Zanussi | ZDV14001FA | User manual | ZANUSSI ZDV14001FA Brugermanual

DA
FI
NO
PT
SV
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Manual de instruções
Bruksanvisning
Opvaskemaskine
Astianpesukone
Oppvaskmaskin
Máquina de lavar loiça
Diskmaskin
ZDV 14001
2
15
28
41
54
Indhold
Om sikkerhed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programmer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tilvalg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Før ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
4
5
6
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ 10
Fejlfinding _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Teknisk information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Miljøhensyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet
installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres
forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte
personer
Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye rør eller
rør, som ikke har været i brug i lang tid, skal
du lade vandet løbe, indtil det bliver klart.
• Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder,
første gang du bruger apparatet.
•
Advarsel Risiko for kvælning,
personskade eller permanent invaliditet.
• Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale
evner eller manglende erfaring og viden betjene maskinen. De skal være under opsyn af
en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen.
Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
• Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for
børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor
temperaturen kommer under 0 °C.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Sørg for, apparatet er installeret under og
opad stabile køkkenelementer.
2
Advarsel Højspænding.
Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og en
kappe med et indvendigt elkabel.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal stikket
straks tages ud af stikkontakten. Kontakt det
lokale servicecenter for at få udskiftet tilløbsslangen.
Tilslutning, el
Advarsel Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet
svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er
tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
www.zanussi.com
• Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal
udskiftes.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
ledningen. Tag altid fat i selve netstikket.
Brug
• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
– Kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Gæstehuse
– Af kunder på hoteller, moteller og andre
miljøer af indkvarteringstypen
– Miljøer af B&B-typen.
Advarsel Fare for personskade.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Læg knive og bestik med skarpe spidser i
bestikkurven med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.
• Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at undgå, at nogen falder over den.
• Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets emballage.
www.zanussi.com
• Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før opvaskeprogrammet er slut. Der kan være opvaskemiddel på servicet.
Advarsel Risiko for elektrisk stød, brand
eller forbrændinger.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller
genstande, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til
at rengøre apparatet.
• Der kan komme meget varm damp ud af apparatet, hvis du åbner lågen, mens programmet er i gang.
Bortskaffelse
Advarsel Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip ledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan
blive lukket inde i apparatet.
Kundeservice
Kontakt det lokale servicecenter for at få apparatet repareret. Vi anbefaler kun at anvende originale reservedele.
Når du kontakter det lokale servicecenter, skal
du sørge for, at have følgende oplysninger klar,
som står på typeskiltet.
Model : ..............................
PNC: ................................
Serienummer: .................
3
Produktbeskrivelse
1 Nederste spulearm
2 Filtre
9
3 Typeskilt
4 Beholder til afspændingsmiddel
8
7
6
5 Beholder til vaskemiddel
6 Saltbeholder
1
2
5
7 Justering af vandets hårdhedsgrad
8 Øverste spulearm
3
4
9 Øverste kurv
Betjeningspanel
3
2
1
A
B
4
C
5
1 Til-/fra-knap
2 Programknapper
4 Lamper
5 Funktionsknapper
3 Knap til senere start
Lamper
Forløb
Salt-lampe. Denne lampe er slukket, når apparatet er i gang.
Lampe for afspændingsmiddel. Denne lampe er slukket, når apparatet er i gang.
Slutlampe.
Programmer
Program 1)
Grad af snavs
Type af vask
Meget snavset
Service, bestik, kogegrej
4
Programtrin
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Tørring
Varighed
(min)
80 - 90
Energi
(kWh)
1.5 - 1.7
Vand
(l)
18 - 20
www.zanussi.com
Program 1)
2)
3)
4)
Grad af snavs
Type af vask
Programtrin
Varighed
(min)
Energi
(kWh)
Vand
(l)
Normalt snavset
Service og bestik
Forskyl
Opvask 65 °C
Skylninger
Tørring
90 - 100
1.1 - 1.2
15 - 16
Frisk snavset
Service og bestik
Opvask 65 °C
Skylning
30
0.8
8
Normalt snavset
Service og bestik
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Tørring
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
Alle
Forskyl
12
0.1
3.5
1) Vandtrykket og -temperaturen, variationerne i forsyningsspændingen, tilvalgene og opvaskens størrelse kan
ændre programmets varighed og forbrug.
2) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater ved et kort
opvaskeforløb.
3) Dette er standardprogrammet, som anvendes til test. Med dette program får du den mest effektive udnyttelse
af vand og energi til opvask af service og bestik med normalt snavs. Se den medfølgende folder med
testdata.
4) Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter sig fast på
tallerknerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra apparatet.
Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
Tilvalg
Lydsignaler
Lydsignalerne udsendes under disse betingelser:
• Programmet er færdigt.
• Niveauet af blødgøringsanlægget indstilles
elektronisk.
• Der er en funktionsfejl i apparatet.
Fabriksindstilling: til. Du kan slå lydsignalerne fra.
Deaktivering af lydsignalerne
1. Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Se ‘'INDSTILLING OG START
AF ET PROGRAM'’.
3. Tryk samtidigt på funktionsknapperne (B)
og (C), og hold dem nede, indtil kontrollamperne for funktionsknapperne (A), (B) og
(C) blinker.
www.zanussi.com
4. Tryk på funktionsknappen (C).
• Kontrollamperne for funktionsknapperne
(A) og (B) slukkes.
• Kontrollampen for funktionsknappen (C)
bliver ved med at blinke.
• Slutlampen giver sig til at lyse.
5. Tryk på funktionsknappen (C). Kontrollampe
for program slut slukker, lydsignalerne slås
fra.
6. Sluk apparatet for at bekræfte.
Aktivering af lydsignalerne
1. Se ‘Deaktivering af lydsignalerne’ trin (1) til
(3).
2. Tryk på funktionsknappen (C).
• Kontrollamperne for funktionsknapperne
(A) og (B) slukkes.
• Kontrollampen for funktionsknappen (C)
bliver ved med at blinke.
• Lampen for program slut er slukket.
5
3. Tryk på funktionsknappen (C). Kontrollampen for program slut tænder, lydsignalerne
slås til.
4. Sluk apparatet for at bekræfte.
Før ibrugtagning
1. Kontrollér, om det indstillede niveau for
blødgøringsanlægget passer til det lokale
vands hårdhedsgrad. Hvis ikke, skal blødgøringsanlægget indstilles. Kontakt det lokale
vandværk angående det lokale vands hårdhed.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
4. Åbn for vandhanen.
5. Der kan være rester af snavs fra produktionen i apparatet. Start et program for at fjerne dem. Brug ikke opvaskemiddel, og fyld
ikke noget i kurvene.
Indstil blødgøringsanlægget
Hårdt vand indeholder en høj mængde af mineraler, som kan skade apparatet og give dårlige
opvaskeresultater. Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler.
Filtersaltet holder blødgøringsanlægget rent og
i god stand. Se tabellen for at indstille blødgøringsanlægget til det rigtige niveau. Det sikrer,
at blødgøringsanlægget bruger den korrekte
mængde filtersalt og vand.
Blødgøringsanlægget skal både indstilles
manuelt og elektronisk.
Indstilling af
blødgøringsanlæg
Hårdhedsgrad
Tysk
grader
(°dH)
Fransk
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuel
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
46 - 52
21)
8
7
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
6
www.zanussi.com
Påfyldning af saltbeholderen
Manuel indstilling
Bemærk Brug kun filtersalt. Andre
produkter kan skade apparatet.
Der kan løbe vand og salt ud fra
saltbeholderen, når du fylder den. Risiko for
korrosion. Start et program efter at have fyldt
saltbeholderen for at undgå dette.
1
2
Sæt knappen til justering af vandets hårdhedsgrad i position 1
eller 2.
Elektronisk indstilling
1. Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Se ‘'INDSTILLING OG START
AF ET PROGRAM'’.
3. Tryk samtidigt på funktionsknapperne (B)
og (C), og hold dem nede, indtil kontrollamperne for funktionsknapperne (A), (B) og
(C) blinker.
4. Tryk på funktionsknappen (A).
• Kontrollamperne for funktionsknapperne
(B) og (C) slukkes.
• Kontrollampen for funktionsknappen (A)
bliver ved med at blinke.
• Der udsendes en række lydsignaler, og
slutlampen blinker for at vise indstillingen
af blødgøringsanlægget.
– Antallet af blink fra slutlampen og antallet af lydsignaler viser blødgøringsanlæggets vandniveau.
Eksempel: 5 lydsignaler og 5 blink +
pause + 5 lydsignaler og 5 blink = niveau 5.
5. Tryk på funktionsknappen (A) en eller flere
gange for at ændre indstillingen. Hver gang
du trykker på funktionsknappen, (A) går du
videre til det næste niveau.
6. Sluk apparatet for at bekræfte.
www.zanussi.com
1
3
Hæld en liter vand i
saltbeholderen (kun
første gang).
5
2
4
6
Påfyldning af beholderen til
afspændingsmiddel
Bemærk Brug kun afspændingsmiddel til
opvaskemaskiner. Andre produkter kan
skade apparatet.
7
Afspændingsmidlet hjælper med at tørre
servicet under den sidste skyllefase, så det
ikke får striber og pletter.
2
1
Drej vælgerknappen mellem position 1 (laveste mængde) og position 4 (højeste mængde) for at justere mængden af afspændingsmiddel.
max
32
--
1
4
MA X
+
4
3
Daglig brug
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på Tænd-/sluk-knappen for at tænde
apparatet. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Se ‘INDSTILLING OG
START AF ET PROGRAM’.
• Fyld saltbeholderen, hvis lampen for salt
lyser.
• Fyld beholderen til afspændingsmiddel,
hvis lampen for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Tilsæt opvaskemiddel.
5. Indstil og start det rigtige vaskeprogram,
der passer til opvasken og graden af snavs.
Fyldning af kurvene
Se den medfølgende folder med eksempler på, hvordan du fylder kurvene.
• Brug kun apparatet til at vaske genstande,
som kan vaskes i opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn, aluminium,
tin og kobber i opvaskemaskinen.
8
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen, som
kan opsuge vand (svampe, klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad på disse
ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder)
med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke
står tæt op ad hinanden . Bland skeer med
andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas
• Læg små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for, at
tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit,
før du starter et opvaskeprogram.
Brug af opvaskemiddel
Bemærk Brug kun opvaskemidler til
opvaskemaskiner.
www.zanussi.com
Brug ikke mere end den angivne mængde.
Følg anvisningerne på opvaskemidlets emballage.
1
2
Multitabletter
Disse tabletter indeholder opvaskemiddel, afspændingsmiddel og andre tilsætningsmidler.
Sørg for, at tabletterne kan anvendes til det lokale vands hårdhed. Se vejledningerne på produktets emballage.
Når du bruger tabletter, der indeholder salt og
afspændingsmiddel, skal du ikke fylde beholderne til salt og afspændingsmiddel. Lampen
for afspændingsmiddel tændes, hvis beholderen til afspændingsmiddel er tom.
1. Indstil blødgøringsanlægget til laveste niveau.
2. Indstil beholderen til afspændingsmiddel til
den laveste position.
Hvis du stopper med at bruge
multitabletter, skal du udføre følgende
trin, før du begynder at bruge separat
opvaskemiddel, afspændingsmiddel og
filtersalt:
3
4
5
Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille mængde
opvaskemiddel på
den inderste del af
apparatets låge.
Opvasketabs opløses ikke helt med korte
programmer, og der kan være rester af opvaskemiddel på servicet.
Vi anbefaler at bruge opvasketabs til lange programmer.
www.zanussi.com
1. Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet.
2. Indstil blødgøringsanlægget til højeste niveau.
3. Sørg for, at beholderen til salt og afspændingsmiddel er fuld.
4. Start det korteste program med et skylletrin
uden opvaskemiddel og med tom maskine.
5. Indstil blødgøringsanlægget til det lokale
vands hårdhedsgrad.
6. Justér den udløste dosering af afspændingsmiddel.
Indstilling og start af et program
Indstillingsfunktion
Apparatet skal sættes på indstillingsfunktion for
at acceptere visse operationer.
Apparatet står i indstillingsfunktion efter aktivering:
• Alle programlamperne tændes.
Hvis betjeningspanelet viser andre tilstande,
skal du trykke samtidigt på funktionsknapperne
(B) og (C), og holde dem nede, indtil apparatet
er i indstillingsfunktion.
9
Start af et program uden udskudt start
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på knappen til det program, du vil indstille.
• Den pågældende programlampe forbliver
tændt.
• Alle de andre programlamper slukkes.
4. Luk lågen til apparatet. Programmet starter.
Start af et program med udskudt start
1. Indstil programmet.
2. Tryk flere gange på knappen for udskudt
start, indtil kontrollampen for de timer, du
ønsker at indstille, lyser. Du kan indstille 3,
6 eller 9 timer.
• Lampen for udskudt start giver sig til at
lyse.
3. Luk lågen til apparatet. Nedtællingen begynder. Når nedtællingen er slut, starter
programmet.
Åbning af lågen, mens maskinen er i gang
Hvis du åbner lågen, stopper apparatet. Når lågen lukkes igen, fortsætter apparatet fra det
sted, hvor det blev afbrudt.
Annullering af senere start
udskudt start slukkes, og alle programlamperne
lyser.
Når du annullerer en udskudt start, går apparatet tilbage i indstillingsfunktionen. Programmet skal indstilles igen.
Annullering af program
Tryk samtidigt på funktionsknapperne (B) og
(C), og hold dem nede indtil programlamperne
tændes.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes
et nyt program.
Ved programslut
Når programmet er slut, udsendes en række
lydsignaler og kontrollampen for Program slut
tændes.
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet.
2. Luk for vandhanen.
• Lad opvasken køle af, før du tager den ud af
apparatet. Tallerkener m.m. er skrøbelige, når
de er meget varme.
• Tøm først nederste kurv og derefter øverste
kurv.
Der kan være vand på apparatets sider og
låge. Rustfrit stål køler hurtigere af end tallerkener.
Tryk samtidigt på funktionsknapperne (B) og
(C), og hold dem nede, indtil kontrollampen for
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten inden
vedligeholdelse.
Rengøring af filtre
C
Tilsmudsede filtre og tilstoppede spulearme forringer vaskeresultaterne.
Kontrollér dem jævnligt og rengør dem, om
nødvendigt.
B
A
1
10
2
www.zanussi.com
Hvis filtrene sidder forkert, kan det give
dårlige opvaskeresultater og skade apparatet.
A
4
3
Fjern filter (A). Rens
Fjern filtrene (B) og
(C) ved at dreje hånd- filteret med vand.
taget mod uret og tag
dem ud. Træk filter
(B) og (C) fra hinanden. Rens filteret med
vand.
Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes, kan det
tiloversblevne snavs fjernes med en tynd, spids
genstand.
Udvendig rengøring
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler.
D
A
5
Anbring filteret (A) i
den oprindelige position. Sørg for, at det
samles korrekt under
de to skinner (D).
6
Saml filtrene (B) og
(C). Sæt dem på
plads i filteret (A).
Drej håndtaget mod
uret, indtil det låses
fast.
Fejlfinding
Apparatet starter ikke eller stopper under drift.
Prøv først at finde en løsning på problemet (se i
tabellen). Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte servicecentret.
Ved visse problemer blinker nogle kontrollamper hele tiden og/eller med mellemrum for at vise en alarmkode.
Alarmkode
Fejl
• Kontrollampen for det indstillede program blinker
hele tiden.
• Slutlampen blinker 1 gang med mellemrum.
Maskinen ikke tager vand ind.
• Kontrollampen for det indstillede program blinker
hele tiden.
• Slutlampen blinker 2 gange med mellemrum.
Apparatet tømmes ikke for vand.
www.zanussi.com
11
Alarmkode
Fejl
• Kontrollampen for det indstillede program blinker
hele tiden.
• Slutlampen blinker 3 gange med mellemrum.
Overløbssikringen er blevet udløst.
Advarsel Sluk for apparatet, inden du
udfører eftersyn.
Fejl
Programmet starter ikke.
Maskinen ikke tager vand
ind.
Apparatet tømmes ikke for
vand.
Mulig årsag
Mulig løsning
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket rigtigt i stikkontakten.
Apparatets låge er åben.
Luk lågen til apparatet.
Sikringen i sikringsboksen er gået.
Udskift sikringen.
Udskudt start er indstillet.
Annullér den udskudte start eller vent
på, at nedtællingen er færdig.
Der er lukket for vandet.
Åbn for vandhanen.
Vandtrykket er for lavt.
Kontakt det lokale vandværk.
Vandhanen er blokeret eller kalket til.
Rengør vandtilslutningen.
Filteret i tilløbsslangen er stoppet.
Rens filteret.
Tilløbsslangen har et knæk eller er
bøjet.
Sørg for at sætte slangen rigtigt.
Overløbssikringen er blevet udløst.
Der er utætheder i apparatet.
Luk for vandhanen, og kontakt det lokale servicecenter.
Køkkenvaskens vandlås er tilstoppet.
Rens vandlåsen.
Afløbsslangen har et knæk eller er
bøjet.
Sørg for at sætte slangen rigtigt.
Tænd for apparatet, når det er kontrolleret. Programmet fortsætter det sted, hvor det blev afbrudt.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis problemet
opstår igen.
Kontakt servicecenteret, hvis andre alarmkoder
vises.
Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Fejl
Opvasken er ikke ren.
12
Mulig årsag
Mulig løsning
Filtrene er tilstoppet.
Rens filtrene.
Filtrene er ikke samlet og monteret
korrekt.
Sørg for, at filtrene er samlet og monteret korrekt.
Spulearmene er tilstoppet.
Fjern tiloversbleven snavs med en
tynd, spids genstand.
www.zanussi.com
Fejl
Mulig årsag
Mulig løsning
Opvaskeprogrammet passer ikke til
opvaskens art og graden af snavs.
Sørg for, at det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens art og graden af snavs.
Genstandene var lagt forkert i kurvene. Vandet kunne ikke vaske alle genstande.
Sørg for, at genstandene er anbragt
rigtigt i kurvene, og at vandet nemt kan
vaske dem alle sammen.
Spulearmene kunne ikke dreje frit.
Sørg for, at genstandene er anbragt
rigtigt i kurvene, og at de ikke blokerer
spulearmene.
Der er brugt for lidt opvaskemiddel.
Sørg for at tilsætte den rigtige mængde opvaskemiddel i beholderen, inden
du starter et program.
Der var intet opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
Sørg for at du tilsætter opvaskemiddel
i beholderen, inden du starter et program.
Saltbeholderen er tom.
Sørg for, at der er filtersalt i saltbeholderen.
Indstillet niveau for blødgøringsanlæg
er ikke korrekt.
Kontrollér, om det indstillede niveau for
blødgøringsanlægget passer til det lokale vands hårdhedsgrad.
Hætten til saltbeholderen er løs.
Stram hætten.
Der er for meget afspændingsmiddel.
Reducér doseringen af afspændingsmiddel.
Der er brugt for meget opvaskemiddel.
Sørg for at tilsætte den rigtige mængde opvaskemiddel i beholderen, inden
du starter et program.
Der er for lidt afspændingsmiddel.
Øg doseringen af afspændingsmiddel.
Det kan skyldes kvaliteten af opvaskemidlet.
Brug et andet opvaskemiddelmærke.
Opvasken er våd.
• Programmet havde intet tørretrin.
• Programmet havde et tørretrin med
lav temperatur.
Lad lågen stå på klem i nogle minutter
for at opnå bedre tørring.
Opvasken er våd og mat.
Beholderen til afspændingsmiddel er
tom.
Sørg for, at der er afspændingsmiddel
i beholderen til afspændingsmiddel.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Brug et andet afspændingsmiddelmærke.
Der er kalkaflejringer på
servicet.
Hvidlige striber og pletter
eller en blålig belægning på
glas og service.
Der er spor efter indtørrede
vanddråber på glas og service.
Teknisk information
Mål
Højde/Bredde/Dybde (mm)
Tilslutning, el
Se typeskiltet.
www.zanussi.com
446 / 818 - 898 / 550
13
Spænding
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vandtilførslens tryk
Min. / maks. (bar / MPa)
Vandtilførsel 1)
Koldt vand eller varmt vand2)
Kapacitet
Antal kuverter
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Maks. 60 °C
9
1) Forbind tilløbsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.
2) Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller vindenergi), bruges
tilslutning til varmt vand for at spare på energien.
Miljøhensyn
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for
at dette produkt bliver bortskaffet på den rette
måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
14
personers helbred, der ellers kunne forårsages
af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt
det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
• Kassér emballagen korrekt. Genbrug mate.
rialer med symbolet
www.zanussi.com
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Laitteen kuvaus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöpaneeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ohjelmat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lisätoiminnot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöönotto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15
17
17
17
18
19
Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vianmääritys _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21
23
24
26
27
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuusohjeet
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai
putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee
varmistaa, ettei laitteessa ole vuotoja.
•
Varoitus! Tukehtumis-, henkilövamma- tai
pysyvän vammautumisen vaara.
• Laitetta ei saa antaa fyysisesti tai aisteiltaan
rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden, ei myöskään lasten, käyttöön. Ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja
opasta heitä laitteen käytössä. Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
• Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki.
Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle 0 °C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
• Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
www.zanussi.com
Varoitus! Vaarallinen jännite.
Vedenottoletkussa on varoventtiili ja vaippa,
jonka sisällä on virtajohto.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, irrota pistoke
heti verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtamiseksi.
Sähköliitäntä
Varoitus! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota
muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
15
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu.
Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käyttö
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi normaalissa
yksityisessä kotitaloudessa tai vastaavassa
käytössä, kuten:
– henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö
liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– kodinomainen käyttö maatilalla
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö
– kodinomainen Bed and Breakfast -ympäristö.
Varoitus! Henkilövahingon vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet
ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin tai vaakasuoraan asentoon.
• Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa,
jotta siihen ei kompastuta.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue konetiskiaineen pakkauksen turvallisuusohjeet.
16
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki sillä.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Astioissa voi olla pesuainejäämiä.
Varoitus! Sähköiskun, tulipalon tai
palovammojen vaara.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos luukku
avataan ohjelman ollessa käynnissä.
Hävittäminen
Varoitus! Tällöin on olemassa
henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet
eivät lukkiudu laitteen sisälle.
Asiakaspalvelu ja huolto
Ota yhteyttä huoltoon laitteen korjaamiseksi.
Suosittelemme vain alkuperäisten varaosien
käyttöä.
Kun otat yhteyttä huoltoon, pidä seuraavat tyyppikilvessä olevat tiedot saatavilla.
Malli:
Tuotenumero:
Sarjanumero:
www.zanussi.com
Laitteen kuvaus
1 Alempi suihkuvarsi
2 Sihdit
9
3 Arvokilpi
4 Huuhtelukirkastelokero
8
7
6
5 Pesuainelokero
6 Suolasäiliö
1
2
5
7 Vedenkovuuden säädin
8 Ylempi suihkuvarsi
3
4
9 Yläkori
Käyttöpaneeli
3
2
1
A
B
4
C
5
1 Virtapainike
2 Ohjelmanvalintapainikkeet
4 Merkkivalot
5 Toimintopainikkeet
3 Ajastimen painike
Merkkivalot
Kuvaus
Suolan merkkivalo. Tämä merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Tämä merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Ohjelma loppu -merkkivalo.
Ohjelmat
Ohjelma1)
www.zanussi.com
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Erittäin likaiset astiat
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat
ja pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 70
°C
Huuhtelut
Kuivaus
Kestoaika
(min)
80 - 90
Energia
(kWh)
1.5 - 1.7
Vesi
(l)
18 - 20
17
Ohjelma1)
2)
3)
4)
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Kestoaika
(min)
Energia
(kWh)
Vesi
(l)
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu 65
°C
Huuhtelut
Kuivaus
90 - 100
1.1 - 1.2
15 - 16
Tuore lika
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Varsinainen pesu 65
°C
Huuhtelu
30
0.8
8
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu 50
°C
Huuhtelut
Kuivaus
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
Kaikki
Esipesu
12
0.1
3.5
1) Ohjelman kesto ja kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, energiansyötön, lisätoimintojen
ja astioiden määrän mukaisesti.
2) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät pesutulokset lyhyessä
ajassa.
3) Tämä on testilaitoksien standardiohjelma. Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet
tehokkaimmailla veden- ja energiankulutuksella. Katso testitiedot toimitetusta esitteestä.
4) Käytä tätä ohjelmaa astioiden nopeaan huuhteluun. Tämä estää ruokajäämien kiinnittymisen astioihin ja
epämiellyttävien hajujen muodostumisen koneeseen.
Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
Lisätoiminnot
Äänimerkit
Äänimerkit aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:
• ohjelma on päättynyt
• vedenpehmentimen tasoa säädetään elektronisesti
• laitteessa on toimintahäiriö.
Tehdasasetus: päällä. Äänimerkit voidaan
poistaa käytöstä.
Äänimerkkien poistaminen käytöstä
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
2. Varmista, että laite on asetustilassa. Katso
kohta "OHJELMAN ASETTAMINEN JA
KÄYNNISTÄMINEN".
3. Paina ja pidä alhaalla toimintopainikkeita (B)
ja (C) samanaikaisesti, kunnes toimintopainikkeiden (A), (B) ja (C) merkkivalot vilkkuvat.
18
4. Paina toimintopainiketta (C).
• Toimintopainikkeiden (A) ja (B) merkkivalot sammuvat.
• Toimintopainikkeen (C) merkkivalo vilkkuu
edelleen.
• Ohjelma loppu -merkkivalo syttyy.
5. Paina toimintopainiketta (C). Ohjelma loppu
-merkkivalo sammuu ilmaisten, että merkkiäänet on poistettu käytöstä.
6. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi
asetukset.
Äänimerkkien ottaminen käyttöön
1. Katso kohdan ‘Äänimerkkien poistaminen
käytöstä’ vaiheet (1) - (3).
2. Paina toimintopainiketta (C).
• Toimintopainikkeiden (A) ja (B) merkkivalot sammuvat.
www.zanussi.com
• Toimintopainikkeen (C) merkkivalo vilkkuu
edelleen.
• Ohjelma loppu -merkkivalo on sammunut.
3. Paina toimintopainiketta (C). Ohjelma loppu
-merkkivalo syttyy ilmaisten, että merkkiäänet on otettu käyttöön.
4. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi
asetukset.
Käyttöönotto
1. Varmista, että vedenpehmentimen taso vastaa alueesi veden kovuutta. Säädä vedenpehmentimen tasoa tarvittaessa. Kysy paikallisen veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Koneen sisällä voi olla valmistusjäämiä Poista ne käynnistämällä ohjelma. Älä käytä pesuainetta tai täytä koreja.
tuloksia. Vedenpehmennin neutralisoi kyseiset
mineraalit.
Astianpesukonesuola pitää vedenpehmentimen
puhtaana ja hyväkuntoisena. Katso taulukosta
oikea vedenpehmentimen taso. Se takaa, että
vedenpehmennin käyttää oikeaa astianpesukonesuolamäärää ja vesimäärää.
Vedenpehmennin on asetettava sekä manuaalisesti että elektronisesti.
Vedenpehmentimen säätäminen
Kovassa vedessä on mineraaleja, jotka voivat
vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa huonoja pesuVedenpehmentimen
säätäminen
Vedenkovuus
Saksalaiset
asteet
(°dH)
Ranskalaiset
asteet
(°fH)
mmol/l
Clarke
asteet
Manuaalinen
Elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
51)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
www.zanussi.com
19
Suolasäiliön täyttäminen
Manuaalinen asetus
Huomio Käytä ainoastaan
astianpesukoneiden suolaa. Muut tuotteet
voivat vahingoittaa laitetta.
Vettä ja suolaa voi tulla ulos suolasäiliöstä, kun
täytät sen. Korroosion vaara. Estä korroosio
käynnistämällä ohjelma suolasäiliön täyttämisen
jälkeen.
1
2
Käännä vedenkovuuden säädin asentoon
1 tai 2.
Elektroninen säätö
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
2. Varmista, että laite on asetustilassa. Katso
kohta "OHJELMAN ASETTAMINEN JA
KÄYNNISTÄMINEN".
3. Paina ja pidä alhaalla toimintopainikkeita (B)
ja (C) samanaikaisesti, kunnes toimintopainikkeiden (A), (B) ja (C) merkkivalot vilkkuvat.
4. Paina toimintopainiketta (A).
• Toimintopainikkeiden (B) ja (C) merkkivalot sammuvat.
• Toimintopainikkeen (A) merkkivalo vilkkuu
edelleen.
• Jaksottaiset äänimerkit kuuluvat ja Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu osoittaen
vedenpehmentimen asetuksen.
– Ohjelma loppu -merkkivalon vilkkumiskertojen määrä ja äänimerkkien määrä
ilmoittavat vedenpehmentimen tason.
Esimerkki: 5 äänimerkkiä ja 5 vilkkumiskertaa + tauko + 5 äänimerkkiä ja 5
vilkkumiskertaa = taso 5.
5. Muuta asetusta painamalla toimintopainiketta (A) toistuvasti. Jokaisella toimintopainikkeen (A) painalluksella siirrytään seuraavalle
tasolle.
6. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi
asetukset.
20
1
3
Kaada suolasäiliöön 1
litra vettä (vain ensimmäisellä käyttökerralla).
5
2
4
6
Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen
Huomio Käytä ainoastaan
astianpesukoneille tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
www.zanussi.com
Huuhtelukirkaste auttaa viimeisen huuhteluvaiheen aikana kuivaamaan astiat ilman
raitoja ja läikkiä.
Säädä annosteltua huuhtelukirkasteen määrää
kääntämällä valitsin asetuksen 1 (alhaisin
määrä) ja asetuksen 4 (suurin määrä) välille.
2
1
max
32
--
1
4
MA X
+
4
3
Päivittäinen käyttö
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on asetustilassa.
Katso kohta "PESUOHJELMAN ASETTAMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN".
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo palaa,
täytä huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva pesuohjelma.
Korien täyttäminen
Katso esimerkkejä korien täytöstä laitteen
mukana toimitetusta esitteestä.
• Käytä laitetta vain konepesua kestävien astioiden pesemiseen.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-, alumiini-, tina- ja kupariastioita.
www.zanussi.com
• Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).
• Poista ruokajäämät astioista.
• Pehmennä astioihin palaneet ruokajäämät.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja astiat
tartu kiinni toisiinsa. Laita lusikoiden joukkoon
muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu
toisiinsa.
• Tarkista, että lasit eivät kosketa toisiaan
• Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista, että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että
suihkuvarret pyörivät esteettä.
Pesuaineen käyttäminen
Huomio Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettuja
pesuaineita.
21
Älä aseta koneeseen liikaa konetiskiainetta.
Lue konetiskiaineen pakkauksen ohjeet.
1
2
3
4
5
Jos ohjelmassa on
esipesuvaihe, aseta
pieni määrä konetiskiainetta luukun sisäosaan.
Pesuainetabletit eivät liukene kokonaan lyhyissä ohjelmissa ja pesuainejäämiä voi
jäädä astioihin.
Suosittelemme pesuainetablettien käyttämistä
pitkissä ohjelmissa.
Yhdistelmäpesutabletit
Kyseiset tabletit sisältävät pesuainetta, huuhtelukirkastetta ja muita lisäaineita. Varmista, että
kyseiset tabletit ovat paikallisen vedenkovuuden
22
mukaiset. Noudata tuotepakkauksissa olevia
ohjeita.
Jos käytät suolaa ja huuhtelukirkastetta sisältäviä pesutabletteja, älä täytä suolasäiliötä ja
huuhtelukirkastelokeroa. Huuhtelukirkasteen
merkkivalo syttyy, jos huuhtelukirkastelokero on
tyhjä.
1. Aseta vedenpehmennin alhaisimpaan asetukseen.
2. Aseta huuhtelukirkasteen säätö alhaisimpaan asentoon.
Jos yhdistelmätablettien käyttö
lopetetaan, suorita seuraavat
toimenpiteet ennen kuin aloitat
käyttämään konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja astianpesukoneen
suolaa erikseen:
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
2. Aseta vedenpehmennin korkeimpaan asetukseen.
3. Varmista, että suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero on täytetty täyteen.
4. Käynnistä lyhin ohjelma huuhteluvaiheella,
älä käytä pesuainetta ja anna koneen käydä
ilman astioita.
5. Säädä vedenpehmennin alueesi veden kovuuden mukaan.
6. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen
Asetustila
Laitteen on oltava asetustilassa tiettyjen toimenpiteiden aikana.
Laite on asetustilassa, kun toimintaan kytkemisen jälkeen:
• Kaikki ohjelmien merkkivalot syttyvät.
Jos käyttöpaneelissa näkyy muita tiloja, paina ja
pidä alhaalla toimintopainikkeita (B) ja (C) samanaikaisesti, kunnes laite on asetustilassa.
Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on asetustilassa.
www.zanussi.com
3. Paina sen ohjelman painiketta, jonka haluat
asettaa.
• Vastaavan pesuohjelman merkkivalo jää
palamaan.
• Kaikki muut ohjelmien merkkivalot sammuvat.
4. Sulje laitteen luukku. Ohjelma käynnistyy.
Ohjelman käynnistäminen ajastuksella
1. Valitse ohjelma.
2. Paina ajastuspainiketta toistuvasti, kunnes
haluamasi tuntilukeman merkkivalo syttyy.
Voit asettaa asetukseksi 3, 6 tai 9 tuntia.
• Ajastuksen merkkivalo syttyy.
3. Sulje laitteen luukku. Ajanlaskenta käynnistyy. Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.
Luukun avaaminen laitteen ollessa
toiminnassa
Jos avaat luukun, laite pysähtyy. Kun suljet luukun uudelleen, laite käynnistyy uudelleen keskeytyskohdasta.
Ajastuksen peruuttaminen
Paina ja pidä toimintopainikkeita (B) ja (C) alhaalla samanaikaisesti, kunnes ajastimen merkkivalo sammuu ja kaikkien ohjelmien merkkivalot
syttyvät.
Kun peruutat ajastimen, laite siirtyy takaisin
asetustilaan. Ohjelma on asetettava uudelleen.
Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä toimintopainikkeita (B) ja C) alhaalla samanaikaisesti, kunnes kaikkien ohjelmien merkkivalot syttyvät.
Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden ohjelman käynnistämistä.
Ohjelman päättyessä
Kun ohjelma on päättynyt, laitteesta kuuluu
ajoittainen äänimerkki ja Ohjelma loppu -merkkivalo syttyy.
1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta.
2. Sulje vesihana.
• Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät
ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti.
• Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen
yläkori.
Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla vettä.
Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin
kuin astiat.
Hoito ja puhdistus
Varoitus! Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja
irrota pistoke pistorasiasta.
Sihtien puhdistaminen
C
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet suihkuvarret
heikentävät pesutuloksia.
Tarkista sihdit säännöllisin välein ja puhdista ne
tarvittaessa.
B
A
1
www.zanussi.com
2
23
Sihtien virheellinen asento voi aiheuttaa
heikkoja pesutuloksia ja vaurioittaa laitetta.
A
4
3
Irrota suodatin (A).
Poista sihdit (B) ja
(C) kääntämällä kah- Pese sihti vedellä.
vaa vastapäivään ja irrottamalla ne. Vedä
sihti (B) ja (C) irti. Pese sihdit vedellä.
Suihkuvarsien puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet, poista lika ohutpäisellä esineellä.
Ulkopintojen puhdistaminen
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia.
D
A
5
Aseta sihti (A) alkuperäiseen asentoonsa. Varmista, että se
kiinnittyy oikein kahden ohjaimen (D) alle.
6
Kokoa sihdit (B) ja
(C). Aseta ne paikoilleen sihtiin (A). Käännä kahvaa myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.
Vianmääritys
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken pesuohjelman.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko).
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos
ongelma toistuu.
Joidenkin ongelmien yhteydessä jotkin
merkkivalot vilkkuvat jatkuvasti ja/tai jaksottain samanaikaisesti häiriökoodin
näyttämiseksi.
Häiriökoodi
Ongelma
• Asetetun ohjelman merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
• Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu 1 kerran jaksottain.
Laitteeseen ei tule vettä.
• Asetetun ohjelman merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
• Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu 2 kertaa jaksottain.
Koneeseen jää vettä.
24
www.zanussi.com
Häiriökoodi
Ongelma
• Asetetun ohjelman merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
• Ohjelma loppu -merkkivalo vilkkuu 3 kertaa jaksottain.
Vesivahinkosuojaus on käytössä.
Varoitus! Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten suorittamista.
Ongelma
Pesuohjelma ei käynnisty.
Laitteeseen ei tule vettä.
Koneeseen jää vettä.
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Pistoketta ei ole kiinnitetty pistorasiaan.
Kytke pistoke pistorasiaan.
Laitteen luukku on auki.
Sulje laitteen luukku.
Sulaketaulun sulake on palanut.
Vaihda sulake.
Ajastin on asetettu.
Peruuta ajastin tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Vesihana on kiinni.
Avaa vesihana.
Vedenpaine on liian matala.
Ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Vesihana on tukossa tai kalkkeutunut.
Puhdista vesihana.
Vedenottoletkun sihti on tukossa.
Puhdista sihti.
Vedenottoletku on kiertynyt tai taittunut.
Tarkista, että letku on asetettu oikein
paikalleen.
Vesivahinkosuojaus on käytössä. Laitteessa on vesivuotoja.
Sulje vesihana ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Altaan poistoviemäri on tukossa.
Puhdista altaan poistoviemäri.
Vedentyhjennysletku on kiertynyt tai
taittunut.
Tarkista, että letku on asetettu oikein
paikalleen.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Jos näkyviin tulee muita häiriökoodeja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät.
Ongelma
Astiat eivät ole puhtaita.
www.zanussi.com
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Sihdit ovat tukkiutuneet.
Puhdista sihdit.
Sihdit on koottu tai asennettu virheellisesti.
Varmista, että sihdit ovat koottu ja
asennettu oikein.
Suihkuvarret ovat tukkiutuneet.
Poista jäljelle jäänyt lika ohutpäisellä
esineellä.
Ohjelma ei sovi astioiden tyypille ja likaisuusasteelle.
Varmista, että ohjelma sopii astioiden
tyypille ja likaisuusasteelle.
25
Ongelma
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Koreihin virheellisesti asetetut astiat.
Vesi ei pessyt kaikkia astioita.
Varmista, että astiat on asetettu oikein
koreihin ja että vesi pääsee helposti
kaikkiin astioihin.
Suihkuvarret eivät voineet pyöriä vapaasti.
Varmista, että astiat on asetettu oikein
koreihin ja etteivät ne estä suihkuvarsien liikettä.
Konetiskiainetta on käytetty liian vähän.
Varmista, että lisäät oikean määrän konetiskiainetta pesuainelokeroon ennen
ohjelman käynnistämistä.
Pesuainelokeroon ei ole asetettu konetiskiainetta.
Varmista, että lisäät konetiskiainetta
pesuainelokeroon ennen ohjelman
käynnistämistä.
Suolasäiliö on tyhjä.
Varmista, että suolasäiliössä on astianpesukoneen suolaa.
Vedenpehmentimelle asetettu taso
on virheellinen.
Varmista, että vedenpehmentimen taso
vastaa alueesi veden kovuutta.
Suolasäiliön kansi on löysä.
Kiristä kansi.
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa.
Vähennä huuhtelukirkasteen määrää.
Konetiskiainetta on käytetty liian paljon.
Varmista, että lisäät oikean määrän konetiskiainetta pesuainelokeroon ennen
ohjelman käynnistämistä.
Huuhtelukirkastetta on annosteltu
liian vähän.
Lisää huuhtelukirkasteen määrää.
Syynä voi olla käytetyn pesuaineen
laatu.
Kokeile erimerkkistä konetiskiainetta.
Astiat ovat märkiä.
• Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta.
• Ohjelmassa oli alhaisen lämpötilan
kuivausvaihe.
Pidä luukkua auki joitakin minuutteja
saavuttaaksesi parhaat kuivaustulokset.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä.
Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
Varmista, että huuhtelukirkastelokerossa on huuhtelukirkastetta.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Kokeile erimerkkistä huuhtelukirkastetta.
Astioissa on kalkkijäämiä.
Laseissa ja muissa astioissa on vaaleita raitoja, läiskiä
tai sinertävä pinta.
Laseissa ja muissa astioissa on kuivuneita vesipisaroita.
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys / Korkeus / Syvyys (mm)
Sähköliitäntä
Katso arvokilven tiedot.
Jännite
Taajuus
Vedenpaine
26
Min. / maks. (bar / MPa)
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
www.zanussi.com
Vesiliitäntä 1)
Kylmä tai kuuma vesi2)
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku)
maks. 60 °C
9
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneelit,
tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta
ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista
eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
www.zanussi.com
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote
on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
• Hävitä pakkausmateriaalit oikeaoppisella tavalla. Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
.
merkillä
27
Innhold
Sikkerhetsinformasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programmer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tilvalg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Før første gangs bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28
30
30
30
31
32
Daglig bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Stell og rengjøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Feilsøking _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljøvern _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
34
36
37
39
40
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk
av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets bruksanvisning for fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og sårbare personer
• La vannet renne til det er rent, før du kopler
produktet til nye rør, eller rør som ikke er
brukt på lengre tid.
• Sørg for at det ikke oppstår lekkasje første
gang du bruker produktet.
•
Advarsel Fare for kvelning, skade og
permanent uførhet.
• Ikke la personer eller barn, med reduserte fysiske eller mentale funksjoner eller manglende erfaring og kunnskap, bruke produktet. De
trenger tilsyn eller de må få instruksjon om
bruk av produktet, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Ikke la barn leke
med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for
barn.
• Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for
barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når
døren er åpen.
Montering
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter og bruk et skadet produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet på steder
der temperaturen er lavere enn 0 °C.
• Følg monteringsinstruksjonene som følger
med produktet.
• Sørg for at produktet er montert under og
ved siden av stabile seksjoner.
Vanntilkopling
• Sørg for at vannslangene ikke blir skadet.
28
Advarsel Farlig spenning.
Vanninntaksslangen har en sikkerhetsventil
og en dobbel mantel med en indre strømledning.
• Hvis vanninntaksslangen er defekt, må du
trekke støpselet ut øyeblikkelig. Kontakt kundeservice for å reparere vanninntaksslangen.
Elektrisk tilkopling
Advarsel Fare for brann og elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må
du kontakte en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
www.zanussi.com
• Pass på at støpselet og strømkabelen ikke
blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til
stikkontakten etter monteringen.
• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk
• Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende (må godkjennes hos
det lokale mattilsyn)som:
– Personalkjøkken i butikker, på kontorer og
andre arbeidsmiljøer
– Gårdshus
– Av gjester på hoteller, moteller og andre
boligtyper
– "Bed and breakfast"-miljøer.
Advarsel Fare for personskade.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Plasser kniver og bestikk med skarpe kanter i
bestikkurven med spissen ned eller i en horisontal posisjon.
• Ikke la produktets dør stå åpen, uten tilsyn,
for å forhindre at noen snubler over den.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
• Oppvaskmidler er farlig. Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken.
• Ikke drikk eller lek med vann i produktet.
www.zanussi.com
• Ikke ta ut oppvasken fra produktet før oppvaskprogrammet er ferdig. Det kan være
oppvaskmiddel på oppvasken.
Advarsel Fare for elektrisk støt, brann og
brannskader.
• Ikke legg brennbare produkter eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter
inn i eller i nærheten av produktet.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
• Produktet kan slippe ut varm damp, hvis du
åpner døren mens et oppvaskprogram er i
gang.
Avfallsbehandling
Advarsel Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr
stenger seg inne i produktet.
Kundeservice og servicesenter
Kontakt servicesenteret for å reparere produktet. Vi anbefaler at du bare bruker originale reservedeler.
Når du kontakter servicesenteret, må du sørge
for at du har følgende informasjon, som du finner på typeskiltet, tilgjengelig.
Modell:
PNC (produktnummer) :
Serienummer:
29
Produktbeskrivelse
1 Nedre spylearm
2 Filtre
9
3 Typeskilt
4 Glansemiddelbeholder
8
7
6
5 Oppvaskmiddelbeholder
6 Saltbeholder
1
2
5
7 Hjul for innstilling av vannhardhet
8 Øvre spylearm
3
4
9 Øvre kurv
Betjeningspanel
3
2
1
A
B
4
C
5
1 På/av-knapp
2 Knapper for programvalg
4 Indikatorer
5 Funksjonsknapper
3 Knapp for starttidsforvalg
Indikatorer
Beskrivelse
Saltindikator. Indikatorene er av når maskinen går.
Skyllemiddelindikator. Indikatorene er av når maskinen går.
Indikator for programslutt.
Programmer
Program1)
Grad av smuss
Type oppvask
Meget skittent
Servise, bestikk,
gryter og panner
30
Programfaser
Forvask
Vask 70 °C
Skyllinger
Tørking
Varighet
(min)
80 - 90
Energi
(kWh)
1.5 - 1.7
Vann
(l)
18 - 20
www.zanussi.com
Program1)
2)
3)
4)
Grad av smuss
Type oppvask
Programfaser
Varighet
(min)
Energi
(kWh)
Vann
(l)
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forvask
Vask 65 °C
Skyllinger
Tørking
90 - 100
1.1 - 1.2
15 - 16
Nytt smuss
Servise og bestikk
Vask 65 °C
Skylling
30
0.8
8
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørking
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
Alle
Forvask
12
0.1
3.5
1) Forbruksverdiene er ment som en veiledning og avhenger av vanntrykk og -temperatur, men også av
tilvalgene og mengden servise som er satt inn.
2) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med nytt smuss. Det gir gode oppvaskresultater på kort tid.
3) Dette er standardprogrammet for testinstitutter. Med dette programmet får du mest mulig effektivt vann- og
energiforbruk for normalt skittent bestikk og servise. Se vedlagte oversikt for testdata.
4) Bruk dette programmet til å skylle raskt av serviset. Dette hindrer at matrester fester seg til serviset og at det
kommer vond lukt fra produktet.
Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.
Tilvalg
Lydsignaler
Lydsignalene høres under disse forholdene:
• Programmet er ferdig.
• Vannhardheten reguleres elektronisk.
• Det er en feil på produktet.
Fabrikkinnstilling: på. Du kan deaktivere
lydsignalene.
Deaktivere lydsignalene
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på produktet.
2. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG STARTE ET
PROGRAM".
3. Trykk på og hold funksjonsknappene (B) og
(C) inne samtidig til indikatorene til funksjonsknappene(A), (B) og (C) blinker.
4. Trykk på funksjonsknapp (C),
• Indikatorene til funksjonsknappene (A) og
(B) slokker.
www.zanussi.com
• Indikatoren til funksjonsknapp (C) fortsetter å blinke.
• Programsluttindikatoren tennes.
5. Trykk på funksjonsknapp (C). Sluttindikatoren slukkes og lydsignalet deaktiveres.
6. Slå av produktet for å bekrefte.
Aktivere lydsignalene
1. Se "Deaktivere lydsignalene" trinn (1) til og
med (3).
2. Trykk på funksjonsknapp (C),
• Indikatorene til funksjonsknappene (A) og
(B) slokker.
• Indikatoren til funksjonsknapp (C) fortsetter å blinke.
• Programsluttindikatoren er av.
3. Trykk på funksjonsknapp (C). Sluttindikatoren tennes og lydsignalene er aktive.
4. Slå av produktet for å bekrefte.
31
Før første gangs bruk
1. Kontroller at vannhardheten er riktig justert i
forhold til der du bor. Juster eventuelt vannhardheten. Kontakt det lokale vannverket for
å få vite hva vannhardheten i ditt område er.
2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Det kan være rester etter produksjonen i
produktet. Kjør et program for å fjerne dem.
Ikke bruk oppvaskmiddel og ikke sett noe i
kurvene.
ter. Vannhardheten nøytraliserer disse mineralene.
Oppvaskmaskinsaltet holder vannhardheten ren
og i god stand. Se tabellen for justering av
vannhardheten for riktig nivå. Den sørger for at
vannhardheten bruker riktig mengde oppvaskmaskinsalt og vann.
Du må regulere vannhardheten både manuelt og elektronisk.
Still inn vannhardheten
Hardt vann har et høyt mineralinnhold som kan
skade produktet og føre til dårlige vaskeresultaVannavherder
justering
Vannhardhet
Tyske
grader
(°dH)
Franske
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuelt
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
36 - 45
21)
7
6
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
32
www.zanussi.com
Det kan komme vann og salt ut av
saltbeholderen når du fyller den. Fare for
korrosjon. For å forhindre det, må du starte et
program etter at du har fylt saltbeholderen.
Manuell innstilling
1
2
Drei på hjul for innstilling av vannhardhet til
posisjon 1 eller 2.
1
2
Elektronisk regulering
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på produktet.
2. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG STARTE ET
PROGRAM".
3. Trykk på og hold funksjonsknappene (B) og
(C) inne samtidig til indikatorene til funksjonsknappene(A), (B) og (C) blinker.
4. Trykk på funksjonsknapp (A).
• Indikatorene til funksjonsknappene (B) og
(C) slokker.
• Indikatoren til funksjonsknapp (A) fortsetter å blinke.
• Lydsignaler er i bruk og sluttindikatoren
blinker for å vise innstillingen av vannhardheten.
– Sluttindikatorens antall blink og antall
lydsignaler viser vannhardhetens nivå.
Eksempel: 5 lydsignaler og 5 blink +
pause + 5 lydsignaler 5 blink = nivå 5.
5. Trykk på funksjonsknappen (A) gjentatte
ganger for å endre innstillingen. Hver gang
du trykker på funksjonsknappen (A) vil du
gå til neste nivå.
6. Slå av produktet for å bekrefte.
Fylle saltbeholderen med salt
3
Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun første gang).
5
4
6
Fylle opp glansemiddelbeholderen
Obs Bruk kun glansemiddel som er
beregnet på oppvaskmaskiner. Andre
produkter kan skade produktet.
Glansemiddel bidrar til å tørke oppvasken
uten at de blir flekkete og stripete i løpet
av den siste skyllingen.
Obs Bruk kun oppvaskmaskinsalt. Andre
produkter kan skade produktet.
www.zanussi.com
33
1
2
max
Du kan dreie på programvelgeren for utsluppet mengde glansemiddel mellom posisjon 1
(minst mengde) og posisjon 4 (høyeste
mengde).
32
--
1
4
MA X
+
4
3
Daglig bruk
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på på/av-knappen for å slå på produktet. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG STARTE ET
PROGRAM".
• Fyll saltbeholderen hvis saltindikatoren er
på.
• Fyll skyllemiddelbeholderen hvis skyllemiddel-indikatoren er på.
3. Fyll kurvene.
4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
5. Velg og start riktig program for den aktuelle
typen oppvask og smussgrad.
Fylle kurvene
Se medfølgende brosjyre med eksempler
på fylling av kurvene.
• Produktet skal kun brukes til å vaske gjenstander som er oppvaskmaskinsikre.
• Ikke bruk produktet til å vaske gjenstander
som er laget av tre, horn, aluminium, tinn eller
kobber.
34
• Du må ikke plassere vannabsorberende gjenstander i produktet (svamper, kjøkkenhåndklær).
• Fjern matrester fra gjenstandene.
• Bløtgjør brent mat som sitter fast på gjenstandene.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass og kjeler) med åpningen ned.
• Kontroller at bestikk og servise ikke legger
seg i hverandre. Bland skjeer sammen med
annet bestikk.
• Pass på at ikke glassene ikke står helt inntil
hverandre.
• Legg små gjenstander i bestikkurven.
• Plasser lette redskaper i den øvre kurven.
Pass at gjenstandene står støtt.
• Forsikre deg om at spylearmene kan bevege
seg fritt før du starter et program.
Bruke oppvaskmiddel
Obs Bruk kun oppvaskmiddel som er
egnet for oppvaskmaskiner.
www.zanussi.com
Ikke bruk mer enn riktig mengde oppvaskmiddel. Les anvisningene fra produsenten
på oppvaskmiddelet.
1
2
tene er egnet til vannhardheten i ditt område.
Se instruksjonene på produktpakningen.
Når du bruker tabletter som inneholder salt eller
skyllemiddel må du ikke fylle saltbeholderen eller skyllemiddelbeholderen. Indikatoren for skyllemiddelbeholderen tennes hver gang skyllemiddelbeholderen er tom.
1. Still vannhardheten til laveste nivå.
2. Still inn skyllemiddelbeholderen til laveste
posisjon.
Hvis du slutter å bruke
oppvaskmaskintabletter, må du gjøre
følgende før du begynner å bruke et
separat oppvaskmaskinmiddel,
skyllemiddel og oppvaskmaskinsalt:
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på produktet.
2. Stille inn vannhardheten på høyeste nivå.
3. Sørg for at saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen er fulle.
4. Start det korteste programmet med en skyllefase, uten oppvaskmaskinmiddel og oppvask.
5. Juster vannhardheten etter forholdene i området der du bor.
6. Juster mengden skyllemiddel som slippes
ut.
3
Stille inn og starte et program
4
5
Hvis oppvaskprogrammet har forvask,
fyller du litt oppvaskmiddel på innsiden av
produktets dør.
Oppvaskmiddeltabletter vil ikke løses helt
opp ved bruk i korte programmer og det
kan legge seg rester på serviset.
Vi anbefaler at du bruker oppvaskmaskintabletter sammen med lange programmer.
Kombi-oppvaskmaskintabletter
Disse tablettene inneholder oppvaskmiddel,
skyllemiddel og andre midler. Sørg for at tabletwww.zanussi.com
Innstillingsmodus
Produktet må være i innstillingsmodus for å akseptere noen operasjoner.
Produktet er i innstillingsmodus når, etter aktiveringen:
• Alle programindikatorene tennes.
Hvis betjeningspanelet viser andre tilstander,
må du trykke og holde funksjonsknappene (B)
og (C) nede samtidig, til produktet er i innstillingsmodus.
Starte et program uten starttidsforvalg
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på på/av-knappen for å slå på produktet. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus.
35
3. Trykk på knappen for programmet du ønsker å starte.
• Den tilhørende programindikatoren fortsetter å lyse.
• Alle de andre programindikatorene slokker.
4. Lukk produktets dør. Programmet starter.
Starte et program med starttidsforvalg
1. Still inn programmet.
2. Trykk på knappen for starttidsforvalg gjentatte ganger, til indikatoren for antall timer
du ønsker tennes. Du kan velge 3, 6 eller 9
timer.
• Indikatoren for starttidsforvalg tennes.
3. Lukk produktets dør. Nedtellingen starter.
Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.
Åpne døren mens produktet er i bruk
Hvis du åpner døren vil produktet stoppe. Når
du lukker døren, vil produktet fortsette fra der
det ble avbrutt.
Avbryte starttidsforvalg
Trykk og hold funksjonsknappene (B) og (C)
nede samtidig, til indikatoren for starttidsforvalg
slukkes og alle programindikatorene tennes.
Når du avbryter starttidsforvalg går produktet tilbake til innstillingsmodus. Du må
stille inn programmet på nytt.
Avbryte programmet
Trykk og hold funksjonsknappene (B) og (C)
nede samtidig, til indikatoren tennes.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen før du starter et nytt
program.
Når programmet er slutt
Når programmet er ferdig, avgir maskinen et
lydsignal og indikatorlampen for programslutt
lyser.
1. Trykk på av/på-knappen for å slå av produktet.
2. Steng vannkranen.
• La oppvasken avkjøle seg før du tar det ut av
produktet. Varmt servise kan lett bli skadet.
• Tøm den nedre kurven først, og deretter den
øvre.
Det kan være vann på sidene og på produktets dør. Rustfritt stål blir fortere kaldt
enn servise.
Stell og rengjøring
Advarsel Slå av produktet og trekk
støpselet ut av stikkontakten før rengjøring
og vedlikehold.
Rengjøre filtrene
C
Skitne filtre og tette spylearmer vil redusere vaskeresultatet.
Kontroller jevnlig, og rengjør dem etter behov.
B
A
1
36
2
www.zanussi.com
Feil plassering av filtrene kan føre til dårlig
vaskeresultat og skade produktet.
A
4
3
Fjern filter (A). Vask
For å fjerne filtrene
filteret med vann.
(B) og (C), må du
dreie håndtakene mot
klokken og fjerne de.
Trekk filtrene (B) og
(C) fra hverandre.
Vask filtrene med
vann.
Rengjøre spylearmene
Ikke fjern spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene,
kan du fjerne dem med en tynn og spiss gjenstand.
Utvendig rengjøring
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut.
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper
eller løsemidler.
D
A
5
Sett filteret (A) tilbake
på sin opprinnelige
plass. Kontroller at
det blir riktig satt
sammen ved hjelp av
de to sporene (D).
6
Sett filtrene (B) og
(C) sammen. Sett de
på plass i filter (A).
Drei håndtaket med
klokken til det låses.
Feilsøking
Produktet vil ikke starte eller stopper under
bruk.
Forsøk først å finne en løsning på problemet (se
tabellen). Hvis ikke må du kontakte service.
Alarmkode
• Indikatoren for det valgte programmet blinker kontinuerlig.
• Sluttindikatoren blinker én gang.
www.zanussi.com
Ved noen problemer vil noen indikatorer
blinke kontinuerlig og/eller periodisk
samtidig for å vise en alarmkode.
Feil
Produktet tar ikke inn vann.
37
Alarmkode
Feil
• Indikatoren for det valgte programmet blinker kontinuerlig.
• Sluttindikatoren blinker to ganger.
Produktet tømmer ikke ut vannet.
• Indikatoren for det valgte programmet blinker kontinuerlig.
• Sluttindikatoren blinker tre ganger.
Lekkasjestoppsystemet er aktivert.
Advarsel Slå av produktet før du utfører
kontrollene.
Feil
Programmet starter ikke.
Produktet tar ikke inn vann.
Produktet tømmer ikke ut
vannet.
Mulig årsak
Mulig løsning
Støpselet er ikke satt inn i stikkontakten.
Sett støpselet inn i stikkontakten.
Døren til produktet er åpen.
Lukk produktets dør.
Sikringen i sikringsskapet har gått.
Skift sikring.
Du har valgt starttidsforvalg.
Avbryt starttidsforvalget eller vent til
nedtellingen er ferdig.
Vannkranen er stengt.
Åpne vannkranen.
Vanntrykket er for lavt.
Kontakt det lokale vannverket.
Vannkranen er blokkert eller full av
kalkavleiringer.
Rengjør vannkranen.
Filteret i vanninntaksslangen er tett.
Rengjør filteret.
Vanninntaksslangen har en knekk eller bøy.
Forsikre deg om at slangen ligger korrekt.
Lekkasjestoppsystemet er aktivert.
Det er en vannlekkasje i produktet.
Steng vannkranen og ta kontakt med
kundeservice.
Avløpsrøret på vasken er blokkert.
Rengjør avløpsrøret på vasken.
Vannavløpsslangen har en knekk eller
bøy.
Forsikre deg om at slanges posisjon
er korrekt.
Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Ta kontakt med kundeservice hvis feilen vedvarer.
Kontakt kundeservice dersom det vises en annen alarmkode.
Oppvask- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Feil
Serviset er ikke rent.
38
Mulig årsak
Mulig løsning
Filtrene er tette.
Rengjør filtrene.
Filtrene er ikke riktig montert og installert.
Sørg for at filtrene er riktig installert og
montert.
www.zanussi.com
Feil
Mulig årsak
Mulig løsning
Spylearmene er tette.
Fjern gjenværende smuss med en
tynn, spiss gjenstand.
Programmet passer ikke til oppvasktypen eller smussmengden.
Kontroller at programmet som er valgt,
passer til typen servise og smuss.
Feil plassering av serviset i kurvene.
Vannet kunne ikke vaske alle gjenstandene.
Sørg for at gjenstandene er plasser
korrekt i kurvene og at vannet enkelt
kan vaske alle gjenstandene.
Spylearmene kan ikke bevege seg
fritt.
Sørg for at gjenstandene i kurvene er
plassert i korrekt posisjon og at de ikke
blokkerer for spylearmene.
Mengden oppvaskmiddel var ikke tilstrekkelig.
Sørg for at du har tilført riktig mengde
oppvaskmiddel i beholderen, før du
starter et program.
Det var ikke noe oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen.
Sørg for at du har lagt i oppvaskmiddel
i beholderen før du starter et program.
Saltbeholderen er tom.
Sørg for at det er oppvaskmaskinsalt i
saltbeholderen.
Innstilt nivå for vannhardhet er feil.
Kontroller at vannhardheten er riktig justert i forhold til der du bor.
Lokket på saltbeholderen er løst.
Stram lokket.
For mye glansemiddel tilsettes.
Reduser mengden glansemiddel som
slippes ut.
Mengden oppvaskmiddel var for stor.
Sørg for at du har tilført riktig mengde
oppvaskmiddel i beholderen, før du
starter et program.
Det tilsettes ikke nok glansemiddel.
Øk mengden glansemiddel som tilsettes.
Det kan være mengden oppvaskmiddel som er årsaken.
Prøv en annen type oppvaskmiddel.
Serviset er vått.
• Programmet har ingen tørkefase.
• Programmet har en tørkefase med
lav temperatur.
La døren stå på gløtt i noen minutter
for å oppnå bedre tørkeresultat.
Serviset er vått og matt.
glansemiddelbeholderen er tom.
Sørg for at det er glansemiddel i glansemiddelbeholderen.
Det kan være mengden glansemiddel
som er årsaken.
Prøv en annen type glansemiddel.
Det er kalkflekker på serviset.
Hvite striper og flekker eller
blålig belegg på glass og
servise.
Vanndråper har tørket på
glass og servise.
Tekniske data
Mål
Høyde / bredde / dybde (mm)
Elektrisk tilkopling
Se typeskiltet.
Elektrisk spenning
www.zanussi.com
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
39
Frekvens
50 Hz
Vanntrykk
Min. / maks. (bar / MPa)
Vanntilførsel 1)
Kaldt vann eller varmt vann2)
Kapasitet
Antall kuverter
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60 °C
9
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
2) Hvis varmtvannet kommer fra alternative energikilder (for eksempel solcellepaneler, fotoelektriske paneler og
vindkraft), benyttes en varmtvannstilførsel for å redusere maskinens energiforbruk.
Miljøvern
Symbolet på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til
et mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø
40
og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaffet det.
• Kast emballasjen på riktig måte. Resirkuler
.
materialer som er merket med symbolet
www.zanussi.com
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descrição do produto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Painel de controlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opções _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Antes da primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _
41
43
43
43
44
45
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Resolução de problemas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informação técnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _
47
49
50
53
53
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
Informações de segurança
Para instalar e utilizar o aparelho correctamente, leia atentamente as instruções fornecidas. O
fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes da instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto ao
aparelho para futura referência.
• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
• Certifique-se de que o aparelho é instalado
sob e ao lado de estruturas seguras.
Segurança para crianças e pessoas
vulneráveis
• Certifique-se de que não danifica as mangueiras de água.
• Antes de ligar o aparelho a canos novos ou
canos que não sejam usados há muito tempo, deixe sair água até que saia limpa.
• Na primeira utilização do aparelho, certifique-se de que não há fugas de água.
•
Advertência Risco de asfixia, ferimentos
ou incapacidade permanente.
• Não permita que o aparelho seja utilizado por
pessoas com capacidades físicas e sensoriais reduzidas, funções mentais reduzidas ou
sem experiência e conhecimento quanto à
utilização do mesmo, inclusivamente crianças. Devem ser vigiadas ou receber formação para a utilização do aparelho por parte
de uma pessoa que seja responsável pela
sua segurança. Não permita que as crianças
brinquem com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças.
• Mantenha todos os detergentes fora do alcance das crianças.
• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados da porta do aparelho quando
esta estiver aberta.
Instalação
• Remova todos os elementos da embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se este estiver danificado.
• Não instale nem utilize o aparelho em locais
com temperatura inferior a 0 °C.
www.zanussi.com
Ligação à rede de abastecimento de água
Advertência Voltagem perigosa.
A mangueira de entrada de água possui uma
válvula de segurança e um revestimento com
um cabo de alimentação no seu interior.
• Se a mangueira de entrada de água estiver
danificada, desligue imediatamente a ficha
da tomada eléctrica. Contacte o Centro de
Assistência para substituir a mangueira de
entrada de água.
Ligação eléctrica
Advertência Risco de incêndio e choque
eléctrico.
41
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Certifique-se de que a informação sobre a ligação eléctrica existente na placa de características está em conformidade com a fonte
de alimentação. Se não estiver, contacte um
electricista.
• Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques eléctricos.
• Não utilize adaptadores de tomadas duplas
ou triplas, nem cabos de extensão.
• Certifique-se de que não danifica a ficha e o
cabo de alimentação eléctrica. Contacte a
Assistência Técnica ou um electricista para
substituir o cabo de alimentação se estiver
danificado.
• Ligue a ficha à tomada de alimentação eléctrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a
instalação.
• Não puxe o cabo de alimentação eléctrica
para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.
Utilização
• Este aparelho destina-se exclusivamente a
utilizações domésticas ou semelhantes, tais
como:
– Áreas de cozinha destinadas a lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
– Turismo rural
– Utilização por clientes de hotéis, motéis e
outros ambientes hoteleiros
– Ambientes hoteleiros tipo residencial.
Advertência Risco de ferimentos.
• Não altere as especificações deste aparelho.
• Coloque as facas e todas as cutelarias de
ponta afiada no cesto de talheres com as
pontas viradas para baixo ou na horizontal.
• Não deixe a porta do aparelho aberta sem
supervisão, para evitar quedas sobre esta.
• Não se sente nem se apoie na porta aberta.
42
• Os detergentes de máquina de lavar loiça
são perigosos. Cumpra as instruções de segurança existentes na embalagem do detergente.
• Não beba a água do aparelho, nem a utilize
para qualquer outro fim.
• Não retire a loiça do aparelho enquanto o
programa não estiver concluído. Pode ainda
haver detergente na loiça.
Advertência Risco de choque eléctrico,
incêndio e queimaduras.
• Não coloque produtos inflamáveis ou objectos molhados com produtos inflamáveis no
interior, ao lado ou em cima do aparelho.
• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.
• O aparelho pode libertar vapor quente se
abrir a porta quando um programa estiver em
funcionamento.
Eliminação
Advertência Risco de ferimentos e
asfixia.
• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.
• Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação possam ficar
presos no interior do aparelho.
Apoio ao Cliente e Assistência
Contacte a Assistência para reparar o aparelho.
Recomendamos que utilize apenas peças originais.
Quando contactar a Assistência, certifique-se
de que dispõe da seguinte informação, que pode encontrar na placa de características.
Modelo:
PNC:
Número de série:
www.zanussi.com
Descrição do produto
1 Braço aspersor inferior
2 Filtros
9
3 Placa de características
4 Distribuidor de abrilhantador
8
7
6
5 Distribuidor de detergente
6 Depósito de sal
1
2
5
7 Indicador da dureza da água
8 Braço aspersor superior
3
4
9 Cesto superior
Painel de controlo
3
2
1
A
B
4
C
5
1 Botão de Ligar/Desligar
2 Botões de programa
4 Indicadores
5 Botões de função
3 Botão de Início diferido
Indicadores
Descrição
Indicador de sal. Este indicador está desligado quando um programa está a funcionar.
Indicador de abrilhantador. Este indicador está desligado quando um programa está a
funcionar.
Indicador de fim.
Programas
Programa1)
www.zanussi.com
Grau de sujidade
Tipo de carga
Fases do programa
Sujidade intensa
Faianças, talheres,
tachos e panelas
Pré-lavagem
Lavagem a 70 °C
Enxaguamentos
Secagem
Duração
(min)
80 - 90
Energia
(kWh)
1.5 - 1.7
Água
(l)
18 - 20
43
Programa1)
2)
3)
4)
Grau de sujidade
Tipo de carga
Fases do programa
Duração
(min)
Energia
(kWh)
Água
(l)
Sujidade normal
Faianças e talheres
Pré-lavagem
Lavagem a 65 °C
Enxaguamentos
Secagem
90 - 100
1.1 - 1.2
15 - 16
Sujidade recente
Faianças e talheres
Lavagem a 65 °C
Enxaguamento
30
0.8
8
Sujidade normal
Faianças e talheres
Pré-lavagem
Lavagem a 50 °C
Enxaguamentos
Secagem
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
Tudo
Pré-lavagem
12
0.1
3.5
1) A duração do programa e os valores de consumo podem variar em função da temperatura e da pressão da
água, das variações da corrente eléctrica e da quantidade de loiça.
2) Este programa é adequado para lavar loiça com sujidade recente. Proporciona bons resultados de lavagem
num curto período de tempo.
3) Este é o programa standard para teste. Este programa proporciona a utilização de água e energia mais
eficiente para faianças e talheres com sujidade normal. Consulte o folheto fornecido para obter informações
sobre testes.
4) Utilize este programa para enxaguar rapidamente a loiça. Isto evita que os resíduos de comida se colem à
loiça e que saiam odores desagradáveis do aparelho.
Não utilize detergente com este programa.
Opções
Sinais sonoros
Os sinais sonoros são emitidos quando:
• O programa terminou.
• O nível da dureza da água é regulado electronicamente.
• O aparelho tem uma anomalia.
Definição de fábrica: ligado. Pode desactivar os sinais sonoros.
Desactivar os sinais sonoros
1. Prima o botão de Ligar/Desligar para activar
o aparelho.
2. Certifique-se de que o aparelho está no
modo de selecção. Consulte "SELECCIONAR E INICIAR UM PROGRAMA".
3. Mantenha premidos os botões (B) e (C) simultaneamente até os indicadores dos botões (A), (B) e (C) ficarem intermitentes.
4. Prima o botão (C).
44
• Os indicadores dos botões (A) e (B)
apagam-se.
• O indicador do botão (C) continua a piscar.
• O indicador de fim acende-se.
5. Prima o botão (C). O indicador de fim apaga-se e os sinais sonoros são desactivados.
6. Desactive o aparelho para confirmar.
Activar os sinais sonoros
1. Consulte "Desactivar os sinais sonoros",
passos (1) a (3).
2. Prima o botão (C).
• Os indicadores dos botões (A) e (B)
apagam-se.
• O indicador do botão (C) continua a piscar.
• O indicador de fim apaga-se.
www.zanussi.com
3. Prima o botão (C). O indicador de fim acende-se e os sinais sonoros ficam activados.
4. Desactive o aparelho para confirmar.
Antes da primeira utilização
1. Certifique-se de que o nível definido corresponde à dureza da água na sua área.
Caso contrário, regule o nível da dureza da
água. Contacte os serviços de abastecimento de água locais para saber qual é a
dureza da água na sua área.
2. Encha o depósito de sal.
3. Encha o distribuidor de abrilhantador.
4. Abra a torneira da água.
5. É possível que fiquem resíduos no aparelho.
Inicie um programa para removê-los. Não
utilize detergente e não coloque loiça nos
cestos.
lho e piorar o resultado da lavagem. O nível da
dureza da água neutraliza estes minerais.
O sal para máquinas de lavar loiça mantém o
nível de dureza da água em boas condições.
Consulte a tabela para regular o nível de dureza
da água para o nível adequado. Isso garantirá
que o nível de dureza da água utiliza a quantidade correcta de água e sal para máquinas de
lavar loiça.
Tem de regular o nível de dureza da água
manualmente e electronicamente.
Regular o nível da dureza da água
A água mais dura contém uma grande quantidade de minerais que podem danificar o apareRegulação do
nível de dureza da água
Dureza da água
Alemanha
graus
(°dH)
França
graus
(°fH)
mmol/l
Clarke
graus
Manual
Electrónica
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
53 - 63
2 1)
9
8
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Posição de fábrica.
2) Não utilize sal neste nível.
www.zanussi.com
45
Encher o depósito de sal
Regulação manual
Cuidado Utilize apenas sal para máquinas
de lavar loiça. Outros produtos podem
danificar o aparelho.
É possível que saia água e sal do depósito de
sal quando estiver a enchê-lo. Risco de
corrosão. Para o evitar, inicie um programa
depois de encher o depósito de sal.
1
2
Rode o indicador da
dureza da água para
a posição 1 ou 2.
Regulação electrónica
1. Prima o botão de Ligar/Desligar para activar
o aparelho.
2. Certifique-se de que o aparelho está no
modo de selecção. Consulte "SELECCIONAR E INICIAR UM PROGRAMA".
3. Mantenha premidos os botões (B) e (C) simultaneamente até os indicadores dos botões (A), (B) e (C) ficarem intermitentes.
4. Prima o botão (A).
• Os indicadores dos botões (B) e (C)
apagam-se.
• O indicador do botão (A) continua intermitente.
• São emitidos sinais sonoros e o indicador de fim pisca para mostrar a regulação do nível da dureza da água.
– O número de intermitências do indicador de fim e o número de sinais sonoros indicam o nível da dureza da água.
Exemplo: 5 sinais sonoros e 5 intermitências + pausa + 5 sinais sonoros e
5 intermitências = nível 5).
5. Prima o botão (A) repetidamente para alterar a regulação. De cada vez que premir o
botão (A), passa para o nível seguinte.
6. Desactive o aparelho para confirmar.
46
1
3
Coloque 1 litro de
água no depósito de
sal (apenas na primeira vez).
5
2
4
6
Encher o distribuidor de abrilhantador
Cuidado Utilize apenas abrilhantador
específico para máquinas de lavar loiça.
Outros produtos podem danificar o aparelho.
www.zanussi.com
Durante a fase de enxaguamento, o abrilhantador ajuda a secar a loiça sem riscos
e manchas.
2
1
Para regular a quantidade de abrilhantador libertado, rode o selector para uma posição
entre 1 (quantidade menor) e 4 (quantidade
maior).
max
32
--
1
4
MA X
+
4
3
Utilização diária
1. Abra a torneira da água.
2. Prima o botão Ligar/Desligar para activar o
aparelho. Certifique-se de que o aparelho
está no modo de selecção. Consulte "SELECCIONAR E INICIAR UM PROGRAMA".
• Se o indicador de sal estiver aceso, encha o depósito de sal.
• Se o indicador de abrilhantador estiver
aceso, encha o distribuidor de abrilhantador.
3. Coloque loiça nos cestos.
4. Adicione o detergente.
5. Seleccione e inicie o programa correcto para o tipo de loiça e sujidade.
Colocar loiça nos cestos
Consulte o folheto fornecido para ver
exemplos de colocação de loiça nos cestos.
• Não coloque objectos de madeira, marfim,
alumínio, estanho ou cobre no aparelho.
• Não coloque peças que possam absorver
água no aparelho (esponjas, panos domésticos).
• Remova os resíduos de comida da loiça.
• Amoleça os resíduos de comida queimada
na loiça.
• Coloque as peças ocas (chávenas, copos e
panelas) com a cavidade virada para baixo.
• Certifique-se de que os talheres e os pratos
não ficam colados. Misture colheres com outros talheres.
• Certifique-se de que os copos não tocam
noutros copos.
• Coloque as peças pequenas no cesto de talheres.
• Coloque as peças leves no cesto superior.
Certifique-se de que a loiça não se mexe.
• Utilize o aparelho apenas para lavar loiça resistente à máquina de lavar loiça.
www.zanussi.com
47
• Certifique-se de que os braços aspersores
podem mover-se livremente antes de iniciar
um programa.
Utilização do detergente
Cuidado Utilize apenas detergente
adequado para máquinas de lavar loiça.
Não utilize mais do que a quantidade correcta de detergente. Consulte as instruções da embalagem do detergente.
1
2
As pastilhas de detergente não se dissolvem totalmente em programas curtos, podendo ficar resíduos de detergente na loiça.
Recomendamos que utilize as pastilhas de detergente apenas com programas longos.
Pastilhas de detergente combinadas
Estas pastilhas contêm detergente, abrilhantador e outros agentes. Certifique-se de que as
pastilhas que utiliza são apropriadas para a dureza da água na sua área. Consulte as instruções das embalagens dos produtos.
Quando utilizar pastilhas que contenham sal e
abrilhantador, não encha o depósito de sal e o
distribuidor de abrilhantador. O indicador de
abrilhantador acende-se sempre que o distribuidor de abrilhantador estiver vazio.
1. Regule o nível da dureza da água para o nível mais baixo.
2. Regule o distribuidor de abrilhantador para
a posição mais baixa.
Se deixar de utilizar pastilhas de
detergente combinadas, execute estes
passos antes de começar a utilizar
detergente, abrilhantador e sal para
máquinas de lavar loiça em separado:
3
4
48
5
Se o programa tiver
uma fase de pré-lavagem, coloque uma
pequena quantidade
de detergente na parte interior da porta do
aparelho.
1. Prima o botão Ligar/Desligar para activar o
aparelho.
2. Regule o nível da dureza da água para o nível mais elevado.
3. Certifique-se de que o depósito de sal e o
distribuidor de abrilhantador estão cheios.
4. Inicie o programa mais curto com uma fase
de enxaguamento, sem detergente e sem
loiça.
5. Regule o nível da dureza da água à dureza
da água da sua área.
6. Regule a quantidade de abrilhantador a libertar.
Seleccionar e iniciar um programa
Modo de selecção
O aparelho tem de estar no modo de selecção
para aceitar algumas operações.
O aparelho está no modo de selecção quando,
após a activação:
www.zanussi.com
• Todos os indicadores de programa estão
acesos.
Se o painel de comandos mostrar outras condições, mantenha premidos os botões (B) e (C)
em simultâneo até que o aparelho fique em modo de selecção.
Iniciar um programa de lavagem sem
início diferido
1. Abra a torneira da água.
2. Prima o botão de Ligar/Desligar para activar
o aparelho. Certifique-se de que o aparelho
está no modo de selecção.
3. Prima o botão do programa que pretende
seleccionar.
• O respectivo indicador de programa
acende-se.
• Os restantes indicadores de programa
apagam-se todos.
4. Feche a porta do aparelho. O programa inicia.
Iniciar um programa de lavagem com
início diferido
1. Defina o programa.
2. Prima o botão de início diferido repetidamente até acender o indicador do número
de horas que pretende seleccionar. Pode
seleccionar 3, 6 ou 9 horas.
• O indicador de Início Diferido acende-se.
3. Feche a porta do aparelho. A contagem decrescente é iniciada. Quando a contagem
decrescente estiver concluída, o programa
inicia.
Cancelar o início diferido
Mantenha premidos os botões (B) e (C) simultaneamente até apagar o indicador de início diferido e acender todos os indicadores de programa.
Quando cancelar o início diferido, o aparelho volta ao modo de selecção. Tem de
definir novamente o programa.
Cancelar um programa
Mantenha premidos os botões (B) e (C) simultaneamente até todos os indicadores de programa se acenderem.
Certifique-se de que existe detergente no
distribuidor de detergente antes de iniciar
um novo programa.
No fim do programa
Quando o programa terminar, é emitido um sinal sonoro intermitente e o indicador de fim
acende-se.
1. Prima o botão de Ligar/Desligar (On/Off)
para desactivar o aparelho.
2. Feche a torneira da água.
• Deixe a loiça arrefecer antes de a retirar do
aparelho. A loiça quente danifica-se facilmente.
• Esvazie primeiro o cesto inferior e só depois
o superior.
Pode haver água nos lados e na porta do
aparelho. O aço inoxidável arrefece mais
rapidamente do que os pratos.
Abrir a porta do aparelho durante o
funcionamento
Se abrir a porta, o aparelho pára de funcionar.
Quando fechar a porta, o aparelho continua a
partir do ponto de interrupção.
Manutenção e limpeza
Advertência Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
www.zanussi.com
Se os filtros estiverem sujos e os braços
aspersores estiverem obstruídos, os resultados de lavagem são inferiores.
Verifique-os regularmente e limpe-os se for necessário.
49
Limpar os filtros
D
C
B
A
A
1
5
Coloque o filtro (A)
na respectiva posição
inicial. Certifique-se
de que este encaixa
correctamente sob as
duas guias (D).
2
A
4
3
Para retirar os filtros
Remova o filtro (A).
(B) e (C), rode o ma- Lave o filtro com
nípulo para a esquer- água.
da e remova-o. Separe as partes (B) e (C)
do filtro. Lave os filtros com água.
6
Monte as partes (B) e
(C) do filtro. Coloque-as na devida posição no filtro (A).
Rode o manípulo para a direita até bloquear.
Uma posição incorrecta dos filtros pode
causar resultados de lavagem insatisfatórios e danos no aparelho.
Limpar os braços aspersores
Não retire os braços aspersores.
Se os orifícios dos braços aspersores ficarem
obstruídos, retire a sujidade com um objecto fino e afiado.
Limpeza externa
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido.
Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize
produtos abrasivos, esfregões ou solventes.
Resolução de problemas
O aparelho não arranca ou pára durante o funcionamento.
Comece por tentar encontrar uma solução para
o problema (consulte a tabela). Se não conseguir, contacte a Assistência Técnica.
Código de alarme
• O indicador do programa seleccionado pisca continuamente.
• O indicador de fim pisca 1 vez.
50
Com alguns problemas, alguns indicadores piscam continuamente e/ou intermitentemente em simultâneo para indicar
um código de alarme.
Problema
O aparelho não se enche de água.
www.zanussi.com
Código de alarme
Problema
• O indicador do programa seleccionado pisca continuamente.
• O indicador de fim pisca 2 vezes.
O aparelho não escoa a água.
• O indicador do programa seleccionado pisca continuamente.
• O indicador de fim pisca 3 vezes.
O dispositivo anti-inundação está activado.
Advertência Desactive o aparelho antes
de fazer as verificações.
Problema
O programa não entra em
funcionamento.
O aparelho não se enche
de água.
O aparelho não escoa a
água.
Causa possível
Ligue a ficha à tomada.
A porta do aparelho está aberta.
Feche a porta do aparelho.
O disjuntor no quadro eléctrico está
desligado.
Ligue o disjuntor no quadro eléctrico.
O início diferido está seleccionado.
Cancele o início diferido ou aguarde
até a contagem decrescente terminar.
A torneira da água está fechada.
Abra a torneira da água.
A pressão da água é demasiado baixa.
Contacte os serviços de abastecimento de água da sua área.
A torneira da água está obstruída ou
tem calcário.
Limpe a torneira da água.
O filtro da mangueira de entrada de
água está obstruído.
Limpe o filtro.
A mangueira de entrada de água tem
um vinco ou uma dobra.
Certifique-se de que a mangueira está colocada correctamente.
O dispositivo anti-inundação está activado. O aparelho tem fugas de
água.
Feche a torneira da água e contacte o
Centro de Assistência.
O sifão do lava-loiça está obstruído.
Limpe o sifão do lava-loiça.
A mangueira de escoamento de água
tem um vinco ou uma dobra.
Certifique-se de que a mangueira está disposta correctamente.
Após todas as verificações, active o aparelho.
O programa continua a partir do ponto de interrupção.
Se o problema voltar a ocorrer, contacte o
Centro de Assistência.
www.zanussi.com
Solução possível
A ficha não está inserida na tomada.
Se aparecerem outros códigos de alarme, contacte o Centro de Assistência.
51
Os resultados de lavagem e de secagem não são satisfatórios
Problema
A loiça não está bem lavada.
Há partículas de calcário
na loiça.
Há riscos e manchas esbranquiçadas ou camadas
azuladas nos copos e pratos.
Manchas de gotas de água
secas em copos e pratos.
52
Causa possível
Solução possível
Os filtros estão obstruídos.
Limpe os filtros.
Os filtros não estão montados e instalados correctamente.
Certifique-se de que os filtros estão
montados e instalados correctamente.
Os braços aspersores estão obstruídos.
Remova a sujidade com um objecto fino e afiado.
O programa não era o adequado para o tipo de carga e sujidade.
Certifique-se de que o programa é o
adequado para o tipo de carga e sujidade.
Posição incorrecta da loiça nos cestos. A água não conseguiu lavar a
loiça toda.
Certifique-se de que a posição da loiça nos cestos é a correcta e de que a
água consegue lavar facilmente toda a
loiça.
Os braços aspersores não podiam
rodar livremente.
Certifique-se de que a posição da loiça nos cestos é a correcta e que não
bloqueia o movimento dos braços aspersores.
A quantidade de detergente não foi
suficiente.
Certifique-se de que coloca uma
quantidade de detergente correcta no
distribuidor antes de iniciar um programa.
Não havia detergente no distribuidor
de detergente.
Certifique-se de que coloca detergente no distribuidor antes de iniciar um
programa.
O depósito de sal está vazio.
Certifique-se de que existe sal para
máquinas de lavar loiça no depósito
de sal.
O nível definido para a dureza da
água está incorrecto.
Certifique-se de que o nível definido
para a dureza da água corresponde à
dureza da água na sua área.
A tampa do depósito de sal está solta.
Aperte a tampa.
Foi libertado demasiado abrilhantador.
Diminua a quantidade de abrilhantador
a libertar.
A quantidade de detergente foi demasiada.
Certifique-se de que coloca uma
quantidade de detergente correcta no
distribuidor antes de iniciar um programa.
A quantidade de abrilhantador libertado não foi suficiente.
Aumente a quantidade de abrilhantador a libertar.
A causa pode estar na qualidade do
detergente.
Experimente uma marca de detergente
diferente.
www.zanussi.com
Problema
Causa possível
Solução possível
A loiça está molhada.
O programa não tinha fase de secagem.
Seleccione um programa que tenha
fase de secagem.
A loiça está molhada e sem
brilho.
O distribuidor de abrilhantador está
vazio.
Certifique-se de que existe abrilhantador no distribuidor de abrilhantador.
A causa pode estar na qualidade do
abrilhantador.
Experimente uma marca de abrilhantador diferente.
Informação técnica
Dimensões
Largura / Altura / Profundidade (mm)
Ligação eléctrica
Consulte a placa de características.
Voltagem
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frequência
50 Hz
Pressão do fornecimento de
água
Mín. / máx. (bar / MPa)
Fornecimento de água 1)
Água fria ou água quente2)
Capacidade
Requisitos do local de instalação
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
máx. 60 °C
9
1) Ligue a mangueira de admissão de água a uma torneira de água com uma rosca de 3/4".
2) Se a água quente for proveniente de fontes alternativas de energia (ex.: painéis solares, energia eólica),
utilize-a para diminuir o consumo de energia.
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação
adequada deste produto, irá ajudar a evitar
eventuais consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde pública, que, de outra
www.zanussi.com
forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter
informações mais pormenorizadas sobre a
reciclagem deste produto, contacte os serviços
municipalizados locais, o centro de recolha
selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
• Elimine correctamente os materiais da embalagem. Recicle os materiais que apresentem
o símbolo
.
53
Innehåll
Säkerhetsinformation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kontrollpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Program _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tillvalsfunktioner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Innan maskinen används första gången _ _
54
56
56
56
57
58
Daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Felsökning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Teknisk information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
60
62
63
65
65
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador
eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
Varning Risk för kvävning, skador eller
permanent invaliditet.
• Tillåt inte användning av produkten av någon
med reducerad fysisk förmåga, reducerad
mental förmåga eller avsaknad av kunskap
om hur produkten används (detta omfattar
barn). De ska övervakas eller instrueras vid
användning av produkten av en person som
ansvarar för deras säkerhet. Låt inte barn leka
med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten
när luckan är öppen.
Installation
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten om den
är skadad.
• Installera och använd inte produkten på en
plats där temperaturen understiger 0 °C.
• Följ de installationsinstruktioner som följer
med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör, eller
till rör som inte har använts på länge, låt vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder produkten
ska du kontrollera att inget läckage förekommer.
•
Varning Farlig spänning.
Tilloppsslangen har en säkerhetsventil och
en mantel med en inre elkabel.
• Koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget om tilloppsslangen är skadad. Kontakta
service för att byta ut tilloppsslangen.
Elektrisk anslutning
Varning Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
54
www.zanussi.com
• Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en
elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid
slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd
• Produkten är avsedd att användas i hushåll
och liknande användningsområden som t.ex.:
– Personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Bondgårdar
– Av gäster på hotell, motell och andra typer
av boendemiljöer
– Miljöer av typen bed and breakfast.
Varning Risk för personskador föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lägg knivar och bestick med vassa kanter i
bestickskorgen med spetsarna neråt eller i
horisontellt läge.
• Lämna inte produktens lucka öppen utan att
övervaka så att ingen faller över den.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
www.zanussi.com
• Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän diskprogrammet är klart. Det kan finnas diskmedel
på tallrikarna.
Varning Risk för elstötar, brand eller
brännskador föreligger.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga om
du öppnar dörren medan ett program är
igång.
Avfallshantering
Varning Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller
djur stängs in inuti produkten.
Kundtjänst och service
Kontakta service för att reparera produkten. Vi
rekommenderar att endast originalreservdelar
används.
När du kontaktar service ska du ha följande information som finns på märkskylten till hands.
Modell:
PNC:
Serienummer:
55
Produktbeskrivning
1 Nedre spolarmen
2 Filtren
9
3 Typskylt
4 Spolglansfack
8
7
6
5 Diskmedelsfack
6 Saltbehållare
1
2
5
7 Reglage för inställning av vattenhårdhet
8 Övre spolarmen
3
4
9 Överkorg
Kontrollpanel
3
2
1
A
B
4
C
5
1 Strömbrytare
2 Programvalsknappar
4 Kontrollampor
5 Funktionsknappar
3 Fördröjd start-knapp
Kontrollampor
Beskrivning
Saltkontrollampa. Denna kontrollampa är släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Denna kontrollampa är släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa när programmet är slut.
Program
Program1)
Smutsgrad
Typ av disk
Hårt smutsad disk
Porslin, bestick,
kastruller och pannor
56
Programfaser
Fördisk
Huvuddisk 70 ° C
Sköljningar
Torkning
Varaktighet
(min.)
80 - 90
Energi
(kWh)
1.5 - 1.7
Vatten
(l)
18 - 20
www.zanussi.com
Program1)
2)
3)
4)
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Varaktighet
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Fördisk
Huvuddisk 65 ° C
Sköljningar
Torkning
90 - 100
1.1 - 1.2
15 - 16
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
Huvuddisk 65 ° C
Sköljning
30
0.8
8
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Fördisk
Huvuddisk 50 ° C
Sköljningar
Torkning
160 - 170
0.8 - 0.9
12 - 13
Alla
Fördisk
12
0.1
3.5
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer samt mängden disk och tillvalsfunktion kan ändra
programtiden och dessa förbrukningsvärden.
2) Med detta program kan du köra en disk med ny smuts. Det ger gott diskresultat på kort tid.
3) Detta är normalprogrammet för testinstitut. Med detta program får du mest effektiva användning av vatten
och energikonsumtion för normalt smutsad porslin och bestick. Se medföljande blad för testinformation.
4) Använd detta program för att snabbt skölja disken. Detta hindrar att matrester fastnar på disken och dålig
lukt sprider sig utanför produkten.
Använd inte diskmedel för det här programmet.
Tillvalsfunktioner
Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs i följande situationer:
• När programmet är klart.
• När sköljmedelsnivån justeras elektroniskt.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Fabriksinställning: är tänd. Du kan stänga
av ljudsignalerna.
Inaktivering av ljudsignalerna
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA IN OCH STARTA
ETT PROGRAM".
3. Håll funktionsknapparna (B) och (C) intryckta samtidigt tills kontrollamporna för funktionsknapp (A), (B) och (C) blinkar.
4. Tryck på funktionsknapp (C),
• Kontrollamporna för funktionsknapparna
(A) och (B) slocknar.
www.zanussi.com
• Kontrollampan för funktionsknapp (C)
fortsätter att blinka.
• Kontrollampan för Program klart tänds.
5. Tryck på funktionsknapp (C). Kontrollampan
för Program klart släcks, ljudsignalerna
avaktiveras.
6. Stäng av produkten för att bekräfta.
Aktivering av ljudsignalerna
1. Se "Avaktivera ljudsignalerna", steg (1) till
(3).
2. Tryck på funktionsknapp (C),
• Kontrollamporna för funktionsknapparna
(A) och (B) slocknar.
• Kontrollampan för funktionsknapp (C)
fortsätter att blinka.
• Kontrollampan för Program klart släcks.
3. Tryck på funktionsknapp (C). Kontrollampan
för Program klart tänds, ljudsignalerna är aktiva.
57
4. Stäng av produkten för att bekräfta.
Innan maskinen används första gången
1. Kontrollera att den inställda nivån på vattenavhärdare överensstämmer med den hårdhet vattenet har där du bor. Om inte, justera
vattenavhärdaren. Kontakta det lokala Vattenverket för att få information om vattnets
hårdhet där du bor.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansdoseringen.
4. Öppna vattenkranen.
5. Rester från diskmedlet kan finnas kvar i maskinen. Starta ett program för att få bort
dem. Använd inte diskmedel och ladda inte
korgarna.
Justera vattenavhärdaren
Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler
som kan skada produkten och ge dåliga diskresultat. Vattenavhärdaren neutraliserar dessa mineraler.
Avhärdningssaltet håller vattenavhärdaren ren
och i gott skick. Se tabellen nedan för att hitta
rätt nivå för vattenavhärdaren. Den säkerställer
att vattenavhärdaren använder rätt mängd avhärdningssalt och vatten.
Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.
Vattenavhärdarinställning
Vattenhårdhet
Tyska
grader
(°dH)
Franska
grader
(°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Manuellt
Elektroniskt
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
58
www.zanussi.com
Vatten och avhärdningssalt kan rinna ut ur
saltbehållaren när du fyller på den. Risk för
korrosion föreligger. För att förebygga det ska
du starta ett program när du har fyllt på
saltbehållaren.
Manuell inställning
1
2
Vrid reglaget till läge
1 eller 2.
Elektronisk inställning
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA IN OCH STARTA
ETT PROGRAM".
3. Håll funktionsknapparna (B) och (C) intryckta samtidigt tills kontrollamporna för funktionsknapp (A), (B) och (C) blinkar.
4. Tryck på funktionsknapp (A).
• Kontrollamporna för funktionsknapparna
(B) och (C) slocknar.
• Kontrollampan för funktionsknapp (A)
fortsätter att blinka.
• Ljudsignalerna låter periodiskt och kontrollampan för Program klart blinkar för att
visa inställningen av vattenavhärdaren.
– Antalet blinkningar från kontrollampan
för Program klart och antalet ljudsignaler visar nivån på vattenavhärdaren.
Exempel: 5 ljudsignaler och 5 blinkningar + paus + 5 ljudsignaler + 5
blinkningar = nivå 5.
5. Tryck på knapp (A) flera gånger för att ändra inställning. Varje gång du trycker på funktionsknappen (A) ställs nästa nivå in.
6. Stäng av produkten för att bekräfta.
Fylla på saltbehållaren
Försiktighet Använd bara specialsalt för
diskmaskiner. Andra sorters produkter kan
skada produkten.
www.zanussi.com
1
3
Häll 1 liter vatten i
saltbehållaren (endast
första gången).
5
2
4
6
Fylla spolglansfacket
Försiktighet Använd endast spolglans
som är avsett för diskmaskiner. Andra
sorters produkter kan skada produkten.
Spolglansen hjälper under den sista sköljfasen till att torka disken utan att streck och
fläckar bildas.
59
1
2
max
För att justera utsläppt mängd spolglans vrider du väljaren mellan läge 1 (minsta mängd)
och läge 4 (största mängd).
32
--
1
4
MA X
+
4
3
Daglig användning
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att sätta igång
produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA IN
OCH STARTA ETT PROGRAM".
• Om saltbehållarens kontrollampa är på,
fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för sköljmedel är på,
fyll på sköljmedelsfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för typen av
disk och smutsgrad.
Ladda korgarna
Se det bifogade bladet med exempel på
hur du laddar korgarna.
• Använd bara produkten för att diska föremål
som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn
eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
60
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel koppar,
glas och kokkärl) med öppningen neråt.
• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i
varandra. Blanda skedar med andra sorters
bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se till
att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt
innan ett program startas.
Använda diskmedel
Försiktighet Använd bara
maskindiskmedel.
Använd inte mer än korrekt mängd diskmedel. Se tillverkarens anvisningar på diskmedelsförpackningen.
www.zanussi.com
hållaren eller spolglansfacket. Spolglansindikatorn tänds alltid om spolglansfacket är tomt.
1. Ställ in vattenavhärdaren på den lägsta nivån.
2. Ställ in spolglansfacket på lägsta nivån.
1
2
Om du slutar använda de kombinerade
disktabletterna, ska du följa
nedanstående steg innan du börjar
använda separat diskmedel, spolglans
och avhärdningssalt:
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Ställ in vattenavhärdaren på högsta nivå.
3. Kontrollera att saltbehållaren och spolglansdoseringen är fulla.
4. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas, utan diskmedel och utan disk.
5. Justera vattenhårdheten efter den hårdhet
vattnet har där du bor.
6. Justera den utströmmande mängden spolglans.
3
Ställa in och starta ett program
Inställningsläge
4
5
Om diskprogrammet
har en fördiskfas, häll
lite diskmedel på insidan av produktens
lucka.
Diskmedelstabletter löses inte upp helt
och hållet under korta program, och diskmedelsrester kan då bli kvar på disken.
Vi rekommenderar att du använder diskmedelstabletter med långa program.
Kombinerade diskmedelstabletter
Dessa tabletter innehåller diskmedel, spolglans
och andra tillsatser. Kontrollera att tabletterna
är lämpliga för vattenhårdheten där du bor. Läs
instruktionerna på produktförpackningarna.
När du använder tabletter som innehåller salt
och sköljmedel behöver du inte fylla på saltbewww.zanussi.com
Produkten måste vara i inställningsläge för att
kunna utföra vissa åtgärder.
Produkten är i inställningsläge när, efter aktivering:
• Alla kontrollampor lyser.
Om kontrollpanelen visar något annat, håll inne
funktionsknapparna (B) och (C) samtidigt tills
produkten försätts i inställningsläge.
Starta ett program utan fördröjd start
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläge.
3. Tryck på knappen för programmet du vill
ställa in.
• Motsvarande kontrollampa fortsätter att
lysa.
• Alla övriga programlampor slocknar.
4. Stäng produktens lucka. Programmet startar.
61
Starta ett program med fördröjd start
Avbryta programmet
1. Ställ in programmet.
2. Tryck på knappen för fördröjd start flera
gånger tills lampan för det antal timmar du
vill ställa in tänds. Du kan ställa in 3, 6 eller
9 timmar.
• Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Stäng produktens lucka. Nedräkningen startar. När nedräkningen löper ut startar programmet.
Håll funktionsknapparna (B) och (C) intryckta
samtidigt tills alla programlampor tänds.
Öppna luckan medan produkten är igång
Om luckan öppnas, stannar produkten. När
luckan stängs, fortsätter produkten från den
punkt där den avbröts.
Avbryta fördröjd start
Tryck på och håll in funktionsknapparna (B) och
(C) samtidigt tills lampan för fördröjd start
släcks och alla programlampor tänds.
När du avbryter en fördröjd start går produkten tillbaka till inställningsläget. Du
måste ställa in programmet på nytt.
Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett nytt program.
När programmet är klart
När programmet är klart aktiveras en intermittent ljudsignal och indikatorn för Program klart
visas på displayen.
1. Tryck på strömbrytaren för att avaktivera
produkten.
2. Stäng vattenkranen.
• Låt disken kallna innan du plockar ut den ur
produkten. Varm disk kan lätt skadas.
• Ta först ut föremål från den nedre korgen och
därefter från den övre korgen.
Det kan finnas vatten på sidorna och på
produktens lucka. Rostfritt stål kallnar
snabbare än disken.
Underhåll och rengöring
Varning Stäng av produkten och koppla
bort den från eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta spolarmar
försämrar diskresultaten.
Kontrollera regelbundet och rengör dem vid behov.
A
Rengöra filtren
C
B
A
1
62
4
3
Vrid handtaget moAvlägsna filter (A).
turs för att ta bort filt- Rengör filtret med
ren (B) och (C). Dra
vatten.
isär filtret (B) och (C).
Rengör filtren med
vatten.
2
www.zanussi.com
En felaktig placering av filtren kan orsaka
dåliga diskresultat och skada produkten.
D
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna blir igensatta, ta bort
smuts med en vasst föremål.
A
5
Sätt tillbaka filtret (A)
i dess ursprungliga
läge. Kontrollera att
det sitter ihop ordentligt under de två skenorna (D).
Utvändig rengöring
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd
inte produkter med slipeffekt, skursvampar eller
lösningsmedel.
6
Sätt ihop filtren (B)
och (C). Sätt tillbaka
dem i filtret (A). Vrid
handtaget medurs
tills det låses på
plats.
Felsökning
Produkten startar inte eller stannar under diskning.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se
tabellen). Om du inte lyckas, kontakta service.
Vid vissa problem blinkar kontrollamporna hela tiden och/eller periodiskt samtidigt för att visa en larmkod.
Larmkod
Problem
• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för Program klart blinkar en gång
periodiskt.
Produkten fylls inte med vatten.
• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för Program klart blinkar två gånger
periodiskt.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för Program klart blinkar tre gånger
periodiskt.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Varning Avaktivera produkten innan du
utför kontrollerna.
Problem
Programmet startar inte.
www.zanussi.com
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Stickkontakten sitter inte ordentligt i
eluttaget.
Sätt i stickkontakten.
Luckan är öppen.
Stäng produktens lucka.
Säkringen i säkringsskåpet är skadad.
Byt ut säkringen.
63
Problem
Produkten fylls inte med
vatten.
Produkten tömmer inte ut
vattnet.
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Fördröjd start är inställd.
Avbryt den fördröjda starten eller vänta tills nedräkningen är slut.
Vattenkranen är stängd
Öppna vattenkranen.
Vattentrycket är för lågt.
Kontakta berörd myndighet.
Vattenkranen är igensatt eller belagd
med kalk.
Rengör vattenkranen.
Filtret i tilloppsslangen är igensatt.
Rengör filtret.
Tilloppsslangen är böjd eller klämd.
Kontrollera att slangens läge är rätt.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Det finns vattenläckage inuti produkten.
Stäng vattenkranen och kontakta service.
Avloppsmuffen är blockerad.
Rengör avloppsmuffen.
Tömningsslangen är böjd eller klämd.
Kontrollera att slangens läge är rätt.
Sätt på produkten efter att kontrollen är klar.
Programmet fortsätter från den punkt där det
avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår igen.
Kontakta kundtjänst om andra felkoder visas på
displayen.
Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande.
Problem
Disken är inte ren.
Kalkfläckar på diskgodset.
64
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Filtren är igensatta.
Rengör filtren.
Filtren är felaktigt ihopsatta eller installerade.
Kontrollera att filtren är korrekt ihopsatta och installerade.
Spolarmarna är igensatta.
Ta bort smuts med ett vasst föremål.
Programmet var inte lämpligt för diskgodset och smutsgraden.
Kontrollera att det valda programmet
passar diskgodset och smutsgraden.
Felaktig placering av diskgodset i
korgarna. Vattnet kunde inte skölja
alla föremål.
Kontrollera att föremålens position i
korgarna är korrekt och att vattnet lätt
kan skölja alla föremål.
Spolarmarna kunde inte röra sig fritt.
Kontrollera att föremålens position i
korgarna är korrekt och att de inte
blockerar spolarmarna.
För lite diskmedel har använts.
Kontrollera att du har tillsatt rätt mängd
diskmedel i diskmedelsfacket innan du
startar ett program.
Det fanns inget diskmedel i diskmedelsfacket.
Se till att hälla diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett program.
Saltbehållaren är tom.
Kontrollera att det finns avhärdningssalt i saltbehållaren.
www.zanussi.com
Problem
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Vattenavhärdarens nivå är felaktigt inställd.
Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer med
den hårdhet vattenet har där du bor.
Saltbehållarens lock är löst.
Skruva åt locket.
Den utsläppta mängden sköljmedel
är för stor.
Minska den utsläppta mängden sköljmedel.
För mycket diskmedel har använts.
Kontrollera att du har tillsatt rätt mängd
diskmedel i diskmedelsfacket innan du
startar ett program.
Den utsläppta mängden sköljmedel
var inte tillräcklig.
Öka den utsläppta mängden sköljmedel.
Diskmedlets kvalitet kan också vara
en orsak.
Använd en annan typ av diskmedel.
Disken är våt.
• Programmet hade ingen torkfas.
• Programmet hade en torkfas med
låg temperatur.
För effektivare torkning, låt luckan stå
på glänt några minuter.
Disken är våt och glanslös.
Spolglansfacket är tomt.
Kontrollera att det finns spolglans i
spolglansfacket.
Spolglansets kvalitet kan också vara
en orsak.
Prova en annan typ av spolglans.
Vitaktiga streck och fläckar,
eller blåaktiga beläggningar
på glas och diskgods.
Torkade vattendroppar på
glas och diskgods.
Teknisk information
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
Elektrisk anslutning
Se märkskylten.
Nätspänning
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vattentryck
Min. / max. (bar / MPa)
Vattentillförsel 1)
Kallt eller varmt vatten2)
Kapacitet
Kuvert
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
9
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda en
varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
Miljöskydd
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
www.zanussi.com
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
65
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
66
• Släng förpackningsmaterialet på rätt sätt.
Återvinn material med symbolen
.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
67
117926811-A-052012
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising