Electrolux | ESF45010 | User manual | Electrolux ESF45010 Brukermanual

Electrolux ESF45010 Brukermanual
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 1
bruksanvisning
Oppvaskmaskin
ESF 45010
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 2
We were thinking of you
when we made this product
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 3
velkommen til Electrolux verden electrolux 3
Velkommen til Electrolux verden.
Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Electrolux. Vi håper det
vil gi deg mye glede i årene som kommer. Electrolux ambisjon er å
tilby et bredt og variert utvalg av kvalitetsprodukter som skal gjøre
livet mer behagelig. På forsiden av denne bruksanvisningen finner
du noen eksempler på hva du kan velge i. Ta deg noen minutter til
å lese igjennom innholdet i denne bruksanvisningen, slik at du kan
dra nytte av alle fordelene med den nye maskinen din. Vi lover at
den vil gi deg enestående brukeropplevelse og gjøre hverdagen din
litt enklere. Lykke til!
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 4
4 electrolux innhold
Innhold
Informasjon om sikkerhet
5
Produktbeskrivelse
7
Betjeningspanel
8
Første gangs bruk
11
Daglig bruk
15
Oppvaskprogrammer
27
Pleie og rengjøring
29
Noe virker ikke
31
Tekniske data
34
Tips for testinstitutter
36
Installasjon
37
Innbygging
40
Miljøhensyn
42
Garanti/Kundeservice
43
Følgende symboler er brukt i denne bruksanvisningen:
Viktig informasjon som gjelder din personlige sikkerhet og informasjoner
om hvordan du kan unngå skader på apparatet.
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjoner
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 5
informasjon om sikkerhet electrolux 5
Informasjon om sikkerhet
●
For din egen sikkerhets skyld og for
å sikre korrekt bruk bør du lese
denne bruksanvisningen og dens
henvisninger og advarsler før du
installerer og bruker
oppvaskmaskinen for første gang.
For å unngå unødvendige feil og
ulykker er det viktig at du sørger for
at alle som skal bruke dette
apparatet er fortrolige med hvordan
det brukes og kjenner til
sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på
denne bruksanvisningen og pass
på at den følger med
oppvaskmaskinen hvis du selger
eller flytter den, slik at alle brukerne
får informasjon om bruk og
sikkerhet så lenge
oppvaskmaskinen benyttes.
Korrekt bruk
● Denne oppvaskmaskinen er kun
beregnet for vask av
husholdningsredskaper som tåler
vask i oppvaskmaskin.
● Ikke ha løsemidler i
oppvaskmaskinen. Dette kan
forårsake eksplosjon.
● Kniver og andre redskaper med
skarpe spisser må plasseres i
bestikkurven med spissen ned eller
legges vannrett i den øvre kurven.
● Bruk kun produkter
(oppvaskmiddel, salt og
skyllemiddel) som er beregnet for
oppvaskmaskiner.
● Unngå å åpne døren mens
apparatet er i drift, det kan
strømme ut varm damp
●
●
Ikke ta noe servise ut av
oppvaskmaskinen før
oppvasksyklusen er slutt.
Slå av maskinen og steng
vannkranen etter bruk.
Dette produktet bør kun repareres
av en autorisert servicetekniker, og
det bør kun brukes originale
reservedeler.
Generelt om sikkerhet
Oppvaskmidler for
oppvaskmaskiner kan forårsake
kjemiske brannskader i øyne,
munn og hals. Kan være livsfarlig!
Følg sikkerhetsanvisningene fra
produsenten på oppvaskmiddelets
emballasje.
● Vannet i oppvaskmaskinen må
ikke drikkes. Det kan fremdeles
være rester etter oppvaskmiddel i
maskinen.
● Pass på at døren til
oppvaskmaskinen alltid er lukket
når du ikke setter inn eller tar ut av
den. På den måten unngår du at
noen snubler over den åpne døren
og skader seg.
● Ikke sitt eller stå på den åpne
døren.
●
Barns sikkerhet
● Dette apparatet er met å brukes av
voksne. Ikke la barn få bruke
oppvaskmaskinen uten tilsyn.
● Hold all emballasje borte fra barns
rekkevidde. Det kan være fare for
kvelning.
● Oppbevar alle oppvaskmidler på et
sikkert sted utenfor barns
rekkevidde.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 6
6 electrolux informasjon om sikkerhet
●
Hold barn borte fra
oppvaskmaskinen når døren er
åpen.
Installasjon
Kontroller at oppvaskmaskinen
ikke er blitt skadet under
transporten. Du må aldri kople til
en defekt maskin. Ta kontakt med
forhandleren din hvis
oppvaskmaskinen er skadet.
● All emballasje må fjernes før bruk.
● Alt rørlegger- og elektrikerarbeid
som er nødvendig for å installere
dette apparatet må utføres av
kvalifisert person.
● Av sikkerhetsgrunner er det farlig å
endre spesifikasjonene eller prøve
å endre dette produktet på noen
måte.
● Du må aldri bruke denne
oppvaskmaskinen hvis den
elektriske strømforsyningskabelen
og vannslangene er defekte; eller
hvis betjeningspanelet,
arbeidsplaten eller sokkelområdet
er skadet, slik at innsiden av
apparatet er fritt tilgjengelig. Ta
kontakt med nærmeste
kundeservice for å unngå fare.
● Det må aldri bores i noen av
sidene på denne
oppvaskmaskinen, da hydrauliske
og elektriske komponenter kan bli
skadet.
●
Følg nøye instruksjonene i
avsnittene for tilkopling til vann
og strømnett.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 7
produktbeskrivelse electrolux 7
Produktbeskrivelse
1 Øvre kurv
2 Innstillingshjul for vannhardhet
3 Saltbeholder
4 Oppvaskmiddelbeholder
5 Skyllemiddelbeholder
6 Typesklit
7 Filtre
8 Nedre spylearm
9 Øvre spylearm
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 8
8 electrolux betjeningspanel
Betjeningspanel
1 På/Av-knapp
2 Knapper for programvalg
3 Knapp for starttidsforvalg (Delay)
4 Digitalt display
5 Indikatorlamper
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 9
betjeningspanel electrolux 9
Indikatorlamper
Program i gang
Tennes når det stilles inn et oppvaskprogram
og er tent så lenge oppvaskprogrammet varer
Slukker når oppvaskprogrammet er ferdig.
Programslutt
Tennes når et oppvaskprogram er ferdig. Den
har også tilleggsfunksjoner, som optisk varsling
om:
- innstilling av kalkfilter,
- aktivering/deaktivering av
skyllemiddelbeholderen,
- aktivering av en alarm hvis det oppstår en
feilfunksjon i oppvaskmaskinen.
3-i-1-funksjonen
Gir melding om aktivering/deaktivering av
“3-i-1-funksjonen” (se “3-i-1-funksjonen”).
Salt
Tennes når beholderen for spesialsalt er tom.
Skyllemiddel
Tennes når beholderen for skyllemiddel er tom.
Indikatorlampene for salt og
skyllemiddel er aldri tent når et
oppvaskprogram er i gang, selv om
det er nødvendig å fylle i mer salt
og/eller skyllemiddel.
Indikatorlampen for salt på
betjeningspanelet kan fortsatt være
tent i 2-6 timer etter at du har fylt i
mer salt, dersom oppvaskmaskinen
fortsatt er slått på. Hvis du bruker
salt som bruker lengre tid for å løse
seg opp, kan lampen være tent
enda lengre. Maskinens funksjon
påvirkes ikke av dette.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 10
10 electrolux betjeningspanel
Innstillingsmodus
Husk alltid at når du:
-
stiller inn kalkfilter,
aktiverer/deaktiverer
skyllemiddelbeholderen,
MÅ maskinen være i
innstillingsmodus:
●
Trykk på På/Av-knappen, ALLE
lampene på programknappene er
tent, og i det digitale displayet er
tre loddrette linjer synlige =
apparatet er i innstillingsmodus.
●
Trykk på På/Av-knappen, BARE en
lampe for en programknapp er tent,
og i det digitale displayet er én
loddrett linje synlig = siste utførte
eller valgte program er fremdeles
innstilt.
I så fall, for å gå tilbake til
innstillingsmodus, må du avbryte
programmet.
Avbryte et innstilt program eller et
program som er i gang
Trykk samtidig inn og hold inne de to
programknappene som befinner seg
over teksten Cancel, til alle lampene
på programknappene tennes, og tre
loddrette linjer kommer til syne i det
digitale displayet. Programmet er
avbrutt og oppvaskmaskinen er i
innstillingsmodus.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 11
første gangs bruk electrolux 11
Første gangs bruk
Før du bruker oppvaskmaskinen for
første gang:
● Forsikre deg om at den elektriske
tilkoplingen og vannforbindelsene
samsvarer med
installasjonsinstruksjonene
● Fjern all emballasje fra apparatets
innside
● Still inn kalkfilteret
● Hell 1 liter vann inn i
saltbeholderen og fyll i med
oppvaskmaskinsalt
● Fyll i skyllemiddelbeholderen
Hvis du vil bruke kombinerte
oppvaskmidler, som: “3-i-1”, “4-i-1”,
“5-i-1” osv... still inn funksjonen 3-i-1
(se “Funksjonen 3-i-1”.
Still inn kalkfilteret
Oppvaskmaskinen er utstyrt med et
kalkfilter som er utviklet for å fjerne
mineraler og salter fra vanntilførselen,
som ellers ville ha skadelig og
aggressiv effekt på driften av
maskinen.
Jo mer vannet inneholder av disse
mineralene og saltene, desto hardere
er vannet der du bor.
Vannhardheten måles i ekvivalente
skalaer, tyske grader (°dH), franske
grader (°TH) og mmol/l (millimol per
liter - internasjonal enhet for
vannhardhet).
Kalkfilteret bør justeres i forhold til
vannhardheten der du bor. Hos det
lokale vannverket kan du få
opplysninger om dette.
Justere innstillingen av
vannhardheten
Vannhardhet
Bruke salt
°dH
°TH
mmol/l
manuelt
elektronisk
51 - 70
43 - 50
91 - 125
76 - 90
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
2
2
nivå 10
nivå 9
ja
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivå 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivå 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivå 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivå 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivå 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivå 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivå 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
nivå 1
nei *
* ikke nødvendig med salt
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 12
12 electrolux første gangs bruk
Kalkfilteret må innstilles på begge
måter: manuelt med innstillingshjulet
for vannhardhet, og elektronisk med
noen av programknappene på
betjeningspanelet
Manuell innstilling
Oppvaskmaskinen er innstilt på
nivå 2 fra fabrikken.
1. Åpne døren til oppvaskmaskinen.
2. Fjern den nedre kurven fra
oppvaskmaskinen.
3. Drei på innstillingshjulet for
vannhardhet til posisjon 1 eller 2
(se tabell).
4. Sett den nedre kurven på plass
igjen.
Elektronisk innstilling
Oppvaskmaskinen er innstilt på
nivå 5 fra fabrikken.
Kalkfilteret kan BARE innstilles
elektronisk når 3-i-1-funksjonen er
deaktivert.
1. Trykk på På/Av-knappen.
Oppvaskmaskinen må være i
innstillingsmodus.
2. Trykk samtidig inn og hold inne
knappene 2 og 3, til lampen i
knappene 1, 2 og 3 begynner å
blinke.
3. Trykk på knapp 1, lampene i
knappene 2 og 3 slukker mens
lampen i knapp 1 fortsetter å
blinke, samtidig begynner
indikatorlampen for fasen
programslutt å blinke.
Det aktuelle nivået vises ved
antallet blink i indikatorlampen for
programslutt (se tabell).
Eksempler:
5 blink, pause, 5 blink, pause,
osv... = nivå 5
6 blink, pause, 6 blink, pause,
osv... = nivå 6
4. Trykk på funksjonsknapp 1 for å
endre nivå. Hver gang du trykker
på knappen, endres nivået. (Se
tabellen for å velge nytt nivå).
Eksempler:
Hvis aktuelt nivå er 5, når du
trykker på funksjonsknappen 1 en
gang, endres nivået til 6.
Hvis aktuelt nivå er 10, når du
trykker på funksjonsknappen 1 en
gang, endres nivået til 1.
5. Slå av oppvaskmaskinen ved å
trykke på På/Av-knappen for å
lagre valget.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 13
første gangs bruk electrolux 13
Fylle i oppvaskmaskinsalt
Bruk kun salt som er spesielt beregnet
for bruk i oppvaskmaskiner.
Alle andre typer salt som ikke er
spesielt beregnet for bruk i
oppvaskmaskiner, særlig bordsalt, vil
ødelegge kalkfilteret.
Salt må bare fylles i like før det skal
kjøres et komplett oppvaskprogram.
Dette vil forhindre at saltkorn eller
saltvann som eventuelt ble sølt, blir
liggende igjen i bunnen av
oppvaskmaskinen over tid. Dette kan
forårsake korrosjonsskader.
Fylle i:
1. Åpne døren, fjern den nedre
kurven og skru av hetten på
saltbeholderen ved å dreie den mot
viserne.
2. Hell 1 liter vann inn i beholderen
(dette er bare nødvendig den
første gangen du fyller i salt).
3. Bruk den vedlagte trakten, hell i
salt til beholderen er full.
4. Sett hetten tilbake på plass og
pass på at det ikke er rester etter
salt i gjengene eller på tetningene.
5. Sett hetten på igjen ved å skru den
med viserne til den stopper med et
klikk.
Det er ikke farlig at det renner ut vann
fra enheten når du fyller i salt, dette er
helt normalt.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 14
14 electrolux første gangs bruk
Fylle i skyllemiddel
Skyllemiddelet sørger for at serviset
tørker godt og ikke får flekker eller
striper under tørking.
Skyllemiddelet porsjoneres automatisk
i klarskyllingsfasen.
1. Åpne beholderen ved å trykke på
utløserknappen (A).
2. Tilsett skyllemiddel i beholderen.
Maksimumsnivået for påfylling
vises med “maks”.
I forhold til det ferdige tørkeresultatet,
juster doseringen av skyllemiddel med
den 6-trinns justeringsbryteren
(posisjon 1 er minste dosering,
posisjon 6 er største dosering).
Doseringsmengden er innstilt på
posisjon 4 fra fabrikken.
Øk doseringen hvis det er vanndråper
eller kalkflekker på serviset etter
oppvask.
Reduser den hvis det er klebrige, hvite
striper på serviset eller blålig belegg
på glass eller knivblader.
3. Pass på at lokket er skikkelig igjen
etter hver ifylling.
Beholderen rommer ca 110 ml
skyllemiddel som er tilstrekkelig for
mellom 16 og 40 oppvasksykluser,
avhengig av doseringsinnstillingen.
Tørk bort med alt skyllemiddel som
ble sølt under påfylling, for å unngå
for mye skumdannelse under neste
gangs oppvask.
Bruk kun skyllemidler av kjente
merker, som er beregnet for
oppvaskmaskin.
Fyll aldri i andre stoffer enn
skyllemiddel i
skyllemiddelbeholderen (f.eks.
annet oppvaskmiddel eller flytende
oppvaskmiddel). Dette kan ødelegge
maskinen.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 15
daglig bruk electrolux 15
Daglig bruk
●
●
●
●
●
Kontroller om det er nødvendig å
fylle i mer oppvaskmaskinsalt eller
skyllemiddel
Sett inn bestikk og servise i
oppvaskmaskinen.
Fyll i oppvaskmiddel.
Velg et oppvaskprogram som
passer for bestikket og serviset.
Start oppvaskprogrammet.
Sette inn bestikk og servise
Svamper, husholdningstekstiler og alle
andre gjenstander som kan absorbere
vann, må ikke vaskes i
oppvaskmaskinen.
●
Før du setter serviset inn i
oppvaskmaskinen, bør du:
- Fjerne alle matrester.
- Bløtgjøre rester av fastbrent mat
●
Når du setter servise og bestikk
inn i oppvaskmaskinen, husk:
- Serviset og bestikket må ikke
hindre spylearmene i å rotere .
- Sett inn hule gjenstander, som
kopper, glass, panner osv. med
åpningen ned, slik at vannet
ikke kan samle seg i beholdere
eller fordypninger.
- Tallerkner og bestikk må ikke
ligge inn i hverandre eller dekke
hverandre til.
- For å unngå skader på glass, må
de ikke berøre hverandre.
- Legg små gjenstander i
bestikkurven.
●
Plastredskaper og panner med
teflonbelegg har en tendens til å
samle vanndråper; disse
gjenstandene tørker ikke så godt
som porselen eller redskaper av
stål.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 16
16 electrolux daglig bruk
Følgende redskapers og servises egnethet for vask i oppvaskmaskin
ikke egnet:
- Bestikk med skaft av tre, horn, porselen eller
perlemor.
- Plastredskaper som ikke er
varmebestandige.
- Eldre bestikk med limte deler som ikke er
varmebestandige.
- Limte bestikkredskaper eller servisedeler.
- Redskaper av tinn eller kopper.
- Glass av blykrystall.
- Redskaper av stål som kan ruste.
- Trebrett.
- Redskaper som er fremstilt av syntetiske
fibre.
er begrenset egnet:
- Servise av steingods må kun vaskes i
oppvaskmaskinen dersom produsenten har
merket dette som egnet for oppvaskmaskin.
- Glaserte mønstre kan blekne hvis serviset
vaskes hyppig i oppvaskmaskinen.
- Deler av sølv og aluminium har en tendens til
å misfarges under vask i oppvaskmaskin:
Rester av f.eks. eggehvite, eggeplomme og
sennep kan ofte forårsake flekker og
misfarging på sølv. Derfor bør sølvbestikk
skylles øyeblikkelig for matrester, særlig hvis
det ikke skal vaskes med en gang etter bruk.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 17
daglig bruk electrolux 17
Åpne døren og trekk ut kurvene for å
sette inn serviset.
Nedre kurv
Den nedre kurven er utformet for å
romme kokekar, lokk, serveringsfat,
salatboller, bestikk osv.
Serveringsfat og store lokk bør
plasseres langs ytterkanten av kurven,
pass på at spylearmene kan rotere
fritt.
De to rekkene med tallerkenholdere
kan senkes for å gjøre det enklere å
plassere kokekar, panner og boller.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 18
18 electrolux daglig bruk
Bestikkurven
Kniver med lange blader som er
plassert med bladet opp, kan være
lette å skade seg på.
Lange og/eller skarpe
bestikkredskaper, som kokkekniver,
må plasseres vannrett i den øvre
kurven.
Vær forsiktig når du setter inn eller
tar ut skarpe redskaper, som kniver.
For gjøre det enklere å sette inn i
bestikkurven, anbefaler vi at du
senker håndtaket på bestikkurven
(fig.2).
fig. 2
Gafler og skjeer bør plasseres i den
uttakbare bestikkurven med skaftet
ned, og kniver med skaftet opp (fig.1).
fig. 1
For best resultat anbefaler vi at du
bruker bestikkristen.
Hvis bestikkets størrelse og lengde
ikke tillater bruk av risten, er det lett å
brette den til side (fig. 3).
fig. 3
Hvis skaftene stikker ut gjennom
bunnen i kurven og blokkerer den
nedre spylearmen, settes bestikket inn
med skaftet opp.
Bland skjeer med andre bestikkdeler
for å hindre at de legger seg i
hverandre.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 19
daglig bruk electrolux 19
Øvre kurv
Den øvre kurven er utformet for
tallerkner (dessertskåler, tefat,
middagstallerkner opptil 24 cm i
diameter), salatskåler, kopper og
glass.
Plasser gjenstandene på og under
kopphyllene, og slik at vannet kan nå
frem til alle overflatene.
Glass med lang stett kan plasseres
opp-ned i kopphyllene.
For lange gjenstander kan
kopphyllene brettes oppover.
Lette redskaper (plastboller osv.) må
plasseres i den øvre kurven, og slik at
de ikke kan bevege seg.
Før du stenger døren, pass på at
spylearmene kan rotere fritt.
Før du stenger døren, pass på at
spylearmene kan rotere fritt.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 20
20 electrolux daglig bruk
Justere høyden på den øvre kurven
Hvis du vil vaske særlig store fat, kan du plassere dem i den nedre kurven etter
at du har flyttet den øvre kurven til en høyere posisjon.
Maksimal høyde på serviset i:
øvre kurv
nedre kurv
med den øvre kurven hevet
20 cm
31 cm
med den øvre kurven senket
24 cm
27 cm
Gjør som følger for å flytte kurven
til høyere posisjon:
1. Trekk ut kurven til den stopper.
2. Løft begge sider forsiktig oppover
til mekanismen griper i og kurven
er stabil.
Du må aldri løfte eller senke kurven
bare på den ene siden
Når kurven er i den øverste
posisjonen, kan du ikke bruke
kopphyllene.
Lukk alltid døren når du har satt inn i
oppvaskmaskinen. En åpen dør kan
representere fare.
Gjør som følger for å senke kurven
til opprinnelig posisjon:
1. Trekk ut kurven til den stopper.
2. Løft begge sider forsiktig oppover
og la så mekanismen falle
langsomt ned igjen, hold tak i den.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 21
daglig bruk electrolux 21
Bruk av oppvaskmidler
Bruk kun oppvaskmidler som er
spesielt produsert for bruk i
oppvaskmaskiner.
Ta hensyn til produsentens
anbefalinger på emballasjen
angående doseringsmengde og
oppbevaring.
20 = omlag 20 g med
oppvaskmiddel
30 = omlag 30 g med
oppvaskmiddel
3. Alle programmer med forvask må
tilføres en ekstra dosering av
oppvaskmiddel (5/10 g) som må
tilsettes i kammeret for
oppvaskmiddel til forvask (2). Dette
oppvaskmiddelet vil begynne å
virke under forvaskfasen.
Hvis du bruker
oppvaskmiddeltabletter; plasser
tabletten i kammer (1)
Ikke bruk mer enn korrekt mengde
oppvaskmiddel, så bidrar du til å
redusere forurensningen.
Fylle i oppvaskmiddel
1. Åpne lokket.
4. Lukk lokket og trykk det ned til det
låser seg på plass.
2. Fyll oppvaskmiddelbeholderen (1)
med oppvaskmiddel. Markeringen
viser doseringsmengden:
1
2
Oppvaskmiddeltabletter
Oppvaskmiddeltabletter fra ulike
produsenter løser seg opp forskjellig.
Dette innebærer at noen typer
oppvaskmiddeltabletter ikke vil
oppnå sin fulle rengjøringsvirkning i
løpet av korte oppvaskprogrammer.
Derfor bør du bruke lengre
oppvaskprogrammer når du bruker
oppvaskmiddeltabletter for å sikre at
alle rester etter oppvaskmiddel blir
fjernet.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 22
22 electrolux daglig bruk
“3-i-1-funksjonen”
Dette apparatet er utstyrt med “3-i-1funksjonen”, som gjør at du kan bruke
“3-i-1”-kombinerte
oppvaskmiddeltabletter.
Dette er oppvaskmidler som
kombinerer funksjonene rengjøring,
klarskylling og salt. De kan også
inneholde andre ulike pleiemidler,
avhengig av hvilken type tabletter du
velger (“3-i-1”, “4-i-1”, “5-i-1” osv...)
Kontroller om disse midlene er egnet
for vannhardheten der du bor. Les
anvisningene fra produsenten.
Denne funksjonen kan du velge
sammen med alle
oppvaskprogrammene.
Når du velger denne funksjonen, vil
tilsetting av skyllemiddel og salt fra
beholderne automatisk deaktiveres,
samtidig er indikatorlampene for salt
og skyllemiddel også deaktivert.
Velg "3-i-1-funksjonen" før du stiller
inn et oppvaskprogram.
Når du har valgt denne funksjonen
(indikatorlampen tennes), vil den også
være aktivert for de etterfølgende
oppvaskprogrammene.
Hvis du bruker "3-i-1"-funksjonen, kan
syklusvarigheten bli endret.
Når programmet er startet, kan “3-i-1funksjonen” IKKE endres mer. Hvis du
vil slå av “3-i-1-funksjonen”, må du
avbryte programmet du har stilt inn,
og deretter deaktivere “3-i-1funksjonen”.
I så fall må du stille inn et
oppvaskprogram (og eventuelle
tilleggsfunksjoner) på nytt.
Aktivere/deaktivere 3-i-1funksjonen
Trykk samtidig på de to knappene
som befinner seg over teksten 3 in 1,
til indikatorlampen til “3-i-1”-symbolet
tennes. Dette betyr at funksjonen er
aktivert.
For å deaktivere funksjonen, trykk på
de samme knappene en gang til til
indikatorlampen til “3-i-1”-symbolet
slukker.
Hvis tørkeresultatet ikke er
tilfredsstillende, forslår vi at du:
1. Fyller mer skyllemiddel i
skyllemiddelbeholderen.
2. Aktiverer skyllemiddelbeholderen.
3. Stiller inn skyllemiddeldoseringen
til posisjon 2.
●
Aktivering/deaktivering av
skyllemiddelbeholderen er bare
mulig når "3-i-1 funksjonen" er
aktivert.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 23
daglig bruk electrolux 23
Aktivering/deaktivering av
skyllemiddelbeholderen
1. Trykk på På/Av-knappen.
Oppvaskmaskinen må være i
innstillingsmodus.
2. Trykk samtidig på knappene 2 og
3, til indikatorlampene for
knappene 1, 2, og 3 begynner å
blinke.
3. Trykk på knapp 2,
indikatorlampene for knappene 1
og 3 slukker, mens indikatorlampen
for knapp 2 fortsetter å blinke.
4. For å aktivere
skyllemiddelbeholderen, trykk på
knapp 2 på nytt, indikatorlampen
for programslutt tennes og viser
at skyllemiddelbeholderen er
aktivert.
5. Slå av oppvaskmaskinen ved å
trykke på På/Av-knappen for å
lagre valget.
6. For å deaktivere
skyllemiddelbeholderen igjen, følg
instruksjonene over, til
indikatorlampen for programslutt
slukker.
Hvis du vil gå tilbake til å bruke det
vanlige oppvaskmiddelsystemet,
anbefaler vi at du:
1. Deaktiverer 3-i-1-funksjonen.
2. Fyller i saltbeholderen og
skyllemiddelbeholderen igjen.
3. Justerer vannhardhetens
innstillinger til høyeste innstilling
og gjennomfører 1 normalt
oppvaskprogram med tom
oppvaskmaskin.
4. Justerer innstillingen av
vannhardheten i samsvar med
vannhardheten der du bor.
5. Justerer skyllemiddeldoseringen.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 24
24 electrolux daglig bruk
Velge og starte et oppvaskprogram
Velg oppvaskprogram og
starttidsforvalg med døren litt på
gløtt. Programmet eller
nedtellingen vil starte først når du
lukker døren. Inntil du lukker døren,
kan du endre innstillingene du har
gjort.
1. Kontroller at kurvene er fylt på
riktig måte og at spylearmene kan
rotere fritt
2. Kontroller om vannkranen er åpen
3. Trykk på På/Av-knappen.
Oppvaskmaskinen må være i
innstillingsmodus.
4. Trykk på knappen til det
programmet du vil bruke (se
tabellen over
“Oppvaskprogrammer”).
Indikatorlampen til det programmet
du har valgt, tennes.
I det digitale displayet vises 3
loddrette linjer.
Indikatorlampen til løpende
program tennes.
Lukk døren til oppvaskmaskinen,
programmet starter automatisk.
Indikatorlampen til løpende
program forblir tent.
I det digitale displayet vises bare 1
loddrett linje, som er synlig så
lenge oppvaskprogrammet varer.
Stille inn og starte et
oppvaskprogram med
“starttidsforvalg”
1. Når du har valgt et
oppvaskprogram, trykk på knappen
for starttidsforvalg (Delay), til
timeantallet for stattidsforvalget
kommer til syne i det digitale
displayet. Du kan stille inn
starttidsforvalget fra 1 til 9 timer.
2. Lukk døren til oppvaskmaskinen,
nedtellingen starter automatisk.
Tallet i displayet blinker ikke lenger,
men lyser nå konstant.
3. Det telles ned med trinn på 1 time
4. Hvis døren åpnes, vil dette ikke
avbryte eller endre nedtellingen.
5. Når starttidsforvalget er utløpt,
starter oppvaskprogrammet
automatisk.
Hvis funksjonen Starttidsforvalg er
valgt, er indikatorlampen for
løpende program slukket. Når
nedtellingen av starttidsforvalget er
ute, vil oppvaskprogrammet starte
automatisk, og indikatorlampen for
løpende program er tent.
Du kan også velge
oppvaskprogram eller stille inn
starttidsforvalg når døren er lukket.
Husk at i så fall har du KUN 3
sekunder på deg til å velge et
annet oppvaskprogram eller stille
inn starttidsforvalg når du har
trykket på en oppvaskprogramknapp. Deretter vil det valgte
programmet starte automatisk.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 25
daglig bruk electrolux 25
Avbryte "starttidsforvalg"
● Hvis du vil avbryte et
starttidsforvalg som er aktivert, må
du nullstille oppvaskmaskinen.
● Trykk samtidig inn og hold inne de
to programknappene som befinner
seg over teksten Cancel, til alle
lampene i programknappene
tennes.
●
Hvis du avbryter et starttidsforvalg,
avbryter du samtidig det innstilte
oppvaskprogrammet. I så fall må
du stille inn oppvaskprogrammet
igjen.
Stopp eller avbryt et
oppvaskprogram som er i gang
KUN hvis dette er absolutt
nødvendig.
OBS! Det kan strømme ut varm
damp når du åpner døren. Vær
forsiktig når du åpner døren.
Stoppe et oppvaskprogram som er i
gang:
● Åpne døren til oppvaskmaskinen;
programmet stopper. Lukk døren
igjen; programmet fortsetter fra der
det ble stoppet.
●
Trykk på På/Av-knappen, alle
indikatorlamper slukker. Trykk på
På/Av-knappen på nytt;
programmet fortsetter fra der det
ble stoppet.
Avbryte et oppvaskprogram som er
i gang
● Trykk samtidig inn og hold inne de
to programknappene som befinner
seg over teksten Cancel, til alle
lampene i programknappene
tennes og 3 loddrette linjer kommer
til syne i det digitale displayet.
Oppvaskprogrammet er nå avbrutt.
● Hvis du vil velge et nytt
oppvaskprogram, se etter at det er
oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen.
Oppvaskprogramslutt
● Oppvaskmaskinen stopper
automatisk og indikatorlampen for
løpende program slukker.
● Indikatorlampen for programslutt
er tent.
● Indikatorlampen for det
programmet som nettopp ble
avsluttet, vil fortsatt være tent.
● Det digitale displayet slår seg av.
1. Slå av oppvaskmaskinen ved å
trykk på På/Av-knappen.
2. Åpne døren til oppvaskmaskinen,
la den stå litt på gløtt og vent noen
minutter før du tar ut serviset; på
denne måten vil serviset kjølne og
tørkeresultatet være bedre.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 26
26 electrolux daglig bruk
Ta ut av oppvaskmaskinen
● Varmt servise er ømfintlig mot støt.
La derfor serviset avkjøle seg før
du tar det ut av oppvaskmaskinen.
● Tøm den nedre kurven først, og
deretter den øvre; da forhindrer du
at vann drypper fra den øvre
kurven og ned på serviset i den
nedre.
● Det kan være vann på sidene og
på døren til oppvaskmaskinen,
fordi det rustfrie stålet gradvis blir
kaldere enn serviset.
Når oppvaskprogrammet er ferdig,
anbefaler vi at du trekker ut
støpselet og stenger vannkranen.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 27
oppvaskprogrammer electrolux 27
Oppvaskprogrammer
Programmer
Grad av
smuss
Type
oppvask
Programbeskrivelse
Meget
skittent
Intensiv
Servise,
bestikk,
gryter og
panner
Forvask
Hovedvask opptil 70°C
2 mellomskyll
Klarskylling
Tørking
Auto
Normalt
skitten
Servise,
bestikk,
gryter og
panner
Forvask
Hovedvask opptil 50°C eller 65°C
2 mellomskyll
Klarskylling
Tørking
Servise og
bestikk
Hovedvask opptil 60°C
Klarskylling
Normalt
skitten
Servise og
bestikk
Forvask
Hovedvask opptil 50°C
1 mellomskyll
Klarskylling
Tørking
Normalt
skitten
Ømfintlig
porselen,
servise og
glasstøy
Hovedvask opptil 45°C
1 mellomskyll
Klarskylling
Tørking
Lett skitten
Hurtig
Øko
Glass
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 28
28 electrolux oppvaskprogrammer
Informasjon om
oppvaskprogrammer
Oppvaskprogrammet “Auto”
Under oppvaskprogrammet “Auto”
fastsettes det hvor skittent serviset er
utfra hvor grumset vannet er.
Hvis oppvaskmaskinen er halvfull og
serviset er lett skittent, vil
programfasene “forvask”, “hovedvask”
og “skyll” være kortere og
vannforbruket mindre.
Hvis oppvaskmaskinen er full og
serviset er meget skittent, vil
programfasene “forvask”, “hovedvask”
og “skyll” være lengre og
vannforbruket høyere.
Derfor kan programmets varighet
samt forbruket av vann og energi
variere innenfor det som er oppgitt
under “Auto”-programmene.
I løpet av “Auto”-programmet justeres
dessuten temperaturen på vannet i
hovedvasken automatisk mellom 50°C
og 65°C, avhengig av hvor skittent
serviset er.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 29
pleie og rengjøring electrolux 29
Pleie og rengjøring
Rengjøre filtrene
Filtrene må kontrolleres og rengjøres
med jevne mellomrom. Skitne filtre
reduserer vaskeresultatet.
Før du rengjør filtrene, husk å slå
av oppvaskmaskinen.
4. Grip grovfilteret (A) i håndtaket
med hullet og fjern det fra
mikrofilteret (B).
5. Rengjør alle filtrene grundig under
rennende vann.
6. Løft flatfilteret ut av bunnen i
oppvaskmaskinen og rengjør
begge overflatene grundig.
1. Åpne døren, ta ut den nedre
kurven.
2. Oppvaskmaskinens filtersystem
omfatter et grovfilter (A), et
mikrofilter (B) og et flatfilter. Frigjør
filtersystemet med håndtaket på
mikrofilteret, og fjern det.
7. Sett flatfilteret tilbake i bunne av
oppvaskmaskinen, og pass på at
det sitter på plass som det skal.
8. Plasser grovfilteret (A) inn i
mikrofilteret (B) og press dem
sammen.
3. Drei håndtaket omlag 1/4
omdreininger mot viserne, og ta
det ut.
9. Sett filterkombinasjonen på plass
igjen og lås den ved å dreie
håndtaket med viserne til det
stopper. Under denne
arbeidsprosessen, pass på at
flatfilteret ikke stikker frem over
bunnen i oppvaskmaskinen.
Oppvaskmaskinen må aldri brukes
uten filtre.
Feil innsetting eller tilpasning av
filtrene fører til dårlig vaskeresultat.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 30
30 electrolux pleie og rengjøring
Du må ALDRI prøve å fjerne den
øvre spylearmen.
Hvis matrester blokkerer hullene i den
øvre spylearmen, kan du fjerne disse
med en tynn trepinne.
Lengre perioder uten bruk
Hvis du ikke skal bruke
oppvaskmaskinen din over en lengre
periode, anbefales det at du:
1. Trekker ut støpselet og stenger
vannkranen.
2. Lar døren stå på gløtt for å hindre
at det ev. danner seg ubehagelig
lukt.
3. Holder maskinen ren innvendig.
Forholdsregler ved frost
Unngå å sette oppvaskmaskinen på et
sted der temperaturen er under 0°C.
Hvis dette ikke kan unngås, tøm
maskinen, steng døren, kople fra
vanninntaksslangen og tøm den.
Utvendig rengjøring
Rengjør de utvendige overflatene på
oppvaskmaskinen og
betjeningspanelet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel
ved behov. Du må aldri bruke
skurende vaskemidler, skuresvamper
eller løsemidler (aceton, trikloroetylen
osv...).
Sørg for at tetningslistene rundt døren
og beholderne for oppvaskmiddel og
skyllemiddel rengjøres regelmessig
med en fuktig klut.
Vi anbefaler å kjøre et
oppvaskprogram på 65°C med
oppvaskmiddel uten servise hver 3.
måned.
Flytte oppvaskmaskinen
Hvis du må flytte oppvaskmaskinen
(flytte til annen bolig osv....):
1. Trekk ut støpselet.
2. Steng vannkranen.
3. Fjern vanninntaksslanger og tøm
slangene.
4. Trekk oppvaskmaskinen ut
sammen med slangene.
Ikke vipp maskinen under transport.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 31
noe virker ikke electrolux 31
Noe virker ikke
Oppvaskmaskinen vil ikke starte eller stopper under drift.
Visse problemer skyldes manglende, grunnleggende vedlikehold eller at noe er
oversett. Dette kan løses ved hjelp av henvisningene som er gitt i denne
oversikten, uten at du må tilkalle servicetekniker.
Slå av oppvaskmaskinen, åpne døren og følg forslagene under for å rette feilen.
Feilkode
Feilfunksjon
●
indikatorlampen for Oppvaskmaskinen
tar ikke inn vann
det programmet
som er i gang,
blinker vedvarende
●
1 blink i
programslutt
indikatorlampen
●
indikatorlampen for Oppvaskmaskinen
det programmet
tømmer ikke
som er i gang,
blinker vedvarende
●
2 blink i
programslutt
indikatorlampen
●
indikatorlampen for Vannbeskyttelsessystemet er aktivert
det programmet
som er i gang,
blinker vedvarende
●
3 blink i
programslutt
indikatorlampen
Mulig årsak
Løsning
●
Vannkranen er
blokkert eller full
av kalk
●
Rengjør
vannkranen
●
Vannkranen er
stengt
●
Åpne vannkranen
●
Filteret (hvis utstyrt)
i den gjengede
overgangen på
vanninntaksslangen
er blokkert
●
Rengjør filteret i
overgangen
●
Vanninntaksslangen
er ikke lagt korrekt
eller ligger i klem
eller er bøyd
●
Kontroller avløps
slangens
forbindelser
●
Avløpsrøret på
vasken er blokkert
●
Rengjør
avløpsrøret på
vasken
●
Vannavløpsslangen
er ikke lagt korrekt
eller ligger i klem
eller er bøyd
●
Kontroller
vannavløpsslangens
forbindelser
●
Steng vannkranen
og ta kontakt med
serviceavdelingen
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 32
32 electrolux noe virker ikke
Feilkode
Feilfunksjon
Programmet
starter ikke
Når du har utført alle disse
kontrollene; Lukk døren til
oppvaskmaskinen og slå på
apparatet. Trykk på knappen for det
oppvaskprogrammet som var i gang
før feilen oppsto. Programmet
fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Hvis feilfunksjonen eller feilkoden
opptrer igjen, ta kontakt med
kundeservice.
For andre feilkoder som ikke er
beskrevet i tabellen over, ta kontakt
med kundeservice.
For at du alltid skal ha disse numrene
for hånden, anbefaler vi at du noterer
dem her:
Mod. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mulig årsak
Løsning
●
Døren til
oppvaskmaskinen er
ikke skikkelig lukket
●
Lukk døren
●
Støpselet er ikke
satt i
●
Sett inn støpselet
●
Sikringen er gått i
husets
sikringsboks
●
Skift sikring
●
Starttidsforvalg er
innstilt
●
Hvis serviset skal
vaskes med en
gang, avbryt
starttidsforvalget
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 33
noe virker ikke electrolux 33
Hvis vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende
Serviset er ikke rent
Serviset er vått og matt
Det er striper, melkeaktige
flekker eller blålig belegg
på glass og servise
Vanndråper har tørket på
glass og servise
●
Det ble valgt feil oppvaskprogram.
●
Serviset er plassert slik at vannet ikke når frem til alle
overflatene. Kurvene må ikke overfylles.
●
Spylearmene roterer ikke fritt på grunn av feil
plassering av serviset.
●
Filtrene i bunnen av oppvaskmaskinen er skitne eller
sitter ikke korrekt.
●
Det ble brukt for lite eller ikke noe oppvaskmiddel.
●
Hvis det er kalkflekker på serviset; saltbeholderen er
tom eller kalkfilteret er innstilt på feil nivå.
●
Avløpsslangens forbindelser er ikke som de skal.
●
Saltbeholderens lokk er ikke skikkelig lukket.
●
Det ble ikke brukt skyllemiddel.
●
Skyllemiddelbeholderen er tom.
●
Reduser skyllemiddeldoseringen.
●
Øk skyllemiddeldoseringen.
●
Det kan være oppvaskmiddelet som er årsaken. Ta
kontakt med oppvaskmiddelprodusentens kundetelefon.
Hvis problemet vedvarer etter alle
disse kontrollene, ta kontakt med
nærmeste serviceavdeling.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 34
34 electrolux tekniske data
Tekniske data
Dimensjoner
Bredde
45 cm
Høyde
81,8 - 87,8 cm
Dybde
60,5 cm
Elektrisk
tilkoplingsspenning Totaleffekt - Sikring
På typeskiltet på kanten innenfor døren til
oppvaskmaskinen finner du informasjoner om
elektrisk tilkopling
Vanntilførselstrykk
Minimum
Maksimum
Kapasitet
Maks. vekt
Støynivå
Med forbehold om endringer
0,05 MPa
0,8 MPa
9 kuverter
35 kg
49 dB (A)
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 35
tekniske data electrolux 35
Forbruksverdier
Programmer
Programvarighet
(i minutter)
Energiforbruk
(i kWh)
Vannforbruk
(i liter)
Intensiv
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Auto
80 - 105
0,8 - 1,2
12 - 21
Hurtig
25 - 30
0,7 - 0,8
7-8
160
0,8
13
55 - 65
0,6 - 0,7
11 - 12
Øko
(Testprogram for
testinstitutter)
Glass
Forbruksverdiene er ment å være
en veiledning og er avhengige av
vannets trykk og temperatur og
også av variasjoner i
strømforsyningen og mengde
servise.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 36
36 electrolux tips for testinstitutter
Tips for testinstitutter
Test i samsvar med EN 60704 må
utføres med helt fullt apparat og med
bruk av testprogrammet (se
“Forbruksverdier”).
Test i samsvar med EN 50242 må
utføres når saltbeholderen og
skyllemiddelbeholderen er fylt med
henholdsvis salt og skyllemiddel og
ved å bruke testprogrammet (se
“Forbruksverdier”).
Full mengde: 9 standardkuverter
Mengde oppvaskmiddel som trengs:
5 g + 20 g (type B)
Innstilling av skyllemiddel:
posisjon 4 (type III)
Innrydding i øvre kurv
uten mindre skåler og
salatskåler
Innrydding i øvre kurv
med mindre skåler og
salatskåler
Plassering i bestikkurv
Plassering i nedre kurv
Kopphyllene: posisjon A
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 37
installasjon electrolux 37
Installasjon
Alt rørleggings- og/eller elektrisk
arbeid som er nødvendig for å
installere dette apparatet må
utføres av kvalifisert person.
Fjern all emballasje før
oppvaskmaskinen plasseres der den
skal være.
Hvis mulig, plasser oppvaskmaskinen
ved siden av en vannkran og et avløp.
Det trengs ikke flere åpninger for
ventilasjon av oppvaskmaskinen, men
kun slik at slangene for vanninntak og
vannavløp samt at nettkabelen passer
gjennom.
Oppvaskmaskinen er utstyrt med
justerbare føtter som kan brukes for å
tilpasse høyden.
Under samtlige arbeider som
innebærer tilgang til innvendige
komponenter, skal oppvaskmaskinen
være koplet fra strømnettet.
Når maskinen settes på plass, pass
på at vanninntaksslangen,
vannavløpsslangen og
strømforsyningskabelen ikke kommer i
klem eller bøyes.
Feste de tilsluttende enhetene
Oppvaskmaskinen må sikres mot at
den kan vippe.
Pass på at arbeidsbenken den er
plassert under er skikkelig festet til en
solid struktur (tilsluttende
kjøkkenmøbler, vegg).
Vanntilførselsforbindelser
Denne oppvaskmaskinen kan
forsynes med enten varmt (maks. 60°)
eller kaldt vann. Likevel anbefaler vi at
du kopler til kald vanntilførsel.
Tilførsel med varmt vann er ikke alltid
effektivt for meget skittent servise,
siden det varme vannet forkorter
oppvaskprogrammet vesentlig.
Til selve forbindelsen er
koplingsmutteren som er tilpasset til
maskinens tilførselsslange utformet
for å kunne skrues inn på et 3/4”
gjenget rørstykke eller til en spesiell
hurtigkoplingskran med trykklås.
Vanntrykket må ligge innenfor de
grensene som er oppført i “Tekniske
spesifikasjoner”. Hos det lokale
vannverket vil du få opplysninger om
gjennomsnittlig vanntrykk der du bor.
Vanninntaksslangen må ikke knekkes,
klemmes eller sammenvikles når den
forbindes.
Oppvaskmaskinen omfatter inntaksog avløpsslanger, som kan snus enten
til venstre eller til høyre for å tilpasses
installasjonen ved hjelp av
låsemutteren. Låsemutteren må sitte
korrekt for å unngå vannlekkasjer.
(OBS! IKKE alle
oppvaskmaskinmodellene er utstyrt
med inntaks- og avløpsslanger med
låsemutter. I så fall er denne
innretningen ikke tilgjengelig).
Hvis oppvaskmaskinen koples til nye
rør eller rør som ikke har vært brukt
på en stund, bør du la vannet renne
noen minutter, før du kopler til
inntaksslangen.
IKKE bruk forbindelsesslanger
som har vært brukt til et gammelt
apparat tidligere.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 38
38 electrolux installasjon
Dette apparatet er utstyrt med
sikkerhetsfunksjoner som hindrer at
det brukte vannet i oppvaskmaskinen
returnerer til drikkevannsystemet.
Dette apparatet samsvarer med
gjeldende VVS-bestemmelser.
Forbindelse av vannavløpsslangen
Avløpsslangens ende kan forbindes
på følgende måter:
1. Til vaskens avløpsrør, sikre den til
undersiden av arbeidsflaten. Dette
vil forhindre at avløpsvann fra
vasken renner inn i maskinen.
2. Til et fastmontert avløpsrør med
ventil, minimum indre diameter
4 cm.
Avløpsforbindelsen må være på en
høyde mellom 30 cm (minimum) og
100 cm (maksimum) fra
oppvaskmaskinens nedre kant.
Avløpsslangen kan vende enten mot
høyre eller mot venstre på
oppvaskmaskinen
Pass på at slangen ikke ligger i bøy
eller er klemt, da dette kan forsinke
eller redusere avløpet av vannet.
Proppen i vasken må ikke være isatt
når oppvaskmaskinen tømmer, da
dette kan forårsake at vannet presses
tilbake til maskinen.
Hvis du bruker en forlengelse på
avløpsslangen, må denne ikke være
lenger enn 2 meter og den indre
diameteren ikke være mindre enn for
slangen som fulgte med maskinen.
På samme måte må den indre
diameteren på koplinger som brukes
for tilkopling til avløpet ikke være
mindre enn diameteren på slangen
som følger med.
Våre apparater er utstyrt med en
sikkerhetsinnretning som beskytter
mot at det brukte vannet kan renne
tilbake til maskinen igjen.
Hvis røret på vasken din har en
innebygget “antireturventil”, kan dette
føre til at oppvaskmaskinen din ikke
tømmer som den skal. Derfor
anbefaler vi at du fjerner den.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 39
installasjon electrolux 39
Elektrisk tilkopling
Sikkerhetsforskriftene krever at
apparatet jordes. Produsenten
overtar intet ansvar dersom
sikkerhetsanvisningene over ikke
ble fulgt.
Før apparatet brukes for første
gang, pass på at opplysningene om
nominell spenning og
strømforsyning som er oppgitt på
typeplaten samsvarer med det som
gjelder for det stedet der
oppvaskmaskinen skal installeres.
Nominell sikring finner du også på
typeplaten.
Sett alltid støpselet inn i en
støtsikker stikkontakt som er
korrekt montert.
Flerveisplugger, konnektorer og
forlengelseskabler må ikke brukes.
Dette kan føre til brannfare på
grunn av overoppheting.
Om nødvendig, få skiftet
kabelsystemet og stikkontaktene i
huset. I fall den elektriske kabelen
må skiftes, ta kontakt med
nærmeste serviceavdeling.
Det må være mulig å nå støpselet
etter at apparatet er installert.
Trekk aldri støpselet ut etter
kabelen. Trekk alltid i selve
støpselet.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 40
40 electrolux inbygging
Innbygging
Denne oppvaskmaskinen er utformet
for å passe innunder en kjøkkenbenk
eller en arbeidsplate.
Det er svært viktig at nisjemålene som
er oppført i illustrasjonen blir fulgt.
Det er ikke nødvendig med ytterligere
åpninger for ventilasjon av
oppvaskmaskinen, men kun for å la
vanninntaks- og avløpsslangene samt
den elektriske nettkabelen passere
gjennom.
Høyden på nisjen der
oppvaskmaskinen skal installeres kan
variere mellom 820 og 880 mm fra
gulvet, siden oppvaskmaskinen kan
tilpasses med justerbare føtter (maks.
60 mm).
La det være igjen en avstand på 2 mm
mellom toppen av oppvaskmaskinen
og undersiden av kjøkkenbenken.
Justering av høyden på maskinen
Høyden justeres på følgende måte:
1. Skru bena foran på maskinen opp
eller ned.
2. Foten bak kan justeres ved å skru
justeringsskruen midt på
frontplaten mot venstre eller høyre.
For å komme til høydejusteringen,
må sokkeldekselet fjernes ved å
skru ut dets to festeskruer fra hull
nr. 2.
3. Sett sokkeldekselet på plas igjen.
Sørg for at det er justert helt ned til
gulvet.
a) Ved justering av høyden opp
med maks. 40mm: Fest
sokkeldekselet ved å skru inn
festskruene igjen i hull nr. 2.
b) Ved justering av høyden opp
med mellom 40 og 60mm:
Sokkeldekselet skal i dette
tilfelle festes med skruer i hull
nr. 3. Etter å ha fjernet de
skruene som allerede sitter i
hull nr. 3, fester du
sokkeldekselet ved å skru disse
skruene på plass igjen. De
opprinnelige festeskruene som
satt i hull nr. 2 vil dermed ikke
lenger benyttes.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 41
inbygging electrolux 41
For åkomme til justeringsskruen for
foten bak, må sokkeldekselet fjernes.
Dette gjøres ved å skru ut de 2
skruene som holder dekselet. Etter
justeringen av foten bak settes
sokkeldekselet på plass igjen (se også
avsnittet om "Vatring").
Det er viktig at maskinen blir plassert
helt vannrett, slik at døren kan lukkes
helt tett til. Hvis maskinene ikke
plasseres helt vannrett, vil ikke døren
passe til stopperne på hver side.
Dersom ikke døren lukker seg
sskikkelig, skrus maskinens justerbare
ben opp eller ned inntil maskinen står
helt vannrett.
Feste de tilsluttende enhetene
Sikre oppvaskmaskinen ved å skru
den godt til på plass under benken
eller til skapet ved siden av. Bruk de
vedlagte vinkelbrakettene som passer
inn i slissene øverst på
oppvaskmaskinen (se fig.).
Fest maskinen i posisjon (oppe eller
på siden) med de vedlagte skruene
(3,5 x 16 mm).
Stram til skruene slik at
oppvaskmaskinen ikke kan tippe
forover og forårsake skader når døren
åpnes og maskinen fylles.
Tilpasse dampbeskyttelsen
Fest den selvklebende
beskyttelsesfolien langs hele bredden
på arbeidsbenkens frontdel.
450 mm
II54
II85
Oppvaskmaskinen må festes til
undersiden av arbeidsplaten eller til
tilsluttende møbler med de vedlagte
brakettene.
Hvis dette ikke blir gjort, kan det
føre til personskader eller
materielle skader.
Det må ikke under noen
omstendigheter bores hull gjennom
sidene på oppvaskmaskinen, da
dette kan skade de hydrauliske
komponentene.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 42
42 electrolux miljøhensyn
Miljøhensyn
Emballasjemateriale
Emballasjen er miljøvennlig og kan
gjenvinnes. Deler av plast er merket
med f.eks. >PE<, >PS< osv. Kast
emballasjen i korrekt avfallsbeholder
hos kommunens
avfallsinnsamlingsstasjon.
Når et apparat ikke lenger er i bruk:
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Skjær av kabelen og støpselet og
kast det.
- Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer
at barn kan sperre seg inne i
maskinen og sette livet deres i
fare.
Gammelt apparat
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot
bringes til et mottak for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge
de negative konsekvenser for miljø og
helse som gal håndtering kan
medføre.
For nærmere informasjon om
resirkulering av dette produktet,
vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 43
garanti/kundeservice electrolux 43
Garanti/Kundeservice
Service
Ved behov for service på ditt produkt,
bør du kontakte din lokale forhandler
for å få opplysninger om vår lokale
reparatør.
Du kan også besøke vår
internettadresse www.electrolux.no
der du finner frem til din nærmeste
reparatør eller ringe 815 30 222 for
opplysninger vedrørende dette.
Service og reservedeler
Husk alltid å oppgi modellbetegnelse,
produktnummer, serienummer og
kjøpsdato ved bestilling av service
eller reservedeler. Dette finner du på
dataskiltet på produktet og som kan
være lurt og skrive opp nedenfor.
Husk at kjøpsbevis må fremvises til
servicemann ved en eventuell
reklamasjon.
Modell betegnelse . . . . . . . . . . . . . . .
Produktnummer . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjøpsdato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reservedeler
Som forbruker kan du bestille deler
hos E-Service Oslo AS på:
Telefon: 22 72 58 30
Fax: 22 72 58 80
Internett: post@e-serviceoslo.no
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er
underlagt Lov om forbrukerkjøp.
Dersom det inntreffer feil eller mangler
som omfattes av loven innen lovens
frister, utbedres dette uten
omkostninger for deg. Feil eller skader
som oppstår, som er brukerbetinget
eller ligger utenfor leverandørens
kontroll, omfattes ikke av loven. En
reparasjon vil da normalt belastes
bruker.
All service/reparasjon skal utføres av
serviceverksteder godkjent av
leverandør. Inngrep/reparasjoner skal
kun utføres av fagperson og i henhold
til gjeldende forskrifter.
Ved næringskjøp mellom to
profesjonelle parter gjelder egne
bestemmelser i hht. NEL’s leveringsbetingelser og Lov om kjøp.
Leverandør:
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf. 81530222
E-mail: eha@electrolux.no
Internett: www.electrolux.no
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 44
44 electrolux garanti/kundeservice
Europeisk Garanti
Dette apparatet er dekket av garantien
fra Electrolux i alle de landene som er
oppført på baksiden av denne
håndboken for den tidsperioden som
er spesifisert i apparatets garanti eller
ellers gjennom kjøpsloven. Hvis du
flytter fra et av disse landene til et
annet land som er oppført på listen
nedenfor, vil apparatets garanti flytte
sammen med deg, forutsatt at
følgende betingelser overholdes:
●
Apparatets garanti starter fra den
dato du først kjøpte apparatet, som
bekreftes ved fremleggelse av
gyldig kjøpsdokument, som
utstedes av den som solgte deg
apparatet.
●
Apparatets garanti gjelder for
samme periode og i samme
utstrekning for arbeid og deler for
denne spesifikke modellen eller
typen apparat, som er i handelen i
det nye landet du bor i.
●
Apparatets garanti gjelder
personlig for den som opprinnelig
kjøpte apparatet og kan ikke
overdras til annen bruker.
●
Apparatet installeres og brukes i
overensstemmelse med
instruksjonene som er utstedt av
Electrolux og må kun brukes i
vanlig husholdning, dvs. må ikke
brukes til kommersielle formal.
●
Apparatet installeres i
overensstemmelse med alle
relevante forskrifter som gjelder i
det nye landet du bor i.
Bestemmelsene i denne europeiske
garantien har ingen innflytelse på de
rettighetene du innrømmes gjennom
loven.
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 45
garanti/kundeservice electrolux 45
www.electrolux.com
Albania
Belgique/België/Belgien
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
Deutschland
Eesti
España
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
Great Britain
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 27 80 609
Verki˜ 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
Romania
Schweiz/Suisse/Svizzera
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2, 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco Q 35 - 2774 - 518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
Sverige
+35 8 26 22 33 00
+46 (0)771 76 76 76
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabafl› caddesi no : 35 Taksim Istanbul
–ÓÒÒˡ
+7 495 9377837
129090 ÃÓÒÍ‚‡, ŒÎËÏÔËÈÒÍËÈ ÔÓÒÔÂÍÚ,
16 ¡÷ ÑŒÎËÏÔËÍî
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 46
46 electrolux
Notater
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
Pagina 47
117997 75/1no
28-06-2006
11:35
www.electrolux.com
www.electrolux.no
117997 75/1-00-28062006
Pagina 48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising