ROSENLEW | RW4560 | User manual | Rosenlew RW4560 Ohjekirja

Rosenlew RW4560 Ohjekirja
Käyttöohje
Bruksanvisning
Astianpesukone
RW 4560
Diskmaskin
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöpaneeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pesuohjelmat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöönotto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vedenpehmentimen asettaminen _ _ _ _ _ _ _ _ _
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö _ _ _ _ _ _
Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö _ _ _ _ _
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen
koneeseen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
6
6
7
8
Pesuohjelman valitseminen ja
käynnistäminen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöhäiriöt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asennus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10
10
11
13
14
15
9
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen asennusta
ja käyttöä, jotta
• voit varmistaa henkilökohtaisen turvallisuutesi ja
suojella omaisuuttasi.
• voit suojella ympäristöä.
• jotta laite toimii asianmukaisesti.
Säilytä käyttöohjeet laitteen yhteydessä ja pidä ne laitteen mukana myös asuntoa vaihtaessasi tai jos luovutat tai myyt laitteen toiselle henkilölle.
Valmistaja ei vastaa laitteen virheellisen asennuksen
ja käytön aiheuttamista vahingoista.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Älä anna lasten tai fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden käyttää laitetta, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai fyysisiä vammoja.
• Säilytä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa Älä
anna lasten koskea pesuaineisiin.
• Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen luota
silloin, kun sen luukku on auki.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Laite voi
vaurioitua ja aiheuttaa vammoja.
• Noudata pesuaineen pakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita, jotta et aiheuta vahinkoa silmille tai
suun tai nielun limakalvoille.
2
• Älä juo laitteessa olevaa vettä. Koneen sisällä voi
olla pesuaineen jäämiä.
• Sulje luukku aina laitteen täytön tai tyhjennyksen
jälkeen. Näin voit välttyä vammoilta ja estää ihmisiä
kaatumasta avoimen luukun päälle.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
Käyttö
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tai teollisiin tai
mihinkään muihin kuin edellä mainittuun tarkoitukseen.
• Käytä laitetta vain sen käyttötarkoitukseen. Näin voit
välttyä fyysisiltä vammoilta ja omaisuusvahingoilta.
• Pese astianpesukoneessa vain konepesuun soveltuvia kotitalousastioita.
• Älä laita tulenarkoja tuotteita tai liuotinaineita tuotteen sisälle. Se aiheuttaa räjähdys- tai tulipalovaaran.
• Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin, yläkoriin vaakasuoraan
asentoon tai veitsikoriin. (Kaikkiin malleihin ei kuulu
veitsikoria).
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettuja tuotteita (pesuaine, vedenpehmennyssuola ja
huuhtelukirkaste).
• Suola, jota ei ole tarkoitettu astianpesukoneelle,
saattaa vahingoittaa vedenpehmennintä.
• Täytä suolasäiliö juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä. Suolarakeet tai suolavesi voivat aiheuttaa syöpymistä tai saada aikaan reiän laitteen pohjassa.
• Älä laita huuhtelukirkastelokeroon muita aineita
(esim. astianpesukoneen puhdistusainetta tai nestemäistä pesuainetta). Ne voivat vahingoittaa laitetta.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarret pyörivät esteettä.
• Jos avaat astianpesukoneen luukun pesuohjelman
aikana, koneen sisältä voi tulla kuumaa höyryä. On
olemassa palovammojen vaara.
• Älä ota astioita koneesta ennen pesuohjelman päättymistä.
Hoito ja puhdistus
• Ennen laitteen huoltamista tai puhdistamista laite on
kytkettävä pois päältä, ja pistoke on irrotettava pistorasiasta.
• Älä käytä tulenarkoja tai syövyttäviä tuotteita.
• Älä käytä astianpesukonetta ilman sihtejä. Tarkista,
että sihdit on asetettu oikein paikalleen. Jos sihdit
on asennettu väärin paikoilleen, pesutulos voi olla
huono ja laite voi vaurioitua.
• Älä puhdista laitetta höyryllä tai vesisuihkulla. Ne
voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran ja laitteen vaurioitumisen.
Asennus
• Varmista, että laite ei ole vaurioitunut kuljetuksen
aikana. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen
käyttöä.
• Laitteen sähkö- ja putkiasennustyöt sekä muut
asennus- ja huoltotyöt on annettava asiantuntevan
ja ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi. Näin vältytään rakennevaurioilta ja fyysisiltä vammoilta.
• Tarkista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta
asennuksen aikana.
• Älä poraa reikiä astianpesukoneen sivupaneeliin.
Poraaminen voi vaurioittaa hydrauliikka- ja sähköosia.
• Varmista, että laitteen alapuolella ja sen vieressä
olevat rakenteet ovat turvallisia.
Varotoimet jäätymisen estämiseksi
• Laitetta ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila on alle
0 °C.
• Valmistaja ei vastaa jäätymisen aiheuttamista vahingoista.
Vesiliitäntä
• Kytke laite vesijohtoverkkoon uusilla letkuilla. Älä
käytä käytettyjä letkuja.
• Älä liitä laitetta uuteen putkistoon tai putkistoon, jota
ei käytetty pitkään aikaan. Anna veden juosta muutaman minuutin ajan ennen kuin liität vedenottoletkun.
• Varmista, että vesiletkut eivät litisty tai vahingoitu
laitteen asennuksen yhteydessä.
• Tarkista, että vesiliitännät ovat tiiviit, jotta niistä ei
vuoda vettä asennuksen jälkeen.
• Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, varmista,
että letkuista ei vuoda vettä.
Sähköliitäntä
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä mainittu jännite ja virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan arvoja.
• Kytke pistoke aina maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita, liittimiä tai jatkojohtoja. On
olemassa tulipalon vaara.
• Älä vaihda virtajohtoa. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
• Varmista, että laitteen takana oleva pistoke tai verkkovirtajohto ei litisty tai vahingoitu.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Huoltoliike
• Laitteen korjaukset ja huoltotyöt saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Laitteen hävittäminen
• Voit välttyä fyysisiltä vammoilta tai vaurioilta seuraavasti:
– Irrota pistoke pistorasiasta.
– Leikkaa johto irti ja hävitä se.
– Irrota luukun lukitus. Näin lapsia ja lemmikkieläimiä estetään jäämästä laitteen sisään. Se voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.
3
Käyttöpaneeli
6
5
1
1
2
3
4
5
6
4
2
3
Ohjelmanvalitsin
Käynnistys-/peruutuspainike
Ajastimen painike
Merkkivalot
Ohjelmanvalitsimen osoitin
Virran merkkivalo
Merkkivalot
Ohjelman loppu
Syttyy, kun
• pesuohjelma on päättynyt
• vedenpehmentimen tasoa säädetään
• laitteessa on toimintahäiriö.
Suola 1)
Merkkivalo syttyy, kun suolaa on lisättävä säiliöön. Katso kohta Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö.
Kun suolaa on lisätty säiliöön, suolan merkkivalo voi palaa edelleen muutaman tunnin ajan.
Tämä ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.
Huuhtelukirkaste
Syttyy, kun huuhtelukirkastetta on lisättävä säiliöön. Katso kohta Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö.
1)
1) Kun suolan ja/tai huuhtelukirkasteen säiliö on tyhjä, vastaava merkkivalo ei syty pesuohjelman ollessa käynnissä.
Ohjelmanvalitsin ja virran merkkivalo
• Virran merkkivalo syttyy.
Kytke virta laitteeseen ja valitse pesuohjelma:
• Käännä ohjelmanvalitsinta myötä- tai vastapäivään.
Ohjelmanvalitsimen osoittimen tulee olla jonkin
käyttöpaneeliin merkityn ohjelman kohdalla.
Katkaise virta laitteesta:
– Käännä ohjelmanvalitsinta myötä- tai vastapäivään,
kunnes sen osoitin on virran merkkivalon kohdalla.
– Virran merkkivalo sammuu.
4
Pesuohjelmat
Pesuohjelmat
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Tehokas 70°
Erittäin likaiset
astiat
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 70 °C
2 välihuuhtelua
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Normaali 65°
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu 65 °C
2 välihuuhtelua
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Pika 65° A 30' 1)
NormaalilikaiRuokailuastiat ja
set tai vähän li- ruokailuvälineet
kaiset astiat
Varsinainen pesu 65 °C
Huuhtelu
Normaalilikaiset astiat
Esipesu
Varsinainen pesu 50 °C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Säästö 50° 2)
Ohjelmanvalitsimen asento
ECO
Huuhtelu
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Ohjelman kuvaus
Tämä ohjelma huuhtelee astiat no1 huuhtelu kylmällä vedellä
peasti niin, että mahdolliset ruokajäämät eivät jää astioihin kiinni ja epämiellyttävät hajut poistuvat laitteesta.
Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman
aikana.
1) Kun laite on täytetty vain osittain täyteen, tämä ohjelma säästää aikaa ja tuottaa täydellisen pesutuloksen.
2) Testilaitoksen testiohjelma. Katso testitiedot toimitetusta esitteestä.
Kulutusarvot
Ohjelma
Kesto (minuuttia)
Energiankulutus
(kWh)
Vedenkulutus (litraa)
Tehokas 70°
65 - 75
1,5 - 1,7
18 - 20
Normaali 65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Pika 65° A 30'
30
0,8
8
Säästö
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Huuhtelu
11
0,1
5
5
Arvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan sekä energiansyötön ja astioiden määrän mukaan.
Käyttöönotto
Suorita toimenpiteet ohjeita noudattaen:
1. Tarkista onko vedenpehmentimen taso säädetty
sopivaksi veden kovuuteen nähden. Säädä vedenpehmentimen tasoa tarvittaessa.
2. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla
erikoissuolalla.
3. Täytä huuhtelukirkastesäiliö huuhtelukirkasteella.
4. Laita astiat ja ruokailuvälineet laitteeseen.
5. Aseta astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva
pesuohjelma.
6. Annostele pesuainelokeroon oikea määrä pesuainetta.
7. Käynnistä pesuohjelma.
Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja, katso
kohta "Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö".
Vedenpehmentimen asettaminen
Vedenpehmennin poistaa vedestä mineraaleja ja suoloja. Mineraalit ja suolat voivat vaikuttaa haitallisesti
laitteen toimintaan.
Veden kovuus mitataan toisiaan vastaavilla asteikoilla:
• Saksalainen järjestelmä (dH°)
• Ranskalainen järjestelmä (°TH)
• mmol/l (millimoolia/litra - kansainvälinen vedenkovuuden yksikkö).
• Clarken järjestelmä.
Säädä vedenpehmennin paikkakuntasi vedenkovuudelle sopivaksi. Kysy vedenkovuustiedot tarvittaessa
vesilaitokselta.
Vedenkovuus
°TH
mmol/l
Clarke
manuaalinen
elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Suolaa ei tarvita.
Vedenpehmennintä on säädettävä sekä manuaalisesti että elektronisesti.
6
Vedenkovuuden asetus
°dH
Manuaalinen säätö
1
2
Käännä vedenkovuuden
säädin asentoon 1 tai 2
(katso taulukko).
3. Vapauta Käynnistä/Peruuta-painike, kun virran
merkkivalo ja Käynnistä/Peruuta-painikkeen merkkivalo alkavat vilkkua.
4. Samanaikaisesti alkaa vilkkua Ohjelman loppu merkkivalo Vilkkumiskertojen määrä näyttää nykyisen asetuksen.
Esimerkki: Valo vilkkuu 5 kertaa, tauko, valo vilkkuu 5 kertaa = taso 5.
5. Voit muuttaa asetusta painamalla Käynnistä/Peruuta-painiketta. Jokainen Käynnistä/Peruuta-painikkeen painallus siirtää asetuksen seuraavalla tasolle.
6. Tallenna asetus katkaisemalla virta laitteesta.
Jos vedenpehmennin on asetettu elektronisesti
tasolle 1, suolan merkkivalo ei syty.
Sähköinen säätö
1. Paina ja pidä painettuna Käynnistä/Peruuta-painiketta.
2. Käännä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään, kunnes
sen osoitin on käyttöpaneeliin merkityn ensimmäisen käytettävissä olevan ohjelman kohdalla.
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
1
2
5
6
On normaalia, että suolasäiliöstä vuotaa vettä
suolan lisäyksen yhteydessä.
3
Kaada suolasäiliöön litra
vettä (vettä lisätään vain
suolan ensimmäinen täytön yhteydessä).
4
7
Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö
1
3
2
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
Huuhtelukirkastetta annostellaan automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana.
4
6
5
Konetiskiaineen käyttö
Voit suojella ympäristöä käyttämällä vain tarvitsemasi määrän pesuainetta.
Noudata pesuainepakkauksessa annettuja pesuainevalmistajan suosituksia.
Pesuainelokeron täyttäminen:
1. Painamalla vapautuspainiketta 2 voit avata
huuhtelukirkastelokeron luukun 7 .
2. Laita pesuainetta lokeroon 1 .
3. Jos käytät esihuuhtelun sisältävää pesuohjelmaa,
laita laitteen luukun sisäpuolelle pieni määrä pesuainetta.
4. Jos käytät pesuainetabletteja, laita pesutabletti pesuainelokeroon 1 .
5. Sulje pesuainelokero. Sulje kansi niin, että se naksahtaa kiinni.
Erilaisten pesuainemerkkien liukenemisajassa
on eroja. Jotkin pesutabletit eivät ehdi saavuttaa
täyttä pesutehoaan lyhyen pesuohjelman aikana. Valitse pitkä pesuohjelma käyttäessäsi pesutabletteja,
jotta pesuaineen jäämät ehtivät poistua täysin.
Huuhtelukirkasteen käyttö
Huuhtelukirkasteen ansiosta kuivissa astioissa ei
ole raitoja ja läiskiä.
8
Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen:
1. Painamalla vapautuspainiketta 6 voit avata
huuhtelukirkastelokeron luukun 5 .
2. Täytä huuhtelukirkastelokero 3 huuhtelukirkasteella. Max-merkki ilmaisee maksimitason.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä
liinalla välttääksesi liiallisen vaahdonmuodostuksen pesuohjelman aikana.
4. Sulje huuhtelukirkastelokero. Sulje kansi niin, että
se naksahtaa kiinni.
Säädä huuhtelukirkasteen annostelu
Tehdasasetus: asento 3.
Voit säätää huuhtelukirkasteen annostelun asennon 1
(pienin) ja asennon 4 (suurin) välille.
Kääntämällä huuhtelukirkasteen valitsinta 4 voit suurentaa tai pienentää annostelua.
Yhdistelmäpesuainetablettien käyttö
Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen,
huuhtelukirkasteen ja pehmennyssuolan Jotkin pesutabletit voivat sisältää muitakin aineita.
Jos käytät suolaa ja huuhtelukirkastetta sisältäviä pesutabletteja, suolan ja huuhtelukirkasteen säiliöitä ei
tarvitse täyttää. Tässä tapauksessa huuhtelukirkasteen merkkivalo palaa, kun laite on kytketty toimintaan.
1. Tarkista, että pesuaineet soveltuvat vesijohtoverkon vedenkovuuteen. Lue pakkauksen ohjeet.
2. Valitse pienin vedenkovuuden ja huuhtelukirkasteen annostelun asetus.
Palataksesi takaisin ja käyttääksesi erikseen
pesuainetta, suolaa ja huuhtelukirkastetta:
1. Täytä suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero.
2. Aseta veden kovuuden säätö korkeimpaan asetukseen.
3. Pese yksi pesuohjelman ilman astioita.
4. Säädä vedenpehmentimen taso sopivaksi veden
kovuuteen nähden.
5. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu.
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
Neuvoja ja vinkkejä
Älä pese astianpesukoneessa vettä imeviä tuotteita
(esim. pesusieniä ja puhdistusliinoja).
• Ennen astioiden laittamista koneeseen:
– Poista kaikki ruoka.
– Liota/pehmennä kiinni palaneet ruoantähteet.
• Astioiden järjestäminen koneeseen:
– Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
– Varmista, että vesi ei keräänny astioiden sisään.
– Varmista, että ruokailuvälineet ja astiat eivät tartu
yhteen.
– Varmista, että lasit eivät kosketa toisiaan.
– Laita pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
– Laita lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä,
jotta lusikat eivät tartu yhteen.
– Järjestä astiat niin, että vesi pääsee kaikille pinnoille.
• Muovi- ja teflonastioihin jää helposti vesipisaroita.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista, että astiat eivät
pääse liikkumaan.
1
Aseta tarjoiluastiat ja
suurikokoiset kannet alakorin reunoille.
1
Käytä ruokailuvälinekorin erotteluritilää. Jos ruokailuvälineet eivät sovi ritilän reikiin, voit ottaa ritilän pois.
1
Järjestä astiat niin, että
vesi pääsee kaikille pinnoille.
2
Pitemmät esineet mahtuvat koriin, kun käännät
kuppitelineet ylös.
Yläkorin korkeuden säätäminen
Yläkorin korkeuden voi säätää kahteen eri asentoon
täyttömahdollisuuksien lisäämiseksi.
Astioiden suurin sallittu korkeus
yläkorissa
alakorissa
Yläasento
20 cm
31 cm
Ala-asento
24 cm
27 cm
2
1
2
2
Aseta yläkori yläasentoon seuraavasti:
1. Siirrä kiskojen etuosassa olevat pysäyttimet (A)
ulos.
2. Vedä kori ulos.
3. Siirrä kori ylä- tai ala-asentoon.
4. Aseta kiskojen pysäyttimet (A) alkuperäiselle paikalleen.
9
Huomio Jos kori on yläasennossa, älä aseta
kuppeja kuppitelineisiin.
Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen
Pesuohjelman valinta ja käynnistäminen
ilman ajastusta
1. Sulje ovi.
2. Valitse pesuohjelma. Katso "Pesuohjelmat".
– Virran merkkivalo syttyy.
3. Paina Käynnistä/Peruuta-painiketta Pesuohjelma
käynnistyy automaattisesti.
– Käynnistä/Peruuta-painikkeen merkkivalo syttyy.
Ajastetun pesuohjelman valitseminen ja
käynnistäminen
1. Sulje ovi.
2. Valitse pesuohjelma.
3. Paina ajastimen painiketta.
– Ajastimen merkkivalo syttyy.
4. Paina Käynnistä/Peruuta-painiketta. Viiveajan laskenta alkaa automaattisesti.
– Kun laskenta on päättynyt, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti ja ajastimen merkkivalo
sammuu.
Luukun avaaminen keskeyttää viiveajan laskennan. Kun suljet luukun uudelleen, viiveajan laskenta jatkuu keskeytyskohdasta.
Pesuohjelman keskeyttäminen
• Avaa laitteen luukku.
– Pesuohjelma pysähtyy.
• Sulje laitteen luukku.
– Pesuohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi.
Pesuohjelman tai ajastetun käynnistyksen
peruminen
Jos pesuohjelma tai ajastus ei ole käynnistynyt,
valintaa voi muuttaa.
Hoito ja puhdistus
Sihtien poistaminen ja puhdistaminen
Likaiset sihdit heikentävät pesutulosta.
10
Kun pesuohjelma on käynnissä tai ajastus on alkanut,
valintaa ei voi muuttaa. Jos haluat suorittaa uuden valinnan, sinun on peruttava pesuohjelma tai ajastettu
käynnistys.
Pesuohjelman peruminen
1. Paina Käynnistä/Peruuta-painiketta, kunnes painikkeen merkkivalo sammuu.
2. Varmista ennen uuden pesuohjelman käynnistämistä, että pesuainelokerossa on pesuainetta.
Ajastetun käynnistyksen peruminen
1. Paina Käynnistä/Peruuta-painiketta, kunnes
Käynnistä/Peruuta-painikkeen merkkivalo ja ajastimen merkkivalo sammuvat.
2. Käynnistä pesuohjelma painamalla Käynnistä/Peruuta-painiketta.
Pesuohjelman lopussa
•
•
1.
2.
3.
Pesuohjelma päättyy automaattisesti.
Ohjelman loppu -merkkivalo palaa.
Kytke laite pois päältä.
Avaa astianpesukoneen luukku.
Astiat kuivuvat paremmin kun astianpesukoneen
luukkua pidetään raollaan muutaman minuutin
ajan.
Astioiden poistaminen
• Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti.
• Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen yläkori.
• Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla vettä. Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin kuin astiat.
2
Puhdista sihdit juoksevan
veden alla.
1
5
Aseta sihtijärjestelmä takaisin paikalleen. Voit lukita sihtijärjestelmän
kääntämällä kahvaa
myötäpäivään, kunnes
se lukittuu paikalleen.
Suihkuvarsien puhdistaminen
4
3
Ota sihdit B ja C pois ko- Poista tasosihti A laitteen
neesta kääntämällä kah- pohjalta.
vaa noin 1/4 kierrosta
vastapäivään.
Älä irrota suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet, poista lika
cocktailtikulla.
Ulkopintojen puhdistaminen
Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (esim. asetonia).
Käyttöhäiriöt
Laite ei käynnisty tai pysähtyy kesken pesuohjelman.
Ongelma
Astianpesukoneeseen ei tule vettä.
Virhekoodi
Yritä ensin löytää ongelmaan ratkaisu (katso taulukkoa). Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Mahdollinen syy
• Käynnistä/Peruuta-painikVesihana on tukossa tai
keen merkkivalo vilkkuu.
kalkkeutunut.
• Ohjelman loppu -merkkivalo
vilkkuu kerran.
Mahdollinen ratkaisu
Puhdista vesihana.
Vedenpaine on liian mata- Ota yhteys vesilaitokseen.
la.
Vesihana on kiinni.
Avaa vesihana.
Vedenottoletkun suodatin
on tukossa.
Puhdista suodatin.
Vedenottoletku on liitetty
virheellisesti.
Varmista, että liitäntä on
virheetön.
11
Ongelma
Virhekoodi
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Vedenottoletku on vaurioi- Varmista, ettei vedenottotunut.
letku ole vaurioitunut.
Vesi ei poistu laitteesta.
• Käynnistä/Peruuta-painikAltaan poistoviemäri on tu- Puhdista altaan poistoviekeen merkkivalo vilkkuu. .
kossa.
märi.
• Ohjelman loppu -merkkivalo
vilkkuu kaksi kertaa.
Tyhjennysletku on liitetty
virheellisesti.
Varmista, että liitäntä on
virheetön.
Tyhjennysletku on vaurioi- Varmista, ettei tyhjennystunut.
letku ole vaurioitunut.
Vesivahinkosuojaus on käytössä.
• Käynnistä/Peruuta-painikkeen merkkivalo vilkkuu.
• Ohjelman loppu -merkkivalo
vilkkuu kolme kertaa.
Pesuohjelma ei
käynnisty.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma
jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi.
Jos toimintahäiriö esiintyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos esiin tulee vikakoodeja, joita ei ole kaaviossa, ota
yhteys huoltoliikkeeseen.
Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen.
Sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Laitteen luukku on auki.
Sulje luukku oikein.
Pistoke ei ole pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Palanut sulake sulakerasiassa.
Vaihda sulake.
Ajastin on asetettu. (Vain
laitteet, joissa on ajastin).
Jos haluat perua ajastetun
käynnistyksen, katso kohta "Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen".
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
....................
Tuotenumero (PNC)
....................
Sarjanumero (S.N.)
....................
Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttäviä
Ongelma
Astiat eivät ole puhtaita.
Mahdollinen syy
Valittu pesuohjelma ei ole sopiva Varmista, että pesuohjelma sopii
astioiden tyypille ja likaisuusasteel- astioiden tyypille ja likaisuusasteelle.
le.
Korit on täytetty väärin, vesi ei
päässyt kaikille pinnoille.
12
Mahdollinen ratkaisu
Täytä korit oikein.
Ongelma
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Suihkuvarret eivät voi pyöriä esVarmista, etteivät astiat estä suihteettä, koska astiat on sijoitettu ko- kuvarsien pyörintää.
neeseen väärin.
Sihdit ovat likaiset tai ne on koottu Varmista, että sihdit ovat puhtaita ja
ja asennettu väärin.
oikein paikallaan.
Pesuainetta on käytetty liian vähän Varmista, että pesuainetta on riittätai ei lainkaan.
vä määrä.
Astioissa on kalkkijäämiä.
Suolasäiliö on tyhjä.
Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla.
Vedenpehmentimen säätö on virheellinen.
Säädä vedenpehmennin.
Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla
kiinni.
Varmista, että suolasäiliön korkki
on kunnolla kiinni.
Laseissa ja muissa astioissa on rai- Liikaa huuhtelukirkastetta.
toja, maitomaisia läiskiä tai sinertävä pinta.
Pienennä huuhtelukirkasteannosta.
Laseissa ja muissa astioissa on kui- Liian vähän huuhtelukirkastetta.
vuneita vesipisaroita.
Lisää huuhtelukirkastetta.
Syynä voi olla käytetty konetiskiai- Käytä erimerkkistä pesuainetta.
ne.
Astiat ovat märkiä.
Olet valinnut pesuohjelman, jossa Jätä luukku raolleen muutamaksi
ei ole kuivausvaihetta tai jonka kui- minuutiksi, ennen kuin otat astiat
vausvaihe on lyhyt.
pois.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä.
Huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä.
Täytä huuhtelukirkastesäiliö huuhtelukirkasteella.
Tekniset tiedot
Mitat
leveys
446 mm
korkeus
Vedenpaine
818 - 878 mm
syvyys
565 mm
minimi
0,5 bar (0,05 MPa)
maksimi
8 bar (0,8 MPa)
Vesiliitäntä 1)
kylmä tai kuuma vesi
enintään 60°C
Kapasiteetti
astiaston koko (henkilöluku)
9
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierre.
Laitteen luukun sisäreunan arvokilvessä näkyvät
sähköliitännän tiedot.
Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen energian
avulla (esim. aurinko- tai valokennopaneelit ja
13
tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen
vähentämiseksi.
Asennus
Laitteen korkeuden säätäminen
820-880 mm
Sijoita laite vesihanan ja viemäriliitännän viereen.
Asenna laite kalustekaappiin tai työtason alle.
Tarkista, että syvennyksen mitat vastaavat kuvassa
näkyviä mittoja.
450
mm
Höyrysuoja
450 mm
Kiinnitä liimapintaista
alumiinifoliota työtason
etuosan koko leveydeltä.
1
Poista säädettävä jalusta.
2
• Nosta laitteen etuosaa kääntämällä kahta etujalkaa myötäpäivään.
• Nosta laitteen takaosaa kääntämällä keskellä olevaa ruuvia
vastapäivään.
Laitteen asentaminen työtason alapuolelle tai
viereisiin kalusteisiin
Varoitus! Varmista, että laite asennetaan
turvalliseen paikkaan henkilövahinkojen ja
vaurioiden estämiseksi.
Liitä laite työtason alapuolelle tai vieressä oleviin
kalusteisiin kannattimien avulla.
1
Kiinnitä kannattimet laitteen yläosassa oleviin aukkoihin.
14
Viemäriliitäntä
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
2
Asenna laite paikoilleen ruuveilla (kiinnitä yläosaan
tai sivulle). Varmista, että ruuvit ovat tiukassa.
1
Liitä tyhjennysletku viemäriputkeen.
2
Laitteen tasapainottaminen
Laitteen oikea tasapaino
mahdollistaa luukun virheettömän sulkeutumisen ja tiiviyden.
Jos laite on tasapainotettu virheellisesti, luukku
osuu viereisen kaapin sivuihin. Löysää tai kiristä
säädettäviä jalkoja laitteen tasapainoittamisek- Kun laite on tasapainosi.
tettu, asenna säädettävä
sokkeli laitteeseen.
Varmista, että säädettävän sokkelin alaosa on kohdistettu lattiaan.
3
4
Tyhjennysputken jatke ei saa olla yli 2 m pitkä. Sisähalkaisijan on oltava vähintään letkun halkaisijan kokoinen.
Jos liität tyhjennysletkun pesualtaan alla olevaan viemäriputkeen, poista muovikalvo (A). Jos kalvoa ei poisteta, viemäriputkeen kerääntyvät ruoanjätteet voivat
tukkia putken.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen
joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset
ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa
ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle
saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä
josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
. Kierrätä
Kierrätä materiaalit, joissa on merkintä
pakkaus viemällä se asianmukaisiin säiliöihin.
15
Innehåll
Säkerhetsinformation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kontrollpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Diskprogram _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Innan maskinen används första gången _ _ _ _ _
Att ställa in vattenavhärdaren _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Användning av avhärdningssalt _ _ _ _ _ _ _ _ _
Användning av diskmedel och sköljmedel _ _ _ _
16
18
19
20
20
21
22
Att ladda bestick och porslin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Att välja och starta ett diskprogram _ _ _ _ _ _ _ _
Underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Om maskinen inte fungerar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniska data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23
24
25
25
27
28
29
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
Läs den här handboken innan du börjar installera och
använda diskmaskinen.
• För din och dina tillhörigheters säkerhet.
• För hänsyn till miljön.
• För att du ska använda produkten på rätt sätt.
Spara denna bruksanvisning och se till att den följer
med produkten om du flyttar eller säljer den.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada som orsakats av felaktig installation eller användning.
Säkerhet för barn och handikappade
• Låt inte personer, inklusive barn, med försämrad
känsel, psykiska funktionshinder eller brist på erfarenhet eller kunskap om hur man använder produkten använda den. De skall övervakas eller instrueras
vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Det finns risk för kvävning eller fysiska skador.
• Förvara allt diskmedel på en säker plats. Låt inte
barn röra diskmedlet.
• Håll barn och djur borta från produkten när luckan
är öppen.
Allmän säkerhet
• Ändra inte diskmaskinens specifikationer. Det finns
risk för personskador eller skador på diskmaskinen.
• Följ diskmedelstillverkarens säkerhetsanvisningar
för att undvika brännskador på ögon, mun och hals.
• Drick inte vattnet från diskmaskinen. Rester av diskmedel kan finnas kvar i diskmaskinen.
• Stäng alltid luckan när du har fyllt på eller plockat ur
diskmaskinen för att förhindra skada eller att någon
snubblar på den öppna luckan.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
16
Användning
• Denna diskmaskin är konstruerad för användning i
hemmet. Använd inte diskmaskinen för kommersiella, industriella eller andra ändamål.
• Använd inte diskmaskinen för några andra ändamål
än de den är avsedd för. På så sätt förhindrar du att
personer eller saker kommer till skada.
• Använd diskmaskinen endast till att rengöra husgeråd som är lämpliga för diskmaskiner.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål
som är fuktiga med lättantändliga produkter i nära
eller på diskmaskinen. Det finns risk för explosion
eller eldsvåda.
• Placera knivar och andra vassa föremål i bestickskorgen med spetsarna vända nedåt. Om inte, lägg
dem horisontellt i överkorgen eller knivkorgen. (Alla
modeller har inte en knivkorg.)
• Använd endast produkter som är avsedda för diskmaskiner (diskmedel, salt, sköljmedel).
• Salt som inte är lämpligt för diskmaskiner skadar
avhärdaren.
• Fyll på diskmaskinen med salt innan du startar ett
diskprogram. Saltkorn eller saltvatten kan orsaka
korrosion eller hål i botten på diskmaskinen.
• Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra medel än
sköljmedel (t.ex. rengöringsmedel eller flytande
diskmedel). Det kan skada produkten.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt innan
diskmaskinen startas.
• Het ånga kan strömma ut om du öppnar luckan när
maskinen är i drift. Risk för brännskador föreligger.
• Plocka inte ut diskgods ur diskmaskinen innan diskprogrammet är klart.
Underhåll och rengöring
• Stäng av produkten och ta ur stickkontakten från
eluttaget före underhåll.
• Använd inte lättantändliga produkter eller produkter
som kan orsaka korrosion.
• Använd inte diskmaskinen utan filter. Kontrollera att
filtren är rätt monterade. Felaktig montering medför
otillfredsställande diskresultat och kan skada diskmaskinen.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra diskmaskinen. Risk för dödsfall och skador på diskmaskinen föreligger.
Installation
• Kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under
transporten. Koppla inte in diskmaskinen om den är
skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial före första användningen.
• Endast kvalificerade personer får utföra el- och rörinstallationen, monteringen och underhållet av diskmaskinen. Detta förhindrar risken för skador på diskmaskinen eller fysiska skador.
• Se till att diskmaskinen inte är ansluten till eluttaget
under installationen.
• Borra inte på maskinens sidor. Det kan orsaka skador på hydraulik och elektriska komponenter.
• Kontrollera att diskmaskinen har installerats under
eller bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
Åtgärder vid frysrisk
• Installera inte diskmaskinen i rum där temperaturen
understiger 0 °C.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
frost.
Anslutning av vatten
• Använd nya slangar för att ansluta diskmaskinen till
vattenkranen. Använd inte använda slangar.
• Anslut inte diskmaskinen till nya ledningar eller ledningar som inte har använts på lång tid. Låt vattnet
rinna några minuter, anslut därefter tilloppsslangen.
• Se till att du inte klämmer eller orsakar skada på
slangarna när du installerar diskmaskinen.
• Kontrollera att vattenkopplingarna är täta för att förhindra vattenläckage.
• Kontrollera att slangarna inte läcker när du använder
diskmaskinen första gången.
Elektrisk anslutning
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att elinformationen på typskylten överensstämmer med spänningen i hemmet.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och
jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand föreligger.
• Byt inte ut eller ändra strömkabeln. Kontakta servicecentret.
• Se till att du inte klämmer eller orsakar skada på
stickkontakten och strömkabeln bakom diskmaskinen.
• Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla loss hushållsapparaten från eluttaget - ta tag i stickkontakten.
Servicecenter
• Endast en godkänd tekniker får reparera eller utföra
arbeten på diskmaskinen. Kontakta servicecentret.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Produktens bortskaffande
• För att förhindra person- eller materialskada:
– Koppla bort enheten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Det förhindrar att barn eller djur
blir instängda i diskmaskinen. Risk för kvävning
föreligger.
17
Kontrollpanel
6
5
1
1
2
3
4
5
6
4
2
3
Programvred
Start/Avbryt-knapp
Knapp för fördröjd start
Kontrollampor
Programmarkör
Kontrollampa för På/Av
Kontrollampor
Slut på programmet
Tänds när:
• diskprogrammet är klart.
• du justerar nivån på vattenavhärdaren.
• ett fel uppstår i hushållsapparaten.
Salt 1)
Tänds när saltbehållaren behöver fyllas på. Se avsnittet ”Användning av avhärdningssalt”.
När du har fyllt på saltbehållaren kan lampan fortsätta att lysa i några timmar. Detta har
dock inte någon negativ effekt på produktens funktion.
Spolglans 1)
Tänds när spolglans behöver fyllas på. Se avsnittet "Användning av diskmedel och sköljmedel".
1) När saltbehållaren och/eller spolglansfacket är tomt tänds inte motsvarande kontrollampa medan ett diskprogram pågår.
Programvred och kontrollampa för På/Av
• Kontrollampan för På/Av tänds.
Slå på hushållsapparaten och välja ett
diskprogram:
• Vrid programvredet medurs eller moturs. Programmarkören på programvredet måste peka mot ett diskprogram på manöverpanelen.
Stänga av hushållsapparaten:
– Vrid programvredet medurs eller moturs tills programmarkören pekar mot kontrollampan för På/Av.
– Kontrollampan för På/Av slocknar.
18
Diskprogram
Diskprogram
Program
Programvredets position
Smutsgrad
Typ av disk
Programbeskrivning
Intensiv 70°
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick,
kastruller och pannor
Fördisk
Huvuddisk 70 °C
2 mellansköljningar
Slutsköljning
Torkning
Normal 65°
Normalt smuts- Porslin och bestick
ad disk
Fördisk
Huvuddisk 65 °C
2 mellansköljningar
Slutsköljning
Torkning
Snabb 65° A 30'
Normalt eller
lätt smutsad
disk
Porslin och bestick
Huvuddisk 65 °C
Sköljning
Normalt smuts- Porslin och bestick
ad disk
Fördisk
Huvuddisk 50 °C
1 mellansköljning
Slutsköljning
Torkning
1)
Ekonomi 50° 2)
ECO
Sköljning
Det här programmet sköljer disken
1 sköljning i kallvatten
snabbt för att förhindra att matrester
torkar in och att disken börjar lukta illa
inne i hushållsapparaten.
Använd inte diskmedel för det här programmet.
1) När du har lite disk är det här programmet tidsbesparande och ger ett perfekt resultat.
2) Testprogram för provanstalter. Se medföljande blad för testdata.
Förbrukningsvärden
Program
Längd (minuter)
Energi (kWh)
Vatten (liter)
Intensiv 70°
65 - 75
1,5 - 1,7
18 - 20
Normal 65°
100 - 110
1,4 - 1,5
18 - 20
Snabb 65° A 30'
30
0,8
8
Eko
120 - 130
0,8 - 0,9
12 - 13
Sköljning
11
0,1
5
Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer och mängden disk kan ändra dessa värden.
19
Innan maskinen används första gången
Se anvisningarna för varje steg:
1. Kontrollera om justeringen av vattenavhärdaren
stämmer överens med vattenhårdheten där du bor.
Ställ vid behov in vattenavhärdaren.
2. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
3. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
4. Fyll produkten med bestick, porslin och övrig disk.
5. Ställ in rätt diskprogram för typ av diskgods och
smutsgrad.
6. Fyll på rätt mängd diskmedel i diskmedelsfacket.
7. Starta diskprogrammet.
Om du använder diskmedelstabletter, se avsnittet "Användning av diskmedel och sköljmedel".
Att ställa in vattenavhärdaren
Avhärdaren avlägsnar mineraler och salter från påfyllt
vatten. Mineraler och salter kan ha negativ påverkan
på maskinens funktion.
Motsvarande skalor mäter vattenhårdheten:
• Tyska grader (dH°)
• Franska grader (°TH)
• mmol/l (millimol per liter - en internationell enhet för
vattnets hårdhetsgrad)
• Clarke-grader.
Justera vattenavhärdaren enligt hårdheten på vattnet
där du bor. Hör efter hos Vattenverket om du är osäker.
Vattenhårdhet
Inställning av vattenhårdhet
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuellt
elektroniskt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Salt behöver inte användas.
Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och
elektroniskt.
20
Manuell inställning
1
2
Ställ vattenavhärdarens
reglage i läge 1 eller 2 (se
tabell).
3. Släpp Start/Avbryt-knappen när kontrollampan för
På/Av och Start/Avbryt-lampan börjar blinka.
4. Samtidigt börjar kontrollampan för Program klart
att blinka. Antalet blinkningar visar aktuell justering.
Exempel: 5 blinkningar/paus/5 blinkningar = nivå
5.
5. Tryck på Start/Avbryt-knappen för att ändra inställningen. Varje gång du trycker på Start/Avbrytknappen övergår inställningen till efterföljande
nivå.
6. Stäng av produkten för att spara inställningen.
Om vattenavhärdaren är elektroniskt inställd på
nivå 1 är kontrollampan för salt släckt.
Elektronisk inställning
1. Håll Start/Avbryt-knappen intryckt.
2. Vrid programvredet medurs tills programmarkören
pekar mot det första diskprogrammet på kontrollpanelen.
Användning av avhärdningssalt
1
2
5
6
Det är normalt att vatten rinner över från saltbehållaren när den fylls med salt.
3
Fyll saltbehållaren med 1
liter vatten (bara första
gången).
4
21
Användning av diskmedel och sköljmedel
1
3
2
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
Sköljmedelsfacket tillsätter automatiskt sköljmedel under den sista sköljningen.
4
6
5
Användning av diskmedel
Tänk på miljön och använd inte mer än den
mängd diskmedel som behövs.
Följ diskmedeltillverkarens rekommendationer på diskmedelsförpackningen.
Gör så här för att fylla på diskmedelsfacket:
1. Tryck på knappen 2 för att öppna locket 7 till
diskmedelsfacket.
2. Lägg i diskmedel i facket 1 .
3. Om diskprogrammet har förtvätt lägger du en mindre mängd diskmedel på insidan av diskmaskinens
lucka.
4. Om du använder disktabletter, lägg tabletten i diskmedelsfacket 1 .
5. Stäng diskmedelsfacket. Tryck på locket tills det
låser fast i läge.
Olika diskmedelsmärken upplöses olika snabbt.
Vissa diskmedelstabletter har inte den bästa rengöringseffekten under korta diskprogram. Använd
långa diskprogram när du använder diskmedelstabletter för att helt avlägsna diskmedlet.
Användning av sköljmedel
När sköljmedel används kan disken torkas utan
att det blir ränder eller fläckar.
22
Gör så här för att fylla på sköljmedelsfacket:
1. Tryck på knappen 6 för att öppna locket 5 till
sköljmedelsfacket.
2. Fyll sköljmedelsfacket 3 med sköljmedel. "Max."
indikerar den maximala nivån.
3. Torka upp eventuellt utspillt sköljmedel med en
absorberande trasa så att det inte bildas för mycket
skum under nästa diskprogram.
4. Stäng sköljmedelsfacket. Tryck på locket tills det
låser fast i läge.
Justera doseringen av sköljmedel
Fabriksinställning: läge 3.
Du kan ställa in doseringen av sköljmedel mellan läge
1 (lägsta dosering) och läge 4 (högsta dosering).
Vrid sköljmedelsväljaren 4 för att öka eller minska
doseringen.
Använda kombinerade disktabletter
Dessa produkter är diskmedel med kombinerade rengörings-, skölj- och saltfunktioner. Vissa typer av tabletter kan innehålla andra ämnen.
När du använder tabletter som innehåller specialsalt
och sköljmedel behöver du inte fylla på saltbehållaren
eller sköljmedelsfacket. I detta läge förblir kontrollampan för sköljmedel tänd när produkten slås på.
1. Kontrollera om medlet du tänker använda är lämpligt för vattnets hårdhet i området där du bor. Se
tillverkarens anvisningar.
2. Välj den lägsta inställningen för vattenhårdhet och
sköljmedelsdosering.
Börja använda separat diskmedel, salt och
sköljmedel
1. Fyll på saltbehållaren och sköljmedelsfacket.
2. Ställ in vattenhårdheten på högsta nivån.
3. Kör ett diskprogram utan diskgods.
4. Justera vattenavhärdaren enligt vattenhårdheten
där du bor.
5. Justera doseringen av sköljmedel.
Att ladda bestick och porslin
Råd och tips
Använd inte diskmaskinen för att rengöra föremål som
absorberar vatten (t.ex. svampar, disktrasor).
• Gör så här innan du fyller på bestick och diskgods:
– Ta bort matrester.
– Lös upp fastbrända matrester i kokkärl.
• Gör så här när du fyller på bestick och diskgods:
– Lägg i ihåliga föremål (t.ex. koppar, glas och kokkärl) med öppningen neråt.
– Säkerställ att vatten inte samlas i kärl eller i en
djup skål.
– Se till att bestick och diskgods inte fastnar i varandra.
– Se till att glas inte vidrör andra glas.
– Lägg små föremål i bestickskorgen.
– Blanda skedar med andra bestick så att de inte
fastnar i varandra.
– Arrangera diskgodset så att vattnet når alla ytor.
• Plastföremål och teflonbehandlade kärl kan hålla
kvar vattendroppar.
• Lägg lätta föremål i överkorgen. Se till att föremålen
inte rör sig.
1
2
Använd besticksgallret. Om storleken på besticken gör att gallret inte går att använda kan du enkelt ta bort det.
1
Placera disken så att
vattnet når alla ytor.
2
Fäll upp koppställen för
långa föremål.
Inställning av överkorgens höjd.
Du kan placera överkorgen i två lägen för större flexibilitet i laddningen.
Föremålens maximala höjd i:
1
Placera serveringsfat
och stora lock längs korgens kanter.
2
överkorgen
underkorgen
Övre läget
20 cm
31 cm
Nedre läget
24 cm
27 cm
23
Gör så här för att flytta överkorgen till det övre läget:
1. Flytta ut de främre stoppanordningarna (A).
2. Dra ut korgen.
3. Placera korgen i det övre eller undre läget.
4. Sätt tillbaka de främre stoppanordningarna (A) i
utgångsläget.
1
Försiktighet Placera inte koppar på
kopphyllorna om korgen är i det övre läget.
2
Att välja och starta ett diskprogram
Välja och starta ett diskprogram utan fördröjd
start
1. Stäng luckan.
2. Välj ett diskprogram. Se avsnittet "Diskprogram".
– Kontrollampan för På/Av tänds.
3. Tryck på Start/Avbryt-knappen. Diskprogrammet
startar automatiskt.
– Start/Avbryt-knappens kontrollampa tänds.
Välja och starta ett diskprogram med fördröjd
start
1. Stäng luckan.
2. Välj ett diskprogram.
3. Tryck på knappen Fördröjd start.
– Kontrollampan för fördröjd start tänds.
4. Tryck på Start/Avbryt-knappen. Nedräkningen
startar automatiskt.
– När nedräkningen har avslutats startar diskprogrammet automatiskt och kontrollampan för fördröjd start slocknar.
Om luckan öppnas avbryts nedräkningen. När
luckan stängs fortsätter nedräkningen från den
punkt där den avbröts.
Avbryta ett diskprogram
• Öppna luckan till diskmaskinen.
– Diskprogrammet avbryts.
• Stäng luckan.
– Diskprogrammet fortsätter från den punkt där det
avbröts.
24
Avbryta ett diskprogram eller en fördröjd start
Om ett diskprogram eller en fördröjd start inte har
inletts kan du ändra inställningen.
När ett diskprogram eller en fördröjd start pågår är det
inte möjligt att ändra inställningen. Man måste avbryta
diskprogrammet eller den fördröjda starten för att göra
ett nytt val.
Avbryta ett diskprogram
1. Håll Start/Avbryt-knappen intryckt tills kontrollampan för Start/Avbryt slocknar.
2. Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett nytt diskprogram.
Avbryta fördröjd start
1. Håll Start/Avbryt-knappen intryckt tills kontrollamporna för Start/Avbryt och Fördröjd start slocknar.
2. Tryck på Start/Avbryt-knappen för att starta diskprogrammet.
När diskprogrammet är klart
•
•
1.
2.
3.
Produkten stannar automatiskt.
Kontrollampan för "Program klart" tänds.
Stäng av produkten.
Öppna luckan.
För bättre torkresultat: låt luckan stå på glänt i några minuter.
Plocka ur diskgodset
• Låt diskgodset kallna innan du plockar ur det ur maskinen. Varmt diskgods kan lätt skadas.
• Plocka först ur diskgods från den nedre korgen, sedan från den övre.
• Det kan finnas vatten på diskmaskinens sidor och i
luckan. Rostfritt stål kallnar fortare än porslin.
Underhåll och rengöring
Ta loss och rengöra filtren
Smutsiga filter försämrar diskresultatet.
1
2
Rengör filtren under rinnande vatten.
5
Montera filtersystemet.
Vrid handtaget medurs
tills det låser fast för att
låsa filtersystemet.
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna är igensatta, tar du bort smutsen med en tandpetare.
Rengöring av utvändiga ytor
4
3
Vrid handtaget ca. 1/4
Ta bort det platta filtret A
varv moturs för att ta bort från maskinens botten.
filter B och C.
Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen
med en mjuk, fuktig trasa. Använd bara neutralt rengöringsmedel. Använd inte repande produkter, skursvampar eller lösningsmedel (t.ex. aceton).
Om maskinen inte fungerar
Diskmaskinen startar inte eller stannar under diskning.
Problem
Produkten fylls
inte med vatten.
Felkod
Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Om du inte hittar någon lösning kontaktar du servicecentret.
Möjlig orsak
Tänkbar lösning
• Start/Avbryt-knappens kon- Vattenkranen är blockerad Rengör vattenkranen.
trollampa blinkar.
eller belagd med kalk.
• Kontrollampan för "Program
klart" blinkar en gång.
Vattentrycket är för lågt.
Kontakta kommunen.
Vattenkranen är stängd.
Öppna vattenkranen.
Filtret i tilloppsslangen är
igentäppt.
Rengör filtret.
25
Problem
Felkod
Möjlig orsak
Tänkbar lösning
Tilloppsslangen är inte rätt Kontrollera att anslutningansluten.
en är korrekt.
Tilloppsslangen är skadad. Kontrollera att tilloppsslangen inte har några skador.
Produkten töms
inte.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Start/Avbryt-knappens kon- Avloppsmuffen är blocketrollampa blinkar. .
rad.
• Kontrollampan för "Program
klart" blinkar två gånger.
Tömningsslangen är inte
rätt ansluten.
Kontrollera att anslutningen är korrekt.
Tömningsslangen är skadad.
Kontrollera att tömningsslangen inte har några
skador.
• Start/Avbryt-knappens kontrollampa blinkar.
• Kontrollampan för "Program
klart" blinkar tre gånger.
Programmet startar inte.
Rengör avloppsmuffen.
Stäng av vattenkranen och
kontakta servicecentret.
Luckan är öppen.
Stäng luckan.
Stickkontakten är inte isatt. Sätt i stickkontakten.
Säkring har löst ut.
Byt ut säkringen.
Fördröjd start är inställd.
Om du vill avbryta den för(Endast produkter med för- dröjda starten, se "Att välja
dröjd start.)
och starta ett diskprogram".
Slå på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta servicecentret om felet uppstår igen.
För andra felkoder som inte visas i tabellen: kontakta
servicecentret.
Nödvändig information att ange för servicecentret finns
på typskylten.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
....................
Produktnummer (PNC)
....................
Serienummer (S.N.)
....................
Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande.
Problem
Disken är inte ren.
26
Möjlig orsak
Tänkbar lösning
Valt diskprogram är inte lämpligt för Kontrollera att det valda diskprodiskgodset och smutsgraden.
grammet passar diskgodset och
smutsgraden.
Problem
Möjlig orsak
Korgarna har inte fyllts på korrekt,
vattnet nådde inte alla ytor.
Tänkbar lösning
Fyll på korgarna på rätt sätt.
Spolarmarna kan inte rotera fritt ef- Kontrollera att disken inte har platersom disken har placerats felak- cerats så att den blockerar spolartigt.
marna.
Filtren är igensatta eller felmonterade.
Kontrollera att filtren är rena och
korrekt monterade.
För lite eller inget diskmedel alls har Kontrollera att tillräckligt mycket
använts.
diskmedel används.
Kalkfläckar på diskgodset.
Saltbehållaren är tom.
Fyll på disksalt i saltbehållaren.
Felaktig justering av vattenavhärdare
Justera vattenavhärdaren.
Locket till saltbehållaren är inte
stängt ordentligt.
Kontrollera att locket till saltbehållaren är stängt ordentligt.
Det är ränder, mjölkaktiga fläckar Dosen för sköljmedel är för hög.
eller en blåaktig beläggning på glas
och porslin.
Minska sköljmedelsdoseringen.
Torkade vattendroppar på glas och Dosen för sköljmedel är för låg.
diskgods.
Öka sköljmedelsdoseringen.
Diskmedlet kan också vara orsaken.
Använd en annan typ av diskmedel.
Disken är våt.
Du har ställt in ett diskprogram utan Låt luckan till diskmaskinen stå på
torkning eller med kortare torkfas. glänt några minuter innan du plockar ur disken.
Disken är våt och glanslös.
Sköljmedelsfacket är tomt.
Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
Tekniska data
Mått
Vattentryck
Bredd
446 mm
Höjd
818 - 878 mm
Djup
565 mm
Min
0,5 bar (0,05 MPa)
Max
8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel 1)
Kallt eller varmt vatten
Kapacitet
Kuvert
max. 60 °C
9
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
27
På typskylten på insidan av diskmaskinens lucka
visas information om elanslutningar.
kraft), använd varmvattensanslutning för att minska
energiförbrukningen.
Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. bergvärme, fjärrvärme eller vind-
Installation
820-880 mm
Placera hushållsapparaten intill en vattenkran och ett
vattenavlopp.
Installera hushållsapparaten under en köksbänk eller
en bänkskiva.
Se till att urtagets mått följer de angivna måtten.
450
mm
Ångskydd
450 mm
Fäst den självhäftande
aluminiumfolien på främre delen av bänkskivan
längs hela dess bredd.
Justera hushållsapparatens höjd
1
Ta bort den justerbara
sockeln.
2
• Vrid de två framfötterna moturs om du vill
höja hushållsapparaten i framkanten.
• Om du vill höja hushållsapparaten baktill
vrider du mittskruven
moturs.
Montera hushållsapparaten under
bänkskivan eller bredvid andra enheter
Varning Montera hushållsapparaten under och
bredvid stadiga skåp- och bänkstommar för att
förhindra personskador eller skador på
hushållsapparaten.
Använd vinkeljärnen för att sätta fast
hushållsapparaten under bänkskivan eller bredvid
andra enheter.
28
Kontrollera att undersidan på den justerbara sockeln
står jämnt på marken.
Avloppsanslutning
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Sätt vinkeljärnen i spåren ovanpå hushållsapparaten.
2
Använd skruvarna (på ovansidan eller på sidan) för
att montera hushållsapparaten. Kontrollera att skruvarna är åtdragna.
Justera hushållsapparatens nivå
Med rätt nivå på hushållsapparaten kan du
stänga luckan ordentligt.
Om hushållsapparatens
nivå inte är korrekt tar
luckan emot i sidorna på
skåpet. Lossa eller dra åt
de justerbara fötterna för
att justera hushållsapparaten i höjdled.
När du har justerat nivån
på hushållsapparaten
sätter du tillbaka den justerbara sockeln på den.
1
Anslut tömningsslangen
till tvättställets muff.
3
2
4
Den förlängda tömningsslangen får inte vara längre än
2 m. Den invändiga diametern får inte vara mindre än
slangens diameter.
Ta bort plastmembranet (A) om tömningsslangen ansluts till ett tvättställs vattenlås. Om membranet inte
avlägsnas kan matrester ansamlas och täppa igen
tömningsslangens förbindning.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
29
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
30
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
. Sortera förpackÅtervinn material med symbolen
ningen i lämpligt kärl för att återvinna den.
31
www.electrolux.com
www.rosenlew-kodinkoneet.fi
117943720-00-022010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising