AEG | F65402VI0P | User manual | Aeg-Electrolux F65402VI0P Kasutusjuhend

Aeg-Electrolux F65402VI0P Kasutusjuhend
FAVORIT 65402 VI
ET
LV
LT
RO
NÕUDEPESUMASIN
TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
INDAPLOVĖ
MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
INFORMAŢII PENTRU
UTILIZATOR
2
20
39
58
2
SISUKORD
4
6
7
8
10
11
14
16
17
19
OHUTUSINFO
SEADME KIRJELDUS
JUHTPANEEL
PROGRAMMID
VALIKUD
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
PUHASTUS JA HOOLDUS
VEAOTSING
TEHNILISED ANDMED
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse
konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
MEIE VEEBISAIDIL ON SAADAVAL:
- Tooted
- Brošüürid
- Kasutusjuhendid
- Veaotsing
- Hooldusinfo
www.aeg.com
LEGEND
Hoiatus - oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi
EESTI
3
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis tagab teile aastateks laitmatu
toimimise ning lisasime teie elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid –
omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege,
kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.
LISASEADMED JA KULUTARVIKUD
AEG veebipoest leiate kõik vajaliku, mida te oma AEG seadmete laitmatu väljanägemise ja heas
töökorras hoidmise jaoks vajate. Koos laia valiku kvaliteedistandarditele vastavate lisatarvikutega,
alates spetsialistidele mõeldud kööginõudest kuni söögiriistade korvideni, pudelihoidjatest kuni
õrnade pesuesemete pesukottideni...
Külastage veebipoodi aadressil
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusega ühendust võttes veenduge, et teil on järgmised andmed. Andmed leiate
andmesildilt.
Mudel
PNC
Seerianumber
4
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi.
Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda
ka edaspidi kasutada.
neist vett läbi voolata, kuni voolikud on puhtad.
• Seadme esmakordsel kasutamisel veenduge, et kusagil ei oleks lekkeid.
•
LASTE JA OHUSTATUD ISIKUTE
OHUTUS
HOIATUS
Lämbumise, vigastuse või püsiva
kahjustuse oht!
• Ärge lubage seadet kasutada lastel ega
füüsilise või sensoorse puudega inimestel;
samuti isikutel, kel puuduvad selleks vajalikud kogemused või oskused. Kui nad siiski
nõudepesumasinaga töötavad, peab neid
juhendama või jälgima isik, kes vastutab
nende turvalisuse eest. Ärge lubage lastel
seadmega mängida.
• Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas.
• Hoidke pesuained lastele kättesaamatus
kohas.
• Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad
seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
PAIGALDAMINE
HOIATUS
Seadet tohib paigaldada kvalifitseeritud või vastavate oskustega isik.
• Eemaldage kogu pakend.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega
kasutada.
• Ärge paigaldage seadet ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C.
• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid.
• Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõrvale.
Veeühendus
• Veenduge, et te veevoolikuid ei vigastaks.
• Enne seadme ühendamist uute voolikutega
või pikalt kasutamata voolikutega laske
HOIATUS
Ohtlik pinge.
Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp ja
kattega sisemine toitejuhe.
• Kui vee sisselaskevoolik on kahjustada
saanud, eemaldage pistik koheselt seinakontaktist. Vee sisselaskevooliku asendamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.
Elektriühendus
HOIATUS
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke ühendust
elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ja
-juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks
võtke ühendust teeninduskeskusega.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et
pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Tõmmake alati toitepistikust.
EESTI
KASUTAMINE
HOIATUS
Vigastusoht!
• Kasutage seda seadet ainult kodustes tingimustes.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Pange noad ja teravate otsadega söögiriistad köögiriistade korvi horisontaalasendis,
ots allapoole suunatud.
• Ärge jätke seadme ust lahti; vastasel korral
võib keegi selle otsa komistada.
• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
• Nõudepesumasina pesuained on ohtlikud.
Järgige pesuainepakendil olevaid kasutusjuhiseid.
• Ärge jooge ega kasutage seadmes olnud
vett.
• Ärge eemaldage nõusid seadmest enne,
kui pesuprogramm on lõppenud. Nõudele
võib olla jäänud pesuainet.
5
HOIATUS
Elektrilöögi-, tulekahju- ja põletusoht!
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks
vee- või aurupihustit.
• Kui avate ukse pesuprogrammi töötamise
ajal, võib ukse vahelt välja paiskuda kuuma
auru.
JÄÄTMEKÄITLUS
HOIATUS
Lämbumis- või vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja
visake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja
loomade seadmesse lõksujäämist.
6
SEADME KIRJELDUS
1
2
11
10
9
8 7
6
5 4
3
1 Ülemine pihustikonsool
2 Alumine pihustikonsool
10 Alumine korv
11 Ülemine korv
3 Filtrid
4 Andmeplaat
VALGUSKIIR
5 Soolamahuti
6 Vee kareduse mõõdik
7 Loputusvahendi jaotur
8 Pesuaine jaotur
9 Söögiriistade korv
• Programmi töötamise ajal suunatakse
seadme ette põrandale punane valguskiir.
Programmi lõppedes muutub valgus punasest roheliseks.
• Seadme rikke korral on valguskiir vilkuv ja
punane.
EESTI
JUHTPANEEL
2
1
3
4
5
6
7
8
9
1 Sisse/välja-nupp
2 Ekraan
6 ExtraHygiene-nupp
7 Multitab-nupp
3 Viitkäivituse nupp
4 Programminupp (alla)
8 RESET-nupp
9 Indikaatorid
5 Programminupp (üles)
Indikaatorid
Soolaindikaator. Programmi töötamise ajal see indikaator ei põle.
Loputusvahendi indikaator. Programmi töötamise ajal see indikaator ei põle.
Lõpuindikaator.
7
8
PROGRAMMID
Programm
Määrdumisaste
Nõude tüüp
1
Kõik
Eelpesu
Lauanõud, söögiriis- Pesu 45 °C või 70 °C
tad, potid ja pannid Loputused
Kuivatamine
1)
2
Programmi tsüklid
Valikud
ExtraHygiene
Tugev määrdumine Eelpesu
Lauanõud, söögiriis- Pesu 70 °C
tad, potid ja pannid Loputused
Kuivatamine
2)
3
3)
4
4)
5
Värske määrdumine Pesu 60 °C
Lauanõud ja söögi- Loputus
riistad
ExtraHygiene
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja söögiriistad
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
ExtraHygiene
Tavaline või kerge
määrdumine
Õrnad lauanõud ja
klaas
Pesu 45 °C
Loputused
Kuivatamine
1) Seade tunneb ära korvis olevate esemete määrdumisastme ja koguse. Vee temperatuur ja kogus,
energiatarve ja programmi kestus reguleeritakse automaatselt.
2) See programm sisaldab lisahügieeni funktsiooni ExtraHygiene.
3) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused
lühikese ajaga.
4) See on standardprogramm testimisasutustele. Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega
lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja energiat kõige efektiivsemalt. Testimisteavet leiate eraldi
brošüürist.
Tarbimisväärtused
Programm 1)
Kestus (min)
Energia (kWh)
Vesi (l)
1
80 - 140
0.7 - 1.3
8 - 14
2
130 - 150
1.1 - 1.2
10 - 11
3
30
0.8
7
4
170 - 190
0.7 - 0.8
8-9
EESTI
Programm 1)
Kestus (min)
Energia (kWh)
Vesi (l)
5
70 - 80
0.6 - 0.7
9 - 10
1) Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus võivad programmi
kestust ja tarbimisväärtusi mõjutada.
9
10
VALIKUD
MULTITAB-FUNKTSIOON
Käivitage see funktsioon ainult kombineeritud
pesuainetablette kasutades.
See funktsioon peatab loputusvahendi ja soola eraldumise. Vastavad indikaatorid on kustunud.
Programmi kestus võib pikeneda.
Multitab-funktsiooni aktiveerimine
Aktiveerige või deaktiveerige Multitab-funktsioon enne programmi käivitamist. Programmi töötamise ajal ei
ole võimalik seda funktsiooni aktiveerida või deaktiveerida.
1. Seadme käivitamiseks vajutage sisse/välja-nuppu.
2. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA
KÄIVITAMINE".
3. Vajutage Multitab-nuppu; süttib Multitabindikaator.
Funktsioon jääb sisselülitatuks, kuni
te selle deaktiveerite. Vajutage Multitab-nuppu; Multitab-indikaator kustub.
Kui te lõpetate kombineeritud
pesuainetablettide kasutamise, siis enne
pesuaine, loputusvahendi ja
nõudepesumasina soola eraldi kasutama
hakkamist tehke järgmist:
1. Deaktiveerige Multitab-funktsioon.
2. Seadke veepehmendaja kõrgeimale tasemele.
3. Veenduge, et soolamahuti ja loputusvahendi jaotur on täis.
4. Käivitage kõige lühem programm loputustsükliga ilma pesuaine ja nõudeta.
5. Reguleerige veepehmendajat vastavalt
oma piirkonna vee karedusele.
6. Reguleerige eraldatava loputusvahendi
kogust.
EXTRAHYGIENE
See funktsioon tagab paremad hügieenilised
tulemused. Loputustsükli ajal püsib temperatuur 70 °C juures 10 kuni 14 minutit.
HELISIGNAALID
Helisignaalid kõlavad järgmistes olukordades:
• Programmi lõppemisel.
• Kui veepehmendaja tase on elektrooniliselt
reguleeritud.
• Kui seadmel on tõrge.
Tehaseseaded: sees. Helisignaale
saab sisse ja välja lülitada.
Helisignaalide väljalülitamine
1. Seadme käivitamiseks vajutage sisse/välja-nuppu.
2. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA
KÄIVITAMINE".
3. Vajutage ja hoidke korraga all nuppu (4) ja
(5), kuni nuppude (3), (4) ja (5) indikaatorid hakkavad vilkuma.
4. Vajutage nuppu (5),
• Nuppude (3) ja (4) indikaatorid kustuvad.
• Nupu (5) indikaator jätkab vilkumist.
• Ekraanil kuvatakse helisignaalide seade.
Sees
Väljas
5. Seadistuse muutmiseks vajutage nuppu
(5)
6. Kinnitamiseks lülitage seade välja.
EESTI
11
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1. Kontrollige, kas veepehmendaja on reguleeritud vastavalt teie piirkonna vee karedusele. Kui vaja, reguleerige veepehmendajat. Piirkonna vee kareduse kohta saate
teavet kohalikult vee-ettevõttelt.
2. Täitke soolamahuti.
3. Täitke loputusvahendi jaotur.
4. Keerake veekraan lahti.
5. Seadmes võib olla tootmisjääke. Nende
eemaldamiseks käivitage programm. Ärge
kasutage pesuainet ning ärge täitke korve.
Kombineeritud pesutablettide kasutamisel aktiveerige Multitab-funktsioon.
Need tabletid sisaldavad nii pesu- ja
loputusvahendit kui ka teisi aineid.
Veenduge, et need tabletid sobivad
teie piirkonna vee karedusega. Vaadake tootepakendil olevat juhendit.
VEEPEHMENDAJA
REGULEERIMINE
Kare vesi sisaldab suurt kogust mineraale,
mis võivad kahjustada teie seadet ning põhjustada halvemaid pesutulemusi. Veepehmendaja neutraliseerib need mineraalid.
Nõudepesumasina sool hoiab veepehmendaja
puhtana ning õigetes tingimustes. Veepehmendaja õigele tasemele reguleerimiseks
vaadake tabelit. See tagab, et veepehmendaja kasutab õiges koguses nõudepesumasina
soola ja vett.
Veepehmendajat tuleb reguleerida nii
käsitsi kui ka elektrooniliselt.
Veepehmendaja
reguleerimine
Vee karedus
Saksa
kraadid
(°dH)
Prantsuse
kraadid
(°fH)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
Käsitsi
Elektrooniline
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Tehaseseadistus.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
12
Käsitsi reguleerimine
Keerake vee kareduse mõõdik asendisse 1
või 2.
Elektrooniline reguleerimine
1. Seadme käivitamiseks vajutage sisse/välja-nuppu.
2. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA
KÄIVITAMINE".
3. Vajutage ja hoidke korraga all nuppu (4) ja
(5), kuni nuppude (3), (4) ja (5) indikaatorid hakkavad vilkuma.
4. Vajutage nuppu (3).
• Nuppude (4) ja (5) indikaatorid kustuvad.
• Nupu (3) indikaator jätkab vilkumist.
• Kõlavad helisignaalid. Näide: viis katkendlikku helisignaali = tase 5.
• Ekraanil kuvatakse veepehmendaja
= tase 5.
seade. Näide:
5. Seadistuse muutmiseks vajutage järjest
nuppu (3).
6. Kinnitamiseks lülitage seade välja.
SOOLAMAHUTI TÄITMINE
ETTEVAATUST
Kasutage ainult nõudepesumasina
soola. Teised tooted võivad seadet
kahjustada.
Vesi ja sool võivad soolamahutist seda täites välja tulla. Roosteoht. Selle
vältimiseks käivitage pärast soolamahuti täitmist programm.
1.
2.
3.
4.
5.
Keerake korki vastupäeva ja avage soolamahuti.
Valage soolamahutisse 1 liiter vett (ainult
esimesel korral).
Täitke soolamahuti nõudepesumasina
soolaga.
Eemaldage sool soolamahuti avause ümbert.
Soolamahuti sulgemiseks keerake selle
korki päripäeva.
EESTI
13
LOPUTUSVAHENDI JAOTURI TÄITMINE
ETTEVAATUST
Kasutage vaid nõudepesumasina
jaoks mõeldud loputusvahendit. Teised tooted võivad seadet kahjustada.
B
A
M AX
4
3 2
Loputusvahendi manustamine viimase loputustsükli ajal aitab ära hoida
triipude ja plekkide tekkimise kuivatamisel.
1
+
-
C
D
1.
2.
3.
4.
Vajutage vabastusnuppu (D), et avada
kaas (C).
Täitke loputusvahendi jaotur (A) kuni tähiseni "max".
Eemaldage mahaläinud loputusvahend
imava lapiga, et ei tekiks liiga palju vahtu.
Sulgege kaas. Veenduge, et vabastusnupp lukustub asendisse.
Aine eraldumiskogust määravat valikunäidikut (B) võib keerata asendite 1
(väikseim kogus) ja 4 (suurim kogus)
vahel.
14
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. Keerake veekraan lahti.
2. Seadme käivitamiseks vajutage sisse/välja nuppu. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis. Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA KÄIVITAMINE".
• Kui soolaindikaator põleb, täitke soolamahuti.
• Kui loputusvahendi indikaator põleb,
täitke loputusvahendi jaotur.
3. Pange nõud korvidesse.
4. Lisage pesuaine.
5. Määrake ja käivitage nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav programm.
KORVIDE TÄITMINE
Korvide täitmise kohta leiate näiteid
kaasasolevast brošüürist.
• Kasutage seadet ainult nõudepesumasinakindlate nõude pesemiseks.
• Ärge pange seadmesse puust, sarvest, alumiiniumist, tinast ega vasest esemeid.
• Ärge pange seadmesse vett imavaid esemeid (käsnu või lappe).
• Eemaldage nõudelt toidujäägid.
• Enne pesemist leotage kõrbenud kohad
nõude küljest lahti.
• Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid ja
pannid) masinasse avausega allapoole.
• Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud üksteise küljes kinni ei oleks. Pange lusikad
teiste söögiriistade juurde.
• Veenduge, et klaasid ei puutuks omavahel
kokku.
• Pange väikesed esemed söögiriistade korvi.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed liikuma ei pääseks.
• Enne programmi käivitamist veenduge, et
pihustikonsool saab vabalt liikuda.
PESUAINE KASUTAMINE
ETTEVAATUST
Kasutage ainult nõudepesumasinale
mõeldud pesuainet.
B
30
1.
MAX
+
32
-
1
20
4
A
2.
3.
C
4.
5.
Vajutage vabastusnuppu (B), et avada
kaas (C).
Pange pesuaine pesuainesahtlisse (A) .
Kui pesuprogramm sisaldab ka eelpesu,
pange väike kogus pesuainet seadme
ukse sisemisele küljele.
Kui kasutate pesuainetablette, pange tablett sahtlisse (A).
Sulgege kaas. Veenduge, et vabastusnupp lukustub asendisse.
Ärge kasutage pesuainet rohkem, kui
ette nähtud. Vt pesuaine pakendil olevaid juhiseid.
Lühikese programmiga ei lahustu pesuainetabletid täielikult ning pesuainejäägid võivad jääda nõudele.
Soovitame kasutada pesuainetablette
pikkade programmide puhul.
EESTI
PROGRAMMI VALIMINE JA
KÄIVITAMINE
Seadistusrežiim
Mõne toimingu jaoks peab seade olema seadistusrežiimis.
Seade on seadistusrežiimis, kui pärast sisselülitamist:
• Ekraanil on kaks horisontaalset olekuriba.
Kui juhtpaneelil kuvatakse teistsugused tingimused, vajutage RESET, kuni seade on seadistusrežiimis.
Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
1. Keerake veekraan lahti.
2. Seadme käivitamiseks vajutage sisse/välja-nuppu. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
3. Määrake programm.
• Vastav programminumber vilgub ekraanil.
4. Soovi korral võite määrata lisavalikuid.
5. Sulgege seadme uks. Pesuprogramm käivitub.
• Kui avate ukse, kuvatakse ekraanil programmi kestus, mis väheneb 1-minutiliste sammudena.
Programmi käivitamine viitkäivitusega
1. Määrake programm.
2. Vajutage järjest viitkäivituse nuppu, kuni
ekraanil kuvatakse soovitud viitkäivituse
aeg (vahemikus 1 kuni 24 tundi).
• Viitkäivituse ajanäit vilgub ekraanil.
• Viitkäivituse indikaator süttib.
3. Sulgege seadme uks. Pöördloendus käivitub.
• Kui avate ukse, kuvatakse ekraanil viitkäivituse pöördloendus, mis väheneb
1-tunniste sammudena.
• Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
Ukse avamine seadme töö ajal
15
Kui te ukse avate, katkeb seadme töö. Kui panete ukse uuesti kinni, jätkub seadme töö kohast, kus see katkestati.
Viitkäivituse tühistamine
pöördloenduse ajal
1. Avage seadme uks.
2. Vajutage viitkäivituse nuppu niikaua, kuni
ekraanile ilmub programmi number.
3. Sulgege seadme uks. Pesuprogramm käivitub.
Programmi tühistamine
Vajutage RESET, kuni:
• Ekraanil on kaks horisontaalset olekuriba.
Enne uue programmi käivitamist
veenduge, et pesuaine jaoturis on pesuainet.
Programmi lõpus
Kui pesuprogramm on lõppenud, kõlab katkendlik helisignaal.
1. Avage seadme uks.
• Lõpuindikaator põleb.
• Ekraanil kuvatakse 0.
2. Vajutage seadme väljalülitamiseks sisse/
välja-nuppu.
3. Sulgege veekraan.
Kui te sisse/välja-nuppu ei vajuta, lülitab AUTO OFF-seade nõudepesumasina mõne minuti pärast automaatselt
välja. See aitab vähendada energiatarvet.
• Paremate kuivamistulemuste saamiseks
hoidke seadme ust mõni minut paokvel.
• Laske nõudel jahtuda, enne kui need seadmest välja võtate. Tulised nõud on kergesti
purunevad.
• Võtke kõigepealt välja nõud alumisest korvist, seejärel ülemisest korvist.
Seadme külgedel ja uksel võib olla
vett. Roostevaba teras jahtub kiiremini kui lauanõud.
16
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS
Mustad filtrid ja ummistunud pihustikonsoolid põhjustavad halvemaid pesemistulemusi.
Kontrollige nende seisukorda regulaarselt; vajadusel puhastage.
Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
FILTRITE PUHASTAMINE
1.
2.
C
A
B
3.
4.
5.
6.
A1
A2
PIHUSTIKONSOOLIDE
PUHASTAMINE
Ärge pihustikonsoole eemaldage.
Kui pihustikonsoolide avad on ummistunud,
eemaldage mustus peenikese teravaotsalise
esemega.
Pöörake filtrit (A) vastupäeva ja
võtke välja.
Filtri (A) lahtivõtmiseks tõmmake
osa (A1) osa (A2) küljest lahti.
Eemaldage filter (B).
Peske filtreid voolava veega.
Pange filter (B) oma algsele kohale tagasi. Jälgige, et see asuks
täpselt kahe juhiku (C) all.
Pange filter (A) kokku ja asetage
kohale filtrisse (B). Keerake päripäeva, kuni see kohale lukustub.
Filtrite ebaõige asend võib
põhjustada kehva pesutulemust ja kahjustada seadet.
VÄLISPINNA PUHASTAMINE
Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid puhastusaineid.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme ega lahusteid.
EESTI
17
VEAOTSING
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt
tabelit). Kui see ei õnnestu, võtke ühendust
teeninduskeskusega.
Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil
veakoodid.
•
- Seade ei täitu veega.
•
•
- Seade ei tühjene veest.
- Üleujutuse-vastane seade töötab.
HOIATUS
Enne kontrollima asumist lülitage
seade välja.
Probleem
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.
Toitepistik ei ole korralikult pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.
Seadme uks on avatud.
Sulgege seadme uks.
Elektrikilbis on kaitse vallandunud.
Vahetage kaitse välja.
Valitud on viitkäivitus.
Tühistage viitkäivitus või oodake
pöördloenduse lõppu.
Veekraan on kinni.
Keerake veekraan lahti.
Veesurve on liiga madal.
Võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.
Veekraan on ummistunud või on
selles katlakivi.
Puhastage veekraan.
Vee sisselaskevooliku filter on
ummistunud.
Puhastage filtrit.
Vee sisselaskevoolik on sõlmes
või liigselt paindunud.
Veenduge, et voolikute asend
oleks õige.
Üleujutuse-vastane seade töötab. Seadmesse on lekkinud
vett.
Sulgege veekraan ja pöörduge
teeninduskeskusse.
Seade ei täitu veega.
Seade ei tühjene veest.
Kraanikausi äravoolutoru on um- Puhastage kraanikausi äravoolu.
mistunud.
Vee väljalaskevoolik on sõlmes
või liigselt paindunud.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
Veenduge, et voolikute asend
oleks õige.
Kui ekraanil on teised veakoodid, pöörduge
teeninduskeskusse.
PESU- JA KUIVATUSTULEMUSED EI OLE RAHULDAVAD
Probleem
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Nõud ei ole puhtad.
Filtrid on ummistunud.
Puhastage filtrid.
Filtrid on valesti kokku pandud ja Vaadake, kas filtrid on õigesti
paigaldatud.
kokku pandud ning paigaldatud.
18
Probleem
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Pihustuskonsoolid on ummistunud.
Eemaldage mustus peenikese teravaotsalise esemega.
Valitud pesuprogramm ei sobi
nõude ja määrdumise tüübiga.
Veenduge, et valitud programm
sobib nõude ja määrdumise tüübiga.
Esemete paigutus korvides polnud õige. Veega ei saanud kõiki
esemeid puhtaks.
Veenduge, et nõude paigutus korvides on õige ja et vesi pääseks
vabalt kõigi nõudeni.
Pihustikonsoolid ei saanud vabalt pöörelda.
Veenduge, et nõude asend korvides on õige ja ei tõkesta pihustikonsoolide liikumist.
Pesuaine kogus ei olnud piisav.
Enne programmi käivitamist
veenduge, et olete jaoturisse pannud õiges koguses pesuainet.
Pesuaine jaoturis ei olnud pesuainet.
Enne programmi käivitamist
veenduge, et olete jaoturisse pannud pesuainet.
Soolamahuti on tühi.
Veenduge, et soolamahutis oleks
nõudepesumasina soola.
Veepehmendaja tase on vale.
Kontrollige, kas veepehmendaja
on reguleeritud vastavalt teie piirkonna vee karedusele.
Soolamahuti kork logiseb.
Pingutage korki.
Eraldatava loputusvahendi kogus liiga suur.
Vähendage eraldatava loputusvahendi kogust.
Pesuaine kogus oli liiga suur.
Enne programmi käivitamist
veenduge, et olete jaoturisse pannud õiges koguses pesuainet.
Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga väike.
Suurendage eraldatava loputusvahendi kogust.
Põhjuseks võib olla pesuaine
kvaliteet.
Proovige mõnda teist pesuainet.
Nõud on märjad.
• Programmil ei olnud kuivatustsüklit.
• Programmil oli madala temperatuuriga kuivatustsükkel.
Paremate kuivamistulemuste saamiseks hoidke ust mõni minut
paokil.
Nõud on märjad ja tuhmid.
Loputusvahendi jaotur on tühi.
Veenduge, et loputusvahendi jaoturis oleks loputusvahendit.
Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
Proovige mõnda teist loputusvahendit.
Nõudele on ladestunud
katlakivi.
Valged jooned ja plekid
või sinakas kiht klaasidel ja nõudel.
Klaasidel ja nõudel on
jälgi kuivanud veetilkadest.
EESTI
Probleem
19
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Põhjuseks võib olla kombineeritud pesutablettide kvaliteet.
• Proovige teisi kombineeritud
pesutablette.
• Aktiveerige loputusvahendi jaotur ning kasutage loputusvahendit koos kombineeritud pesutablettidega.
Loputusvahendi jaoturi sisselülitamine
aktiveeritud Multitab-funktsiooniga
1. Seadme käivitamiseks vajutage sisse/välja-nuppu.
2. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA
KÄIVITAMINE".
3. Vajutage ja hoidke korraga all nuppu (4) ja
(5), kuni nuppude (3), (4) ja (5) indikaatorid hakkavad vilkuma.
4. Vajutage nuppu (4).
• Nuppude (3) ja (5) indikaatorid kustuvad.
• Nupu (4) indikaator jätkab vilkumist.
• Ekraanil kuvatakse loputusvahendi jaoturi seade.
Väljas
Sees
5. Seadistuse muutmiseks vajutage nuppu
(4).
6. Kinnitamiseks lülitage seade välja.
7. Reguleerige eraldatava loputusvahendi
kogust.
8. Täitke loputusvahendi jaotur.
TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Kõrgus / Laius / Sügavus (mm)
Elektriühendus
Vt andmeplaati.
Veesurve
Min. / maks. (baari / MPa)
Veevarustus 1)
Külm või kuum vesi2)
Jõudlus
Koha seaded
446 / 818 - 898 / 550
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60 °C
9
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia), kasutage energiakulu
vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.
20
SATURS
22
24
25
26
28
29
32
35
36
38
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
VADĪBAS PANELIS
PROGRAMMAS
IESPĒJAS
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
PROBLĒMRISINĀŠANA
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol . Ievietojiet iepakojuma materiālus
atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
APMEKLĒJIET MŪSU MĀJAS LAPU, LAI IEPAZĪTOS AR:
- Izstrādājumiem
- Brošūrām
- Lietotāja rokasgrāmatām
- Problēmām un cēloņiem
- Informāciju par pakalpojumiem
www.aeg.com
PASKAIDROJUMI
Brīdinājums - Svarīga informācija par drošību.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas
LATVIEŠU
21
VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu
veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko
neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai sasniegtu vislabākos
rezultātus.
PIEDERUMI UN SAIMNIECĪBAS PRECES
AEG interneta veikalā atradīsiet visu, kas nepieciešams, lai visas jūsu AEG ierīces izskatītos
nevainojami un darbotos ar pilnu atdevi. Tāpat tur atradīsiet plašu piederumu klāstu, kas izstrādāts
un veidots pēc augstākajiem kvalitātes standartiem, – sākot no traukiem ēdiena gatavošanai līdz
galda piederumu groziem, no pudeļu turētājiem līdz maisiņiem delikātās veļas mazgāšanai...
Apmeklējiet interneta veikalu vietnē
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Kad sazināties ar servisu, jums jābūt pieejamiem šādiem datiem. Informāciju var atrast
uz datu plāksnītes.
Modelis
Izstrādājuma Nr.
Sērijas numurs
22
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs
neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces
nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
BĒRNU UN NESPĒJĪGU CILVĒKU
DROŠĪBA
• Pirms ierīces pieslēgšanas pie jaunām caurulēm vai caurulēm, kas ilgstoši nav lietotas, ļaujiet notecēt ūdenim, līdz sāk plūst
tīrs ūdens.
• Pirmajā ierīces lietošanas reizē pārliecinieties, vai nav sūču.
•
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes risks.
• Neļaujiet ierīci izmantot cilvēkiem, tostarp
bērniem, ar ierobežotām fiziskām un garīgām spējām vai ar ierīces lietošanas pieredzes un zināšanu trūkumu. Cilvēkiem, kuri
atbildīgi par šādām personām, jānodrošina
nepieciešamā uzraudzība vai jāsniedz norādījumi par ierīces darbību. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamā vietā.
• Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Šī ierīce jāuzstāda kvalificētam vai zinošam speciālistam.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet vai nelietojiet bojātu ierīci.
• Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur
temperatūra ir zemāka par 0 °C.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīšanas norādījumus.
• Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta zem un
pie drošām ietaisēm.
Ūdens padeves pieslēgšana
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu ūdens
šļūtenes.
BRĪDINĀJUMS
Bīstams spriegums.
Ūdens ieplūdes šļūtene ir aprīkota ar drošības vārstu un apšuvumu ar iekšēju elektrības kabeli.
• Ja ūdens ieplūdes šļūtene ir bojāta, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sazinieties ar apkopes
dienestu, lai nomainītu ūdens ieplūdes šļūteni.
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko
datu plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas
parametriem. Ja neatbilst, sazinieties ar
elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu
kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai elektriķi, lai
nomainītu strāvas kabeli.
• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai
tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai
LATVIEŠU
pēc uzstādīšanas spraudkontaktam var brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
IZMANTOŠANA
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās risks.
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikāciju.
• Nažus un citus galda piederumus ar asiem
galiem galda piederumu grozā ievietojiet ar
asajiem galiem uz leju vai horizontālā stāvoklī.
• Lai novērstu paklupšanu, neatstājiet atvērtas ierīces durvis bez uzraudzības.
• Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierīces
durvīm.
• Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas
līdzekļi ir bīstami. Ievērojiet drošības norādījumus uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
• Nedzeriet un nespēlējieties ar ierīcē esošo
ūdeni.
23
• Neizņemiet no ierīces traukus, kamēr programma nav beigusies. Uz traukiem var būt
mazgāšanas līdzeklis.
BRĪDINĀJUMS
Elektrošoka, ugunsgrēka vai apdegumu risks.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai
uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar
viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus
priekšmetus.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet ūdeni.
• Programmas izpildes laikā, atverot ierīces
durvis, pa tām var izplūst karsts tvaiks.
IERĪCES UTILIZĀCIJA
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet un utilizējiet strāvas kabeli.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu
vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
24
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
2
11
10
9
8 7
6
5 4
3
1 Augšējais izsmidzinātājs
2 Apakšējais izsmidzinātājs
10 Apakšējais grozs
11 Augšējais grozs
3 Filtri
4 Datu plāksnīte
GAISMAS STARS
5 Speciālās sāls tvertne
6 Ūdens cietības skala
7 Skalošanas līdzekļa dozators
8 Mazgāšanas līdzekļa dozators
9 Galda piederumu grozs
• Aktivizētas programmas laikā uz grīdas
zem ierīces durvīm parādās sarkans gaismas stars. Kad programma ir beigusies,
sarkanā gaisma mainās uz zaļo.
• Ja ierīces darbībā radušies traucējumi, sarkanais gaismas stars mirgo.
LATVIEŠU
VADĪBAS PANELIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2 Ekrāns
6 Papildu higiēnas taustiņš
7 Multitab taustiņš
3 Atliktā starta taustiņš
4 Programmas taustiņš (uz leju)
8 RESET taustiņš
9 Indikatori
5 Programmas taustiņš (uz augšu)
Indikatori
Sāls indikators. Šis indikators nedeg programmas darbības laikā.
Skalošanas līdzekļa indikators. Šis indikators nedeg programmas darbības
laikā.
Programmas beigu indikators.
25
26
PROGRAMMAS
Programma
Netīrumu veids
Ielādes veids
Programmas fāzes
Iespējas
1
Visi
Ēdienu gatavošanas trauki, galda
piederumi, katli un
pannas
Mērcēšana
Mazgāšana 45 °C vai 70
°C
Skalošanas
Žāvēšana
ExtraHygiene
Ļoti netīri
Ēdienu gatavošanas trauki, galda
piederumi, katli un
pannas
Mērcēšana
Mazgāšana 70 °C
Skalošanas
Žāvēšana
Nepiekaltuši netīrumi
Ēdienu gatavošanas trauki un galda
piederumi
Mazgāšana 60 °C
Skalošana
ExtraHygiene
Vidēji netīri
Ēdienu gatavošanas trauki un galda
piederumi
Mērcēšana
Mazgāšana 50 °C
Skalošanas
Žāvēšana
ExtraHygiene
1)
2
2)
3
3)
4
4)
5
Vidēji vai nedaudz
Mazgāšana 45 °C
netīri
Skalošanas
Trausli māla un stik- Žāvēšana
la trauki
1) Ierīce nosaka netīrumu veidu un grozos ievietoto priekšmetu daudzumu. Tā automātiski pielāgo ūdens
temperatūru un daudzumu, elektroenerģijas patēriņu un programmas ilgumu.
2) Šai programmai ir ExtraHygiene iespēja.
3) Ar šo programmu var mazgāt traukus, kuri nav piekaltuši. Tas dod labus rezultātus īsā laikā.
4) Šī ir standarta programma pārbaudes institūcijām. Mazgājot vidēji netīrus traukus un galda piederumus ar
šo programmu, vislietderīgāk tiek patērēts ūdens un enerģija. Skatiet pievienoto brošūru ar testēšanas
datiem.
Patēriņa lielumi
Programma 1)
Ilgums (min)
Elektroenerģija
(kWh)
Ūdens (l)
1
80 - 140
0.7 - 1.3
8 - 14
2
130 - 150
1.1 - 1.2
10 - 11
3
30
0.8
7
LATVIEŠU
Programma 1)
Ilgums (min)
Elektroenerģija
(kWh)
Ūdens (l)
4
170 - 190
0.7 - 0.8
8-9
5
70 - 80
0.6 - 0.7
9 - 10
1) Programmas ilgums un patēriņa vērtības var mainīties atkarībā no ūdens spiediena un temperatūras,
strāvas padeves parametriem, izvēlētajām iespējām, kā arī no ievietotā trauku daudzuma.
27
28
IESPĒJAS
MULTITAB FUNKCIJA
Aktivizējiet šo funkciju tikai tad, ja izmantojat
kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletes.
Šī funkcija deaktivizē skalošanas līdzekļa un
sāls plūsmu. Saistītie indikatori ir izslēgti.
Programmas izpildes ilgums var palielināties.
Multitab funkcijas aktivizēšana
Aktivizējiet vai deaktivizējiet Multitab
funkciju pirms programmas aktivizēšanas. Aktivizētas programmas laikā
nevar aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju.
1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā. Skatiet sadaļu "PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN AKTIVIZĒŠANA".
3. Piespiediet Multitab taustiņu, Multitab indikators iedegsies.
Funkcija paliek ieslēgta, līdz Jūs to izslēdzat. Piespiediet Multitab taustiņu,
Multitab indikators izdzisīs.
Ja pārstājat lietot kombinētā mazgāšanas
līdzekļa tabletes un uzsākat lietot
mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli
un trauku mazgāšanas sāli atsevišķi, pirms
tam veiciet šādas darbības:
1. Deaktivizējiet Multitab funkciju.
2. Iestatiet ūdens mīkstinātāja augstāko līmeni.
3. Nodrošiniet, ka specializētās sāls tvertne
un skalošanas līdzekļa dozators ir pilns.
4. Aktivizējiet visīsāko programmu ar skalošanas fāzi bez mazgāšanas līdzekļa un
bez traukiem.
5. Noregulējiet ūdens mīkstinātāju atbilstoši
ūdens cietības pakāpei jūsu dzīvesvietā.
6. Noregulējiet skalošanas līdzekļa dozēšanas daudzumu.
EXTRAHYGIENE
Šī funkcija sniedz higiēniskākus rezultātus.
Skalošanas laikā 10 līdz 14 minūtes tiek uzturēta 70 °C temperatūra.
SKAŅAS SIGNĀLI
Skaņas signāli atskan šādos gadījumos:
• Programma tiek pabeigta.
• Ūdens mīkstinātāja līmenis tiek regulēts
elektroniski.
• Ierīces darbībā radušies traucējumi.
Rūpnīcas iestatījumi: ieslēgti. Jūs varat deaktivizēt skaņas signālus.
Skaņas signālu deaktivizēšana
1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā. Skatiet sadaļu "PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN AKTIVIZĒŠANA".
3. Vienlaikus turiet piespiestus taustiņus (4)
un (5), līdz taustiņu (3), (4) un (5) indikatori sāk mirgot.
4. Nospiediet (5)taustiņu,
• Taustiņu (3) un (4) indikatori izdziest.
• Taustiņa (5) indikators turpina mirgot.
• Ekrānā redzams skaņas signālu iestatījums.
Ieslēgts
Izslēgts
5. Nospiediet taustiņu (5), lai mainītu iestatījumu
6. Izslēdziet ierīci, lai apstiprinātu izvēli.
LATVIEŠU
29
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
1. Pārliecinieties, vai iestatītais ūdens mīkstinātāja līmenis atbilst ūdens cietības pakāpei apgabalā, kurā ir uzstādīta ierīce. Ja
nepieciešams, noregulējiet ūdens mīkstinātāja līmeni. Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi
savā apgabalā.
2. Uzpildiet specializētās sāls tvertni.
3. Uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
4. Atgrieziet ūdens krānu.
5. Ierīcē var saglabāties ražošanas procesā
radītie netīrumi. Lai tos likvidētu, palaidiet
programmu. Nelietojiet mazgāšanas līdzekli un neievietojiet neko grozos.
ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA
REGULĒŠANA
Cietam ūdenim ir augsts minerālu saturs, kas
var būt ierīces bojājumu un sliktu mazgāšanas
rezultātu cēlonis. Ūdens mīkstinātājs šos minerālus neitralizē.
Trauku mazgāšanas sāls nodrošina ūdens
mīkstinātāja tīrību un labus apstākļus. Lai noregulētu ūdens mīkstinātāju pareizā līmenī,
skatiet tabulu. Tas nodrošina, ka ūdens mīkstinātājs izmanto pareizu trauku mazgāšanas
sāls un ūdens daudzumu.
Ja izmantojat kombinētā mazgāšanas
līdzekļa tabletes, aktivizējiet multitab
funkciju. Šīs tabletes satur mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli un citus līdzekļus. Pārliecinieties, vai šīs
tabletes ir piemērotas ūdens cietībai
jūsu apgabalā. Skatiet norādījumus
uz izstrādājumu iepakojumiem.
Ūdens mīkstinātāja līmenis jāiestata
manuāli vai elektroniski.
Ūdens mīkstinātāja
regulēšana
Ūdens cietība
Vācu
pakāpes
(°dH)
Franču
pakāpes
(°fH)
mmol/l
Klārka
pakāpes
Manuāla
Elektroniska
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Rūpnīcas iestatījums.
2) Šajā līmenī nelietojiet sāli.
30
Manuāla iestatīšana
Pagrieziet ūdens cietības skalu stāvoklī 1 vai
2.
Elektroniskā iestatīšana
1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā. Skatiet sadaļu "PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN AKTIVIZĒŠANA".
3. Vienlaikus turiet piespiestus taustiņus (4)
un (5), līdz taustiņu (3), (4) un (5) indikatori sāk mirgot.
4. Nospiediet (3) taustiņu.
• Taustiņu (4) un (5) indikatori izdziest.
• Taustiņa (3) indikators turpina mirgot.
• Atskan skaņas signāls. Piemēram: pieci skaņas signāli ar intervāliem = 5. līmenis.
• Displejā redzams ūdens mīkstinātāja
iestatījums. Piemēram:
= 5. līmenis.
5. Nospiediet taustiņu (3) atkārtoti, lai mainītu iestatījumu.
6. Izslēdziet ierīci, lai apstiprinātu izvēli.
SPECIALIZĒTĀS SĀLS TVERTNES UZPILDE
UZMANĪBU
Lietojiet tikai trauku mazgāšanas sāli.
Citi izstrādājumi var radīt ierīces bojājumus.
Uzpildes laikā no specializētās sāls
tvertnes var izplūst ūdens un sāls.
Pastāv korozijas risks. Lai to novērstu, pēc specializētās sāls tvertnes uzpildes palaidiet programmu.
1.
2.
3.
4.
5.
Pagrieziet specializētās sāls tvertnes vāciņu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai to atvērtu.
Specializētās sāls tvertnē ielejiet 1 litru
ūdens (tikai pirmajā lietošanas reizē).
Uzpildiet specializētās sāls tvertni ar trauku mazgāšanas sāli.
Notīriet specializētās sāls tvertnes uzpildes vietu.
Pagrieziet specializētās sāls tvertnes vāciņu pulksteņa rādītāja virzienā, lai aizvērtu tvertni.
LATVIEŠU
31
SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE
UZMANĪBU
Lietojiet tikai trauku mazgājamām
mašīnām paredzētu skalošanas līdzekli. Citi izstrādājumi var radīt ierīces
bojājumus.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
Skalošanas līdzeklis skalošanas fāzē
nodrošina, ka pēc trauku nožūšanas
uz tiem nepaliek svītras un traipi.
C
D
1.
2.
3.
4.
Piespiediet atbloķēšanas taustiņu (D), lai
atvērtu vāku (C).
Uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru
(A), nepārsniedzot atzīmi „max”.
Lai neveidotos pārāk daudz putu, notīriet
izlijušo skalošanas līdzekli ar absorbējošu drāniņu.
Aizveriet vāku. Pārliecinieties, vai bloķēšanas taustiņš nofiksējas slēgtā pozīcijā.
Atļautā daudzuma izvēles slēdzi (B)
varat pagriezt starp pozīcijām 1 (mazākais daudzums) un 4 (lielākais
daudzums).
32
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
1. Atgrieziet ūdens krānu.
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai lai aktivizētu ierīci. Pārbaudiet, vai
ierīce ir iestatīšanas režīmā. Skatiet sadaļu „PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN
AKTIVIZĒŠANA”.
• Ja deg sāls indikators, uzpildiet specializētās sāls tvertni.
• Ja deg skalošanas līdzekļa indikators,
uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
3. Ievietojiet grozus.
4. Uzpildiet mazgāšanas līdzekli.
5. Iestatiet un palaidiet pareizu programmu
atbilstoši ievietotajam daudzumam un netīrības līmenim.
GROZU IEVIETOŠANA
Skatiet piegādāto brošūru, kurā redzami grozu ievietošanas piemēri.
• Ierīci izmantojiet tikai trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt piemērot priekšmetu mazgāšanai.
• Neievietojiet ierīcē koka, raga, alumīnija, alvas un vara priekšmetus.
• Neievietojiet ierīcē priekšmetus, kas var uzsūkt ūdeni (sūkļus, lupatiņas).
• Notīriet no priekšmetiem ēdiena atliekas.
• Atmiekšķējiet ēdiena atliekas, kas pielipušas pie priekšmetiem.
• Ievietojiet priekšmetus, piemēram, tases,
glāzes un pannas, ar atveri uz leju.
• Pārliecinieties, vai galda piederumi un trauki nesaskaras. Karotes izkārojiet starp citiem galda piederumiem.
• Pārliecinieties, vai glāzes nesaskaras.
• Mazus priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.
• Vieglus priekšmetus ievietojiet augšējā grozā. Pārbaudiet, lai priekšmeti nekustas.
• Pirms programmas palaišanas pārliecinieties, vai netiek traucēta izsmidzinātāju kustība.
LATVIEŠU
33
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA IZMANTOŠANA
A
UZMANĪBU
Izmantojiet tikai trauku mazgājamām
mašīnām paredzētus mazgāšanas
līdzekļus.
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
1.
2.
C
3.
4.
5.
Piespiediet atbloķēšanas taustiņu (B), lai
atvērtu vāku (C).
Uzpildiet mazgāšanas līdzekli nodalījumā
(A).
Ja programmai ir priekšmazgāšanas fāze, ievietojiet nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa attiecīgajā mazgājamā
līdzekļa dozatora nodalījumā.
Ja lietojat mazgāšanas līdzekļa tabletes,
ievietojiet tableti nodalījumā (A).
Aizveriet vāku. Pārliecinieties, vai bloķēšanas taustiņš nofiksējas slēgtā pozīcijā.
Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli
vairāk par noteikto daudzumu. Skatiet
norādes uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
Mazgāšanas līdzekļa tabletes īso programmu laikā pilnībā neizšķīst, tāpēc
uz traukiem var palikt mazgāšanas
līdzekļa nogulsnes.
Mēs iesakām mazgāšanas līdzekļa
tabletes izmantot garajās programmās.
PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN
AKTIVIZĒŠANA
Iestatīšanas režīms
Trauku mazgāšanas mašīnai jābūt iestatīšanas režīmā, lai apstiprinātu dažas operācijas.
Ierīce ir iestatīšanas režīmā, ja pēc aktivizācijas:
• ekrānā redzamas divas horizontālas statusa joslas.
Ja vadības panelī ir redzams kas cits, spiediet
RESET, līdz ierīce ir iestatīšanas režīmā.
Programmas aktivizēšana,
neizmantojot atlikto startu
1. atgrieziet ūdens krānu.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā.
3. Iestatiet programmu.
• Displejā sāks mirgot attiecīgās programmas numurs.
4. Ja vēlaties, iestatiet iespējas.
5. Aizveriet ierīces durvis. Programma sākas.
• Atverot durvis, uz displeja parādās programmas ilgums, kas samazinās ar vienas minūtes soli.
Programmas aktivizēšana, izmantojot
atlikto startu
1. Iestatiet programmu.
34
2. Atkārtoti nospiediet atliktā starta taustiņu,
līdz displejā parādās vēlamais atliktā starta laiks (no 1 līdz 24 stundām).
• Displejā sāks mirgot atliktā starta laiks.
• Atliktā starta indikators ir ieslēgts.
3. Aizveriet ierīces durvis. Sākas laika atskaite.
• Atverot durvis, uz displeja parādās atliktā starta laika atskaite, kas samazinās ar vienas stundas soli.
• Kad laiks ir pagājis, programma aktivizējas.
Ierīces durvju atvēršana darbības
laikā
Ja durvis tiek atvērtas, ierīce pārtrauc darboties. Aizverot durvis, ierīces darbība atsākas
no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Pirms jaunas programmas aktivizēšanas pārliecinieties, ka mazgāšanas
līdzekļa dozatorā ir mazgāšanas līdzeklis.
Programmas beigās
Kad programma ir beigusies, atskan pārtraukts skaņas signāls.
1. Atveriet ierīces durvis.
• Programmas beigu indikators ir ieslēgts.
• Displejā tiks parādīts 0.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu ierīci.
3. aizgrieziet ūdens krānu;
Atliktā starta atcelšana laika atskaites
laikā
Ja nepiespiežat ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, AUTO OFF ierīce pēc
dažām minūtēm automātiski izslēdz
ierīci. Tādējādi tiek samazināts elektroenerģijas patēriņš.
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Vairakkārt piespiediet atliktā starta taustiņu, līdz displejā redzams programmas numurs.
3. Aizveriet ierīces durvis. Programma sākas.
• Lai trauki labāk nožūtu, pāris minūtes paturiet ierīces durvis pusvirus.
• Pirms trauku izņemšanas ļaujiet tiem atdzist. Karsti trauki var būt triecienneizturīgi.
• Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku grozu,
tad augšējo.
Programmas atcelšana
Nospiediet RESET, līdz:
• ekrānā redzamas divas horizontālas statusa joslas.
Uz ierīces sienām un uz durvīm var
būt ūdens. Nerūsējošais tērauds atdziest ātrāk nekā trauki.
LATVIEŠU
35
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Netīri filtri un nosprostotas izsmidzinātāju atveres pasliktina mazgāšanas
rezultātus.
Regulāri tos pārbaudiet un, ja nepieciešams, notīriet.
Pirms apkopes deaktivizējiet ierīci un atvienojiet strāvas padeves kontaktdakšu no kontaktligzdas.
FILTRU TĪRĪŠANA
1.
C
A
B
A1
A2
IZSMIDZINĀTĀJU TĪRĪŠANA
Nenoņemiet izsmidzinātājus.
Ja izsmidzinātāju atveres ir nosprostotas, iztīriet tās, izmantojot tievu, asu priekšmetu.
ĀRPUSES TĪRĪŠANA
Tīriet ierīci ar samitrinātu mīkstu drānu.
2.
3.
4.
5.
6.
Pagrieziet filtru (A) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un izņemiet to.
Lai izjauktu filtru (A), velkot atdaliet (A1) un (A2).
Izņemiet filtru (B).
Nomazgājiet filtrus ar ūdeni.
Ielieciet filtru (B) atpakaļ paredzētajā vietā. Pārliecinieties, vai tas
ir pareizi ievietots zem divām vadotnēm (C).
Samontējiet filtru (A) un ievietojiet
paredzētajā pozīcijā filtrā (B).
Grieziet to pulksteņa rādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas.
Nepareiza filtru pozīcija var
izraisīt sliktus mazgāšanas
rezultātus un ierīces bojājumus.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus vai šķīdinātājus.
36
PROBLĒMRISINĀŠANA
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības laikā.
Vispirms mēģiniet atrast problēmas risinājumu
(skatiet tabulu). Ja neizdodas, sazinieties ar
apkopes dienestu.
Dažu problēmu gadījumā ekrānā redzams
brīdinājuma kods:
•
- ierīce nepiepildās ar ūdeni.
•
•
- ierīce neizsūknē ūdeni.
- aktivizējusies ierīce pret ūdens noplūdēm.
BRĪDINĀJUMS
Pirms pārbaužu veikšanas deaktivizējiet ierīci.
Problēma
Iespējamais iemesls
Iespējamais risinājums
Programma neaktivizējas.
Spraudkontakts nav pareizi ievietots kontaktligzdā.
Pieslēdziet spraudkontaktu pareizi.
Ierīces durvis ir atvērtas.
Aizveriet ierīces durvis.
Mājas elektrosistēmas drošinātājs ir bojāts.
Nomainiet drošinātāju.
Iestatīta atliktā starta funkcija.
Atceliet atlikto startu vai gaidiet
laika atskaites beigām.
Aizgriezts ūdens krāns.
Atgrieziet ūdens krānu.
Ūdens spiediens ir pārāk zems.
Sazinieties ar vietējo ūdensapgādes dienestu.
Ūdens krāns ir nosprostojies vai
tajā ir izveidojies kaļķakmens.
Notīriet ūdens krānu.
Ūdens ieplūdes šļūtenes filtrs ir
bloķēts.
Iztīriet filtru.
Ūdens ieplūdes šļūtene ir samezglojusies vai saliekta.
Pārbaudiet, vai šļūtene ir uzstādīta pareizi.
Aktivizējusies ierīce pret ūdens
noplūdēm. Ierīcē iesūcas ūdens.
Aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru.
Izlietnes sifons ir nosprostojies.
Iztīriet izlietnes sifonu.
Izplūdes šļūtene ir samezglojusies vai saliekusies.
Pārbaudiet, vai šļūtene ir uzstādīta pareizi.
Ierīce nepiepildās ar
ūdeni.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma
atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru.
Ja displejā parādās brīdinājuma kodi, sazinieties ar apkopes centru.
MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS REZULTĀTI NAV APMIERINOŠI
Problēma
Iespējamais iemesls
Iespējamais risinājums
Trauki ir netīri.
Filtri ir aizsērējuši.
Iztīriet filtrus.
Filtri nav pareizi samontēti un
uzstādīti.
Pārliecinieties, vai filtri ir pareizi
samontēti un uzstādīti.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamais iemesls
Iespējamais risinājums
Izsmidzinātāji ir nosprostoti.
Iztīriet tos, izmantojot tievu, asu
priekšmetu.
37
Programma nav piemērota ievie- Pārliecinieties, vai izvēlētā prototo trauku veidam un netīrības gramma ir piemērota trauku veipakāpei.
dam un netīrības pakāpei.
Priekšmeti grozos izvietoti nepa- Pārliecinieties, vai priekšmeti groreizi. Ūdens nevar nomazgāt
zos izvietoti pareizā pozīcijā un
visus priekšmetus.
ūdens var viegli nomazgāt visus
priekšmetus.
Uz traukiem ir kaļķakmens nogulsnes.
Uz glāzēm un traukiem
ir gaišas svītras un traipi vai zilgani slāņi.
Uz glāzēm un traukiem
ir izžuvušu ūdens pilienu traipi.
Trauki ir slapji.
Izsmidzinātāji nevar brīvi griezties.
Pārliecinieties, vai priekšmeti grozos izvietoti pareizā pozīcijā un
nebloķē izsmidzinātājus.
Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums.
Pārliecinieties, vai pirms programmas palaišanas dozatorā uzpildījāt pareizu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
Mazgāšanas līdzekļa dozatorā
nav mazgāšanas līdzekļa.
Pārliecinieties, vai pirms programmas palaišanas dozatorā uzpildījāt mazgāšanas līdzekli.
Specializētās sāls tvertne ir tukša.
Pārliecinieties, vai specializētās
sāls tvertnē ir trauku mazgāšanas
sāls.
Nepareizi iestatīts ūdens mīkstinātāja līmenis.
Pārliecinieties, vai iestatītais
ūdens mīkstinātāja līmenis atbilst
ūdens cietības pakāpei apgabalā,
kurā ir uzstādīta ierīce.
Specializētās sāls tvertnes vāks
ir vaļīgs.
Nostipriniet vāku.
Pārāk liels atļautā skalošanas
līdzekļa daudzums.
Samaziniet atļauto skalošanas
līdzekļa daudzumu.
Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa
daudzums.
Pārliecinieties, vai pirms programmas palaišanas dozatorā uzpildījāt pareizu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
Nepietiekams atļautā skalošanas līdzekļa daudzums.
Palieliniet atļauto skalošanas līdzekļa daudzumu.
Iemesls var būt mazgāšanas
līdzekļa kvalitāte.
Pamēģiniet cita zīmola mazgāšanas līdzekli.
• Programmai nebija žāvēšanas fāzes.
• Programmai bija zemas temperatūras žāvēšanas fāze.
Lai trauki labāk nožūtu, pāris minūtes paturiet durvis pusvirus.
38
Problēma
Iespējamais iemesls
Iespējamais risinājums
Trauki ir slapji un nespodri.
Skalošanas līdzekļa dozators ir
tukšs.
Pārliecinieties, vai skalošanas
līdzekļa dozatorā ir skalošanas
līdzeklis.
Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
Pamēģiniet cita zīmola skalošanas līdzekli.
Iemesls var būt kombinētā maz- • Pamēģiniet cita zīmola kombigāšanas līdzekļa tablešu kvalitānētā mazgāšanas līdzekļa tate.
bletes.
• Aktivizējiet skalošanas līdzekļa
dozatoru un izmantojiet skalošanas līdzekli kopā ar kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletēm.
Skalošanas līdzekļa dozatora
aktivizēšana, kad ir aktivizēta Multitab
funkcija
1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā. Skatiet sadaļu "PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN AKTIVIZĒŠANA".
3. Vienlaikus turiet piespiestus taustiņus (4)
un (5), līdz taustiņu (3), (4) un (5) indikatori sāk mirgot.
4. Nospiediet (4) taustiņu.
• Taustiņu (3) un (5) indikatori izdziest.
• Taustiņa (4) indikators turpina mirgot.
• Ekrānā redzams skalošanas līdzekļa
dozatora iestatījums.
Izslēgts
Ieslēgts
5. Nospiediet taustiņu (4), lai mainītu iestatījumu.
6. Izslēdziet ierīci, lai apstiprinātu izvēli.
7. Noregulējiet skalošanas līdzekļa dozēšanas daudzumu.
8. Piepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Izmēri
Platums x augstums x dziļums
(mm)
446 / 818 - 898 / 550
Elektrības padeves pieslēg- Skatiet datu plāksnīti.
šana
Ūdens padeves spiediens
Min. / maks. (bāri / MPa)
Ūdens padeve 1)
Auksts ūdens vai karsts ūdens2)
Ietilpība
Trauku komplekti
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60 °C
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni krānam ar 3/4” vītni.
2) Ja karstais ūdens tiek sildīts ar alternatīvu enerģijas avotu (piem., saules vai vēja), izmantojiet karsto
ūdeni, lai tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
9
LIETUVIŲ
39
TURINYS
41
43
44
45
47
48
51
54
55
57
SAUGOS INFORMACIJA
GAMINIO APRAŠYMAS
VALDYMO SKYDELIS
PROGRAMOS
PARINKTYS
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
KASDIENIS NAUDOJIMAS
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
TECHNINĖ INFORMACIJA
APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų
surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLAPYJE, NORĖDAMI RASTI:
- Produktus
- Brošiūras
- Vartotojų vadovus
- Trikčių šalinimą
- Informacijos apie techninį aptarnavimą
www.aeg.com
LEGENDA
Įspėjimas – Svarbi saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai
40
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį
metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi
funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti
insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
PRIEDAI IR VARTOJIMO REIKMENYS
AEG interneto parduotuvėje rasite viską, ko jums reikia, kad visi jūsų AEG prietaisai atrodytų
nepriekaištingai ir puikiai veiktų. Taip pat siūlomas didelis asortimentas priedų, sukonstruotų ir
pagamintų atsižvelgiant į aukštos kokybės standartus, kurių galite tikėtis: nuo porfesionalių virtuvės
reikmenų iki krepšių stalo įrankiams, nuo butelių laikiklių iki maišelių gležniems skalbiniams…
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Keipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją. Informacija nurodyta
techninių duomenų plokštelėje.
Modelis
PNC
Serijos numeris
LIETUVIŲ
41
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada instrukcijas laikykite prie prietaiso, kad prireikus galėtumėte peržiūrėti.
• Prieš jungdami prietaisą prie naujų arba ilgai nenaudotų vamzdžių, nuleiskite vandenį, kol jis bėgs švarus.
• Pirmą kartą naudodami prietaisą, įsitikinkite, ar nėra nuotėkio.
•
VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ ŽMONIŲ
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Uždusimo, sužalojimo arba nuolatinės negalios pavojus.
• Neleiskite naudoti prietaiso asmenims,
įskaitant vaikus, turintiems fizinę jutimo ir
proto negalią arba stokojantiems patirties ir
žinių. Juos turi prižiūrėti arba pamokyti naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
• Visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Visas plovimo priemones laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams
būti šalia, kai prietaiso durelės atviros.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi įrengti kvalifikuotas
arba kompetentingas asmuo.
• Nuimkite visas pakuotės medžiagas.
• Jokiu būdu neįrenkite ir nenaudokite pažeisto prietaiso.
• Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur
temperatūra būna žemesnė nei 0 °C.
• Laikykitės su prietaisu pristatytų įrengimo
instrukcijų.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Vandens prijungimas
• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte vandens žarnų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojinga įtampa.
Vandens įvado žarna turi apsauginį vožtuvą
ir įmovą su viduje esančiu maitinimo kabeliu.
• Jeigu pažeista vandens įvado žarna, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros tinklo
lizdo. Dėl vandens įvado žarnos pakeitimo
kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite kelių kištukų adapterių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą arba
elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros laido
kištuką lengva pasiekti.
42
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Visada traukite paėmę už
kištuko.
NAUDOJIMO PASKIRTIS
ĮSPĖJIMAS
Galite susižeisti.
• Šį prietaisą naudokite namų aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Peilius ir stalo įrankius aštriais kraštais dėkite į stalo įrankių krepšį taip, kad aštrūs
kraštai būtų nukreipti žemyn arba horizontalioje padėtyje.
• Nelaikykite prietaiso durelių atvirų be priežiūros, kad ant jų niekas neužgriūtų.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
• Indaplovės plovikliai yra pavojingi. Laikykitės ant ploviklio pakuotės pateiktų saugos
nurodymų.
• Negerkite ir nežaiskite su prietaise esančiu
vandeniu.
• Neišimkite indų iš prietaiso, kol nepasibaigs
programa. Ant indų gali būti ploviklio.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio, gaisro ar nudegimų
pavojus.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių
produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
• Iš prietaiso gali išsiveržti karšti garai, jeigu
atidarysite dureles veikiant programai.
UTILIZAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo arba uždusimo pavojus.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.
LIETUVIŲ
43
GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
11
10
9
8 7
6
5 4
3
1 Viršutinis purkštuvas
2 Apatinis purkštuvas
10 Apatinis krepšys
11 Viršutinis krepšys
3 Filtrai
4 Techninių duomenų plokštelė
ŠVIESOS SPINDULYS
5 Druskos talpykla
6 Vandens kietumo nustatymo rankenėlė
7 Skalavimo priemonės dalytuvas
8 Plovimo priemonių dalytuvas
9 Stalo įrankių krepšys
• Kai vykdoma programa, po prietaiso durelėmis ant grindų galima matyti raudoną šviesos spindulį. Programą baigus vykdyti, šviesa iš raudonos tampa žalia.
• Esant trikčiai, raudonas spindulys mirksi.
44
VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Įjungimo / išjungimo mygtukas
2 Ekrano rodmuo
6 Itin higieniškos funkcijos mygtukas
7 Funkcijos „Multitab“ mygtukas
3 Paleidimo atidėjimo mygtukas
4 Programos mygtukas (žemyn)
8 Mygtukas RESET
9 Indikatoriai
5 Programos mygtukas (aukštyn)
Indikatoriai
Druskos indikatorius. Šis indikatorius yra išjungtas, kai programa veikia.
Skalavimo priemonės indikatorius. Šis indikatorius yra išjungtas, kai programa veikia.
Pabaigos indikatorius.
LIETUVIŲ
45
PROGRAMOS
Programa
Nešvarumų tipas
Įkrovos tipas
Programos fazės
Parinktys
1
Visi
Indai, stalo įrankiai,
puodai ir keptuvės
Pirminis plovimas
Plovimas 45 °C arba 70
°C
Skalavimai
Džiovinimas
Itin higieniška
Labai nešvarūs
Indai, stalo įrankiai,
puodai ir keptuvės
Pirminis plovimas
Plovimas 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas
Neįsisenėję nešvarumai
Indai bei stalo įrankiai
Plovimas 60 °C
Skalavimas
Itin higieniška
Vidutiniškai sutepti
Indai bei stalo įrankiai
Pirminis plovimas
Plovimas 50 °C
Skalavimai
Džiovinimas
Itin higieniška
Vidutiniškai arba
mažai sutepti
Trapūs moliniai arba porcelianiniai indai bei stiklas
Plovimas 45 °C
Skalavimai
Džiovinimas
1)
2
2)
3
3)
4
4)
5
1) Prietaisas nustato nešvarumų tipą ir krepšiuose sudėtų indų kiekį. Jis automatiškai reguliuoja vandens
temperatūrą ir kiekį, energijos sąnaudas bei programos trukmę.
2) Šioje programoje yra itin higieniška parinktis.
3) Naudodami šią programą, galite plauti indus be įsisenėjusių nešvarumų. Per trumpą laiką gaunami geri
plovimo rezultatai.
4) Tai standartinė bandymų institutų naudojama programa. Naudojant šią programą, vandens ir energijos
sąnaudos yra efektyviausios plaunant vidutiniškai nešvarius indus bei stalo įrankius. Daugiau informacijos
apie bandymų duomenis rasite pateiktame informaciniame lape.
Sąnaudos
Programa 1)
Trukmė (min.)
Energija (kWh)
Vanduo (l)
1
80 - 140
0.7 - 1.3
8 - 14
2
130 - 150
1.1 - 1.2
10 - 11
3
30
0.8
7
46
Programa 1)
Trukmė (min.)
Energija (kWh)
Vanduo (l)
4
170 - 190
0.7 - 0.8
8-9
5
70 - 80
0.6 - 0.7
9 - 10
1) Programos trukmė ir sąnaudos gali kisti, atsižvelgiant į vandens slėgį ir temperatūrą, maitinimo tinklo
sąlygas, parinktis ir indų kiekį.
LIETUVIŲ
47
PARINKTYS
„MULTITAB“ FUNKCIJA
ITIN HIGIENIŠKA
Suaktyvinkite šią funkciją tik kai naudojate
kombinuotąsias ploviklio tabletes.
Ši funkcija sustabdo skalavimo priemonės ir
druskos tiekimą. Susiję indikatoriai nešviečia.
Programos trukmė gali pailgėti.
Ši funkcija užtikrina geriausius rezultatus higienos atžvilgiu. Skalavimo fazės metu 10–14
minučių išlieka 70 °C temperatūra.
Funkcijos „Multitab“ įjungimas
Garso signalai girdimi:
• programai pasibaigus;
• nustatant vandens minkštiklio lygį elektroniniu būdu;
• esant prietaiso veikimo sutrikimui.
Prieš pradėdami programą, įjunkite
arba išjunkite funkciją „Multitab“ Programai veikiant šios funkcijos įjungti
arba išjungti negalima.
1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Įsitikinkite, kad prietaisas veikia nustatymo
režimu. Žr. „PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS“.
3. Paspauskite mygtuką „Multitab“: ekrane
užsidegs „Multitab“ indikatorius.
Funkcija lieka įjungta, kol išjungsite.
Paspauskite mygtuką „Multitab“: „Multitab“ indikatorius užgęsta.
Jei kombinuotųjų ploviklio tablečių
nenaudosite, prieš pradėdami atskirai
naudoti ploviklį, skalavimo priemonę ir
indaplovių druską, atlikite žemiau
nurodytus veiksmus.
1. Išjunkite funkciją „Multitab“.
2. Nustatykite aukščiausią vandens minkštiklio lygį.
3. Įsitikinkite, kad druskos talpykla ir skalavimo priemonės dalytuvas yra pripildyti.
4. Paleiskite trumpiausią programą su skalavimo faze be ploviklio ir indų.
5. Vandens minkštiklio lygį nustatykite atsižvelgdami į savo vietovės vandens kietumą.
6. Sureguliuokite išskiriamą skalavimo priemonės kiekį.
GARSO SIGNALAI
Gamyklos nustatymas: įjungta. Galite
išjungti garso signalus.
Garso signalų išjungimas
1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Įsitikinkite, kad prietaisas veikia nustatymo
režimu. Žr. „PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS“.
3. Laikykite vienu metu nuspaudę mygtukus
(4) ir (5) tol, kol pradės mirksėti mygtukų
(3), (4) ir (5) indikatoriai.
4. Paspauskite mygtuką (5).
• Mygtukų (3) ir (4) indikatoriai išsijungs.
• Mygtuko (5) indikatorius ir toliau mirksės.
• Ekrane bus rodomas garso signalų
nustatymas.
Įjungti
Išjungti
5. Norėdami pakeisti šį nustatymą, paspauskite mygtuką (5).
6. Norėdami patvirtinti, išjunkite prietaisą.
48
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
1. Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas vandens minkštiklio lygis pagal jūsų vietovėje
tiekiamo vandens kietumą. Jeigu ne, pareguliuokite vandens minkštiklį. Norėdami
sužinoti savo vietovėje tiekiamo vandens
kietumą, susisiekite su vietos vandentiekio
įmone.
2. Pripildykite druskos talpyklą.
3. Į dalytuvą pripilkite skalavimo priemonės.
4. Atsukite vandens čiaupą.
5. Prietaise gali būti likę gamybos metu naudotų medžiagų. Paleiskite programą joms
pašalinti. Nenaudokite ploviklio ir nedėkite
į krepšius indų.
VANDENS MINKŠTIKLIO
REGULIAVIMAS
Kietame vandenyje yra daug mineralų, kurie
gali sugadinti prietaisą, ir gali būti gauti blogi
plovimo rezultatai. Vandens minkštiklis neutralizuoja šiuos mineralus.
Indaplovės druska išlaiko vandens minkštiklį
švarų ir geros būklės. Vandens minkštiklio tinkamo lygio nustatymą žr. lentelėje. Taip užtikrinsite, kad vandens minkštiklis naudoja tinkamą kiekį indaplovės druskos ir vandens.
Vandens minkštiklį privalote nustatyti
rankiniu ir elektroniniu būdu.
Jeigu naudojate kombinuotąsias ploviklio tabletes, suaktyvinkite funkciją
„Multitab“. Šių tablečių sudėtyje yra
ploviklio, skalavimo priemonės ir kitų
medžiagų. Įsitikinkite, kad šios tabletės yra tinkamos pagal jūsų regiono
vandens kietumą. Skaitykite instrukcijas ant gaminių pakuočių.
Vandens minkštiklio
nustatymas
Vandens kietis
Vokiški
laipsniai
(°dH)
Prancūziški
laipsniai
(°fH)
mmol/l
Klarko
laipsniai
Rankinis
Elektroninis
51–70
91–125
9,1–12,5
64–88
2 1)
10
43–50
76–90
7,6–9,0
53–63
2 1)
9
37–42
65–75
6,5–7,5
46–52
21)
8
29–36
51–64
5,1–6,4
36–45
21)
7
23–28
40–50
4,0–5,0
28–35
21)
6
19–22
33–39
3,3–3,9
23–27
21)
51)
15–18
26–32
2,6–3,2
18–22
1
4
11–14
19–25
1,9–2,5
13–17
1
3
4–10
7–18
0,7–1,8
5–12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Gamyklos nuostata.
2) Nenaudokite druskos esant šiam lygiui.
LIETUVIŲ
49
Rankinis nustatymas
Pasukite vandens kietumo reguliatorių į padėtį
1 arba 2.
Elektroninis reguliavimas
1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Įsitikinkite, kad prietaisas veikia nustatymo
režimu. Žr. „PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS“.
3. Laikykite vienu metu nuspaudę mygtukus
(4) ir (5) tol, kol pradės mirksėti mygtukų
(3), (4) ir (5) indikatoriai.
4. Paspauskite mygtuką (3).
• Mygtukų (4) ir (5) indikatoriai išsijungs.
• Mygtuko (3) indikatorius ir toliau mirksės.
• Pasigirsta garso signalai. Pavyzdys:
penki pertrūkstantys garso signalai = 5as lygis.
• Ekrane matysite vandens minkštiklio
= 5-as lynustatymą. Pavyzdys:
gis.
5. Norėdami pakeisti šį nustatymą, kelis kartus paspauskite mygtuką (3).
6. Norėdami patvirtinti, išjunkite prietaisą.
DRUSKOS TALPYKLOS PILDYMAS
ATSARGIAI
Naudokite tik indaplovėms skirtą
druską. Kiti gaminiai gali pažeisti prietaisą.
Pildant iš druskos talpyklos gali ištekėti vanduo ir druska. Korozijos rizika.
Kad apsisaugotumėte nuo jos, pripildę druskos talpyklą, paleiskite programą.
1.
2.
3.
4.
5.
Sukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir
atidarykite druskos talpyklą.
Į druskos talpyklą įpilkite 1 litrą vandens
(tik pirmą kartą).
Į druskos talpyklą pripilkite indaplovės
druskos.
Nuvalykite druską aplink druskos talpyklos angą.
Norėdami uždaryti druskos talpyklą, sukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę.
50
SKALAVIMO PRIEMONĖS DALYTUVO PILDYMAS
ATSARGIAI
Naudokite tik indaplovėms skirtas
skalavimo priemones. Kiti gaminiai
gali pažeisti prietaisą.
B
A
M AX
4
3 2
Skalavimo priemonė paskutinėje skalavimo fazėje padeda išdžiovinti indus
be dryžių ir dėmių.
1
+
-
C
D
1.
2.
3.
4.
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (D),
kad atidarytumėte dangtelį (C).
Pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą (A), ne daugiau kaip iki žymos „max“.
Nuvalykite išsiliejusią skalavimo priemonę sugeriančia šluoste, kad išvengtumėte
per didelio putų susidarymo.
Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad atlaisvinimo mygtukas užsifiksuotų savo vietoje.
Jūs galite pasukti kiekio pasirinkimo
rankenėlę (B) nuo 1 padėties (mažiausias kiekis) iki 4 padėties (didžiausias kiekis).
LIETUVIŲ
51
KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką. Įsitikinkite,
kad prietaisas veikia nustatymo režimu.
Žr. PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS.
• Jeigu dega druskos indikatorius, pripildykite druskos talpyklą.
• Jeigu dega skalavimo priemonės indikatorius, pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą.
3. Įdėkite krepšius.
4. Įpilkite ploviklio.
5. Nustatykite ir paleiskite tinkamą programą, atsižvelgdami į indus ir jų nešvarumą.
KREPŠIŲ ĮDĖJIMAS
Krepšių įdėjimo pavyzdžiai yra pateikti pristatytame informaciniame lapelyje.
• Prietaise plaukite tik tuos daiktus, kuriuos
galima plauti indaplovėje.
• Į prietaisą nedėkite daiktų, pagamintų iš
medžio, rago, aliuminio, alavo ir vario.
• Nenaudokite prietaiso vandenį sugeriantiems daiktams (pvz., kempinėms, šluostėms) plauti.
• Nuvalykite nuo indų maisto likučius.
• Atmirkykite ant indų likusį pridegusį maistą.
• Tuščiavidurius daiktus (pvz., puodelius,
stiklines ir keptuves) dėkite apverstus žemyn.
• Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai nesuliptų. Šaukštus sumaišykite su kitais stalo
įrankiais.
• Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų su kitomis stiklinėmis.
• Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių krepšelį.
• Lengvus daiktus dėkite į viršutinį krepšį. Pasirūpinkite, kad šie daiktai neslankiotų.
• Prieš paleisdami programą, pasirūpinkite,
kad purkštuvo alkūnės galėtų laisvai judėti.
52
PLOVIKLIO NAUDOJIMAS
A
ATSARGIAI
Naudokite tik indaplovėms skirtus ploviklius.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
3.
C
4.
5.
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (B),
kad atidarytumėte dangtelį (C).
Pripilkite ploviklio į ploviklio skyrių (A).
Jeigu programa turi pirminio plovimo fazę, pripilkite truputį ploviklio ant vidinės
prietaiso durelių dalies.
Jeigu naudojate plovimo tabletes, jas dėkite į ploviklio skyrių (A).
Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad atlaisvinimo mygtukas užsifiksuotų savo vietoje.
Nepilkite ploviklio daugiau, nei reikia.
Žr. nurodymus ant ploviklio pakuotės.
Ploviklio tabletės visiškai neištirpsta
esant trumpoms programoms ir ploviklio likučių gali likti ant indų.
Ploviklio tabletes rekomenduojame
naudoti su ilgomis programomis.
PROGRAMOS NUSTATYMAS IR
PALEIDIMAS
Nustatymo režimas
Įrenginys turi veikti nustatymo režimu, kad priimtų kai kurias operacijas.
Prietaisas veikia nustatymo režimu, kai paleidus:
• ekrane pasirodys du horizontalūs būsenos
brūkšniai.
Jei valdymo skydelis rodo kitas būsenas,
spaudinėkite RESET, kol prietaisas bus nustatymo režime.
Programos paleidimas be atidėto
paleidimo
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. įsitikinkite,
kad prietaisas veikia nustatymo režimu.
3. Nustatykite programą.
• Ekrane mirksi susijusios programos numeris.
4. Jeigu norite, galite nustatyti parinktis.
5. Uždarykite prietaiso dureles. Programa
paleidžiama.
• Jeigu atidarysite dureles, skaitmeniniame ekrane rodoma programos trukmė,
kuri mažėja 1 min. žingsniu.
Programos paleidimas be atidėto
paleidimo
1. Nustatykite programą.
2. Spaudinėkite paleidimo atidėjimo mygtuką, kol ekrane pamatysite norimą nustatyti
atidėjimo laiką (nuo 1 iki 24 val.).
• Ekrane žybčioja paleidimo atidėjimo laikas.
• Šviečia atidėto paleidimo indikatorius.
3. Uždarykite prietaiso dureles. Pradedama
atgalinė laiko atskaita.
• Jeigu atidarysite dureles, ekranas rodys likusį laiką iki atidėjimo pabaigos
(jis mažėja 1 val. žingsniu).
• Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui,
programa pradedama.
LIETUVIŲ
Durelių atidarymas veikiant prietaisui
Jeigu atidarysite dureles, prietaisas sustos.
Uždarius dureles, prietaiso darbas tęsiamas
nuo nutraukimo momento.
Paleidimo atidėjimo atšaukimas
veikiant atgalinei atskaitai
1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. Dar ir dar kartą paspauskite atidėjimo
mygtuką, kol ekrane pasirodys programos
numeris.
3. Uždarykite prietaiso dureles. Programa
paleidžiama.
Programos atšaukimas
Spaudinėkite RESET kol:
• ekrane pasirodys du horizontalūs būsenos
brūkšniai.
Prieš paleisdami naują programą, patikrinkite, ar ploviklio dalytuve yra ploviklio.
Programai pasibaigus
53
Programai pasibaigus, su pertrūkiais girdimi
garso signalai.
1. Atidarykite prietaiso dureles.
• Šviečia pabaigos indikatorius.
• Ekrane rodoma 0.
2. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.
3. Užsukite vandens čiaupą.
Jeigu nepaspausite įjungimo / išjungimo mygtuko, AUTO OFF įtaisas automatiškai išjungs prietaisą po kelių minučių. Tai padeda sumažinti energijos
sąnaudas.
• Kad indai geriau išdžiūtų, prietaiso dureles
kelias minutes palikite praviras.
• Prieš išimdami indus iš prietaiso, leiskite
jiems atvėsti. Karštus indus lengva sugadinti.
• Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po to –
viršutinį.
Prietaiso durelių šonuose gali būti
vandens. Nerūdijantis plienas atvėsta
greičiau nei indai.
54
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Nešvarūs filtrai ir užsikimšę purkštuvai pablogina plovimo rezultatus.
Reguliariai tikrinkite ir, jei reikia, juos
išvalykite.
Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
FILTRŲ VALYMAS
1.
2.
C
A
B
3.
4.
5.
6.
A1
A2
Pasukite filtrą (A) prieš laikrodžio
rodyklę ir ištraukite jį.
Kad išardytumėte filtrą (A), atskirkite (A1) ir (A2).
Išimkite filtrą (B).
Išplaukite filtrus vandeniu.
Įstatykite filtrą (B) į jo pradinę padėtį. Įsitikinkite, ar jis tinkamai sumontuotas po dviem kreiptuvais
(C).
Surinkite filtrą (A) ir įdėkite jį į filtrą (B). Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.
Dėl netinkamos filtrų padėties
plovimo rezultatai gali būti
blogi ir gali būti pažeistas
prietaisas.
PURKŠTUVŲ VALYMAS
VALYMAS IŠ IŠORĖS
Nenuimkite purkštuvo alkūnių.
Užsikimšus purkštuvo alkūnių skylutėms, nešvarumų likučius pašalinkite plonu, smailiu
daiktu.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių arba tirpiklių.
LIETUVIŲ
55
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Prietaisas nepasileidžia arba sustoja veikimo
metu.
Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą
rasti patys (žr. lentelę). Jeigu nepavyksta,
kreipkitės į aptarnavimo tarnybą.
Esant tam tikroms problemoms, ekrane rodomas pavojaus kodas:
•
– Į prietaisą nepatenka vanduo.
•
•
– Iš prietaiso neišleidžiamas vanduo.
– Veikia apsaugos nuo vandens nuotėkio įtaisas.
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami patikros darbus, išjunkite prietaisą.
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Programa nepaleidžiama.
Maitinimo laido kištukas neįjungtas į tinklo lizdą.
Prijunkite maitinimo laido kištuką.
Neuždarytos prietaiso durelės.
Uždarykite prietaiso dureles.
Pažeistas namų saugiklių dėžėje Pakeiskite saugiklį.
esantis saugiklis.
Į prietaisą nepatenka
vanduo.
Nustatytas atidėtas paleidimas.
Atšaukite atidėjimą arba palaukite atgalinio laiko skaičiavimo pabaigos.
Užsukta vandens sklendė.
Atsukite vandens čiaupą.
Per mažas vandens slėgis.
Susisiekite su vietos vandentiekio įmone.
Užsikimšęs arba kalkių nuosėdo- Išvalykite vandens čiaupą.
mis užkimštas vandens čiaupas.
Užsikimšęs vandens įvado žarnoje esantis filtras.
Nuvalykite filtrą.
Vandens įvado žarna įlenkta arba sulenkta.
Įsitikinkite, ar žarnos padėtis yra
teisinga.
Veikia apsaugos nuo vandens
Užsukite vandens čiaupą ir kreipnutekėjimo įtaisas. Prietaise pra- kitės į techninės priežiūros centteka vanduo.
rą.
Iš prietaiso vanduo neišleidžiamas.
Užsikimšęs praustuvo sifonas.
Išvalykite kriauklės sifoną.
Vandens išleidimo žarna įlenkta
arba sulenkta.
Įsitikinkite, ar žarnos padėtis yra
teisinga.
Patikrinę, įjunkite prietaisą. Programa tęsiama
nuo nutraukimo momento.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į techninio
aptarnavimo centrą.
Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjimų kodai, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
NEPATENKINAMI PLOVIMO IR DŽIOVINIMO REZULTATAI
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Nešvarūs indai.
Užsikimšo filtrai.
Valykite filtrus.
56
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Netinkamai surinkti ir įdėti filtrai.
Įsitikinkite, kad filtrai būtų tinkamai surinkti bei įdėti.
Užsikimšę purkštuvai.
Smailiu daiktu pašalinkite likusius
nešvarumus.
Esamam indų kiekiui ir indų nešvarumui pasirinkta netinkama
programa.
Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą programą esamam indų kiekiui ir nešvarumui.
Netinkama indų padėtis krepšiuose. Vamduo negali plauti
visų indų.
Įsitikinkite, kad būtų tinkama indų
padėtis krepšiuose ir kad vanduo
galėtų lengvai plauti visus indus.
Purkštuvo alkūnės negalėjo lais- Įsitikinkite, kad būtų tinkama indų
vai suktis.
padėtis krepšiuose ir kad nebūtų
užkimšti purkštuvai.
Naudojama per mažai ploviklio.
Prieš pradėdami programą įsitikinkite, kad į dalytuvą įdėjote tinkamą kiekį ploviklio.
Ploviklio dalytuve nebuvo plovik- Prieš pradėdami programą įsitilio.
kinkite, kad į dalytuvą įdėjote ploviklio.
Ant indų lieka kalkių
nuosėdų.
Tuščia druskos talpykla.
Įsitikinkite, kad druskos talpykloje
būtų druskos.
Nustatytas netinkamas vandens
minkštiklio lygis.
Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas vandens minkštiklio lygis pagal jūsų vietovėje tiekiamo vandens kietumą.
Laisvas druskos talpyklos dangtelis.
Pritvirtinkite dangtelį.
Tiekiama per daug skalavimo
priemonės.
Sumažinkite tiekiamos skalavimo
priemonės kiekį.
Naudojama per daug ploviklio.
Prieš pradėdami programą įsitikinkite, kad į dalytuvą įdėjote tinkamą kiekį ploviklio.
Tiekiama per mažai skalavimo
priemonės.
Padidinkite tiekiamos skalavimo
priemonės kiekį.
Taip gali atsitikti dėl ploviklio kokybės.
Išmėginkite kito gamintojo ploviklį.
Drėgni indai.
• Programoje nėra džiovinimo
fazės.
• Programoje yra žemos temperatūros džiovinimo fazė.
Kad indai geriau išdžiūtų, indaplovės dureles kelias minutes palikite praviras.
Drėgni ir neskaidrūs indai.
Tuščias skalavimo priemonės
dalytuvas.
Užtikrinkite, kad skalavimo priemonės dalytuve būtų skalavimo
priemonės.
Balsvi dryžiai ir dėmės
arba melsvi sluoksniai
ant stiklinių ir indų.
Ant stiklinių ir indų lieka
išdžiūvusio vandens
lašų žymių.
LIETUVIŲ
Problema
57
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Taip gali atsitikti dėl skalavimo
priemonės kokybės.
Išmėginkite kito gamintojo skalavimo priemonę.
Taip gali atsitikti dėl kombinuotųjų ploviklio tablečių kokybės.
• Išmėginkite kito gamintojo
kombinuotąsias ploviklio tabletes.
• Suaktyvinkite skalavimo priemonės dalytuvą ir skalavimo
priemonės naudojimą kartu su
kombinuotosiomis ploviklio tabletėmis.
Skalavimo priemonės dalytuvo
įjungimas, kai įjungta funkcija
„Multitab“
1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. įsitikinkite, kad prietaisas veikia nustatymo
režimu. Žr. „PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS“.
3. Laikykite vienu metu nuspaudę mygtukus
(4) ir (5) tol, kol pradės mirksėti mygtukų
(3), (4) ir (5) indikatoriai.
4. Paspauskite mygtuką (4).
• Mygtukų (3) ir (5) indikatoriai išsijungs.
• Mygtuko (4) indikatorius ir toliau mirksės.
• Ekrane bus rodoma skalavimo priemonės dalytuvo nuostata.
Išjungti
Įjungti
5. Norėdami pakeisti šį nustatymą, paspauskite mygtuką (4).
6. Norėdami patvirtinti, išjunkite prietaisą.
7. Sureguliuokite išskiriamą skalavimo priemonės kiekį.
8. Pripilkite skalavimo priemonės į skalavimo
priemonės dalytuvą.
TECHNINĖ INFORMACIJA
Matmenys
Plotis / aukštis / gylis (mm)
Elektros įvadas
Žr. techninių duomenų plokštelę.
Tiekiamo vandens slėgis
Maž. / didž. (bar / MPa)
Vandens tiekimas 1)
Šaltas arba karštas vanduo2)
Talpa
Vietos nustatymai
446 / 818 - 898 / 550
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
didž. 60 °C
1) Prijunkite vandens įvado žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4 colio.
2) Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvių energijos šaltinių (pvz., saulės energijos ir vėjo jėgainių),
norėdami sumažinti energijos sąnaudas, naudokite karštą vandenį.
9
58
CUPRINS
60
62
63
64
66
67
70
73
74
76
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
DESCRIEREA PRODUSULUI
PANOUL DE COMANDĂ
PROGRAME
OPŢIUNI
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
UTILIZAREA ZILNICĂ
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
DEPANARE
INFORMAŢII TEHNICE
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în
containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol împreună cu deşeurile
menajere. Returnaţi produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
VIZITAŢI WEBSITE-UL NOSTRU PENTRU:
- Produse
- Broşuri
- Manuale ale utilizatorului
- Depanarea problemelor
- Informaţii despre service
www.aeg.com
LEGENDA
Atenţie - Informaţii importante despre siguranţă.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri
ROMÂNA
59
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Îţi mulţumim că ai ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi performanţe
impecabile, pentru mulţi ani de acum inainte, cu tehnologii inovatoare care fac viaţa mai simplă funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva minute
cititului pentru a obţine tot ce este mai bun din acest aparat.
ACCESORII ŞI CONSUMABILE
În magazinul virtual AEG veţi găsi tot ceea ce aveţi nevoie pentru a menţine toate aparatele
dumneavoastră AEG cu un aspect fără cusur şi în condiţii perfecte de funcţionare. Împreună cu o
gamă largă de accesorii concepute şi create la standarde înalte de calitate, conform aşteptărilor
dumneavoastră, de la accesorii de gătit foarte specializate la suporturi de veselă, de la suporturi
pentru sticle la plase pentru lenjeria delicată…
Vizitati magazinul virtual la
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi departamentul de Service asiguraţi-vă ca aveţi următoarele date
disponibile. Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu date tehnice.
Model
PNC (codul numeric al produsului)
Număr de serie
60
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea
şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă
răniri şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru referinţă ulterioară.
SIGURANŢA COPIILOR ŞI A
PERSOANELOR VULNERABILE
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
furtunurile de apă.
• Înainte de a conecta aparatul la ţevi noi sau
la ţevi care nu au mai fost folosite de mult,
lăsaţi apa să curgă până când este curată.
• La prima utilizare a aparatului, asiguraţi-vă
că nu există scurgere.
•
AVERTIZARE
Risc de sufocare, de rănire sau de
provocare a unei incapacităţi funcţionale permanente.
• Nu permiteţi utilizarea aparatului de către
copii şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe. Aceste persoane trebuie să fie supravegheate sau instruite în
legătură cu folosirea aparatului de către o
persoană răspunzătoare pentru siguranţa
lor. Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul
produsului.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie
de uşa aparatului când aceasta este deschisă.
INSTALAREA
AVERTIZARE
Acest aparat trebuie instalat de o persoană calificată sau competentă.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul într-un loc
în care temperatura este sub 0 °C.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
• Asiguraţi-vă că aparatul este instalat sub şi
adiacent cu structuri sigure.
Racordarea la apă
AVERTIZARE
Tensiune periculoasă.
Furtunul de alimentare cu apă este
prevăzut cu o supapă de siguranţă şi cu o
teacă cu un cablu principal intern.
• Dacă furtunul de alimentare cu apă este
deteriorat, deconectaţi imediat ştecherul din
priză. Contactaţi centrul de service pentru a
înlocui furtunul de alimentare cu apă.
Conexiunea electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocutare.
• Aparatul trebuie împământat.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică, specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, corespund sursei de tensiune. Dacă nu,
contactaţi un electrician.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi adaptoare cu căi multiple şi cabluri prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul şi cablul de alimentare electrică.
Contactaţi centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare. Asigura-
ROMÂNA
ţi-vă că priza poate fi accesată după instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de ştecher.
UTILIZARE
AVERTIZARE
Risc de rănire.
• Utilizaţi acest aparat într-un mediu casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Puneţi cuţitele şi tacâmurile cu vârfuri ascuţite în coşul pentru tacâmuri cu vârfurile în
jos sau într-o poziţie orizontală.
• Nu ţineţi uşa aparatului deschisă fără supraveghere, pentru a preveni căderea pe
aceasta.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă.
• Detergenţii pentru maşina de spălat vase
sunt periculoase. Respectaţi instrucţiunile
de siguranţă de pe ambalajul detergentului.
• Nu beţi şi nu vă jucaţi cu apa din aparat.
• Nu scoateţi vasele din aparat înainte de finalizarea programului. Poate exista detergent pe vase.
61
AVERTIZARE
Risc de electrocutare, de incendiu
sau de arsuri.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
• Aparatul poate genera abur fierbinte dacă
deschideţi uşa în timpul operării unui program.
ARUNCAREA LA GUNOI
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare.
• Tăiaţi cablul electric şi aruncaţi-l la gunoi.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat.
62
DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
11
10
9
8 7
1 Braţ stropitor superior
2 Braţ stropitor inferior
3 Filtre
4 Plăcuţa cu datele tehnice
5 Rezervor pentru sare
6 Disc pentru măsurarea durităţii apei
7 Dozatorul pentru agentul de clătire
8 Dozatorul pentru detergent
9 Coşul pentru tacâmuri
10 Coşul inferior
6
5 4
3
11 Coşul superior
FASCICULUL LUMINOS
• Când un program se află în desfăşurare, pe
podeaua de sub uşa aparatului este proiectat un fascicul luminos. La încheierea programului, fasciculul îşi schimbă culoarea
din roşu în verde.
• Dacă aparatul are o disfuncţionalitate, fasciculul roşu se aprinde intermitent.
ROMÂNA
PANOUL DE COMANDĂ
2
1
3
4
5
6
7
8
9
1 Buton de pornire/oprire
2 Afişaj
6 Buton ExtraHygiene
7 Buton Multitab
3 Butonul Pornire cu întârziere
4 Buton program (jos)
8 Butonul RESET
9 Indicatoare luminoase
5 Buton program (sus)
Indicatoare luminoase
Indicatorul pentru sare. Acest indicator este oprit în timpul operării unui program.
Indicatorul agentului de clătire. Acest indicator este oprit în timpul operării
unui program.
Indicatorul de final de ciclu.
63
64
PROGRAME
Program
Tipul de murdărie
Tipul de
încărcătură
Fazele programului
Opţiuni
1
Toate
Vase din porţelan,
tacâmuri, oale şi
tigăi
Prespălare
Spălare la 45 °C sau la
70 °C
Clătiri
Uscare
ExtraHygiene
Foarte murdare
Vase din porţelan,
tacâmuri, oale şi
tigăi
Prespălare
Spălare la 70 °C
Clătiri
Uscare
1)
2
2)
3
3)
4
4)
5
Murdărire recentă
Spălare la 60 °C
Vase din porţelan şi Clătire
tacâmuri
ExtraHygiene
Nivel mediu de
murdărie
Vase din porţelan şi
tacâmuri
Prespălare
Spălare la 50 °C
Clătiri
Uscare
ExtraHygiene
Nivel mediu sau redus de murdărie
Vase din porţelan
delicate şi sticlărie
Spălare la 45 °C
Clătiri
Uscare
1) Aparatul detectează tipul de murdărie şi cantitatea articolelor din coşuri. Acesta ajustează automat
temperatura şi cantitatea apei, consumul de energie şi durata programului.
2) Acest program include opţiunea ExtraHygiene.
3) Cu ajutorul acestui program, puteţi spăla o încărcătură de rufe recent murdărite. Oferă rezultate de spălare
bune într-un timp scurt.
4) Acesta este programul standard omologat la institutele de testare. Cu ajutorul acestui program, aveţi cea
mai eficientă utilizare a apei şi cel mai eficient consum energetic pentru vasele din porţelan şi tacâmurile
cu un grad mediu de murdărire. Pentru informaţiile obţinute la test, consultaţi prospectul furnizat.
Valori de consum
Program1)
Durată (min)
Energie (kWh)
Apă (l)
1
80 - 140
0.7 - 1.3
8 - 14
2
130 - 150
1.1 - 1.2
10 - 11
3
30
0.8
7
ROMÂNA
Program1)
Durată (min)
Energie (kWh)
Apă (l)
4
170 - 190
0.7 - 0.8
8-9
5
70 - 80
0.6 - 0.7
9 - 10
1) Presiunea şi temperatura apei, variaţiile curentului electric, opţiunile selectate şi cantitatea de vase pot
modifica durata programului şi valorile de consum.
65
66
OPŢIUNI
FUNCŢIA MULTITAB
EXTRAHYGIENE
Activaţi această funcţie doar când utilizaţi tablete de detergent combinat.
Funcţia dezactivează automat fluxul de agent
de clătire şi de sare. Indicatorii aferenţi se
aprind.
Durata programului poate creşte.
Această funcţie oferă rezultate igienice îmbunătăţite. În timpul etapei de clătire, temperatura se menţine la 70 °C timp de 10 până la
14 minute.
Activarea funcţiei Multitab
Semnalele acustice sunt emise în următoarele
condiţii:
• Programul s-a încheiat.
• Nivelul dedurizatorului de apă este ajustat
electronic.
• Aparatul este defect.
Activaţi sau dezactivaţi funcţia Multitab înainte de începerea programului.
Nu puteţi activa sau dezactiva funcţia
când un program este în curs de
desfăşurare.
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a activa
aparatul.
2. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de
setare. Consultaţi capitolul „SETAREA ŞI
PORNIREA UNUI PROGRAM”.
3. Apăsaţi butonul Multitab şi indicatorul Multitab se aprinde.
Funcţia rămâne activă până când o
dezactivaţi. Apăsaţi butonul Multitab
şi indicatorul Multitab se stinge.
Dacă nu mai utilizaţi tablete de detergent
combinat, înainte de a începe să utilizaţi
separat detergent, agent de clătire şi sare
pentru maşina de spălat vase, efectuaţi
aceste operaţiuni:
1. Dezactivaţi funcţia Multitab.
2. Reglaţi substanţa de dedurizare a apei la
cel mai ridicat nivel.
3. Asiguraţi-că că rezervorul pentru sare şi
dozatorul pentru agentul de clătire sunt
pline.
4. Porniţi cel mai scurt program cu o fază de
clătire, fără detergent şi fără vase.
5. Reglaţi dedurizatorul de apă în funcţie de
duritatea apei din zona în care vă aflaţi.
6. Ajustaţi cantitatea de agent de clătire.
SEMNALELE ACUSTICE
Setare din fabrică: pornit. Puteţi activa sau dezactiva semnalele acustice.
Dezactivarea semnalelor acustice
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a activa
aparatul.
2. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de
setare. Consultaţi capitolul „SETAREA ŞI
PORNIREA UNUI PROGRAM”.
3. Ţineţi apăsate butoanele (4) şi (5) simultan, până când indicatoarele butoanelor
(3), (4) şi (5) se aprind intermitent.
4. Apăsaţi pe butonul (5),
• Indicatoarele butoanelor (3) şi (4) se
sting.
• Indicatorul aferent butonului (5) continuă să lumineze intermitent.
• Afişajul indică setarea semnalelor
acustice.
Pornit
Oprit
5. Apăsaţi pe butonul (5) pentru a modifica
setarea
6. Pentru confirmare, opriţi aparatul.
ROMÂNA
67
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Verificaţi dacă nivelul de setare al dedurizatorului de apă corespunde durităţii apei
din zona în care vă aflaţi. Dacă este necesar, reglaţi dedurizatorul de apă. Contactaţi-vă autoritatea locală de ape pentru a
afla duritatea apei din zona dumneavoastră.
2. Umpleţi rezervorul pentru sare.
3. Umpleţi dozatorul pentru agentul de clătire.
4. Deschideţi robinetul de apă.
5. În aparat pot rămâne reziduuri de la
spălare. Porniţi un program pentru a le elimina. Nu folosiţi detergent şi nu încărcaţi
coşurile.
REGLAREA DISPOZITIVULUI DE
DEDURIZARE A APEI
Apa dură conţine o cantitate mare de minerale
care poate cauza deteriorarea aparatului şi rezultate de spălare nesatisfăcătoare. Dedurizatorul de apă neutralizează aceste minerale.
Sarea pentru maşina de spălat vase menţine
dedurizatorul de apă curat şi în stare bună.
Consultaţi tabelul pentru a regla dedurizatorul
de apă la nivelul adecvat. Aceasta asigură că
dedurizatorul de apă utilizează cantitatea corectă de sare pentru maşina de spălat vase şi
de apă.
Dacă utilizaţi tablete de detergent
combinat, activaţi funcţia Multitab.
Aceste tablete conţin detergent,
agent de clătire şi alţi agenţi. Asiguraţi-vă că aceste tablete pot fi utilizate
pentru duritatea apei din zona dvs.
Consultaţi instrucţiunile de pe ambalajul produselor.
Trebuie să reglaţi dedurizatorul de
apă manual şi electronic.
Reglarea dedurizatorului
de apă
Duritatea apei
Grade
germane
(°dH)
Grade
franceze
(°fH)
mmol/l
Grade
Clarke
Manual
Electronic
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Poziţia din fabricaţie.
2) Nu utilizaţi sare la acest nivel.
68
Setarea manuală
Rotiţi discul pentru duritatea apei pe poziţia 1
sau 2.
Reglarea electronică
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a activa
aparatul.
2. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de
setare. Consultaţi capitolul „SETAREA ŞI
PORNIREA UNUI PROGRAM”.
3. Ţineţi apăsate butoanele (4) şi (5) simultan, până când indicatoarele butoanelor
(3), (4) şi (5) se aprind intermitent.
4. Apăsaţi pe butonul (3).
• Indicatoarele butoanelor (4) şi (5) se
sting.
• Indicatorul aferent butonului (3) continuă să lumineze intermitent.
• Semnalele acustice sunt active. Exemplu: cinci semnale acustice intermitente
= nivelul 5.
• Afişajul indică setarea programului de
= nidedurizare a apei. Exemplu:
velul 5.
5. Pentru a modifica setarea apăsaţi în mod
repetat butonul (3).
6. Pentru confirmare, opriţi aparatul.
UMPLEŢI REZERVORUL PENTRU SARE
ATENŢIE
Utilizaţi numai sare pentru maşina de
spălat vase. Alte produse pot duce la
deteriorarea aparatului.
Apa şi sarea pot ieşi din rezervorul
pentru sale când îl umpleţi. Risc de
coroziune. Pentru a preveni acest lucru, după ce umpleţi rezervorul pentru sare, porniţi un program.
1.
2.
3.
4.
5.
Rotiţi capacul la stânga pentru a deschide rezervorul pentru sare.
Introduceţi 1 litru de apă în rezervorul
pentru sare (numai la prima utilizare).
Umpleţi rezervorul pentru sare, cu sare
pentru maşina de spălat vase.
Înlăturaţi sarea din jurul orificiului rezervorului pentru sare.
Pentru a închide rezervorul pentru sare
rotiţi capacul la dreapta.
ROMÂNA
69
UMPLEREA DOZATORULUI PENTRU AGENT DE CLĂTIRE
ATENŢIE
Folosiţi numai agenţi de clătire pentru
maşinile de spălat vase. Alte produse
pot duce la deteriorarea aparatului.
B
A
M AX
4
3 2
Agentul de clătire, în timpul ultimei faze de clătire, ajută la uscarea vaselor
fără dungi şi pete.
1
+
-
C
D
1.
2.
3.
4.
Apăsaţi butonul de eliberare (D) pentru a
deschide capacul (C).
Umpleţi dozatorul pentru agent de clătire
(A), fără să depăşiţi marcajul „max”.
Pentru a evita formarea excesivă de
spumă înlăturaţi agentul de clătire vărsat
pe alături cu o lavetă absorbantă.
Închideţi capacul. Asiguraţi-vă că butonul
de eliberare se blochează în poziţie.
Puteţi roti selectorul cantităţii eliberate (B) între poziţia 1 (cea mai mică
cantitate) şi poziţia 4 (cea mai mare
cantitate).
70
UTILIZAREA ZILNICĂ
1. Deschideţi robinetul de apă.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a activa
aparatul. Asiguraţi-vă că aparatul este în
modul de setare. Consultaţi „SETAREA ŞI
PORNIREA UNUI PROGRAM”.
• Dacă indicatorul pentru sare este
aprins, umpleţi rezervorul pentru sare.
• Dacă indicatorul pentru agent de clătire
este aprins, umpleţi dozatorul pentru
agentul de clătire.
3. Încărcaţi coşurile.
4. Adăugaţi detergent.
5. Selectaţi şi porniţi programul de spălare
corect pentru tipul de încărcătură şi gradul
de murdărie.
ÎNCĂRCAREA COŞURILOR
Consultaţi pliantul furnizat cu exemple de încărcare a coşurilor.
• Utilizaţi aparatul doar pentru obiecte care
pot fi spălate în maşina de spălat vase.
• Nu introduceţi în aparat obiecte din lemn,
corn, porţelan, aluminiu, cositor şi cupru.
• Nu introduceţi articole care pot absorbi apa
(bureţi, cârpe menajere) în aparat.
• Îndepărtaţi alimentele rămase de pe articole.
• Înmuiaţi alimentele arse rămase pe articole.
• Puneţi obiectele concave (ceştile, paharele
şi tigăile) cu gura în jos.
• Asiguraţi-vă că tacâmurile şi vasele nu
aderă unul de altul. Puneţi lingurile printre
alte tacâmuri.
• Asiguraţi-vă că paharele nu ating alte pahare.
• Puneţi obiectele mici în coşul pentru tacâmuri.
• Puneţi obiectele uşoare în coşul superior.
Asiguraţi-vă că obiectele nu se mişcă.
• Asiguraţi-vă că braţele stropitoare se pot
mişca liber înainte să porniţi un program.
ROMÂNA
71
UTILIZAREA DETERGENTULUI
A
ATENŢIE
Utilizaţi numai detergenţi pentru maşini de spălat vase.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
3.
C
4.
5.
Apăsaţi butonul de eliberare (B) pentru a
deschide capacul (C).
Puneţi detergent în compartimentul (A).
Dacă programul are o fază de prespălare, puneţi o cantitate redusă de detergent
pe partea interioară a uşii aparatului.
Dacă folosiţi tablete de detergent, puneţi
tableta în compartimentul (A).
Închideţi capacul. Asiguraţi-vă că butonul
de eliberare se blochează în poziţie.
Nu utilizaţi mai mult decât cantitatea
corectă de detergent. Consultaţi instrucţiunile de pe ambalajul detergentului.
Tabletele de detergent nu se dizolvă
complet la programe scurte şi resturile de detergent pot rămâne pe vase.
Vă recomandăm să utilizaţi tablete de
detergent cu programe lungi.
SETAREA ŞI PORNIREA UNUI
PROGRAM
Modul de setare
Aparatul trebuie să fie în modul setare pentru
a accepta unele operaţii.
Aparatul este în modul setare când, după activare:
• Afişajul indică două bare de stare orizontale.
Dacă panoul de comandă afişează alte condiţii, apăsaţi RESET până când aparatul intră în
modul setare.
Pornirea unui program fără pornire cu
întârziere
1. Deschideţi robinetul de apă.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a activa
aparatul. Asiguraţi-vă că aparatul este în
modul de setare.
3. Setaţi programul.
• Numărul aferent programului se aprinde intermitent pe afişaj.
4. Dacă doriţi, puteţi seta opţiunile.
5. Închideţi uşa aparatului. Programul începe.
• Dacă deschideţi uşa, afişajul indică durata programului care scade în paşi a
câte 1 minut.
Pornirea unui program cu pornire cu
întârziere
1. Setaţi programul.
2. Apăsaţi în mod repetat butonul pentru întârziere, până când afişajul indică timpul
de întârziere pe care doriţi să-l setaţi (de
la 1 la 24 de ore).
• Indicatorul pentru ora de pornire întârziată se aprinde intermitent pe afişaj.
• Indicatorul de întârziere este pornit.
3. Închideţi uşa aparatului. Începe
numărătoarea inversă.
• Dacă deschideţi uşa, afişajul indică
numărătoarea inversă pentru pornirea
72
cu întârziere, care scade în paşi de 1
oră.
• Când numărătoarea inversă este încheiată,
programul porneşte.
Deschiderea uşii în timpul funcţionării
aparatului
Dacă deschideţi uşa, aparatul se opreşte.
Când închideţi uşa, aparatul va continua de la
momentul întreruperii.
Anularea pornirii cu întârziere în
timpul derulării numărătorii inverse
1. Deschideţi uşa aparatului.
2. Apăsaţi butonul pentru întârziere în mod
repetat până când afişajul indică numărul
programului.
3. Închideţi uşa aparatului. Programul începe.
Anularea programului
Apăsaţi RESET până când:
• Afişajul indică două bare de stare orizontale.
Înainte de a porni un nou program,
verificaţi dacă există detergent în dozatorul pentru detergent.
La terminarea programului
Când programul s-a terminat, este emis un
semnal sonor.
1. Deschideţi uşa aparatului.
• Indicatorul pentru terminarea programului este aprins.
• Afişajul indică 0.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a dezactiva aparatul.
3. Închideţi robinetul de apă.
Dacă nu apăsaţi butonul pornit/oprit,
dispozitivul AUTO OFF dezactivează
automat aparatul după câteva minute.
Contribuiţi astfel la reducerea consumului de energie.
• Pentru rezultate optime de uscare, lăsaţi
uşa întredeschisă câteva minute.
• Lăsaţi vasele să se răcească înainte de a
le scoate din aparat. Vasele fierbinţi se pot
deteriora uşor.
• Mai întâi, goliţi coşul inferior şi apoi pe cel
superior.
Pe părţile laterale şi pe uşa aparatului
poate fi apă. Oţelul inoxidabil se
răceşte mult mai repede decât vasele.
ROMÂNA
73
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE
Filtrele murdare şi braţele stropitoare
înfundate reduc rezultatele de spălare.
Efectuaţi verificarea periodic şi, dacă
este necesar, curăţaţi-le.
Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l şi
scoateţi ştecherul din priză.
CURĂŢAREA FILTRELOR
1.
2.
C
A
B
3.
4.
5.
6.
A1
A2
CURĂŢAREA BRAŢELOR
STROPITOARE
Nu demontaţi braţele stropitoare.
Dacă orificiile din braţele stropitoare sunt înfundate, înlăturaţi resturile de murdărie cu un
obiect ascuţit subţire.
Rotiţi filtrul (A) în sens antiorar şi
scoateţi-l.
Pentru a demonta filtrul (A), separaţi (A1) şi (A2).
Scoateţi filtrul (B).
Spălaţi filtrele cu apă.
Puneţi filtrul (B) în poziţia iniţială.
Asiguraţi-vă că a fost asamblat
corect sub cele două ghidaje (C).
Asamblaţi filtrul (A) şi introduceţi-l
la loc în filtrul (B). Rotiţi-l în sens
orar până când se fixează.
O poziţie incorectă a filtrelor
poate cauza rezultate de
spălare nesatisfăcătoare şi
deteriorarea aparatului.
CURĂŢAREA EXTERIOARĂ
Curăţaţi aparatul cu o cârpă moale umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi sau solvenţi.
74
DEPANARE
Aparatul nu porneşte, sau se opreşte în timpul
funcţionării.
Mai întâi încercaţi să găsiţi o soluţie la problemă (consultaţi tabelul). Dacă nu, contactaţi
centrul de service.
În cazul unor probleme, afişajul indică un
cod de alarmă:
•
- Aparatul nu se umple cu apă.
•
•
nit.
- Aparatul nu evacuează apa.
- Dispozitivul anti-inundaţie este porAVERTIZARE
Dezactivaţi aparatul înainte de a realiza verificările.
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie posibilă
Programul nu porneşte.
Ştecherul nu este conectat la
priză.
Conectaţi ştecherul.
Uşa aparatului este deschisă.
Închideţi uşa aparatului.
Siguranţa din tabloul de siguran- Înlocuiţi siguranţa.
ţe este defectă.
Aparatul nu se alimentează cu apă.
Aparatul nu evacuează
apa.
Este setată pornirea cu întârziere.
Anulaţi pornirea cu întârziere sau
aşteptaţi sfârşitul numărătorii inverse.
Robinetul de apă este închis.
Deschideţi robinetul de apă.
Presiunea apei este prea redusă.
Contactaţi compania locală de
furnizare a apei.
Robinetul de apă este înfundat
sau prezintă depuneri de calcar.
Curăţaţi robinetul de apă.
Filtrul din furtunul de alimentare
cu apă este înfundat.
Curăţaţi filtrul.
Furtunul de alimentare cu apă
nu este răsucit sau îndoit.
Asiguraţi-vă că poziţia furtunului
este corectă.
Dispozitivul anti-inundaţie este
pornit. Există scurgeri de apă în
aparat.
Închideţi robinetul de apă şi adresaţi-vă unui centru de service.
Scurgerea de la chiuvetă este
înfundată.
Curăţaţi scurgerea chiuvetei.
Furtunul de evacuare a apei este Asiguraţi-vă că poziţia furtunului
răsucit sau îndoit.
este corectă.
După terminarea verificărilor, activaţi aparatul.
Programul continuă din punctul în care a fost
întrerupt.
Dacă problema apare din nou, contactaţi centrul de service.
Dacă afişajul prezintă alte coduri de eroare,
contactaţi centrul de service.
ROMÂNA
75
REZULTATELE PROCESULUI DE SPĂLARE ŞI USCARE NU SUNT
SATISFĂCĂTOARE
Problemă
Cauză posibilă
Remediu posibil
Vesela nu este curată.
Filtrele sunt înfundate.
Curăţaţi filtrele.
Filtrele sunt incorect asamblate
şi montate.
Asiguraţi-vă că filtrele sunt corect
asamblate şi montate.
Braţele stropitoare sunt înfunda- Scoateţi murdăria rămasă cu un
te.
obiect ascuţit subţire.
Programul nu este adecvat pentru tipul de încărcătură şi pentru
gradul de murdărie.
Verificaţi dacă programul este
adecvat pentru tipul de
încărcătură şi pentru gradul de
murdărie.
Poziţionarea incorectă a articolelor în coşuri. Apa nu a putut
spăla toate articolele.
Asiguraţi-vă că poziţia articolelor
din coşuri este corectă şi că apa
poate spăla uşor toate articolele.
Braţele stropitoare nu s-au putut Asiguraţi-vă că poziţia articolelor
roti liber.
din coşuri este corectă şi că nu
cauzează blocarea braţelor stropitoare.
Cantitatea de detergent a fost
insuficientă.
Asiguraţi-vă că aţi adăugat cantitatea corectă de detergent în dozator înainte de a porni un program.
Nu a existat detergent în dozato- Asiguraţi-vă că aţi adăugat deterrul pentru detergent.
gent în dozator înainte de a porni
un program.
Pe vase există depune- Rezervorul pentru sare este gol.
ri de calcar.
Nivelul de setare al dedurizatorului de apă este incorect.
Asiguraţi-vă că există sare pentru
maşina de spălat vase în rezervorul pentru sare.
Verificaţi dacă nivelul de setare al
dedurizatorului de apă corespunde durităţii apei din zona în care
vă aflaţi.
Capacul rezervorului pentru sare Strângeţi capacul.
este slăbit.
Dâre şi pete de culoare
albă sau pelicule
albăstrui pe pahare şi
vase.
Pete de picături de apă
pe pahare şi pe vase.
Cantitatea de agent de clătire
eliberată este prea mare.
Reduceţi cantitatea agentului de
clătire eliberat.
Cantitatea de detergent a fost
prea mare.
Asiguraţi-vă că aţi adăugat cantitatea corectă de detergent în dozator înainte de a porni un program.
Cantitatea de agent de clătire
eliberată este insuficientă.
Creşteţi cantitatea agentului de
clătire eliberat.
76
Problemă
Cauză posibilă
Remediu posibil
Calitatea detergentului poate fi
de vină.
Încercaţi o altă marcă de detergent.
Vasele sunt ude.
• Programul nu a avut o fază
de uscare.
• Programul a avut o fază de
uscare la temperatură joasă.
Pentru rezultate optime de uscare, lăsaţi uşa întredeschisă câteva minute.
Vasele sunt ude şi mate.
Dozatorul pentru agent de clătire Asiguraţi-vă că există agent de
este gol.
clătire în dozatorul pentru agentul
de clătire.
Calitatea agentului de clătire
poate fi de vină.
Încercaţi o altă marcă de agent
de clătire.
Calitatea tabletelor de detergent
combinat poate fi de vină.
• Încercaţi o altă marcă de tablete de detergent combinat.
• Activaţi dozatorul pentru agentul de clătire şi utilizaţi agentul
de clătire împreună cu tabletele de detergent combinat.
Activarea dozatorului pentru agentul
de clătire cu funcţia Multitab activă
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a activa
aparatul.
2. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de
setare. Consultaţi capitolul „SETAREA ŞI
PORNIREA UNUI PROGRAM”.
3. Ţineţi apăsate butoanele (4) şi (5) simultan, până când indicatoarele butoanelor
(3), (4) şi (5) se aprind intermitent.
4. Apăsaţi pe butonul (4).
• Indicatoarele butoanelor (3) şi (5) se
sting.
• Indicatorul aferent butonului (4) continuă să lumineze intermitent.
• Afişajul indică setarea dozatorului pentru agent de clătire.
Oprit
Pornit
5. Apăsaţi pe butonul (4) pentru a modifica
setarea.
6. Pentru confirmare, opriţi aparatul.
7. Ajustaţi cantitatea de agent de clătire.
8. Umpleţi dozatorul pentru agentul de clătire.
INFORMAŢII TEHNICE
Dimensiuni
Lăţime / Înălţime / Adâncime
(mm)
Conexiunea electrică
Consultaţi plăcuţa cu datele tehnice.
Presiunea de alimentare cu
apă
Min. / max. (bari / MPa)
Alimentarea cu apă 1)
Apă rece sau caldă2)
Capacitate
Seturi
446 / 818 - 898 / 550
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
9
1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4".
2) Dacă apa caldă provine din surse alternative de energie (de ex. panourile solare, energia eoliană), utilizaţi
o sursă de apă caldă pentru a reduce consumul de energie.
ROMÂNA
77
78
ROMÂNA
79
www.aeg.com/shop
117929040-A-252011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising