Electrolux | ESF45050WR | User manual | Electrolux ESF45050WR Brugermanual

Electrolux ESF45050WR Brugermanual
brugsanvisning
käyttöohje
bruksanvisning
bruksanvisning
Opvaskemaskine
Astianpesukone
Oppvaskmaskin
Diskmaskin
ESF 45050
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
INDHOLD
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Brug af apparatet
Indstilling af blødgøringsanlæg
Brug af filtersalt
Brug af vaske- og afspændingsmiddel
Multitab-funktion
2
4
5
6
6
7
8
9
Placering af bestik og service
9
Valg og start af Tørreprogram
10
Tørreprogrammer
11
Vedligeholdelse og rengøring
11
Hvis noget går galt
12
Tekniske data
14
Miljøhensyn
15
Installation
15
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
OM SIKKERHED
Læs denne brugervejledning grundigt før installation og ibrugtagning af maskinen :
• Af hensyn til din og din ejendoms sikkerhed.
• Af hensyn til miljøet.
• For korrekt betjening og brug af opvaskemaskinen.
Opbevar altid brugervejledningen sammen
med opvaskemaskinen, og lad den følge
med, hvis du flytter eller giver den til en anden.
Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres forkert og eller anvendelsen forårsager skade.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Lad ikke personer, herunder børn, med
nedsat fysisk mobilitet, nedsatte mentale
evner eller manglende erfaring og viden
betjene apparatet. De skal være under
opsyn af en person, der har ansvaret for
deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge
apparatet.
• Børn skal holdes under opsyn for at sikre,
at de ikke leger med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for
børn. Der er fare for kvælning eller personskade.
• Opbevar alle opvaskemidler et sikkert
sted. Lad ikke børn røre opvaskemidlerne.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på
apparatet, mens døren er åben.
Generelt om sikkerhed
• Apparatets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for per-
•
•
•
•
sonskade samt beskadigelse af apparatet.
Overhold sikkerhedsanvisningerne på
pakken med opvaskemidlet for at undgå
ætsning af øjne, mund og hals.
Drik ikke vandet fra opvaskemaskinen.
Der kan være rester af opvaskemiddel i
maskinen.
Lad ikke lågen stå åben uden opsyn.
Dette er for at forhindre personskade, eller at nogen falder over en åben låge.
Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.
Anvendelse
• Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Undlad at bruge opvaskemaskinen
til andre formål for at forhindre eller skade
på ejendom.
• Brug kun maskinen til tilbehør, der egner
sig til maskinopvask.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller genstande, der er fugtet med brændbare produkter, i maskinen eller i nærheden af eller på denne. Der er fare for eksplosion eller brand.
• Sæt knive og andre ting med skarpe
spidser i bestikkurven med spidsen nedad. De kan evt. også lægges vandret i
den øverste kurv eller i kurven til knive (ikke alle modeller har en kurv til knive).
• Brug kun foreskrevne produkter til opvaskemaskiner (opvaskemiddel, filtersalt, afspændingsmiddel).
• Blødgøringsanlægget kan tage skade af
salttyper, der ikke er beregnet til opvaskemaskiner.
electrolux 3
• Påfyld salt i maskinen, inden du starter et
opvaskeprogram. Saltrester i opvaskemaskinen kan forårsage rust eller lave hul
i bunden af maskinen.
• Fyld aldrig andre midler (afkalkningsmiddel til opvaskemaskine, flydende opvaskemiddel) i beholderen til afspændingsmiddel. Det kan skade maskinen.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig
frit, før du starter et opvaskeprogram.
• Der kan komme meget varm damp ud af
opvaskemaskinen, hvis du åbner lågen,
mens maskinen er i gang. Dette kan
medføre skoldningsfare.
• Tag ikke opvasken ud af maskinen, før
opvaskeprogrammet er slut.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for maskinen, og tag stikket ud af
kontakten inden rengøring.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller produkter, der kan forårsage rust.
• Brug ikke maskinen uden filtrene. Sørg
for at sætte filtrene rigtigt i. En forkert
isættelse resulterer i, at opvasken bliver
utilfredsstillende, og maskinen tager skade.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre maskinen. Der er risiko for elektrisk stød og skader på apparatet.
Installation
• Kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget. Du må ikke installere et tilslutte et
beskadiget apparat. Kontakt forhandleren.
• Fjern al emballage, før maskinen installeres og tages i brug.
• El- og blikkenslagerarbejde samt installation må kun udføres af en faguddannet
person. Dermed forhindrer du material
skade eller personskade.
• Sørg for, at elstikket er taget ud af stikkontakten under installationen.
• Undgå at bore huller i apparatets sider,
så der opstår fare for at beskadige de hydrauliske og elektriske dele.
• Sørg for, apparatet er installeret under og
opad stabile køkkenelementer.
Forholdsregler mod frost
• Stil ikke maskinen et sted, hvor temperaturen kommer under 0 °C.
• Producenten påtager sig intet ansvar for
frostskader.
Tilslutning, vand
• Brug nye slanger ved tilslutning af maskinen til vandforsyningen. Brug ikke brugte
slanger.
• Tilslut ikke apparatet til nye rør eller rør,
der ikke har været brugt i længere tid.
Lad vandet løbe i nogle minutter, og forbind så tilløbsslangen.
• Undgå at mase eller forårsage skade på
vandslangerne, når apparatet installeres.
• Kontrollér, at samlingerne er tætte, så der
ikke kan sive vand ud.
• Sørg for, at slangerne er tætte inden
ibrugtagning af apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og
en dobbelt kappe med et indvendigt elkabel. Der er kun tryk i indløbsslangen,
når vandet løber. Hvis der er en lækage i
tilløbsslangen, afbryder sikkerhedsventilen det løbende vand.
– Pas på, når du tilslutter tilløbsslangen:
– Undlad at lægge tilløbsslangen eller
sikkerhedsventilen i vand.
– Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis tilløbsslangen eller sikkerhedsventilen beskadiges.
– Tilløbsslangen med sikkerhedsventil
må kun udskiftes af servicecentret.
Advarsel Højspænding.
Tilslutning, el
• Maskinen skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
• Brug ikke multistik og forlængerledninger.
Der er risiko for brand.
• Udskift ikke elledningen. Kontakt servicecentret.
4 electrolux
• Undgå at mase eller forårsage skade på
stikket og ledningen bag apparatet.
• Sørg for, at der er adgang til netstikket
efter installationen.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
– Kassér apparatet på kommunens genbrugsstation.
Advarsel Opvaskemidler er farlige
og kan forårsage ætsning!
• Kontakt straks en læge, hvis der sker
et uheld med disse opvaskemidler.
• Kontakt straks en læge, hvis opvaskemidlet kommer ind i munden.
• Kommer vaskemidlerne i øjnene,
skylles straks grundigt med vand, og
læge kontaktes.
• Opbevar opvaskemidlerne på et sikkert sted og utilgængeligt for børn.
• Lad ikke vaskemaskinens låge stå
åben, når der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
• Fyld først beholderen til opvaskemiddel op, lige inden du starter et opvaskeprogram.
Servicecenter
• Reparation eller arbejde på apparatet må
kun udføres af en godkendt tekniker.
Kontakt servicecentret.
• Brug kun originale reservedele.
Kassering af apparatet
• Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse:
– Tag stikket ud af kontakten.
– Klip elledningen af, og kassér den.
– Fjern lugelåsen. Det forhindrer, at børn
eller dyr kan smække sig inde i apparatet. Der er fare for kvælning.
PRODUKTBESKRIVELSE
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Øverste kurv
Justering af vandets hårdhedsgrad
Saltbeholder
Beholder til opvaskemiddel
Beholder til afspændingsmiddel
6
7
8
9
Typeskilt
Filtre
Nederste spulearm
Mellemste spulearm
electrolux 5
BETJENINGSPANEL
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
3
7
4
6
5
Tænd-/sluk-knap
Programmærke
Kontrollamper
Visning
Start-knap
Delay-knap
Multitab-knap
Programknap
Kontrollamper
Kontrollampe for opvaske- og skyllefase. Lyser, når opvaske- eller skyllefasen er i
gang.
Lampe for tørretrin. Lyser, når tørretrinnet er i gang.
Afspændingsmiddel-lampe. Lyser, når beholderen til afspændingsmiddel skal fyldes. 1)
Salt-lampe. Lyser, når der skal påfyldes salt i beholderen. 1)
Når beholderen er fyldt, kan salt-lampen fortsætte med at lyse i nogle timer. Det
påvirker ikke apparatets funktion i øvrigt.
Multitab-lampe. Lyser, når du slår funktionen til.
1) Når beholderen til salt og/eller afspændingsmiddel er tom, lyser den tilhørende kontrollampe ikke, hvis et
opvaskeprogram er i gang.
Tænd-/sluk-knap
Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for apparatet.
Ti minutter efter afslutningen af vaskeprogrammet slukker Auto Off-funktionen automatisk for maskinen. Dette hjælper med at
reducere energiforbruget.
Display
Displayet viser:
• Den elektroniske indstilling af blødgøringsanlægget
• Aktivering/deaktivering af afspændingsmiddel (kun når Multitab-funktionen er
aktiveret)
• Tiden for opvaskeprogrammet
• Resttid, til opvaskeprogrammet er slut
• Afslutning af et opvaskeprogram (digitaldisplayet viser nul)
• Tid for udskudt start
• Alarmkoder
Start-knap
Tryk på denne knap for at starte:
• Opvaskeprogrammet
• Nedtællingen til Senere start.
6 electrolux
Delay-knap
Tryk gentagne gange på denne knap for at
udskyde starten af opvaskeprogrammet fra
1 til 24 timer.
Multitab-knap
Tryk på denne knap for at slå multitab-funktionen til eller fra (se 'Multitab-funktion').
Programknap
Vælg opvaskeprogram ved at dreje programknappen, så programmærket er ud for
et opvaskeprogram. Se under "Opvaskeprogrammer".
Når der tændes for apparatet, står programknappen ud for det sidst valgte
opvaskeprogram.
Indstillingsfunktion
Ved følgende operationer skal
apparatet stå på indstillingsfunktion:
• Når der vælges opvaskeprogram.
• Når der vælges udskudt start.
• Ved elektronisk indstilling af niveauet for
blødgøringsniveau.
• For at aktivere/deaktivere afspændingsmiddel (kun, når Multitab-funktionen er
aktiveret).
Tænd for apparatet. Apparatet står i
indstillingsfunktion, når:
• Tiden for det sidst valgte opvaskeprogram blinker i displayet.
• Kontrollamperne for opvaskeprogrammets trin tændes.
Tænd for apparatet. Apparatet står ikke
i indstillingsfunktion, når:
• Tiden for opvaskeprogrammet eller den
udskudte start blinker ikke i displayet.
• Kun én programlampe tændes.
– For at gå tilbage til indstillingsfunktion
er det nødvendigt at afbryde programmet eller afbryde den udskudte start.
Se under "Valg og start af opvaskeprogram".
BRUG AF APPARATET
1. Kontrollér, om det indstillede niveau for
blødgøringsanlægget passer til det lokale vands hårdhedsgrad. Hvis ikke, skal
blødgøringsanlægget indstilles.
2. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel
op.
4. Sæt bestik og tallerkener i opvaskemaskinen.
5. Vælg det opvaskeprogram, der passer
til opvaskens art og graden af snavs.
6. Fyld den rette mængde opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel.
7. Start opvaskeprogrammet.
Brug multitab-funktionen, hvis du bruger Multitabs ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1"
osv.) (Se "Multitab-funktion").
INDSTILLING AF BLØDGØRINGSANLÆG
Blødgøringsanlægget fjerner salte og mineraler fra ledningsvandet. Disse mineraler og
salte kan skade maskinen.
Justér blødgøringsanlægget, hvis det ikke
passer til det lokale vands hårdhed.
Kontakt det lokale vandværk angående det
lokale vands hårdhed.
Indstilling af vandets
hårdhed
Vandets hårdhedsgrad
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(TH°)
mmol/l
Clarke-grader
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
36 - 45
1)
7
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
electrolux 7
Indstilling af vandets
hårdhed
Vandets hårdhedsgrad
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(TH°)
mmol/l
Clarke-grader
manuelt
elektronisk
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
2
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Blødgøringsanlægget skal både indstilles manuelt og elektronisk.
Manuel indstilling
Sæt knappen til indstilling af hårdhedsgrad i
position 1 eller 2 (se tabel).
Elektronisk indstilling
1. Tænd for ovnen.
2. Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Drej programknappen med uret, indtil
der vises to vandrette statusbjælker i
displayet.
4. Tryk samtidigt på knappen Multitab og
knappen Delay , og hold dem nede, ind,
og
blintil kontrollamperne
ker.
5. Giv slip på Multitab-knappen og Delayknappen.
6. Tryk på Multitab-knappen.
• Kontrollamperne
og
slukkes.
• Kontrollampen
bliver ved med at
blinke.
• Displayet viser indstillingen af blødgø= niveau
ringsmidlet (eksempel:
5).
7. Tryk gentagne gange på Multitab-knappen for at ændre indstillingen.
8. Sluk apparatet for at bekræfte.
Hvis blødgøringsanlægget indstilles
elektronisk til niveau 1, forbliver saltlampen slukket.
BRUG AF FILTERSALT
Hvordan du fylder saltbeholderen:
1. Drej hætten mod uret for at åbne saltbeholderen.
2. Hæld 1 liter vand i saltbeholderen (kun
første gang, du påfylder salt).
3. Brug tragten til at fylde salt i beholderen.
4. Fjern salt rundt om saltbeholderens åbning.
5. Luk saltbeholderen ved at dreje hætten
med uret.
Det er normalt, at vandet i saltbeholderen løber over, når der påfyldes salt.
8 electrolux
BRUG AF VASKE- OG AFSPÆNDINGSMIDDEL
1
3
2
30
Brug lange opvaskeprogrammer, når
du bruger opvaskemidler i tabletform
(tabs). Disse kan ikke blive helt opløst
med korte opvaskeprogrammer og kan
forringe opvaskeresultaterne.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
4. Læg tabletten i beholderen til opvaskemiddel, hvis du bruger tabs 1 .
5. Luk beholderen til opvaskemiddel. Tryk
på låget, indtil det låses fast.
4
Brug af afspændingsmiddel
7
6
5
Brug af opvaskemiddel
Brug ikke mere end den korrekte
mængde opvaskemiddel af hensyn til
miljøet.
Følg anbefalingerne fra producenten af
opvaskemidlet på pakningen.
Sådan fyldes beholderen til opvaskemiddel:
1. Tryk på udløserknappen 2 for at åbne
låget 7 til beholderen til opvaskemiddel.
2. Fyld opvaskemiddel i beholderen 1 .
3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel i hulningen udvendig
på låget til opvaskemiddel.
Afspændingsmiddel gør det muligt at
tørre tallerkener og fade, uden at de får
pletter og striber.
Beholderen til afspændingsmiddel tilfører automatisk afspændingsmiddel under det sidste skylletrin.
Fremgangsmåde for påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel:
1. Tryk på udløserknappen 6 for at åbne
låget 5 til beholderen til afspændingsmiddel.
2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel
op 3 med afspændingsmiddel. Påfyld
kun til "Max"-mærket.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med
en sugende klud, så der ikke dannes
for meget skum under det næste program.
4. Luk beholderen til afspændingsmiddel.
Tryk på låget, indtil det låses fast.
electrolux 9
Indstil dosering af afspændingsmiddel
Fabriksindstilling: Position 3.
Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra position 1 (laveste dosering) til position 4 (højeste dosering).
Drej på vælgeren til afspændingsmiddel 4
for at øge eller reducere doseringen.
MULTITAB-FUNKTION
Multitab-funktionen er til kombinerede opvaskemidler i tabletform (tabs).
Disse tabletter indeholder vaskemiddel, afspændingsmiddel og opvaskesalt. Nogle
typer af tabletter kan indeholde andre midler.
Sørg for, at disse tabletter egner sig til
vandets hårdhed i lokalområdet (se vejledningen på pakken).
Multitab-funktionen stopper automatisk tilsætning af afspændingsmiddel og salt.
Multitab-funktionen deaktiverer kontrollamper for afspændingsmiddel og salt.
Programmets varighed kan blive forlænget,
hvis du bruger Multitab-funktionen.
Slå Multitab-funktionen fra eller til, før
opvaskeprogrammet starter. Du kan ikke slå Multitab-funktionen til eller fra,
mens programmet kører.
– Når Multitab-funktionen slås til, er den
aktiveret, indtil du slår den fra.
Deaktivering af Multitab-funktionen og
den separate brug af opvaskemiddel,
salt og afspændingsmiddel
1. Tryk på knappen Multitab. Kontrollampen for Multitab-funktionen slukkes.
Funktionen er deaktiveret.
2. Fyld saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel.
3. Indstil blødgøringsanlægget til højeste
niveau.
4. Kør et opvaskeprogram med tom maskine.
5. Juster blødgøringsanlægget til det lokale
vands hårdhedsgrad, når opvaskeprogrammet er slut.
6. Juster doseringen af afspændingsmiddel.
Aktivering af Multitab-funktionen
• Tryk på knappen Multitab. Kontrollampen
for Multitab-funktionen tændes. Funktionen er aktiveret.
PLACERING AF BESTIK OG SERVICE
Se brochurerne "Eksempler på RealLife
opvask".
Råd
• Anbring ikke andre ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad på
disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at vandet ikke samler sig i beholdere eller skåle.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke ligger sammen.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
• Læg små ting i bestikkurven.
• Bland skeer med andet bestik, så de ikke
sætter sig sammen.
• Sørg for, at vandet kan komme til alle
overflader, når du stiller tingene i kurvene.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for,
at tingene ikke kan flytte sig.
• Vanddråber kan samle sig på ting i plast
og på "slip-let"-pander og gryder.
10 electrolux
VALG OG START AF TØRREPROGRAM
Start af opvaskeprogrammet uden
udskudt start
1. Luk lågen til opvaskemaskinen.
2. Tænd for apparatet.
3. Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
4. Vælg et opvaskeprogram.
• Programmets varighed blinker i displayet.
• Kontrollamperne for det valgte opvaskeprogram tændes.
5. Tryk på knappen Start. Opvaskeprogrammet starter automatisk.
• Kontrollamperne for opvasketrin slukkes, men kontrollampen for det
igangværende trin forbliver tændt.
Start af opvaskeprogrammet med
udskudt start
1. Luk lågen til opvaskemaskinen.
2. Tænd for apparatet.
3. Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
4. Vælg et opvaskeprogram.
5. Tryk på knappen Delay en eller flere
gange, indtil displayet viser den ønskede
tid til udskudt start.
• Tiden for den udskudte start blinker i
displayet.
6. Tryk på knappen Start. Nedtællingen
starter automatisk.
• Tiden til den udskudte start blinker ikke længere i displayet.
• Kontrollamperne for det valgte opvaskeprogram slukkes.
Når nedtællingen er slut, starter opvaskeprogrammet automatisk.
• Kontrollampen for det igangværende programtrin tændes.
Hvis lågen åbnes, standser nedtællingen. Når lågen lukkes igen, fortsætter
nedtællingen det sted, hvor den blev
afbrudt.
Annullering af udskudt start
Nedtællingen er ikke i gang
1. Tryk på knappen Delay en eller flere
gange, indtil:
• Displayet viser tiden for opvaskeprogrammet.
• Kontrollamperne for programtrin tændes.
2. Tryk på knappen Start for at starte opvaskeprogrammet.
Nedtællingen er i gang
1. Tryk på knappen Delay en eller flere
gange, indtil:
• Displayet viser tiden for opvaskeprogrammet.
• Kontrollamperne for programtrin tændes.
• Opvaskeprogrammet starter automatisk.
Afslutning på opvaskeprogrammerne
• Åbn lågen.
– Opvaskeprogrammet stopper.
• Luk lågen til opvaskemaskinen.
– Programmet fortsætter det sted, hvor
det blev afbrudt.
Annullering af opvaskeprogrammet
Hvis opvaskeprogrammet ikke er startet,
kan du ændre programvalget.
Når opvaskeprogrammet er i gang, skal
programmet annulleres, før du kan ændre
valg af program.
• Tryk samtidigt på knappen Multitab og
knappen Delay, og hold dem nede, indtil:
– Tiden for opvaskeprogrammet blinker i
displayet.
– Kontrollamperne for opvaskeprogrammets trin tændes.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt opvaskeprogram.
Afslutning på opvaskeprogrammet
Når opvaskeprogrammet er slut, viser displayet et nul, og kontrollamperne for programtrin slukkes.
Sluk for apparatet og åbn lågen.
Lad lågen stå på klem i nogle minutter
for at opnå bedre tørring.
Fjern tingene fra kurvene
• Lad opvasken køle af, før du tager den
ud af maskinen. Tallerkener m.m. er skrøbelige, når de er meget varme.
• Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv.
• Der kan være vand på maskinens sider
og låge. Rustfrit stål køler hurtigere af end
tallerkener.
electrolux 11
TØRREPROGRAMMER
Program
1)
2)
3)
Type af snavs
Type af opvask
Beskrivelse af programmet
Alle
Service, bestik, gryder og pander
Forskyl
Opvask 45 °C eller 70 °C
Skylninger
Tørring
Meget snavset
Service, bestik, gryder og pander
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Tørring
Frisk snavset
Service og bestik
Opvask 60 °C
Skylning
Normalt snavset
Service og bestik
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Tørring
Brug dette program til hurtig skylning af
tallerkener. Det forhindrer, at madrester
sætter sig fast på tallerknerne, og at der
trænger ubehagelig lugt ud fra opvaskemaskinen.
Brug ikke opvaskemidler til dette program.
Skylning
1) Apparatet registrerer typen af snavs og antallet af genstande i kurvene. Temperaturen, mængden af vand,
energiforbruget og programtiden justeres automatisk.
2) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater i løbet af kort tid.
3) Dette er standard programmet som anvendes til test. Med dette program får du den mest effektive brug af vand
og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs. Se den medfølgende folder med testdata.
Forbrugsværdier
Program1)
Energi (kWh)
Vand (liter)
0.7 - 1.3
8 - 16
1.1 - 1.2
12 - 13
0.8
8
0.8 - 0.9
8-9
0.01
3
1) Displayet viser programmtiden.
Energiforbruget kan variere, alt efter
vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding og opvaskens størrelse.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Sådan fjernes og renses filtrene
Snavsede filtre forringer opvaskeresultatet.
Selvom vedligeholdelsen er meget begrænset med disse filtre, bør du jævnligt efterse
maskinen og om nødvendigt rense filtrene.
1. Drej filteret (A) mod uret og tag det ud af
filteret (B).
12 electrolux
5. Fjern filteret (B).
6. Rens filteret (B) grundigt med vand.
7. Anbring filteret (B) i den oprindelige position. Sørg for, at det samles korrekt i
de to skinner (C).
B
C
A
2. Filteret (A) består af to dele. Filteret adskilles ved at trække delene fra hinanden.
8. Sæt filteret (A) på plads i filteret (B). Drej
filteret (A) med uret, indtil det sætter sig
fast.
Sådan rengøres spulearmene:
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes, kan
det tiloversblevne snavs fjernes med en
spids genstand.
3. Rens delene grundigt med vand.
4. Sæt det todelte filter (A) sammen, og
pres. Sørg for, at delene samles korrekt.
Sådan renses de ydre overflader:
Rengør opvaskemaskinens udvendige sider
og betjeningspanelet med en blød, fugtig
klud.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler (f.eks. acetone).
HVIS NOGET GÅR GALT
Maskinen starter ikke, eller den stopper
midt i et program.
Forsøg først at finde en løsning på problemet (se tabel). Kontakt servicecentret, hvis
dette ikke hjælper.
Ved visse fejlfunktioner viser displayet
en alarmkode:
Fejl
Maskinen tager ikke vand ind.
•
•
•
- Maskinen tager ikke vand ind
- Maskinen tømmes ikke
- Overløbssikringen er tændt
Advarsel Sluk for maskinen, inden du
udfører eftersynet.
Mulig årsag
Mulig løsning
Vandtilslutningen er blokeret eller kalket til.
Rengør vandtilslutningen.
Vandtrykket er for lavt.
Kontakt det lokale vandværk.
Der er lukket for vandet.
Åbn for vandhanen.
Filteret i tilløbsslangen er stoppet.
Rens filteret.
electrolux 13
Fejl
Maskinen tømmes ikke for
vand.
Mulig årsag
Kontroller, at tilslutningen er i
orden.
Tilløbsslangen er beskadiget.
Sørg for, at tilløbsslangen er intakt.
Køkkenvaskens vandlås er tilstoppet.
Rens vandlåsen.
Afløbsslangen er ikke tilsluttet
korrekt.
Kontroller, at tilslutningen er i
orden.
Afløbsslangen er beskadiget.
Sørg for, at afløbsslangen er intakt.
Overløbssikringen er blevet udløst.
Opvaskeprogrammet starter ikke.
Mulig løsning
Tilløbsslangen er ikke tilsluttet
korrekt.
Luk for vandhanen, og kontakt
servicecentret.
Lågen er åben.
Luk lugen til apparatet.
Du trykkede ikke på Startknappen.
Tryk på Start-knappen.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket rigtigt i stikkontakten.
Sikringen i sikringsboksen er
gået.
Udskift sikringen.
Senere start er indstillet.
• Annullering af den senere
start
• Når nedtællingen er slut,
starter opvaskeprogrammet
automatisk.
Tænd for maskinen, når den er kontrolleret.
Programmet fortsætter det sted, hvor det
blev afbrudt.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis den
samme fejl opstår igen.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis displayet viser andre fejlkoder.
De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet.
Gem denne information:
– Model
(MOD.) ....................................................
....
– Produktnummer
(PNC) ........................................
– Serienummer
(S.N.) ........................................
Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Fejl
Opvasken er ikke ren.
Mulig årsag
Mulig løsning
Opvaskeprogrammet passer
ikke til opvaskens art og graden af snavs.
Sørg for, det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens
art og graden af snavs.
Du lagde ikke gestandene korrekt i kurvene, og vandet rørte
ikke ved alle overflader.
Læg gentandene korrekt i kurvene.
Spulearmene kunne ikke dreje
frit. Genstandene var lagt forkert i kurvene.
Kontroller, at en ukorrekt placering af genstandene ikke blokerer for spulearmene.
Filtrene er snavsede eller monteret forkert.
Sørg for, at filtrene er rene og
korrekt monteret.
14 electrolux
Fejl
Mulig årsag
Mulig løsning
Der er brugt for lidt eller intet
opvaskemiddel.
Sørg for, der er tilstrækkeligt
med opvaskemiddel.
Saltbeholderen er tom.
Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
Forkert hårdhedsgrad for blødgøringsanlægget.
Justér blødgøringsanlægget
med det korrekte niveau.
Dækslet på saltbeholderen er
ikke lukket korrekt.
Sørg for, at saltbeholderens
hætte er lukket korrekt.
Der er striber, hvide pletter eller
en blålig belægning på glas og
service.
Der er brugt for meget afspændingsmiddel.
Nedsæt mængden af afspændingsmiddel.
Der er spor efter indtørrede
vanddråber på glas og service.
Der er brugt for lidt afspændingsmiddel.
Øg mængden af afspændingsmiddel.
Det kan skyldes opvaskemidlet.
Brug en anden type opvaskemiddel.
Opvasken er våd.
Opvaskeprogrammet var uden
en tørrefase eller med en nedsat tørrefase.
Lad lågen stå på klem i nogle
minutter for at opnå bedre tørring.
Opvasken er våd og mat.
Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
Multitab-funktionen er tændt
(denne funktion slår automatisk
beholderen til afspændingsmiddel fra).
Aktiver beholderen til afspændingsmiddel.
Der er kalkaflejringer på servicet.
Aktivering af beholderen til
afspændingsmiddel
1. Tænd for apparatet.
2. Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Drej programknappen, indtil der vises
to vandrette statusbjælker i displayet.
4. Tryk samtidigt på knappen Multitab og
knappen Delay, og hold dem nede, ind,
og
blintil kontrollamperne
ker.
5. Slip knappen Multitab og knappen Delay.
6. Tryk på knappen Delay.
– Kontrollamperne
og
slukkes.
– Kontrollampen
bliver ved med at
blinke.
– Displayet viser indstillingen for beholderen til afspændingsmiddel.
Beholderen til afspændingsmiddel er slået
fra.
Beholderen til afspændingsmiddel er slået
til.
7. Tryk på knappen Delay for at ændre
indstillingen.
8. Sluk for apparatet for at bekræfte.
TEKNISKE DATA
Mål
Bredde
Højde
Dybde
Tilslutning, el
Spænding
Samlet effekt
Sikring
Frekvens
446 mm
818 - 878 mm
580 mm
220-240V
2100 W
10 A
50 Hz
electrolux 15
Vandtilførslens tryk
Min.
Maks.
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Vandtilførsel 1)
Koldt vand eller varmt vand
Kapacitet
Antal kuverter
Maks. 60 °C
9
1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4"-gevind.
Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, sol-
celler eller vindenergi), bruges tilslutning
til varmt vand for at spare på energien.
MILJØHENSYN
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
. AnGenbrug materialer med symbolet
bring indpakningen i passende beholdere
for at genbruge den.
INSTALLATION
450 mm
820-880 mm
Anbring apparatet tæt på en vandhane og
et afløb.
Monter apparatet under et køkken- eller arbejdsbord.
Kontroller, at indbygningsnichens mål svarer til de angivne mål på billedet.
450
mm
Beskyttelse mod damp
Sæt den selvklæbende aluminiumsfolie på
forreste del af bordpladen i hele maskinens
bredde.
Justér maskinens højde
1. Fjern den indstillelige sokkel.
2. • Drej de to forreste fødder mod uret
for at hæve maskinens forende.
• Drej den midterste skrue mod uret for
- efter behov - at hæve maskinens
bagende.
16 electrolux
Sådan justeres maskinens højde
Ved hjælp af en korrekt maskinhøjde kan lågen lukkes helt tæt.
Når lågen ikke er i vater, støder den på skabets sider. Løsn eller stram de justerbare
fødder for at justere maskinens højde.
Når maskinens højde er blevet justeret, skal
den justerbare sokkel på maskinen samles.
Fastgør maskinen under køkkenbordet
eller til tilstødende enheder
Advarsel Sørg for, at maskinen
installeres under og ved siden af sikre
strukturer for at forhindre beskadigelse
eller skader.
Brug beslagene til at fastgøre maskinen
under køkkenbordet eller til de tilstødende enheder.
1. Indsæt beslagene i slidserne oven på
apparatet.
Sørg for, at bunden af den justerbare sokkel flugter med gulvet.
Tilslutning til afløb
Slut afløbsslangen til:
• Køkkenvaskens vandlås, og fastgør den
under køkkenbordet. Det hindrer, at spildevand fra vasken løber baglæns og ind i
maskinen.
• Et rør med ventilationshul. Den indre diameter skal være mindst 40 mm.
max 400 cm
max 85 cm
2. Brug skruerne (ovenpå eller i siden) til at
montere apparatet i position. Sørg for at
stramme skruerne godt.
min 40 cm
Tag proppen i vasken op, mens maskinen
pumper, så vandet ikke bliver suget tilbage i
maskinen.
Afløbsslangens forlængerledning må højst
være 2 m. Den indre diameter må ikke være mindre end slangens diameter.
Hvis afløbsslangen sluttes til studsen på en
vandlås under vasken, skal plastmembranen (A) fjernes. Hvis ikke hele membranen
fjernes, vil der samle sig madrester, der til
sidst blokerer studsen til opvaskemaskinens afløbsslange.
electrolux 17
En sikkerhedsanordning forhindrer, at
der løber beskidt vand tilbage i maskinen. Hvis vandlåsen under vasken har
en kontraventil, kan den forhindre opvaskemaskinen i at blive ordentligt
tømt. Fjern kontraventilen.
18 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com
SISÄLLYS
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Laitteen käyttö
Vedenpehmentimen asettaminen
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
18
20
21
22
22
23
Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö
Multitab-toiminto
24
25
Ruokailuvälineiden ja astioiden
järjestäminen koneeseen
25
Pesuohjelman valitseminen ja
käynnistäminen
26
Pesuohjelmat
27
Hoito ja puhdistus
27
Käyttöhäiriöt
28
Tekniset tiedot
30
Ympäristönsuojelu
31
Asennus
31
Oikeus muutoksiin pidätetään
TURVALLISUUSOHJEET
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen asentamista ja käyttöä:
• Turvallisuutesi ja omaisuuden turvallisuuden vuoksi.
• Ympäristön suojelemiseksi.
• Laitteen virheettömän käytön takaamiseksi.
Säilytä nämä ohjeet aina laitteen mukana,
myös muuton yhteydessä tai laitteen vaihtaessa omistajaa.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka
aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Älä anna fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien
tai kokemattomien henkilöiden, mukaan
lukien lapset, käyttää laitetta, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
• Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi
laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Olemassa on tukehtumistai henkilövahinkovaara.
• Säilytä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa. Älä anna lasten koskea pesuaineisiin.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen
luota silloin, kun sen luukku on auki.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Olemassa on henkilövahinkovaara ja laitteen vaurioitumisvaara.
• Noudata konetiskiaineen pakkaukseen
merkittyjä turvallisuusohjeita välttääksesi
aiheuttamasta vahinkoa silmille tai suun
tai nielun limakalvoille.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä. Koneen sisällä voi olla konetiskiaineen jäämiä.
• Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa. Täten vältetään mahdolliset henkilövahingot eikä luukkuun voida kaatua.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
Käyttö
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta muihin
tarkoituksiin henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.
• Pese astianpesukoneessa vain konepesuun soveltuvia tarvikkeita.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä. Olemassa on räjähdys- tai tulipalovaara.
• Aseta veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin.
Voit asettaa ne myös yläkoriin tai veitsikoriin vaakasuoraan asentoon. (Kaikissa
malleissa ei ole veitsikoria).
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen
soveltuvia tuotteita (konetiskiaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste).
electrolux 19
• Suola, jota ei ole tarkoitettu astianpesukoneelle, vahingoittaa vedenpehmennintä.
• Täytä suolasäiliö juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä. Laitteeseen jäänyt
suola voi aiheuttaa korroosiota tai muodostaa reiän laitteen pohjaan.
• Älä aseta huuhtelukirkastesäiliöön mitään
muuta ainetta kuin huuhtelukirkastetta
(astianpesukoneen puhdistusainetta, nestemäistä pesuainetta). Ne voivat vahingoittaa laitetta.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä,
että suihkuvarret pyörivät esteettä.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan pesuohjelman ollessa
käynnissä. Olemassa on palovammavaara.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin
pesuohjelma on päättynyt.
Hoito ja puhdistus
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat laitteen
puhdistuksen.
• Älä käytä tulenarkoja tai syövyttäviä tuotteita.
• Älä käytä astianpesukonetta ilman sihtejä.
Tarkista, että sihdit on asetettu oikein paikalleen. Jos sihdit on asennettu väärin
paikoilleen, pesutulos voi olla huono ja
laite voi vaurioitua.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun ja laitteen vaurioitumisen.
Asennus
• Tarkista, ettei laitteessa ole vaurioita. Älä
asenna tai kytke vaurioitunutta laitetta
sähköverkkoon, ota yhteys jälleenmyyjään.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen
kuin asennat laitteen tai käytät sitä.
• Ainoastaan pätevä alan ammattilainen
saa suorittaa laitteen sähköliitännän, putkiliitännät ja asennuksen. Täten vältetään
laitteen rakennevauriot ja henkilövahingot.
• Tarkista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta asennuksen aikana.
• Älä poraa reikiä laitteen sivupaneeliin. Poraaminen voi vaurioittaa hydrauliikka- ja
sähköosia.
• Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
Varotoimet jäätymisen estämiseksi
• Laitetta ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila on alle 0 °C.
• Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.
Vesiliitäntä
• Kytke laite vesijohtoverkkoon uusia letkuja käyttäen. Älä käytä vanhoja letkuja.
• Älä liitä laitetta uuteen putkistoon tai putkistoon, jota ei ole käytetty pitkään aikaan. Anna veden juosta muutaman minuutin ajan ennen kuin liität vedenottoletkun.
• Varmista, että vesiletkut eivät joudu puristuksiin tai vaurioidu kun asennat laitetta.
• Varmista, että vesiliitännät ovat tiiviit, jotta
niistä ei vuoda vettä asennuksen jälkeen.
• Varmista, että letkut eivät vuoda kun käytät laitetta ensimmäisen kerran.
• Vedenottoletkussa on varoventtiili ja kaksinkertainen vaippa, jonka sisällä on virtajohto. Vedenottoletku on paineenalainen
vain veden virratessa. Jos vedenottoletku
alkaa vuotaa, varoventtiili katkaisee veden
virtauksen.
– Ole varovainen liittäessäsi vedenottoletkua:
– Älä laita vedenottoletkua tai varoventtiiliä veteen.
– Jos vedenottoletku tai varoventtiili
vaurioituu, irrota pistoke heti pistorasiasta.
– Varoventtiilillä varustetun vedenottoletkun saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Varoitus! Vaarallinen jännite.
Sähköliitäntä
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
20 electrolux
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Olemassa on tulipalovaara.
• Älä vaihda tai muuta virtajohtoa. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
• Varmista, ettei virtajohto ja kaapeli jää puristuksiin tai vaurioidu laitteen takana.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
– Irrota luukun lukitusjärjestelmä. Täten
lapset tai kotieläimet eivät voi jäädä laitteen sisälle kiinni. Muutoin olemassa on
tukehtumisvaara.
– Hävitä laite viemällä se paikalliseen jätteenkeräyspisteeseen.
Varoitus! Konetiskiaineet ovat
vaarallisia ja ne voivat aiheuttaa
korroosiota!
• Jos konetiskiaineet pääsevät aiheuttamaan vahinkoa, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
• Jos konetiskiainetta pääsee suuhun,
ota välittömästi yhteys lääkäriin.
• Jos konetiskiaineita pääsee silmiin,
ota välittömästi yhteys lääkäriin ja
huuhtele silmät vedellä.
• Pidä konetiskiaineet turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
• Älä pidä laitteen luukkua auki silloin,
kun pesuainelokerossa on konetiskiainetta.
• Täytä pesuainelokero juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä.
Huoltoliike
• Vain pätevä henkilö voi korjata tai huoltaa
laitetta. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Laitteen hävittäminen
• Välttääksesi henkilö- ja omaisuusvahingot:
– Irrota pistoke pistorasiasta.
– Leikkaa johto irti ja hävitä se.
LAITTEEN KUVAUS
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Yläkori
Vedenkovuuden säädin
Suolasäiliö
Pesuainelokero
Huuhtelukirkastelokero
6
7
8
9
Arvokilpi
Sihdit
Alempi suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
electrolux 21
KÄYTTÖPANEELI
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
3
7
4
6
5
Virtakytkin
Ohjelmanvalitsimen osoitin
Merkkivalot
Näyttö
Start -painike
Delay -painike
Multitab -painike
Ohjelmanvalitsin
Merkkivalot
Pesu- ja huuhteluvaiheen merkkivalo Palaa pesu- tai huuhteluvaiheen aikana.
Kuivausvaiheen merkkivalo. Syttyy, kun kuivausvaihe on käynnissä.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Syttyy, kun huuhtelukirkastetta on lisättävä huuhtelukirkastelokeroon. 1)
Suolan merkkivalo. Merkkivalo syttyy, kun suolaa on lisättävä suolasäiliöön. 1)
Merkkivalo voi palaa edelleen muutaman tunnin ajan sen jälkeen, kun suolaa on
täytetty säiliöön. Tämä ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.
Multitab-toiminnon merkkivalo. Syttyy, kun otat toiminnon käyttöön.
1) Kun suolasäiliö ja/tai huuhtelukirkastelokero on tyhjä, vastaava merkkivalo ei syty ohjelman ollessa käynnissä.
Virtakytkin
Paina virtakytkintä laitteen kytkemiseksi toimintaan ja pois toiminnasta.
Kun ohjelman päättymisestä on kulunut
kymmenen minuuttia, Auto Off-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta. Tämä vähentää energiankulutusta.
Näyttö
Näytössä näkyy:
• Vedenpehmentimen tason elektroninen
säätö.
• Huuhtelukirkastelokeron käyttöönotto/
käytöstäpoisto (vain Multitab-toiminnon
ollessa käytössä).
• Pesuohjelman aika.
• Pesuohjelman jäljellä oleva aika.
• Pesuohjelman loppu (digitaalinäytössä
näkyy nolla).
• Ajastetun käynnistymisen aika.
• Hälytyskoodit.
Start-painike
Painamalla tätä painiketta käynnistät:
• pesuohjelman
• ajastetun käynnistymisen ajan laskennan.
22 electrolux
Delay-painike
Paina tätä painiketta toistuvasti ohjelmoidaksesi pesuohjelman käynnistymisen 1-24
tunnin päähän.
Multitab-painike
Kytke tällä painikkeella Multitab-toiminto toimintaan/pois toiminnasta (katso "Multitabtoiminto").
Ohjelmanvalitsin
Aseta pesuohjelma kohdistamalla ohjelmanvalitsimen osoitin ohjelman kohdalle. Katso
kohta "Pesuohjelmat".
Kun kytket laitteen toimintaan, ohjelmanvalitsin on viimeksi asetetun ohjelman kohdalla.
Asetustila
Laitteen on oltava asetustilassa
seuraavien toimenpiteiden aikana:
• pesuohjelman asettaminen
• ajastetun käynnistyksen asettaminen
• vedenpehmentimen tason elektroninen
säätö
• huuhtelukirkastekotelon käyttöönotto/
käytöstäpoisto silloin, kun Multitab-toiminto on päällä.
Kytke laite toimintaan. Laite on
asetustilassa, kun:
• Viimeksi asetetun pesuohjelman aika vilkkuu näytössä.
• Pesuohjelman vaiheen merkkivalot syttyvät.
Kytke laite toimintaan. Laite ei ole
asetustilassa, kun:
• Pesuohjelman aika tai ajastin eivät vilku
näytössä.
• Vain yhden vaiheen merkkivalo syttyy.
– Siirry takaisin asetustilaan peruuttamalla ohjelma tai ajastin. Katso kohta "Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen".
LAITTEEN KÄYTTÖ
1. Varmista, että vedenpehmentimen taso
vastaa alueesi veden kovuutta. Säädä
vedenpehmentimen tasoa tarvittaessa.
2. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla.
3. Täytä huuhtelukirkastekotelo huuhtelukirkasteella.
4. Aseta astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneeseen.
5. Aseta astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva pesuohjelma.
6. Annostele pesuainelokeroon oikea määrä konetiskiainetta.
7. Käynnistä pesuohjelma.
Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1", jne.), käytä
Multitab-toimintoa (katso kohta "Multitab-toiminto").
VEDENPEHMENTIMEN ASETTAMINEN
Vedenpehmennin poistaa vedestä mineraaleja ja suoloja. Kyseiset mineraalit ja suolat
voivat vaurioittaa laitetta.
Säädä vedenpehmentimen tasoa, jos se ei
sovi alueesi veden kovuuteen.
Kysy paikallisen veden kovuus paikalliselta
vesilaitokselta.
Vedenkovuuden
asetus
Vedenkovuus
Saksalainen järjestelmä (dH°)
Ranskalainen
järjestelmä
(°TH).
mmol/l
Clarken järjestelmä.
manuaalinen
elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
46 - 52
1)
8
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
electrolux 23
Vedenkovuuden
asetus
Vedenkovuus
Saksalainen järjestelmä (dH°)
Ranskalainen
järjestelmä
(°TH).
mmol/l
Clarken järjestelmä.
manuaalinen
elektroninen
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Vedenpehmennintä on säädettävä sekä
manuaalisesti että elektronisesti.
Manuaalinen asetus
Käännä vedenkovuuden säädin asentoon 1
tai 2 (katso taulukko).
Elektroninen säätö
1. Kytke laite toimintaan.
2. Varmista, että laite on asetustilassa.
3. Käännä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään, kunnes näyttöön tulee näkyviin
kaksi vaakasuoraa tilapalkkia.
4. Paina ja pidä alhaalla Multitab-painiketta
ja Delay -painiketta samanaikaisesti,
,
ja
vilkkunnes merkkivalot
kuvat.
5. Vapauta painikkeet Multitab ja Delay.
6. Paina Multitab-painiketta.
• Merkkivalot
ja
sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Näytössä näkyy vedenpehmentimen
= taso 5).
asetus (esim.
7. Muuta asetus painamalla toistuvasti
Multitab-painiketta.
8. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi asetukset.
Jos vedenpehmentimen taso on asetettu elektronisesti tasoon 1, suolan
merkkivalo ei syty.
ASTIANPESUKONEEN ERIKOISSUOLAN KÄYTTÖ
Suolasäiliön täyttäminen:
1. Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä
vastapäivään.
2. Kaada suolasäiliöön litra vettä (vettä lisätään vain suolan ensimmäisen täytön
yhteydessä).
3. Täytä suolasäiliö suolalla suppilon avulla.
4. Poista suolasäiliön suun ympärille roiskunut suola.
5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä
myötäpäivään.
On normaalia, että suolasäiliöstä vuotaa vettä suolan lisäyksen yhteydessä.
24 electrolux
PESUAINEEN JA HUUHTELUKIRKASTEEN KÄYTTÖ
1
3
2
30
Valitse pitkä pesuohjelma, kun käytät
pesuainetabletteja. Ne eivät liukene kokonaan lyhyen pesuohjelman aikana ja
ne voivat täten heikentää pesutuloksien
laatua.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5. Sulje pesuainelokero. Sulje kansi niin,
että se naksahtaa kiinni.
4
Huuhtelukirkasteen käyttö
Huuhtelukirkasteen ansiosta kuivissa
astioissa ei ole raitoja ja läiskiä.
Huuhtelukirkastetta annostellaan automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana.
7
6
5
Konetiskiaineen käyttö
Voit suojella ympäristöä käyttämällä
vain tarvitsemasi määrän pesuainetta.
Noudata pesuainepakkauksessa annettuja valmistajan ohjeita.
Pesuainelokeron täyttäminen:
1. Painamalla vapautuspainiketta 2 voit
avata huuhtelukirkastelokeron luukun
7 .
2. Laita pesuainetta lokeroon 1 .
3. Jos käytät esihuuhtelun sisältävää pesuohjelmaa, laita laitteen luukun sisäpuolelle pieni määrä pesuainetta.
4. Jos käytät pesuainetabletteja, laita pesutabletti pesuainelokeroon 1 .
Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen:
1. Painamalla vapautuspainiketta 6 voit
avata huuhtelukirkastelokeron luukun
5 .
2. Täytä huuhtelukirkastelokero 3 huuhtelukirkasteella. Max-merkki ilmaisee
maksimitason.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen
vaahdonmuodostuksen pesuohjelman
aikana.
4. Sulje huuhtelukirkastelokero. Sulje kansi
niin, että se naksahtaa kiinni.
Säädä huuhtelukirkasteen annostelu
Tehdasasetus: asento 3.
Voit säätää huuhtelukirkasteen annostelun
asennon 1 (pienin) ja asennon 4 (suurin) välille.
electrolux 25
Kääntämällä huuhtelukirkasteen valitsinta
4 voit suurentaa tai pienentää annostelua.
MULTITAB-TOIMINTO
Multitab-toiminto on tarkoitettu yhdistelmäpesutableteille.
Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja pehmennyssuolan. Jotkin pesutabletit voivat sisältää
muitakin aineita.
Varmista, että tabletit sopivat alueesi veden
kovuuteen (katso ohjeet tuotepakkauksesta).
Multitab-toiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan annostelun.
Multitab-toiminto poistaa käytöstä suolan ja
huuhtelukirkasteen merkkivalot.
Ohjelman kesto voi olla pitempi Multitab-toiminnon yhteydessä.
Ota Multitab-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä ennen pesuohjelman
käynnistämistä. Multitab-toimintoa ei
voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
pesuohjelman ollessa käynnissä.
– Kun aktivoit Multitab-toiminnon, se on
käytössä, kunnes poistat sen käytöstä.
Multitab-toiminnon käytöstä
poistaminen ja konetiskiaineen, suolan
ja huuhtelukirkasteen käyttäminen
erikseen
1. Paina Multitab-painiketta kunnes Multitab-toiminnon merkkivalo sammuu. Toiminto on kytketty pois toiminnasta.
2. Täytä suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero.
3. Aseta veden kovuus korkeimpaan asetukseen.
4. Käynnistä pesuohjelma ilman astioita.
5. Kun pesuohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi veden
kovuuden mukaan.
6. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
Multitab-toiminnon ottaminen käyttöön
• Paina Multitab-toiminnon painiketta, Multitab-toiminnon merkkivalo syttyy. Toiminto on kytketty toimintaan.
RUOKAILUVÄLINEIDEN JA ASTIOIDEN JÄRJESTÄMINEN
KONEESEEN
Katso Esimerkkejä RealLife täyttömääristä -tiedote.
Neuvoja ja vinkkejä
• Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä,
jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).
• Poista ruokajäämät astioista.
• Pehmennä astioihin palaneet ruokajäämät.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, ettei vesi keräänny astioihin tai
kulhoihin.
• Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja astiat
tartu kiinni toisiinsa.
• Varmista, etteivät lasit kosketa toisiaan.
• Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Aseta lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu toisiinsa.
• Kun asetat välineitä koreihin, varmista, että vesi voi koskettaa niiden kaikkia pintoja.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista, että
astiat eivät pääse liikkumaan.
• Vesipisaroita voi jäädä muoviastioihin ja
pannuihin, joissa on tarttumaton pinta.
26 electrolux
PESUOHJELMAN VALITSEMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN
Pesuohjelman käynnistäminen ilman
ajastusta
1. Sulje luukku.
2. Kytke laite toimintaan.
3. Varmista, että laite on asetustilassa.
4. Valitse pesuohjelma.
• Ohjelman kesto vilkkuu näytössä.
• Asetetun pesuohjelman vaiheen
merkkivalot syttyvät.
5. Kun painat Start-painiketta, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.
• Vaiheen merkkivalot sammuvat, mutta
käynnissä olevan vaiheen merkkivalo
jää palamaan.
Pesuohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Sulje luukku.
2. Kytke laite toimintaan.
3. Varmista, että laite on asetustilassa.
4. Valitse pesuohjelma.
5. Paina Delay-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy ajastetun käynnistyksen viiveaika.
• Ajastuksen aika vilkkuu näytössä.
6. Kun painat Start-painiketta, viiveajan
laskenta alkaa automaattisesti.
• Ajastimen aika ei enää vilku näytössä.
• Asetetun pesuohjelman vaiheen
merkkivalot sammuvat.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.
• Käynnissä olevan vaiheen merkkivalo palaa.
Luukun avaaminen keskeyttää ajanlaskennan. Kun suljet luukun uudelleen,
ajastin käynnistyy uudelleen keskeytyskohdasta.
Ajastuksen peruuttaminen
Ajastin on käynnissä
1. Paina Delay-painiketta toistuvasti, kunnes:
• näytössä näkyy pesuohjelman kesto
• vaiheen merkkivalo syttyy.
2. Käynnistä pesuohjelma painamalla
Start-painiketta.
Ajastin ei ole toiminnassa
1. Paina Delay-painiketta toistuvasti, kunnes:
• Näytössä näkyy pesuohjelman kesto.
• Vaiheen merkkivalo syttyy.
• Pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.
Pesuohjelman keskeyttäminen
• Avaa laitteen luukku.
– Pesuohjelma pysähtyy.
• Sulje laitteen luukku.
– Pesuohjelma jatkuu kohdasta, jossa se
keskeytyi.
Pesuohjelman peruuttaminen
Jos pesuohjelma ei ole vielä käynnistynyt,
valintaa voidaan muuttaa.
Jos valintaa halutaan muuttaa pesuohjelman ollessa käynnissä, ohjelma on peruutettava.
• Paina ja pidä painettuna samanaikaisesti
Multitab-painiketta ja Delay-painiketta,
kunnes:
– Pesuohjelman aika vilkkuu näytössä.
– Pesuohjelman vaiheen merkkivalot syttyvät.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden pesuohjelman käynnistämistä.
Pesuohjelman päättyminen
Kun pesuohjelma on päättynyt, näytössä
näkyy nolla ja vaiheen merkkivalot sammuvat.
Kytke laite pois toiminnasta ja avaa luukku.
Pidä laitteen luukkua auki joitakin minuutteja saavuttaaksesi paremmat kuivaustulokset.
Astioiden poistaminen koreista
• Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti.
• Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen yläkori.
• Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla vettä. Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin kuin astiat.
electrolux 27
PESUOHJELMAT
Ohjelma
1)
2)
3)
Pestävät astiat
Ohjelman kuvaus
Kaikki
Likaisuusaste
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja
pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 45 °C tai 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Erittäin likaiset
astiat
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja
pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Tuore lika
Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet
Varsinainen pesu 60 °C
Huuhtelu
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Käytä tätä ohjelmaa astioiden nopeaan
huuhteluun. Tämä estää ruokajäämien
kiinnittymisen astioihin ja epämiellyttävien
hajujen muodostumisen koneeseen.
Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
Huuhtelu
1) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpötilan ja veden
määrän, energiankulutuksen ja ohjelman ajan.
2) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät pesutulokset lyhyessä ajassa.
3) Tämä on testilaitoksien standardi ohjelma. Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet
tehokkaimmailla veden- ja energiankulutuksella. Katso testitiedot toimitetusta esitteestä.
Kulutusarvot
Ohjelma1)
Energiankulutus (kWh)
Vedenkulutus (litroina)
0.7 - 1.3
8 - 16
1.1 - 1.2
12 - 13
0.8
8
0.8 - 0.9
8-9
0.01
3
1) Ohjelman kesto näkyy näytössä.
Kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan sekä energiansyötön
ja astioiden määrän mukaisesti.
HOITO JA PUHDISTUS
Sihtien poistaminen ja puhdistus
Likaiset sihdit huonontavat pesutulosta.
Vaikka kyseiset sihdit vaativat vain pientä
huoltoa, ne kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa säännöllisesti.
1. Poista sihti (A) kääntämällä sitä vastapäivään ja poistamalla se sihdistä (B).
28 electrolux
5. Poista sihti (B).
6. Puhdista sihti (B) huolellisesti vedellä.
7. Aseta sihti (B) alkuperäiseen asentoonsa. Varmista, että se kiinnittyy oikein
kahteen ohjaimeen (C).
B
C
A
2. Sihti (A) koostuu kahdesta osasta. Pura
sihti vetämällä sen osat toisistaan irti.
8. Aseta sihti (A) paikoilleen sihtiin (B).
Käännä sihtiä (A) myötäpäivään, kunnes
se lukittuu paikoilleen.
Suihkuvarsien puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet,
poista lika ohutpäisellä esineellä.
3. Puhdista sihdit huolellisesti vedellä.
4. Aseta sihdin (A) kaksi osaa yhteen ja
paina. Varmista, että ne kiinnittyvät kunnolla yhteen.
Ulkopintojen puhdistaminen
Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (esim. asetoni).
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön aikana.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu.
Joidenkin toimintahäiriöiden kohdalla
näytössä näkyy hälytyskoodi:
Ongelma
Astianpesukoneeseen ei tule
vettä.
•
•
•
- Astianpesukoneeseen ei tule vettä.
- Koneeseen jää vettä.
- Vesivahinkosuojaus on käytössä.
Varoitus! Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten suorittamista.
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Vesihana on tukossa tai kalkkeutunut.
Puhdista vesihana.
Vedenpaine on liian matala.
Ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Vesihana on kiinni.
Avaa vesihana.
electrolux 29
Ongelma
Koneeseen jää vettä.
Mahdollinen syy
Puhdista sihti.
Vedenottoletku on liitetty virheellisesti.
Varmista, että liitäntä on virheetön.
Vedenottoletku on vaurioitunut.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vaurioita.
Altaan poistoviemäri on tukossa.
Puhdista altaan poistoviemäri.
Tyhjennysletku on liitetty virheellisesti.
Varmista, että liitäntä on virheetön.
Tyhjennysletku on vaurioitunut.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Vesivahinkosuojaus on käytössä.
Pesuohjelma ei käynnisty.
Mahdollinen ratkaisu
Vedenottoletkun sihti on tukossa.
Sulje vesihana ja ota yhteyttä
huoltopalveluun.
Laitteen luukku on auki.
Sulje luukku.
Et ole painanut Start-kosketuspainiketta tai -painiketta.
Paina Start-kosketuspainiketta
tai -painiketta.
Pistoketta ei ole kiinnitetty pistorasiaan.
Kytke pistoke pistorasiaan.
Sulaketaulun sulake on palanut.
Vaihda sulake.
Ajastin on asetettu.
• Peruuta ajastus.
• Kun asetettu aika on kulunut
loppuun, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen.
Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltopalveluun.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja,
ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Huoltoliikkeen tarvitsemat tiedot löytyvät arvokilvestä.
Kirjoita tiedot ylös:
– Malli
(MOD.) ....................................................
....
– Tuotenumero
(PNC) ........................................
– Sarjanumero
(S.N.) ..............................................
Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttäviä
Ongelma
Astiat eivät ole puhtaita.
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei sovi astioiden
tyypille ja likaisuusasteelle.
Varmista, että pesuohjelma sopii astioiden tyypille ja likaisuusasteelle.
Astioita ei ole asetettu oikein
koreihin, vesi ei koskettanut
kaikkia pintoja.
Aseta astiat oikein koreihin.
Suihkuvarret eivät voineet pyöriä vapaasti. Koreihin virheellisesti asetetut astiat.
Varmista, etteivät astiat estä
suihkuvarsien pyörintää.
Sihdit ovat likaiset tai ne on
koottu ja asennettu väärin.
Varmista, että sihdit ovat puhtaita ja oikein paikallaan.
Konetiskiainetta on käytetty
liian vähän tai ei lainkaan.
Varmista, että konetiskiainetta
on riittävästi.
30 electrolux
Ongelma
Astioissa on kalkkijäämiä.
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Suolasäiliö on tyhjä.
Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla.
Virheellinen vedenpehmentimen
asetus.
Säädä vedenpehmentimen taso
oikeaksi.
Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla kiinni.
Varmista, että suolasäiliön korkki on kunnolla kiinni.
Laseissa ja muissa astioissa on
raitoja, valkoisia läiskiä tai sinertävä pinta.
Huuhtelukirkastetta on asetettu
liikaa.
Pienennä huuhtelukirkasteen
annostelua.
Laseissa ja muissa astioissa on
kuivuneita vesipisaroita.
Huuhtelukirkastetta on asetettu
liian vähän.
Lisää huuhtelukirkasteen annostelua.
Syynä voi olla käytetty pesuaine.
Käytä erimerkkistä konetiskiainetta.
Astiat ovat märkiä.
Pesuohjelmassa ei ollut kuivausta tai sen kuivausvaihe oli
lyhyt.
Pidä luukkua auki joitakin minuutteja saavuttaaksesi parhaan kuivaustuloksen.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä.
Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
Täytä huuhtelukirkastelokero
huuhtelukirkasteella.
Multitab-toiminto on päällä (tämä toiminto poistaa automaattisesti huuhtelukirkastelokeron
käytöstä).
Ota huuhtelukirkastelokero
käyttöön.
Huuhtelukirkastelokeron ottaminen
käyttöön
1. Kytke laite toimintaan.
2. Varmista, että laite on asetustilassa.
3. Käännä ohjelmanvalitsinta, kunnes
näyttöön tulee näkyviin kaksi vaakasuoraa tilapalkkia.
4. Paina samanaikaisesti painiketta Multi,
tab ja Delay, kunnes merkkivalot
ja
vilkkuvat.
5. Vapauta painike Multitab ja painike Delay.
6. Paina painiketta Delay.
– Merkkivalot
ja
sammuvat.
– Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
– Näytössä näkyy huuhtelukirkastelokeron asetus.
Huuhtelukirkastelokero on pois käytöstä.
Huuhtelukirkastelokero on käytössä.
7. Voit muuttaa asetusta painamalla Delay.
8. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi asetukset.
TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
Vedenpaine
min.
maks.
Vesiliitäntä 1)
Kylmä tai kuuma vesi
446 mm
818 - 878 mm
580 mm
220-240 V
2100 W
10 A
50 Hz
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
maks. 60 °C
electrolux 31
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku)
9
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierre.
Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen,
ympäristöystävällisemmän energian
avulla (esim. aurinko- tai valokennopa-
neelit ja tuulivoima), käytä kuumaa vettä
energiankulutuksen vähentämiseksi.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se
on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
.
Kierrätä materiaalit, joissa on merkintä
Kierrätä pakkaus viemällä se asianmukaisiin
säiliöihin.
ASENNUS
450 mm
820-880 mm
Sijoita laite vesihanan ja viemäriliitännän viereen.
Asenna laite kalustekaappiin tai työtason alle.
Tarkista, että syvennyksen mitat vastaavat
kuvan mittoja.
450
mm
Höyrysuoja
Kiinnitä höyrysuojaalumiiniteippiä työtason
etuosaan koko leveydelle.
Laitteen korkeuden säätäminen
1. Poista säädettävä jalusta.
2. • Nosta laitteen etuosaa kääntämällä
kahta etujalkaa myötäpäivään.
• Nosta laitteen takaosaa kääntämällä
keskellä olevaa ruuvia vastapäivään.
32 electrolux
Jos laitetta ei ole tasapainotettu oikein,
luukku koskettaa viereisen kaapin kylkiä.
Voit säätää laitteen tasapainotusta löysäämällä tai kiristämällä säätöjalkoja.
Kokoa laitteen tasapainotuksen säädön jälkeen laitteen säädettävä jalusta.
Laitteen kiinnittäminen työtason alle tai
viereisiin kalusteisiin
Varoitus! Varmista vammojen tai
vaurioiden ehkäisemiseksi, että laitteen
alapuolella ja sen vieressä olevat
rakenteet ovat turvallisia.
Kiinnitä laite työtason alle tai viereisiin
kalusteisiin kannakkeiden avulla.
1. Kiinnitä kannattimet laitteen yläosassa
oleviin aukkoihin.
Varmista, että säädettävän jalustan pohja
on kohdistettu lattian kanssa.
Viemäriliitäntä
Liitä tyhjennysletku:
• Poistoviemäriin ja kiinnitä se työtason alle.
Tällä tavoin likavesi ei pääse virtaamaan
altaasta takaisin koneeseen.
• Tuuletusaukolla varustettu pystyputki. Sisäläpimitan on oltava vähintään 40 mm.
max 400 cm
max 85 cm
2. Asenna laite paikoilleen ruuveilla (kiinnitä
yläosaan tai sivulle). Varmista, että ruuvit
ovat tiukassa.
Laitteen tasapainottaminen
Kun laite on oikein tasapainossa, luukku
sulkeutuu kunnolla ja tiiviisti.
min 40 cm
Altaan tulppa ei saa olla kiinnitetty, kun kone tyhjentää vettä, sillä tässä tapauksessa
vesi voi virrata takaisin koneeseen.
Tyhjennysputken jatke ei saa olla yli 2 m pitkä. Sisähalkaisijan on oltava vähintään letkun halkaisijan kokoinen.
Jos liität tyhjennysletkun pesualtaan alla
olevaan viemäriputkeen, poista muovikalvo
(A). Jos kalvoa ei poisteta, viemäriputkeen
kerääntyvät ruoanjätteet voivat tukkia putken.
electrolux 33
Turvavaruste estää likaisen veden pääsyn takaisin laitteeseen. Jos altaan
poistoviemärissä on takaiskuventtiili, se
voi estää asianmukaisen veden tyhjennyksen. Poista takaiskuventtiili.
34 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Bruk av produktet
Stille inn vannhardhet
Bruke oppvaskmaskinsalt
Bruk av oppvaskmiddel og skyllemiddel
Multitab-funksjon
34
36
37
38
38
39
40
41
Sette inn servise og bestikk
Velge og starte et oppvaskprogram
Oppvaskprogram
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Miljøvern
Montering
41
41
42
43
44
46
47
47
Med forbehold om endringer
SIKKERHETSINFORMASJON
Les denne håndboken nøye før installasjon
og bruk:
• For å hindre skade på deg selv og din eiendom.
• For å ta vare på miljøet.
• For å kunne bruke produktet riktig.
Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at
den følger med maskinen hvis du flytter den
eller gir den bort.
Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig
montering eller bruk forårsaker skade.
• Følg sikkerhetsanvisningene fra produsenten av oppvaskmiddelet for å hindre
brannskader i øyne, munn og svelg.
• Ikke drikk vannet fra oppvaskmaskinen.
Det kan være rester av oppvaskmiddel i
oppvaskmaskinen.
• Ikke la døren til oppvaskmaskinen stå
åpen uten tilsyn. Dette vil hindre skader
som kan oppstå hvis noen faller på den
åpne døren.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren
Sikkerhet for barn og sårbare personer
• Ikke la personer, inkludert barn, med reduserte fysiske sanser, reduserte mentale
evner eller mangel på erfaring og kunnskap bruke produktet. De trenger tilsyn
eller må få instruksjon i bruken av produktet av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
• Hold tilsyn med barn, slik at de ikke leker
med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for
barn. Det er fare for kvelning eller skade.
• Oppbevar alle vaskemidler på et trygt
sted. Ikke la barn komme i berøring med
oppvaskmidlene.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet
når døren er åpen.
Bruk
• Oppvaskmaskinen er kun beregnet for
bruk i vanlige husholdninger. For å hindre
personskader og skade på eiendom, må
ikke oppvaskmaskinen brukes til andre
formål.
• Bruk oppvaskmaskinen kun til å vaske
husholdningsredskaper som tåler oppvaskmaskin.
• Ikke sett brennbare produkter eller gjenstander som er våte av brennbare produkter inn i eller i nærheten av oppvaskmaskinen. Eksplosjons- eller brannfare.
• Sett kniver og alle skarpe redskaper med
spissen ned i bestikkurven. De kan eventuelt legges vannrett i den øvre kurven eller i knivkurven. (Ikke alle modeller har
knivkurv).
• Bruk bare produkter spesielt beregnet på
oppvaskmaskiner (oppvaskmiddel, salt
og skyllemiddel).
• Andre typer salt, som ikke er spesielt beregnet på bruk i oppvaskmaskiner, kan
skade vannavherderen.
Generelt om sikkerhet
• Oppvaskmaskinens spesifikasjoner må
ikke endres. Det er fare for skade på
oppvaskmaskinen.
electrolux 35
• Fyll beholderen med salt før du starter et
oppvaskprogram. Salt som blir liggende
igjen i oppvaskmaskinen kan forårsake
korrosjon eller lage hull i bunnen av oppvaskmaskinen.
• Ikke fyll annet enn skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen (for eksempel oppvaskmiddel eller flytende oppvaskmiddel).
Dette kan skade oppvaskmaskinen.
• Forsikre deg om at spylearmene kan bevege seg fritt før du starter et oppvaskprogram.
• Oppvaskmaskinen kan slippe ut varm
damp hvis du åpner døren mens et oppvaskprogram er i gang. Det er fare for
hudforbrenning.
• Ikke ta ut oppvasken fra oppvaskmaskinen før oppvaskprogrammet er ferdig.
Rengjøring og stell
• Før du rengjør oppvaskmaskinen, må du
slå den av og trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Ikke bruk brannfarlige produkter eller produkter som kan føre til korrosjon.
• Bruk ikke apparatet uten filtrene. Forsikre
deg om at filtrene er korrekt montert.
Ukorrekt installasjon vil føre til utilfredsstillende vaskeresultater og skader på apparatet
• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre maskinen. Fare for elektrisk støt og
skade på oppvaskmaskinen.
Montering
• Forsikre deg om at oppvaskmaskinen ikke er skadet. Ikke monter eller koble til en
skadet oppvaskmaskin, ta kontakt med
leverandøren.
• Fjern all emballasje før du monterer og
bruker oppvaskmaskinen.
• Bare en kvalifisert person kan utføre den
elektriske tilkoblingen, rørleggerarbeidet
og monteringen av oppvaskmaskinen.
Dette vil hindre skade på produkt og person.
• Påse at støpselet ikke sitter i stikkontakten mens maskinen monteres.
• Ikke bor hull i noen av sidene på maskinen. Dette for å hindre skade på hydrauliske og elektriske komponenter.
• Forsikre deg om at oppvaskmaskinen er
installert under og ved siden av stabile
konstruksjoner.
Forholdsregler ved frost
• Ikke monter oppvaskmaskinen på et sted
der temperaturen er under 0 °C.
• Produsenten er ikke ansvarlig for frostskader.
Vanntilkopling
• Bruk nye slanger når du skal koble produktet til vanntilførselen. Du må ikke bruke brukte slanger.
• Når du kobler produktet til nye rør eller
rør som ikke har vært i bruk på lang tid,
må du la vannet renne i noen minutter før
du kobler til inntaksslangen.
• Pass på at vannslangen ikke blir klemt eller skadet når du monterer produktet.
• Kontroller at vannkoblingene er tette slik
at du unngår vannlekkasjer.
• Første gang du bruker produktet må du
kontrollere at slangene ikke lekker.
• Vanninntaksslangen har en sikkerhetsventil og en dobbel mantel med en indre
strømledning. Det er bare trykk i inntaksslangen når oppvaskmaskinen tar inn
vann. Hvis det er en lekkasje i vanninntaksslangen, vil sikkerhetsventilen avbryte
vannstrømmen.
– Vær forsiktig når du kopler til vanninntaksslangen:
– Ikke legg vanninntaksslangen eller
sikkerhetsventilen i vann.
– Hvis vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen blir skadet, må du
straks trekke støpselet ut av stikkontakten.
– Kontakt et serviceverksted hvis
vanninntaksslangen med sikkerhetsventil må skiftes.
Advarsel Farlig spenning.
36 electrolux
Elektrisk tilkopling
• Oppvaskmaskinen må være jordet.
• Forsikre deg om at den elektriske informasjonen på typeskiltet er i samsvar med
strømtilførselen i boligen din.
• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Det kan være brannfarlig.
• Du må ikke bytte ut eller endre strømkabelen. Kontakt servicesenteret.
• Pass på så du ikke klemmer eller på annen måte skader støpselet og kabelen
bak maskinen.
• Forsikre deg om at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet.
Servicesenter
• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid
på oppvaskmaskinen til en kvalifisert person. Kontakt servicesenteret.
• Bruk kun originale reservedeler
Kassere oppvaskmaskinen
• For å forhindre risikoen for fysisk skade:
– Trekk støpselet ut av stikkontakten.
– Kutt av strømkabelen og kast den.
– Fjern dørlåsen. Dette forhindrer at barn
eller kjæledyr kan stenge seg inne i
oppvaskmaskinen. Det er fare for kvelning.
– Kasser oppvaskmaskinen ved det lokale resirkuleringssenteret.
Advarsel Oppvaskmidlene er farlige
og kan forårsake korrosjon!
• Hvis det skjer en ulykke med oppvaskmidlene, må du kontakte lege
umiddelbart.
• Hvis noen får oppvaskmiddel i munnen, må du kontakte lege umiddelbart.
• Hvis noen får oppvaskmiddel i øynene, må du kontakte lege umiddelbart
og skylle øynene med vann.
• Oppbevar oppvaskmidlene på et sikkert sted og utenfor barns rekkevidde.
• La ikke maskindøren stå åpen når
det er oppvaskmidler i oppvaskmiddelbeholderen.
• Fyll først oppvaskmiddelbeholderen
rett før du starter et oppvaskprogram.
PRODUKTBESKRIVELSE
1
9
2
3
8
7
4
5
1 Øvre kurv
6
2 Justeringshjul for innstilling av vannhardhet
electrolux 37
3
4
5
6
Saltbeholder
Oppvaskmiddelbeholder
Glansemiddelbeholder
Typeskilt
7 Filtre
8 Nedre spylearm
9 Midterste spylearm
BETJENINGSPANEL
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
3
7
4
6
5
På/av-knapp
Programindikator
Kontrollamper
Display
Start -knapp
Delay -knapp
Multitab-knapp
Programvelger
Kontrollamper
Vaskefase- og skyllefaseindikator. Tennes når vaskefasen eller skyllefasen er i
gang.
Tørkefaseindikator. Den tennes når tørkefasen er i gang.
Glansemiddelindikator. Den tennes når du må fylle glansemiddelbeholderen. 1)
Saltindikator. Den tennes når du må fylle saltbeholderen. 1)
Når du har fylt beholderen, kan lampen fortsette å lyse i noen timer. Dette har
ingen betydning for oppvaskmaskinens drift.
Indikator for multitab-funksjon. Den tennes når du aktiverer funksjonen.
1) Når salt- og/eller glansemiddelbeholderen er tom, tennes ikke de tilhørende indikatorene når et oppvaskprogram er
i gang.
På/av-knapp
Trykk på denne knappen for å slå oppvaskmaskinen på eller av.
Ti minutter etter at oppvaskprogrammet er
ferdig, deaktiverer Auto Off-funksjonen maskinen automatisk. Dette bidrar til å redusere energiforbruket.
Display
Displayet viser:
• Den elektroniske reguleringen av vannhardheten
• Aktivering/deaktivering av glansemiddelbeholderen (bare når multitab-funksjonen
er på).
• Tiden til oppvaskprogrammet
38 electrolux
• Tid som gjenstår til oppvaskprogrammet
er ferdig.
• Slutt på oppvaskprogram (displayet viser
en null)
• Tid for starttidsforvalget
• Alarmkoder.
Start-knapp
Trykk på denne knappen for å starte:
• Oppvaskprogrammet
• Nedtellingen for starttidsforvalget.
Delay-knapp
Trykk på denne knappen gjentatte ganger
for å utsette starten på oppvaskprogrammet med 1-24 timer.
Multitab-knapp
Trykk på denne knappen for å aktivere eller
deaktivere multitab-funksjonen (se "Multitab-funksjon").
Programvelger
Du velger et oppvaskprogram ved å stille
bryteren på ønsket program. Se "Oppvaskprogram".
Når du slår på maskinen, står programvelgeren på linje med det sist valgte
oppvaskprogrammet.
Innstillingsmodus
Oppvaskmaskinen må være i
innstillingsmodus når du vil gjøre
følgende:
• Velge et oppvaskprogram.
• Velge et starttidsforvalg.
• Regulere vannhardheten elektronisk.
• Aktivere eller deaktivere glansemiddelbeholderen (bare når multitab-funksjonen er
på).
Slå på oppvaskmaskinen.
Oppvaskmaskinen er i
innstillingsmodus når:
• Tiden for sist valgte oppvaskprogram
blinker i displayet.
• Indikatorene til fasene i oppvaskprogrammet tennes.
Slå på oppvaskmaskinen.
Oppvaskmaskinen er ikke i
innstillingsmodus når:
• Tiden til oppvaskprogrammet eller starttidsforvalget ikke blinker i displayet.
• Bare én faseindikator er tent.
– Du må avbryte programmet eller starttidsforvalget for å gå tilbake til innstillingsmodus. Se "Velge og starte et
oppvaskprogram".
BRUK AV PRODUKTET
1. Kontroller at nivået for vannavherderen
er justert i forhold til vannhardheten i
området der du bor. Juster vannavherderen.
2. Fyll saltbeholderen med spesialsalt for
oppvaskmaskiner.
3. Fyll skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
4. Sett inn bestikk og servise i maskinen.
5. Velg korrekt oppvaskprogram på bakgrunn av mengden servise og grad av
smuss.
6. Fyll oppvaskmiddelbeholderen med riktig mengde oppvaskmiddel.
7. Start oppvaskprogrammet.
Hvis du bruker kombi-oppvaskmiddeltabletter ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1"), må du
bruke multitab-funksjonen (se kapitlet
"Multitab-funksjon").
STILLE INN VANNHARDHET
Vannavherderen fjerner mineraler og salter
fra vanntilførselen. Disse mineralene og saltene kan skade oppvaskmaskinen.
Juster nivået til vannavherderen hvis den ikke er justert i forhold til vannhardheten i området ditt.
Kontakt det lokale vannverket for å få vite
hva vannhardheten i ditt område er.
electrolux 39
Innstilling av vannhardhet
Vannhardhet
Tyske grader
(dH°)
Franske grader
(°TH)
mmol/l
Clarke-grader
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
1)
9
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
2
1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt ved dette nivået.
Du må justere avherderen manuelt og
elektronisk
Manuell innstilling
Drei innstillingshjulet for vannhardhet til 1 eller 2 (se tabellen).
Elektronisk justering
1. Aktiver produktet.
2. Sørg for at produktet er i innstillingsmodus.
3. Drei programmeringknappe med klokken til displayet viser to horisontale statuslinjer.
4. Trykk på Multitab-knappen og Delay knappen samtidig og hold dem inne til
,
og
blinker.
indikatorene
5. Slipp Multitab-knappen og Delay-knappen.
6. Trykk på Multitab-knappen,
• Indikatorene
og
slukker.
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser innstillingen for vann= nivå 5).
mykneren (eksempel:
7. Trykk på Multitab knappen gjentatte
ganger for å endre innstillingen.
8. Slå av produktet for å bekrefte.
Hvis vannavherderen stilles elektronisk
til nivå 1, forblir saltindikatorlampen
slokket.
BRUKE OPPVASKMASKINSALT
Slik fyller du saltbeholderen:
1. Drei lokket mot klokken for å åpne saltbeholderen.
2. Fyll saltbeholderen med 1 liter vann (bare første gang du fyller på salt).
3. Bruk trakten til å fylle salt i saltbeholderen.
4. Fjern saltsøl rundt åpningen på saltbeholderen.
5. Lukk saltbeholderen ved å dreie lokket
med klokken.
Det er normalt at det renner vann fra
saltbeholderen når du fyller den.
40 electrolux
BRUK AV OPPVASKMIDDEL OG SKYLLEMIDDEL
1
3
2
30
Velg lange oppvaskprogrammer når du
bruker oppvaskmiddeltabletter. De løser seg ikke ordentlig opp ved korte
oppvaskprogrammer og kan gi dårligere oppvaskresultat.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5. Lukk rengjøringsmiddeldispenseren.
Trykk på lokket til det klikker på plass.
4
Bruke skyllemiddel
Skyllemiddelet gjør at serviset tørkes
uten striper og flekker.
Skyllemiddelbeholderen tilsetter automatisk skyllemiddel under den siste
skyllefasten.
7
6
5
Bruke vaskemiddel
for å hjelpe miljøet, ikke bruk mer enn
riktig mengde med oppvaskmiddel.
Følg produsentens anbefalinger av
oppvaskmiddel på emballasjen.
Fylle oppvaskmiddelbeholderen:
1. Trykk på utløserknappen 2 for å åpne
lokket 7 i vaskemiddelskuffen.
2. Ha vaskemiddel i skuffen. 1 .
3. Hvis vaskeprogrammet har en forvasksyklus, ha litt vaskemiddel i den innerste delen av døren.
4. Hvis du bruker oppvaskmiddeltabletter,
legger du tabletten i oppvaskmiddelbeholderen 1 .
Gå fram på følgende måte for å fylle skyllemiddelbeholderen
1. Trykk på utløserknappen 6 for å åpne
lokket 5 i skyllemiddelskuffen.
2. Fyll opp skyllemiddelbeholderen 3
med skyllemiddel. Merket "maks" viser
maks-nivået.
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en absorberende klut for å unngå for mye
skumdannelse under vaskeprogrammet.
4. Lukk skyllemiddelbeholderen. Trykk på
lokket til det klikker på plass.
Juster skyllemiddeldoseringen
Fabrikkinnstilling posisjon 3.
Du kan stille inn skyllemiddeldoseringen på
mellom posisjon 1 (lavest dosering) og posisjon 4 (høyest dosering).
electrolux 41
Drei på skyllemiddelvelgeren 4 for å øke
eller reduserer doseringen.
MULTITAB-FUNKSJON
Multitab-funksjonen er beregnet på kombinerte oppvaskmiddeltabletter.
Disse tablettene inneholder oppvaskmiddel,
glansemiddel og oppvaskmaskinsalt. Noen
typer tabletter kan inneholde andre midler.
Kontroller at tablettene passer til hardheten
på vannet der du bor (se anvisningene på
produktemballasjen).
Multitab-funksjonen stopper tilførselen av
glansemiddel og salt.
Multitab-funksjonen deaktiverer salt- og
glansemiddelindikatorene.
Hvis du bruker multitab-funksjonen, kan
programtiden bli lengre.
Aktiver eller deaktiver multitab-funksjonen før du starter et oppvaskprogram
Du kan ikke aktivere eller deaktivere
funksjonen når et oppvaskprogram er i
gang.
Aktivere multitab-funksjonen
• Trykk på Multitab-knappen, multitab-indikatoren tennes. Funksjonen er aktivert.
– Når du aktiverer multitab-funksjonen,
er den aktivert til du deaktiverer den.
Deaktivere multitab-funksjonen og
bruke separat oppvaskmiddel, salt og
glansemiddel
1. Trykk på Multitab-knappen, multitabkontrollampen slokker. Funksjonen er
deaktivert.
2. Fyll saltbeholderen og glansemiddelbeholderen
3. Still vannhardheten til høyeste nivå.
4. Kjør et oppvaskprogram uten servise.
5. Når oppvaskprogrammet er ferdig, regulerer du vannhardheten etter hvor
hardt vannet er der du bor.
6. Still inn doseringen av glansemiddel.
SETTE INN SERVISE OG BESTIKK
Se brosjyren "Eksempler på RealLife laster".
Generelle råd og tips
• Du må ikke plassere vannabsorberende
gjenstander i apparatet (svamper, kjøkkenhåndklær).
• Fjern matrester fra servise.
• Bløtgjør brent mat som sitter fast.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass og
kjeler) med åpningen ned.
• Kontroller at vannet ikke samles opp i beholdere eller i boller.
• Kontroller at bestikk og servise ikke legger seg i hverandre.
• Kontroller at glassene ikke er i kontakt
med andre glass.
• Legg små gjenstander i bestikkurven.
• Bland skjeer med andre bestikkdeler for å
hindre at de legger seg i hverandre.
• Når du legger gjenstander i kurvene, må
du kontrollere at vannet kommer til alle
overflatene.
• Plasser lette redskaper i den øvre kurven.
Forsikre deg om at gjenstandene ikke
kan bevege seg.
• Det kan samles vanndråper på plastgjenstander og teflonbelegg.
VELGE OG STARTE ET OPPVASKPROGRAM
Starte oppvaskprogrammet uten
starttidsforvalg
1. Lukk døren.
2. Slå på oppvaskmaskinen.
3. Kontroller at maskinen står i innstillingsmodus.
4. Velg oppvaskprogram.
• Programtiden blinker i displayet.
• Faseindikatorene til det valgte oppvaskprogrammet tennes.
5. Trykk på Start-knappen, og vaskeprogrammet starter automatisk.
• Faseindikatorene slokker, men indikatoren til fasen som er i gang, fortsetter
å lyse.
42 electrolux
Starte oppvaskprogrammet med
starttidsforvalg
1. Lukk døren.
2. Slå på oppvaskmaskinen.
3. Kontroller at maskinen står i innstillingsmodus.
4. Velg oppvaskprogram.
5. Trykk på Delay-knappen gjentatte ganger til displayet viser tiden for starttidsforvalget.
• Tiden for starttidsforvalget blinker i displayet.
6. Trykk på Start-knappen, og nedtellingen
starter automatisk.
• Tiden for starttidsforvalget blinker ikke
lenger i displayet.
• Faseindikatorene til det valgte oppvaskprogrammet slokker.
Når nedtellingen er ferdig, starter oppvaskprogrammet automatisk.
• Indikatoren til den aktive fasen tennes.
Hvis du åpner døren, avbryter du nedtellingen. Når du lukker døren, vil nedtellingen fortsette fra punktet der den
ble avbrutt.
Avbryte starttidsforvalget
Nedtellingen er ikke i gang
1. Trykk på Delay-knappen gjentatte ganger til:
• Displayet viser tiden til oppvaskprogrammet.
• Faseindikatorene tennes.
2. Trykk på Start-knappen for å starte
oppvaskprogrammet.
Nedtellingen er i gang
1. Trykk på Delay-knappen gjentatte ganger til:
• Displayet viser tiden til oppvaskprogrammet.
• Faseindikatorene tennes.
• Oppvaskprogrammet starter automatisk.
Avbrudd av et oppvaskprogram
• Åpne døren til oppvaskmaskinen.
– Vaskeprogrammet vil stanse.
• Lukk døren.
– Vaskeprogrammet fortsetter fra det
stedet det ble avbrutt.
Avbryte oppvaskprogrammet
Hvis oppvaskprogrammet ikke har startet,
kan du endre valget.
Hvis du vil endre valget mens oppvaskprogrammet er i gang, må du avbryte programmet.
• Hold Multitab- og Delay-knappen inne
samtidig til:
– Tiden til oppvaskprogrammet blinker i
displayet.
– Indikatorene til fasene i oppvaskprogrammet tennes.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen før du starter et nytt oppvaskprogram.
Slutt på oppvaskprogram
Når oppvaskprogrammet er ferdig, viser displayet en null og faseindikatorene slokker.
Slå av maskinen og åpne døren.
La døren stå på gløtt i noen minutter
for å oppnå bedre tørkeresultat.
Fjern gjenstandene fra kurvene
• La oppvasken avkjøle seg før du tar det
ut av maskinen. Varmt servise er ømfintlig
mot støt
• Tøm den nedre kurven først, og deretter
den øvre
• Det kan være vann på sidene og på døren til maskinen. Rustfritt stål blir fortere
kaldt enn serviset.
OPPVASKPROGRAM
Program
1)
Smussgrad
Alt
Oppvasktype
Servise, bestikk, gryter og panner
Beskrivelse av programmet
Forskylling
Vask 45 °C eller 70 °C
Skyllinger
Tørr
electrolux 43
Program
2)
3)
Smussgrad
Oppvasktype
Beskrivelse av programmet
Meget skittent
Servise, bestikk, gryter og panner
Forskylling
Vask 70 °C
Skyllinger
Tørr
Nytt smuss
Servise og bestikk
Vask 60 °C
Skyll
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forskylling
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørr
Bruk dette programmet til å skylle raskt
av serviset. Dette hindrer at matrester fester seg til serviset og at det kommer
vond lukt fra oppvaskmaskinen.
Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.
Skyll
1) Oppvaskmaskinen registrerer hvor skittent og hvor mye servise som er satt i kurvene. Den regulerer automatisk
vanntemperaturen og -mengden, energiforbruket og programtiden.
2) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med nytt smuss. Det gir godt oppvaskresultat på kort tid.
3) Dette er standardprogrammet for testinstitutter. Med dette programmet får du mest mulig effektivt vannforbruk og
energiforbruk for normalt skittent bestikk og servise. Se vedlagte oversikt når det gjelder testdata.
Forbruksverdier
Program1)
Energi (kWh)
Vann (liter)
0.7 - 1.3
8 - 16
1.1 - 1.2
12 - 13
0.8
8
0.8 - 0.9
8-9
0.01
3
1) Displayet viser programtiden.
Forbruksverdiene er ment som en veiledning og avhenger av vanntrykk og temperatur, og også av variasjoner i
STELL OG RENGJØRING
For å fjerne og rengjøre filtrene
Skitne filtre fører til dårligere oppvaskresultater.
Selv om filtrene krever svært lite vedlikehold, anbefaler vi at du kontrollerer dem regelmessig og rengjør dem hvis det er nødvendig.
1. Drei filteret (A) mot klokken og ta det ut
av filteret (B).
strømforsyningen og mengden servise
som er satt inn.
44 electrolux
5. Ta ut filteret (B).
6. Rengjør filteret (B) grundig med vann.
7. Sett filteret (B) tilbake på sin opprinnelige plass. Kontroller at det er montert
riktig i de to føringene (C).
B
C
A
2. Filter (A) har to deler. Du demonterer filteret ved å trekke disse fra hverandre.
8. Sett filteret (A) på plass i filteret (B). Drei
filteret (A) med klokken til det låses på
plass.
For å rengjøre spylearmene
Ikke fjern spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tynn og
spiss gjenstand.
3. Rengjør filtrene grundig med vann.
4. Sett sammen de to delene av filteret (A)
og trykk. Kontroller at de er riktig satt
sammen.
For å rengjøre de utvendige overflatene
Rengjør de utvendige overflatene på oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en
fuktig, myk klut
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler.
Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler,
skuresvamper eller løsemidler (aceton).
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Produktet vil ikke starte eller stopper under
drift.
Prøv først å finne en løsning på problemet
(se tabellen). Hvis ikke, ta kontakt med servicesentret.
Ved enkelte feil viser displayet en
alarmkode:
Problem
Oppvaskmaskinen tar ikke inn
vann.
•
•
•
- Produktet tar ikke inn vann
- Produktet tømmer ikke vannet
- Lekkasjestoppsystemet er aktivert.
Advarsel Slå av produktet før du
utfører kontrollene.
Mulig årsak
Mulig løsning
Vannkranen er blokkert eller full
av kalkavleiringer.
Rengjør vannkranen.
Vanntrykket er for lavt.
Kontakt det lokale vannverket.
Vannkranen er stengt.
Åpne vannkranen.
Filteret i vanninntaksslangen er
tett.
Rengjør filteret.
electrolux 45
Problem
Oppvaskmaskinen tømmer ikke
ut vannet.
Mulig årsak
Mulig løsning
Vanninntaksslangen er ikke riktig tilkoblet.
Kontroller at tilkoblingen er riktig.
Vanninntaksslangen er skadet.
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er skadet.
Avløpsrøret på vasken er blokkert.
Rengjør avløpsrøret på vasken.
Vannavløpsslangen er ikke riktig tilkoblet.
Kontroller at tilkoblingen er riktig.
Vannavløpsslangen er skadet.
Kontroller at vannavløpsslangen ikke er skadet.
Lekkasjestoppsystemet er aktivert.
Oppvaskprogrammet vil ikke
starte.
Steng vannkranen og ta kontakt med servicesenteret.
Døren til oppvaskmaskinen er
åpen.
Lukk døren.
Du har ikke trykket på Start-berøringfeltet eller knappen.
Trykk på Start-berøringsfeltet
eller knappen.
Støpselet er ikke satt inn i stikkontakten.
Sett støpselet inn i stikkontakten.
Sikringen i sikringsskapet har
gått.
Skift sikringen.
Du har valgt utsatt start.
• Avbryt den utsatte starten.
• Når nedtellingen er ferdig,
starter oppvaskprogrammet
automatisk.
Start oppvaskmaskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet
det ble avbrutt.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen
opptrer igjen.
Ta kontakt med servicesenteret hvis displayet viser andre alarmkoder.
Dataene som servicesenteret trenger står
på typeskiltet.
Registrer denne informasjonen:
– Modell
(MOD.) ....................................................
....
– Produktnummer
(PNC) ........................................
– Serienummer
(S.N.) ........................................
Oppvask- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Feil
Serviset er ikke rent.
Mulig årsak
Mulig løsning
Oppvaskprogrammet passer
ikke til typen servise eller
smuss.
Kontroller at oppvaskprogrammet som er valgt, passer til typen servise eller smuss.
Serviset er ikke satt riktig inn i
kurvene, vannet har ikke vært i
kontakt med alle flater.
Sett serviset riktig i kurvene.
Spylearmene kan ikke bevege
seg fritt. Feil plassering av serviset i kurvene.
Kontroller at feil plassering av
serviset ikke medfører at spylearmene blokkeres.
Filtrene er skitne eller ikke riktig
montert og installert.
Sørg for at filtrene er rene og
riktig installert og montert.
46 electrolux
Feil
Mulig årsak
Mulig løsning
Det ble brukt for lite eller ikke
noe oppvaskmiddel
Kontroller at det brukes riktig
mengde oppvaskmiddel.
Saltbeholderen er tom.
Fyll saltbeholderen med spesialsalt for oppvaskmaskiner.
Feil justering av vannhardheten.
Still vannhardheten til riktig nivå.
Lokket til saltbeholderen er ikke
skikkelig lukket.
Kontroller at lokket til saltbeholderen er skikkelig lukket.
Det er striper, hvitaktige flekker
eller blålig belegg på glass og
servise.
Det er brukt for mye glansemiddel.
Reduser doseringen av glansemiddel.
Vanndråper har tørket på glass
og servise.
Det er brukt for lite glansemiddel.
Øk doseringen av glansemiddel.
Oppvaskmiddelet kan være årsaken.
Prøv en annen type oppvaskmiddel.
Serviset er vått.
Oppvaskprogrammet hadde ikke en tørkefase eller hadde en
redusert tørkefase.
For bedre tørkeresultater bør
døren stå på gløtt i noen minutter.
Serviset er vått og matt.
Glansemiddelbeholderen er
tom.
Fyll glansemiddel i glansemiddelbeholderen.
Multitab-funksjonen er aktivert
(denne funksjonen deaktiverer
automatisk glansemiddelbeholderen).
Aktiver glansemiddelbeholderen.
Det er kalkflekker på serviset.
Aktivere glansemiddelbeholderen
1. Slå på oppvaskmaskinen.
2. Kontroller at maskinen står i innstillingsmodus.
3. Drei programvelgeren til displayet viser
to horisontale statuslinjer.
4. Hold Multitab- og Delay-knappen inne
,
og
samtidig til indikatorene
blinker.
5. Slipp Multitab- og Delay-knappen.
6. Trykk på Delay-knappen.
– Indikatorene
og
slokker.
– Indikatoren
fortsetter å blinke.
– Displayet viser innstillingen av glansemiddelbeholderen.
Glansemiddelbeholderen er deaktivert.
Glansemiddelbeholderen er aktivert.
7. Trykk på Delay-knappen for å endre
innstillingen.
8. Slå av maskinen for å bekrefte.
TEKNISKE DATA
Mål
Bredde
Høyde
Dybde
Strømtilkobling
Spenning
Total effekt
Sikring
Frekvens
Vanntrykk
min.
maks.
Vanntilførsel 1)
Kaldt vann eller varmt vann
446 mm
818 - 878 mm
580 mm
220-240 V
2100 W
10 A
50 Hz
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
maks. 60 °C
electrolux 47
Kapasitet
Kuvertinnstillinger
9
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
Hvis varmtvannet kommer fra alternative energikilder som er mer miljøvennlige (for eksempel solcellepaneler, fotoe-
lektriske paneler og vindkraft), benyttes
en varmtvannstilførsel for å redusere
maskinens energiforbruk.
MILJØVERN
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Resirkuler materialet med symbolet
.Plasser emballasjen i riktige beholdere for
resirkulering.
MONTERING
450 mm
820-880 mm
Plasser maskinen ved en vannkran og et
avløp.
Monter maskinen under en kjøkkenbenk eller arbeidsbenk.
Pass på at størrelsen på utsparingen samsvarer med de gitte målene i bildet.
450
mm
Fuktsperre
Fest den klebende aluminiumsfolien på
fremre del av arbeidsbenken langs hele
bredden.
Juster høyden på oppvaskmaskinen
1. Fjern den regulerbare sokkelen.
2. • Drei de to fremre føttene mot urviserne for å heve fronten på maskinen.
• Drei den midterste skruen mot urviserne for å heve baksiden på maskinen.
48 electrolux
For å justere apparatet i vater
Når maskinen står riktig, lukkes og tettes
døren på riktig måte.
Dersom apparatet ikke står i vater, vil døren
berøre sidene på kabinettet Løsne eller
stram de justerbare føttene for å justere nivået på maskinen.
Når maskinen er justert, monter sokkelplaten på maskinen.
Fest maskinen under benken eller til
tilstøtende enheter
Advarsel For å forhindre personskade
eller skade på maskinen, pass på at
maskinen er installert under og ved
siden av faste seksjoner.
Bruk brakettene for å feste maskinen
under benken eller til tilstøtende enheter.
1. Fest brakettene i sporene oppe på maskinen.
Pass på at den justerbare sokkelen monteres riktig.
Tilkopling av vannavløp
Koble vanntappingsslangen til:
• avløpet i vasken og fest den under arbeidsflaten. Dette forhindrer at avløpsvann fra vasken renner tilbake i maskinen.
• Et vertikalt rør med luftehull. Den innvendige diameteren må være minst 40 mm.
2. Bruk skruene (oppe eller på siden) til å
sette maskinen på plass. Sørg for å
stramme skruene skikkelig.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Fjern proppen i vasken når maskinen tømmer ut vannet, ellers kan vannet renne tilbake i maskinen igjen.
Tømmeslangeforlengelsen må ikke være
lenger enn 2 m. Den innvendige diameteren
må ikke være mindre enn slangens diameter.
Hvis avløpsslangen koples til en vannlås under vasken, må du sørge for at vannet fra
maskinen ikke hindres av f.eks. plastfolie
(A). Hvis du ikke fjerner plasten, kan matrester føre til blokkering i vannlåsen på vasken
electrolux 49
En sikkerhetsenhet hindrer at det skitne
vannet går tilbake inn i maskinen. Hvis
røret på vasken har en innebygget tilbakeslagsventil kan dette føre til at
oppvaskmaskinen ikke tømmer som
den skal. Fjern tilbakeslagsventilen.
50 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
50
Produktbeskrivning
52
Kontrollpanel
53
Användning av produkten
54
Att ställa in vattenavhärdaren
54
Användning av avhärdningssalt
55
Användning av diskmedel och sköljmedel
56
Multitab funktion
57
Att ladda bestick och porslin
Att välja och starta ett diskprogram
Diskprogram
Underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Miljöskydd
Installation
57
57
58
59
60
62
63
63
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här handboken innan du börjar installera och använda diskmaskinen.
• För din egen och dina tillhörigheters säkerhet.
• För att skydda miljön.
• För att du ska använda produkten på rätt
sätt.
Förvara alltid dessa instruktioner tillsammans med produkten, även om du flyttar
den eller ger bort den.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada som orsakats av felaktig installation eller
användning.
Säkerhet för barn och handikappade
• Låt inte personer (och det gäller även
barn) med nedsatt fysisk förmåga, förståndshandikapp eller brist på erfarenhet
och kunskap använda produkten. De ska
övervakas eller instrueras vid användning
av produkten av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
• Barn måste övervakas så att de inte leker
med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller skador.
• Förvara allt rengöringsmedel på en säker
plats. Låt inte barn röra diskmedlet.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
Allmän säkerhet
• Ändra inte diskmaskinens specifikationer.
Det finns risk för personskador eller skador på diskmaskinen.
• Följ diskmedelstillverkarens säkerhetsanvisningar för att undvika brännskador på
ögon, mun och hals.
• Drick inte vattnet från diskmaskinen. Rester av diskmedel kan finnas kvar i diskmaskinen.
• Lämna inte diskmaskinens lucka öppen
utan uppsikt. Detta för att undvika skador
och att någon ramlar över luckan.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
Användning
• Denna diskmaskin är konstruerad för användning i hemmet. Använd inte produkten för andra ändamål, för att undvika
skador på personer eller egendom.
• Använd endast produkten till att rengöra
husgeråd som är lämpliga för diskmaskiner.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på diskmaskinen.
Det finns risk för explosion eller eldsvåda.
• Placera knivar och andra vassa föremål i
bestickkorgen med de spetsiga delarna
vända nedåt. Om inte, lägg dem horisontellt i överkorgen eller knivkorgen. (Alla
modeller har inte en knivkorg.)
• Använd endast produkter som är avsedda för diskmaskiner (diskmedel, salt,
sköljmedel).
• Salt som inte är lämpligt för diskmaskiner
kan skada vattenavhärdaren.
• Fyll på salt i diskmaskinen innan du startar ett diskprogram. Salt som lämnas
electrolux 51
•
•
•
•
kvar i produkten kan orsaka korrosion eller göra ett hål botten av maskinen.
Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra
medel än sköljmedel (t.ex. rengöringsmedel eller flytande diskmedel). Det kan skada produkten.
Kontrollera att spolarmarna kan röra sig
fritt innan diskmaskinen startas.
Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren med ett diskprogram är igång. Risk för brännskador föreligger.
Ta inte ur disken ur maskinen förrän diskprogrammet är klart.
Underhåll och rengöring
• Innan du rengör produkten ska du stänga
av den och dra ur nätsladden från eluttaget.
• Använd inte lättantändliga produkter eller
produkter som kan orsaka korrosion.
• Använd inte diskmaskinen utan filter.
Kontrollera att filtren är rätt monterade.
Felaktig montering medför otillfredsställande diskresultat och kan skada diskmaskinen.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra diskmaskinen. Det finns då risk för
elchock och skador på produkten.
Installation
• Se till att produkten inte är skadad. Installera eller anslut inte en skadad produkt,
utan kontakta leverantören.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial innan
du installerar och använder diskmaskinen.
• Endast en kvalificierad person får utföra
el- och vattenanslutningar och installation
av produkten. Detta förhindrar risken för
skador på diskmaskinen eller personer.
• Se till att diskmaskinen inte är ansluten till
eluttaget under installationen.
• Borra inte på maskinens sidor. Det kan
orsaka skador på hydraulik och elektriska
komponenter.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Åtgärder vid frysrisk
• Installera inte diskmaskinen på en plats
där temperaturen understiger 0 °C.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av frost.
Anslutning av vatten
• Använd nya slangar för att ansluta produkten till vattenkranen. Använd inte begagnade slangar.
• Anslut inte produkten till nya ledningar eller ledningar som inte har använts på
länge. Låt vattnet rinna några minuter
och anslut därefter tilloppsslangen.
• Se till att du inte klämmer eller orsakar
skada på vattenslangarna när du installerar produkten.
• Kontrollera att vattenkopplingarna är täta
för att förhindra vattenläckage.
• Kontrollera att slangarna inte läcker när
du använder produkten första gången.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en dubbel mantel med en inre elkabel. Det är bara tryck i inloppsslangen när
vattnet flödar. Om det är en läcka i tilloppsslangen stänger säkerhetsventilen
av vattenflödet.
– Var försiktig när du ansluter tilloppsslangen:
– Lägg inte tilloppsslangen eller säkerhetsventilen i vatten.
– Koppla omedelbart loss produkten
från eluttaget om tilloppsslangen eller säkerhetsventilen är skadad.
– En tilloppsslang med säkerhetsventil
får endast bytas av vår serviceavdelning.
Varning Farlig spänning.
Elektrisk anslutning
• Hushållsapparaten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte flera kontakter eller förlängningssladdar. Risk för brand.
52 electrolux
• Byt inte ut eller ändra strömkabeln. Kontakta servicecentret.
• Se till att du inte klämmer eller orsakar
skada på stickkontakten och strömkabeln bakom diskmaskinen.
• Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig
efter installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
– Avlägsna lucklåset. Detta hindrar barn
eller djur från att bli instängda i produkten. Risk för kvävning föreligger.
– Kassera produkten på din lokala sophanteringsstation.
Varning Diskmedel är farligt och
kan orsaka korrosion!
• Om en olycka inträffar med diskmedlet, kontakta en läkare omedelbart.
• Om någon får diskmedel i munnen,
kontakta genast en läkare.
• Om någon får diskmedel i ögonen,
kontakta genast en läkare och tvätta
ögonen med vatten.
• Förvara diskmedel på en säker plats
utom räckhåll för barn.
• Låt inte diskmaskinens lucka stå öppen när det finns diskmedel i behållaren.
• Fyll på diskmedel först innan du startar ett diskprogram.
Servicecenter
• Endast kvalificerade personer får reparera
eller utföra arbeten på diskmaskinen.
Kontakta servicecentret.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
För att kassera maskinen
• För att förhindra risk för personskador:
– Koppla bort produkten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
PRODUKTBESKRIVNING
1
9
2
8
3
7
4
6
5
1
2
3
4
5
Överkorg
Reglage för inställning av vattenhårdhet
Saltbehållare
Diskmedelsfack
sköljmedelsfack
6
7
8
9
Typskylt
Filter
Nedre spolarmen
Övre spolarmen
electrolux 53
KONTROLLPANEL
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
3
7
4
6
5
Strömbrytare
Programmarkör
Kontrollampor
Display
Start-knapp
Delay-knapp
Multitab-knapp
Programvred
Kontrollampor
Kontrollampa för diskfas och sköljfas. Tänds när diskfasen eller sköljfasen pågår.
Kontrollampa för torkfas. Tänds när torkfasen pågår.
Kontrollampa för sköljmedel. Tänds när sköljmedel behöver fyllas på. 1)
Kontrollampa för Salt. Tänds när saltbehållaren behöver fyllas på. 1)
När du har fyllt på behållaren kan saltkontrollampan fortsätta att lysa i några timmar. Detta inverkar dock inte negativt på produktens funktion.
Kontrollampa för Multitab. Tänds när du aktiverar funktionen.
1) När saltbehållaren och/eller sköljmedelsfacket blir tomma tänds inte motsvarande kontrollampa medan ett
diskprogram pågår.
Strömbrytare
Tryck på knappen för att aktivera och avaktivera produkten.
Tio minuter efter att diskprogrammet avslutats, avaktiverar Auto Off-funktionen maskinen. Detta minskar energiförbrukningen.
• Återstående tid tills diskprogrammet är
klart.
• När ett diskprogram är klart (en nolla visas på displayen).
• Nedräkningen av en fördröjd start.
• Larmkoder.
Display
Displayen visar:
• Den elektroniska inställningen av vattenhårdhet.
• Aktivering / inaktivering av spolglansdoseringen (endast med aktiverad Multitabfunktion).
• Diskprogrammets varaktighet
Start-knapp
Tryck på knappen för att starta:
• Diskprogrammet
• Nedräkningen av en fördröjd start,
54 electrolux
Delay-knapp
Tryck flera gånger på knappen för att fördröja starten av diskprogrammmet från 1 till
24 timmar.
• För att ställa in fördröjd start.
• Elektroniskt justera avhärdarens nivå.
• För att slå på / av spolglansdoseringen
(endast med aktiverad Multitabfunktion).
Multitab-knapp
Tryck på knappen för att aktivera eller inaktivera multitabfunktionen (se "Multitabfunktion").
Aktivera produkten. Produkten är i
inställningsläge när:
• Tiden för fördröjd start blinkar på displayen.
• Kontrollamporna för diskprogrammets faser tänds.
Programvred
För att ställa in ett diskprogram, placera
markeringen på programvredet mitt för diskprogrammet. Se avsnittet "Diskprogram".
När produkten slås på, ställs programvredet in i jämnhöjd med det senaste
diskprogrammet.
Inställningsläge
Produkten måste vara i inställningsläge
för att du ska kunna göra följande:
• Ställa in ett diskprogram.
Aktivera produkten. Produkten är inte i
inställningsläge när
• Diskprogrammets varaktighet eller fördröjd start blinkar inte på displayen.
• Endast en kontrollampa för fas är tänd.
– Programmet eller startfördröjningen
måste avbrytas för att återgå till inställningsläge. Se avsnittet "Att välja och
starta ett diskprogram".
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN
1. Säkerställ att den inställda nivån för vattenavhärdaren överensstämmer med
hårdheten på vattnet där du bor. Justera vattenavhärdaren vid behov.
2. Fyll på avhärdningssalt i saltbehållaren.
3. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
4. Ladda produkten med bestick, porslin
och övrig disk.
5. Ställ in rätt diskprogram för typ av disk
och smutsgrad.
6. Fyll på rätt mängd diskmedel i diskmedelsfacket.
7. Starta diskprogrammet.
Om du tänker använda kombinerade
disktabletter ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1"
osv.), använd då multitabfunktionen (se
"Multitabfunktion").
ATT STÄLLA IN VATTENAVHÄRDAREN
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler och
salter från vattnet. Dessa mineraler och salter kan skada produkten.
Justera nivån på vattenavhärdaren om den
inte överensstämmer med vattenhårdheten
där du bor.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för att
ta reda på vattenhårdheten där du bor.
Inställning av vattenhårdhet
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(TH°)
mmol/l
Clarke-grader
manuellt
elektroniskt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
electrolux 55
Inställning av vattenhårdhet
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(TH°)
mmol/l
Clarke-grader
manuellt
elektroniskt
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
2
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.
Manuell inställning
Ställ vattenavhärdarens reglage i läge 1 eller
2 (se tabellen).
Elektronisk inställning
1. Aktivera produkten.
2. Kontrollera att produkten är i inställningsläge.
3. Vrid programvredet medurs tills displayen visar två vågräta statuslinjer.
4. Håll Multitab-knappen och Delay -knappen intryckta samtidigt tills kontrollam,
och
blinkar.
porna
5. Släpp Multitab-knappen och Delayknappen.
6. Tryck på Multitab-knappen.
• Kontrollamporna
och
släcks.
• Kontrollampan
fortsätter att blinka.
• Displayen visar inställningen för vat= nivå
tenavhärdaren (exempel:
5).
7. Tryck på Multitab-knappen flera gånger
för att ändra inställningen.
8. Stäng av produkten för att bekräfta.
Om vattenavhärdaren är elektroniskt inställd på nivå 1 är kontrolllampan för
salt släckt.
ANVÄNDNING AV AVHÄRDNINGSSALT
Fylla salt i saltbehållaren:
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs.
2. Fyll saltbehållaren med 1 liter vatten
(endast första gången som du ska fylla
med salt).
3. Använd tratten för att fylla saltbehållaren med salt.
4. Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.
5. Stäng saltbehållaren genom att vrida
locket medurs.
Det är normalt att vatten rinner över
från saltbehållaren när den fylls med
salt.
56 electrolux
ANVÄNDNING AV DISKMEDEL OCH SKÖLJMEDEL
1
3
2
30
7
Användning av sköljmedel
4
MA X
+
3 2
När sköljmedel används kan disken torkas utan att det blir ränder eller fläckar.
Sköljmedelsfacket tillsätter automatiskt
sköljmedel under den sista sköljningen.
-
1
20
Använd långa diskprogram när du använder disktabletter. de kan inte lösas
upp riktigt under korta diskprogram
och kan försämra diskresultatet.
4
6
5
Användning av diskmedel
Tänk på miljön och använd inte mer än
den mängd diskmedel som behövs.
Följ diskmedelstillverkarens rekommendationer på förpackningen.
Fylla på diskmedelabehållaren:
1. Tryck på knappen 2 för att öppna
locket 7 till diskmedelsfacket.
2. Lägg i diskmedel i facket 1 .
3. Om diskprogrammet har förtvätt lägger
du en mindre mängd diskmedel på insidan av diskmaskinens lucka.
4. Om du använder disktabletter, lägg
tabletten i diskmedelsfacket 1 .
5. Stäng diskmedelsfacket. Tryck på locket tills det låser fast i läge.
Gör så här för att fylla på sköljmedelsfacket:
1. Tryck på knappen 6 för att öppna
locket 5 till sköljmedelsfacket.
2. Fyll sköljmedelsfacket 3 med sköljmedel. "Max." indikerar den maximala nivån.
3. Torka upp eventuellt utspillt sköljmedel
med en absorberande trasa så att det
inte bildas för mycket skum under nästa diskprogram.
4. Stäng sköljmedelsfacket. Tryck på
locket tills det låser fast i läge.
Justera doseringen av sköljmedel
Fabriksinställning: läge 3.
Du kan ställa in doseringen av sköljmedel
mellan läge 1 (lägsta dosering) och läge 4
(högsta dosering).
Vrid sköljmedelsväljaren 4 för att öka eller
minska doseringen.
electrolux 57
MULTITAB FUNKTION
Multitabfunktionen är avsedd för kombinerade disktabletter.
Dessa produkter är diskmedel med kombinerade rengörings-, skölj- och saltfunktioner. Vissa typer av tabletter kan innehålla
andra kemikalier.
Se till att tabletterna passar vattnets hårdhet där du bor (se instruktionerna på produktförpackningarna).
Multitab-funktionen avaktiverar doseringen
av spolglans och salt.
Multitabfunktionen inaktiverar automatiskt
kontrollamporna för spolglans och salt.
Programmets längd kan öka när du använder multitabfunktionen.
Aktivera eller inaktivera Multitabfunktionen innan du startar ett diskprogram
Du kan inte aktivera eller inaktivera
funktionen medan ett program pågår.
– När du aktiverar Multitabfunktionen förblir den aktiverad tills du stänger av
den.
För att stänga av Multitab-funktionen
och använda separat diskmedel, salt
och spolglans
1. Tryck på Multitab-knappen, kontrollampan släckas. Funktionen är av.
2. Fyll på saltbehållaren och spolglansfacket.
3. Ställ in vattenhårdheten på högsta nivån.
4. Kör ett diskprogram utan disk.
5. När diskprogrammet är klart, ställ in
spolglansen efter vattenhårdheten där
du bor.
6. Justera doseringen av spolglans.
Slå på Multitab-funktionen
• Tryck på Multitab-knappen, kontrollampan tänds. Funktionen är påslagen.
ATT LADDA BESTICK OCH PORSLIN
Se häftet "Exempel på RealLife diskgods".
Råd och tips
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
• Placera på ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med öppningen
neråt.
• Se till att vattnet inte samlas i behållare
eller skålar.
• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i varandra.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Blanda skedar med andra bestick så att
de inte fastnar i varandra.
• När du lagt föremålen i korgarna ska du
se till att vattnet kan komma åt alla ytorna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se
till att föremålen inte rör sig.
• Vattendroppar kan samlas på plastföremål och teflonpannor.
ATT VÄLJA OCH STARTA ETT DISKPROGRAM
Starta diskprogrammet utan
fördröjning
1. Stäng luckan.
2. Aktivera produkten.
3. Kontrollera att produkten är i inställningsläge.
4. Ställ in ett diskprogram.
• Programtiden blinkar på displayen.
• Det inställda diskprogrammets kontrollampa för fas tänds.
5. Tryck på Start-knappen varpå det inställda diskprogrammet startar automatiskt.
• Kontrollamporna för fas släcks men
kontrollampan för "fas pågår" är tänd.
58 electrolux
Starta diskprogrammet med fördröjd
start.
1. Stäng luckan.
2. Aktivera produkten.
3. Kontrollera att produkten är i inställningsläge.
4. Ställ in ett diskprogram.
5. Tryck på Delay-knappen igen tills fördröjd start visas på displayen.
• Tiden för fördröjd start blinkar på displayen.
6. Tryck på Start-knappen varpå nedräkningen startar automatiskt.
• Den fördröjda starttiden blinkar inte
längre på displayen.
• Det inställda diskprogrammets kontrollampa för fas släcks.
När nedräkningen är klar startar diskprogrammet automatiskt.
• Kontrollampan för den pågående fasen
tänds.
Om luckan öppnas avbryts nedräkningen. När luckan stängs igen fortsätter
nedräkningen från den punkt där den
avbröts.
Avbryta fördröjd start
Nedräkningen fungerar inte
1. Tryck på Delay-knappen flera gånger
tills:
• Displayen visar diskprogrammets
gångtid.
• Kontrollampan för fas tänds.
2. Tryck på Start-knappen för att starta
diskprogrammet.
Nedräkningen fungerar
1. Tryck på Delay-knappen flera gånger
tills:
• Displayen visar diskprogrammets
gångtid.
• Kontrollampan för fas tänds.
• Diskprogrammet startar automatiskt.
Avbryta ett diskprogram
• Öppna luckan till diskmaskinen.
– Diskprogrammet avbryts.
• Stäng luckan.
– Diskprogrammet fortsätter från den
punkt där det avbröts.
Avbryt diskprogrammet.
Om diskprogrammet inte har startat kan du
ändra ditt val.
För att ändra valet medan diskprogrammet
pågår, måste man avbryta programmet.
• Håll Multitabknappen och Delay-knappen
intryckta samtidigt tills:
– Tiden för diskprogrammet blinkar på
displayen.
– Kontrollamporna för diskprogrammets
faser tänds.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett
nytt diskprogram.
När diskprogrammet är klart
När diskprogrammet är klart visar displayen
en nolla och kontrollampan för fas släcks.
Avaktivera produkten och öppna luckan.
För effektivare torkning, låt luckan stå
på glänt några minuter.
Ta bort disken från korgarna
• Låt diskgodset svalna innan du plockar ur
det ur maskinen. Varmt diskgods kan lätt
skadas.
• Plocka först ur diskgods från den nedre
korgen, sedan från den övre.
• Det kan finnas vatten på diskmaskinens
sidor och lucka. Rostfritt stål svalnar fortare än diskgodset.
DISKPROGRAM
Program
1)
Typ av smuts
Typ av disk
Programbeskrivning
Alla
Porslin, bestick, kastruller och pannor
Förtvätt
Huvuddisk 45 °C eller 70 °C
Sköljningar
Torkning
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick, kastruller och pannor
Förtvätt
Huvuddisk 70 °C
Sköljningar
Torkning
electrolux 59
Program
2)
3)
Typ av smuts
Typ av disk
Programbeskrivning
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
Huvuddisk 60 °C
Sköljning
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Förtvätt
Huvuddisk 50 °C
Sköljningar
Torkning
Använd detta program för att snabbt
skölja disken. Detta hindrar att matrester
fastnar på disken och dålig lukt sprider
sig utanför produkten.
Använd inte diskmedel för det här programmet.
Sköljning
1) Produkten känner av typen av smuts och mängden föremål i korgarna. De anpassar automatiskt temperaturen och
mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
2) Med detta program kan du köra en disk med ny smuts. Det ger gott diskresultat på kort tid.
3) Detta är normalprogrammet för testinstitut. med detta program får du mest effektiva användning av vatten och
energikonsumtion för normalt smutsad porslin och bestick. Se medföljande blad för testinformation.
Förbrukningsvärden
Program1)
Energi (kWh)
Vatten (liter)
0.7 - 1.3
8 - 16
1.1 - 1.2
12 - 13
0.8
8
0.8 - 0.9
8-9
0.01
3
1) Displayen visar den återstående tiden.
Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer och mängden disk kan
påverka dessa förbrukningsvärden.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Ta bort och rengöra filtren
Smutsiga filter försämrar diskresultatet.
Silarna kräver endast mycket lite underhåll,
kontrollera dem då och då och rengör om
det behövs.
1. Vrid sil (A) moturs och ta ur den ur filter
(B).
B
A
2. Sil (A) består av två delar. Dra isär silarna om du vill plocka isär dem.
60 electrolux
8. Sätt tillbaka sil (A) i filter (B). Vrid sil (A)
medurs tills den låses fast.
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna är igensatta, tag
bort smuts med en vasst föremål.
Rengöring av utvändiga ytor
Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel (aceton).
3. Rengör delarna noga med vatten.
4. Sätt ihop de två delarna av silen (A) genom att trycka ihop dem. Kontrollera att
de sitter ihop ordentligt.
5. Ta bort silen (B).
6. Rengör silen (B) noga med vatten.
7. Sätt tillbaka filtret (B). Kontrollera att den
sitter ihop ordentligt i de två skenorna
(C).
C
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Produkten startar inte eller den upphör att
fungera.
Prova först att hitta en lösning på problemet
(se tabellen). Om du inte hittar någon lösning kontaktar du servicecentret.
Vid vissa fel visas en larmkod på displayen:
•
•
- Produkten fylls inte med vatten
- Diskmaskinen tömmer inte ut vattnet
•
- Översvämningsskyddet är aktiverat.
Varning Inaktivera produkten innan du
utför kontrollerna.
Problem
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Produkten fylls inte med vatten.
Vattenkranen är blockerad eller
belagd med kalk.
Rengör vattenkranen.
Vattentrycket är för lågt.
Kontakta berörd myndighet.
Vattenkranen är stängd
Öppna vattenkranen.
electrolux 61
Problem
Produkten tömmer inte ut vattnet.
Möjlig orsak
Rengör filtret.
Tilloppsslangen är inte rätt ansluten.
Kontrollera att anslutningen är
korrekt.
Tilloppsslangen är skadad.
Kontrollera att tilloppsslangen
inte är skadad.
Avloppsmuffen är blockerad.
Rengör avloppsmuffen.
Tömningsslangen är inte rätt
ansluten.
Kontrollera att anslutningen är
korrekt.
Tömningsslangen är skadad.
Kontrollera att tömningsslangen
inte är skadad.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Diskprogrammet startar inte.
Möjlig lösning
Filtret i tilloppsslangen är igentäppt.
Stäng vattenkranen och kontakta kundtjänst.
Luckan är öppen.
Stäng luckan.
Du har inte tryckt på touchkontrollen eller knappen Start.
Tryck på touchkontrollen eller
knappen Start.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten.
Säkringen i säkringsskåpet är
skadad.
Byt ut säkringen.
Fördröjd start är inställd.
• Avbryt fördröjd start.
• När nedräkningen är klar
startar diskprogrammet automatiskt.
Sätt på diskmaskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det
avbröts.
Kontakta kundtjänst om felfunktionen uppträder igen.
Kontakta kundtjänst om andra larmkoder
visas på displayen.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten.
Anteckna denna information:
– Modell
(MOD.) ....................................................
....
– Produktnummer
(PNC) ..........................................
– Serienummer
(S.N.) ..............................................
Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande.
Problem
Disken är inte ren.
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Diskprogrammet är inte lämpligt för diskgodset och smutsgraden.
Kontrollera att det valda diskprogrammet passar diskgodset och smutsgraden.
Diskgodset sattes inte rätt i
korgarna, vattnet rörde inte vid
alla ytorna.
Placera diskgodset rätt i korgarna.
Spolarmarna kunde inte röra
sig fritt. Felaktig placering av
diskgodset i korgarna.
Kontrollera att disken inte har
placerats så att den blockerar
spolarmarna.
Filtren är igensatta eller felmonterade.
Kontrollera att filtren är rena
och korrekt monterade.
62 electrolux
Problem
Möjlig orsak
Möjlig lösning
För lite eller inget diskmedel alls
har använts.
Kontrollera att tillräckligt mycket
diskmedel används.
Saltbehållaren är tom.
Fyll på avhärdningssalt i saltbehållaren.
Felaktig nivå på inställningen av
vattenavhärdaren.
Justera vattenavhärdaren med
rätt nivå.
Locket till saltbehållaren är inte
stängt ordentligt.
Kontrollera att locket till saltbehållaren är stängt ordentligt.
Det är ränder, mjölkaktiga
fläckar eller en blåaktig beläggning på glas och porslin.
Spolglansdoseringen är för
hög.
Minska spolglansdoseringen
Torkade vattendroppar på glas
och diskgods.
Spolglansdoseringen är för låg.
Öka spolglansdoseringen.
Diskmedlet kan också vara orsaken.
Använd en annan typ av diskmedel.
Disken är våt.
Diskprogrammet saknade torkningsfas eller med förkortaf
torkningsfas.
För effektivare torkning, låt
luckan stå på glänt några minuter.
Disken är våt och glanslös.
Spolglansfacket är tomt.
Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
Multitabfunktionen är på (funktionen inaktiverar automatiskt
sköljmedelsdoseringen).
Aktivera sköljmedelsdoseringen.
Kalkfläckar på diskgodset.
Aktivera spolglansdoseringen.
1. Aktivera produkten.
2. Kontrollera att produkten är i inställningsläge.
3. Vrid programvredet tills displayen visar
två vågräta statuslinjer.
4. Håll Multitab-knappen och Delay-knappen intryckta samtidigt tills kontrollam,
och
blinkar.
porna
5. Släpp knappen Multitab och Delay.
6. Tryck på Delay-knappen:
– Kontrollamporna
och
släcks.
– Kontrollampan
fortsätter att blinka.
– Displayen visar inställningen för
spolglansfacket.
Spolglansfacket är avstängt.
Spolglansfacket är på.
7. Tryck på Delay-knappen för att ändra
inställningen
8. Stäng av produkten för att bekräfta.
TEKNISKA DATA
Mått
Vikt
Höjd
Djup
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
Vattentryck
min.
max.
Vattentillförsel 1)
Kallt eller varmt vatten
446 mm
818 - 878 mm
580 mm
220-240 V
2100 W
10 A
50 Hz
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
max. 60 °C
electrolux 63
Kapacitet
Kuvert
9
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. bergvärme, fjärrvärme eller vindkraft) kan du använda
en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
. SorteÅtervinn material med symbolen
ra förpackningen i lämpligt kärl för att återvinna den.
INSTALLATION
450 mm
820-880 mm
Placera produkten intill en vattenkran och
ett vattenavlopp.
Installera produkten under en köksbänk eller en bänkskiva.
Se till att urtagets mått följer de angivna
måtten.
450
mm
Ångskydd
Fäst den självhäftande aluminiumfolien på
främre delen av bänkskivan längs hela dess
bredd.
Justera diskmaskinens höjd
1. Ta bort den justerbara sockeln.
2. • För att höja produkten i framkant, vrid
de två framfötterna moturs.
• För att höja produkten baktill vrider du
mittskruven moturs.
64 electrolux
Montera diskmaskinen under
bänkskivan eller bredvid andra enheter
Varning Se till att du monterar
diskmaskinen under eller bredvid
stadiga skåp- och bänkstommar för att
förhindra personskador eller skador på
maskinen.
Använd vinkeljärnen för att sätta fast
diskmaskinen under bänkskivan eller
bredvid andra enheter.
1. Sätt vinkeljärnen i spåren ovanpå produkten.
Justera diskmaskinens nivå
Med rätt nivå på diskmaskinen kan du
stänga luckan ordentligt.
Om maskinens nivå inte är korrekt tar luckan emot i sidorna på skåpet. Lossa eller dra
åt de justerbara fötterna för att justera maskinen i höjdled.
När du har justerat nivån på diskmaskinen
sätter du tillbaka den justerbara sockeln på
diskmaskinen.
Kontrollera att undersidan på den justerbara
sockeln står jämnt på marken.
Avloppsanslutning
Anslut tömningsslangen till:
• Diskhons muff och fäst den under arbetsytan. Detta förhindrar att avloppsvatten
från diskhon rinner tillbaka in i produkten.
• Stigrör med ett ventilationshål. Innerdiametern måste vara minst 40 mm.
max 400 cm
max 85 cm
2. Använd skruvarna (på ovansidan eller på
sidan) för att montera produkten. Kontrollera att skruvarna är åtdragna.
min 40 cm
Lossa diskhons propp när produkten tömmer vatten för att förhindra att vattnet rinner
tillbaka in i produkten.
Den förlängda tömningsslangen får inte
vara längre än 2 m. Den invändiga diametern får inte vara mindre än slangens diameter.
Ta bort plastmembranet (A) om tömningsslangen ansluts till ett tvättställs vattenlås.
Om membranet inte avlägsnas kan matrester ansamlas och täppa igen tömningsslangens förbindning.
electrolux 65
En säkerhetsenhet hindrar det smutsiga vattnet från att rinna tillbaka in i produkten. Om avloppsmuffen har en
backventil kan den hindra produkten
från att tömmas korrekt. Ta bort backventilen.
66 electrolux
electrolux 67
www.electrolux.com/shop
117935910-B-122011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising