IKEA | RDW45 | User manual | IKEA RDW45 Instrukcja obsługi

IKEA RDW45 Instrukcja obsługi
RENLIG
DW45
PL
TR
RU
SK
POLSKI
4
TÜRKÇE
26
РУССКИЙ
46
SLOVENSKY
71
POLSKI
4
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Panel sterowania
Programy zmywania
Eksploatacja urządzenia
Ustawianie zmiękczacza wody
Wsypywanie soli do zmywarki
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Wkładanie sztućców i naczyń
Stosowanie detergentu
4
6
7
8
10
10
11
12
13
14
Wybór i uruchamianie programu zmywania
16
Konserwacja i czyszczenie
16
Co zrobić, gdy…
18
Dane techniczne
20
Instalacja
21
Podłączenie do sieci wodociągowej
21
Podłączenie do sieci elektrycznej
22
Ochrona środowiska
22
GWARANCJA IKEA
23
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i prawidłowe działanie urządzenia, przed przystąpieniem do instalacji i
obsługi należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję przechowywać zawsze razem z urządzeniem, również w razie jego przeniesienia lub odsprzedaży.
Użytkownicy muszą w pełni poznać działanie i funkcje ochronne urządzenia.
Prawidłowe użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w gospodarstwie domowym.
• Urządzenie służy wyłącznie do mycia naczyń i sprzętów domowych nadających
się do mycia w zmywarce.
• Nie używać rozpuszczalników w urządzeniu. Zagrożenie wybuchem.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi
końcówkami umieszczać w koszyku na
sztućce, ostrym końcem skierowanym w
dół. Można też układać je w pozycji poziomej w koszu górnym.
• Używać wyłącznie markowych produktów do zmywarek do naczyń (detergentu,
soli, płynu nabłyszczającego).
• W przypadku otwarcia drzwi podczas
pracy urządzenia może dojść do uwolnienia gorącej pary. Ryzyko poparzenia
skóry.
• Nie wyjmować naczyń ze zmywarki
przed zakończeniem programu zmywania.
• Po zakończeniu zmywania wyjąć wtyczkę
z gniazdka i zamknąć zawór dopływu
wody.
• Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez montera z autoryzowanego
serwisu. Używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych.
• Nie wymieniać ich samodzielnie, aby
uniknąć obrażeń i uszkodzenia urządzenia. Zawsze kontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem i po uzyskaniu instrukcji od osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
• Przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, dostarczonych przez producentów detergentów, aby uniknąć poparzeń oczu, ust i gardła.
• Nie pić wody ze zmywarki. W zmywarce
mogą być obecne pozostałości detergentów.
POLSKI
• Zawsze zamykać drzwi urządzenia, gdy
nie jest ono używane, aby uniknąć obrażeń i nie potknąć się o otwarte drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie
bawią się urządzeniem.
• Opakowanie przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
uduszenia.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z detergentami.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Instalacja
• Upewnić się, że urządzenie nie uległo
uszkodzeniu w czasie transportu. Nie
podłączać uszkodzonego urządzenia. W
razie potrzeby skontaktować się z dostawcą.
• Przed pierwszym użyciem usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
5
• Instalację elektryczną powierzyć wykwalifikowanemu i kompetentnemu specjaliście.
• Podłączenie wodociągowe i kanalizacyjne powierzyć wykwalifikowanemu i kompetentnemu specjaliście.
• Nie zmieniać specyfikacji ani nie modyfikować produktu. Ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Nie używać urządzenia:
– jeżeli przewód zasilający lub węże
wodne są uszkodzone,
– jeżeli panel sterowania, blat roboczy
lub cokół są uszkodzone w sposób dający dostęp do wnętrza urządzenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości,
należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Patrz lista autoryzowanych punktów serwisowych na
końcu instrukcji obsługi.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych
urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia
części hydraulicznych lub elektrycznych.
Ostrzeżenie! Dokładnie przestrzegać
instrukcji dotyczących połączenia
elektrycznego i wodnego.
POLSKI
6
Opis urządzenia
1
2
9
3
8
4
7
5
1
2
3
4
5
Górny kosz
Pokrętło ustawienia twardości wody
Zbiornik soli
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
6
6
7
8
9
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
POLSKI
7
Panel sterowania
1
2
3
4
Przycisk wł./wył.
Przycisk wyboru/anulowania programu (SELECT/CANCEL)
Kontrolki
Kontrolki programów
Kontrolki
Kontrolka zapala się po zakończeniu programu zmywania. Funkcje dodatkowe:
• Poziom zmiękczania wody.
• Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych.
• Alarm w razie nieprawidłowego działania urządzenia.
1)
Zapala się, gdy należy uzupełnić sól. Zapoznać się z rozdziałem „Wsypywanie soli do
zmywarki”.
Kontrolka soli może świecić się przez kilka
godzin, ale nie ma to negatywnego wpływu
na działanie urządzenia.
1) Kontrolka nie świeci się podczas trwania programu zmywania.
Przycisk wyboru/anulowania programu
Przycisk wyboru/anulowania programu służy do wykonywania następujących czynności:
• Do ustawiania programu mycia. Zapoznać się z rozdziałem "Wybór i uruchamianie programu zmywania".
• Do ustawiania zmiękczania wody. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawianie zmiękczacza wody".
• Do włączania/wyłączania sygnałów
dźwiękowych. Zapoznać się z rozdziałem
"Sygnały dźwiękowe".
POLSKI
8
• Do anulowania włączonego programu.
Zapoznać się z rozdziałem "Wybór i uruchamianie programu zmywania".
Tryb ustawiania
Urządzenie działa w trybie ustawiania, gdy
wszystkie lampki kontrolne programu są
wyłączone i miga lampka wskazująca zakończenie.
Tryb ustawiania jest wymagany do wykonania następujących czynności:
– Do ustawiania programu zmywania.
– Do ustawiania poziomu zmiękczania wody.
– Do włączania/wyłączania sygnałów
dźwiękowych.
Gdy świeci się lampka kontrolna programu,
aby powrócić do trybu ustawiania, należy
anulować program. Zapoznać się z rozdziałem "Wybór i uruchamianie programu
zmywania".
Lampki kontrolne programu A i B
Oprócz wyboru odpowiadających im programów mycia; lampki te pełnią dodatkowe funkcje:
• Regulacja poziomu zmiękczania wody.
• Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych.
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są słyszalne:
• Po zakończeniu programu zmywania.
• W razie wystąpienia usterki urządzenia.
Fabrycznie sygnały dźwiękowe są włączone.
Aby wyłączyć sygnały dźwiękowe, należy
wykonać poniższe czynności:
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru/anulowania programu, aż lampka A
zacznie migać, a lampka B włączy się.
4. Ponownie nacisnąć przycisk wyboru/
anulowania programu.
– Lampka kontrolna A włączy się.
– Lampka kontrolna B zacznie migać.
5. Poczekać, aż lampka A zgaśnie.
– Lampka kontrolna B będzie nadal
migać.
– Zaświeci się lampka kontrolna zakończenia programu.
Sygnały dźwiękowe są włączone.
6. Ponownie nacisnąć przycisk wyboru/
anulowania programu.
– Lampka kontrolna sygnalizująca zakończenie programu zgaśnie.
Sygnały dźwiękowe są wyłączone.
7. Wyłączyć urządzenie, aby zapisać ustawienie.
Aby włączyć sygnały dźwiękowe, należy
wykonać poniższe czynności:
1. Wykonywać powyższą procedurę do
momentu, gdy lampka kontrolna sygnalizująca zakończenie włączy się.
Programy zmywania
Programy zmywania
Program
Intensywny
Stopień
zabrudzenia
Rodzaj
załadunku
Bardzo
zabrudzone
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i
patelnie
Opis programu
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 70°C
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
POLSKI
Program
9
Stopień
zabrudzenia
Rodzaj
załadunku
Średnio
zabrudzone
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i
patelnie
Średnio
lub lekko
zabrudzone
Naczynia
stołowe i
sztućce
Średnio
zabrudzone
Naczynia
stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 50°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Dowolny
Niepełny
załadunek
(do uzupełnienia
w ciągu
dnia)
1 płukanie zimną wodą (zapobiega zasychaniu resztek jedzenia).
W przypadku tego programu nie ma
konieczności dodawania detergentu.
Normalny
Szybki1)
Eko2)
Opłukanie
Opis programu
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 65°C
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Zmywanie zasadnicze do 60°C
Płukanie końcowe
1) Jest to program idealnie nadający się do codziennego użytku, gdy urządzenie nie jest całkowicie załadowane.
Idealnie nadaje się dla czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
2) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy. Jest to program ekonomiczny. Dane z testów są
przedstawione na osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce. Dostępne tylko w 3 językach (angielski, francuski i
niemiecki) wyłącznie na użytek ośrodków przeprowadzających testy.
Parametry eksploatacyjne (dla pełnego cyklu zmywania)
Program
1)
Czas trwania programu (minuty)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody (litry)
65-75
1,5-1,7
18-20
100-110
1,4-1,5
18-20
30
0,8
8
120-130
0,8-0,9
12-13
11
0,1
5
1) Ten program trwa dłużej niż pozostałe programy ze względu na wydłużone fazy suszenia i zmywania.
Podane wartości mogą ulec zmianie w
zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
POLSKI
10
Eksploatacja urządzenia
Należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami wykonując kolejne czynności:
1. Sprawdzić zgodność poziomu zmiękczania wody z twardością wody doprowadzonej do zmywarki. W razie
potrzeby – zmienić ustawienia zmiękczacza wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4.
5.
6.
7.
Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
Ustawić program mycia odpowiedni do
rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
Napełnić dozownik odpowiednią ilością detergentu.
Uruchomić program mycia.
W przypadku używania tabletek do
zmywarek należy zapoznać się z rozdziałem "Stosowanie detergentu".
Ustawianie zmiękczacza wody
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z
doprowadzanej wody. Substancje mineralne i sole mogą mieć negatywny wpływ na
działanie urządzenia.
Twardość wody jest mierzona w równoważnych skalach:
• Stopnie niemieckie (dH°).
• Stopnie francuskie (°TH).
• mmol/l (milimol na litr – międzynarodowa
jednostka twardości wody).
• Stopnie Clarka.
Ustawić zmiękczacz wody zgodnie z twardością wody z lokalnego ujęcia. W razie
potrzeby skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągowym.
Twardość wody
°dH
°TH
mmol/l
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
29 - 36
51 - 64
23 - 28
40 - 50
19 - 22
15 - 18
Ustawienie zmiękczania wody
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
64 - 88
2
10
53 - 63
2
9
46 - 52
2
8
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Nie jest wymagane użycie soli.
Zmiękczacz wody należy regulować
ręcznie i elektronicznie.
Regulacja ręczna
Ustawieniem fabrycznym urządzenia jest
pozycja 2.
POLSKI
1
11
2
5.
6.
Ustawić przełącznik
w położeniu 1 lub 2.
Regulacja elektroniczna
Fabrycznym ustawieniem zmiękczacza
wody jest poziom 5.
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest trybie
ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru/anulowania programu.
4. Zwolnić przycisk wyboru/anulowania
programu, gdy lampka A zacznie migać, a lampka B zapali się.
7.
8.
Poczekać, aż lampka B zgaśnie.
– Lampka kontrolna A zacznie migać.
– Lampka sygnalizująca zakończenie
zacznie migać.
Nacisnąć jeden raz przycisk wyboru/
anulowania programu.
– Lampka kontrolna A zacznie migać.
– Funkcja ustawiania zmiękczacza wody jest włączona.
– Lampka sygnalizująca zakończenie
zacznie migać, wskazując poziom
zmiękczacza wody.
Przykład: 5 mignięć, przerwa, 5 mignięć, przerwa itd. = poziom 5.
Nacisnąć jeden raz przycisk wyboru/
anulowania programu, aby zwiększyć
poziom zmiękczacza wody o jeden.
Nacisnąć przycisk wł./wył., aby zapisać
ustawienie.
Wsypywanie soli do zmywarki
Uwaga! Używać wyłącznie soli do
zmywarek. Sól nieprzeznaczona do
zmywarek do naczyń powoduje
uszkodzenie zmiękczacza wody.
1
3
4
Wlać do zbiornika
soli 1 litr wody (tylko za pierwszym
razem).
Do zbiornika soli
wsypać 1,5-1,7 kg
soli do zmywarek.
Użyć załączonego
lejka do soli.
2
POLSKI
12
5
6
Podczas napełniania zbiornika solą
wypływa z niego woda - jest to normalne.
Należy uważać,
aby nie rozsypać
soli poza zbiornikiem soli.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Uwaga! Stosować jedynie markowe
płyny nabłyszczające przeznaczone
do zmywarek.
5
Napełnić, gdy
wskaźnik płynu nabłyszczającego ( A)
stanie się przezroczysty.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać poniższe czynności:
2
1
A
3
4
32
--
1
4
MA X
+
Uwaga! Nigdy nie wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego
żadnych innych substancji (np. środków
do czyszczenia zmywarek, detergentów w
płynie). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego
3 2
--
1
4
MA X
+
Pokrętło dozowania
płynu nabłyszczającego zostało fabrycznie ustawione
w pozycji 3.
Aby zwiększyć lub
zmniejszyć dozowanie, należy zapoznać się z rozdziałem „Co zrobić,
gdy...”
POLSKI
13
Wkładanie sztućców i naczyń
Przydatne wskazówki i porady
Uwaga! Urządzenie służy wyłącznie
do czyszczenia naczyń i sprzętów
domowych przeznaczonych do mycia w
zmywarce.
Nie używać urządzenia do czyszczenia
przedmiotów pochłaniających wodę (gąbki,
odzież domowa itd.).
• Przed włożeniem naczyń i sztućców do
zmywarki, wykonać poniższe czynności:
– Usunąć wszelkie pozostałości jedzenia
i resztki.
– Namoczyć przypalone i wyschnięte
resztki jedzenia.
• Podczas wkładania naczyń i sztućców do
zmywarki należy przestrzegać poniższych wskazówek:
– Wydrążone elementy (np. kubki,
szklanki i miski) układać otworami w
dół.
– Upewnić się, że woda nie zbiera się w
pojemniku ani w zagłębieniu podstawy
naczynia.
– Upewnić się, że żadne naczynia ani
sztućce nie znajdują się wewnątrz innych.
– Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
zakrywają innych.
– Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
– Małe elementy umieścić w koszyku na
sztućce.
• Elementy plastikowe i miski z powłoką
zapobiegającą przywieraniu mogą zatrzymywać krople wody. Elementy plastikowe nie wysychają tak szybko, jak elementy porcelanowe i stalowe.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
Uwaga! Przed uruchomieniem
programu mycia upewnić się, że
ramiona natryskowe mogą się swobodnie
obracać.
Ostrzeżenie! Po załadowaniu lub
rozładowaniu urządzenia zawsze
zamykać drzwi. Otwarte drzwi mogą być
niebezpieczne.
1
Duże talerze i pokrywki należy układać na obrzeżach
dolnego kosza.
3
Metalowe kratki
podtrzymujące w
dolnym koszu można złożyć, aby
umożliwić wkładanie garnków, patelni i misek.
2
POLSKI
Używać kratki na sztućce. Jeżeli wymiary sztućców uniemożliwiają korzystanie z kratki, wyjąć ją.
Naczynia rozmieszczać tak, aby woda
miała styczność ze wszystkimi powierzchniami (rys. po lewej). W przypadku wyższych przedmiotów, złożyć do góry półki
na filiżanki (rys. po prawej).
Regulacja wysokości górnego kosza
Aby włożyć większe talerze do dolnego kosza, należy najpierw przełożyć górny kosz
do górnego położenia.
Maksymalna wysokość naczyń:
• Górny kosz.
– Górne położenie: 20 cm.
– Dolne położenie: 24 cm.
• Dolny kosz.
– Górne położenie: 31 cm.
– Dolne położenie: 27 cm.
Aby przełożyć górny kosz do górnego położenia, należy wykonać następujące czynności:
14
1.
2.
Wyciągnąć kosz do oporu.
Ostrożnie unieść oba boki, aż nastąpi
zablokowanie mechanizmu i kosz będzie stabilny.
1
2
Aby przełożyć górny kosz do dolnego położenia, należy wykonać następujące czynności:
1. Wyciągnąć kosz do oporu.
2. Ostrożnie unieść oba boki.
3. Przytrzymując kosz pozwolić, aby powoli opadł w dół.
Uwaga!
Nie podnosić ani nie opuszczać kosza,
trzymając tylko za jeden bok.
• Jeżeli kosz znajduje się w górnym położeniu, nie należy umieszczać filiżanek na
przeznaczonych na nie półkach.
•
Stosowanie detergentu
Używać wyłącznie detergentów
(proszków, płynów lub tabletek) przeznaczonych do zmywarek do naczyń.
Przestrzegać informacji podanych na opakowaniu:
• Dozowanie zalecane przez producenta.
• Zalecenia dotyczące przechowywania.
Aby chronić środowisko, nie używać większej ilości detergentów niż to zalecane.
1
2
POLSKI
3
15
4
2.
Ustawić najniższy poziom twardości
wody i najmniejszą dawkę płynu nabłyszczającego.
Nie ma potrzeby napełniania zbiornika soli i dozownika płynu nabłyszczającego.
Napełnić dozownik
detergentu.
Jeśli program zmywania przewiduje
fazę zmywania
wstępnego, umieścić niewielką ilość
detergentu na
wewnętrznej stronie
drzwi urządzenia.
5
Używanie tabletek do zmywarek
Umieścić tabletkę do zmywarek w dozowniku detergentu.
Tabletki do zmywarek zawierają:
• detergent
• środek nabłyszczający
• inne środki czyszczące.
Aby użyć tabletek do zmywarek, należy
wykonać poniższe czynności:
1. Należy sprawdzić, czy dane tabletki są
odpowiednie do stopnia twardości wody doprowadzanej do zmywarki. Patrz
instrukcja producenta.
Jeżeli efekty suszenia nie są
zadowalające, wykonać poniższe
czynności:
1. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
2. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego w pozycji 2.
Aby ponownie użyć detergentu w
proszku, należy wykonać poniższe
czynności:
1. Uzupełnić zbiornik soli i dozownik płynu
nabłyszczającego.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
3. Uruchomić program mycia bez naczyń.
4. Ustawić zmiękczacz wody. Zapoznać
się z rozdziałem "Ustawianie zmiękczacza wody".
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
Detergenty różnych producentów rozpuszczają się w różnym czasie. Niektóre tabletki do zmywarek nie zapewniają
odpowiednich wyników podczas krótkich
programów mycia. Przy używaniu tabletek
do zmywarek zaleca się korzystanie z długich programów mycia w celu całkowitego
usunięcia detergentu.
POLSKI
16
Wybór i uruchamianie programu zmywania
Ustawić program zmywania przy uchylonych drzwiach. Program zmywania
rozpoczyna się zaraz po zamknięciu drzwi.
Do tego momentu można zmodyfikować ustawienia.
Aby ustawić i uruchomić program zmywania, należy wykonać poniższe czynności:
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Naciskać przycisk wyboru/anulowania
programu, aby ustawić program mycia.
Zapoznać się z rozdziałem "Programy
zmywania".
– Zaświeci się lampka kontrolna programu.
4. Zamknąć drzwi.
– Program mycia rozpocznie się automatyczne.
Gdy program jest włączony, nie można
go zmienić. Należy anulować program
zmywania.
Ostrzeżenie! Program mycia
przerywać lub anulować tylko w razie
konieczności.
Uwaga! Ostrożnie otwierać drzwi.
Może dojść do uwolnienia gorącej
pary.
Anulowanie programu zmywania
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru/anulowania programu przez około 3
sekundy.
– Lampka kontrolna programu zgaśnie.
– Lampka kontrolna sygnalizująca zakończenie programu zacznie migać.
2. Zwolnić przycisk wyboru/anulowania
programu, aby anulować program mycia.
W tym momencie można wykonać następujące czynności:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Ustawić nowy program zmywania.
Przed ustawieniem nowego programu zmywania należy napełnić dozownik detergentem.
Przerywanie programu mycia
Otworzyć drzwi.
• Program zostanie zatrzymany.
Zamknąć drzwi.
• Program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
Zakończenie programu zmywania
Urządzenie można wyłączyć, gdy:
• Urządzenie zatrzyma się automatycznie.
• Wygenerowane zostały sygnały dźwiękowe zakończenia programu.
1. Otworzyć drzwi.
– Zaświeci się lampka kontrolna sygnalizująca zakończenie programu.
– Lampka kontrolna programu pozostaje włączona.
2. Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
3. W celu osiągnięcia lepszych wyników
suszenia, przed wyjęciem naczyń pozostawić drzwi uchylone na kilka minut.
Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki poczekać aż wystygną. Gorące naczynia łatwo
ulegają uszkodzeniu.
Wyjmowanie naczyń
• W pierwszej kolejności wyjmować naczynia z dolnego kosza, a następnie z górnego.
• Na bokach i na drzwiach urządzenia może występować woda. Stal nierdzewna
stygnie szybciej niż naczynia.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
czyszczenia należy wyłączyć
urządzenie.
Czyszczenie filtrów
Ważne! Nie używać urządzenia bez filtrów.
Upewnić się, że filtry są prawidłowo
POLSKI
17
zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja
filtrów spowoduje niezadowalające wyniki
mycia oraz uszkodzenie urządzenia.
5
6
D
2
1
1
C
2
A
B
A
Dokładnie wyczyścić filtry A, B i C pod
bieżącą wodą.
3
4
Aby wyjąć filtry B i
C, przekręcić rączkę o około 1/4 obrotu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Włożyć system filtrów na swoje
miejsce. Aby zablokować system filtrów, obrócić rączkę
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż
do zablokowania.
Ważne! Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących.
2
1
Zamontować filtr
płaski A w dolnej
części urządzenia.
Zamocować filtr
płaski prawidłowo
pod dwoma zaczepami (D).
A
Wyjąć filtr płaski A
z dolnej części urządzenia.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących
ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy usunąć za pomocą patyczka do koktajli/wykałaczki.
Długie okresy przerw w eksploatacji
urządzenia
Należy wykonać poniższe czynności w
przypadku niekorzystania z urządzenia
przez długi okres czasu:
1. Należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
2. Zakręcić zawór dopływowy wody.
3. Pozostawić drzwi otwarte, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych zapachów.
4. Utrzymywać wnętrze urządzenia w
czystości (szczególnie filtry).
Czyszczenie zewnętrzne
Zewnętrzne powierzchnie urządzenia i panel sterowania czyścić zwilżoną, miękką
szmatką. Używać wyłącznie neutralnych
środków do czyszczenia. Nie używać materiałów ściernych, myjek do szorowania ani
rozpuszczalników (aceton, trichloroetylen
itp.).
POLSKI
18
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Uwaga! Nie instalować urządzenia w
miejscach, w których temperatura jest
niższa niż 0°C. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia
wywołane przez mróz.
Jeśli nie ma innej możliwości, opróżnić urządzenie i zamknąć drzwi. Odłączyć wąż doprowadzający wodę i usunąć z niego wodę.
Co zrobić, gdy…
Urządzenie nie uruchamia się lub zatrzymuje się podczas pracy.
W razie wystąpienia problemów, należy najpierw spróbować samodzielnie rozwiązać
problem. Jeżeli nie można go rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.
Problem
• Ciągłe miganie
lampki wykonywanego programu.
• Słychać przerywany sygnał
dźwiękowy.
• 1 mignięcie
lampki kontrolnej sygnalizującej zakończenie
programu.
Awaria:
Zmywarka nie napełnia się wodą.
• Ciągłe miganie
lampki wykonywanego programu.
• Słychać przerywany sygnał
dźwiękowy.
• 2 mignięcia
lampki kontrolnej sygnalizującej zakończenie
programu.
Awaria:
Zmywarka nie
spuszcza wody.
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Zawór wody jest zablokowany
lub zatkany osadem kamienia.
Wyczyścić zawór wody.
Zamknięty zawór wody.
Odkręcić zawór wody.
Zablokowany filtr w wężu dopro- Wyczyścić filtr.
wadzającym wodę.
Nieprawidłowe połączenie węża Upewnić się, że połączenie jest
doprowadzającego wodę. Wąż prawidłowe.
może być zagięty lub przygnieciony.
Zatkane rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Wyczyścić rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Nieprawidłowe połączenie węża Upewnić się, że połączenie jest
spustowego. Wąż może być za- prawidłowe.
gięty lub przygnieciony.
POLSKI
19
Problem
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
• Ciągłe miganie
Zamknąć dopływ wody i skontaktować się z autoryzowanym punklampki wykony- tem serwisowym.
wanego programu.
• Słychać przerywany sygnał
dźwiękowy.
• 3 mignięcia
lampki kontrolnej sygnalizującej zakończenie
programu.
Awaria:
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Awaria:
Program nie uruchamia się.
Drzwi urządzenia nie są zamknięte.
Zamknąć drzwi.
Wtyczka przewodu zasilającego
nie jest włożona do gniazdka.
Włożyć wtyczkę do gniazdka.
Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany. Jeżeli problem wystąpi ponownie, skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Jeżeli efekty zmywania nie są zadowalające:
Problem
Naczynia nie
są czyste
Możliwa przyczyna
Wybrano program zmywania nieodpowiedni do rodzaju naczyń lub
zabrudzenia.
Środek zaradczy
Ustawić inny program zmywania.
Kosze są załadowane nieprawidło- Poprawnie załadować kosze.
wo, przez co woda nie dochodzi
do wszystkich powierzchni.
Ramiona natryskowe nie obracają
się swobodnie w wyniku nieprawidłowego rozmieszczenia naczyń.
Upewnić się, że sztućce i naczynia
nie blokują ramion natryskowych.
Zabrudzone lub nieprawidłowo za- Upewnić się, że filtry są czyste i poinstalowane filtry.
prawnie zamontowane.
Zbyt mała ilość lub brak detergentu.
Upewnić się, że w dozowniku detergentu znajduje się właściwa ilość
detergentu.
POLSKI
20
Problem
Osad kamienia na naczyniach
Naczynia są
mokre i matowe
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Pusty zbiornik na sól.
Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
Nieprawidłowo ustawiony poziom
zmiękczania wody.
Ustawić zmiękczacz wody.
Pokrywka zbiornika na sól nie jest
prawidłowo dokręcona.
Upewnić się, że pojemnik na sól
jest prawidłowo zamknięty.
Nie użyto płynu nabłyszczającego.
Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego.
Dozownik płynu nabłyszczającego
jest pusty.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
Smugi, mętne Niewłaściwa ilość płynu nabłyplamy lub nie- szczającego.
bieskawa powłoka na
szklankach i
naczyniach
Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
Wyschnięte
ślady kropel
wody na
szklankach i
naczyniach
Niewłaściwa ilość płynu nabłyszczającego.
Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być rodzaj użytego detergentu.
Stosować inny rodzaj detergentu.
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość (cm)
44.6
Wysokość (cm)
81.8 - 89.8
Głębokość (cm)
55.0
Ciśnienie doprowadzanej
wody1)
Minimalne
Maksymalne
Pojemność (Liczba standardowych nakryć)
9
Klasa energetyczna
A
Efektywność suszenia
A
Hałas (dB(A))
50
Średnie roczne zużycie
energii (kWh) 2)
249
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
POLSKI
Średnie roczne zużycie wody (w litrach)2)
21
3640
1) Jeśli ciśnienie wody, która może być doprowadzona do urządzenia, jest niższe lub wyższe, należy skontaktować
się z serwisem.
2) Dane wyliczono na podstawie parametrów programu przeznaczonego dla ośrodków przeprowadzających testy,
zakładając 280 cykli rocznie.
Informacje dotyczące podłączenia do sieci elektrycznej, napięcia i całkowitej mocy
znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi
zmywarki.
Instalacja
Uwaga! Należy przeczytać instrukcję
instalacji przed rozpoczęciem
instalacji.
Ostrzeżenie! Upewnić się, że podczas
instalacji wtyczka przewodu
zasilającego jest wyjęta z gniazdka.
Umieścić urządzenie na podłodze i zainstalować pod blatem (blat kuchenny lub zlew).
W razie konieczności dokonania naprawy,
urządzenie musi być łatwo dostępne dla
serwisanta.
Ustawić urządzenie w pobliżu zarówno zaworu jak i spustu wody.
Dla wentylacji zmywarki wystarczą otwory
na wąż doprowadzający wodę, wąż spustowy i przewód zasilający.
Podłączenie do sieci wodociągowej
Urządzenie ma specjalny wąż doprowadzający wodę, z zabezpieczeniem
przed zalaniem, w dalszej części nazywany
"aqualock".
Wąż doprowadzający wodę
Podłączyć urządzenie do wody ciepłej
(maks. 60°) lub zimnej.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przy
pomocy alternatywnych źródeł energii, które są bardziej przyjazne środowisku (np.
kolektory słoneczne, ogniwa słoneczne lub
elektrownie wiatrowe), można użyć jej do
zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
Podłączyć wąż doprowadzający wodę do
zaworu z zewnętrznym gwintem 3/4".
Uwaga! Nie używać węży
połączeniowych ze starych urządzeń.
Uwaga! Jeżeli urządzenie zostanie
podłączone do nowych rur lub rur,
które nie były używane przez dłuższy czas,
zaleca się spuszczenie wody z rur przez
kilka minut przed podłączeniem węża
doprowadzającego wodę.
Wąż doprowadzający Aqualock
Wąż doprowadzający jest odporny na wysokie ciśnienia. Może wytrzymać ciśnienie
wynoszące maksymalnie 6 MPa. Od zewnątrz wąż posiada osłonę zapobiegającą
ewentualnym uszkodzeniom. Jeżeli wąż
wewnętrzny pęknie, woda w wężu zostanie
zabarwiona ciemnym kolorem. Będzie to
widoczne przez specjalną przezroczystą
osłonę. Należy natychmiast zakręcić dopływ wody i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
POLSKI
22
Wąż spustowy
A
A
B
Wąż doprowadzający aqualock instalowany jest z zabezpieczeniem zapobiegającym poluzowaniu. Aby odłączyć wąż:
• Nacisnąć dźwignię ( B).
• Obrócić nakrętkę
(A) w kierunku
przeciwnym do
ruchu wskazówek
zegara.
Wąż można skierować w lewo lub w
prawo odpowiednio do wymagań instalacji. Szczelnie
dokręcić nakrętkę,
aby zapobiec wyciekom wody.
W przypadku
stosowania
przedłużenia węża
doprowadzającego
łączna długość nie
może przekraczać
4 metrów.
Usunąć plastikową
membranę (A)
przed podłączeniem węża spustowego do syfonu
pod zlewem. Jeżeli
membrana nie zostanie całkowicie
usunięta, gromadzące się resztki jedzenia mogą spowodować powstanie blokady w rozgałęzieniu syfonu.
Uwaga!
Upewnić się,
że połączenia wody
są szczelne, aby
uniknąć wycieków.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprzestrzegania wskazówek
bezpieczeństwa.
Uziemić urządzenie zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa.
Upewnić się, że napięcie znamionowe i moc
podane na tabliczce znamionowej są zgodne z napięciem i obciążalnością lokalnej instalacji zasilającej.
Używać wyłącznie prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemionym stykiem
ochronnym.
Nie używać rozgałęziaczy, łączników ani
przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
Nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
Nie ciągnąć za przewód zasilający w celu
odłączenia urządzenia. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania
Dyrektyw WE.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
POLSKI
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga
w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
23
Przed utylizacją urządzenia
Ostrzeżenie! Należy wykonać
poniższe czynności w celu utylizacji
urządzenia:
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Odciąć i zutylizować przewód zasilający.
• Usunąć zamek w drzwiach. Zapobiega to
zatrzaśnięciu się dzieci wewnątrz urządzenia. Istnieje ryzyko uduszenia.
Materiały opakowaniowe
nadają
Materiały oznaczone symbolem
się do ponownego przetwarzania. Zutylizować materiały opakowaniowe w odpowiednim pojemniku zbiorczym do ponownego przetworzenia.
GWARANCJA IKEA
Ile trwa gwarancja IKEA?
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od daty pierwszego zakupu urządzenia w sklepie IKEA, przy czym w
przypadku urządzeń oznaczonych marką
LAGAN okres ten wynosi dwa (2) lata. W
celu potwierdzenia zakupu należy przedłożyć oryginał rachunku. Wykonywanie prac
gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia
okresu gwarancji urządzenia ani nowych
części.
Jakich urządzeń nie obejmuje pięcioletnia
(5-letnia) gwarancja IKEA?
Urządzeń oznaczonych marką LAGAN oraz
wszystkich urządzeń zakupionych w sklepach IKEA przed dniem 1 sierpnia 2007 r.
Kto wykonuje usługi serwisowe?
Serwis IKEA, wykonujący usługi gwarancyjne za pośrednictwem sieci własnych punktów lub sieci autoryzowanych partnerów
serwisowych.
Co obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki spowodowane wadliwością konstrukcji lub materiałów wykorzystanych do produkcji urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie IKEA.
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie
urządzenia używane w warunkach gospodarstwa domowego. Wyjątki od powyższej
zasady określone są w rozdziale zatytułowanym "Czego nie obejmuje gwarancja?".
W okresie gwarancji pokrywane będą
koszty usunięcia usterek, np. napraw, wymiany części, robocizny oraz koszty dojazdu, pod warunkiem dostępności urządzenia
dla potrzeb wykonania naprawy bez konieczności ponoszenia szczególnych kosztów o ile powstała usterka jest związana z
wadą konstrukcyjną lub materiałową objętą gwarancją. Przy uwzględnieniu powyższych warunków zastosowanie mają przepisy UE (Dyrektywa 99/44/WE) oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego. Części
wymienione stają się własnością IKEA.
POLSKI
Jakie działania podejmuje IKEA w celu
rozwiązania problemu?
Wyznaczony przez IKEA serwis bada produkt i rozstrzyga, według własnego uznania, czy jest on objęty niniejszą gwarancją.
W razie uznania, że produkt jest objęty
gwarancją, serwis IKEA lub autoryzowany
partner serwisowy decyduje, według własnego uznania, czy naprawić wadliwy produkt czy wymienić go na taki sam lub porównywalny produkt. Ujawniona wada zostanie usunięta na nieodpłatnie w ciągu 14
dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu.
Czego nie obejmuje gwarancja?
• Zwykłego zużycia.
• Uszkodzenia umyślnego lub wynikającego z niedbalstwa, uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji
obsługi, nieprawidłową instalacją lub
podłączeniem do niewłaściwego źródła
napięcia, uszkodzenia spowodowanego
reakcją chemiczną lub elektrochemiczną,
rdzą, korozją lub uszkodzeniem w wyniku
działania wody, w tym uszkodzenia spowodowanego nadmiarem wapnia w wodzie z instalacji wodociągowych oraz
uszkodzenia spowodowanego anomaliami pogodowymi.
• Materiałów eksploatacyjnych, w tym baterii i żarówek.
• Części niefunkcjonalnych i dekoracyjnych,
nie mających wpływu na normalne użytkowanie urządzenia, w tym rys oraz
ewentualnych przebarwień.
• Przypadkowych uszkodzeń spowodowanych przez obce ciała lub substancje,
czyszczenie lub przepychanie: filtrów,
systemów odprowadzania wody lub szuflad na proszek.
• Uszkodzenia następujących części: części
ze szkła ceramicznego, akcesoriów, koszyków na naczynia i sztućce, węży doprowadzających wodę i spustowych, uszczelek, żarówek oraz ich pokryw, wyświetlaczy, pokręteł, obudów oraz części
obudów, chyba że można wykazać, że
uszkodzenia takie zostały spowodowane
wadami produkcyjnymi.
24
• Przypadków, w których nie stwierdzono
usterek w trakcie wizyty technika.
• Napraw niewykonanych przez wyznaczony przez IKEA serwis lub autoryzowanego partnera serwisowego bądź przypadków niezastosowania części oryginalnych.
• Napraw będących następstwem instalacji
wykonanych nieprawidłowo lub w sposób niezgodny ze specyfikacją.
• Wykorzystania urządzenia w środowisku
innym niż domowe, tj. użytku służbowego.
• Uszkodzenia w trakcie transportu. Jeśli
klient sam transportuje urządzenie do
domu lub pod inny adres, IKEA nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia, jakie mogą powstać
podczas transportu. Jednakże, jeśli IKEA
dostarcza urządzenie na adres klienta,
niniejsza gwarancja będzie obejmowała
ewentualne uszkodzenia urządzenia powstałe podczas takiej dostawy.
• Koszt przeprowadzenia początkowej instalacji urządzenia IKEA. Jednakże, jeśli
usługodawca reprezentujący IKEA lub
autoryzowany serwisant IKEA naprawią
lub wymienią urządzenie w ramach niniejszej gwarancji, taki usługodawca lub
autoryzowany serwisant w razie potrzeby ponownie zainstaluje naprawione lub
wymienione urządzenie.
Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do pracy prawidłowo wykonanej
przez wykwalifikowanego specjalistę, przy
zastosowaniu oryginalnych części IKEA, w
celu dostosowania urządzenia do wymagań bezpieczeństwa technicznego obowiązujących w innym państwie członkowskim
UE.
POLSKI
Zastosowanie przepisów prawa
krajowego
Udzielona przez IKEA gwarancja przyznaje
Państwu określone uprawnienia, które obejmują bądź wykraczają poza wymogi przepisów prawa krajowego w poszczególnych
państwach. Gwarancja ta nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
Obszar obowiązywania
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. W przypadku urządzeń zakupionych w jednym państwie członkowskim
UE i przewiezionych do innego państwa
członkowskiego UE, usługi serwisowe
świadczone będą na standardowych warunkach gwarancyjnych obowiązujących w
nowym państwie. Obowiązek świadczenia
usług gwarancyjnych powstaje wyłącznie
wówczas gdy:
• samo urządzenie oraz jego instalacja odpowiadają wymogom technicznym państwa, w którym zgłaszana jest reklamacja
w ramach gwarancji;
• amo urządzenie oraz jego instalacja odpowiadają wymogom zawartym w Instrukcji Montażu oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi.
SERWIS urządzeń IKEA
Prosimy o kontakt z Serwisem IKEA w celu:
1. zgłoszenia reklamacji w ramach niniejszej gwarancji;
2. uzyskania wyjaśnień dotyczących instalacji urządzenia w zestawach kuchennych IKEA. Serwis nie udziela wyjaśnień
dotyczących:
– ogólnej instalacji zestawów kuchennych IKEA;
– podłączenia do instalacji elektrycznych (jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w przewód i wtyczkę),
wodnych i gazowych, które powinno
być wykonane przez autoryzowanego technika serwisowego.
25
3.
uzyskania wyjaśnień dotyczących treści
instrukcji obsługi lub specyfikacji urządzenia IKEA.
Aby umożliwić nam świadczenie jak najlepszych usług, przed skontaktowaniem się z
nami prosimy o uważne przeczytanie Instrukcji Montażu lub Instrukcji Obsługi zawartych w niniejszej broszurze.
Kontakt z IKEA w razie potrzeby
skorzystania z serwisu
Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji znajduje się pełna lista danych kontaktowych
IKEA wraz z numerami telefonów.
Ważne! W celu przyspieszenia obsługi
serwisu zalecamy skorzystanie z numerów
telefonicznych wymienionych na końcu
niniejszego dokumentu. Należy zawsze
korzystać z numerów podanych w
broszurze przeznaczonej dla konkretnego
urządzenia. Dzwoniąc do IKEA należy
pamiętać o numerze artykułu
(ośmiocyfrowym kodzie) danego
urządzenia IKEA.
Ważne! PROSIMY O ZACHOWANIE
RACHUNKU!
Stanowi on dowód zakupu oraz warunek
skorzystania z gwarancji. Na rachunku podana jest również nazwa oraz numer aurtykułu (ośmiocyfrowy kod) każdego zakupionego przez Państwa urządzenia.
Czy potrzebują Państwo dodatkowej
pomocy?
Wszelkie dalsze pytania niezwiązane z serwisem Państwa urządzeń proszę kierować
do najbliższego telecentrum IKEA. Zalecamy uważne przeczytanie dokumentacji
urządzenia przed skontaktowaniem się z
nami.
TÜRKÇE
26
İçindekiler
Güvenlik bilgileri
26
Ürün tanımı
27
Kontrol Paneli
28
Yıkama programları
30
Cihazın kullanımı
31
Su yumuşatıcının ayarlanması
31
Bulaşık makinesi tuzunun kullanımı
32
Parlatıcı bölmenin doldurulması
33
Çatal-bıçaklar ve tabakların yerleştirilmesi
34
Deterjan kullanımı
36
Bir yıkama programının seçilmesi ve
başlatılması
Bakım ve temizlik
Servisi aramadan önce
Teknik veriler
Montaj
Su bağlantısı
Elektrik Bağlantısı
Çevreyle ilgili bilgiler
IKEA GARANTİSİ
37
37
39
41
41
41
43
43
43
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik bilgileri
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru
çalışması için cihazı monte etmeden ve
kullanmadan önce, bu kılavuzu dikkatle
okuyunuz. Bu kılavuzu saklayınız, cihazı
başka bir yere taşıdığınızda veya sattığınızda dahi beraberinde veriniz. Kullanıcılar, cihazın çalışma ve emniyet özelliklerini tam
olarak bilmelidir.
Doğru kullanım
• Cihaz, sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
• Bu cihazı sadece bulaşık makinesinde yıkanabilir ev eşyalarını temizlemek için
kullanınız.
• Cihaza çözücü maddeler koymayınız.
Patlama riski.
• Bıçaklar ve keskin uçlu nesnelerin tümü,
sivri uçları aşağı gelecek şekilde çatal-bıçak sepetine konulmalıdır. Bu şekilde koyamıyorsanız, yatay bir şekilde üst sepete
koyunuz.
• Sadece bulaşık makineleri için uygun
ürünleri (deterjan, tuz ve parlatıcı) kullanınız.
• Cihaz çalışmaktayken kapağını açarsanız, sıcak buhar çıkabilir. Yanma tehlikesi.
• Bulaşıkları, yıkama işlemi bitmeden önce
bulaşık makinesinden çıkartmayınız.
• Yıkama programı sona erdiğinde, bulaşık
makinesinin fişini prizden çekiniz ve su
musluğunu kapatınız.
• Bu cihazı sadece yetkili bir servis mühendisi tamir edebilir. Sadece orijinal yedek
parçalar kullanınız.
• Yaralanmaları ve cihazın zarar görmesini
önlemek için, tamir işlemlerini kendiniz
yapmayınız. Daima yetkili servisinizi arayınız.
Genel güvenlik
• Fiziksel, duyusal ve mental kapasiteleri
düşük veya cihazın kullanımı hakkında
deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar da dahil) bu cihazı kullanmamalıdır. Bu kişiler cihazı, güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin denetimi altında veya cihazın kullanımı hakkında bu kişi tarafından bilgilendirilmek kaydıyla kullanabilir.
• Gözde, ağızda ve boğazda yanıkları önlemek için bulaşık makinesi deterjanı üreticisinin güvenlik talimatlarına riayet ediniz.
• Bulaşık makinesindeki sudan içmeyiniz.
Cihazınızda deterjan artıkları kalabilir.
• Yaralanmalardan ve açık kapağa takılmaktan kaçınmak için kullanmadığınızda
cihazın kapağını daima kapatınız.
• Açık kapak üzerine oturmayınız veya
basmayınız.
TÜRKÇE
27
Çocuk emniyeti
• Bu cihazı sadece yetişkinler kullanabilir.
Çocukların cihazla oynamadıklarından
emin olmak için denetim altında tutulmaları gerekir.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutunuz. Boğulma riski teşkil eder.
• Tüm deterjanları güvenli bir yere koyunuz. Çocukların deterjanlara dokunmasına izin vermeyiniz.
• Kapağı açıkken, çocukları cihazdan uzak
tutunuz.
Montaj
• Cihazın nakliye nedeniyle zarar görmediğinden emin olunuz. Hasarlı bir cihazın
fişini prize takmayınız. Gerekirse, satın aldığınız mağazayı arayınız.
• İlk kez kullanmadan önce tüm ambalaj
malzemelerini çıkartınız.
• Elektriksel kurulumu kalifiye ve uzman bir
kişi yapmalıdır.
• Su tesisatının kurulumunu kalifiye ve uzman bir kişi yapmalıdır.
• Bu ürünün özelliklerini değiştirmeyiniz veya ürünü modife etmeyiniz. Yaralanma ve
cihazın zarar görme riski.
• Aşağıdaki durumlarda cihazı kullanmayınız:
– Kablosu veya su hortumları hasarlı ise,
– Kontrol paneli, cihazın üst kısmı veya
taban bölgesi cihazın içine direk erişimin mümkün olabileceği bir şekilde hasar görmüşse.
Eğer herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen
yetkili servisinizi arayınız. Kullanma kılavuzunun arkasındaki yetkili servisler listesine bakınız.
• Hidrolik ve elektrikli bileşenlerine zarar
vermemek için, cihazın yanlarında delik
açmayınız.
Uyarı Elektrik ve su bağlantısı ile ilgili
talimatlara dikkatlice riayet ediniz.
Ürün tanımı
1
2
9
3
8
4
7
5
6
TÜRKÇE
1
2
3
4
5
28
Üst sepet
Su sertliği ayar düğmesi
Tuz haznesi
Deterjan gözü
Parlatıcı gözü
6
7
8
9
Bilgi etiketi
Filtreler
Alt püskürtme kolu
Üst püskürtme kolu
Kontrol Paneli
1
2
3
4
Açma / Kapama tuşu
Program seçme / iptal tuşu (SELECT/CANCEL)
Gösterge ışıkları
Program gösterge ışıkları
Gösterge ışıkları
Yıkama programı sona erdiğinde gösterge
ışığı yanar. Ek fonksiyonlar:
• Su yumuşatıcı seviyesi.
• Sesli sinyallerin aktive edilmesi / devre
dışı bırakılması.
• Makinede bir arıza durumunda bir alarm
verilmesi.
1)
Gösterge ışığı, tuz haznesinin doldurulması
gerektiği zaman yanar. 'Bulaşık makinesi
tuzunun kullanımı' bölümüne bakınız.
Tuz gösterge ışığı birkaç saat açık kalabilir
ve bu durumun cihazın çalışması üzerinde
herhangi bir olumsuz bir etkisi olmaz.
1) Bir yıkama programı çalıştırılırken gösterge lambası söner.
TÜRKÇE
Program seçme / iptal tuşu
Program seçme / iptal tuşunu aşağıdaki işlemler için kullanabilirsiniz:
• Yıkama programını ayarlamak için. 'Bir
yıkama programının seçilmesi ve başlatılması' bölümüne bakınız.
• Su yumuşatıcıyı ayarlamak için. 'Su yumuşatıcının ayarlanması' bölümüne bakınız.
• Sesli sinyalleri devre dışı bırakmak / aktive etmek için. 'Sesli sinyaller' bölümüne
bakınız.
• Çalışmakta olan bir yıkama programını
iptal etmek için. 'Bir yıkama programının
seçilmesi ve başlatılması' bölümüne bakınız.
Ayarlama modu
Program lambalarının hepsi sönük halde ise
ve program sonu gösterge ışığı yanıp sönüyorsa, cihaz ayarlama modundadır.
Aşağıdaki işlemler için cihazın ayarlama
modunda olması gereklidir:
– Bir yıkama programını ayarlamak için.
– Su yumuşatıcı seviyesini ayarlamak için.
– Sesli sinyalleri devre dışı bırakmak / aktive etmek için.
Eğer bir program gösterge ışığı yanıyorsa,
ayarlama moduna dönmek için programı
iptal ediniz. 'Bir yıkama programının seçilmesi ve başlatılması' bölümüne bakınız.
Program gösterge ışıkları A ve B
Yıkama programını seçme görevinin yanı sıra, bu ışıkların başka ek fonksiyonları da
vardır:
• Su yumuşatıcı seviyesinin ayarlanması.
• Sesli sinyallerin devre dışı bırakılması /
aktive edilmesi.
29
Sesli sinyaller
Aşağıdaki durumlarda sesli bir sinyal işitilir:
• Yıkama programının sonunda.
• Cihazda bir sorun olduğunda.
Sesli sinyaller fabrikada aktive edilmiştir.
Sesli sinyalleri devre dışı bırakmak için
aşağıdaki işlemleri yapınız:
1. Cihazı açınız.
2. Cihazın ayarlama modunda olduğundan emin olunuz.
3. Program seçme / iptal tuşuna basınız
ve program gösterge ışığı A yanıp sönene ve program gösterge ışığı B de
sabit halde yanana kadar basılı tutunuz.
4. Program seçme / iptal tuşuna tekrar
basınız.
– Program gösterge ışığı A yanar.
– Program gösterge ışığı B yanıp sönmeye başlar.
5. Program gösterge ışığı A sönene kadar
bekleyiniz.
– Program gösterge ışığı B yanıp sönmeye devam eder.
– Program sonu gösterge ışığı yanar.
Sesli sinyaller aktive edilir.
6. Program seçme / iptal tuşuna tekrar
basınız.
– Program sonu gösterge ışığı söner.
Sesli sinyaller devre dışıdır.
7. İşlemi kaydetmek için, cihazı kapatınız.
Sesli sinyalleri aktive etmek için aşağıdaki
işlemleri yapınız:
1. Program sonu gösterge ışığı yanana
kadar yukarı anlatılan prosedürü uygulayınız.
TÜRKÇE
30
Yıkama programları
Yıkama programları
Program
Yoğun
Kirlilik
derecesi
Bulaşık türü
Ağır kirli
Çanakçömlekler,
çatal-bıçaklar,
tencereler
ve tavalar
Ön yıkama
70°C'ye kadar ana yıkama
2 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Normal
kirli
Çanakçömlekler,
çatal-bıçaklar,
tencereler
ve tavalar
Ön yıkama
65°C'ye kadar ana yıkama
2 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Normal
veya hafif
kirli
Çanakçömlekler
ve çatalbıçaklar
60°C'ye kadar ana yıkama
Son durulama
Normal
kirli
Çanakçömlekler
ve çatalbıçaklar
Normal
ma1)
Hızlı yıka-
Ekonomi2)
Durulama ve
Bekletme
Herhangi
Program tanımı
Ön yıkama
50°C'ye kadar ana yıkama
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Kısmi yükleme (geriye kalanı
1 soğuk durulama (yemek artıklarının
gün içinde
yapışmasını önlemek için).
daha sonBu program için deterjan gerekmez.
ra tamamlanacak
olan)
1) Bu program, tam yük yıkama haricindeki yıkama işlemleri için mükemmel bir günlük kullanım programıdır. Sadece
kahvaltı ve akşam yemeği bulaşıklarını yıkamak isteyen, 4 kişilik bir aile için idealdir.
2) Test enstitüleri için test programı. Bu, ekonomik yıkama programıdır. Test bilgileri için lütfen ayrıca verilen bilgi
belgesine bakınız. Yalnızca test enstitülerinin kullanımı için sadece 3 dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca) mevcuttur.
Tüketim değerleri (tam dolu halde yıkama için)
Program
Program süresi (da- Enerji tüketimi
kika)
(kWs)
Su tüketimi (litre)
65-75
1,5-1,7
18-20
100-110
1,4-1,5
18-20
30
0,8
8
TÜRKÇE
31
Program
1)
Program süresi (da- Enerji tüketimi
kika)
(kWs)
Su tüketimi (litre)
120-130
0,8-0,9
12-13
11
0,1
5
1) Bu yıkama programının süresi, kurutma ve yıkama aşamaları daha uzun olduğundan diğer programlara göre daha
uzundur.
Su basıncı ve sıcaklığı, elektrik beslemesindeki değişimler ve konulan bulaşık miktarı bu değerlerin değişmesine neden
olabilir.
Cihazın kullanımı
Prosedürün her adımı için belirtilen talimatlara bakınız.
1. Su yumuşatıcı seviyesinin bölgenizdeki
su sertliği için uygun olup olmadığını
kontrol ediniz. Gerektiği takdirde su yumuşatıcıyı ayarlayınız.
2. Tuz haznesini bulaşık makinesi tuzu ile
doldurunuz.
3. Parlatıcı çekmecesine parlatıcı doldurunuz.
4.
5.
6.
7.
Çatal-bıçakları ve tabakları bulaşık makinesine koyunuz.
Bulaşığın tipine ve kirliliğine göre uygun
yıkama programını ayarlayınız.
Deterjan çekmecesine uygun miktarda
deterjan koyunuz.
Yıkama programını başlatınız.
Eğer deterjan tabletleri kullanıyorsanız,
'Deterjan kullanımı' bölümüne bakınız.
Su yumuşatıcının ayarlanması
Su yumuşatıcı su sistemindeki mineralleri ve
tuzları giderir. Mineraller ve tuzlar cihazın
çalışmasını kötü yönde etkileyebilir.
Su sertliği eşdeğer ıskalalarda ölçülür:
• Alman derecesi (dH°),
• Fransız derecesi (°TH),
• mmol/l (litre başına milimol - su sertliğinin
uluslararası birimi),
• Klark.
Su yumuşatıcıyı bölgenizdeki suyun sertliğine göre ayarlayınız. Gerektiği takdirde,
yerel su idarenizi arayınız.
Su sertliği
Su sertliği ayarı
°dH
°TH
mmol / l
Klark
Manuel
Elektronik
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
TÜRKÇE
32
Su sertliği
Su sertliği ayarı
°dH
°TH
mmol / l
Klark
Manuel
Elektronik
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Tuz kullanmanız gerekmez.
Su yumuşatıcıyı manuel ve elektronik
olarak ayarlamalısınız.
Manuel ayarlama
Cihaz, fabrikada 2 pozisyonuna ayarlanmıştır.
1
4.
5.
2
6.
Düğmeyi 1 veya 2
pozisyonuna getiriniz.
Elektronik ayarlama
Su yumuşatıcı fabrikada seviye 5'e ayarlanmıştır.
1. Cihazı açınız.
2. Cihazın ayarlama modunda olduğundan emin olunuz.
3. Program seçme / iptal tuşuna basınız
ve basılı tutunuz.
7.
8.
Bulaşık makinesi tuzunun kullanımı
Dikkat Sadece bulaşık makinesi tuzu
kullanınız. Bulaşık makinelerine uygun
olmayan tuz tipleri, su yumuşatıcının zarar
görmesine neden olur.
Program gösterge ışığı A yanıp sönmeye başladığında ve program gösterge
ışığı B de sabit halde yandığında, program seçme / iptal tuşunu bırakınız.
Program gösterge ışığı B sönene kadar
bekleyiniz.
– Program gösterge ışığı A yanıp sönmeye başlar.
– Program sonu gösterge ışığı yanıp
sönmeye başlar.
Program seçme / iptal tuşuna bir kez
basınız.
– Program gösterge ışığı A yanıp sönmeye başlar.
– Su yumuşatıcıyı ayarlama fonksiyonu
aktive edilmiştir.
– Su yumuşatıcının seviyesini göstermek
üzere program sonu gösterge ışığı
yanıp söner.
Örnek: 5 yanıp sönme, duraklama, 5
yanıp sönme, duraklama, vs. = seviye
5.
Su yumuşatıcı seviyesini bir kademe arttırmak için program seçme / iptal tuşuna bir kez basınız.
İşlemi kaydetmek için açma / kapama
tuşuna basınız.
TÜRKÇE
33
1
2
5
3
4
Tuz bölmesinin dışına taşmış tuz taneleri olmadığından
emin olunuz.
6
Tuz doldururken, tuz haznesinden su
taşması normaldir.
Tuz haznesine 1 litre su koyunuz (sadece ilk kez çalıştırmada).
Tuz haznesine 1,5 1,7 kg. tuz koyunuz.
Ürünle birlikte verilen huniyi kullanınız.
Parlatıcı bölmenin doldurulması
Dikkat Sadece bulaşık makineleri için
üretilmiş özel parlatıcıları kullanınız.
3
4
Parlatıcı gözünü doldurmak için aşağıdaki
işlemleri yapınız:
2
3 2
--
1
4
MA X
+
5
Parlatıcı göstergesi
( A) net bir şekilde
gösterildiğinde doldurunuz.
A
MA X
+
32
--
1
4
1
TÜRKÇE
Dikkat Parlatıcı gözüne asla başka
maddeler (örneğin; bulaşık makinesi
temizleyici, sıvı deterjan) koymayınız. Bu
durum cihazın zarar görmesine neden
olabilir.
34
Parlatıcı dozunun ayarlanması
Parlatıcı dozu, fabrikada 3 konumuna
ayarlanmıştır.
Dozu artırmak veya
azaltmak için 'Servisi aramadan önce'
bölümüne bakınız.
Çatal-bıçaklar ve tabakların yerleştirilmesi
Faydalı tavsiyeler ve ipuçları
Dikkat Bu cihazı sadece, bulaşık
makinesinde yıkanabilir ev kaplarını
yıkamak için kullanınız.
Cihazı, suyu emebilen eşyaları (süngerler,
ev temizlik bezleri, vs.) temizlemek için kullanmayınız.
• Çatal-bıçakları ve tabakları yerleştirilmeden önce aşağıdaki işlemleri yapınız:
– Yemek kalıntılarının ve artıkların tümünü çıkartınız.
– Tavalardaki yanıkları, yemek kalıntılarını yumuşatınız.
• Çatal-bıçakları ve tabakları yerleştirirken
aşağıdaki işlemleri yapınız:
– İçi boş eşyaları (örneğin kupalar, bardaklar ve tavalar) ağızları aşağı gelecek şekilde yerleştiriniz.
– Kapların veya içi derin eşyaların içerisinde su toplanmadığından emin olunuz.
– Çatal-bıçakları ve tabakları birbirinin
üzerine koymayınız.
– Çatal-bıçakların ve tabakların, diğer
çatal-bıçakların ve tabakların üzerini
kapatmadığından emin olunuz.
– Bardakların, diğer bardaklara temas
etmediğinden emin olunuz.
– Küçük eşyaları çatal-bıçak sepetine koyunuz.
• Plastik eşyalar ve yapışmaz kaplamalı
(teflon) tavalar su damlalarını tutabilirler.
Plastik eşyalar, porselen ve çelik eşyalar
gibi kurumazlar.
• Hafif eşyaları üst sepete koyunuz. Eşyaların hareket etmediğinden emin olunuz.
Dikkat Yıkama programını
başlatmadan önce, püskürtme
kollarının serbestçe hareket edebildiğinden
emin olunuz.
Uyarı Cihaza bulaşık koyduktan ve
bulaşıkları çıkarttıktan sonra, cihazın
kapağını daima kapatınız. Kapağın açık
kalması tehlike arz edebilir.
1
Servis tabaklarını ve
büyük kapakları alt
sepetin etrafına
yerleştirin.
2
TÜRKÇE
3
Alt sepetteki gözler,
tencereleri, tavaları
ve kapları koyabilmeniz için düz olarak yatırılabilirler.
35
Üst sepetin yüksekliğinin ayarlanması
Geniş tabakları alt sepete koyarsanız, öncelikle üst sepeti üst konuma taşıyın.
Sepete göre maksimum tabak yüksekliği:
• Üst sepet.
– Üst konum: 20 cm
– Alt konum: 24 cm
• Alt sepet.
– Üst konum: 31 cm
– Alt konum: 27 cm
Üst sepeti üst konuma taşımak için aşağıdaki işlemleri yapın:
1. Sepeti duruncaya kadar dışarı doğru
çekin.
2. Mekanizma yerine oturuncaya ve sepet
sabitlenene kadar, mekanizmayı her iki
yanından dikkatlice kaldırın.
1
Çatal-bıçak ızgarasını kullanınız. Eğer
çatal-bıçakların boyutları çatal-bıçak
ızgarasının kullanımına imkan tanımıyorsa,
ızgarayı çıkartınız.
Üst sepeti alt konuma taşımak için aşağıdaki işlemleri yapın:
1. Sepeti duruncaya kadar dışarı doğru
çekin.
2. Her iki yanını yukarıya doğru dikkatlice
kaldırın.
3. Mekanizmayı tutun ve yavaşça arkaya
doğru indirin.
Dikkat
Sepeti sadece tek bir tarafından kaldırmayın veya alçaltmayın.
• Sepet üst konumda ise, bardak raflarına
kadehleri / bardakları koymayın.
•
Suyun bulaşıkların tüm yüzeylerine (sol)
temas edeceği şekilde, bulaşıkları düzenleyiniz. Daha uzun bulaşıklar için, bardak
raflarını yukarı katlayınız (sağ).
2
TÜRKÇE
36
Deterjan kullanımı
Sadece bulaşık makinesi için uygun deterjanları (toz, sıvı veya tablet) kullanı-
nız.
Ambalajın üzerindeki bilgilere uyunuz:
• Üretici tarafından önerilen miktar,
• Muhafaza ile ilgili tavsiyeler.
Çevre kirliliğini azaltmak için, gereğinden
fazla deterjan kullanmayınız.
1
2
Deterjan tabletlerinin kullanımı
Deterjan gözüne deterjan tableti koyunuz.
Deterjan tabletleri şunları içerir:
• deterjan
• parlatıcı
• diğer temizlik maddeleri.
Deterjan tabletlerini kullanmak için
aşağıdaki işlemleri yapınız:
1. Deterjan tabletlerinin bölgenizdeki su
sertliği için uygun olduğundan emin olunuz. Üreticinin talimatlarına başvurunuz.
2. En düşük su sertlik seviyesini ve parlatıcı
dozunu ayarlayınız.
Tuz haznesinin ve parlatıcı gözünün
doldurulması gerekli değildir.
3
Deterjan gözüne
deterjanı koyunuz.
Yıkama programının ön yıkama aşaması varsa, cihaz
kapağının iç kısmına az miktarda deterjan koyunuz.
5
4
Eğer kurutma sonuçları tatmin edici
değilse, şu işlemleri yapınız:
1. Parlatıcı çekmecesine parlatıcı doldurunuz.
2. Parlatıcı dozunu pozisyon 2'ye ayarlayınız.
Tekrar toz deterjan kullanmak için
aşağıdaki işlemleri yapınız:
1. Tuz haznesini ve parlatıcı çekmecesini
doldurunuz.
2. Su yumuşatıcıyı en yüksek seviyeye
ayarlayınız.
3. Makineye bulaşık koymadan bir yıkama programı çalıştırınız.
4. Su yumuşatıcıyı ayarlayınız. Bkz. 'Su yumuşatıcının ayarlanması'
5. Parlatıcı dozunu ayarlayınız.
Farklı markalardaki deterjanlar farklı
sürelerde çözünürler. Bazı deterjan
tabletleri kısa yıkama programlarında iyi
temizleme sonuçları vermezler. Deterjan
tabletleri kullanırken deterjan kalıntılarının
tamamen gidermek için uzun yıkama programlarını seçiniz.
TÜRKÇE
37
Bir yıkama programının seçilmesi ve başlatılması
Yıkama programını, kapak hafif açık
haldeyken ayarlayınız. Yıkama programı ancak kapağı kapattığınız zaman başlar. Bu ana kadar, ayarların değiştirilmesi
mümkündür.
Bir yıkama programını ayarlamak ve başlatmak için aşağıdaki işlemleri yapınız:
1. Cihazı açınız.
2. Cihazın ayarlama modunda olduğundan emin olunuz.
3. Yıkama programını ayarlamak için
program seçme /iptal tuşuna arka arkaya basınız. 'Yıkama programları' bölümüne bakınız.
– Program gösterge ışığı yanar.
4. Kapağı kapatınız.
– Yıkama programı otomatik olarak
çalışmaya başlar.
Yıkama programı çalışırken, programı
değiştirmeniz mümkün değildir. Yıkama programını iptal ediniz.
Uyarı Çalışmakta olan bir yıkama
programını, sadece gerekiyorsa
duraklatınız veya iptal ediniz.
Dikkat Kapağı dikkatlice açınız. Sıcak
buhar çıkabilir.
Bir yıkama programının iptal edilmesi
1. Program seçme / iptal tuşuna basınız
ve yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz.
– Program gösterge ışığı söner.
– Program sonu gösterge ışığı yanıp
sönmeye başlar.
2. Yıkama programını iptal etmek için,
program seçme / iptal tuşunu bırakınız.
Bu durumda aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
1. Cihazı kapatınız.
2. Yeni bir yıkama programını ayarlayınız.
Yeni bir yıkama programını ayarlamadan
önce deterjan çekmecesine deterjan koyunuz.
Bir yıkama programını duraklatma
Kapağı açınız.
• Program durdurulur.
Kapağı kapatınız.
• Program duraklatıldığı noktadan itibaren
çalışmaya devam eder.
Yıkama programının sonu
Aşağıdaki durumlarda cihazı kapatınız:
• Cihaz otomatik olarak durduğunda.
• Program sonunu belirten sesli sinyal işitildiğinde.
1. Kapağı açınız.
– Program sonu gösterge ışığı yanar.
– Program gösterge ışığı yanık kalır.
2. Açma / Kapama tuşuna basınız.
3. Daha iyi kurutma sonuçları almak için,
tabakları çıkartmadan önce kapağı birkaç dakika aralık bırakınız.
Tabakları cihazdan çıkartmadan önce
soğumalarını bekleyiniz. Sıcak tabaklar kolayca hasar görebilirler.
Bulaşıkların makineden çıkartılması
• Öncelikle alt sepeti sonra da üst sepeti
boşaltınız.
• Yan kısımlarda ve cihazın kapağında su
olabilir. Paslanmaz çelik, tabaklara göre
daha çabuk soğur.
Bakım ve temizlik
Uyarı Temizlemeden önce cihazı
kapatınız.
Filtrelerin temizliği
Önemli Cihazı filtreler olmadan
kullanmayın. Filtrelerin doğru monte
edildiğinden emin olun. Filtrelerin yanlış
takılması yıkama performansının düşük
olmasına ve cihazın zarar görmesine neden
olur.
TÜRKÇE
38
1
Önemli Püskürtme kollarını çıkarmayın.
2
Püskürtme kollarındaki delikler tıkanırsa, kalan pislik parçalarını bir kokteyl çubuğu ile
alın.
C
B
A
A, B ve C filtrelerini
akan suyun altında
tamamen temizleyin.
4
3
Uzun süreli kullanmama
Cihazınızı uzunca bir süre kullanmayacağınız zaman, aşağıdaki işlemleri yapınız:
1. Cihazın fişini prizden çekiniz.
2. Su musluğunu kapatınız.
3. Hoş olmayan kokuların oluşmasını önlemek için kapağı açık bırakınız.
4. Cihazın iç kısmını (özellikle filtreleri) temiz tutunuz.
Dış temizlik
Cihazın dış yüzeylerini ve kontrol panelini
nemli yumuşak bir bezle temizleyiniz. Sadece nötr deterjanlar kullanınız. Aşındırıcı temizlik ürünleri, ovalama telleri veya çözücüler (aseton, trikloroetilen vs.) kullanmayınız.
2
Donmaya karşı önlemler
1
A
B ve C filtrelerini çıkarmak için kulpu
saatin tersi yönünde yaklaşık 1/4 tur
döndürün.
Yassı filtreyi (A) cihazın tabanından
çıkartın.
5
6
Bunun mümkün olmaması halinde, cihazı
boşaltınız ve kapağını kapatınız. Su giriş
hortumunun bağlantısını kesiniz ve hortumdaki suyu boşaltınız.
D
1
2
A
Yassı filtreyi (A) cihazın tabanına yerleştirin. Yassı filtreyi,
iki kılavuzun (D) altına doğru bir şekilde takın.
Dikkat Cihazı, sıcaklığın 0°C'nin altına
düştüğü yerlere kurmayınız. Üretici
firma donmadan kaynaklanan zararlardan
sorumlu değildir.
Filtre sistemini yerine koyun. Filtre sistemini kilitlemek için,
kulpu saat yönünde
kilitleninceye kadar
çevirin.
TÜRKÇE
39
Servisi aramadan önce
Cihaz çalışmıyor veya çalışırken bir anda duruyor.
Eğer bir arıza varsa, sorunun çözümünü öncelikle kendiniz bulmaya çalışınız. Eğer sorunun
çözümünü kendi başınıza bulamazsanız, satıcınızı veya yetkili servisinizi arayınız.
Sorun
• Çalışan programın ışığı devamlı
yanıp sönüyor.
• Aralıklı (duraklamalı) sesli sinyal.
• Program sonu
gösterge ışığı 1
kez yanıp sönüyor.
Sorun:
Bulaşık makinesi su
almıyordur.
• Çalışan programın ışığı devamlı
yanıp sönüyor.
• Aralıklı (duraklamalı) sesli sinyal.
• Program sonu
gösterge ışığı 2
kez yanıp sönüyor.
Sorun:
Bulaşık makinesi
suyu tahliye etmiyor.
Olası sebep
Su musluğu tıkalıdır veya kireç
kaplamıştır.
Çözüm
Su musluğunu temizleyiniz.
Su musluğu kapalıdır.
Su musluğunu açınız.
Su giriş hortumundaki filtre tıkalıdır.
Filtreyi temizleyiniz.
Su giriş hortumunun bağlantısı
yanlış yapılmıştır. Hortum bükülmüş veya ezilmiş olabilir.
Bağlantının düzgün yapıldığından emin olunuz.
Lavabo borusunun ağzı tıkanmış- Lavabo borusunun ağzını temiztır.
leyiniz.
Su tahliye hortumunun bağlantısı
düzgün yapılmamıştır. Hortum
bükülmüş veya ezilmiş olabilir.
Bağlantının düzgün yapıldığından emin olunuz.
• Çalışan progra- Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisinizi arayınız.
mın ışığı devamlı
yanıp sönüyor.
• Aralıklı (duraklamalı) sesli sinyal.
• Program sonu
gösterge ışığı 3
kez yanıp sönüyor.
Sorun:
Taşma tespit aygıtı
çalışıyor.
Sorun:
Program çalışmaya başlamıyor.
Cihazın kapağı tam olarak kapa- Kapağı kapatınız.
tılmamıştır.
TÜRKÇE
Sorun
40
Olası sebep
Çözüm
Cihazın fişi prize takılı değildir.
Fişi prize takınız.
Evin sigorta kutusundaki sigorta
yanmıştır / atmıştır.
Sigortayı değiştiriniz.
Kontrol ettikten sonra cihazı çalıştırınız. Program, duraklatıldığı noktadan tekrar başlayarak çalışmaya devam eder. Arıza tekrarlanırsa yetkili servisinizi arayınız.
Temizlik sonuçları tatmin edici değilse:
Sorun
Tabaklar temiz değil.
Olası sebep
Çözüm
Seçilen yıkama programı, bulaşık
tipi veya kirlilik derecesi için uygun
değildir.
Farklı bir yıkama programı ayarlayınız.
Sepetler yanlış şekilde doldurulBulaşıkları sepete doğru bir şekilde
muştur, bu yüzden su tüm yüzeylere yerleştiriniz.
ulaşamıyordur.
Bulaşıkların yanlış yerleştirilmesinden ötürü, püskürtme kolları rahatça dönemiyordur.
Çatal-bıçakların ve tabakların püskürtme kollarını engellemediğinden
emin olunuz.
Filtreler kirlidir veya düzgün takılmamıştır.
Filtrelerin temiz ve doğru şekilde
takılmış olduğundan emin olunuz.
Çok az deterjan kullanılmıştır veya
hiç deterjan kullanılmamıştır.
Deterjan çekmecesindeki deterjan
miktarının doğru olduğundan emin
olunuz.
Tabaklar üze- Tuz haznesi boştur.
rinde kireç ka- Su yumuşatıcı seviyesi yanlış ayarlıntıları var.
lanmıştır.
Tabaklar ıslak
ve mat.
Tuz bölmesine su koyunuz.
Su yumuşatıcıyı ayarlayınız.
Tuz haznesinin kapağı doğru bir
şekilde kapatılmamıştır.
Tuz haznesinin doğru bir şekilde
kapatıldığından emin olunuz.
Parlatıcı kullanılmamıştır.
Parlatıcı dozunu ayarlayınız.
Parlatıcı çekmecesi boştur.
Parlatıcı çekmecesini doldurunuz.
Bardakların ve Parlatıcı dozu yanlış ayarlanmıştır.
tabakların
üzerinde çizgiler, beyazımsı lekeler
veya mavimsi
bir tabaka
var.
Parlatıcı dozunu azaltınız.
Bardakların ve Parlatıcı dozu yanlış ayarlanmıştır.
tabakların
üzerinde kuru-
Parlatıcı dozunu artırınız.
TÜRKÇE
41
Sorun
Olası sebep
muş su damla- Sebebi kullandığınız deterjan olaları var.
bilir.
Çözüm
Farklı tipte bir deterjan kullanınız.
Teknik veriler
Boyutlar
Genişlik (cm)
Yükseklik (cm)
44.6
81.8 - 89.8
Derinlik (cm)
Su besleme
basıncı1)
Minimum
Maksimum
Kapasite (kişi kapasitesi)
9
Enerji sınıfı
A
Kurutma sınıfı
A
Gürültü (dB(A))
50
Ortalama yıllık enerji tüketimi (kWs) 2)
249
Ortalama yıllık su tüketimi
(litre)2)
3640
55.0
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
1) Eğer bölgenizdeki basınç daha düşük veya yüksekse, lütfen yetkili servisinizle görüşünüz.
2) Veriler, test enstitüleri için geçerli yıkama programı esas alınarak ve yılda 280 yıkama yapıldığı düşünülerek
hesaplanmıştır.
Elektrik bağlantısı, voltaj ve toplam güç ile ilgili bilgiler, bulaşık makinesi kapağının iç
kenarındaki bilgi etiketinde yazılıdır.
Montaj
Dikkat Montaja devam etmeden önce,
montaj talimatlarına bakınız.
Uyarı Kurulum esnasında, elektrik
fişinin prizden çekilmiş olduğundan
emin olunuz.
Cihazı yere koyunuz ve bir tezgahın altına
(mutfak tezgahı veya lavabo) yerleştiriniz.
Eğer bir tamir işlemi gerekirse, cihaz, teknisyenin kolayca erişebileceği bir yerde olmalıdır.
Cihazı bir su musluğunun ve tahliye noktasının yakınına yerleştiriniz.
Bulaşık makinesinin havalandırması için, sadece su alma, su boşaltma ve elektrik kabloları için gerekli menfezler yeterlidir.
Su bağlantısı
Bu cihaz, suyu kesmek için kullanılan ve
"aqualock" olarak adlandırılan özel bir
su giriş hortumuna sahiptir.
Su giriş hortumu
Bu cihaz, bir sıcak (maks. 60°) veya soğuk
su beslemesine bağlanabilir.
TÜRKÇE
Eğer sıcak su çevreyle dost, alternatif enerji
kaynaklarından geliyorsa (örneğin güneş
veya fotovoltaj panelleri ve rüzgar), enerji
tüketimini azaltmak için sıcak su kaynağını
kullanınız.
Su giriş hortumunu, 3/4" ebadında, harici
dişli bir su musluğuna takınız.
Dikkat Eski bir cihazın bağlantı
hortumlarını kullanmayınız.
Dikkat Eğer cihazı yeni boru tesisatına
veya uzunca bir süre kullanılmamış
boru tesisatına bağlıyorsanız, giriş
hortumunu takmadan önce suyu birkaç
dakika akıtmanızı öneririz.
Aqualock su giriş hortumu
Su giriş hortumu, yüksek basınca dayanıklı
bir hortumdur. Maksimum 6 MPa basınca
kadar dayanabilir. Su giriş hortumunun dış
tarafı, olası hasarlara karşı bir koruma ile
kaplıdır. İç hortum kırılırsa, hortumun içindeki su koyulaşacaktır. Bu durumu, özel şeffaf
kaplamadan görebilirsiniz. Su musluğunu
derhal kapatınız ve yetkili servisinizi arayınız.
42
A
B
Aqualock giriş hortumu, kazara gevşemeleri önlemek
amacıyla bir güvenlik aygıtı ile donatılmıştır. Hortumu çıkartmak için:
• Kola ( B) bastırınız.
• Sabitleme halkasını ( A) saatin
tersi yönde döndürünüz.
Giriş hortumunu,
montaja uygun olarak sola veya sağa
döndürünüz. Su kaçağı olmaması için,
kilit somununu
doğru bir şekilde
takınız.
Eğer bir giriş
hortumu uzatması kullanıyorsanız, toplam uzunluk
4 metreden fazla
olmamalıdır.
Su tahliye hortumu
A
Eğer su tahliye hortumunu süzgeçli bir
lavabo-altı tahliye
borusuna bağlıyorsanız, plastik
membranı (A) çıkartınız. Eğer membranı çıkartmazsanız,
yiyecek kalıntıları
tahliye hortumunun
süzgecini tıkayabilir.
Dikkat Su kaçağı olmaması
için, su bağlantılarının sıkı olduğundan
emin olunuz.
TÜRKÇE
43
Elektrik Bağlantısı
Uyarı Bu güvenlik önlemlerine
uyulmamanız halinde üretici firma
sorumluluk kabul etmez.
Cihazı güvenlik önlemlerine uygun şekilde
topraklayınız.
Bilgi etiketinde yazılı olan nominal voltaj ve
güç tipinin cihazın monte edildiği yerdeki
voltaj ve güç değerlerine uyduğundan emin
olunuz.
Daima düzgün takılmış, elektrik çarpmasına
karşı korumalı bir priz kullanınız.
Priz çoğaltıcılar, ara bağlantılar ve uzatma
kabloları kullanmayınız. Yangın riski söz konusudur.
Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyiniz.
Yetkili servisle temasa geçiniz.
Kurulumdan sonra elektrik prizinin erişilebilir olduğundan emin olunuz.
Cihazın fişini prizden çekmek için kabloyu
çekmeyiniz. Daima fişin kendisinden tutarak
çekiniz.
Bu cihaz, E.E.C. direktifleri ile uyumludur.
Çevreyle ilgili bilgiler
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların
geri dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem
çevreyi, hem de çevrenizdekilerin sağlığını
korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise
hem çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu
ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha
ayrıntılı bilgileri belediyenizden, çöp
dairenizden veya ürünü satın almış
olduğunuz bayiden edinebilirsiniz.
Ambalaj malzemeleri
simgesi ile işaretli ambalaj malzemeleri
geri dönüşümlüdür. Ambalaj malzemelerini,
geri dönüştürülmek üzere uygun toplama
konteynırlarına atınız.
Cihazı elden çıkarmadan önce
Uyarı Cihazı elden çıkarmadan önce
aşağıdaki işlemleri yapınız:
• Fişini elektrik prizinden çekiniz.
• Elektrik kablosunu kesiniz ve atınız.
• Kapak kilit dilini atınız. Bu, çocukların
kendilerini cihazın içerisine kapatmalarını
önler. Boğulma riski.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
IKEA GARANTİSİ
IKEA garantisi ne kadar süre ile
geçerlidir?
Bu garanti, cihazın sadece iki (2) yıl garanti
geçerliliği olan LAGAN ismini taşımaması
halinde, cihazınızın IKEA'dan orijinal satın
alınma tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile
geçerlidir. Satın alma işleminin kanıtı olarak
orijinal satış makbuzu gerekmektedir. Servis
işlemlerinin garanti kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, bu durum cihazın veya ye-
TÜRKÇE
ni parçaların garanti süresini uzatmayacaktır.
Hangi cihazlar beş (5) yıllık IKEA garantisi
kapsamında değildir?
LAGAN isimli cihaz serileri ve IKEA 'dan 1
Ağustos 2007 tarihinden önce satın alınan
tüm cihazlar.
Servisi kim yapacak?
IKEA servis sağlayıcısı, kendi servis işlemleri
veya yetkili servis partner ağı vasıtasıyla
servis sağlayacaktır.
Bu garanti neleri kapsar?
Bu garanti, IKEA'dan satın alınma tarihinden itibaren, cihazın hatalı imalatı veya
malzeme hataları nedeniyle meydana gelen arızaları kapsar. Bu garanti sadece eviçi kullanım için geçerlidir. İstisnalar, “Bu garantinin altında neler kapsanmaktadır?”
başlığının altında belirtilmektedir. Cihazın
özel harcama yapılmaksızın tamir için erişilebilir durumda olması ve hatanın garanti
kapsamındaki hatalı imalat veya malzeme
hatası ile ilgili olması koşuluyla, garanti süresi içerisinde arızayı gidermek için yapılan
masraflar örn. tamirler, parçalar, işçilik ve
seyahat kapsanacaktır. Bu koşullarda, AB
yönetmelikleri (No. 99/44/EG) ve ilgili yerel
düzenlemeler geçerlidir. Değiştirilen parçalar IKEA'nın malı olacaktır.
IKEA sorunu çözmek için ne yapacak?
IKEA tarafından tayin edilen servis sağlayıcısı ürünü kontrol edecek ve kendi takdirine
göre, garanti kapsamında olup olmadığına
karar verecektir. Garanti kapsamında olduğuna kanaat getirilmesi halinde, IKEA
servis sağlayıcısı veya yetkili servis partneri
kendi servis işlemleri vasıtasıyla, kendi takdirine göre, özürlü ürünü tamir edecek veya
aynısıyla ya da benzeri bir ürünle değiştirecektir.
Bu garantinin altında neler
kapsanmamaktadır?
• Normal yıpranma ve aşınma.
44
• Kasti veya ihmale dayalı hasarlar, çalıştırma talimatlarına uyulmaması, yanlış kurulum veya yanlış voltaja bağlantısından
kaynaklanan hasarlar, kimyasal veya
elektro-kimyasal tepkime, pas, korozyon
veya su kaynağında bulunan kireçten
kaynaklanan hasarlar da dahil olmak
üzere fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla su hasarları, anormal çevre koşullarının neden olduğu hasarlar.
• Aküler ve lambalar dahil olmak üzere
sarf malzemeleri.
• Çizikler ve olası renk değişiklikleri de dahil olmak üzere, cihazın normal kullanımını etkilemeyen, fonksiyonel olmayan parçalar ve dekoratif parçalar.
• Yabancı nesnelerden veya maddelerden
ve temizlik veya filtrelerin kilidinin açılması, tahliye sistemleri veya sabun çekmecelerinden kaynaklanan hasarlar.
• Şu parçalardaki hasarlar: Seramik cam,
aksesuarlar, çanak çömlek ve çatal-bıçak
sepetleri, besleme ve tahliye boruları,
contalar, lambalar ve lamba kapakları,
ekranlar, düğmeler, çerçeveler ve çerçeve
parçaları. Bu hasarların üretim hatalarından kaynaklandığının ispatlanamaması
halinde.
• Teknisyen vizitesi esnasında herhangi bir
hatanın bulunamadığı durumlar.
• Tayin edilen servis sağlayıcılarımız ve/
veya yetkili bir servis sözleşmeli partner
tarafından yapılmayan veya orijinal parçaların kullanılmadığı tamir işlemleri.
• Hatalı veya teknik özelliklere uygun olmayan kurulumun sebep olduğu tamirler.
• Cihazın ev-içi olmayan ortamlarda kullanılması, örn. profesyonel kullanım.
• Nakliyeden kaynaklanan hasarlar. Eğer
bir müşteri, ürünü evine veya başka bir
adrese kendisi naklederse, nakliye esnasında meydana gelecek hasarlardan
IKEA sorumlu değildir. Ancak ürünü müşterinin teslimat adresine IKEA teslim ediyorsa, nakliye esnasında ürünün göreceği
hasarlar bu garanti kapsamında olacaktır.
TÜRKÇE
• IKEA cihazının ilk kurulum ücreti. Ancak
bir IKEA servis sağlayıcısı veya yetkili servisi, ürünü bu garanti koşulları kapsamında tamir eder veya değiştirirse, servis
sağlayıcı veya yetkili servis tamir edilen
veya değiştirilen cihazı gerekirse yeniden
kuracaktır / monte edecektir.
Bu kısıtlama, kalifiye uzman tarafından, cihazı AB üye ülkelerinin güvenlik spesifikasyonlarına adapte etmek için orijinal parçalar kullanılarak yapılan hatasız çalışmalar
için geçerli değildir.
Ülke kanunları nasıl işler
IKEA garantisi size ülkeden ülkeye değişiklik
göstermekle birlikte yerel kanuni taleplerin
tümünü kapsayan veya aşan özel kanuni
haklar sağlar.
Geçerlilik alanı
Bir AB üyesi ülkede satın alınan ve başka
bir AB üyesi ülkeye götürülen cihazlar için,
servisler yeni ülkedeki garanti koşulları çerçevesinde sağlanacaktır. Servisleri garanti
çerçevesinde yürütme zorunluluğu sadece
aşağıdaki durumlarda mevcuttur:
• Cihaz, garanti talebinin yapıldığı ülkenin
teknik spesifikasyonlarına uygunsa ve uygun şekilde kurulmuşsa;
• Cihaz, Montaj Talimatlarına ve Kullanıcı
Kılavuzu Güvenlik Bilgilerine uygunsa ve
uygun şekilde kurulmuşsa.
IKEA cihazları için belirlenmiş yetkili
servisler:
Aşağıdaki konularda IKEA yetkili servisini
aramaktan lütfen çekinmeyiniz:
1. Bu garanti altında bir talepte bulunmak
için;
2. IKEA cihazının özel IKEA mutfağına kurulumu hakkında açıklama istemek için.
Servis aşağıdaki konularda açıklama
yapmayacaktır:
– genel IKEA mutfak kurulumu,
– elektrik bağlantısı (eğer makine fişsiz
ve kablosuz gelmiş ise), su ve gaz
bağlantısı, bu işlemler yetkili servis
mühendisi tarafından yapılmalıdır.
45
3.
Kullanıcı kılavuzunun içerikleri ve IKEA
cihazının spesifikasyonları hakkında istenilen açıklamalar.
Size en iyi teknik desteği sağlayabilmemiz
için, bizi aramadan önce lütfen bu kitapçığın Montaj Talimatları ve/veya Kullanıcı
Kılavuzu bölümünü dikkatlice okuyunuz.
Servis ihtiyacı duyduğunuzda bize nasıl
ulaşabilirsiniz
IKEA iletişim noktaları ve ulusal yerel telefon
numaraları için lütfen bu kitapçığın son sayfasına bakınız.
Önemli Size daha hızlı bir servis
sağlayabilmemiz için, bu kılavuzun sonunda
listelenen özel telefon numaralarını
kullanmanızı önermekteyiz. Daima, teknik
desteğe ihtiyaç duyduğunuz özel cihazın
kitapçığında listelenen numaralara bakınız.
Bizi aramadan önce, teknik desteğe ihtiyaç
duyduğunuz cihazın IKEA ürün numarasının
(8 rakamlı kod) yanınızda olduğundan emin
olunuz.
Önemli SATIŞ MAKBUZUNU SAKLAYINIZ!
Bu sizin satın alma işleminizin kanıtıdır ve
garantinin uygulanması için gereklidir. Makbuzda, satın aldığınız her cihazın IKEA ürün
adı ve numarası da (8 rakamlı kod) belirtilmiş olmalıdır.
Daha fazla yardım istiyor musunuz?
Cihazınızın satış sonrası hizmetleriyle ilgili
olmayan konulardaki diğer sorularınız için,
lütfen size en yakın olan IKEA mağazamızı
arayınız. Bizimle temasa geçmeden önce cihazınızın belgelerini tam olarak okumanızı
öneririz.
РУССКИЙ
46
Содержание
Сведения по технике безопасности
46
48
49
51
52
52
Описание изделия
Панель управления
Программы мойки
Эксплуатация изделия
Установка смягчителя для воды
Использование соли для
посудомоечных машин
54
Использование ополаскивателя
55
Загрузка столовых приборов и посуды
55
Использование моющих средств
Выбор и запуск программы мойки
Уход и очистка
Что делать, если ...
Технические данные
Установка
Подключение к водопроводу
Подключение к электросети
Охрана окружающей среды
ГАРАНТИЯ IKEA
57
59
60
61
63
64
64
66
66
67
Право на изменения сохраняется
Сведения по технике безопасности
Для собственной безопасности и
правильной эксплуатации машины
перед ее установкой и использованием
внимательно прочитайте настоящее руководство. Всегда храните настоящие
инструкции вместе с машиной, даже
если передаете или продаете ее. Пользователи должны хорошо знать, как
работает машина, и правила безопасности при ее эксплуатации.
Правильная эксплуатация
• Данный электроприбор предназначен
только для бытового применения.
• Используйте электроприбор только
для мытья бытовой посуды, пригодной для посудомоечных машин.
• Не заливайте в электроприбор никаких растворителей. Опасность взрыва.
• Ножи и прочие заостренные предметы кладите в корзину для столовых
приборов острием вниз. Если это невозможно, кладите их горизонтально
в верхнюю корзину.
• Используйте только специальные составы для посудомоечных машин
(моющее средство, соль, ополаскиватель).
• Если открыть дверцу электроприбора
во время работы, из него может вырваться горячий пар. Опасность ожога кожи.
• Не вынимайте посуду из посудомоечной машины до завершения программы мойки.
• Когда программа мойки закончится,
выньте вилку сетевого шнура из розетки и закройте водопроводный
кран.
• Ремонтировать этот электроприбор
разрешается только уполномоченному специалисту. Применяйте только
оригинальные запасные части.
• Не ремонтируйте машину самостоятельно, чтобы избежать травм и ее
повреждения. Во всех случаях обращайтесь в местный сервисный центр.
Общие правила техники
безопасности
• Лица (включая детей) с нарушенными физическими сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний не должны пользоваться данным прибором.
Они должны находиться под присмотром или получать инструкции от лица, ответственного за их безопасность.
РУССКИЙ
• Соблюдайте инструкции по технике
безопасности от производителя моющего средства для посудомоечных
машин, чтобы предотвратить ожоги
глаз, рта и горла.
• Не пейте воду из посудомоечной машины. В машине могут быть остатки
моющего средства.
• Чтобы предотвратить травмы и не
споткнуться об открытую дверцу, всегда закрывайте ее, если не пользуетесь машиной.
• Не садитесь и не вставайте на открытую дверцу.
Безопасность детей
• Этим прибором могут пользоваться
только взрослые. Следите за тем,
чтобы маленькие дети не играли с
прибором.
• Храните все упаковочные материалы
в недоступном для детей месте. Существует риск смерти от удушения.
• Храните все моющие средства в безопасном месте. Не позволяйте детям
прикасаться к моющим средствам.
• Не подпускайте детей к посудомоечной машине, когда ее дверца открыта.
Установка
• Проверьте, что машина не повреждена во время транспортировки. Ни в
коем случае не подключайте поврежденную машину. При необходимости обратитесь к поставщику.
47
• Перед первым включением удалите
всю упаковку.
• Подключение к электросети должно
выполняться квалифицированным
лицом.
• Подключение к водопроводу и канализации должно выполняться квалифицированным лицом.
• Не изменяйте параметры и не модифицируйте данный электроприбор.
Это может привести к повреждению
электроприбора или травмам.
• Не включайте машину, если:
– повреждены электрический кабель
или водяные шланги,
– панель управления, рабочая поверхность или цоколь повреждены
настолько, что появился доступ к
внутренней части машины.
В случае любых сомнений обращайтесь в сервисный центр. Список сервисных центров представлен в конце
руководства пользователя.
• Не сверлите боковые стенки машины, чтобы не повредить гидравлические или электрические компоненты.
ВНИМАНИЕ! Строго выполняйте
инструкции по подключению к
водопроводу и электросети.
РУССКИЙ
48
Описание изделия
1
2
9
3
8
4
7
5
1
2
3
4
5
Верхняя корзина
Переключатель жесткости воды
Емкость для соли
Дозатор моющего средства
Дозатор ополаскивателя
6
6
7
8
9
Табличка с техническими данными
Фильтры
Нижний разбрызгиватель
Верхний разбрызгиватель
РУССКИЙ
49
Панель управления
1
2
3
4
Кнопка Вкл/Выкл
Кнопка выбора/отмены программ (SELECT/CANCEL)
Индикаторы
Световые индикаторы программ
Индикаторы
Индикатор загорается, когда завершается программа мойки. Вспомогательные функции:
• Уровень в устройстве для смягчения
воды.
• Включение/выключение звуковых сигналов.
• Оповещение в случае неисправности
прибора.
1)
Загорается, когда требуется наполнить
емкость для соли. См. раздел "Использование соли для посудомоечных машин".
Индикатор наличия соли может оставаться включенным в течение нескольких часов, но это не оказывает нежелательного влияния на работу прибора.
1) Индикатор не горит, пока выполняется программа мойки.
Кнопка выбора/отмены программ
Кнопка выбора/отмены программ используется для таких операций:
• Для установки программы мойки. См.
раздел "Выбор и запуск программы
мойки".
РУССКИЙ
• Настройка устройства для смягчения
воды. См. раздел "Установка смягчителя воды".
• Для выключения/включения звуковых
сигналов. См. раздел "Звуковые сигналы".
• Для отмены выполняемой программы
мойки. См. раздел "Выбор и запуск
программы мойки".
Режим настройки
Прибор находится в режиме настройки,
когда не горят все программные индикаторы и мигает индикатор окончания
программы.
Прибор должен быть в режиме настройки для выполнения следующих
операций:
– Для установки программы мойки.
– Для настройки уровня в устройстве
для смягчения воды.
– Для выключения/включения звуковых
сигналов.
Если горит программный индикатор, отмените программу, чтобы вернуться в
режим настройки. См. раздел "Выбор и
запуск программы мойки".
Программные индикаторы A и B
Помимо индикации выбора соответствующей программы мойки эти индикаторы имеют дополнительные функции:
• Регулировка уровня в устройстве для
смягчения воды.
• Выключение/включение звуковых сигналов.
Звуковые сигналы
Звуковой сигнал можно услышать:
• По окончании программы мойки.
• Когда прибор неисправен.
Включение звуковых сигналов настроено на заводе.
50
Для выключения звуковых сигналов выполните следующие действия:
1. Включите прибор.
2. Убедитесь, что прибор находится в
режиме настройки.
3. Нажмите и удерживайте кнопку выбора/отмены программ до тех пор,
пока не начнет мигать программный
индикатор А и не загорится программный индикатор В.
4. Нажмите кнопку выбора/отмены
программ еще раз.
– Загорается программный индикатор А.
– Программный индикатор В начинает мигать.
5. Подождите, пока не погаснет программный индикатор А.
– Программный индикатор В продолжает мигать.
– Загорается индикатор окончания
программы.
Звуковые сигналы включены.
6. Нажмите кнопку выбора/отмены
программ еще раз.
– Индикатор окончания программы
гаснет.
Звуковые сигналы выключены.
7. Выключите прибор, чтобы сохранить операцию.
Для включения звуковых сигналов выполните следующие действия:
1. Выполните вышеуказанную процедуру, пока не загорится индикатор
окончания программы.
РУССКИЙ
51
Программы мойки
Программы мойки
Программа
Интенсивная
Обычная загрязненность
Быстрая
мойка1)
Экономичная2)
Ополаскивание и накапливание
Степень
загрязненности
Тип загрузки
Сильная
загрязненность
Фаянс,
столовые
приборы,
кастрюли
и сковороды
Предварительная мойка
Основная мойка при температуре
70°C
2 промежуточных ополаскивания
Заключительное ополаскивание
Время
Обычная
загрязненность
Фаянс,
столовые
приборы,
кастрюли
и сковороды
Предварительная мойка
Основная мойка при температуре
65°C
2 промежуточных ополаскивания
Заключительное ополаскивание
Время
Обычная
или слабая загрязненность
Фаянс и
столовые
приборы
Обычная
загрязненность
Фаянс и
столовые
приборы
Предварительная мойка
Основная мойка при температуре
50°C
1 промежуточное ополаскивание
Заключительное ополаскивание
Время
Любая
Частичная загрузка
(для дополнения
в течение
дня)
1 холодное ополаскивание (чтобы
остатки пищи не слипались).
Использование моющего средства в
этой программе не является обязательным.
Описание программы
Основная мойка при температуре
60°C
Заключительное ополаскивание
1) Это прекрасная ежедневная программа для частичной загрузки. Идеальна для семьи из 4-х человек,
которые моют посуду и столовые приборы только после завтрака и обеда.
2) Проверочная программа для испытательных лабораторий. Это экономичная программа мойки.
Тестовые данные представлены в отдельном буклете, приложенном к машине. Имеется только на
3 языках (английском, французском и немецком) и предназначена лишь для испытательных
лабораторий.
РУССКИЙ
52
Потребление воды и электроэнергии (при полном цикле мойки)
Программа
1)
ПродолжительПотребление
ность программы электроэнергии
(в минутах)
(в кВт/ч)
Потребление воды (литры)
65-75
1,5-1,7
18-20
100-110
1,4-1,5
18-20
30
0,8
8
120-130
0,8-0,9
12-13
11
0,1
5
1) Заданная продолжительность этой программы мойки больше, чем у остальных программ, в виду
более длительных стадий сушки и мойки.
Эти значения могут меняться в зависимости от давления и температуры воды, колебаний напряжения в сети и количества посуды.
Эксплуатация изделия
Следуйте инструкциям, приведенным
для каждого шага процедуры.
1. Проверьте, чтобы на устройстве
смягчения воды был установлен
правильный для вашей местности
уровень жесткости воды. При необходимости настройте устройство
смягчения воды.
2. Насыпьте соль для посудомоечных
машин в емкость для соли.
3. Залейте ополаскиватель в дозатор.
4. Загрузите в машину столовые приборы и посуду.
5. Выберите правильную программу
мойки в соответствии с типом посуды и степенью ее загрязнения.
6. Заполните дозатор моющего средства надлежащим количеством
моющего средства.
7. Запустите программу мойки.
Если вы используете таблетированные моющие средства, см. раздел "Использование моющих средств".
Установка смягчителя для воды
Устройство смягчения воды удаляет
минеральные вещества и соли из водопроводной воды, подаваемой в машину. Минеральные вещества и соли могут оказать вредное воздействие на работу машины.
Жесткость воды измеряется в соответствующих единицах:
• немецких градусах (dH°),
• французских градусах (°TH),
• ммоль/л (миллимолях на литр - международных единицах жесткости воды),
• градусах по шкале Кларка.
РУССКИЙ
53
Установите на устройстве смягчения
воды уровень, соответствующий жест-
кости воды в вашей местности. При необходимости, обратитесь в местную организацию по водоснабжению.
Жесткость воды
°dH (гра- °TH (градусы
дусы
жестко- жесткости вости воды)
ды)
Настройка жесткости воды
ммоль/л
Кларк
(шкала
жесткости
воды)
вручную
электронным
способом
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Соль не требуется.
Устройство для смягчения воды
необходимо отрегулировать вручную и электронным способом.
Ручное регулирование
Заводская настройка прибора соответствует положению 2.
1
2
Установите переключатель в положение 1 или 2.
Электронное регулирование
На заводе устройство для смягчения
воды посудомоечной машины установлено на уровень 5.
1. Включите прибор.
2. Убедитесь, что прибор находится в
режиме настройки.
3. Нажмите и удерживайте кнопку выбора/отмены программ.
4. Отпустите кнопку выбора/отмены
программ, когда программный индикатор А начнет мигать и загорится программный индикатор В.
5. Подождите, пока не погаснет программный индикатор B.
– Программный индикатор A начинает мигать.
– Индикатор окончания программы
начинает мигать.
РУССКИЙ
54
6. Нажмите один раз кнопку выбора/
отмены программ.
– Программный индикатор A начинает мигать.
– Функция настройки устройства
для смягчения воды включена.
– Мигает индикатор окончания программы, указывая на уровень в
устройстве для смягчения воды.
Пример: 5 миганий, пауза, 5 миганий, пауза, и т.д... = уровень 5.
7. Нажмите один раз кнопку выбора/
отмены программ, чтобы увеличить
уровень в устройстве для смягчения воды на один шаг.
8. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы
сохранить операцию.
Использование соли для посудомоечных машин
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте
только соль для посудомоечных
машин. Соль, не предназначенная для
посудомоечных машин, может
повредить устройство для смягчения
воды.
1
5
6
2
Убедитесь, что
крупицы соли не
просыпались за
пределы отделения для соли.
3
4
Налейте в емкость для соли 1 л
воды (только перед первым использованием).
Заполните емкость, засыпав в
нее 1,5-1,7 кг соли. Используйте
для этого воронку, поставляемую в комплекте с
машиной.
То, что вода выливается из емкости для соли, когда насыпается
соль, нормально.
РУССКИЙ
55
Использование ополаскивателя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте
только фирменный ополаскиватель
для посудомоечных машин.
Для наполнения дозатора ополаскивателя выполните приведенные ниже шаги.
2
1
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается заливать в дозатор ополаскивателя другие составы (средство для
чистки посудомоечных машин, жидкое
моющее средство и т.п.). Это может
привести к повреждению машины.
Отрегулируйте дозировку
ополаскивателя
На заводе регулятор ополаскивателя установлен в
положение 3.
Для увеличения
или уменьшения
дозы см. раздел
"Что делать,
если...".
4
3 2
--
1
4
MA X
+
5
Заправьте, если в
окошке дозатора
ополаскивателя (
A) не видно содержимого.
A
32
--
1
4
MA X
+
Загрузка столовых приборов и посуды
Полезные советы и рекомендации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте
прибор только для мытья бытовой
посуды, пригодной для посудомоечных
машин.
Не используйте машину для мытья
предметов, которые могут поглощать
воду (губки, кухонные салфетки и т.п.).
• Перед загрузкой столовых приборов
и посуды выполните такие действия:
– Удалите все остатки пищи и отходы.
РУССКИЙ
– Размягчите пригоревшие остатки
пищи в сковородах.
• При загрузке столовых приборов и
посуды выполните такие действия:
– Полые предметы (например, чашки, стаканы, сковороды) загружайте вверх дном.
– Убедитесь, что вода не собирается
внутри или в углублении основания
посуды.
– Убедитесь, что столовые приборы
и посуда не лежат внутри друг друга.
– Убедитесь, что столовые приборы
и посуда не накрывают другие столовые приборы и посуду.
– Убедитесь, что стаканы не соприкасаются друг с другом.
– Мелкие предметы укладывайте в
корзину для столовых приборов.
• Пластиковые предметы и сковороды
с антипригарным покрытием могут
удерживать капли воды. Пластиковые предметы не высыхают так же
быстро, как фарфоровые и стальные
предметы.
• Легкие предметы укладывайте в
верхнюю корзину. Убедитесь, что
предметы не передвигаются.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь,
что разбрызгиватели могут
свободно вращаться, прежде чем
запускать программу мойки.
56
1
2
Сервировочные
блюда и большие
крышки размещайте ближе к
краям нижней
корзины.
3
Ряды штырей в
нижней корзине
могут утапливаться для загрузки
кастрюль, сковородок и мисок.
ВНИМАНИЕ! Всегда закрывайте
дверцу после загрузки или
разгрузки прибора. Открытая дверца
может быть опасной.
Используйте решетку для столовых приборов. Если размер столовых приборов не позволяет использовать решетку, снимите ее.
РУССКИЙ
57
1. Вытяните корзину до упора.
2. Осторожно поднимите обе стороны
корзины вверх до момента срабатывания механизма ее фиксации.
1
Расположите предметы так, чтобы вода попадала на все поверхности (левый рисунок). Чтобы поставить длинные предметы, сложите держатели
для чашек вверх (правый рисунок).
Регулировка высоты верхней
корзины
При размещении больших тарелок в
нижней корзине сначала следует переместить верхнюю корзину в верхнее положение.
Максимальная высота посуды в:
• верхней корзине.
– верхнее положение: 20 см;
– нижнее положение: 24 см.
• нижней корзине
– верхнее положение: 31 см;
– нижнее положение: 27 см.
Чтобы передвинуть верхнюю корзину в
верхнее положение, выполните следующие операции:
2
Чтобы передвинуть верхнюю корзину в
нижнее положение, выполните следующие операции:
1. Вытяните корзину до упора.
2. Осторожно поднимите обе стороны
вверх.
3. Удерживая механизм, дайте корзине медленно опуститься.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Нельзя поднимать или опускать
корзину только с одной стороны.
• Если корзина находится в верхнем
положении, не ставьте чашки на держатели для чашек.
•
Использование моющих средств
Используйте только моющие средства (порошковые, жидкие или в
таблетках), пригодные для посудомоечных машин.
Следуйте указаниям, приведенным на
упаковке:
• рекомендациям производителя по
дозировке,
• рекомендациям по хранению.
Не превышайте указанную дозировку
моющего средства, чтобы уменьшить
загрязнение окружающей среды.
1
2
РУССКИЙ
3
58
4
Заполните дозатор моющего
средства моющим
средством.
При использовании программы
мойки, включающую стадию предварительной мойки, поместите немного моющего
средства на внутреннюю сторону
дверцы машины.
5
Использование таблетированного
моющего средства
Поместите таблетированное моющее
средство в дозатор моющего средства.
Таблетированные моющие средства
содержат:
• моющее средство;
• ополаскиватель;
• прочие чистящие вещества.
Для использования таблетированного
моющего средства выполните указанные ниже операции.
1. Убедитесь, что таблетированное
моющее средство подходит для
жесткости воды в вашей водопроводной системе. См. инструкции изготовителя.
2. Установите минимальные значения
жесткости воды и дозировки ополаскивателя.
Наполнять контейнер для соли и
дозатор ополаскивателя не требуется.
Если результаты сушки
неудовлетворительны, выполните
следующие действия:
1. Залейте в дозатор ополаскиватель.
2. Установите дозировку ополаскивателя в положение 2.
Чтобы снова использовать
порошковое моющее средство,
выполните следующие действия:
1. Наполните емкость для соли и дозатор ополаскивателя.
2. Установите уровень жесткости воды на максимальное значение.
3. Выполните программу мойки без
посуды.
4. Настройте устройство для смягчения воды. См. "Установка смягчителя воды".
5. Отрегулируйте дозировку ополаскивателя.
Различные моющиеся средства
растворяются за разное время. Поэтому некоторые таблетированные
моющие средства не успевают полностью проявить свои чистящие свойства
во время коротких программ мойки.
При использовании таблетированных
моющих средств выбирайте длинные
программы мойки, чтобы моющее средство полностью растворилось.
РУССКИЙ
59
Выбор и запуск программы мойки
Установите программу мойки, приоткрыв дверцу. Программа мойки
запустится только после закрытия
дверцы. До этого момента настройки
можно изменять.
Для установки и запуска программы
мойки выполните такие действия:
1. Включите прибор.
2. Убедитесь, что прибор находится в
режиме настройки.
3. Нажимайте кнопку выбора/отмены
программ, пока не выберите необходимую программу мойки. См. раздел "Программы мойки".
– Загорается программный индикатор.
4. Закройте дверцу.
– Программа мойки запустится автоматически.
Программу мойки невозможно изменить, когда она выполняется.
Отмените программу мойки.
ВНИМАНИЕ! Не прерывайте и не
отменяйте программу мойку без
необходимости.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Открывайте
дверцу осторожно. Может
выходить горячий пар.
Отмена программы мойки
1. Нажмите и удерживайте кнопку выбора/отмены программ в течение
приблизительно 3 секунд.
– Программный индикатор гаснет.
– Индикатор окончания программы
начинает мигать.
2. Отпустите кнопку выбора/отмены
программ, чтобы отменить программу мойки.
Теперь можно выполнить такие действия:
1. Выключите прибор.
2. Установите новую программу мойки.
Наполните моющим средством дозатор
моющих средств, прежде чем устанавливать новую программу мойки.
Прерывание программы мойки
Откройте дверцу.
• Программа остановится.
Закройте дверцу.
• Выполнение программы продолжится
с той точки, в которой она была прервана.
Окончание программы мойки
Выключайте прибор при выполнении
следующих условий:
• Прибор останавливается автоматически.
• Подаются звуковые сигналы об окончании программы.
1. Откройте дверцу.
– Загорается индикатор окончания
программы.
– Программный индикатор продолжает гореть.
2. Нажмите кнопку Вкл/Выкл.
3. Для получения лучших результатов
оставьте дверцу приоткрытой на
несколько минут, прежде чем доставать посуду.
Дайте посуде остыть, прежде чем доставать ее из прибора. Горячую посуду
легко повредить.
Разгрузка
• Сначала вынимайте предметы из
нижней корзины, а затем - из верхней.
• На боковых стенках и дверце прибора может быть вода. Нержавеющая
сталь охлаждается быстрее, чем посуда.
РУССКИЙ
60
Уход и очистка
ВНИМАНИЕ! Перед чисткой
фильтров отключите
электроприбор.
5
6
D
Чистка фильтров
ВАЖНО! Не используйте прибор без
фильтров. Убедитесь, что фильтры
установлены правильно. При
неправильно установленных фильтрах
результаты мойки будут
неудовлетворительными, а машина
может повредиться
2
1
C
B
Полностью прочистите фильтры A,
B и C под проточной водой.
4
2
1
Чтобы снять
фильтры B и C,
поверните ручку
против часовой
стрелки приблизительно на 1/4
оборота.
2
A
Вставьте плоский
фильтр (А) в дно
машины. Правильно вставьте
плоский фильтр в
две направляющие D.
Поставьте на место фильтрующую
систему. Чтобы
зафиксировать
фильтрующую систему, поверните
ручку по часовой
стрелке, пока она
не зафиксируется.
ВАЖНО! Не снимайте
разбрызгиватели.
A
3
1
A
Снимите плоский
фильтр A на дне
прибора.
Если отверстия разбрызгивателей засорились, удалите грязь с помощью
тонкой палочки.
Продолжительные перерывы в
эксплуатации
Проделайте следующее, если продолжительное время не будете пользоваться машиной:
1. Вытащите вилку из розетки.
2. Закройте вентиль подачи воды.
3. Оставьте дверцу открытой для
предотвращения образования неприятных запахов.
4. Поддерживайте моечную камеру
машины в чистоте (в особенности,
это касается фильтров).
Чистка машины снаружи
Протрите мягкой влажной тряпкой наружные поверхности и панель управления машины. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные материалы, царапающие губки и растворители (ацетон, трихлорэтилен и т.п.).
РУССКИЙ
61
Меры защиты от замерзания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
устанавливайте машину в местах с
температурой ниже 0°C.
Производитель не несет
ответственность за повреждения,
вызванные воздействием мороза.
Если это невозможно, выньте все из
машины и закройте дверцу. Отсоедините шланг для воды и слейте с него воду.
Что делать, если ...
Посудомоечная машина не запускается или останавливается во время работы.
В случае неисправности сначала попытайтесь найти решение проблемы самостоятельно. Если самостоятельно решить найти решение не удалось, обращайтесь к своему поставщику или в сервисный центр.
Проблема
• постоянное
мигание индикатора выполняемой программы.
• прерывистый
звуковой сигнал.
• 1 мигание индикатора окончания программы.
Неисправность:
В посудомоечную машину не
поступает вода.
Возможная причина
Способ устранения
Водопроводный вентиль забит грязью или накипью.
Прочистите водопроводный
вентиль.
Закрыт водопроводный вентиль.
Откройте водопроводный
вентиль.
Забит фильтр в наливном
шланге.
Прочистите фильтр.
Неправильное подключение
наливного шланга. Шланг может быть изогнут или передавлен.
Проверьте, что подключение
было сделано правильно.
• постоянное
Забита сливная труба ракови- Прочистите сливную трубу
мигание инди- ны.
раковины.
катора выполняемой программы.
• прерывистый
звуковой сигнал.
• 2 мигания индикатора окончания программы.
Неисправность:
РУССКИЙ
62
Проблема
Посудомоечная
машина не сливает воду.
Возможная причина
Способ устранения
Неправильное подключение
сливного шланга. Шланг может быть изогнут или передавлен.
Проверьте, что подключение
было сделано правильно.
Закройте кран и обратитесь в местный авторизованный сер• постоянное
мигание инди- висный центр.
катора выполняемой программы.
• прерывистый
звуковой сигнал.
• 3 мигания индикатора окончания программы.
Неисправность:
Работает система защиты от перелива.
Неисправность:
Программа не
запускается.
Дверца машины не закрыта.
Закройте дверцу.
Вилка сетевого шнура не
вставлена в розетку.
Вставьте вилку в розетку.
Перегорел предохранитель
на домашнем распределительном щите.
Замените предохранитель.
После выполнения проверки включите машину. Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана. Если неисправность появится снова, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.
При неудовлетворительных результатах мойки:
Проблема
Посуда остается грязной
Возможная причина
Способ устранения
Выбранная программа мойки не Выберите другую программу
мойки.
подходит для данного типа загрузки и загрязнения.
Корзины загружены неправиль- Загрузите посуду в корзины
но - вода не попадает на все по- правильно.
верхности.
Разбрызгиватели не могут свободно вращаться из-за неправильной укладки посуды.
Удостоверьтесь, что столовые
приборы и посуда не препятствуют движению разбрызгивателей.
РУССКИЙ
Проблема
Известковый
налет на посуде
63
Возможная причина
Способ устранения
Фильтры засорены или неправильно установлены.
Удостоверьтесь, что фильтры
чистые и установлены правильно.
Использовано слишком мало
моющего средства, или оно не
применялось.
Удостоверьтесь, что в дозаторе
имеется надлежащее количество моющего средства.
Контейнер для соли пустой.
Заполните контейнер солью.
Неправильно отрегулирован
уровень в устройстве для смягчения воды.
Выполните регулировку устройства для смягчения воды.
Неправильно завинчена крышка Удостоверьтесь, что контейнер
контейнера для соли.
для соли закрыт надлежащим
образом.
Посуда мокрая и тусклая
Не использовался ополаскиватель.
Отрегулируйте дозировку ополаскивателя.
Дозатор ополаскивателя пуст.
Заполните дозатор ополаскивателя.
Установлена неправильная доНа стеклянзировка ополаскивателя.
ной и фаянсовой посуде
видны полосы, белесые
пятна или голубоватая
пленка
Уменьшите дозировку ополаскивателя.
Сухие следы
капель воды
на стеклянной и фаянсовой посуде
Установлена неправильная дозировка ополаскивателя.
Увеличьте дозировку ополаскивателя.
Причиной может быть качество
моющего средства.
Используйте другой тип моющего средства.
Технические данные
Габаритные размеры
Ширина (см)
44.6
Высота (см)
81.8 - 89.8
Глубина (см)
Давление в водопроводной сети1)
Минимум
Максимум
Вместимость (число комплектов посуды)
9
55.0
0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)
РУССКИЙ
64
Класс энергопотребления A
Класс качества сушки
A
Уровень шума (дБ(A))
50
Среднее годовое потребление электроэнергии
(кВт·ч)2)
249
Среднее годовое потребление воды (литры)2)
3640
1) Если там, где Вы проживаете, давление в водопроводной системе выше или ниже указанных
значений, просим обратиться в авторизованный сервисный центр.
2) Данное значение рассчитано для программы мойки, предназначенной для испытательных
лабораторий, при условии 280 циклов мойки в год.
Информация по электрическому подключению, напряжению и общей мощности указана на табличке с техническими данными, расположенной на внутренней стороне дверцы посудомоечной машины.
Установка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед тем,
как приступить к установке,
ознакомьтесь с инструкцией по сборке.
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что во
время установки вилка сетевого
шнура отсоединена от розетки.
Разместите машину на полу и установите ее внутри шкафа (под столешницей или раковиной).
Если понадобится ремонт, к машине
должен обеспечиваться легкий доступ
для специалиста.
Поставьте машину рядом с водопроводным вентилем и канализационным
сливом.
Для вентиляции посудомоечной машины достаточно только отверстий для
подачи и слива воды, а также для кабеля питания.
Подключение к водопроводу
Данная машина снабжена специальным наливным шлангом, позволяющим предотвратить протечки
воды, который далее в руководстве
указан как "шланг Aqualock".
Наливной шланг
Посудомоечную машину можно подключить к горячей (макс. 60°) или холодной воде.
Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативные источники энергии, дружественные по отношению к окружающей среде (например, солнечные или фотогальванические панели, ветрогенераторы), подключайте машину к горячей воде, чтобы снизить потребление энергии.
Подсоедините наливной шланг к водопроводному вентилю с наружной резьбой 3/4".
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
используйте соединительные
шланги от старой машины.
РУССКИЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если машина
подсоединяется к новым трубам
или трубам, которые длительное время
не использовались, мы рекомендуем
открыть кран и дать воде стечь
несколько минут, прежде чем
подсоединять наливной шланг.
Наливной шланг Aqualock.
Наливной шланг рассчитан на высокое
давление. Он может выдерживать давление до 6 МПа. Снаружи шланг
имеет армирующую оболочку для защиты от случайных повреждений. В
случае нарушения целостности внутреннего шланга, содержащаяся в нем
вода станет темной. Вы сможете увидеть ее через специальную прозрачную
армированную оболочку. В этом случае, следует немедленно перекрыть
кран и обратиться в авторизованный
сервисный центр.
65
A
B
Наливной шланг
Aqualock снабжен
предохранительным устройством,
которое препятствует его случайному откручиванию. Для того,
чтобы отсоединить шланг:
• Нажмите на рычаг ( B).
• Поверните фиксирующее кольцо (A) против
часовой стрелки.
Поверните наливной шланг влево
или вправо, в зависимости от места установки машины. Правильно
закрепите контргайку, чтобы не
допустить утечки
воды.
Если вы удлиняете наливной шланг при
помощи дополнительных шлангов,
его общая длина
не должна превышать 4 метров.
РУССКИЙ
66
Сливной шланг
A
При подсоединении сливного
шланга к сливной
трубе под раковиной снимите пластиковую мембрану (A). Если не
удалить мембрану, остатки пищи
могут вызвать за-
сорение в месте
соединения трубы
с наливным шлангом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во
избежание утечек
воды проверьте
герметичность
всех гидравлических соединений.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ! Изготовитель не
несет ответственность в случае
невыполнения вами указанных мер
безопасности.
Выполните заземление машины в соответствии с требованиями мер безопасности.
Удостоверьтесь, что номинальное напряжение и тип электропитания, указанные на табличке с техническими
данными, соответствуют напряжению и
типу электропитания местной сети
электроснабжения.
Необходимо использовать надлежащим образом установленную ударопрочную розетку.
Запрещается использовать тройники,
переходники и удлинительные кабели в
виду угрозы пожара.
Запрещается выполнять замену кабеля
электропитания самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
Удостоверьтесь, что после установки
машины вы можете достать до вилки
ее кабеля электропитания.
Запрещается тянуть за кабель электропитания, чтобы отсоединить машину от
сети. Всегда следует отсоединять кабель, берясь за вилку.
Данное изделие соответствует директивам E.E.C.
Охрана окружающей среды
Символ
на изделии или на его
упаковке указывает, что оно не
подлежит утилизации в качестве
бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт
приемки электронного и
электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы
поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей
потенциального ущерба, который
возможен в противном случае,
вследствие неподобающего обращения
с подобными отходами. За более
подробной информацией об
утилизации этого изделия просьба
обращаться к местным властям, в
службу по вывозу и утилизации отходов
или в магазин, в котором Вы приобрели
изделие.
РУССКИЙ
Упаковочные материалы
Материалы, на которых имеется сим, пригодны для вторичной перевол
работки. Для направления упаковки на
вторичную переработку ее следует поместить в соответствующие контейнеры для сбора отходов.
Перед утилизацией машины
67
• Извлеките вилку из розетки электросети.
• Обрежьте кабель электроснабжения
и выбросьте его в мусорный контейнер.
• Удалите защелку дверцы и выбросьте ее в мусорный контейнер. Это не
даст детям закрыться внутри машины, где они могут задохнуться.
ВНИМАНИЕ! Для утилизации
машины необходимо выполнить
следующие действия:
ГАРАНТИЯ IKEA
Срок действия гарантии ИКЕА
Гарантийный срок на бытовую технику
IKEA составляет пять (5) лет. Гарантия
начинает действовать в день покупки.
Исключение составляют товары серии
LAGAN/ЛАГАН, на них гарантия составляет два (2) года. Пожалуйста, сохраняйте чек как подтверждение факта и
даты покупки.
На какую бытовую технику не
распространяется данная гарантия?
Данная гарантия не распространяется
на бытовую технику LAGAN/ЛАГАН, а
также технику, приобретенную в магазине ИКЕА до 1 августа 2007 года – на
них распространяется двухлетняя гарантия (2 года).
Кем выполняется техобслуживание?
Техобслуживание выполняется сервисным центром, авторизованным компанией IKEA.
Что покрывает данная гарантия?
Данная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки в магазине ИКЕА. Данная гарантия относится
только к случаям бытового использования изделия. Все исключения указаны в
пункте «Что не покрывает данная гарантия?». В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей,
например затраты на ремонт, запасные
части, выполнение работ и дорожные
расходы – при условии, что доступ к
технике в целях ремонта не затруднен
и не вызывает существенных расходов
и что неисправность вызвана дефектами конструкции или материалов, покрываемыми гарантией. При данных условиях применимы нормы ЕС (№ 99/44/
EG) и соответствующие местные правила и предписания. Замененные запчасти переходят в собственность компании ИКЕА.
РУССКИЙ
Что ИКЕА делает, чтобы устранить
неисправность?
Сервисная служба, уполномоченная
компанией ИКЕА, изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией. Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии,
то сервисная служба ИКЕА или ее авторизованный партнер произведет либо
ремонт неисправного изделия, либо его
замену таким же или аналогичным.
Что не покрывает данная гарантия?
• Естественный износ;
• Умышленные повреждения или повреждения вследствие небрежного
обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной
установкой или подключением к электрической сети с напряжением, не соответствующим техническим требованиям прибора; повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями; повреждения,
обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том
числе, но не ограничиваясь этим, повреждения, вызванные повышенной
жесткостью воды, подаваемой в сети
водоснабжения; повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды;
• Расходные материалы и запчасти, в
том числе батареи и лампочки;
• Повреждения нефункциональных и
декоративных деталей, не влияющих
на нормальную работу устройства, в
том числе любые царапины или возможное различие в цвете.
• Случайные повреждения, вызванные
присутствием инородных предметов
и/или веществ, а также чисткой или
устранением засоров в фильтрах, системах слива или дозаторах моющих
средств.
68
• Повреждения следующих деталей:
стеклокерамики, аксессуаров, корзин
для посуды и столовых приборов, подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса (эти детали попадают под действие гарантии, только если сервисный центр представит заключение,
что причиной повреждений был производственный брак).
• Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита.
• На ремонт, выполненный неуполномоченными обслуживающими организациями либо неавторизованными
сервис-партнерами, а так же с использованием неоригинальных запасных частей.
• На ремонт вследствие неправильной
установки.
• На повреждения, возникшие при небытовом использовании товара, например использующиеся в профессиональных целях или иных целях,
связанных с предпринимательской
деятельностью.
• Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно осуществляет транспортировку товара домой или по другому
адресу, ИКЕА не несет ответственности за повреждения, возникшие при
перевозке. Тем не менее, если услуга
доставки была заказана покупателем
в ИКЕА, все повреждения, возникшие
при перевозке товара, покрывается
данной гарантией.
РУССКИЙ
• Условия выполнения установки бытовой техники ИКЕА, за исключением
случаев, когда необходимость установки вызвана ремонтом или заменой неисправных частей. При покупке
бытовой техники в ИКЕА услуга первоначальной установки не включена
в стоимость товара. Если уполномоченные ИКЕА обслуживающие организации или авторизированные сервис-партнеры осуществляют ремонт
или замену бытового прибора в соответствии с условиями данной гарантии, уполномоченные обслуживающие организации или авторизированные сервис-партнеры обязуются при
необходимости выполнить повторную
установку отремонтированного бытового прибора или бытового прибора,
заменяющего неисправный.
Данные ограничения не распространяются, если установка была произведена квалифицированным специалистом,
с использованием оригинальных запасных частей для адаптации бытовой техники к требованиям технической безопасности другой страны ЕС.
Применимость законодательства
конкретной страны
Гарантия, предоставляемая ИКЕА, полностью покрывает или даже превышает
все требования местного законодательства, которые могут отличаться в разных странах.
Зона действия
Если изделие было куплено в одной
стране ЕС и перевезено в другую страну ЕС, гарантийное обслуживание будет производиться на условиях, действующих во второй стране. Обязательства по сервису будут выполняться
только в случае, если изделие было установлено в соответствии с техническими требованиями страны, где клиент
обратился за гарантийным обслуживанием.
69
Сервисный центр, авторизованный
ИКЕА
Вы можете обращаться к поставщикам
гарантийных услуг ИКЕА по следующим
вопросам:
1. Гарантийный ремонт;
2. Рекомендации и техническая консультация по установке техники, купленной в магазине ИКЕА, в кухонную мебель ИКЕА;
Сервисный центр не сможет давать
рекомендации по следующим вопросам:
– вопросы по установке кухонной
мебели ИКЕА
– подсоеденение к электрической
сети, если бытовая техника не
имеет вилки и кабеля; подключение к водопроводным и газовым
коммуникациям. Эти виды работ
должны выполняться авторизованным специалистом
3. За разъяснением функций и правил
эксплуатации техники, купленной в
магазине ИКЕА.
Для получения оптимального результата просим вас тщательно изучить сопроводительные документы и инструкцию по эксплуатации перед обращением в сервисный центр.
Как связаться с нами, если вам
нужна наша помощь
Пожалуйста, ознакомьтесь со списком
сервисных центров, авторизированных
ИКЕА, который представлен на последней странице этой инструкции
ВАЖНО! Для ускорения обслуживания
просим вас называть артикул изделия
(12-значный сервисный код и 8-значный
код изделия), указанный в данном
буклете при обращении в сервисные
центры.
РУССКИЙ
ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОХРАНЯЙТЕ ЧЕК!
Чек является подтверждением покупки,
его необходимо предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием.
70
Нужна дополнительная помощь?
По всем дополнительным вопросам, не
касающимся гарантийного обслуживания, обращайтесь в отдел обслуживания покупателей ближайшего магазина
ИКЕА. Пожалуйста, тщательно изучите
сопроводительные документы перед
обращением.
SLOVENSKY
71
Obsah
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Ovládací panel
Umývacie programy
Používanie spotrebiča
Nastavenie zmäkčovača vody
Používanie soli do umývačky riadu
Používanie leštidla
Vkladanie príboru a riadu
Používanie saponátu
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Výber a spustenie umývacieho programu
Ošetrovanie a čistenie
Čo robiť, keď...
Technické údaje
Inštalácia
Pripojenie do vodovodného potrubia
Zapojenie do elektrickej siete
Ochrana životného prostredia
ZÁRUKA IKEA
82
83
84
86
87
87
88
88
89
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné pokyny
V záujme vašej bezpečnosti a správnej
činnosti spotrebiča si pred jeho inštaláciou a používaním spotrebiča prečítajte
tento návod na používanie. Návod musí
ostať so spotrebičom aj v prípade presťahovania alebo predaja inej osobe. Používatelia musia poznať spôsob obsluhy a bezpečnostné opatrenia pri používaní spotrebiča.
Správne používanie
• Spotrebič je určený výhradne na používanie v domácnosti.
• Spotrebič používajte výhradne na umývanie riadu, ktorý je vhodný na umývanie
v umývačke.
• Do spotrebiča nepridávajte žiadne rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
• Nože a všetky zahrotené predmety vkladajte do košíka na príbor hrotmi dolu. Ak
nie, uložte ich vodorovne do vrchného
koša.
• Používajte iba značkové prípravky pre
umývačky riadu (umývací prostriedok,
soľ, oplachovací prípravok).
• Ak otvoríte dvierka, kým je spotrebič v
činnosti, môže uniknúť horúca para. Hrozí
nebezpečenstvo popálenia pokožky.
• Riad z umývačky riadu nevyberajte, kým
sa neukončí umývací program.
• Po ukončení umývacieho programu vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej
siete a zatvorte vodovodný ventil.
• Spotrebič smie opravovať výhradne autorizovaný servisný technik. Používajte
výhradne originálne náhradné diely.
• Spotrebič neopravujte sami, aby ste
predišli zraneniam a poškodeniu spotrebiča. Vždy kontaktujte miestne servisné
stredisko.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickou, zmyslovou
alebo rozumovou spôsobilosťou, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a
poznatkov o obsluhe spotrebiča. Musia
byť pod dozorom alebo musia byť poučené o správnej obsluhe osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu umývacieho prostriedku, aby ste
predišli popáleninám očí, úst alebo hrdla.
• Vodu z umývačky riadu nepite. Zvyšky
umývacieho prostriedku môžu ostať v
spotrebiči.
• Keď spotrebič nepoužívate, nechajte
dvierka spotrebiča vždy zatvorené, aby
ste predišli úrazom a aby ste nezakopli o
dvierka.
• Na otvorené dvierka si nesadajte, ani na
ne nestúpajte.
SLOVENSKY
Bezpečnosť detí
• Tento spotrebič smú používať iba dospelé osoby. Na deti dohliadajte, aby sa
spotrebičom nehrali.
• Všetky baliace materiály uskladňujte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo
udusenia.
• Všetky umývacie a prídavné prostriedky
uskladňujte na bezpečnom mieste. Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali umývacích
prostriedkov.
• Keď sú dvierka umývačky riadu otvorené,
nedovoľte, aby sa k nej priblížili deti.
Inštalácia
• Skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave
nepoškodil. Poškodený spotrebič nezapájajte. Ak je to potrebné, zavolajte dodávateľa.
• Pred prvým použitím odstráňte všetky
obalové materiály.
• Elektrické zapojenie smie vykonať výhradne kvalifikovaný pracovník.
• Zapojenie k vodovodnej sieti smie vykonať výhradne kvalifikovaný pracovník.
72
• Na tomto výrobku nesmiete urobiť technické úpravy, ani ináč ho modifikovať.
Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo
poškodenia spotrebiča.
• Spotrebič nepoužívajte:
– ak je poškodený prívodný elektrický
kábel alebo vodné hadice,
– ak je poškodený ovládací panel, pracovná plocha alebo oblasť sokla tak,
že je možný prístup k vnútorným častiam spotrebiča.
Ak máte nejaké pochybnosti, zavolajte
zákaznícke centrum. Zoznam zákazníckych centier nájdete na konci návodu na
používanie.
• Steny umývačky riadu nikdy nesmiete
prevŕtať, aby sa nepoškodili hydraulické
alebo elektrické časti.
Varovanie Dôsledne dodržiavajte
pokyny o elektrickom a vodovodnom
zapojení.
SLOVENSKY
73
Popis výrobku
1
2
9
3
8
4
7
5
1
2
3
4
5
Horný kôš
Volič tvrdosti vody
Zásobník na soľ
Dávkovač umývacieho prostriedku
Dávkovač leštidla
6
6
7
8
9
Typový štítok
Filtre
Dolné sprchovacie rameno
Horné sprchovacie rameno
SLOVENSKY
74
Ovládací panel
1
2
3
4
Tlačidlo Zap./Vyp.
Tlačidlo výberu/zrušenia programu (SELECT/CANCEL)
Kontrolky
Svetelné kontrolky programov
Kontrolky
Kontrolka sa rozsvieti po ukončení umývacieho programu. Pomocné funkcie:
• Úroveň zmäkčovača vody.
• Aktivácia/zrušenie zvukových signálov.
• Alarm v prípade poruchy spotrebiča.
1)
Rozsvieti sa, keď treba doplniť soľ do zásobníka. Pozri kapitolu „Používanie soli do
umývačky riadu“.
Kontrolka soli môže ostať svietiť niekoľko
hodín, ale neovplyvní činnosť spotrebiča.
1) Svetelná kontrolka je počas činnosti umývacieho programu vypnutá.
Tlačidlo Nastavenie/zrušenie programu
Tlačidlo Nastavenie/zrušenie programu
používajte na tieto účely:
• Nastavenie umývacieho programu. Pozrite kapitolu 'Výber a spustenie umývacieho programu'.
• Nastavenie zmäkčovača vody. Pozrite
kapitolu 'Nastavenie zmäkčovača vody'.
• Deaktivovanie/aktivovanie zvukových
signálov. Pozri časť 'Zvukové signály'.
• Na zrušenie prebiehajúceho umývacieho
programu. Pozrite kapitolu 'Výber a spustenie umývacieho programu'.
Nastavovací režim
Spotrebič je v nastavovacom režime, ak
kontrolky programu zhasli a kontrolka skončenia bliká.
Spotrebič musí byť v nastavovacom režime
pri týchto operáciách:
– Nastavenie umývacieho programu.
– Nastavenie úrovne zmäkčovača vody.
SLOVENSKY
75
– Deaktivovanie/aktivovanie zvukových
signálov.
Ak svieti kontrolka programu, zrušte program a vráťte sa späť do nastavovacieho
režimu. Pozri kapitolu "Výber a spustenie
umývacieho programu".
Kontrolky programu A a B
Okrem výberu príslušného umývacieho programu, majú tieto svetelné kontrolky pomocné funkcie:
• Nastavenie úrovne zmäkčovača vody.
• Deaktivácia/aktivácia zvukových signálov.
Zvukové signály
Môžete počuť zvukový signál:
• Na konci umývacieho programu.
• Pri chybnej funkcii spotrebiča.
Aktivácia zvukových signálov je nastavená
z výroby.
Pri deaktivovaní zvukových signálov postupujte takto:
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3.
Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia a
zrušenia programu, kým sa nerozbliká
kontrolka programu A a nerozsvieti
kontrolka programu B.
4. Znova stlačte tlačidlo nastavenia alebo
zrušenia programu.
– Kontrolka programu A sa rozsvieti.
– Kontrolka programu B začína blikať.
5. Počkajte, kým kontrolka programu A
nezhasne.
– Kontrolka programu B naďalej bliká.
– Kontrolka skončenia programu sa
rozsvieti.
Zvukové signály sú aktivované.
6. Znova stlačte tlačidlo nastavenia alebo
zrušenia programu.
– Kontrolka skončenia programu zhasína.
Zvukové signály sú deaktivované.
7. Vypnite spotrebič na uloženie operácie.
Pri aktivovaní zvukových signálov postupujte takto:
1. Vykonajte hore uvedený postup, kým
sa nerozsvieti kontrolka skončenia programu.
Umývacie programy
Umývacie programy
Stupeň
znečistenia
Druh náplne
Intenzívny
Silno znečistený
Porcelán,
jedálenský
príbor, hrnce a panvice
Predumývanie
Hlavné umývanie do 70 °C
2 priebežné oplachovania
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Normálny
Bežné
znečistenie
Porcelán,
jedálenský
príbor, hrnce a panvice
Predumývanie
Hlavné umývanie do 65 °C
2 priebežné oplachovania
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Program
Popis programu
SLOVENSKY
Program
Bleskový1)
Eko2)
Opláchnutie
76
Stupeň
znečistenia
Bežné
alebo
mierne
znečistenie
Druh náplne
Popis programu
Hlavné umývanie do 60 °C
Porcelán a Záverečné oplachovanie
jedálenský
príbor
Bežné
znečistenie
Predumývanie
Porcelán a Hlavné umývanie do 50 °C
jedálenský 1 priebežné opláchnutie
príbor
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Akýkoľvek
Čiastočná
náplň
(doplní sa
neskôr v
ten istý
deň)
1 studené opláchnutie (aby zvyšky jedál
nezaschli).
Pri tomto programe netreba používať
umývací prostriedok.
1) Ide o program veľmi vhodný na každodenné umývanie čiastočne naplnenej umývačky. Ideálny program na
uspokojenie potrieb 4-člennej rodiny, ktorá potrebuje umyť iba riad a príbor použité pri raňajkách a večeri.
2) Testovací program pre skúšobne. Je to úsporný umývací program. Údaje o testovaní nájdete v samostatne
dodávanom popise. Dostupný je iba v 3 jazykoch (angličtina, francúzština, nemčina) len pre účely skúšobní.
Spotreba (pre celý umývací cyklus)
Program
1)
Dĺžka programu
(minúty)
Spotreba energie
(v kWh)
Spotreba vody (litre)
65-75
1,5-1,7
18-20
100-110
1,4-1,5
18-20
30
0,8
8
120-130
0,8-0,9
12-13
11
0,1
5
1) Dĺžka tohto umývacieho programu je vopred určená a v porovnaní s ostatnými dlhšia kvôli predĺženým fázam
sušenia a umývania.
Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú
nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v elektrickej sieti a
množstvo riadu.
Používanie spotrebiča
Pri každom kroku procedúry dodržiavajte
nasledujúce pokyny:
1.
Skontrolujte, či úroveň zmäkčovača vody je vhodná pre tvrdosť vody vo vašej
SLOVENSKY
2.
3.
4.
5.
77
oblasti. Podľa potreby nastavte zmäkčovač vody.
Naplňte zásobník vody soľou pre umývačky riadu.
Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
Do umývačky riadu vložte príbor a riad
na umývanie.
Nastavte správny umývací program pre
druh náplne a znečistenie.
6.
7.
Naplňte zásobník na umývací prostriedok správnym množstvom prostriedku.
Zapnite umývací program.
Ak používate tabletový umývací prostriedok, pozrite kapitolu 'Používanie
umývacieho prostriedku'.
Nastavenie zmäkčovača vody
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály a soli
z privádzanej vody. Minerály a soli môžu
nepriaznivo ovplyvniť činnosť spotrebiča.
Tvrdosť vody sa meria v príslušných stupniciach:
• Nemecké stupne (dH°).
• Francúzske stupne (°TH).
• mmol/l (milimóly na liter - medzinárodná
jednotka tvrdosti vody).
• Clark.
Zmäkčovač vody nastavte podľa tvrdosti
vody vo vašej oblasti. Podľa potreby zavolajte služby dodávateľa vody.
Tvrdosť vody
Nastavenie tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clark
ručne
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1) Netreba používať soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť manuálne alebo elektronicky.
Manuálne nastavenie
Vo výrobe bol spotrebič nastavený do polohy 2.
1
1)
1 1)
SLOVENSKY
1
78
2
4.
5.
6.
Prepínač nastavte
do polohy 1 alebo
2.
Elektronické nastavenie
Zmäkčovač vody je z výroby nastavený
na úroveň 5.
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte a pridržte tlačidlo výberu/zrušenia programu.
7.
8.
Uvoľnite tlačidlo výberu/zrušenia programu, keď kontrolka programu A začína blikať a kontrolka programu B sa
rozsvieti.
Počkajte, kým nezhasne kontrolka programu B.
– Kontrolka programu A začína blikať.
– Kontrolka skončenia začína blikať.
Raz stlačte tlačidlo výberu/zrušenia
programu.
– Kontrolka programu A začína blikať.
– Nastavovacia funkcia zmäkčovača
vody je aktivovaná.
– Kontrolka skončenia bliká a indikuje
úroveň zmäkčovača vody.
Príklad: 5 bliknutí, pauza, 5 bliknutí,
pauza, atď... = úroveň 5.
Raz stlačte tlačidlo výberu/zrušenia
programu na zvýšenie úrovne zmäkčovača vody o jeden krok.
Stlačením tlačidla Zap/Vyp túto operáciu uložíte.
Používanie soli do umývačky riadu
Pozor Používajte výhradne soľ do
umývačiek riadu. Druhy solí, ktoré nie
sú určené pre umývačky riadu, môžu
poškodiť zmäkčovač vody.
1
3
4
Do zásobníka na
soľ vlejte 1 liter vody (iba pri prvom
naplnení).
Naplňte zásobník
na soľ s 1,5 – 1,7 kg
soli. Použite dodávaný lievik na soľ.
2
SLOVENSKY
5
79
Je normálne, že pri pridávaní soli voda
pretečie cez okraj zásobníka soli.
6
Skontrolujte, či mimo priehradky na
soľ nie je ani zrnko
soli.
Používanie leštidla
Pozor Používajte výhradne značkové
leštidlo pre umývačky riadu.
5
Leštidlo doplňte,
keď je indikátor ( A)
priehľadný.
Ak chcete naplniť dávkovač leštidla, postupujte takto:
2
1
A
3
4
32
--
1
4
MA X
+
Pozor Nikdy nepridávajte do dávkovača leštidla iný prípravok (napr.
umývací prostriedok pre umývačky riadu,
tekutý umývací prostriedok). Spôsobilo by
to poškodenie spotrebiča.
Nastavte dávkovanie leštidla
3 2
--
1
4
MA X
+
Dávkovanie leštidla
je z výroby nastavené na polohu 3.
Informácie o zvyšovaní alebo znižovaní dávkovania nájdete v časti „Čo robiť, keď...“
SLOVENSKY
80
Vkladanie príboru a riadu
Užitočné rady a tipy
Pozor Spotrebič používajte výhradne
na umývanie riadu v domácnosti
vhodného na umývanie v umývačke.
Spotrebič nepoužívajte na umývanie predmetov, ktoré pohlcujú vodu (špongie, handry a pod.).
• Pred vložením riadu a príboru do umývačky riadu vykonajte tieto kroky:
– Odstráňte všetky zvyšky potravín a
hrubú špinu.
– Zmäkčite priláleniny na panviciach.
• Pri vkladaní príboru a riadu vykonajte
nasledujúce kroky:
– Vložte duté predmety (napr. šálky, poháre a panvice) otvorom smerom dolu.
– Skontrolujte, či sa voda nehromadí v
nádobe alebo na dne.
– Dávajte pozor, aby jednotlivé kusy neboli vložené do seba.
– Dávajte pozor, aby riad a príbor nezakrývali iné kusy riadu.
– Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedotýkali.
– Malé predmety vložte do košíka na
príbor.
• Na plastových predmetoch a panviciach
s teflónom sa môžu udržiavať kvapky vody. Plastové predmety sa neosušia tak
dobre ako porcelánový alebo antikorový
riad.
• Ľahké predmety vložte do horného koša.
Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
1
2
Hlboký riad a veľké
pokrievky ukladajte
okolo okraja spodného koša.
3
Rady hrotových
držiakov v spodnom koši možno
ľahko sklopiť, čo
vám umožní naložiť
hrnce, panvice a
misy.
Pozor Pred spustením umývacieho
programu skontrolujte, či sa umývacie
ramená môžu voľne otáčať.
Varovanie Po naložení alebo vyložení
riadu vždy zatvorte dvierka. Otvorené
dvierka môžu byť nebezpečné.
Použite mriežku na príbor. Ak rozmery
príborov nedovoľujú použitie mriežky,
vyberte ju.
SLOVENSKY
Riad uložte tak, aby sa voda dostala na
všetky povrchy (vľavo). Ak chcete vložiť
vysoké kusy, vyklopte držiaky šálok nahor
(vpravo).
Úprava výšky horného koša
Ak chcete do spodného koša vložiť veľké
taniere, najprv presuňte horný kôš do vrchnej polohy.
Maximálna výška tanierov:
• Horný kôš.
– Vrchná poloha: 20 cm.
– Spodná poloha: 24 cm.
• Dolný kôš.
– Vrchná poloha: 31 cm.
– Spodná poloha: 27 cm.
Ak chcete presunúť horný kôš do vrchnej
polohy, postupujte nasledovne:
81
1.
2.
Vytiahnite kôš až na doraz.
Pozorne nadvihnite obe bočné strany,
kým mechanizmus nezapadne a kôš
nebude v stabilnej polohe.
1
2
Pri premiestnení horného koša do spodnej
polohy urobte nasledujúce kroky:
1. Vytiahnite kôš až na doraz.
2. Pozorne nadvihnite obe bočné strany
hore.
3. Pridržte mechanizmus a pomaly ho nechajte klesnúť.
Pozor
Nedvíhajte ani nespúšťajte kôš iba na
jednej strane.
• Ak je kôš vo vrchnej polohe, nevkladajte
šálky na držiaky šálok.
•
Používanie saponátu
Používajte iba umývacie prostriedky
(prášok, tekutý alebo tablety) vhodné
do umývačiek riadu.
Postupujte podľa pokynov na obale:
• Dávkovanie odporúčané výrobcom.
• Odporúčania pri skladovaní.
Nepoužívajte viac umývacieho prostriedku,
ako je potrebné, ochránite tak životné prostredie.
1
2
SLOVENSKY
3
82
4
Pri používaní tabliet umývacieho prostriedku urobte nasledujúce kroky:
1. Skontrolujte, či sú umývacie tablety
vhodné pre tvrdosť vody vo vašej oblasti. Pozrite pokyny od výrobcu.
2. Nastavte najnižšie úrovne tvrdosti vody
a leštidla.
Nemusíte napĺňať zásobník na soľ a
dávkovač leštidla.
Naplňte dávkovač
umývacieho prostriedku umývacím
prostriedkom.
Ak má umývací program fázu predumývania, pridajte
malé množstvo
umývacieho prostriedku do vnútornej časti dvierok
spotrebiča.
5
Použitie tabliet umývacieho prostriedku
Vložte tabletu umývacieho prostriedku do
dávkovača.
Tablety umývacieho prostriedku obsahujú:
• umývací prostriedok
• leštidlo
• iné čistiace prípravky.
Ak výsledky osušenia riadu nie sú
uspokojivé, urobte nasledujúce kroky:
1. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
2. Nastavte dávkovanie leštidla do polohy
2.
Ak budete opäť používať práškový
umývací prostriedok, urobte nasledujúce
kroky:
1. Naplňte zásobník soli a dávkovač leštidla.
2. Nastavte zmäkčovač vody na najvyššiu
úroveň.
3. Vykonajte umývací program bez riadu.
4. Upravte zmäkčovač vody. Pozrite kapitolu 'Nastavenie zmäkčovača vody'.
5. Upravte dávkovanie leštidla.
Umývacie prostriedky rôznych značiek
sa rozpúšťajú v rôznom čase. Niektoré
umývacie prostriedky nezaručia dokonalé
výsledky umývania pri krátkych umývacích
programoch. Keď používate tabletové
umývacie prostriedky, na úplné odstránenie
umývacieho prostriedku používajte dlhé
programy.
Výber a spustenie umývacieho programu
Umývací program nastavujte s otvorenými dvermi. Umývací program sa spustí po zatvorení dverí. Až do tohto okamihu
možno upravovať nastavenia.
Pri nastavovaní umývacieho programu
uskutočnite tieto kroky:
1.
2.
3.
Zapnite spotrebič.
Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
Stláčaním tlačidla výberu/zrušenia programu nastavte umývací program. Pozri kapitolu "Umývacie programy".
– Kontrolka programu sa rozsvieti.
SLOVENSKY
4.
Zatvorte dvere.
– Umývací program sa spustí automaticky.
Prebiehajúci umývací program sa nedá
zmeniť. Zrušte umývací program.
Varovanie Program prerušte alebo
zrušte, iba ak je to naozaj nevyhnutné.
Pozor Pozorne otvorte dvierka. Môže
uniknúť horúca para.
Zrušenie umývacieho programu
1. Stlačte a pridržte tlačidlo výberu/zrušenia programu približne na 3 sekundy.
– Kontrolka programu zhasína.
– Kontrolka skončenia začína blikať.
2. Uvoľnite tlačidlo výberu/zrušenia programu na zrušenie umývacieho programu.
Teraz môžete urobiť tieto kroky:
1. Vypnite spotrebič
2. Nastavte nový umývací program.
Dávkovač umývacieho prostriedku naplňte
čistiacim prostriedkom pred nastavením nového umývacieho programu.
Prerušenie umývacieho programu
Otvorte dvierka.
83
• Program sa zastaví.
Zatvorte dvierka.
• Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Koniec umývacieho programu
Spotrebič vypnite za týchto podmienok:
• Spotrebič sa zastaví automaticky.
• Rozoznejú sa zvukové signály skončenia
programu.
1. Otvorte dvierka.
– Kontrolka skončenia programu sa
rozsvieti.
– Kontrolka programu zostáva zapnutá.
2. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp.
3. Pred vybratím riadu nechajte dvierka
niekoľko minút pootvorené, aby bol
lepšie uschnutý.
Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad
vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
Vyberanie naloženého riadu
• Najprv vyberajte riad zo spodného koša,
potom z vrchného koša.
• Na bokoch a v dverách spotrebiča môže
byť voda. Nehrdzavejúca oceľ vychladne
rýchlejšie ako taniere.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Pred čistením spotrebič
vypnite.
Čistenie filtrov
Dôležité upozornenie Spotrebič
nepoužívajte bez filtrov. Skontrolujte, či sú
filtre namontované správne. Nesprávna
montáž spôsobí neuspokojivé výsledky
umývania a poškodenie spotrebiča.
1
2
C
B
A
Pod tečúcou vodou
vyčistite filtre A, B a
C.
SLOVENSKY
84
3
Dôležité upozornenie Sprchovacie ramená
nevyberajte.
4
Ak sa otvory na sprchovacích ramenách upchajú, odstráňte nečistoty špáradlom.
2
1
A
Filtre B a C vyberie- Vyberte zo spodnej
časti spotrebiča plote pootočením ruchý filter A.
koväte približne o
1/4 otáčky smerom
doľava.
5
6
D
1
2
Dlhé obdobia mimo prevádzky
Keď spotrebič nebudete dlho používať,
urobte nasledujúce kroky:
1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný ventil.
3. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
predišli tvorbe nepríjemného pachu.
4. Vnútro spotrebiča udržiavajte čisté
(predovšetkým filtre).
Čistenie zvonka
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací
panel umývajte vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, ani
rozpúšťadlá (acetón, trichlóretylén a
pod....).
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
A
Systém filtrov vložte
na miesto. Systém
filtrov sa zaistí otočením rukoväte
smerom doprava,
až kým nezapadne
do správnej polohy.
Plochý filter A
umiestnite na dno
spotrebiča. Plochý
filter nainštalujte
správne pod dve
úchytky D.
Pozor Spotrebič neinštalujte na mieste,
kde teplota môže klesnúť pod 0°C.
Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené mrazom.
Ak to nie je možné, spotrebič vyprázdnite a
zatvorte dvierka. Odpojte prívodnú hadicu
a vypusťte vodu z prívodnej hadice.
Čo robiť, keď...
Spotrebič sa počas činnosti zastaví alebo sa nespustí.
V prípade poruchy sa najprv pokúste problém vyriešiť sami. Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.
Problém
• Nepretržité blikanie kontrolky
prebiehajúceho
programu.
• Prerušovaný
zvukový signál.
• 1 bliknutie kontrolky skončenia.
Porucha:
Možná príčina
Vodovodný kohútik je upchaný
alebo zanesený vodným kameňom.
Riešenie
Vyčistite vodovodný kohútik.
Vodovodný kohútik je zatvorený.
Otvorte vodovodný kohútik.
Filter v prívodnej hadici je upchaný.
Vyčistite filter.
SLOVENSKY
Problém
Umývačka riadu
nenapúšťa vodu.
• Nepretržité blikanie kontrolky
prebiehajúceho
programu.
• Prerušovaný
zvukový signál.
• 2 bliknutia kontrolky skončenia.
Porucha:
Umývačka riadu
nevypúšťa vodu.
85
Možná príčina
Riešenie
Prívodná hadica nie je správne
Skontrolujte správnosť pripojezapojená. Hadica môže byť zoh- nia.
nutá alebo stlačená.
Upchané hrdlo výlevky.
Vyčistite hrdlo výlevky.
Odtoková hadica nie je správne
pripojená. Hadica môže byť
zohnutá alebo stlačená.
Skontrolujte správnosť pripojenia.
• Nepretržité bliZatvorte vodovodný kohútik a zavolajte miestne servisné stredisko.
kanie kontrolky
prebiehajúceho
programu.
• Prerušovaný
zvukový signál.
• 3 bliknutia kontrolky skončenia.
Porucha:
Aktivovalo sa zariadenie proti vytopeniu.
Porucha:
Nie sú zatvorené dvierka spotre- Zatvorte dvierka.
Program sa nespú- biča.
šťa.
Zástrčka nie je pripojená k sieťo- Zapojte zástrčku do zásuvky
vej zásuvke.
elektrickej siete.
Prepálená poistka v domácej
poistkovej skrinke.
Vymeňte poistku.
Po skontrolovaní zapnite spotrebič. Program bude pokračovať od bodu prerušenia. Ak sa
porucha znova prejaví, obráťte sa na stredisko popredajných služieb.
Ak výsledky umývania nie sú uspokojivé:
Problém
Možná príčina
Riad nie je čistý
Nastavený umývací program nie je
vhodný pre daný druh a stupeň
znečistenia riadu.
Riešenie
Nastavte iný umývací program.
SLOVENSKY
86
Problém
Možná príčina
Riešenie
Koše nie sú naplnené správne, pre- Koše správne nakladajte.
to voda nemôže dosiahnuť všetky
povrchy.
Umývacie ramená sa nemôžu voľne otáčať, pretože im v tom bráni
nesprávne uložený riad.
Presvedčite sa, že jedálenský príbor a riad nebránia pohybu ostrekovacích ramien.
Filtre sú zanesené alebo nesprávne Skontrolujte, či sú filtre čisté a
namontované.
správne namontované.
Na riade sú
škvrny od
vodného kameňa
Použili ste malé množstvo umývacieho prostriedku alebo ste ho zabudli použiť.
Skontrolujte, či v dávkovači umývacieho prostriedku je správne množstvo umývacieho prostriedku.
Zásobník soli je prázdny.
Dávkovač soli naplňte soľou.
Zmäkčovač vody je nastavený na
nesprávnu úroveň.
Nastavte zmäkčovač vody.
Viečko zásobníka soli nie je správne zatvorené.
Skontrolujte, že viečko zásobníka
soli je správne zatvorené.
Riad je vlhký a Zabudli ste nadávkovať leštidlo.
bez lesku
Dávkovač leštidla je prázdny.
Na pohároch
a riade sú
šmuhy, mliečne škvrny alebo modrastý
povlak
Nastavte dávkovanie leštidla.
Naplňte dávkovač leštidla.
Nesprávne dávkovanie leštidla.
Znížte dávkovanie leštidla.
Na pohároch Nesprávne dávkovanie leštidla.
a riade sú
Príčinou môže byť umývací proškvrny od kvastriedok.
piek vody
Zvýšte dávkovanie leštidla.
Použite iný druh umývacieho prostriedku.
Technické údaje
Rozmery
Tlak pritekajúcej
Šírka (cm)
vody1)
44.6
Výška (cm)
81.8 - 89.8
Hĺbka (cm)
55.0
Minimálny
Maximálny
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kapacita (počet súprav)
9
Energetická trieda
A
Účinnosť sušenia
A
SLOVENSKY
87
Hlučnosť (dB(A))
50
Priemerná ročná spotreba
energie (kWh) 2)
249
Priemerná ročná spotreba
vody (litre)2)
3640
1) Ak je tlak vo vašej lokalite nižší alebo vyšší, obráťte sa na servisné stredisko.
2) Údaje vychádzajú z umývacieho programu pre skúšobne za predpokladu 280 cyklov za rok.
Informácie o elektrickej prípojke, napätí a celkovom príkone sa uvádzajú na typovom
štítku, ktorý sa nachádza na vnútornom okraji dvierok spotrebiča.
Inštalácia
Pozor Ďalší postup pri inštalácii sa
popisuje v montážnom návode.
Varovanie Pred inštaláciou
skontrolujte, či je zástrčka odpojená od
zásuvky elektrickej siete.
Položte spotrebič na podlahu a nainštalujte
ho pod pracovnú dosku (kuchynská pracovná doska alebo výlevka).
Spotrebič musí byť dobre prístupný pre
technika v prípade jeho opravy.
Spotrebič umiestnite do blízkosti vodovodného kohútika a kanalizácie.
Na vetranie umývačky riadu sú potrebné
iba otvory na prívodnú a odtokovú hadicu
a na sieťový napájací kábel.
Pripojenie do vodovodného potrubia
Tento spotrebič má špeciálnu prívodnú
hadicu s funkciou prerušenia prívodu
vody - aqualock.
Prívodná vodná hadica
Spotrebič pripojte k prívodu horúcej (max.
60°) alebo studenej vody.
Ak sa horúca voda privádza z alternatívnych, ekologických zdrojov energie (napr.
solárnych alebo fotovoltaických panelov
alebo veterných turbín), používajte prívod
teplej vody na zníženie spotreby energie.
Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému
ventilu s vonkajším závitom 3/4".
Pozor Nepoužívajte prívodné hadice
zo starého spotrebiča.
Pozor Ak spotrebič pripájate k novým
potrubiam alebo potrubiam, ktoré sa
dlhší čas nepoužívali, odporúčame vám
niekoľko minút nechať vodu stiecť pred
pripojením prívodnej hadice.
Prívodná hadica Aqualock
Prívodná hadica je odolná proti vysokému
tlaku. Vydrží tlak maximálne 6 MPa. Na
vonkajšej strane má prívodná hadica opláštenie proti prípadnému pooškodeniu. Ak
sa poškodí vnútorná hadica, voda v hadici
stmavne. Uvidíte to cez špeciálne priehľadné opláštenie. Okamžite zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte miestne stredisko popredajných služieb.
SLOVENSKY
88
Hadica na vypúšťanie vody
A
A
B
Prívodná hadica
Aqualock je vybavená zariadením na
ochranu proti náhodnému uvoľneniu. Odpojenie hadice:
• Stlačte páku (B).
• Otočte pridržiavací krúžok (A)
proti smeru hodinových ručičiek.
Prívodnú hadicu
otočte doľava alebo doprava, v závislosti od miesta
montáže. Aby ste
predišli únikom vody, poriadne utiahnite maticu.
Ak sa odtoková hadica pripája k sifónu pod umývadlom,
vyberte plastovú
membránu (A). Ak
membránu nevyberiete, zvyšky jedál
by mohli odtokový
sifón upchať.
Pozor Skontrolujte, či sú vodovodné prípojky
utiahnuté, aby sa
predišlo únikom vody.
Ak používate
predlžovaciu
prívodnú hadicu,
celková dĺžka nesmie prekročiť 4
metre.
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Výrobca nezodpovedá za
škody spôsobené nedodržaním
bezpečnostných predpisov.
Spotrebič uzemnite podľa bezpečnostných
predpisov.
Skontrolujte, či menovité napätie a príkon
uvedené na výrobnom štítku zodpovedá
napätiu a výkonu napájacej siete.
Vždy používajte správne nainštalovanú
uzemnenú ochrannú zásuvku.
Nepoužívajte rozdvojky, konektory, ani
predlžovacie káble. Hrozí nebezpečenstvo
požiaru.
Prívodný elektrický kábel nevymieňajte sami. Obráťte sa na miestne servisné stredisko.
Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel
prístupný aj po inštalácii.
Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte zástrčku.
Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim
smerniciam EHS.
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
SLOVENSKY
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
Obalový materiál
sú recyMateriály označené symbolom
klovateľné. Obalový materiál odovzdávajte
do vhodných zberných nádob na recykláciu.
89
Pred zneškodňovaním spotrebiča
Varovanie Pri likvidácii spotrebiča
postupujte takto:
• Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Napájací kábel odrežte a zlikvidujte ho.
• Zlikvidujte uzáver dvierok. Deti sa tak nemôžu zatvoriť vnútri spotrebiča. Riziko
zadusenia.
ZÁRUKA IKEA
Ako dlho platí záruka IKEA?
Platnosť tejto záruky je päť (5) rokov od
pôvodného dátumu nákupu spotrebiča v
predajni IKEA, okrem záruky na spotrebiče
LAGAN, na ktoré sa vzťahuje iba dvojročná
(2) záruka. Ako doklad o nákupe sa vyžaduje pôvodný pokladničný blok. V prípade
opravy počas platnosti záruky sa platnosť
záruky spotrebiča, ani nových dielov nepredĺži.
Na ktoré spotrebiče sa nevzťahuje
päťročná (5) záruka IKEA?
Na ponuku spotrebičov s názvom LAGAN a
všetky spotrebiče kúpené pred 1. augustom
2007
Kto vykonáva servis?
Servisná služba IKEA zaručuje servis prostredníctvom vlastných prevádzok alebo
siete servisných partnerov.
Na čo sa vzťahuje záruka?
Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča
spôsobené výrobnými alebo materiálovými
chybami od dátumu nákupu v predajni
IKEA. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na
spotrebiče používané v domácnosti. Výnimky sú uvedené pod titulom "Na čo sa nevzťahuje táto záruka?" Počas doby platnosti záruky budú náklady na odstránenie porúch, napr. opravy, náhradné diely, prácu a
dopravu, hradené za podmienky, že spotrebič bude prístupný na vykonanie opravy
bez toho, že by boli nevyhnutné špeciálne
výdavky a že porucha je spôsobená výrobnými alebo materiálovými chybami, na ktoré sa vzťahuje záruka. Za týchto podmienok sa aplikujú predpisy EÚ (č. 99/44/EG)
a príslušné miestne predpisy. Vymenené
diely sa stanú vlastníctvom spol. IKEA.
Čo spol. IKEA urobí pre nápravu
problému?
Servisné stredisko určené spol. IKEA výrobok zhodnotí a rozhodne, na vlastnú zodpovednosť, či sa na poruchu spotrebiča
vzťahuje záruka. V prípade, že sa na poruchu vzťahuje záruka, servisné stredisko
IKEA alebo autorizovaný servisný partner
prostredníctvom svojich vlastných servisných
prevádzok, na vlastnú zodpovednosť,
opraví pokazený výrobok alebo ho vymení
za rovnaký alebo porovnateľný výrobok.
SLOVENSKY
Na čo sa nevzťahuje táto záruka?
• Normálne opotrebovanie a poškodenie.
• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie
nedbalosťou, škody spôsobené nedodržaním pracovných postupov, nesprávna
inštalácia alebo zapojenie do elektrickej
siete s nesprávnym napätím, poškodenie
spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdza, korózia alebo
poškodenie vodou vrátane škôd spôsobených nadmerným množstvom vodného
kameňa v dodávanej vode, ale nielen
tým, škody spôsobené mimoriadnymi
podmienkami životného prostredia.
• Spotrebný materiál vrátane batérií a žiaroviek.
• Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré
bežne neovplyvňujú normálne používanie
spotrebiča, vrátane škrabancov a možných farebných zmien.
• Náhodné poškodenie spôsobené cudzími
predmetmi alebo látkami, poškodenie čistiacich alebo uvoľnených filtrov, systém,
odvodu vody alebo zásuvky na saponáty.
• Poškodenie nasledujúcich častí: keramické sklo, príslušenstvo, koše na riad a príbor, prívodné a odtokové hadice, tesnenia, žiarovky a kryty osvetlenia, obrazovky, ovládacie gombíky, puzdrá a časti
krytov. S výnimkou prípadov, kedy sa dá
dokázať, že uvedené poškodenia sú následkom výrobných chýb.
• Prípady, pri ktorých nebola zistená žiadna porucha pri prehliadke technikom.
• Opravy, ktoré neboli vykonané v autorizovanom stredisku a/alebo stredisku autorizovaného servisného partnera alebo
prípady, kedy neboli použité originálne
náhradné diely.
• Opravy chýb spôsobených nesprávnou
inštaláciou alebo za nedodržania technických špecifikácií.
• Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom
od domácnosti, napr. profesionálne použitie.
90
• Poškodenia spôsobené pri preprave. Ak
zákazník prepravuje tovar domov alebo
na nejakú inú adresu, IKEA nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by
mohla vzniknúť počas prepravy. Naopak,
ak IKEA doručí výrobok zákazníkovi na
jeho adresu, na poškodenia výrobku
vzniknuté počas prepravy sa vzťahuje táto záruka.
• Náklady za vykonanie začiatočnej inštalácie spotrebiča IKEA. V prípade, že poskytovateľ servisných služieb IKEA alebo
ním poverený servisný partner opraví
alebo vymení spotrebič za podmienok
tejto záruky, poskytovateľ servisných služieb alebo ním poverený servisný partner
znovu nainštalujte opravený spotrebič
alebo nainštaluje nahradený, podľa potreby.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje sa bezporuchovú prácu vykonávanú odborníkom
použitím našich originálnych dielov na prispôsobenie spotrebiča technickým požiadavkám bezpečnostných predpisov inej
krajiny EÚ.
Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy
Záruka IKEA vám poskytuje špecifické práva, ktoré sa môžu zhodovať alebo presahovať nároky vnútroštátnych práv, meniacich
sa v závislosti od krajiny.
Oblasť platnosti
U spotrebičov kúpených v jednej krajine EÚ
a prenesených do inej krajiny EÚ budú servis poskytovať prevádzky servisu za normálnych záručných podmienok novej krajiny. Povinnosť vykonania servisu v rámci záruky sa vzťahuje iba na:
• spotrebiče, ktoré vyhovujú technickým
požiadavkám krajiny, v ktorej sa žiada o
záručnú opravu.
• spotrebič vyhovuje údajom a je nainštalovaný podľa pokynov v inštalačnej príručke za dodržania bezpečnostných
predpisov.
Určené servisy pre spotrebiče IKEA:
Prosím, neváhajte a kontaktujte servis IKEA
na:
1. požiadaní o zásah v rámci tejto záruky;
SLOVENSKY
2.
požiadaní o vysvetlenia pri inštalácii
spotrebiča IKEA v kuchynskej linke
IKEA. Servis sa nevzťahuje sa objasnenia týkajúce sa:
– inštalácie celej kuchynskej linky IKEA;
– elektrického zapojenia (ak sa spotrebiče dodávajú bez zástrčky a kábla),
vodovodnej a plynovej prípojky, pretože ich musí vykonať autorizovaný
servisný technik.
3. otázok o objasnenie obsahu návodu na
používanie a špecifikácií spotrebiča
IKEA.
Aby sme Vám vždy poskytovali najlepšie
služby servisu, predtým, ako nám zavoláte,
prečítajte si, prosím, starostlivo pokyny na
montáž a/alebo návod na používanie.
Ako nás kontaktovať, keď potrebujete
servis
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu,
kde nájdete kompletný zoznam kontaktov
IKEA a príslušné vnútroštátne telefónne čísla.
91
Dôležité upozornenie Na zaručenie
poskytnuia rýchlej služby vám odporúčame
použiť špecifické telefónne čísla uvedené v
zozname na konci tohto návodu. Vždy
použite čísla uvedené v návode
špecifického spotrebiča, ktorého opravu
potrebujete. Predtým, ako nás zavoláte,
pripravte si číslo výrobku IKEA (8-ciferný
kód), ktorého opravu potrebujete.
Dôležité upozornenie ODLOŽTE SI
POKLADNIČNÝ BLOK!
Je to Váš doklad o nákupe a budete ho potrebovať pri požiadaní o záručnú opravu.
Nezabudnite, že na pokladničnom bloku je
názov a číslo výrobku IKEA (8-ciferný číselný kód) každého spotrebiča, ktorý ste kúpili.
Potrebujete mimoriadnu pomoc?
Ak máte akékoľvek doplnkové otázky, ktoré
sa nevzťahujú na servis spotrebičov, obráťte sa na najbližšiu telefónnu službu predajne IKEA. Predtým, ako nás zavoláte, si pozorne prečítajte dokumentáciu spotrebiča.
92
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
0700 10 218
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
01803-334532
(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz
der DTAG; Mobilfunkpreise
abweichend
8 bis 20 Werktage
Deutschland
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
02 00620818
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Italia
Κυπρος
Magyarország
Nederland
Norge
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
"0,10 EUR/min (niet lokaal)
Incl. BTW"
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
zum Ortstarif
8 bis 20 Werktage
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
0212121224
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
0207 85 1000
Kotimaan puhelun hinta
arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
United Kingdom
93
94
95
117940473-A-112011
© Inter IKEA Systems B.V. 2008
AA-401708-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising