ZANUSSI ZDS204 Användarmanual
Bruksanvisning
Diskmaskin
ZDS 204
Tack för att du valt en produkt ifrån
oss.
Vi hoppas att du får stor nytta av dina nya
produkt och vi hoppas att du även i
fortsättningen väljer hushållsprodukter ifrån
oss.
Läs noga igenom denna bruksanvisning och
spara den som referensdokument under
produktens livslängd. Om produkten byter
ägare skall också bruksanvisningen
överlämnas till den nya användaren.
Innehåll
Säkerhetsinformation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Plocka ur disken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Kontrollpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Programöversikt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
När maskinen används första
gången _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Vad ska jag göra om ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Att ställa in vattenavhärdaren _ _ _ _ _ _ _ 7
Användning av avhärdningssalt _ _ _ _ _ _ 9
Användning av sköljmedel _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Tekniska data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Förbrukningsvärden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Information till provanstalter _ _ _ _ _ _ _ 21
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Att ladda bestick och porslin _ _ _ _ _ _ _ 12
Användning av diskmedel _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Med reservation för ändringar
2
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall kunna
använda diskmaskinen på korrekt sätt är det
viktigt att du noggrant läser igenom denna
bruksanvisning, inklusive tips och varningar,
innan du installerar och använder diskmaskinen första gången. För att undvika onödiga
misstag och olyckor är det viktigt att alla som
använder diskmaskinen har god kännedom om
dess skötsel och skyddsanordningar. Spara
denna bruksanvisning och se till att den följer
med diskmaskinen om den flyttas eller säljs, så
att alla som använder diskmaskinen får korrekt
säkerhetsinformation och information om hur
maskinen skall skötas.
Korrekt användning
• Denna diskmaskin är endast avsedd för diskning av husgeråd som är lämpliga för maskindiskning.
• Häll aldrig lösningsmedel i diskmaskinen.
Det finns risk för explosion.
• Knivar och andra vassa föremål måste placeras i bestickskorgen med spetsarna
vända nedåt eller läggas ned i den övre korgen.
• Använd endast produkter (diskmedel, salt
och sköljmedel) som är avsedda för diskmaskiner.
• Öppna inte luckan när maskinen är i drift. Het
ånga kan strömma ut.
• Plocka inte ut disk ur diskmaskinen förrän
diskprogrammet är klart.
• När diskprogrammet är klart rekommenderar vi att du stänger av maskinen och stänger
vattenkranen.
• Service på denna produkt får endast utföras
av en auktoriserad servicetekniker och endast originaldelar får användas.
• Du får inte under några omständigheter
försöka reparera diskmaskinen på egen
hand. Reparationer som utförs av oerfarna
personer kan orsaka personskador och
allvarliga funktionsstörningar. Kontakta din
lokala serviceverkstad. Begär alltid att originalreservdelar används.
Allmän säkerhet
• Maskindiskmedel kan orsaka kemiska
brännskador i ögon, mun och hals. Det kan
vara livsfarligt! Följ säkerhetsanvisningarna
från tillverkaren av diskmedlet.
• Vattnet i diskmaskinen är inte avsett att
drickas. Rester från diskmedlet kan
fortfarande finnas kvar i maskinen.
• Var noga med att alltid hålla luckan stängd
när maskinen inte laddas eller plockas ur.
Då finns ingen risk att någon snubblar på den
öppna luckan och skadar sig.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
Barnsäkerhet
• Denna maskin är avsedd att användas av
vuxna personer. Låt inte barn använda diskmaskinen utan tillsyn.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• Förvara alla diskmedel på en säker plats
utom räckhåll för barn.
• Håll barn borta från diskmaskinen när luckan
är öppen.
3
Installation
• Kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten. Anslut aldrig en skadad maskin till ett eluttag. Kontakta din
återförsäljare om maskinen är skadad på
något sätt.
• Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas
innan maskinen används.
• Allt el- och VVS-arbete som krävs för att
installera denna maskin måste utföras av en
kvalificerad och kompetent person.
• Det är av säkerhetsskäl farligt att ändra
specifikationerna eller att försöka modifiera
denna produkt på något sätt.
Kontrollpanel
1
2
3
4
5
4
Programväljare och strömbrytare På/Av
Start/Avbryt-knapp
Knapp för Fördröjd start
Kontrollampor
Kontrollampa för programväljare
• Använd inte diskmaskinen om nätkabeln eller vattenslangarna är skadade eller om maskinens kontrollpanel, övre panel eller
sockel är skadad så att det finns risk att man
kommer åt maskinens invändiga komponenter. Kontakta vår lokala serviceavdelning för
att undvika säkerhetsrisker.
• Det är förbjudet att borra i diskmaskinens
paneler. Det kan bli skador på
komponenterna i vatten- och elsystemet.
FÖRSIKTIGHET
För anslutning av elektricitet och vatten, följ
noga anvisningarna i respektive avsnitt.
Programväljare och strömbrytare På/Av
• I detta läge är maskinen avstängd (motsvarande
kontrollampa är släckt).
• När visaren på programväljaren pekar på ett program slås maskinen på och programmet väljs
(motsvarande kontrollampa tänds).
Start/Avbryt-knapp
• Starta diskprogrammet:
1. Välj ett diskprogram.
2. Tryck på Start/Avbryt-knappen (motsvarande
kontrollampa tänds).
VIKTIGT
Om du vill ändra inställningarna när programmet väl
har startat måste du avbryta det pågående diskprogrammet.
• Avbryta ett pågående diskprogram:
1. Håll Start/Avbryt-knappen intryckt tills
motsvarande kontrollampa släcks.
2. Släpp Start/Avbryt-knappen.
3. Vrid programväljaren till Av-läget eller välj ett
nytt diskprogram (kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket).
Startfördröjningsknapp
Med denna funktion kan starten av programmet fördröjas tre timmar.
När diskprogrammet har ställts in, tryck på knappen
Fördröjd start. Motsvarande kontrollampa tänds.
Tryck på Start/Avbryt-knappen, varpå nedräkningen
av den fördröjda starten börjar automatiskt.
När nedräkningen löper ut startar diskprogrammet automatiskt. Kontrollampan för Fördröjd start släcks.
För att avbryta fördröjd start som räknas ned: Håll
Start/Avbryt-knappen intryckt tills kontrollamporna för
Start/Avbryt och Fördröjd start släcks.
Tryck på Start/Avbryt-knappen för att starta diskprogrammet.
Kontrollampa för programväljare
Tänds när ett diskprogram väljs.
5
Kontrollampor
Kontrollampa för Program klart
Tänds när diskprogrammet är klart. Stäng av diskmaskinen genom att vrida programväljaren till Av-läget.
Kontrollampan för På/Av släcks.
Maskinen har även andra indikatorer som t.ex. visar:
– vattenavhärdarens inställning,
– att ett larm utlösts p.g.a. ett fel på maskinen.
Kontrollampa för Saltpåfyllning
Tänds när specialsalt behöver fyllas på.
Saltindikatorn kan lysa i flera timmar efter att salt har
fyllts på.
Programöversikt
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programbeskrivning
Intensiv 70°
Hårt smutsad disk
Porslin, bestick, kastruller Fördisk
och pannor
Huvuddisk
2 mellanliggande
sköljningar
Avslutande sköljning
Torkning
Normal 65°
Normalt smutsad disk
Porslin, bestick, kastruller Fördisk
och pannor
Huvuddisk
2 mellanliggande
sköljningar
Avslutande sköljning
Torkning
Snabb+ 60°
Lätt smutsad disk
Porslin och bestick
Huvuddisk
Avslutande sköljning
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
Fördisk
Huvuddisk
1 mellanliggande sköljning
Avslutande sköljning
Torkning
1)
50°
2)
6
Program
Sköljning och stopp
Smutsgrad
Typ av disk
Programbeskrivning
Valfri.
En sköljning i kallvatten
Delvis fylld maskin (gods som skall diskas klart senare (som förhindrar att maunder dagen).
trester torkar in).
Till detta program behövs
inget diskmedel.
1) Idealiskt när diskmaskinen endast är delvis fylld. Detta är ett perfekt dagligt program som uppfyller behoven hos en familj på
4 personer som endast vill ladda porslin och bestick efter frukost och middag.
2) Testprogram för provningsanstalter.
När maskinen används första gången
Innan du använder diskmaskinen första
gången:
• Kontrollera att anslutningarna för el och vatten har utförts enligt
installationsanvisningarna
• Avlägsna allt förpackningsmaterial från maskinens insida
• Ställ in vattenavhärdaren
• Häll en liter vatten i saltbehållaren och fyll
sedan på disksalt
• Fyll på sköljmedelsfacket
Om du använder tabletter som kombinerar
sköljmedel och diskmedel:
Sköljmedel behöver inte fyllas på
– Ställ in vattenavhärdaren
– Tillsätt specialsalt
Vid användning av tabletter som kombinerar sköljmedel, diskmedel, saltfunktion och
andra tillsatser:
Specialsalt eller sköljmedel behöver inte fyllas
på.
Kontrollera om medlet du tänker använda är
lämpligt för vattnets hårdhet i området där du
bor. Följ tillverkarens instruktioner.
– Ställ in vattnets hårdhet på nivå 1.
VIKTIGT
Om torkresultaten inte är tillfredsställande rekommenderar vi att du gör så här:
1. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
2. Ställ in sköljmedelsdoseringen på läge 2.
Om du bestämmer dig för att i framtiden
använda separata diskmedel och tillsatser rekommenderar vi att du gör så här:
– Fyll på salt- och sköljmedelsbehållaren.
– Ställ in vattnets hårdhet på den högsta nivån
och kör 1 normalt diskprogram med tom maskin.
– Justera inställningen av vattnets hårdhet enligt den hårdhetsgrad vattnet har där du bor.
– Justera doseringen av sköljmedel.
7
Att ställa in vattenavhärdaren
Diskmaskinen är utrustad med en
vattenavhärdare som avlägsnar mineraler och
salt från det inkommande vattnet, ämnen som
annars skulle ha en skadlig eller negativ effekt
på maskinens funktion.
Ju mer mineraler och salter vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattnets hårdhet mäts
enligt ekvivalenta skalor: tyska grader (°dH),
Vattenhårdhet
Inställning av vattnets hårdhet
°dH
°TH
mmol/l
manuellt
elektroniskt
Användning av
salt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivå 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
nivå 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivå 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivå 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivå 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivå 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivå 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivå 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivå 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
nivå 1
nej
Avhärdaren måste ställas in på båda sätten:
manuellt med reglaget inne i diskmaskinen och
elektroniskt.
8
franska grader (°TH) och mmol/l (millimol per
liter, en internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad).
Avhärdaren skall ställas in efter hur hårt vattnet
är i området där du bor. Information om hur hårt
vattnet är i området där du bor kan du få från
det lokala Vattenverket.
Manuell inställning av vattenavhärdaren (se tabell)
Vattenavhärdaren är fabriksinställd på läge 2.
Ställ in vredet på läge 1
eller 2.
Elektronisk inställning av vattenavhärdaren (se tabell)
Vattenavhärdaren är fabriksinställd på läge 5.
Diskmaskinen måste stängas av.
Släpp knappen. Kontrollampan för Program klart blinkar. Antalet blinkningar motsvarar den inställda nivån.
Kontrollampan för Program klart kanske blinkar 5
gånger (nivå 5). Dessa blinkningar upprepas var 5:e
sekund.
Tryck på Start/Avbryt-knappen för att ändra nivån.
Varje gång knappen trycks in ökas nivån ett steg (nivå
1 följer efter nivå 10).
Håll Start/Avbryt-knappen intryckt och vrid program- Kontrollampan för Program klart indikerar den nya
väljaren medurs till det första programmet.
inställningen.
Håll knappen intryckt tills kontrollamporna för program- För att lagra inställningen, vrid programväljaren till Avväljaren och Start/Avbryt-knappen börjar att blinka. läget.
Användning av avhärdningssalt
FÖRSIKTIGHET
Använd endast specialsalter som är avsedda
för diskmaskiner.
9
Skruva loss locket.
Endast när salt skall fyl- Använd medföljande tratt
las på första gången: fyll och fyll på salt tills behållaren är fylld med salt.
saltbehållaren med vatten.
VIKTIGT
Starta omedelbart ett komplett diskprogram.
VIKTIGT
Vatten flödar över från behållaren när saltet fylls på.
Avlägsna eventuella saltrester.
Skruva tillbaka locket medurs tills det stoppar med
ett klick.
VIKTIGT
Fyll på specialsalt när lampan på kontrollpanelen tänds.
10
Användning av sköljmedel
Öppna locket.
Fyll på sköljmedel. Den
maximala påfyllningsnivån indikeras av "max"
Torka upp eventuellt sköljmedel som har runnit ut.
Stäng locket genom att
trycka på det tills det låser
fast i läge.
FÖRSIKTIGHET
Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra medel (t.ex. rengöringsmedel eller
flytande diskmedel). Sådana medel skadar maskinen.
Fyll på sköljmedel när indikatorn (B) blir klar
(genomskinlig).
Justera doseringen av sköljmedel
Öka doseringen om det finns vatten- eller kalkfläckar
på disken efter diskningen.
Minska doseringen om det finns vita ränder på disken
eller en blåaktig film på glasvaror eller knivblad.
11
Öppna locket.
Ställ in doseringsnivån
(doseringen är fabriksinställd på läge 4).
Stäng locket genom att
trycka på det tills det låser
fast i läge.
Att ladda bestick och porslin
Svampar, trasor och andra föremål som kan
absorbera vatten får inte diskas i diskmaskinen.
• Innan du laddar diskmaskinen bör du:
– Avlägsna alla matrester och andra smutspartiklar.
– Mjuka upp rester efter inbränd mat i pannor.
• Tänk på följande när du laddar bestick och
porslin:
– Bestick och porslin får inte blockera spolarmarnas rotation.
– Ladda ihåliga föremål såsom koppar, glas
och pannor med öppningarna vända
nedåt så att de inte fylls med vatten.
12
– Porslin och bestick får inte ligga inuti
andra föremål eller täcka varandra.
– Se till att glasen inte vidrör varandra. Annars finns det risk att de skadas.
– Lägg små föremål i bestickskorgen.
• Plastföremål och teflonbehandlade pannor
har en tendens att hålla kvar vattendroppar.
Dessa torkar därför inte lika bra som porslin
och stålföremål.
• Lätta föremål (plastskålar och liknande) skall
placeras i överkorgen på sådant sätt att de
inte rubbas under diskprogrammet.
För diskning i diskmaskin är följande föremål:
olämpliga:
lämpliga med restriktioner:
• Bestick med handtag av trä, horn, porslin eller pär- • Diska stengods i diskmaskinen endast om godset
lemor.
är märkt som diskmaskinsäkert av tillverkaren.
• Plastföremål som inte är värmebeständiga.
• Glaserade mönster kan blekna vid frekvent diskning
i diskmaskin.
• Äldre bestick med limmade delar som inte är
temperaturbeständiga.
• Silver- och aluminiumdelar har en tendens att missfärgas under diskning. Rester av t.ex. äggvita, ägg• Sammanfogade bestick eller porslinsföremål.
ula och senap gör ofta att silver missfärgas eller får
• Föremål av tenn eller koppar.
fläckar. Torka därför alltid bort matrester från sil• Glas av blykristall.
verföremål om de inte skall diskas direkt efter an• Föremål i stål som kan rosta.
vändning.
• Träfat.
• Föremål tillverkade av syntetfibrer.
Ladda besticken. För
bästa resultat rekommenderar vi att du använder
medföljande besticksgaller (om bestickens storlek
är lämplig).
Placera knivar och andra
bestick med vassa spetsar eller kanter med handtagen vända uppåt. Risk
för personskador föreligger!
Ladda den nedre korgen.
Arrangera serveringsfat
och stora lock runt korgens kant.
13
Ladda den övre korgen.
För att ge plats åt långa föLätta föremål (plastskålar remål kan koppställen vioch liknande) skall place- kas uppåt.
ras i överkorgen på sådant
sätt att de inte rubbas under diskprogrammet.
Justera överkorgens höjd
Mycket stora fat kan placeras i underkorgen när
överkorgen har flyttats upp till det översta läget.
Föremålens maximala höjd i:
Övre korg
Nedre korg
Med överkorgen i det övre läget
20 cm
31 cm
Med överkorgen i det nedre läget
24 cm
27 cm
VIKTIGT
När korgen är i den högsta positionen kan inte koppställen användas.
Flytta överkorgens främre Placera korgen i det
stoppanordningar (A) utåt översta läget och sätt tilloch dra ut korgen.
baka stoppanordningarna
(A).
14
Användning av diskmedel
VIKTIGT
Använd endast diskmedel som är avsedda för
diskmaskiner.
Öppna locket.
För program med fördisk, När diskmedel i tabletttillsätt ytterligare en dos form används: placera
diskmedel i facket B.
tabletterna i facket A.
Diskmedelstabletter
Diskmedelstabletter från olika tillverkare löses
upp olika fort. Detta innebär att vissa tabletter
Följ rekommendationerna från produktens
tillverkare avseende dosering och förvaring.
Fyll på diskmedel i facket Observera
doseringsnivåerna.
A.
Stäng locket.
kanske inte uppnår full rengöringseffekt under
korta diskprogram. Använd därför långa program när du diskar med tabletter för att
säkerställa full rengöringseffekt.
Plocka ur disken
• Hett porslin är känsligt för stötar.
Låt därför porslinet kallna något innan du
plockar ur disken.
• Töm först underkorgen och sedan överkorgen. På detta sätt förhindrar du att vatten
från överkorgen droppar ned på disken i underkorgen.
15
• Det kan hända att det finns vatten på diskmaskinens sidoväggar och på luckan. Det
beror på att det rostfria stålet har blivit kallare
än disken.
FÖRSIKTIGHET
När diskprogrammet är klart rekommenderar vi
att du kopplar loss maskinen från eluttaget och
stänger vattenkranen.
Underhåll och rengöring
Rengöring av filter
VIKTIGT
Använd ALDRIG diskmaskinen utan filter. Felaktig montering av filtren resulterar i dåliga
diskresultat.
Rengör filter A, B och C
noggrant under rinnande
vatten.
Sätt tillbaka filtren på plats
och lås genom att vrida
handtaget medurs tills det
stoppar.
16
Vrid handtaget ungefär ett Lossa filter A från basen i
1/4 varv moturs och
diskutrymmet.
avlägsna filter B och C.
Om hålen i spolarmarna är igentäppta med matrester kan hålen rensas med en cocktailpinne.
1. Koppla loss maskinen från eluttaget och
stäng vattenkranen.
2. Låt luckan stå på glänt så att inte dålig lukt
bildas.
3. Rengör maskinen invändigt.
Utvändig rengöring
Åtgärder vid frysrisk
Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa. Vid behov
kan ett neutralt rengöringsmedel användas.
Använd aldrig produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel (aceton, trikloretylen eller liknande).
Placera inte maskinen på en plats där det finns
risk att temperaturen sjunker under 0 °C. Om
detta inte går att undvika: töm maskinen, stäng
luckan, koppla loss tilloppsslangen och töm
slangen.
Rengöring av spolarmar
Försök ALDRIG att ta bort spolarmarna.
Invändig rengöring
Rengör regelbundet tätningarna runt luckan
samt diskmedels- och sköljmedelsfacken med
en fuktig trasa.
Vi rekommenderar att du var tredje månad kör
diskprogrammet för hårt smutsad disk med
diskmedel, men utan disk.
Långa uppehåll
Flytta maskinen
Om du måste flytta maskinen (om du t.ex. byter
bostad):
1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss slangarna för vattentillförsel
och tömning.
4. Dra ut maskinen tillsammans med
slangarna.
Luta inte maskinen under transport.
Om du inte tänker använda diskmaskinen under en längre period rekommenderar vi att du
gör så här:
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
17
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och
kan återvinnas. Plastkomponenterna är märkta
med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i härför avsedda behållare på
kommunens sopstationer.
FÖRSIKTIGHET
När en maskin inte längre skall användas:
• Koppla loss maskinen från eluttaget.
• Klipp av nätkabeln och stickkontakten och
kassera dem.
• Kassera lucklåset. Detta gör att barn inte kan
bli innestängda i maskinen med risk för deras liv.
Vad ska jag göra om ...
Diskmaskinen startar inte eller stoppar under
drift.
Vissa problem beror på bristande underhåll eller förbiseenden och kan lösas med hjälp av
anvisningarna i nedanstående tabell, utan att
en servicetekniker tillkallas.
Stäng av diskmaskinen, öppna luckan och gå
igenom följande förslag på korrigerande åtgärder.
Felkod och problem
Möjliga orsaker och åtgärder
• Kontrollampan för Start/Avbryt blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för "Program klart" blinkar 1 gång.
Diskmaskinen fylls inte med vatten.
• Vattenkranen är blockerad eller belagd med kalk.
Rengör vattenkranen.
• Vattenkranen är stängd.
Öppna vattenkranen.
• Filtret (i förekommande fall) i den gängade
slangkopplingen vid tilloppssventilen är igentäppt.
Rengör filtret i slangkopplingen.
• Tilloppsslangen har inte dragits rätt eller är vikt eller
hopklämd.
Kontrollera tömningsslangens anslutning.
• Kontrollampan för Start/Avbryt blinkar kontinuer- • Avloppsmuffen är blockerad.
Rengör avloppsmuffen.
ligt.
• Kontrollampan för Program klart blinkar 2 gånger. • Tömningsslangen har inte dragits rätt eller är vikt
eller hopklämd.
Diskmaskinen töms inte.
Kontrollera tömningsslangens anslutning.
• Kontrollampan för Start/Avbryt blinkar kontinuer- • Översvämningsskyddet är aktiverat.
Stäng vattenkranen och kontakta vår lokala serviceligt.
• Kontrollampan för Program klart blinkar 3 gånger. avdelning.
18
Felkod och problem
• Programmet startar inte.
Möjliga orsaker och åtgärder
• Luckan till diskmaskinen är inte stängd ordentligt.
Stäng luckan.
• Nätkabeln har inte anslutits till eluttaget.
Anslut nätkabeln.
• Säkringen har bränt i hushållets säkringsskåp.
Byt ut säkringen.
• Fördröjd start har ställts in.
Avbryt fördröjd start om disken skall diskas omedelbart.
När ovanstående kontroller har utförts, stäng
luckan och sätt på diskmaskinen. Tryck på
knappen för det program som pågick när larmet
utlöstes. Programmet fortsätter från den punkt
där det avbröts.
Kontakta vår serviceavdelning om problemet
eller felkoden återkommer.
Kontakta vår lokala serviceavdelning för information om andra felkoder som inte beskrivs i
ovanstående tabell.
Kontakta vår lokala serviceavdelning och
uppge modellbeteckning (Mod.), produktnummer (PNC) och serienummer (S.N.).
Denna information finner du på typskylten som
sitter på sidan av luckan till diskmaskinen.
För att du alltid skall ha dessa uppgifter till
hands rekommenderar vi att du antecknar dem
här:
Mod. (modell): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC (produktnr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. (serienr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskresultaten är inte tillfredsställande
Disken är inte ren.
• Fel diskprogram har valts.
• Disken har ställts på ett sådant sätt att vattnet inte
når alla ytor. Korgarna får inte överfyllas.
• Spolarmarna kan inte rotera fritt eftersom disken har
ställts på fel sätt.
• Filtren i diskutrymmets botten är smutsiga eller felaktigt placerade.
• För lite eller inget diskmedel alls har använts.
• Om det är kalkavlagringar på disken: saltbehållaren
är tom eller vattenavhärdaren är inställd på fel nivå.
• Anslutningen av tömningsslangen är felaktig.
• Locket till saltbehållaren är inte stängt ordentligt.
19
Diskresultaten är inte tillfredsställande
Disken är våt eller glanslös.
• Sköljmedel har inte använts.
• Sköljmedelsfacket är tomt.
Det är ränder, mjölkaktiga fläckar eller en blåaktig be- • Minska sköljmedelsdoseringen.
läggning på glas och porslin.
Vattendroppar har torkat in på glas och porslin.
• Öka sköljmedelsdoseringen.
• Diskmedlet kan också vara orsaken. Kontakta tillverkarens kundtjänst.
Kontakta vår lokala serviceavdelning om problemet kvarstår efter alla dessa kontroller.
Tekniska data
Mått
Bredd x Höjd x Djup (cm)
45 x 81,8-87,8 x 57,5
Elektrisk anslutning
Information om den elektriska anslutningen ges på typskylten som sitter
Nätspänning - Total effekt - Säkring på innerkanten av luckan till diskmaskinen.
Vattentryck
Minimum - Maximum
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapacitet
Kuvert
9
Max. vikt
kg
33,5
Förbrukningsvärden
Förbrukningsvärdena är avsedda som vägledning och varierar med vattnets tryck och tem-
peratur, variationer i nätspänningen och diskmängd.
Förbrukningsvärden
Program
Programtid (minuter)
Energiförbrukning
(kWh)
Vatten (liter)
Intensiv 70°
65 - 75
1,5 - 1,7
18 - 20
Normal 65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
65° a 30'
30
0,8
8
Eko 50° 1)
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
20
Förbrukningsvärden
Program
Programtid (minuter)
Energiförbrukning
(kWh)
Vatten (liter)
11
0,1
5
Sköljning och stopp
1) Testprogram för provningsanstalter
Information till provanstalter
Testning enligt EN 60704 måste utföras med
maskinen fullt laddad och med testprogrammet
(se "Förbrukningsvärden").
Testning enligt EN 50242 måste utföras med
saltbehållaren och sköljmedelsfacket påfyllda
med salt respektive sköljmedel och med testprogrammet (se "Förbrukningsvärden").
Full laddning: 9 standardkuvert
Erforderlig mängd diskmedel
5 g + 20 g (Typ B)
Sköljmedelsinställning
läge 4 (Typ III)
Överkorg utan mindre skål och sall- Överkorg med mindre skål och sall- Bestickskorg
adsskål
adsskål
21
Koppställ: läge A
Underkorg
Installation
VARNING
Allt el- och VVS-arbete som krävs för att
installera denna maskin skall utföras av en behörig elektriker och/eller rörmokare eller annan
kompetent person.
från golvnivå eftersom maskinen har justerbara
fötter (max. 60 mm).
Lämna ett mellanrum på 2 mm mellan diskmaskinens ovansida och köksbänkens
undersida.
Inbyggnad
Justera diskmaskinens höjd
Denna diskmaskin är avsedd att installeras under antingen en köksbänk eller en annan arbetsyta. Det är viktigt att följa de mått som
anges i figuren för maskinens inbyggnad.
Gör så här för att justera höjden:
1. Justera de två framfötterna.
2. Lossa och avlägsna den justerbara sockeln.
3. Justera den bakre foten genom att skruva
på skruven som sitter mitt på sockeln åt
vänster eller åt höger.
4. Sockeln är justerbar i höjdled.
596
575x
ma
555x
ma
450
+
Några ytterligare öppningar för ventilation av
diskmaskinen krävs inte. Det enda som behövs
är öppningar för tilloppsslangen,
tömningsslangen och nätkabeln.
Höjden på utrymmet där diskmaskinen skall installeras kan variera mellan 820 och 880 mm
22
Förankring vid angränsande
enheter
Justering upp till 40 mm: Justering mellan 40 och
skruva fast den
60 mm: använd skruven
justerbara sockelplåten i hål (3).
med medföljande skruvar i hålen (2).
Det är mycket viktigt att maskinen står plant för
att luckan skall stänga ordentligt och sluta helt
tätt. När maskinen står helt i våg fastnar inte
luckan i distanshållarna, varken på höger eller
vänster sida om skåpet.
Om luckan inte stängs ordentligt skall fötterna
justeras in tills maskinen står perfekt i våg.
Det är viktigt att maskinen står i våg så att
luckan sluter helt tätt.
Maskinens justerbara fötter skall vridas åt höger eller vänster tills maskinen står i våg.
Om det blir ett tomrum vid maskinens botten
kan detta täckas genom att den justerbara
sockelplåten sänks.
Montera ångskyddet
450 mm
Förankra diskmaskinen genom att skruva fast
den ordentligt i bänkskivan ovanför den eller i
ett angränsande skåp. Använd de medföljande
vinkeljärnen som skall sättas in i spåren som
finns ovanpå diskmaskinen.
Förankra maskinen (i bänkskivan eller i köksbänken) när den står i korrekt läge med hjälp
av de medföljande skruvarna (3,5 x 16 mm).
Dra åt skruvarna så att diskmaskinen inte kan
tippa framåt och orsaka skada när luckan är
öppen och disk ställs in i maskinen.
VARNING
Diskmaskinen måste förankras i bänkskivans
undersida eller i angränsande köksskåp med
hjälp av de medföljande vinkeljärnen. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka personskador
eller skador på föremål. Under inga omständigheter får hål borras i diskmaskinens paneler.
Det finns risk att vattensystemets komponenter
skadas.
Fäst den självhäftande skyddsremsan längs
hela bänkskivans framkant.
23
Vattenanslutning
VARNING
Diskmaskinen får inte anslutas till dagvattenapparater eller momentana
varmvattenberedare. Denna diskmaskin kan
anslutas antingen till varmvatten (max. 60 °C)
eller kallvatten. Vi rekommenderar dock att du
använder kallvatten.
VARNING
För anslutning till vattentillförseln skall endast
en ny slanguppsättning användas. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
Tilloppsslang
Anslut tilloppsslangen till en kran med en extern gänga
på 3/4".
Med hjälp av låsmuttern kan tilloppsslangen vändas åt
vänster eller höger för att passa installationen.
Låsmuttrarna måste sitta korrekt för att undvika
vattenläckage.
24
FÖRSIKTIGHET
Om maskinen ansluts till nya rörledningar eller
ledningar som inte har använts på länge bör du
låta vattnet rinna några minuter innan du ansluter tilloppsslangen.
Tömningsslang
Anslut tömningsslangen
till avloppet.
Erforderlig höjd: 30 till 100 Kontrollera att slangarna Om tömningsslangen ancm ovanför diskmaskiinte är snodda, klämda el- sluts till en tapp på ett vatnens botten.
ler tilltrasslade.
tenlås under en diskho
måste hela plastmembranet (A) avlägsnas. Om
inte hela membranet avlägsnas kommer matpartiklar att ansamlas och till
slut täppa igen tömningsslangens förbindning.
Om du förlänger tömningsslangen får den
totala slanglängden inte överskrida 4 meter.
Den invändiga diametern hos kopplingarna
som används för anslutning till avloppet får inte
vara mindre än diametern på medföljande
slang.
Elektrisk anslutning
FÖRSIKTIGHET
Säkerhetsstandarder kräver att maskinen jordas.
Innan maskinen används första gången,
kontrollera att nätspänningen överensstämmer
med maskinens märkspänning som anges på
typskylten.
Även säkringsdata anges på typskylten.
Anslut alltid maskinen till ett korrekt installerat
och jordat eluttag. Grenuttag och förlängningskablar får inte användas.
De kan medföra brandrisk på grund av överhettning.
Låt vid behov en elektriker installera ett nytt
eluttag med nya ledningar. Kontakta vår lokala
serviceavdelning om nätkabeln behöver bytas
ut.
När maskinen är installerad måste stickkontakten vara åtkomlig.
Dra aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget - ta tag i stickkontakten.
Tillverkaren ansvarar inte för underlåtenhet att
följa ovanstående försiktighetsåtgärder.
25
26
27
www.electrolux.com
117971170-00-012008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising