad
Eelpesu
Põhipesu kuni 50 °C
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
Eelpesu
Kõik
Osaline koormus
(lõpetatakse hil‐
jem samal päe‐
val).
1 külm loputus (vältimaks toi‐
dujääkide kuivamist).
Selle programmi puhul ei ole
pesuaine vajalik.
1) See on parim igapäevane programm kasutamiseks mitte päris täis masina puhul. Ideaalne
neljaliikmelisele perele, kus masinas pestakse ainult hommiku- ja õhtusöögi nõusid ja söögiriistu.
2) Testimisprogramm testimisinstituutide jaoks. Testiandmete jaoks vaadake eraldi kaasasolevat lehte.
Tarbimisväärtused
Programm
Kestus (minutites)
Energiatarbimine
(kWh)
Vesi (l)
Intensiivne
65°
110 - 120
1,5 - 1,7
18 - 20
Tavaline
65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Kiirpesu
65° A 30'
30
0,8
8
5
Programm
Kestus (minutites)
Energiatarbimine
(kWh)
Vesi (l)
Öko
50°
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Eelpesu
11
0,1
5
Veesurve ja temperatuur, elektripinge
kõikumine ja nõude kogus võivad neid
väärtusi mõjutada.
Seadme kasutamine
Vt protseduuri iga etapi kohta vastavaid juhi‐
seid.
1. Kontrollige, kas veepehmendi tase on
teie piirkonna vee kareduse jaoks õige.
Vajadusel määrake veepehmendi.
2. Täitke soolakonteiner nõudepesumasina
soolaga.
3. lisage looputusvahendi jaotajasse lopu‐
tusvahendit.
4. Asetage köögiriistad ja -nõud nõudepe‐
sumasinasse.
5. Määrake nõude tüübile ja määrdumisast‐
mele vastav õige pesuprogramm.
6. Pange pesuaine jagajasse õige kogus
pesuainet.
7. Käivitage pesuprogramm.
Kui te kasutate pesuainetablette, vaa‐
dake osa "Pesuaine kasutamine".
Veepehmendaja kasutamine
Veepehmendi eemaldab veest mineraalid ja
soolald. Mineraalid ja soolad võivad avalda‐
da masina tööle negatiivset mõju.
Vee karedust mõõdetakse ekvivalentskaala‐
des:
• Saksa astmed (dH°),
• Prantsuse astmed (°TH),
• mmol/l (millimooli liitir kohta - vee kareduse
rahvusvaheline ühik),
• Clarke.
Doseerige veepehmendit vastavalt oma piir‐
konna vee karedusele. Vajadusel pöörduge
kohaliku veefirma poole.
Vee karedus
6
Vee kareduse seade
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
käsitsi
elektrooniliselt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
Vee karedus
Vee kareduse seade
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
käsitsi
elektrooniliselt
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Soola ei ole vaja kasutada.
Te peate veepehmendaja määrama nii
käsitsi kui elektrooniliselt.
Käsitsi reguleerimine
Tehases on masin seatud asendile 2.
1
2
Seadke lüliti asendi‐
le 1 või 2.
Elektrooniline reguleerimine
Tehasepoolselt on veepehmendi määratud
tasemele 5.
1. Lülitage masin sisse.
2. Veenduge, et masin on seaderežiimis.
3. Vajutage ja hoidke programmi valiku/tü‐
histamise nuppu.
4. Vabastage programmi valiku/tühistamise
nupp, kuni programmi märgutuli A hak‐
kab vilkuma ja programmi märgutuli B
süttib.
5. Oodake, kuni programmi märgutuli B kus‐
tub.
– Programmi märgutuli A hakkab vilku‐
ma.
– Lõpu märgutuli hakkab vilkuma.
6. Vajutage üks kord programmi valiku/tü‐
histamise nupule.
– Programmi märgutuli A hakkab vilku‐
ma.
– Veepehmendi seadefunktsioon on ak‐
tiveeritud.
– Lõpu märgutuli vilgub osutamaks vee‐
pehmendi tasemele.
Näide: 5 vilkumist, paus, 5 vilkumist,
paus, jne... = tase 5.
7. Vajutage üks kord programmi valiku/tü‐
histamise nupule, et suurendada veepeh‐
mendi taset ühe astme võrra.
8. Toimingu salvestamiseks vajutage sisse/
välja nupule.
Nõudepesusoola kasutamine
Ettevaatust Kasutage ainult
nõudepesumasina soola.
Nõudepesumasinaga sobimatu sool
kahjusstab veepehmendit.
7
1
2
5
6
Soolakonteinerit soolaga täites on nor‐
maalne, et vesi üle voolab.
3
Valage soola kontei‐
nerisse 1 ll vett (ai‐
nult esimest korda).
4
Veenduge, et soola sahtlist väljaspool ei
oleks ühtegi soolatera. Sool, mis jääb
mõneks ajaks paaki, puurib paaki auke. Soo‐
vitatakse alustada pesuprogrammi koheselt
pärast soolakonteineri täitmist. See takistab
korrosiooni tekkimist mahaläinud soola tõttu.
Kui määrate elektrooniliselt veepehmendi ta‐
semeks 1, ei jää soola märgutuli põlema.
Loputusabi kasutamine
Ettevaatust Kasutage ainult
nõudepesumasinatele ette nähtud
loputusvahendit.
Loputusvahendi jagaja täitmiseks toimige
järgmiselt:
3
4
Lisage loputusva‐
hendit, kui indikaa‐
tor ( B) muutub läbi‐
paistvaks.
1
2
5
8
Ettevaatust Ärge valage
loputusvahendi jagajasse muid tooteid
(nt nõudepesumasina puhastusvahendit,
vedelat pesuainet). Masina kahjustamise
oht.
Reguleerige loputusvahendi kogust.
Loputusvahendi te‐
haseseadistus on 4.
Annuse suurenda‐
miseks või vähenda‐
miseks vt alalõiku
'Mida teha, kui...'
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Kasulikke nõuanded ja näpunäited
Ettevaatust Kasutage masinat ainult
nende majapidamistarvikute
puhastamiseks, mida võib
nõudepesumasinas pesta.
Ärge kasutage masinat vett imavate eseme‐
te puhastamiseks (käsnad, lapid jne.).
• Enne söögiriistade ja nõude masinasse
panemist toimige järgmiselt:
– eemaldage kõik toidujäägid ja kogu
praht,
– leotage nõudel olevaid kinnipõlenud toi‐
dujääke.
• Söögiriistu ja nõusid masinasse pannes
toimige järgmiselt:
– õõnsad esemed (nt tassid, klaasid ja
pannid) pange masinasse avaus suuna‐
tud alla,
– veenduge, et vesi ei koguneks kontei‐
nerisse ega sügavale põhja,
– veenduge, et söögiriistad ja nõud ei
oleks üksteise sees,
– veenduge, et söögiriistad ja nõud ei
oleks üksteise peal,
– veenduge, et klaasid ei puutuks vastu
teisi klaase,
– pange väikesed objektid söögiriistade
korvi.
• Plastmassist esemed ja kõrbemiskindla
kattega nõudele kipub jääma veetilkasid.
Plastist esemed ei kuiva nii hästi kui port‐
selanist ja terasest esemed.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed ei liiguks.
Ettevaatust Enne pesuprogrammi
käivitamist veenduge, et pihusti tiivik
saaks vabalt liikuda.
Hoiatus Alatu sulgege uks pärast nõude
sissepanemist või väljavõtmist. Lahtine
uks võib olla ohtlik.
1
Seadke serveeri‐
misnõud ja suured
kaaned ümber alu‐
mise korvi serva.
1
2
2
9
Kasutage söögiriistade resti. Kui söögi‐
riistade mõõtmed ei võimalda resti ka‐
sutada, võtke see ära.
Nõude maksimaalne kõrgus:
Alumien po‐
sitsioon
2
1
Seadke esemed nii, Pikemate esemete
puhul lükake tassi‐
et vesi puudutaks
restid üles.
kõiki pindu.
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
Kui panete suured vaagnad alumisse korvi,
seadke ülemine korv kõigepealt kõrgemale.
Hoiatus Enne ülemise korvi täitmist
reguleerige selle kõrgust.
Nõude maksimaalne kõrgus:
Ülemine po‐
sitsioon
ülemises
korvis
alumises
korvis
20 cm
31 cm
1
ülemises
korvis
alumises
korvis
24 cm
27 cm
2
Ülemise korvi seadmiseks kõrgemale või
madalamale toimige järgmiselt:
1. Tõmmake välja eesmiste juhikute stop‐
perid (A).
2. Tõmmake korv välja.
3. Pange korv ülemisse või alumisse posit‐
siooni.
4. Pange eesmised juhikute stopperid (A)
nende algsesse asendisse.
Ettevaatust Kui korv on ülemises
positsioonis, ärge pange tasse
tassirestidele.
Pesuaine kasutamine
Kasutage ainult nõudepesumasinatele
sobivaid pesuaineid (pulber, vedelik või
tablett).
Järgige pakendil olevaid andmeid:
• tootja annustamissoovitused,
• säilitamissoovitused.
Saastamise vähendamiseks ärge kasu‐
tage pesuainet rohkem kui vaja.
10
1
2
Kombi-pesuainetablettide kasutamine
4
3
Kui kasutate eelpe‐
Täitke pesuaine
sahtel (A) pesuaine‐ su faasiga pesupro‐
grammi, pange eel‐
ga.
pesu pesuaine saht‐
lisse (B) rohkem pe‐
suainet.
5
6
Erinevatel pesuainetel on erinev lahus‐
tumisaeg Mõnede pesuaine tabletid ei
anna lühikeste pesuprogrammidega pari‐
maid tulemusi Et pesuaine täielikult eemal‐
dada, kasutage pesuaine tablettidega pikki
pesuprogramme
Need tabletid sisaldavad pesuainet, loputus‐
vahendit ja pesumasina soola. Mõned sisal‐
davad ka muid aineid
Soola ja loputusvahendit sisaldavate tablet‐
tide kasutamisel ei ole vaja soola ja loputus‐
vahendi dosaatoreid täita. Sellisel juhul jääb
loputusvahendi märgutuli masina töötamise
ajal põlema.
1. Kontrollige ka, kas need tabletid sobivad
teie vee karedusega. Lugege kindlasti
tootja kasutusjuhiseid.
2. Valige kõige madalam vee kareduse sea‐
de ja loputusvahendi annus.
Kui kuivatamistulemused ei rahulda, toimige
järgmiselt
1. Lisage loputusvahendi dosaatorisse lo‐
putusvahendit.
2. Määrata loputusvahendi annus asendis‐
se 2.
Tavalise pesuvahendi kasutamiseks
1. Paigaldage uuesti soola- ja loputusva‐
hendi dosaatorid.
2. Reguleerige veekareduse kõrgeimale ta‐
semele.
3. Käivitage pesuprogramm ilma nõudeta.
4. Doseerige veepehmendit vastavalt oma
piirkonna vee karedusele.
5. Reguleerida loputusvahendi kogust.
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
Määrake pesuprogramm, kui uks on
praokil. Pesuprogramm käivitub alles
siis, kui olete ukse sulgenud. Selle ajani on
võimalik seadistusi muuta.
Pesuprogrammi määramiseks ja käivitami‐
seks toimige järgmiselt:
1. Lülitage masin sisse.
2. Veenduge, et masin on seaderežiimis.
3. Pesuprogrammi määramiseks vajutage
uuesti programmi valiku/tühistamise nu‐
pule. Vt ptk 'Pesuprogrammid'.
– Süttib programmi märgutuli.
4. Sulgege uks.
– Pesuprogramm käivitub automaatselt.
Kui pesuprogramm käib, ei saa pro‐
grammi muuta. Tühistage pesupro‐
gramm.
Hoiatus Katkestage või tühistage
pesuprogramm ainult vajaduse korral.
Ettevaatust Avage uks ettevaatlikult.
Kuum aur võib välja pääseda.
Pesuprogrammi tühistamine
1. Vajutage ja hoidke programmi valiku/tü‐
histamise nuppu u. 3 sekundit.
– Kustub programmi märgutuli.
11
– Lõpu märgutuli hakkab vilkuma.
2. Pesuprogrammi tühistamiseks vabasta‐
ge programmi valiku/tühistamise nupp.
Sel ajal saab sooritada järgmised toimingud:
1. Lülitada masin välja.
2. Määrata uus pesuprogramm.
Valage pesuaine sahtlisse pesuainet, enne
kui määrate uue pesuprogrammi.
Pesuprogrammi katkestamine
Avage uks.
• Programm peatub.
Sulgege uks.
• Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Pesuprogrammi lõpp
Lülitage masin välja järgmistel tingimustel:
• Masin seiskub automaatselt.
• Programmi lõpu helisignaalid töötavad.
1. Avage uks.
– Süttib lõpu märgutuli.
– Programmi märgutuli jääb põlema.
2. Vajutage sisse/välja nupule.
3. Et kuivatamistulemused oleksid pare‐
mad, hoidke ust mõni minut praokil, enne
kui võtate nõud välja.
Enne nõude masinast väljavõtmist laske neil
jahtuda. Tulised nõud võivad kergelt katki
minna.
Nõude väljavõtmine
• Võtke kõigepealt välja esemed alumisest
korvist, seejärel ülemisest korvist.
• Masina külgedel ja uksel võib olla vett.
Roostevaba teras jahtub kiiremini kui
nõud.
Puhastus ja hooldus
Hoiatus Enne puhastamist lülitage
masin välja.
Filtrite puhastamine
Tähtis Ärge kasutage masinat ilma filtriteta.
Veenduge, et filtrid on õigesti paigaldatud.
Vale paigaldus põhjustab halbu
pesemistulemusi ja kahjustab masinat.
4
3
Filtrite B ja C eemal‐ Eemaldage lamefil‐
damiseks keerake
ter A masina põh‐
käepidet umbes 1/4 jast.
pööret vastupäeva.
1
12
2
Puhastage filtreid A,
B ja C põhjalikult
voolava vee all.
Kui pihustitiivikutes olevad augud on ummis‐
tunud, eemaldage järelejäänud mustus ham‐
baorgiga.
Väline puhastamine
Puhastage masina välispinnad ja juhtpaneel
niiske pehme lapiga. Kasutage ainult neu‐
traalseid pesuaineid. Ärge kasutage abra‐
siivseid tooteid, küürimispadjandeid ega la‐
husteid (atysetoon, trikloroetüleen jne).
5
Pange filtrisüsteem
kohale. Filtrisüstee‐
mi lukustamiseks
keerake käepidet
päripäeva, kuni filt‐
ler lukustub asen‐
disse.
Ettevaatusabinõud külma vastu
Ettevaatust Ärge paigaldage masinat
ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C.
Tootja ei vastuta külmast tingitud kahjustuste
eest.
Tähtis Ärge eemaldage pihustitiivikuid.
Kui see ei ole võimalik, tühjendage masin ja
pange uks kinni. Ühendage vee sissevõtu
voolik lahti ja tühjendage veest.
Mida teha, kui...
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Rikke korral püüdke kõigepealt ise problee‐
mile lahendus leida. Vt 'Mida teha, kui...'. Kui
te ei suuda probleemi ise lahendada, pöör‐
duge edasimüüja või teeninduskeskuse poo‐
le.
Vale kood ja rike
Ettevaatust Enne järgnevate
soovituslike abinõude
kasutuselevõtmist lülitage seade välja.
Võimalik põhjus ja lahendus
• töötava programmi tuli vilgub
pidevalt
• katkendlik helisignaal
• programmi lõpu märgutuli vil‐
gub 1 korra
Masin ei täitu veega
.
• Veekraan on blokeeritud või täis katlakivi.
Puhastage veekraan.
• Veekraan on kinni.
Avage veekraan.
• Vee sisselaskevooliku filter on blokeeritud.
Puhastage filtrit.
• Vee sisselaskevoolik on valesti ühendatud. Voolik
võib olla murdunud või muljutud.
Veenduge, et ühendus oleks korrektne.
• töötava programmi tuli vilgub
pidevalt
• katkendlik helisignaal
• programmi lõpu märgutuli vil‐
gub 2 korda
Masin ei tühjene veest.
• Kraanikausi äravool on blokeeritud.
Puhastage kraanikausi äravoolu.
• Vee väljalaskevoolik on valesti ühendatud. Voolik võib
olla murdunud või muljutud.
Veenduge, et ühendus oleks korrektne.
13
Vale kood ja rike
Võimalik põhjus ja lahendus
• töötava programmi tuli vilgub
pidevalt
• katkendlik helisignaal
• programmi lõpu märgutuli vil‐
gub 3 korda
Üleujutuse vastane seadis töö‐
tab
• Sulgege veekraan ja pöörduge kohalikku teenindus‐
keskusse.
Programm ei käivitu
• Seadme uks ei ole kinni.
Sulgege uks.
• Toitepistik ei ole ühendatud.
Pange toitepistik stepslisse.
• Maja kaitsmekarbis on kaitse väljalülitunud.
Lülitage kaitse sisse.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Pro‐
gramm jätkub kohast, kus see katkes. Kui ri‐
ke ilmneb uuesti, pöörduge kohalikku teenin‐
duskeskusse.
Järgmised andmed on vajalikud selleks, et
teid kiiresti ja õigesti aidata:
• Mudel (Mod.)
• Toote number (PNC)
• Seerianumber (S.N.)
Need andmed leiate andmeplaadilt.
Kirjutage vajalikud andmed siia:
Mudeli kirjeldus: ..........
Toote number: ..........
Seerianumber: ..........
Puhastamise tulemused ei rahulda
Nõud ei ole puhtad
•
•
•
•
•
Valitud pesuprogramm ei sobi nõude tüübi ja mustusega.
Korvid on paigutatud valesti, nii et vesi ei pääse igale poole.
Joatorud ei liigu vabalt, sest nõud on valesti paigutatud.
Filtrid on mustad või valesti paigaldatud.
Kasutatakse liiga vähe või üldse mitte pesuainet.
Katlakivi osakesed nõudel • Sooladosaator on tühi.
• Veepehmendi on reguleeritud valele tasemele.
• Sooladosaatori kaas ei ole korralikult kinni.
Nõud on märjad ja tuhmid
• Ei kasutatud loputusvahendit.
• Loputusvahendi sahtel on tühi.
Klaasidel ja nõudel on trii‐
bud, piimjad plekid või si‐
nakas varjund
• Vähendage loputusvahendi doseerimist.
Klaasidel ja nõudel on kui‐ • Suurendage loputusvahendi kogust.
vanud veetilkade jälgi
• Põhjuseks võib olla pesuaine.
14
Tehnilised andmed
Mõõtmed
Laius cm
Kõrgus cm
Sügavus cm
44,6
81,8 - 87,8
55
Elektritoide - pinge - üldine
toide - kaitsekork
Info elektriühenduse kohta on toodud andmesildil nõudepe‐
sumasina ukse sisemisel serval.
Veesurve
Minimaalne
Võimsus
0,5 baari (0,05 MPa)
Maksimaalne
8 baari (0,8 MPa)
Koha seaded
9
Jäätmekäitlus
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote
taastöötlemise kohta võtke ühendust
kohaliku omavalitsuse, oma
majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja
need saab suunata korduvkasutusse. Plast‐
massist komponente tähistavad markeerin‐
gud, nt >PE<, >PS<, jne. Palun pange pak‐
kematerjalid õigesse prügikasti.
Hoiatus Seadme kõrvaldamiseks
toimige järgmiselt:
• Tõmmake pistik välja.
• Lõigake toitekaabel ja pistik maha ja kõr‐
valdage need.
• Kõrvaldage ukse käepide. Nii ei ole lastel
võimalik oma elu ohustades masinasse
lõksu jääda.
Paigaldamine
Hoiatus Veenduge, et toitepistik ei ole
paigaldamise ajal pistikupesas.
Tähtis Järgige juuresoleval mallil toodud
juhiseid, et:
• Masin sisse ehitada.
• Paigaldada mööblipaneel.
• Ühendada veevarustus ja äravool.
Paigaldage masin laua alla (köögi tööpind või
kraanikauss).
Kui on vajalik remont, peab tehnikul olema
masinale lihtne juurde pääseda.
Pange masin veekraani ja äravoolu lähedale.
Nõudepesumasina õhutamiseks on vajali‐
kud ainult vee sissevoolu, vee väljavoolu ja
toitekaabli avade olemasolu.
Nõudepesumasinal on reguleeritavad jalad,
millega saab kõrgust reguleerida.
Veenduge, et vee sissevõtu ja vee äravoolu
voolik ning toitekaabel ei oleks murtud või
muljutud, kui panete masina kohale.
Seadme kinnitamine kõrvaloleva mööbli
külge
Veenduge, et laud, mille alla te masina kin‐
nitate, oleks tugeva struktuuriga (külgnev
köögimööbel, kapid, sein).
15
Masina loodimine
Et ust saaks korralikult sulgeda ja tihendada,
veenduge, et masin on loodis. Kui masin ei
ole loodis, siis ei sobi uks kohale. Kui uks
korralikult ei sulgu, vabastage või pingutage
reguleeritavaid jalgu, kuni masin on loodis.
Veeühendus
Vee sissevõtuvoolik
Ühendage masin kuuma- (maks. 60°) või kül‐
mavee võrguga.
Kui kuum vesi tuleb alternatiivsestest, kesk‐
konnasõbralikumatest energiaallikatest (nt
päikese- või fotogalvaanpaneelid ning tuule‐
energia), siis kasutage kuuma vett, et vähen‐
dada energiakulu.
Ühendage sissevõtuvoolik 3/4" väliskeerme‐
ga veekraani külge.
Ettevaatust Ärge kasutage vana masina
ühendusvoolikuid.
Veesurve peab olema lubatud piires (vt ptk
'Tehnilised andmed'). Veenduge, et kohalik
veefirma varustab teid piirkonna keskmise
toiterõhuga.
Veenduge, et vee sissevõtuvoolikus ei ole
murtud kohti ning et vee sissevõtuvoolik ei
ole muljutud või sõlmes.
Keerake sissevõtuvoolikut vasakule või pa‐
remale, et paigaldus sobiks lukustusmutriga.
Sobitage lukustusmutter õigesti, et vältida
vee lekkimist.
Hoiatus Ohtlik
pinge
Olge vee sissevõtuvoolikut ühendades ette‐
vaatlik:
• Ärge asetage vee sissevõtuvoolikut ega
turvaventiili vette.
• Kui vee sissevõtuvoolik või turvaventiil on
defektne, tõmmake toitepistik viivitamatult
pistikupesasts välja.
• Lubage vee sissevõtuvoolikut koos turva‐
ventiiliga vahetada ainult teeninduskesku‐
sel.
Vee tühjendusvoolik
max 85 cm
Turvaventiiliga vee sissevõtuvoolik
Vee sissevõtuvoolik on kahekordsete sein‐
tega ning sellel on sisemine toitekaabel ja
turvaventiil. Vee sissevõtuvoolik on rõhu all
ainult siis, kui vesi voolab. Kui vee sissevõ‐
tuvoolik lekib, katkestab turvaventiil vee pea‐
levoolu.
16
max 400 cm
Ettevaatust Ärge ühendage masinat
uute torudega või torudega, mida ei ole
pikemat aega kasutatud. Laske veel mõni
minut voolata, seejärel ühendage
sissevõtuvoolik.
min 40 cm
1
Ühendage vee väl‐
javooluvoolik kraa‐
nikausi sifooniga.
2
Sisemine läbimõõt ei tohi olla väiksem kui
vooliku läbimõõt.
Kui ühendate vee väljavooluvooliku kraani all
oleva haisulukuga, tuleb eemaldada plast‐
membraan (A). Kui membraani ei eemaldata,
võib järelejäänud toit blokeerida väljavoolu‐
vooliku sifooni.
3
4
Ettevaatust Et vältida vee lekkimist,
veenduge, et veeliitmikud oleksid
tihedad.
Elektriühendus
Hoiatus Tootja ei vastuta, kui te neid
ohutusnõudeid ei järgi.
Maandfage masin vastavalt ohutusnõuetele.
Veenduge, et nimivõimsus ja tüübisildil
toodud voolutüüp oleksid kooskõlas kohaliku
pinge ja vooluga.
Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
elektrilöögikindlat pistikupesa.
Ärge kasutage mitmik-pistikuid,
konnektoreid ja pikenduskaableid. Tuleoht.
Ärge vahetage toitekaalblit ise välja.
Pöörduge teeninduskeskuse poole.
Veenduge, et toitekaablile pääseks pärast
paigaldamist ligi.
Masinat lahti ühendades ärge vedage
toitekaablist. Tõmmake alati pistikust.
17
18
19
www.zanussi.com
117972581-00-052009
www.zanussi.com.ee
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising