AEG | F78400IM0P | User manual | Aeg F78400IM0P Kasutusjuhend

Aeg F78400IM0P Kasutusjuhend
FAVORIT 78400 IM0P
ET Kasutusjuhend
LV Lietošanas instrukcija
LT Naudojimo instrukcija
RU Инструкция по эксплуатации
2
16
31
46
2
www.aeg.com
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMMID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VALIKUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ENNE ESIMEST KASUTAMIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
VEAOTSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis tagab teile aastateks laitmatu
toimimise ning lisasime teie elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid –
omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning
lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.aeg.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.aeg.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSJUHISED
Enne seadme paigaldamist ja kasuta‐
mist lugege kaasasolev juhend tähelepa‐
nelikult läbi. Tootja ei vastuta vale pai‐
galdamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest.
Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka
edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste
turvalisus
HOIATUS
Lämbumise, vigastuse või püsiva
kahjustuse oht!
• Ärge lubage seadet kasutada lastel
ega füüsilise või sensoorse puudega
inimestel ega isikutel, kel puuduvad
selleks vajalikud kogemused või osku‐
sed. Kui nad seadet siiski kasutavad,
peab neid selle töö juures jälgima isik,
kes nende turvalisuse eest vastutab.
• Ärge lubage lastel seadmega mängi‐
da.
• Hoidke pakendid lastele kättesaama‐
tuna.
• Hoidke puhastusvahendid lastele kät‐
tesaamatuna.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad sead‐
me uksest eemal, kui see on avatud.
1.2 Paigaldamine
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Ärge paigaldage seadet ruumi, mille
temperatuur on alla 0 °C.
• Järgige seadmega kaasas olevaid pai‐
galdusjuhiseid.
• Veenduge, et seade on paigaldatud
kindlate konstruktsioonide alla ja kõr‐
vale.
Elektriühendus
HOIATUS
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad voo‐
•
•
•
•
•
•
•
luvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võt‐
ke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt paigal‐
datud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pi‐
kenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks toitepisti‐
kut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel
tuleb välja vahetada, siis pöörduge
meie teeninduskeskusse.
Ühendage toitepistik seinakontakti al‐
les pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säi‐
lib juurdepääs toitepistikule.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepis‐
tikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega toitepisti‐
kut märgade kätega.
See seade vastab EÜ direktiividele.
Veeühendus
• Veenduge, et te veevoolikuid ei vigas‐
taks.
• Enne seadme ühendamist uute torude
või pikalt kasutamata torudega laske
neist vett läbi voolata, kuni vesi jääb
puhtaks.
• Seadme esmakordsel kasutamisel
veenduge, et kusagil ei oleks lekkeid.
• Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp
ja kattega sisemine toitejuhe.
HOIATUS
Ohtlik pinge.
• Kui vee sisselaskevoolik on on kahjus‐
tada saanud, eemaldage pistik kohe‐
selt seinakontaktist. Vee sisselaske‐
vooliku asendamiseks võtke ühendust
teeninduskeskusega.
4
www.aeg.com
1.3 Kasutamine
• See seade on mõeldud kasutamiseks
koduses majapidamises või muudes
sarnastes kohtades, näiteks:
– kauplustes, kontorites ja mujal, kus
on töötajatele mõeldud köögid;
– talumajapidamistes;
– hotellides, motellides ja muudes ma‐
jutuskohtades;
– hommikusöögiga-tüüpi ööbimiskoh‐
tades.
HOIATUS
Vigastuse, põletuse või elektri‐
löögioht!
• Ärge jooge ega kasutage seadmes ol‐
nud vett.
• Ärge eemaldage nõusid seadmest en‐
ne, kui programm on lõppenud. Nõu‐
dele võib olla jäänud pesuainet.
• Kui avate ukse pesuprogrammi tööta‐
mise ajal, võib ukse vahelt välja pais‐
kuda kuuma auru.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
• Ärge kasutage seadme puhastami‐
seks vee- või aurupihustit.
1.4 Jäätmekäitlus
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadu‐
si.
• Pange noad ja teravate otsadega söö‐
giriistad söögiriistade korvi otsaga alla‐
poole või horisontaalasendis.
• Ärge jätke seadme ust lahti; vastasel
korral võib keegi selle otsa komistada.
• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
• Nõudepesumasina pesuained on ohtli‐
kud. Järgige pesuainepakendil olevaid
kasutusjuhiseid.
HOIATUS
Lämbumis- või vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida
laste ja loomade seadmesse lõksujää‐
mist.
2. SEADME KIRJELDUS
1
11
10
9
8 7
6
5 4
3
2
EESTI
1 Ülemine pihustikonsool
7 Loputusvahendi jaotur
2 Alumine pihustikonsool
3 Filtrid
8 Pesuaine jaotur
4 Andmeplaat
9 Söögiriistade korv
10 Alumine korv
5 Soolamahuti
11 Ülemine korv
6 Ventilatsiooniava
3. JUHTPANEEL
2
1
3
A
B
C
5
4
8
9
6
7
1 Sisse/välja-nupp
6 Funktsiooni Delay nupp
2 Programmijuhend
7 Funktsiooni Start nupp
3 Funktsiooni Program nupp
8 Indikaatorid
4 Programmide indikaatorid
9 Funktsiooni Option nupp
5 Ekraan
Indikaatorid
Kirjeldus
Multitab-indikaator.
ÖKO PLUS-indikaator.
Pesufaasi indikaator.
Loputustsükli indikaator.
Kuivatusfaasi indikaator.
Lõpuindikaator.
5
6
www.aeg.com
Indikaatorid
Kirjeldus
Loputusvahendi indikaator. Programmi töötamise
ajal see indikaator ei põle.
Soolaindikaator. Programmi töötamise ajal see in‐
dikaator ei põle.
Delay-indikaator.
Ukse indikaator. Süttib, kui uks ei ole suletud.
4. PROGRAMMID
Programm
Määrdumisaste
Nõude tüüp
Programmi faasid
Valikud
Kõik
Lauanõud, söögi‐
riistad, potid ja
pannid
Eelpesu
Pesu 45 °C või 70 °C
Loputused
Kuivatamine
ÖKO PLUS
Multitab
Tugev määrdumine
Lauanõud, söögi‐
riistad, potid ja
pannid
Eelpesu
Pesu 70 °C
Loputused
Kuivatamine
ÖKO PLUS
Multitab
3)
Tavaline määrdu‐
mine
Lauanõud ja söögi‐
riistad
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
Multitab
4)
Värske määrdumi‐ Pesu 60 °C
ne
Loputus
Lauanõud ja söögi‐
riistad
Multitab
Tavaline määrdu‐
mine
Lauanõud ja söögi‐
riistad
ÖKO PLUS
Multitab
1)
2)
5)
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
Kerge määrdumine Pesu 55 °C
Lauanõud ja söögi‐ Loputused
riistad
Multitab
Tavaline või kerge
määrdumine
Õrnad lauanõud ja
klaas
ÖKO PLUS
Pesu 45 °C
Loputused
Kuivatamine
1) Seade tunneb ära korvides olevate esemete määrdumisastme ja koguse. Vee
temperatuur ja kogus, energiatarve ja programmi kestus reguleeritakse automaatselt.
2) Selle programmi puhul kasutatakse paremate hügieeniliste tulemuste saavutamiseks
loputamisel kõrget temperatuuri. Loputusfaasis püsib temperatuur 70 °C juures vähemalt
10 minutit.
EESTI
7
3) See on kõige vaiksem pesuprogramm. Pump töötab väga aeglaselt, et vähendada
mürataset. Madalast kiirusest tingituna kestab programm kaua.
4) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head
pesutulemused lühikese ajaga.
5) Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega lauanõude ja söögiriistade
pesemiseks vett ja energiat kõige efektiivsemalt. (See on standardprogramm
testimisasutustele.)
Tarbimisväärtused
Programm 1)
Kestus
(min)
Energia
(kWh)
Vesi
(l)
40 - 150
0.5 - 1.2
6 - 11
130 - 150
1.1 - 1.2
10 - 11
180 - 200
1.1 - 1.2
7-8
30
0.8
7
195
0.79
8.9
50 - 60
0.9 - 1.0
7-8
70 - 80
0.6 - 0.9
10 - 11
1) Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus
võivad tarbimisväärtusi mõjutada.
Teave testimisasutustele
Kogu vajaliku teabe saamiseks testimise kohta saatke meil aadressile:
info.test@dishwasher-production.com
Pange kirja tootenumber (PNC), mis asub andmeplaadil.
5. VALIKUD
5.1 Multitab
5.3 Valikute käivitamine
Käivitage see funktsioon ainult pesuaine
kombi-tablette kasutades.
See funktsioon peatab loputusvahendi ja
soola eraldumise. Vastavad indikaatorid
on kustunud.
Programmi kestus võib pikeneda.
• Aktiveerige või deaktiveerige valikud
enne programmi käivitamist. Program‐
mi töötamise ajal ei ole võimalik vali‐
kuid aktiveerida või deaktiveerida.
5.2 ÖKO PLUS
See funktsioon alandab temperatuuri
kuivatusfaasis. Selle valiku kasutamine
vähendab energiatarbimist (kuni 25%) ja
lühendab programmi kestust.
Programmi lõpus võivad nõud olla mär‐
jad.
Vajutage
nuppu Op‐
tion
ÖKO
PLUS
1 kord
sees
väljas
2 korda
väljas
sees
3 korda
sees
sees
4 korda
väljas
väljas
Kui te lõpetate kombineeritud
pesutablettide kasutamise, siis enne
pesuaine, loputusvahendi ja
8
www.aeg.com
nõudepesumasina soola eraldi
kasutama hakkamist tehke järgmist.
1. Seadke veepehmendaja kõrgeimale
tasemele.
2. Veenduge, et soolamahuti ja loputus‐
vahendi jaotur on täis.
3. Käivitage kõige lühem programm lo‐
putusfaasiga ilma pesuaine ja nõude‐
ta.
4. Reguleerige veepehmendajat vasta‐
valt oma piirkonna vee karedusele.
5. Reguleerige eraldatava loputusva‐
hendi kogust.
6. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1. Kontrollige, kas veepehmendaja on
reguleeritud vastavalt teie piirkonna
vee karedusele. Vajadusel reguleeri‐
ge veepehmendajat. Piirkonna vee
kareduse kohta saate teavet kohali‐
kult vee-ettevõttelt.
2. Täitke soolamahuti.
3. Täitke loputusvahendi jaotur.
4. Keerake veekraan lahti.
5. Seadmes võib olla tootmisjääke.
Nende eemaldamiseks käivitage pro‐
gramm. Ärge kasutage pesuainet
ega pange nõusid korvidesse.
6.1 Veepehmendaja reguleerimine
Veepehmendaja
reguleerimine
Vee karedus
Saksa
kraadid
(°dH)
Prantsuse
kraadid
(°fH)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
Tasand
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Tehaseseadistus.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
Veepehmendaja taseme
reguleerimine
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada. Veenduge, et seade oleks
seadistusrežiimil, vt jaotist "Program‐
mi valimine ja käivitamine".
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt nup‐
pe Delay ja Start, kuni indikaatorid
(A), (B) ja (C) hakkavad vilkuma.
3. Vajutage Program.
EESTI
• Indikaatorid (B) ja (C) kustuvad.
• Indikaator (A) jätkab vilkumist.
• Ekraanil kuvatakse olemasolev
veepehmendaja seade, näiteks
= 5. tase.
9
4. Seade muutmiseks vajutage kordu‐
valt Program-nuppu.
5. Vajutage seadme väljalülitamiseks ja
sätte kinnitamiseks sisse/välja-nup‐
pu.
6.2 Soolamahuti täitmine
1.
2.
3.
4.
5.
Keerake korki vastupäeva ja avage
soolamahuti.
Valage soolamahutisse 1 liiter vett
(ainult esimesel korral).
Täitke soolamahuti nõudepesumasi‐
na soolaga.
Eemaldage sool soolamahuti avause
ümbert.
Soolamahuti sulgemiseks keerake
selle korki päripäeva.
ETTEVAATUST
Vesi ja sool võivad soolamahutist
täitmise ajal välja tulla. Roos‐
teoht! Selle vältimiseks käivitage
pärast soolamahuti täitmist pro‐
gramm.
6.3 Loputusvahendi jaoturi täitmine
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Vajutage vabastusnuppu (D), et ava‐
da kaas (C).
Täitke loputusvahendi jaotur (A) kuni
tähiseni "max".
Eemaldage mahaläinud loputusva‐
hend imava lapiga, et ei tekiks liiga
palju vahtu.
Sulgege kaas. Veenduge, et vabas‐
tusnupp lukustub asendisse.
Aine eraldumiskogust määravat
valikunuppu (B) saate keerata
asendite 1 (väikseim kogus) ja 4
(suurim kogus) vahel.
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada. Veenduge, et seade oleks
seadistusrežiimil, vt jaotist "Program‐
mi valimine ja käivitamine".
• Kui soolaindikaator põleb, täitke
soolamahuti.
10 www.aeg.com
• Kui loputusvahendi indikaator põ‐
leb, täitke loputusvahendi jaotur.
3. Pange nõud korvidesse.
4. Lisage pesuaine.
• Pesuaine kombi-tablettide kasuta‐
misel aktiveerige valik Multitab.
5. Määrake ja käivitage nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav pro‐
gramm.
7.1 Pesuaine kasutamine
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Programmi valimine ja
käivitamine
Seadistusrežiim
Mõne valiku puhul on vajalik, et seade
oleks seadistusrežiimis.
Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada. Seade on seadistusrežiimis,
kui pärast käivitamist süttivad kõik pro‐
grammiindikaatorid ja ekraanil kuvatakse
kaks horisontaalset olekuriba. Kui juht‐
paneel ei näita seda tingimust, vajutage
ja hoidke samaaegselt all Delay-nuppu
ja Start-nuppu, kuni seade on seadistus‐
režiimis.
Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada. Veenduge, et seade on
seadistusrežiimis.
3. Sulgege seadme uks.
4. Vajutage korduvalt nuppu Program,
kuni sobiva programmi indikaator süt‐
tib. Võite valida ka mõne sobiva lisa‐
valiku.
• Ekraanil vilgub programmi kestus.
• Süttivad programmi tsüklite indi‐
kaatorid.
5.
Vajutage vabastusnuppu (B), et ava‐
da kaas (C).
Pange pesuaine lahtrisse (A).
Kui pesuprogramm sisaldab ka eel‐
pesu, pange väike kogus pesuainet
seadme ukse sisemisele küljele.
Kui kasutate pesuainetablette, pan‐
ge tablett lahtrisse (A).
Sulgege kaas. Veenduge, et vabas‐
tusnupp lukustub asendisse.
5. Vajutage Start, et programm käivita‐
da.
• Kui programm on käivitunud, jääb
põlema ainult käimasoleva faasi in‐
dikaator.
• Programmi kestuse näit hakkab vä‐
henema 1-minutiliste sammudena.
Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Valige programm.
2. Vajutage järjest Delay-nuppu, kuni
ekraanil kuvatakse soovitud viitkäivi‐
tuse aeg (1 kuni 24 tundi).
• Delay-indikaator süttib.
• Viitkäivituse ajanäit vilgub ekraanil.
• Programmi tsüklite indikaatorid
kustuvad.
3. Vajutage Start, et käivitada pöörd‐
loendus.
• Pöördloenduse ajanäit hakkab vä‐
henema 1-tunniste sammudena.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm. Süttib käimasoleva faasi indi‐
kaator.
EESTI
11
Ukse avamine seadme töö ajal
Programmi lõpus
Kui te ukse avate, katkeb seadme töö.
Kui panete ukse uuesti kinni, jätkub
seadme töö kohast, kus see katkes.
Ekraanil kuvatakse 0 ja süttib lõpu mär‐
gutuli.
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
2. Sulgege veekraan.
Viitkäivituse tühistamine
pöördloenduse ajal
Viitkäivituse tühistamisel tühistub ka pro‐
gramm.
1. Vajutage samaaegselt nuppe Delay
ja Start ning hoidke neid allasurutu‐
na, kuni kõik programmi indikaatorid
süttivad ja ekraanil kuvatakse kaks
horisontaalset olekuriba.
2. Valige programm uuesti.
Programmi tühistamine
1. Vajutage samaaegselt nuppe Delay
ja Start ning hoidke neid allasurutu‐
na, kuni kõik programmi indikaatorid
süttivad ja ekraanil kuvatakse kaks
horisontaalset olekuriba.
Enne uue programmi käivitamist
veenduge, et pesuaine jaoturis
on pesuainet.
Kui te ei vajuta sisse/välja nuppu,
lülitab funktsioon AUTO OFF pe‐
sumasina automaatselt välja mõ‐
ne minuti möödumisel programmi
lõpust.
See aitab vähendada energiatar‐
vet.
Tähelepanu
• Laske nõudel jahtuda, enne kui need
seadmest välja võtate. Tulised nõud
purunevad kergesti.
• Võtke kõigepealt välja nõud alumisest
korvist, seejärel ülemisest korvist.
• Seadme külgedel ja uksel võib olla
vett. Roostevaba teras jahtub kiiremini
kui lauanõud.
8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
8.1 Veepehmendaja
Kare vesi sisaldab suurt kogust mineraa‐
le, mis võivad kahjustada teie seadet
ning põhjustada halvemaid pesutulemu‐
si. Veepehmendaja neutraliseerib need
mineraalid.
Nõudepesumasina sool hoiab veepeh‐
mendaja puhtana ning õigetes tingimus‐
tes. Kindlasti tuleb valida õige veepeh‐
mendaja tase. See tagab, et veepeh‐
mendaja kasutab õiges koguses nõude‐
pesumasina soola ja vett.
8.2 Soola, loputusvahendi ja
pesuaine kasutamine
• Kasutage ainult nõudepesumasina
jaoks mõeldud soola, loputusvahendit
ja pesuainet. Teised tooted võivad
seadet kahjustada.
• Loputusvahendi manustamine viimase
loputustsükli ajal aitab ära hoida triipu‐
de ja plekkide tekkimise kuivatamisel.
• Kombi-pesutabletid sisaldavad nii pe‐
su- ja loputusvahendit kui ka teisi ai‐
neid. Veenduge, et tabletid sobiksid
teie piirkonna vee karedusega. Vaada‐
ke tootepakendil olevat juhendit.
• Lühikeste programmidega ei jõua pe‐
suainetabletid täielikult lahustuda. Et
nõudele ei jääks pesuainejääke, soo‐
vitatakse pesuainetablette kasutada
ainult pikkade programmidega.
Ärge kasutage pesuainet roh‐
kem, kui ette nähtud. Vt pesuai‐
ne pakendil olevaid juhiseid.
8.3 Korvide täitmine
Korvide täitmise kohta leiate näi‐
teid kaasasolevast brošüürist.
12 www.aeg.com
• Kasutage seadet ainult nõudepesuma‐
sinakindlate nõude pesemiseks.
• Ärge pange seadmesse puust, sar‐
vest, alumiiniumist, tinast ega vasest
esemeid.
• Ärge pange seadmesse vett imavaid
esemeid (käsnu või lappe).
• Eemaldage nõudelt toidujäägid.
• Kõrbenud toidujääkide hõlpsaks ee‐
maldamiseks leotage potte ja panne
enne seadmesse panekut vees.
• Asetage õõnsad esemed (tassid, klaa‐
sid ja pannid) masinasse avausega al‐
lapoole.
• Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud
üksteise küljes kinni ei oleks. Pange
lusikad teiste söögiriistade juurde.
• Veenduge, et klaasid ei puutuks oma‐
vahel kokku.
• Pange väikesed esemed söögiriistade
korvi.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et need liikuma ei pää‐
seks.
• Enne programmi käivitamist veendu‐
ge, et pihustikonsool saab vabalt liik‐
uda.
8.4 Enne programmi käivitamist
Veenduge järgmises.
• Filtrid on puhtad ja õigesti paigaldatud.
• Pihustuskonsoolid ei ole ummistunud.
• Esemete paigutus korvides on õige.
• Valitud programm sobib pestavate
esemete tüübi ja määrdumisastmega.
• Kasutatav pesuainekogus on õige.
• Nõudepesumasina sool ja loputusva‐
hend on mahutites (juhul, kui te ei ka‐
suta kombi-pesutablette).
• Soolamahuti kork on kindlalt kinni.
9. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS
Enne hooldust lülitage seade väl‐
ja ja ühendage toitepistik pistiku‐
pesast lahti.
Mustad filtrid ja ummistunud pi‐
hustikonsoolid põhjustavad hal‐
vemaid pesemistulemusi.
Kontrollige nende seisukorda re‐
gulaarselt; vajadusel puhastage.
9.1 Filtrite puhastamine
1.
C
B
A
Pöörake filtrit (A) vastupäeva ja võt‐
ke välja.
EESTI
2.
3.
4.
5.
A1
A2
6.
7.
13
Filtri (A) lahtivõtmiseks tõmmake
osa (A1) osa (A2) küljest lahti.
Eemaldage filter (B).
Peske filtreid voolava veega.
Enne filtri (B) tagasiasetamist kont‐
rollige, ega settevanni äärte ümber
pole kogunenud toidujäätmeid.
Jälgige, et filter (B) asuks täpselt ka‐
he juhiku (C) all.
Pange filter (A) kokku ja asetage ta‐
gasi filtrisse (B). Keerake päripäeva,
kuni see kohale lukustub.
Filtrite ebaõige asend võib põh‐
justada kehva pesutulemust ja
kahjustada seadet.
9.2 Pihustikonsoolide
puhastamine
9.4 Sisemuse puhastamine
Ärge pihustikonsoole eemaldage.
Kui pihustikonsoolide avad on ummistu‐
nud, eemaldage mustus peenikese tera‐
vaotsalise esemega.
Kui kasutate tihti lühikesi programme,
võib sellega kaasneda rasvajääkide ja
katlakivi kogunemine seadmesse.
Selle ärahoidmiseks on soovitatav vähe‐
malt kaks korda kuus kasutada ka pikki
programme.
9.3 Välispinna puhastamine
Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid puhastusai‐
neid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid,
küürimisšvamme ega lahusteid.
10. VEAOTSING
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Enne teenindusse pöördumist tutvuge
probleemi lahendamiseks pakutava tea‐
bega.
Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraa‐
nil veakoodid.
•
- Seade ei täitu veega.
•
•
tab.
- Seade ei tühjene veest.
- Üleujutuse-vastane seade töö‐
HOIATUS
Enne kontrollima asumist lülitage
seade välja.
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühen‐
datud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi
läinud.
14 www.aeg.com
Probleem
Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Vajutage Start.
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage
see või oodake pöördloenduse lõppemiseni.
Seade ei täitu veega.
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga
väike. Selle teabe saamiseks pöörduge ko‐
haliku vee-ettevõtte poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Veenduge, et sisselaskevooliku filter ei ole
ummistunud.
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks mul‐
jutud ega väänatud.
Seade ei tühjene veest.
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummis‐
tunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole mulju‐
tud ega väänatud.
Üleujutuse-vastane seade töö‐
tab.
Sulgege veekraan ja pöörduge teenindus‐
keskusse.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse.
Programm jätkub kohast, kus see kat‐
kes.
Kui viga ilmneb uuesti, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
Kui ekraanil on teised veakoodid, pöör‐
duge teeninduskeskusse.
10.1 Pesu- ja
kuivatustulemused ei ole
rahuldavad
Valged jooned ja plekid või sinakas kiht
klaasidel ja nõudel
• Eraldatava loputusvahendi kogus on
liiga suur. Seadke loputusvahendi
eraldaja madalamasse asendisse.
• Pesuaine kogus on liiga suur
Plekid ja kuivanud veetilkade jäljed
nõudel ja klaasidel
• Eraldatava loputusvahendi kogus on
liiga väike Seadke loputusvahendi
eraldaja kõrgemasse asendisse.
• Põhjuseks võib olla pesuaine kvaliteet.
Nõud on märjad
• Programmil puudub kuivatustsükkel
või kasutate madala temperatuuriga
kuivatustsüklit.
• Loputusvahendi jaotur on tühi.
• Põhjuseks võib olla loputusvahendi
kvaliteet.
• Põhjuseks võib olla pesuaine kombipesutablettide kvaliteet. Proovige
mõnda teist marki või aktiveerige lopu‐
tusvahendi jaotur ja kasutage loputus‐
vahendit koos kombi-pesutablettidega.
Muude võimalike põhjuste kohta
vt jaotist "VIHJEID JA NÄPUNÄI‐
TEID".
10.2 Loputusvahendi jaoturi
sisse lülitamine
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada. Veenduge, et seade oleks
seadistusrežiimil, vt jaotist "Program‐
mi valimine ja käivitamine".
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt nup‐
pe Delay ja Start, kuni indikaatorid
(A), (B) ja (C) hakkavad vilkuma.
3. Vajutage Option.
EESTI
• Indikaatorid (A) ja (C) kustuvad.
• Indikaator (B) jätkab vilkumist.
• Ekraanil kuvatakse olemasolev lo‐
putusvahendi jaoturi seade.
Väljas
Sees
15
4. Seadistuse muutmiseks vajutage
nuppu Option.
5. Vajutage seadme väljalülitamiseks ja
sätte kinnitamiseks sisse/välja-nup‐
pu.
6. Reguleerige eraldatava loputusva‐
hendi kogust.
7. Täitke loputusvahendi jaotur.
11. TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Kõrgus / Laius / Sügavus
(mm)
Elektriühendus
Vt andmeplaati.
Pinge
446 / 818 - 898 / 575
220-240 V
Sagedus
50 Hz
Veesurve
Min. / maks. (baari / MPa)
Veevarustus 1)
Külm või kuum vesi2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Mahutavus
Koha seaded
Voolutarve
Ooterežiim
0.10 W
Väljas-režiim
0.10 W
maks. 60 °C
9
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia),
kasutage energiakulu vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.
12. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga tähistatud materjalid
võib ringlusse suunata. Selleks viige
pakendid vastavatesse
konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste
tervist ja suunake elektri- ja
elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga tähistatud
seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige
seade kohalikku ringluspunkti või
pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
16 www.aeg.com
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VADĪBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IESPĒJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PADOMI UN IETEIKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROBLĒMRISINĀŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu
nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, –
iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai sasniegtu
vislabākos rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un
apkopi:
www.aeg.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.aeg.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
17
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas
rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus.
Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko ra‐
dījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai
lietošana. Saglabājiet šos norādījumus
ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku
drošība
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai
pastāvīgas invaliditātes risks.
• Šo ierīci nedrīkst izmantot personas
(tostarp bērni), kuru fiziskās, garīgās
spējas vai pieredzes trūkums neļauj
tiem droši izmantot ierīci. Tiem, kas ir
atbildīgi par šādām personām, jāno‐
drošina nepieciešamā uzraudzība vai
jāsniedz norādījumi par ierīces darbī‐
bu.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bēr‐
niem nepieejamās vietās.
• Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus
bērniem nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem
atrasties ierīces durvju tuvumā, ja tās
ir atvērtas.
1.2 Uzstādīšana
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā,
kur temperatūra ir zemāka par 0 °C.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uz‐
stādīšanas norādes.
• Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta zem
un pie drošām ietaisēm.
•
•
•
•
•
•
•
sistēmas parametriem. Ja neatbilst,
sazinieties ar elektriķi.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un kabeli. Ja iekārtas
elektropadeves kabeli nepieciešams
nomainīt, to jāveic tuvākajā servisa
centrā.
Pieslēdziet kontaktspraudni kontakt‐
ligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pār‐
baudiet, vai pēc uzstādīšanas kontakt‐
spraudnim var brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, vel‐
kot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Neaiztieciet strāvas kabeli vai spraud‐
kontaktu ar slapjām rokām.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības direk‐
tīvām.
Ūdens padeves pieslēgšana
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
ūdens šļūtenes.
• Pirms ierīces pieslēgšanas pie jaunām
caurulēm vai caurulēm, kas ilgstoši
nav lietotas, ļaujiet notecēt ūdenim,
līdz sāk plūst tīrs ūdens.
• Pirmajā ierīces lietošanas reizē pārlie‐
cinieties, vai nav sūču.
• Ūdens ieplūdes šļūtene aprīkota ar
drošības vārstu un apšuvumu ar iekš‐
ēju elektrības kabeli.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elek‐
trošoku.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehni‐
sko datu plāksnītes atbilst jūsu elektro‐
BRĪDINĀJUMS
Bīstams spriegums.
• Ja ūdens ieplūdes šļūtene ir bojāta,
nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu
18 www.aeg.com
no elektrotīkla kontaktligzdas. Sazinie‐
ties ar apkopes dienestu, lai nomainītu
ūdens ieplūdes šļūteni.
1.3 Pielietojums
• Ierīce paredzēta izmantošanai māj‐
saimniecībā un līdzīgiem mērķiem, pie‐
mēram:
– darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– lauku saimniecībās;
– klientu vajadzībām viesnīcās, mote‐
ļos un citās dzīvojamās telpās;
– privāto viesnīcu (Bed and Breakfast)
apstākļos.
BRĪDINĀJUMS
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Nažus un citus galda piederumus ar
asiem galiem galda piederumu grozā
ievietojiet ar asajiem galiem uz leju vai
horizontālā stāvoklī.
• Lai novērstu paklupšanu, neatstājiet
atvērtas ierīces durvis bez uzraudzī‐
bas.
• Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierī‐
ces durvīm.
• Trauku mazgājamās mašīnas mazgā‐
šanas līdzekļi ir bīstami. Ievērojiet uz
mazgāšanas līdzekļa iesaiņojuma mi‐
nētos drošības norādījumus.
• Nedzeriet un nespēlējieties ar ierīcē
esošo ūdeni.
• Neizņemiet no ierīces traukus, kamēr
programma nav beigusies. Uz trau‐
kiem var būt mazgāšanas līdzeklis.
• Programmas izpildes laikā, atverot ie‐
rīces durvis, pa tām var izplūst karsts
tvaiks.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām pie‐
sūcinātus priekšmetus.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un
neizsmidziniet ūdeni.
1.4 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai no‐
smakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu
bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
LATVIEŠU
2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
2
11
10
9
8 7
6
5 4
3
1 Augšējais izsmidzinātājs
7 Skalošanas līdzekļa dozators
2 Apakšējais izsmidzinātājs
8 Mazgāšanas līdzekļa dozators
3 Filtri
4 Datu plāksnīte
9 Galda piederumu grozs
10 Apakšējais grozs
5 Speciālās sāls tvertne
11 Augšējais grozs
6 Gaisa ventilācija
19
20 www.aeg.com
3. VADĪBAS PANELIS
2
1
3
A
B
C
5
4
8
9
6
7
1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
6 Delay taustiņš
2 Programmu lietošanas pamācība
7 Start taustiņš
3 Program taustiņš
8 Indikatori
4 Programmu indikatori
5 Displejs
9 Option taustiņš
Indikatori
Apraksts
Multitab indikators.
ÖKO PLUS indikators.
Mazgāšanas fāzes indikators.
Skalošanas fāzes indikators.
Žāvēšanas fāzes indikators.
Programmas beigu indikators.
Skalošanas līdzekļa indikators. Šis indikators pro‐
grammas darbības laikā ir izslēgts.
Specializētās sāls indikators. Šis indikators pro‐
grammas darbības laikā ir izslēgts.
Delay indikators.
Durvju indikators. Iedegas, ja nav aizvērtas dur‐
vis.
LATVIEŠU
21
4. PROGRAMMAS
Programmas
Netīrības pakāpe
Ielādes veids
Programmas fāzes
Visi
Trauki, galda pie‐
derumi, katli un
pannas
Mērcēšana
ÖKO PLUS
Mazgāšana 45 °C vai Multitab
70 °C
Skalošana
Žāvēšana
Ļoti netīri
Trauki, galda pie‐
derumi, katli un
pannas
Mērcēšana
Mazgāšana 70 °C
Skalošana
Žāvēšana
ÖKO PLUS
Multitab
3)
Vidēji netīri
Trauki un galda
piederumi
Mērcēšana
Mazgāšana 50 °C
Skalošana
Žāvēšana
Multitab
4)
Nepiekaltuši netīru‐ Mazgāšana 60 °C
mi
Skalošanas
Trauki un galda
piederumi
Multitab
Vidēji netīri
Trauki un galda
piederumi
Mērcēšana
Mazgāšana 50 °C
Skalošana
Žāvēšana
ÖKO PLUS
Multitab
Nedaudz netīri
Trauki un galda
piederumi
Mazgāšana 55 °C
Skalošana
Multitab
Vidēji vai nedaudz
netīri
Trausli māla un
stikla trauki
Mazgāšana 45 °C
Skalošana
Žāvēšana
ÖKO PLUS
1)
2)
5)
Iespējas
1) Ierīce nosaka netīrības pakāpi un grozos ievietoto priekšmetu daudzumu. Tā automātiski
pielāgo ūdens temperatūru un daudzumu, elektroenerģijas patēriņu un programmas
ilgumu.
2) Šai programmai ir augstākas temperatūras skalošanas fāze, lai nodrošinātu labāku
higiēnu. Skalošanas laikā vismaz 10 minūtes tiek uzturēta 70 °C temperatūra.
3) Šī ir pati klusākā mazgāšanas programma. Sūknis darbojas ar ļoti mazu ātrumu, lai
samazinātu trokšņa līmeni. Programma darbojas ilgi mazā ātruma dēļ.
4) Ar šo programmu var mazgāt traukus, kuri nav piekaltuši. Tas dod labus rezultātus īsā
laikā.
5) Mazgājot vidēji netīrus traukus un galda piederumus ar šo programmu, vislietderīgāk tiek
patērēts ūdens un enerģija. (Šī ir standarta programma pārbaudes institūcijām).
Patēriņa lielumi
Programma1)
Darbības laiks
(min.)
Enerģija
(kWh)
Ūdens
(l)
40 - 150
0.5 - 1.2
6 - 11
22 www.aeg.com
Programma1)
Darbības laiks
(min.)
Enerģija
(kWh)
Ūdens
(l)
130 - 150
1.1 - 1.2
10 - 11
180 - 200
1.1 - 1.2
7-8
30
0.8
7
195
0.79
8.9
50 - 60
0.9 - 1.0
7-8
70 - 80
0.6 - 0.9
10 - 11
1) Šīs vērtības var mainīties atkarībā no ūdens spiediena un temperatūras, strāvas
padeves parametriem, iespējām, kā arī no ievietotā trauku daudzuma.
Informācija pārbaudes iestādēm
Lai saņemtu visu nepieciešamo informāciju par pārbaužu efektivitāti, sūtiet e-pastu
uz:
info.test@dishwasher-production.com
Pierakstiet izstrādājuma numuru (PNC), kas norādīts uz datu plāksnītes.
5. IESPĒJAS
5.1 Multitab
Aktivizējiet šo funkciju tikai tad, ja izman‐
tojat kombinētā mazgāšanas līdzekļa ta‐
bletes.
Šī funkcija deaktivizē skalošanas līdzek‐
ļa un sāls plūsmu. Saistītie indikatori ir
izslēgti.
Programmas izpildes ilgums var palieli‐
nāties.
5.2 ÖKO PLUS
Šī funkcija samazina žāvēšanas fāzes
temperatūru. Šīs iespējas izmantošana
samazina enerģijas patēriņu (līdz pat 25
%) un programmas ilgumu.
Programmai beidzoties, trauki var būt
mitri.
5.3 Iespēju aktivizēšana
• Aktivizējiet vai deaktivizējiet iespējas
pirms programmas palaišanas. Pro‐
grammas darbības laikā nevar aktivi‐
zēt vai deaktivizēt iespējas.
Nospiediet
Option
taustiņu
ÖKO
PLUS
1 reizi
ieslēgts
izslēgts
2 reizes
izslēgts
ieslēgts
3 reizes
ieslēgts
ieslēgts
4 reizes
izslēgts
izslēgts
Ja jūs pārtraucat lietot kombinētos
mazgāšanas līdzekļus tablešu veidā,
pirms atsevišķas mazgāšanas līdzekļa,
skalošanas līdzekļa un trauku
mazgāšanas sāls lietošanas veiciet šīs
darbības:
1. Noregulējiet ūdens mīkstinātāju aug‐
stākajā līmenī.
2. Pārliecinieties, ka specializētās sāls
tvertne un skalošanas līdzekļa doza‐
tors ir pilns.
3. Ieslēdziet īsāko programmu ar skalo‐
šanas fāzi, nelietojot mazgāšanas
līdzekli un neievietojot traukus.
4. Noregulējiet ūdens mīkstinātāju atbil‐
stoši ūdens cietības pakāpei jūsu dzī‐
vesvietā.
LATVIEŠU
23
5. Noregulējiet skalošanas līdzekļa do‐
zēšanas daudzumu.
6. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
1. Pārliecinieties, vai iestatītais ūdens
mīkstinātāja līmenis atbilst ūdens cie‐
tības pakāpei apgabalā, kurā uzstādī‐
ta ierīce. Ja nepieciešams, noregulē‐
jiet ūdens mīkstinātāja līmeni. Sazi‐
nieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzi‐
nātu ūdens cietības pakāpi savā ap‐
gabalā.
2. Uzpildiet specializētās sāls tvertni.
3. Piepildiet skalošanas līdzekļa dozato‐
ru.
4. atgrieziet ūdens krānu.
5. Ierīcē var saglabāties ražošanas pro‐
cesā radītie netīrumi. Lai tos likvidētu,
palaidiet programmu. Nelietojiet maz‐
gāšanas līdzekli un neievietojiet neko
grozos.
6.1 Ūdens mīkstinātāja regulēšana
Ūdens mīkstinātājs
regulēšana
Ūdens cietība
Vācu
pakāpes
(°dH)
Franču
pakāpes
(°fH)
mmol/l
Klārka
pakāpes
Līmenis
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Rūpnīcas iestatījums.
2) Šajā līmenī nelietojiet sāli.
Jūs varat noregulēt ūdens
mīkstinātāja līmeni
1. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. Pārbau‐
diet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā,
skatiet sadaļu: "Programmas iestatī‐
šana un aktivizēšana".
2. Vienlaicīgi nospiediet un turiet Delay
un Start, kamēr sāk mirgot (A), (B) un
(C) indikatori.
3. Nospiediet Program.
• Indikatori (B) un (C) nodziest.
• Indikators (A) turpina mirgot.
• Displejā redzams pašreizējais
ūdens mīkstinātāja iestatījums,
= 5. līmenis.
piem.,
4. Lai mainītu iestatījumu, atkārtoti no‐
spiediet taustiņu Program.
5. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai izslēgtu ierīci un apstipri‐
nātu iestatījumu.
24 www.aeg.com
6.2 Specializētās sāls tvertnes uzpilde
1.
2.
3.
4.
5.
Pagrieziet specializētās sāls tvertnes
vāciņu pretēji pulksteņa rādītāja vir‐
zienam, lai to atvērtu.
Specializētās sāls tvertnē ielejiet 1 li‐
tru ūdens (tikai pirmajā lietošanas
reizē).
Uzpildiet specializētās sāls tvertni ar
trauku mazgāšanas sāli.
Notīriet specializētās sāls tvertnes
uzpildes vietu.
Pagrieziet specializētās sāls tvertnes
vāciņu pulksteņa rādītāja virzienā, lai
aizvērtu tvertni.
UZMANĪBU
Uzpildes laikā no specializētās
sāls tvertnes var izplūst ūdens un
sāls. Pastāv korozijas risks. Lai
to novērstu, pēc specializētās
sāls tvertnes uzpildes palaidiet
programmu.
6.3 Skalošanas līdzekļa dozatora uzpilde
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Piespiediet atbloķēšanas taustiņu
(D), lai atvērtu vāku (C).
Uzpildiet skalošanas līdzekļa dozato‐
ru (A), nepārsniedzot atzīmi „max”.
Lai neveidotos pārāk daudz putu,
notīriet izlijušo skalošanas līdzekli ar
absorbējošu drāniņu.
Aizveriet vāku. Pārliecinieties, vai
bloķēšanas taustiņš nofiksējas slēg‐
tā pozīcijā.
Atļautā daudzuma izvēles slēdzi
(B) varat pagriezt starp pozīcijām
1 (mazākais daudzums) un 4 (lie‐
lākais daudzums).
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
1. atgrieziet ūdens krānu.
2. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. Pārbau‐
diet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā,
skatiet sadaļu: "Programmas iestatī‐
šana un aktivizēšana".
• Ja deg sāls indikators, uzpildiet
specializētās sāls tvertni.
• Ja deg skalošanas līdzekļa indika‐
tors, uzpildiet skalošanas līdzekļa
dozatoru.
3. Ievietojiet grozus.
4. Uzpildiet mazgāšanas līdzekli.
LATVIEŠU
• Ja izmantojat kombinētā mazgāša‐
nas līdzekļa tabletes, ieslēdziet
Multitab iespēju.
25
5. Iestatiet un palaidiet pareizu pro‐
grammu atbilstoši ievietotajam
daudzumam un netīrības līmenim.
7.1 Mazgāšanas līdzekļa izmantošana
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Programmas iestatīšana un
aktivizēšana
Iestatīšanas režīms
Dažu iestatījumu veikšanai ierīcei ir jāa‐
trodas iestatīšanas režīmā.
Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas tau‐
stiņu, lai ieslēgtu ierīci. Ierīce ir iestatīša‐
nas režīmā, kad iedegas visi programmu
indikatori un displejā ir redzamas 2 hori‐
zontālas statusa joslas. Ja vadības pa‐
nelis nerāda šo stāvoklī, vienlaicīgi no‐
spiediet un turiet nospiestu taustiņu De‐
layun Start, līdz ierīce pārslēdzas iestatī‐
šanas režīmā.
Programmas aktivizēšana,
neizmantojot atlikto startu
1. Atgrieziet ūdens krānu.
2. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. Pārbau‐
diet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā.
3. Aizveriet ierīces lūku.
4. Atkārtoti nospiediet taustiņu Program,
līdz iedegas iestatāmās programmas
indikators. Jūs varat arī iestatīt pie‐
ejamās iespējas.
• Displejā mirgo programmas laiks.
• Iedegas programmai paredzēto fā‐
žu indikatori.
Piespiediet atbloķēšanas taustiņu
(B), lai atvērtu vāku (C).
Uzpildiet mazgāšanas līdzekli nodalī‐
jumā (A).
Ja programmai ir priekšmazgāšanas
fāze, ievietojiet nelielu daudzumu
mazgāšanas līdzekļa attiecīgajā
mazgājamā līdzekļa dozatora nodalī‐
jumā.
Ja lietojat mazgāšanas līdzekļa ta‐
bletes, ievietojiet tableti nodalījumā
(A).
Aizveriet vāku. Pārliecinieties, vai
bloķēšanas taustiņš nofiksējas slēg‐
tā pozīcijā.
5. Nospiediet Start, lai sāktu program‐
mu.
• Kad programma sākusies, displejā
ir redzams tikai aktivizētās fāzes
indikators.
• Programmas ilgums sāk samazinā‐
ties ar 1 minūtes soli.
Programmas aktivizēšana,
izmantojot atlikto startu
1. Iestatiet programmu.
2. Piespiediet Delay, līdz displejā parā‐
dās vēlamais atliktā starta laiks (no 1
līdz 24 stundām).
• Iedegas Delay indikators.
• Displejā sāks mirgot atliktā starta
laiks.
• Programmai paredzēto fāžu indika‐
tori nodziest.
3. Piespiediet Start, lai sāktu laika at‐
skaiti.
• Laika atskaite sāk samazināsiet ar
soli 1 stunda.
Kad laika atskaite beigusies, programma
automātiski aktivizējas. Iedegsies paš‐
reiz aktīvās fāzes indikators.
26 www.aeg.com
Durvju atvēršana, kad ierīce
darbojas
Ja durvis tiek atvērtas, ierīces darbība
apstājas. Aizverot durvis, ierīces darbība
atsākas no tās vietas, kur tā tika pār‐
traukta.
Atliktā starta atcelšana laika
atskaites laikā
Ja atceļat atlikto startu, programma arī
tiek atcelta.
1. Vienlaicīgi nospiediet un turiet no‐
spiestu Delay un Start, kamēr iede‐
gas visi programmu indikatori un dis‐
plejā redzamas 2 horizontālas statu‐
sa joslas.
2. Vēlreiz iestatiet programmu.
Programmas atcelšana
1. Vienlaicīgi nospiediet un turiet no‐
spiestu Delay un Start, kamēr iede‐
gas visi programmu indikatori un dis‐
plejā redzamas 2 horizontālas statu‐
sa joslas.
Programmas beigās
Displejā parādās 0 un iedegas beigu in‐
dikators.
1. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai izslēgtu ierīci.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
Ja nenospiežat ieslēgšanas/iz‐
slēgšanas taustiņu, AUTO OFF
funkcija automātiski deaktivizē ie‐
rīci dažas minūtes pēc program‐
mas beigām.
Tādējādi tiek samazināts elektro‐
enerģijas patēriņš,
Uzmanību
• Pirms trauku izņemšanas ļaujiet tiem
atdzist. Karsti trauki var būt triecien‐
neizturīgi.
• Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku
grozu, tad augšējo.
• Uz ierīces sienām un uz durvīm var
būt ūdens. Nerūsējošais tērauds at‐
dziest ātrāk nekā trauki.
Pirms jaunas programmas aktivi‐
zēšanas pārliecinieties, vai maz‐
gāšanas līdzekļa dozatorā ir
mazgāšanas līdzeklis.
8. PADOMI UN IETEIKUMI
8.1 Ūdens mīkstinātājs
Cietam ūdenim ir augsts minerālu saturs,
kas var būt ierīces bojājumu un sliktu
mazgāšanas rezultātu cēlonis. Ūdens
mīkstinātājs šos minerālus neitralizē.
Trauku mazgāšanas sāls nodrošina
ūdens mīkstinātāja tīrību un labus apstā‐
kļus. Svarīgi iestatīt pareizu ūdens mīk‐
stinātāja līmeni. Tas nodrošina, ka ūdens
mīkstinātājs izmanto pareizu trauku maz‐
gāšanas sāls un ūdens daudzumu.
8.2 Trauku mazgāšanas sāls,
skalošanas līdzekļa un
mazgāšanas līdzekļa lietošana
• Izmantojiet tikai trauku mazgājamai
mašīnai paredzētu trauku mazgāša‐
nas sāli, skalošanas līdzekli un maz‐
gāšanas līdzekli. Citi izstrādājumi var
radīt ierīces bojājumus.
• Skalošanas līdzeklis skalošanas fāzē
nodrošina, ka pēc trauku nožūšanas
uz tiem nepaliek svītras un traipi.
• Kombinētā mazgāšanas līdzekļa table‐
tes satur mazgāšanas līdzekli, skalo‐
šanas līdzekli un citus līdzekļus. Pār‐
liecinieties, vai šīs tabletes piemērotas
ūdens cietībai jūsu apgabalā. Skatiet
norādījumus uz izstrādājumu iepakoju‐
miem.
• Mazgāšanas līdzekļa tabletes īso pro‐
grammu laikā pilnībā neizšķīst. Lai ne‐
pieļautu mazgāšanas līdzekļa noguls‐
nes uz traukiem, iesakām mazgāša‐
LATVIEŠU
nas līdzekļa tabletes izmantot garajās
programmās.
Neizmantojiet mazgāšanas līdz‐
ekli vairāk par noteikto daudz‐
umu. Skatiet norādes uz mazgā‐
šanas līdzekļa iepakojuma.
8.3 Grozu ievietošana
Skatiet piegādāto brošūru, kurā
redzami grozu ievietošanas pie‐
mēri.
• Ierīci izmantojiet tikai trauku mazgāja‐
mā mašīnā mazgāt piemērot priekš‐
metu mazgāšanai.
• Neievietojiet ierīcē koka, raga, alumīni‐
ja, alvas un vara priekšmetus.
• Neievietojiet ierīcē priekšmetus, kas
var uzsūkt ūdeni (sūkļus, lupatiņas).
• Notīriet no priekšmetiem ēdiena atlie‐
kas.
• Lai viegli noņemtu piedegušu pārtiku,
pirms katlu un pannu ievietošanas ierī‐
cē izmērcējiet tos.
• Ievietojiet priekšmetus, piemēram, ta‐
ses, glāzes un pannas, ar atveri uz le‐
ju.
• Pārliecinieties, vai galda piederumi un
trauki nesaskaras. Karotes izkārojiet
starp citiem galda piederumiem.
27
• Pārliecinieties, vai glāzes nesaskaras.
• Mazus priekšmetus ievietojiet galda
piederumu grozā.
• Vieglus priekšmetus ievietojiet augšē‐
jā grozā. Pārbaudiet, lai priekšmeti ne‐
kustas.
• Pirms programmas palaišanas pārlie‐
cinieties, vai netiek traucēta izsmidzi‐
nātāju kustība.
8.4 Pirms programmas
palaišanas
Pārliecinieties, vai:
• Filtri ir tīri un pareizi uzstādīti.
• Izsmidzinātāji nav nosprostoti.
• Priekšmeti grozos izvietoti pareizi.
• Programma ir atbilstoša ievietotajam
daudzumam un netīrības līmenim.
• Izmantots noteiktais mazgāšanas līdz‐
ekļa daudzums.
• Ir trauku mazgāšanas sāls un skaloša‐
nas līdzeklis (ja netiek izmantotas
kombinētās mazgāšanas līdzekļa ta‐
bletes).
• Specializētās sāls tvertnes vāks ir cie‐
ši noslēgts.
9. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Pirms apkopes deaktivizējiet ierī‐
ci un atvienojiet strāvas padeves
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Netīri filtri un nosprostotas izsmi‐
dzinātāju atveres pasliktina maz‐
gāšanas rezultātus.
Regulāri tos pārbaudiet un, ja ne‐
pieciešams, notīriet.
9.1 Filtru tīrīšana
1.
C
B
A
Pagrieziet filtru (A) pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam un izņemiet to.
28 www.aeg.com
2.
3.
4.
5.
A1
A2
6.
7.
Lai izjauktu filtru (A),velkot atdaliet
(A1) un (A2).
Izņemiet filtru (B).
Nomazgājiet filtrus ar ūdeni.
Pirms filtra (B) ievietošanas atpakaļ
pārliecinieties, ka uz nostādinātāja
malas nav ēdiena atlieku vai netīru‐
mu.
Pārliecinieties, ka filtrs (B) ir pareizi
novietots zem 2 vadotnēm (C).
Samontējiet filtru (A) un ievietojiet to
atpakaļ filtrā (B). Grieziet to pulkste‐
ņa rādītāja virzienā, līdz tas nofiksē‐
jas.
Nepareiza filtru pozīcija var izrai‐
sīt sliktus mazgāšanas rezultātus
un ierīces bojājumus.
9.2 Izsmidzinātāju tīrīšana
9.4 Iekšpuses tīrīšana
Nenoņemiet izsmidzinātājus.
Ja izsmidzinātāju atveres ir nosprosto‐
tas, iztīriet tās, izmantojot tievu, asu
priekšmetu.
Ja regulāri izmantojat programmas ar
mazu ilgumu, tās ierīces iekšpusē var at‐
stāt tauku un kaļķa nogulsnes.
Lai to novērstu, ir ieteicams vismaz 2 rei‐
zes mēnesī izmantot ilgākas program‐
mas.
9.3 Ārpuses tīrīšana
Tīriet ierīci ar samitrinātu mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus,
abrazīvus sūkļus vai šķīdinātājus.
10. PROBLĒMRISINĀŠANA
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības
laikā.
Pirms sazināšanās ar apkopes dienestu
skatiet problēmas risinājumu šajā infor‐
mācijā.
Dažu problēmu gadījumā ekrānā re‐
dzams brīdinājuma kods:
•
- ierīce nepiepildās ar ūdeni.
•
•
- ierīce neizsūknē ūdeni.
- aktivizējusies ierīce pret ūdens
noplūdēm.
BRĪDINĀJUMS
Pirms pārbaudes veikšanas
deaktivizējiet ierīci.
Problēma
Iespējamais risinājums
Nevar ieslēgt ierīci.
Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kon‐
taktligzdai.
Pārliecinieties, ka elektrosistēmas drošinā‐
tājs nav bojāts.
Programma neaktivizējas.
Pārliecinieties, ka ierīces lūka ir aizvērta.
LATVIEŠU
Problēma
29
Iespējamais risinājums
Piespiediet Start.
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatīju‐
mu vai gaidiet laika atskaites beigas.
Ierīce nepiepildās ar ūdeni.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir pietie‐
kams. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties
ar vietējo ūdens apgādes dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes filtrs nav
aizsprostots.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtene nav samez‐
glojusies vai saliekta.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērē‐
jis.
Pārbaudiet, vai ūdens izplūdes šļūtene nav
sagriezusies vai saliekta.
Aktivizējusies ierīce pret ūdens
noplūdēm.
Aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar ap‐
kopes dienestu.
Kad pārbaudes pabeigtas, ieslēdziet ierī‐
ci. Programma atsāksies no tās vietas,
kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar
apkopes centru.
Ja displejā redzami citi brīdinājuma kodi,
sazinieties ar apkopes dienestu.
10.1 Mazgāšanas un
žāvēšanas rezultāti nav
apmierinoši.
Uz glāzēm un traukiem ir gaišas svītras
vai zilgani slāņi.
• Pārāk liels atļautā skalošanas līdzekļa
daudzums. Noregulējiet skalošanas
līdzekļa izvēles slēdzi uz mazāku
daudzumu.
• Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa
daudzums.
Uz glāzēm un traukiem ir izžuvušu
ūdens pilieni un traipi
• Nepietiekams atļautā skalošanas līdz‐
ekļa daudzums. Noregulējiet skaloša‐
nas līdzekļa izvēles slēdzi uz lielāku
daudzumu.
• Iemesls var būt mazgāšanas līdzekļa
kvalitāte.
Trauki ir slapji
• Programmai nav žāvēšanas fāzes vai
ar zemas temperatūras žāvēšanas fā‐
zi.
• Skalošanas līdzekļa dozators ir tukšs.
• Iemesls var būt skalošanas līdzekļa
kvalitāte.
• Iemesls var būt kombinēto mazgāša‐
nas līdzekļa tablešu daudzums. Pamē‐
ģiniet citu zīmolu vai aktivizējiet skalo‐
šanas līdzekļa dozatoru un izmantojiet
skalošanas līdzekli kopā ar kombinē‐
tām mazgāšanas līdzekļa tabletēm.
Skatiet sadaļā "NODERĪGI IE‐
TEIKUMI UN PADOMI" citus ie‐
spējamos cēloņus.
10.2 Kā aktivizēt skalošanas
līdzekļa dozatoru
1. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. Pārbau‐
diet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā,
skatiet sadaļu: "Programmas iestatī‐
šana un aktivizēšana".
2. Vienlaicīgi nospiediet un turiet Delay
un Start, kamēr sāk mirgot (A), (B) un
(C) indikatori.
3. Nospiediet Option.
30 www.aeg.com
• Indikatori (A) un (C) nodziest.
• Indikators (B) turpina mirgot.
• Displejā redzams pašreizējais ska‐
lošanas līdzekļa dozatora iestatī‐
jums.
Izslēgts
Ieslēgts
4. Nospiediet Option, lai mainītu iestatī‐
jumu.
5. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai izslēgtu ierīci un apstipri‐
nātu iestatījumu.
6. Noregulējiet skalošanas līdzekļa do‐
zēšanas daudzumu.
7. Piepildiet skalošanas līdzekļa dozato‐
ru.
11. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Izmēri
Platums x augstums x dzi‐
ļums (mm)
Elektriskais savieno‐
jums
Skatiet datu plāksnīti.
Spriegums
446 / 818 - 898 / 575
220-240V
Frekvence
50 Hz
Ūdens padeves spie‐
diens
Min. / maks. (bāri / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Ūdens padeve 1)
Auksts ūdens vai karsts
ūdens2)
Ietilpība
Trauku komplekti
Enerģijas patēriņš
Ieslēgtā režīmā
0.10 W
Izslēgtā režīmā
0.10 W
maks. 60 °C
9
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni krānam ar 3/4 collu vītni.
2) Ja karstais ūdens tiek sildīts ar alternatīvu enerģijas avotu (piem., saules vai vēja),
izmantojiet karsto ūdeni, lai tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei
materiālus ar simbol . Ievietojiet
iepakojuma materiālus atbilstošos
konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot
elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
apzīmētas ar šo simbolu kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem.
Nododiet izstrādājumu vietējā
otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
31
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARINKTYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PATARIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIKČIŲ ŠALINIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNINĖ INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
34
35
36
37
38
39
41
42
43
45
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų
daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti
gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite
kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.aeg.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.aeg.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
32 www.aeg.com
1.
SAUGOS INSTRUKCIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietai‐
są, atidžiai perskaitykite pateiktą instruk‐
ciją. Gamintojas neatsako už sužaloji‐
mus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietai‐
so įrengimo ir naudojimo. Visada laikyki‐
te šią instrukciją šalia prietaiso, kad galė‐
tumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų
žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba
tapti neįgaliais.
• Neleiskite naudoti prietaiso asmenims,
įskaitant vaikus, turintiems fizinę juti‐
mo ir proto negalią arba stokojantiems
patirties ir žinių. Juos turi prižiūrėti ar‐
ba pamokyti naudotis prietaisu už jų
saugą atsakingas asmuo.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietai‐
su.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Visas plovimo priemones laikykite vai‐
kams nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvū‐
nams būti šalia, kai prietaiso durelės
atviros.
1.2 Įrengimas
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten,
kur temperatūra būna žemesnė nei 0
°C.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nu‐
rodyti techninių duomenų plokštelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu nepavyktų, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei
reikėtų pakeisti elektros laidą, tai turi
padaryti techninio aptarnavimo cent‐
ras.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengi‐
mą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą,
elektros laido kištuką lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite pa‐
ėmę už kištuko.
• Nelieskite maitinimo kabelio arba elek‐
tros kištuko šlapiomis rankomis.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Vandens prijungimas
• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte
vandens žarnų.
• Prieš jungdami prietaisą prie naujų ar‐
ba ilgai nenaudotų vamzdžių, nuleiski‐
te vandenį, kol jis bėgs švarus.
• Pirmą kartą naudodami prietaisą, įsiti‐
kinkite, ar nėra nuotėkio.
• Vandens įvado žarna turi apsauginį
vožtuvą ir įmovą su viduje esančiu
maitinimo kabeliu.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavo‐
jus.
• Prietaisą būtina įžeminti.
ĮSPĖJIMAS
Pavojinga įtampa.
• Jeigu pažeista vandens įvado žarna,
nedelsdami ištraukite kištuką iš elek‐
LIETUVIŲ
tros tinklo lizdo. Dėl vandens įvado
žarnos pakeitimo kreipkitės į techninio
aptarnavimo centrą.
1.3 Naudojimas
• Šis prietaisas skirtas tik naudojimui
namų ūkyje; jį galima naudoti, pavyz‐
džiui:
– darbuotojų valgomuosiuose, pavyz‐
džiui, parduotuvėse, biuruose ir kito‐
je darbo aplinkoje;
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuo‐
se;
– klientams viešbučiuose, moteliuose
ir kitoje gyvenamojo aplinkoje;
– viešbučiuose, kuriose siūloma nak‐
tynė su pusryčiais.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti, nudegti, gauti
elektros smūgį ar sukelti gaisrą.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savy‐
bių.
• Peilius ir stalo įrankius aštriais kraštais
dėkite į stalo įrankių krepšelį taip, kad
aštrūs kraštai būtų nukreipti žemyn ar‐
ba horizontalioje padėtyje.
• Nelaikykite prietaiso durelių atvirų be
priežiūros, kad ant jų niekas neuž‐
griūtų.
33
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų dure‐
lių.
• Indaplovės plovikliai yra pavojingi. Lai‐
kykitės ant ploviklio pakuotės pateiktų
saugos nurodymų.
• Negerkite ir nežaiskite su prietaise
esančiu vandeniu.
• Neišimkite indų iš prietaiso, kol nepa‐
sibaigs programa. Ant indų gali būti
ploviklio.
• Iš prietaiso gali išsiveržti karšti garai,
jeigu atidarysite dureles veikiant pro‐
gramai.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite de‐
gių produktų arba degiais produktais
sudrėkintų daiktų.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
1.4 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite
jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų prietai‐
se.
34 www.aeg.com
2. GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
11
10
9
8 7
6
5 4
3
1 Viršutinis purkštuvas
7 Skalavimo priemonės dalytuvas
2 Apatinis purkštuvas
8 Plovimo priemonių dalytuvas
3 Filtrai
4 Techninių duomenų plokštelė
9 Stalo įrankių krepšys
10 Apatinis krepšys
5 Druskos talpykla
11 Viršutinis krepšys
6 Oro anga
LIETUVIŲ
35
3. VALDYMO SKYDELIS
2
1
3
A
B
C
5
4
8
9
6
7
1 Įjungimo / išjungimo mygtukas
6 Mygtukas Delay
2 Programų vedlys
7 Mygtukas Start
3 Mygtukas Program
8 Indikatoriai
4 Programų indikatoriai
5 Ekrano rodmuo
9 Mygtukas Option
Indikatoriai
Aprašymas
Multitab indikatorius.
ÖKO PLUS indikatorius.
Plovimo fazės indikatorius.
Skalavimo fazės indikatorius.
Džiovinimo fazės indikatorius.
Pabaigos indikatorius.
Skalavimo priemonės indikatorius. Šis indikatorius
yra išjungtas, kol veikia programa.
Druskos indikatorius. Šis indikatorius yra išjung‐
tas, kol veikia programa.
Delay indikatorius.
Durelių indikatorius. Užsidega, kai durelės neuž‐
darytos.
36 www.aeg.com
4. PROGRAMOS
Programa
Nešvarumo laips‐
nis
Įkrovos tipas
Parinktys
Visos
Pirminis plovimas
Indai, stalo įrankiai, Plovimas 45 °C arba
puodai ir keptuvės 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas
ÖKO PLUS
Multitab
Labai nešvarūs
Pirminis plovimas
Indai, stalo įrankiai, Plovimas 70 °C
puodai ir keptuvės Skalavimai
Džiovinimas
ÖKO PLUS
Multitab
3)
Vidutiniškai sutepti Pirminis plovimas
Indai bei stalo įran‐ Plovimas 50 °C
kiai
Skalavimai
Džiovinimas
Multitab
4)
Neįsisenėję nešva‐ Plovimas 60 °C
rumai
Skalavimas
Indai bei stalo įran‐
kiai
Multitab
Vidutiniškai sutepti Pirminis plovimas
Indai bei stalo įran‐ Plovimas 50 °C
kiai
Skalavimai
Džiovinimas
ÖKO PLUS
Multitab
Mažai sutepti
Plovimas 55 °C
Indai bei stalo įran‐ Skalavimai
kiai
Multitab
Vidutiniškai arba
Plovimas 45 °C
mažai sutepti
Skalavimai
Trapūs moliniai ar‐ Džiovinimas
ba porcelianiniai in‐
dai bei stiklas
ÖKO PLUS
1)
2)
5)
Programos fazės
1) Prietaisas nustato nešvarumo laipsnį ir krepšiuose sudėtų indų kiekį. Jis automatiškai
reguliuoja vandens temperatūrą ir kiekį, energijos sąnaudas bei programos trukmę.
2) Šioje programoje yra aukštos temperatūros skalavimo fazė, kad būtų galima gauti
geresnius rezultatus. Skalavimo fazės metu bent 10 minučių išlieka 70 °C temperatūra
3) Tai tyliausiai veikianti plovimo programa. Siurblys veikia labai lėtai, todėl mažesnis
triukšmo lygis. Dėl mažo greičio programa ilgai trunka.
4) Naudodami šią programą, galite plauti indus be įsisenėjusių nešvarumų. Per trumpą
laiką gaunami geri plovimo rezultatai.
5) Naudojant šią programą, vandens ir energijos sąnaudos yra efektyviausios plaunant
vidutiniškai nešvarius indus bei stalo įrankius (tai standartinė bandymų institutų
naudojama programa).
LIETUVIŲ
37
Sąnaudos
Programa1)
Trukmė
(min.)
Energija
(kWh)
Vanduo
(l)
40 - 150
0.5 - 1.2
6 - 11
130 - 150
1.1 - 1.2
10 - 11
180 - 200
1.1 - 1.2
7-8
30
0.8
7
195
0.79
8.9
50 - 60
0.9 - 1.0
7-8
70 - 80
0.6 - 0.9
10 - 11
1) Sąnaudų vertės gali kisti, atsižvelgiant į vandens slėgį ir temperatūrą, maitinimo tinklo
sąlygas, parinktis ir indų kiekį.
Informacija patikros įstaigoms
Dėl visos reikiamos informacijos apie bandymų atlikimą rašykite el. žinutę adresu:
info.test@dishwasher-production.com
Užrašykite gaminio numerį (PNC), kuris yra ant techninių duomenų plokštelės.
5. PARINKTYS
5.1 Multitab
Suaktyvinkite šią funkciją tik kai naudoja‐
te kombinuotąsias ploviklio tabletes.
Ši funkcija sustabdo skalavimo priemo‐
nės ir druskos tiekimą. Susiję indikatoriai
nešviečia.
Programos trukmė gali pailgėti.
Paspaus‐
kite Option
mygtuką
ÖKO
PLUS
1 kartą
įjungta
išjungta
2 kartus
išjungta
įjungta
3 kartus
įjungta
įjungta
5.2 ÖKO PLUS
4 kartus
išjungta
išjungta
Ši funkcija mažina temperatūrą džiovini‐
mo fazės metu. Naudojant šią parinktį,
mažėja energijos sąnaudos (iki 25 %) ir
programos trukmė.
Programos pabaigoje indai gali būti
drėgni.
Jeigu nustosite naudoti kombinuotąsias
ploviklio tabletes, prieš pradėdami
naudoti atskirai ploviklį, skalavimo
priemonę ir indaplovės druską, atlikite
šiuos veiksmus:
1. Nustatykite aukščiausią vandens
minkštiklio lygį.
2. Įsitikinkite, ar druskos talpykla ir ska‐
lavimo priemonės dalytuvas yra pilni.
3. Paleiskite trumpiausią programą su
skalavimo faze be ploviklio ir be indų.
4. Vandens minkštiklio lygį nustatykite
atsižvelgdami į savo vietovės van‐
dens kietumą.
5.3 Parinkčių suaktyvinimas
• Prieš pradėdami programą, įjunkite ar‐
ba išjunkite parinktis. Programai vei‐
kiant parinkčių įjungti arba išjungti ne‐
galima.
38 www.aeg.com
5. Nustatykite tiekiamos skalavimo prie‐
monės kiekį.
6. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
1. Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas
vandens minkštiklio lygis pagal jūsų
vietovėje tiekiamo vandens kietumą.
Jeigu ne, pareguliuokite vandens
minkštiklį. Norėdami sužinoti savo
vietovėje tiekiamo vandens kietumą,
susisiekite su vietos vandentiekio
įmone.
2. Pripildykite druskos talpyklą.
3. Pripilkite skalavimo priemonės į ska‐
lavimo priemonės dalytuvą.
4. Atsukite vandens čiaupą.
5. Prietaise gali būti likę gamybos metu
naudotų medžiagų. Paleiskite progra‐
mą joms pašalinti. Nenaudokite plo‐
viklio ir nedėkite į krepšius indų.
6.1 Vandens minkštiklio reguliavimas
Vandens minkštiklio
nustatymas
Vandens kietumas
Vokiški
laipsniai
(°dH)
Prancūziški
laipsniai
(°fH)
mmol/l
Klarko
laipsniai
Padėtis
47–50
84–90
8,4–9,0
58–63
10
43–46
76–83
7,6–8,3
53–57
9
37–42
65–75
6,5–7,5
46–52
8
29–36
51–64
5,1–6,4
36–45
7
23–28
40–50
4,0–5,0
28–35
6
19–22
33–39
3,3–3,9
23–27
5 1)
15–18
26–32
2,6–3,2
18–22
4
11–14
19–25
1,9–2,5
13–17
3
4–10
7–18
0,7–1,8
5–12
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
1) Gamyklos nuostata.
2) Nenaudokite druskos esant šiam lygiui.
Kaip nustatyti vandens
minkštiklio lygį
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo mygtu‐
ką. Įsitikinkite, ar prietaisas yra nusta‐
tymo režime; žr. skyrių „Programos
nustatymas ir paleidimas“.
2. Tuo pačiu metu nuspauskite ir palai‐
kykite Delay ir Start, kol pradės mirk‐
sėti indikatoriai (A), (B) ir (C).
3. Paspauskite Program.
• Indikatoriai (B) ir (C) užgęsta.
• Indikatorius (A) ir toliau mirksi.
• Ekrane matysite vandens minkštik‐
=
lio esamą nustatymą, pvz.,
5-as lygis.
4. Norėdami pakeisti šį nustatymą, kelis
kartus paspauskite mygtuką Pro‐
gram.
5. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką ir pa‐
tvirtinkite nustatymą.
LIETUVIŲ
39
6.2 Druskos talpyklos pildymas
1.
2.
3.
4.
5.
Sukite dangtelį prieš laikrodžio ro‐
dyklę ir atidarykite druskos talpyklą.
Į druskos talpyklą įpilkite 1 litrą van‐
dens (tik pirmą kartą).
Į druskos talpyklą pripilkite indaplo‐
vės druskos.
Nuvalykite druską aplink druskos tal‐
pyklos angą.
Norėdami uždaryti druskos talpyklą,
sukite dangtelį pagal laikrodžio ro‐
dyklę.
ATSARGIAI
Pildant iš druskos talpyklos gali
ištekėti vanduo ir druska. Korozi‐
jos rizika. Kad apsisaugotumėte
nuo jos, pripildę druskos talpyklą,
paleiskite programą.
6.3 Skalavimo priemonės dalytuvo pildymas
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
3.
1
+
-
C
D
4.
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką
(D), kad atidarytumėte dangtelį (C).
Pripildykite skalavimo priemonės da‐
lytuvą (A), ne daugiau kaip iki žymos
„max“.
Nuvalykite išsiliejusią skalavimo
priemonę sugeriančia šluoste, kad
išvengtumėte per didelio putų susi‐
darymo.
Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad at‐
laisvinimo mygtukas užsifiksuotų sa‐
vo vietoje.
Jūs galite pasukti kiekio pasirinki‐
mo rankenėlę (B) nuo 1 padėties
(mažiausias kiekis) iki 4 padėties
(didžiausias kiekis).
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo mygtu‐
ką. Įsitikinkite, ar prietaisas yra nusta‐
tymo režime; žr. skyrių „Programos
nustatymas ir paleidimas“.
• Jeigu šviečia druskos indikatorius,
pripildykite druskos talpyklą.
• Jeigu šviečia skalavimo priemonės
indikatorius, pripildykite skalavimo
priemonės dalytuvą.
3. Įdėkite krepšius.
40 www.aeg.com
4. Įpilkite ploviklio.
• Jeigu naudojate kombinuotąsias
ploviklio tabletes, suaktyvinkite pa‐
rinktį Multitab.
5. Nustatykite ir paleiskite tinkamą pro‐
gramą, atsižvelgdami į indus ir jų ne‐
švarumo laipsnį.
7.1 Ploviklio naudojimas
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Programos nustatymas ir
paleidimas
Nustatymo režimas
Norint pasirinkti kai kuriuos nustatymus,
būtina, kad prietaisas veiktų nustatymo
režimu.
Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką. Prietaisas
veikia nustatymo režimu, kai visi pro‐
gramų indikatoriai užsidega ir ekrane ro‐
domos 2 horizontalios būsenos juostos.
Jeigu valdymo skydelyje ši būklė nero‐
doma, vienu metu paspauskite ir palaiky‐
kite nuspaudę Delay ir Start, kol prietai‐
sas ims veikti nustatymo režimu.
Programos paleidimas be
atidėto paleidimo
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo mygtu‐
ką. Įsitikinkite, ar prietaisas yra nusta‐
tymo režime.
3. Uždarykite prietaiso dureles.
4. Kelis kartus spauskite Program, kol
užsidegs norimos nustatyti progra‐
mos indikatorius. Jūs taip pat galite
nustatyti taikytinas parinktis.
• Ekrane pradės mirksėti programos
trukmė.
5.
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką
(B), kad atidarytumėte dangtelį (C).
Pripilkite ploviklio į ploviklio skyrių
(A).
Jeigu programa turi pirminio plovimo
fazę, pripilkite truputį ploviklio ant vi‐
dinės prietaiso durelių dalies.
Jeigu naudojate plovimo tabletes,
jas dėkite į ploviklio skyrių (A).
Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad at‐
laisvinimo mygtukas užsifiksuotų sa‐
vo vietoje.
• Užsidegs numatytos programos fa‐
zių indikatoriai.
5. Norėdami įjungti programą, paspaus‐
kite Start.
• Kai programa paleidžiama, šviečia
tik vykdomos fazės indikatorius.
• Programos trukmė pradeda mažėti
1 minutės intervalais.
Programos paleidimas su
atidėtu paleidimu
1. Nustatykite programą.
2. Kelis kartus spauskite Delay, kol
ekrane bus rodomas norimas nusta‐
tyti atidėto paleidimo laikas (nuo 1 iki
24 valandų).
• Užsidegs Delay indikatorius.
• Ekrane mirksi paleidimo atidėjimo
laikas.
• Išsijungs numatytos programos fa‐
zių indikatoriai.
3. Norėdami įjungti atgalinę atskaitą,
paspauskite Start.
• Laikas skaičiuojamas atgal 1 va‐
landos intervalais.
Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui,
programa paleidžiama. Užsidega vykdo‐
mos fazės indikatorius.
LIETUVIŲ
Durelių atidarymas veikiant
prietaisui
Jeigu atidarysite dureles, prietaisas išsi‐
jungs. Uždarius dureles, prietaisas pra‐
dės veikti nuo nutraukimo momento.
Atidėto paleidimo atšaukimas
veikiant atgalinei atskaitai
Jeigu atšauksite atidėtą paleidimą, taip
pat bus atšaukta programa.
1. Vienu metu paspauskite ir palaikykite
nuspaudę Delay ir Start, kol užsidegs
visi programos indikatoriai ir ekrane
bus rodomos 2 horizontalios būsenos
juostos.
2. Vėl nustatykite programą.
Programos atšaukimas
1. Vienu metu paspauskite ir palaikykite
nuspaudę Delay ir Start, kol užsidegs
visi programos indikatoriai ir ekrane
bus rodomos 2 horizontalios būsenos
juostos.
41
Programai pasibaigus
Ekrane rodoma 0 ir užsidega pabaigos
indikatorius.
1. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Užsukite vandens čiaupą.
Jeigu nepaspausite įjungimo / iš‐
jungimo mygtuko, AUTO OFF
funkcija automatiškai išjungs
prietaisą po kelių minučių nuo
programos pabaigos.
Tai padeda sumažinti energijos
sąnaudas.
Dėmesio
• Prieš išimdami indus iš prietaiso, leis‐
kite jiems atvėsti. Karštus indus lengva
sugadinti.
• Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po
to – viršutinį.
• Prietaiso durelių šonuose gali būti
vandens. Nerūdijantis plienas atvėsta
greičiau nei indai.
Prieš paleisdami naują progra‐
mą, patikrinkite, ar ploviklio daly‐
tuve yra ploviklio.
8. PATARIMAI
8.1 Vandens minkštiklis
Kietame vandenyje yra didelis kiekis mi‐
neralų, kurie gali sugadinti prietaisą ir in‐
dai gali būti plaunami nepakankamai ge‐
rai. Vandens minkštiklis neutralizuoja
šiuos mineralus.
Indaplovės druska išlaiko vandens
minkštiklį švarų ir geros būklės. Svarbu
nustatyti tinkamą vandens minkštiklio
lygį. Taip užtikrinsite, kad vandens
minkštiklis naudoja tinkamą kiekį inda‐
plovės druskos ir vandens.
8.2 Druskos, skalavimo
priemonės ir ploviklio
naudojimas
• Naudokite tik indaplovėms skirtą drus‐
ką, skalavimo priemonę ir ploviklį. Kiti
gaminiai gali pažeisti prietaisą.
• Skalavimo priemonė paskutinėje ska‐
lavimo fazėje padeda išdžiovinti indus
be dryžių ir dėmių.
• Kombinuoto ploviklio tablečių sudėtyje
yra ploviklio, skalavimo priemonės ir
kitų medžiagų. Įsitikinkite, kad šios
tabletės yra tinkamos pagal jūsų regio‐
no vandens kietumą. Skaitykite in‐
strukcijas ant gaminių pakuočių.
• Ploviklio tabletės visiškai neištirpsta
naudojant trumpas programas. Kad
ant valgymo reikmenų neliktų ploviklio
likučių, rekomenduojame tabletes nau‐
doti tik su ilgomis programomis.
Nepilkite ploviklio daugiau, nei
reikia. Žr. nurodymus ant plovik‐
lio pakuotės.
42 www.aeg.com
8.3 Krepšių įdėjimas
Krepšių įdėjimo pavyzdžiai yra
pateikti pristatytame informaci‐
niame lapelyje.
• Prietaise plaukite tik tuos daiktus, ku‐
riuos galima plauti indaplovėje.
• Į prietaisą nedėkite daiktų, pagamintų
iš medžio, rago, aliuminio, alavo ir va‐
rio.
• Nenaudokite prietaiso vandenį suge‐
riantiems daiktams (pvz., kempinėms,
šluostėms) plauti.
• Nuvalykite nuo indų maisto likučius.
• Norint lengviau pašalinti likusį pride‐
gusį maistą, pamerkite puodus ir kep‐
tuves vandenyje, prieš dėdami juos į
prietaisą.
• Tuščiavidurius daiktus (pvz., puode‐
lius, stiklines ir keptuves) dėkite ap‐
verstus žemyn.
• Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai
nesuliptų. Šaukštus sumaišykite su ki‐
tais stalo įrankiais.
• Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų
su kitomis stiklinėmis.
• Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių
krepšelį.
• Lengvus daiktus dėkite į viršutinį
krepšį. Pasirūpinkite, kad šie daiktai
neslankiotų.
• Prieš paleisdami programą, pasirūpin‐
kite, kad purkštuvo alkūnės galėtų
laisvai judėti.
8.4 Prieš paleidžiant programą
Įsitikinkite, kad:
• filtrai būtų švarūs ir tinkamai įdėti;
• purkštuvai neužsikimšę;
• tinkama indų padėtis krepšiuose;
• esamam indų kiekiui ir nešvarumo
laipsniui pasirinkta tinkama programa;
• naudojamas tinkamas kiekis ploviklio;
• yra indaplovės druskos ir skalavimo
priemonės (jeigu nenaudojamos kom‐
binuotosios ploviklio tabletės);
• druskos talpyklos dangtelis gerai pri‐
suktas.
9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Nešvarūs filtrai ir užsikimšę
purkštuvai pablogina plovimo re‐
zultatus.
Reguliariai tikrinkite ir, jei reikia,
juos išvalykite.
9.1 Filtrų valymas
1.
C
B
A
Pasukite filtrą (A) prieš laikrodžio ro‐
dyklę ir ištraukite jį.
LIETUVIŲ
2.
3.
4.
5.
A1
A2
6.
7.
43
Kad išardytumėte filtrą (A), atskirkite
(A1) ir (A2).
Išimkite filtrą (B).
Išplaukite filtrus vandeniu.
Prieš įdėdami filtrą (B) atgal, įsitikin‐
kite, ar purvo rinktuvėje arba aplink
jos kraštus nėra jokių maisto likučių.
Įsitikinkite, ar filtras (B) tinkamai įtai‐
sytas po 2 kreiptuvais (C).
Surinkite filtrą (A) ir įdėkite jį atgal į
filtrą (B). Sukite pagal laikrodžio ro‐
dyklę, kol užsifiksuos.
Dėl netinkamos filtrų padėties
plovimo rezultatai gali būti blogi ir
gali būti pažeistas prietaisas.
9.2 Purkštuvų valymas
9.4 Valymas iš vidaus
Nenuimkite purkštuvo alkūnių.
Užsikimšus purkštuvo alkūnių skylutėms,
nešvarumų likučius pašalinkite plonu,
smailiu daiktu.
Jeigu reguliariai naudojate trumpos truk‐
mės programas, prietaiso viduje gali likti
riebalų ir kalkių likučių.
Kad apsisaugotumėte nuo to rekomen‐
duojame naudoti ilgos trukmės progra‐
mas bent 2 kartus per mėnesį.
9.3 Valymas iš išorės
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Ne‐
naudokite šveičiamųjų produktų, šveiti‐
mo kempinių arba tirpiklių.
10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Prietaisas nepasileidžia arba sustoja vei‐
kimo metu.
Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo tarny‐
bą, peržiūrėkite informaciją apie proble‐
mos sprendimą.
Esant tam tikroms problemoms, ekrane
rodomas pavojaus kodas:
•
– Į prietaisą nepatenka vanduo.
•
•
duo.
– Iš prietaiso neišleidžiamas van‐
– Veikia apsaugos nuo vandens
nuotėkio įtaisas.
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami patikros darbus,
išjunkite prietaisą.
Problema
Galimas sprendimas
Negalima įjungti prietaiso.
Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkiš‐
tas į elektros tinklo lizdą.
Įsitikinkite, ar neperdegė elektros skydinėje
esantis saugiklis.
44 www.aeg.com
Problema
Galimas sprendimas
Programa nepasileidžia.
Patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės.
Paspauskite Start.
Jeigu nustatyta atidėto paleidimo funkcija,
atšaukite šią nuostatą arba palaukite, kol
bus baigta atgalinė laiko atskaita.
Į prietaisą nepatenka vanduo.
Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.
Patikrinkite, ar ne per mažas vandentiekio
sistemos slėgis. Norėdami gauti šią informa‐
ciją, kreipkitės į vietos vandentiekio įmonę.
Patikrinkite, ar vandens čiaupas neužsikim‐
šęs.
Įsitikinkite, ar neužsikimšęs įleidimo žarnos
filtras.
Patikrinkite, ar įvado žarna nesumazgyta ir
neužlenkta.
Iš prietaiso neišleidžiamas van‐
duo.
Patikrinkite, ar kriauklės vandens čiaupas
neužsikimšęs.
Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna ne‐
sumazgyta ir neužlenkta.
Veikia apsaugos nuo vandens
nutekėjimo įtaisas.
Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į ap‐
tarnavimo tarnybą.
Patikrinę, įjunkite prietaisą. Programa tę‐
siama nuo pertraukimo momento.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į ap‐
tarnavimo tarnybą.
Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjimų kodai,
kreipkitės į aptarnavimo tarnybą.
10.1 Jeigu nepatenkinami
plovimo ir džiovinimo rezultatai
Balsvi dryžiai arba melsvi sluoksniai ant
stiklinių ir indų
• Tiekiama per daug skalavimo priemo‐
nės. Nustatykite skalavimo priemonės
pasirinkimo rankenėlę į mažesnę pa‐
dėtį.
• Naudojama per daug ploviklio.
Dėmės ir išdžiūvę vandens lašai ant
stiklinių ir indų
• Tiekiama per mažai skalavimo priemo‐
nės. Nustatykite skalavimo priemonės
pasirinkimo rankenėlę į didesnę pa‐
dėtį.
• Taip gali atsitikti dėl ploviklio kokybės.
Indai yra drėgni
• Programa yra be džiovinimo fazės ar‐
ba su mažos temperatūros džiovinimo
faze.
• Tuščias skalavimo priemonės dalytu‐
vas.
• Taip gali atsitikti dėl skalavimo priemo‐
nės kokybės.
• Taip gali atsitikti dėl kombinuotųjų plo‐
viklio tablečių kokybės. Pamėginkite
kito gamintojo ploviklį arba suaktyvin‐
kite skalavimo priemonės dalytuvą ir
naudokite skalavimo priemonę kartu
su kombinuotomis ploviklio tabletėmis.
Apie kitas galimas priežastis
skaitykite skyriuje „PATARIMAI“.
10.2 Kaip įjungti skalavimo
priemonės dalytuvą
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo mygtu‐
ką. Įsitikinkite, ar prietaisas yra nusta‐
tymo režime; žr. skyrių „Programos
nustatymas ir paleidimas“.
LIETUVIŲ
2. Tuo pačiu metu nuspauskite ir palai‐
kykite Delay ir Start, kol pradės mirk‐
sėti indikatoriai (A), (B) ir (C).
3. Paspauskite Option.
• Indikatoriai (A) ir (C) užgęsta.
• Indikatorius (B) ir toliau mirksi.
• Ekrane bus rodomas skalavimo
priemonės dalytuvo esamas nusta‐
tymas.
45
4. Norėdami pakeisti nustatymą, pa‐
spauskite Option.
5. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką ir pa‐
tvirtinkite nustatymą.
6. Nustatykite tiekiamos skalavimo prie‐
monės kiekį.
7. Pripilkite skalavimo priemonės į ska‐
lavimo priemonės dalytuvą.
Išjungti
Įjungti
11. TECHNINĖ INFORMACIJA
Matmenys
Plotis / aukštis / gylis (mm)
Elektros prijungimas
Žr. techninių duomenų plokštelę.
Įtampa
446 / 818 - 898 / 575
220-240 V
Dažnis
50 Hz
Tiekiamo vandens slė‐
gis
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vandens tiekimas 1)
Šaltas arba karštas van‐
duo2)
maks. 60 °C
Talpa
Vietos nustatymai
Energijos sąnaudos
Įjungimo režimas
0.10 W
Išjungimo režimas
0.10 W
9
1) Prijunkite vandens įvado žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4 colio.
2) Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvių energijos šaltinių (pvz., saulės energijos ir
vėjo jėgainių), norėdami sumažinti energijos sąnaudas, naudokite karštą vandenį.
12. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų
surinkimo konteinerį, kad ji būtų
perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo
punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
46 www.aeg.com
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАММЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕЖИМЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
49
50
51
52
53
55
57
58
60
61
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно
служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий,
которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных
приборах. Потратьте немного времени на чтение, чтобы получить максимальную пользу
от своей покупки.
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации,
мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.aeg.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.aeg.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.aeg.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код
изделия (PNC), серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
47
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией
прибора внимательно ознакомьтесь с
приложенным руководством. Произво‐
дитель не несет ответственности за
травмы и повреждения, полученные/
вызванные неправильной установкой
и эксплуатацией. Позаботьтесь о том,
чтобы данное руководство было у Вас
под рукой на протяжении всего срока
службы прибора.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и по‐
ражения электрическим током.
• Не допускайте лиц, включая детей,
с ограниченной чувствительностью,
умственными способностями или не
обладающих необходимыми зна‐
ниями, к эксплуатации прибора. Они
должны находиться под присмотром
или получить инструкции от лица,
ответственного за их безопасность.
• Не позволяйте детям играть с при‐
бором.
• Храните все упаковочные материа‐
лы вне досягаемости детей.
• Храните все средства для стирки
вне досягаемости детей.
• Не подпускайте детей и домашних
животных к прибору, когда его двер‐
ца открыта.
• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры электро‐
питания, указанные на табличке с
техническими данными, соответ‐
ствуют параметрам электросети. В
противном случае вызовите элект‐
рика.
• Включайте прибор только в устано‐
вленную надлежащим образом
электророзетку с защитным контак‐
том.
• Не пользуйтесь тройниками и удли‐
нителями.
• Следите за тем, чтобы не повре‐
дить вилку и сетевой кабель. В слу‐
чае необходимости замены сетево‐
го шнура она должна быть выполне‐
на нашим сервисным центром.
• Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только во конце установки
прибора. Убедитесь, что после уста‐
новки имеется доступ к вилке.
• Для отключения прибора от элек‐
тросети не тяните за кабель элек‐
тропитания. Всегда беритесь за са‐
му вилку.
• Не беритесь за кабель электропита‐
ния или за его вилку мокрыми рука‐
ми.
• Данный прибор соответствует ди‐
рективам E.E.C.
1.2 Установка
Подключение к водопроводу
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключай‐
те прибор, если он имеет поврежде‐
ния.
• Не устанавливайте и не эксплуати‐
руйте прибор в помещениях с тем‐
пературой ниже 0°C.
• Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
• Убедитесь, что мебель над прибо‐
ром и рядом с ним надежно закре‐
плена.
• Следите за тем, чтобы не повре‐
дить шланги для воды.
• Перед подключением прибора к но‐
вым или давно не использовавшим‐
ся трубам дайте воде стечь, пока
она не станет чистой.
• Перед первым использованием при‐
бора убедитесь в отсутствии проте‐
чек.
• Наливной шланг оснащен предохра‐
нительным клапаном и оболочкой с
внутренним сетевым кабелем.
1.1 Безопасность детей и лиц
с ограниченными
возможностями
ВНИМАНИЕ!
Существует риск удушья, полу‐
чения травм или стойких нару‐
шений нетрудоспособности.
48 www.aeg.com
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасное напряжение.
• Если наливной шланг поврежден,
немедленно выньте вилку сетевого
шнура из розетки. Обратитесь в
сервисный центр для замены налив‐
ного шланга.
1.3 Эксплуатация
• Прибор предназначен для бытового
и аналогичного применения, напри‐
мер:
– В помещениях, служащих кухнями
для обслуживающего персонала в
магазинах, офисах и на других ра‐
бочих местах.
– В сельских жилых домах.
– Для использования клиентами
отелей, мотелей и других мест
проживания
– В мини-гостиницах типа «ночлег и
завтрак».
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы, ожо‐
га, поражения электрическим
током или пожара.
• Не изменяйте параметры данного
прибора.
• Размещайте ножи и столовые при‐
боры с заостренными концами в
корзину для столовых приборов ли‐
•
•
•
•
•
бо острыми концами вниз, либо
укладывайте их горизонтально.
Не оставляйте прибор с открытой
дверцей без присмотра во избежа‐
ние падения на открытую дверцу.
Не садитесь и не вставайте на от‐
крытую дверцу.
Моющие средства для посудомоеч‐
ных машин представляют опас‐
ность. Следуйте правилам по без‐
опасному обращению, приведенным
на упаковке средства для стирки.
Не пейте воду и не играйте с водой
из прибора.
Не извлекайте посуду из прибора до
завершения программы. На посуде
может оставаться моющее сред‐
ство.
Если открыть дверцу прибора во
время выполнения программы, из
него может вырваться горячий пар.
Не кладите на прибор, рядом с ним
или внутрь него легковоспламеняю‐
щиеся материалы или изделия, про‐
питанные легковоспламеняющими‐
ся веществами.
Не используйте для очистки прибо‐
ра подаваемую под давлением воду
или пар.
1.4 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность травмы
или удушья.
• Отключите прибор от сети электро‐
питания.
• Отрежьте кабель электропитания и
утилизируйте его.
• Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания на
случай, если внутри прибора ока‐
жутся дети и домашние животные.
РУССКИЙ
49
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
11
10
9
8 7
6
5 4
3
1 Верхний разбрызгиватель
7 Дозатор ополаскивателя
2 Нижний разбрызгиватель
8 Дозатор моющего средства
3 Фильтры
9 Корзина для столовых приборов
10 Нижняя корзина
4 Табличка с техническими данны‐
ми
5 Емкость для соли
6 Вентиляционное отверстие
11 Верхняя корзина
50 www.aeg.com
3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
2
1
3
9
A
B
5
4
C
8
6
7
1 Кнопка «Вкл/Выкл»
6 Кнопка Delay
2 Справка по программе
7 Кнопка Start
3 Кнопка Program
8 Индикаторы
4 Индикаторы программ
5 Дисплей
9 Кнопка Option
Индикаторы
Описание
Индикатор Multitab.
Индикатор ÖKO PLUS.
Индикатор этапа мойки.
Индикатор этапа ополаскивания.
Индикатор этапа сушки.
Индикатор окончания.
Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во вре‐
мя работы программы данный индикатор не
горит.
Индикатор отсутствия соли. Во время работы
программы данный индикатор не горит.
Индикатор Delay.
Индикатор дверцы. Индикатор загорается, ко‐
гда дверца не закрыта.
РУССКИЙ
51
4. ПРОГРАММЫ
Программа
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
Этапы программы
Режимы
Все
Посуда, столовые
приборы, кастрю‐
ли и сковороды
Предварительная
мойка
Мойка, 45°C или
70°C
Ополаскивания
Сушка
ÖKO PLUS
Multitab
Высокая загряз‐
ненность
Посуда, столовые
приборы, кастрю‐
ли и сковороды
Предварительная
мойка
Мойка, 70°C
Ополаскивания
Сушка
ÖKO PLUS
Multitab
3)
Обычная загряз‐
ненность
Посуда и столо‐
вые приборы
Предварительная
мойка
Мойка, 50°C
Ополаскивания
Сушка
Multitab
4)
Свежее загрязне‐
ние
Посуда и столо‐
вые приборы
Мойка, 60°C
Ополаскивание
Multitab
Обычная загряз‐
ненность
Посуда и столо‐
вые приборы
Предварительная
мойка
Мойка, 50°C
Ополаскивания
Сушка
ÖKO PLUS
Multitab
Слабое загрязне‐
ние
Посуда и столо‐
вые приборы
Мойка, 55°C
Ополаскивания
Multitab
Обычная или не‐
большая загряз‐
ненность
Тонкий фаянс и
стекло
Мойка, 45°C
Ополаскивания
Сушка
ÖKO PLUS
1)
2)
5)
1) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды
в корзинах. Он автоматически регулирует температуру и количество воды,
энергопотребление и продолжительность программы.
2) Данная программа имеет фазу резкого повышения температуры для достижения
повышенной гигиеничности. В ходе этапа ополаскивания температура достигает
70°C на период не менее 10 минут.
3) Это самая тихая программа мойки. Насос работает на очень низкой скорости,
чтобы понизить уровень шума. Из-за пониженной скорости насоса
продолжительность программы увеличивается.
4) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями.
Программа обеспечивает хорошие результаты за короткое время.
52 www.aeg.com
5) Данная программа обеспечивает наиболее практичное потребление воды и
энергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения.
(Это стандартная программа для тестирующих организаций).
Показатели потребления
Программа 1)
Продолжитель‐
ность
(мин)
Энергопотре‐
бление
(кВт·ч)
Расход воды
(л)
40 - 150
0.5 - 1.2
6 - 11
130 - 150
1.1 - 1.2
10 - 11
180 - 200
1.1 - 1.2
7-8
30
0.8
7
195
0.79
8.9
50 - 60
0.9 - 1.0
7-8
70 - 80
0.6 - 0.9
10 - 11
1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и
температуры, напряжения в электросети, выбранных функций и количества
посуды.
Информация для тестирующих организаций
Для запроса всей информации, необходимой для тестирования производи‐
тельности, обращайтесь по электронной почте:
info.test@dishwasher-production.com
Запишите номер изделия (PNC), который находится на табличке с технически‐
ми данными.
5. РЕЖИМЫ
5.1 Multitab
Включайте данную функцию только в
случае использования комбинирован‐
ного таблетированного моющего
средства.
Данная функция прекращает подачу
ополаскивателя и соли. Соответ‐
ствующие индикаторы гаснут.
Продолжительность работы програм‐
мы может увеличиваться.
5.2 ÖKO PLUS
Данная функция позволяет устанав‐
ливать более низкую температуру на
этапе сушки. Включение этого режима
сокращает энергопотребление (до
25%) и уменьшает продолжитель‐
ность программы.
По окончании программы посуда мо‐
жет оставаться мокрой.
5.3 Включение функций
• Включать или выключать режимы
следует перед запуском программы.
Режим невозможно включить или
выключить, когда выполняется про‐
грамма.
РУССКИЙ
Нажмите
на кнопку
Option
ÖKO
PLUS
1 раз
светится
не светит‐
ся
2 раз
не светит‐ светится
ся
3 раз
светится
4 раз
не светит‐ не светит‐
ся
ся
светится
В случае перехода с
комбинированного таблетированного
моющего средства на раздельное
использование моющего средства,
53
ополаскивателя и посудомоечной
соли проделайте следующее:
1. Установите уровень смягчителя
для воды на максимальное значе‐
ние.
2. Убедитесь, что емкость для соли и
дозатор ополаскивателя заполне‐
ны.
3. Не загружая в прибор моющее
средство и посуду, запустите са‐
мую короткую программу, вклю‐
чающую этап ополаскивания.
4. Настройте смягчитель для воды в
соответствии с жесткостью воды в
Вашем регионе.
5. Задайте дозировку ополаскивате‐
ля.
6. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Убедитесь, что установленные на‐
стройки смягчителя для воды соот‐
ветствуют уровню жесткости воды
в Вашем регионе. В противном
случае настройте смягчитель для
воды. Обратитесь в местную служ‐
бу водоснабжения, чтобы узнать
уровень жесткости воды в Вашей
местности.
2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор ополаскивате‐
ля.
4. Откройте водопроводный вентиль.
5. В приборе могут быть посторонние
вещества, оставшиеся после его
производства. Для их удаления
следует запустить программу мой‐
ки. Не используйте моющее сред‐
ство и не загружайте корзины.
6.1 Настройка устройства для смягчения воды
Настройка смягчи‐
теля
для воды
Жесткость воды
Градусы по
немецкому
стандарту
(°dH)
Градусы по
француз‐
скому
стандарту
(°fH)
ммоль/л
Градусы
по шкале
Кларка
Уровень
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
54 www.aeg.com
Настройка смягчи‐
теля
для воды
Жесткость воды
Градусы по
немецкому
стандарту
(°dH)
Градусы по
француз‐
скому
стандарту
(°fH)
ммоль/л
Градусы
по шкале
Кларка
Уровень
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Заводская установка.
2) Не используйте соль при таком уровне.
Настройка уровня смягчителя
для воды.
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Удостоверь‐
тесь, что прибор находится в режи‐
ме настройки (см. Главу «Настрой‐
ка и запуск программы»).
2. Одновременно нажмите и удержи‐
вайте Delay и Start до тех пор, пока
не замигают индикаторы (A), (B) и
(C).
3. Нажмите на Program.
• Индикаторы кнопок режимов (B)
и (C) погаснут.
• Индикатор (A) продолжит мигать.
• На дисплее отобразится текущая
настройка уровня жесткости во‐
= уровень 5.
ды, например,
4. Для изменения установки нажмите
на Program нужное количество раз.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»,
чтобы выключить прибор и под‐
твердить настройку.
6.2 Заполнение емкости для соли
1.
2.
3.
4.
5.
Поверните крышку против часовой
стрелки и откройте емкость для
соли.
Налейте в емкость для соли 1 л
воды (только перед первым ис‐
пользованием).
Насыпьте посудомоечную соль в
емкость для соли.
Уберите соль вокруг отверстия
емкости для соли.
Чтобы закрыть емкость для соли,
поверните крышку по часовой
стрелке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При заполнении емкости для
соли из нее может вылиться
вода с солью. Существует
опасность коррозии. Для того,
чтобы ее предотвратить, после
заполнения емкости для соли
запустите любую программу.
РУССКИЙ
55
6.3 Заполнение дозатора ополаскивателя
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
1
+
-
3.
C
D
4.
Нажмите на кнопку снятия блоки‐
ровки (D), чтобы открыть крышку
(C).
Наполните дозатор ополаскивате‐
ля (A), не превышая отметку
«Макс».
Во избежание избыточного пеноо‐
бразования удалите пролившийся
ополаскиватель тканью, хорошо
впитывающей жидкость.
Закройте крышку. Убедитесь, что
кнопка блокировки защелкнулась.
Селектор количества выдавае‐
мого ополаскивателя (B) позво‐
ляет выбрать от 1 (минималь‐
ное количество) до 4 (макси‐
мальное количество).
7. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Откройте водопроводный кран.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Удостоверь‐
тесь, что прибор находится в режи‐
ме настройки (см. Главу «Настрой‐
ка и запуск программы»).
• Если горит индикатор отсутствия
соли, наполните емкость для со‐
ли.
• Если горит индикатор отсутствия
ополаскивателя, заправьте доза‐
тор ополаскивателя.
3. Загрузите корзины.
4. Добавьте моющее средство.
• В случае использования комби‐
нированного таблетированного
моющего средства включите ре‐
жим Multitab.
5. Выберите подходящую программу
мойки в соответствии с типом за‐
грузки и степенью ее загрязненно‐
сти.
56 www.aeg.com
7.1 Использование моющего средства
A
1.
B
2.
30
4
+
32
-
1
20
MAX
3.
C
4.
5.
7.2 Настройка и запуск
программы
Режим настройки
Некоторые настройки требуют нахо‐
ждения прибора в режиме настройки.
Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл». Прибор находится в ре‐
жиме настройки, если на дисплее от‐
ображаются все индикаторы програм‐
мы и две горизонтальные полоски.
Если панель управления при включе‐
нии выглядит иначе, одновременно
нажмите и удерживайте кнопки Delay
и Start, пока прибор не перейдет в ре‐
жим настройки.
Запуск программы без
отсрочки пуска
1. Откройте водопроводный вентиль.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Убедитесь, что
прибор находится в режиме на‐
стройки.
3. Закройте дверцу прибора.
4. Многократным нажатием на
Program добейтесь высвечивания
индикатора требуемой программы.
Также можно задать применимые
дополнительные функции.
• На дисплее мигает информация
о продолжительности програм‐
мы.
Нажмите на кнопку снятия блоки‐
ровки (B), чтобы открыть крышку
(C).
Заполните дозатор (A) моющим
средством.
При использовании программы,
включающей стадию предвари‐
тельной мойки, поместите немно‐
го моющего средства на внутрен‐
нюю сторону дверцы прибора.
При использовании таблетирован‐
ного моющего средства положите
таблетку в дозатор моющего сред‐
ства (A).
Закройте крышку. Убедитесь, что
кнопка блокировки защелкнулась.
• Горят индикаторы предстоящих
этапов выбранной программы.
5. Для начала выполнения програм‐
мы нажмите на Start.
• После начала выполнения про‐
граммы остается гореть только
индикатор текущего этапа.
• Значение продолжительности
программы начнет уменьшаться
с интервалом в 1 час.
Запуск программы с
использованием отсрочки
пуска
1. Задайте программу.
2. Многократным нажатием на Delay
добейтесь появления на дисплее
нужного времени отсрочки (от 1 до
24 часов).
• Загорится индикатор Delay.
• На дисплее замигает время от‐
срочки.
• Индикаторы предстоящих этапов
выбранной программы погаснут.
3. Для начала обратного отсчета на‐
жмите на Start.
• Обратный отсчет времени на‐
чнет уменьшаться с интервалом
в 1 час.
После завершения обратного отсчета
произойдет запуск программы. Заго‐
рится индикатор выполняемого этапа
программы.
РУССКИЙ
Открывание дверцы во время
работы прибора
Открывание дверцы приводит к оста‐
новке работы прибора. При закрыва‐
нии дверцы работа продолжается с
момента, на котором она была пре‐
рвана.
Отмена отсрочки пуска во
время обратного отсчета
В случае отмены функции отсрочки
пуска происходит также и отмена за‐
данной программы.
1. Одновременно нажмите и удержи‐
вайте нажатыми кнопки Delay and
Start, пока не загорятся все инди‐
каторы программ и на дисплее не
отобразятся 2 горизонтальные по‐
лоски.
2. Снова задайте программу
Отмена программы
1. Одновременно нажмите и удержи‐
вайте нажатыми кнопки Delay and
Start, пока не загорятся все инди‐
каторы программ и на дисплее не
отобразятся 2 горизонтальные по‐
лоски.
57
Убедитесь в наличии моющего
средства в дозаторе моющего
средства перед запуском но‐
вой программы.
По окончании программы
На дисплее появляется 0 и загорается
индикатор окончания.
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Закройте водопроводный вентиль.
Если не нажать на кнопку «Вкл/
Выкл», функция AUTO OFF ав‐
томатически выключит прибор
через несколько минут.
Таким образом снижается
энергопотребление.
Важно
• Прежде чем доставать посуду из
прибора, дайте ей остыть. Горячую
посуду легко повредить.
• Вначале вынимайте посуду из ниж‐
ней корзины, а затем из верхней.
• На боковых стенках и на дверце
прибора может быть вода. Нержа‐
веющая сталь охлаждается бы‐
стрее, чем посуда.
8. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
8.1 Смягчитель для воды
Жесткая вода имеет высокое содер‐
жание минералов, которые могут при‐
вести к повреждению прибора и неу‐
довлетворительным результатам мой‐
ки. Смягчитель для воды нейтрали‐
зует действие этих минералов.
Посудомоечная соль обеспечивает
чистоту и хорошее состояние смягчи‐
теля для воды. Важно правильно вы‐
брать уровень настройки для смягчи‐
теля для воды. Это гарантия того, что
смягчитель для воды будет использо‐
вать верное соотношение посудо‐
моечной соли и воды.
8.2 Использование соли,
ополаскивателя и моющего
средства
• Используйте только соль, ополаски‐
ватель и моющее средство для по‐
судомоечных машин. Другие про‐
дукты могут привести к поврежде‐
нию прибора.
• На этапе сушки ополаскиватель по‐
могает высушить посуду без поте‐
ков и пятен.
• Комбинированное таблетированное
моющее средство содержит мою‐
щее средство, ополаскиватель и
другие добавки. Убедитесь, что та‐
блетированное средство подходит
для жесткости воды в Вашем регио‐
58 www.aeg.com
не. Воспользуйтесь инструкциями
на упаковке продуктов.
• Таблетированные моющие сред‐
ства не успевают полностью раство‐
риться при использовании коротких
программ. Для того, чтобы избежать
образование на посуде осадка из
моющего средства, рекомендуется
использовать таблетки с длинными
программами.
Не превышайте указанную до‐
зировку моющего средства.
См. инструкции на упаковке
моющего средства.
8.3 Загрузка корзин
Примеры загрузки корзин Вы
найдете в прилагаемой брошю‐
ре.
• Используйте прибор только для мы‐
тья принадлежностей, пригодных
для мытья в посудомоечных маши‐
нах.
• Не загружайте в прибор изделия из
дерева, кости, алюминия, олова и
меди.
• Не помещайте в прибор предметы,
которые могут впитывать воду (губ‐
ки, бытовые ткани).
• Удалите остатки пищи с посуды.
• Для более легкого удаления приго‐
ревших продуктов оставьте кастрю‐
ли и сковороды на некоторое время
в воде перед тем, как загружать их в
прибор.
• Загружайте полые предметы (ча‐
шки, стаканы и сковороды) отвер‐
стием вниз.
• Убедитесь, что столовые приборы и
тарелки не слиплись. Размещайте
ложки вперемежку с другими столо‐
выми приборами.
• Проверьте, чтобы стаканы не сопри‐
касались друг с другом
• Загружайте мелкие предметы в кор‐
зину для столовых приборов.
• Легкие предметы укладывайте в
верхнюю корзину. Убедитесь, что
они не двигаются.
• Прежде чем запускать программу,
убедитесь, что разбрызгиватели мо‐
гут свободно вращаться.
8.4 Перед запуском
программы
Убедитесь, что:
• Фильтры очищены и установлены
должным образом.
• Разбрызгиватели не засорены.
• Посуда правильно загружена в кор‐
зины.
• Выбранная программа соответ‐
ствует типу посуды и степени ее за‐
грязненности.
• Использовано подходящее количе‐
ство моющего средства.
• Посудомоечная машина заправлена
солью и ополаскивателем (если не
используется комбинированное та‐
блетированное моющее средство).
• Крышка емкости для соли плотно
закрыта.
9. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением операций
по чистке и уходу выключите
прибор и извлеките вилку сете‐
вого шнура из розетки.
Грязные фильтры засорен‐
ность разбрызгивателей приво‐
дит к ухудшению качества мой‐
ки.
Периодически проверяйте со‐
стояние фильтров и, при необ‐
ходимости, проводите их
очистку.
РУССКИЙ
59
9.1 Чистка фильтров
1.
Поверните фильтр (A) против ча‐
совой стрелки и извлеките его.
2.
Для разборки фильтра (A) потя‐
нув, разделите (A1) и (A2).
Извлеките фильтр (B).
Промойте фильтры водой.
Перед тем, как установить фильтр
(B) на место, убедитесь, что внут‐
ри или по краям отстойника нет
остатков пищи или других загряз‐
нений загрязнений.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Убедитесь, что фильтр (B) устано‐
влен правильно – под двумя на‐
правляющими (C).
Соберите фильтр (A) и установи‐
те его назад в фильтр (B). Повер‐
ните по часовой стрелке до щелч‐
ка.
Неверная установка фильтров
может привести к неудовлетво‐
рительным результатам мойки
и повреждению прибора.
9.2 Чистка разбрызгивателей
Не снимайте разбрызгиватели.
Если отверстия разбрызгивателей за‐
сорились, удалите частицы грязи с по‐
мощью предмета с тонким кончиком
(зубочисткой).
9.3 Очистка наружных
поверхностей
Протрите прибор мягкой влажной
тряпкой.
Используйте только нейтральные
моющие средства. Не используйте
абразивные средства, царапающие
губки и растворители.
9.4 Чистка внутренних частей
При регулярном использовании про‐
грамм с малой продолжительностью
внутри прибора могут откладываться
наслоения жира и накипи.
Во избежание этого рекомендуется не
реже 2 раз в месяц запускать про‐
граммы с большой продолжительно‐
стью.
60 www.aeg.com
10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не запускается или остана‐
вливается во время работы.
Перед тем, как обращаться в сервис‐
ный центр, для разрешения проблемы
воспользуйтесь данной информацией.
При некоторых неисправностях на
дисплей выводится код неисправно‐
сти:
•
- В прибор не поступает вода.
•
•
- Прибор не сливает воду.
- Сработала система защиты от
перелива.
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением проверки
выключите прибор.
Неисправность
Возможное решение
Прибор не включается.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура
вставлена в розетку электропитания.
Убедитесь, что предохранитель на элек‐
трощите не поврежден.
Программа не запускается.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Нажмите на Start.
Если задана функция «Отсрочка пуска»,
отмените ее или дождитесь окончания
обратного отсчета.
В прибор не поступает вода.
Убедитесь, что водопроводный кран от‐
крыт.
Убедитесь, что давление в водопровод‐
ной сети не понижено. Для получения
сведений об этом обратитесь в местную
службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не
засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга
не засорен.
Убедитесь, что наливной шланг не пере‐
кручен и не передавлен.
Прибор не сливает воду.
Убедитесь, что сливная труба не засоре‐
на.
Убедитесь, что сливной шланг не пере‐
кручен и не передавлен.
Сработала система защиты от
перелива.
Закройте водопроводный вентиль и об‐
ратитесь в сервисный центр.
После выполнения проверки включите
прибор. Выполнение программы про‐
должится с того момента, на котором
она была прервана.
Если неисправность появится снова,
обратитесь в сервисный центр.
Если на дисплее отображаются дру‐
гие коды ошибок, обратитесь в сер‐
висный центр.
РУССКИЙ
10.1 Если результаты мойки
и сушки
неудовлетворительны
Белесые потеки или синеватый налет
на стеклянной посуде и тарелках.
• Слишком большое количество вы‐
даваемого ополаскивателя. Умень‐
шите уровень дозатора ополаскива‐
теля.
• Было добавлено слишком большое
количество моющего средства.
Пятна и потеки на стекле и посуде.
• Недостаточное количество выда‐
ваемого ополаскивателя. Увеличьте
уровень дозатора ополаскивателя.
• Причиной может быть качество
моющего средства.
Посуда осталась мокрой
• Была выбрана программа без этапа
сушки или с этапом сушки при низ‐
кой температуре.
• Дозатор ополаскивателя пуст.
• Причиной может быть качество опо‐
ласкивателя.
• Причиной может быть качество ком‐
бинированного таблетированного
моющего средства. Попробуйте та‐
блетки другого производителя или
включите дозатор ополаскивателя и
используйте ополаскиватель одно‐
временно с комбинированным та‐
блетированным моющим сред‐
ством.
61
10.2 Включение дозатора
ополаскивателя
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Удостоверь‐
тесь, что прибор находится в режи‐
ме настройки (см. Главу «Настрой‐
ка и запуск программы»).
2. Одновременно нажмите и удержи‐
вайте Delay и Start до тех пор, пока
не замигают индикаторы (A), (B) и
(C).
3. Нажмите на Option.
• Индикаторы кнопок режимов (A)
и (C) погаснут.
• Индикатор (В) продолжит мигать.
• На дисплее появится текущая
настройка дозатора ополаскива‐
теля.
Выкл
Вкл
4. Для изменения установки нажмите
на Option.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»,
чтобы выключить прибор и под‐
твердить настройку.
6. Задайте дозировку ополаскивате‐
ля.
7. Наполните дозатор ополаскивате‐
ля.
Другие возможные причины
приведены в Главе «УКАЗА‐
НИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ».
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры
Ширина / высота / глубина
(мм):
Подключение к элек‐
тросети
См. табличку с техническими данными.
Напряжение
Частота
446 / 818 - 898 / 575
220-240 В
50 Гц
62 www.aeg.com
Давление в водопро‐
водной сети
Мин. / макс. (бар / МПа)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Водоснабжение 1)
Холодная или горячая во‐
да2)
Вместимость
Комплектов посуды
Потребляемая мощ‐
ность
При оставлении во вклю‐
ченном состоянии
0.10 Вт
В выключенном состоянии
0.10 Вт
макс. 60°C
9
1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".
2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативные
источники энергии (например, солнечные панели или ветрогенераторы),
подключайте прибор к водопроводу горячей воды, чтобы снизить потребление
энергии.
12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья.
Принимая участие в переработке
старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами
бытовую технику, помеченную
символом . Доставьте изделие на
местное предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
РУССКИЙ
63
117923111-A-382013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising