Electrolux | ESF45055WR | User manual | Electrolux ESF45055WR Manuali i perdoruesit

Electrolux ESF45055WR Manuali i perdoruesit
udhëzimet për përdorim
Enëlarëse
ESF 45055
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Bëhuni edhe ju pjesë e botëkuptimit tonë në
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
Të dhëna për sigurinë
Përshkrim i produktit
Paneli I kontrollit
Përdorimi i pajisjes
Vendosja e zbutësit të ujit
Përdorimi I kripës në enëlarëse
Përdorimi I detergjentit dhe shpëlarësit
2
5
5
7
7
8
9
Funksioni I shumëfishtë
9
Mbushja e enëlarëses me takëme dhe enë
10
Përzgjedhja dhe startimi I një programi larës
10
Programet e larjes
11
Kujdesi dhe pastrimi
12
Si të veprojmë nëse…
13
Të dhëna teknike
16
Probleme që lidhen me mjedisin
16
Instalimi
16
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit, lexojeni
me kujdes këtë manual:
• Për sigurinë tuaj dhe për sigurinë e
pronës suaj.
• Për të mbrojtur mjedisin.
• Për funksionimin e saktë të pajisjes.
Këto udhëzime mbajini gjithnjë së bashku
me pajisjen edhe kur e lëvizni ose ia jepni
pajisjen dikujt tjetër.
Prodhuesi nuk është përgjegjës nëse një
instalim ose përdorim i pasaktë shkakton
dëmtim.
Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
• Mos lejoni persona me ndjeshmëri fizike
të reduktuar, funksione mendore të
reduktuara ose mungesë përvoje dhe
njohurish, përfshi këtu edhe fëmijët, që ta
përdorin këtë pajisje. Këta njerëz duhet të
mbikëqyren ose të udhëzohen për
përdorimin e pajisjes nga personi
përgjegjës për sigurinë e tyre.
• Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u
siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit
larg fëmijëve. Ekziston rreziku i mbytjes
ose lëndimit.
• Mbajini të gjithë detergjentet në një vend
të sigurt. Mos i lini fëmijët që të prekin
detergjentet.
• Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg
enëlarëses, gjatë kohës që dera e saj
është e hapur.
Siguria e përgjithshme
• Mos ia ndryshoni specifikimet kësaj
pajisjeje. Ekziston rreziku i lëndimit të
personave dhe i dëmtimit të pajisjes.
• Zbatoni udhëzimet e sigurisë të dhëna
nga prodhuesi i detergjentit për të
parandaluar djegiet e syve, gojës dhe
fytit.
• Mos e pini ujin nga pajisja. Në pajisje
mund të ketë mbetje copash detergjenti.
• Mos e mbani derën të hapur të
pambikëqyrur. Kjo bëhet për të
parandaluar lëndimet dhe rrëzimin mbi
derën e hapur.
• Mos u ulni ose mos peshoni mbi derën e
hapur.
Përdorimi
• Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak. Mos e përdorni pajisjen për
qëllime të tjera me qëllim që të
parandaloni lëndimet ndaj njerëzve dhe
dëmtimet ndaj pajisjes.
• Përdoreni pajisjen vetëm për të larë
aksesorët e përshtatshëm për larje në
enëlarëse.
• Mos vendosni produkte të ndezshme ose
sende të lagura me produkte të
electrolux 3
•
•
•
•
•
•
•
•
ndezshme brenda, pranë ose mbi pajisje.
Rrezik shpërthimi ose zjarri.
Vendosini thikat dhe artikujt e tjerë me
majë të mprehtë në koshin e takëmeve,
me majat e drejtuara poshtë. Përndryshe,
vendosini horizontalisht në koshin e
sipërm ose në koshin e thikave. (Jo të
gjitha modelet kanë kosh thikash).
Përdorni vetëm produkte të specifikuara
për enëlarëset (detergjent, kripë,
shpëlarës).
Kripërat që nuk janë të specifikuara për
enëlarëse mund të dëmtojnë zbutësin e
ujit.
Mbusheni pajisjen me kripë përpara së të
filloni një program larjeje. Kripa e mbetur
në pajisje mund të shkaktojë gërryerje
ose mund të shpojë fundin e pajisjes.
Mos e mbushni kurrë shpërndarësin e
shpëlarësit me produkte të tjera përveç
shpëlarësit (me agjentë pastrues për
enëlarësen, me detergjent të lëngshëm).
Kjo mund të shkaktojë dëmtime në
pajisje.
Sigurohuni që krahët spërkatës të mund
të lëvizin lirisht përpara se të filloni një
program larjeje.
Pajisja mund të lëshojë avull të nxehtë kur
hapni derën gjatë kohës që pajisja është
në punë. Ka rrezik djegieje të lëkurës.
Mos i hiqni enët nga pajisja derisa të
përfundojë programi i larjes.
Kujdesi dhe pastrimi
• Përpara se të pastroni pajisjen,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni spinën nga
priza.
• Mos përdorni produkte që marrin flakë
ose produkte që mund të shkaktojnë
gërryerje.
• Mos e përdorni pajisjen pa filtrat.
Sigurohuni që instalimi i filtrave është i
saktë. Instalimi i pasaktë i tyre shkakton
rezultate të pakënaqshme të larjes dhe
dëmtim të pajisjes.
• Mos përdorni ujë me spërkatje ose avull
për të pastruar pajisjen. Rrezik goditjeje
elektrike dhe dëmtimi të pajisjes.
Instalimi
• Sigurohuni që pajisja të mos jetë e
dëmtuar. Mos e instaloni apo lidhni
•
•
•
•
pajisjen në rrjet po të jetë dëmtuar, por
kontaktoni shitësin.
Hiqni të gjithë ambalazhin përpara se ta
instaloni dhe përdorni enëlarësen.
Vetëm një person i kualifikuar mund të
kryejë instalimet elektrike, instalimet
hidraulike dhe instalimin e pajisjes. Kjo
bëhet për të parandaluar rrezikun e
dëmtimeve në strukturë ose lëndimet.
Sigurohuni që spina të mos jetë në prizë
gjatë instalimit.
Mos hapni vrima në skajet anësore të
pajisjes për të parandaluar dëmtimin në
pjesët hidraulike dhe pjesët elektrike.
Parandalim i formimit të brymës
• Mos e montoni pajisjen në vende me
temperaturë nën 0°C.
• Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për
dëmtim për shkak të ngricës.
Lidhja e ujit
• Përdorni zorra të reja për të lidhur pajisjen
te furnizimi me ujë. Mos përdorni zorra të
përdorura.
• Mos e lidhni pajisjen me tuba të rinj apo
tuba të papërdorur për një kohë të gjatë.
Lëreni ujin të rrjedhë për disa minuta, më
pas lidhni zorrën e furnizimit me ujë.
• Bëni kujdes të mos shtypni ose të
shkaktoni dëmtime të zorrës së ujit kur
instaloni pajisjen.
• Sigurohuni që dadot bashkuese të ujit të
jenë shtrënguar fort për të shmangur
rrjedhje të ujit.
• Herën e parë që përdorni pajisjen,
sigurohuni që zorrët të mos kenë rrjedhje
uji.
• Zorra e hyrjes së ujit ka një valvul sigurie
dhe një veshje të dyfishtë me një kabllo të
brendshme. Ka presion brenda zorrës së
ujit vetëm kur në të rrjedh ujë. Nëse ka
një rrjedhje në zorrën e hyrjes së ujit,
valvula e sigurisë e ndërpret rrjedhën e
ujit.
– Bëni kujdes kur lidhni zorrën e hyrjes
së ujit:
– Mos e futni në ujë zorrën e hyrjes së
ujit ose valvulën e sigurisë.
– Nëse zorra e furnizimit me ujë ose
valvula e sigurisë janë dëmtuar,
hiqeni nga priza menjëherë spinën
kryesore.
4 electrolux
– Kontaktoni qendrën e shërbimit që
të zëvendësojë zorrën e hyrjes së ujit
me valvul sigurie.
Paralajmërim Tension i
rrezikshëm.
Lidhja elektrike
• Pajisja duhet tokëzuar.
• Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë me
karakteristikat e rrjetit elektrik.
• Përdorni gjithmonë një prizë që ofron
mbrojtje ndaj goditjeve elektrike, të
instaluar si duhet.
• Mos përdorni spina me shumë hyrje dhe
kabllo zgjatuese. Ka rrezik zjarri.
• Mos e zëvendësoni ose ndërroni kabllon
elektrike. Lidhuni me qendrën e
shërbimit.
• Bëni kujdes të mos shtypni ose të
shkaktoni dëmtime të spinës dhe kabllos
kryesore elektrike mbrapa pajisjes.
• Sigurohuni që spina të jetë e arritshme
pas montimit të pajisjes.
• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr spinën nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e kapur
nga spina.
Qendra e shërbimit
• Vetëm një person i kualifikuar mund të
riparojë ose punojë me pajisjen. Lidhuni
me qendrën e shërbimit.
• Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.
Për ta hedhur pajisjen
• Për të parandaluar rrezikun e lëndimeve
ose dëmtimeve:
– Shkëputeni spinën e pajisjes nga priza
e rrjetit elektrik.
– Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni.
– Hiqni rrezen e derës. Kjo bëhet për të
mos lejuar që fëmijët apo kafshët
shtëpiake të mbyllen brenda pajisjes.
Ekziston rreziku i asfiksimit.
– Hidheni pajisjen në qendrën vendore
për hedhjen e mbeturinave.
Paralajmërim Detergjentët e
enëlarëses janë të rrezikshëm dhe
mund të shkaktojnë gërryerje!
• Nëse ndodh ndonjë aksident me
këto detergjente, kontaktoni
menjëherë me një mjek.
• Nëse në gojë futet detergjent,
kontaktoni menjëherë me një mjek.
• Nëse detergjenti hyn në sy,
kontaktoni menjëherë një mjek dhe
pastrojini sytë me ujë.
• Mbajini detergjentet e enëlarëses në
një vend të sigurt ku nuk mund t'i
kapin fëmijët.
• Mos e mbani derën e pajisjes hapur
kur ka detergjent në shpërndarësin e
detergjentit.
• Mbusheni shpërndarësin e
detergjentit vetëm përpara se të
filloni një program larjeje.
electrolux 5
PËRSHKRIM I PRODUKTIT
10
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Koshi i sipërm
Rregulluesi i fortësisë së ujit
Kutia e kripës
Kutia e detergjentit
Shpërndarësi i shpëlarësit
6
7
8
9
10
Etiketa e parametrave
Filtrat
Krahu spërkatës i poshtëm
Krahu spërkatës i sipërm
Pjesa e sipërme
PANELI I KONTROLLIT
3
2
1
8
7
4
6
5
6 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
8
Butoni On/off (ndezje/fikje)
Shënuesi i programit
Treguesit
Ekrani
Butoni Start
Butoni Delay
Butoni Multitab
Çelësi i programeve
Treguesit
Treguesi i fazës së larjes dhe shpëlarjes. Ndizet kur faza e larjes ose faza e
shpëlarjes është në punë.
Treguesi i fazës së tharjes. Ndizet kur është në funksionim faza e tharjes.
Treguesi i shpëlarësit. Ndizet kur është nevoja të mbushet shpërndarësi i
shpëlarësit. 1)
Treguesi i kripës. Ndizet kur duhet mbushur mbajtësja e kripës. 1)
Edhe pasi të keni mbushur mbajtësen, treguesi i kripës mund mbetet e ndezur
për disa orë. Kjo nuk ndikon negativisht në procesin e punës së pajisjes.
Treguesi i funksionit të shumëfishtë. Ndizet kur aktivizoni funksionin.
1) Kur mbajtësja e kripës dhe/ose shpërndarësi i shpëlarësit janë bosh, treguesit përkatës nuk do të ndizen gjatë
procesit të programit të larjes.
Butoni On/off (ndezje/fikje)
Shtypeni këtë buton për të aktivizuar ose
çaktivizuar funksionin e shumëfishtë.
Dhjetë minuta pas përfundimit të programit
të larjes, funksioni Auto Off e çaktivizon
automatikisht pajisjen. Kjo ndihmon për të
kursyer energji.
Ekrani
Në ekran shfaqet:
• Përshtatja elektronike e nivelit të zbutësit
të ujit
• Aktivizimi dhe çaktivizimi i folesë së
shpëlarësit (vetëm me funksionin multitab
të aktivizuar)
• Koha e një programi larjeje
• Koha e mbetur deri në përfundim të
programit të larjes
• Përfundimi i një programi larjeje (në ekran
do të shfaqet një zero)
• Koha e fillimin të shtyrjes së programit
• Kodet e alarmit.
Butoni Start
Shtypni këtë buton për të filluar:
• Programin e larjes
• Numërimin mbrapsht të shtyrjes së
programit.
Butoni Delay
Shtypeni këtë buton vazhdimisht për të
shtyrë fillimin e programit të larjes nga 1 në
24 orë.
Butoni Multitab
Shtypeni këtë buton për të aktivizuar ose
çaktivizuar funksionin e shumëfishtë
(referojuni 'Funksioni i shumëfishtë').
Çelësi i programeve
Për të vendosur një program larjeje,
drejtojeni shënuesin e programit që është
në çelës, me një program larjeje. Referojuni
kapitullit "Programet e larjes".
Kur aktivizoni pajisjen, çelësi i programit
është i drejtuar me programin e fundit
të vendosur të larjes.
Modaliteti i përzgjedhjes
Pajisja duhet të jetë në modalitetin e
përzgjedhjes për këto procese:
• Për të vendosur një program larjeje.
• Për të vendosur shtyrjen e një programi.
• Për të përshtatur në mënyrë elektronike
nivelin e zbutësit të ujit.
• Për të aktivizuar ose çaktivizuar
shpërndarësin e shpëlarësit (vetëm kur
funksioni i shumëfishtë është i ndezur).
electrolux 7
Aktivizojeni pajisjen. Pajisja është në
modalitetin e përzgjedhjes, kur:
• Koha e programit të fundit të larjes të
vendosur pulson në ekran.
• Treguesi i fazës së programit të larjes
ndizet.
• Vetëm treguesi i një faze ndizet.
– Është e nevojshme të anuloni
programin ose shtyrjen e programit për
t’u kthyer te modaliteti i përzgjedhjes.
Referojuni kapitullit "Përzgjedhja dhe
startimi i një programi larës".
Aktivizojeni pajisjen. Pajisja nuk është
në modalitetin e përzgjedhjes, kur:
• Koha e programit të larjes ose e shtyrjes
së programit nuk pulson në ekran.
PËRDORIMI I PAJISJES
1. Sigurohuni që niveli i vendosur i zbutësit
të ujit të përkojë me fortësinë e ujit në
zonën tuaj. Nëse jo, përshtatni zbutësin
e ujit.
2. Mbusheni folenë e kripës me kripë për
enëlarëse.
3. Mbushni folenë shpërndarëse të
shpëlarësit me ndihmësin për
shpëlarjen.
4. Mbusheni enëlarësen me takëme dhe
enë.
5. Përzgjidhni programin e duhur të larjes
sipas llojit të ngarkesës dhe të ndotjes.
6. Mbusheni folenë shpërndarëse të
detergjentit me sasinë e duhur të
detergjentit.
7. Niseni programin e larjes.
Nëse përdorni tableta detergjenti të
kombinuara ('3 në 1', '4 në 1', '5 në
1'), përdorni funksionin e shumëfishtë
(referojuni kapitullit 'Funksioni i
shumëfishtë').
VENDOSJA E ZBUTËSIT TË UJIT
Zbutësi i ujit heq mineralet dhe kripërat nga
uji i furnizuar. Këto minerale dhe kripëra
mund të dëmtojnë pajisjen.
Përshtateni nivelin e zbutësit të ujit nëse ai
nuk përkon me fortësinë e ujit në zonën
tuaj.
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për informacion mbi fortësinë e
furnizimit tuaj me ujë.
Përshtatja e
fortësisë së ujit
Fortësia e ujit
Sistemi gjerman
(°dH)
Sistemi francez
(TH°)
mmol/l
Gradë
Clarke
mënyrë
manuale
mënyr
ë
elektro
nike
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
2
1)
9
2
1)
8
7
6
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
1)
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
8 electrolux
Përshtatja e
fortësisë së ujit
Fortësia e ujit
Sistemi gjerman
(°dH)
Sistemi francez
(TH°)
mmol/l
Gradë
Clarke
mënyrë
manuale
mënyr
ë
elektro
nike
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Pozicioni nga fabrika.
2) Mos përdorni kripë në këtë nivel.
Duhet të përshtatni zbutësin e ujit në
mënyrë manuale dhe elektronike.
Përshtatja manuale
Rrotullojeni përshtatësin e fortësisë së ujit
në pozicionin 1 ose 2 (referojuni tabelës).
Rregullimi elektronik
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Sigurohuni që pajisja të jetë në
modalitetin e përzgjedhjes.
3. Rrotulloni çelësin e programit në drejtim
të akrepave të orës derisa në ekran të
shfaqen dy vija horizontale të statusit.
4. Shtypni dhe mbani shtypur butonin
Multitab dhe butonin Delay në të njëjtën
,
dhe
të
kohë derisa treguesit
pulsojnë.
5. Lironi butonin Multitab dhe butonin
Delay.
6. Shtypni butonin Multitab,
• Treguesit
dhe
fiken.
• Treguesi
vazhdon të pulsojë.
• Në ekran shfaqet përzgjedhja e
= niveli
zbutësit të ujit (shembull:
5).
7. Shtypni butonin Multitab vazhdimisht
për të ndryshuar cilësimin.
8. Çaktivizoni pajisjen për të konfirmuar.
Nëse zbutësi i ujit është cilësuar në
mënyrë elektronike në nivelin 1,
treguesi i kripës qëndron fikur.
PËRDORIMI I KRIPËS NË ENËLARËSE
Si ta mbushim kutinë e kripës:
1. Rrotulloni kapakun në drejtim të kundërt
të akrepave të orës dhe hapni kutinë e
kripës.
2. Mbusheni kutinë e kripës me 1 litër ujë
(vetëm herën e parë që e mbushni me
kripë).
3. Përdorni hinkën për të mbushur kutinë e
kripës me kripë.
4. Hiqni kripën rreth hapjes së mbajtësit të
kripës.
5. Rrotullojeni kapakun në drejtim të
akrepave të orës për të mbyllur kutinë e
kripës.
Është normale që uji të derdhet nga
kutia e kripës kur shtoni në të kripën.
electrolux 9
PËRDORIMI I DETERGJENTIT DHE SHPËLARËSIT
1
3
2
30
4
MA X
+
3 2
Përdorimi I lëndës shpëlarëse
-
1
20
Përdorni programet e gjata të larjes kur
përdorni tableta detergjentesh. Këto
nuk mund të shpërbëhen plotësisht me
programet e shkurtra të larjes dhe
mund të ulin rezultatet e larjes.
4
Shpëlarësi mundëson tharjen e enëve
pa shenja dhe njolla.
Shpërndarësi i shpëlarësit shton
automatikisht shpëlarës gjatë fazës së
shpëlarjes së fundit.
7
6
5
Përdorimi i detergjentit
Për të ndihmuar mjedisin, mos përdorni
më shumë detergjent sesa sasia e
caktuar.
Ndiqni rekomandimet e prodhuesit të
detergjentit në ambalazhin e
detergjentit.
Si ta mbushim kutinë e detergjentit:
1. Shtypni butonin e lirimit 2 për të hapur
kapakun 7 e shpërndarësit të
detergjentit.
2. Vendoseni detergjentin në shpërndarës
1 .
3. Nëse programi i larjes ka një fazë
paralarjeje, vendosni një sasi të vogël
detergjenti në pjesën e brendshme të
derës së pajisjes.
4. Nëse përdorni tableta detergjenti,
vendoseni tabletën e detergjentit në
folenë e detergjentit 1 .
5. Mbylleni shpërndarësin e detergjentit.
Shtypeni kapakun derisa të mbërthehet
në pozicion.
Ndiqni këto hapa për të mbushur
shpërndarësin e shpëlarësit:
1. Shtypni butonin e lirimit 6 për të hapur
kapakun 5 e shpërndarësit të
shpëlarësit.
2. Mbushni shpërndarësin e shpëlarësit 3
me shpëlarës. Shenja "max" tregon
nivelin maksimal.
3. Hiqni shpëlarësin e derdhur me një
leckë thithëse për të parandaluar
formimin e shkumës gjatë programit të
larjes.
4. Mbyllni shpërndarësin e shpëlarësit.
Shtypeni kapakun derisa të mbërthehet
në pozicion.
Përshtatja e dozimit të shpëlarësit
Përzgjedhja nga fabrika: pozicioni 3.
Ju mund të zgjidhni dozimin e shpëlarësit
midis pozicionit 1 (dozimi më i ulët) dhe
pozicionit 4 (dozimi më i lartë).
Rrotulloni përzgjedhësin e shpëlarësit 4
për të rritur ose për të ulur dozën.
FUNKSIONI I SHUMËFISHTË
Funksioni i shumëfishtë përdoret me
tabletat e kombinuara të detergjentit.
Këto tableta përmbajnë agjentë si
detergjent, shpëlarës dhe kripë
enëlarësesh. Disa lloje tabletash mund të
përmbajnë agjentë të tjerë.
Sigurohuni që këto tableta të jenë të
përshtatshme për fortësinë e ujit në zonën
tuaj (referojuni udhëzimeve për paketimin e
produkteve).
Funksioni i shumëfishtë çaktivizon
shpërndarjen e shpëlarësit dhe të kripës.
10 electrolux
Funksioni i shumëfishtë çaktivizon treguesit
e kripës dhe shpëlarësit.
Nëse zgjidhni funksionin e shumëfishtë,
programet mund të zgjatin më shumë.
Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin e
shumëfishtë përpara fillimit të një
programi larjeje Nuk mund të aktivizoni
ose çaktivizoni funksionin e
shumëfishtë gjatë procesit të një
programi.
Aktivizoni funksionin e shumëfishtë
• Shtypni butonin Multitab, ndizet treguesi i
funksionit të shumëfishtë. Funksioni është
aktivizuar.
– Kur aktivizoni funksionin e shumëfishtë,
ky qëndron i aktivizuar derisa ta
çaktivizoni ju.
Çaktivizimi i funksionit të shumëfishtë
dhe përdorimi veçmas i detergjentit,
kripës dhe shpëlarësit
1. Shtypni butonin Multitab, treguesi i
shumëfishtë fiket. Funksioni është
çaktivizuar.
2. Mbushni mbajtësin e kripës dhe folenë e
shpëlarësit.
3. Vendoseni fortësinë e ujit në nivelin më
të lartë.
4. Nisni një program larjeje pa enë brenda.
5. Kur programi i larjes të përfundojë,
përshtateni zbutësin e ujit sipas fortësisë
së ujit në zonën tuaj.
6. Përshtatni sasinë e shpëlarësit
MBUSHJA E ENËLARËSES ME TAKËME DHE ENË
Referojuni broshurës "Shembuj të
ngarkesave RealLife".
Udhëzime dhe këshilla
• Mos fusni në pajisje artikuj që thithin ujë
(sfungjerë, lecka për pastrim).
• Hiqni ushqimet e mbetura nga enët.
• Zbutini ushqimet e djegura të mbetura
mbi artikuj.
• Futini enët e thella (filxhanët, gotat dhe
tenxheret) me pjesën e hapur të drejtuar
për poshtë.
• Sigurohuni që uji të mos mblidhet në enë
ose në tasa.
• Sigurohuni që takëmet dhe enët të mos
ngjiten bashkë.
• Sigurohuni që gotat të mos prekin njëratjetrën.
• Vendosni artikujt e vegjël në koshin e
takëmeve.
• Lugët përziejini me takëme të tjera për të
mos lejuar që të ngjiten me njëra-tjetrën.
• Kur fusni artikuj në kosh, sigurohuni që uji
t'i prekë të gjitha sipërfaqet.
• Vendosni artikujt e lehtë në koshin e
sipërm. Sigurohuni që artikujt të mos
lëvizin.
• Pikat e ujit mund të grumbullohen mbi
artikujt plastikë dhe tiganët që nuk
ngjisin.
PËRZGJEDHJA DHE STARTIMI I NJË PROGRAMI LARËS
Nisja e programit të larjes pa shtyrje të
tij
1. Mbylleni derën e pajisjes.
2. Aktivizojeni pajisjen.
3. Sigurohuni që pajisja të jetë në
modalitetin e përzgjedhjes.
4. Zgjidhni një programi larjeje.
• Koha e programit pulson në ekran.
• Treguesi i fazës së programit të
përcaktuar të larjes ndizet.
5. Shtypni butonin Start dhe programet e
larjes do të fillojnë automatikisht.
• Treguesit e fazës fiken por treguesi i
fazës në funksionim qëndron i ndezur.
Fillimi i programit të larjes me shtyrjen
e programit
1. Mbylleni derën e pajisjes.
2. Aktivizojeni pajisjen.
3. Sigurohuni që pajisja të jetë në
modalitetin e përzgjedhjes.
4. Zgjidhni një programi larjeje.
5. Shtypni butonin Delay vazhdimisht
derisa ekrani të tregojë kohën e shtyrjes
së programit.
• Koha e fillimit të shtyrjes së programit
pulson në ekran.
6. Shtypni butonin Start dhe numërimi
mbrapsht fillon automatikisht.
electrolux 11
• Koha e shtyrjes së vonuar nuk pulson
më në ekran.
• Treguesi i fazës së programit të larjes
të përcaktuar fiket.
Kur të përfundojë numërimi mbrapsht,
programi i larjes fillon automatikisht.
• Treguesi i fazës në funksionim ndizet.
Hapja e derës shkakton ndërprerjen e
numërimit mbrapsht. Kur e mbyllni
derën, numërimi mbrapsht vazhdon
nga pika kur u ndërpre.
Anulimi i shtyrjes së programit
Numërimi mbrapsht nuk po funksionon
1. Shtypni butonin Delay vazhdimisht
derisa:
• Ekrani të tregojë kohën e programit të
larjes.
• Treguesit e fazës ndizen.
2. Shtypni butonin Start për të filluar
programin e larjes.
Numërimi mbrapsht po funksionon
1. Shtypni butonin Delay vazhdimisht
derisa:
• Ekrani të tregojë kohën e programit të
larjes.
• Treguesit e fazës ndizen.
• Programi i larjes fillon automatikisht.
Ndërprerja e programit të larjes
• Hapni derën e enëlarëses.
– Programi i larjes ndalon.
• Mbylleni derën e pajisjes.
– Programi i larjes vazhdon nga pika ku u
ndërpre.
Për të ndryshuar përzgjedhjen ndërkohë që
programi i larjes është në punë, nevojitet të
anulohet programi.
• Në të njëjtën kohë shtypni dhe mbani
shtypur butonin Multitab dhe butonin
Delay derisa:
– Koha e programit të larjes pulson në
ekran.
– Treguesi i fazës së programit të larjes
ndizet.
Sigurohuni që të ketë detergjent në
folenë e detergjentit përpara se të filloni
një program të ri larjeje.
Përfundimi i programit të larjes
Kur programi i larjes ka përfunduar, ekrani
tregon një zero dhe treguesi i fazës është i
fikur.
Çaktivizoni pajisjen dhe hapni derën.
Për rezultate më të mira tharjeje, lëreni
derën e pajisjes paksa të hapur për
disa minuta.
Hiqini artikujt nga koshat.
• Lërini enët të ftohen para se t’i hiqni ato
nga pajisja. Enët e nxehta mund të
dëmtohen lehtë.
• Boshatisni koshin e poshtëm në fillim dhe
më pas atë të sipërmin.
• Mund të ketë ujë anash dhe te dera e
pajisjes. Enët prej inoksi ftohen më parë
se enët e tjera.
Anulimi i programit të larjes
Nëse programi i larjes nuk ka filluar, ju
mund ta ndryshoni përzgjedhjen.
PROGRAMET E LARJES
Programi
Lloji i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Përshkrimi i programit
Të gjitha
Enë prej fajance,
takëme, tenxhere dhe
tiganë
Paralarje
Larje 45 °C ose 70°C
Shpëlarje
Tharje
Ndotje e madhe
Enë prej fajance,
takëme, tenxhere dhe
tiganë
Paralarje
Larje 70 °C
Shpëlarje
Tharje
1)
12 electrolux
Programi
Lloji i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Përshkrimi i programit
Ndotje e sapo
bërë
Enë prej fajance dhe
takëme
Larje 60 °C
Shpëlarje
Ndotje normale
Enë prej fajance dhe
takëme
Paralarje
Larje 50 °C
Shpëlarje
Tharje
Ndotje normale
ose e lehtë
Enë prej fajance dhe
qelqurina delikate
Larje 45 °C
Shpëlarje
Tharje
2)
3)
1) Pajisja e dallon llojin e ndotjes dhe sasinë e artikujve në kosha. Ajo e përshtat automatikisht temperaturën dhe
sasinë e uji, konsumin e energjisë dhe kohën e programit.
2) Me këtë program mund të lani një ngarkesë enësh me ndotje të sapo bërë. Ai ofron rezultate të mira në larje për
një kohë të shkurtër.
3) Ky është një program standard për institutet e testimit. Me këtë program ofron përdorimin më me efikasitet të ujit
dhe energjisë për enë fajance dhe takëme me ndotje normale. Referojuni broshurën përkatëse për informacionin e
testimit.
Vlerat e konsumit
Programi1)
Energjia (kWh)
Uji (litra)
0,7 - 1,3
8 - 16
1,1 - 1,2
12 - 13
0,8
8
0,8 - 0,9
8-9
0,6 - 0,7
10 - 11
1) Në ekran shfaqet koha e programit.
Presioni dhe temperatura e ujit,
ndryshimet në furnizimin me energji
elektrike dhe sasia e enëve të
ngarkuara mund t'i ndryshojnë vlerat e
konsumit.
KUJDESI DHE PASTRIMI
Heqja dhe pastrimi i filtrave
Filtrat e ndotur përkeqësojnë rezultatet e
larjes.
Megjithëse mirëmbajtja e këtyre filtrave
është shumë e ulët, bëni kontrolle të
herëpashershme dhe nëse është e
nevojshme t'i pastroni ato.
1. Rrotullojeni filtrin (A) në drejtimin e
kundërt të akrepave të orës dhe hiqeni
nga filtri (B).
B
A
2. Filtri (A) ka dy pjesë. Për të çmontuar
filtrin, tërhiqini nga njëri-tjetri.
electrolux 13
8. Vendoseni filtrin (A) në pozicion brenda
filtrit (B). Rrotullojeni filtrin (A) në drejtim
të akrepave të orës derisa të kyçet.
Pastrimi i krahëve spërkatës
Mos i çmontoni krahët spërkatës.
Nëse vrimat në krahët spërkatës bllokohen,
hiqni mbeturinat e mbetura me një objekt të
hollë me maj.
3. Pastrojini pjesët plotësisht me ujë.
4. Vendosini dy pjesët e filtrit (A) bashkë
dhe shtyjini. Sigurohuni që ato të jenë
futur siç duhet me njëra-tjetrën.
5. Hiqeni filtrin (B).
6. Pastrojeni filtrin (B) plotësisht me ujë.
7. Vendoseni filtrin (B) në pozicionin e tij
fillestar. Sigurohuni që të jetë futur siç
duhet te dy udhëzuesit (C).
Pastrimi i sipërfaqeve të jashtme
Pastroni sipërfaqet e jashtme të pajisjes dhe
panelin e kontrollit me një leckë të butë dhe
të njomë.
Përdorni vetëm detergjente neutrale.
Mos përdorni produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra ose tretës (p.sh.
aceton).
C
SI TË VEPROJMË NËSE…
Ndezja e pajisjes nuk kryhet ose pajisja
ndalon gjatë punës.
Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje për
problemin (referojuni tabelës). Nëse nuk e
gjeni, kontaktoni qendrën e shërbimit.
Për disa keqfunksionime, ekrani tregon
kodin e alarmit:
Keqfunksionim
Pajisja nuk mbushet me ujë.
•
•
•
- Pajisja nuk mbushet me ujë
- Pajisja nuk e kullon ujin
- Pajisja kundër përmbytjes është e
aktivizuar.
Paralajmërim Çaktivizojeni pajisjen
para se të kryeni kontrollet.
Shkaku i mundshëm
Rubineti i ujit është i bllokuar
ose është i veshur me çmërs.
Zgjidhja e mundshme
Pastroni rubinetin e ujit.
14 electrolux
Keqfunksionim
Pajisja nuk e zbraz ujin.
Shkaku i mundshëm
Lidhuni me autoritetin lokal të
ujësjellësit.
Rubineti i ujit është i mbyllur.
Hapni rubinetin e ujit.
Filtri në zorrën e hyrjes së ujit
është i bllokuar.
Pastroni filtrin.
Zorra e hyrjes së ujit nuk është
lidhur mirë.
Sigurohuni që zorra të jetë
lidhur mirë.
Zorra e hyrjes së ujit është
dëmtuar.
Sigurohuni që zorra e hyrjes së
ujit nuk ka dëmtime.
Rubineti i lavamanit është i
bllokuar.
Pastroni rubinetin e lavamanit.
Zorra e shkarkimit nuk është
lidhur mirë.
Sigurohuni që zorra të jetë
lidhur mirë.
Zorra e shkarkimit të ujit është
e dëmtuar.
Sigurohuni që zorra e
shkarkimit të ujit nuk ka
dëmtime.
Pajisja kundër përmbytjes është
e aktivizuar.
Fillimi i programit të larjes nuk
kryhet.
Zgjidhja e mundshme
Presioni i ujit është shumë i
ulët.
Mbylleni rubinetin dhe lidhuni
me qendrën e shërbimit.
Dera e pajisjes është e hapur.
Mbylleni derën e pajisjes.
Nuk keni shtypur fushën
ndjesore ose butonin Start.
Shtypni fushën ndjesore ose
butonin Start.
Spina nuk është e futur në
prizë.
Futeni spinën në prizë.
Është dëmtuar siguresa në
kutinë e siguresave.
Zëvendësoni siguresën.
Është vendosur shtyrja e
programit.
• Anuloni shtyrjen e programit.
• Kur të përfundojë numërimi
mbrapsht, programi i larjes
fillon automatikisht.
Mbas kontrollit, aktivizojeni pajisjen.
Programi vazhdon nga pika ku u ndërpre.
Nëse keqfunksionimi ndodh përsëri, lidhuni
me qendrën e shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi,
lidhuni me qendrën e shërbimit.
Informacioni i nevojshëm për qendrën e
shërbimit ndodhet në pllakën e
specifikimeve.
Regjistrojeni këtë informacion:
– Modeli
(MOD.) ....................................................
....
– Numri i produktit
(PNC) ........................................
– Numri i serisë (S
N.) ..............................................
Rezultatet e larjes dhe rezultatet e tharjes nuk janë të kënaqshme
Problemi
Enët nuk janë të pastra.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja e mundshme
Programi i larjes nuk është i
duhuri për llojin e ngarkesës
dhe ndotjes.
Sigurohuni që programi i
zgjedhur i larjes është i duhuri
për llojin e ngarkesës dhe
ndotjes.
Nuk i keni vendosur mirë
artikujt në kosha, uji nuk i preku
të gjitha sipërfaqet.
Vendosini artikujt mirë në
kosha.
electrolux 15
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja e mundshme
Krahët spërkatës nuk arritën të
rrotullohen lirisht. Pozicionim i
gabuar i artikujve në kosha.
Sigurohuni që pozicionimi i
gabuar i artikujve të mos
shkaktojë bllokimin e krahëve
spërkatës.
Filtrat janë pis ose nuk janë
montuar dhe instaluar si duhet.
Sigurohuni që filtrat janë të
pastër dhe të montuar e
instaluar siç duhet.
Është përdorur shumë pak ose
aspak detergjent.
Sigurohuni që sasia e
detergjentit është e
mjaftueshme.
Mbajtësi i kripës është bosh.
Mbusheni folenë e kripës me
kripë për enëlarëse.
Niveli i gabuar i përshtatësit të
zbutësit të ujit
Përshtatni zbutësin e ujit me
nivelin e duhur.
Kapaku i mbajtëses së kripës
nuk është mbyllur mirë.
Sigurohuni që kapaku i
mbajtëses së kripës të jetë
mbyllur mirë.
Në gota dhe enë ka rrëke, njolla
të bardha ose veshje turbullire.
Sasia e shpëlarësit është
shumë e lartë.
Pakësoni sasinë e shpëlarësit.
Njolla pikash uji të thata në
gotat dhe enët.
Sasia e shpëlarësit është
shumë e ulët.
Shtoni sasinë e shpëlarësit.
Shkak për këtë mund të jetë
detergjenti.
Përdorni një markë tjetër
detergjenti.
Enët janë të lagura.
Program i larjes ishte pa fazë
tharjeje ose me një fazë tharjeje
të reduktuar.
Për rezultate më të mira
tharjeje, lëreni derën gjysmë të
hapur për disa minuta.
Enët janë të lagura dhe me
njolla mat.
Foleja e shpëlarësit është bosh.
Mbushni folenë shpërndarëse
të shpëlarësit me ndihmësin për
shpëlarjen.
Funksioni i shumëfishtë është i
aktivizuar (ky funksion
çaktivizon automatikisht
shpërndarësin e shpëlarësit).
Aktivizoni shpërndarësin e
shpëlarësit.
Ka copa çmërsi mbi enë.
Aktivizimi i shpërndarësit të
shpëlarësit.
1. Aktivizojeni pajisjen.
2. Sigurohuni që pajisja të jetë në
modalitetin e përzgjedhjes.
3. Rrotulloni çelësin e programit derisa në
ekran të shfaqen dy vija horizontale të
statusit.
4. Shtypni dhe mbani shtypur butonin
Multitab dhe butonin Delay në të njëjtën
,
dhe
të
kohë derisa treguesit
pulsojnë.
5. Lirojeni butonin Multitab dhe butonin
Delay.
6. Shtypni butonin Delay.
– Treguesit
dhe
fiken.
– Treguesi
vazhdon të pulsojë.
– Në ekran do të shfaqet përzgjedhja
për shpërndarësin e shpëlarësit.
Shpërndarësi i
shpërlarësit është fikur.
Shpërndarësi i
shpërlarësit është
ndezur.
7. Shtypni butonin Delay për të ndryshuar
përzgjedhjen.
8. Çaktivizoni pajisjen për të konfirmuar.
16 electrolux
TË DHËNA TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia
Lartësia
Thellësia
446 mm
850 mm
620 mm
Lidhja elektrike
Tensioni
Rryma e përgjithshme
Siguresa
Frekuenca
Presioni i furnizimit me ujë
min.
maks.
Furnizimi me ujë 1)
Ujë i ftohtë ose ujë i ngrohtë
Kapaciteti
Numri i vendeve
220-240 V
2100 W
10 A
50 Hz
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
maks. 60 °C
9
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit te një rubinet me fileto 3/4".
Nëse uji i nxehtë vjen nga burime
alternative energjie (p.sh. panele
diellore ose fotovoltaike dhe turbina
ere), furnizojeni pajisjen me ujë të
nxehtë për të ulur konsumin e
energjisë.
PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN
Ricikloni materialet me simbolin
.
Vendoseni ambalazhin te konteinerët e
riciklimit nëse ka.
INSTALIMI
Instalimi nën një sipërfaqe kuzhine
Vendoseni pajisjen afër një rubineti uji dhe
një tubacioni të shkarkimit.
Hiqni pjesën e sipërme të pajisjes dhe
instalojeni nën një njësi lavamani apo një
dollapi kuzhine.
Sigurohuni që dimensionet e prerjes të jenë
të njëjta me ato të dhëna në figurë.
Si ta hiqni pjesën e sipërme të pajisjes
1. Hiqni vidhat e pasme (1)
2. Tërhiqeni pjesën e sipërme nga pas
pajisjes (2).
3. Ngrijeni pjesën e sipërme dhe lëvizeni
nga vrimat e përparme (3).
4. Përdorni këmbëzat e rregullueshme për
të rregulluar nivelimin e pajisjes.
electrolux 17
5. Montojeni pajisjen nën pjesën e sipërme
të kuzhinës. Mos e shtypni ose mos e
përthyeni zorrën e ujit gjatë instalimit.
Rregullimi i nivelit të pajisjes
Nivelimi i saktë i pajisjes bën që dera të
mbyllet dhe të puthitet siç duhet.
Me nivelim të pasaktë, dera kapet tek anët
e dollapit.
Lironi ose shtrëngoni këmbët e
rregullueshme për të niveluar pajisjen.
Lidhja e tubit të kullimit të ujit
Hiqni tapën e rubinetit kur pajisja kullon ujin,
për të parandaluar që uji të kthehet
mbrapsht në pajisje.
Gjatësia e zorrës së kullimit nuk duhet të
jetë më shumë se 2 m. Diametri i
brendshëm nuk duhet të jetë më i vogël se
diametri i zorrës.
Nëse e lidhni zorrën e kullimit të ujit në një
rubinet nën lavaman, hiqni membranën
plastike (A). Nëse nuk e hiqni membranën,
mbetjet e ushqimit mund të shkaktojnë një
bllokim në zorrën e kullimit
Lidheni zorrën e derdhjes së ujit te:
• Rubineti i lavamanit dhe bashkojeni
poshtë pjesës së sipërme. Kjo
parandalon që uji i ndotur i lavamanit të
kthehet në pajisje.
• Një tub me një vrimë ventilimi. Diametri i
brendshëm duhet të jetë minimumi 4 cm.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Një pajisje sigurie ndalon që uji i pisët
të kthehet te pajisja. Nëse rubineti i
lavapjatës ka një "valvul mos-kthimi",
kjo valvul mund të bëjë që pajisja të
mos kullojë siç duhet. Hiqni valvulën e
mos-kthimit.
18 electrolux
electrolux 19
www.electrolux.com/shop
117934050-B-062011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising