Electrolux ESF47020WR, ESF47020XR User manual

Electrolux ESF47020WR, ESF47020XR User manual
instrukcja obsługi
Zmywarka
ESF 47020
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
2 Wkładanie sztućców i naczyń
11
Opis urządzenia
5 Wybór i uruchamianie programu zmywania
Panel sterowania
6
11
Eksploatacja urządzenia
8 Programy zmywania
13
Ustawianie zmiękczacza wody
8 Konserwacja i czyszczenie
14
Wsypywanie soli do zmywarki
9 Co zrobić, gdy…
15
Używanie detergentu i płynu
Dane techniczne
17
nabłyszczającego
10 Ochrona środowiska
17
Uniwersalna tabletka do zmywarki
10 Instalacja
18
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i eksploatacją urządzenia
należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi:
• Ze względu na własne bezpieczeństwo
oraz bezpieczeństwo mienia.
• Mając na uwadze ochronę środowiska.
• Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać wraz z
urządzeniem, również w przypadku przeprowadzki lub odstąpienia urządzenia innemu użytkownikowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane nieprawidłową
instalacją i eksploatacją.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
• Urządzenia nie powinny używać osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy niezbędnej do jego obsługi. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Dzieciom należy zapewnić odpowiednią
opiekę, aby mieć pewność, że nie bawią
się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Występuje
zagrożenie uduszenia lub odniesienia obrażeń.
• Przechowywać detergenty w bezpiecznym miejscu. Nie dopuszczać do kontaktu dzieci z detergentami.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy
jego drzwi są otwarte.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia
obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia. W urządzeniu
mogą być obecne cząsteczki detergentów.
• Nie pozostawiać drzwi urządzenia otwartych bez nadzoru. Pozwoli to uniknąć potknięcia się o otwarte drzwi i potencjalnych obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
Użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w gospodarstwie domowym.
Aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych, nie należy używać urządzenia do
innych celów.
electrolux 3
• Urządzenie służy wyłącznie do zmywania
naczyń i sprzętów domowych nadających się do mycia w zmywarce.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim
lub w jego pobliżu. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi
końcówkami umieszczać w koszu na
sztućce, ostrym końcem skierowanym w
dół. Można je również układać w pozycji
poziomej w górnym koszu lub koszyku
na noże. (nie wszystkie modele są wyposażone w kosz na noże).
• Używać wyłącznie produktów przeznaczonych do zmywarek (detergentu, soli
oraz płynu nabłyszczającego).
• Sól, która nie jest przeznaczona do zmywarek może spowodować uszkodzenie
zmiękczacza wody.
• Sól w urządzeniu należy uzupełniać bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania. Resztki soli pozostające w
urządzeniu mogą spowodować korozję
lub perforację dna urządzenia.
• Nie należy wlewać do dozownika płynu
nabłyszczającego żadnych innych substancji (środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Przed uruchomieniem programu zmywania upewnić się, że ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu zmywania może dojść do uwolnienia
gorącej pary. Istnieje ryzyko poparzenia
ciała.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu zmywania.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie stosować łatwopalnych produktów
lub produktów powodujących korozję.
• Nie używać urządzenia bez filtrów. Należy
upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające rezulta-
ty mycia oraz może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej. Istnieje zagrożenie porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia.
Instalacja
• Upewnić się, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie instalować ani nie podłączać uszkodzonego urządzenia; skontaktować się z dostawcą.
• Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem
użytkowania urządzenia należy je całkowicie rozpakować.
• Podłączenie elektryczne, hydrauliczne
oraz instalacja urządzenia muszą być wykonane przez wykwalifikowaną osobę.
Pozwoli to uniknąć ryzyka istotnych uszkodzeń lub obrażeń ciała.
• Należy upewnić się, że podczas instalacji
wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z gniazdka.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych
urządzenia, ponieważ może dojść do
uszkodzenia części hydraulicznych lub
elektrycznych.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
• Nie instalować urządzenia w miejscach,
w których temperatura jest niższa niż
0°C.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia spowodowane przez
mróz.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• W celu podłączenia doprowadzenia wody
należy użyć nowych węży. Nie stosować
używanych węży.
• Nie podłączać urządzenia do nowych rur
lub rur, które nie były używane przez długi czas. Odkręcić wodę na kilka minut, a
następnie podłączyć wąż dopływowy.
• Podczas instalacji urządzenia należy
zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani
nie uszkodzić węży wodnych.
• Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić
szczelność złączek hydraulicznych.
• Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy sprawdzić, czy węże nie
przeciekają.
4 electrolux
• Wąż dopływowy jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i podwójne ścianki z
wewnętrznym przewodem zasilającym.
Ciśnienie w wężu dopływowym jest
obecne tylko podczas przepływu wody.
W razie wycieku z węża dopływowego
zawór bezpieczeństwa zatrzymuje przepływ.
– Należy zachować ostrożność podczas
podłączania węża doprowadzającego
wodę:
– Nie wkładać węża doprowadzającego wodę ani zaworu bezpieczeństwa
do wody.
– W razie uszkodzenia węża dopływowego lub zaworu bezpieczeństwa
natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Aby wymienić wąż dopływowy z zaworem bezpieczeństwa, należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie.
Podłączenie do sieci elektrycznej
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z punktem serwisowym.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić wtyczki oraz
przewodu zasilającego za urządzeniem.
• Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Autoryzowany serwis
• Naprawy urządzenia mogą wykonywać
tylko wykwalifikowane osoby. Skontaktować się z punktem serwisowym.
• Używać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Utylizacja urządzenia
• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzeń:
– Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
– Wymontować zatrzask zamka drzwi.
Zapobiega to ryzyku zamknięcia się
dzieci lub zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Istnieje ryzyko uduszenia.
– Oddać urządzenie do złomowania w
lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
Ostrzeżenie! Detergenty stosowane
w zmywarce są niebezpieczne i
mogą powodować korozję!
• Jeśli dojdzie do wypadku związanego z detergentami należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do ust, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do oczu, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem i przemyć oczy wodą.
• Detergenty do zmywarki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu
poza zasięgiem dzieci.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi
urządzenia, gdy w dozowniku znajduje się detergent.
• Napełniać dozownik detergentu bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania.
electrolux 5
OPIS URZĄDZENIA
10
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Górny kosz
Pokrętło ustawienia twardości wody
Zbiornik soli
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
6
7
8
9
10
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Blat roboczy
6 electrolux
PANEL STEROWANIA
2
1
7
6
5
B
3
8
9
A
4
C
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przycisk wł./wył.
Wyświetlacz
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu (Delay)
Przycisk trybu energooszczędnego (Saver)
Przycisk funkcji Multitab (Multitab)
Przyciski wyboru programu
Przycisk anulowania (Reset)
Wskaźniki
Wskaźniki programów
Przyciski funkcyjne
Wskaźniki
Wskaźnik soli. Zapala się, gdy należy uzupełnić sól. 1)
Po napełnieniu zbiornika wskaźnik soli może nadal świecić się przez kilka
godzin. Nie ma to negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Włącza się, gdy należy napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.1)
Wskaźnik funkcji Multitab. Włącza się w momencie włączenia funkcji.
Wskaźnik trybu energooszczędnego. Włącza się w momencie włączenia
funkcji.
Włącza się w momencie wybrania programu zmywania Auto.
Włącza się w momencie wybrania programu zmywania Intensive.
Włącza się w momencie wybrania programu zmywania Quick.
electrolux 7
Wskaźniki
Włącza się w momencie wybrania programu zmywania Eco.
Włącza się w momencie wybrania programu zmywania Glass.
Włącza się w momencie wybrania programu zmywania Rinse.
1) Gdy zbiornik soli i/lub dozownik płynu nabłyszczającego są puste, ich kontrolki nie świecą się podczas
wykonywania programu zmywania.
Przycisk wł./wył.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Po upływie dziesięciu minut od momentu
zakończenia programu zmywania funkcja
Auto Off powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia. Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.
Wyświetlacz
Wyświetlacz wskazuje:
• Ustawienie elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody
• Włączenie i wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego (tylko przy włączonej
funkcji Multitab)
• Czas programu zmywania
• Czas pozostały do zakończenia programu zmywania
• Zakończenie programu zmywania (na wyświetlaczu pojawi się zero)
• Czas opóźnienia rozpoczęcia programu
• Kody alarmowe.
Przycisk opóźnienia programu
Nacisnąć ten przycisk kilkakrotnie, aby ustawić opóźnienie rozpoczęcia programu
zmywania w zakresie od 1 do 24 godzin.
Przycisk trybu oszczędzania energii
Ta funkcja obniża temperaturę w fazie suszenia. Zużycie energii zmniejsza się o
25%.
Po zakończeniu programu i otwarciu drzwi
urządzenia naczynia mogą być mokre. Zaleca się pozostawienie uchylonych drzwi
urządzenia do czasu wyschnięcia naczyń.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć opisywaną funkcję. Włączy się odpowiedni
wskaźnik.
Przycisk funkcji Multitab
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Multitab. Patrz „Funkcja Multitab”.
Przyciski wyboru programu
Wielokrotnie naciskać jeden z tych przycisków, aż włączy się wskaźnik programu
zmywania. Patrz „Programy zmywania”.
Przycisk anulowania
Nacisnąć ten przycisk, aby anulować trwający program zmywania. Zapoznać się z
rozdziałem „Ustawianie i uruchamianie programu zmywania”.
Przyciski funkcyjne
Przyciski służą do:
• Elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody. Patrz „Ustawianie zmiękczania wody”.
• Włączania i wyłączania dozownika płynu
nabłyszczającego (tyko przy włączonej
funkcji Multitab). Patrz „Rozwiązywanie
problemów”.
Tryb ustawiania
Urządzenie musi znajdować się w
trybie ustawiania, aby możliwe było
wykonanie następujących czynności:
• Ustawienie i uruchomienie programu
zmywania.
• Ustawienie i włączenie opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Elektroniczna regulacja poziomu zmiękczania wody.
• Wyłączenie lub włączenie dozownika płynu nabłyszczającego (tylko przy włączonej funkcji Multitab).
Włączyć urządzenie. Urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania, gdy:
• Włączą się wskaźniki wszystkich programów.
• Na wyświetlaczu widoczne są dwie poziome linie.
Włączyć urządzenie. Urządzenie nie
znajduje się w trybie ustawiania, gdy:
– Włączony jest wskaźnik tylko jednego
programu.
8 electrolux
– Wyświetlacz wskazuje czas trwania programu zmywania lub opóźnienia rozpoczęcia programu.
– Aby powrócić do trybu ustawiania, należy anulować program lub opóźnienie
rozpoczęcia programu. Patrz „Ustawianie i uruchamianie programu zmywania”.
EKSPLOATACJA URZĄDZENIA
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
Jeśli nie, ustawić poziom zmiękczania
wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
4. Włożyć naczynia i sztućce do urządzenia.
5. Ustawić program zmywania odpowiedni
do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik detergentu odpowiednią ilością detergentu.
7. Uruchomić program zmywania.
W przypadku stosowania tabletek do
zmywarek („3 w 1”, „4 w 1”, „5 w 1”
itp.) należy wybrać funkcję “Uniwersalna tabletka do zmywarki” (patrz „Uniwersalna tabletka do zmywarki”).
USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole
z doprowadzanej wody. Minerały te i sole
mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
Odpowiednio ustawić poziom zmiękczania
wody, jeśli nie odpowiada on twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Skontaktować się z miejscowym zakładem
wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Ustawienie poziomu
zmiękczania wody
Twardość wody
Stopnie niemieckie (°dH)
Stopnie francuskie (°TH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
1)
9
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
2
1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
electrolux 9
Ustawianie ręczne
Obrócić pokrętło regulacji zmiękczania wody w położenie 1 lub 2 (patrz tabela).
Regulacja elektroniczna
1. Włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie ustawiania.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przycisk funkcyjny (B) i przycisk funkcyjny (C), aż zaczną migać wskaźniki programów nad przyciskami funkcyjnymi
(A), (B) i (C).
3. Zwolnić przycisk funkcyjny (B) i przycisk
funkcyjny (C).
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny (A).
• Wskaźniki programów nad przyciskiem funkcyjnym (B) i przyciskiem
funkcyjnym (C) wyłączą się.
• Wskaźnik programu nad przyciskiem
funkcyjnym (A) nadal miga.
• Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie stopnia zmiękczania wody
= poziom 5).
(przykład:
5. Wielokrotnie naciskać przycisk funkcyjny
(A), aby zmienić ustawienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
WSYPYWANIE SOLI DO ZMYWARKI
Napełnianie zbiornika soli:
1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i otworzyć zbiornik soli.
2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko
podczas pierwszego wsypywania soli).
3. Do napełnienia zbiornika solą należy
użyć lejka.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania zbiornika solą wypływa z niego woda – jest to normalne.
Jeśli funkcja zmiękczania wody jest ustawiona elektronicznie na poziomie 1,
wskaźnik soli nie włącza się.
10 electrolux
UŻYWANIE DETERGENTU I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
1
3
2
30
4
MA X
+
3 2
Wlewanie płynu nabłyszczającego
-
1
20
gich programów zmywania. Wynika to
z faktu, że w krótkich programach
zmywania tabletki mogą nie rozpuszczać się całkowicie, co może niekorzystnie wpływać na wyniki zmywania.
4
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest automatycznie
podawany przez dozownik podczas
ostatniej fazy płukania.
7
6
5
Stosowanie detergentu
Aby chronić środowisko, nie należy
używać większych ilości detergentu niż
zalecane.
Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu detergentu.
Napełnianie dozownika detergentu:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 2 w celu otwarcia pokrywy 7 dozownika detergentu.
2. Umieścić detergent w dozowniku 1 .
3. Jeśli program zmywania przewiduje fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką ilość detergentu na wewnętrznej
stronie drzwi urządzenia.
4. W przypadku używania detergentu w
tabletkach, umieścić tabletkę w dozowniku detergentu 1 .
5. Zamknąć dozownik detergentu. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy na swoje
miejsce.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 6 w celu otwarcia pokrywy 5 dozownika płynu nabłyszczającego.
2. Napełnić odpowiedni dozownik 3 płynem nabłyszczającym. Oznaczenie
„max” wskazuje maksymalny poziom.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany podczas programu zmywania.
4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy
na swoje miejsce.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Ustawienie fabryczne: położenie 3.
Dozowanie płynu nabłyszczającego można
ustawić w zakresie od 1 (najmniejsze dozowanie) do 4 (największe dozowanie).
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego 4 , aby zwiększyć lub
zmniejszyć dozowanie.
W przypadku używania tabletek do
zmywarek zaleca się korzystanie z dłu-
UNIWERSALNA TABLETKA DO ZMYWARKI
Funkcja Multitab jest przeznaczona dla tabletek do zmywarek.
Tabletki te zawierają takie składniki jak: detergent, środek nabłyszczający i sól do
zmywarek. Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.
Należy sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twardości wody doprowadzanej do zmywarki (patrz instrukcje
podane na opakowaniu produktu).
electrolux 11
Włączenie funkcji Multitab powoduje zatrzymanie dozowania płynu nabłyszczającego
i soli.
Włączenie funkcji Multitab powoduje wyłączenie wskaźników soli i płynu nabłyszczającego.
Po wybraniu funkcji Multitab czas trwania
programu może ulec wydłużeniu.
Włączyć lub wyłączyć funkcję Multitab
przed rozpoczęciem programu zmywania. Funkcji Multitab nie można włączyć
ani wyłączyć w czasie trwania programu zmywania.
Włączanie funkcji Multitab
• Nacisnąć przycisk funkcji Multitab; włączy się wskaźnik funkcji Multitab. Funkcja
jest włączona.
– Po włączeniu funkcja Multitab jest aktywna, dopóki nie zostanie wyłączona.
Aby wyłączyć funkcję Multitab i
stosować oddzielnie detergent, sól i
płyn nabłyszczający:
1. Nacisnąć przycisk funkcji Multitab;
wskaźnik funkcji Multitab wyłączy się.
Funkcja jest wyłączona.
2. Uzupełnić zbiornik soli i dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
4. Uruchomić program zmywania bez naczyń.
5. Po zakończeniu programu zmywania
ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
6. Dokonać regulacji dozowanej ilości płynu nabłyszczającego.
WKŁADANIE SZTUĆCÓW I NACZYŃ
Więcej informacji można znaleźć w broszurze „Przykładowe rozmieszczenie
RealLife”.
Porady i wskazówki
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wydrążone elementy (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że woda nie zbiera się w
pojemnikach lub miskach.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie.
• Szklanki nie mogą stykać się ze sobą.
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby
nie przylegały do siebie.
• Naczynia należy wkładać do koszy w taki
sposób, aby woda miała dostęp do
wszystkich powierzchni.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
• Na elementach plastikowych i miskach z
powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą zatrzymywać się krople wody.
WYBÓR I URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA
Uruchamianie programu zmywania bez
opóźnienia
Program zmywania można ustawić
przy otwartych lub zamkniętych
drzwiach urządzenia.
Jeśli drzwi są otwarte, można zmienić
ustawienie, ponieważ urządzenie zaczyna działać dopiero po zamknięciu
drzwi.
Jeśli drzwi są zamknięte, urządzenie
zaczyna działać po 3 sekundach od
ustawienia programu zmywania.
1. Włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie ustawiania.
2. Ustawić program zmywania.
• Włączy się wskaźnik odpowiedniego
programu.
• Wskaźniki wszystkich pozostałych
programów wyłączą się.
12 electrolux
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas
trwania programu.
3. Jeśli to konieczne, ustawić tryb energooszczędny.
4. Zamknąć drzwi urządzenia; program
zmywania rozpocznie się automatycznie.
• Na wyświetlaczu przestanie migać
czas trwania programu.
Uruchamianie programu zmywania z
opóźnieniem
Opóźnienie rozpoczęcia programu
można ustawić przy otwartych lub zamkniętych drzwiach urządzenia.
Jeśli drzwi są otwarte, można zmienić
ustawienie, ponieważ urządzenie zaczyna działać dopiero po zamknięciu
drzwi.
Jeśli drzwi są zamknięte, urządzenie
zaczyna działać po 3 sekundach od
ustawienia opóźnienia rozpoczęcia programu.
1. Włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie ustawiania.
2. Ustawić program zmywania.
3. Wielokrotnie naciskać przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu pojawi się wymagany czas
opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas
opóźnienia rozpoczęcia programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia; odliczanie
czasu rozpocznie się automatycznie.
• Na wyświetlaczu przestanie migać
czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
Po zakończeniu odliczania program zmywania rozpocznie się automatycznie.
Otwarcie drzwi urządzenia zatrzymuje
odliczanie. Po ponownym zamknięciu
drzwi odliczanie jest kontynuowane od
momentu przerwania.
Anulowanie funkcji opóźnienia
rozpoczęcia programu
Odliczanie nie działa
1. Wielokrotnie naciskać przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu zmywania.
2. Zamknąć drzwi urządzenia; program
zmywania rozpocznie się automatycznie.
Odliczanie działa
1. Wielokrotnie naciskać przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu zmywania.
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas
trwania programu. Po kilku sekundach czas trwania przestanie migać,
a program zmywania rozpocznie się
automatycznie.
Przerwanie programu zmywania
• Otworzyć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie zatrzymany.
• Zamknąć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
Anulowanie programu zmywania
Jeśli program zmywania nie został uruchomiony, istnieje możliwość zmiany ustawień.
Aby dokonać zmiany ustawień po rozpoczęciu programu, należy anulować program.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk anulowania, aż włączą się wszystkie wskaźniki
programów, a na wyświetlaczu pojawią
się dwa poziome paski stanu.
Przed uruchomieniem nowego programu zmywania należy upewnić się, że w
dozowniku znajduje się detergent.
Zakończenie programu zmywania
Po zakończeniu programu zmywania na
wyświetlaczu pojawi się zero.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
Aby naczynia lepiej wyschły, należy pozostawić na kilka minut uchylone drzwi
urządzenia.
Opróżnianie koszy
• Należy odczekać aż naczynia wystygną
przed ich wyjęciem z urządzenia. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a następnie z górnego.
electrolux 13
• Na ścianach i na drzwiach urządzenia
może występować woda. Stal nierdzewna stygnie szybciej niż naczynia.
PROGRAMY ZMYWANIA
Program
Rodzaj zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Opis programu
Funkcja trybu
energooszczędnego
Auto1)
Dowolne
Naczynia stołowe, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze
45°C lub 70°C
Płukania
Suszenie
Tak, ma wpływ
Intensive
Duże
Naczynia stołowe, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze
70°C
Płukania
Suszenie
Tak, ma wpływ
Quick2)
Świeże
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie w temperaturze
60°C
Płukanie
Tak, nie ma
wpływu
Eco3)
Średnie
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze
50°C
Płukania
Suszenie
Tak, ma wpływ
Glass
Średnie lub
lekkie
Delikatne naczynia i szkło
Zmywanie w temperaturze
45°C
Płukania
Suszenie
Tak, ma wpływ
Rinse
Program ten służy do szybkiego
płukania naczyń. Zapobiega to
zasychaniu resztek jedzenia na
naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W przypadku tego programu nie
należy stosować detergentu.
Płukanie
Tak, nie ma
wpływu
1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie reguluje
temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
2) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty
zmywania.
3) Standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy. W tym programie uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.
Dane z testów są przedstawione na osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody (litry)
Auto
0.7 - 1.3
8 - 14
Intensive
1.0 - 1.1
9 - 10
Quick
0.8
7
Eco
0.7 - 0.8
8-9
Glass
0.6 - 0.7
9 - 10
14 electrolux
Program1)
Rinse
Zużycie energii (kWh)
0.01
Zużycie wody (litry)
3
1) Wyświetlacz wskazuje czas trwania programu.
Podane parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnie-
nia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Wyjmowanie i czyszczenie filtrów
Brudne filtry pogarszają efekty zmywania.
Mimo że tego typu filtry nie wymagają częstej konserwacji, należy je okresowo sprawdzać i w razie potrzeby czyścić.
1. Obrócić filtr (A) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjąć go z filtra (B).
4. Złożyć dwie części filtra (A) ze sobą i docisnąć. Sprawdzić, czy elementy odpowiednio połączyły się ze sobą.
5. Wyjąć filtr (B).
6. Dokładnie umyć filtr (B) wodą.
7. Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu. Sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowany w dwóch prowadnicach (C).
C
B
A
2. Filtr (A) składa się z dwóch części. Aby
rozebrać filtr, należy odciągnąć od siebie jego części.
8. Umieścić filtr (A) w odpowiednim miejscu w filtrze (B). Obrócić filtr (A) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie demontować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących
ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy usunąć
przy pomocy cienkiego i zaostrzonego
przedmiotu.
3. Dokładnie opłukać elementy filtra wodą.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz panel sterowania wilgotną
miękką ściereczką.
Używać wyłącznie neutralnych środków do
czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania ani rozpuszczalników (np. acetonu).
electrolux 15
CO ZROBIĆ, GDY…
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować
ustalić przyczynę problemu (patrz tabela).
Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
W przypadku niektórych usterek na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy:
•
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
- Urządzenie nie wypompowuje wody.
•
- Włączyło się zabezpieczenie przed
zalaniem.
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
sprawdzenia urządzenie należy
wyłączyć.
Nieprawidłowe działanie
Możliwa przyczyna
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Zawór wody jest zablokowany
lub pokryty osadem z kamienia.
Oczyścić zawór wody.
Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Zamknięty zawór wody.
Otworzyć zawór wody.
Zablokowany filtr w wężu dopływowym.
Oczyścić filtr.
Nieprawidłowe podłączenie
węża dopływowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż dopływowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż dopływowy nie jest uszkodzony.
Zatkane rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Oczyścić rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Nieprawidłowe podłączenie
węża spustowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż spustowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż spustowy
nie jest uszkodzony.
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Program zmywania nie uruchamia się.
Możliwe rozwiązanie
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem serwisowym.
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Wtyczka przewodu zasilającego nie została prawidłowo włożona do gniazdka.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
przewodu zasilającego do
gniazdka.
Uszkodzony bezpiecznik w
skrzynce bezpieczników.
Wymienić bezpiecznik.
Ustawiono opóźnienie rozpoczęcia programu.
• Anulować opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Po zakończeniu odliczania
czasu opóźnienia program
zmywania rozpocznie się automatycznie.
Po sprawdzeniu urządzenie należy włączyć.
Program zostanie wznowiony od momentu,
w którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu
należy skontaktować się z punktem serwisowym.
16 electrolux
Jeśli wyświetlacz pokazuje inne kody alarmowe, należy skontaktować się z serwisem.
Informacje niezbędne dla serwisu znajdują
się na tabliczce znamionowej.
Należy zanotować:
– Model
(MOD.) ....................................................
....
– Numer produktu
(PNC) ........................................
– Numer seryjny
(S.N.) ...............................................
Rezultaty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Wybrany program zmywania
nie jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku lub stopnia
zabrudzenia.
Należy upewnić się, czy wybrany program zmywania jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku oraz stopnia zabrudzenia.
Kosze nie zostały załadowane
prawidłowo, w wyniku czego
woda nie mogła dotrzeć do
wszystkich powierzchni.
Umieścić naczynia i przybory
kuchenne prawidłowo w koszach.
Ramiona spryskujące nie mogą
się swobodnie obracać. Nieprawidłowe ułożenie naczyń i
przyborów kuchennych w koszach.
Sprawdzić, czy niewłaściwe
ułożenie naczyń nie powoduje
zablokowania ramion spryskujących.
Filtry są zabrudzone lub nieprawidłowo złożone i zamontowane.
Upewnić się, że filtry są czyste
oraz prawidłowo złożone i zamontowane.
Użyto za mało detergentu lub
nie użyto go w ogóle.
Upewnić się, że użyto wystarczającej ilości detergentu.
Zbiornik soli jest pusty.
Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
Nieprawidłowa regulacja poziomu zmiękczacza wody.
Prawidłowo ustawić poziom
zmiękczania wody.
Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy zbiornika soli.
Upewnić się, czy zbiornik soli
jest prawidłowo zamknięty.
Na szklankach i naczyniach widać smugi, białawe plamy lub
niebieskawy nalot.
Zbyt duże dozowanie płynu nabłyszczającego.
Zmniejszyć dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ślady kropel wody na kieliszkach i na naczyniach.
Zbyt małe dozowanie płynu nabłyszczającego.
Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być rodzaj
użytego detergentu.
Użyć detergentu innej marki.
Naczynia są mokre.
Włączono program zmywania
bez fazy suszenia lub ze skróconą fazą suszenia.
Aby naczynia lepiej wyschły,
drzwi urządzenia należy pozostawić na kilka minut uchylone.
Naczynia są wilgotne i matowe.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
Naczynia nie są czyste.
Ślady kamienia na naczyniach.
electrolux 17
Problem
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Włączona funkcja Multitab (powoduje ona automatyczne wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego).
Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
1. Włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie ustawiania.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przycisk funkcyjny (B) i przycisk funkcyjny (C), aż zaczną migać wskaźniki programów nad przyciskami funkcyjnymi
(A), (B) i (C). .
3. Zwolnić przycisk funkcyjny (B) i przycisk
funkcyjny (C).
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny (B).
• Wskaźniki programów nad przyciskiem funkcyjnym (A) i przyciskiem
funkcyjnym (C) wyłączą się.
• Wskaźnik programu nad przyciskiem
funkcyjnym (B) nadal miga.
• Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie dozownika płynu nabłyszczającego.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest
wyłączony.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest
włączony.
5. Nacisnąć przycisk funkcyjny (B), aby
zmienić ustawienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość
Wysokość
446 mm
850 mm
620 mm
Podłączenie do sieci elektrycznej
Napięcie
Całkowita moc
Bezpiecznik
Częstotliwość
Ciśnienie doprowadzanej wody
min.
maks.
Dopływ wody 1)
Zimna lub ciepła woda
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
220-240 V
2100 W
10 A
50 Hz
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
maks. 60°C
9
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana
przy pomocy alternatywnych źródeł
energii (np. kolektory słoneczne, ogni-
wa słoneczne lub elektrownie wiatrowe), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
18 electrolux
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
powinny
Materiały oznaczone symbolem
być poddane ponownemu przetworzeniu.
Wyrzucić elementy opakowania do odpowiednich pojemników, aby zostały poddane
recyklingowi.
INSTALACJA
Montaż pod blatem
Ustawić urządzenie w pobliżu zarówno zaworu, jak i spustu wody.
Wymontować blat urządzenia, aby zainstalować je pod ociekaczem zlewu lub pod
blatem kuchennym.
Należy upewnić się, że wymiary wnęki odpowiadają wymiarom przedstawionym na
rysunku.
3. Podnieść blat i wysunąć go z przednich
mocowań (3).
4. Wypoziomować urządzenie przy pomocy regulowanych nóżek.
5. Zainstalować urządzenie pod blatem
kuchennym. Nie zginać lub przygniatać
wężów wodnych podczas montażu.
Poziomowanie urządzenia
Właściwe wypoziomowanie urządzenia zapewnia szczelność i prawidłowe zamykanie
się jego drzwi.
Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo wypoziomowane, drzwi zahaczają o boki obudowy.
Wypoziomować urządzenie odkręcając lub
dokręcając jego regulowane nóżki.
2. Popchnąć blat do tyłu urządzenia (2).
Podłączenie węża spustowego
Podłączyć wąż spustowy do:
• Rozgałęzienia syfonu zlewozmywaka i zamocować go pod blatem. Zapobiegnie to
cofaniu się brudnej wody ze zlewozmywaka do urządzenia.
• Rury kanalizacyjnej z otworem odpowietrzającym. Wewnętrzna średnica musi
wynosić co najmniej 40 mm.
max 85 cm
max 400 cm
Zdejmowanie blatu urządzenia
1. Odkręcić śruby z tyłu (1).
min 40 cm
W czasie odprowadzania wody w otworze
odpływowym zlewu nie może być zatyczki,
electrolux 19
ponieważ mogłoby to spowodować zassanie wody z powrotem do urządzenia.
Długość przedłużacza węża spustowego
nie może przekraczać 2 m, zaś jego średnica wewnętrzna nie może być mniejsza od
średnicy węża.
Usunąć całkowicie plastikową membranę
(A) przed podłączeniem węża spustowego
do syfonu pod zlewem. Jeżeli membrana
nie zostanie całkowicie usunięta, gromadzące się resztki jedzenia mogą spowodować powstanie blokady w rozgałęzieniu syfonu.
Urządzenie zabezpieczające ogranicza
możliwość cofania się brudnej wody do
urządzenia. Jeżeli syfon zlewu jest wyposażony w zawór jednokierunkowy,
może on utrudniać prawidłowe odprowadzanie wody z urządzenia. Należy
usunąć zawór jednokierunkowy.
www.electrolux.com/shop
117934412-A-142011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement