Electrolux | ESF4120 | User manual | Electrolux ESF4120 Brugermanual

Electrolux ESF4120 Brugermanual
O p v a s k e m a s k i n e
O p p v a s k m a s k i n
à ‡ ¯ Ë Ì ‡
‰ Î ˇ
Ï ˚ Ú ¸ ˇ
Model ESF 4120
DK
Brugsanvisning
N
Bruksanvisning
RU
»ÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
Ô Ó Ò Û ‰ ˚
Indholdsfortegnelse
For brugeren
For installatøren
Vigtig sikkerhedsinformationen
3
Beskrivelse af maskinen
4
Betjeningspanel
5
Før brug
Indstilling af vandblødgøringsanlægget
Skyllemiddel
6
6
9
Anvendelse af maskinen
Fyldning af maskinen
Højdejustering at den øverste kurv
Opvaskemiddel
10
10
11
12
Nyttige tips
13
Opvaskeprogrammer
14
Betjeningsrækkefølge
15
Vedligeholdelse og rengøring
Indvendig rengøring
Rengøring af filtrene
Udvendig rengøring
Længere periode uden brug
Forholdsregler ved frost
Flytning af maskinen
17
17
17
18
18
18
18
Hvis maskinen ikke fungerer
Beskyttelse mod oversvømmelse
Service og reservedele
19
20
20
Garanti - Service
21
Råd for testcentre
Tekniske data
22
22
Installation
Vandtilslutning
Tilslutning af afløbsslangen
Eltilslutning
23
23
24
24
Indbygning
Højdejustering af maskinen
Højdejustering af sokkelpladen
Fastgørelse under et køkkenbord eller
monteret på tilstødende køkkenelementer
25
25
25
Vejledning i brug af brugsanvisningen
Sikkerhedsinstruktioner
1. 2. 3.
Trin for trin instruktioner
Nyttige tips
Miljøinformation
2
26
Vigtig sikkerhedsinformation
Det er meget vigtigt, at denne brugsanvisning gemmes til evt. fremtidig brug. Hvis maskinen sælges
eller overdrages til en anden bruger, eller hvis De flytter og efterlader maskinen i huset, skal
brugsanvisningen følge med maskinen, således at den nye ejer kan sætte sig ind i betjeningen og læse
de pågældende informationer.
Denne information gives af sikkerhedsmæssige grunde. De skal derfor gennemlæse den nøje, før
maskinen installeres og anvendes.
Installation
●
●
●
●
●
●
Denne maskine er tung. Vær forsigtig, hvis den
skal flyttes.
Det er farligt selv at foretage indgreb i maskinen
eller på nogen måde ændre den.
Maskinen må ikke placeres på elledningen.
●
Elarbejdet i forbindelse med installation af
maskinen bør udføres af en autoriseret
elinstallatør eller en anden kyndig person.
VVS-arbejdet i forbindelse med installation af
maskinen bør udføres af en autoriseret VVSinstallatør eller en anden kyndig person.
Miljøbeskyttelse
I miljøets interesse:
●
Børnesikring
●
●
●
●
Maskinen er beregnet til at blive anvendt af
voksne.Lad ikke børn pille ved
betjeningsknapperne eller lege med maskinen.
Placer indpakningsmaterialet uden for børns
rækkevidde.
Opbevar vaskemidler på et sikkert sted uden for
børns rækkevidde.
●
●
Under brug
●
●
●
●
●
●
●
Service må kun udføres af vor autoriserede
service, og der må kun anvendes originale
reservedele.
De må under ingen omstændigheder forsøge at
reparere maskinen selv. Reparationer, der
udføres af ukyndige personer, kan medføre
skader eller alvorlige fejlfunktioner. Kontakt
Elektrolux Hvidevare-Service. Der skal altid
anvendes originale reservedele.
Ting, der er forurenet af benzin, maling, stål eller
jernpartikler, ætsende, syreholdige eller alkaliske
kemikalier må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
De bør under ingen omstændigheder åbne
døren, mens maskinen er i gang. Maskinen skal
altid afbrydes, før døren åbnes.
Brug kun opvaskemiddel der er beregnet til
opvaskemaskiner.
Når De har fyldt maskinen op, eller når De har
tømt maskinen, skal døren lukkes, da en åben
dør kan være farlig.
Lad vær med at sidde eller stå på den åbne dør.
Træk stikket ud og luk for vandtilførslen efter
brug.
De bør være forsigtig ved rengøring at tætningen
forneden på døren og ved hængslerne, da man
kan skære sig på de skarpe metal kanter.
3
Materialer mærket med
symbolet er
genanvendelige.
Spørg i kommunen om der er genbrugsanlæg for
denne maskine i Deres område.
Hvis maskinen skal skrottes, skær netledningen
af og gør dørlåsen uanvendelig for at undgå at
små børn kan blive lukket inde.
Hjælp med at holde Deres land pænt – brug en
legaliseret affaldsplads til Deres gamle maskine.
Beskrivelse af maskinen
IN137
1.
Stop for øverste kurv
2.
Øverste spulearm
3.
Saltbeholder
4.
Vaskemiddelbeholder
5.
Betjeningspanel
6.
Skyllemiddelbeholder
7.
Filtrene
8.
Nederste spulearm
9.
Øverste kurv
10. Dørstyr
4
Betjeningspanel
1. Trykknapper til programvalg
2. Trykknapp for “forskudt start”
Giver mulighed for at starte programmet 3-6-9 timer
forskudt.
3. Kontrollamper
Programfase kontrollys
VASK
Lyser når vaskefasen er i gang
TØRRING
Lyser når tørrefasen er i gang
PROGRAM SLUT
Lyser når vaskeprogrammet er færdigt
Salt og skyllemiddel kontrollamper
Salt kontrollamper
lyser når der mangler salt, for at minde Dem om
at fylde saltbeholderen.
Skyllemiddel kontrollamper
lyser når der mangler skyllemiddel, for at
minde Dem om at fylde skyllemiddelbeholderen.
4. Dørhåndtag
5. Start/stop kontrollys
6. Start/stop trykknapp
5
Før brug
Før brug af opvaskemaskinen for
første gang:
1. Kontroller at strøm- og vandforbindelsen er udført
i overensstemmelse med
installationsvejledningen.
2. Fjern emballagen inde i maskinen.
3. Indstil vandblødgøringsanlægget.
4. Hæld 1 liter vand i saltbeholderen og fyld derefter
med salt.
5. Fyld skyllemiddelbeholderen.
Indstilling af
vandblødgøringsanlægget
Opvaskemaskinen er udstyret med et
vandblødgøringsanlæg beregnet til at fjerne
mineraler og salte fra vandet. Disse kunne have en
ødelæggende eller dårlig indflydelse på maskinens
funktion.
Jo større indholdet er af disse salte, desto hårdere
er vandet.
Vandets hårdhed måles i ækvivalente skalaer, f.eks.
tyske, franske grader og dele pr. million.
Blødgøringsanlægget skal justeres efter vandets
hårdhed i Deres område. Det lokale vandværk kan
oplyse Dem om hårdhedsgraden af vandet i Deres
område.
Vandhårdhed
Opvaskemaskinen er fra fabrikken indstillet på
niveau 3.
Hvis dette niveau ikke er egnet i Deres område, skal
blødgøringsanlægget justeres.
Niveau
Tyske
grader
(°dH)
Franske
grader
(°TH)
PPM
(dele pr.
million)
Brug af
salt
1
2
3
4
5
<4
4 - 18
19 - 29
30 - 40
41 - 50
<8
8 - 30
31 - 50
51 - 70
71 - 90
< 80
80 - 300
301 - 500
501 - 700
701 - 900
NEJ
JA
JA
JA
JA
Når der skal vælges et andet niveau, vær
sikker på at opvaskemaskinen er slukket
og derefter fortsættes som følger:
1. Tryk samtidig på Intensive 70° 80’ og Normal
65° programtrykknapperne.
2. Bliv ved med at trykke på Intensive 70° 80’ og
Normal 65° programtrykknapperne mens
opvaskemaskinen tændes ved at trykke på
Start/stop knappen.
Intensive 70° 80’ kontrollampen lyser.
På samme tid vil også Intensive 70° 80’
kontrollampen tænde og forblive tændt i ca. 5
sekunder for herefter at begynde at blinke og
vise det aktuelle vandblødgøringsniveau.
SO406
6
Det aktuelle niveau er angivet af det antal blink
der kommer fra Intensive 70° 80’ kontrollampen,
som skifter mellem 5 sekunder slukket og et antal
blink, dette varer i ca. 60 sekunder.
Eksempel:
1 blink = niveau 1
2 blink = niveau 2
3 blink = niveau 3
4 blink = niveau 4
5 blink = niveau 5
3. Tryk på Intensive 70° 80’ programtrykknappen.
Hver gang der trykkes på trykknappen ændres
niveauet.
Eksempel:
Hvis det aktuelle niveau er 3 og der kun trykkes
en gang på Intensive 70° 80’
programtrykknappen er niveau 4 blevet valgt.
Hvis det aktuelle niveau er 5 og der kun trykkes
en gang på Intensive 70° 80’
programtrykknappen er niveau 1 blevet valgt.
Intensive 70° 80’ kontrollampen forbliver slukket
i ca. 5 sekunder for herefter at begynde at blinke
og vise det nyvalgte niveau.
4. For at bevare det nye niveau skal der slukkes for
opvaskemaskinen ved at trykke på Start/stop
trykknappen.
Hvis hårdhedsgraden af vandet er på
niveau 1, er det allerede blødt, og det er
derfor ikke nødvendigt at bruge salt.
Med vandblødningsindstilling på niveau 1
vil saltkontrollampen på betjeningspanelet
altid være slukket.
Brug salt fra niveau 2 og op.
Hvis det er nødvendigt at fylde salt på, vil
saltkontrollampen fra niveau 2 og opad
kun lyse, når vaskeprogrammet indstilles
og når det er færdigt.
Den vil være slukket mens programmet
kører.
7
Påfyldning af salt
Der må kun anvendes salt, der er beregnet
til opvaskemaskiner.
Andre typer salt, der ikke er beregnet til
opvaskemaskiner, især bordsalt, vil
ødelægge blødgøringsanlægget.
Der skal påfyldes salt, umiddelbart før et af de
komplette opvaskeprogrammer startes. Derved
undgås at spildt salt eller saltvand ligger i længere
tid på bunden af maskinen. Dette kan medføre
tæring.
Påfyldning:
1. Skru hætten af saltbeholderen.
2. Fyld ca. 1 liter vand i beholderen, eller indtil den
er fuld (det er kun nødvendigt den første gang
der fyldes salt på).
3. Ved hjælp af den medfølgende tragt hældes salt i
beholderen til den er fuld.
Bliv ikke bekymret hvis vandet i beholderen løber
over, når der fyldes salt på, det er helt normalt.
LE
SA LT
SA LZ
SA L
SE
4. Sæt hætten på igen og kontroller, at der ikke er
salt på gevindet eller pakningen.
5. Skru hætten helt fast.
Saltbeholderen skal regelmæssigt efterfyldes med
salt.
SR06
"Saltpåfyldning" indikatorlampen på
betjeningspanelet vil lyse, når saltet er brugt, og der
skal efterfyldes
Saltpåfyldningslampen kan fortsætte med
at lyse i 2-6 timer efter, at der er fyldt salt
på, forudsat at opvaskemaskinen er
tilsluttet lysnettet. Ved saltsorter, som kun
opløses meget langsomt, kan der være
tale om længere tid. Dette påvirker dog
ikke maskinens funktion.
8
Skyllemiddel
Skyllemidlet doseres automatisk under det sidste
skyl, og sikrer ved skylningen en plet- og stribefri
tørring. Beholderen, som er monteret indvendigt i
døren, kan rumme ca. 110 ml skyllemiddel. Det
rækker til 16-40 opvaskeprogrammer afhængigt af
den indstillede dosering.
Påfyldning af skyllemiddel
1. Beholderen åbnes ved at dreje låget (A) mod
uret.
A
2. Fyld beholderen fuldstændig med skyllemiddel
(ca. 110 ml). Indikatoren (B) bliver helt mørk.
BR01
3. Efterfyld skyllemiddel når skyllemiddel
kontrollampen på kontrolpanelet lyser.
Hvis det er nødvendigt at fylde
skyllemiddel på, vil skyllemiddel
kontrollampen kun lyse, når
vaskeprogrammet indstilles og når det er
færdigt.
Den vil være slukket mens programmet
kører.
x 6 5 4 3
2 1
m
a
B
BR03
Vær sikker på at låget er lukket efter hver
påfyldning.
Fyld ikke opvaskemiddel i skyllemiddelbeholderen.
For at undgå en for kraftig skumdannelse under
næste opvask skal skyllemiddel, som er løbet ved
siden af, fjernes med en klud.
Indstilling af mængden
Skyllemiddelmængden justeres ud fra det opnåede
glans- og tørreresultat ved hjælp af 6 positioner på
vælgeren (C) (mindste mængde position 1, største
mængde position 6).
Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på det
opvaskede service, skal mængden øges gradvist.
Hvis servicet har klistret hvidlige striber, skal
mængden reduceres.
BR02
9
x
6 5 4 3
2 1
m
a
C
Anvendelse af maskinen
Fyldning af maskinen
Før servicet anbringes i maskinen, skal alle madrester fjernes fra tallerknerne for at undgå, at filtrene
tilstoppes, hvilket forringer opvaskemaskinens
funktion.
Meget små servicedele, der kan falde
gennem kurvene, bør ikke anbringes i
opvaskemaskinen.
UI51
Døren åbnes, og kurvene trækkes ud, når servicet
skal fyldes i maskinen.
Den nederste kurv
Den nederste kurv er beregnet til kasseroller, låg,
tallerkener, salatskåle, bestik osv.
Serveringsfade og større låg bør placeres langs
kanten af kurven, således at den øverste spulearm
frit kan dreje rundt.
Desuden kan de to bageste rækker let og hurtigt
klappes ned. Dette gør det nemt at placere gryder
og salatskåle.
UI12
Nedklapning af tapperne:
- Tapperne trækkes let opad og sænkes bagud (se
billede). Når de igen skal rettes op, er det
tilstrækkeligt at føre dem til lodret position.
UI83
UI84
Bestikkurv
Langbladede knive, som stilles oprejst,
kan være farlige.
Lange og skarpe bestikdele såsom
forskærerknive skal placeres vandret i den
øverste kurv.
Vær forsigtig når De fylder eller tømmer
maskinen med skarpe ting, såsom knive.
Bestik skal placeres i den aftagelige bestikkurv med
skafterne vendt nedad. Hvis skafterne stikker ud
gennem bunden af kurven og derved blokerer den
nederste spulearm, skal bestikket placeres med
skafterne opad.
Skeer skal blandes med andet bestik, så de ikke
lægger sig ind i hinanden.
Stil skeer, dessertskeer, knive og andre små
bestikting i holderne i begge sider af bestikkurven.
UI09
10
Den øverste kurv
Den øverste kurv er beregnet til tallerkener
(desserttallerkener, underkopper, tallerkener op til
24 cm i diameter), salatskåle, kopper og glas.
Glas med høj fod kan placeres med foden opad i de
forhøjede koppehylder.
Den venstre koppehylde foldes op for at give en
mere fleksibel fyldning.
Lette køkkenting (plastskåle osv.) bør placeres i den
øverste kurv, og anbringes således, at de ikke
bevæger sig rundt under opvasken.
US69
Før døren lukkes, kontrolleres, at
spulearmene kan dreje frit.
Højdejustering at den øverste kurv
Hvis der vaskes meget store tallerkener (med en
diameter på 27 til 31 cm), kan disse anbringes i den
nederste kurv, hvilket kræver, at den øverste kurv
indstilles højere.
A
Højdejusteringen gennemføres på følgende
måde:
1. Den øverste kurvs forreste glidestoppere (A)
trækkes udad og kurven trækkes ud.
2. Sæt kurven tilbage i den højere position og tryk
stopperne (A) tilbage i deres oprindelige position.
RC01
Når den øverste kurv er i en højere
position kan den kun tage tallerkener med
en diameter på op til 20 cm, og De kan ikke
anvende de øverste kophylder.
Når De har fyldt maskinen, skal døren
lukkes, da en åben dør kan være farlig.
11
Opvaskemiddel
Brug kun opvaskemidler der er beregnet til
opvaskemaskiner.
Hvis der bruges pulver opvaskemiddel fortsæt
på følgende måde:
Min = 15 g
Max = 30 g D
1. Åben låget på beholderen ved at trække i palen
(D).
2. Fyld opvaskemiddel på i overensstemmelse med
anbefalingerne i programskemaet.
Da ikke alle opvaskemidler er ens, skal De være
opmærkssom på pakken.
M
M IN
AX
3. Luk altid låget.
DE17
4. Hvis programmet har forvask hældes det
nødvendige opvaskemiddel på låget til
opvaskemiddelbeholderen.
Følg den anbefalede mængde vaskemiddel som
er angivet i “Vaskeprogram” skemaet.
Hvis der bruges tablet opvaskemiddel fortsæt på
følgende måde:
1. For alle programmer: læg en tablet i
opvaskemiddelbeholderen.
DE02
2. Luk altid låget
3. For alle programmer med forvask: læg et stykke
af en anden tablet på låget til
opvaskemiddelbeholderen.
En utilstrækkelig mængde opvaskemiddel
giver et dårligere opvaskeresultat, mens
en for stor mængde ikke giver nogen
fordele, men blot fører til unødvendigt
spild.
Moderat anvendelse af opvaskemiddel er
også til gavn for miljøet.
Fosfatfrie opvaskemidler med enzymer
I de lavalkaliske kompakte pulvere er vanskeligt nedbrydelige stoffer erstattet af naturlige enzymer og andre
biologisk nedbrydelige stoffer, som skåner miljøet.
Enzymerne udfolder hele deres snavsopløsende virkning allerede ved en temperatur på 50°C.
Ved brug at Bio-programmer opnår man på grund af den længere påvirkningstid et lige så godt opvaskeresultat
som ved et program på 65°C med traditionelle opvaskemidler.
Disse nye kompakt pulvere er stort set fosfatfrie.
12
Nyttige tips
Energibesparelse
Følgende er uegnet til
maskinopvask:
Anbring servicet i maskinen straks efter hvert måltid,
og vent med at starte opvasken, indtil opvaskemaskinen er fyldt helt op.
Følgende ting bør ikke vaskes i opvaskemaskine
(medmindre de er solgt som egnet til
maskinopvask).
Forvask ikke servicet under rindende vand.
Vælg Kvik 65° programmet, når servicet ikke er
særligt tilsmudset. Følg vejledningen i
”Vaskeprogram” skemaet.
-
Bestik med håndtag af træ eller ben eller
sammenlimede dele
Det bedste resultat opnås på
følgende måde
-
Bestik af bronze
-
Kasseroller med træhåndtag
-
Ting af aluminium
-
Krystalservice
Før service anbringes i maskinen, fjernes alle
madrester og meget tilsmudsede gryder og pander
stilles i blød.
-
Blyholdige glas
-
Ting af plastik
Sørg altid for at vende kasseroller, kopper og glas
med bunden i vejret.
-
Antikt eller håndmalet porcelæn
Service med buede flader placeres skråt så vandet
let kan løbe af.
Visse former for dekoration på service kan blive
misfarvet, når det vaskes i en opvaskemaskine.
Undgå så vidt muligt, at de enkelte servicedele rører
hinanden.
Krystalservice og ting af plastik bør vaskes i hånden,
hvis det ikke garanteres, at de kan tåle maskinopvask.
Visse glastyper kan blive matte, efter at de er blevet
vasket nogle gange i en opvaskemaskine.
Der kan opstå en kemisk reaktion mellem sølvbestik
og rustfrit stålbestik. Som forholdsregel, undgå at
vaske dem sammen.
Køkkenting af jern og støbejern kan ruste og afgive
pletter på det øvrige service.
Aluminium har tendens til at blive sort. Kobber, tin
og messing har tendens til at blive plettet.
Kontakt forhandleren, hvis De er i tvivl
om, hvorvidt Deres køkkenting tåler
maskinopvask.
Når De køber nyt service, bør De sikre
Dem, at det tåler maskinopvask.
13
Opvaskeprogrammer
Program
* Intensive 70° 80’
Normal 65°
Tilsmudsningsgrad
og
servicetyper
Stærkt tilsmudset.
Service, bestik,
gryder og pander
Normalt tilsmudset.
Service og bestik
Trykknapper
Anbefalet mængde
opvaskemiddel
Hovedvask
Forvask
Start/stop
+
15 g
10 g
70° 80’
Start/stop
+
Kvik 65°
Frisk tilsmudset.
Service og bestik
Start/stop
+
Varm forvask
Hovedvask 70°C
1 kold skylning
1 varm skylning
Aktiv tørring
Varm forvask
Hovedvask 65°C
1 kold skylning
1 varm skylning
Aktiv tørring
15 g
10 g
20 g
/
Hovedvask 65°C
1 varm skylning
5g
Kold forvask
Hovedvask 50°C
1 kold skylning
1 varm skylning
Aktiv tørring
65°
**
Beskrivelse
65°
***
Bio 50°
Normalt tilsmudset.
Service og bestik
Start/stop
+
20 g
50°
*
Ideelt til vask af en komplet 9 kuverters fyldning med normal tilsmudsning.
Karakteriseret med en varighed på ca. 80 minutter og en vasketemperatur på 70°.
Tiden er tilnærmet, og afhænger af vandets tryk og temperatur og også af variationer i strømtilførelsen.
Dette er det bedste daglige program.
** Ideelt til vask af bordservice fra morgenmad og middag (frisk tilsmudset).
Karakteriseret med en varighed på ca. 30 minutter og en vasketemperatur på 65°.
Tiden er tilnærmet, og afhænger af vandets tryk og temperatur og også af variationer i strømtilførelsen.
Dette er et perfekt dagligt program lavet for at tilgodese behovet for en familie på 4 personer, som fylder
bordservice fra morgenmad og middag i maskinen.
*** Testprogram for EN 50242. (Se Råd for testcentre).**
14
Betjeningsrækkefølge
1.
Kontroller filtrene
8a. Indstil og start programmet
uden forskudt start
Kontroller at de rene og sidder rigtigt (se
rengøringsvejledningen).
2.
Tryk på den trykknap, som svarer til det
ønskede program. Kontrollampen, som svarer
til programmet, lyser og fasekontrollampen for
det valgte program begynder at blinke.
Tryk på Start/stop knappen
Programmet vil starte ca. 6 sekunder efter det
sidste tryk på trykknappen (program
trykknappen) inden for denne tid er det muligt
at ændre program ved blot at trykke på
trykknappen til et andet program.
Start/stop kontrollampen tænder.
3.
4.
Kontroller, om der er
afspændingsmiddel og salt
Hvis der skal efterfyldes salt eller skyllemiddel
vil de tilhørende kontrollamper lyse.
Når programmet er startet vil
fasekontrollamperne slukke undtagen for den
fase, som er i gang.
Placering af service
Det er muligt at afbryde programmet:
● Åben døren
●
Fjern alle madrester.
Træk den nederste kurv ud og anbring
kasseroller, tallerkener og bestik i den.
Træk den øverste kurv ud og anbring
tallerkener, underkopper, glas, kopper osv. i
den.
Skyd kurven ind i maskinen igen.
5.
6.
Luk døren igen eller tryk på Start/stop.
Programmet vil starte fra det sted, hvor det
blev afbrudt.
8b. Indstil og start programmet
med forskudt start
Kontroller, at spulearmene kan
dreje frit
Valget af forskudt start indstilles før der
vælges program.
Tryk på forskudt start trykknappen og vælg
den ønskede tid (3, 6 eller 9 timer) indtil
kontrollampen, der svarer til de ønskede
timer, blinker.
Dosering af opvaskemiddel
Fyld den mængde opvaskemiddel i
beholderen, som anbefales ifølge
vaskeprogram skemaet.
7.
Tryk på Start/stop trykknappen
(i dette tilfælde vil alle kontrollamperne
slukke)
Luk låget på vaskemiddelbeholderen.
Tryk på trykknappen, der svarer til det
ønskede program; kontrollampen, der svarer
til programmet, lyser og fasekontrollampen for
dette program begynder at blinke.
Luk døren på
opvaskemaskinen
Nedtællingen starter ca. 6 sekunder efter det
sidste tryk på knappen (program
trykknappen).
Nedtællingen aftager i trin af 3 timer, og De
informeres om dette af time kontrollampen.
15
9. Slette et program der er i gang
Et program der er i gang kan slettes på hvilket
som helst tidspunkt.
Tryk ca. 3 sekunder på trykknappen til det
igangværende program indtil alle
kontrollamperne er slukket.
Kun Start/stop kontrollampen vil forblive tændt,
når programmet er blevet slettet.
Det er nu muligt at vælge et nyt vaskeprogram.
10. Når vaskeprogramet er færdigt
Opvaskemaskinen vil automatisk stoppe og
fasekontrollampen for program slut vil tænde.
Kontrollampen for det netop afsluttede program
vil forblive tændt.
Opvaskemaskinen er først færdig med
programmet, når fasekontrollampen for
program slut lyser.
Hvis De ikke venter til programmet er
færdigt, vil det ikke være muligt at starte et
nyt program før det foregående er blevet
slettet.
(Se punkt 9 hvordan programmet slettes).
Sluk for opvaskemaskinen ved at trykke på
Start/stop knappen.
Vent 15/20 minutter før opvaskemaskinens dør
åbnes. de undgår herved at skolde Dem, når
servicet tages ud, og at dampen eventuelt
ødelægger materialer tæt ved vaskemaskinen.
Tøm den nederste kurv først og derefter den
øverste. Derved drypper der ikke vand fra den
øverste kurv ned på servicet i den nederste
kurv.
Når vaskeprogrammet er færdigt
anbefales det at trække stikket ud og lukke
for vandtilførslen.
Generelt bør man ikke åbne døren, mens
maskinen er i gang. Men hvis døren
alligevel åbnes, vil en sikkerhedsafbryder
stoppe maskinen.
Bemærk!
Åben ikke døren i den varme fase, da det
varme vand kan løbe ud.
Vær meget forsigtig hvis døren skal åbnes
i den varme fase eller lige efter at
programmet er færdigt, da damp vil slippe
ud.
16
Vedligeholdelse og rengøring
Indvendig rengøring
Pakningerne rundt om døren, beholderen til
opvaskemiddel og beholderen til afspændingsmiddel
skal rengøres regelmæssigt med en fugtig klud.
Vi anbefaler en gang hver 3 måned at køre en tom
maskine med et 65°C vaskeprogram og
vaskemiddel.
Rengøring af filtrene
Filtrene i bunden af vaskerummet er i stor
udstrækning selvrensende.
Ikke desto mindre skal filtrene kontrolleres og
renses fra tid til anden. Snavsede filtrer vil forringe
vaskeresultatet.
1. Åben døren, tag nederste kurv ud.
2. Opvaskemaskinens filtersystem består af
groft/fint filter, mikrofilter og et fladt filter.
Åben filtersystemet ved at bruge et håndgreb på
mikrofiltret og tag det ud.
MA15
3. Drej håndgrebet ca. 1/4 gang rundt mod uret og
tag det ud.
4. Grib om groft/fint filtret (1/2) ved hjælp af
håndgrebet med hullet og tag det ud af
mikrofiltret (3).
5. Rens alle filtrene omhyggeligt under rindende
vand.
6. Tag det flade filter (4) ud fra bunden af
vaskerummet og rens begge sider omhyggeligt.
MA17
7. Sæt det flade filter tilbage i bunden af
vaskerummet.
8. Anbring groft/fint filtret i i mikrofiltret og tryk
sammen.
9. Sæt filterkombinationen på plads og lås ved at
dreje håndgrebet med uret til stop. Kontroller
under dette, at det flade filter ikke stikker op over
bunden af vaskerummet.
Opvaskemaskinen må ikke anvendes uden
filtrene.
Hvis filtrene er placeret forkert, vil
opvaskeresultatet blive dårligt.
Rengøring at filtrene er vigtig for at sikre
korrekt drift af maskinen.
MA16
17
4
Udvendig rengøring
Maskinens kabinet og betjeningspanel rengøres
med en blød, fugtig klud. Om nødvendigt anvendes
kun neutrale rengøringsmidler. Der må aldrig bruges
skurepulver, stålsvampe eller opløsningsmidler
(acetone, triklorætylen osv.).
Længere periode uden brug
Det anbefales at gøre følgende, hvis maskinen
ikke skal anvendes i længere tid:
1. Afbryd strømtilførslen til opvaskemaskinen, og
stop vandtilførslen.
2. Fyld afspændingsmiddelbeholderen op.
3. Lad døren stå på klem for at undgå, at der
dannes en ubehagelig lugt.
4. Rengør maskinens indvendige dele.
Forholdsregler ved frost
Undgå at placere maskinen i et rum hvor
temperaturen kan komme under 0°C. Hvis det er
uundgåeligt, tøm maskinen og luk døren, afmonter
vandindløbsslangen og tøm den.
Flytning af maskinen
Hvis De skal flytte maskinen (flytte til anden bolig
el.lign.):
1.
2.
3.
4.
Afbryd strømtilførslen.
Stop vandtilførslen.
Fjern tilgangs- og afløbsslangerne.
Træk maskinen ud sammen med slangerne.
Undgå at lægge maskinen om på siden under
transport.
18
Hvis maskinen ikke fungerer
Nogle problemer skyldes ofte manglende vedligeholdelse eller forglemmelse, som let kan løses uden at tilkalde
en servicemand. Før De kontakter service, bør De først gennemgå følgende liste.
Der er indbygget et antal alarmsystemer i maskinen, for at hjælpe Dem med at afgøre årsagen til hvilket som
helst problem.
Opvaskemaskinen vil ikke starte eller stoppe under brug. Alle trykknapperne er virkningsløse undtagen
Start/stop trykknappen. Kontrollampen for programmet under og en eller flere fasekontrollamper (VASK,
TØRRING, PROGRAM SLUT) blinker.
Tænd opvaskemaskinen og start et vaskeprogram. Hvis fejlkoden ses igen, skal De kontakte Deres lokale
servicecenter.
Symptom
Fejlkode
Maskinen starter ikke
Løsning
●
●
●
Maskinen tager ikke
vand ind
VASK kontrollampen
blinker
●
●
●
●
Maskinen skyller ikke
vandet ud
TØRRING
konrollampen blinker
●
●
●
Døren er ikke lukket korrekt.
Stikproppen er ikke sat korrekt i stikkontakten.
Der er ingen strøm på stikkontakten.
Vandhanen er lukket.
Vandtilførslen er afbrudt
Tilgangsslangen er sammentrykket eller bøjet.
Ret den ud.
Tilgangsslangen kan være tilstoppet.
Luk for vandtilførslen og rens filteret.
Afløbsslangen er sammentrykket eller korrekt. Ret den ud.
Afløbet i vasken er tilstoppet. Fjern blokeringen.
Forlængerslangen på afløbsslangen er ikke korrekt.
Læs vejledningen for spildevandsforbindelse.
Beskyttelse mod
oversvømmelse er aktiv
VASK og TØRRING
kontrollampen blinker
●
Luk for vandhanen og kontakt det lokale servicenter.
Generelt
En eller flere
kontrollamper blinker
●
Sluk opvaskemaskinen. Tænd den igen og start
programmet.
Hvis alarmen vender tilbage, kontaktes nærmeste
servicecenter.
●
De enkelte servicedele klirrer mod hinanden (se "fyldning af
maskinen).
Spulearmene rammer servicet.
Maskinen støjer
●
Døren er vanskelig
at lukke
●
Opvaskemaskinen står ikke vandret eller er indbygget
forkert.
Servicet er ikke rent
(dårlig vask)
●
Kurvene er for fyldte.
Servicet er ikke placeret korrekt.
Spulearmene roterer ikke.
Spulearmene er tilstoppede.
Filtrene er tilstoppede.
Filtrene er ikke placeret korrekt.
Der er ikke anvendt en tilstrækkelig mængde
opvaskemiddel,eller opvaskemidlet er uegnet.
Opvaskemidlet er gammelt eller har form af klumper.
Hætten på saltbeholderen er ikke lukket korrekt.
Det valgte opvaskeprogram er for skånsomt.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Synlig kalkaflejring eller
eller hvidlig belægning
på servicet
●
Servicet er ikke helt tørt
●
●
Kontroller at vandblødgøringsanlægget er stillet på det
rigtige niveau.
Kontroller om der er salt, og om låget er tæt.
Der er ikke noget afspændingsmiddel i maskinen, eller der
er anvendt for lidt.
19
Beskyttelse mod oversvømmelse
Maskinen er udstyret med en sikkerhedsanordning i
bunden af maskinen til at beskytte mod oversvømmelse.
Sikkerhedsanordningen vil virke, hvis der er en
vandlækage i maskinen, dog kun hvis maskinen er
tændt.
I tilfælde af dårlig funktion begynder VASK og
TØRRING fase kontrollamperne at blinke.
For at reparere opvaskemaskinen, luk for vandhanen og
kontakt det lokale servicecenter.
Hvis der stadig er problem efter ovenstående kontrol,
kontaktes nærmeste servicecenter. Angiv
modelbetegnelse og serienummer. Disse oplysninger
finder De på opvaskemaskinens typeskilt, som findes på
højre side af opvaskemaskinens dør (se billede).
Service og reservedele
Prod.No. ........ Ser. No. .........
Mod. ........
RA01
Service må kun udføres af vor autoriserede
service, og der må kun anvendes originale
reservedele. De må under ingen
omstændigheder forsøge at reparere
maskinen selv. Reparationer, der udføres af
ukyndige personer, kan medføre skader og
alvorlige fejl. Kontakt Deres lokale
servicecenter.
Der skal altid anvendes originale reservedele.
20
Garanti - Service
1 år fra den dokumenterede købsdag (gem
købsnotaen) Garantien dækker fabrikations- og
materialefejl), der måtte opstå ved normal brug i en
privat husholdning i Danmark.
Service og reservedele
Garantien omfatter materialer, nødvendige
transportomkostninger og arbejdsløn. For Grønland
og Færøerne gælder særlige regler.
Benyt venligst nedenstående telefonnummer:
Hos Electrolux Hvidevare-Service er det muligt at
bestille service, samt købe reservedele.
☎
Forbehold:
Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes
andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Det
er en forudsætning for garantien, at reparation ikke
er forsøgt foretaget af andre end Electrolux
Hvidevare-Service, der er vor autoriserede
serviceorgan.
Garantien dækker ikke uberettiget tilkald af service.
Når dette nummer benyttes, stilles der
automatisk om til nærmeste center.
Produktansvar
Vort produktansvar er gældende i følge "Lov om
produktansvar". Denne lov gælder for skader på
personer eller ting, som skyldes fejl på selve det
installerede produkt. Dette ansvar er gældende 10
år efter, at apparatet er købt som fabriksnyt.
Forbehold
●
Vort produktansvar gælder ikke, hvis den
pågældende skade skyldes et eller flere af
følgende forhold:
●
At produktets installation ikke er udført i
overensstemmelse med installationsvejledningen.
●
At produktet har været anvendt til andet formål
end beskrevet i brugsanvisningen.
●
At de i denne brugs- og installations-vejledning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
●
At en reparation er udført af andre end vor
autoriserede serviceorganisation, se
brugsanvisningen.
●
At der er brugt uoriginale reservedele.
●
At skaden skyldes en transportskade, som måtte
være opstået på et senere tidspunkt, f.eks. ved
flytning eller videre salg.
●
At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
70 11 74 00
Service og evt reparationer skal udføres af vor
autoriserede Service, se brugsanvisningen.
Der må kun benyttes reservedele som er godkendt
af førnævnte.
21
Råd for testcentre
Før start på hvilken som helst test er det nødvendigt at fylde saltbeholderen helt op med salt og
skyllemiddelbeholderen med skyllemiddel
Test standard
EN 50242
Program:
Bio 50°
Standardservice:
9 kuverter
Anbefalet skyllemiddel indstilling:
4
Anbefalet opvaskemiddelmængde:
20 g i beholder
5 g på beholderlåg
Arrangement øverste
kurv
Arrangement nederste
kurv
Arrangement bestikkurv
Tekniske data
Dimensioner
Bredde
Højde
Maks. dybde
Maks. dybde med åben dør
Eltilslutning:
Motoreffekt under vask:
Varme elementets effekt:
Total effekt:
Vandtryk:
45 cm
81.8 - 87.8 cm
60,5 cm
111.4 cm
230 V - 50Hz
200 W
2100 W
2300 W
Minimum
Maksimum
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8 bar)
Kapacitet:
9 service
22
Installation
Elarbejdet i forbindelse med installation af
maskinen bør udføres at en autoriseret
elinstallatør eller en anden kyndig person.
VVS-arbejdet i forbindelse med installation
af maskinen bør udføres af en autoriseret
VVS-installatør eller en anden kyndig
person.
Vandtilslutning
Maskinen kan tilsluttes enten varmt (maks. 60°C)
eller koldt vand.
Vi anbefaler dog at anvende koldt vand.
Varmtvandstilførsel er ikke altid tilstrækkelig til
meget snavset service, da det forkorter
vaskeprogrammets varighed.
Vandtrykket skal ligge inden for de grænser, der er
angivet i tekniske data.
Deres lokale vandværk kan oplyse Dem om
gennemsnitstrykket i Deres område.
Opvaskemaskinens tilgangs- og afløbsslange kan
drejes til højre eller venstre for at gøre installationen
lettere.
Omløberen skal være placeret korrekt for at undgå
vandlækage.
Slangen må ikke bøjes eller sammentrykkes, da
vandstrømmen derved kan nedsættes.
Hvis maskinen tilsluttes nye vandrør eller rør, der
ikke har været anvendt i længere tid, anbefales det
at lade vandet løbe i nogle minutter, før
tilgangsslangen tilsluttes. Derved aflejres der ikke
sand eller rust i tilgangsslangens filter.
Det medfølgende filter (A) skal i alle tilfælde
placeres i samlingen.
Hvis De selv vil lave forbindelsen, er omløberen på
maskinens tilgangsslange beregnet til at blive skruet
på en 3/4 tomme rørgevind eller på en særlig
lyntilkoblingshane.
A
Brug ikke gamle slanger, som har været brugt til
en anden maskine, til forbindelsen.
For at gøre det lettere kan selve slangen drejes til
venstre eller højre.
CA03
23
Tilslutning af afløbsslangen
min 30 cm
max 100 cm
Ø
18
Ø
21
1. Til vaskens vandlås, eventuelt ved hjælp af
spændbånd.
2. Til et faldrør med et aftrækshul på mindst 4 cm i
diameter.
2
min 4 cm
1
Afløbsslangen kan tilsluttes på følgende måder:
Afløbstilslutningen skal være mindst 30 cm og højst
100 cm over gulvet.
Slangen kan enten føres til venstre eller højre om
opvaskemaskinen.
Slangen må ikke have knæk og ikke
sammentrykkes, da dette nedsætter eller blokerer
vandafløbet.
En eventuel forlængelse af afløbsslangen må ikke
være på mere end 2 m, og forlængerslangens
indvendige diameter må ikke være mindre end
maskinens afløbsslange.
Eventuelle forbindelsesstykker til slangens tilslutning
må heller ikke have en diameter, der er mindre end
afløbsslangens.
Proppen må ikke sidde i vasken, når maskinen
tømmes, da dette kan forårsage at vandet suges
tilbage i maskinen.
Eltilslutning
Kontroller følgende før maskinen tilsluttes
stikkontakten:
1. At elnettets spænding svarer til den spænding,
der er angivet under tekniske data.
2. At elmåler, sikringer, strømtilførsel og stikkontakt
kan klare den nødvendige maksimale belastning.
Kontroller at kontakt og stik passer sammen
uden brug af adapter. Hvis det er nødvendigt er
det bedre at udskifte kontakten.
Maskinen skal jordforbindes i henhold til
gældende sikkerhedsbestemmelser.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsbestemmelser
ikke overholdes.
Maskinen overholder følgende EØF-direktiver:
- 73/23 19.2.73 (lav spænding direktiv) og senere modifikationer;
- 89/336 3.5.89 (elektromagnetisk kompatibilitet) og senere modifikationer.
24
min 30 cm
max 100 cm
+ 2 m max
CS10
max 100 cm
Ø 18
Ø 21
CS13
Indbygning
Maskinen er beregnet til placering under et
køkkenbord eller et arbejdsbord.
Det er vigtigt at følge de nichemål, der er angivet på
diagrammet.
Der kræves ingen særlige åbninger til maskinens
ventilation, kun gennemgange til, tilgangsslange,
afløbsslange og elledning.
820 ÷ 880
Nichens loft kan have en afstand på 820 og 880 mm
over gulvet, da maskinens justerbare fødder kan
drejes langt op eller ned (maks. 60 mm).
596
Der skal være 2 mm frit mellem opvaskemaskine og
bord.
575x
ma
555x
ma
Højdejustering af maskinen
Højdejusteringen gennemføres på følgende
måde:
-
1. Løs eller stram de to forreste fødder.
+
II124
2. Den bageste fod justeres ved at dreje skruen i
midten af forreste sparkeplade til venstre eller
højre.
Den højdejusterbare sokkelplade skal
afmonteres. Justerskruen sidder bag den
hvide justerbare plade.
Der er vedlagt et underlag til den bageste fod for at
maskinen lettere kan glide ind og ud af nichen.
Sæt underlaget på ved at presse det på foden.
Hvis det er nødvendigt, kan underlaget gøres
mindre ved at brække det, hvor det er markeret.
II52
Det er vigtigt at maskinen placeres helt vandret,
således at døren kan lukkes helt tæt til. Når den er
helt vandret, vil døren ikke ramme
afstandsstykkerne i hver side af kabinettet.
Hvis døren ikke lukker ordentligt, løs eller stram de
justerbare fødder indtil maskinen er fuldstændig
vandret.
Højdejustering af sokkelpladen
Højdejustering af sokkelpladen, følg instruktionerne
på billedet.
IN10
25
450
Fastgørelse under et køkkenbord
eller monteret på tilstødende
køkkenelementer
For at undgå at opvaskemaskinen vipper, skal den
fastgøres til enten køkkenbordet eller det tilstødende
køkkensskab/væg med de medfølgende beslag.
Undladelse af at gøre dette kan medføre skade
eller ulykke.
1. Fastgør opvaskemaskinen på den forreste del af
køkkenbordet ved brug af de to medfølgende
skruer (A - 1).
2. Sæt de to fastspændingsbeslag (A - 2) i den
forreste overkant på opvaskemaskinen, som vist
på billedet.
Fastgør beslagene på tilstødende
køkkenelementerne med de medfølgende skruer
ved at bruge sidehullerne.
II126
Vigtigt!
Der må ikke bores huller i maskinens sider,
da dette kan beskadige de hydrauliske
komponenter.
II127
26
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Electrolux Gruppen er vendens største producent af energidrevne produkter til køkken- og
rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 555 millioner produkter fra Electrolux
Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og
plæneklippere) til en værdi af ca. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande
verden over.
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen,
cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as
refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year
to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.
152976 72/0
0 09/01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising