ZANUSSI ZDV14001FA Brugermanual

ZANUSSI ZDV14001FA Brugermanual
DA
FI
NO
PT
SV
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Manual de instruções
Bruksanvisning
Opvaskemaskine
Astianpesukone
Oppvaskmaskin
Máquina de lavar loiça
Diskmaskin
ZDV 14001FA
2
14
26
38
51
Indhold
Sikkerhedsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programmer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tilvalg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Før ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
4
5
6
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ 11
Fejlfinding _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Teknisk information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Miljøhensyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Sikkerhedsanvisninger
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet
installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres
forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte
personer
Advarsel Risiko for kvælning,
personskade eller permanent invaliditet.
• Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale
evner eller manglende erfaring og viden betjene maskinen. De skal være under opsyn af
en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
• Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for
børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lugen er åben.
Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor
temperaturen kommer under 0 °C.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Sørg for, apparatet er installeret under og
opad stabile køkkenelementer.
Advarsel Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet
svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er
tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger vægstikket og
ledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte apparatets netledning, skal det udføres af
Electrolux Service A/S.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
ledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
• Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
• Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne.
Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye rør eller
rør, som ikke har været i brug i lang tid, skal
du lade vandet løbe, indtil det bliver klart.
• Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder,
første gang du bruger apparatet.
Tilslutning, el
2
www.zanussi.com
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og en
kappe med et indvendigt elkabel.
Advarsel Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal stikket
straks tages ud af stikkontakten. Kontakt det
lokale servicecenter for at få udskiftet tilløbsslangen.
Brug
• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
– Kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Gæstehuse
– Af kunder på hoteller, moteller og andre
miljøer af indkvarteringstypen
– Miljøer af Bed and Breakfast-typen.
Advarsel Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller brand.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Læg knive og bestik med skarpe spidser i
bestikkurven med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.
• Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at undgå, at nogen falder over den.
www.zanussi.com
• Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før opvaskeprogrammet er slut. Der kan være opvaskemiddel på servicet.
• Der kan komme meget varm damp ud af apparatet, hvis du åbner lågen, mens programmet er i gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller
ting, der er fugtet med brændbare produkter,
i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til
at rengøre apparatet.
Bortskaffelse
Advarsel Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan
blive lukket inde i apparatet.
Service
• Kontakt det lokale servicecenter for at få apparatet repareret. Vi anbefaler kun at anvende originale reservedele.
• Når du kontakter det lokale servicecenter,
skal du sørge for at have følgende oplysninger klar, som står på typeskiltet.
Model :
PNC:
Serienummer:
3
Produktbeskrivelse
1 Nederste spulearm
2 Filtre
9
3 Typeskilt
4 Beholder til afspændingsmiddel
8
7
6
5 Beholder til vaskemiddel
6 Saltbeholder
1
2
5
7 Justering af vandets hårdhedsgrad
8 Øverste spulearm
3
4
9 Øverste kurv
Betjeningspanel
2
1
4
3
3h
70º
65º
6h
65ºA30’
9h
CANCEL
A
B
C
5
1 Til-/fra-knap
2 Programknapper
4 Lamper
5 Funktionsknapper
3 Knap til senere start
Lamper
Forløb
Salt-lampe. Denne lampe er slukket, når apparatet er i gang.
Lampe for afspændingsmiddel. Denne lampe er slukket, når apparatet er i gang.
Slutlampe.
Programmer
Program1)
Grad af snavs
Type af vask
Meget snavset
Service, bestik, kogegrej
4
Programfaser
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Affugtning
Varighed
(min.)
80 - 90
Energi
(kWh)
1.5 - 1.7
Vand
(l)
18 - 20
www.zanussi.com
Program1)
2)
3)
Grad af snavs
Type af vask
Programfaser
Varighed
(min.)
Energi
(kWh)
Vand
(l)
Normalt snavset
Service og bestik
Forskyl
Opvask 65 °C
Skylninger
Affugtning
90 - 100
1.1 - 1.2
15 - 16
Frisk snavset
Service og bestik
Opvask 65 °C
Skylning
30
0.8
8
Normalt snavset
Service og bestik
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Affugtning
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
Alt
Forskyl
12
0.1
3.5
4)
1) Forbrugsværdierne kan variere, alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalg og
opvaskens størrelse.
2) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort tid.
3) Med dette program får du det mest effektive vand- og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs.
(Dette er standardprogrammet til testgennemførsler).
4) Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter sig fast på
tallerknerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra apparatet.
Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
Oplysninger til testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test, send en e-mail til:
[email protected]
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som findes på mærkepladen.
Tilvalg
Lydsignaler
Lydsignalerne udsendes under disse betingelser:
• Programmet er færdigt.
• Niveauet af blødgøringsanlægget indstilles
elektronisk.
• Der er en funktionsfejl i apparatet.
Fabriksindstilling: til. Du kan slå lydsignalerne fra.
Deaktivering af lydsignalerne
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere
apparatet. Sørg for, at apparatet står på
indstillingsfunktionen. Der henvises til "INDSTILLING OG START AF ET PROGRAM".
2. Tryk samtidigt på funktionsknapperne (B)
og (C), og hold dem nede, indtil kontrollamwww.zanussi.com
perne for funktionsknapperne (A), (B) og
(C) blinker.
3. Tryk på funktionsknappen (C).
• Kontrollamperne for funktionsknapperne
(A) og (B) slukkes.
• Kontrollampen for funktionsknappen (C)
bliver ved med at blinke.
• Slutlampen giver sig til at lyse.
4. Tryk på funktionsknappen (C). Kontrollampe
for program slut slukker, lydsignalerne slås
fra.
5. Sluk for maskinen for at bekræfte indstillingen.
Aktivering af lydsignalerne
1. Se ‘Deaktivering af lydsignalerne’ trin (1) til
(3).
5
2. Tryk på funktionsknappen (C).
• Kontrollamperne for funktionsknapperne
(A) og (B) slukkes.
• Kontrollampen for funktionsknappen (C)
bliver ved med at blinke.
• Lampen for program slut er slukket.
3. Tryk på funktionsknappen (C). Kontrollampen for program slut tænder, lydsignalerne
slås til.
4. Sluk for maskinen for at bekræfte indstillingen.
Før ibrugtagning
1. Kontrollér, om det indstillede niveau for
blødgøringsanlægget passer til det lokale
vands hårdhedsgrad. Hvis ikke, skal blødgøringsanlægget indstilles. Kontakt det lokale
vandværk angående det lokale vands hårdhed.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
4. Åbn for vandhanen.
5. Der kan være rester af snavs fra produktionen i apparatet. Start et program for at fjerne dem. Brug ikke opvaskemiddel, og fyld
ikke noget i kurvene.
Indstil blødgøringsanlægget
Indstilling af
blødgøringsanlæg
Hårdhedsgrad
Tysk
grader
(°dH)
Fransk
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuel
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Blødgøringsanlægget skal både indstilles
manuelt og elektronisk.
6
www.zanussi.com
Bemærk Der kan løbe vand og salt ud fra
saltbeholderen, når du fylder den. Risiko
for korrosion. Start et program efter at have
fyldt saltbeholderen for at undgå dette.
Manuel indstilling
1
2
Sæt knappen til justering af vandets hårdhedsgrad i position 1
eller 2.
1
2
Elektronisk indstilling
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere
apparatet. Sørg for, at apparatet står på
indstillingsfunktionen. Der henvises til "INDSTILLING OG START AF ET PROGRAM".
2. Tryk samtidigt på funktionsknapperne (B)
og (C), og hold dem nede, indtil kontrollamperne for funktionsknapperne (A), (B) og
(C) blinker.
3. Tryk på funktionsknappen (A).
• Kontrollamperne for funktionsknapperne
(B) og (C) slukkes.
• Kontrollampen for funktionsknappen (A)
bliver ved med at blinke.
• Der udsendes en række lydsignaler, og
slutlampen blinker for at vise den aktuelle
indstilling af blødgøringsanlægget.
– Antallet af blink fra slutlampen og antallet af lydsignaler viser blødgøringsanlæggets vandniveau.
F.eks. 5 lydsignaler og 5 blink + pause
+ 5 lydsignaler og 5 blink = niveau 5.
4. Tryk på funktionsknappen (A) igen for at
ændre indstillingen. Hver gang du trykker på
funktionsknappen, (A) går du videre til det
næste niveau.
5. Sluk for maskinen for at bekræfte indstillingen.
3
Hæld en liter vand i
saltbeholderen (kun
første gang).
5
4
6
Påfyldning af saltbeholderen
www.zanussi.com
7
Påfyldning af beholderen til
afspændingsmiddel
2
1
Drej vælgerknappen mellem position 1 (laveste mængde) og position 4 (højeste mængde) for at justere mængden af afspændingsmiddel.
max
32
--
1
4
MA X
+
3
4
Daglig brug
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere
apparatet. Sørg for, at apparatet er i indstillingstilstand. Se ‘INDSTILLING OG START
AF ET PROGRAM’.
• Hvis salt-lampen er tændt, så påfyld saltbeholderen.
• Fyld beholderen til afspændingsmiddel,
hvis lampen for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
5. Vælg og start det rette program til opvaskens art og graden af snavs.
Brug af opvaskemiddel
1
2
3
8
www.zanussi.com
Indstilling og start af et program
Indstillingsfunktion
4
5
Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille mængde
opvaskemiddel på
den inderste del af
apparatets låge.
Brug af Multitabletter
Når du bruger tabletter med salt og afspændingsmiddel, må du ikke fylde saltbeholeren og
beholderen til afspændingsmiddel. Lampen for
afspændingsmiddel tændes, hvis beholderen til
afspændingsmiddel er tom.
1. Indstil blødgøringsanlægget til det laveste
niveau.
2. Indstil beholderen til afspændingsmiddel til
laveste position.
Hvis du stopper med at bruge
Multitabletter, før du begynder at bruge
opvaskemiddel, afspændingsmiddel og
filtersalt hver for sig, så gør følgende:
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere
apparatet.
2. Indstil blødgøringsanlægget til det højeste
niveau.
3. Sørg for, at saltbeholderen og beholderen
til afspændingsmiddel er fyldt.
4. Start det korteste program med skylning,
uden opvaskemiddel og tallerkener.
5. Juster blødgøringsmidlet til vandets hårdhedsgrad i dit område.
6. Juster doseringen af afspændingsmiddel.
www.zanussi.com
Apparatet skal sættes på indstillingsfunktion for
at acceptere visse operationer.
Apparatet er i indstillingsfunktion, når alle programlamperne tændes, efter der er tændt for
apparatet.
Hvis betjeningspanelet viser andre tilstande,
skal du trykke samtidigt på funktionsknapperne
(B) og (C), og holde dem nede, indtil apparatet
er i indstillingsfunktion.
Start af et program uden udskudt start
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på knappen til det program, du vil indstille.
• Den pågældende programlampe forbliver
tændt.
• Alle de andre programlamper slukkes.
4. Luk lågen til apparatet. Programmet starter.
Start af et program med udskudt start
1. Indstil programmet.
2. Tryk flere gange på knappen for udskudt
start, indtil kontrollampen for de timer, du
ønsker at indstille, lyser. Du kan indstille 3,
6 eller 9 timer.
• Lampen for udskudt start giver sig til at
lyse.
3. Luk lågen til apparatet. Nedtællingen begynder. Når nedtællingen er slut, starter
programmet.
Åbning af lågen, mens maskinen er i gang
Hvis du åbner lågen, stopper apparatet. Når lågen lukkes igen, fortsætter apparatet fra det
sted, hvor det blev afbrudt.
Annullering af senere start
Tryk samtidigt på funktionsknapperne (B) og
(C), og hold dem nede, indtil kontrollampen for
udskudt start slukkes, og alle programlamperne
lyser.
9
Når du annullerer en udskudt start, går apparatet tilbage i indstillingsfunktionen. Programmet skal indstilles igen.
Annullering af program
Tryk samtidigt på funktionsknapperne (B) og
(C), og hold dem nede indtil programlamperne
tændes.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes
et nyt program.
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet.
2. Luk for vandhanen.
• Lad opvasken køle af, før du tager den
ud af apparatet. Tallerkener m.m. er
skrøbelige, når de er meget varme.
• Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
• Der kan være vand på apparatets sider
og låge. Det rustfri stål køler hurtigere af
end tallerkenerne.
Ved programslut
Når programmet er slut, udsendes et lydsignal
med afbrydelser, og slutindikatoren tændes.
Råd
Blødgøringsmiddel
Hårdt vand indeholder en høj mængde af mineraler, som kan skade apparatet og give dårlige
opvaskeresultater. Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler.
Filtersaltet holder blødgøringsanlægget rent og
i god stand. Det er vigtigt at vælge det rette niveau for blødgøringsmidlet. Det sikrer, at blødgøringsanlægget bruger den korrekte mængde
filtersalt og vand.
Brug af salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og opvaskemiddel til opvaskemaskine. Andre produkter kan skade apparatet.
• Afspændingsmidlet hjælper med at tørre servicet under den sidste skyllefase, så det ikke
får striber og pletter.
• Multitabletterne indeholder opvaskevaskemiddel, afspændingsmiddel og andre tilsætningsmidler. Sørg for, at disse opvasketabs
kan anvendes til det lokale vands hårdhedsgrad. Se vejledningerne på produktets emballage.
• Opvasketabs opløses ikke helt med korte
programmer. Det anbefales, at du benytter
opvasketabs til lange programmer for at undgå rester af opvaskemidler på bordservicet.
10
Brug ikke mere end den angivne mængde.
Følg anvisningerne på opvaskemidlets emballage.
Fyldning af kurvene
Se den medfølgende folder med eksempler på, hvordan du fylder kurvene.
• Brug kun apparatet til at vaske genstande,
som kan vaskes i opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn, aluminium,
tin og kobber i opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen, som
kan opsuge vand (svampe, klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• For nemt at fjerne tiloversbleven brændt mad
skal du sætte gryder og pander i vand, før du
anbringer dem i maskinen.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder)
med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke
står tæt op ad hinanden. Bland skeer med
andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas
• Læg de små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for, at
de ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit,
før du starter et opvaskeprogram.
www.zanussi.com
Før programmet startes
Kontroller, at:
• Filtre er rente og korrekt sat i.
• Spulearmene ikke er tilstoppet.
• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
• Det valgte program passer til opvaskens art
og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde opvaskemiddel.
• Der opvaskesalt og afspændingsmiddel
(medmindre du bruger multitabletter).
• Hætten til saltbeholderen er spændt.
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten inden
vedligeholdelse.
D
Tilsmudsede filtre og tilstoppede spulearme forringer vaskeresultaterne.
Kontrollér dem jævnligt og rengør dem, om
nødvendigt.
5
Anbring filteret (A) i
den oprindelige position. Sørg for, at det
samles korrekt under
de to skinner (D).
Rengøring af filtre
C
B
A
1
A
6
Saml filtrene (B) og
(C). Sæt dem på
plads i filteret (A).
Drej håndtaget mod
uret, indtil det låses
fast.
Hvis filtrene sidder forkert, kan det give
dårlige opvaskeresultater og skade apparatet.
2
Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes, kan det
tiloversblevne snavs fjernes med en tynd, spids
genstand.
A
4
3
Fjern filtrene (B) og
Fjern filter (A). Rens
(C) ved at dreje hånd- filteret med vand.
taget mod uret og tag
dem ud. Træk filter
(B) og (C) fra hinanden. Rens filteret med
vand.
www.zanussi.com
Udvendig rengøring
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler.
11
Fejlfinding
Apparatet starter ikke eller stopper under drift.
Se følgende information for at finde en løsning
på et problem, inden du kontakter service.
Alarmkode
Ved nogle fejl blinker forskellige kontrollamper kontinuerligt eller sporadisk på
samme tid for at vise en alarmkode.
Fejl
• Kontrollampen for det indstillede program blinker
hele tiden.
• Slutlampen blinker 1 gang med mellemrum.
Apparatet ikke tager vand ind.
• Kontrollampen for det indstillede program blinker
hele tiden.
• Slutlampen blinker 2 gange med mellemrum.
Apparatet tømmes ikke for vand.
• Kontrollampen for det indstillede program blinker
hele tiden.
• Slutlampen blinker 3 gange med mellemrum.
Overløbssikringen er blevet udløst.
Advarsel Sluk for apparatet, inden du
udfører eftersynet.
Fejl
Du kan ikke tænde for maskinen.
Mulig løsning
Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Kontroller, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsboksen.
Programmet starter ikke.
Kontroller, at maskinens låge er lukket.
Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere indstillingen eller vente på, at nedtællingen er færdig.
Maskinen tager ikke vand ind.
Kontroller, at der er åbnet for vandhanen.
Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale
vandværk for at få disse oplysninger.
Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.
Kontroller, at tilløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Maskinen tømmes ikke for vand.
Kontroller, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
Kontroller, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Overløbssikringen er blevet udløst.
Luk for vandhanen, og kontakt det lokale servicecenter.
Tænd for maskinen, når det er kontrolleret. Programmet fortsætter det sted, hvor det blev afbrudt.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis fejlen opstår igen.
Kontakt servicecenteret, hvis andre alarmkoder
vises.
12
Hvis opvaske- og tørringsresultaterne er
utilfredsstillende
Hvidlige striber eller en blålig belægning
på glas og service
• Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt
vælgerknappen for afspændingsmiddel i en
lavere position.
www.zanussi.com
• Der er for meget opvaskemiddel.
Pletter og tørre vanddråber på glas og
tallerkener
• Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt vælgerknappen for afspændingsmiddel i en højere position.
• Det kan skyldes kvaliteten af opvaskemidlet.
• Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Se ‘RÅD’ for andre mulige årsager.
Tallerkenerne er våde
• Programmet er uden tørretrin, eller tørrefasen
har lav temperatur.
Teknisk information
Mål
Højde/Bredde/Dybde (mm)
Tilslutning, el
Se typeskiltet.
Spænding
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vandtilførslens tryk
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vandtilførsel 1)
Koldt vand eller varmt vand2)
Kapacitet
Antal kuverter
Strømforbrug
Efterladt tændt-tilstand
0.99 W
Sluk-tilstand
0.10 W
Maks. 60 °C
9
1) Forbind tilløbsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.
2) Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller vindenergi), bruges
tilslutning til varmt vand for at spare på energien.
Miljøhensyn
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for
at dette produkt bliver bortskaffet på den rette
måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
www.zanussi.com
personers helbred, der ellers kunne forårsages
af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt
det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
• Kassér emballagen korrekt. Genbrug materialer med symbolet
.
13
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Laitteen kuvaus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöpaneeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ohjelmat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lisätoiminnot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöönotto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
16
16
16
17
18
Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vihjeitä ja neuvoja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vianmääritys _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20
22
23
23
25
25
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuusohjeet
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
Varoitus! Tukehtumis-, henkilövamma- tai
pysyvän vammautumisen vaara.
• Laitetta ei saa antaa fyysisesti tai aisteiltaan
rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden, ei myöskään lasten, käyttöön ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
• Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki.
Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
• Jäätymisvaurioriskin vuoksi laitetta ei saa
asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle 0 °C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
• Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
14
Sähköliitäntä
Varoitus! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota
muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu.
Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön
direktiivejä.
Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai
putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee
varmistaa, ettei laitteessa ole vuotoja.
www.zanussi.com
• Vedenottoletkussa on varoventtiili ja vaippa,
jonka sisällä on virtajohto.
Varoitus! Vaarallinen jännite.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, irrota pistoke
heti verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtamiseksi.
Käyttö
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– maatalot
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt
– majoitus ja aamiainen -ympäristöt.
Varoitus! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet
ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin tai vaakasuoraan asentoon.
www.zanussi.com
• Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa,
jotta siihen ei kompastuta.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue konetiskiaineen pakkauksen turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki sillä.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Astioissa voi olla pesuainejäämiä.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos luukku
avataan ohjelman ollessa käynnissä.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Hävittäminen
Varoitus! Tällöin on olemassa
henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet
eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Huolto
• Ota yhteyttä huoltoon laitteen korjaamiseksi.
Suosittelemme vain alkuperäisten varaosien
käyttöä.
• Kun otat yhteyttä huoltoon, pidä seuraavat arvokilvessä olevat tiedot saatavilla.
Malli:
Tuotenumero:
Sarjanumero:
15
Laitteen kuvaus
1 Alempi suihkuvarsi
2 Sihdit
9
3 Arvokilpi
4 Huuhtelukirkastelokero
8
7
6
5 Pesuainelokero
6 Suolasäiliö
1
2
5
7 Vedenkovuuden säädin
8 Ylempi suihkuvarsi
3
4
9 Yläkori
Käyttöpaneeli
2
1
4
3
3h
70º
65º
6h
65ºA30’
9h
CANCEL
A
B
C
5
1 Virtapainike
2 Ohjelmanvalintapainikkeet
4 Merkkivalot
5 Toimintopainikkeet
3 Ajastimen painike
Merkkivalot
Kuvaus
Suolan merkkivalo. Tämä merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Tämä merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Ohjelma loppu -merkkivalo.
Ohjelmat
Ohjelma 1)
16
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelmavaiheet
Erittäin likaiset astiat
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Kesto
(min)
80 - 90
Energia
(kWh)
1.5 - 1.7
Vesi
(l)
18 - 20
www.zanussi.com
Ohjelma 1)
2)
3)
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelmavaiheet
Kesto
(min)
Energia
(kWh)
Vesi
(l)
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu 65 °C
Huuhtelut
Kuivaus
90 - 100
1.1 - 1.2
15 - 16
Tuore lika
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Varsinainen pesu 65 °C
Huuhtelut
30
0.8
8
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
Kaikki
Esipesu
12
0.1
3.5
4)
1) Ohjelman kesto ja kulutusarvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden,
lisätoimintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
2) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät pesutulokset lyhyessä
ajassa.
3) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmailla veden- ja energiankulutuksella.
(Tämä on testilaitoksien standardi ohjelma).
4) Käytä tätä ohjelmaa astioiden nopeaan huuhteluun. Tämä estää ruokajäämien kiinnittymisen astioihin ja
epämiellyttävien hajujen muodostumisen koneeseen.
Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
Tietoja testilaitokselle
Pyydä kaikki vaaditut testitiedot osoitteesta:
[email protected]
Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka löytyy arvokilvestä.
Lisätoiminnot
Äänimerkit
Äänimerkit aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:
• ohjelma on päättynyt
• vedenpehmentimen tasoa säädetään elektronisesti
• laitteessa on toimintahäiriö.
Tehdasasetus: päällä. Äänimerkit voidaan
poistaa käytöstä.
Äänimerkkien poistaminen käytöstä
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on asetustilassa.
Katso kohta "OHJELMAN ASETTAMINEN
JA KÄYNNISTÄMINEN".
www.zanussi.com
2. Paina ja pidä alhaalla toimintopainikkeita (B)
ja (C) samanaikaisesti, kunnes toimintopainikkeiden (A), (B) ja (C) merkkivalot alkavat
vilkkumaan.
3. Paina toimintopainiketta (C).
• Toimintopainikkeiden (A) ja (B) merkkivalot sammuvat.
• Toimintopainikkeen (C) merkkivalo vilkkuu
edelleen.
• Ohjelma loppu -merkkivalo syttyy.
4. Paina toimintopainiketta (C). Ohjelma loppu
-merkkivalo sammuu ilmaisten, että merkkiäänet on poistettu käytöstä.
5. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi
asetukset.
17
Äänimerkkien ottaminen käyttöön
1. Katso kohdan ‘Äänimerkkien poistaminen
käytöstä’ vaiheet (1) - (3).
2. Paina toimintopainiketta (C).
• Toimintopainikkeiden (A) ja (B) merkkivalot sammuvat.
• Toimintopainikkeen (C) merkkivalo vilkkuu
edelleen.
• Ohjelma loppu -merkkivalo on sammunut.
3. Paina toimintopainiketta (C). Ohjelma loppu
-merkkivalo syttyy ilmaisten, että merkkiäänet on otettu käyttöön.
4. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi
asetukset.
Käyttöönotto
1. Varmista, että vedenpehmentimen taso vastaa alueesi veden kovuutta. Säädä vedenpehmentimen tasoa tarvittaessa. Kysy paikallisen veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Koneen sisällä voi olla valmistusjäämiä Poista ne käynnistämällä ohjelma. Älä käytä pesuainetta tai täytä koreja.
Vedenpehmentimen säätäminen
Vedenpehmentimen
säätäminen
Vedenkovuus
Saksalaiset
asteet
(°dH)
Ranskalaiset
asteet
(°fH)
mmol/l
Clarke
asteet
Manuaalinen
Elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
28 - 35
21)
6
51)
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<5
12)
12)
<4
<7
< 0,7
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Vedenpehmennin on asetettava sekä manuaalisesti että elektronisesti.
18
www.zanussi.com
Huomio Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät sen. Korroosion
vaara. Estä korroosio käynnistämällä ohjelma
suolasäiliön täyttämisen jälkeen.
Manuaalinen asetus
1
2
Käännä vedenkovuuden säädin asentoon
1 tai 2.
1
2
Elektroninen säätö
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on asetustilassa.
Katso kohta "OHJELMAN ASETTAMINEN
JA KÄYNNISTÄMINEN".
2. Paina ja pidä alhaalla toimintopainikkeita (B)
ja (C) samanaikaisesti, kunnes toimintopainikkeiden (A), (B) ja (C) merkkivalot alkavat
vilkkumaan.
3. Paina toimintopainiketta (A).
• Toimintopainikkeiden (B) ja (C) merkkivalot sammuvat.
• Toimintopainikkeen (A) merkkivalo vilkkuu
edelleen.
• Jaksottaiset äänimerkit kuuluvat ja Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu osoittaen
vedenpehmentimen nykyisen asetuksen.
– Ohjelma loppu -merkkivalon vilkkumiskertojen määrä ja äänimerkkien määrä
ilmoittavat vedenpehmentimen tason.
Esim. 5 äänimerkkiä ja 5 vilkkumiskertaa + tauko + 5 äänimerkkiä ja 5 vilkkumiskertaa = taso 5.
4. Muuta asetusta painamalla toimintopainiketta (A) toistuvasti. Jokaisella toimintopainikkeen (A) painalluksella siirrytään seuraavalle
tasolle.
5. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi
asetukset.
3
Kaada suolasäiliöön 1
litra vettä (vain ensimmäisellä käyttökerralla).
5
4
6
Suolasäiliön täyttäminen
www.zanussi.com
19
Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen
2
1
Säädä annosteltua huuhtelukirkasteen määrää
kääntämällä valitsin asetuksen 1 (alhaisin
määrä) ja asetuksen 4 (suurin määrä) välille.
max
3
32
--
1
4
MA X
+
4
Päivittäinen käyttö
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on asetustilassa,
katso ‘OHJELMAN ASETTAMINEN JA
KÄYNNISTÄMINEN’.
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo palaa,
täytä huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
Pesuaineen käyttäminen
1
2
3
20
www.zanussi.com
Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen
Asetustila
4
5
Jos ohjelmassa on
esipesuvaihe, aseta
pieni määrä konetiskiainetta luukun sisäosaan.
Yhdistelmäpesutablettien käyttö
Jos käytät suolaa ja huuhtelukirkastetta sisältäviä pesutabletteja, älä täytä suolasäiliötä ja
huuhtelukirkastelokeroa. Huuhtelukirkasteen
merkkivalo syttyy, jos huuhtelukirkastelokero on
tyhjä.
1. Aseta vedenpehmennin alhaisimpaan asetukseen.
2. Aseta huuhtelukirkastelokero alhaisimpaan
asentoon.
Jos yhdistelmätablettien käyttö
lopetetaan, suorita seuraavat
toimenpiteet ennen kuin aloitat
käyttämään konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja astianpesukoneen
suolaa erikseen:
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
2. Aseta vedenpehmennin korkeimpaan asetukseen.
3. Varmista, että suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero on täytetty täyteen.
4. Käynnistä lyhin ohjelma huuhteluvaiheella,
älä käytä pesuainetta ja anna koneen käydä
ilman astioita.
5. Säädä vedenpehmennin alueesi veden kovuuden mukaan.
6. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
Laitteen on oltava asetustilassa tiettyjen toimenpiteiden aikana.
Laite on asetustilassa, kun päälle kytkemisen
jälkeen kaikki ohjelman merkkivalot syttyvät.
Jos käyttöpaneelissa näkyy muita tiloja, paina ja
pidä alhaalla toimintopainikkeita (B) ja (C) samanaikaisesti, kunnes laite on asetustilassa.
Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on asetustilassa.
3. Paina sen ohjelman painiketta, jonka haluat
asettaa.
• Vastaavan pesuohjelman merkkivalo jää
palamaan.
• Kaikki muut ohjelmien merkkivalot sammuvat.
4. Sulje laitteen luukku. Ohjelma käynnistyy.
Ohjelman käynnistäminen ajastuksella
1. Valitse ohjelma.
2. Paina ajastuspainiketta toistuvasti, kunnes
haluamasi tuntilukeman merkkivalo syttyy.
Voit asettaa asetukseksi 3, 6 tai 9 tuntia.
• Ajastuksen merkkivalo syttyy.
3. Sulje laitteen luukku. Ajanlaskenta käynnistyy. Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.
Luukun avaaminen laitteen ollessa
toiminnassa
Jos avaat luukun, laite pysähtyy. Kun suljet luukun uudelleen, laite käynnistyy uudelleen keskeytyskohdasta.
Ajastuksen peruuttaminen
Paina ja pidä toimintopainikkeita (B) ja (C) alhaalla samanaikaisesti, kunnes ajastimen merkkivalo sammuu ja kaikkien ohjelmien merkkivalot
syttyvät.
Kun peruutat ajastimen, laite siirtyy takaisin
asetustilaan. Ohjelma on asetettava uudelleen.
www.zanussi.com
21
Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä toimintopainikkeita (B) ja C) alhaalla samanaikaisesti, kunnes kaikkien ohjelmien merkkivalot syttyvät.
Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden ohjelman käynnistämistä.
Ohjelman päättyessä
Kun ohjelma päättyy, laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki.
1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta.
2. Sulje vesihana.
• Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti.
• Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen yläkori.
• Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla
vettä. Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin kuin astiat.
Vihjeitä ja neuvoja
Vedenpehmennin
Kovassa vedessä on huomattavasti mineraaleja,
jotka voivat vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa
huonoja pesutuloksia. Vedenpehmennin neutralisoi kyseiset mineraalit.
Astianpesukoneen suola pitää vedenpehmentimen puhtaana ja hyväkuntoisena. On tärkeää
asettaa oikea vedenpehmentimen taso. Täten
taataan, että vedenpehmennin käyttää oikeaa
astianpesukoneen suolamäärää ja vesimäärää.
Suolan, huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa, huuhtelukirkastetta ja konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat vahingoittaa
laitetta.
• Huuhtelukirkaste auttaa viimeisen huuhteluvaiheen aikana kuivaamaan astiat ilman raitoja
ja läikkiä.
• Yhdistelmäpesuainetabletit sisältävät pesuainetta, huuhtelukirkastetta ja muita lisäaineita.
Varmista, että kyseiset tabletit ovat paikallisen vedenkovuuden mukaiset. Noudata tuotepakkauksissa olevia ohjeita.
• Pesuainetabletit eivät liukene täysin lyhyissä
ohjelmissa. Jotta astioihin ei jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme pitkien ohjelmien käyttöä tablettien kanssa.
Älä aseta koneeseen liikaa konetiskiainetta.
Lue konetiskiaineen pakkauksen ohjeet.
Korien täyttäminen
22
Katso esimerkkejä korien täytöstä laitteen
mukana toimitetusta esitteestä.
• Käytä laitetta vain astianpesukonetta kestävien astioiden pesemiseen.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-, alumiini-, tina- ja kuperiastioita.
• Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).
• Poista ruokajäämät astioista.
• Voit poistaa kiinni palaneen ruoan helposti
liottamalla keittoastioita ja pannuja vedessä
ennen niiden asettamista astianpesukoneeseen.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja astiat
tartu kiinni toisiinsa. Sekoita lusikat muihin
ruokailuvälineisiin.
• Tarkista, että lasit eivät kosketa toisiaan.
• Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista, että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että
suihkuvarret pyörivät esteettä.
Ennen ohjelman käynnistämistä
Varmista, että:
• Sihdit ovat puhtaat tai oikein paikallaan.
• Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
• Astiat on asetettu oikein koreihin.
• Ohjelma sopii astioiden tyypille ja likaisuusasteelle.
www.zanussi.com
• Käytät oikeaa pesuainemäärää.
• Koneessa on astianpesukoneen suolaa ja
huuhtelukirkastetta (ellet käytä yhdistelmäpesuainetabletteja).
• Suolasäiliön kansi on tiivis.
Hoito ja puhdistus
Varoitus! Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja
irrota pistoke pistorasiasta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet suihkuvarret
heikentävät pesutuloksia.
Tarkista sihdit säännöllisin välein ja puhdista ne
tarvittaessa.
A
5
Aseta sihti (A) alkuperäiseen asentoonsa. Varmista, että se
kiinnittyy oikein kahden ohjaimen (D) alle.
Sihtien puhdistaminen
C
B
A
1
D
6
Kokoa sihdit (B) ja
(C). Aseta ne paikoilleen sihtiin (A). Käännä kahvaa myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.
Sihtien virheellinen asento voi aiheuttaa
heikkoja pesutuloksia ja vaurioittaa laitetta.
2
Suihkuvarsien puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet, poista lika ohutpäisellä esineellä.
A
3
4
Poista sihdit (B) ja
Irrota suodatin (A).
(C) kääntämällä kah- Pese sihti vedellä.
vaa vastapäivään ja irrottamalla ne. Vedä
sihti (B) ja (C) irti. Pese sihdit vedellä.
Ulkopintojen puhdistaminen
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia.
Vianmääritys
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken pesuohjelman.
www.zanussi.com
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, lue seuraavat
tiedot löytääksesi ongelmaan ratkaisun.
23
Joidenkin ongelmien yhteydessä jotkin
merkkivalot vilkkuvat jatkuvasti tai jak-
sottain samanaikaisesti häiriökoodin
näyttämiseksi.
Häiriökoodi
Ongelma
• Asetetun ohjelman merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
• Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu 1 kerran jaksottain.
Laitteeseen ei tule vettä.
• Asetetun ohjelman merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
• Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu 2 kertaa jaksottain.
Koneeseen jää vettä.
• Asetetun ohjelman merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
• Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu 3 kertaa jaksottain.
Vesivahinkosuojaus on käytössä.
Varoitus! Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten suorittamista.
Ongelma
Laite ei kytkeydy toimintaan.
Mahdollinen ratkaisu
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Laitteeseen ei tule vettä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun suodatin ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Vesivahinkosuojaus on käytössä.
Sulje vesihana ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Jos näkyviin tulee muita häiriökoodeja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
24
Jos pesu- ja kuivaustulokset eivät ole
tyydyttävät.
Laseissa ja muissa astioissa on vaaleita
raitoja tai sinertävä pinta.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huuhtelukirkasteen säädin alhaisempaan
asentoon.
• Konetiskiainetta on liian paljon.
www.zanussi.com
Laseissa ja astioissa on tahroja ja kuivia
vesipisaroita.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän.
Säädä huuhtelukirkasteen säädin korkeampaan asentoon.
• Syynä voi olla käytetyn pesuaineen laatu.
• Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen
laatu.
Katso mahdolliset muut syyt kohdasta
‘VIHJEITÄ JA NEUVOJA’.
Astiat ovat märkiä.
• Ohjelmassa ei ole kuivausta tai sen kuivausvaiheen lämpötila on alhainen.
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys / Korkeus / Syvyys (mm)
Sähköliitäntä
Katso arvokilven tiedot.
Jännite
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Taajuus
50 Hz
Vedenpaine
Min. / maks. (bar / MPa)
Vesiliitäntä 1)
Kylmä tai kuuma vesi2)
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku)
Energiankulutus
Päällä-tila
0.99 W
Pois päältä -tila
0.10 W
maks. 60 °C
9
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneelit,
tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta
ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista
eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
www.zanussi.com
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote
on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
• Hävitä pakkausmateriaalit oikeaoppisella tavalla. Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
.
merkillä
25
Innhold
Sikkerhetsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programmer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tilvalg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Før første gangs bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26
28
28
28
29
30
Daglig bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Råd og tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Stell og rengjøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Feilsøking _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljøvern _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
32
34
34
35
37
37
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsanvisninger
Les instruksjonene nøye før montering og bruk
av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
Advarsel Fare for kvelning, skade og
permanent uførhet.
• Ikke la personer eller barn, med reduserte fysiske eller mentale funksjoner eller manglende erfaring og kunnskap, bruke produktet. De
må ha tilsyn eller de må få veiledning om bruk
av produktet, av en person som er ansvarlig
for deres sikkerhet.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for
barn.
• Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for
barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når
døren er åpen.
Montering
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet på steder
der temperaturen er lavere enn 0 °C.
• Følg monteringsinstruksjonene som følger
med produktet.
• Sørg for at produktet er montert under og
ved siden av stabile seksjoner.
Elektrisk tilkopling
26
Advarsel Fare for brann og elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må
du kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen ikke
blir påført skade. Dersom strømkabelen til
dette produktet må skiftes, må dette gjøres
av et autorisert serviceverksted.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til
stikkontakten etter monteringen.
• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Ikke berør strømkabelen eller støpselet med
våte hender.
• Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
Vanntilkopling
• Sørg for at vannslangene ikke påføres skade.
• La vannet renne til det er rent, før du kopler
produktet til nye rør, eller rør som ikke er
brukt på lengre tid.
• Sørg for at det ikke oppstår lekkasje første
gang du bruker produktet.
• Vanninntaksslangen har en sikkerhetsventil
og en dobbel mantel med en indre strømledning.
www.zanussi.com
Advarsel Farlig spenning.
• Hvis vanninntaksslangen er defekt, må du
trekke støpselet ut øyeblikkelig. Kontakt kundeservice for å reparere vanninntaksslangen.
Bruk
• Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
– Personalkjøkken i butikker, på kontorer og
andre arbeidsmiljøer
– Gårdshus
– Av gjester på hoteller, moteller og andre
boligtyper
– "Bed and breakfast"-miljøer.
Advarsel Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Plasser kniver og bestikk med skarpe kanter i
bestikkurven med spissen ned eller i en horisontal posisjon.
• Ikke la produktets dør stå åpen, uten tilsyn,
for å forhindre at noen faller over den.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
www.zanussi.com
• Oppvaskmidler er farlig. Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken.
• Ikke drikk eller lek med vann i produktet.
• Ikke ta ut oppvasken fra produktet før oppvaskprogrammet er ferdig. Det kan være
oppvaskmiddel på oppvasken.
• Produktet kan slippe ut varm damp, hvis du
åpner døren mens et oppvaskprogram er i
gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Kassering
Advarsel Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr
stenger seg inne i produktet.
Service
• Kontakt servicesenteret for å reparere produktet. Vi anbefaler at du bare bruker originale reservedeler.
• Når du kontakter servicesenteret, må du sørge for at du har følgende informasjon, som
du finner på typeskiltet, tilgjengelig.
Modell:
PNC (produktnummer) :
Serienummer:
27
Produktbeskrivelse
1 Nedre spylearm
2 Filtre
9
3 Typeskilt
4 Glansemiddelbeholder
8
7
6
5 Oppvaskmiddelbeholder
6 Saltbeholder
1
2
5
7 Hjul for innstilling av vannhardhet
8 Øvre spylearm
3
4
9 Øvre kurv
Betjeningspanel
2
1
4
3
3h
70º
65º
6h
65ºA30’
9h
CANCEL
A
B
C
5
1 På/av-knapp
2 Knapper for programvalg
4 Indikatorer
5 Funksjonsknapper
3 Knapp for starttidsforvalg
Indikatorer
Beskrivelse
Saltindikator. Indikatorene er av når maskinen går.
Skyllemiddelindikator. Indikatorene er av når maskinen går.
Indikator for programslutt.
Programmer
Program 1)
Grad av smuss
Type vask
Meget skittent
Servise, bestikk,
gryter og panner
28
Program
faser
Forvask
Vask 70 °C
Skyllinger
Tørr
Steketid
(min)
80 - 90
Energi
(kWh)
1.5 - 1.7
Vann
(l)
18 - 20
www.zanussi.com
Program 1)
2)
3)
Grad av smuss
Type vask
Program
faser
Steketid
(min)
Energi
(kWh)
Vann
(l)
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forvask
Vask 65 °C
Skyllinger
Tørr
90 - 100
1.1 - 1.2
15 - 16
Nytt smuss
Servise og bestikk
Vask 65 °C
Skylling
30
0.8
8
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørr
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
Alt
Forvask
12
0.1
3.5
4)
1) Forbruksverdiene er ment som en veiledning og avhenger av vanntrykk og -temperatur, men også av
tilvalgene og mengden servise som er satt inn.
2) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med nytt smuss. Det gir gode oppvaskresultater på kort tid.
3) Med dette programmet får du mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent bestikk og
servise. (Dette er standardprogrammet for testinstitutter).
4) Bruk dette programmet til å skylle raskt av serviset. Dette hindrer at matrester fester seg til serviset og at det
kommer vond lukt fra produktet.
Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.
Informasjon for testinstitutter
For all nødvendig informasjon om testytelse, send en e-post til:
[email protected]
Skriv ned PNC (produktnummer), som du finner på typeskiltet.
Tilvalg
Lydsignaler
Lydsignalene høres under disse forholdene:
• Programmet er ferdig.
• Vannhardheten reguleres elektronisk.
• Det er en feil på produktet.
Fabrikkinnstilling: på. Du kan deaktivere
lydsignalene.
Deaktivere lydsignalene
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG STARTE ET
PROGRAM".
2. Trykk på og hold funksjonsknappene (B) og
(C) inne samtidig til indikatorene for funksjonsknappene(A), (B) og (C) blinker.
www.zanussi.com
3. Trykk på funksjonsknapp (C),
• Indikatorene til funksjonsknappene (A) og
(B) slokker.
• Indikatoren til funksjonsknapp (C) fortsetter å blinke.
• Programsluttindikatoren tennes.
4. Trykk på funksjonsknapp (C). Sluttindikatoren slukkes og lydsignalet aktiveres.
5. Slå av produktet for å bekrefte innstillingen.
Aktivere lydsignalene
1. Se "Deaktivere lydsignalene" trinn (1) til og
med (3).
2. Trykk på funksjonsknapp (C),
• Indikatorene til funksjonsknappene (A) og
(B) slokker.
29
• Indikatoren til funksjonsknapp (C) fortsetter å blinke.
• Programsluttindikatoren er av.
3. Trykk på funksjonsknapp (C). Sluttindikatoren tennes og lydsignalene er aktive.
4. Slå av produktet for å bekrefte innstillingen.
Før første gangs bruk
1. Kontroller at vannhardheten er riktig justert i
forhold til der du bor. Juster eventuelt vannhardheten. Kontakt det lokale vannverket for
å få vite hva vannhardheten i ditt område er.
2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Det kan være rester etter produksjonen i
produktet. Kjør et program for å fjerne dem.
Ikke bruk oppvaskmiddel og ikke sett noe i
kurvene.
Still inn vannhardheten
Vannhardhet
justering
Vannhardhet
Tyske
grader
(°dH)
Franske
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuelt
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
28 - 35
21)
6
51)
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<5
12)
12)
<4
<7
< 0.7
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
Du må regulere vannhardheten manuelt og
elektronisk.
30
www.zanussi.com
Manuell innstilling
1
1
2
2
Drei på hjul for innstilling av vannhardhet til
posisjon 1 eller 2.
Elektronisk regulering
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG STARTE ET
PROGRAM".
2. Trykk på og hold funksjonsknappene (B) og
(C) inne samtidig til indikatorene for funksjonsknappene(A), (B) og (C) blinker.
3. Trykk på funksjonsknapp (A).
• Indikatorene til funksjonsknappene (B) og
(C) slokker.
• Indikatoren til funksjonsknapp (A) fortsetter å blinke.
• Lydsignaler er i bruk og sluttindikatoren
blinker for å vise den gjeldene innstillingen av vannhardheten.
– Sluttindikatorens antall blink og antall
lydsignaler viser vannhardhetens nivå.
F.eks. 5 lydsignaler og 5 blink + pause
+ 5 lydsignaler 5 blink = nivå 5.
4. Trykk på funksjonsknappen (A) gjentatte
ganger for å endre innstillingen. Hver gang
du trykker på funksjonsknappen (A) vil du
gå til neste nivå.
5. Slå av produktet for å bekrefte innstillingen.
Fylle saltbeholderen med salt
3
Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun første gang).
5
4
6
Fylle opp skyllemiddelbeholderen
1
2
Obs Det kan komme vann og salt ut av
saltbeholderen når du fyller den. Fare for
korrosjon. For å forhindre det, må du starte et
program etter at du har fylt saltbeholderen.
www.zanussi.com
31
max
32
--
1
4
MA X
+
3
4
Du kan dreie på programvelgeren for utsluppet mengde skyllemiddel mellom posisjon 1
(minst mengde) og posisjon 4 (høyeste
mengde).
Daglig bruk
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet. Sørg for at produktet er i innstillingsmodus, se "STILLE INN OG STARTE ET PROGRAM".
• Fyll saltbeholderen hvis saltindikatoren er
på.
• Fyll skyllemiddelbeholderen hvis skyllemiddel-indikatoren er på.
3. Fyll kurvene.
4. Tilsett oppvaskmiddel.
5. Velg og start riktig program for den aktuelle
oppvasktypen og smussgrad.
3
Bruke oppvaskmiddel
4
1
2
5
Hvis oppvaskprogrammet har forskylling, fyller du litt oppvaskmiddel på innsiden av produktets
dør.
Bruke oppvaskmaskintablettene
Når du bruker tabletter som inneholder salt eller
skyllemiddel må du ikke fylle saltbeholderen eller skyllemiddelbeholderen. Indikatoren for skyllemiddelbeholderen tennes hver gang skyllemiddelbeholderen er tom.
32
www.zanussi.com
1. Still vannhardheten til laveste nivå.
2. Still inn skyllemiddelbeholderen til laveste
posisjon.
Hvis du slutter å bruke
oppvaskmaskintabletter, må du gjøre
følgende før du begynner å bruke et
separat oppvaskmaskinmiddel,
skyllemiddel og oppvaskmaskinsalt:
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Stille inn vannhardheten på høyeste nivå.
3. Sørg for at saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen er fulle.
4. Start det korteste programmet med en skyllefase, uten oppvaskmaskinmiddel og oppvask.
5. Juster vannhardheten etter forholdene i området der du bor.
6. Juster mengden skyllemiddel som slippes
ut.
Stille inn og starte et program
Innstillingsmodus
Produktet må være i innstillingsmodus for å akseptere noen operasjoner.
Produktet er i innstillingsmodus når alle programindikatorene tennes etter at de er aktivert.
Hvis betjeningspanelet viser andre tilstander,
må du trykke og holde funksjonsknappene (B)
og (C) nede samtidig, til produktet er i innstillingsmodus.
Starte et program uten starttidsforvalg
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på på/av-knappen for å slå på produktet. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus.
3. Trykk på knappen for programmet du ønsker å starte.
• Den tilhørende programindikatoren fortsetter å lyse.
• Alle de andre programindikatorene slokker.
4. Lukk produktets dør. Programmet starter.
www.zanussi.com
Starte et program med starttidsforvalg
1. Still inn programmet.
2. Trykk på knappen for starttidsforvalg gjentatte ganger, til indikatoren for antall timer
du ønsker tennes. Du kan velge 3, 6 eller 9
timer.
• Indikatoren for starttidsforvalg tennes.
3. Lukk produktets dør. Nedtellingen starter.
Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.
Åpne døren mens produktet er i bruk
Hvis du åpner døren vil produktet stoppe. Når
du lukker døren, vil produktet fortsette fra der
det ble avbrutt.
Avbryte starttidsforvalg
Trykk og hold funksjonsknappene (B) og (C)
nede samtidig, til indikatoren for starttidsforvalg
slukkes og alle programindikatorene tennes.
Når du avbryter starttidsforvalg går produktet tilbake til innstillingsmodus. Du må
stille inn programmet på nytt.
Avbryte programmet
Trykk og hold funksjonsknappene (B) og (C)
nede samtidig, til indikatoren tennes.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen før du starter et nytt
program.
Når programmet er slutt
Når programmet er ferdig, avgir maskinen et
lydsignal og yndikatorlampen for programslutt
lyser.
1. Trykk på av/på-knappen for å slå av produktet.
2. Steng vannkranen.
• La oppvasken avkjøle seg før du tar det
ut av produktet. Varmt servise kan lett bli
skadet.
• Tøm den nedre kurven først, og deretter
den øvre.
• Det kan være vann på sidene og på produktets dør. Rustfritt stål blir fortere
kaldt enn servise.
33
Råd og tips
Vannavherderen
Hardt vann har et høyt mineralinnhold som kan
skade produktet og føre til dårlige vaskeresultater. Vannavherderen nøytraliserer disse mineralene.
Oppvaskmaskinsaltet holder vannavherderen
ren og i god stand. Det er viktig å stille vannhardheten inn på riktig nivå. Dette sørger for at
vannavherderen bruker riktig mengde oppvaskmaskinsalt og vann.
Bruk salt, skyllemiddel og såpe
• Bruk bare salt, skyllemiddel og såpe som er
beregnet på oppvaskmaskiner. Andre produkter kan skade produktet.
• Skyllemiddel hjelper med å tørke oppvasken
uten at de blir flekkete og stripete i løpet av
den siste skyllingen.
• Oppvaskmiddeltablettene inneholder oppvaskmiddel, skyllemiddel og andre midler.
Sørg for at tablettene er egnet til vannhardheten i ditt område. Se instruksjonene på
produktpakningen.
• Oppvaskmiddeltablettene vil ikke løses helt
opp ved bruk av korte programmer. For å forhindre rester på servise anbefaler vi at du
bruker tabletter sammen med lange programmer.
Ikke bruk mer enn riktig mengde oppvaskmiddel. Les anvisningene fra produsenten
på oppvaskmiddelet.
Fylle kurvene
Se medfølgende brosjyre med eksempler
på fylling av kurvene.
• Produktet skal kun brukes til å vaske gjenstander som er oppvaskmaskinsikre.
• Ikke bruk produktet til å vaske gjenstander
som er laget av tre, horn, aluminium, tinn eller
kobber.
• Du må ikke plassere vannabsorberende gjenstander i produktet (svamper, kjøkkenhåndklær).
• Fjern matrester fra gjenstandene.
• For å enkelt fjerne gjenværende brent mat,
bløtlegg gryter og panner i vann før du setter
dem i produktet.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass og kjeler) med åpningen ned.
• Kontroller at bestikk og servise ikke legger
seg i hverandre. Bland skjeer sammen med
annet bestikk.
• Forsikre deg om at glassene ikke står helt
inntil hverandre.
• Legg de små gjenstandene i bestikkurven.
• Plasser de lette redskapene i den øvre kurven. Forsikre deg om at de ikke kan bevege
seg.
• Forsikre deg om at spylearmene kan bevege
seg fritt før du starter et program.
Før du starter et program
Påse at:
• Filtrene er rene og montert riktig.
• Dysene på spylearmene ikke er tette.
• Plassering av serviset i kurvene er riktig.
• Programmet som er valgt, passer til typen
servise og smussgraden.
• At det brukes riktig mengde oppvaskmiddel.
• At oppvaskmaskinsalt og skyllemiddel er fylt
på (med mindre du bruker oppvaskmiddeltabletter).
• Lokket på saltbeholderen sitter stramt på.
Stell og rengjøring
Advarsel Slå av produktet og trekk
støpselet ut av stikkontakten før rengjøring
og vedlikehold.
34
Skitne filtre og tette spylearmer vil redusere vaskeresultatet.
Kontroller jevnlig, og rengjør dem etter behov.
www.zanussi.com
Rengjøre filtrene
D
C
B
A
A
5
Sett filteret (A) tilbake
på sin opprinnelige
plass. Kontroller at
det blir riktig satt
sammen ved hjelp av
de to sporene (D).
2
1
6
Sett filtrene (B) og
(C) sammen. Sett de
på plass i filter (A).
Drei håndtaket med
klokken til det låses.
A
Feil plassering av filtrene kan føre til dårlig
vaskeresultat og skade produktet.
4
3
For å fjerne filtrene
Fjern filter (A). Vask
(B) og (C), må du
filteret med vann.
dreie håndtakene mot
klokken og fjerne de.
Trekk filtrene (B) og
(C) fra hverandre.
Vask filtrene med
vann.
Rengjøre spylearmene
Ikke fjern spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene,
kan du fjerne dem med en tynn og spiss gjenstand.
Utvendig rengjøring
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut.
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper
eller løsemidler.
Feilsøking
Produktet vil ikke starte eller stopper under
bruk.
Før du kontakter servicesenteret, se informasjon nedenfor for en løsning på problemet.
Alarmkode
Med noen problemer vil noen indikatorer
blinke kontinuerlig og/eller periodisk
samtidig for å vise en alarmkode.
Feil
• Indikatoren for det valgte programmet blinker kontinuerlig.
• Sluttindikatoren blinker én gang.
Produktet tar ikke inn vann.
• Indikatoren for det valgte programmet blinker kontinuerlig.
• Sluttindikatoren blinker to ganger.
Produktet tømmer ikke ut vannet.
www.zanussi.com
35
Alarmkode
Feil
• Indikatoren for det valgte programmet blinker kontinuerlig.
• Sluttindikatoren blinker tre ganger.
Lekkasjestoppsystemet er aktivert.
Advarsel Slå av produktet før du utfører
kontrollene.
Feil
Du kan ikke slå på produktet.
Mulig løsning
Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
Kontroller at det ikke er gått en sikring i sikringsskapet.
Programmet starter ikke.
Kontroller at produktets dør er lukket.
Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller vent til
slutten av nedtellingen.
Produktet tar ikke inn vann.
Kontroller om vannkranen er åpen.
Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å
finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller
vannverket.
Kontroller at vannkranen ikke er tett.
Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett.
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i klem.
Produktet tømmer ikke ut vannet.
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
Lekkasjestoppsystemet er aktivert.
Steng vannkranen og ta kontakt med servicesenteret.
Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.
Kontakt kundeservice dersom det vises en annen alarmkode.
Flekker og tørre vannflekker på glass og
servise
• Det slippes ikke ut nok skyllemiddel. Still
skyllemiddelvelgeren inn på en høyere posisjon.
• Det kan være mengden oppvaskmiddel som
er årsaken.
Hvis oppvask- og tørkeresultatene ikke er
tilfredsstillende
Serviset er vått
• Programmet har ingen tørkefase eller en tørkefase med en lav temperatur.
• Skyllemiddelbeholderen er tom.
• Det kan være mengden skyllemiddel som er
årsaken.
Hvite striper og flekker eller blålig belegg
på glass og servise
• For mye skyllemiddel slippes ut. Still skyllemiddelvelgeren inn på en lavere posisjon.
• Mengden oppvaskmiddel er for stor.
36
Se "RÅD OG TIPS" for andre mulige årsaker.
www.zanussi.com
Tekniske data
Mål
Høyde / bredde / dybde (mm)
Elektrisk tilkopling
Se typeskiltet.
Elektrisk spenning
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vanntrykk
Min. / maks. (bar / MPa)
Vanntilførsel 1)
Kaldt vann eller varmt vann2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Kapasitet
Antall kuverter
Strømforbruk
Værende på-modus
0.99 W
Av-modus
0.10 W
maks. 60 °C
9
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
2) Hvis varmtvannet kommer fra alternative energikilder (for eksempel solcellepaneler, fotoelektriske paneler og
vindkraft), benyttes en varmtvannstilførsel for å redusere maskinens energiforbruk.
Miljøvern
Symbolet på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til
et mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø
www.zanussi.com
og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaffet det.
• Kast emballasjen på riktig måte. Resirkuler
materialer som er merket med symbolet
.
37
Índice
Instruções de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descrição do produto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Painel de controlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opções _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Antes da primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _
38
40
40
40
41
42
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e dicas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Resolução de problemas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informação técnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _
44
46
47
48
49
50
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
Instruções de segurança
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante
não é responsável por lesões ou danos resultantes de instalação e utilização incorrectas.
Guarde sempre as instruções junto do aparelho
para futura referência.
Segurança para crianças e pessoas
vulneráveis
Advertência Risco de asfixia, ferimentos
ou incapacidade permanente.
• Não permita que o aparelho seja utilizado por
pessoas, incluindo crianças, com capacidades físicas e sensoriais reduzidas, funções
mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento de utilização do mesmo. Essas
pessoas devem ser vigiadas ou ensinadas a
utilizar o aparelho por uma pessoa que seja
responsável pela sua segurança.
• Não permita que as crianças brinquem com
o aparelho.
• Mantenha todos os materiais de embalagem
fora do alcance das crianças.
• Mantenha todos os detergentes fora do alcance das crianças.
• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados da porta do aparelho quando
esta estiver aberta.
Instalação
• Retire a embalagem toda.
• Não instale nem utilize o aparelho se este estiver danificado.
• Não instale nem utilize o aparelho em locais
com temperatura inferior a 0 °C.
38
• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
• Certifique-se de que o aparelho é instalado
sob e ao lado de estruturas seguras.
Ligação eléctrica
Advertência Risco de incêndio e choque
eléctrico.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Certifique-se de que a informação sobre a ligação eléctrica existente na placa de características está em conformidade com a alimentação eléctrica. Se não estiver, contacte
um electricista.
• Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques eléctricos.
• Não utilize adaptadores de tomadas duplas
ou triplas, nem cabos de extensão.
• Certifique-se de que não danifica a ficha e o
cabo de alimentação eléctrica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta
operação deve ser efectuada pelo nosso
Centro de Assistência Técnica.
• Ligue a ficha de alimentação eléctrica à tomada apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a
instalação.
• Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.
• Não toque no cabo de alimentação ou na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
• Este aparelho está em conformidade com as
Directivas da UE.
www.zanussi.com
Ligação à rede de abastecimento de água
• Certifique-se de que não danifica as mangueiras de água.
• Antes de ligar o aparelho a canos novos ou
canos que não sejam usados há muito tempo, deixe sair água até sair limpa.
• Na primeira utilização do aparelho, certifique-se de que não há fugas de água.
• A mangueira de entrada de água possui uma
válvula de segurança e um revestimento com
um cabo de alimentação no seu interior.
Advertência Voltagem perigosa.
• Se a mangueira de entrada de água estiver
danificada, desligue imediatamente a ficha
da tomada eléctrica. Contacte a Assistência
Técnica para substituir a mangueira de entrada de água.
Utilização
• Este aparelho destina-se exclusivamente a
utilizações domésticas ou semelhantes, tais
como:
– Áreas de cozinha destinadas ao pessoal
em lojas, escritórios e outros ambientes de
trabalho
– Turismo rural
– Utilização por clientes de hotéis, motéis e
outros ambientes hoteleiros
– Ambientes hoteleiros tipo residencial.
Advertência Risco de ferimentos,
queimaduras, choque eléctrico ou
incêndio.
• Não altere as especificações deste aparelho.
www.zanussi.com
• Coloque as facas e todas as cutelarias de
ponta afiada no cesto de talheres com as
pontas viradas para baixo ou na horizontal.
• Para evitar quedas, não deixe a porta do
aparelho aberta sem supervisão.
• Não se sente nem se apoie na porta aberta.
• Os detergentes de máquina de lavar loiça
são perigosos. Cumpra as instruções de segurança existentes na embalagem do detergente.
• Não beba a água do aparelho, nem a utilize
para qualquer outro fim.
• Não retire a loiça do aparelho enquanto o
programa não estiver concluído. Pode ainda
haver detergente na loiça.
• O aparelho pode libertar vapor quente se
abrir a porta quando um programa estiver em
funcionamento.
• Não coloque produtos inflamáveis ou objectos molhados com produtos inflamáveis, no
interior, perto ou em cima do aparelho.
• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.
Eliminação
Advertência Risco de ferimentos e
asfixia.
• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.
• Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação possam ficar
aprisionados no interior do aparelho.
Assistência Técnica
• Contacte a Assistência Técnica se for necessário reparar o aparelho. Recomendamos
que utilize apenas peças originais.
• Quando contactar a Assistência Técnica,
certifique-se de que dispõe da seguinte informação, que pode encontrar na placa de
características.
Modelo:
PNC:
Número de série:
39
Descrição do produto
1 Braço aspersor inferior
2 Filtros
9
3 Placa de características
4 Distribuidor de abrilhantador
8
7
6
5 Distribuidor de detergente
6 Depósito de sal
1
2
5
7 Indicador da dureza da água
8 Braço aspersor superior
3
4
9 Cesto superior
Painel de controlo
2
1
4
3
3h
70º
65º
6h
65ºA30’
9h
CANCEL
A
B
C
5
1 Botão de Ligar/Desligar
2 Botões de programa
4 Indicadores
5 Botões de função
3 Botão de Início diferido
Indicadores
Descrição
Indicador de sal. Este indicador está desligado quando um programa está a funcionar.
Indicador de abrilhantador. Este indicador está desligado quando um programa está a
funcionar.
Indicador de fim.
Programas
Programa1)
Nível de sujidade
Tipo de carga
Sujidade intensa
Faianças, talheres,
tachos e panelas
40
Fases do
programa
Pré-lavagem
Lavagem a 70 °C
Enxaguamentos
Secagem
Duração
(min.)
80 - 90
Energia
(kWh)
1.5 - 1.7
Água
(l)
18 - 20
www.zanussi.com
Programa1)
2)
3)
Nível de sujidade
Tipo de carga
Fases do
programa
Duração
(min.)
Energia
(kWh)
Água
(l)
Sujidade normal
Faianças e talheres
Pré-lavagem
Lavagem a 65 °C
Enxaguamentos
Secagem
90 - 100
1.1 - 1.2
15 - 16
Sujidade recente
Faianças e talheres
Lavagem a 65 °C
Enxaguamento
30
0.8
8
Sujidade normal
Faianças e talheres
Pré-lavagem
Lavagem a 50 °C
Enxaguamentos
Secagem
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
Tudo
Pré-lavagem
12
0.1
3.5
4)
1) A duração do programa e os valores de consumo podem variar em função da pressão e da temperatura da
água, das variações da corrente eléctrica, das opções e da quantidade de loiça.
2) Com este programa, pode lavar loiça com sujidade recente. Proporciona bons resultados de lavagem em
pouco tempo.
3) Com este programa, terá o consumo de água e energia mais eficiente para faianças e talheres com sujidade
normal. (Este é o programa standard para testes).
4) Utilize este programa para enxaguar rapidamente a loiça. Isto evita que os resíduos de comida adiram à loiça
e que saiam odores desagradáveis do aparelho.
Não utilize detergente com este programa.
Informação para teste
Para obter a informação necessária para testes de desempenho, por favor envie um e-mail para:
[email protected]
Anote o número do produto (PNC) indicado na placa de características.
Opções
Sinais sonoros
Os sinais sonoros são emitidos quando:
• O programa terminou.
• O nível da dureza da água é regulado electronicamente.
• O aparelho tem uma anomalia.
Definição de fábrica: ligado. Pode desactivar os sinais sonoros.
Desactivar os sinais sonoros
1. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para
activar o aparelho. Certifique-se de que o
aparelho está no modo de selecção. Consulte “SELECCIONAR E INICIAR UM
PROGRAMA”.
www.zanussi.com
2. Mantenha os botões (B) e (C) premidos em
simultâneo até que os indicadores dos botões de função (A), (B) e (C) fiquem intermitentes.
3. Prima o botão de função (C).
• Os indicadores dos botões de função (A)
e (B) apagam-se.
• O indicador do botão de função (C) continua a piscar.
• O indicador de fim acende-se.
4. Prima o botão de função (C). O indicador
de fim apaga-se e os sinais sonoros são
desactivados.
5. Desactive o aparelho para confirmar a configuração.
41
Activar os sinais sonoros
1. Consulte "Desactivar os sinais sonoros",
passos (1) a (3).
2. Prima o botão (C).
• Os indicadores dos botões (A) e (B)
apagam-se.
• O indicador do botão (C) continua a piscar.
• O indicador de fim apaga-se.
3. Prima o botão (C). O indicador de fim acende-se e os sinais sonoros ficam activados.
4. Desactive o aparelho para confirmar a configuração.
Antes da primeira utilização
1. Certifique-se de que o nível definido corresponde à dureza da água na sua área.
Caso contrário, regule o nível da dureza da
água. Contacte os serviços de abastecimento de água locais para saber qual é a
dureza da água na sua área.
2. Encha o depósito de sal.
3. Encha o distribuidor de abrilhantador.
4. Abra a torneira da água.
5. É possível que fiquem resíduos no aparelho.
Inicie um programa para removê-los. Não
utilize detergente e não coloque loiça nos
cestos.
Regular a dureza da água
Regulação da
dureza da água
Dureza da água
Graduação
alemã
(°dH)
Graduação
francesa
(°fH)
mmol/l
Graduação
Clarke
Manual
Electrónica
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
8
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Posição de fábrica.
2) Não utilize sal neste nível.
Tem de ajustar o descalcificador de água
manual e electronicamente.
42
www.zanussi.com
Encher o depósito de sal
Regulação manual
Cuidado É possível que saia água e sal
do depósito de sal quando estiver a
enchê-lo. Risco de corrosão. Para o evitar,
inicie um programa depois de encher o
depósito de sal.
1
2
Rode o indicador da
dureza da água para
a posição 1 ou 2.
Regulação electrónica
1. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para
activar o aparelho. Certifique-se de que o
aparelho está no modo de selecção. Consulte “SELECCIONAR E INICIAR UM
PROGRAMA”.
2. Mantenha os botões (B) e (C) premidos em
simultâneo até que os indicadores dos botões de função (A), (B) e (C) fiquem intermitentes.
3. Prima o botão de função (A).
• Os indicadores dos botões de função (B)
e (C) apagam-se.
• O indicador do botão de função (A) continua intermitente.
• São emitidos sinais sonoros e o indicador de fim pisca para mostrar a regulação do nível actual do descalcificador da
água.
– O número de intermitências do indicador de fim e o número de sinais sonoros indicam o nível do descalcificador
de água.
Por exemplo, 5 sinais sonoros e 5 intermitências + pausa + 5 sinais sonoros e 5 intermitências = nível 5.
4. Prima o botão de função (A) repetidamente
para alterar a regulação. De cada vez que
premir o botão de função (A), passa para o
nível seguinte.
5. Desactive o aparelho para confirmar a definição.
www.zanussi.com
1
3
Coloque 1 litro de
água no depósito de
sal (apenas na primeira vez).
5
2
4
6
43
Encher o dispensador de abrilhantador
2
1
Para ajustar a quantidade de abrilhantador libertado, rode o selector para uma posição
entre 1 (quantidade menor) e 4 (quantidade
maior).
max
32
--
1
4
MA X
+
3
4
Utilização diária
1. Abra a torneira da água.
2. Prima o botão de Ligar/Desligar (On/Off)
para activar o aparelho. Certifique-se de
que o aparelho está no modo de selecção.
Consulte "SELECCIONAR E INICIAR UM
PROGRAMA".
• Se o indicador de sal estiver aceso, encha o depósito de sal.
• Se o indicador de abrilhantador estiver
aceso, encha o distribuidor de abrilhantador.
3. Coloque loiça nos cestos.
4. Adicione o detergente.
5. Seleccione e inicie o programa correcto para o tipo de carga e grau de sujidade.
Utilizar o detergente
1
2
3
44
www.zanussi.com
Seleccionar e iniciar um programa
Modo de selecção
4
5
Se o programa tiver
uma fase de pré-lavagem, coloque uma
pequena quantidade
de detergente na parte interior da porta do
aparelho.
Utilizar pastilhas de detergente
combinadas
Quando utilizar pastilhas que contenham sal e
abrilhantador, não encha o depósito de sal e o
distribuidor de abrilhantador. O indicador de
abrilhantador acende-se sempre se o distribuidor de abrilhantador estiver vazio.
1. Regule o nível da dureza da água para o nível mais baixo.
2. Regule o distribuidor de abrilhantador para
a posição mais baixa.
Se deixar de utilizar pastilhas de
detergente combinadas, execute estes
passos antes de começar a utilizar
detergente, abrilhantador e sal para
máquinas de lavar loiça em separado:
1. Prima o botão de Ligar/Desligar (On/Off)
para activar o aparelho.
2. Regule a dureza da água para o nível mais
elevado.
3. Certifique-se de que o depósito de sal e o
distribuidor de abrilhantador estão cheios.
4. Inicie o programa mais curto que tenha fase
de enxaguamento e não coloque detergente nem loiça.
5. Regule a dureza da água à dureza da água
da sua área.
6. Regule a quantidade de abrilhantador a libertar.
www.zanussi.com
O aparelho tem de estar no modo de selecção
para aceitar algumas operações.
O aparelho está no modo de selecção quando,
após a activação, todos os indicadores de programa se acendem.
Se o painel de comandos mostrar outras condições, mantenha premidos os botões (B) e (C)
em simultâneo até que o aparelho fique em modo de selecção.
Iniciar um programa de lavagem sem
início diferido
1. Abra a torneira da água.
2. Prima o botão de Ligar/Desligar para activar
o aparelho. Certifique-se de que o aparelho
está no modo de selecção.
3. Prima o botão do programa que pretende
seleccionar.
• O respectivo indicador de programa
acende-se.
• Os restantes indicadores de programa
apagam-se todos.
4. Feche a porta do aparelho. O programa inicia.
Iniciar um programa de lavagem com
início diferido
1. Defina o programa.
2. Prima o botão de início diferido repetidamente até acender o indicador do número
de horas que pretende seleccionar. Pode
seleccionar 3, 6 ou 9 horas.
• O indicador de Início Diferido acende-se.
3. Feche a porta do aparelho. A contagem decrescente é iniciada. Quando a contagem
decrescente estiver concluída, o programa
inicia.
Abrir a porta do aparelho durante o
funcionamento
Se abrir a porta, o aparelho pára de funcionar.
Quando fechar a porta, o aparelho continua a
partir do ponto de interrupção.
45
Cancelar o início diferido
Mantenha premidos os botões (B) e (C) simultaneamente até apagar o indicador de início diferido e acender todos os indicadores de programa.
1. Prima o botão de Ligar/Desligar (on/off) para desactivar o aparelho.
2. Feche a torneira da água.
• Deixe a loiça arrefecer antes de retirá-la
do aparelho. A loiça quente danifica-se
facilmente.
• Retire primeiro a loiça do cesto inferior
e só depois a do cesto superior.
• Pode haver água nas partes laterais e
na porta do aparelho. O aço inoxidável
arrefece mais rapidamente do que os
pratos.
Quando cancelar o início diferido, o aparelho volta ao modo de selecção. Tem de
definir novamente o programa.
Cancelar um programa
Mantenha premidos os botões (B) e (C) simultaneamente até todos os indicadores de programa se acenderem.
Certifique-se de que existe detergente no
distribuidor de detergente antes de iniciar
um novo programa.
No fim do programa
Quando o programa estiver concluído, é emitido um sinal sonoro intermitente e o indicador
de fim acende-se.
Sugestões e dicas
Descalcificador da água
A água mais dura contém uma grande quantidade de minerais que podem danificar o aparelho e piorar o resultado da lavagem. O descalcificador da água neutraliza estes minerais.
O sal para máquinas de lavar loiça mantém o
descalcificador da água limpo e em boas condições. É importante definir o nível correcto do
descalcificador da água. Isto garante que é utilizada a quantidade correcta de água e sal para
máquinas de lavar loiça.
na sua área. Consulte as instruções das embalagens dos produtos.
• As pastilhas de detergente não se dissolvem
totalmente nos programas curtos. Para evitar
resíduos de detergente na loiça, recomendamos que utilize as pastilhas apenas com programas longos.
Utilizar sal, abrilhantador e detergente
• Utilize apenas sal, abrilhantador e detergente
próprios para máquina de lavar loiça. Outros
produtos podem danificar o aparelho.
• O abrilhantador ajuda a secar a loiça sem
riscos e manchas durante a fase de enxaguamento.
• As pastilhas de detergente combinadas contêm detergente, abrilhantador e outros agentes. Certifique-se de que as pastilhas que
utiliza são apropriadas para a dureza da água
Colocar loiça nos cestos
46
Não utilize mais do que a quantidade correcta de detergente. Consulte as instruções da embalagem do detergente.
Consulte o folheto fornecido para ver
exemplos de colocação de loiça nos cestos.
• Utilize o aparelho apenas para lavar loiça que
pode ser lavada na máquina.
• Não coloque loiça de madeira, marfim, alumínio, estanho ou cobre no aparelho.
• Não coloque itens que possam absorver
água na máquina (esponjas, panos domésticos).
www.zanussi.com
• Remova os resíduos de comida da loiça.
• Para remover facilmente resíduos de alimentos queimados, coloque os pratos e os tachos de molho antes de os colocar no aparelho.
• Coloque as peças ocas (chávenas, copos e
panelas) com a abertura para baixo.
• Certifique-se de que os talheres e os pratos
não ficam colados. Misture colheres com outros talheres.
• Certifique-se de que os copos não tocam
noutros copos.
• Coloque as peças pequenas no cesto de talheres.
• Coloque as peças leves no cesto superior.
Certifique-se de que não poderão mover-se.
• Certifique-se de que os braços aspersores
podem mover-se livremente antes de iniciar
um programa.
Antes de iniciar um programa
Certifique-se de que:
• Os filtros estão limpos e bem instalados.
• Os braços aspersores não estão obstruídos.
• A loiça está colocada correctamente nos
cestos.
• O programa é adequado ao tipo de carga e
ao grau de sujidade.
• Utiliza a quantidade de detergente correcta.
• Existe abrilhantador e sal para máquinas de
lavar loiça (excepto se utilizar pastilhas de
detergente combinadas).
• A tampa do depósito de sal está bem apertada.
Manutenção e limpeza
Advertência Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
Se os filtros estiverem sujos e os braços
aspersores estiverem obstruídos, os resultados de lavagem são inferiores.
Verifique-os regularmente e limpe-os se for necessário.
Limpar os filtros
C
B
A
4
3
Para retirar os filtros
Remova o filtro (A).
(B) e (C), rode o ma- Lave o filtro com
nípulo para a esquer- água.
da e remova-o. Separe as partes (B) e (C)
do filtro. Lave os filtros com água.
A
1
www.zanussi.com
2
47
Uma posição incorrecta dos filtros pode
causar resultados de lavagem insatisfatórios e danos no aparelho.
D
A
5
Coloque o filtro (A)
na respectiva posição
inicial. Certifique-se
de que este encaixa
correctamente sob as
duas guias (D).
6
Monte as partes (B) e
(C) do filtro. Coloque-as na devida posição no filtro (A).
Rode o manípulo para a direita até bloquear.
Limpar os braços aspersores
Não retire os braços aspersores.
Se os orifícios dos braços aspersores ficarem
obstruídos, retire a sujidade com um objecto fino e afiado.
Limpeza externa
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido.
Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize
produtos abrasivos, esfregões ou solventes.
Resolução de problemas
O aparelho não arranca ou pára durante o funcionamento.
Antes de contactar a Assistência Técnica, consulte as informações seguintes para tentar resolver o problema.
Código de alarme
Com alguns problemas, alguns indicadores piscam continuamente ou intermitentemente em simultâneo para indicar um
código de alarme.
Problema
• O indicador do programa seleccionado pisca continuamente.
• O indicador de fim pisca 1 vez.
O aparelho não se enche com água.
• O indicador do programa seleccionado pisca continuamente.
• O indicador de fim pisca 2 vezes.
O aparelho não escoa a água.
• O indicador do programa seleccionado pisca continuamente.
• O indicador de fim pisca 3 vezes.
O dispositivo anti-inundação está activado.
Advertência Desactive o aparelho antes
de realizar as verificações.
Problema
Não consegue activar o aparelho.
Solução possível
Certifique-se de que a ficha está ligada na tomada eléctrica.
Certifique-se de que não há um disjuntor desligado no quadro eléctrico.
O programa não inicia.
48
Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.
www.zanussi.com
Problema
Solução possível
Se tiver definido um início diferido, cancele-o ou aguarde até
a contagem decrescente terminar.
O aparelho não se enche com água.
Certifique-se de que a torneira da água está aberta.
Certifique-se de que a pressão do fornecimento de água não
é demasiado baixa. Para obter essa informação, contacte os
serviços de abastecimento de água locais.
Certifique-se de que a torneira da água não está obstruída.
Certifique-se de que o filtro da mangueira de entrada não
está obstruído.
Certifique-se de que a mangueira de entrada não tem dobras
ou vincos.
O aparelho não escoa a água.
Certifique-se de que o sifão do lava-loiça não está obstruído.
Certifique-se de que a mangueira de escoamento não tem
dobras ou vincos.
O dispositivo anti-inundação está activado.
Feche a torneira da água e contacte a Assistência Técnica.
Após todas as verificações, active o aparelho.
O programa continua a partir do ponto de interrupção.
Se o problema voltar a ocorrer, contacte a Assistência Técnica.
Se aparecerem outros códigos de alarme, contacte a Assistência Técnica.
Se os resultados de lavagem e de
secagem não forem satisfatórios
Riscos esbranquiçados ou camadas
azuladas nos copos e pratos
• Foi libertado demasiado abrilhantador. Ajuste
o regulador de abrilhantador para uma posição inferior.
• A quantidade de detergente é demasiada.
• A causa pode estar na qualidade do detergente.
Os pratos estão molhados
• O programa não tem fase de secagem ou a
fase de secagem usa uma temperatura baixa.
• O distribuidor de abrilhantador está vazio.
• A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.
Consulte "SUGESTÕES E DICAS" para
conhecer outras causas possíveis.
Manchas e marcas de água secas nos
copos e nos pratos
• A quantidade de abrilhantador libertado não
é suficiente. Ajuste o regulador de abrilhantador para uma posição superior.
Informação técnica
Dimensões
Largura / Altura / Profundidade (mm)
Ligação eléctrica
Consulte a placa de características.
Voltagem
www.zanussi.com
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
49
Frequência
50 Hz
Pressão do fornecimento de
água
Mín. / máx. (bar / MPa)
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
Fornecimento de água 1)
Água fria ou água quente2)
Capacidade
Requisitos do local de instalação
Consumo de energia
Modo On (ligado)
0.99 W
Modo Off (desligado)
0.10 W
máx. 60 °C
9
1) Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água com rosca de 3/4".
2) Se a água quente for proveniente de fontes de energias renováveis (ex.: painéis solares, energia eólica),
utilize-a para diminuir o consumo de energia.
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação
adequada deste produto, irá ajudar a evitar
eventuais consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde pública, que, de outra
50
forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter
informações mais pormenorizadas sobre a
reciclagem deste produto, contacte os serviços
municipalizados locais, o centro de recolha
selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
• Elimine correctamente os materiais da embalagem. Recicle os materiais que apresentem
o símbolo
.
www.zanussi.com
Innehåll
Säkerhetsföreskrifter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kontrollpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Program _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tillvalsfunktioner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Innan maskinen används första gången _ _
51
53
53
53
54
55
Daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Råd och tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Felsökning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Teknisk information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
57
59
59
60
62
62
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador
eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
Varning Risk för kvävning, skador eller
permanent invaliditet.
• Tillåt inte användning av produkten av någon
med reducerad fysisk förmåga, reducerad
mental förmåga eller avsaknad av kunskap
om hur produkten används (detta omfattar
barn). De ska övervakas eller instrueras vid
användning av produkten av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll
för barn.
• Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten
när luckan är öppen.
Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad produkt.
• Installera och använd inte produkten på en
plats där temperaturen understiger 0 °C.
• Följ de installationsinstruktioner som följer
med produkten.
www.zanussi.com
• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
Elektrisk anslutning
Varning Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel
behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid
slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med
våta händer.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
51
• Innan du ansluter produkten till nya rör eller
till rör som inte har använts på länge låter du
vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder produkten
ska du kontrollera att inget läckage förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil och
en mantel med en inre elkabel.
Varning Farlig spänning.
• Koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget om tilloppsslangen är skadad. Kontakta
service för att byta ut tilloppsslangen.
Använd
• Produkten är avsedd att användas i hushåll
och liknande användningsområden som t.ex.:
– Personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Bondgårdar
– Av gäster på hotell, motell och andra typer
av boendemiljöer
– Miljöer av typen bed and breakfast.
Varning Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.
• Lämna inte produktens lucka öppen utan att
övervaka så att ingen faller över den.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän diskprogrammet är klart. Det kan finnas diskmedel
på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga om
du öppnar dörren medan ett program är
igång.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Avfallshantering
Varning Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller
djur stängs in inuti produkten.
Service
• Kontakta service för att reparera produkten.
Vi rekommenderar att endast originalreservdelar används.
• När du kontaktar service ska du ha följande
information som finns på märkskylten till
hands.
Modell:
PNC:
Serienummer:
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lägg knivar och bestick med vassa kanter i
bestickskorgen med spetsarna neråt eller i
horisontellt läge.
52
www.zanussi.com
Produktbeskrivning
1 Nedre spolarmen
2 Filtren
9
3 Typskylt
4 Spolglansfack
8
7
6
5 Diskmedelsfack
6 Saltbehållare
1
2
5
7 Reglage för inställning av vattenhårdhet
8 Övre spolarmen
3
4
9 Överkorg
Kontrollpanel
2
1
4
3
3h
70º
65º
6h
65ºA30’
9h
CANCEL
A
B
C
5
1 Strömbrytare
2 Programvalsknappar
4 Kontrollampor
5 Funktionsknappar
3 Fördröjd start-knapp
Kontrollampor
Beskrivning
Saltkontrollampa. Denna kontrollampa är släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Denna kontrollampa är släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa när programmet är slut.
Program
Program1)
Smutsgrad
Typ av tvätt
Hårt smutsad disk
Porslin, bestick,
kastruller och pannor
www.zanussi.com
Program
faser
Förtvätt
Huvuddisk 70 °C
Sköljningar
Torrt
Koktid
(min.)
80 - 90
Energi
(kWh)
1.5 - 1.7
Vatten
(l)
18 - 20
53
Program1)
2)
3)
Smutsgrad
Typ av tvätt
Program
faser
Koktid
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Förtvätt
Huvuddisk 65 °C
Sköljningar
Torrt
90 - 100
1.1 - 1.2
15 - 16
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
Huvuddisk 65 °C
Sköljning
30
0.8
8
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Förtvätt
Huvuddisk 50 °C
Sköljningar
Torrt
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
Alla
Förtvätt
12
0.1
3.5
4)
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och tillvalsfunktion kan
ändra programtiden och dessa förbrukningsvärden.
2) Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger gott diskresultat på
kort tid.
3) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt
smutsat porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
4) Använd detta program för att snabbt skölja disken. Det hindrar att matrester fastnar på disken och att dålig
lukt kommer ut ur produkten.
Använd inte diskmedel för det här programmet.
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig information om prestandatest:
[email protected]
Anteckna produktnumret (PNC) som står på typskylten.
Tillvalsfunktioner
Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs i följande situationer:
• När programmet är klart.
• När sköljmedelsnivån justeras elektroniskt.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Fabriksinställning: är tänd. Du kan stänga
av ljudsignalerna.
Aktivera och inaktivera ljudsignalerna
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA IN OCH
STARTA ETT PROGRAM".
54
2. Håll funktionsknapparna (B) och (C) intryckta samtidigt tills kontrollamporna för funktionsknapp (A), (B) och (C) börjar blinka.
3. Tryck på funktionsknapp (C),
• Kontrollamporna för funktionsknapparna
(A) och (B) slocknar.
• Kontrollampan för funktionsknapp (C)
fortsätter att blinka.
• Kontrollampan för Program klart tänds.
4. Tryck på funktionsknapp (C). Kontrollampan
för Program klart släcks, ljudsignalerna
avaktiveras.
5. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
www.zanussi.com
Aktivera ljudsignalerna
1. Se "Avaktivera ljudsignalerna", steg (1) till
(3).
2. Tryck på funktionsknapp (C),
• Kontrollamporna för funktionsknapparna
(A) och (B) slocknar.
• Kontrollampan för funktionsknapp (C)
fortsätter att blinka.
• Kontrollampan för Program klart släcks.
3. Tryck på funktionsknapp (C). Kontrollampan
för Program klart tänds, ljudsignalerna är aktiva.
4. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
Innan maskinen används första gången
1. Kontrollera att den inställda nivån på vattenavhärdare överensstämmer med den hårdhet vattenet har där du bor. Om inte, justera
vattenavhärdaren. Kontakta det lokala Vattenverket för att få information om vattnets
hårdhet där du bor.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansdoseringen.
4. Öppna vattenkranen.
5. Rester från diskmedlet kan finnas kvar i maskinen. Starta ett program för att få bort
dem. Använd inte diskmedel och ladda inte
korgarna.
Justera vattenavhärdaren
Vattenavhärdare
inställning
Vattenhårdhet
Tyska
grader
(°dH)
Franska
grader
(°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Manuellt
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
8
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.
www.zanussi.com
55
förebygga det ska du starta ett program när du
har fyllt på saltbehållaren.
Manuell inställning
1
2
Vrid reglaget till läge
1 eller 2.
1
2
Elektronisk inställning
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA IN OCH
STARTA ETT PROGRAM".
2. Håll funktionsknapparna (B) och (C) intryckta samtidigt tills kontrollamporna för funktionsknapp (A), (B) och (C) börjar blinka.
3. Tryck på funktionsknapp (A).
• Kontrollamporna för funktionsknapparna
(B) och (C) slocknar.
• Kontrollampan för funktionsknapp (A)
fortsätter att blinka.
• Ljudsignalerna låter periodiskt och kontrollampan för Program klart blinkar för att
visa inställningen av vattenavhärdaren.
– Antalet blinkningar från kontrollampan
för Program klart och antalet ljudsignaler visar nivån på vattenavhärdaren.
Exempel: 5 ljudsignaler och 5 blinkningar + paus + 5 ljudsignaler + 5
blinkningar = nivå 5.
4. Tryck på knapp (A) flera gånger för att ändra inställning. Varje gång du trycker på funktionsknappen (A) ställs nästa nivå in.
5. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
3
Häll 1 liter vatten i
saltbehållaren (endast
första gången).
5
4
6
Fylla spolglansfacket
Fylla på saltbehållaren
Försiktighet Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut ur saltbehållaren när du fyller
på den. Risk för korrosion föreligger. För att
56
1
2
www.zanussi.com
max
32
--
1
4
MA X
+
3
4
För att justera utsläppt mängd spolglans vrider du väljaren mellan läge 1 (minsta mängd)
och läge 4 (största mängd).
Daglig användning
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläget, se avsnittet "STÄLLA IN OCH
STARTA ETT PROGRAM".
• Om saltbehållarens kontrollampa är på,
fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans är på, fyll
på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för typen av
disk och smutsgrad.
3
Använda diskmedel
4
1
www.zanussi.com
2
5
Om diskprogrammet
har en fördiskfas, häll
lite diskmedel på insidan av produktens
lucka.
Använda kombinerade disktabletter
När du använder tabletter som innehåller salt
och sköljmedel behöver du inte fylla på saltbehållaren eller spolglansfacket. Spolglansindikatorn tänds alltid om spolglansfacket är tomt.
1. Ställ in vattenavhärdaren på den lägsta nivån.
2. Ställ in spolglansfacket på lägsta nivån.
57
Om du slutar använda de kombinerade
disktabletterna, ska du följa
nedanstående steg innan du börjar
använda separat diskmedel, spolglans
och avhärdningssalt:
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Ställ in vattenavhärdaren på högsta nivå.
3. Kontrollera att saltbehållaren och spolglansdoseringen är fulla.
4. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas, utan diskmedel och utan disk.
5. Justera vattenhårdheten efter den hårdhet
vattnet har där du bor.
6. Justera den utströmmande mängden spolglans.
Ställa in och starta ett program
Inställningsläge
Produkten måste vara i inställningsläge för att
kunna utföra vissa åtgärder.
Produkten är i inställningsläge när alla programlampor tänds efter aktivering.
Om kontrollpanelen visar något annat, håll inne
funktionsknapparna (B) och (C) samtidigt tills
produkten försätts i inställningsläge.
Starta ett program utan fördröjd start
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläge.
3. Tryck på knappen för programmet du vill
ställa in.
• Motsvarande kontrollampa fortsätter att
lysa.
• Alla övriga programlampor slocknar.
4. Stäng produktens lucka. Programmet startar.
Starta ett program med fördröjd start
1. Ställ in programmet.
2. Tryck på knappen för fördröjd start flera
gånger tills lampan för det antal timmar du
58
vill ställa in tänds. Du kan ställa in 3, 6 eller
9 timmar.
• Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Stäng produktens lucka. Nedräkningen startar. När nedräkningen löper ut startar programmet.
Öppna luckan medan produkten är igång
Om luckan öppnas, stannar produkten. När
luckan stängs, fortsätter produkten från den
punkt där den avbröts.
Avbryta fördröjd start
Tryck på och håll in funktionsknapparna (B) och
(C) samtidigt tills lampan för fördröjd start
släcks och alla programlampor tänds.
När du avbryter en fördröjd start går produkten tillbaka till inställningsläget. Du
måste ställa in programmet på nytt.
Avbryta programmet
Håll funktionsknapparna (B) och (C) intryckta
samtidigt tills alla programlampor tänds.
Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett nytt program.
När programmet är klart
När programmet är klart aktiveras en ljudsignal
och indikatorn för Program klart visas på displayen.
1. Tryck på strömbrytaren för att avaktivera
produkten.
2. Stäng vattenkranen.
• Låt disken kallna innan du plockar ut
den ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
• Ta först ut föremål från den nedre korgen och därefter från den övre korgen.
• Det kan finnas vatten på sidorna och på
produktens lucka. Rostfritt stål kallnar
snabbare än disken.
www.zanussi.com
Råd och tips
Vattenavhärdare
Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler
som kan skada produkten och ge dåliga diskresultat. Vattenavhärdaren neutraliserar dessa mineraler.
Avhärdningssaltet håller vattenavhärdaren ren
och i gott skick. Det är viktigt att ställa in rätt
vattenavhärdarnivå. Den säkerställer att vattenavhärdaren använder rätt mängd avhärdningssalt och vatten.
Använda salt, spolglans och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och diskmedel
för diskmaskin. Andra sorters produkter kan
skada produkten.
• Spolglansen hjälper under den sista sköljfasen till att torka disken utan att streck och
fläckar bildas.
• Kombinerade diskmedelstabletter innehåller
diskmedel, spolglans och andra tillsatser.
Kontrollera att tabletterna är lämpliga för vattenhårdheten där du bor. Läs instruktionerna
på produktförpackningarna.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt vid
korta program. För att undvika diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du
använder tabletter för långa program.
Använd inte mer än korrekt mängd diskmedel. Se tillverkarens anvisningar på diskmedelsförpackningen.
Ladda korgarna
Se det bifogade bladet med exempel på
hur du laddar korgarna.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn
eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Du kan enkelt ta bort inbrända matrester kan
du låta kastruller och pannor ligga i blöt innan
du ställer in dem i produkten.
• Placera ihåliga föremål (till exempel koppar,
glas och kokkärl) med öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i
varandra. Blanda skedar med andra sorters
bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se till
att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt
innan ett program startas.
Innan ett program startas
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset och
smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida du
inte använder kombinerade diskmedelstabletter).
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
• Använd bara produkten för att diska föremål
som är diskmaskinsäkra.
Underhåll och rengöring
Varning Stäng av produkten och koppla
bort den från eluttaget före underhåll.
Kontrollera regelbundet och rengör dem vid behov.
Smutsiga filter och igensatta spolarmar
försämrar diskresultaten.
www.zanussi.com
59
Rengöra filtren
D
C
B
A
A
1
5
Sätt tillbaka filtret (A)
i dess ursprungliga
läge. Kontrollera att
det sitter ihop ordentligt under de två skenorna (D).
2
A
4
3
Vrid handtaget moAvlägsna filter (A).
turs för att ta bort filt- Rengör filtret med
ren (B) och (C). Dra
vatten.
isär filtret (B) och (C).
Rengör filtren med
vatten.
6
Sätt ihop filtren (B)
och (C). Sätt tillbaka
dem i filtret (A). Vrid
handtaget medurs
tills det låses på
plats.
En felaktig placering av filtren kan orsaka
dåliga diskresultat och skada produkten.
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna blir igensatta, ta bort
smuts med en vasst föremål.
Utvändig rengöring
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd
inte produkter med slipeffekt, skursvampar eller
lösningsmedel.
Felsökning
Produkten startar inte eller stannar under diskning.
Läs informationen nedan för att lösa problemet
innan du kontaktar service.
Larmkod
Vid vissa problem blinkar olika kontrollampor hela tiden och/eller periodiskt
samtidigt för att visa en larmkod.
Problem
• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för Program klart blinkar en gång
periodiskt.
Produkten fylls inte med vatten.
• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för Program klart blinkar två gånger
periodiskt.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
60
www.zanussi.com
Larmkod
Problem
• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för Program klart blinkar tre gånger
periodiskt.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Varning Stäng av produkten innan du
utför kontrollerna.
Problem
Du kan inte aktivera produkten.
Möjlig lösning
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
Se till att produktens lucka är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten fylls inte med vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Stäng vattenkranen och kontakta service.
Sätt på produkten efter att kontrollen är klar.
Programmet fortsätter från den punkt där det
avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår igen.
Kontakta kundtjänst om andra felkoder visas på
displayen.
Fläckar och torkade vattendroppar på
glas och diskgods
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in spolglansfacket på en högre
nivå.
• Diskmedlets kvalitet kan också vara en orsak.
Om diskresultat och torkning är inte
tillfredsställande
Disken är våt
• Programmet innehåller ingen torkfas eller en
torkfas vid låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
Vitaktiga streck och fläckar, eller
blåaktiga beläggningar på glas och
diskgods
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor.
Ställ in spolglansfacket på en lägre nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
www.zanussi.com
Se "RÅD OCH TIPS" för andra möjliga orsaker.
61
Teknisk information
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
Elektrisk anslutning
Se märkskylten.
Nätspänning
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vattentryck
Min. / max. (bar / MPa)
Vattentillförsel 1)
Kallt eller varmt vatten2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Kapacitet
Kuvert
Strömförbrukning
Standby-läge
0.99 W
Av-läge
0.10 W
max. 60 °C
9
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda en
varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
Miljöskydd
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
62
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
• Släng förpackningsmaterialet på rätt sätt.
Återvinn material med symbolen
.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
63
117926813-B-432012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement