Electrolux ESI44500XR User manual

Electrolux ESI44500XR User manual
instrukcja obsługi
informaţii pentru utilizator
návod na používanie
Zmywarka
Maşină de spălat vase
Umývačka riadu
ESI 44500
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
2 Wkładanie sztućców i naczyń
10
Opis urządzenia
5 Wybór i uruchamianie programu zmywania
Panel sterowania
5
11
Eksploatacja urządzenia
7 Programy zmywania
12
Ustawianie zmiękczacza wody
7 Konserwacja i czyszczenie
13
Wsypywanie soli do zmywarki
8 Co zrobić, gdy…
14
Używanie detergentu i płynu
Dane techniczne
16
nabłyszczającego
9 Ochrona środowiska
17
Uniwersalna tabletka do zmywarki
10
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i eksploatacją urządzenia
należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi:
• Ze względu na własne bezpieczeństwo
oraz bezpieczeństwo mienia.
• Mając na uwadze ochronę środowiska.
• Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać wraz z
urządzeniem, również w przypadku przeprowadzki lub odstąpienia urządzenia innemu użytkownikowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane nieprawidłową
instalacją i eksploatacją.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
• Urządzenia nie powinny używać osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy niezbędnej do jego obsługi. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia lub odniesienia obrażeń.
• Przechowywać detergenty w bezpiecznym miejscu. Nie dopuszczać do kontaktu dzieci z detergentami.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy
jego drzwi są otwarte.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia
obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia. W urządzeniu
mogą być obecne cząsteczki detergentów.
• Nie pozostawiać drzwi urządzenia otwartych bez nadzoru. Pozwoli to uniknąć potknięcia się o otwarte drzwi i potencjalnych obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
Użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w gospodarstwie domowym.
Aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych, nie należy używać urządzenia do
innych celów.
• Urządzenie służy wyłącznie do zmywania
naczyń i sprzętów domowych nadających się do mycia w zmywarce.
electrolux 3
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim
lub w jego pobliżu. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi
końcówkami umieszczać w koszu na
sztućce, ostrym końcem skierowanym w
dół. Można je również układać w pozycji
poziomej w górnym koszu lub koszyku
na noże. (nie wszystkie modele są wyposażone w kosz na noże).
• Używać wyłącznie produktów przeznaczonych do zmywarek (detergentu, soli
oraz płynu nabłyszczającego).
• Sól, która nie jest przeznaczona do zmywarek może spowodować uszkodzenie
zmiękczacza wody.
• Sól w urządzeniu należy uzupełniać bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania. Resztki soli pozostające w
urządzeniu mogą spowodować korozję
lub perforację dna urządzenia.
• Nie należy wlewać do dozownika płynu
nabłyszczającego żadnych innych substancji (środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Przed uruchomieniem programu zmywania upewnić się, że ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu zmywania może dojść do uwolnienia
gorącej pary. Istnieje ryzyko poparzenia
ciała.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu zmywania.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie stosować łatwopalnych produktów
lub produktów powodujących korozję.
• Nie używać urządzenia bez filtrów. Należy
upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające rezultaty mycia oraz może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej. Istnieje zagrożenie porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia.
Instalacja
• Upewnić się, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie instalować ani nie podłączać uszkodzonego urządzenia; skontaktować się z dostawcą.
• Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem
użytkowania urządzenia należy je całkowicie rozpakować.
• Podłączenie do sieci elektrycznej, instalacji wodnej oraz instalacja urządzenia muszą być wykonane przez wykwalifikowaną osobę. Pozwoli to uniknąć ryzyka istotnych uszkodzeń lub obrażeń ciała.
• Upewnić się, że podczas instalacji wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z
gniazdka.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych
urządzenia, ponieważ może dojść do
uszkodzenia części hydraulicznych lub
elektrycznych.
• Ważne!Należy przestrzegać instrukcji
podanych na szablonie dostarczonym
wraz z urządzeniem:
– Aby zainstalować urządzenie.
– Aby zamontować panel drzwiowy.
– Aby podłączyć doprowadzenie i spust
wody.
• Należy zadbać o zainstalowanie urządzenia w meblach spełniających odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
• Nie instalować urządzenia w miejscach,
w których temperatura jest niższa niż
0°C.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia spowodowane przez
mróz.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• W celu podłączenia doprowadzenia wody
należy użyć nowych węży. Nie stosować
używanych węży.
• Nie podłączać urządzenia do nowych rur
lub rur, które nie były używane przez długi czas. Odkręcić wodę na kilka minut, a
następnie podłączyć wąż dopływowy.
4 electrolux
• Podczas instalacji urządzenia należy
zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani
nie uszkodzić węży wodnych.
• Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić
szczelność złączek hydraulicznych.
• Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy sprawdzić, czy węże nie
przeciekają.
• Wąż dopływowy jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i podwójne ścianki z
wewnętrznym przewodem zasilającym.
Ciśnienie w wężu dopływowym jest
obecne tylko podczas przepływu wody.
W razie wycieku z węża dopływowego
zawór bezpieczeństwa zatrzymuje przepływ.
– Należy zachować ostrożność podczas
podłączania węża doprowadzającego
wodę:
– Nie wkładać węża doprowadzającego wodę ani zaworu bezpieczeństwa
do wody.
– W razie uszkodzenia węża dopływowego lub zaworu bezpieczeństwa
natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Aby wymienić wąż dopływowy z zaworem bezpieczeństwa, należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie.
Podłączenie do sieci elektrycznej
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z punktem serwisowym.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić wtyczki oraz
przewodu zasilającego za urządzeniem.
• Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Autoryzowany serwis
• Naprawy urządzenia mogą wykonywać
tylko wykwalifikowane osoby. Skontaktować się z punktem serwisowym.
• Używać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Utylizacja urządzenia
• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzeń:
– Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
– Wymontować zatrzask zamka drzwi.
Zapobiega to ryzyku zamknięcia się
dzieci lub zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Istnieje ryzyko uduszenia.
– Oddać urządzenie do złomowania w
lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
Ostrzeżenie! Detergenty stosowane
w zmywarce są niebezpieczne i
mogą powodować korozję!
• Jeśli dojdzie do wypadku związanego z detergentami należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do ust, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do oczu, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem i przemyć oczy wodą.
• Detergenty do zmywarki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu
poza zasięgiem dzieci.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi
urządzenia, gdy w dozowniku znajduje się detergent.
• Napełniać dozownik detergentu bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania.
electrolux 5
OPIS URZĄDZENIA
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Górny kosz
Pokrętło ustawienia twardości wody
Zbiornik soli
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
6
7
8
9
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
PANEL STEROWANIA
1
2
3
9
4
8
5
7
6
6 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przycisk wł./wył.
Przewodnik po programach
Znacznik programu
Wskaźniki
Wyświetlacz
Przycisk Start
Przycisk Delay
Przycisk Multitab
Pokrętło wyboru programów
Wskaźniki
Wskaźnik fazy zmywania i fazy płukania. Włącza się podczas fazy zmywania oraz
fazy płukania.
Wskaźnik fazy suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Włącza się, gdy należy napełnić dozownik
płynu nabłyszczającego. 1)
Wskaźnik soli. Włącza się, gdy należy napełnić zbiornik soli. 1)
Po napełnieniu zbiornika wskaźnik soli może nadal być włączony przez kilka godzin. Nie ma to negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
Wskaźnik funkcji Multitab. Włącza się w momencie włączenia funkcji.
1) Gdy zbiornik soli oraz/lub dozownik płynu nabłyszczającego są puste, ich wskaźniki nie włączają się podczas
programu zmywania.
Przycisk wł./wył.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Po upływie dziesięciu minut od momentu
zakończenia programu zmywania funkcja
Auto Off powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia. Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.
Przewodnik po programach
Przewodnik ten jest pomocny w wyborze
odpowiedniego programu zmywania.
Wyświetlacz
Na wyświetlaczu widoczne są:
• Ustawienie elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody.
• Włączenie i wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego (tylko przy włączonej
funkcji Multitab)
• Czas programu zmywania
• Czas pozostały do zakończenia programu zmywania
• Zakończenie programu zmywania (na wyświetlaczu pojawi się zero)
• Czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Kody alarmowe.
Przycisk Start
Nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć:
• Program zmywania.
• Odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia
programu.
Przycisk Delay
Naciskać ten przycisk, aby ustawić opóźnienie rozpoczęcia programu zmywania w
zakresie od 1 do 24 godzin.
Przycisk Multitab
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Multitab (patrz „Uniwersalna
tabletka do zmywarki”).
Pokrętło wyboru programów
Aby ustawić program zmywania wyrównać
znacznik programu na pokrętle z jednym z
programów zmywania. Patrz „Programy
zmywania”.
Podczas uruchamiania urządzenia pokrętło wyboru programów jest ustawione na ostatnio wybranym programie
zmywania.
electrolux 7
Tryb ustawiania
Urządzenie musi znajdować się w
trybie ustawiania, aby możliwe było
wykonanie następujących czynności:
• Ustawianie programu zmywania.
• Ustawianie opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Elektroniczna regulacja poziomu zmiękczania wody.
• Włączanie lub wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego (tyko przy włączonej
funkcji Multitab).
Włączyć urządzenie. Urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania, gdy:
• Na wyświetlaczu miga czas trwania ostatnio ustawionego programu zmywania.
• Włączą się wskaźniki faz programu zmywania.
Włączyć urządzenie. Urządzenie nie
znajduje się w trybie ustawiania, gdy:
• Na wyświetlaczu nie miga czas trwania
programu zmywania lub opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Włączony jest wskaźnik tylko jednej fazy
programu.
– Aby powrócić do trybu ustawiania, należy anulować program lub opóźnienie
rozpoczęcia programu. Patrz „Wybór i
uruchamianie programu zmywania”.
EKSPLOATACJA URZĄDZENIA
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
Jeśli nie, ustawić poziom zmiękczania
wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
4. Włożyć naczynia i sztućce do urządzenia.
5. Ustawić program zmywania odpowiedni
do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik detergentu odpowiednią ilością detergentu.
7. Uruchomić program zmywania.
W przypadku stosowania tabletek do
zmywarek („3 w 1”, „4 w 1”, „5 w 1”
itp.) należy wybrać funkcję “Uniwersalna tabletka do zmywarki” (patrz „Uniwersalna tabletka do zmywarki”).
USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole
z doprowadzanej wody. Minerały te i sole
mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
Odpowiednio ustawić poziom zmiękczania
wody, jeśli nie odpowiada on twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Skontaktować się z miejscowym zakładem
wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Ustawienie poziomu
zmiękczania wody
Twardość wody
Stopnie niemieckie (°dH)
Stopnie francuskie (°TH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
2
1)
9
2
1)
8
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8 electrolux
Ustawienie poziomu
zmiękczania wody
Twardość wody
Stopnie niemieckie (°dH)
Stopnie francuskie (°TH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
Ustawianie ręczne
Obrócić pokrętło regulacji zmiękczania wody w położenie 1 lub 2 (patrz tabela).
4.
5.
6.
7.
8.
Ustawienie elektroniczne
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się
w trybie ustawiania.
3. Obracać pokrętło wyboru programów
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aż na wyświetlaczu pojawią się dwa poziome paski stanu.
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Multitab i Delay , aż zaczną mi,
i
.
gać wskaźniki
Zwolnić przyciski Multitab i Delay.
Nacisnąć przycisk Multitab.
• Wskaźniki
i
wyłączą się.
• Wskaźnik
nadal będzie migał.
• Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie stopnia zmiękczania wody
= poziom 5).
(przykład:
Ponownie naciskać przycisk Multitab,
aby zmienić ustawienie.
Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
Jeśli funkcja zmiękczania wody jest ustawiona elektronicznie na poziomie 1,
wskaźnik soli nie włącza się.
WSYPYWANIE SOLI DO ZMYWARKI
Napełnianie zbiornika soli:
1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i otworzyć zbiornik soli.
2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko
podczas pierwszego wsypywania soli).
3. Do napełnienia zbiornika solą należy
użyć lejka.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania zbiornika solą wypływa z niego woda – jest to normalne.
electrolux 9
UŻYWANIE DETERGENTU I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
1
3
2
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
3. Jeśli program zmywania przewiduje fazę
zmywania wstępnego, umieścić niewielką ilość detergentu na wewnętrznej
stronie drzwi urządzenia.
4. W przypadku używania detergentu w
tabletkach, umieścić tabletkę w dozowniku detergentu 1 .
5. Zamknąć dozownik detergentu. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy na swoje
miejsce.
4
6
5
Stosowanie detergentu
Aby chronić środowisko, nie należy
używać większych ilości detergentu niż
zalecane.
Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu detergentu.
Napełnianie dozownika detergentu:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 2 w celu
otwarcia pokrywy 7 dozownika detergentu.
2. Umieścić detergent w dozowniku 1 .
W przypadku używania tabletek do
zmywarek zaleca się korzystanie z długich programów zmywania. Wynika to
z faktu, że w krótkich programach
zmywania tabletki mogą nie rozpuszczać się całkowicie, co może niekorzystnie wpływać na wyniki zmywania.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest automatycznie
podawany przez dozownik podczas
ostatniej fazy płukania.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 6 w celu
otwarcia pokrywy 5 dozownika płynu
nabłyszczającego.
10 electrolux
2. Napełnić odpowiedni dozownik 3 płynem nabłyszczającym. Oznaczenie
„max” wskazuje maksymalny poziom.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą chłonnej szmatki, aby
zapobiec powstaniu zbyt dużej ilości
piany podczas programu zmywania.
4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy
na swoje miejsce.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Ustawienie fabryczne: położenie 3.
Dozowanie płynu nabłyszczającego można
ustawić w zakresie od 1 (najmniejsze dozowanie) do 4 (największe dozowanie).
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego 4 , aby zwiększyć lub
zmniejszyć dozowanie.
UNIWERSALNA TABLETKA DO ZMYWARKI
Funkcja Multitab jest przeznaczona dla wieloskładnikowych tabletek z detergentem.
Tabletki te zawierają takie składniki jak: detergent, środek nabłyszczający i sól do
zmywarek. Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.
Należy sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twardości wody doprowadzanej do urządzenia (patrz instrukcje
podane na opakowaniu produktu).
Włączenie funkcji Multitab powoduje zatrzymanie dozowania płynu nabłyszczającego
i soli.
Włączenie funkcji Multitab powoduje wyłączenie wskaźników soli i płynu nabłyszczającego.
Po wybraniu funkcji Multitab czas trwania
programu może ulec wydłużeniu.
Włączyć lub wyłączyć funkcję Multitab
przed rozpoczęciem programu zmywania. Funkcji Multitab nie można włączyć
ani wyłączyć w czasie trwania programu zmywania.
– Po włączeniu, funkcja Multitab pozostaje włączona, dopóki nie zostanie
wyłączona.
Wyłączenie funkcji Multitab i
stosowanie oddzielnie detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Multitab, aż wyłączy się wskaźnik funkcji
Multitab. Funkcja jest wyłączona.
2. Napełnić zbiornik soli i dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
4. Uruchomić program zmywania bez naczyń.
5. Po zakończeniu programu zmywania
ustawić stopień zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
6. Dokonać regulacji dozowanej ilości płynu nabłyszczającego.
Włączanie funkcji Multitab
• Nacisnąć przycisk Multitab, włączy się
wskaźnik funkcji Multitab. Funkcja jest
włączona.
WKŁADANIE SZTUĆCÓW I NACZYŃ
Więcej informacji można znaleźć w broszurze „Przykładowe rozmieszczenie
RealLife”.
Porady i wskazówki
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wydrążone elementy (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że woda nie zbiera się w
pojemnikach lub miskach.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie.
• Szklanki nie mogą stykać się ze sobą.
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
electrolux 11
• Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby
nie przylegały do siebie.
• Naczynia należy wkładać do koszy w taki
sposób, aby woda miała dostęp do
wszystkich powierzchni.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
• Na elementach plastikowych i miskach z
powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą zatrzymywać się krople wody.
WYBÓR I URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA
Uruchamianie programu zmywania bez
opóźnienia
1. Zamknąć drzwi urządzenia.
2. Włączyć urządzenie.
3. Upewnić się, że urządzenie znajduje się
w trybie ustawiania.
4. Ustawić program zmywania.
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas
trwania programu.
• Włączą się wskaźniki faz ustawionego
programu.
5. Nacisnąć przycisk Start - ustawiony
program zmywania rozpocznie się automatycznie.
• Wskaźniki faz programu wyłączą się,
ale wskaźnik aktualnie trwającej fazy
będzie nadal włączony.
Uruchamianie programu zmywania z
opóźnieniem
1. Zamknąć drzwi urządzenia.
2. Włączyć urządzenie.
3. Upewnić się, że urządzenie znajduje się
w trybie ustawiania.
4. Ustawić program zmywania.
5. Nacisnąć kilka razy przycisk Delay, aż
na wyświetlaczu pojawi się czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Na wyświetlaczu miga czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
6. Nacisnąć przycisk Start; odliczanie rozpocznie się automatycznie.
• Na wyświetlaczu przestanie migać
czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Wyłączą się wskaźniki faz ustawionego programu zmywania.
Po zakończeniu odliczania czasu opóźnienia program zmywania rozpocznie się automatycznie.
• Włączy się wskaźnik aktualnie trwającej
fazy programu.
Otwarcie drzwi urządzenia przerywa
odliczanie. Po ponownym zamknięciu
drzwi odliczanie jest kontynuowane od
momentu jego przerwania.
Anulowanie funkcji opóźnienia
rozpoczęcia programu
Odliczanie nie działa
1. Nacisnąć kilka razy przycisk Delay, aż:
• Na wyświetlaczu pojawi się czas
trwania programu zmywania.
• Włączą się wskaźniki faz programów.
2. Nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć
program zmywania.
Odliczanie działa
1. Nacisnąć kilka razy przycisk Delay, aż:
• Na wyświetlaczu pojawi się czas
trwania programu zmywania.
• Włączą się wskaźniki faz programów.
• Program zmywania rozpocznie się automatyczne.
Przerwanie programu zmywania
• Otworzyć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie zatrzymany.
• Zamknąć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
Anulowanie programu zmywania
Jeśli program zmywania nie został uruchomiony, istnieje możliwość zmiany ustawień.
Aby dokonać zmiany ustawień po rozpoczęciu programu, należy anulować program.
• Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Multitab i Delay, aż:
– Na wyświetlaczu miga czas programu
zmywania.
12 electrolux
– Włączą się wskaźniki faz programu
zmywania.
Przed uruchomieniem nowego programu zmywania należy upewnić się, że w
dozowniku detergentu znajduje się detergent.
Zakończenie programu zmywania
Po zakończeniu programu zmywania na
wyświetlaczu pojawia się zero i wyłączają
się wskaźnik faz programu.
Wyłączyć urządzenie i otworzyć jego drzwi.
Opróżnianie koszy
• Należy odczekać aż naczynia wystygną
przed ich wyjęciem z urządzenia. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a następnie z górnego.
• Na ścianach i na drzwiach urządzenia
może występować woda. Stal nierdzewna stygnie szybciej niż naczynia.
Aby naczynia lepiej wyschły, należy pozostawić na kilka minut uchylone drzwi
urządzenia.
PROGRAMY ZMYWANIA
Program
Rodzaj zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Opis programu
Wszystkie
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 45°C
lub 70°C
Płukania
Suszenie
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperaturze 60°C
Płukanie
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 50°C
Płukania
Suszenie
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 70°C
Płukania
Suszenie
1)
2)
3)
Program ten służy do szybkiego płukania
naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek
jedzenia na naczyniach i powstawaniu
przykrych zapachów.
Ten program nie wymaga stosowania detergentu.
Płukanie
1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
dostosowuje do tego temperaturę i ilość wody, zużycie energii oraz czas trwania programu.
2) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala w krótkim czasie uzyskać dobrą
skuteczność zmywania.
3) Jest to program standardowy dla ośrodków przeprowadzających testy. W tym programie uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.
Dane z testów są przedstawione na osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Zużycie energii (kWh)
0,7 - 1,3
Zużycie wody (litry)
8 - 16
electrolux 13
Program1)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody (litry)
0,8
8
0,7 - 0,8
8-9
1,1 - 1,2
12 - 13
0,01
3
1) Wyświetlacz pokazuje czas trwania programu.
Podane parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnie-
nia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Wyjmowanie i czyszczenie filtrów
Brudne filtry pogarszają efekty zmywania.
Mimo że tego typu filtry nie wymagają częstej konserwacji, należy je okresowo sprawdzać i w razie potrzeby czyścić.
1. Obrócić filtr (A) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjąć go z filtra (B).
B
A
2. Filtr (A) składa się z dwóch części. Aby
rozebrać filtr, należy odciągnąć od siebie jego części.
3. Dokładnie opłukać elementy filtra wodą.
4. Złożyć dwie części filtra (A) ze sobą i docisnąć. Sprawdzić, czy elementy odpowiednio połączyły się ze sobą.
5. Wyjąć filtr (B).
6. Dokładnie umyć filtr (B) wodą.
7. Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu. Sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowany w dwóch prowadnicach (C).
14 electrolux
C
8. Umieścić filtr (A) w odpowiednim miejscu w filtrze (B). Obrócić filtr (A) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie demontować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących
ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy usunąć
przy pomocy cienkiego i zaostrzonego
przedmiotu.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz panel sterowania wilgotną
miękką ściereczką.
Używać wyłącznie neutralnych środków do
czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania ani rozpuszczalników (np. acetonu).
CO ZROBIĆ, GDY…
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować
ustalić przyczynę problemu (patrz tabela).
Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
W przypadku niektórych usterek na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy:
•
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
- Urządzenie nie wypompowuje wody.
•
- Włączyło się zabezpieczenie przed
zalaniem.
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
sprawdzenia urządzenie należy
wyłączyć.
Usterka
Możliwa przyczyna
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Zawór wody jest zablokowany
lub pokryty osadem z kamienia.
Oczyścić zawór wody.
Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Zawór wody jest zamknięty.
Otworzyć zawór wody.
Zablokowany filtr w wężu dopływowym.
Oczyścić filtr.
Nieprawidłowe podłączenie
węża dopływowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż dopływowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż dopływowy nie jest uszkodzony.
Zatkany syfon zlewozmywaka.
Oczyścić syfon zlewozmywaka.
Nieprawidłowe podłączenie
węża spustowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż spustowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż spustowy
nie jest uszkodzony.
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Możliwe rozwiązanie
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem serwisowym.
electrolux 15
Usterka
Program zmywania nie uruchamia się.
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Nie dotknięto pola dotykowego
lub nie naciśnięto przycisku
Start.
Dotknąć pola dotykowego lub
nacisnąć przycisk Start.
Wtyczka przewodu zasilającego nie została prawidłowo włożona do gniazdka.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
przewodu zasilającego do
gniazdka.
Uszkodzony bezpiecznik w
skrzynce bezpieczników.
Wymienić bezpiecznik.
Ustawiono opóźnienie rozpoczęcia programu.
• Anulować opóźnienie rozpoczęcia programu.
• Po zakończeniu odliczania
czasu opóźnienia program
zmywania rozpocznie się automatycznie.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu, w
którym został przerwany.
W przypadku ponownego wystąpienia
problemu należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli wyświetlacz pokazuje inne kody alarmowe, należy skontaktować się z serwisem.
Informacje niezbędne dla serwisu znajdują
się na tabliczce znamionowej.
Należy zanotować:
– Model
(MOD.) ....................................................
....
– Numer produktu
(PNC) ........................................
– Numer seryjny
(S.N.) ...............................................
Rezultaty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Naczynia nie są czyste.
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Wybrany program zmywania
nie jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku lub stopnia
zabrudzenia.
Należy upewnić się, czy wybrany program zmywania jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku oraz stopnia zabrudzenia.
Kosze nie zostały załadowane
prawidłowo, w wyniku czego
woda nie mogła dotrzeć do
wszystkich powierzchni.
Umieścić naczynia i przybory
kuchenne prawidłowo w koszach.
Ramiona spryskujące nie mogą
się swobodnie obracać. Nieprawidłowe ułożenie naczyń i
przyborów kuchennych w koszach.
Sprawdzić, czy niewłaściwe
ułożenie naczyń nie powoduje
zablokowania ramion spryskujących.
Filtry są zabrudzone lub nieprawidłowo złożone i zamontowane.
Upewnić się, że filtry są czyste
oraz prawidłowo złożone i zamontowane.
Użyto za mało detergentu lub
nie użyto go w ogóle.
Upewnić się, że użyto wystarczającej ilości detergentu.
16 electrolux
Problem
Ślady kamienia na naczyniach.
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Zbiornik soli jest pusty.
Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
Nieprawidłowa regulacja poziomu zmiękczacza wody.
Prawidłowo ustawić poziom
zmiękczania wody.
Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy zbiornika soli.
Upewnić się, czy zbiornik soli
jest prawidłowo zamknięty.
Na szklankach i naczyniach widać smugi, białawe plamy lub
niebieskawy nalot.
Zbyt duże dozowanie płynu nabłyszczającego.
Zmniejszyć dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ślady kropel wody na kieliszkach i na naczyniach.
Zbyt małe dozowanie płynu nabłyszczającego.
Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być rodzaj
użytego detergentu.
Użyć detergentu innej marki.
Naczynia są mokre.
Włączono program zmywania
bez fazy suszenia lub ze skróconą fazą suszenia.
Aby naczynia lepiej wyschły,
drzwi urządzenia należy pozostawić na kilka minut uchylone.
Naczynia są wilgotne i matowe.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
Włączona funkcja Multitab (powoduje ona automatyczne wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego).
Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się
w trybie ustawiania.
3. Obracać pokrętło wyboru programów
dopóki na wyświetlaczu nie pojawią się
dwa poziome paski stanu.
4. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Multitab i Delay dopóki nie za,
czną migać wskaźniki programów
i
.
5. Zwolnić przycisk Multitab i przycisk Delay.
6. Nacisnąć przycisk Delay.
– Wskaźniki
i
wyłączą się.
– Wskaźnik
nadal będzie migał.
– Na wyświetlaczu widoczne będzie ustawienie dozownika płynu nabłyszczającego.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest wyłączony.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest włączony.
7. Nacisnąć przycisk Delay, aby zmienić
ustawienie
8. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość
446 mm
Wysokość
818 - 898 mm
Głębokość
Ciśnienie doprowadzanej wody
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Dopływ wody
1)
Zimna lub ciepła woda
575 mm
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
maksimum 60°C
electrolux 17
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
9
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce
znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi urządzenia.
energii (np. kolektory słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrownie wiatrowe), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana
przy pomocy alternatywnych źródeł
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
powinny
Materiały oznaczone symbolem
być poddane ponownemu przetworzeniu.
Wyrzucić elementy opakowania do odpowiednich pojemników, aby zostały poddane
recyklingowi.
18 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Pentru a vedea cum gândim, vizitaţi www.electrolux.com
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa
18 Funcţia Multitab
25
Descrierea produsului
21 Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
26
Panoul de comandă
21 Selectarea şi pornirea unui program de
Utilizarea aparatului
23 spălare
26
Reglarea substanţei de dedurizare a apei
Programe de spălare
27
23 Îngrijirea şi curăţarea
28
Utilizarea sării pentru maşina de spălat vase Ce trebuie făcut dacă...
29
24 Date tehnice
32
Utilizarea detergentului şi a agentului de
Protejarea mediului înconjurător
32
clătire
25
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalare şi utilizare, citiţi cu atenţie acest manual:
• Pentru siguranţa personală şi pentru siguranţa bunurilor dumneavoastră.
• Pentru a ajuta mediul.
• Pentru utilizarea corectă a aparatului.
Păstraţi întotdeauna aceste instrucţiuni împreună cu aparatul, chiar şi în cazul în care
vă mutaţi sau îl vindeţi.
Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului
provoacă daune.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
• Nu permiteţi utilizarea aparatului de către
copii şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale reduse, sau lipsite de
experienţă şi cunoştinţe. Aceste persoane trebuie să fie supravegheate sau instruite în legătură cu folosirea aparatului
de către o persoană răspunzătoare pentru siguranţa lor.
• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor.
Există pericolul sufocării sau a vătămării
fizice.
• Păstraţi toţi detergenţii într-un loc sigur.
Nu lăsaţi copiii să atingă detergenţii.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie
de aparat atunci când uşa acestuia este
deschisă.
Siguranţa generală
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Există riscul vătămării persoanelor şi deteriorării aparatului.
• Pentru a preveni arsurile la nivelul ochilor,
al gurii şi al gâtului, respectaţi instrucţiunile de siguranţă furnizate de producătorul
de detergent.
• Nu beţi apa din aparat. Pot rămâne reziduuri de detergent în interiorul aparatului
dumneavoastră.
• Nu lăsaţi uşa aparatului deschisă fără supraveghere. Acest lucru previne accidentarea şi căderea cauzată de o uşă deschisă.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă.
Utilizarea
• Aparatul este destinat exclusiv pentru uz
casnic. Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri, pentru a preveni vătămarea persoanelor şi deteriorarea bunurilor.
• Utilizaţi aparatul doar pentru a curăţa accesoriile care se pot spăla în maşina de
spălat vase.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau
deasupra acestuia. Pericol de explozie
sau foc.
• Puneţi cuţitele şi toate obiectele cu vârfuri
ascuţite în coşul pentru tacâmuri, cu vârful în jos. Alternativ, puneţi-le în poziţie
electrolux 19
•
•
•
•
•
•
•
orizontală în coşul superior sau în cel
pentru tacâmuri. (Nu toate modelele dispun de coş pentru tacâmuri).
Utilizaţi numai produse specificate pentru
maşini de spălat vase (detergent, sare,
agent de clătire).
Tipurile de sare care nu sunt specificate
pentru maşinile de spălat vase pot produce deteriorarea dedurizatorului de apă.
Umpleţi aparatul cu sare înainte de a porni un program de spălare. Sarea rămasă
în aparat poate cauza coroziunea sau
poate da naştere unei găuri în partea inferioară a aparatului.
Se interzice umplerea dozatorului pentru
agent de clătire cu alte substanţe în afara
agentului de clătire (agenţi de curăţare
pentru maşina de spălat vase, detergent
lichid). Acest lucru poate cauza deteriorarea aparatului.
Asiguraţi-vă că braţele stropitoare se pot
mişca liber înainte să porniţi un program
de spălare.
Aparatul poate genera abur fierbinte dacă
deschideţi uşa în timpul operării unui program de spălare. Există pericol de arsuri
la nivelul pielii.
Nu scoateţi vasele din aparat înainte de
finalizarea programului de spălare.
Îngrijirea şi curăţarea
• Înainte de a curăţa aparatul, opriţi aparatul şi scoateţi ştecărul din priză.
• Nu utilizaţi produse inflamabile sau corozive.
• Nu utilizaţi aparatul fără filtre. Asiguraţi-vă
că filtrele sunt instalate corect. Instalarea
incorectă va duce la rezultate nesatisfăcătoare ale spălării şi la deteriorarea
aparatului.
• Nu folosiţi apă pulverizată sau abur pentru curăţarea aparatului. Pericol de electrocutare şi de deteriorare a aparatului.
Instalarea
• Asiguraţi-vă că aparatul nu s-a defectat.
Nu instalaţi sau nu conectaţi un aparat
deteriorat; contactaţi furnizorul.
• Îndepărtaţi tot ambalajul înainte de a instala şi de a utiliza aparatul.
• Conexiunea electrică, lucrările sanitare şi
instalarea aparatului trebuie realizate doar
de o persoană calificată. Acest lucru pre-
•
•
•
•
vine riscurile de deteriorare structurală
sau de vătămare.
Asiguraţi-vă că ştecărul este deconectat
de la priză în timpul instalării.
Pentru a evita deteriorarea componentelor hidraulice sau a celor electrice, nu
perforaţi pereţii aparatului.
Important!Respectaţi instrucţiunile din
modelul furnizat împreună cu aparatul:
– Instalarea aparatului.
– Pentru asamblarea panoului uşii.
– Conectarea la alimentarea cu apă şi la
evacuare.
Asiguraţi-vă că aparatul este instalat sub
şi adiacent cu structuri sigure.
Măsuri de precauţie împotriva
îngheţului
• Nu instalaţi aparatul într-un loc în care
temperatura este sub 0 °C.
• Producătorul nu este răspunzător pentru
daunele provocate de îngheţ.
Racordul de apă
• Pentru racordarea aparatului la sursa de
apă folosiţi furtunuri noi. Nu folosiţi furtunuri uzate.
• Nu racordaţi aparatul la ţevi noi sau la ţevi
care nu au mai fost folosite de mult.
Lăsaţi apa să curgă câteva minute, apoi
racordaţi furtunul de alimentare.
• La instalarea aparatului, asiguraţi-vă că
nu striviţi sau deterioraţi furtunurile de
apă.
• Pentru a preveni pierderile de apă, asiguraţi-vă că racordurile sunt etanşe.
• La prima utilizare a aparatului, verificaţi
dacă furtunurile prezintă pierderi de apă.
• Furtunul de alimentare cu apă este
prevăzut cu o supapă de siguranţă şi cu
o teacă dublă cu un cablu principal intern. Există presiune în cablul de alimentare cu apă doar în punctul de circulare al
apei. Dacă furtunul de alimentare cu apă
prezintă scurgeri, supapa de siguranţă întrerupe debitul apei.
– Procedaţi cu atenţie când racordaţi furtunul de alimentare cu apă:
– Nu puneţi furtunul de alimentare sau
supapa de siguranţă în apă.
– Dacă furtunul de alimentare sau supapa de siguranţă sunt deteriorate,
decuplaţi imediat fişa din priză.
20 electrolux
– Pentru a înlocui furtunul de alimentare echipat cu supapă de siguranţă
adresaţi-vă centrului de service.
doar de o persoană autorizată. Contactaţi centrul de service.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Avertizare Tensiune periculoasă.
Pentru casarea aparatului
• Pentru prevenirea riscului de vătămare
corporală sau de deteriorare:
– Scoateţi ştecărul din priză.
– Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
– Scoateţi sistemul de prindere a uşii.
Acest lucru nu le permite copiilor sau
animalelor să rămână captive în aparat.
Există riscul de sufocare.
– Casaţi aparatul la centrul local de eliminare a deşeurilor.
Conectarea electrică
• Aparatul trebuie împământat.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică, specificate pe plăcuţa cu datele
tehnice, corespund sursei de tensiune.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare, montată corect.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoare. Există pericolul producerii unui
incendiu.
• Nu înlocuiţi sau schimbaţi cablul de alimentare. Contactaţi centrul de service.
• Asiguraţi-vă că nu striviţi sau deterioraţi
ştecărul sau cablul de alimentare electrică din spatele aparatului.
• Asiguraţi-vă că priza poate fi accesată
după instalare.
• Pentru deconectarea maşinii nu trageţi
de cablul electric. Trageţi întotdeauna de
ştecăr.
Centrul de service
• Reparaţiile sau operaţiunile de service
aferente aparatului pot fi desfăşurate
Avertizare Detergenţii pentru
maşina de spălat vase sunt
periculoşi şi pot produce
coroziune!
• În cazul apariţiei unui accident cu
aceşti detergenţi, contactaţi medicul
de urgenţă.
• În cazul în care detergentul intră în
contact cu cavitatea bucală, contactaţi medicul de urgenţă.
• Dacă detergentul pătrunde în ochi,
adresaţi-vă imediat unui medic şi
clătiţi ochii cu apă.
• Păstraţi detergenţii pentru maşina de
spălat vase într-o zonă sigură şi nu-i
lăsaţi la îndemâna copiilor.
• Când dozatorul conţine detergent,
nu lăsaţi uşa aparatului deschisă.
• Umpleţi dozatorul cu detergent doar
înainte de a porni un program de
spălare.
electrolux 21
DESCRIEREA PRODUSULUI
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Coş superior
Disc pentru duritatea apei
Rezervor pentru sare
Dozator pentru detergent
Dozator pentru agentul de clătire
6
7
8
9
Plăcuţa cu datele tehnice
Filtre
Braţ stropitor inferior
Braţ stropitor superior
PANOUL DE COMANDĂ
1
2
3
9
4
8
5
7
6
22 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Buton de pornire/oprire
Ghid programe
Marcaj program
Leduri indicatoare
Afişajul
Butonul Start
Butonul Delay
Butonul Multitab
Buton selectare program
Leduri indicatoare
Indicator fază spălare şi clătire. Se aprinde în timpul fazei de spălare sau a fazelor
de clătire.
Indicatorul fazei de uscare. Se aprinde în momentul operării fazei de uscare.
Indicatorul agentului de clătire. Se aprinde când trebuie umplut dozatorul pentru
agentul de clătire. 1)
Indicatorul pentru sare. Indicatorul luminos se aprinde când rezervorul de sare
trebuie umplut. 1)
După ce umpleţi rezervorul, indicatorul pentru sare poate continua să rămână
aprins câteva ore. Acest lucru nu are un efect nedorit asupra funcţionării aparatului.
Indicatorul Multitab. Se aprinde atunci când activaţi funcţia.
1) Atunci când recipientele pentru sare şi/sau agent de clătire sunt goale, indicatoarele luminoase corespunzătoare
nu se aprind în timp ce un program de spălare funcţionează.
Buton de pornire/oprire
Apăsaţi acest buton pentru a activa sau
pentru a dezactiva aparatul.
La zece minute de la încheierea programului de spălare, funcţia Auto Off dezactivează
automat aparatul. Contribuiti astfel la reducerea consumului de energie.
Ghid programe
Acest ghid vă ajută în selectarea programului de spălare.
Afişajul
Afişajul indică
• Ajustarea electronică a nivelului agentului
de dedurizare a apei
• Activarea şi dezactivarea dozatorului pentru agentul de clătire (numai cu funcţia
Multitab activă)
• Durata programului de spălare
• Timpul rămas până la terminarea programului de spălare
• Terminarea unui program de spălare (afişajul digital arată un zero)
• Timpul pentru pornirea cu întârziere
• Codurile alarmei.
Butonul Start
Apăsaţi acest buton pentru a porni:
• Programul de spălare
• Numărătoarea inversă pentru pornirea cu
întârziere.
Butonul Delay
Pentru a întârzia începerea programului de
spălare de la 1 până la 24 de ore, apăsaţi în
mod repetat butonul.
Butonul Multitab
Pentru activarea sau dezactivarea funcţiei
Multitab apăsaţi acest buton (consultaţi
secţiunea "Funcţia Multitab").
Buton selectare program
Pentru setarea unui program de spălare, aliniaţi marcajul de pe buton cu un program
de spălare. Consultaţi capitolul „Programe
de spălare”.
Când activaţi aparatul, selectorul de
programe este pe ultimul program de
spălare utilizat.
electrolux 23
Modul de setare
• Se aprind indicatoarele fazelor programului de spălare.
Aparatul trebuie să fie în modul
"setare" pentru aceste operaţii:
• Pentru a seta un program de spălare.
• Pentru a seta o pornire cu întârziere.
• Selectarea şi pornirea unui program de
spălare şi/sau a pornirii întârziate.
• Pentru a activa sau dezactiva dozatorul
pentru agentul de clătire (numai când
funcţia Multitab este activă).
Activaţi aparatul. Aparatul este în
modul "setare" când:
• Durata ultimului program de spălare setat
se aprinde intermitent pe afişaj.
Activaţi aparatul. Aparatul nu este în
modul "setare" când:
• Durata programului de spălare sau până
la pornirea cu întârziere nu se aprind intermitent pe afişaj.
• Se aprinde doar indicatorul fazei programului.
– Pentru a reveni în modul de setare
anulaţi programul sau pornirea întârziată. Consultaţi capitolul „Selectarea şi
pornirea unui program de spălare”.
UTILIZAREA APARATULUI
1. Verificaţi dacă nivelul de setare al dedurizatorului de apă corespunde durităţii
apei din zona în care vă aflaţi. Dacă este
necesar, reglaţi dedurizatorul de apă.
2. Umpleţi rezervorul de sare cu sare pentru maşina de spălat vase.
3. Umpleţi dozatorul cu agent de clătire.
4. Încărcaţi tacâmurile şi vasele în aparat.
5. Setaţi programul de spălare corect pentru tipul de încărcătură şi pentru gradul
de murdărie.
6. Umpleţi dozatorul de detergent cu cantitatea corectă de detergent.
7. Porniţi programul de spălare.
În cazul în care utilizaţi tablete de detergent combinate („3 în 1”, „4 în 1”, „5 în
1”), utilizaţi funcţia Multitab (consultaţi
„funcţia Multitab”).
REGLAREA SUBSTANŢEI DE DEDURIZARE A APEI
Dedurizatorul de apă înlătură mineralele şi
sărurile din alimentarea cu apă. Aceste substanţe minerale şi săruri pot duce la deteriorarea aparatului.
Ajustaţi nivelul dedurizatorului de apă dacă
acesta nu corespunde durităţii apei din zona în care vă aflaţi.
Contactaţi-vă autoritatea locală de ape
pentru a afla duritatea apei din zona dumneavoastră.
Reglarea durităţii
apei
Duritatea apei
Grade germane
(°dH)
Grade franceze
(°TH)
mmol/l
Grade Clarke
manuală
electronică
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
2
1)
9
2
1)
8
7
6
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
1)
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
24 electrolux
Reglarea durităţii
apei
Duritatea apei
Grade germane
(°dH)
Grade franceze
(°TH)
mmol/l
Grade Clarke
manuală
electronică
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Poziţia din fabricaţie.
2) Nu utilizaţi sare la acest nivel.
Trebuie să reglaţi dedurizatorul de apă
manual şi electronic.
Setarea manuală
Rotiţi discul pentru duritatea apei pe poziţia
1 sau 2 (consultaţi tabelul).
Reglarea electronică
1. Activaţi aparatul.
2. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul
de setare.
3. Rotiţi butonul pentru programe în sens
orar până când afişajul indică două bare
orizontale de stare.
4. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Multitab
şi butonul Delay simultan până când se
,
aprind intermitent indicatoarele
şi
.
5. Eliberaţi butonul Multitab şi butonul Delay.
6. Apăsaţi butonul Multitab,
• Se opresc indicatoarele
şi
.
• Indicatorul
continuă să se aprindă
intermitent.
• Afişajul indică setarea programului de
=
dedurizare a apei (de exemplu:
nivelul 5).
7. Apăsaţi butonul Multitab în mod repetat
pentru a schimba setarea.
8. Dezactivaţi aparatul pentru confirmare.
Dacă dedurizatorul de apă este setat
electronic pe nivelul 1, indicatorul pentru sare rămâne oprit.
UTILIZAREA SĂRII PENTRU MAŞINA DE SPĂLAT VASE
Umplerea rezervorului pentru sare:
1. Rotiţi capacul la stânga pentru a deschide rezervorul de sare.
2. Umpleţi rezervorul de sare cu 1 litru de
apă (doar prima dată când realizaţi umplerea cu sare).
3. Folosiţi pâlnia pentru a umple rezervorul
cu sare.
4. Înlăturaţi sarea din jurul deschiderii rezervorului de sare.
5. Pentru a închide rezervorul de sare rotiţi
capacul la dreapta.
Este normal ca apa să dea pe dinafară
din rezervor când acesta este umplut
cu sare.
electrolux 25
UTILIZAREA DETERGENTULUI ŞI A AGENTULUI DE CLĂTIRE
1
3
2
30
4
MA X
+
3 2
Folosirea agentului de clătire
-
1
20
Utilizaţi programe de spălare lungi dacă
utilizaţi tablete de detergent. Acestea
nu se pot dizolva în totalitate în cadrul
programelor de spălare scurte şi pot
afecta rezultatele spălării.
4
Agentul de clătire face posibilă uscarea
vaselor fără dâre şi pete.
Dozatorul adaugă automat agent de
clătire în ultima fază a clătirii.
7
6
5
Utilizarea detergentului
Pentru a ajuta mediul înconjurător, nu
utilizaţi o cantitate mai mare de detergent decât cea corectă.
Urmaţi instrucţiunile producătorului detergentului, înscrise pe ambalaj.
Umplerea rezervorului pentru detergent:
1. Apăsaţi butonul de eliberare 2 pentru a
deschide capacul 7 al dozatorului de
detergent.
2. Puneţi detergent în dozator 1 .
3. Dacă programul de spălare are o fază
de prespălare, puneţi o cantitate redusă
de detergent pe partea interioară a uşii
aparatului.
4. Dacă folosiţi tablete de detergent, puneţi
tableta în distribuitorul de detergent 1 .
5. Închideţi dozatorul de detergent. Apăsaţi
capacul până când se fixează în poziţie.
Pentru a umple dozatorul cu agent de clătire efectuaţi următoarele operaţiuni.
1. Apăsaţi butonul de eliberare 6 pentru a
deschide capacul 5 al dozatorului de
detergent.
2. Umpleţi dozatorul pentru agent de clătire 3 cu agent de clătire. Semnul "max."
indică nivelul maxim.
3. Pentru a evita formarea excesivă de
spumă în timpul programului spălare
înlăturaţi agentul de clătire vărsat pe
alături cu o lavetă absorbantă.
4. Închideţi dozatorul pentru agent de clătire. Apăsaţi capacul până când se fixează în poziţie.
Reglaţi doza agentului de clătire
Setare din fabricaţie: poziţia 3.
Puteţi seta doza de agent de clătire între
poziţia 1 (doza minimă) şi poziţia 4 (doza
maximă).
Pentru a creşte sau reduce doza rotiţi selectorul pentru agent de clătire 4 .
FUNCŢIA MULTITAB
Funcţia Multitab este pentru tabletele de
detergent combinate.
Aceste tablete conţin agenţi cu funcţii combinate de curăţare, clătire şi sare pentru
maşina de spălat. Unele tipuri de tablete
pot conţine alţi agenţi.
Asiguraţi-vă că aceste tablete pot fi utilizate
pentru duritatea apei din zona în care vă
aflaţi (consultaţi instrucţiunile de pe ambalajul produselor).
Funcţia Multitab dezactivează automat fluxul de agent de clătire şi de sare.
Funcţia Multitab dezactivează indicatoarele
pentru agentul de sare şi de clătire.
Durata programului se poate mări dacă folosiţi funcţia Multitab.
26 electrolux
Activaţi sau dezactivaţi funcţia Multitab
înainte de începerea programului de
spălare. Nu puteţi activa sau dezactiva
funcţia când programul de spălare este
în curs de desfăşurare.
Activarea funcţiei Multitab
• Apăsaţi butonul Multitab, iar indicatorul
multitab se aprinde. Funcţia este activată.
– Când activaţi funcţia Multitab, aceasta
rămâne activă până când o dezactivaţi.
Dezactivarea funcţiei Multitab şi
utilizarea separată a detergentului, a
sării şi a agentului de clătire
1. Apăsaţi butonul Multitab până când indicatorul Multitab se stinge. Funcţia este
dezactivată.
2. Umpleţi rezervorul de sare şi dozatorul
pentru agentul de clătire.
3. Reglaţi setarea pentru duritatea apei la
nivelul cel mai mare.
4. Porniţi un program de spălare fără vase.
5. La încheierea programului de spălare,
reglaţi dedurizatorul de apă în funcţie de
duritatea apei din zona în care vă aflaţi.
6. Ajustaţi agentul de clătire.
ÎNCĂRCAREA TACÂMURILOR ŞI A VESELEI
Consultaţi prospectul "Exemple de moduri de încărcare cu RealLife.
Recomandări utile
• Nu introduceţi articole care pot absorbi
apa (bureţi, cârpe menajere) în aparat.
• Îndepărtaţi alimentele rămase de pe articole.
• Înmuiaţi alimentele arse rămase pe articole.
• Puneţi obiectele concave (ceştile, paharele şi tigăile) cu gura în jos.
• Asiguraţi-vă că apa nu se adună în containere sau în vase.
• Asiguraţi-vă că tacâmurile şi vasele nu
aderă unul de altul.
• Asiguraţi-vă că paharele nu ating alte pahare.
• Puneţi obiectele mici în coşul pentru tacâmuri.
• Puneţi lingurile printre alte tacâmuri pentru a evita lipirea acestora.
• În momentul în care puneţi articolele în
coşuri, asiguraţi-vă că apa poate atinge
toate suprafeţele.
• Puneţi obiectele uşoare în coşul superior.
Asiguraţi-vă că obiectele nu se mişcă.
• Picăturile de apă se pot colecta pe articolele din plastic şi pe tigăile din teflon.
SELECTAREA ŞI PORNIREA UNUI PROGRAM DE SPĂLARE
Porniţi un program de spălare fără
pornirea cu întârziere
1. Închideţi uşa aparatului.
2. Activaţi aparatul.
3. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul
setare.
4. Setaţi programul de spălare.
• Durata programului se aprinde intermitent pe afişaj.
• Se aprind indicatoarele luminoase
pentru fazele din programul de spălare setat.
5. Apăsaţi butonul Start, iar programul de
spălare va începe automat.
• Indicatoarele fazelor se vor stinge,
însă indicatorul fazei aflate în funcţiune va rămâne aprins.
Iniţierea programului de spălare cu
pornirea cu întârziere
1. Închideţi uşa aparatului.
2. Activaţi aparatul.
3. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul
setare.
4. Setaţi programul de spălare.
5. Apăsaţi tasta Delay în mod repetat până
când afişajul indică durata pornirii cu întârziere.
• Durata pornirii cu întârziere se aprinde
intermitent pe afişaj.
electrolux 27
6. Apăsaţi butonul Start, iar numărătoarea
inversă va porni automat.
• Durata programului de întârziere nu se
mai aprinde intermitent pe afişaj.
• Se opresc indicatoarele luminoase
pentru fazele din programul de spălare setat.
Când numărătoarea inversă este încheiată,
programul de spălare porneşte automat.
• Indicatorul fazei în funcţiune se aprinde.
Deschiderea uşii aparatului întrerupe
numărătoarea inversă. Când închideţi
uşa, numărătoarea inversă va continua
de la momentul întreruperii.
Anularea „pornirii cu întârziere”
Numărătoarea inversă nu funcţionează
1. Apăsaţi tasta Delay în mod repetat până
când:
• Afişajul indică durata programului de
spălare.
• Se aprind toate indicatoarele fazelor.
2. Pentru a porni programul de spălare,
apăsaţi butonul Start.
Numărătoarea inversă este în funcţiune
1. Apăsaţi tasta Delay în mod repetat până
când:
• Afişajul indică durata programului de
spălare.
• Se aprind toate indicatoarele etapelor.
• Programul de spălare porneşte automat
Întreruperea unui program de spălare
• Deschideţi uşa aparatului.
– Programul de spălare se opreşte.
• Închideţi uşa aparatului.
– Programul de spălare continuă din
punctul în care a fost întrerupt.
Anularea programului de spălare
În cazul în care programul de spălare nu a
pornit, puteţi schimba selectarea.
Pentru a schimba selectarea în timpul
operării programului de spălare, este necesar să anulaţi programul.
• Apăsaţi simultan şi menţineţi apăsat butoanele Multitab şi Delay până când:
– Durata programului de spălare se
aprinde intermitent pe afişaj.
– Se aprind indicatoarele fazelor programului de spălare.
Anterior pornirii unui nou program de
spălare verificaţi dacă există detergent
în dozator.
Terminarea programului de spălare
Se finalizează programul de spălare, afişajul
indică un zero, iar indicatoarele de fază se
sting.
dezactivaţi aparatul şi deschideţi uşa.
Pentru rezultate optime de uscare,
lăsaţi uşa întredeschisă câteva minute.
Îndepărtaţi articolele din coşuri
• Lăsaţi vasele să se răcească înainte de a
le scoate din maşină. Vasele fierbinţi se
pot deteriora uşor.
• Mai întâi, goliţi coşul inferior şi apoi pe cel
superior.
• Pe părţile laterale şi pe uşa aparatului
poate fi apă. Oţelul inoxidabil se răceşte
mult mai repede decât vasele.
PROGRAME DE SPĂLARE
Program
Tipul de
murdărie
Descrierea programului
Toate
Vase de porţelan, tacâmuri, oale şi tigăi
Prespălare
Spălare 45 °C sau 70 °C
Clătiri
Uscare
Murdărie
proaspătă
Vase de porţelan şi
tacâmuri
Spălare 60 °C
Clătire
1)
2)
Tipul de încărcătură
28 electrolux
Program
Tipul de
murdărie
Tipul de încărcătură
Descrierea programului
Nivel de
murdărie mediu
Vase din porţelan şi
tacâmuri
Prespălare
Spălare 50 °C
Clătiri
Uscare
Foarte murdare
Vase din porţelan, tacâmuri, oale şi tigăi
Prespălare
Spălare 70 °C
Clătiri
Uscare
3)
Utilizaţi acest program pentru a clăti vasele rapid. Acest lucru previne aderarea la
vase a resturilor alimentare şi degajarea
unor mirosuri neplăcute din aparat.
Nu utilizaţi detergent în cadrul acestui
program.
Clătire
1) Aparatul detectează tipul de murdărie şi cantitatea articolelor din coşuri. Acesta reglează automat temperatura şi
cantitatea apei, consumul energetic şi durata programului.
2) Cu ajutorul acestui program, puteţi spăla o sarcină cu murdărie proaspătă. Oferă rezultate de spălare bune într-un
timp scurt.
3) Acesta este programul standard pentru institutele de testare. Cu ajutorul acestui program, aveţi cea mai eficientă
utilizare a apei şi consum energetic pentru vasele din porţelan şi tacâmurile cu un grad normal de murdărie. Pentru
informaţiile obţinute la test, consultaţi prospectul furnizat.
Valori de consum
Program1)
Energie (kWh)
Apă (litri)
0,7 - 1,3
8 - 16
0,8
8
0,7 - 0,8
8-9
1,1 - 1,2
12 - 13
0,01
3
1) Afişajul indică durata programului.
Presiunea şi temperatura apei, variaţiile
curentului electric şi cantitatea de vase
pot duce la valori diferite de consum.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Pentru demontarea şi curăţarea filtrelor
Filtrele murdare reduc rezultatele spălării.
Deşi filtrele necesită o întreţinere foarte redusă, recomandăm verificarea regulată şi,
dacă este necesar, curăţarea acestora.
1. Rotiţi filtrul (A) la stânga şi extrageţi-l din
filtrul (B).
electrolux 29
Verificaţi dacă asamblarea acestora este
corectă.
5. Scoateţi filtrul (B).
6. Curăţaţi bine filtrul (B) cu apă.
7. Puneţi bine filtrul (B) în poziţia iniţială.
Asiguraţi-vă că se fixează corect sub
cele două ghidaje (C).
B
C
A
2. Filtrul (A) este compus din două părţi.
Pentru dezasamblarea filtrului trageţi
componentele acestuia una din alta.
8. Poziţionaţi filtrul (A) în filtrul (B). Rotiţi filtrul (A) la dreapta până când se fixează.
Pentru a curăţa braţele stropitoare
Nu demontaţi braţele stropitoare.
Dacă orificiile din braţele stropitoare se înfundă, înlăturaţi resturile de murdărie cu un
obiect ascuţit subţire.
3. Curăţaţi bine componentele cu apă.
4. Puneţi la un loc cele două componente
ale filtrului (A) şi împingeţi-le una în alta.
Pentru a curăţa suprafeţele exterioare
Curăţaţi suprafeţele exterioare ale aparatului
şi panoul de comandă cu o cârpă moale
umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri.
Nu folosiţi produse abrazive, bureţi abrazivi
sau solvenţi (acetonă).
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Aparatul nu porneşte sau se opreşte în timpul funcţionării.
Mai întâi încercaţi să găsiţi o soluţie la problemă (consultaţi tabelul). Dacă acţiunea nu
dă rezultate, adresaţi-vă unui centru de service.
În cazul unor defecţiuni, afişajul indică
un cod de alarmă:
Defecţiune
Aparatul nu se alimentează cu
apă
•
•
•
- Aparatul nu se umple cu apă
- Aparatul nu evacuează apa
- Dispozitivul anti-inundaţie este pornit.
Avertizare Dezactivaţi aparatul înainte
de a realiza verificările.
Cauză posibilă
Remediu posibil
Robinetul de apă este blocat
sau prezintă depuneri de calcar.
Curăţaţi robinetul de apă.
Presiunea apei este prea redusă.
Contactaţi compania locală de
furnizare a apei.
30 electrolux
Defecţiune
Aparatul nu evacuează apa.
Cauză posibilă
Deschideţi robinetul de apă.
Filtrul din furtunul de alimentare
cu apă este înfundat.
Curăţaţi filtrul.
Racordul furtunului de alimentare cu apă nu este corect.
Asiguraţi-vă că racordul este
corect.
Furtunul de alimentare cu apă
este deteriorat.
Verificaţi dacă furtunul de alimentare cu apă prezintă deteriorări.
Scurgerea chiuvetei este blocată.
Curăţaţi scurgerea chiuvetei.
Racordul furtunului de evacuare
a apei nu este corect.
Asiguraţi-vă că racordul este
corect.
Furtunul de evacuare a apei este deteriorat.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare a apei prezintă deteriorări.
Dispozitivul anti-inundaţie este
pornit.
Nu se realizează pornirea programului de spălare.
Remediu posibil
Robinetul de apă este închis.
Închideţi robinetul de apă şi
adresaţi-vă unui centru de service.
Uşa aparatului este deschisă.
Închideţi uşa aparatului.
Nu aţi apăsat tasta sau butonul
Start.
Apăsaţi tasta sau butonul Start.
Ştecărul nu este conectat la
priză.
Conectaţi ştecărul.
Siguranţa din tabloul de siguranţe este deteriorată.
Înlocuiţi siguranţa.
Este setată pornirea cu întârziere.
• Anulaţi pornirea cu întârziere.
• Când numărătoarea inversă
este încheiată, programul de
spălare porneşte automat.
După verificare, activaţi aparatul. Programul
continuă din punctul în care a fost întrerupt.
Dacă defecţiunea apare din nou, contactaţi
centrul de service.
Dacă afişajul prezintă alte coduri de eroare,
adresaţi-vă centrului de service.
Datele necesare pentru centrul de service
se găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Înregistraţi următoarele informaţii:
– Model
(MOD.) ....................................................
....
– Numărul produsului
(PNC) ...................................
– Numărul de serie
(S.N.) ...................................
Rezultatele procesului de spălare şi uscare nu sunt satisfăcătoare
Problemă
Vesela nu este curată.
Cauză posibilă
Remediu posibil
Programul de spălare nu este
adecvat pentru tipul de
încărcătură şi pentru gradul de
murdărie.
Verificaţi dacă programul de
spălare este adecvat pentru tipul de încărcătură şi pentru
gradul de murdărie.
Nu aţi pus articolele corect în
coşuri, iar apa nu a atins toate
suprafeţele.
Puneţi articolele corect în coşuri.
electrolux 31
Problemă
Cauză posibilă
Remediu posibil
Braţele stropitoare nu s-au putut roti liber. Poziţionarea incorectă a articolelor în coşuri.
Asiguraţi-vă că poziţionarea incorectă a articolelor nu cauzează blocarea brațelor stropitoare.
Filtrele sunt murdare sau incorect asamblate şi montate.
Asiguraţi-vă că filtrele sunt curate, asamblate şi montate corect.
Cantitatea de detergent a fost
insuficientă sau nu a fost folosit
detergent.
Verificaţi dacă este folosit suficient detergent.
Rezervorul pentru sare este
gol.
Umpleţi rezervorul de sare cu
sare pentru maşina de spălat
vase.
Nivel incorect de ajustare a
agentului de dedurizare a apei.
Ajustaţi programul de dedurizare a apei la nivelul corect.
Capacul recipientului pentru
sare nu este închis corect.
Asiguraţi-vă că recipientul pentru sare este închis corect.
Pe vase şi pe pahare sunt vizibile dungi, pete albe sau o peliculă albăstruie.
Cantitatea agentului de clătire
este prea mare.
Reduceţi cantitatea agentului
de clătire.
Pete de picături de apă pe pahare şi pe vase.
Cantitatea agentului de clătire
este prea mică.
Măriţi cantitatea agentului de
clătire.
Cauza poate fi detergentul.
Utilizaţi o altă marcă de detergent.
Vasele sunt ude.
Programul de spălare nu a avut
o etapă de uscare sau a avut o
etapă scăzută de uscare.
Pentru rezultate optime de uscare, lăsaţi uşa întredeschisă
câteva minute.
Vasele sunt ude şi mate.
Dozatorul pentru agentul de
clătire este gol.
Umpleţi dozatorul cu agent de
clătire.
Funcţia Multitab este pornită
(această funcţie dezactivează
automat rezervorul de agent de
clătire).
Activaţi dozatorul pentru agentul de clătire.
Pe vase există depuneri de calcar.
Activarea dozatorului pentru agentul de
clătire
1. Activaţi aparatul.
2. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul
setare.
3. Rotiţi selectorul de programe până când
afişajul indică două bare de stare orizontale.
4. Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate butoanele Multitab şi Delay, până când indica,
şi
se aprind intermitoarele
tent.
5. Eliberaţi butoaneleMultitab şi Delay.
6. Apăsaţi butonul Delay.
– Indicatoarele
şi
se sting.
– Indicatorul
continuă să se aprindă
intermitent.
– Afişajul indică setarea dozatorului de
agent de clătire.
Dozatorul pentru agentul de clătire este oprit.
Dozatorul pentru agentul de clătire este pornit.
7. Pentru a schimba setarea apăsaţi butonul Delay.
8. Pentru confirmare, dezactivaţi aparatul.
32 electrolux
DATE TEHNICE
Dimensiuni
Lăţime
446 mm
Înălţime
818 - 898 mm
Lungime
Presiunea apei de alimentare
575 mm
Minimă
0,5 bari (0,05 MPa)
Maximă
8 bari (0,8 MPa)
Alimentarea cu apă 1)
Apă rece sau caldă
Capacitate
Volum încărcare
maxim 60 °C
9
1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet de 3/4.
Plăcuţa cu datele tehnice, situată pe
marginea interioară a uşii aparatului
conţine informaţiile referitoare la racordarea electrică.
lare sau fotovoltaice şi energie eoliană),
utilizaţi o sursă de apă caldă pentru a
reduce consumul de energie.
Dacă apa caldă provine din surse alternative de energie (de ex. panourile so-
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie
predat la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect
produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor
consecinţe negative pentru mediul
înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea
deriva din aruncarea necorespunzătoare a
acestui produs. Pentru mai multe informaţii
detaliate despre reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul
pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul
de la care l-aţi achiziţionat.
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru reciclarea ambalajelor acestea trebui puse în containerele corespunzătoare.
electrolux 33
Electrolux. Thinking of you.
Viac o nás na www.electrolux.com
OBSAH
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Ovládací panel
Používanie spotrebiča
Nastavenie zmäkčovača vody
Používanie soli do umývačky riadu
Používanie umývacieho prostriedku a
leštidla
Funkcia Multitab
33
36
36
38
38
39
40
40
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
41
Výber a spustenie umývacieho programu
41
Umývacie programy
42
Ošetrovanie a čistenie
43
Čo robiť, keď...
44
Technické údaje
46
Ochrana životného prostredia
47
Zmeny vyhradené
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštalovaním a použitím si pozorne
prečítajte tento návod:
• Vaša bezpečnosť a ochrana vášho majetku.
• Pomoc pri ochrane životného prostredia.
• Správna obsluha spotrebiča.
Tieto pokyny vždy uchovávajte v blízkosti
spotrebiča, a to aj vtedy, ak sa presťahujete
alebo ho odovzdáte inej osobe.
Výrobca nie je zodpovedný za nesprávnu
inštaláciu a používanie, ktoré spôsobia poškodenie.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič nenechávajte obsluhovať
osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou,
zmyslovou alebo mentálnou spôsobilosťou, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami. Takíto ľudia
musia mať dohľad alebo pokyny na ovládanie spotrebiča od osoby zodpovednej
za ich bezpečnosť.
• Všetky obaly držte mimo dosahu detí.
Existuje nebezpečenstvo udusenia alebo
úrazu.
• Všetky pracie a podobné prostriedky
uskladňujte na bezpečnom mieste. Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali umývacích prostriedkov.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám,
aby sa k nemu priblížili.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nemeňte technické vlastnosti tohto spotrebiča. Existuje nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia spotrebiča.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu umývacieho prostriedku, aby ste
predišli popáleninám očí, úst alebo hrdla.
• Nepite vodu zo spotrebiča. Čiastočky
umývacieho prostriedku môžu zostať v
spotrebiči.
• Nenechávajte na spotrebiči otvorené
dvierka bez dohľadu. Zabránite tak zraneniu alebo pádu na otvorené dvierka.
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani na
ne nestúpajte.
Používanie
• Spotrebič je určený iba na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, zabránite tak zraneniu osôb a poškodeniu vášho majetku.
• Spotrebič používajte výhradne na umývanie zariadení, ktoré sú vhodné na umývanie v umývačke.
• Horľavé produkty alebo veci, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
• Nože a všetky zahrotené predmety vkladajte do košíka na príbor hrotmi dolu. Ak
to nie je možné, uložte ich vodorovne do
vrchného košíka alebo do košíka na nože. (Nie všetky modely majú košík na nože).
34 electrolux
• Používajte iba prípravky určené pre umývačky riadu (umývací prostriedok, soľ, leštidlo)
• Druhy soli, ktoré nie sú určené pre umývačky riadu, môžu poškodiť zmäkčovač
vody.
• Spotrebič naplňte soľou pred spustením
umývacieho programu. Zvyšná soľ v spotrebiči môže spôsobiť koróziu, alebo vyleptať dieru na dne spotrebiča.
• Nikdy nedopĺňajte do dávkovača leštidla
iný prípravok (umývací prostriedok pre
umývačky riadu alebo tekutý umývací
prostriedok). Spôsobilo by to poškodenie
spotrebiča.
• Pred spustením umývacieho programu
skontrolujte, či sa sprchovacie ramená
môžu voľne otáčať.
• Pri otvorení dverí počas spusteného umývacieho programu môže uniknúť zo spotrebiča horúca para. Hrozí riziko popálenia pokožky.
• Nevyberajte riad zo spotrebiča, pokým
neskončil umývací program.
Ošetrovanie a čistenie
• Pred vyčistením spotrebiča ho vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Nepoužívajte horľavé produkty ani produkty, ktoré spôsobujú koróziu.
• Nepoužívajte spotrebič bez filtrov. Skontrolujte, či sú filtre namontované správne.
Nesprávna montáž spôsobuje neuspokojivé výsledky umývania a poškodenie
spotrebiča.
• Nepoužívajte na čistenie spotrebiča prúd
vody alebo paru. Hrozí nebezpečenstvo
úrazu zásahom elektrickým prúdom a
poškodenia spotrebiča.
Inštalácia
• Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený. Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepripájajte. Obráťte sa na dodávateľa.
• Pred inštaláciou a používaním spotrebiča
odstráňte všetky baliace materiály.
• Elektrické pripojenie, vodoinštaláciu a namontovanie spotrebiča môže vykonávať
iba kvalifikovaná osoba. Predchádza sa
tak riziku konštrukčného poškodenia alebo zranenia.
• Pred inštaláciou skontrolujte, či je zástrčka odpojená od zásuvky elektrickej siete.
• Steny umývačky riadu nikdy nesmiete
prevŕtať, aby sa nepoškodili hydraulické
alebo elektrické časti.
• Dôležité!Dodržiavajte pokyny uvedené
na šablóne dodanej k tomuto spotrebiču:
– Inštalácia spotrebiča.
– Montáž panela s dvierkami.
– Pripojenie prívodnej a odtokovej hadice.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a
vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný,
sú bezpečné.
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
• Spotrebič neinštalujte na mieste, kde teplota môže klesnúť pod 0 °C.
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené mrazom.
Pripojenie na vodovodné potrubie
• Na pripojenie spotrebiča k zdroju vody
používajte nové hadice. Nezapájajte použité hadice.
• Spotrebič nezapájajte k novým potrubiam
ani k potrubiam, ktoré sa dlho nepoužívali. Nechajte vodu tiecť niekoľko minút, až
potom pripojte prívodnú hadicu.
• Pri zapájaní spotrebiča postupujte opatrne, aby ste nestlačili alebo nepoškodili
vodovodné hadice.
• Skontrolujte, či sú vodovodné prípojky
utiahnuté, aby sa predišlo únikom vody.
• Pri prvom použití spotrebiča sa uistite, že
z hadíc neuniká voda.
• Prívodná hadica na vodu má bezpečnostný ventil a dvojité puzdro s vnútorným elektrickým káblom. V prívodnej hadici na vodu je tlak iba počas prietoku vody. Ak z prívodnej hadice uniká voda,
bezpečnostný ventil preruší prívod vody.
– Pri zapájaní prívodnej hadice dávajte
pozor:
– Neponárajte prívodnú hadicu, ani
bezpečnostný ventil do vody.
– Ak sú prívodná hadica alebo bezpečnostný ventil poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky
elektrickej siete.
– Prívodnú hadicu s bezpečnostným
ventilom vám vymení autorizované
servisné stredisko.
Varovanie Nebezpečné napätie.
electrolux 35
Zapojenie do elektrickej siete
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené
na výkonovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete.
• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte rozdvojky ani predlžovacie
prívodné káble. Hrozí nebezpečenstvo
požiaru.
• Nevymieňajte ani nemeňte elektrický kábel. Obráťte sa na servisné stredisko.
• Pri zapájaní spotrebiča postupujte opatrne, aby ste nestlačili alebo nepoškodili
napájaciu zástrčku alebo kábel za spotrebičom.
• Skontrolujte, či je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte zástrčku.
Autorizované servisné stredisko
• Opravy alebo údržbu zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Obráťte
sa na servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné diely.
Vyradenie spotrebiča
• Aby ste predišli riziku zranenia alebo poškodenia:
– Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla
zo zásuvky elektrickej siete.
– Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
– Vytiahnite poistku dverí. Tak zabránite
tomu, aby v spotrebiči ostali zatvorené
deti alebo domáce zvieratá. Hrozí riziko
udusenia.
– Spotrebič vyraďte do miestneho zberného dvora.
Varovanie Umývacie prostriedky
pre umývačku riadu sú nebezpečné
a môžu spôsobiť koróziu!
• Ak pri používaní umývacích prostriedkov nastane nehoda, okamžite
vyhľadajte lekára.
• Ak sa umývací prostriedok dostane
do úst, okamžite vyhľadajte lekára.
• Ak sa umývací prostriedok dostane
do očí, okamžite sa obráťte na lekára
a vypláchnite oči vodou.
• Umývacie prostriedky pre umývačku
riadu skladujte na bezpečnom mieste, kde k nim deti nebudú mať prístup.
• Ak je v dávkovači umývacieho prostriedku umývací prostriedok, nenechávajte otvorené dvierka spotrebiča.
• Dávkovač umývacieho prostriedku
naplňte až pred spustením umývacieho programu.
36 electrolux
POPIS VÝROBKU
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Horný kôš
Volič tvrdosti vody
Zásobník na soľ
Dávkovač umývacieho prostriedku
Dávkovač leštidla
6
7
8
9
Typový štítok
Filtre
Dolné sprchovacie rameno
Horné sprchovacie rameno
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
9
4
8
5
7
6
electrolux 37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tlačidlo Zap./Vyp.
Popis programov
Značka programu
Ukazovatele
Displej
Tlačidlo Start
Tlačidlo Delay
Tlačidlo Multitab
Ovládač programu
Ukazovatele
Ukazovateľ fázy umývania a fázy oplachovania. Rozsvieti sa, keď prebieha fáza
umývania alebo oplachovania.
Ukazovateľ fázy sušenia. Rozsvieti sa, keď prebieha fáza sušenia.
Ukazovateľ stavu leštidla. Rozsvieti sa, keď treba doplniť leštidlo do dávkovača
leštidla. 1)
Ukazovateľ stavu soli. Rozsvieti sa, keď treba doplniť soľ do zásobníka. 1)
Po naplnení zásobníka môže ukazovateľ svietiť ešte niekoľko hodín. Nemá to nepriaznivé účinky na prevádzku spotrebiča.
Ukazovateľ funkcie Multitab. Rozsvieti sa po zapnutí funkcie.
1) Keď je zásobník na soľ alebo dávkovač leštidla prázdny, príslušné ukazovatele sa nerozsvietia, kým je v činnosti
umývací program.
Tlačidlo Zap./Vyp.
Ak chcete spotrebič zapnúť alebo vypnúť,
stlačte toto tlačidlo.
Desať minút po skončení umývacieho programu funkcia Auto Off automaticky deaktivuje spotrebič. Pomôže to znížiť spotrebu
energie.
Popis programov
Tento návod vám pomôže pri výbere umývacích programov.
Displej
Displej zobrazuje:
• elektronické nastavenie úrovne zmäkčovača vody,
• zapnutie a vypnutie dávkovača leštidla
(iba ak je zapnutá funkcia Multitab).
• trvanie umývacieho programu
• zostávajúci čas do ukončenia umývacieho programu
• ukončenie umývacieho programu (na displeji sa objaví nula)
• odratávanie času posunutého štartu
• Poruchové kódy
Tlačidlo Start
Stlačením tohto tlačidla spustíte:
• umývací program,
• odratávanie času odloženého štartu.
Tlačidlo Delay
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla odložte štart umývacieho programu v rozpätí 1
až 24 hodín.
Tlačidlo Multitab
Stlačením tohto tlačidla aktivujete alebo
deaktivujete funkciu Multitab (pozrite si časť
„Funkcia Multitab“).
Ovládač programu
Ak chcete zvoliť umývací program, nastavte
referenčnú značku na otočnom ovládači na
požadovaný umývací program. Pozrite tabuľku „Umývacie programy“.
Keď zapnete spotrebič, otočný ovládač
programov je nastavený na umývací
program, ktorý bol naposledy spustený.
38 electrolux
Režim nastavenia
Spotrebič musí byť v režime nastavenia
pri týchto činnostiach:
• Nastavenie umývacieho programu.
• Nastavenie posunutého štartu.
• Elektronická úprava úrovne zmäkčovača
vody.
• Zapnutie alebo vypnutie dávkovača leštidla (iba ak je zapnutá funkcia Multitab).
Zapnite spotrebič. Spotrebič je v
režime nastavenia:
• Čas naposledy nastaveného umývacieho
programu bliká na displeji.
• Rozsvietia sa ukazovatele fáz príslušného
umývacieho programu.
Zapnite spotrebič. Spotrebič nie je v
režime nastavenia:
• Čas umývacieho programu alebo posunutého štartu nebliká na displeji.
• Svieti len jeden ukazovateľ fázy.
– ABy ste sa vrátili do režimu nastavenia,
treba zrušiť program alebo posunutý
štart. Pozrite časť „Výber a spustenie
umývacieho programu“.
POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
1. Uistite sa, či nastavená hladina zmäkčovača vody sa zhoduje s tvrdosťou vody
vo vašej oblasti. V opačnom prípade nastavte zmäkčovač vody.
2. Naplňte zásobník na soľ soľou do umývačky riadu.
3. Naplňte dávkovač leštidlom.
4. Do umývačky riadu vložte príbor a riad
na umývanie.
5. Nastavte správny umývací program
podľa druhu náplne a znečistenia.
6. Naplňte dávkovač umývacieho prostriedku správnym množstvom prostriedku.
7. Zapnite umývací program.
Ak používate kombinované tablety
umývacieho prostriedku („3 v 1“, „4 v
1“, „5 v 1“), použite funkciu Multitab
(pozrite si časť „Funkcia Multitab“).
NASTAVENIE ZMÄKČOVAČA VODY
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály a soli
z privádzanej vody. Tieto minerály a soli
môžu spotrebič poškodiť.
Nastavte hladinu zmäkčovača vody podľa
stupňa tvrdosti vody vo vašej oblasti.
Informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti
zistíte na miestnej správe vodární.
Nastavenie tvrdosti
vody
Tvrdosť vody
Nemecké stupne (°dH)
Francúzske
stupne (°TH)
mmol/l
Clarkove
stupne
ručne
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
1)
7
6
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
2
electrolux 39
Nastavenie tvrdosti
vody
Tvrdosť vody
Nemecké stupne (°dH)
Francúzske
stupne (°TH)
mmol/l
Clarkove
stupne
ručne
elektronicky
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Nastavenie z výroby.
2) Na tejto úrovni nepoužívajte soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť ručne
alebo elektronicky.
Ručné nastavenie
Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1 alebo 2 (pozrite tabuľku).
4.
5.
6.
7.
8.
Elektronické nastavenie
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia.
3. Otáčajte programový otočný ovládač v
smere hodinových ručičiek, kým sa na
displeji nezobrazia dve vodorovné stavové čiarky.
Stlačte a podržte súčasne tlačidlá Multitab a Delay , kým nezačnú blikať ukazo,
a
.
vatele
Uvoľnite tlačidlo Multitab a tlačidlo Delay.
Stlačte tlačidlo Multitab.
• Ukazovatele
a
zhasnú.
• Ukazovateľ
bude naďalej blikať.
• Na displeji sa zobrazí nastavenie
= úrozmäkčovača vody (príklad:
veň 5).
Opakovaným stláčaním tlačidla Multitab
zmeníte nastavenie.
Potvrďte vypnutím spotrebiča.
Ak sa zmäkčovač vody elektronicky nastaví na úroveň 1, kontrolka soli nebude svietiť.
POUŽÍVANIE SOLI DO UMÝVAČKY RIADU
Plnenie zásobníka na soľ:
1. Otočte viečko doľava a otvorte zásobník
na soľ.
2. Do zásobníka na soľ vlejte 1 liter vody
(iba pri prvom plnení soľou).
3. Na naplnenie zásobníka soľou použite
lievik.
4. Odstráňte soľ z okolia otvoru zásobníka
na soľ.
5. Otočením viečka doprava zásobník na
soľ zatvorte.
Je normálne, že pri pridaní soli voda
pretečie cez okraj zásobníka na soľ.
40 electrolux
POUŽÍVANIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU A LEŠTIDLA
1
3
2
30
Ak používate tablety umývacieho prostriedku, použite dlhšie umývacie programy. Pri krátkych umývacích programoch sa nestihnú úplne rozpustiť a znižuje sa tak účinnosť umývania.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5. Zatvorte dávkovač umývacieho prostriedku. Zatlačte viečko, aby zapadlo
na miesto.
4
Používanie leštidla
7
6
5
Používanie umývacieho prostriedku
Nepoužívajte viac umývacieho prostriedku, ako je potrebné, ochránite tak
životné prostredie.
Dodržujte odporúčania výrobcu umývacieho prostriedku na obale umývacieho
prostriedku.
Plnenie dávkovača umývacieho prostriedku:
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla 2
otvoríte kryt 7 dávkovača umývacieho
prostriedku.
2. Pridajte umývací prostriedok do dávkovača 1 .
3. Ak má umývací program fázu predumývania, pridajte malé množstvo umývacieho prostriedku do vnútornej časti
dvierok spotrebiča.
4. Ak používate tablety umývacieho prostriedku, vložte ich do dávkovača umývacieho prostriedku 1 .
Leštidlo umožňuje osušenie riadu bez
škvŕn a usadenín.
Dávkovač leštidla automaticky dávkuje
leštidlo počas poslednej fázy oplachovania.
Pri plnení dávkovača leštidla urobte nasledujúce kroky:
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla 6
otvoríte kryt 5 dávkovača leštidla.
2. Naplňte dávkovač leštidla 3 leštidlom.
Značka „max.“ zobrazuje maximálnu
hladinu.
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe veľkého množstva peny počas umývania.
4. Dávkovač leštidla zatvorte. Zatlačte
viečko, aby zapadlo na miesto.
Nastavenie dávkovania leštidla
Nastavenie výrobcu: poloha 3.
Dávkovanie leštidla môžete nastaviť medzi
polohami 1 (najnižšie dávkovanie) až 4 (najvyššie dávkovanie).
Otočením voliča leštidla 4 zvýšte alebo
znížte dávku.
FUNKCIA MULTITAB
Funkcia Multitab je určená pre kombinované umývacie tablety.
Sú to tablety s kombinovaným účinkom
umývacieho prostriedku, leštidla a soli. Niektoré druhy tabliet môžu obsahovať aj iné
látky.
Presvedčte sa, či sa tieto tablety môžu použiť pri tvrdosti vody vo vašej oblasti (pozrite
si pokyny na balení výrobkov).
Funkcia Multitab vypne prívod leštidla a soli.
Funkcia Multitab vypne ukazovatele soli a
leštidla.
Trvanie programu sa pri používaní funkcie
Multitab môže predĺžiť.
Zapnite alebo zrušte funkciu Multitab
skôr, ako spustíte umývací program.
Funkcia sa nedá zapnúť, ani zrušiť,
kým prebieha program.
electrolux 41
Zapnutie funkcie Multitab
• Stlačte tlačidlo Multitab a rozsvieti sa
ukazovateľ funkcie Multitab. Funkcia je
zapnutá.
– Keď zapnete funkciu Multitab, ostane
zapnutá, kým ju nezrušíte.
Vypnutie funkcie Multitab a samostatné
použitie umývacieho prostriedku, soli a
leštidla
1. Stlačte tlačidlo Multitab a ukazovateľ
funkcie Multitab zhasne. Funkcia je vypnutá.
2. Naplňte zásobník soli a dávkovač leštidla.
3. Upravte nastavenie tvrdosti vody na najvyššiu úroveň.
4. Spustite umývací program bez riadu.
5. Po skončení umývacieho programu nastavte zmäkčovač vody podľa tvrdosti
vody vo vašej oblasti.
6. Upravte množstvo leštidla.
VKLADANIE JEDÁLENSKÉHO PRÍBORU A RIADU
Pozrite si leták „Príklady náplní RealLife“.
Rady a tipy
• Do spotrebiča nevkladajte predmety, ktoré môžu absorbovať vodu (špongie,
handričky).
• Odstráňte z predmetov zvyšky jedla.
• Zmäkčite zvyšky pripáleného jedla na
predmetoch.
• Duté predmety (šálky, poháre a panvice)
vložte otvorom smerom dolu.
• Uistite sa, že sa v nádobách a misách
nehromadí voda.
• Skontrolujte, či do seba kusy príboru a
riadu nezapadli.
• Skontrolujte, či sa poháre navzájom nedotýkajú.
• Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Lyžičky striedajte s iným jedálenským príborom, aby ste zabránili ich zlepeniu.
• Pri kladení predmetov do košíkov sa uistite, že sa môže voda dostať k celému ich
povrchu.
• Ľahké predmety vložte do horného koša.
Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
• Na plastových predmetoch a nepriľnavých panviciach sa môžu zrážať kvapky
vody.
VÝBER A SPUSTENIE UMÝVACIEHO PROGRAMU
Spustenie umývacieho programu bez
posunutého štartu
1. Zatvorte dvierka spotrebiča.
2. Spotrebič zapnite.
3. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia.
4. Nastavte umývací program.
• Čas programu na displeji bliká.
• Rozsvietia sa ukazovatele fáz nastaveného umývacieho programu.
5. Stlačte tlačidlo Start a nastavený umývací program sa automaticky spustí.
• Ukazovatele fáz zhasnú, ale ukazovateľ spustenej fázy zostane zapnutý.
Spustenie umývacieho programu s
posunutím štartu
1. Zatvorte dvierka spotrebiča.
2. Spotrebič zapnite.
3. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia.
4. Nastavte umývací program.
5. Opakovane stláčajte tlačidlo Delay, až
kým sa na displeji nezobrazí čas posunutého štartu.
• Čas posunutého štartu bliká na displeji.
6. Stlačte tlačidlo Start a odratávanie sa
automaticky zapne.
• Čas posunutého štartu už nebliká na
displeji.
• Zhasnú ukazovatele fáz nastaveného
umývacieho programu.
Po ukončení odratávania sa umývací program spustí automaticky.
• Ukazovateľ prebiehajúcej fázy sa rozsvieti.
42 electrolux
Otvorením dvierok spotrebiča sa odpočítavanie preruší. Keď dvierka zatvoríte,
odratávanie bude pokračovať od bodu,
v ktorom bolo prerušené.
Zrušenie posunutého štartu
Odratávanie nie je spustené.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo Delay, kým
sa:
• na displeji nezobrazí trvanie umývacieho programu,
• nerozsvietia ukazovatele fáz.
2. Umývací program spustíte stlačením tlačidla Start.
Odratávanie je spustené.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo Delay, kým
sa:
• na displeji nezobrazí trvanie umývacieho programu,
• nerozsvietia ukazovatele fáz.
• Umývací program sa spustí automaticky.
Prerušenie umývacieho programu
• Otvorte dvierka spotrebiča.
– Umývací program sa zastaví.
• Zatvorte dvierka spotrebiča.
– Program bude pokračovať od bodu
prerušenia.
Zrušenie umývacieho programu
Ak umývací program nie je spustený, môžete zmeniť nastavenie.
Ak chcete nastavenie zmeniť pri spustenom
umývacom programe, je potrebné zrušiť
program.
• Naraz stlačte a podržte tlačidlá Multitab a
Delay, kým:
– na displeji nezačne blikať trvanie umývacieho programu.
– sa nerozsvietia ukazovatele fáz umývacieho programu.
Pred spustením nového umývacieho
programu skontrolujte, či sa v dávkovači umývacieho prostriedku nachádza
umývací prostriedok.
Koniec umývacieho programu
Keď sa umývací program skončí, na displeji
sa zobrazí nula a zhasnú ukazovatele fáz.
Vypnite spotrebič a otvorte dvierka.
Lepšie vysušenie dosiahnete, keď necháte dvierka spotrebiča niekoľko minút pootvorené.
Vyberte predmety z košíkov
• Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad
vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
• Vyprázdnite najprv dolný kôš a potom
horný kôš.
• Po stranách a na dverách spotrebiča sa
môže nachádzať voda. Nehrdzavejúca
oceľ vychladne rýchlejšie ako taniere.
UMÝVACIE PROGRAMY
Program
Typ znečistenia
Druh náplne
Popis programu
Všetko
Porcelán, jedálenský
príbor, hrnce a panvice
Predumývanie
Umývanie 45 °C alebo 70 °C
Oplachovania
Sušenie
Čerstvé znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
Bežné znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Predumývanie
Umývanie 50 °C
Oplachovania
Sušenie
Silné znečistenie
Porcelán, jedálenský
príbor, hrnce a panvice
Predumývanie
Umývanie 70 °C
Oplachovania
Sušenie
1)
2)
3)
electrolux 43
Program
Typ znečistenia
Druh náplne
Tento program použite na rýchle opláchnutie riadu. Zabraňuje prilepeniu zvyškov
jedla k riadu a šíreniu zápachu zo spotrebiča.
S týmto programom nepoužívajte umývací prostriedok.
Popis programu
Oplachovanie
1) Spotrebič rozoznáva typ znečistenia a množstvo riadu v košoch. Automaticky nastavuje teplotu a množstvo vody,
spotrebu energie a trvanie programu.
2) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Za krátky čas dosiahnete dobré výsledky umývania.
3) Toto je štandardný testovací program pre skúšobne. S týmto programom dosiahnete najúčinnejšie využitie vody a
energie pri bežne znečistenom porceláne a príbore. Testovacie informácie nájdete v dodávanom letáku.
Spotreba
Program1)
Energia (kWh)
Voda (litre)
0,7 - 1,3
8 - 16
0,8
8
0,7 - 0,8
8-9
1,1 - 1,2
12 - 13
0,01
3
1) Na displeji sa zobrazí trvanie programu.
Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú
nasledujúce faktory: tlak a teplota vody,
kolísanie napätia v elektrickej sieti a
množstvo riadu.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Vybratie a čistenie filtrov
Znečistené filtre zhoršujú výsledky umývania.
Hoci tieto filtre takmer nevyžadujú údržbu,
pravidelne ich kontrolujte a v prípade potreby ich vyčistite.
1. Ak chcete vybrať filter (A), otočte ho
proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho z filtra (B).
B
A
2. Filter (A) má dve časti. Ak chcete filter
rozmontovať, vytiahnutím ich oddeľte.
44 electrolux
8. Filter (A) vložte do polohy filtra (B). Otočte filter (A) doprava, až kým sa neuzamkne.
Čistenie sprchovacích ramien
Sprchovacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách upchajú, odstráňte zvyšné nečistoty špicatým
predmetom.
3. Dôkladne vyčistite tieto časti vodou.
4. Zložte obe časti filtra (A) dohromady a
zatlačte. Skontrolujte, či do seba správne zapadli.
5. Vyberte filter (B).
6. Dôkladne vyčistite filter (B) vodou.
7. Založte filter (B) do pôvodnej polohy.
Skontrolujte, či je správne umiestnený v
dvoch vodiacich častiach (C).
Čistenie vonkajších povrchov
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací
panel umývajte navlhčenou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky ani rozpúšťadlá (acetón).
C
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Spotrebič sa nespustí, alebo sa zastaví jeho
prevádzka.
Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak ste riešenie nenašli, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Pri niektorých poruchách sa na displeji
zobrazí chybový kód:
Problém
Do spotrebiča nepriteká voda.
•
•
•
- Do spotrebiča nepriteká voda
- Spotrebič nevypúšťa vodu
- Aktivovalo sa zariadenie proti vytopeniu
Varovanie Pred vykonaním kontroly
vypnite spotrebič.
Možná príčina
Vodovodný kohútik je upchatý
alebo je zanesený vodným kameňom.
Možné riešenie
Vyčistite vodovodný kohútik.
electrolux 45
Problém
Spotrebič nevypúšťa vodu.
Možná príčina
Obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.
Vodovodný ventil je zatvorený.
Otvorte vodovodný ventil.
Filter na prívodnej hadici je upchatý.
Vyčistite filter.
Nie je správne zapojená prívodná hadica.
Skontrolujte, či je hadica správne zapojená.
Prívodná hadica na vodu je poškodená.
Skontrolujte, či na prívodnej hadici nie sú chyby.
Upchaté hrdlo sifónu.
Vyčistite hrdlo sifónu.
Odtoková hadica nie je správne
zapojená.
Skontrolujte, či je hadica správne zapojená.
Odtoková hadica je poškodená.
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je poškodená.
Spustilo sa zariadenie proti vytopeniu.
Nedošlo k spusteniu umývacieho programu.
Možné riešenie
Tlak vody je príliš slabý.
Zatvorte vodovodný kohútik a
obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Dvierka spotrebiča sú otvorené.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Nestlačili ste dotykové tlačidlo
alebo tlačidlo Start.
Stlačte dotykové tlačidlo alebo
tlačidlo Start.
Sieťová zástrčka spotrebiča nie
je zasunutá do sieťovej zásuvky.
Pripojte sieťovú zástrčku.
Poškodená poistka v poistkovej
skrinke.
Nahoďte poistku.
Je nastavený posunutý štart.
• Zrušte posunutý štart.
• Po ukončení odratávania sa
umývací program spustí automaticky.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa chyba vyskytne znova, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Informácie potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku.
Zapíšte si tieto informácie:
– Model
(MOD.) ....................................................
....
– Číslo výrobku
(PNC) ........................................
– Sériové číslo
(S.N.) ..............................................
Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé
Problém
Riad nie je čistý.
Možná príčina
Možné riešenie
Umývací program nebol vhodný pre druh a stupeň znečistenia riadu.
Skontrolujte, či je umývací program vhodný pre druh a stupeň
znečistenia riadu.
Nevložili ste do košíkov predmety správne, voda nemá prístup k celému ich povrchu.
Vložte predmety do košíkov
správne.
46 electrolux
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Umývacie ramená sa nemôžu
voľne otáčať. Predmety v košíkoch nemajú správnu polohu.
Skontrolujte, či nesprávne uložené predmety neblokujú
sprchovacie ramená.
Filtre sú zanesené alebo nesprávne vložené a namontované.
Skontrolujte, či sú filtre čisté a
správne vložené a namontované.
Použili ste nedostatočné množstvo umývacieho prostriedku
alebo ste ho zabudli použiť.
Skontrolujte, či ste použili dostatočné množstvo umývacieho
prostriedku.
Zásobník na soľ je prázdny.
Naplňte zásobník na soľ soľou
do umývačky riadu.
Nesprávna úroveň úpravy
zmäkčovača vody.
Upravte zmäkčovač vody na
správnu úroveň.
Viečko zásobníka na soľ nie je
správne zatvorené.
Skontrolujte, či je viečko zásobníka na soľ správne zatvorené.
Na pohároch a riade sú šmuhy,
belavé škvrny alebo modrastý
povlak.
Príliš veľké množstvo leštidla.
Znížte množstvo leštidla.
Na pohároch a riade sú škvrny
od kvapiek vody.
Príliš nízke množstvo leštidla.
Zvýšte množstvo leštidla.
Príčinou môže byť umývací
prostriedok.
Použite iný typ umývacieho
prostriedku.
Riad je mokrý.
Umývací program neobsahoval
fázu sušenia alebo bola táto fáza skrátená.
Lepšie vysušenie dosiahnete,
keď necháte dvierka niekoľko
minút pootvorené.
Riad je mokrý a matný.
Dávkovač leštidla je prázdny.
Naplňte dávkovač leštidlom.
Funkcia multitab je zapnutá (táto funkcia automaticky vypne
dávkovač leštidla).
Zapnite dávkovač leštidla.
Na riade sú škvrny od vodného
kameňa.
Zapnutie dávkovača leštidla
1. Spotrebič zapnite.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia.
3. Otáčajte programový otočný ovládač,
kým sa na displeji nezobrazia dve vodorovné stavové čiarky.
4. Naraz stlačte a podržte tlačidlo Multitab
a tlačidlo Delay, kým sa nerozblikajú
,
a
.
ukazovatele
5. Uvoľnite tlačidlo Multitab a tlačidlo Delay.
6. Stlačte tlačidlo Delay.
– Ukazovatele
a
zhasnú.
– Ukazovateľ
naďalej bliká.
– Na displeji sa zobrazuje nastavenie
dávkovača leštidla.
Dávkovač leštidla je
vypnutý.
Dávkovač leštidla je
zapnutý.
7. Stlačením tlačidla Delay zmeníte nastavenie.
8. Potvrďte vypnutím spotrebiča.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery
Šírka
Výška
Hĺbka
Tlak privádzanej vody
Minimálny
446 mm
818 - 898 mm
575 mm
0,5 bar (0,05 MPa)
electrolux 47
Maximálny
Prítok vody
Obsah
1)
8 bar (0,8 MPa)
Studená alebo horúca voda
Súpravy riadu
maximálne 60 °C
9
1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
Výkonový štítok na vnútornom okraji
dvierok spotrebiča obsahuje údaje o
elektrickom pripojení.
Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov energie (napr. zo solár-
nych alebo z fotovoltaických panelov
alebo veterných turbín), používajte prívod teplej vody, aby ste znížili spotrebu
energie.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
. Obal
Recyklujte materiály so symbolom
vyhoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.
www.electrolux.com/shop
117937730-A-362010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement