Electrolux ESL46510R User manual

Electrolux ESL46510R User manual
ESL 46510
.......................................................... .......................................................
PL ZMYWARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy do‐
kładnie przeczytać dostarczone instrukcje. Pro‐
ducent nie odpowiada za uszkodzenia i obraże‐
nia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją
i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz
z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skut‐
kować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządze‐
nia osobom, w tym również dzieciom, o ogra‐
niczonych zdolnościach ruchowych, senso‐
rycznych lub umysłowych albo osobom bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wy‐
łącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalać, aby
dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znaj‐
dować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura jest niższa
niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instrukcją insta‐
lacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące
się nad urządzeniem i w jego pobliżu spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, które nie były używane przez
dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać,
aż pojawi się czysta woda.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na‐
leży sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpie‐
czeństwa i ścianki z wewnętrznym przewo‐
dem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego na‐
leży natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować się z
punktem serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i pora‐
żeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐
nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐
silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐
tować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐
wanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki ani
przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzo‐
nego przewodu zasilającego należy zlecić
przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowa‐
nemu elektrykowi.
4
www.electrolux.com
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐
dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐
dzenia wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtycz‐
kę.
1.3 Zastosowanie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biuro‐
wych oraz innych placówkach pracowni‐
czych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obrażeń.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urzą‐
dzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać
do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w
dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia
bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia
się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeń‐
stwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się
nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed za‐
kończeniem programu. Na naczyniach może
znajdować się detergent.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem prądem, wystą‐
pieniem pożaru lub oparzeniami.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi pro‐
duktami w urządzeniu, na nim lub w jego po‐
bliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu
pracy może dojść do uwolnienia gorącej pary.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń ciała.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożli‐
wić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w
urządzeniu.
POLSKI
5
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10
9
8 7
5 4
6
1 Górne ramię spryskujące
3
11 Górny kosz
2 Dolne ramię spryskujące
3 Filtry
2.1 Wiązka światła
5 Zbiornik soli
6 Pokrętło regulacji zmiękczania wody
• W trakcie programu czerwona wiązka świata
pojawia się na podłodze pod drzwiami urzą‐
dzenia. Po zakończeniu programu czerwona
wiązka zmienia kolor na zielony.
• Po wystąpieniu usterki czerwone światło miga.
4 Tabliczka znamionowa
7 Dozownik płynu nabłyszczającego
8 Dozownik detergentu
Wiązka światła wyłącza się przy wyłą‐
czeniu urządzenia.
9 Kosz na sztućce
10 Dolny kosz
3. PANEL STEROWANIA
1
2
1 Przycisk wł./wył.
2 Wyświetlacz
3 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
4 Przycisk wyboru programów (w dół)
5 Przycisk wyboru programów (w górę)
3
4
5
6
7
8
9
6 Przycisk trybu energooszczędnego
7 Przycisk funkcji Multitab
8 Przycisk anulowania
9 Wskaźniki
6
www.electrolux.com
Wskaźniki
Opis
Wskaźnik soli. W trakcie trwania programu wskaźnik jest wyłączony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie trwania programu wskaźnik jest
wyłączony.
Wskaźnik zakończenia programu.
4. PROGRAMY
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
11)
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 45°C lub 70°C
Płukania
Suszenie
Tryb energoo‐
szczędny
2
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 70°C
Płukania
Suszenie
Tryb energoo‐
szczędny
32)
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 60°C
Płukania
43)
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C
Płukania
Suszenie
Tryb energoo‐
szczędny
5
Średnie lub lekkie
Delikatne naczynia i
szkło
Zmywanie w temperatu‐
rze 45°C
Płukania
Suszenie
Tryb energoo‐
szczędny
1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
2) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
3) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków
przeprowadzających testy).
POLSKI
7
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
1
70 - 130
0.7 - 1.3
8 - 16
2
120 - 130
1.1 - 1.2
12 - 13
3
30
0.8
8
4
160 - 170
0.8 - 0.9
8-9
5
70 - 80
0.6 - 0.7
10 - 11
1) Czas trwania programu i parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i
temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
5.1 Tryb energooszczędny
Tryb energooszczędny należy włączyć
lub wyłączyć przed rozpoczęciem pro‐
gramu. Funkcji tej nie można włączyć
ani wyłączyć w czasie trwania progra‐
mu.
Ta funkcja obniża temperaturę w fazie suszenia.
Zużycie energii zmniejsza się o 25%.
Po zakończeniu programu naczynia mogą być
mokre.
5.2 Funkcja Multitab
Z tej funkcji można korzystać jedynie w przypad‐
ku używania wieloskładnikowych tabletek z de‐
tergentem.
Funkcja ta zatrzymuje dopływ płynu nabłyszcza‐
jącego i soli. Odpowiednie wskaźniki są wyłączo‐
ne.
Czas trwania programu może się wydłużyć.
Włączanie funkcji Multitab
Funkcję Multitab należy włączyć lub wy‐
łączyć przed rozpoczęciem programu.
Funkcji Multitab nie można włączyć ani
wyłączyć w czasie trwania programu.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE
I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć przycisk funkcji Multitab; włączy się
wskaźnik funkcji Multitab.
8
www.electrolux.com
Funkcja pozostaje włączona do mo‐
mentu jej wyłączenia. Nacisnąć przycisk
funkcji Multitab; wskaźnik funkcji Multi‐
tab wyłączy się.
Po zaprzestaniu stosowania wieloskładnikowych
tabletek z detergentem i przed rozpoczęciem
stosowania detergentu, płynu nabłyszczającego i
soli do zmywarek osobno wykonać następujące
czynności:
1. Wyłączyć funkcję Multitab.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wo‐
dy.
3. Upewnić się, że zbiornik soli i dozownik pły‐
nu nabłyszczającego są pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą płuka‐
nia — bez detergentu i bez naczyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody odpo‐
wiednio do twardości wody doprowadzanej
do urządzenia.
6. Dokonać regulacji dozowanej ilości płynu na‐
błyszczającego.
5.3 Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane w następują‐
cych warunkach:
• Po zakończeniu programu.
• W przypadku elektronicznej regulacji poziomu
zmiękczania wody.
• W przypadku nieprawidłowego działania urzą‐
dzenia.
Ustawienie fabryczne: wł. Można wyłą‐
czyć sygnały dźwiękowe.
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE
I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyci‐
ski (4) i (5), aż zaczną migać wskaźniki przy‐
cisków (3), (4) i (5).
3. Nacisnąć przycisk (5).
• Wskaźniki przycisków (3) i (4) wyłączą
się.
• Wskaźnik przycisku (5) będzie nadal mi‐
gał.
• Na wyświetlaczu będzie widoczne usta‐
wienie sygnałów dźwiękowych.
Włączone
Wyłączone
4. Nacisnąć przycisk (5), aby zmienić ustawie‐
nie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękcza‐
nia wody odpowiada twardości wody dopro‐
wadzanej do urządzenia. Jeśli nie, należy
ustawić poziom zmiękczania wody. Skontak‐
tować się z miejscowym zakładem wodocią‐
gowym, aby ustalić stopień twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozosta‐
łości z procesu produkcyjnego. Aby je usu‐
nąć, należy uruchomić program. Nie należy
stosować detergentu ani umieszczać naczyń
w koszach.
Aby zastosować wieloskładnikowe tab‐
letki z detergentem, należy wybrać op‐
cję Multitab.
POLSKI
9
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elektro‐
niczna
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy usta‐
wić ręcznie oraz elektronicznie.
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości wody w
pozycji 1 lub 2.
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Upewnić się, że aktywny jest tryb us‐
tawiania – patrz „USTAWIANIE I URUCHA‐
MIANIE PROGRAMU”.
2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyci‐
ski (4) i (5), aż zaczną migać wskaźniki przy‐
cisków (3), (4) i (5).
3. Nacisnąć przycisk (3).
• Wskaźniki przycisków (4) i (5) wyłączą
się.
• Wskaźnik przycisku (3) będzie nadal mi‐
gał.
• Sygnały dźwiękowe zostaną włączone
(przykład: pięć sygnałów przerywanych =
poziom 5).
• Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie
= po‐
zmiękczacza wody (przykład:
ziom 5).
4. Naciskać przycisk (3), aby zmienić ustawie‐
nie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia
ustawienia.
10
www.electrolux.com
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbior‐
nik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za
pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiorni‐
ka soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć
zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika soli mo‐
że się z niego wydostawać woda i sól.
Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego
(A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć
za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokręt‐
ła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza
ilość) a pozycją 4 (największa ilość).
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania — patrz:
„Ustawianie i uruchamianie programu”.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony, należy
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczającego
jest włączony, napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu za‐
brudzenia.
POLSKI
11
7.1 Stosowanie detergentu
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Tryb ustawiania
Urządzenie musi być w trybie ustawiania, aby
możliwe było wykonanie niektórych czynności.
Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli na wy‐
świetlaczu pokazywane są 2 poziome paski sta‐
nu.
Jeżeli na panelu sterowania wyświetlane są inne
warunki, naciskać Cancel, aż urządzenie prze‐
jdzie w tryb ustawiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania.
3. Ustawić program.
• Właściwy numer programu miga na wy‐
świetlaczu.
4. Można teraz ustawić opcje.
5. Zamknąć drzwi urządzenia. Nastąpi urucho‐
mienie programu.
• Po otwarciu drzwi na wyświetlaczu poka‐
zywany będzie czas trwania programu,
malejący skokowo co minutę.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce oznaczo‐
nej symbolem (A).
Jeśli program przewiduje fazę zmywania
wstępnego, umieścić niewielką ilość deter‐
gentu na wewnętrznej stronie drzwi urzą‐
dzenia.
W razie korzystania z tabletek do zmywa‐
rek, włożyć tabletkę do przegródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opóźnienia, aż
zostanie wyświetlony żądany czas (od 1 do
24 godzin).
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas opó‐
źnienia rozpoczęcia programu.
• Włączy się wskaźnik opóźnienia rozpo‐
częcia programu.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocznie się
odliczanie czasu.
• Po otwarciu drzwi na wyświetlaczu poka‐
zywana będzie wartość pozostałego cza‐
su opóźnienia, malejąca skokowo co go‐
dzinę.
Po zakończeniu odliczania program rozpocznie
się automatycznie.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje praco‐
wać. Po zamknięciu drzwi odliczanie jest konty‐
nuowane od momentu przerwania.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
Nacisnąć przycisk anulowania, aż na wyświetla‐
czu pojawią się 2 poziome paski stanu.
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu urządzenie powraca do trybu
ustawiania. Należy wówczas ponownie
ustawić program.
Anulowanie programu
Nacisnąć przycisk anulowania, aż na wyświetla‐
czu pojawią się 2 poziome paski stanu.
12
www.electrolux.com
Przed uruchomieniem nowego progra‐
mu należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu rozlega się przerywa‐
ny sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawia
się 0 i zapala się wskaźnik zakończenia.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Jeżeli przycisk wł./wył. nie zostanie na‐
ciśnięty, funkcja Auto Off automatycznie
wyłączy urządzenie po kilku minutach.
Pozwala to zmniejszyć zużycie energii.
Przed wyjęciem naczyń z urządzenia
należy poczekać, aż ostygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
Należy najpierw wyjmować naczynia z
dolnego, a następnie z górnego kosza.
Na ściankach i drzwiach urządzenia
może znajdować się woda. Stal nie‐
rdzewna schładza się szybciej niż na‐
czynia.
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mo‐
gą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty
zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz
wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w
czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu zmiękczania
wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej
ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
8.2 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedsta‐
wiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, któ‐
re są przystosowane do zmywania w zmywar‐
kach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wyko‐
nanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu
i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, któ‐
re mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalo‐
nych potraw, należy zamoczyć naczynia w
wodzie przed ich umieszczeniem w urządze‐
niu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐
gają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi
sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze so‐
bą
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym.
Upewnić się, że nie będą się one przemie‐
szczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramiona spryskujące mogą się swobodnie
obracać.
8.3 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabły‐
szczający i detergent do zmywarek. Inne pro‐
dukty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas
ostatniej fazy płukania i zapobiega powstawa‐
niu smug i plam na naczyniach podczas ich
suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają deter‐
gent, płyn nabłyszczający oraz inne dodatki.
Należy sprawdzić, czy te tabletki można sto‐
sować przy danej twardości wody. Należy za‐
poznać się z instrukcją na opakowaniu pro‐
duktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się
całkowicie w trakcie krótkich programów. Za‐
leca się stosowanie tabletek przy długich pro‐
gramach, aby zapobiec osadzaniu się deter‐
gentu na naczyniach.
POLSKI
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
8.4 Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
13
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniaz‐
da elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona sprys‐
kujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w ra‐
zie potrzeby wyczyścić.
9.1 Czyszczenie filtrów
1.
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu wska‐
zówek zegara i wyjąć go.
2.
Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić
części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu.
Sprawdzić, czy jest zamontowany prawidło‐
wo pod dwoma zaczepami (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
14
www.electrolux.com
6.
Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierwotnym
położeniu w filtrze (B). Obrócić zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, aż się zabloku‐
je.
Nieprawidłowe położenie filtrów może
skutkować niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
9.3 Czyszczenie obudowy
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są za‐
tkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czy‐
szczenia. Nie używać produktów ściernych, my‐
jek do szorowania ani rozpuszczalników.
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje
działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy
zapoznać się z poniższymi informacjami, które
mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu poja‐
wia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
•
•
- Urządzenie nie odpompowuje wody.
- Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia
należy wyłączyć urządzenie.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków nie jest uszkodzony.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Sprawdzić, czy zawór wody nie jest zatkany.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym nie jest za‐
tkany.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
POLSKI
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Sprawdzić, czy syfon zlewozmywaka nie jest zatka‐
ny.
15
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program
zostanie wznowiony od momentu, w którym zos‐
tał przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu nale‐
ży skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alar‐
mowe, należy skontaktować się z punktem ser‐
wisowym.
10.1 Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody
na szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub tempe‐
ratura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszcza‐
jącego.
• Przyczyną może być jakość wieloskładniko‐
wych tabletek z detergentem. Należy wypró‐
bować inną markę lub włączyć dozownik pły‐
nu nabłyszczającego i zastosować płyn nabły‐
szczający wraz z wieloskładnikowymi tablet‐
kami z detergentem.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie omó‐
wiono inne możliwe przyczyny.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego z włączoną funkcją
Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania — patrz:
„Ustawianie i uruchamianie programu”.
2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyci‐
ski (4) i (5), aż zaczną migać wskaźniki przy‐
cisków (3), (4) i (5).
3. Nacisnąć przycisk (4).
• Wskaźniki przycisków (3) i (5) wyłączą
się.
• Wskaźnik przycisku (4) będzie nadal mi‐
gał.
• Wyświetlacz wskaże ustawienie dozowni‐
ka płynu nabłyszczającego.
Wyłączone
Włączone
4. Nacisnąć przycisk (4), aby zmienić ustawie‐
nie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia
ustawienia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
7. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
16
www.electrolux.com
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.10 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
9
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
POLSKI
17
18
www.electrolux.com
POLSKI
19
117930421-A-122012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement