Zanussi | ZDTS102 | User manual | ZANUSSI ZDTS102 Vartotojo vadovas

ZANUSSI ZDTS102 Vartotojo vadovas
LT
Naudojimo instrukcija
Indaplovė
ZDTS102
2
Turinys
Saugos informacija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Valdymo skydelis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Plovimo programos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Prietaiso naudojimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Vandens minkštintuvo nustatymas _ _ _ _ 7
Indų plovimo druskos naudojimas _ _ _ _ 8
Skaliklio pripildymas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Stalo įrankių ir indų sudėjimas _ _ _ _ _ _ 9
Ploviklio naudojimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Programos pasirinkimas ir
startavimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Valymas ir priežiūra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ką daryti, jeigu... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Techniniai duomenys _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aplinkosauga _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Įrengimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vandens įvado prijungimas _ _ _ _ _ _ _
Elektros įvado prijungimas _ _ _ _ _ _ _
12
13
14
15
15
16
16
17
Galimi pakeitimai
Saugos informacija
Tam, kad užtikrintumėte savo saugą ir
kad prietaisas gerai veiktų, prieš įreng‐
dami ir naudodami, atidžiai perskaitykite šį
vadovą. Šias instrukcijas laikykite kartu su
prietaisu, net tada, kai jį perkeliate ar parduo‐
date. Naudotojai turi būti gerai susipažinę su
prietaiso veikimu ir saugos ypatumais.
Prietaiso paskirtis
• Prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Prietaisą naudokite tik indaplovei tinka‐
miems namų apyvokos reikmenims plauti.
• Nepilkite į indaplovę tirpiklių. Gali kilti spro‐
gimo pavojus.
• Peilius ir visus įrankius aštriais galais dė‐
kite į įrankių krepšį žemyn nuleistais galais
arba horizontaliai suguldykite į viršutinį
krepšį.
• Naudokite tik specialius indaplovėms skir‐
tus produktus (ploviklį, druską, skaliklį).
• Atidarius dureles, prietaisui veikiant, gali
išsiveržti karšti garai. Kyla pavojus nuside‐
ginti.
• Indų iš indaplovės neišimkite, nepasibai‐
gus plovimo programai.
• Pasibaigus plovimo programai, iš elektros
tinklo ištraukite elektros laido kištuką ir už‐
sukite vandens čiaupą.
• Taisyti prietaisą gali tik įgaliotas techninės
priežiūros specialistas. Naudokite tik origi‐
nalias atsargines dalis.
2
• Tam, kad išvengtumėte sužeidimų ir ne‐
sugadintumėte prietaiso, netaisykite jo pa‐
tys. Visada kreipkitės į vietos techninės
priežiūros centrą.
Bendrosios saugos instrukcijos
• Prietaiso neturi naudoti asmenys (įskaitant
vaikus) su fizine jutimine bei protine nega‐
lia arba stokojantys patirties ir žinių. Juos
turi prižiūrėti arba pamokyti naudotis prie‐
taisu už jų saugą atsakingas asmuo.
• Tam, kad išvengtumėte akių, burnos ir ger‐
klės nudegimų, vadovaukitės indaplovės
ploviklio gamintojo saugos instrukcijomis.
• Negerkite vandens iš indaplovės. Prietaise
gali būti ploviklio likučių.
• Tam, kad išvengtumėte sužeidimų ir ne‐
užkliūtumėte už atvirų durelių, nenaudo‐
dami prietaiso, dureles laikykite uždarytas.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
Vaikų saugos nuorodos
• Prietaisą naudoti gali tik suaugusieji. Pasi‐
rūpinkite vaikų priežiūra ir neleiskite jiems
žaisti su prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams ne‐
pasiekiamoje vietoje. Gali kilti pavojus už‐
dusti.
• Ploviklius laikykite saugioje vietoje. Neleis‐
kite vaikams liestis prie ploviklių.
• Neleiskite vaikams būti šalia, kai atviros
indaplovės durelės.
Įrengimas
• Įsitikinkite, ar prietaisas pervežant nepa‐
žeistas. Nejunkite pažeisto prietaiso. Rei‐
kalui esant, kreipkitės į tiekėją.
• Prieš pirmąjį naudojimą pašalinkite visas
pakuotės dalis.
• Elektrą instaliuoti turi kvalifikuotas ir kom‐
petentingas asmuo.
• Santechnikos darbus turi atlikti kvalifikuo‐
tas ir kompetentingas asmuo.
• Nekeiskite techninių duomenų ar paties
gaminio. Pavojinga susižeisti ir sugadinti
prietaisą.
• Prietaiso nenaudokite:
– jei pažeistas elektros kabelis ar vandens
žarnos,
– jei pažeistas valdymo skydelis, stalviršis
ar pagrindas, kuriais galite pasiekti prie‐
taiso vidų.
Kreipkitės į vietos techninės priežiūros
centrą.
• Negręžkite prietaiso šonų tam, kad nepa‐
žeistumėte hidraulinių ir elektros detalių.
Įspėjimas Tiksliai vadovaukitės elektros
ir vandens prijungimo instrukcijomis.
Valdymo skydelis
1
2
3
4
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Programos išrinkimo/atšaukimo mygtukas /(Cancel)
Indikacinės lemputės
Programų lemputės
Indikacinės lemputės
Indikacinė lemputė užsidega, pasibaigus
plovimo programai. Papildomos funkcijos:
• vandens minkštintuvo lygis.
• Garso signalų įjungimas/išjungimas.
• pavojaus signalas sutrikus prietaiso veiki‐
mui.
3
Indikacinės lemputės
1)
Indikacinė lemputė užsidega, kai būtina pri‐
pildyti druskos talpyklą. Žr. skyrių "Indaplo‐
vės druskos naudojimas".
Druskos indikacinė lemputė gali degti keletą
valandų, tačiau tai neturi nepageidaujamo
poveikio prietaiso veikimui.
1) Veikiant plovimo programai, indikacinė lemputė nedega.
Programos išrinkimo/atšaukimo
mygtukas
Programos išrinkimo/atšaukimo mygtuką
naudokite šiems veiksmams atlikti:
• nustatyti plovimo programą. Žr. skyrių
"Plovimo programos nustatymas ir pradė‐
jimas".
• vandens minkštinimui nustatyti. Žr. skyrių
"Vandens minkštintuvo nustatymas".
• Įjungti/išjungti garso signalus. Žr. skyrių
"Garso signalai".
• vykdomai plovimo programai atšaukti. Žr.
skyrių "Plovimo programos nustatymas ir
pradėjimas".
Nustatymo režimas
Įrenginys veikia nustatymo režimu, kai ne‐
šviečia nei viena indikacinė programos lem‐
putė ir mirksi pabaigos indikacinė lemputė.
Prietaisas turi veikti nustatymo režimu, norint
atlikti šiuos veiksmus:
– Nustatyti plovimo programą.
– Nustatyti vandens minkštintuvo lygį.
– Įjungti/išjungti garso signalus.
Jei šviečia programos indikacinė lemputė, at‐
šaukite programą, kad grįžtumėte į nustaty‐
mo režimą. Žr. skyrių "Plovimo programos
nustatymas ir pradėjimas".
Programos indikacinės lemputės A ir B
Be atitinkamos plovimo programos pasirinki‐
mo šios lemputės atlieka papildomas funkci‐
jas:
• vandens kietumo lygis, kuriam nustatytas
vandens minkštintuvas.
• Garso signalų išjungimas/įjungimas.
4
Garso signalai
Garso signalą išgirsite:
• Pasibaigus plovimo programai
• Sutrikus prietaiso veikimui.
Garso signalų veikimas nustatytas gamyklo‐
je.
Norėdami išjungti garso signalus, atlikite
šiuos veiksmus:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įsitikinkite, ar prietaisas veikia nustatymo
režimu.
3. Nuspauskite ir laikykite programos išrin‐
kimo/atšaukimo mygtuką tol, kol pradės
mirksėti indikacinė programos lemputė A
ir užsidegs indikacinė programos lempu‐
tė B.
4. Dar kartą paspauskite programos išrinki‐
mo/atšaukimo mygtuką.
– Užsidegs indikacinė programos lempu‐
tė A.
– Pradės mirksėti indikacinė programos
lemputė B.
5. Palaukite, kol užges indikacinė progra‐
mos lemputė A.
– Indikacinė programos lemputė B mirk‐
sės toliau.
– Užsidega indikacinė pabaigos lempu‐
tė.
Garso signalai įjungti.
6. Dar kartą paspauskite programos išrinki‐
mo/atšaukimo mygtuką.
– Pabaigos indikacinė lemputė užgęsta.
Garso signalai išjungti.
7. Norėdami išsaugoti nustatymą, išjunkite
prietaisą.
Norėdami įjungti garso signalus, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Atlikite aukščiau paminėtus veiksmus tol,
kol užsidegs pabaigos indikacinė lempu‐
tė.
Plovimo programos
Plovimo programos
Programa
1)
2)
Nešva‐
rumo
laipsnis
Plaunami
reikme‐
nys
Labai
nešva‐
rūs
Glazūruo‐
ti fajansi‐
niai ir mo‐
liniai in‐
dai, stalo
įrankiai,
puodai ir
keptuvės
Pirminis plovimas
Pagrindinis plovimas iki 70 °C
2 tarpiniai skalavimai
Galutinis skalavimas
Džiovinimas
Viduti‐
niškai
nešva‐
rūs
Glazūruo‐
ti fajansi‐
niai ir mo‐
liniai in‐
dai, stalo
įrankiai,
puodai ir
keptuvės
Pirminis plovimas
Pagrindinis plovimas iki 65 °C
2 tarpiniai skalavimai
Galutinis skalavimas
Džiovinimas
Viduti‐
niškai
arba
šiek tiek
nešva‐
rūs
Viduti‐
niškai
nešva‐
rūs
Programos aprašymas
Glazūruo‐ Pagrindinis plovimas iki 65 °C
ti fajansi‐ Galutinis skalavimas
niai ir mo‐
liniai indai
bei stalo
įrankiai
Glazūruo‐
ti fajansi‐
niai ir mo‐
liniai indai
bei stalo
įrankiai
Pirminis plovimas
Pagrindinis plovimas iki 50 °C
1 tarpinis skalavimas
Galutinis skalavimas
Džiovinimas
5
Programa
Nešva‐
rumo
laipsnis
Plaunami
reikme‐
nys
Bet ko‐
kie
Dalinė
įkrova
(jeigu vė‐
liau keti‐
nate pri‐
dėti dar)
Programos aprašymas
1 skalavimas šaltu vandeniu (kad
nepriliptų maisto likučių).
3)
1) Tai tobula kasdienė programa, norint išplauti visos įkrovos indus. Ji puikiai tinka 4 asmenų šeimai,
norinčiai sudėti pusryčių ir pietų glazūruotus fajansinius ir molinius indus bei stalo įrankius.
2) Testavimo programa testavimo įstaigoms. Norėdami pamatyti testo duomenis, žr. atskirai pridėtą
lapelį.
3) Šiai programai nebūtinas ploviklis.
Sąnaudos
Programa
programos trukmė
(minutėmis)
Energijos sąnaudos
(kWh)
Vandens sąnaudos
(litrais)
65-75
1,5-1,7
18-20
100-110
1,4-1,5
18-20
30
0,8
8
120-130
0,8-0,9
12-13
11
0,1
5
Šios vertės gali kisti dėl vandens slėgio
ir temperatūros, elektros tiekimo svyra‐
vimų ir indų kiekio.
Prietaiso naudojimas
Atlikdami kiekvieną veiksmą, remkitės šio‐
mis instrukcijomis:
1. Patikrinkite, ar teisingai nustatytas van‐
dens minkštinimo lygis pagal jūsų vieto‐
vės vandens kietumą. Reikalui esant,
nustatykite vandens minkštinimą.
2. Į druskos talpyklą pripilkite indaplovės
druskos.
3. Į skaliklio dalytuvą pripilkite skaliklio.
4. Sudėkite stalo įrankius ir indus į indaplo‐
vę.
6
5. Nustatykite teisingą plovimo programą,
skirtą atitinkamai įkrovai ir indų nešvaru‐
mui.
6. Į ploviklio dalytuvą įpilkite reikiamą plo‐
viklio kiekį.
7. Paleiskite plovimo programą.
Jeigu naudojate ploviklio tabletes, žr.
skyrių "Ploviklio naudojimas".
Vandens minkštintuvo nustatymas
Vandens minkštiklis iš tiekiamo vandens pa‐
šalina mineralus ir druskas. Mineralai ir drus‐
kos gali daryti blogą poveikį prietaiso veiki‐
mui.
Vandens kietumas matuojamas lygiavertė‐
mis skalėmis:
• Vokiškais laipsniais (dH°).
• Prancūziškais laipsniais (°TH).
• mmol/l (milimoliais litre - tarptautinis van‐
dens kietumo matavimo vienetas).
• Clarke.
Vandens minkštinimą nustatykite pagal jūsų
vietovės vandens kietumą. Reikalui esant,
kreipkitės į vietos vandentiekio įmonę.
Vandens kietumas
Vandens kietumo nustatymas
°dH
°TH
mmol/l
Klarko
rankiniu būdu
elektroniniu būdu
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Druskos naudoti nebūtina.
Vandens minkštiklio kiekį nustatyti turite
rankiniu ir elektroniniu būdu.
Rankinis nustatymas
Gamykloje prietaisas nustatytas į 2 padėtį.
1
2
Nustatykite jungiklį į
1 arba 2 padėtį.
Elektroninis nustatymas
Gamykloje vandens minkštintuvas nustaty‐
tas į 5 lygį.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įsitikinkite, ar prietaisas veikia nustatymo
režimu.
3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę progra‐
mos išrinkimo/atšaukimo mygtuką.
4. Atleiskite programos išrinkimo/atšaukimo
mygtuką, kai pradės mirksėti indikacinė
programos lemputė A ir užsidegs indika‐
cinė programos lemputė B.
5. Palaukite, kol užges indikacinė progra‐
mos lemputė B.
– Pradės mirksėti indikacinė programos
lemputė A.
7
– Pradės blykčioti programos pabaigos
lemputė.
6. Dar vieną kartą paspauskite programos
išrinkimo/atšaukimo mygtuką.
– Pradės mirksėti indikacinė programos
lemputė A.
– Suaktyvinta vandens minkštinimo nus‐
tatymo funkcija.
– Blykčioja pabaigos indikacinė lemputė
parodydama vandens minkštintuvo
lygį.
Pavyzdys: 5 blyksniai, pauzė, 5 blyks‐
niai, pauzė ir t. t. = 5 lygis.
7. Norėdami per vieną žingsnį padidinti van‐
dens minkštintuvo lygį, programos išrin‐
kimo/atšaukimo mygtuką paspauskite
vieną kartą.
8. Norėdami išsaugoti nustatymą, spauskite
įjungimo/išjungimo mygtuką.
Indų plovimo druskos naudojimas
Atsargiai Naudokite tik indaplovėms
skirtą druską. Indaplovėms
nepritaikytos druskos sugadina vandens
minkštiklį.
5
6
Normalu, kai, į druskos talpyklą pilant
druską, iš jos išsilieja vanduo.
2
1
3
Į druskos talpyklą
įpilkite 1 litrą van‐
dens (tik pirmam
veikimui).
4
Įsitikinkite, kad druskos talpyklos išori‐
nėje pusėje nelieka druskos granulių.
Kurį laiką ant bako liekanti druska grando ba‐
ką. Rekomenduojama plovimo programą
pradėti iš karto, kai pripildoma druskos tal‐
pykla. Tai apsaugo nuo korozijos, kurią gali
sukelti išsitaškęs druskingas vanduo.
Elektroniniu būdu nustačius 1 vandens
minkštiklio lygį, indikacinė druskos lemputė
nustoja degti.
Skaliklio pripildymas
Atsargiai Naudokite tik indaplovėms
skirtus skaliklius.
8
Norėdami pripildyti skaliklio dalytuvą, atlikite
šiuos veiksmus:
Atsargiai Į skaliklio dalytuvą nepilkite
kitų priemonių (pvz., indaplovės valiklių,
skystų ploviklių). Kyla pavojus pažeisti
prietaisą.
Skaliklio dozės nustatymas
1
2
3
4
Skaliklio rankenėlė
gamykloje nustatyta
į 4 padėtį.
Norėdami padidinti
arba sumažinti do‐
zę, žr. "Ką daryti, jei‐
gu…"
Papildykite skaliklio,
kai indikatorius ( B)
tampa skaidrus.
5
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Naudingi patarimai
Atsargiai Prietaisą naudokite tik
indaplovei tinkamiems namų apyvokos
reikmenims plauti.
Prietaiso nenaudokite vandenį sugerian‐
tiems daiktams (kempinėms, skudurams ir
kt.) plauti.
• Prieš sudėdami stalo įrankius ir indus, at‐
likite šiuos veiksmus:
– Pašalinkite visus maisto likučius ir nuo‐
sėdas.
– Atmirkykite keptuvėse pridegusį maistą.
• Dėdami stalo įrankius ir indus, atlikite šiuos
veiksmus:
– Įdubusius daiktus (pvz., puodelius, stik‐
lines ir keptuves) dėkite apverstus že‐
myn.
– Pasirūpinkite, kad juose ar ant jų dugno
nesikauptų vanduo.
– Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai
nebūtų vienas kito viduje.
– Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai
neuždengtų kitų stalo įrankių ir indų.
– Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų su
kitomis stiklinėmis.
– Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių
krepšelį.
9
• Plastikiniai daiktai ir keptuvės su nesvy‐
lančia paviršiaus danga kaupia vandens
lašus. Plastikiniai daiktai neišdžiūna, kaip
ir porcelianas bei plieniniai daiktai.
• Lengvus daiktus dėkite į viršutinį krepšį.
Pasirūpinkite, kad šie daiktai neslankiotų.
Atsargiai Prieš pradėdami plovimo
programą, pasirūpinkite, kad purkštuvo
alkūnės galėtų laisvai judėti.
Įspėjimas Pakrovę ar iškrovę prietaisą,
visada uždarykite dureles. Atviros
durelės gali sukelti pavojų.
1
2
Daiktus išdėliokite
Ilgiems daiktams su‐
taip, kad vanduo pa‐ dėti atlenkite puo‐
siektų visus pavir‐
dukų laikiklius.
šius.
Viršutinio krepšio aukščio nustatymas
Dėdami dideles lėkštes į apatinį krepšį, pir‐
miausia viršutinį krepšį perkelkite į viršutinę
padėtį.
Įspėjimas Aukštį sureguliuokite prieš
įdėdami viršutinį kreptį.
1
Porcijines lėkštes ir
didelius dangčius iš‐
dėliokite palei apati‐
nio krepšio kraštą.
1
2
Didžiausias indų aukštis:
viršutinis
krepšys
apatinis
krepšys
Viršutinė pa‐
dėtis
20 cm
31 cm
Apatinė pa‐
dėtis
24 cm
27 cm
2
Naudokite stalo įrankių groteles. Jeigu
stalo įrankių dydis neatitinka grotelių,
groteles pašalinkite.
1
2
Norėdami viršutinį krepšį perkelti į viršutinę
ar apatinę padėtį, atlikite šiuos veiksmus:
1. Ištraukite priekinio bėgelio stabdiklius
(A).
2. Ištraukite krepšį.
3. Krepšį patalpinkite į viršutinę ar apatinę
padėtį.
10
4. Priekinio bėgelio stabdiklius (A) įstatykite
atgal į pradinę padėtį.
Atsargiai Jeigu krepšys yra viršutinėje
padėtyje, nedėkite puodelių ant
puodelių laikiklių.
Ploviklio naudojimas
Naudokite tik indaplovėms skirtus plo‐
viklius (miltelius, skystį ar tabletes).
Laikykitės ant pakuotės esančių nurodymų:
• Gamintojo rekomenduojamos dozės.
• Laikymo rekomendacijos.
Tausodami aplinką, nenaudokite dides‐
nio ploviklio kiekio negu reikia.
5
6
Ploviklio tablečių naudojimas
1
3
Pripilkite ploviklio į
ploviklio dalytuvą
( A).
2
4
Jeigu naudojate plo‐
vimo programą su
mirkymu, į mirkymo
ploviklio talpyklą ( B)
pripilkite daugiau
ploviklio.
Ploviklio tabletę įdėkite į ploviklio dalytuvą
( A).
Ploviklio tabletės sudėtyje yra:
• ploviklio
• skaliklio
• kitų valymo medžiagų.
Norėdami naudoti ploviklio tabletes atlikite
tokius veiksmus:
1. Įsitikinkite, kad ploviklio tabletės tinka
jūsų vandens kietumui. Žr. gamintojo in‐
strukcijas.
2. Nustatykite mažiausią vandens kietumo
lygio ir skaliklio dozavimo nuostatą.
Druskos talpyklos ir skaliklio dalytuvo
užpildyti nebūtina.
Jei netenkina džiovinimo rezultatai,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Į skaliklio dalytuvą pripilkite skaliklio.
2. Nustatykite skaliklio dozavimo 2 padėtį.
Jei vėl norite naudoti plovimo miltelius,
atlikite tokius veiksmus:
1. Pripildykite druskos talpyklą ir skaliklio
dalytuvą.
2. Nustatykite didžiausią vandens minkšti‐
nimo lygį.
3. Atlikite plovimo programą be indų.
11
4. Sureguliuokite vandens minkštintuvą. Žr.
skyrių "Vandens minkštintuvo nustaty‐
mas".
5. Nustatykite skaliklio dozę.
Skirtingų rūšių plovikliai tirpsta ne vieno‐
dą laiką. Kai kurios ploviklio tabletės ne‐
užtikrina geriausių plovimo rezultatų per
trumpąsias plovimo programas. Naudodami
ploviklio tabletes, pasirinkite ilgąsias plovimo
programas tam, kad iki galo pašalintumėte
ploviklį.
Programos pasirinkimas ir startavimas
Nustatykite plovimo programą, palikę
praviras dureles. Plovimo programa pra‐
sideda, tik uždarius dureles. Iki tol dar galima
keisti atliktus nustatymus.
Norėdami nustatyti ir pradėti plovimo progra‐
mą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įsitikinkite, ar prietaisas veikia nustatymo
režimu.
3. Pakartotinai spauskite programos išrinki‐
mo/atšaukimo mygtuką, jei norite nusta‐
tyti plovimo programą. Žr. skyrių "Plovimo
programos".
– Užsidegs indikacinė programos lempu‐
tė.
4. Uždarykite dureles.
– Plovimo programa prasideda automa‐
tiškai.
Veikiant plovimo programai, programos
keisti negalite. Atšaukite plovimo pro‐
gramą.
Įspėjimas Plovimo programą
pertraukite arba atšaukite tik būtinu
atveju.
Atsargiai Atsargiai atidarykite duris. Gali
išsiveržti karšti garai.
Plovimo programos atšaukimas
1. Paspauskite ir maždaug 3 sekundes lai‐
kykite nuspaudę programos išrinkimo/at‐
šaukimo mygtuką.
– Užges indikacinė programos lemputė.
– Pradės blykčioti programos pabaigos
lemputė.
12
2. Atleiskite programos išrinkimo/atšaukimo
mygtuką, kad atšauktumėte plovimo pro‐
gramą.
Tada galite atlikti šiuos veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Nustatykite naują plovimo programą.
Prieš nustatydami naują plovimo programą,
į ploviklio dalytuvą pripilkite ploviklio.
Plovimo programos pertraukimas
Atidarykite dureles.
• Programa sustoja.
Uždarykite dureles.
• Programa tęsiasi nuo pertraukimo mo‐
mento.
Plovimo programos pabaiga
Prietaisą išjunkite, esant tokioms aplinky‐
bėms:
• Indaplovė sustoja automatiškai.
• Girdimas programos pabaigos garso sig‐
nalas.
1. Atidarykite dureles.
– Užsidega indikacinė pabaigos lempu‐
tė.
– Programos indikacinė lemputė liks
šviesti.
2. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtu‐
ką.
3. Tam, kad išplauti indai geriau išdžiūtų,
prieš išimdami juos, indaplovės dureles
keletą minučių palikite praviras.
Prieš išimdami iš prietaiso, leiskite indams
atvėsti. Karštus indus lengva pažeisti.
Indaplovės iškrovimas
• Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po to viršutinį.
• Prietaiso durelių šonuose gali būti van‐
dens. Nerūdijantis plienas atvėsta greičiau
nei indai.
Valymas ir priežiūra
Įspėjimas Prieš valydami prietaisą, jį
išjunkite.
Filtrų valymas
Svarbu Nenaudokite prietaiso be filtrų.
Įsitikinkite, kad filtrai teisingai įstatyti.
Neteisingai įstačius, bus pasiekti
nepatenkinami plovimo rezultatai ir padaryta
žala prietaisui.
1
2
Gerai išplaukite filt‐
rus A, B ir C po te‐
kančiu vandeniu.
5
Įstatykite filtravimo
įtaisą į savo padėtį.
Norėdami filtravimo
įtaisą užfiksuoti, su‐
kite rankenėlę pagal
laikrodžio rodyklę
tol, kol jis tvirtai įsis‐
tatys į savo padėtį.
Svarbu Neišimkite purkštuvo alkūnių.
Užsikimšus purkštuvo alkūnių skylutėms, ne‐
švarumų likučius pašalinkite su kokteilio
šiaudeliu.
Išorės valymas
Išorinį prietaiso paviršių ir valdymo skydelį
valykite su minkštu drėgnu skudurėliu. Nau‐
dokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite
abrazyvinių produktų, šveitimo priemonių ar‐
ba tirpiklių (acetono, trichloroetileno ir t. t.).
4
3
Norėdami išimti filtrą Išimkite plokščią filt‐
B ir C, pasukite ran‐ rą A iš prietaiso dug‐
kenėlę maždaug 1/4 no.
prieš laikrodžio ro‐
dyklę.
Apsauga nuo užšalimo
Atsargiai Prietaiso neįrenkite ten, kur
temperatūra būna žemiau 0°C.
Gamintojas nėra atsakingas už šalčio
padarytą žalą.
Jeigu kitaip neįmanoma, ištuštinkite prietaisą
ir uždarykite dureles. Atjunkite įvadinę van‐
dens žarną ir iš jos pašalinkite vandenį.
13
Ką daryti, jeigu...
Indaplovė neįsijungia ir nesustoja plovimo
programos metu.
Kilus sutrikimui, iš pradžių pabandykite prob‐
lemos sprendimą rasti patys. Jeigu patys ne‐
Gedimo kodas ir veikimo sutriki‐
mai
• veikiančios programos lempu‐
tė nenustoja mirkčioti
• protarpinis garso signalas
• 1 pabaigos indikacinės lempu‐
tės blyksnis
Į indaplovę nepatenka vanduo
.
galite rasti problemos sprendimo, kreipkitės
į prekybos atstovą arba techninės priežiūros
centrą.
Galimos priežastys ir sprendimo būdai
• Užsikimšo arba kalkėmis apaugo vandens čiaupas.
Išvalykite vandens čiaupą.
• Užsuktas vandens čiaupas.
Atsukite vandens čiaupą.
• Užsikimšęs įvado žarnos filtras.
Išvalykite filtrą.
• Neteisingai prijungta įvadinė vandens žarna. Žarna
gali būti sulenkta arba prispausta.
Įsitikinkite, kad sujungimas atliktas teisingai.
• veikiančios programos lempu‐ • Užsikimšo praustuvo sifonas.
tė nenustoja mirkčioti
Išvalykite praustuvo sifoną.
• protarpinis garso signalas
• Neteisingai prijungta vandens nuotekų žarna. Žarna
gali būti sulenkta arba prispausta.
• 2 pabaigos indikacinės lempu‐
Įsitikinkite, kad sujungimas atliktas teisingai.
tės blyksniai
Iš prietaiso neišleidžiamas van‐
duo.
• veikiančios programos lempu‐ • Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į vietos techni‐
tė nenustoja mirkčioti
nės priežiūros centrą.
• protarpinis garso signalas
• 3 pabaigos indikacinės lempu‐
tės blyksniai
Veikia apsaugos nuo vandens
nuotekų įtaisas
Programa neveikia
• Neuždarytos prietaiso durelės.
Uždarykite dureles.
• Neįkištas elektros laido kištukas.
Įjunkite elektros laido kištuką.
• Perdegė namo elektros skydinės saugiklis.
Pakeiskite saugiklį.
Patikrinę įjunkite prietaisą. Programa tęsiasi
nuo pertraukimo momento. Jeigu sutrikimas
pasikartoja, kreipkitės į savo techninės prie‐
žiūros centrą.
Šie duomenys būtini, jei norite sulaukti sku‐
bios ir tinkamos pagalbos:
14
• Modelis (Mod.)
• Gaminio numeris (PNC)
• Serijos numeris (S. N.)
Norėdami sužinoti šiuos duomenis, žr. duo‐
menų lentelę.
Būtinus duomenis užrašykite čia:
Modelio aprašymas: ..........
Gaminio numeris: ..........
Serijos numeris: ..........
Nepatenkinami valymo rezultatai
Nešvarūs indai
• Pasirinktos plovimo programos neįmanoma pritaikyti, esant
konkrečiai įkrovai ir indų nešvarumui.
• Krepšiai pakrauti neteisingai, todėl vanduo nepasiekia visų
paviršių.
• Purkštuvo alkūnės negali laisvai suktis dėl netinkamai su‐
dėtų indų.
• Nešvarūs arba neteisingai įstatyti filtrai.
• Per mažas ploviklio kiekis arba jo visai nėra.
Ant indų lieka kalkių nuo‐
sėdų
• Tuščia druskos talpykla.
• Nustatytas neteisingas vandens minkštinimo lygis.
• Negerai uždarytas druskos talpyklos dangtelis.
Indai drėgni ir pilkšvi
• Nepanaudotas skaliklis.
• Tuščias skaliklio dalytuvas.
Ant stiklinių ir indų matyti
dryžiai, pieno dėmės arba
melsvos apnašos
• Sumažinkite skaliklio kiekį.
Ant stiklinių ir indų lieka iš‐ • Padidinkite skaliklio kiekį.
džiūvusio vandens lašų
• Priežastis gali būti ploviklis.
žymių
Techniniai duomenys
Matmenys
Plotis
Aukštis
Gylis
Elektros įvadas - įtampa bendroji galia - saugiklis
Informacija apie elektros įvadą pateikta techninių duomenų
lentelėje, esančioje ant indaplovės durelių vidinio krašto.
Tiekiamo vandens slėgis
Mažiausias
Didžiausias
Našumas
44,6 cm
81,8-89,8 cm
55,5 cm
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
9 asmenų indų rinkiniai
Aplinkosauga
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
nurodo, kad su šiuo produktu
simbolis
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam
surinkimo punktui, kad elektros ir
elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai
išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl
15
išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir gali
būti naudojamos kaip antrinė žaliava. Plasti‐
kinės dalys yra pažymėtos ženklais, pavyz‐
džiui, >PE<, >PS< ir t. t. Pakavimo medžia‐
gas sudėkite į atitinkamus buitinių atliekų
konteinerius.
Įspėjimas Norėdami prietaisą išmesti,
atlikite šią procedūrą:
• Ištraukite elektros kištuką iš lizdo.
• Nupjaukite elektros kabelį bei kištuką ir
juos išmeskite.
• Išmeskite durelių skląstį. Tai užkirs kelią
vaikams užsidaryti prietaiso viduje ir su‐
kelti pavojų savo gyvybei.
Įrengimas
Įspėjimas Įsitikinkite, kad, įrengiant
prietaisą, elektros laido kištukas
ištrauktas iš elektros lizdo.
Svarbu Vadovaukitės pateiktomis
instrukcijomis, norėdami:
• Įmontuoti prietaisą.
• Įrengti baldų skydą.
• Prijungti vandens tiekimą ir nutekėjimą.
Įrengti prietaisą po stalviršiu (virtuvės baldų
komplekto arba praustuvo).
Jeigu prietaisą reikia taisyti, jis turi būti leng‐
vai prieinamas techninės priežiūros specia‐
listui.
Statykite prietaisą šalia vandens čiaupo ir ka‐
nalizacijos vamzdžio.
Indaplovės ventiliacijos angai reikalingos tik
vandens užpildymo, nutekėjimo ir elektros
tiekimo kabelio angos.
Indaplovė turi reguliuojamas kojeles, lei‐
džiančias nustatyti tinkamą aukštį.
Įstatydami prietaisą į baldą, stebėkite, kad
nesulenktumėte ar neprispaustumėte van‐
dens įvado žarnos, išleidimo žarnos arba
elektros kabelio.
Prietaiso pritvirtinimas prie gretimų
baldų
Įsitikinkite, kad stalviršis, po kuriuo pritvirtin‐
site prietaisą, yra stabilus pagrindas (šalia
virtuvės baldų, spintelių, sienos).
Prietaiso lygumo nustatymas
Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai ir
durys gerai užsidaro ir užsispaudžia. Jeigu
prietaisas lygiai pastatytas, durelės nepasie‐
kia spintelės šonų. Jeigu durys gerai neužsi‐
daro, atlaisvinkite arba priveržkite reguliuo‐
jamas kojeles tol, kol prietaisas stovės lygiai.
Vandens įvado prijungimas
Vandens įvado žarna
Prijungia prietaisą prie karšto (max. 60°) ar‐
ba šalto vandens čiaupo.
Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternaty‐
vių, ekologiškų energijos šaltinių(pvz., sau‐
lės energijos arba fotogalvaninių elementų ir
vėjo jėgainių), naudokite karštą vandenį tam,
kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
Įvado žarną prijunkite prie vandens čiaupo su
išoriniu 3/4 colio sriegiu.
16
Atsargiai Nenaudokite seno prietaiso
prijungimo žarnos.
Vandens slėgis turi atitikti numatytas ribas
(žr. skyrių "Techniniai duomenys). Įsitikinki‐
te, ar vietos vandentiekio įmonė užtikrina rei‐
kiamą vidutinį vandens slėgį jūsų vietovėje.
Įsitikinkite, kad vandens įvado žarnoje nėra
įlenkimų ir kad ji nėra perlenkta arba pri‐
spausta.
Sukite įvado žarną į kairę arba dešinę tam,
kad tinkamai įsistatytų su antveržle. Teisin‐
gai pritvirtinkite antveržlę, kad išvengtumėte
vandens pratekėjimo.
Nuotekų žarna
Atsargiai Nejunkite prietaiso prie naujų
arba ilgai nenaudotų vamzdžių. Keletą
minučių leiskite vandeniui nutekėti, tada
prijunkite įvado žarną.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Vandens įvado žarna su apsauginiu
vožtuvu
Vandens įvado žarna turi dvigubą sienelę, vi‐
duje esantį elektros laidą ir apsauginį vožtu‐
vą. Vandens įvado žarnoje slėgis yra tik tada,
kai bėga vanduo. Atsiradus vandens prate‐
kėjimui įvado žarnoje, apsauginis vožtuvas
sustabdo vandens tekėjimą.
1
Vandens nuotekų
žarną prijunkite prie
praustuvo sifono.
2
Įspėjimas Pa‐
vojinga įtampa
3
Būkite atsargūs, prijungdami vandens įvado
žarną:
• Nemerkite vandens įvado žarnos arba ap‐
sauginio vožtuvo į vandenį.
• Jeigu pažeista įvadinė vandens žarna arba
apsauginis vožtuvas, nedelsdami išjunkite
prietaisą iš elektros tinklo.
• Tik techninės priežiūros centro darbuotojai
gali pakeisti vandens įvado žarną su ap‐
sauginiu vožtuvu.
4
Vidinis diametras neturi būti mažesnis už
žarnos diametrą.
Jeigu vandens nutekėjimo žarną jungiate
prie sifono, esančio po praustuvu, nuimkite
plastikinę membraną (A). Nenuėmus mem‐
branos, maisto likučiai gali užkimšti nuotekų
žarnos sifoną.
Atsargiai Įsitikinkite, kad vandens žarnų
jungtys yra gerai užveržtos, kad vanduo
negalėtų pratekėti.
Elektros įvado prijungimas
Įspėjimas Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu jūs nesivadovaujate šiomis saugos
nuorodomis.
Įžeminkite prietaisą pagal saugos nuorodas.
Įsitikinkite, kad nominali įtampa ir galia
duomenų lentelėje atitinka vietos tiekiamos
elektros įtampą ir galią.
Visada naudokite teisingai įrengtą įžemintą
elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių
ir ilginamųjų laidų. Gali kilti gaisras.
Elektros laido nekeiskite patys. Kreipkitės į
techninės priežiūros centrą.
Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros
laido kištukas yra lengvai prieinamas.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Traukite paėmę už kištuko.
17
18
19
www.zanussi.com
117952340-00-042009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising