Electrolux | ESF46015WR | User manual | Electrolux ESF46015WR Ръководство за употреба

Electrolux ESF46015WR Ръководство за употреба
Ръководство за употреба
návod k použití
Упутство за употребу
Съдомиялна машина
Myčka nádobí
Машина за прање посуђа
ESF 46015
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Споделете още от нашето мислене на
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Описание на уреда
Командно табло
Използване на уреда
Задаване на омекотителя на водата
Използване на сол за съдомиялни
машини
Използване на миялен препарат и
препарат за изплакване
2
5
6
7
8
9
10
Функция "мултитаб"
11
Зареждане на прибори и съдове
11
Избор и стартиране на програма за
измиване
12
Програми за измиване
13
Грижи и почистване
14
15
Как да постъпите, ако
Технически данни
18
Опазване на околната среда
18
Инсталиране
18
Запазваме си правото на изменения
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете внимателно това ръководство преди монтаж и употреба:
• За Вашата лична безопасност и безопасността на Вашата собственост.
• За да щадим околната среда,
• За правилното функциониране на
уреда.
Пазете винаги тези инструкции заедно с
уреда и ако го преместите или продадете.
Производителят не носи отговорност,
ако неправилният монтаж и експлоатация предизвикат щети.
Безопасност за деца и хора с
намалени способности
• Не позволявайте на лица, в това число деца, с понижена физическа сетивност, намалени умствени функции
или липса на опит и познания да използват уреда. Те трябва да са под
надзора или да бъдат инструктирани
за работа с уреда от лице, отговорно
за тяхната безопасност.
• Децата трябва да бъдат под надзор,
за да се гарантира, че няма да си
играят с уреда.
• Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца. Съществува
риск от задушаване или нараняване.
• Съхранявайте всички препарати на
безопасно място. Не позволявайте на
децата да пипат препаратите.
• Пазете децата и домашните любимци
далеч от уреда, когато вратичката е
отворена.
Общи мерки за безопасност
• Не променяйте техническите характеристики на този уред. Съществува
опасност от нараняване и повреда на
уреда.
• Спазвайте инструкциите за безопасност на производителя на препарата
за съдомиялната машина, за да се
избегнат изгаряния на очите, устата и
гърлото.
• Не пийте вода от съдомиялната машина. В уреда може да има остатъци
от миещ препарат.
• Винаги затваряйте вратичката, след
като заредите или извадите съдовете
от уреда, за да не налети някой на отворената вратичка.
• Не сядайте и не стъпвайте върху отворената вратичка.
Употреба
• Този уред е предназначен само за
употреба в домашни условия. Не използвайте уреда за други цели, за да
избегнете нараняване на хора или
повреда на имущество.
• Използвайте уреда само за измиване
на принадлежности, които са подходящи за съдомиялни машини.
electrolux 3
• Не поставяйте запалителни продукти
или предмети, които са намокрени
със запалителни продукти в, близо до
или върху уреда. Има опасност от експлозия или пожар.
• Поставяйте ножовете и всички прибори с остри върхове в кошницата за
прибори с върха надолу. Ако не, поставяйте ги в хоризонтално положение в горната кошница или в кошницата за ножове. (Не всички модели са
снабдени с кошница за ножове.)
• Използвайте само указаните продукти за съдомиялни машини (миещи
препарати, сол и препарат за изплакване).
• Видовете сол, които не са предназначени за съдомиялна машина, биха
могли да повредят омекотителя за
вода.
• Сложете сол в уреда, преди да включите програма за измиване. Остатъчната сол в уреда може да причини корозия или да пробие дупка в дъното
на уреда.
• Не зареждайте дозатора за препарата за изплакване с други препарати,
освен препарат за изплакване (препарат за почистване на съдомиялни машини, течен миещ препарат). Това
може да причини повреда на уреда.
• Уверете се, че разпръскващите рамена могат да се движат свободно,
преди да стартирате програма за измиване.
• Уредът може да изпусне гореща пара, ако отворите вратичката по време
на програмата за измиване. Съществува опасност от изгаряния по кожата.
• Не изваждайте съдовете от уреда,
докато програмата за измиване не
приключи.
Грижи и почистване
• Преди обслужване изключете уреда и
извадете щепсела от контакта.
• Не използвайте запалителни продукти или продукти, които могат да предизвикат корозия.
• Не използвайте уреда без филтрите.
Уверете се, че филтрите са инсталирани правилно. Неправилният мон-
таж води до незадоволителни резултати от измиването и повреда в уреда.
• Не почиствайте уреда чрез пръскане
с вода или пара. Опасност от електрически удар и повреда в уреда.
Инсталиране
• Уверете се, че уредът не е претърпял
повреда при транспортиране. Не
включвайте повреден уред. Ако е
необходимо, свържете се с доставчика.
• Свалете всички опаковки, преди да
използвате уреда за първи път.
• Свързването с електрическата инсталация и водопровода, монтирането и
техническото обслужване трябва да
се извършва само от квалифицирано
лице. Това се прави, за да се избегне
опасността от повреждане на конструкцията или телесно увреждане.
• Уверете се, че захранващият щепсел
е изключен от контакта по време на
монтирането.
• Не пробивайте дупки в страните на
уреда, за да не повредите водните
или електрическите компоненти.
Предпазни мерки срещу замръзване
• Не монтирайте уреда на места, където температурата е под 0°C.
• Производителят не носи отговорност
за повреди, предизвикани от замръзване.
Водно съединение
• Използвайте нови маркучи за свързване на уреда с водопровода. Не използвайте употребявани маркучи.
• Не свързвайте уреда към нови тръби
или тръби, които не са били използвани дълго време. Оставете водата
да тече няколко минути и след това
свържете маркуча за подаване.
• Внимавайте да не смачкате или повредите маркучите за водата, когато
монтирате уреда.
• Уверете се, че водните съединения
са херметизирани, за да предотвратите евентуален теч.
• Когато използвате уреда за първи
път, се уверете, че няма теч на вода
от маркучите.
4 electrolux
• Маркучът за подаване на вода има
предпазен вентил и двойна обшивка
с вътрешен захранващ кабел. В маркуча за подаване на вода има налягане, само когато протича вода. Ако
има теч от маркуча за подаване на
вода, предпазният вентил прекъсва
потока на вода.
– Внимавайте, когато свързвате маркуча за подаване на вода:
– Не потапяйте маркуча за подаване на вода или предпазния вентил във вода.
– Ако маркучът за подаване на вода или предпазният вентил е повреден, незабавно извадете щепсела от контакта.
– Свържете се със сервизния център за смяна на маркуча за подаване на вода с предпазен вентил.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасно
напрежение.
Свързване в електрическата мрежа
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за
електричеството на табелката с данни отговаря на електрозахранването
във вашето жилище.
• Винаги използвайте правилно монтиран, устойчив на удар контакт.
• Не използвайте разклонители, съединения и удължители. Съществува
опасност от пожар.
• Не сменяйте захранващия кабел.
Обърнете се към сервизния център.
• Внимавайте да не смачкате или повредите захранващия щепсел и кабела зад уреда.
• Уверете се, че щепселът на захранването ще бъде достъпен след монтирането.
• Не дърпайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги дърпайте
за щепсела.
Сервизен център
• Ремонтни и други работи по уреда
могат да се извършват само от одобрен техник. Обърнете се към сервизния център.
• Използвайте само оригинални резервни части.
Изхвърляне на уреда
• За да се избегне опасността от телесно увреждане или повреда:
– Изключете щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
– Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
– Изхвърлете ключалката на вратичката. Така деца или дребни животни не могат да останат затворени в
уреда. Съществува опасност от задушаване.
– Изхвърлете уреда в местния център за битови отпадъци.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Миещите
препарати за съдове са опасни и
могат да предизвикат корозия!
• Ако възникне инцидент с миещите препарати, веднага се свържете с местния регионален център
по отравяния и с лекар.
• Ако миещият препарат попадне в
устата, веднага се свържете с
местния регионален център по
отравяния и с лекар.
• Ако миещият препарат попадне в
очите, веднага се свържете с лекар и намокрете очите с вода.
• Съхранявайте миещите препарати за съдове на безопасно и недостъпно за деца място.
• Не дръжте вратичката на уреда
отворена, когато в дозатора за
миещ препарат има препарат.
• Напълнете дозатора за миещ
препарат, непосредствено преди
да стартирате програма за измиване.
electrolux 5
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
10
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Горна кошница
Скала за твърдост на водата
Резервоар за сол
Отделение за миещ препарат
Отделение за препарат за изплакване
6
7
8
9
10
Табелка с данни
Филтри
Долно разпръскващо рамо
Горно разпръскващо рамо
Работен плот
6 electrolux
КОМАНДНО ТАБЛО
1
A
B
C
2
3
6
5
D
4
E
7
1
2
3
4
5
6
7
Бутон за включване/изключване
Индикатори на програмите
Дисплей
Индикатори
Бутон "Отложен старт" (Delay)
Бутони за избор на програма
Бутони за функции
Индикатори
Индикатор за прогреса на програмата. Той светва, когато настройте програмата за измиване и изгасва, когато програмата приключи.
Индикатор за край. Светва, когато завърши програмата за измиване.
Индикатор за функцията "multitab". Светва, когато активирате тази функция.
Индикатор за сол. Индикаторната лампичка свети, когато е необходимо да
се зареди резервоара за сол. 1)
След като заредите резервоара, индикаторът за сол може да продължи да
свети още няколко часа. Това не оказва влияние върху работата на уреда.
Индикатор за препарат за изплакване. Светва, когато е необходимо да се
зареди отделението за препарат за изплакване. 1)
Светва, когато изберете програма за измиване Auto.
Светва, когато изберете програма за измиване Intensive.
Светва, когато изберете програма за измиване Quick.
Светва, когато изберете програма за измиване Eco.
electrolux 7
Индикатори
Светва, когато изберете програма за измиване One hour.
1) Когато резервоарите за сол и/или препарат за изплакване са празни, съответните индикаторни
лампички не светят, докато се изпълнява програмата за измиване.
Бутон за включване/изключване
Натиснете този бутон, за да активирате
и деактивирате уреда.
След десет минути от края на програмата за измиване, функцията Auto Off
автоматично деактивира уреда. Това
спомага за намаляване на разхода на
енергия.
• Включите и изключите отделението
за препарат за изплакване (само с
включена функция "multitab"). Вижте
"Как да постъпите, ако...".
• Отмените действаща програма за измиване. Вижте главата "Задаване и
стартиране на програма за измиване".
Дисплей
На дисплея се показва:
• Електронното настройване на нивото
на омекотителя на водата
• Активирането и деактивирането на
отделението за препарата за изплакване (само при активна функция
"multitab")
• Времетраене на програмата за измиване
• Оставащото време до края на програмата за измиване
• Краят на програмата за измиване
(дисплеят показва нула)
• Време до отложения старт
• Алармени кодове.
Режим на настройка
Бутон за отложен старт
Натиснете този бутон многократно, за
да забавите началото на програмата за
измиване от 1 до 24 часа.
Бутони за избор на програма
Натиснете един от тези бутони, за да
зададете програма за измиване. Съответният индикатор светва. Вижте "Програми за измиване".
Бутони за функции
С тези бутони можете да:
• Регулирате електронно нивото на
омекотителя за вода. Вж. "Настройване на омекотителя на водата".
• Включите и изключите функцията
"multitab". Вж. "Функция "multitab".
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА
1. Уверете се, че зададеното ниво на
омекотителя за вода съответства на
Уредът трябва да бъде в режим на
настройка за следните операции:
• За задаване и започване на програма
за измиване.
• За задаване и започване на отложен
старт.
• Електронно регулиране на нивото на
омекотителя на вода.
• За включване или изключване на
функцията "multitab".
• За да активирате или деактивирате
отделението за препарат за изплакване (само при активна функция
"multitab").
Активирайте уреда. Уредът е в
режим на настройка, когато:
• Светнат всички индикатори на програми.
Активирайте уреда. Уредът не е в
режим на настройка, когато:
• Свети само един индикатор на програма.
• На дисплея е показано времето на
програмата за измиване или времето
на отложения старт.
– Необходимо е да отмените програмата или отложения старт, за да се
върнете в режим на настройка.
Вижте главата "Задаване и стартиране на програма за измиване".
8 electrolux
2.
3.
4.
5.
твърдостта на водата във Вашия
район. Ако не, променете настройката на омекотителя за вода.
Напълнете резервоара за сол със
сол за съдомиялна машина.
Заредете отделението за препарат
за изплакване с препарат за изплакване.
Заредете съдомиялната машина с
прибори и съдове.
Задайте програма за измиване, съответстваща на типа зареждане и замърсяване.
6. Заредете отделението за миялен
препарат със съответното количество препарат.
7. Стартирайте програмата за измиване.
Ако използвате комбинирани таблетки миещ препарат ("3 в 1", "4 в
1", "5 в 1"), вижте "Функция Мултитаб".
ЗАДАВАНЕ НА ОМЕКОТИТЕЛЯ НА ВОДАТА
Омекотителят за водата отстранява минералите и солите от водата. Минералите и солите могат да се отразят неблагоприятно на работата на уреда.
Регулирайте омекотителя на водата
според твърдостта на водата във вашия район.
Ако е необходимо обърнете се към
местното водоснабдително дружество.
Регулиране на
твърдостта на водата
Твърдост на водата
°dH
°TH
милимол/литър
Кларк
ръчно
електронно
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1) Фабрично положение.
2) Не е необходимо да се използва сол.
Трябва да настроите омекотителя
на водата ръчно и електронно.
Ръчна настройка
Завъртете скалата за твърдост на водата в положение 1 или 2 (вж. таблицата).
1
2)
1 2)
electrolux 9
Електронно регулиране
1. Активирайте уреда. Уверете се, че
уредът е в режим на настройка.
2. Натиснете едновременно и задръжте бутона за функции (В) и бутона за
функции (С), докато индикаторите
на програмите над бутони за функции (А), (В) и (С) започнат да мигат.
3. Пуснете бутона за функции (В) и бутона за функции (С).
4. Натиснете бутона за функции (A).
• Индикаторите на програмите над
бутон за функции (B) и бутон за
функции (C) изгасват.
• Индикаторът на програма над бутон за функции (A) продължава да
мига.
• Дисплеят показва настройката на
омекотителя за вода (например:
= ниво 5).
5. Натиснете бутон за функции (А)
многократно, за да промените настройката.
6. Деактивирайте уреда, за да потвърдите.
Ако омекотителят за вода е настроен електронно на ниво 1, индикаторът за сол не светва.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЛ ЗА СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ
Как да заредите резервоара за сол:
1. Завъртете капачката обратно на часовниковата стрелка и отворете резервоара за сол.
2. Напълнете резервоара за сол с 1
литър вода (само при първото зареждане със сол).
3. Използвайте фуния, за да заредите
резервоара със сол.
4. Почистете солта около отвора на резервоара за сол.
5. Завъртете капачката по часовниковата стрелка, за да затворите резервоара за солта.
Нормално е от резервоара за сол
да излезе вода, когато го зареждате
със сол.
10 electrolux
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИЯЛЕН ПРЕПАРАТ И ПРЕПАРАТ ЗА
ИЗПЛАКВАНЕ
1
3
2
30
4
MA X
+
3 2
Използване на препарат за
изплакване
-
1
20
препарати на таблетки. Те не могат
да се разтворят напълно при кратките програми за измиване и могат
да понижат резултатите от измиването.
4
Препаратът за изплакване дава
възможност съдовете да изсъхнат
без следи и петна.
Дозаторът за препарат за изплакване автоматично добавя препарат за
изплакване по време на фазата на
последното изплакване.
7
6
5
Използване на миещ препарат
За да щадите околната среда, не
използвайте по-голямо количество
миещ препарат, отколкото е необходимо.
Спазвайте препоръките на производителя на миещия препарат от опаковката на препарата.
Изпълнете тези стъпки при зареждане
на дозатора за миещ препарат:
1. Натиснете бутона за освобождаване, 2 за да отворите капака 7 на
дозатора за препарат за измиване.
2. Поставете препарата за измиване в
дозатора 1 .
3. Ако програмата за измиване има
фаза за предмиене, поставете малко препарат за измиване на вътрешната част на вратичката на уреда.
4. Ако използвате миещ препарат на
таблетки, поставете таблетката в
дозатора за миещ препарат 1 .
5. Затворете дозатора за миещ препарат. Натискайте капака, докато се
заключи на мястото си.
Използвайте дългите миялни програми, когато употребявате миялни
Изпълнете следните стъпки при зареждане на дозатора за препарата за изплакване:
1. Натиснете бутона за освобождаване, 6 за да отворите капака 5 на
дозатора за препарат за изплакване.
2. Напълнете дозатора за препарат за
изплакване 3 с препарат за изплакване. Белегът "max" показва максималното ниво.
3. Отстранете излишния препарат за
изплакване с абсорбираща кърпа, за
да предотвратите образуване на
прекалено много пяна по време на
програмата за измиване.
4. Затворете дозатора за препарат за
изплакване. Натискайте капака, докато се заключи на мястото си.
Регулиране на дозирането на
препарата за изплакване
Фабрична настройка: положение 3.
Можете да задавате дозировка на препарата за изплакване между положение
1 (най-ниска дозировка) и положение 4
(най-висока дозировка).
Въртете превключвателя за препарата
за изплакване, 4 за да увеличите или
намалите дозата.
electrolux 11
ФУНКЦИЯ "МУЛТИТАБ"
Функцията "Multitab" е предназначена
за комбинирани таблетки миещ препарат.
Тези таблетки съдържат съставки за измиване и за изплакване и сол за съдомиялна машина. Някои типове таблетки
може да съдържат и други съставки.
Уверете се, че тези таблетки са приложими за твърдостта на водата във Вашия район (вижте инструкциите на опаковката на продуктите).
Функцията "Multitab" прекъсва потока на
препарата за изплакване и солта.
Функцията "Multitab" изключва индикаторите за солта и препарата за изплакване.
Ако използвате функцията "Multitab",
времетраенето на програмата може да
се увеличи.
Включете или изключете функцията
"Multitab" преди началото на програмата за измиване. Не можете да
включите или изключите функцията, докато програмата за измиване
работи.
За да включите функцията "Multitab"
1. Активирайте уреда.
2. Уверете се, че уредът е в режим на
настройка.
3. Натиснете и задръжте функционалните бутони (D) и (E) едновременно,
докато светне индикаторът за
"Multitab".
4. Пуснете функционалните бутони (D)
и (E). Функцията е активирана.
• Когато активирате функцията
"Multitab", тя остава включена, докато не я изключите.
За да изключите функцията
"Multitab" и да използвате отделно
миялен препарат, сол и препарат за
изплакване
1. Активирайте уреда.
2. Уверете се, че уредът е в режим на
настройка.
3. Натиснете и задръжте едновременно функционалните бутони (D) и (E),
докато светне индикаторът за
"Multitab".
4. Пуснете функционалните бутони (D)
и (E). Функцията е деактивирана.
5. Заредете резервоара за сол и дозатора за миялен препарат.
6. Настройте твърдостта на водатa на
максимално ниво.
7. Стартирайте програма за измиване
без съдове.
8. Когато програмата за измиване завърши, настройте омекотителя за
вода към твърдостта на водата във
Вашия район.
9. Регулирайте нивото на препарата за
изплакване.
ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРИБОРИ И СЪДОВЕ
Направете справка в листовката
"Примери за RealLife зареждане".
Препоръки и съвети
• Не поставяйте в уреда предмети, които могат да абсорбират вода (гъби,
домакински кърпи).
• Отстранете оставащата храна от
предметите.
• Омекотете спечените останки от храна по предметите.
• Поставяйте дълбоките съдове (чаши
и тигани) с дъното нагоре.
• Уверете се, че водата не се събира в
съдове или купи.
• Уверете се, че приборите и съдовете
не се слепват.
• Уверете се, че стъклените чаши не се
допират до други стъклени чаши.
• Поставяйте дребните предмети в
кошничката за прибори.
• Смесвайте лъжиците с други прибори, за да попречите на слепването им
една за друга.
• Когато поставяте предмети в кошниците, уверете се, че водата стига до
всички повърхности.
• Поставяйте леките съдове в горната
кошница. Уверете се, че съдовете не
се движат.
12 electrolux
• По пластмасовите предмети и тиганите с незалепващо покритие могат да
остават водни капки.
ИЗБОР И СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗМИВАНЕ
Стартиране на програма за измиване
без отложен старт
Можете да настроите програмата
за измиване с отворена или затворена врата на уреда.
Ако вратата е отворена, можете да
промените настройката, тъй като
уредът започва работа едва след
затваряне на вратата.
Ако вратата е затворена, уредът започва работа 3 секунди след настройването на програмата за измиване.
1. Активирайте уреда. Уверете се, че
уредът е в режим на настройка.
2. Изберете програма за измиване.
• Индикаторът на съответната програма светва.
• Индикаторите на всички останали
програми изгасват.
• Времетраенето на програмата мига на дисплея.
• Индикаторът за прогреса на протичаща програма светва.
3. Затворете вратичката на съдомиялната машина и програмата за измиване стартира автоматично.
• Времетраенето на програмата вече не мига на дисплея.
• Индикаторът за прогреса на протичаща програма продължава да
свети.
Стартиране на програма за измиване
с отложен старт
Можете да настроите отложен
старт на уреда с отворена или затворена врата.
Ако вратата е отворена, можете да
промените настройката, тъй като
уредът започва работа едва след
затваряне на вратата.
Ако вратата е затворена, уредът започва работа 3 секунди след настройването на програмата за отложен старт.
1. Активирайте уреда. Уверете се, че
уредът е в режим на настройка.
2. Изберете програма за измиване.
3. Натиснете бутона за отложен старт
многократно, докато дисплеят покаже времето на отложения старт.
• Времето до отложения старт мига
върху дисплея.
4. Затворете вратичката на уреда - отброяването стартира автоматично.
• Времето до отложения старт вече
не мига върху дисплея.
• Индикаторът за прогреса на протичащата програма изгасва.
Когато отброяването завърши, програмата за измиване се стартира автоматично.
• Индикаторът за прогреса на протичаща програма светва.
Отварянето на вратичката на уреда
прекъсва отброяването. Затворете
вратичката, отброяването продължава от момента на прекъсването.
Отмяна на отложен старт
Обратното отброяване не работи
1. Натиснете бутона за отложен старт
многократно, докато дисплеят покаже времето на програмата за измиване.
2. Затворете вратичката на съдомиялната машина и програмата за измиване стартира автоматично.
Обратното отброяване работи
1. Натиснете бутона за отложен старт
многократно, докато дисплеят покаже времето на програмата за измиване.
• Времетраенето на програмата мига на дисплея. След няколко секунди, времето спира да мига и
програмата за измиване стартира
автоматично.
Прекъсване на програма за измиване
• Отворете вратичката на уреда.
– Програмата за измиване спира.
electrolux 13
• Затворете вратичката на уреда.
– Програмата за измиване продължава от момента на прекъсването.
Отмяна на програмата за измиване
Ако програмата за измиване не е започнала, можете да промените избора.
За да промените избора, докато програмата за измиване тече, е необходимо
да отмените програмата.
• Натиснете и задръжте бутоните за
функции (B) и (C) едновременно, докато светнат всички индикатори на
програми.
Уверете се, че има миещ препарат
в отделението за миялен препарат,
преди да стартирате нова програма
за измиване.
Край на програмата за измиване
Когато програмата за измиване приключи, дисплеят показва нула.
• Индикаторът за прогреса на протичащата програма изгасва.
• Индикаторът за край на програмата
светва.
1. Деактивирайте уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
За по-добри резултати от сушенето
оставете вратичката на уреда открехната за няколко минути.
Извадете съдовете от уреда
• Оставете чиниите да се охладят,
преди да ги извадите от уреда. Горещите чинии може лесно да се повредят.
• Изпразнете първо долната кошница,
а след това горната кошница.
• Отстрани и във вратичката на уреда
може да има вода. Неръждаемата
стомана се охлажда по-бързо от чиниите.
ПРОГРАМИ ЗА ИЗМИВАНЕ
Програма
Тип замърсяване
Тип зареждане
Описание на програмата
Auto1)
Всички
Чинии, прибори,
тенджери и тигани
Предмиене
Миене 45 °C или 70 °C
Изплаквания
Изсушаване
Intensive
Силно замърсяване
Чинии, прибори,
тенджери и тигани
Предмиене
Миене 70 °C
Изплаквания
Изсушаване
Quick 2)
"Пресни" замърсявания
Чинии и прибори
Миене 60 °C
Изплакване
Eco3)
Нормално замърсяване
Чинии и прибори
Предмиене
Миене 50 °C
Изплаквания
Изсушаване
One hour
Леко замърсяване
Чинии и прибори
Миене 55 °C
Изплаквания
1) Уредът усеща вида замърсяване и количеството предмети в кошниците. Той автоматично
настройва температурата и количеството на водата, консумацията на енергията и времето на
програмата.
2) С тази програма можете да измивате съдове и прибори, замърсяванията по които са още "пресни".
За кратко време постига добри резултати от измиването.
3) Това е стандартна програма за изпитателни лаборатории. С тази програма може да постигнете
най-ефективно използване на вода и електроенергия за нормално замърсени чинии и прибори.
Направете справка с листовката за информация от изпитвания.
14 electrolux
Данни за потреблението
Електроенергия (kWh)
Програма 1)
Вода (литри)
Auto
0.7 - 1.3
8 - 14
Intensive
1.0 - 1.1
9 - 10
Quick
0.8
7
Eco
0.7 - 0.8
8-9
One hour
0.8 - 0.9
8-9
1) Дисплеят показва времетраенето на програмата.
Налягането и температурата на водата, различията в електрозахранването и количеството съдове мо-
гат да променят стойностите на
консумацията.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
Изваждане и почистване на
филтрите
Замърсените филтри намаляват резултатите от измиването.
Въпреки че тези филтри изискват много
малко поддръжка, проверявайте ги периодично и, ако е необходимо, ги почиствайте.
1. Завъртете филтър (A) обратно на
часовниковата стрелка и го извадете
от филтър (B).
B
A
2. Филтър (A) се състои от две части.
За да разглобите филтъра, разделете частите една от друга.
3. Измийте напълно частите с вода.
4. Съединете двете части на филтър
(A) и ги натиснете. Уверете се, че са
сглобени правилно една в друга.
5. Извадете филтър (В).
6. Измийте напълно филтър (В) с вода.
7. Поставете филтър (В) в първоначалното му положение. Уверете се, че е
поставен правилно в двата водача
(С).
electrolux 15
C
8. Поставете филтър (А) на място във
филтър (В). Завъртете филтър (А)
по часовниковата стрелка, докато се
заключи.
Ако отворите на разпръскващите рамена се запушат, отстранете остатъците
от замърсявания с коктейлна пръчица.
Почистване на външните
повърхности
Почистете външните повърхности на
машината и командното табло с влажна
мека кърпа.
Използвайте само неутрални миещи
препарати.
Не използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки или разтворители
(ацетон).
Почистване на разпръскващите
рамена
Не сваляйте разпръскващите рамена.
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО
Уредът не стартира или спира по време
на работа.
Първо се опитайте да намерите решение на проблема (вижте таблицата).
Ако не намерите решение, се обърнете
към сервизния център.
При някои неизправности дисплeят
показва код на аларма:
Неизправност
Уредът не се пълни с вода.
Уредът не източва водата.
•
•
•
- Уредът не се пълни с вода
- Уредът не източва водата
- Устройството против наводнение работи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Деактивирайте уреда, преди да
извършите проверките.
Възможна причина
Възможно решение
Кранът за водата е запушен
или върху него има котлен
камък.
Почистете крана за вода.
Налягането на водата е прекалено ниско.
Обърнете се към местната
водоснабдителна компания.
Кранът за вода е затворен.
Отворете крана за вода.
Филтърът в маркуча за подаване на вода е запушен.
Почистете филтъра.
Маркучът за подаване на вода е неправилно свързан.
Уверете се, че свързването
е правилно.
Входният маркуч за подаване на вода е повреден.
Уверете се, че входният
маркуч за подаване на вода
не е повреден.
Сифонът на мивката е запушен.
Почистете сифона на мивката.
Маркучът за източване на
вода е неправилно свързан.
Уверете се, че свързването
е правилно.
16 electrolux
Неизправност
Възможна причина
Маркучът за източване на
водата е повреден.
Устройството против наводнение работи.
Програмата за измиване не
стартира.
Възможно решение
Уверете се, че маркучът за
източване на водата не е повреден.
Затворете крана за вода и
се свържете със сервизния
център.
Вратичката на уреда е отворена.
Затворете вратичката на
уреда.
Щепселът не е поставен в
контакта.
Включете щепсела в контакта.
Предпазителят в таблото е
повреден.
Сменете предпазителя.
Зададен е отложен старт.
• Отмяна на отложения
старт.
• Когато отброяването завърши, програмата за измиване стартира автоматично.
След проверката активирайте уреда.
Програмата продължава от момента на
прекъсване.
Ако неизправността се появи отново, се
обърнете към сервизния център.
Ако дисплеят показва други кодове за
аларма, се обърнете към сервизния
център.
Информацията, необходима за сервизния център, е посочена на табелката с
данни.
Запишете тази информация:
– Модел
(MOD.) ...................................................
.....
– Номер на продукта
(PNC) .........................................
– Сериен номер
(S.N.) ..............................................
Резултатите от миенето и сушенето не са задоволителни
Проблем
Съдовете не са чисти.
Възможна причина
Възможно решение
Програма за измиване не е
приложима за този тип зареждане и замърсяване.
Уверете се, че програмата
за миене е приложима за този тип зареждане и замърсяване.
Не сте поставили предметите правилно с кошниците,
водата не е стигнала до
всички повърхности.
Поставете предметите правилно в кошниците.
Разпръскващите рамена не
могат да се въртят свободно. Неправилно поставяне
на предметите в кошниците.
Уверете се, че положението
на предметите няма да попречи на разпръскващите
рамена.
Филтрите са замърсени или
не са сглобени и поставени
правилно.
Уверете се, че филтрите са
чисти и сглобени, и поставени правилно.
Количеството на миялния
препарат е било недостатъчно или изобщо е липсвал
такъв.
Уверете се, че количеството
на миялния препарат е достатъчно.
electrolux 17
Проблем
Частици от варовикови отлагания по съдовете.
Възможна причина
Възможно решение
Резервоарът за сол е празен.
Напълнете резервоара за
сол със сол за съдомиялна
машина.
Неправилно ниво на омекотителя на водата.
Настройте омекотителя за
вода на правилното ниво.
Капакът на резервоара за
сол не е затворен плътно.
Уверете се, че капакът на
резервоара за сол е добре
затворен.
Има черти, бели петна или
синкаво покритие върху стъклените чаши и чинии.
Количеството на препарата
за изплакване е твърде високо.
Намалете количеството на
препарата за изплакване.
Засъхнали водни капки върху стъклените чаши и чиниите.
Количеството на препарата
за изплакване е твърде ниско.
Увеличете количеството на
препарата за изплакване.
Причината може да е в миялен препарат.
Използвайте друга марка
миялен препарат.
Съдовете са мокри.
Програмата за измиване е
била без фаза за сушене
или с намалена фаза за сушене.
За по-добри резултати от сушенето оставете вратичката
открехната за няколко минути.
Съдовете са мокри и матови.
Дозаторът за препарата за
изплакване е празен.
Заредете дозатора за препарата за изплакване с препарат за изплакване.
Функцията "Multitab" е включена (тази функция автоматично деактивира дозатора
за препарата за изплакване).
Включете дозатора за препарата за изплакване.
Активиране на отделението за
препарат за изплакване
1. Активирайте уреда. Уверете се, че
уредът е в режим на настройка.
2. Натиснете едновременно и задръжте бутона за функции (В) и бутона за
функции (С), докато индикаторите
на програмите над бутони за функции (А), (В) и (С) започнат да мигат.
3. Пуснете бутона за функции (В) и бутона за функции (С).
4. Натиснете бутона за функции (B).
• Индикаторите на програмите над
бутон за функции (A) и бутон за
функции (C) изгасват.
• Индикаторът на програмата над
бутон за функции (B) продължава
да мига.
• Дисплеят показва настройката на
отделението за препарата за изплакване.
Отделението за
препарат за изплакване е деактивирано.
Отделението за
препарат за изплакване е активирано.
5. Натиснете бутона за функции (В), за
да промените настройката.
6. Деактивирайте уреда, за да потвърдите.
18 electrolux
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери
Ширина
Височина
Дълбочина
446 мм
850 мм
620 мм
Свързване към електрическата мрежа
Напрежение
Обща мощност
Предпазител
Честота
Налягане на водоснабдяването
мин.
макс.
Водоснабдяване 1)
Студена вода или гореща
вода
Вместимост
Настройки
220-240 V
2100 W
10 A
50 Hz
0,5 бара (0,05 MPa)
8 бара (0,8 MPa)
макс. 60 °C
9
1) Свържете маркуча за подаване на вода към кран с резба 3/4 цола.
Ако топлата вода идва от алтернативни източници на енергия (като
слънчеви или фотоволтаични пане-
ли и вятърна енергия), използвайте
топла вода, за да намалите консумацията.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт
не трябва да се третира като
домакинските отпадъци. Вместо това,
той трябва да се предаде в
специализиран пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Като се погрижите този продукт да бъде
изхвърлен по подходящ начин, вие ще
помогнете за предотвратяване на
възможните негативни последствия за
околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да бъдат
ИНСТАЛИРАНЕ
Монтиране под плот
Поставете уреда в близост до кран за
вода и отточен канал.
Свалете работния плот на уреда, за да
го монтирате под шкаф с мивка или кухненски работен плот.
Проверете дали размерите на отвора
отговарят на размерите на фигурата.
предизвикани от неправилното
изхвърляне като отпадък на този
продукт. За по-подробна информация
за рециклиране на този продукт се
обърнете към местната градска управа,
службата за вторични суровини или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Рециклирайте материалите със симво. Поставяйте опаковките в съола
тветните контейнери за рециклирането
им.
electrolux 19
Как се сваля работния плот на уреда
1. Свалете задните винтове (1).
Това ще предотврати връщането на
отпадната вода от мивката в уреда.
• Щранг с вентилационен отвор. Вътрешният диаметър трябва да бъде
минимум 40 мм.
2. Издърпайте работния плот от задната страна на уреда (2).
3. Повдигнете работния плот и го извадете от предните отвори (3).
4. Използвайте регулируемите крачета, за да нивелирате уреда.
5. Инсталирайте уреда под кухненски
работен плот. Не мачкайте и не огъвайте маркучите за вода по време
на монтажа.
Нивелиране на уреда
Правилното нивелиране на уреда дава
възможност за правилно затваряне и
уплътняване на вратичката.
При неправилно нивелиране на уреда,
вратичката закача по страните на шкафа.
Разхлабете или затегнете регулируемите крачета, за да нивелирате уреда.
Свързване за източване на водата
Свържете маркуча за оттичане на
водата със:
• Сифона на мивката и го прикрепете
под нивото на работната повърхност.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Извадете запушалката на мивката, когато уредът източва вода, за да предотвратите връщането на водата в уреда.
Удължителят на маркуча за оттичане
не трябва да бъде по-дълъг от 2 м. Вътрешният диаметър не трябва да бъде
по-малък от диаметъра на маркуча.
Ако свързвате маркуча за оттичане на
водата към сифон под мивката, свалете
пластмасовата мембрана (A). Ако не
свалите мембраната, останалата храна
може да предизвика запушване в сифона на маркуча за оттичане
Предпазно устройство възпрепятства връщането на мръсна вода в
уреда. Ако сифонът на мивката има
възвратен вентил, този вентил може да причини неправилно източване на уреда. Свалете възвратния
вентил.
20 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
OBSAH
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Použití spotřebiče
Nastavení změkčovače vody
Použití soli do myčky
Použití mycího prostředku a leštidla
Funkce Multitab
Vkládání příborů a nádobí
20
22
23
24
25
26
26
27
27
Volba a spuštění mycího programu
Mycí programy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Poznámky k ochraně životního prostředí
Instalace
28
29
30
31
33
33
33
Zmĕny vyhrazeny
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte
tento návod:
• Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj
majetek.
• Abyste pomáhali chránit životní prostředí.
• Abyste spotřebič správně používali.
Pokyny vždy uchovávejte spolu se spotřebičem i pro případ, že byste jej přestěhovali
nebo předali jiné osobě.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené
nesprávnou instalací či chybným používáním.
Bezpečnost dětí a osob se zdravotním
postižením
• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se zhoršenými fyzickými
a smyslovými schopnostmi, sníženými
mentálními funkcemi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou spotřebič používat jen pod dozorem
nebo vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost.
• Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění.
• Všechny mycí prostředky skladujte na
bezpečném místě. Nedovolte dětem, aby
se dotýkaly mycích prostředků.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se
k němu přibližovaly.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo
poškození spotřebiče.
• Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce
mycího prostředku, aby nedošlo k popálení očí, úst nebo hrdla.
• Nepijte vodu ze spotřebiče. Mohou v ní
být zbytky mycího prostředku.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená
bez dozoru. Zabráníte tak možným zraněním nebo tomu, že na otevřená dvířka
upadnete.
• Na otevřená dvířka myčky si nesedejte,
ani si na ně nestoupejte.
Použití
• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, zabráníte tak zranění osob
nebo poškození majetku.
• Tento spotřebič používejte jen k mytí
nádobí určeného pro mytí v myčkách.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumisťujte hořlavé předměty
nebo předměty, které obsahují hořlavé
látky. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
• Nože a další nástroje s ostrými špičkami
vkládejte do koše na příbory špičkou dolů. Můžete je také položit vodorovně do
horního koše nebo do koše na nože.
(Koš na nože mají jen některé modely.)
• Používejte pouze prostředky určené pro
myčky (mycí prostředek, sůl, leštidlo).
electrolux 21
• Druhy soli, které nejsou určené do myčky, mohou poškodit změkčovač vody.
• Před spuštěním mycího programu doplňte do spotřebiče sůl. Zbylá sůl může
ve spotřebiči způsobit korozi nebo díry ve
spodku spotřebiče.
• Nikdy dávkovač leštidla neplňte jinými
prostředky než leštidlem (např. čisticími
prostředky pro myčky, tekutými mycími
prostředky). Spotřebič by se mohl poškodit.
• Před spuštěním mycího programu zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
• Pokud během probíhajícího mycího programu otevřete dvířka, může dojít k uvolnění horké páry. Hrozí nebezpečí popálení pokožky.
• Nádobí z myčky nevyjímejte, dokud se
nedokončí mycí program.
Čištění a údržba
• Před čištěním spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Nepoužívejte hořlavé prostředky nebo
prostředky, které mohou způsobit korozi.
• Nepoužívejte myčku bez filtrů. Zkontrolujte, zda jsou filtry správně umístěné. Nesprávná instalace filtrů má za následek
nedostatečné umytí nádobí a může myčku poškodit.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo poškození
spotřebiče.
Instalace
• Přesvědčte se, že spotřebič není poškozený. Poškozený spotřebič neinstalujte a
nezapojujte do sítě a obraťte se na dodavatele.
• Před instalací a použitím spotřebiče odstraňte všechny obaly.
• Elektrické a instalatérské připojení nebo
instalaci spotřebiče smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba. Zabrání se tak nebezpečí poškození zařízení nebo zranění
osob.
• Při instalaci musí být síťová zástrčka vytažená ze zásuvky.
• Neprovrtávejte boční strany spotřebiče,
aby nedošlo k poškození hydraulických a
elektrických součástí.
Opatření proti vlivu mrazu
• Neinstalujte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0°C.
• Výrobce není odpovědný za škody způsobené mrazem.
Vodovodní přípojka
• Pro připojení spotřebiče k vodovodu použijte nové hadice. Nepoužívejte použité
hadice.
• Nepřipojujte spotřebič k novému potrubí
nebo k potrubí, které nebylo dlouho používané. Před připojením přívodní hadice
nechte vodu několik minut odtéct.
• Při instalaci spotřebiče dávejte pozor,
abyste hadice neskřípli nebo jinak nepoškodili.
• Přesvědčte se, zda jsou vodovodní spojení těsná, aby nedocházelo k úniku vody.
• Při prvním použití spotřebiče zkontrolujte,
zda nedochází k úniku vody ze spojů hadic.
• Přívodní hadice s dvojitým opláštěním je
vybavena bezpečnostním ventilem a
vnitřním síťovým kabelem. Přívodní hadice je pod tlakem pouze při průtoku vody.
Pokud přívodní hadice začne prosakovat,
bezpečnostní ventil přeruší průtok vody.
– Při připojení přívodní hadice buďte
opatrní:
– Přívodní hadici ani bezpečnostní ventil neponořujte do vody.
– Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
– Zavolejte pracovníka servisního
střediska, aby přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem vyměnil.
Upozornění Nebezpečné napětí.
22 electrolux
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému
proudu.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru.
• Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko.
• Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový
kabel za spotřebičem neskřípli nebo jinak
nepoškodili.
• Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Servisní středisko
• Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Kontaktujte servisní
středisko.
• Použijte výhradně originální náhradní díly.
Vyřazení spotřebiče
• Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
– Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
– Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
– Odstraňte dveřní západku. Tím zabráníte dětem či zvířatům, aby se zavřely
ve spotřebiči. Hrozí nebezpečí udušení.
– Spotřebič zlikvidujte ve sběrném dvoře
v místě vašeho bydliště.
Upozornění Mycí prostředky pro
myčky nádobí jsou nebezpečné a
mohou způsobit poleptání!
• Pokud dojde s těmito mycími
prostředky k nehodě, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Pokud se mycí prostředek dostane
do úst, vyhledejte ihned lékařskou
pomoc.
• Pokud se mycí prostředek dostane
do očí, vyhledejte ihned lékařskou a
propláchněte oči vodou.
• Mycí prostředky pro myčky nádobí
uchovávejte na bezpečném místě
mimo dosah dětí.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče
otevřená, pokud je v dávkovači mycí
prostředek.
• Dávkovač mycího prostředku naplňte
až před spuštěním mycího programu.
POPIS SPOTŘEBIČE
10
1
9
2
3
8
7
4
5
1 Horní koš
6
electrolux 23
2 Otočný volič pro nastavení tvrdosti vody
3 Zásobník na sůl
4 Dávkovač mycího prostředku
5 Dávkovač leštidla
6 Typový štítek
7
8
9
10
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
Horní deska
OVLÁDACÍ PANEL
1
A
B
2
3
6
5
C
D
4
E
7
1
2
3
4
5
6
7
Tlačítko Zap./Vyp.
Kontrolky programů
Displej
Kontrolky
Tlačítko Odložený start (Delay)
Tlačítka programů
Tlačítka funkcí
Kontrolky
Kontrolka průběhu programu. Rozsvítí se, když nastavíte mycí program, a zhasne,
když je mycí program dokončen.
Kontrolka konce programu. Rozsvítí se po dokončení mycího programu.
Kontrolka funkce Multitab. Rozsvítí se při zapnutí funkce.
Kontrolka množství soli. Rozsvítí se, je-li nutné zásobník na sůl doplnit. 1)
Po doplnění zásobníku může ukazatel soli ještě několik hodin svítit. Na provoz
spotřebiče to nemá nežádoucí vliv.
Kontrolka stavu leštidla. Rozsvítí se, je-li nutné doplnit dávkovač leštidla. 1)
24 electrolux
Kontrolky
Rozsvítí se po zvolení mycího programu Auto.
Rozsvítí se po zvolení mycího programu Intensive.
Rozsvítí se po zvolení mycího programu Quick.
Rozsvítí se po zvolení mycího programu Eco.
Rozsvítí se po zvolení mycího programu One hour.
1) V průběhu mycího programu se kontrolky soli a leštidla nerozsvítí, i když jsou zásobníky na sůl nebo leštidlo
prázdné.
Tlačítko Zap./Vyp.
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete spotřebič.
Po deseti minutách od konce mycího programu funkce Auto Off spotřebič automaticky vypne. Snižuje se tak spotřeba energie.
Displej
Na displeji se zobrazuje:
• Elektronické nastavení stupně změkčovače vody
• Zapnutí a vypnutí dávkovače leštidla (pouze tehdy, je-li zapnutá funkce Multitab)
• Délka mycího programu
• Čas zbývající do konce mycího programu
• Konec mycího programu (na digitálním
displeji se objeví nula)
• Čas odloženého startu
• Výstražné kódy.
Tlačítko odloženého startu
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka odložíte start mycího programu o 1 až 24 hodin.
Tlačítka volby programu
Stisknutím jednoho z těchto tlačítek nastavíte mycí program. Příslušná kontrolka se
rozsvítí. Řiďte se pokyny v části „Mycí programy“.
Tlačítka funkcí
Pomocí těchto tlačítek lze:
• Elektronicky nastavit stupeň změkčovače
vody. Viz „Nastavení změkčovače vody“.
• Zapnout nebo vypnout funkci Multitab.
Viz „Funkce Multitab“.
• Zapnout či vypnout dávkovač leštidla
(pouze se zapnutou funkcí Multitab). Viz
„Co dělat, když...“.
• Zrušte probíhající mycí program. Řiďte se
pokyny v části „Nastavení a spuštění mycího programu“.
Režim nastavení
Spotřebič musí být v režimu nastavení
při následujících operacích:
• Nastavení a spuštění mycího programu.
• Nastavení a spuštění odloženého startu.
• Elektronické nastavení stupně změkčovače vody.
• Zapnutí nebo vypnutí funkce Multitab.
• Při zapnutí či vypnutí dávkovače leštidla
(pouze se zapnutou funkcí Multitab).
Zapněte spotřebič. Spotřebič je v
režimu nastavení v následujících
případech:
• Všechny kontrolky programů se rozsvítí.
Zapněte spotřebič. Spotřebič není v
režimu nastavení v následujících
případech:
• Svítí kontrolka pouze jednoho programu.
• Na displeji je zobrazena délka mycího
programu nebo čas odloženého startu.
– Pokud se chcete vrátit do režimu nastavení, je nutné zrušit zvolený program nebo odložený start. Řiďte se
pokyny v části „Nastavení a spuštění
mycího programu“.
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
1. Zkontrolujte, zda nastavený stupeň
změkčovače vody odpovídá tvrdosti vo-
dy ve vaší oblasti. Pokud ne, nastavte
změkčovač vody.
2. Naplňte zásobník na sůl solí pro myčky.
electrolux 25
3. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
4. Vložte do myčky nádobí a příbory.
5. Nastavte správný mycí program pro daný druh nádobí a stupeň znečištění.
6. Naplňte dávkovač mycího prostředku
správným množstvím mycího
prostředku.
7. Spusťte mycí program.
Použijete-li kombinované mycí tablety
(3 v 1, 4 v 1, 5 v 1), použijte funkci Multitab (viz „Funkce Multitab“).
NASTAVENÍ ZMĚKČOVAČE VODY
Změkčovač vody slouží k odstranění minerálů a solí z přiváděné vody. Tyto minerály a
soli mohou spotřebič poškodit.
Pokud stupeň změkčovače vody neodpovídá tvrdosti vody ve vaší oblasti, nastavte jej.
Přesný stupeň tvrdosti vody ve vaší oblasti
zjistíte u místního vodárenského podniku.
Nastavení tvrdosti
vody
Tvrdost vody
Německé stupně (°dH)
Francouzské
stupně (°TH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
2
1) Výchozí nastavená poloha.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
Změkčovač vody musíte nastavit ručně
a elektronicky.
Ruční nastavení
Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1
nebo 2 (řiďte se tabulkou).
Elektronické nastavení
1. Zapněte spotřebič. Zkontrolujte, zda je
spotřebič v režimu nastavení.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
funkcí (B) a (C), dokud nezačnou blikat
26 electrolux
kontrolky nad tlačítky funkcí (A), (B) a
(C).
3. Uvolněte tlačítka funkcí (B) a (C).
4. Stiskněte tlačítko funkce (A).
• Kontrolky programů nad tlačítky funkcí (B) a (C) zhasnou.
• Kontrolka programu nad tlačítkem
funkce (A) bude stále blikat.
• Na displeji se zobrazí nastavení změk= stupeň 5).
čovače vody (např.:
5. Opětovným stisknutím tlačítka funkce
(A) změňte nastavení.
6. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče.
Pokud je změkčovač vody nastaven
elektronicky na stupeň 1, kontrolka stavu soli zůstane zhasnutá.
POUŽITÍ SOLI DO MYČKY
Jak doplnit zásobník na sůl:
1. Otočením víčka směrem doleva otevřete
zásobník na sůl.
2. Zásobník na sůl naplňte jedním litrem
vody (pouze v případě, že jej plníte solí
poprvé).
3. K doplnění soli do zásobníku na sůl
použijte trychtýř.
4. Odstraňte sůl, která se vysypala okolo
zásobníku na sůl.
5. Otočením víčka směrem doprava zásobník na sůl zavřete.
Při doplňování zásobníku na sůl vytéká
voda; to je normální jev.
POUŽITÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU A LEŠTIDLA
1
3
2
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
Řiďte se doporučením výrobce uvedeným na obalu mycího prostředku.
4
6
5
Použití mycího prostředku
Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více mycího prostředku, než je
nutné.
Jak doplnit dávkovač mycího prostředku:
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko 2 , abyste
otevřeli víčko 7 dávkovače mycího
prostředku.
2. Mycí prostředek nasypte/nalijte do dávkovače 1 .
3. Pokud má mycí program fázi předmytí,
nasypte/nalijte trochu mycího
prostředku na vnitřní stranu dvířek myčky.
4. Pokud používáte mycí tablety, dejte tabletu do dávkovače mycího prostředku
1 .
5. Zavřete dávkovač mycího prostředku.
Zatlačte na víčko, dokud nezaklapne.
electrolux 27
Při použití mycích tablet používejte
dlouhé mycí programy. Tyto tablety se
nemohou při krátkých mycích programech plně rozpustit a mohou tak zhoršovat výsledky mytí.
Použití lešticího prostředku
Leštidlo umožňuje usušení nádobí bez
šmouh a skvrn.
Dávkovač leštidla automaticky přidá lešticí prostředek při poslední oplachovací fázi.
Při doplňování dávkovače leštidla postupujte takto:
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko 6 , abyste
otevřeli víčko 5 dávkovače leštidla.
2. Naplňte dávkovač leštidla 3 lešticím
prostředkem. Značka „max.“ ukazuje
maximální hladinu.
3. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem,
aby se při mycím programu netvořilo
přílišné množství pěny.
4. Zavřete dávkovač leštidla. Zatlačte na
víčko, dokud nezaklapne.
Nastavte dávkování leštidla
Výrobní nastavení: poloha 3.
Dávkování leštidla můžete nastavit mezi polohou 1 (nejnižší dávkování) a 4 (nejvyšší
dávkování).
Otočením voliče leštidla 4 můžete zvýšit
nebo snížit dávku leštidla.
FUNKCE MULTITAB
Funkce Multitab je určena pro kombinované
mycí tablety.
Tyto tablety obsahují mycí prostředek, leštidlo a sůl do myčky. Některé druhy tablet
mohou obsahovat ještě další složky.
Ujistěte se, že lze tyto tablety použít při
stupni tvrdosti vody v místě vašeho bydliště
(viz pokyny na balení výrobku).
Funkce Multitab vypne dávkování soli a leštidla.
Funkce Multitab vypne kontrolky stavu soli
a leštidla.
Při použití funkce Multitab se délka programu může prodloužit.
Zapněte nebo vypněte funkci Multitab
ještě před spuštěním mycího programu. Funkci Multitab nemůžete zapnout
nebo vypnout v průběhu mycího programu.
Zapnutí funkce Multitab
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Současně stiskněte a podržte tlačítka
funkcí (D) a (E), dokud se nerozsvítí kontrolka funkce Multitab.
4. Uvolněte tlačítka funkcí (D) a (E). Funkce
je zapnutá.
• Když zapnete funkci Multitab, zůstane
zapnutá, dokud ji nevypnete.
Vypnutí funkce Multitab a oddělené
použití mycího prostředku, soli a
leštidla
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Současně stiskněte a podržte tlačítka
funkcí (D) a (E), dokud se nerozsvítí kontrolka funkce Multitab.
4. Uvolněte tlačítka funkcí (D) a (E). Funkce
je vypnuta.
5. Doplňte zásobník soli a leštidla.
6. Nastavte tvrdost vody na nejvyšší stupeň.
7. Spusťte mycí program bez nádobí.
8. Po dokončení mycího programu nastavte změkčovač vody na stupeň tvrdosti
vody v místě vašeho bydliště.
9. Seřízení dávkování leštidla.
VKLÁDÁNÍ PŘÍBORŮ A NÁDOBÍ
Řiďte se pokyny v letáku „Příklady
RealLife náplně“.
Rady a tipy
• Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají vodu (houby, hadry).
28 electrolux
• Z nádobí odstraňte zbytky jídla.
• Připálené zbytky jídel na nádobí nechte
změknout.
• Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce)
pokládejte dnem vzhůru.
• Ujistěte se, že se v nádobách či mísách
nehromadí voda.
• Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory
nelepily k sobě.
• Dbejte na to, aby se sklenice vzájemně
nedotýkaly.
• Malé předměty vložte do koše na příbory.
• Lžíce promíchejte s dalšími příbory, aby
se neslepily dohromady.
• Nádobí do košů vkládejte tak, aby se voda dostala na všechny jeho části.
• Lehké kusy vložte do horního koše. Dbejte na to, aby jednotlivé kusy nádobí nehýbaly.
• Na plastovém nádobí či nepřilnavých
pánvích se mohou držet kapky vody.
VOLBA A SPUŠTĚNÍ MYCÍHO PROGRAMU
Spuštění mycího programu bez
odloženého startu
Mycí program můžete nastavit se
zavřenými i otevřenými dvířky spotřebiče.
Pokud jsou dvířka otevřená, můžete
měnit nastavení, jelikož spotřebič začne
pracovat pouze po jejich zavření.
Pokud jsou dvířka zavřená, začne
spotřebič pracovat po třech sekundách
od nastavení mycího programu.
1. Zapněte spotřebič. Zkontrolujte, zda je
spotřebič v režimu nastavení.
2. Nastavte mycí program.
• Rozsvítí se příslušná kontrolka programu.
• Všechny další kontrolky programů
zhasnou.
• Na displeji bliká délka mycího programu.
• Rozsvítí se kontrolka probíhajícího
programu.
3. Zavřete dvířka myčky a program se
spustí automaticky.
• Na displeji již nebliká délka mycího
programu.
• Kontrolka probíhajícího programu dále
svítí.
Spuštění mycího programu s
odloženým startem
Odložený start můžete nastavit se
zavřenými i otevřenými dvířky spotřebiče.
Pokud jsou dvířka otevřená, můžete
měnit nastavení, poněvadž spotřebič
začne pracovat pouze po jejich zavření.
Pokud jsou dvířka zavřená, začne
spotřebič pracovat po třech sekundách
od nastavení odloženého startu.
1. Zapněte spotřebič. Zkontrolujte, zda je
spotřebič v režimu nastavení.
2. Nastavte mycí program.
3. Opětovně stiskněte tlačítko odloženého
startu, dokud se na displeji nezobrazí
čas odloženého startu.
• Na displeji začne blikat čas odloženého startu.
4. Zavřete dvířka spotřebiče a program se
spustí automaticky.
• Na displeji již nebliká čas odloženého
startu.
• Zhasne kontrolka probíhajícího programu.
Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí mycí program.
• Rozsvítí se kontrolka probíhajícího programu.
Otevřením dvířek spotřebiče se odpočítávání přeruší. Dvířka zavřete a odpočítávání bude pokračovat od okamžiku
přerušení.
Zrušení odloženého startu
Odpočet neprobíhá
1. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí
délka mycího programu.
2. Zavřete dvířka myčky a program se
spustí automaticky.
Odpočet probíhá
1. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí
délka mycího programu.
electrolux 29
• Na displeji bliká délka mycího programu. Po několika sekundách přestane
blikat délka mycího programu a mycí
program se automaticky spustí.
Přerušení mycího programu
• Otevřete dvířka myčky.
– Mycí program se zastaví.
• Zavřete dvířka myčky.
– Program pokračuje od okamžiku, ve
kterém byl přerušen.
Konec mycího programu
Po dokončení mycího programu displej zobrazí nulu.
• Kontrolka probíhajícího programu nesvítí.
• Kontrolka konce programu svítí.
1. Vypněte spotřebič.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
Aby nádobí lépe oschlo, ponechte
dvířka spotřebiče pár minut otevřená.
Zrušení mycího programu
Pokud se mycí program ještě nespustil,
můžete svou volbu změnit.
Pokud mycí program již probíhá a chcete
volbu změnit, musíte program zrušit.
• Současně stiskněte a podržte tlačítka
funkcí (B) a (C), dokud se nerozsvítí všechny kontrolky programů.
Vyjměte nádobí z košů
• Nádobí před vyjmutím z myčky nechte
vychladnout. Horké nádobí se snadněji
poškodí.
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a
potom z koše horního.
• Na stěnách a dvířkách spotřebiče může
být voda. Nerezový povrch chladne rychleji než nádobí.
Před spuštěním nového mycího programu zkontrolujte, zda je v dávkovači
mycí prostředek.
MYCÍ PROGRAMY
Program
Stupeň znečištění
Typ náplně
Popis programu
Auto1)
Všechno
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Mytí 45 °C nebo 70 °C
Oplachy
Sušení
Intensive
Velmi znečištěné
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
Quick 2)
Čerstvě znečištěné
Nádobí a příbory
Mytí 60 °C
Oplach
Eco3)
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
One hour
Lehce znečištěné
Nádobí a příbory
Mytí 55 °C
Oplachy
1) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množství vody,
spotřebu energie a délku mycího programu.
2) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí při krátké
délce programu.
3) Jedná se o standardní program pro testovací instituce. Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a
energie při mytí normálně znečištěného nádobí a příborů. Testovací údaje najdete v přiloženém letáku.
Údaje o spotřebě
Program1)
Auto
Energie (kWh)
0.7 - 1.3
Voda (litry)
8 - 14
30 electrolux
Program1)
Energie (kWh)
Voda (litry)
Intensive
1.0 - 1.1
9 - 10
Quick
0.8
7
Eco
0.7 - 0.8
8-9
One hour
0.8 - 0.9
8-9
1) Na displeji se zobrazí délka programu.
Tyto hodnoty spotřeby se mohou měnit
v závislosti na tlaku a teplotě vody, na
kolísání v dodávce proudu a na množství nádobí.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Vyjmutí a čištění filtrů
Zanesené filtry zhoršují výsledky mytí nádobí.
Ačkoliv je nutnost údržby těchto filtrů minimální, musíte je pravidelně kontrolovat a v
případě potřeby vyčistit.
1. Otočte filtrem (A) proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej z filtru (B).
3. Jednotlivé součásti důkladně očistěte
vodou.
4. Přiložte obě části filtru (A) k sobě a zatlačte. Ujistěte se, že do sebe obě části
správně zapadly.
5. Vyjměte filtr (B).
6. Filtr (B) důkladně očistěte vodou.
7. Vraťte filtr (B) na jeho původní místo. Ujistěte se, že je správně usazen ve vodicích drážkách (C).
C
B
A
2. Filtr (A) má dvě části. Pro demontáž filtru
je od sebe oddělte.
8. Vložte filtr (A) zpět do filtru (B). Otočte filtrem (A) po směru hodinových ručiček,
dokud se nezajistí.
Čištění ostřikovacích ramen
Ostřikovací ramena nevyjímejte.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech
zanesou nečistotami, odstraňte je úzkým
špičatým předmětem.
Čištění vnějšího povrchu
Vnější povrch spotřebiče a ovládací panel
otírejte vlhkým měkkým hadříkem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (např. aceton).
electrolux 31
CO DĚLAT, KDYŽ...
Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během provozu.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte
servisní středisko.
U některých poruch se na displeji zobrazí výstražný kód:
Problém
Spotřebič se neplní vodou.
Spotřebič nevypouští vodu.
•
•
•
- Spotřebič se neplní vodou.
- Spotřebič nevypouští vodu.
- Je aktivován systém proti vyplavení.
Upozornění Před kontrolou spotřebič
vypněte.
Možná příčina
Možné řešení
Vodovodní kohoutek je zablokovaný nebo zanesený vodním
kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohoutek.
Příliš nízký tlak vody.
Kontaktujte vaši vodárenskou
společnost.
Vodovodní kohoutek je
zavřený.
Otevřete vodovodní kohoutek.
Filtr v přívodní hadici je ucpaný.
Vyčistěte filtr.
Přívodní hadice není správně
připojena.
Zkontrolujte, zda je připojení
správné.
Přívodní hadice je poškozená.
Ujistěte se, že přívodní hadice
není poškozená.
Přípojka sifonu je ucpaná.
Vyčistěte přípojku sifonu.
Vypouštěcí hadice je nesprávně
připojena.
Zkontrolujte, zda je připojení
správné.
Vypouštěcí hadice je poškozená.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
Je aktivován systém proti vyplavení.
Mycí program se nespouští.
Zavřete vodovodní kohoutek a
obraťte se na servisní středisko.
Dvířka spotřebiče jsou
otevřená.
Zavřete dvířka spotřebiče.
Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Poškozená pojistka v pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
Je nastavený odložený start.
• Zrušte odložený start.
• Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí mycí program.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program
bude pokračovat od okamžiku, ve kterém
byl přerušen.
Pokud se závada objeví znovu, obraťte se
na servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiný výstražný
kód, obraťte se na servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.
Zaznamenejte si tyto údaje:
– Model
(MOD.) ....................................................
....
– Výrobní číslo
(PNC) ..........................................
– Sériové číslo
(S.N.) ..............................................
32 electrolux
Nádobí není dostatečně umyté nebo suché
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Zvolený mycí program nebyl
vhodný pro daný druh nádobí a
stupeň znečištění.
Ujistěte se, že je zvolený mycí
program vhodný pro daný druh
nádobí a stupeň znečištění.
Nádobí jste do košů umístili nesprávně, a voda se tak nemohla dostat ke všem povrchům.
Rozmístěte nádobí v koších
správně.
Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet. Nesprávné
rozmístění nádobí v koších.
Ujistěte se, že nesprávně uložené nádobí nebrání v pohybu
ostřikovacích ramen.
Filtry jsou zanesené nebo nesprávně sestavené a umístěné.
Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté
a správně sestavené a nainstalované.
Nedostatečné množství mycího
prostředku nebo prostředek
chybí.
Ujistěte se, že je množství mycího prostředku dostatečné.
Zásobník na sůl je prázdný.
Naplňte zásobník na sůl solí pro
myčky.
Špatné nastavení stupně změkčovače vody.
Nastavte změkčovač vody na
správný stupeň.
Uzávěr zásobníku na sůl není
správně zavřený.
Zkontrolujte, zda je víčko zásobníku na sůl správně
zavřené.
Na nádobí a skle jsou šmouhy,
bílé skvrny nebo modravý potah.
Příliš mnoho leštidla.
Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou zaschlé
vodní kapky.
Příliš málo leštidla.
Zvyšte dávkování leštidla.
Příčinou může být mycí
prostředek.
Použijte jinou značku mycího
prostředku.
Nádobí je mokré.
Mycí program nezahrnoval žádnou fázi sušení nebo zahrnoval pouze sníženou fázi sušení.
Aby nádobí lépe oschlo, ponechte dvířka myčky pár minut
otevřená.
Nádobí je vlhké a matné.
Dávkovač leštidla je prázdný.
Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
Je zapnutá funkce Multitab (tato funkce automaticky vypne
dávkovač leštidla).
Zapněte dávkovač leštidla.
Nádobí není čisté.
Částečky vodního kamene na
nádobí.
Zapnutí dávkovače leštidla
1. Zapněte spotřebič. Zkontrolujte, zda je
spotřebič v režimu nastavení.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
funkcí (B) a (C), dokud nezačnou blikat
kontrolky programů nad tlačítky funkcí
(A), (B) a (C).
3. Uvolněte tlačítka funkcí (B) a (C).
4. Stiskněte tlačítko funkce (B).
• Kontrolky programů nad tlačítky funkcí (A) a (C) zhasnou.
• Kontrolka programu nad tlačítkem
funkce (B) stále bliká.
• Na displeji se zobrazí nastavení dávkovače leštidla.
Dávkovač leštidla je
vypnutý.
Dávkovač leštidla je
zapnutý.
5. Stisknutím tlačítka funkce (B) změňte
nastavení.
electrolux 33
6. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
446 mm
850 mm
620 mm
Připojení k elektrické síti
Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
Tlak přívodu vody
min.
max.
Přívod vody 1)
Studená nebo teplá voda
Kapacita
Jídelní soupravy
220-240 V
2100 W
10 A
50 Hz
0,5 barů (0,05 MPa)
8 barů (0,8 MPa)
max. 60 °C
9
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární či fotovoltaické panely nebo větrná energie),
použijte horkou vodu ke snížení
spotřeby energie.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
INSTALACE
Umístění pod pracovní desku
Umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody
a odpadu.
Chcete-li myčku umístit pod dřez nebo kuchyňskou pracovní desku, odstraňte horní
desku myčky.
Zkontrolujte, zda rozměry místa pro instalaci souhlasí s rozměry na obrázku.
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných nádob k
recyklaci.
34 electrolux
Odstranění horní desky spotřebiče
1. Vyšroubujte zadní šrouby (1).
• Ke vodnímu potrubí s odvětrávacím průduchem. Vnitřní průměr musí být minimálně 40 mm.
2. Zatáhněte za horní desku ze zadní strany spotřebiče (2).
3. Nadzdvihněte horní desku a uvolněte ji z
předních drážek (3).
4. Pomocí seřiditelných nožiček seřiďte výšku spotřebiče.
5. Zasuňte spotřebič pod kuchyňskou pracovní desku. Dávejte pozor, abyste během instalace neskřípli nebo nepřehnuli
hadice.
Vyrovnání spotřebiče
Spotřebič je nutné správně vyrovnat, aby se
dvířka správně otevírala a těsnila.
Při nesprávném vyrovnání spotřebiče mohou dvířka drhnout o boky hlavní skříně.
Spotřebič vyrovnejte povolením nebo utažením nastavitelných nožiček.
Přípojka odpadu
Vypouštěcí hadici připojte:
• K přípojce sifonu a připojte ji pod úrovní
pracovní plochy. Tím se zabrání tomu,
aby odpadní voda ze sifonu tekla zpět do
myčky.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Když myčka vypouští vodu, nesmí být v
dřezu zátka, protože by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Prodlužovací hadice pro vypouštění vody
nesmí být delší než 2 m. Její vnitřní průměr
nesmí být menší než průměr vypouštěcí hadice.
Jestliže připojíte vypouštěcí hadici k vypouštěcímu otvoru sifonu pod dřezem, je nutné
odstranit plastovou membránu (A). Pokud
byste membránu neodstranili, zbytky jídel
by mohly přípojku vypouštěcí hadice zanést.
Bezpečnostní zařízení brání tomu, aby
se špinavá voda vracela do spotřebiče.
Pokud je však přípojka sifonu vybavena
„zpětným ventilem“, může tento ventil
způsobit nedostatečné vypouštění vody. Zpětný ventil proto odstraňte.
electrolux 35
Electrolux. Thinking of you.
О нашем начину размишљања наћићете више на сајту
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
Упутства о безбедности
Опис производа
Контролна табла
Коришћење уређаја
Подешавање омекшивача воде
Употреба соли за машину за прање
посуђа
Употреба детерџента и средства за
испирање
Функција Multitab
35
38
39
40
41
42
42
43
Пуњење прибора за јело и посуђа
44
Бирање и стартовање програма прања
44
Програми прања
46
Нега и чишћење
46
Шта учинити ако...
47
Технички подаци
50
Еколошка питања
50
Инсталација
50
Задржано право измена
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и употребе пажљиво
прочитајте ово упутство за употребу:
• Због ваше безбедности и безбедности ваше имовине.
• Да бисте помогли очувању животне
средине.
• Због правилног руковања уређајем.
Ова упутства увек држите у близини
уређаја, посебно уколико га пресељавате или дајете другој особи.
Произвођач није одговоран уколико дође до квара услед неправилне инсталације и употребе.
Безбедност деце и осетљивих особа
• Не дозволите да уређај користе особе, укључујући и децу, са смањеним
физичким, чулним и менталним функцијама или особе без одговарајућег
искуства и знања. Особа која је одговорна за њихову безбедност треба да
их надгледа или да им даје упутства
за употребу уређаја.
• Деца морају да се надгледају да се
не би играла уређајем.
• Сву амбалажу држите ван домашаја
деце. Постоји ризик од гушења или
повређивања.
• Све детерџенте држите на безбедном
месту. Не дозволите деци да дирају
детерџенте.
• Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су његова врата
отворена.
Општа безбедност
• Не мењајте спецификације овог уређаја. Постоји ризик од повреде и
оштећења уређаја.
• Поштујте безбедносна упутства произвођача детерџента да не бисте задобили опекотине на очима, устима и
грлу.
• Не пијте воду из уређаја. Трагови детерџента могу остати у уређају.
• Не остављајте врата уређаја отворена без надзора. Тако ћете спречити
да дође до повређивања или пада на
отворена врата.
• Немојте седети или стајати на отвореним вратима.
Употреба
• Уређај је само за кућну употребу. Не
користите уређај у друге сврхе како
бисте спречили повређивање људи и
штету на имовини.
• Уређај користите само за прање прибора који се може прати у машини за
прање посуђа.
• Не стављајте запаљиве производе
или предмете који су навлажени запаљивим производима у уређај, у ње-
36 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
•
гову близину или на сам уређај. Постоји ризик од експлозије или пожара.
Ножеве и све предмете са оштрим
врхом ставите у корпу за прибор за
јело са врховима окренутим надоле.
Уколико то није могуће, поставите их
у водоравном положају у горњу корпу
или у корпу за ножеве. (Корпа за ножеве не постоји у свим моделима).
Користите само производе који су намењени за машине за прање посуђа
(детерџент, со, средство за испирање).
Врсте соли које нису намењене за
машине за прање посуђа могу да
оштете омекшивач воде.
Пре покретања програма прања, сипајте со у уређај. Остаци соли у уређају могу да доведу до корозије или
да направе рупу на дну уређаја.
Дозатор за средство за испирање напуните искључиво средством за испирање, а не другим производима
(средством за чишћење машине за
прање посуђа, течним детерџентом).
То може довести до оштећења уређаја.
Проверите да ли кракови са млазницама могу слободно да се окрећу пре
покретања програма прања.
Из уређаја може изаћи врела пара
уколико отворите врата док је програм прања у току. Постоји ризик од
опекотина на кожи.
Не уклањајте посуђе из уређаја све
док се програм прања не заврши.
Нега и чишћење
• Пре чишћења уређаја, искључите га и
извуците утикач кабла за напајање из
зидне утичнице.
• Немојте користити запаљиве производе или производе који могу да изазову корозију.
• Немојте користити уређај без филтера Проверите да ли су филтери
исправно монтирани. Неправилно
монтирање доводи до незадовољавајућих резултата прања и оштећења
уређаја.
• Не чистите уређај распршивачима воде нити паром. Опасност од струјног
удара и оштећења уређаја.
Инсталација
• Проверите да уређај није оштећен.
Не инсталирајте и не прикључујте
уређај који је оштећен, већ се обратите добављачу.
• Пре инсталирања и употребе уређаја,
уклоните сву амбалажу.
• Само квалификоване особе могу да
обављају повезивање електричних и
водоводних инсталација, као и инсталирање уређаја. Тиме се спречава
ризик од оштећења уређаја или повреде.
• Проверите да ли је кабл за напајање
одвојен од зидне утичнице током инсталације.
• Не бушите бочне стране уређаја како
би се спречило оштећење хидрауличних и електричних компоненти.
Мере опреза у вези са могућношћу
залеђивања.
• Не инсталирајте уређај на местима
на којима је температура нижа од 0
°C.
• Произвођач није одговоран за оштећење изазвано мразом.
Прикључивање воде
• Користите нова црева за прикључивање уређаја на довод воде. Не користите употребљавана црева.
• Немојте повезивати уређај на нове
цеви или цеви које нису дуго коришћене. Постите воду да тече неколико
минута, а затим повежите доводно
црево.
• Водите рачуна да не преломите или
оштетите црева за воду приликом постављања уређаја.
• Уверите се да су спојеви чврсти како
би се спречило цурење воде.
• Када користите уређај први пут, проверите да из црева не цури вода.
• Црево за довод воде има сигурносни
вентил и двоструку облогу унутрашњег црева за напајање. У доводном
цреву притисак постоји само када вода пролази кроз њега. Уколико доводно црево за воду негде цури, безбедносни вентил прекида проток воде.
– Будите пажљиви приликом прикључивања доводног црева за воду:
electrolux 37
– Немојте стављати доводно црево
за воду или безбедносни вентил
у воду.
– Уколико је доводно црево за воду
или безбедносни вентил оштећен, одмах искључите кабл за напајање из зидне утичнице.
– Обратите се овлашћеном сервисном центру ради замене доводног црева за воду са сигурносним
вентилом.
УПОЗОРЕЊЕ Опасан напон.
Прикључивање струје
• Уређај мора да буде уземљен.
• Проверите да ли су подаци о електричним инсталацијама наведени на
плочици са техничким карактеристикама у складу са напоном у домаћинству.
• Увек користите правилно монтирану
утичницу заштићену од струјног удара.
• Не користите утикаче са више
утичних места, као ни продужне каблове. Постоји ризик од пожара.
• Не замењујте и не мењајте кабл за
напајање. Обратите се сервисном
центру.
• Водите рачуна да не прикљештите
или не оштетите струјни утикач и
кабл за напајање иза уређаја.
• Проверите да ли утикачу кабла за напајање можете да приступите након
инсталације.
• Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Увек повуците
утикач кабла за напајање.
Сервисни центар
• Само квалификовано лице сме да поправља и сервисира уређај. Обратите се сервисном центру.
• Употребљавајте само оригиналне резервне делове.
За одлагање уређаја.
• Да бисте спречили ризик од повреде
или оштећења:
– Одвојте утикач кабла за напајање
од зидне утичнице.
– Исеците кабл за напајање и одложите га у отпад.
– Скините бравицу врата. Тиме се
спречава да се деца или кућни љубимци затворе унутар уређаја. Постоји ризик од гушења.
– Одложите уређај на локални центар за одлагање отпада.
УПОЗОРЕЊЕ Детерџенти за
машинско прање посуђа су
опасни и могу да доведу до
појаве корозије!
• Уколико дође до незгоде са овим
детерџентима, одмах се обратите
лекару.
• Уколико детерџент доспе у уста,
одмах се обратите лекару.
• Уколико детерџент доспе у очи,
одмах се обратите лекару и исперите очи водом.
• Држите детерџенте за машинско
прање посуђа на безбедном месту и ван домашаја деце.
• Врата уређаја не смеју да буду
отворена када се у дозатору детерџента налази детерџент.
• Дозатор детерџента пуните непосредно пре покретања програма
прања.
38 electrolux
ОПИС ПРОИЗВОДА
10
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
6
Горња корпа
Бирач за тврдоћу воде
Посуда за со
Дозатор детерџента
Дозатор за средство за испирање
Плочица са техничким карактеристикама
7
8
9
10
Филтери
Доњи крак са млазницама
Горњи крак са млазницама
Радна површина
electrolux 39
КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
A
B
C
2
3
6
5
D
4
E
7
1
2
3
4
5
6
7
Дугме за укључивање/искључивање
Програмски индикатори
Дисплеј
Индикатори
Дугме за одложени старт (Delay)
Програмска дугмад
Дугмад за избор функција
Индикатори
Индикатор одвијања програма. Пали се када подесите програм прања и гаси се када се програм заврши
Индикатор краја. Пали се одмах по завршетку програма прања.
Индикатор функције „Multitab“. Пали се када активирате ову функцију.
Индикатор за со. Пали се када је неопходно допунити посуду за со. 1)
Након што напуните посуду, индикатор за со може да остане упаљен још
неколико сати. То нема нежељеног утицаја на рад уређаја.
Индикатор средства за испирање. Пали се када је потребно допунити дозатор за средство за испирање. 1)
Пали се када подесите Auto програм прања.
Пали се када подесите Intensive програм прања.
Пали се када подесите Quick програм прања.
Пали се када подесите Eco програм прања.
40 electrolux
Индикатори
Пали се када подесите One hour програм прања.
1) Када су посуде за со и/или средство за испирање празне, одговарајуће индикаторске лампице се не
пале када је програм прања активан.
Дугме за укључивање/искључивање
Притисните ово дугме за активирање
или деактивирање уређаја.
После десет минута од завршетка програма прања, функција Auto Off аутоматски деактивира уређај. Тиме се смањује потрошња електричне енергије.
• Активирајте и деактивирајте дозатор
за средство за испирање (само када
је укључена функција „Multitab“). Погледајте одељак „Шта учинити ако...“.
• Откажите програм прања који је у току. Видите одељак „Подешавање и
стартовање програма прања“.
Дисплеј
На дисплеју се приказује:
• Електронско подешавање нивоа
омекшивача воде.
• Активирање и деактивирање дозатора за средство за испирање (само када је укључена функција „Multitab“)
• Време програма прања
• Преостало време до завршетка програма прања
• Крај програма прања (на дисплеју је
приказана нула)
• Време одложеног старта
• Кодови аларма.
Режим за подешавање
Уређај треба да буде у режиму
подешавања за ове операције:
• Подешавање и покретање програма
прања.
• Подешавање и покретање одложеног
старта.
• За електронско подешавање нивоа
омекшивача воде.
• Да бисте активирали или деактивирали функцију „Multitab“.
• Дективирање или активирање дозатора за средство за испирање (само када је укључена функција „Multitab“).
Дугме за одложени старт
Узастопно притискајте ово дугме да бисте одложили старт програма прања од
1 до 24 часа.
Активирајте уређај. Уређај се налази
у режиму подешавања уколико:
• Сви индикатори програма су упаљени.
Дугмад за избор програма
Притисните једно од ових дугмади да
бисте одабрали жељени програм прања. Одговарајући индикатор се укључује. Погледајте одељак „Програми
прања“.
Активирајте уређај. Уређај није у
режиму подешавања уколико:
• Пали се само један индикатор програма.
• На дисплеју се приказује време програма прања или време одложеног
старта.
– Потребно је да обуставите програм
или откажете одложени старт како
бисте се вратили на режим за подешавање. Видите одељак „Подешавање и стартовање програма
прања“.
Дугмад за избор функција
Помоћу ове дугмади можете:
• Подешавате ниво омекшивача воде
електронски. Погледајте одељак
„Подешавање омекшивача воде“.
• Активирајте/деактивирајте функцију
„Multitab“. Погледајте одељак Функција „Multitab“.
КОРИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА
1. Проверите да ли је подешен ниво
омекшивача воде у складу са тврдоћом воде у вашој области. Уколико
је то потребно, подесите омекшивач
воде.
2. Сипајте со за машину за прање посуђа у посуду за со.
electrolux 41
3. Сипајте средство за испирање у дозатор за средство за испирање.
4. Ставите прибор за јело и посуђе у
уређај.
5. Подесите одговарајући програм прања за ту врсту пуњења и степен запрљаности.
6. Сипајте одговарајућу количину детерџента у дозатор детерџента.
7. Покрените програм прања.
Уколико користите таблете комбинованог детерџента („3 у 1“, „4 у 1“,
„5 у 1“), користите функцију „Multitab“ (погледајте одељак „Функција
'Multitab'“).
ПОДЕШАВАЊЕ ОМЕКШИВАЧА ВОДЕ
Омекшивач воде уклања минерале и
соли из воде. Ови минерали и соли могу да доведу до оштећења уређаја.
Подесите ниво омекшивача воде ако он
не одговара тврдоћи воде у вашем крају.
Обратите се локалним представницима
водовода да бисте сазнали која је тврдоћа воде у вашем крају.
Подешавање тврдоће воде
Тврдоћа воде
Немачки степени (°dH)
Француски степени (TH°)
mmol/l
Енглески
степени
(Clarke)
ручно
електронски
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1) Фабрички подешен положај.
2) Не користите со на овом нивоу.
Омекшивач воде треба да подесите
ручно и електронски.
Ручно подешавање
Окрените бирач за тврдоћу воде у положај 1 или 2 (погледајте табелу).
2
1
2)
5 1)
1 2)
42 electrolux
Електронско подешавање
1. Активирајте уређај. Проверите да ли
се уређај налази у режиму за подешавање.
2. Притисните и задржите функцијско
дугме (B) и функцијско дугме (C) у
исто време док индикаторске лампице програма изнад дугмади (A), (B) и
(C) не почну да трепере.
3. Отпустите функцијску дугмад (B) и
(C).
4. Притисните функцијско дугме (А).
• Индикаторске лампице програма
изнад функцијске дугмади (В) и (С)
се гасе.
• Индикаторска лампица програма
изнад функцијског дугмета (А) наставља да трепће.
• На дисплеју је приказано подешавање омекшивача воде (пример:
= ниво 5).
5. Узастопно притискајте функцијско
дугме (A) да бисте променили подешавање.
6. Деактивирајте уређај да потврдите.
Ако се омекшивач воде електронски подеси на ниво 1, индикатор нивоа соли остаје угашен.
УПОТРЕБА СОЛИ ЗА МАШИНУ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА
Како се пуни резервоар за со:
1. Окрените поклопац у смеру супротном од кретања казаљки на сату и
отворите посуду за со.
2. Сипајте 1 литар воде у посуду за со
(само када по први пут сипате со).
3. Помоћу левка сипајте со у посуду за
со.
4. Уклоните со која се задржала око отвора посуде за со.
5. Окрените поклопац у смеру кретања
казаљки на сату да бисте затворили
посуду за со.
Нормално је да вода излази из посуде за со када је пуните сољу.
УПОТРЕБА ДЕТЕРЏЕНТА И СРЕДСТВА ЗА ИСПИРАЊЕ
1
3
2
30
Да бисте заштитили животну средину, немојте да користите више од
прописане количине детерџента.
Пратите упутства произвођача детерџента наведене на амбалажи
детерџента.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
Употреба детерџента
4
Како да напуните дозатор детерџента:
1. Притисните дугме за отпуштање 2
да бисте отворили поклопац 7 дозатора детерџента.
2. Ставите детерџент у дозатор 1 .
7
6
5
electrolux 43
3. Уколико програм прања има фазу
претпрања, ставите малу количину
детерџента у унутрашњост врата
уређаја.
4. Уколико користите таблете детерџента, ставите таблету у дозатор детерџента 1 .
5. Затворите дозатор детерџента. Притисните поклопац док не легне на
место.
Користите дугачке програме прања
када користите детерџент у таблетама. Оне се не могу до краја растопити током кратких програма
прања због чега резултати прања
могу бити слабији.
Употреба средства за испирање
Средство за испирање омогућава
да се посуђе осуши тако да на њему не остану пруге и мрље.
Дозатор за средство за испирање
аутоматски додаје средство за
испирање у току последње фазе
испирања.
1. Притисните дугме за отпуштање 6
да бисте отворили поклопац 5 дозатора за средство за испирање.
2. Напуните дозатор за средство за
испирање 3 средством за испирање. Ознака „max“ означава максимални ниво.
3. Помоћу упијајуће крпе уклоните
средство за испирање које сте просули како би се спречило стварање
превелике количине пене у току програма прања.
4. Затворите дозатор за средство за
испирање. Притисните поклопац док
не легне на место.
Подешавање дозе средства за
испирање
Фабричко подешавање: положај 3.
Дозу средства за испирање можете да
подесите између положаја 1 (најмања
доза) и положаја 4 (највећа доза).
Окрените прекидач за бирање дозе
средства за испирање 4 како бисте повећали или смањили дозу.
За пуњење дозатора за средство за
испирање извршите следеће кораке:
ФУНКЦИЈА MULTITAB
Функција „Multitab“ користи се за комбиновани детерџент у таблетама.
Ове таблете садрже средства, као што
су детерџент, средство за испирање и
со за машину за прање посуђа. Неке врсте таблета могу да садрже и друга
средства.
Проверите да ли ове таблете могу да
се примене на тврдоћу воде у вашем
крају (погледајте упутства на паковању
производа).
Функција „Multitab“ деактивира доток
средства за испирање и соли.
Функција „Multitab“ деактивира индикаторе за со и средство за испирање.
Трајање програма може да се продужи
уколико користите функцију „Multitab“.
Функцију „Multitab“ активирајте или
деактивирајте пре покретања програма прања. Ову функцију не мо-
жете да активирате или деактивирате док је програм прања активан.
Да бисте активирали функцију
„Multitab“, урадите следеће:
1. Активирајте уређај.
2. Проверите да ли се уређај налази у
режиму за подешавање.
3. Исторемено притисните и задржите
притиснутим функцијску дугмад (D) и
(E) све док се не упали индикатор
функције „Multitab“.
4. Отпустите функцијску дугмад (D) и
(E). Функција је активирана.
• Када активирате функцију „Multitab“, она остаје укључена све док
је не деактивирате.
Да бисте деактивирали функцију
„Multitab“ и посебно користили
детерџент, со и средство за
испирање:
1. Активирајте уређај.
44 electrolux
2. Проверите да ли се уређај налази у
режиму за подешавање.
3. Истовремено притисните и задржите
притиснутим функцијску дугмад (D) и
(E) све док се не упали индикатор
функције „Multitab“.
4. Отпустите функцијску дугмад (D) и
(E). Функција је деактивирана.
5. Напуните резервоар за со и дозатор
за средство за испирање.
6. Подесите тврдоћу воде на највиши
ниво.
7. Покрените програм прања без посуђа.
8. По завршетку програма прања, подесите омекшивач воде тако да одговара тврдоћи воде у вашем крају.
9. Подесите количину средства за
испирање.
ПУЊЕЊЕ ПРИБОРА ЗА ЈЕЛО И ПОСУЂА
Погледајте брошуру „Примери
RealLife пуњења“.
Корисни савети
• Не стављајте у уређај предмете који
могу да апсорбују воду (сунђере, кухињске крпе).
• Уклоните остатке хране са посуђа.
• Размекшајте остатке загореле хране
на посуђу.
• Посуђе, као што су шоље, чаше и тигањи, поставите са отвором окренутим надоле.
• Проверите да се вода не задржава у
посудама или чинијама.
• Водите рачуна да се прибор за јело и
посуђе међусобно не закаче.
• Водите рачуна да се чаше не додирују.
• Мале предмете ставите у корпу за
прибор за јело.
• Помешајте кашике са другим прибором за јело да бисте спречили њихово међусобно пријањање.
• Када убаците предмете у корпе, проверите да ли вода може да доспе до
свих површина.
• Лагано посуђе ставите у горњу корпу.
Проверите да посуђе не може да се
помера.
• Капи воде могу да се скупе на пластичном посуђу и тефлонским тигањима.
БИРАЊЕ И СТАРТОВАЊЕ ПРОГРАМА ПРАЊА
Покретање програма прања без
одложеног старта
Програм прања и одложени старт
можете да подесите када су врата
уређаја затворена или отворена.
Ако су врата отворена, можете променити подешавање; уређај
почиње са радом тек кад затворите
врата.
Ако су врата затворена, уређај
почиње са радом 3 секунде после
подешавања програма прања.
1. Активирајте уређај. Проверите да ли
се уређај налази у режиму за подешавање.
2. Изаберите програм прања.
• Индикатор одговарајућег програма
се приказује.
• Индикатори свих осталих програма се гасе.
• Време трајања програма трепери
на дисплеју.
• Индикаторска лампица за напредовање програма се пали.
3. Затворите врата уређаја и програм
прања ће се аутоматски покренути.
• Време трајања програма више не
трепери на дисплеју.
• Индикаторска лампица за напредовање програма остаје упаљена.
electrolux 45
Покретање програма прања са
одложеним стартом
Одложени старт можете да подесите када су врата уређаја затворена
или отворена.
Ако су врата отворена, можете променити подешавање зато што уређај почиње са радом тек кад затворите врата.
Ако су врата затворена, уређај
почиње са радом 3 секунде после
подешавања одложеног старта.
1. Активирајте уређај. Проверите да ли
се уређај налази у режиму за подешавање.
2. Изаберите програм прања.
3. Притискајте дугме за одложени
старт, све док се на дисплеју не прикаже време одложеног старта.
• Време одложеног старта почиње
да трепери на дисплеју.
4. Затворите врата уређаја и одбројавање аутоматски започиње.
• Време одложеног старта више не
трепери на дисплеју.
• Индикаторска лампица за напредовање програма се гаси.
Када се одбројавање заврши, програм
прања се аутоматски покреће.
• Индикаторска лампица за напредовање програма се пали.
Отварањем врата уређаја прекида
се одбројавање. Затворите врата;
одбројавање ће се наставити од
тачке на којој је прекинуто.
Отказивање одложеног старта
Одбројавање се не дешава
1. Притискајте дугме за одложени
старт, све док се на дисплеју не прикаже време програма прања.
2. Затворите врата уређаја и програм
прања ће се аутоматски покренути.
Одбројавање је започело
1. Притискајте дугме за одложени
старт, све док се на дисплеју не прикаже време програма прања.
• Време трајања програма трепери
на дисплеју. После неколико се-
кунди, време престаје да трепери
и програм прања се аутоматски
покреће.
Прекид програма прања
• Отворите врата уређаја.
– Програм прања се зауставља.
• Затворите врата уређаја.
– Програм прања се наставља од
тачке на којој је прекинут.
Отказивање програма прања
Ако програм прања још није започет,
можете да изаберете други.
Ради промене изабраног програма прања док је његово извршавање у току,
неопходно је да најпре откажете овај
програм.
• Притисните и држите у исто време,
функцијско дугме (B) и функцијско
дугме (C) све док се све индикатори
програма не упале.
Пре него што покренете нови програм прања, проверите да ли има
детерџента у дозатору детерџента.
Крај програма прања
Када се заврши програм прања, на дисплеју се приказује нула.
• Индикаторска лампица за напредовање програма је угашена.
• Индикатор краја програма је укључен.
1. Искључите уређај.
2. Отворите врата уређаја.
За боље резултате сушења врата
уређаја треба да буду одшкринута
неколико минута.
Уклоните предмете из корпи
• Оставите да се посуђе охлади пре
него што га извадите из уређаја. Вруће посуђе може лако да се оштети.
• Прво извадите посуђе из доње корпе,
а затим из горње.
• На бочним странама и на вратима
уређаја може да се задржи вода. Нерђајући челик се брже хлади од посуђа.
46 electrolux
ПРОГРАМИ ПРАЊА
Програм
Врста запрљаности
Врста пуњења
Опис програма
Auto1)
Све
Посуђе, прибор за
јело, шерпе и тигањи
Претпрање
Прање на 45 °C или 70 °C
Испирања
Сушење
Intensive
Висок степен запрљаности
Посуђе, прибор за
јело, шерпе и тигањи
Претпрање
Прање на 70 °C
Испирања
Сушење
Quick 2)
Свежа запрљаност
Посуђе и прибор за
јело
Прање на 60 °C
Испирање
Eco3)
Нормалан степен
запрљаности
Посуђе и прибор за
јело
Претпрање
Прање на 50 °C
Испирања
Сушење
One hour
Слаба запрљаност
Посуђе и прибор за
јело
Прање на 55 °C
Испирања
1) Уређај препознаје врсту запрљаности и количину предмета у корпама. Он аутоматски подешава
температуру и количину воде, потрошњу електирчне енергије и трајање програма.
2) Са овим програмом можете опрати свеже запрљано посуђе. Овај програм даје добре резултате
прања за кратко време.
3) Ово је стандардни програм за институте за тестирање. Са овим програмом постижете
најефикаснију потрошњу воде и електичне енергије за посуђе и прибор за јело који су нормално
запрљани. Погледајте приложену брошуру са информацијама о тестирању.
Вредности потрошње
Програм 1)
Потрошња електричне
енергије (kWh)
Вода (у литрима)
Auto
0.7 - 1.3
8 - 14
Intensive
1.0 - 1.1
9 - 10
Quick
0.8
7
Eco
0.7 - 0.8
8-9
One hour
0.8 - 0.9
8-9
1) Дисплеј показује трајање програма.
Притисак и температура воде, промене у напону и количина посуђа
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
Вађење и чишћење филтера
Запрљани филтери умањују резултате
прања.
Иако често одржавање ових филтера
није потребно, повремено их проверите
и, по потреби, очистите.
1. Филтер (A) окрените у смеру супротном од кретања казаљки на сату и
извадите га из филтера (B).
могу да измене ове вредности потрошње.
electrolux 47
6. Темељно очистите филтер (B) водом.
7. Вратите филтер (B) у првобитни положај. Проверите да ли се правилно
уклапа у две вођице (C).
B
C
A
2. Филтер (A) има два дела. Да бисте
раставили филтер, раздвојте ова
два дела.
8. Поставите филтер (A) на место, у
филтер (B). Окрените филтер (A) у
смеру кретања казаљке на сату док
се не забрави.
Чишћење кракова са млазницама
Не уклањајте кракове са млазницама.
Уколико се отвори на краковима са
млазницама запуше, уклоните остатке
прљавштине помоћу танког шиљатог
предмета.
3. Темељно их очистите водом.
4. Саставите два дела филтера (А) и
гурните их један у други. Проверите
да ли се правилно уклапају један у
други.
5. Извадите филтер (B).
Чишћење спољних површина
Спољне површине уређаја и контролну
таблу чистите меком влажном крпом.
Користите само неутралне детерџенте.
Немојте да користите абразивне производе, абразивне сунђере или раствараче (нпр. ацетон).
ШТА УЧИНИТИ АКО...
Уређај се не покреће или се зауставља
током рада.
Прво покушајте да пронађете решење
проблема (погледајте табелу). Уколико
не успете, обратите се сервисном центру.
Код неких кварова на екрану се приказује шифра аларма:
Квар
Уређај се не пуни водом.
•
•
•
- Уређај се не пуни водом.
- Уређај не испушта воду
- Активиран је уређај за заштиту
од поплављивања.
УПОЗОРЕЊЕ Деактивирајте уређај
пре него што почнете да
проверавате у чему је проблем.
Могући разлог
Славина је запушена или на
њој има наслага каменца.
Могуће решење
Очистите славину.
48 electrolux
Квар
Уређај не испушта воду.
Могући разлог
Обратите се локалној надлежној служби за водовод.
Славина за воду је затворена.
Одврните славину за воду.
Филтер у доводном цреву за
воду је блокиран.
Очистите филтер.
Доводно црево за воду није
правилно прикључено.
Проверите да ли је прикључење обављено на правилан начин.
Доводно црево за воду је
оштећено.
Проверите да на доводном
цреву за воду нема оштећења.
Прстен на сливнику је блокиран.
Очистите прстен на сливнику.
Одводно црево за воду није
правилно прикључено.
Проверите да ли је прикључење обављено на правилан начин.
Одводно црево за воду је
оштећено.
Проверите да на одводном
цреву за воду нема оштећења.
Активиран је уређај за заштиту од плављења.
Програм се не покреће.
Могуће решење
Притисак воде је исувише
слаб.
Затворите славину и обратите се сервисном центру.
Врата уређаја су отворена.
Затворите врата уређаја.
Утикач кабла за напајање
није укључен у зидну утичницу.
Укључите утикач у утичницу.
Осигурач у кутији са осигурачима је оштећен.
Замените осигурач.
Подешен је одложени старт.
• Откажите одложени старт.
• Када се одбројавање заврши, програм прања се
аутоматски покреће.
Након провере, активирајте уређај.
Програм прања се наставља од тренутка у којем је прекинут.
Уколико се квар поново јави, обратите
се сервисном центру.
Уколико се на екрану прикажу друге шифре аларма, обратите се сервисном
центру.
Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким карактеристикама.
Забележите ове податке:
– Модел
(MOD.) ...................................................
.....
– Број производа
(PNC) ........................................
– Серијски број (S.N.) ...........................
Резултати прања и сушења нису задовољавајући
Проблем
Посуђе није чисто.
Могући разлог
Могуће решење
Програм прања није одговарајући за врсту пуњења и
степен запрљаности.
Проверите да ли је изабрани
програм одговарајући за ту
врсту пуњења и степен запрљаности.
electrolux 49
Проблем
Могући разлог
Могуће решење
Посуђе нисте правилно ставили у корпе, вода није допрла до свих површина.
Правилно поставите посуђе
у корпе.
Кракови са млазницама не
могу слободно да се окрећу.
Неправилан положај предмета у корпама.
Проверите да кракови с
млазницама нису блокирани
услед неправилно постављеног посуђа.
Филтери су прљави или нису правилно састављени и
монтирани.
Проверите да филтери нису
прљави и да нису правилно
састављени и монтирани.
Количина детерџента није
одговарајућа или детерџент
недостаје.
Проверите да ли је количина
детерџента одговарајућа.
Посуда за со је празна.
Сипајте со за машину за прање посуђа у посуду за со.
Неправилно подешен ниво
омекшивача воде.
Правилно подесите ниво
омекшивача воде.
Поклопац посуде за со није
правилно затворен.
Правилно затворите поклопац посуде за со.
На чашама и посуђу постоје
пруге, беличасте мрље или
плавичасти слој.
Количина средства за испирање је превелика.
Смањите количину средства
за испирање.
На чашама и посуђу постоје
мрље од осушених капљица
воде.
Количина средства за испирање је недовољна.
Повећајте количину средства за испирање.
Можда је узрок детерџент.
Користите детерџент неке
друге робне марке.
Посуђе је мокро.
Програм прања није имао
фазу сушења или је она била скраћена.
За боље резултате сушења
врата треба да буду одшкринута неколико минута.
Посуђе је мокро и нема сјаја.
Дозатор за средство за
испирање је празан.
Сипајте средство за испирање у дозатор за средство за
испирање.
Функција „Multitab“ је активирана (ова функција аутоматски деактивира дозатор
средства за испирање).
Активирајте дозатор за средство за испирање.
На посуђу остају трагови каменца.
Активирање дозатора за средство за
испирање
1. Активирајте уређај. Проверите да ли
се уређај налази у режиму за подешавање.
2. Притисните и задржите функцијско
дугме (B) и функцијско дугме (C) у
исто време док индикаторске лампице програма изнад дугмади (A), (B) и
(C) не почну да трепере.
3. Отпустите функцијску дугмад (B) и
(C).
4. Притисните функцијско дугме (B).
• Индикаторске лампице програма
изнад функцијске дугмади (А) и (С)
се гасе.
• Индикаторска лампица програма
изнад функцијског дугмета (B) наставља да трепери.
• На дисплеју је приказано подешавање дозатораа за средство за
испирање.
Дозатор за средство за испирање је
деактивиран.
50 electrolux
Дозатор за средство за испирање је
активиран.
5. Притисните функцијско дугме (В) да
бисте променили подешавање.
6. Деактивирајте уређај да потврдите.
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Димензије
Ширина
Висина
Дубина
446 мм
850 мм
620 мм
Прикључивање струје
Напон
Укупно напајање
Осигурач
Фреквенција
Притисак воде
мин.
макс.
Довод воде 1)
Хладна вода или топла вода
Капацитет
Подешавања места
220-240 V
2100 W
10 A
50 Hz
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
највише 60 °C
9
1) Прикључите доводно црево за воду на славину са навојем од 3/4''.
Уколико топла вода долази преко
алтернативног извора енергије,
(нпр. соларни панели, панела који
производе електричну енергију и
извора који енергију производе помоћу ветра), користите топлу воду
да бисте смањили потрошњу електричне енергије.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Симбол
на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање
електронских и електричних апарата.
Исправним одлагањем овог производа
спречиће потенцијалне негативне
последице на околину и здравље људи,
које би иначе могли угрозити
ИНСТАЛАЦИЈА
Инсталирање испод кухињске радне
површине
Уређај поставите поред славине и одвода за воду.
Скините радну површину уређаја да бисте га инсталирали испод судопере или
кухињске радне површине.
Проверите да ли су димензије удубљења у складу са димензијама на слици.
неодговарајућим руковањем отпада
овог производа. За детаљније
информације о рециклирању овог
производа молимо Вас да контактирате
Ваш локални градски завод, услугу за
одлагање отпада из домаћинства или
трговину у којој сте купили производ.
Рециклирајте материјале са симболом
. Ставите амбалажу у одговарајуће
контејнере за рециклажу.
electrolux 51
Како уклонити радну плочу уређаја
1. Скините задње завртње (1).
спречава да се отпадна вода из судопере враћа у уређај.
• Вертикалну цев са отвором. Унутрашњи пречник треба да буде минимално
40 mm.
2. Повуците радну плочу од задње
стране уређаја (2).
3. Подигните радну плочу и извуците је
из предњих прореза (3).
4. Помоћу ногица за нивелисање подесите висину уређаја.
5. Поставите уређај испод кухињске
радне површине. Приликом инсталације уређаја водите рачуна да не
прикљештите или савијете црева за
воду.
Подешавање висине уређаја
Одговарајућа висина уређаја омогућава
да се врата правилно затварају и да
правилно заптивају.
Када висина уређаја није одговарајућа,
врата додирују бочне стране кухињских
елемената чиме се онемогућава правилно затварање.
Олабавите или притегните ногице за
нивелисање како бисте подесили висину уређаја.
Прикључивање на одвод воде
Прикључите одводно црево за воду
на:
• прстен сливника и причврстите га
испод радне површне. Овим се
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Када уређај испушта воду, уклоните запушач за судоперу како се вода не би
враћала у уређај.
Додатак одводног црева не сме да буде
дужи од 2 м. Унутрашњи пречник не
сме да буде мањи од пречника црева.
Ако повезујете одводно црево на сливник испод судопере, цела пластична
мембрана (А) мора да се уклони. Уколико не уклоните мембрану, остаци хране
могу да доведу до блокирања у прстену
одводног црева.
Безбедносни уређај спречава да се
прљава вода враћа у уређај. Уколико постоји неповратни вентил на прстену сливника судопере, то може
да доведе до неправилног испуштања воде из уређаја. Уклоните неповратни вентил.
www.electrolux.com/shop
117934420-B-052011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising