Progress | PVS1530 | User manual | Progress PVS1530 Kasutusjuhend

Progress PVS1530 Kasutusjuhend
kasutusjuhend
Nõudepesumasin
PVS 1530
2 progress
SISUKORD
Ohutusinfo
Seadme kirjeldus
Juhtpaneel
Seadme kasutamine
Veepehmendaja kasutamine
Nõudepesusoola kasutamine
Pesu- ja loputusvahendi kasutamine
2
4
5
6
6
7
8
Söögiriistade ja nõude paigutamine
9
Valige ja käivitage pesuprogramm
11
Pesuprogrammid
11
Puhastus ja hooldus
12
Mida teha, kui...
13
Tehnilised andmed
15
Jäätmekäitlus
15
Jäetakse õigus teha muutusi
Enne paigaldamist ja kasutamist lugege kasutusjuhend hoolega läbi.
• Et teaksite, kuidas tagada enda ja oma
vara ohutus.
• Et aidata keskkonda.
• Et teaksite, kuidas seda seadet õigesti
kasutada.
Hoidke kasutusjuhend alati seadme läheduses, et see oleks käepärast ka teise kohta
kolimisel või siis, kui te seadme kellelegi teisele annate.
Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud kahjude eest.
• Ärge jätke seadme ust lahti, kui te ise selle juurest lahkute. Nii väldite vigastusi ja
kukkumist lahtise ukse otsa.
• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
OHUTUSINFO
Laste ja ohustatud isikute turvalisus
• Ärge lubage seadet kasutada lastel ega
füüsilise või vaimse puudega inimestel;
samuti isikutel, kel puuduvad selleks vajalikud kogemused või oskused. Kui nad
siiski nõudepesumasinaga töötavad,
peab neid juhendama või jälgima isik, kes
vastutab nende turvalisuse eest.
• Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei
mängiks.
• Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas. Lämbumis- või vigastusoht!
• Hoidke kõik pesuained kindlas kohas. Ärge lubage lastel pesuaineid puutuda.
• Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad
seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
Üldised ohutusjuhised
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Sellega kaasneb vigastuste ja seadme
kahjustamise oht.
• Järgige nõudepesuaine tootja antud ohutusjuhiseid, et ära hoida silmade, suu ja
neelu põletust.
• Ärge mingil juhul jooge seadmes olnud
vett. Seadmes võib olla pesuainejääke.
Kasutamine
• See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Kehavigastuste või
materiaalse kahju ärahoidmiseks ärge kasutage seadet muul otstarbel.
• Kasutage seadet ainult selliste nõude pesemiseks, mida on lubatud nõudepesumasinas pesta.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale. Plahvatuse või tulekahju oht!
• Pange noad ja kõik terava otsaga esemed söögiriistade korvi, teravad otsad allapoole. Samuti võite need horisontaalselt
asetada ülemisse korvi või noakorvi. (Kõigil mudelitel noakorvi ei ole).
• Kasutage ainult nõudepesumasinale sobivaid tooteid (pesuainet, soola ja loputusainet).
• Nõudepesumasinale sobimatu sool võib
kahjustada veepehmendit.
• Lisage sool enne pesuprogrammi käivitamist. Nõudepesumasinasse seisma jäänud sool võib põhjustada korrosiooni või
tekitada seadme põhja augu.
• Ärge kunagi pange loputusvahendi jaoturisse mõnda muud ainet (nt nõudepesumasina puhastusvahendit või vedelat pesuainet). See võib seadet kahjustada.
• Enne pesuprogrammi käivitamist veenduge, et pihustikonsool saab vabalt liikuda.
• Kui avate ukse pesuprogrammi töötamise
ajal, võib ukse vahelt välja paiskuda kuuma auru. Põletusoht!
progress 3
• Ärge võtke nõusid seadmest välja enne,
kui pesuprogramm on lõppenud.
Puhastus ja hooldus
• Enne seadme puhastamist lülitage see
välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
• Ärge kasutage kergsüttivaid tooteid või
tooteid, mis võivad põhjustada korrosiooni.
• Ärge kasutage masinat ilma filtriteta.
Veenduge, et filtrid on õigesti paigaldatud. Vale paigaldus põhjustab ebarahuldavaid pesemistulemusi ja kahjustab masinat
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks
vee- või aurupihustit. Elektrilöögi- või
seadme kahjustamise oht!
Paigaldamine
• Veenduge, et seadmel ei ole kahjustusi.
Kui seadmel on kahjustusi, ärge seda
paigaldage ega ühendage, vaid pöörduge müüja poole.
• Enne seadme paigaldamist ja ühendamist
eemaldage sellelt kogu pakend.
• Elektri- ja veevõrguühendused ning seadme paigaldamine jäägu kvalifitseeritud
tehniku hooleks. Nii hoiate ära seadme
kahjustusi või vigastusi.
• Veenduge, et toitepistik on paigaldamise
ajal seinakontaktist väljas.
• Ärge puurige nõudepesumasina külgedesse auke, sest nii võite seadme hüdraulilisi ja elektrilisi osi vigastada.
• NB!Järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid:
– Seadme paigaldamisel.
– Uksepaneeli kokkupanemisel.
– Veevarustuse ja äravooluga ühendamisel.
• Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõrvale.
Ettevaatusabinõud külmumise vastu
• Ärge paigaldage seadet ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C.
• Tootja ei vastuta külmumisest tingitud
kahjustuste eest.
Veeühendus
• Seadme veevõrku ühendamiseks kasutage uusi voolikuid. Ärge kasutage pruugitud voolikuid.
• Ärge ühendage seadet uute torudega või
torudega, mida pole pikka aega kasutatud. Laske veel mõni minut joosta, seejärel ühendage sisselaskevoolik.
• Hoiduge veevooliku muljumisest või kahjustamisest, kui seadet paigaldate.
• Vee lekkimise vältimiseks pärast paigaldamist veenduge, et veeliitmikud on tihedad.
• Seadme esmakordsel kasutamisel veenduge, et voolikutel pole lekkeid.
• Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp ja
kahekordse kattega sisemine toitejuhe.
Vee sisselaskevoolikus on surve ainult
vee voolamise ajal. Kui vee sisselaskevoolik lekib, katkestab kaitseklapp veevoolu.
– Olge vee sisselaskevooliku ühendamisel ettevaatlik.
– Ärge kastke vee sisselaskevoolikut
või kaitseklappi vette.
– Kui vee sisselaskevoolik või kaitseklapp on vigastatud, ühendage
seadme toitepistik koheselt pistikupesast lahti.
– Vee sisselaskevooliku ja kaitseklapi
vahetamiseks pöörduge teeninduskeskusse.
Hoiatus Ohtlik pinge.
Elektriühendus
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu
pingele.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmik-pistikuid ega pikenduskaableid. Tuleoht!
• Ärge asendage toitekaablit ega vahetage
seda. Pöörduge teeninduskeskuse poole.
4 progress
• Jälgige, et te seadme taga olevat toitepistikut ega juhet ei muljuks ega vigastaks.
• Veenduge, et pärast paigaldamist säiliks
juurdepääs toitepistikule.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Tõmmake alati
toitepistikust.
mad seadmesse kinni jääks. Lämbumisoht!
– Viige kasutatud seade kohalikku jäätmete kogumispunkti.
Hoiatus Nõudepesuaine on ohtlik ja
võib tekitada söövitust!
• Kui nõudepesuaine põhjustab õnnetuse, pöörduge kiiresti arsti poole.
• Kui pesuainet on sattunud suhu,
pöörduge kohe arsti poole.
• Kui pesuainet satub silma, siis pöörduge viivitamatult arsti poole ja loputage silmi veega.
• Hoidke nõudepesuaineid kindlas ja
lastele kättesaamatus kohas.
• Ärge hoidke seadme ust avatuna, kui
pesuaine jaoturis on nõudepesuainet.
• Täitke nõudepesuaine jaotur ainult
enne pesuprogrammi käivitamist.
Teeninduskeskus
• Seadet tohib remontida või parandada ainult kvalifitseeritud tehnik. Pöörduge teeninduskeskuse poole.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Seadme kõrvaldamiseks
• Vigastuste või kahjustuste vältimiseks:
– Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
– Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
– Eemaldage ukse käepide. Nii hoiate
ära võimaluse, et lapsed või lemmikloo-
SEADME KIRJELDUS
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Ülemine korv
Vee kareduse näidik
Soolamahuti
Pesuaine jaotur
Loputusvahendi jaotur
6
7
8
9
Andmeplaat
Filtrid
Alumine pihustikonsool
Ülemine pihustikonsool
progress 5
JUHTPANEEL
Nupud asuvad seadme ülaosas juhtpaneelil. Nuppude kasutamiseks hoidke
seadme ust paokil.
1
2
3
4
Toitenupp
Programminupp
Indikaatorid
Programmi indikaatorid
Indikaatorid
Lõpuindikaator. Süttib:
• Kui pesuprogramm on lõppenud.
• Kui reguleerite veepehmendaja taset.
• Kui lülitate helisignaalide sisse või välja.
• Seadme rikke korral.
Soolaindikaator. Süttib, kui soolamahutit on vaja täita. 1)
Pärast mahuti täitmist võib soolaindikaator veel mõneks tunniks põlema jääda.
See ei mõjuta seadme tööd.
1) Kui soolamahuti tühjaks saab, siis programmi käimise ajal vastav indikaator ei sütti.
Sisse/välja nupp
Vajutage seda nuppu seadme sisse- või
väljalülitamiseks.
Programmi indikaatorid A ja B
Nendel indikaatoritel on ka lisafunktsioon,
kui te:
• Reguleerite veepehmendaja taset.
• Aktiveerite ja deaktiveerite helisignaale.
Programminupp
Selle nupu abil saate:
• Valida pesuprogrammi.
• Reguleerida veepehmendaja taset.
• Aktiveerida ja deaktiveerida helisignaale.
• Tühistada käimasoleva pesuprogrammi.
Seadistusrežiim
Seade peab olema seadistusrežiimis
järgmiste toimingute jaoks.
• Pesuprogrammi määramiseks ja käivitamiseks.
• Veepehmendaja taseme elektrooniliseks
reguleerimiseks.
• Helisignaalide deaktiveerimiseks või aktiveerimiseks.
Käivitage seade. Seade on
seadistusrežiimis, kui:
• Kõik programmide indikaatorid on väljas.
• Lõpuindikaator vilgub.
6 progress
Käivitage seade. Seade ei ole
seadistusrežiimis, kui:
• Süttib ainult üks programmi indikaator.
– Seadistusrežiimi tagasipöördumiseks
tuleb programm tühistada. Vt jaotist
"Pesuprogrammi valimine ja käivitamine".
Helisignaalid
Helisignaale võite kuulda järgmistel juhtudel:
• Kui pesuprogramm on lõppenud.
• Kui seadmel on tõrge.
Tehaseseaded: sees.
Helisignaalide väljalülitamine:
1. Käivitage seade.
2. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
3. Vajutage ja hoidke programmi valiku/tühistamise nuppu, kuni programmi indikaator (A) hakkab vilkuma ja programmi
indikaator (B) süttib.
4. Vajutage kohe uuesti programminuppu.
Programmi indikaator (A) süttib ja programmi indikaator (B)hakkab vilkuma.
Mõne sekundi pärast kustub programmi
indikaator (A) ja lõpuindikaator süttib.
Programmi indikaator (B) jääb vilkuma.
5. Vajutage uuesti programminuppu; lõpuindikaator kustub. Helisignaalid on
välja lülitatud.
6. Kinnitamiseks lülitage seade välja.
Helisignaalide aktiveerimine:
1. Helisignaalide uuesti sisse lülitamiseks
korrake samme (1) kuni (4). Programmi
indikaator (A) kustub ja lõpuindikaator
kustub. Programmi indikaator (B) jääb
vilkuma.
2. Vajutage uuesti programminuppu. Süttib
lõpuindikaator. Helisignaalid on sisse lülitatud.
3. Kinnitamiseks lülitage seade välja.
SEADME KASUTAMINE
1. Kontrollige, kas veepehmendaja on reguleeritud vastavalt teie piirkonna vee
karedusele. Kui vaja, reguleerige veepehmendajat.
2. Täitke soolamahuti nõudepesumasina
soolaga.
3. Täitke loputusvahendi jaotur loputusvahendiga.
4. Asetage köögiriistad ja nõud nõudepesumasinasse.
5. Valige nõude tüübile ja määrdumisastmele vastav õige pesuprogramm.
6. Pange pesuaine jaoturisse õige kogus
pesuainet.
7. Käivitage pesuprogramm.
VEEPEHMENDAJA KASUTAMINE
Veepehmendi eemaldab veevärgiveest seal
leiduvad mineraalid ja soolad. Need mineraalid ja soolad võivad seadet kahjustada.
Kui veepehmendi tase ei vasta teie piirkonna vee karedusele, siis tuleb seda reguleerida.
Piirkonna vee kareduse kohta saate teavet
kohalikult vee-ettevõttelt.
Vee kareduse reguleerimine
Vee karedus
Saksa kraadid
(°dH)
Prantsuse kraadid (TH°)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
käsitsi
elektrooniliselt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
36 - 45
1)
7
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
progress 7
Vee kareduse reguleerimine
Vee karedus
Saksa kraadid
(°dH)
Prantsuse kraadid (TH°)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
käsitsi
elektrooniliselt
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
2
1) Tehaseseadistus.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
Veepehmendit tuleb reguleerida nii käsitsi kui ka elektrooniliselt.
Manuaalne seadistamine
Keerake vee kareduse mõõdik asendisse 1
või 2 (vt tabelit).
4.
5.
6.
Elektrooniline reguleerimine
1. Käivitage seade.
2. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
3. Vajutage ja hoidke programmi valikunuppu, kuni programmi indikaator (A)
7.
hakkab vilkuma ja programmi indikaator
(B) süttib.
Kui programmi indikaator (B) kustub ja
lõpuindikaator hakkab vilkuma, vajutage
programminuppu. Programmi indikaator
(A) jääb vilkuma. Veepehmendaja elektrooniline seadistus on aktiveeritud.
Ekraanil kuvatakse veepehmendaja seade. Lõpuindikaatori vilkumiste arv vastab
vee kareduse tasemele (näiteks: 5 vilkumist / paus / 5 vilkumist = tase 5).
Seadistuse muutmiseks vajutage programminuppu. Seadistuse muutmiseks
vajutage korduvalt programminuppu.
Programminupu vajutamisel taseme
number suureneb.
Kinnitamiseks lülitage seade välja.
Kui veepehmendi on elektrooniliselt
seatud tasemele 1, siis soolaindikaator
ei põle.
NÕUDEPESUSOOLA KASUTAMINE
Soolamahuti täitmine:
1. Keerake korki vastupäeva ja avage soolamahuti.
2. Täitke soolamahuti 1 liitri veega (ainult
esimesel soolaga täitmise korral).
3. Kasutage soolamahuti täitmiseks lehtrit.
4. Eemaldage sool soolamahuti avause
ümbert.
5. Soolamahuti sulgemiseks keerake selle
korki päripäeva.
On normaalne, et soolaga täitmise ajal
voolab soolamahutist välja vett.
8 progress
PESU- JA LOPUTUSVAHENDI KASUTAMINE
1
3
2
4
30
4
MA X
+
3 2
Pesuainetablette kasutage pikkade pesuprogrammide puhul. Lühikeste programmide ajal ei lahustu need täielikult
ja pesemistulemused võivad olla halvemad.
Loputusvahendi kasutamine
-
1
20
5
Loputusvahend võimaldab nõusid kuivatada ilma triipude ja plekkideta.
Loputusvahend lisatakse automaatselt
viimase loputuse käigus.
8
7
6
Pesuaine kasutamine
Looduse säästmiseks ärge kasutage
pesuainet rohkem, kui ette nähtud.
Järgige pesuainepakendil olevaid kasutusjuhiseid.
Pesuaine jaoturi täitmine:
1. Vajutage avamisnuppu 2 , et avada
kaas 8 .
2. Pange pesuaine pesuaine jaoturisse 1 .
3. Kui pesuprogramm sisaldab ka eelpesu,
pange väike kogus pesuainet seadme
ukse siseküljele.
4. Kui kasutate pesuainetablette, pange tablett pesuaine jaoturisse 1 .
5. Vajutage kaant, kuni see asendisse lukustub.
Loputusvahendi jaoturi täitmine:
1. Vajutage avamisnuppu 7 , et avada
kaas 6 .
2. Täitke loputusvahendi jaotur 3 loputusvahendiga. Tähis "max" näitab maksimumtaset.
3. Eemaldage mahaläinud loputusvahend
imava lapiga, et pesuprogrammi käigus
ei tekiks vahtu.
4. Vajutage kaant, kuni see asendisse lukustub.
Täitke loputusvahendi jaoturit, kui indikaator 5 muutub läbipaistvaks.
Loputusaine koguse reguleerimine
Tehase seade: asend 3.
Loputusaine kogust on võimalik määrata
alates 1. (madalaim kogus) kuni 4. (kõrgeim
kogus) tasemeni.
Koguse suurendamiseks või vähendamiseks keerake loputusaine valikunuppu 4 .
progress 9
Kombineeritud pesuainetablettide
kasutamine
Need tabletid sisaldavad nii pesuainet, loputusvahendit kui ka nõudepesumasina
soola. Mõned tabletid sisaldavad ka muid
aineid.
Soola ja loputusvahendit sisaldavate tablettide puhul jätke soolamahuti ja loputusvahendi jaotur tühjaks.
Veenduge, et need tabletid sobivad teie
piirkonna vee kareduse näitajaga (vt toodete pakendil olevaid juhiseid).
1. Seadke vee karedus madalaimale tasemele. Vt jaotist "Veepehmendaja kasutamine".
2. Seadke loputusvahendi annus madalaimasse asendisse. Vt jaotist "Pesu- ja loputusvahendi kasutamine".
Kui kasutate jälle pesuainet, soola ja
loputusvahendit
1. Täitke soolamahuti ja loputusvahendi
jaotur.
2. Seadke vee karedus kõrgeimale tasemele.
3. Käivitage pesuprogramm ilma nõudeta.
4. Kui pesuprogramm on lõppenud, kohandage veepehmendaja oma piirkonna
vee kareduse näitajale.
5. Reguleerige loputusvahendi kogust.
SÖÖGIRIISTADE JA NÕUDE PAIGUTAMINE
Nõuandeid ja näpunäiteid
• Ärge pange seadmesse vett imavaid esemeid (käsnu või lappe).
• Eemaldage nõudelt toidujäägid.
• Enne pesemist leotage kõrbenud kohad
nõude küljest lahti.
• Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid
ja pannid) masinasse avausega allapoole.
• Veenduge, et vesi õõnsatesse nõudesse
või kaussidesse ei koguneks.
• Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud
üksteise küljes kinni ei oleks.
• Veenduge, et klaasid üksteise vastu ei
puutuks.
• Pange väikesed esemed söögiriistade
korvi.
• Pange lusikad ja muud söögiriistad korvi
läbisegi, et need üksteise külge kinni ei
jääks.
• Esemeid korvi pannes jälgige, et vesi
pääseks kõigi pindadeni.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed liikuma ei pääseks.
• Plastist esemetele ja mitte-külgevõtva
pinnaga pannidele võivad koguneda veetilgad.
Alumine korv
Alumine korv on ette nähtud pottide, kaante, vaagnate, salatikausside ja söögiriistade
jaoks. Paigutage serveerimiskandikud ja
suured potikaaned vastu korvi serva.
Söögiriistade korv
Paigutage kahvlid ja lusikad nii, et nende
käepidemed on suunatud alla.
Paigutage noad nii, et nende käepidemed
on suunatud üles.
Pange lusikad ja muud söögiriistad korvi läbisegi, et need üksteise külge kinni ei jääks.
10 progress
Kasutage söögiriistade reste. Kui söögiriistade mõõtmed takistavad restide kasutamist, siis võite need kokku lükata.
Söögiriistade lihtsamaks eemaldamiseks
võite söögiriistade korvi lahti teha. Söögiriistade eemaldamiseks toimige järgmiselt.
1. Asetage söögiriistade korv lauale või
tööpinnale.
2. Tehke korvi sangad lahti.
3. Võtke söögiriistad välja.
Söögiriistade korvi tõstmisel hoidke
mõlemast sangast kindlalt kinni.
Ülemine korv
Ülemine korv on mõeldud taldrikute (maksimaalne diameeter 24 cm), alustasside, salatikausside, kruuside, klaaside, pottide ja
kaante jaoks. Paigutage nõud nii, et vesi
pääseb ligi kõigile pindadele.
Asetage pikkade jalgadega klaasid tassiriiulile nii, et jalad on suunatud ülespoole. Pikemate esemete puhul keerake tassiriiulid
üles.
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
Ülemise korvi saab seada kahte erinevasse
asendisse, et mahutavust paindlikult suurendada.
Nõude maksimaalne kõrgus:
ülemises korvis
alumises
korvis
Ülemine asend
20 cm
31 cm
Alumine asend
24 cm
27 cm
Ülemise korvi viimiseks ülemisse asendisse
tehke järgmist.
1. Tõmmake korv lõpuni välja.
2. Tõstke seda mõlemalt poolt ettevaatlikult üles, kuni mehhanism rakendub ja
korv on stabiilne.
progress 11
Ülemise korvi viimiseks alumisse asendisse
tehke järgmist.
1. Tõmmake korv lõpuni välja.
2. Tõstke selle kaks külge ettevaatlikult
üles.
3. Hoidke mehhanismi kinni ja laske sellel
aeglaselt alla langeda.
Ettevaatust
• Ärge tõstke ega langetage korvi ainult ühelt poolt.
• Kui korv on ülemises asendis, siis ei
tohi tassiriiulitele tasse panna.
VALIGE JA KÄIVITAGE PESUPROGRAMM
Pesuprogrammi käivitamine
1. Käivitage seade. Veenduge, et seade on
seadistusrežiimis.
2. Pesuprogrammi valimiseks vajutage korduvalt programminuppu, kuni süttib vastava programmi indikaator.
3. Sulgege seadme uks; pesuprogramm
käivitub automaatselt.
Pesuprogrammi katkestamine
• Avage uks.
– Pesuprogramm katkeb.
• Sulgege uks.
– Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Pesuprogrammi tühistamine
Kui pesuprogramm ei ole alanud, võite valikut muuta.
Valiku muutmiseks pesuprogrammi käimise
ajal tuleb programm tühistada.
1. Avage seadme uks.
2. Vajutage ja hoidke programminuppu,
kuni programmi indikaator kustub ja lõpuindikaator hakkab vilkuma.
Enne uue pesuprogrammi käivitamist
veenduge, et pesuvahendi jaoturis on
pesuainet.
Pesuprogrammi lõpp
Kui pesuprogramm on lõppenud, kõlab katkendlik helisignaal.
1. Avage seadme uks.
• Lõpuindikaator põleb.
2. Lülitage seade välja.
Paremate kuivamistulemuste saamiseks hoidke seadme ust mõni minut
paokvel.
Võtke esemed korvidest välja.
• Laske nõudel jahtuda, enne kui need
seadmest välja võtate. Tulised nõud on
kergesti purunevad.
• Võtke kõigepealt välja nõud alumisest
korvist, seejärel ülemisest korvist.
• Seadme külgedel ja uksel võib olla vett.
Roostevaba teras jahtub kiiremini kui
lauanõud.
PESUPROGRAMMID
Programm
Määrdumistüüp
Tugev määrdumine
Nõude tüüp
Lauanõud, söögiriistad, potid ja pannid
Programmi kirjeldus
Eelpesu
Pesu 70 °C
Loputused
Kuivatamine
12 progress
Programm
1)
2)
Määrdumistüüp
Nõude tüüp
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja söögiriistad
Eelpesu
Pesu 65 °C
Loputused
Kuivatamine
Värske määrdumine
Lauanõud ja söögiriistad
Pesu 65 °C
Loputus
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja söögiriistad
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
Kasutage seda programmi nõude kiireks
loputamiseks. See hoiab ära toidujääkide
kleepumise nõudele ja ebameeldiva lõhna
tekkimise seadmes.
Ärge kasutage selle programmi puhul pesuainet.
Programmi kirjeldus
Loputus
1) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused lühikese
ajaga.
2) See on standardprogramm testimisasutustele. Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega
lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja energiat kõige efektiivsemalt. Testimisteavet leiate eraldi brošüürist.
Tarbimisväärtused
Programm
Programmi aeg (minutites)
Energia (kWh)
Vesi (liitrid)
110 - 120
1.5 - 1.7
18 - 20
100 - 110
1.4 - 1.5
18 - 20
30
0.8
12 - 13
120 - 130
0.8 - 0.9
12 - 13
11
0.1
5
Veesurve ja -temperatuur, elektripinge
kõikumine ja nõude kogus võivad neid
tarbimisväärtusi mõjutada.
PUHASTUS JA HOOLDUS
Filtrite eemaldamine ja puhastamine
Mustad filtrid halvendavad pesutulemust.
Ehkki filtrid erilist hooldust ei vaja, on soovitatav neid aeg-ajalt kontrollida ja vajadusel
puhastada.
1. Filtri (A) eemaldamiseks keerake seda
vastupäeva ja võtke see filtrist (B) välja.
progress 13
5. Eemaldage filter (B).
6. Puhastage filter (B) jooksva vee all.
7. Pange filter (B) oma algsele kohale tagasi. Jälgige, et see paigutuks täpselt kahte juhikusse (C).
B
C
A
2. Filtril (A) on kaks osa. Filtri lahtivõtmiseks
tõmmake osad üksteise küljest lahti.
8. Pange filter (A) oma kohale filtris (B).
Keerake filtrit (A) päripäeva, kuni see kohale lukustub.
Pihustikonsoolide puhastamine
Ärge pihustikonsoole eemaldage.
Kui pihustikonsoolide avad on ummistunud,
eemaldage mustus peenikese teravaotsalise esemega.
3. Puhastage osad hoolikalt jooksva vee
all.
4. Pange filtri (A) kaks osa kokku ja suruge.
Veenduge, et need on korralikult teineteise küljes kinni.
Välispindade puhastamine
Puhastage seadme välispinnad ja juhtpaneel niiske pehme lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid puhastusaineid.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme ega lahusteid (atsetooni).
MIDA TEHA, KUI...
Seadet ei õnnestu käivitada või see jääb töö
käigus seisma.
Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt
tabelit). Kui see ei õnnestu, pöörduge teeninduskeskusse.
Veakood
Mõne rikke puhul vilguvad näidikul veakoodid.
Rike
• Programmi indikaator jääb vilkuma.
• Lõpuindikaator vilgub üks kord katkendlikult.
Seade ei täitu veega.
• Programmi indikaator jääb vilkuma.
• Lõpuindikaator vilgub kaks korda katkendlikult.
Seade ei tühjene veest.
• Programmi indikaator jääb vilkuma.
• Lõpuindikaator vilgub kolm korda katkendlikult.
Üleujutuse-vastane seade töötab.
14 progress
Hoiatus Enne kontrollima asumist
lülitage seade välja.
Rike
Seade ei täitu veega.
Seade ei tühjene veest.
Võimalik põhjus
Puhastage veekraan.
Veesurve on liiga madal.
Võtke ühendust kohaliku veeettevõttega.
Veekraan on kinni.
Keerake veekraan lahti.
Veevõtuvooliku filter on blokeeritud.
Puhastage filtrit.
Veevõtuvoolik on valesti ühendatud.
Veenduge, et ühendus on õige.
Veevõtuvoolik on kahjustatud.
Veenduge, et veevõtuvoolikul
pole kahjustusi.
Kraanikausi äravool on ummistunud.
Puhastage kraanikausi äravoolu.
Vee väljavooluvoolik on valesti
ühendatud.
Veenduge, et ühendus on õige.
Vee väljalaskevoolik on kahjustatud.
Veenduge, et vee väljalaskevoolikul pole kahjustusi.
Üleujutuse-vastane seade töötab.
Pesuprogrammi ei õnnestu käivitada.
Võimalik lahendus
Veekraan on ummistunud või
on selles katlakivi.
Sulgege veekraan ja pöörduge
kohalikku teeninduskeskusse.
Seadme uks on avatud.
Sulgege seadme uks.
Toitepistik ei ole korralikult pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.
Elektrikilbis on kaitse vallandunud.
Vahetage kaitse välja.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse.
Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge kohalikku
teeninduskeskusse.
Muude veakoodide ilmumisel pöörduge
teeninduskeskusse.
Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed
leiate andmesildilt.
Kirjutage üles järgmised andmed:
– Mudel
(MOD.) ....................................................
....
– Tootenumber
(PNC) ........................................
– Seerianumber (S.N.) ...........................
Pesu- ja kuivatustulemused ei ole rahuldavad
Probleem
Nõud ei ole puhtad.
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Valitud pesuprogramm ei sobi
nõude tüübi ja mustusega.
Veenduge, et valitud pesuprogramm sobib nõude ja määrdumise tüübiga.
Korvid on paigutatud valesti, nii
et vesi ei pääse igale poole.
Paigutage korvid õigesti.
Joatorud ei liigu vabalt, sest
nõud on valesti paigutatud.
Veenduge, et nõude vale paigutus ei takista joatorude liikumist.
Filtrid on mustad või valesti
kokku pandud ja paigaldatud.
Veenduge, et filtrid on puhtad
ning õigesti kokku pandud ja
paigaldatud.
progress 15
Probleem
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Pesuainet kasutatakse liiga vähe või üldse mitte.
Veenduge, et pesuainet on piisavalt.
Soolamahuti on tühi.
Täitke soolamahuti nõudepesumasina soolaga.
Veepehmendaja seadistus on
vale
Reguleerige veepehmendajat.
Soolamahuti kaas ei ole korralikult kinni.
Veenduge, et soolamahuti kaas
on korralikult kinni.
Klaasidel ja nõudel on triipe,
piimjaid plekke või sinakas pinne.
Loputusvahendi annus on liiga
suur.
Vähendage loputusvahendi kogust.
Klaasidel ja nõudel on jälgi kuivanud veetilkadest.
Loputusvahendi annus on liiga
väike.
Suurendage loputusvahendi annust.
Nõudele on ladestunud katlakivi.
Põhjuseks võib olla pesuaine.
Kasutage erinevat pesuainet.
Nõud on märjad.
Te olete valinud pesuprogrammi kuivatustsüklita või lühendatud kuivatustsükliga.
Jätke uks mõneks minutiks pisut lahti, enne kui nõud eemaldate.
Nõud on märjad ja tuhmid.
Loputusvahendi jaotur on tühi.
Täitke loputusvahendi jaotur loputusvahendiga.
TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Laius
446 mm
Kõrgus
818 - 898 mm
Sügavus
Veesurve
550 mm
Minimaalne
0,5 baari (0,05 MPa)
Maksimaalne
Veevarustus
1)
Jõudlus
8 baari (0,8 MPa)
Külm või kuum vesi
Koha seaded
maksimaalselt 60°C
9
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
Nõudepesumasina ukse sisemisel küljel
asuval andmeplaadil on andmed elektriühenduste kohta.
ja eoolsed paneelid), siis kasutage
energiakulu vähendamiseks neid kuumaveesüsteeme.
Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikese-, fotoelektrilised -
JÄÄTMEKÄITLUS
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote
taastöötlemise kohta võtke ühendust
kohaliku omavalitsuse, oma
majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
16 progress
Sümboliga
tähistatud materjalid tuleb
suunata taaskasutusse. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse.
progress 17
18 progress
progress 19
www.progress-hausgeraete.de
117969672-A-052011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising