Electrolux | ESI47500XR | User manual | Electrolux ESI47500XR Használati utasítás

Electrolux ESI47500XR Használati utasítás
használati útmutató
instrukcja obsługi
informaţii pentru utilizator
navodila za uporabo
Mosogatógép
Zmywarka
Maşină de spălat vase
Pomivalni stroj
ESI 47500
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági információk
2
Termékleírás
5
Kezelőpanel
6
A készülék használata
7
A vízlágyító beállítása
8
Speciális só használata
9
A mosogatószer és az öblítőszer használata
9
Multitab funkció
10
Evőeszközök és edények bepakolása
Mosogatóprogram kiválasztása és
elindítása
Mosogatóprogramok
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Környezetvédelmi tudnivalók
11
11
12
13
14
17
17
A változtatások jogát fenntartjuk
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A mosogatógép üzembe helyezése és
használata előtt olvassa el figyelmesen a
használati útmutatót:
• Személyes és vagyontárgyai biztonsága
érdekében.
• A környezet védelme érdekében.
• a készülék helyes használata érdekében.
Tartsa az útmutatót a készülék közelében,
akkor is, ha a készüléket másnak átadja.
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat okozta károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
Gyermekek és fogyatékkal élő
személyek biztonsága
• Ne bízza a készülék használatát csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyre, beleértve a gyermekeket. A biztonságukért felelős személy felügyelje őket, illetve a készülék
használatára vonatkozóan biztosítson útmutatást számukra.
• Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson a
gyermekektől távol. Fulladás vagy sérülés
veszélye áll fel.
• Minden mosogatószert tartson biztonságos helyen. Ne engedje, hogy gyermekek
a mosogatószerekhez nyúljanak.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat
tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja
nyitva van.
Általános biztonsági tudnivalók
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit. Ez sérülést okozhat, és kárt tehet a készülékben.
• A szem, száj és torok sérülések elkerülése érdekében tartsa be a mosogatószergyártó biztonsági utasításait.
• Ne igyon a mosogatógépből származó
vízből. A készülékben mosogatószer-maradványok lehetnek.
• Ne hagyja a készüléket nyitott ajtóval felügyelet nélkül. Így elkerülhetők a sérülések vagy a nyitott ajtónak való ütközés.
• Ne üljön vagy álljon a nyitott ajtóra.
Használat
• A gépet háztartási célú használatra tervezték. A személyi sérülések és vagyoni
károk elkerülése érdekében a készüléket
kizárólag erre a célra használja.
• A készüléket csak mosogatógépben tisztítható edények tisztítására használja.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot, vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a
készülékbe, annak közelébe, illetve annak
tetejére. Ez tűz- és robbanásveszélyt
okozhat.
• A késeket és minden más, szúrós hegyű
eszközt hegyével lefele az evőeszközkosárba helyezze. Ha nem, vízszintes helyzetben a felső kosárba vagy a késtartó
kosárba helyezze. (Nem minden típus
rendelkezik késtartó kosárral.)
electrolux 3
• Csak gépi mosogatáshoz alkalmas termékeket (mosogatószer, só, öblítőszer)
használjon.
• A nem gépi mosogatáshoz előírt sótípusok használata kárt tehet a vízlágyítóban.
• A mosogatóprogram elindítása előtt töltse fel speciális sóval a készüléket. A készülékben maradó só kimarhatja a felületeket vagy meglyukaszthatja a készülék
alját.
• Az öblítőszeren kívül más terméket soha
ne töltsön az öblítőszer-adagolóba (pl.
mosogatógép-tisztító szert, folyékony
mosogatószert). Ez kárt tehet a készülékben.
• A mosogatóprogram elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szórókarok szabadon mozoghatnak.
• A készülékből forró gőz szabadulhat ki,
ha az ajtót mosogatóprogram futtatása
közben kinyitja. Égési sérülés veszélye áll
fenn.
• Az edényeket a mosogatógépből csak a
mosogatóprogram lejárta után vegye ki.
Ápolás és tisztítás
• Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
• Ne használjon gyúlékony vagy rozsdásodást okozó anyagokat.
• Ne használja a készüléket a szűrők nélkül. Ügyeljen arra, hogy a szűrők beszerelése helyes legyen. A szűrők nem megfelelő beszerelése csökkenti a mosogatás
hatásfokát, és a készülék károsodását
okozhatja.
• A készülék tisztításához ne használjon
vízsugarat vagy gőzt. Áramütést és a készülék károsodását okozhatja.
Üzembe helyezés
• Ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen. Ne
helyezzen üzembe és ne csatlakoztasson
egy sérült készüléket, képjen kapcsolatba
a kereskedővel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt távolítsa el a csomagolást.
• Az elektromos- és a vízvezeték csatlakoztatását és a készülék üzembe helyezését kizárólag szakember végezze. Ezzel megelőzhetők a szerkezeti károk és
személyi sérülések.
• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés
során a hálózati dugasz le legyen választva a fali aljzatról.
• Ne fúrja ki a készülék oldalait, nehogy
megsérüljenek a hidraulikus és elektromos alkatrészek.
• Fontos!Tartsa be a készülékhez mellékelt sablon utasításait:
– A készülék üzembe helyezéséhez.
– Az ajtópanel felszereléséhez.
– A vízvezeték és a lefolyó csatlakoztatásához.
• A készüléket biztonságos szerkezet alá
és mellé helyezze.
Fagyveszély
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alatt van.
• A gyártó nem felel a fagy okozta kárért.
Vízhálózatra csatlakoztatás
• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használjon új csöveket. Ne
alkalmazzon használt csöveket.
• Ne csatlakoztassa a készüléket új vízvezetékekre vagy hosszú ideig nem használt vezetékekre. Hagyja folyni a vizet néhány percig, majd ezt követően csatlakoztassa a befolyócsövet.
• Vigyázzon, hogy a készülék üzembe helyezésekor ne nyomja össze vagy ne károsítsa a vízcsöveket.
• A vízszivárgás elkerülése érdekében biztosítsa, hogy a vízcsatlakoztatások szorosan meg legyenek húzva.
• A készülék első használata során győződjön meg arról, hogy a csövek nem
szivárognak-e.
• A befolyócső dupla bevonattal ellátott
belső vezetékkel, valamint biztonsági
szeleppel rendelkezik. A befolyócső csak
akkor van megfelelő nyomás alatt, ha a
víz áramlik benne. Ha a vízbefolyócső szivárog, a biztonsági szelep megszakítja a
vízáramlást.
– Legyen körültekintő a befolyócső csatlakoztatásakor:
– A befolyócsövet vagy a biztonsági
szelepet ne merítse vízbe.
– Ha a befolyócső vagy a biztonsági
szelep megsérül, azonnal válassza le
a csatlakozódugót a hálózati aljzatról.
4 electrolux
– A biztonsági szeleppel ellátott befolyócső cseréje ügyében forduljon
szakszervizhez.
Vigyázat Veszélyes feszültség.
Emissziós hullámhossz: 450 nm
Maximális kibocsátott teljesítmény: 548 μW
A belső lámpa cseréje érdekében forduljon a szakszervizhez.
A belső lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
Szakszerviz
• A készüléken javítási, vagy egyéb munkákat kizárólag erre felhatalmazott szakember végezhet. Forduljon szakszervizhez.
• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
Elektromos csatlakozás
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromossági adatok megfelelnek-e a
háztartási hálózati áram paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt, érintésbiztos aljzatot használjon.
• Ne használjon több helyes csatlakozókat
és hosszabbítókat. Ezek használata tűzveszélyes.
• Ne cserélje vagy módosítsa a hálózati kábelt. Forduljon szakszervizhez.
• Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a készülék hátulján található hálózati dugaszban
és kábelben, illetve ne nyomja össze azokat.
• Beszerelés után biztosítsa a hálózati dugasz könnyű elérhetőségét.
• A készüléket ne a hálózati kábelnél fogva
válassza le. Mindig a hálózati dugaszt
húzza.
Belső lámpa
A mosogatógép belső lámpával rendelkezik, amely bekapcsol, amikor a mosogatógép ajtaját kinyitják, és kikapcsol, amikor
becsukják.
Vigyázat Látható ledes sugárzás, ne
nézzen közvetlenül a fénysugárba.
A lámpa LED-je 2. OSZTÁLYÚ és megfelel
az IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 +
A2:2001 előírásainak.
A készülék hulladékba helyezése
• A személyi sérülések vagy vagyoni károk
megelőzése érdekében:
– Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.
– Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
– Vegye le az ajtózárat. Így a gyermekek
vagy kisállatok nem záródhatnak be a
készülékbe. A bezáródás fulladásveszélyes.
– A készüléket a helyi hulladéklerakó
központban helyezze a hulladékba.
Vigyázat A mosogatógépbe való
mosogatószerek veszélyesek, és
korróziót okozhatnak!
• Ha a mosószerekkel baleset történik,
azonnal forduljon orvoshoz.
• Ha a mosószer szájba kerül, azonnal
forduljon orvoshoz.
• Ha szembe kerül a mosogatószer,
akkor azonnal forduljon orvoshoz, és
öblítse ki a szemeket vízzel.
• A mosogatógépbe való mosogatószereket biztonságos és gyermekek
által el nem érhető helyen tárolja.
• Ne hagyja nyitva a készülék ajtaját,
amikor mosogatószer van a mosogatószer-adagolóban.
• Csak egy mosogatóprogram indítása
előtt töltse fel a mosogatószer-adagolót.
electrolux 5
TERMÉKLEÍRÁS
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Felső kosár
Vízkeménység-tárcsa
Sótartály
Mosogatószer-adagoló
Öblítőszer-adagoló
6
7
8
9
Adattábla
Szűrők
Alsó szórókar
Felső szórókar
6 electrolux
KEZELŐPANEL
1
2
7
6
8
A
B
4
5
3
9
C
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Be/ki gomb
Kijelzés
Késleltetett indítás gomb
Energiatakarékos gomb
Multitab gomb
Programgombok
Törlés gomb
Programkijelzők
Visszajelzők
Funkciógombok
Visszajelzők
Só visszajelző. Világít, amikor a sótartályt fel kell tölteni. 1)
Miután a sótartályt feltöltötte, a só visszajelzője néhány órán keresztül még
tovább világíthat. Ez nincs káros hatással a készülék működésére.
Öblítőszer visszajelző. Világít, amikor az öblítőszer-adagolót fel kell tölteni.1)
Multitab visszajelző. Világít, amikor aktiválja a funkciót.
Energiatakarékos visszajelző. Világít, amikor aktiválja a funkciót.
1) Amikor a sótartály és/vagy az öblítőszertartály üres, a megfelelő jelzőlámpák addig nem világítanak, amíg a
mosogatóprogram tart.
electrolux 7
Be/ki gomb
Nyomja meg ezt a gombot a készülék ki- és
bekapcsolásához.
A program lejárta után tíz perccel az Auto
Off funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket. Ez segít az energiafogyasztás
csökkentésében.
Kijelzés
A következőket mutatja a kijelző:
• A vízlágyító szintjének elektronikus beállítása
• Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása/kikapcsolása (csak, ha a multitab funkció
be van kapcsolva)
• A mosogatóprogram ideje
• A mosogatóprogram befejezéséig hátralévő idő
• A mosogatóprogram vége (a kijelzőn nulla látható)
• A késleltetett indítás ideje
• A riasztási kódok.
Késleltetett indítás gomb
A gomb megnyomásával 1-24 órával késleltetheti a mosogatási program elindítását.
Energiatakarékos gomb
Ez a funkció csökkenti a hőmérsékletet a
szárítási szakaszban. Ez 25%-kal csökkenti
a készülék áramfogyasztását.
A program végén, amikor kinyitja a készülék
ajtaját, az edények nedvesek lehetnek. Azt
javasoljuk, hogy hagyja nyitva az ajtót, és
hagyja megszáradni az edényeket.
A funkció aktiválásához nyomja meg ezt a
gombot. A megfelelő visszajelző világítani
kezd.
Multitab gomb
Nyomja meg e gombot a multitab funkció
bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.
Lásd a „Multitab funkció” c. fejezetet.
Programgombok
Nyomja meg ismételten a gombok egyikét,
amíg a mosogatási program visszajelzője világítani nem kezd. Lásd a „Mosogatóprogramok” c. részt.
Törlés gomb
Nyomja meg ezt a gombot az éppen futó
mosogatási program megszakításához.
(Lásd a „Mosogatóprogram kiválasztása és
elindítása” c. részt).
Funkciógombok
Ezekkel a gombokkal a következőket teheti:
• A vízlágyító szintjének elektronikus beállítása. Lásd „A vízlágyító beállítása” részt.
• Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása és
kikapcsolása (csak, ha a multitab funkció
be van kapcsolva). Lásd a „Mit tegyek,
ha..." c. részt.
Beállítás üzemmód
A következő műveletek esetében a
készüléknek beállítás üzemmódban
kell lennie:
• Mosogatóprogram beállítása és elindítása.
• Késleltetett indítás beállítása és elindítása.
• A vízlágyító szintjének elektronikus beállítása.
• Az öblítőszer-adagoló be-/kikapcsolása
(csak, ha a multitab funkció be van kapcsolva).
Kapcsolja be a készüléket. A készülék
akkor van beállítás üzemmódban, ha:
• Az összes programjelzőfény felgyullad.
• A kijelző két vízszintes állapotjelző sávot
jelenít meg.
Kapcsolja be a készüléket. A készülék
nincs beállítás üzemmódban, ha:
– Csak egy programvisszajelző világít.
– A kijelzőn egy mosogatóprogram vagy
késleltetett indítás időtartama látható.
– Törölje a programot vagy a késleltetett
indítást a beállítási üzemmódba való
visszatéréshez. (Lásd a „Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása” c.
részt).
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje
megfelel-e lakóhelyén használt víz ke-
ménységének. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító beállítását.
8 electrolux
2. Töltse fel a sótartályt mosogatógéphez
használatos sóval.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót öblítőszerrel.
4. Helyezze be az evőeszközöket és edényeket a készülékbe.
5. Állítsa be a töltet és a szennyeződés típusának megfelelő mosogatóprogramot.
6. Töltse fel a mosogatószer-adagolót a
megfelelő mennyiségű mosogatószerrel.
7. Indítsa el a mosogatóprogramot.
Ha kombinált mosogatószer-tablettát
használ („3 az 1-ben”, „4 az 1-ben”, „5
az 1-ben”' stb.), használja a multitab
funkciót (lásd a „Multi-tab funkció” c.
részt).
A VÍZLÁGYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító eltávolítja a csapvízből az ásványi anyagokat és sókat. Ezek az ásványi
anyagok és sók károsíthatják a készüléket.
Állítsa be a vízlágyító szintet, ha az nem felel
meg a lakóhelyén használt víz keménységének.
A használt víz keménységére vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi vízügyi hatóságokkal.
Vízkeménység beállítása
Vízkeménység
Német fok (dH°)
Francia fok
(°TH)
mmol/l
Clarke fok
kézzel
elektronikusan
51–70
91–125
9,1–12,5
64–88
2 1)
10
43 – 50
76 – 90
7,6 – 9,0
53 – 63
2
1)
9
37 – 42
65 – 75
6,5 – 7,5
46 – 52
2 1)
8
29 – 36
51 – 64
5,1 – 6,4
36 – 45
2
1)
7
23 – 28
40 – 50
4,0 – 5,0
28 – 35
2 1)
6
1)
5 1)
19 – 22
33 – 39
3,3 – 3,9
23 – 27
15 – 18
26 – 32
2,6 – 3,2
18 – 22
1
4
11 – 14
19 – 25
1,9 – 2,5
13 – 17
1
3
4 – 10
7 – 18
0,7 – 1,8
5 – 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
2
1
2)
1 2)
1) Gyári helyzet.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
Manuálisan és elektronikusan kell beállítania a vízlágyítót.
Manuális beállítás
A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1.
vagy 2. állásba (lásd a táblázatot).
Elektronikus beállítás
1. Kapcsolja be a készüléket. Győződjön
meg arról, hogy a készülék beállítási
módban van-e.
electrolux 9
2. Nyomja be egyszerre, és tartsa lenyomva a (B) és a (C) funkciógombokat, amíg
az (A), (B) és (C) funkciógombok program visszajelzői villogni nem kezdenek.
3. Engedje el a (B) és a (C) funkciógombokat.
4. Nyomja meg az (A) funkciógombot.
• A (B) funkciógomb és a (C) funkciógomb feletti programjelzőfény kialszik.
• Az (A) funkciógomb feletti programjelzőfény tovább villog.
• A kijelzőn a vízlágyító beállítása látha= 5. szint).
tó (például:
5. A beállítás módosításához nyomja meg
ismét az (A) funkciógombot.
6. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.
Ha a vízlágyító elektronikusan az 1.
szintre van beállítva, akkor a só visszajelző nem kapcsol be.
SPECIÁLIS SÓ HASZNÁLATA
A sótartály feltöltése:
1. Csavarja le a kupakot az óramutató járásával ellenkező irányba, és nyissa ki a
sótartályt.
2. Töltse fel a sótartályt 1 liter vízzel (ezt
csak az első feltöltéskor kell megtenni).
3. A tölcsér segítségével töltse fel a sótartályt sóval.
4. Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő
sót.
5. A sótartály visszazárásához tekerje a
kupakot az óramutató járásával megegyező irányba.
Normális jelenség, ha a só betöltésekor
víz folyik ki a sótartályból.
A MOSOGATÓSZER ÉS AZ ÖBLÍTŐSZER HASZNÁLATA
1
3
2
30
7
A környezet védelme érdekében ne
használjon a szükségesnél több mosogatószert.
Kövesse a mosogatószer gyártójának a
csomagoláson található utasításait.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
Mosogatószer használata
4
6
5
A mosogatószer-adagoló feltöltése:
1. Nyomja meg a kioldógombot 2 fedelének felnyitásához 7 a mosogatószeradagoló
2. Tegye a mosogatószert az adagolóba
1 .
3. Ha előmosogatási fázissal rendelkező
mosogatóprogramot használ, tegyen
egy kevés mosogatószert a készülék
ajtajának belsejébe.
4. Ha mosogatószer-tablettát használ, tegye a mosogatószer-adagolóba 1 .
10 electrolux
5. Zárja be a mosogatószer-adagolót.
Nyomja le a fedelet, amíg a helyére
nem kattan.
Mosogatószer-tabletta használata esetén használja a hosszú mosogatóprogramokat. Ezek a rövid programok során nem oldódnak fel teljesen, így
csökkenthetik a mosás eredményét.
Az öblítőszer használata
Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az
edények folt- és csíkmentesen száradjanak.
Az öblítőszer-adagoló az utolsó öblítéskor automatikusan adagolja az öblítőszert.
Az öblítőszer-adagoló feltöltéséhez kövesse
az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a kioldógombot 6 fedelé-
2. Töltse fel az öblítőszer-adagolót 3 öblítőszerrel. A "max" jelzés a maximális
szintet mutatja.
3. A kilöttyent öblítőszert nedvszívó törlőkendővel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram alatt megakadályozza a túlzott
habképződést.
4. Zárja be az öblítőszer-adagolót. Nyomja le a fedelet, amíg a helyére nem kattan.
Állítsa be az öblítőszer adagolását
Gyári beállítás: 3. állás
Az adagolás 1. (legalacsonyabb adagolás)
és 4. (legmagasabb adagolás) pozíció között állítható be.
Forgassa el az öblítőszer-adagoló kiválasztógombját 4 az adag növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
nek kinyitásához. 5 az öblítőszer-adagoló
MULTITAB FUNKCIÓ
A multitab funkció kombinált mosogatószer-tablettáknál alkalmazható.
Ezek a termékek mosogatószert, öblítőszert
és mosogatógéphez használandó sót tartalmaznak. A tabletták bizonyos típusai más
vegyszereket is tartalmazhatnak.
Győződjön meg arról, hogy a mosogatószer-tabletták alkalmasak-e az adott vízkeménységhez (lásd a gyártó utasításait a termék csomagolásán).
A multitab funkció leállítja az öblítőszer és a
só betöltését.
A multitab funkció leállítja az öblítőszer és a
só betöltés visszajelzőit.
A multitab funkció használatakor a program
időtartama megnövekedhet.
A multitab funkciót a mosogatóprogram indítása előtt kapcsolja be vagy ki.
A multitab funkciót nem lehet be- vagy
kikapcsolni a mosogatóprogram működése közben.
A multitab funkció bekapcsolása
• Nyomja meg a multitab gombot, a multitab visszajelző bekapcsol. A funkció aktív.
– A multitab funkció bekapcsolás után
egészen a kikapcsolásáig aktív marad.
A multitab funkció kikapcsolása és
külön mosogatószer, só és öblítőszer
használata
1. Nyomja meg a multitab gombot, a multitab visszajelző kikapcsol. A funkciót kikapcsolta.
2. Töltse fel a sótartályt és az öblítőszeradagolót.
3. Állítsa a vízkeménységet a legmagasabb
szintre.
4. Indítson el egy mosogatóprogramot
edények nélkül.
5. A mosogatóprogram elvégzése után állítsa be a vízlágyítót az adott vízkeménységnek megfelelően.
6. Állítsa be az öblítőszer mennyiséget.
electrolux 11
EVŐESZKÖZÖK ÉS EDÉNYEK BEPAKOLÁSA
Lásd a "Töltet RealLife példák" útmutatót.
Javaslatok és tanácsok
• Ne helyezzen a készülékbe a vizet felszívó darabokat (szivacsot, rongyot).
• Az edényekről távolítsa el az ételmaradékot.
• Áztassa fel az edényekre égett ételt.
• Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és lábasok) nyílásukkal lefele tegye
be.
• Vigyázzon, hogy a víz ne gyűlhessen bele
az edényekbe vagy csészékbe.
• Fontos, hogy az edények és evőeszközök ne legyenek egymásba csúszva.
• Győződjön meg arról, hogy a poharak
nem érnek egymáshoz.
• A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközkosárba.
• A kanalakat más evőeszközökkel vegyesen pakolja be, hogy ne tapadjanak össze.
• Az edényeket úgy helyezze a kosárba,
hogy a víz az összes felületet érje.
• A könnyű darabokat helyezze a felső kosárba. Ügyeljen arra, hogy az eszközök
ne mozdulhassanak el.
• A műanyag darabokra és tapadásmentes
bevonatú serpenyőkre vízcseppek gyűlhetnek.
MOSOGATÓPROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA
A mosogatási program elindítása
késleltetett indítás nélkül
A mosogatási programot nyitott vagy
zárt készülékajtó mellett is beállíthatja.
Ha az ajtó nyitva van, módosíthatja a
beállítást, mert a készülék csak az ajtó
becsukása után lép működésbe.
Ha az ajtó zárt helyzetben van, a készülék a mosogatási program beállítását követő 3 másodperccel indul el.
1. Kapcsolja be a készüléket. Győződjön
meg arról, hogy a készülék beállítási
módban van-e.
2. Válasszon ki egy mosogatóprogramot.
• A megfelelő program jelzőfénye felgyullad.
• A többi programjelzőfény kialszik.
• A programidő villog a kijelzőn.
3. Ha szükséges, állítsa be az energiatakarékos funkciót.
4. Csukja be a mosogatógép ajtaját, a
program automatikusan elindul.
• A programidő nem villog tovább a kijelzőn.
A mosogatási program elindítása
késleltetett indítással
A késleltetett indítást nyitott vagy zárt
készülékajtó mellett is beállíthatja.
Ha az ajtó nyitva van, módosíthatja a
beállítást, mert a készülék csak az ajtó
becsukása után lép működésbe.
Ha az ajtó zárt helyzetben van, a készülék a késleltetett indítás beállítását
követő 3 másodperccel indul el.
1. Kapcsolja be a készüléket. Győződjön
meg arról, hogy a készülék beállítási
módban van-e.
2. Válasszon ki egy mosogatóprogramot.
3. Nyomja meg ismételten a késleltetett indítás gombot, amíg a kijelző a késleltetett indítás idejét mutatja.
• A késleltetési idő villog a kijelzőn.
4. Csukja be a mosogatógép ajtaját, a
program automatikusan elindul.
• A késleltetési nem villog tovább a kijelzőn.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött, a
mosogatóprogram automatikusan elindul.
Az ajtó kinyitása megszakítja a visszaszámlálást. Amikor ismét becsukja az
ajtót, a visszaszámlálás a megszakítási
ponttól folytatódik.
A késleltetett indítás törlése
A visszaszámlálás nem folytatódik
1. Nyomja meg ismételten a késleltetett indítás gombot, amíg a kijelző a mosogatóprogram idejét mutatja.
12 electrolux
2. Csukja be a mosogatógép ajtaját, a
program automatikusan elindul.
A visszaszámlálás megkezdődik.
1. Nyomja meg ismételten a késleltetett indítás gombot, amíg a kijelző a mosogatóprogram idejét mutatja.
• A programidő villog a kijelzőn. Néhány
másodperc múlva az idő villogása abbamarad, és a mosogatási program
automatikusan elindul.
Mosogatóprogram megszakítása
• Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
– A program leáll.
• Zárja be a készülék ajtaját.
– A program a megszakítási ponttól folytatódik.
A mosogatóprogram törlése
Ha a mosogatóprogram még nem indult el,
módosíthatja a beállításokat.
Ahhoz, hogy a mosogatóprogramot a program üzemelése közben módosítsa, először
törölnie kell a korábbi beállítást.
• Nyomja le és tartsa lenyomva a törlés
gombot, amíg valamennyi programkijelző
felgyullad, és a kijelző két vízszintes állapotjelző sávot jelenít meg.
Új mosogatóprogram elindítása előtt ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a
mosogatószer-adagolóban.
A mosogatóprogram vége
Amikor a mosogatóprogram befejeződött, a
kijelző nullát mutat.
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
Jobb szárítási eredmény eléréséhez
tartsa a készülék ajtaját nyitva néhány
percig.
Távolítsa el az edényeket a kosarakból
• A kipakolás előtt várja meg, amíg az edények kihűlnek. A forró edények könnyebben megsérülnek.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki.
• Lehetséges, hogy víz van a készülék oldalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél
hamarabb lehűl, mint az edények.
MOSOGATÓPROGRAMOK
Program
Szennyeződés típusa
3)
Program leírása
Energiatakarékos
funkció
Összes
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosás
Főmosogatás: 45°C
vagy 70°C
Öblítés
Szárítás
Igen, hatása
van
Erős szennyezettség
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosás
Főmosogatás: 70°C
Öblítés
Szárítás
Igen, hatása
van
Enyhe szennyezettség
Edények és evőeszközök
Főmosogatás: 60°C
Öblítés
Igen, de
nincs hatása
Normál szennyezettség
Edények és evőeszközök
Előmosás
Főmosogatás: 50°C
Öblítés
Szárítás
Igen, hatása
van
Enyhe szennyezettség
Edények és evőeszközök
Főmosogatás: 55°C
Öblítés
Igen, de
nincs hatása
1)
2)
Edénytípus
electrolux 13
Program
Szennyeződés típusa
Edénytípus
Program leírása
Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti
az edényeket. Így megakadályozza,
hogy az ételmaradék rászáradjon az
edényekre, és kellemetlen szagok képződjenek.
Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert.
Öblítés
Energiatakarékos
funkció
Igen, de
nincs hatása
1) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és azok szennyezettségét. Automatikusan beállítja
a szükséges hőmérsékletet, vízmennyiséget, áramfogyasztást és programidőt.
2) Ezzel a programmal enyhén szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kiváló eredményeket nyújt.
3) Ezt a programot használják tesztprogramként a bevizsgáló intézetek. Ezzel a programmal a leghatékonyabb víz- és
áramfelhasználás mellett moshatja el a normál mértékben szennyezett edényeket és evőeszközöket. A tesztadatok
megtalálhatók kiadványunkban.
Fogyasztási értékek
Program1)
Energia (kWh)
Víz (liter)
0,7 - 1,3
8 - 14
1,0 - 1,1
9 - 10
0,8
7
0,7 - 0,8
8-9
0,8 - 0,9
8-9
0,01
3
1) A kijelző a programidőt mutatja.
A víz nyomása és hőmérséklete, az
áramszolgáltatás ingadozásai és az
edények mennyisége módosíthatják ezeket az értékeket.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
A szűrők eltávolítása és tisztítása
A szennyezett szűrők rontják a mosogatás
hatékonyságát.
Annak ellenére, hogy a szűrők nem igényelnek különösebb karbantartást, rendszeres
ellenőrzésük, és szükség esetén tisztításuk
ajánlott.
1. Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki a (B) szűrőből
az (A) szűrőt.
B
A
2. Az (A) szűrő két részből áll. A szűrő
szétszereléséhez húzza szét a részeket.
14 electrolux
8. Helyezze az (A) szűrőt a helyére a (B)
szűrőben. Forgassa az (A) szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba,
amíg rögzül.
Szórókarok tisztítása
Ne távolítsa el a szórókarokat.
Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a
szennyeződés megmaradó részét egy
hegyes végű pálcával távolítsa el.
3. Mindkét részt mossa tisztára folyó víz
alatt.
4. Illessze egymáshoz az (A) szűrő két részét és nyomja össze. Ügyeljen rá, hogy
megfelelően illeszkedjenek.
5. Vegye ki a (B) szűrőt.
6. Alaposan tisztítsa meg a (B) szűrőt folyó
víz alatt.
7. Helyezze a (B) szűrőt eredeti állásába.
Ellenőrizze, hogy a két vezetősínben (C)
megfelelően illeszkedik-e.
Külső felületek tisztítása
A mosogatógép és a kezelőpanel külső felületét törölje át egy puha, nedves ruhával.
Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot
vagy oldószereket (pl.: acetont).
C
MIT TEGYEK, HA...
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a táblázatot). Ha nem sikerül, forduljon szakszervizhez.
Bizonyos meghibásodások esetén a kijelzőn egy riasztási kód látható:
Probléma
A készülék nem tölt be vizet.
•
•
•
- A készülék nem tölt be vizet.
- A készülék nem ereszti le a vizet.
- A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.
Vigyázat Az ellenőrzés előtt a
készüléket kapcsolja ki.
Lehetséges ok
A vízcsap eltömődött vagy vízköves.
Lehetséges megoldás
Tisztítsa ki a vízcsapot.
electrolux 15
Probléma
A készülék nem ereszti le a vizet.
Lehetséges ok
Forduljon a helyi vízszolgáltatóhoz.
A vízcsap zárva van.
Nyissa ki a vízcsapot.
Eltömődött a befolyócső szűrője.
Tisztítsa meg a szűrőt.
A befolyócső csatlakozása nem
megfelelő.
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
A befolyócső sérült.
Ügyeljen rá, hogy a befolyócsövön ne legyen sérülés.
A szifon eltömődött.
Tisztítsa ki a szifont.
A kifolyócső csatlakozása nem
megfelelő.
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
Megsérült a kifolyócső.
Ügyeljen rá, hogy a kifolyócsövön ne legyen sérülés.
A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.
Nem indul el a mosogatási
program.
Lehetséges megoldás
A víznyomás túl alacsony.
Zárja el a vízcsapot, és forduljon a szakszervizhez.
A készülék ajtaja nyitva van.
Zárja be a készülék ajtaját.
A hálózati csatlakozódugó
nincs helyesen csatlakoztatva a
hálózati csatlakozóaljzatba.
Csatlakoztassa megfelelően a
csatlakozódugót.
A biztosítódobozban kiolvadt a
biztosító.
Cserélje ki a biztosítót.
Késleltetett indítás van beállítva.
• Törölje a késleltetett indítást.
• Amikor a visszaszámlálás befejeződött, a mosogatóprogram automatikusan elindul.
Az ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, forduljon a szervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő hibakódot
mutat, forduljon a szervizhez.
A szerviz számára szükséges adatok az
adattáblán találhatók.
Jegyezze fel a következő adatokat:
– Modell
(MOD.) ....................................................
....
– Termékszám
(PNC) ........................................
– Sorozatszám (S.N) ...................
A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő.
Probléma
Az edények nem tiszták.
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A kiválasztott mosogatóprogram nem felel meg a töltet és a
szennyeződés típusának.
Győződjön meg arról, hogy
megfelelő-e a mosogatóprogram az ilyen típusú töltet és a
szennyeződés esetében.
Az edényeket nem helyezte
megfelelően a kosarakba, a víz
nem érte el az összes felületet.
Helyezze az edényeket megfelelően a kosarakba.
16 electrolux
Probléma
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A szórókarok nem tudnak szabadon mozogni. Az edények
nem megfelelően vannak a kosarakba helyezve.
Győződjön meg arról, hogy a
töltet helytelen elrendezése miatt nincsenek-e a szórókarok
elakadva.
A szűrők szennyezettek vagy
nincsenek megfelelően behelyezve.
Győződjön meg arról, hogy tiszták-e a szűrők, és megfelelően
vannak-e összeszerelve és betéve.
Nem elegendő vagy hiányzik a
mosogatószer.
Győződjön meg arról, hogy elegendő mosogatószert töltött
be.
A sótartály üres.
Töltse fel a sótartályt mosogatógéphez használatos sóval.
A vízlágyító szintje nincs megfelelően beállítva.
Állítsa be a vízlágyító megfelelő
szintjét.
A sótartály kupakja nincs megfelelően visszazárva.
Győződjön meg arról, hogy a
sótartály kupakja megfelelően
zár-e.
A poharakon és az edényeken
csíkok, fehér foltok vagy kékes
bevonat látható.
Túl sok öblítőszert adagolt.
Csökkentse az öblítőszer mennyiségét.
Vízcseppek száradási nyomait
észleli a poharakon és az edényeken.
Túl kevés öblítőszert adagolt.
Növelje az öblítőszer mennyiségét.
Lehet, hogy a mosogatószer az
oka.
Használjon másik márkájú mosogatószer.
Nedvesek az edények.
A mosogatóprogramnak nincs
szárítási, vagy rövid szárítási fázisa van.
Jobb szárítási eredmény eléréséhez tartsa az ajtót nyitva néhány percig.
Az edények nedvesek és homályosak.
Az öblítőszer-adagoló üres.
Töltse fel az öblítőszer-adagolót
öblítőszerrel.
A multitab funkció be van kapcsolva (ez a funkció automatikusan kikapcsolja az öblítőszer-adagolást).
Kapcsolja be az öblítőszer-adagolót.
Vízkőmaradványok vannak az
edényeken.
Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása
1. Kapcsolja be a készüléket. Győződjön
meg arról, hogy a készülék beállítási
módban van-e.
2. Nyomja meg egyszerre, és tartsa lenyomva a (B) és a (C) funkciógombokat,
amíg az (A), (B) és (C) funkciógombok
feletti program visszajelzők villogni nem
kezdenek. .
3. Engedje el a (B) és a (C) funkciógombokat.
4. Nyomja meg a (B) funkciógombot.
• Az (A) funkciógomb és a (C) funkciógomb feletti programjelzőfény kialszik.
• A (B) funkciógomb feletti programjelzőfény tovább villog.
• A kijelzőn az öblítőszer-adagoló beállítása látható.
Az öblítőszer-adagoló ki van kapcsolva.
Az öblítőszer-adagoló be van kapcsolva.
5. A beállítás módosításához nyomja meg
a (B) funkciógombot.
6. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.
electrolux 17
MŰSZAKI ADATOK
Gyártó védjegye
ELECTROLUX
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft. Háztartási
Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Típusazonosító
ESI 47500
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig,
ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé hatékony)
A
A szabvány ciklus gyártó általi megnevezése,
amelyre a címkén és az adatlapon található információ vonatkozik
Energiafelhasználás a szabvány ciklust alapul véve (a tényleges energiafelhasználás függ a készülék használatának a módjától) (kWh)
0,76
Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A magasabb: G - alacsonyabb)
A
Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A magasabb: G - alacsonyabb)
A
A mosogatógép befogadó képessége szabványos teríték esetén
9 személyes
Vízfelhasználás a szabvány ciklus alapján (liter)
8
Szabvány ciklus programideje (perc)
160
Átlagos becsült évi energia- és vízfelhasználás
220 ciklusra kifejezve (kWh / liter)
167,2 / 1760
Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A)
45
Méretek Szélesség (mm)
Magasság munkafelülettel (mm)
Max. mélység (mm)
446
818 - 898
575
Összteljesítmény (W)
2100
Hálózati víznyomás
Minimum (bar) - Maximum (bar)
0,5
8
voltaikus panelek vagy szélenergia), akkor használja a melegvíz-vezetéket az
energiafogyasztás csökkentése érdekében.
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó adatok a készülék ajtajának belső
szélén lévő adattáblán láthatók.
Ha a meleg víz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, foto-
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
18 electrolux
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
. A csomagolást hehasznosítsa újra:
lyezze a megfelelő konténerekbe.
electrolux 19
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 19 Wkładanie sztućców i naczyń
28
Opis urządzenia
22 Wybór i uruchamianie programu zmywania
Panel sterowania
23
28
Eksploatacja urządzenia
25 Programy zmywania
30
Ustawianie zmiękczacza wody
25 Konserwacja i czyszczenie
31
Wsypywanie soli do zmywarki
26 Co zrobić, gdy…
32
Używanie detergentu i płynu
Dane techniczne
34
nabłyszczającego
27 Ochrona środowiska
34
Uniwersalna tabletka do zmywarki
27
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i eksploatacją urządzenia
należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi:
• Ze względu na własne bezpieczeństwo
oraz bezpieczeństwo mienia.
• Mając na uwadze ochronę środowiska.
• Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać wraz z
urządzeniem, również w przypadku przeprowadzki lub odstąpienia urządzenia innemu użytkownikowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane nieprawidłową
instalacją i eksploatacją.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
• Urządzenia nie powinny używać osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy niezbędnej do jego obsługi. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Dzieciom należy zapewnić odpowiednią
opiekę, aby mieć pewność, że nie bawią
się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Występuje
zagrożenie uduszenia lub odniesienia obrażeń.
• Przechowywać detergenty w bezpiecznym miejscu. Nie dopuszczać do kontaktu dzieci z detergentami.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy
jego drzwi są otwarte.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia
obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia. W urządzeniu
mogą być obecne cząsteczki detergentów.
• Nie pozostawiać drzwi urządzenia otwartych bez nadzoru. Pozwoli to uniknąć potknięcia się o otwarte drzwi i potencjalnych obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
Użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w gospodarstwie domowym.
Aby uniknąć obrażeń ciała i szkód mate-
20 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rialnych, nie należy używać urządzenia do
innych celów.
Urządzenie służy wyłącznie do zmywania
naczyń i sprzętów domowych nadających się do mycia w zmywarce.
Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim
lub w jego pobliżu. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.
Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi
końcówkami umieszczać w koszu na
sztućce, ostrym końcem skierowanym w
dół. Można je również układać w pozycji
poziomej w górnym koszu lub koszyku
na noże. (nie wszystkie modele są wyposażone w kosz na noże).
Używać wyłącznie produktów przeznaczonych do zmywarek (detergentu, soli
oraz płynu nabłyszczającego).
Sól, która nie jest przeznaczona do zmywarek może spowodować uszkodzenie
zmiękczacza wody.
Sól w urządzeniu należy uzupełniać bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania. Resztki soli pozostające w
urządzeniu mogą spowodować korozję
lub perforację dna urządzenia.
Nie należy wlewać do dozownika płynu
nabłyszczającego żadnych innych substancji (środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Przed uruchomieniem programu zmywania upewnić się, że ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu zmywania może dojść do uwolnienia
gorącej pary. Istnieje ryzyko poparzenia
ciała.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu zmywania.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie stosować łatwopalnych produktów
lub produktów powodujących korozję.
• Nie używać urządzenia bez filtrów. Należy
upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja fil-
trów spowoduje niezadowalające rezultaty mycia oraz może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej. Istnieje zagrożenie porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia.
Instalacja
• Upewnić się, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie instalować ani nie podłączać uszkodzonego urządzenia; skontaktować się z dostawcą.
• Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem
użytkowania urządzenia należy je całkowicie rozpakować.
• Podłączenie do sieci elektrycznej, instalacji wodnej oraz instalacja urządzenia muszą być wykonane przez wykwalifikowaną osobę. Pozwoli to uniknąć ryzyka istotnych uszkodzeń lub obrażeń ciała.
• Upewnić się, że podczas instalacji wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z
gniazdka.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych
urządzenia, ponieważ może dojść do
uszkodzenia części hydraulicznych lub
elektrycznych.
• Ważne!Należy przestrzegać instrukcji
podanych na szablonie dostarczonym
wraz z urządzeniem:
– Aby zainstalować urządzenie.
– Aby zamontować panel drzwiowy.
– Aby podłączyć doprowadzenie i spust
wody.
• Należy zadbać o zainstalowanie urządzenia w meblach spełniających odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
• Nie instalować urządzenia w miejscach,
w których temperatura jest niższa niż
0°C.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia spowodowane przez
mróz.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• W celu podłączenia doprowadzenia wody
należy użyć nowych węży. Nie stosować
używanych węży.
• Nie podłączać urządzenia do nowych rur
lub rur, które nie były używane przez długi czas. Odkręcić wodę na kilka minut, a
następnie podłączyć wąż dopływowy.
electrolux 21
• Podczas instalacji urządzenia należy
zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani
nie uszkodzić węży wodnych.
• Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić
szczelność złączek hydraulicznych.
• Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy sprawdzić, czy węże nie
przeciekają.
• Wąż dopływowy jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i podwójne ścianki z
wewnętrznym przewodem zasilającym.
Ciśnienie w wężu dopływowym jest
obecne tylko podczas przepływu wody.
W razie wycieku z węża dopływowego
zawór bezpieczeństwa zatrzymuje przepływ.
– Należy zachować ostrożność podczas
podłączania węża doprowadzającego
wodę:
– Nie wkładać węża doprowadzającego wodę ani zaworu bezpieczeństwa
do wody.
– W razie uszkodzenia węża dopływowego lub zaworu bezpieczeństwa
natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Aby wymienić wąż dopływowy z zaworem bezpieczeństwa, należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie.
• Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z punktem serwisowym.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić wtyczki oraz
przewodu zasilającego za urządzeniem.
• Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Oświetlenie wewnętrzne
Urządzenie posiada oświetlenie wewnętrzne, które włącza się w momencie otwarcia
drzwiczek i wyłącza po ich zamknięciu.
Ostrzeżenie! Widoczne
promieniowanie LED – nie wpatrywać
się bezpośrednio w wiązkę światła.
Dioda świecąca to urządzenie KLASY 2 i
jest zgodna z normą IEC 60825-1: 1993 +
A1:1997 + A2:2001.
Długość emitowanej fali: 450 nm
Maksymalna moc emisji: 548 μW
Aby wymienić oświetlenie wewnętrzne,
należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Przed wymianą oświetlenia wewnętrznego odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Autoryzowany serwis
• Naprawy urządzenia mogą wykonywać
tylko wykwalifikowane osoby. Skontaktować się z punktem serwisowym.
• Używać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Podłączenie do sieci elektrycznej
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
Utylizacja urządzenia
• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzeń:
– Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
– Wymontować zatrzask zamka drzwi.
Zapobiega to ryzyku zamknięcia się
dzieci lub zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Istnieje ryzyko uduszenia.
22 electrolux
– Oddać urządzenie do złomowania w
lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
skontaktować się z lekarzem i przemyć oczy wodą.
• Detergenty do zmywarki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu
poza zasięgiem dzieci.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi
urządzenia, gdy w dozowniku znajduje się detergent.
• Napełniać dozownik detergentu bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania.
Ostrzeżenie! Detergenty stosowane
w zmywarce są niebezpieczne i
mogą powodować korozję!
• Jeśli dojdzie do wypadku związanego z detergentami należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do ust, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do oczu, należy natychmiast
OPIS URZĄDZENIA
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Górny kosz
Pokrętło ustawienia twardości wody
Zbiornik soli
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
6
7
8
9
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
electrolux 23
PANEL STEROWANIA
1
2
7
6
8
A
B
4
5
3
9
C
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przycisk wł./wył.
Wyświetlacz
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
Przycisk trybu energooszczędnego
Przycisk funkcji Multitab
Przyciski wyboru programu
Przycisk anulowania
Wskaźniki programów
Wskaźniki
Przyciski funkcyjne
Wskaźniki
Wskaźnik soli. Włącza się, gdy należy napełnić zbiornik soli. 1)
Po napełnieniu zbiornika wskaźnik soli może nadal świecić się przez kilka
godzin. Nie ma to żadnego negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Włącza się, gdy należy napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.1)
Wskaźnik funkcji Multitab. Włącza się w momencie włączenia funkcji.
24 electrolux
Wskaźniki
Wskaźnik trybu energooszczędnego. Włącza się w momencie włączenia
funkcji.
1) Gdy zbiornik soli oraz/lub dozownik płynu nabłyszczającego są puste, ich kontrolki nie świecą się podczas
programu zmywania.
Przycisk wł./wył.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Po upływie dziesięciu minut od momentu
zakończenia programu zmywania funkcja
Auto Off powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia. Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.
Wyświetlacz
Wyświetlacz wskazuje:
• Ustawienie elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody
• Włączenie i wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego (tylko przy włączonej
funkcji Multitab)
• Czas programu zmywania
• Czas pozostały do zakończenia programu zmywania
• Zakończenie programu zmywania (na wyświetlaczu pojawi się zero)
• Czas opóźnienia rozpoczęcia programu
• Kody alarmowe.
Przycisk opóźnienia programu
Nacisnąć ten przycisk kilkakrotnie, aby ustawić opóźnienie rozpoczęcia programu
zmywania w zakresie od 1 do 24 godzin.
Przycisk trybu oszczędzania energii
Ta funkcja obniża temperaturę w fazie suszenia. Zużycie energii zmniejsza się o
25%.
Po zakończeniu programu i otwarciu drzwi
urządzenia naczynia mogą być mokre. Zaleca się pozostawienie uchylonych drzwi
urządzenia do czasu wyschnięcia naczyń.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć opisywaną funkcję. Włączy się odpowiedni
wskaźnik.
Przycisk funkcji Multitab
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Multitab. Patrz „Funkcja Multitab”.
Przyciski wyboru programu
Wielokrotnie naciskać jeden z tych przycisków, aż włączy się wskaźnik programu
zmywania. Patrz „Programy zmywania”.
Przycisk anulowania
Nacisnąć ten przycisk, aby anulować trwający program zmywania. Patrz „Wybór i
uruchamianie programu zmywania”.
Przyciski funkcyjne
Przyciski służą do:
• Elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody. Patrz „Ustawianie zmiękczania wody”.
• Włączania i wyłączania dozownika płynu
nabłyszczającego (tyko przy włączonej
funkcji Multitab). Patrz „Rozwiązywanie
problemów”.
Tryb ustawiania
Urządzenie musi znajdować się w
trybie ustawiania, aby możliwe było
wykonanie następujących czynności:
• Ustawianie i uruchamianie programu
zmywania.
• Ustawianie i włączanie opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Elektroniczna regulacja poziomu zmiękczania wody.
• Wyłączanie lub wyłączanie dozownika
płynu nabłyszczającego (tylko przy włączonej funkcji Multitab).
Włączyć urządzenie. Urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania, gdy:
• Włączą się wskaźniki wszystkich programów.
• Na wyświetlaczu widoczne są dwie poziome linie.
Włączyć urządzenie. Urządzenie nie
znajduje się w trybie ustawiania, gdy:
– Włączony jest wskaźnik tylko jednego
programu.
– Wyświetlacz wskazuje czas trwania programu zmywania lub opóźnienia rozpoczęcia programu.
– Aby powrócić do trybu ustawiania, należy anulować program lub opóźnienie
electrolux 25
rozpoczęcia programu. Patrz „Wybór i
uruchamianie programu zmywania”.
EKSPLOATACJA URZĄDZENIA
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
Jeśli nie, ustawić poziom zmiękczania
wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
4. Włożyć naczynia i sztućce do urządzenia.
5. Ustawić program zmywania odpowiedni
do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik detergentu odpowiednią ilością detergentu.
7. Uruchomić program zmywania.
W przypadku stosowania tabletek do
zmywarek („3 w 1”, „4 w 1”, „5 w 1”
itp.) należy wybrać funkcję “Uniwersalna tabletka do zmywarki” (patrz „Uniwersalna tabletka do zmywarki”).
USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole
z doprowadzanej wody. Minerały te i sole
mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
Odpowiednio ustawić poziom zmiękczania
wody, jeśli nie odpowiada on twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Skontaktować się z miejscowym zakładem
wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Ustawienie poziomu
zmiękczania wody
Twardość wody
Stopnie niemieckie (°dH)
Stopnie francuskie (°TH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
2
1)
8
2
1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
Ustawianie ręczne
Obrócić pokrętło regulacji zmiękczania wody w położenie 1 lub 2 (patrz tabela).
26 electrolux
Regulacja elektroniczna
1. Włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie ustawiania.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przycisk funkcyjny (B) i przycisk funkcyjny (C), aż zaczną migać wskaźniki programów nad przyciskami funkcyjnymi
(A), (B) i (C).
3. Zwolnić przycisk funkcyjny (B) i przycisk
funkcyjny (C).
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny (A).
• Wskaźniki programów nad przyciskiem funkcyjnym (B) i przyciskiem
funkcyjnym (C) wyłączą się.
• Wskaźnik programu nad przyciskiem
funkcyjnym (A) nadal miga.
• Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie stopnia zmiękczania wody
= poziom 5).
(przykład:
5. Wielokrotnie naciskać przycisk funkcyjny
(A), aby zmienić ustawienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
WSYPYWANIE SOLI DO ZMYWARKI
Napełnianie zbiornika soli:
1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i otworzyć zbiornik soli.
2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko
podczas pierwszego wsypywania soli).
3. Do napełnienia zbiornika solą należy
użyć lejka.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania zbiornika solą wypływa z niego woda – jest to normalne.
Jeśli funkcja zmiękczania wody jest ustawiona elektronicznie na poziomie 1,
wskaźnik soli nie włącza się.
electrolux 27
UŻYWANIE DETERGENTU I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
1
3
2
30
4
MA X
+
3 2
Wlewanie płynu nabłyszczającego
-
1
20
gich programów zmywania. Wynika to
z faktu, że w krótkich programach
zmywania tabletki mogą nie rozpuszczać się całkowicie, co może niekorzystnie wpływać na wyniki zmywania.
4
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest automatycznie
podawany przez dozownik podczas
ostatniej fazy płukania.
7
6
5
Stosowanie detergentu
Aby chronić środowisko, nie należy
używać większych ilości detergentu niż
zalecane.
Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu detergentu.
Napełnianie dozownika detergentu:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 2 w celu otwarcia pokrywy 7 dozownika detergentu.
2. Umieścić detergent w dozowniku 1 .
3. Jeśli program zmywania przewiduje fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką ilość detergentu na wewnętrznej
stronie drzwi urządzenia.
4. W przypadku używania detergentu w
tabletkach, umieścić tabletkę w dozowniku detergentu 1 .
5. Zamknąć dozownik detergentu. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy na swoje
miejsce.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 6 w celu otwarcia pokrywy 5 dozownika płynu nabłyszczającego.
2. Napełnić odpowiedni dozownik 3 płynem nabłyszczającym. Oznaczenie
„max” wskazuje maksymalny poziom.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany podczas programu zmywania.
4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy
na swoje miejsce.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Ustawienie fabryczne: położenie 3.
Dozowanie płynu nabłyszczającego można
ustawić w zakresie od 1 (najmniejsze dozowanie) do 4 (największe dozowanie).
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego 4 , aby zwiększyć lub
zmniejszyć dozowanie.
W przypadku używania tabletek do
zmywarek zaleca się korzystanie z dłu-
UNIWERSALNA TABLETKA DO ZMYWARKI
Funkcja Multitab jest przeznaczona dla tabletek do zmywarek.
Tabletki te zawierają takie składniki jak: detergent, środek nabłyszczający i sól do
zmywarek. Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.
Należy sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twardości wody do-
28 electrolux
prowadzanej do zmywarki (patrz instrukcje
podane na opakowaniu produktu).
Włączenie funkcji Multitab powoduje zatrzymanie dozowania płynu nabłyszczającego
i soli.
Włączenie funkcji Multitab powoduje wyłączenie wskaźników soli i płynu nabłyszczającego.
Po wybraniu funkcji Multitab czas trwania
programu może ulec wydłużeniu.
Włączyć lub wyłączyć funkcję Multitab
przed rozpoczęciem programu zmywania. Funkcji Multitab nie można włączyć
ani wyłączyć w czasie trwania programu zmywania.
Włączanie funkcji Multitab
• Nacisnąć przycisk funkcji Multitab; włączy się wskaźnik funkcji Multitab. Funkcja
jest włączona.
– Po włączeniu funkcja Multitab jest aktywna, dopóki nie zostanie wyłączona.
Aby wyłączyć funkcję Multitab i
stosować oddzielnie detergent, sól i
płyn nabłyszczający:
1. Nacisnąć przycisk funkcji Multitab;
wskaźnik funkcji Multitab wyłączy się.
Funkcja jest wyłączona.
2. Uzupełnić zbiornik soli i dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
4. Uruchomić program zmywania bez naczyń.
5. Po zakończeniu programu zmywania
ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
6. Dokonać regulacji dozowanej ilości płynu nabłyszczającego.
WKŁADANIE SZTUĆCÓW I NACZYŃ
Więcej informacji można znaleźć w broszurze „Przykładowe rozmieszczenie
RealLife”.
Porady i wskazówki
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wydrążone elementy (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że woda nie zbiera się w
pojemnikach lub miskach.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie.
• Szklanki nie mogą stykać się ze sobą.
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby
nie przylegały do siebie.
• Naczynia należy wkładać do koszy w taki
sposób, aby woda miała dostęp do
wszystkich powierzchni.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
• Na elementach plastikowych i miskach z
powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą zatrzymywać się krople wody.
WYBÓR I URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA
Uruchamianie programu zmywania bez
opóźnienia
Program zmywania można ustawić
przy otwartych lub zamkniętych
drzwiach urządzenia.
Jeśli drzwi są otwarte, można zmienić
ustawienie, ponieważ urządzenie zaczyna działać dopiero po zamknięciu
drzwi.
Jeśli drzwi są zamknięte, urządzenie
zaczyna działać po 3 sekundach od
ustawienia programu zmywania.
1. Włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie ustawiania.
2. Ustawić program zmywania.
• Włączy się wskaźnik odpowiedniego
programu.
• Wskaźniki wszystkich pozostałych
programów wyłączą się.
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas
trwania programu.
3. Jeśli to konieczne, ustawić tryb energooszczędny.
electrolux 29
4. Zamknąć drzwi urządzenia; program
zmywania rozpocznie się automatycznie.
• Na wyświetlaczu przestanie migać
czas trwania programu.
Uruchamianie programu zmywania z
opóźnieniem
Opóźnienie rozpoczęcia programu
można ustawić przy otwartych lub zamkniętych drzwiach urządzenia.
Jeśli drzwi są otwarte, można zmienić
ustawienie, ponieważ urządzenie zaczyna działać dopiero po zamknięciu
drzwi.
Jeśli drzwi są zamknięte, urządzenie
zaczyna działać po 3 sekundach od
ustawienia opóźnienia rozpoczęcia programu.
1. Włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie ustawiania.
2. Ustawić program zmywania.
3. Wielokrotnie naciskać przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu pojawi się wymagany czas
opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas
opóźnienia rozpoczęcia programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia; odliczanie
czasu rozpocznie się automatycznie.
• Na wyświetlaczu przestanie migać
czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
Po zakończeniu odliczania program zmywania rozpocznie się automatycznie.
Otwarcie drzwi urządzenia zatrzymuje
odliczanie. Po ponownym zamknięciu
drzwi odliczanie jest kontynuowane od
momentu przerwania.
Anulowanie funkcji opóźnienia
rozpoczęcia programu
Odliczanie nie działa
1. Wielokrotnie naciskać przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu zmywania.
2. Zamknąć drzwi urządzenia; program
zmywania rozpocznie się automatycznie.
Odliczanie działa
1. Wielokrotnie naciskać przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu zmywania.
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas
trwania programu. Po kilku sekundach czas trwania przestanie migać,
a program zmywania rozpocznie się
automatycznie.
Przerwanie programu zmywania
• Otworzyć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie zatrzymany.
• Zamknąć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
Anulowanie programu zmywania
Jeśli program zmywania nie został uruchomiony, istnieje możliwość zmiany ustawień.
Aby dokonać zmiany ustawień po rozpoczęciu programu, należy anulować program.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk anulowania, aż włączą się wszystkie wskaźniki
programów, a na wyświetlaczu pojawią
się dwa poziome paski stanu.
Przed uruchomieniem nowego programu zmywania należy upewnić się, że w
dozowniku znajduje się detergent.
Zakończenie programu zmywania
Po zakończeniu programu zmywania na
wyświetlaczu pojawi się zero.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
Aby naczynia lepiej wyschły, należy pozostawić na kilka minut uchylone drzwi
urządzenia.
Opróżnianie koszy
• Należy odczekać aż naczynia wystygną
przed ich wyjęciem z urządzenia. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a następnie z górnego.
• Na ścianach i na drzwiach urządzenia
może występować woda. Stal nierdzewna stygnie szybciej niż naczynia.
30 electrolux
PROGRAMY ZMYWANIA
Program
Rodzaj zabrudzenia
Opis programu
Funkcja
trybu energooszczędnego
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 45°C lub 70°C
Płukania
Suszenie
Tak, ma
wpływ
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 70°C
Płukania
Suszenie
Tak, ma
wpływ
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperaturze 60°C
Płukanie
Tak, nie ma
wpływu
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 50°C
Płukania
Suszenie
Tak, ma
wpływ
Lekkie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperaturze 55°C
Płukania
Tak, nie ma
wpływu
Płukanie
Tak, nie ma
wpływu
1)
2)
Rodzaj załadunku
3)
Program ten służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu
resztek jedzenia na naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
Ten program nie wymaga stosowania
detergentu.
1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie reguluje
temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
2) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty
zmywania.
3) Standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy. W tym programie uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.
Dane z testów są przedstawione na osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
Parametry eksploatacyjne
Program 1)
Energia (kWh)
Zużycie wody (litry)
0,7 - 1,3
8 - 14
1,0 - 1,1
9 - 10
0,8
7
0,7 - 0,8
8-9
0,8 - 0,9
8-9
electrolux 31
Program 1)
Energia (kWh)
0,01
Zużycie wody (litry)
3
1) Wyświetlacz wskazuje czas trwania programu.
Podane parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnie-
nia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Wyjmowanie i czyszczenie filtrów
Brudne filtry pogarszają efekty zmywania.
Mimo że tego typu filtry nie wymagają częstej konserwacji, należy je okresowo sprawdzać i w razie potrzeby czyścić.
1. Obrócić filtr (A) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjąć go z filtra (B).
4. Złożyć dwie części filtra (A) ze sobą i docisnąć. Sprawdzić, czy elementy odpowiednio połączyły się ze sobą.
5. Wyjąć filtr (B).
6. Dokładnie umyć filtr (B) wodą.
7. Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu. Sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowany w dwóch prowadnicach (C).
C
B
A
2. Filtr (A) składa się z dwóch części. Aby
rozebrać filtr, należy odciągnąć od siebie jego części.
8. Umieścić filtr (A) w odpowiednim miejscu w filtrze (B). Obrócić filtr (A) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie demontować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących
ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy usunąć
przy pomocy cienkiego i zaostrzonego
przedmiotu.
3. Dokładnie opłukać elementy filtra wodą.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz panel sterowania wilgotną
miękką ściereczką.
Używać wyłącznie neutralnych środków do
czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania ani rozpuszczalników (np. acetonu).
32 electrolux
CO ZROBIĆ, GDY…
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować
ustalić przyczynę problemu (patrz tabela).
Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
W przypadku niektórych usterek na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy:
•
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
- Urządzenie nie wypompowuje wody.
•
- Włączyło się zabezpieczenie przed
zalaniem.
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
sprawdzenia urządzenie należy
wyłączyć.
Nieprawidłowe działanie
Możliwa przyczyna
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Zawór wody jest zablokowany
lub pokryty osadem z kamienia.
Oczyścić zawór wody.
Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Zamknięty zawór wody.
Otworzyć zawór wody.
Zablokowany filtr w wężu dopływowym.
Oczyścić filtr.
Nieprawidłowe podłączenie
węża dopływowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż dopływowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż dopływowy nie jest uszkodzony.
Zatkane rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Oczyścić rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Nieprawidłowe podłączenie
węża spustowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż spustowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż spustowy
nie jest uszkodzony.
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Program zmywania nie uruchamia się.
Możliwe rozwiązanie
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem serwisowym.
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Wtyczka przewodu zasilającego nie została prawidłowo włożona do gniazdka.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
przewodu zasilającego do
gniazdka.
Uszkodzony bezpiecznik w
skrzynce bezpieczników.
Wymienić bezpiecznik.
Ustawiono opóźnienie rozpoczęcia programu.
• Anulować opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Po zakończeniu odliczania
czasu opóźnienia program
zmywania rozpocznie się automatycznie.
Po sprawdzeniu urządzenie należy włączyć.
Program zostanie wznowiony od momentu,
w którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu
należy skontaktować się z punktem serwisowym.
electrolux 33
Jeśli wyświetlacz pokazuje inne kody alarmowe, należy skontaktować się z serwisem.
Informacje niezbędne dla serwisu znajdują
się na tabliczce znamionowej.
Należy zanotować:
– Model
(MOD.) ....................................................
....
– Numer produktu
(PNC) ........................................
– Numer seryjny
(S.N.) ...............................................
Rezultaty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Wybrany program zmywania
nie jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku lub stopnia
zabrudzenia.
Należy upewnić się, czy wybrany program zmywania jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku oraz stopnia zabrudzenia.
Kosze nie zostały załadowane
prawidłowo, w wyniku czego
woda nie mogła dotrzeć do
wszystkich powierzchni.
Umieścić naczynia i przybory
kuchenne prawidłowo w koszach.
Ramiona spryskujące nie mogą
się swobodnie obracać. Nieprawidłowe ułożenie naczyń i
przyborów kuchennych w koszach.
Sprawdzić, czy niewłaściwe
ułożenie naczyń nie powoduje
zablokowania ramion spryskujących.
Filtry są zabrudzone lub nieprawidłowo złożone i zamontowane.
Upewnić się, że filtry są czyste
oraz prawidłowo złożone i zamontowane.
Użyto za mało detergentu lub
nie użyto go w ogóle.
Upewnić się, że użyto wystarczającej ilości detergentu.
Zbiornik soli jest pusty.
Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
Nieprawidłowa regulacja poziomu zmiękczacza wody.
Prawidłowo ustawić poziom
zmiękczania wody.
Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy zbiornika soli.
Upewnić się, czy zbiornik soli
jest prawidłowo zamknięty.
Na szklankach i naczyniach widać smugi, białawe plamy lub
niebieskawy nalot.
Zbyt duże dozowanie płynu nabłyszczającego.
Zmniejszyć dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ślady kropel wody na kieliszkach i na naczyniach.
Zbyt małe dozowanie płynu nabłyszczającego.
Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być rodzaj
użytego detergentu.
Użyć detergentu innej marki.
Naczynia są mokre.
Włączono program zmywania
bez fazy suszenia lub ze skróconą fazą suszenia.
Aby naczynia lepiej wyschły,
drzwi urządzenia należy pozostawić na kilka minut uchylone.
Naczynia są wilgotne i matowe.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
Naczynia nie są czyste.
Ślady kamienia na naczyniach.
34 electrolux
Problem
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Włączona funkcja Multitab (powoduje ona automatyczne wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego).
Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
1. Włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie ustawiania.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przycisk funkcyjny (B) i przycisk funkcyjny (C), aż zaczną migać wskaźniki programów nad przyciskami funkcyjnymi
(A), (B) i (C). .
3. Zwolnić przycisk funkcyjny (B) i przycisk
funkcyjny (C).
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny (B).
• Wskaźniki programów nad przyciskiem funkcyjnym (A) i przyciskiem
funkcyjnym (C) wyłączą się.
• Wskaźnik programu nad przyciskiem
funkcyjnym (B) nadal miga.
• Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie dozownika płynu nabłyszczającego.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest
wyłączony.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest
włączony.
5. Nacisnąć przycisk funkcyjny (B), aby
zmienić ustawienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość
Wysokość
Głębokość
446 mm
818 - 898 mm
575 mm
Podłączenie do sieci elektrycznej
Napięcie
Całkowita moc
Bezpiecznik
Częstotliwość
Ciśnienie doprowadzanej wody
min.
maks.
Dopływ wody 1)
Zimna lub ciepła woda
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
220-240 V
2100 W
10 A
50 Hz
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
maks. 60°C
9
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana
przy pomocy alternatywnych źródeł
energii (np. kolektory słoneczne, ogni-
wa słoneczne lub elektrownie wiatrowe), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
electrolux 35
Materiały oznaczone symbolem
powinny
być poddane ponownemu przetworzeniu.
Wyrzucić elementy opakowania do odpo-
wiednich pojemników, aby zostały poddane
recyklingowi.
36 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Pentru a vedea cum gândim, vizitaţi www.electrolux.com
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa
36 Funcţia Multitab
44
Descrierea produsului
39 Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
44
Panoul de comandă
40 Selectarea şi pornirea unui program de
Utilizarea aparatului
42 spălare
45
Reglarea substanţei de dedurizare a apei
Programe de spălare
46
42 Îngrijirea şi curăţarea
47
Utilizarea sării pentru maşina de spălat vase Ce trebuie făcut dacă...
48
43 Date tehnice
50
Utilizarea detergentului şi a agentului de
Protejarea mediului înconjurător
51
clătire
43
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalare şi utilizare, citiţi cu atenţie acest manual:
• Pentru siguranţa personală şi pentru siguranţa bunurilor dumneavoastră.
• Pentru a ajuta mediul.
• Pentru utilizarea corectă a aparatului.
Păstraţi întotdeauna aceste instrucţiuni împreună cu aparatul, chiar şi în cazul în care
vă mutaţi sau îl vindeţi.
Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului
provoacă daune.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
• Nu permiteţi utilizarea aparatului de către
copii şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale reduse sau lipsite de
experienţă şi cunoştinţe. Aceste persoane trebuie să fie supravegheate sau instruite, în legătură cu folosirea aparatului,
de către o persoană răspunzătoare pentru siguranţa lor.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu
se juca cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul
produsului. Există pericolul sufocării sau
al vătămării.
• Păstraţi toţi detergenţii într-un loc sigur.
Nu lăsaţi copiii să atingă detergenţii.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie
de aparat atunci când uşa acestuia este
deschisă.
Siguranţa generală
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Există riscul vătămării persoanelor şi deteriorării aparatului.
• Pentru a preveni arsurile la nivelul ochilor,
al gurii şi al gâtului, respectaţi instrucţiunile de siguranţă furnizate de producătorul
de detergent.
• Nu beţi apa din aparat. Pot rămâne reziduuri de detergent în interiorul aparatului
dumneavoastră.
• Nu lăsaţi uşa aparatului deschisă fără supraveghere. Acest lucru previne accidentarea şi căderea cauzată de o uşă deschisă.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă.
Utilizarea
• Aparatul este destinat exclusiv pentru uz
casnic. Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri, pentru a preveni vătămarea persoanelor şi deteriorarea bunurilor.
• Utilizaţi aparatul doar pentru a curăţa accesoriile care se pot spăla în maşina de
spălat vase.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau
deasupra acestuia. Pericol de explozie
sau foc.
• Puneţi cuţitele şi toate obiectele cu vârfuri
ascuţite în coşul pentru tacâmuri, cu vârful în jos. Alternativ, puneţi-le în poziţie
electrolux 37
•
•
•
•
•
•
•
orizontală în coşul superior sau în cel
pentru tacâmuri. (Nu toate modelele dispun de coş pentru tacâmuri).
Utilizaţi numai produse specificate pentru
maşini de spălat vase (detergent, sare,
agent de clătire).
Tipurile de sare care nu sunt specificate
pentru maşinile de spălat vase pot produce deteriorarea dedurizatorului de apă.
Umpleţi aparatul cu sare înainte de a porni un program de spălare. Sarea rămasă
în aparat poate cauza coroziunea sau
poate da naştere unei găuri în partea inferioară a aparatului.
Se interzice umplerea dozatorului pentru
agent de clătire cu alte substanţe în afara
agentului de clătire (agenţi de curăţare
pentru maşina de spălat vase, detergent
lichid). Acest lucru poate cauza deteriorarea aparatului.
Asiguraţi-vă că braţele stropitoare se pot
mişca liber înainte să porniţi un program
de spălare.
Aparatul poate genera abur fierbinte dacă
deschideţi uşa în timpul operării unui program de spălare. Există pericol de arsuri
la nivelul pielii.
Nu scoateţi vasele din aparat înainte de
finalizarea programului de spălare.
Îngrijirea şi curăţarea
• Înainte de a curăţa aparatul, opriţi aparatul şi scoateţi ştecărul din priză.
• Nu utilizaţi produse inflamabile sau corozive.
• Nu utilizaţi aparatul fără filtre. Asiguraţi-vă
că filtrele sunt instalate corect. Instalarea
incorectă va duce la rezultate nesatisfăcătoare ale spălării şi la deteriorarea
aparatului.
• Nu folosiţi apă pulverizată sau abur pentru curăţarea aparatului. Pericol de electrocutare şi de deteriorare a aparatului.
Instalarea
• Asiguraţi-vă că aparatul nu s-a defectat.
Nu instalaţi sau nu conectaţi un aparat
deteriorat; contactaţi furnizorul.
• Îndepărtaţi tot ambalajul înainte de a instala şi de a utiliza aparatul.
• Conexiunea electrică, lucrările sanitare şi
instalarea aparatului trebuie realizate doar
de o persoană calificată. Acest lucru pre-
•
•
•
•
vine riscurile de deteriorare structurală
sau de vătămare.
Asiguraţi-vă că ştecărul este deconectat
de la priză în timpul instalării.
Pentru a evita deteriorarea componentelor hidraulice sau a celor electrice, nu
perforaţi pereţii aparatului.
Important!Respectaţi instrucţiunile din
modelul furnizat împreună cu aparatul:
– Instalarea aparatului.
– Pentru asamblarea panoului uşii.
– Conectarea la alimentarea cu apă şi la
evacuare.
Asiguraţi-vă că aparatul este instalat sub
şi adiacent cu structuri sigure.
Măsuri de precauţie împotriva
îngheţului
• Nu instalaţi aparatul într-un loc în care
temperatura este sub 0 °C.
• Producătorul nu este răspunzător pentru
daunele provocate de îngheţ.
Racordul de apă
• Pentru racordarea aparatului la sursa de
apă folosiţi furtunuri noi. Nu folosiţi furtunuri uzate.
• Nu racordaţi aparatul la ţevi noi sau la ţevi
care nu au mai fost folosite de mult.
Lăsaţi apa să curgă câteva minute, apoi
racordaţi furtunul de alimentare.
• La instalarea aparatului, asiguraţi-vă că
nu striviţi sau deterioraţi furtunurile de
apă.
• Pentru a preveni pierderile de apă, asiguraţi-vă că racordurile sunt etanşe.
• La prima utilizare a aparatului, verificaţi
dacă furtunurile prezintă pierderi de apă.
• Furtunul de alimentare cu apă este
prevăzut cu o supapă de siguranţă şi cu
o teacă dublă cu un cablu principal intern. Există presiune în cablul de alimentare cu apă doar în punctul de circulare al
apei. Dacă furtunul de alimentare cu apă
prezintă scurgeri, supapa de siguranţă întrerupe debitul apei.
– Procedaţi cu atenţie când racordaţi furtunul de alimentare cu apă:
– Nu puneţi furtunul de alimentare sau
supapa de siguranţă în apă.
– Dacă furtunul de alimentare sau supapa de siguranţă sunt deteriorate,
decuplaţi imediat fişa din priză.
38 electrolux
– Pentru a înlocui furtunul de alimentare echipat cu supapă de siguranţă
adresaţi-vă centrului de service.
Avertizare Tensiune periculoasă.
Pentru înlocuirea becului intern, contactaţi centrul de service.
Înainte de înlocuirea becului intern,
scoateţi ştecărul din priză.
Centrul de service
• Reparaţiile sau operaţiunile de service
aferente aparatului pot fi desfăşurate
doar de o persoană autorizată. Contactaţi centrul de service.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Conectarea electrică
• Aparatul trebuie împământat.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică, specificate pe plăcuţa cu datele
tehnice, corespund sursei de tensiune.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare, montată corect.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoare. Există pericolul producerii unui
incendiu.
• Nu înlocuiţi sau schimbaţi cablul de alimentare. Contactaţi centrul de service.
• Asiguraţi-vă că nu striviţi sau deterioraţi
ştecărul sau cablul de alimentare electrică din spatele aparatului.
• Asiguraţi-vă că priza poate fi accesată
după instalare.
• Pentru deconectarea maşinii nu trageţi
de cablul electric. Trageţi întotdeauna de
ştecăr.
Becul intern
Aparatul este prevăzut cu un bec intern care se aprinde când se deschide uşa şi se
stinge când aceasta se închide.
Avertizare Radiaţie vizibilă a ledului,
nu vă uitaţi direct în fascicul.
Becul LED are CLASA 2 şi este conform cu
IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Lungimea de undă emisă: 450 nm
Puterea maximă emisă: 548 μW
Pentru casarea aparatului
• Pentru prevenirea riscului de vătămare
corporală sau de deteriorare:
– Scoateţi ştecărul din priză.
– Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
– Scoateţi sistemul de prindere a uşii.
Acest lucru nu le permite copiilor sau
animalelor să rămână captive în aparat.
Există riscul de sufocare.
– Casaţi aparatul la centrul local de eliminare a deşeurilor.
Avertizare Detergenţii pentru
maşina de spălat vase sunt
periculoşi şi pot produce
coroziune!
• În cazul apariţiei unui accident cu
aceşti detergenţi, contactaţi medicul
de urgenţă.
• În cazul în care detergentul intră în
contact cu cavitatea bucală, contactaţi medicul de urgenţă.
• Dacă detergentul pătrunde în ochi,
adresaţi-vă imediat unui medic şi
clătiţi ochii cu apă.
• Păstraţi detergenţii pentru maşina de
spălat vase într-o zonă sigură şi nu-i
lăsaţi la îndemâna copiilor.
• Când dozatorul conţine detergent,
nu lăsaţi uşa aparatului deschisă.
• Umpleţi dozatorul cu detergent doar
înainte de a porni un program de
spălare.
electrolux 39
DESCRIEREA PRODUSULUI
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Coş superior
Disc pentru duritatea apei
Rezervor pentru sare
Dozator pentru detergent
Dozator pentru agentul de clătire
6
7
8
9
Plăcuţa cu datele tehnice
Filtre
Braţ stropitor inferior
Braţ stropitor superior
40 electrolux
PANOUL DE COMANDĂ
1
2
7
6
8
A
B
4
5
3
9
C
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Buton de pornire/oprire
Afişaj
Buton pornire cu întârziere
Buton economie energie
Buton Multitab
Butoanele de selectare a programului
Buton anulare
Indicatoarele programelor
Indicatoare
Butoane pentru funcţii
Indicatoare
Indicatorul pentru sare. Indicatorul luminos se aprinde când rezervorul pentru sare trebuie umplut. 1)
După ce umpleţi rezervorul, indicatorul pentru sare poate continua să
rămână aprins câteva ore. Acest lucru nu are un efect nedorit asupra funcţionării aparatului.
Indicatorul agentului de clătire. Se aprinde când trebuie umplut dozatorul
pentru agentul de clătire.1)
Indicatorul Multitab. Se aprinde atunci când activaţi funcţia.
electrolux 41
Indicatoare
Indicator pentru economisirea de energie. Se aprinde atunci când activaţi
funcţia.
1) Atunci când recipientele pentru sare şi/sau agent de clătire sunt goale, indicatoarele luminoase corespunzătoare
nu se aprind în timpul funcţionării unui program de spălare.
Buton de pornire/oprire
Apăsaţi acest buton pentru a activa sau
pentru a dezactiva aparatul.
La zece minute de la încheierea programului de spălare, funcţia Auto Off dezactivează
automat aparatul. Contribuiti astfel la reducerea consumului de energie.
Afişaj
Afişajul indică:
• Ajustarea electronică a nivelului agentului
de dedurizare a apei
• Activarea şi dezactivarea dozatorului pentru agentul de clătire (numai cu funcţia
Multitab activă)
• Durata programului de spălare
• Timpul rămas până la terminarea programului de spălare
• Terminarea unui program de spălare (afişajul digital arată un zero)
• Durata pornirii cu întârziere
• Codurile alarmei.
Buton pornire cu întârziere
Pentru a întârzia începerea programului de
spălare de la 1 până la 24 de ore, apăsaţi în
mod repetat butonul.
Butonul economie energie
Această funcţie reduce temperatura în timpul fazei de uscare. Consumul de energie
scade cu 25%.
Vasele pot fi ude la încheierea programului,
în momentul în care deschideţi uşa aparatului. Vă recomandăm să lăsaţi uşa deschisă
şi să permiteţi uscarea vaselor.
Apăsaţi acest buton pentru a activa funcţia.
Indicatorul aferent se aprinde.
Buton Multitab
Apăsaţi acest buton pentru a activa sau a
dezactiva funcţia Multitab. Consultaţi capitolul „Funcţia Multitab”.
Butoanele de selectare a programului
Apăsaţi unul din aceste butoane în mod repetat până când se aprinde indicatorul afe-
rent programului de spălare. Consultaţi capitolul „Programe de spălare”.
Buton anulare
Apăsaţi acest buton pentru a anula programul de spălare în funcţiune. Consultaţi capitolul „Selectarea şi pornirea unui program
de spălare”.
Butoanele pentru funcţii
Cu ajutorul acestor butoane puteţi:
• Să reglaţi electronic nivelul dedurizatorului
de apă. Consultaţi capitolul "Setarea dedurizatorului de apă".
• Să activaţi sau dezactivaţi dozatorul pentru agentul de clătire (numai când funcţia
Multitab este activă). Consultaţi capitolul
„Ce trebuie făcut dacă...”.
Modul de setare
Aparatul trebuie să fie în modul
"setare" pentru aceste operaţii:
• Pentru a seta şi a porni un program de
spălare.
• Pentru a seta şi a porni o pornire cu întârziere.
• Selectarea şi pornirea unui program de
spălare şi/sau a pornirii întârziate.
• Pentru a activarea/dezactiva dozatorul
pentru agentul de clătire (numai cu funcţia Multitab activă).
Activaţi aparatul. Aparatul este în
modul "setare" când:
• Se aprind toate indicatoarele programelor.
• Afişajul indică două bare de stare orizontale.
Activaţi aparatul. Aparatul nu este în
modul "setare" când:
– Se aprinde un singur indicator al programului.
– Afişajul prezintă durata unui program de
spălare sau a unei porniri întârziate.
– Pentru a reveni în modul de setare
anulaţi programul sau pornirea întârziată. Consultaţi capitolul „Selectarea şi
pornirea unui program de spălare”.
42 electrolux
UTILIZAREA APARATULUI
1. Verificaţi dacă nivelul de setare al dedurizatorului de apă corespunde durităţii
apei din zona în care vă aflaţi. Dacă este
necesar, reglaţi dedurizatorul de apă.
2. Umpleţi rezervorul de sare cu sare pentru maşina de spălat vase.
3. Umpleţi dozatorul cu agent de clătire.
4. Încărcaţi tacâmurile şi vasele în aparat.
5. Setaţi programul de spălare corect pentru tipul de încărcătură şi pentru gradul
de murdărie.
6. Umpleţi dozatorul de detergent cu cantitatea corectă de detergent.
7. Porniţi programul de spălare.
În cazul în care utilizaţi tablete de detergent combinate („3 în 1”, „4 în 1”, „5 în
1”), utilizaţi funcţia Multitab (consultaţi
„funcţia Multitab”).
REGLAREA SUBSTANŢEI DE DEDURIZARE A APEI
Dedurizatorul de apă înlătură mineralele şi
sărurile din alimentarea cu apă. Aceste substanţe minerale şi săruri pot duce la deteriorarea aparatului.
Ajustaţi nivelul dedurizatorului de apă dacă
acesta nu corespunde durităţii apei din zona în care vă aflaţi.
Contactaţi-vă autoritatea locală de ape
pentru a afla duritatea apei din zona dumneavoastră.
Reglarea durităţii
apei
Duritatea apei
Grade germane
(°dH)
Grade franceze
(°TH)
mmol/l
Grade Clarke
manuală
electronică
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
1)
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1) Poziţia din fabricaţie.
2) Nu utilizaţi sare la acest nivel.
Trebuie să reglaţi dedurizatorul de apă
manual şi electronic.
Setarea manuală
Rotiţi discul pentru duritatea apei pe poziţia
1 sau 2 (consultaţi tabelul).
1
2)
6
1 2)
electrolux 43
Reglarea electronică
1. Activaţi aparatul. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de setare.
2. Ţineţi apăsate butoanele funcţionale (B)
şi (C) simultan până când indicatorii de
programe de deasupra butoanelor funcţionale (A), (B) şi (C) se aprind intermitent.
3. Eliberaţi butoanele funcţionale (B) şi (C).
4. Apăsaţi butonul funcţional (A).
• Indicatorii de program de deasupra
butoanelor funcţionale (B) şi (C) se
sting.
• Indicatorul de program situat deasupra butonului funcţional (A) continuă
să se aprindă intermitent.
• Afişajul indică setarea programului de
=
dedurizare a apei (de exemplu:
nivelul 5).
5. Apăsaţi în mod repetat butonul funcţional (A) pentru a modifica setarea.
6. Pentru confirmare, dezactivaţi aparatul.
Dacă dedurizatorul de apă este setat
electronic pe nivelul 1, indicatorul pentru sare rămâne oprit.
UTILIZAREA SĂRII PENTRU MAŞINA DE SPĂLAT VASE
Umplerea rezervorului pentru sare:
1. Rotiţi capacul la stânga pentru a deschide rezervorul de sare.
2. Umpleţi rezervorul de sare cu 1 litru de
apă (doar prima dată când realizaţi umplerea cu sare).
3. Folosiţi pâlnia pentru a umple rezervorul
cu sare.
4. Înlăturaţi sarea din jurul deschiderii rezervorului de sare.
5. Pentru a închide rezervorul de sare rotiţi
capacul la dreapta.
Este normal ca apa să dea pe dinafară
din rezervor când acesta este umplut
cu sare.
UTILIZAREA DETERGENTULUI ŞI A AGENTULUI DE CLĂTIRE
1
3
2
30
7
Pentru a ajuta mediul înconjurător, nu
utilizaţi o cantitate mai mare de detergent decât cea corectă.
Urmaţi instrucţiunile producătorului detergentului, înscrise pe ambalaj.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
Utilizarea detergentului
4
6
5
Umplerea rezervorului pentru detergent:
1. Apăsaţi butonul de eliberare 2 pentru
a deschide capacul 7 al dozatorului
de detergent.
2. Puneţi detergent în dozator 1 .
3. Dacă programul de spălare are o fază
de prespălare, puneţi o cantitate redusă de detergent pe partea interioară
a uşii aparatului.
44 electrolux
4. Dacă folosiţi tablete de detergent, puneţi tableta în distribuitorul de detergent
1 .
5. Închideţi dozatorul de detergent.
Apăsaţi capacul până când se fixează
în poziţie.
Utilizaţi programe de spălare lungi dacă
utilizaţi tablete de detergent. Acestea
nu se pot dizolva în totalitate în cadrul
programelor de spălare scurte şi pot
afecta rezultatele spălării.
Folosirea agentului de clătire
Agentul de clătire face posibilă uscarea
vaselor fără dâre şi pete.
Dozatorul adaugă automat agent de
clătire în ultima fază a clătirii.
2. Umpleţi dozatorul pentru agent de clătire 3 cu agent de clătire. Semnul
"max." indică nivelul maxim.
3. Pentru a evita formarea excesivă de
spumă în timpul programului spălare
înlăturaţi agentul de clătire vărsat pe
alături cu o lavetă absorbantă.
4. Închideţi dozatorul pentru agent de
clătire. Apăsaţi capacul până când se
fixează în poziţie.
Reglaţi doza agentului de clătire
Setare din fabricaţie: poziţia 3.
Puteţi seta doza de agent de clătire între
poziţia 1 (doza minimă) şi poziţia 4 (doza
maximă).
Pentru a creşte sau reduce doza rotiţi selectorul pentru agent de clătire 4 .
Pentru a umple dozatorul cu agent de clătire efectuaţi următoarele operaţiuni.
1. Apăsaţi butonul de eliberare 6 pentru
a deschide capacul 5 al dozatorului
de detergent.
FUNCŢIA MULTITAB
Funcţia Multitab este pentru tabletele de
detergent combinate.
Aceste tablete conţin agenţi cu funcţii combinate de curăţare, clătire şi sare pentru
maşina de spălat vase. Unele tipuri de tablete pot conţine alţi agenţi.
Asiguraţi-vă că aceste tablete pot fi utilizate
pentru duritatea apei din zona în care vă
aflaţi (consultaţi instrucţiunile de pe ambalajul produselor).
Funcţia Multitab dezactivează automat fluxul de agent de clătire şi de sare.
Funcţia Multitab dezactivează indicatoarele
pentru sare şi agentul de clătire.
Durata programului se poate mări dacă folosiţi funcţia Multitab.
Activaţi sau dezactivaţi funcţia Multitab
înainte de începerea programului de
spălare. Nu puteţi activa sau dezactiva
funcţia când programul de spălare este
în curs de desfăşurare.
Pentru a activa funcţia Multitab
• Apăsaţi butonul Multitab şi indicatorul
Multitab se aprinde. Funcţia este activată.
– Când activaţi funcţia Multitab, aceasta
rămâne activă până când o dezactivaţi.
Pentru dezactivarea funcţiei Multitab şi
utilizarea separată a detergentului, a
sării şi a agentului de clătire
1. Apăsaţi butonul Multitab şi indicatorul
Multitab se stinge. Funcţia este dezactivată.
2. Umpleţi rezervorul pentru sare şi dozatorul pentru agentul de clătire.
3. Reglaţi setarea pentru duritatea apei la
nivelul cel mai mare.
4. Porniţi un program de spălare fără vase.
5. La încheierea programului de spălare,
reglaţi dedurizatorul de apă în funcţie de
duritatea apei din zona în care vă aflaţi.
6. Ajustaţi agentul de clătire.
ÎNCĂRCAREA TACÂMURILOR ŞI A VESELEI
Consultaţi prospectul "Exemple de moduri de încărcare cu RealLife.
Recomandări utile
• Nu introduceţi articole care pot absorbi
apa (bureţi, cârpe menajere) în aparat.
electrolux 45
• Îndepărtaţi alimentele rămase de pe articole.
• Înmuiaţi alimentele arse rămase pe articole.
• Puneţi obiectele concave (ceştile, paharele şi tigăile) cu gura în jos.
• Asiguraţi-vă că apa nu se adună în containere sau în vase.
• Asiguraţi-vă că tacâmurile şi vasele nu
aderă unul de altul.
• Asiguraţi-vă că paharele nu ating alte pahare.
• Puneţi obiectele mici în coşul pentru tacâmuri.
• Puneţi lingurile printre alte tacâmuri pentru a evita lipirea acestora.
• În momentul în care puneţi articolele în
coşuri, asiguraţi-vă că apa poate atinge
toate suprafeţele.
• Puneţi obiectele uşoare în coşul superior.
Asiguraţi-vă că obiectele nu se mişcă.
• Picăturile de apă se pot colecta pe articolele din plastic şi pe tigăile din teflon.
SELECTAREA ŞI PORNIREA UNUI PROGRAM DE SPĂLARE
Porniţi un program de spălare fără
pornirea cu întârziere
Puteţi seta un program de spălare indiferent dacă uşa aparatului este deschisă sau închisă.
Dacă uşa este deschisă, puteţi schimba setarea pentru că aparatul va începe să funcţioneze numai după ce închideţi uşa.
Dacă uşa este închisă, aparatul va începe să funcţioneze după 3 secunde
de la setarea programului de spălare.
1. Activaţi aparatul. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de setare.
2. Setaţi programul de spălare.
• Se aprinde indicatorul programului
corespunzător.
• Toate celelalte indicatoare de program se sting.
• Durata programului se aprinde intermitent pe afişaj.
3. Dacă este nevoie, setaţi funcţia pentru
economisirea energiei.
4. Închideţi uşa maşinii de spălat vase,
programul de spălare va începe automat.
• Indicatorul pentru durata programului
nu se va mai aprinde pe afişaj.
Iniţierea programului de spălare cu
pornirea cu întârziere
Puteţi seta pornirea cu întârziere a aparatului indiferent dacă uşa acestuia este
deschisă sau închisă.
Dacă uşa este deschisă, puteţi schimba setarea pentru că aparatul va înce-
pe să funcţioneze numai după ce închideţi uşa.
Dacă uşa este închisă, aparatul va începe să funcţioneze după 3 secunde
de la setarea pornirii cu întârziere.
1. Activaţi aparatul. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de setare.
2. Setaţi programul de spălare.
3. Apăsaţi în mod repetat tasta pentru pornirea întârziată până când afişajul indică
ora de pornire întârziată.
• Indicatorul pentru ora de pornire întârziată se aprinde intermitent pe afişaj.
4. Închideţi uşa maşinii de spălat vase,
programul va începe automat.
• Indicatorul pentru ora de pornire întârziată nu se va mai aprinde pe afişaj.
Când numărătoarea inversă este încheiată,
programul de spălare porneşte automat.
Deschiderea uşii aparatului opreşte
numărătoarea inversă. Când închideţi
uşa, numărătoarea inversă va continua
de la momentul întreruperii.
Anularea „pornirii cu întârziere”
Numărătoarea inversă nu funcţionează
1. Apăsaţi din nou butonul pentru pornirea
întârziată până când afişajul indică ora
de pornire a programului de spălare.
2. Închideţi uşa maşinii de spălat vase,
programul de spălare va începe automat.
Numărătoarea inversă este în funcţiune
1. Apăsaţi din nou butonul pentru pornirea
întârziată până când afişajul indică ora
de pornire a programului de spălare.
46 electrolux
• Durata programului se aprinde intermitent pe afişaj. După câteva secunde, indicatorul de durată nu se mai
aprinde intermitent, iar programul de
spălare începe automat.
Întreruperea unui program de spălare
• Deschideţi uşa aparatului.
– Programul de spălare se opreşte.
• Închideţi uşa aparatului.
– Programul de spălare continuă din
punctul în care a fost întrerupt.
Anularea programului de spălare
În cazul în care programul de spălare nu a
pornit, puteţi schimba selectarea.
Pentru a schimba selectarea în timpul
operării programului de spălare, este necesar să anulaţi programul.
• Ţineţi apăsat butonul de anulare până
când toate indicatoarele pentru program
se aprind şi afişajul indică două bare orizontale de stare.
Anterior pornirii unui nou program de
spălare verificaţi dacă există detergent
în dozatorul pentru detergent.
Terminarea programului de spălare
Când se termină programul de spălare, pe
afişaj va apărea un zero.
1. Opriţi aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
Pentru rezultate optime de uscare,
lăsaţi uşa întredeschisă câteva minute.
Îndepărtaţi articolele din coşuri
• Lăsaţi vasele să se răcească înainte de a
le scoate din maşină. Vasele fierbinţi se
pot deteriora uşor.
• Mai întâi, goliţi coşul inferior şi apoi pe cel
superior.
• Pe părţile laterale şi pe uşa aparatului
poate fi apă. Oţelul inoxidabil se răceşte
mult mai repede decât vasele.
PROGRAME DE SPĂLARE
Program
Tipul de
murdărie
Tip încărcătură
Descriere program
Funcţia
pentru
economisirea de
energie
Toate
Vase din porţelan, tacâmuri, oale şi tigăi
Prespălare
Spălare 45 °C sau 70 °C
Clătiri
Uscare
Da, cu efect
Nivel ridicat de
murdărie
Vase din porţelan, tacâmuri, oale şi tigăi
Prespălare
Spălare 70 °C
Clătiri
Uscare
Da, cu efect
Murdărie
proaspătă
Vase din porţelan şi
tacâmuri
Spălare 60 °C
Clătire
Da, fără
efect
Nivel mediu de
murdărie
Vase din porţelan şi
tacâmuri
Prespălare
Spălare 50 °C
Clătiri
Uscare
Da, cu efect
Nivel redus de
murdărie
Vase din porţelan şi
tacâmuri
Spălare 55 °C
Clătiri
Da, fără
efect
1)
2)
3)
electrolux 47
Program
Tipul de
murdărie
Tip încărcătură
Utilizaţi acest program pentru a clăti vasele rapid. Acest lucru previne aderarea
la vase a resturilor alimentare şi degajarea unor mirosuri neplăcute din aparat.
Nu utilizaţi detergent în cadrul acestui
program.
Descriere program
Clătire
Funcţia
pentru
economisirea de
energie
Da, fără
efect
1) Aparatul detectează tipul de murdărie şi cantitatea articolelor din coşuri. Acesta ajustează automat temperatura şi
cantitatea apei, consumul de energie şi durata programului.
2) Cu ajutorul acestui program, puteţi spăla o încărcătură cu murdărie proaspătă. Oferă rezultate de spălare bune
într-un timp scurt.
3) Acesta este programul standard pentru institutele de testare. Cu ajutorul acestui program, aveţi cea mai eficientă
utilizare a apei şi a consumului energetic pentru vasele din porţelan şi tacâmurile cu un grad mediu de murdărie.
Pentru informaţiile obţinute la test, consultaţi prospectul furnizat.
Valori de consum
Program1)
Energie (kWh)
Apă (litri)
0,7 - 1,3
8 - 14
1,0 - 1,1
9 - 10
0,8
7
0,7 - 0,8
8-9
0,8 - 0,9
8-9
0,01
3
1) Afişajul indică durata programului.
Presiunea şi temperatura apei, variaţiile
curentului electric şi cantitatea de vase
pot duce la valori diferite de consum.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Pentru demontarea şi curăţarea filtrelor
Filtrele murdare reduc rezultatele spălării.
Deşi filtrele necesită o întreţinere foarte redusă, recomandăm verificarea regulată şi,
dacă este necesar, curăţarea acestora.
1. Rotiţi filtrul (A) la stânga şi extrageţi-l din
filtrul (B).
B
A
48 electrolux
2. Filtrul (A) este compus din două părţi.
Pentru dezasamblarea filtrului trageţi
componentele acestuia una din alta.
C
8. Poziţionaţi filtrul (A) în filtrul (B). Rotiţi filtrul (A) la dreapta până când se fixează.
3. Curăţaţi bine componentele cu apă.
4. Puneţi la un loc cele două componente
ale filtrului (A) şi împingeţi-le una în alta.
Verificaţi dacă asamblarea acestora este
corectă.
5. Scoateţi filtrul (B).
6. Curăţaţi bine filtrul (B) cu apă.
7. Puneţi bine filtrul (B) în poziţia iniţială.
Asiguraţi-vă că se fixează corect sub
cele două ghidaje (C).
Pentru a curăţa braţele stropitoare
Nu demontaţi braţele stropitoare.
Dacă orificiile din braţele stropitoare se înfundă, înlăturaţi resturile de murdărie cu un
obiect ascuţit subţire.
Pentru a curăţa suprafeţele exterioare
Curăţaţi suprafeţele exterioare ale aparatului
şi panoul de comandă cu o cârpă moale
umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri.
Nu folosiţi produse abrazive, bureţi abrazivi
sau solvenţi (acetonă).
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Aparatul nu porneşte sau se opreşte în timpul funcţionării.
Mai întâi încercaţi să găsiţi o soluţie la problemă (consultaţi tabelul). Dacă acţiunea nu
dă rezultate, adresaţi-vă unui centru de service.
În cazul unor defecţiuni, afişajul indică
un cod de alarmă:
Defecţiune
Aparatul nu se alimentează cu
apă.
•
•
•
- Aparatul nu se umple cu apă
- Aparatul nu evacuează apa
- Dispozitivul anti-inundaţie este pornit.
Avertizare Dezactivaţi aparatul înainte
de a realiza verificările.
Cauză posibilă
Remediu posibil
Robinetul de apă este blocat
sau există depuneri de calcar
pe acesta.
Curăţaţi robinetul de apă.
Presiunea apei este prea redusă.
Contactaţi compania locală de
furnizare a apei.
Robinetul de apă este închis.
Deschideţi robinetul de apă.
Filtrul din furtunul de alimentare
cu apă este înfundat.
Curăţaţi filtrul.
Racordarea furtunului de alimentare cu apă nu este corectă.
Asiguraţi-vă că racordarea este
corectă.
electrolux 49
Defecţiune
Aparatul nu evacuează apa.
Cauză posibilă
Verificaţi dacă furtunul de alimentare cu apă prezintă deteriorări.
Scurgerea chiuvetei este blocată.
Curăţaţi scurgerea chiuvetei.
Racordarea furtunului de evacuare a apei nu este corectă.
Asiguraţi-vă că racordarea este
corectă.
Furtunul de evacuare a apei este deteriorat.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare a apei prezintă deteriorări.
Dispozitivul anti-inundaţie este
pornit.
Programul de spălare nu porneşte.
Remediu posibil
Furtunul de alimentare cu apă
este deteriorat.
Închideţi robinetul de apă şi
adresaţi-vă unui centru de service.
Uşa aparatului este deschisă.
Închideţi uşa aparatului.
Ştecărul nu este conectat la
priză.
Conectaţi ştecărul.
Siguranţa din tabloul de siguranţe este decuplată.
Înlocuiţi siguranţa.
Este setată pornirea cu întârziere.
• Anulaţi pornirea cu întârziere.
• Când numărătoarea inversă
se încheie, programul de
spălare porneşte automat.
După verificare, porniţi aparatul. Programul
continuă din punctul în care a fost întrerupt.
Dacă defecţiunea apare din nou, contactaţi
centrul de service.
Dacă afişajul prezintă alte coduri de alarmă,
adresaţi-vă centrului de service.
Informaţiile necesare pentru centrul de service se găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Notaţi aceste informaţii:
– Model
(MOD.) ....................................................
....
– Numărul produsului
(PNC) ...................................
– Număr serie
(S.N.)............................................
Rezultatele procesului de spălare şi uscare nu sunt satisfăcătoare
Problemă
Vesela nu este curată.
Cauză posibilă
Remediu posibil
Programul de spălare nu este
adecvat pentru tipul de
încărcătură şi pentru gradul de
murdărie.
Verificaţi dacă programul de
spălare este adecvat pentru tipul de încărcătură şi pentru
gradul de murdărie.
Nu aţi pus articolele corect în
coşuri, iar apa nu a atins toate
suprafeţele.
Puneţi articolele corect în coşuri.
Braţele stropitoare nu s-au putut roti liber. Poziţionarea incorectă a articolelor în coşuri.
Asiguraţi-vă că poziţionarea incorectă a articolelor nu cauzează blocarea brațelor stropitoare.
Filtrele sunt murdare sau incorect asamblate şi montate.
Asiguraţi-vă că filtrele sunt curate, asamblate şi montate corect.
50 electrolux
Problemă
Cauză posibilă
Remediu posibil
Cantitatea de detergent a fost
insuficientă sau nu a fost folosit
detergent.
Verificaţi dacă este folosit suficient detergent.
Rezervorul pentru sare este
gol.
Umpleţi rezervorul de sare cu
sare pentru maşina de spălat
vase.
Nivel incorect de ajustare a
agentului de dedurizare a apei.
Ajustaţi programul de dedurizare a apei la nivelul corect.
Capacul recipientului pentru
sare nu este închis corect.
Asiguraţi-vă că recipientul pentru sare este închis corect.
Pe vase şi pe pahare sunt vizibile dungi, pete albe sau o peliculă albăstruie.
Cantitatea agentului de clătire
este prea mare.
Reduceţi cantitatea agentului
de clătire.
Pete de picături de apă pe pahare şi pe vase.
Cantitatea agentului de clătire
este prea mică.
Măriţi cantitatea agentului de
clătire.
Cauza poate fi detergentul.
Utilizaţi o altă marcă de detergent.
Vasele sunt ude.
Programul de spălare nu a avut
o etapă de uscare sau a avut o
etapă scăzută de uscare.
Pentru rezultate optime de uscare, lăsaţi uşa întredeschisă
câteva minute.
Vasele sunt ude şi mate.
Dozatorul pentru agentul de
clătire este gol.
Umpleţi dozatorul cu agent de
clătire.
Funcţia Multitab este pornită
(această funcţie dezactivează
automat rezervorul de agent de
clătire).
Activaţi dozatorul pentru agentul de clătire.
Pe vase există depuneri de calcar.
Activarea dozatorului pentru agentul de
clătire
1. Activaţi aparatul. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de setare.
2. Ţineţi apăsate butoanele funcţionale (B)
şi (C) simultan până când indicatorii de
programe situate deasupra butoanelor
funcţionale (A), (B) şi (C) încep să se
aprindă intermitent. .
3. Eliberaţi butoanele funcţionale (B) şi (C).
4. Apăsaţi butonul funcţional (B).
• Indicatorii de program situaţi deasupra butoanelor funcţionale (A) şi (C) se
sting.
• Indicatorul de program situat deasupra butonului funcţional (B) continuă
să se aprindă intermitent.
• Afişajul indică setarea dozatorului
pentru agentul de clătire.
Dozatorul pentru
agentul de clătire este oprit.
Dozatorul pentru
agentul de clătire este pornit.
5. Pentru a schimba setarea apăsaţi butonul funcţional (B).
6. Pentru confirmare, dezactivaţi aparatul.
DATE TEHNICE
Dimensiuni
Lăţime
Înălţime
Lungime
446 mm
818 - 898 mm
575 mm
electrolux 51
Conexiunea electrică
Tensiune electrică
Puterea totală
Siguranţa fuzibilă
Frecvenţă
220-240 V
2100 W
10 A
50 Hz
Presiunea de alimentare cu apă
min.
max.
Alimentarea cu apă 1)
Apă rece sau caldă
Capacitate
Seturi
0,5 bari (0,05 MPa)
8 bari (0,8 MPa)
max. 60 °C
9
1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet de 3/4".
Dacă apa caldă provine din surse alternative de energie (de ex. panourile solare sau fotovoltaice şi energie eoliană),
utilizaţi o sursă de apă caldă pentru a
reduce consumul de energie.
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie
predat la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect
produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor
consecinţe negative pentru mediul
înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea
deriva din aruncarea necorespunzătoare a
acestui produs. Pentru mai multe informaţii
detaliate despre reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul
pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul
de la care l-aţi achiziţionat.
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru reciclarea ambalajelor acestea trebui puse în containerele corespunzătoare.
52 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Sodelujte pri naših razmišljanjih na spletni strani:
www.electrolux.com
VSEBINA
Varnostna navodila
Opis izdelka
Upravljalna plošča
Uporaba naprave
Nastavitev stopnje trdote vode
Uporaba soli za pomivalne stroje
Uporaba detergenta in tekočine za lesk
52
55
56
57
58
59
59
Funkcija Multitab
60
Zlaganje jedilnega pribora in posode
60
Izbira in zagon programa pomivanja
61
Programi pomivanja
62
Vzdrževanje in čiščenje
63
Kaj storite v primeru…
64
Tehnični podatki
66
Skrb za varstvo okolja
66
Pridržujemo si pravico do sprememb
VARNOSTNA NAVODILA
Pred namestitvijo in uporabo natančno preberite ta priročnik:
• Zaradi vaše varnosti in varnosti vaše lastnine.
• Za pomoč okolju.
• Zaradi pravilnega delovanja naprave.
Ta navodila vedno hranite skupaj z aparatom, tudi če se odselite ali jo predate drugemu.
Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, nastale zaradi napačne namestitve in uporabe.
Varnost otrok in ranljivih oseb
• Naprave ne smejo uporabljati osebe,
vključno z otroki, z zmanjšanimi telesnimi
in duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja. Oseba, ki je
odgovorna za njihovo varnost, mora zagotoviti nadzor ali jih natančno seznaniti z
uporabo naprave.
• Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite, da bi se igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega
otrok. Obstaja nevarnost zadušitve ali poškodb.
• Vsa pomivalna sredstva hranite na varnem mestu. Ne dovolite, da bi se jih otroci dotikali.
• Ko so vrata naprave odprta, poskrbite,
da bodo otroci in hišni ljubljenčki dovolj
oddaljeni od naprave.
Splošna varnostna navodila
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Obstaja nevarnost telesnih poškodb in
poškodb naprave.
• Upoštevajte varnostna navodila proizvajalca detergenta, da preprečite opekline
oči, ust in grla.
• Ne pijte vode iz naprave. V njej lahko ostanejo ostanki detergenta.
• Vrat naprave ne puščajte odprtih brez nadzora. S tem preprečite poškodbe in padec na odprta vrata.
• Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.
Uporaba
• Naprava je namenjena le uporabi v gospodinjstvu. Naprave ne uporabljajte za
druge namene, da preprečite poškodbe
oseb in lastnine.
• Napravo uporabljajte samo za pomivanje
posode, ki je primerna za strojno pomivanje.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki. Obstaja
nevarnost eksplozije ali požara.
• Nože in ostale predmete z ostrimi konicami vstavite v košarico za jedilni pribor tako, da bodo konice obrnjene navzdol. V
vodoravnem položaju jih lahko vstavite
tudi v zgornjo košaro ali košarico za nože. (Košarice za nože nimajo vsi modeli).
• Uporabljajte samo določene izdelke za
pomivalne stroje (detergent, sol, sredstvo
za izpiranje).
electrolux 53
• Sol, ki ni primerna za pomivalne stroje,
lahko povzroči poškodbe sistema za
mehčanje vode.
• Pred vklopom programa pomivanja napravo napolnite s soljo. Ostanki soli v napravi lahko povzročijo korozijo ali naredijo
luknjo v dnu naprave.
• V predal sredstva za izpiranje nikoli ne
vstavljajte drugih sredstev (sredstva za
čiščenje pomivalnega stroja, tekočega
detergenta). To lahko poškoduje napravo.
• Pred vklopom programa pomivanja se
prepričajte, da se obe brizgalni ročici lahko neovirano vrtita.
• Če med pomivanjem odprete vrata, se
lahko iz stroja sprosti vroča para. Obstaja
nevarnost opeklin.
• Ne odstranite posode iz naprave, dokler
se program pomivanja ne zaključi.
Vzdrževanje in čiščenje
• Pred čiščenjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
• Ne uporabljajte vnetljivih izdelkov ali izdelkov, ki lahko povzročijo korozijo.
• Naprave ne uporabljajte brez vstavljenih
filtrov. Preverite, ali so filtri pravilno nameščeni. Nepravilna namestitev povzroči nezadovoljive rezultate pomivanja in poškoduje napravo.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca ali pare. Obstaja nevarnost
smrti zaradi električnega udara in škode
na napravi.
Namestitev
• Prepričajte se, da naprava ni poškodovana. Ne nameščajte ali priključujte poškodovane naprave, obrnite se na dobavitelja.
• Odstranite vso embalažo, preden namestite in uporabite napravo.
• Priključitev na električno omrežje in vodovodno napeljavo ter namestitev naprave
lahko opravi samo usposobljena oseba.
Na ta način preprečite nevarnost poškodb na konstrukciji ali telesne poškodbe.
• Med nameščanjem mora biti vtič izključen
iz omrežne vtičnice.
• Ne vrtajte lukenj v stranice naprave, da
ne poškodujete hidravličnih ali električnih
sestavnih delov.
• Pomembno!Upoštevajte navodila na
predlogi, dobavljeni z napravo:
– Za namestitev naprave.
– Za namestitev lesenega dela vrat pomivalnega stroja.
– Za priključitev na napeljavo za dovod in
odvod vode.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
Zaščita pred zmrzaljo
• Stroja ne nameščajte na mesto, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C.
• Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
zaradi zamrzovanja.
Vodovodna napeljava
• Za priključitev naprave na vodovodno
omrežje uporabite nove cevi. Ne uporabljajte rabljenih cevi.
• Naprave ne priključite na nove vodovodne priključke ali priključke, ki že dolgo niso bili v uporabi. Vodo pustite teči nekaj
minut, nato priključite dovodno cev.
• Pri nameščanju naprave pazite, da ne
boste stisnili vodovodnih cevi ali jih kako
drugače poškodovali.
• Preverite, ali vodovodni priključki in spoji
tesnijo, da ne pride do iztekanja vode.
• Pred prvo uporabo naprave se prepričajte, da cevi ne puščajo.
• Cev za dovod vode ima varnostni ventil in
dvojno oblogo z notranjim priključnim vodom. V cevi za dovod vode ni tlaka, dokler ne začne teči voda. Če pride do puščanja cevi za dovod vode, varnostni
ventil prekine pretok vode.
– Pri priključitvi cevi za dovod vode bodite previdni:
– Cevi za dovod vode ali varnostnega
ventila ne potapljajte v vodo.
– V primeru poškodbe cevi za dovod
vode ali varnostnega ventila takoj iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
– Za zamenjavo cevi za dovod vode z
varnostnim ventilom se obrnite na
servisni center.
Opozorilo! Nevarna napetost.
54 electrolux
Iztaknite električni vtič iz vtičnice, preden zamenjate notranjo lučko.
Servisni center
• Popravila ali katerakoli druga dela na napravi lahko izvaja le usposobljena oseba.
Obrnite se na servisni center.
• Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele.
Priključitev na električno napetost
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na ploščici za tehnične navedbe skladni z električno napeljavo.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
vtičnico, odporno proti udarcem.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov. Obstaja nevarnost požara.
• Ne zamenjujte električnega priključnega
kabla. Obrnite se na servisni center.
• Pazite, da ne stisnete vtiča in kabla za
napravo ali ju kako drugače poškodujete.
• Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite
za vtič.
Notranja lučka
Pomivalni stroj ima notranjo lučko, ki se
prižge in ugasne ob odpiranju in zapiranju
vrat.
Opozorilo! Vidno LED-sevanje, ne
glejte neposredno v žarek.
Svetleča dioda v lučki je RAZREDA 2 in je v
skladu z IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 +
A2:2001.
Valovna dolžina sevanja: 450 nm
Največja moč sevanja: 548 μW
Za menjavo notranje lučke pokličite pooblaščenega serviserja.
Za odstranitev naprave.
• Za preprečitev nevarnosti telesnih ali drugih poškodb:
– Izključite vtič iz omrežne vtičnice.
– Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
– Odstranite zapah. S tem preprečite, da
bi se otroci ali živali zaprli v napravo.
Obstaja nevarnost zadušitve.
– Napravo odpeljite v krajevni center za
zbiranje odpadkov.
Opozorilo! Pomivalna sredstva za
pomivalni stroj so nevarna in lahko
povzročijo korozijo!
• Če pride do nesreče z detergenti, takoj pokličite zdravniško pomoč.
• Če pride detergent v usta, takoj pokličite zdravniško pomoč.
• Če pride detergent v oči, takoj pokličite zdravniško pomoč in oči sperite
z vodo.
• Pomivalna sredstva za pomivalni
stroj hranite na varnem mestu in izven dosega otrok.
• Vrat naprave ne puščajte odprtih, ko
je pomivalno sredstvo v predalu za
pomivalno sredstvo.
• Predal za pomivalno sredstvo napolnite le pred vklopom programa pomivanja.
electrolux 55
OPIS IZDELKA
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Zgornja košara
Preklopnik za nastavitev trdote vode
Posoda za sol
Predal za pomivalno sredstvo
Predal sredstva za izpiranje
6
7
8
9
Ploščica za tehnične navedbe
Filtri
Spodnja brizgalna ročica
Zgornja brizgalna ročica
56 electrolux
UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
2
7
6
8
A
B
4
5
3
9
C
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tipka za vklop/izklop
Prikazovalnik
Tipka za zamik vklopa
Tipka za varčevanje z energijo
Tipka funkcije Multitab
Tipki za izbiro programov
Tipka za preklic
Programski indikatorji
Indikatorji
Funkcijske tipke
Indikatorji
Indikator za sol. Zasveti, ko je treba napolniti posodo za sol. 1)
Po polnjenju posode za sol lahko indikator za sol sveti še nekaj ur. To nima
neugodnega vpliva na delovanje naprave.
Indikator sredstva za izpiranje. Zasveti, ko je treba napolniti predal sredstva
za izpiranje.1)
Indikator funkcije Multitab. Zasveti, ko vklopite funkcijo.
Indikator varčevanja z energijo. Zasveti, ko vklopite funkcijo "Energy save".
1) Ko sta posodi za sol in/ali sredstvo za izpiranje prazni, ustrezni kontrolni lučki med delovanjem programa pomivanja
ne svetita.
electrolux 57
Tipka za vklop/izklop
S pritiskom te tipke vklopite ali izklopite napravo.
Deset minut po koncu programa pomivanja
funkcija Auto Off samodejno izklopi napravo. Na ta način zmanjšate porabo energije.
Prikazovalnik
Na prikazovalniku se prikaže naslednje:
• Elektronska nastavitev stopnje sistema za
mehčanje vode.
• Vklop in izklop doziranja sredstva za izpiranje (samo z vklopljeno funkcijo Multitab).
• Čas trajanja programa pomivanja.
• Preostali čas do konca programa pomivanja.
• Konec programa pomivanja (na prikazovalniku se prikaže ničla).
• Čas zamika vklopa.
• Opozorilne kode.
Tipka za zamik vklopa
To tipko pritiskajte, da zamaknete vklop
programa pomivanja za eno do 24 ur.
Tipka za varčevanje z energijo
Ta funkcija zniža temperaturo v fazi sušenja.
Poraba energije se zmanjša za 25 %.
Posoda je ob zaključku programa lahko
mokra, ko odprete vrata naprave. Priporočamo, da pustite vrata priprta, da se posoda posuši.
To tipko pritisnite za vklop funkcije. Zasveti
ustrezen indikator.
Tipka funkcije Multitab
S pritiskom na to tipko vklopite ali izklopite
funkcijo Multitab. Oglejte si poglavje »Funkcija Multitab«.
Tipki za izbiro programov
Pritiskajte eno izmed teh tipk, dokler ne zasveti indikator programa pomivanja. Oglejte
si poglavje »Programi pomivanja«.
Tipka za preklic
To tipko pritisnite za preklic trenutnega programa pomivanja. Glejte »Izbira in zagon
programa pomivanja«.
Funkcijske tipke
S temi tipkami lahko:
• Elektronsko nastavite stopnjo sistema za
mehčanje vode. Oglejte si poglavje »Nastavitev sistema za mehčanje vode«.
• Vklopite in izklopite doziranje sredstva za
izpiranje (samo z vklopljeno funkcijo Multitab). Glejte poglavje »Kaj storite v primeru ...«.
Nastavitveni način
Naprava mora biti v nastavitvenem
načinu za:
• Nastavitev in vklop programa pomivanja.
• Nastavitev in vklop zamika vklopa.
• Elektronsko nastavitev stopnje sistema za
mehčanje vode.
• Izklop ali vklop doziranja sredstva za izpiranje (samo z vklopljeno funkcijo Multitab).
Vklopite napravo. Naprava je v
nastavitvenem načinu:
• Ko zasvetijo vsi programski indikatorji.
• Ko sta na prikazovalniku prikazani dve
vodoravni vrstici stanja.
Vklopite napravo. Naprava ni v
nastavitvenem načinu:
– Ko sveti samo en programski indikator.
– Ko je na prikazovalniku prikazan čas programa pomivanja ali zamik vklopa.
– Če želite nazaj v nastavitveni način,
najprej prekličite program ali zamik
vklopa. Glejte »Izbira in zagon programa pomivanja«.
UPORABA NAPRAVE
1. Nastavljena stopnja sistema za mehčanje vode mora ustrezati trdoti vode v vašem kraju. V nasprotnem primeru nastavite sistem za mehčanje vode.
2. Posodo za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.
3. S sredstvom za izpiranje napolnite predal sredstva za izpiranje.
4. Jedilni pribor in posodo zložite v napravo.
5. Nastavite program pomivanja, ki ustreza
vstavljeni posodi in stopnji umazanosti.
58 electrolux
funkcijo Multitab (glejte »Funkcija Multitab«).
6. Predal za pomivalno sredstvo napolnite
s pravo količino pomivalnega sredstva.
7. Zaženite program pomivanja.
Če uporabljate kombinirane tablete (»3
v 1«, »4 v 1«, »5 v 1« itd.), uporabite
NASTAVITEV STOPNJE TRDOTE VODE
Sistem za mehčanje vode odstrani iz vode
minerale in soli. Ti minerali in soli lahko povzročijo poškodbo naprave.
Nastavite stopnjo sistema za mehčanje vode, če ta ni v skladu s trdoto vode v vašem
kraju.
Za informacije o trdoti vode v vašem kraju
se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.
Nastavitev trdote vode
Trdota vode
V nemških stopinjah (°dH)
V francoskih
stopinjah (°TH)
mmol/l
V Clarkovih/
angleških
stopinjah
ročna
elektronska
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
1)
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
6
1 2)
1) Tovarniška nastavitev.
2) Na tej stopnji ne uporabljajte soli.
Sistem za mehčanje vode je treba nastaviti ročno in elektronsko.
Ročna nastavitev
Preklopnik za nastavitev trdote vode zavrtite
v položaj 1 ali 2 (glejte razpredelnico).
Elektronska nastavitev
1. Vklopite napravo. Naprava mora biti v
nastavitvenem načinu.
2. Hkrati pritisnite in držite funkcijski tipki
(B) in (C), dokler ne začnejo utripati kontrolne lučke programov nad funkcijskimi
tipkami (A), (B) in (C).
3. Spustite funkcijski tipki (B) in (C).
4. Pritisnite funkcijsko tipko (A).
• Kontrolni lučki programov nad funkcijskima tipkama (B) in (C) ugasneta.
• Kontrolna lučka programa nad funkcijsko tipko (A) še naprej utripa.
• Prikazovalnik prikazuje nastavitev sistema za mehčanje vode (primer:
= stopnja 5).
5. Za spremembo nastavitve pritiskajte
funkcijsko tipko (A).
electrolux 59
6. Za potrditev izklopite napravo.
Če je sistem za mehčanje vode elektronsko nastavljen na stopnjo 1, indikator za sol ne zasveti.
UPORABA SOLI ZA POMIVALNE STROJE
Polnjenje posode za sol:
1. Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da odprete posodo za sol.
2. Posodo za sol napolnite z enim litrom
vode (le ob prvem polnjenju).
3. Pri polnjenju posode za sol si pomagajte z lijakom.
4. Odstranite sol okoli odprtine posode za
sol.
5. Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca,
da zaprete posodo za sol.
Pravilno je, da pri polnjenju posode za
sol iz nje priteče voda.
UPORABA DETERGENTA IN TEKOČINE ZA LESK
1
3
2
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
2. S pomivalnim sredstvom napolnite
predal 1 .
3. Če program pomivanja vključuje fazo
predpranja, na notranji del vrat naprave
stresite majhno količino pomivalnega
sredstva.
4. Če uporabljate tablete, vstavite tableto
v predal za pomivalno sredstvo 1 .
5. Zaprite predal za pomivalno sredstvo.
Pritisnite pokrov, da se zaskoči.
4
6
5
Uporaba pomivalnega sredstva
Zaradi varovanja okolja uporabljajte le
predpisano količino pomivalnega sredstva.
Upoštevajte priporočila proizvajalca detergenta na embalaži.
Polnjenje predala za detergent:
1. S pritiskom gumba za sprostitev 2 odprite pokrov 7 predala za pomivalno
sredstvo.
Kadar pomivate s tableto, uporabite
dolg program pomivanja. Tableta se pri
kratkem programu pomivanja ne more
v celoti raztopiti in lahko poslabša kakovost pomivanja.
Uporaba sredstva za izpiranje
Sredstvo za izpiranje omogoča, da se
posoda posuši brez lis in madežev.
Predal sredstva za izpiranje samodejno
dodaja sredstvo za izpiranje med zadnjim izpiranjem.
Postopek za polnjenje predala sredstva za
izpiranje:
60 electrolux
1. S pritiskom gumba za sprostitev 6 odprite pokrov 5 predala sredstva za izpiranje.
2. Napolnite predal sredstva za izpiranje
3 s sredstvom za izpiranje. Oznaka
»max« prikazuje najvišjo raven.
3. Razlito sredstvo za izpiranje obrišite z
vpojno krpo, da preprečite pretirano
penjenje med programom pomivanja.
4. Zaprite predal sredstva za izpiranje. Pritisnite pokrov, da se zaskoči.
Nastavitev odmerka sredstva za
izpiranje
Tovarniška nastavitev: položaj 3.
Odmerek sredstva za izpiranje lahko nastavite med položajem 1 (najnižji odmerek) in
položajem 4 (najvišji odmerek).
Z obračanjem izbirnika sredstva za izpiranje
4 zvišate ali znižate odmerek.
FUNKCIJA MULTITAB
Funkcija Multitab omogoča uporabo kombiniranih tablet.
Te tablete vsebujejo sredstva, kot so pomivalno sredstvo, sredstvo za izpiranje in sol
za pomivalne stroje. Nekatere vrste tablet
lahko vsebujejo tudi druga sredstva.
Prepričajte se, da so tablete primerne za trdoto vode v vašem vodovodu (oglejte si navodila na embalaži izdelkov).
Funkcija Multitab zaustavi dotok sredstva
za izpiranje in soli.
Funkcija Multitab izklopi indikatorja za sol in
sredstvo za izpiranje.
Pri uporabi funkcije Multitab se čas programa lahko podaljša.
Funkcijo Multitab vklopite oz. izklopite
pred zagonom programa pomivanja.
Funkcije Multitab med delovanjem programa pomivanja ni mogoče vklopiti oz.
izklopiti.
– Ko vklopite funkcijo Multitab, ostane leta vklopljena, dokler je ne izklopite.
Za izklop funkcije Multitab in ločeno
uporabo pomivalnega sredstva, soli in
sredstva za izpiranje
1. Pritisnite tipko Multitab, indikator funkcije Multitab ugasne. Funkcija je izklopljena.
2. Napolnite posodo za sol in predal sredstva za izpiranje.
3. Trdoto vode nastavite na najvišjo vrednost.
4. Zaženite program pomivanja s praznim
strojem.
5. Ko se program pomivanja zaključi, sistem za mehčanje vode prilagodite trdoti vode v vašem kraju.
6. Prilagodite količino sredstva za izpiranje
Za vklop funkcije Multitab
• Pritisnite tipko Multitab, zasveti indikator
funkcije Multitab. Funkcija je vklopljena.
ZLAGANJE JEDILNEGA PRIBORA IN POSODE
Oglejte si list »Primeri vstavljanja v pomivalni stroj RealLife«.
Namigi in nasveti
• V napravo ne dajajte predmetov, ki lahko
vpijejo vodo (gobe, gospodinjske krpe).
• S posode odstranite ostanke hrane.
• Zažgane ostanke hrane na posodi pred
pomivanjem namočite v vodi.
• Votle predmete (npr. skodelice, kozarce
in ponve) postavite z odprtino navzdol.
• Poskrbite, da se voda ne bo nabirala v
posodah ali skledah.
• Poskrbite, da se jedilni pribor in posoda
ne bodo dotikali.
• Kozarci se ne smejo medsebojno dotikati.
• Manjše predmete vstavite v košarico za
jedilni pribor.
• Žlice pomešajte med drug pribor, tako da
se ne bodo sprijele med seboj.
• Ko dajete pribor v košarico, se prepričajte, da voda lahko pride do vseh površin.
• Lahke predmete zložite v zgornjo košaro.
Poskrbite, da se predmeti ne bodo premikali.
electrolux 61
• Na plastičnih predmetih in ponvah s prevleko proti sprijemanju se lahko naberejo
vodne kapljice.
IZBIRA IN ZAGON PROGRAMA POMIVANJA
Zagon programa pomivanja brez
zamika vklopa
Program pomivanja lahko nastavite ob
odprtih ali zaprtih vratih naprave.
Če so vrata odprta, lahko nastavitev
spremenite, ker začne naprava delovati
šele, ko vrata zaprete.
Če so vrata zaprta, začne naprava delovati tri sekunde po nastavitvi programa pomivanja.
1. Vklopite napravo. Naprava mora biti v
nastavitvenem načinu.
2. Izberite program pomivanja.
• Zasveti indikator ustreznega programa.
• Vse druge kontrolne lučke programov
ugasnejo.
• Na prikazovalniku utripa čas trajanja
programa.
3. Po potrebi nastavite funkcijo varčevanja
z energijo.
4. Zaprite vrata naprave, program pomivanja se samodejno zažene.
• Čas trajanja programa na prikazovalniku ne utripa več.
Zagon programa pomivanja z zamikom
vklopa
Zamik vklopa lahko nastavite ob odprtih ali zaprtih vratih naprave.
Če so vrata odprta, lahko nastavitev
spremenite, ker začne naprava delovati
šele, ko vrata zaprete.
Če so vrata zaprta, začne naprava delovati tri sekunde po nastavitvi zamika
vklopa.
1. Vklopite napravo. Naprava mora biti v
nastavitvenem načinu.
2. Izberite program pomivanja.
3. Pritiskajte tipko za zamik vklopa, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže čas zamika vklopa.
• Na prikazovalniku utripa čas zamika
vklopa.
4. Zaprite vrata naprave, odštevanje se začne samodejno.
• Čas zamika vklopa na prikazovalniku
ne utripa več.
Po koncu odštevanja se program pomivanja zažene samodejno.
Odpiranje vrat naprave prekine odštevanje časa. Ko vrata zaprete, se odštevanje nadaljuje od trenutka prekinitve.
Preklic zamika vklopa
Odštevanje ne deluje
1. Pritiskajte tipko za zamik vklopa, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže čas programa pomivanja.
2. Zaprite vrata naprave, program pomivanja se samodejno zažene.
Odštevanje deluje
1. Pritiskajte tipko za zamik vklopa, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže čas programa pomivanja.
• Na prikazovalniku utripa čas trajanja
programa. Po nekaj sekundah čas
preneha utripati in program pomivanja
se samodejno zažene.
Prekinitev programa pomivanja
• Odprite vrata naprave.
– Program pomivanja se zaustavi.
• Zaprite vrata naprave.
– Program pomivanja se nadaljuje od trenutka prekinitve.
Preklic programa pomivanja
Če se program pomivanja ni zagnal, lahko
spremenite izbor.
Če želite spremeniti izbor med delovanjem
programa pomivanja, morate program preklicati.
• Pritisnite in držite tipko za preklic, dokler
ne zasvetijo vse kontrolne lučke programov in se na zaslonu ne prikažeta dve
vodoravni vrstici stanja.
62 electrolux
Pred začetkom novega programa pomivanja se prepričajte, da je pomivalno
sredstvo v predalu za pomivalno sredstvo.
Konec programa pomivanja
Ko se program pomivanja zaključi, se na
prikazovalniku prikaže ničla.
1. Izklopite napravo.
2. Odprite vrata naprave.
Odstranjevanje predmetov iz košar
• Posodo pred jemanjem iz pomivalnega
stroja pustite, da se ohladi. Vroča posoda
se hitro poškoduje.
• Najprej izpraznite spodnjo in potem zgornjo košaro.
• Na straneh in vratih naprave se lahko nahaja voda. Deli iz nerjavnega jekla se ohladijo hitreje kot posoda.
Za boljše rezultate sušenja pustite vrata
naprave priprta nekaj minut.
PROGRAMI POMIVANJA
Program
Vrsta umazanosti
3)
Opis programa
Funkcija
varčevanja
z energijo
Vse
Porcelan, jedilni pribor, lonci in ponve
Predpomivanje
Pomivanje pri 45 °C ali
70 °C
Izpiranja
Sušenje
Da, z učinkom
Zelo umazano
Porcelan, jedilni pribor, lonci in ponve
Predpomivanje
Pomivanje pri 70 °C
Izpiranja
Sušenje
Da, z učinkom
Sveža umazanija
Porcelan in jedilni pribor
Pomivanje pri 60 °C
Izpiranje
Da, brez
učinka
Običajno umazano
Porcelan in jedilni pribor
Predpomivanje
Pomivanje pri 50 °C
Izpiranja
Sušenje
Da, z učinkom
Malo umazano
Porcelan in jedilni pribor
Pomivanje pri 55 °C
Izpiranja
Da, brez
učinka
Izpiranje
Da, brez
učinka
1)
2)
Vrsta posode
Ta program uporabite za hitro izpiranje
posode. Na ta način preprečite lepljenje
ostankov hrane na posodo in širjenje
neprijetnih vonjav iz naprave.
Pri tem programu ne uporabljajte pomivalnega sredstva.
1) Naprava zazna vrsto umazanosti in količino posode v košarah. Samodejno prilagodi temperaturo in količino vode,
porabo energije in čas trajanja programa.
2) S tem programom lahko pomijete sveže umazano posodo. V kratkem času zagotavlja dobre rezultate pomivanja.
3) To je standardni program za preizkuševalne inštitute. Ta program vam omogoča najvarčnejšo porabo vode in
energije za običajno umazan porcelan in jedilni pribor. Za informacije o preizkušanju si oglejte priložen list.
Vrednosti porabe
Program1)
Poraba energije (kWh)
Voda (litri)
0,7 - 1,3
8 - 14
1,0 - 1,1
9 - 10
electrolux 63
Program1)
Poraba energije (kWh)
Voda (litri)
0,8
7
0,7 - 0,8
8-9
0,8 - 0,9
8-9
0,01
3
1) Na prikazovalniku se prikaže čas trajanja programa.
Vrednosti porabe so odvisne od tlaka in
temperature vode, nihanja v električnem napajanju in količine posode.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Odstranjevanje in čiščenje filtrov
Umazani filtri poslabšajo kakovost pomivanja.
Čeprav vzdrževanje teh filtrov ni zahtevno,
jih občasno preverite in po potrebi očistite.
1. Filter (A) obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite iz filtra (B).
B
A
2. Filter (A) ima dva dela. Če želite filter razstaviti, ju ločite.
3. Dela temeljito sperite pod vodo.
4. Dela filtra (A) sestavite in pritisnite. Poskrbite, da bosta pravilno sestavljena.
5. Odstranite filter (B).
6. Filter (B) temeljito sperite pod vodo.
7. Filter (B) namestite v prvotni položaj. Poskrbite, da bo pravilno vstavljen pod vodili (C).
64 electrolux
C
8. Vstavite filter (A) na njegovo mesto v filter (B). Obračajte filter (A) v smeri urnega
kazalca, dokler se ne zaskoči.
Čiščenje brizgalnih ročic
Ne odstranite brizgalnih ročic.
Če se luknjice v brizgalnih ročicah zamašijo,
odstranite ostanke umazanije s tankim ostrim predmetom.
Čiščenje zunanjih površin
Zunanje površine pomivalnega stroja in
upravljalno ploščo očistite z vlažno mehko
krpo.
Uporabljajte samo nevtralne detergente.
Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil,
grobih gobic ali topil (npr. acetona).
KAJ STORITE V PRIMERU…
Naprava se ne zažene ali se ustavi med delovanjem.
Najprej poskusite najti rešitev težave (glejte
razpredelnico). Če je ne najdete, se obrnite
na servisni center.
Pri nekaterih motnjah v delovanju se na
prikazovalniku izpiše opozorilna koda:
Nepravilno delovanje
Naprava se ne napolni z vodo.
Voda ne odteče iz naprave.
•
•
•
- Naprava se ne napolni z vodo.
- Voda ne odteče iz naprave.
- Vklopljen je zaščitni sistem za zaporo vode.
Opozorilo! Pred preverjanji izklopite
napravo.
Možen vzrok
Očistite pipo.
Tlak vode je prenizek.
Obrnite se na krajevno vodovodno podjetje.
Pipa je zaprta.
Odprite pipo.
Filter v cevi za dovod vode je
zamašen.
Očistite filter.
Cev za dovod vode ni pravilno
priključena.
Zagotovite pravilno priključitev.
Cev za dovod vode je poškodovana.
Poskrbite, da na cevi za dovod
vode ne bo poškodb.
Sifon je zamašen.
Očistite sifon.
Cev za odvod vode ni pravilno
priključena.
Zagotovite pravilno priključitev.
Cev za odvod vode je poškodovana.
Poskrbite, da na cevi za odvod
vode ne bo poškodb.
Vklopljen je zaščitni sistem za
zaporo vode.
Program pomivanja se ne zažene.
Možna rešitev
Pipa je zamašena ali obložena
z vodnim kamnom.
Zaprite pipo in se obrnite na
servisni center.
Vrata naprave so odprta.
Zaprite vrata naprave.
Vtič ni vtaknjen v vtičnico.
Vtaknite vtič v vtičnico.
Varovalka v omarici za varovalke je poškodovana.
Zamenjajte varovalko.
electrolux 65
Nepravilno delovanje
Možen vzrok
Nastavljen je zamik vklopa.
Po opravljenem pregledu vklopite napravo.
Program se nadaljuje od trenutka prekinitve.
Če se napaka v delovanju ponovi, se obrnite na servisni center.
Če se na prikazovalniku prikažejo druge
opozorilne kode, se obrnite na servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Možna rešitev
• Prekličite zamik vklopa.
• Po koncu odštevanja se program pomivanja zažene samodejno.
Zabeležite naslednje podatke:
– Ime modela
(MOD.) ....................................................
....
– Številka izdelka
(PNC) ..........................................
– Serijska številka
(S.Š.) ..............................................
Rezultati pomivanja in sušenja niso zadovoljivi.
Težava
Možen vzrok
Možna rešitev
Program pomivanja ni bil primeren za vstavljeno posodo in
stopnjo umazanosti.
Poskrbite, da bo program pomivanja primeren za vstavljeno
posodo in stopnjo umazanosti.
Predmetov niste pravilno zložili
v košari, zato voda ni prišla do
vseh površin.
Predmete pravilno zložite v košari.
Brizgalni ročici se ne moreta
neovirano vrteti. Napačno zloženi predmeti v košarah.
Poskrbite, da napačno zloženi
predmeti ne bodo ovirali vrtenja
brizgalnih ročic.
Filtri so umazani ali niso pravilno sestavljeni in nameščeni.
Poskrbite, da bodo filtri čisti ter
pravilno sestavljeni in nameščeni.
Pomivalnega sredstva je bilo
premalo ali ga sploh ni bilo.
Poskrbite za zadostno količino
pomivalnega sredstva.
Posoda za sol je prazna.
Posodo za sol napolnite s soljo
za pomivalne stroje.
Napačna nastavitev stopnje sistema za mehčanje vode.
Sistem za mehčanje vode nastavite na pravo stopnjo.
Pokrov posode za sol ni pravilno zaprt.
Poskrbite, da bo pokrov posode za sol pravilno zaprt.
Na kozarcih in posodi se vidijo
lise, beli madeži ali modrikasta
prevleka.
Prevelika količina sredstva za
izpiranje.
Zmanjšajte količino sredstva za
izpiranje.
Na kozarcih in posodi so posušene kapljice.
Premajhna količina sredstva za
izpiranje.
Povečajte količino sredstva za
izpiranje.
Vzrok je lahko v pomivalnem
sredstvu.
Uporabite drugo znamko pomivalnega sredstva.
Posoda je mokra.
Program pomivanja je bil nastavljen brez faze sušenja ali s
skrajšano fazo sušenja.
Za boljše rezultate sušenja pustite vrata naprave nekaj minut
priprta.
Posoda je mokra in brez sijaja.
Predal sredstva za izpiranje je
prazen.
S sredstvom za izpiranje napolnite predal sredstva za izpiranje.
Posoda ni čista.
Na posodi so delci vodnega
kamna.
66 electrolux
Težava
Možen vzrok
Možna rešitev
Funkcija Multitab je vklopljena
(ta funkcija samodejno izklopi
doziranje sredstva za izpiranje).
Vklop doziranja sredstva za izpiranje
1. Vklopite napravo. Naprava mora biti v
nastavitvenem načinu.
2. Hkrati pritisnite in držite funkcijski tipki
(B) in (C), dokler ne začnejo utripati kontrolne lučke programov nad funkcijskimi
tipkami (A), (B) in (C). .
3. Spustite funkcijski tipki (B) in (C).
4. Pritisnite funkcijsko tipko (B).
• Kontrolni lučki programov nad funkcijskima tipkama (A) in (C) ugasneta.
• Kontrolna lučka programa nad funkcijsko tipko (B) še naprej utripa.
Vklopite doziranje sredstva za
izpiranje.
• Na prikazovalniku je prikazana nastavitev doziranja sredstva za izpiranje.
Doziranje sredstva za
izpiranje je izklopljeno.
Doziranje sredstva za
izpiranje je vklopljeno.
5. Za spremembo nastavitve pritisnite
funkcijsko tipko (B).
6. Za potrditev izklopite napravo.
TEHNIČNI PODATKI
Mere
Širina
Višina
Globina
446 mm
818 - 898 mm
575 mm
Priključitev na električno omrežje
Napetost
Skupna moč
Varovalka
Frekvenca
Tlak vode
min.
maks.
Dovod vode 1)
Hladna ali vroča voda
Zmogljivost
Pogrinjkov
220-240 V
2100 W
10 A
50 Hz
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barov (0,8 MPa)
Maks. 60 °C
9
1) Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4-colsko spojko.
Če se vroča voda ogreva s pomočjo
nadomestnih virov energije (npr. sončnih, fotonapetostnih plošč in vetrne
elektrarne), uporabite priključitev na vročo vodo, da zmanjšate porabo energije.
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži
označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati
kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto
za predelavo električne in elektronske
opreme. S pravilnim načinom
odstranjevanja izdelka boste pomagali
prepreViti morebitne negativne posledice in
vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko
pojavile v primeru nepravilnega
odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše
informacije o odstranjevanju in predelavi
izdelka se obrnite na pristojen mestni organ
za odstranjevanje odpadkov, komunalno
službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek
kupili.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo.
electrolux 67
www.electrolux.com/shop
117935640-B-102011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising