Electrolux | ESF6130 | User manual | Electrolux ESF6130 Kullanım kılavuzu

Electrolux ESF6130 Kullanım kılavuzu
B u l a fl › k
M a k i n e s ›
KULLANIM EL K‹TABI
Model ESF 6130
TR
152973 22/0
1
0 04/02
‹çindekiler
Önemli emniyet bilgileri
3
Cihazın Tanımı
4
Kontrol Paneli
4
Kullanım Öncesi
Su yumuflat›c›s›n›n ayarlanması
Tuz ile doldurma
Parlat›c›
Deterjan Kullanımı
5
5
6
6
7
Cihaz›n›z›n Kullan›m›
Cihazınızın Yüklenmesi
Üst Sepet yüksekli¤inin ayarlanması
8
8
9
‹puçları ve tavsiyeler
9
Yıkama programları
10
Çalıfltırma Sırası
11
Temizlik ve Bakım
‹ç Kısımların Temizli¤i
Filtrelerin Temizlenmesi
Dıfl Kısımların Temizli¤i
Makinanın Kullanılmayaca¤ı Zamanlar
Donmaya Karflı Önlemler
Makinenin Taflınması
12
12
12
12
12
12
12
Arızalar ve Çözümlari
Servis ve yedek parçalar
Su basmas›na karfl› koruma
13
14
14
Test için ipuçlar›
14
Montaj Talimtlar
Su Girifl Ba¤lantıları
Su Çıkıfl Hortumu Ba¤lantısı
Elektrik Ba¤lantısı
Bir tezgah alt›na yerlefltirilmesi
Yükseklik ayar›
15
15
15
15
16
16
Teknik Özellikler
ÖLÇÜLER
Genifllik
Yükseklik (Üst Tablal›)
Yükseklik (Üst Tablas›z)
Maksimum Derinlik
Aç›k kap› ile Maksimum Derinlik
ELEKTR‹K BA⁄LANTISI
MOTOR GÜCÜ
ISITICI
TOPLAM GÜÇ
Voltaj
SU G‹R‹fi BASINCI
Minimum
Maksimum
60 cm
85 cm
82 cm
63.5 cm
115.2 cm
230 V - 50 Hz
200 W
2100 W
2300 W
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8 bar)
KAPAS‹TE
12 Kiflilik Standart Yemek Tak›m›
Bu Cihaz afla¤ıda belirtilen Avrupa Ekonomik Toplulu¤u Direktifleri:
- 1 9.2.73 tarihli 73/23 (Düflük Voltaj Direktifi) ve müteakip de¤ifliklikler.
- 3.5.89 tarihli 89/336 (Elektromanyetik Uygunluk Direktifi) ve müteakip de¤iflikliklere uygundur.
2
Önemli emniyet bilgileri
Bu Kullanım Kılavuzunun cihazla birlikte ileride bir baflvuru kayna¤ı olarak kullanmak için saklayınız. Cihaz satıldı¤ında,
baflka birisine devredildi¤inde, evinizden yada cihazınızdan ayrıldı¤ınızda cihazın yeni sahibinin cihaz ile ilgili olarak
konulara vakıf olması için kitapçı¤ı ve ilgili emniyet bilgilerini cihazla birlikte bırakınız.
Bu bilgiler emniyetinizi düflünerek verilmifltir. Cihazınızı monte etmeden ve kullanmadan önce dikkatle okumalısınız.
Cihazın Yerlefltirilmesi
●
Bu cihaz a¤ırdır. Taflırken ettirirken dikkat edilmelidir.
●
Teknik Özelliklerini de¤ifltirmek ya da üründe de¤ifliklik
yapmak tehlikelidir.
●
Cihazınızın elektrik kablosu üzerinde durmadı¤ından emin
olunuz.
●
Bu cihazın montajı için gerekli herhangi bir elektrik ifli
kalifiye bir elektrikçi ya da uzman tarafından yapılmalıdır.
●
Bu cihazın montajı için gerekli herhangi bir sıhhi tesisat ifli
kalifiye bir sıhhi tesisatçı ya da uzman tarafından
yapılmalıdır.
Ciha ev içi kullanimlar için tasarlanmistir. Ticari veya
endütriyel amaçlar için kullanmayiniz.
Çevrenin Korunması
Çevrenin korunumu ile ilgili olarak
●
Çocukların Emniyeti
●
Bu cihaz yetifller tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıfltır.
Çocukların cihazın kontrol dü¤melerini kurcalamasına ve
cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
●
Çocuklar tüm ambalaj malzemelerinden uzak tutulmalıdır.
●
Deterjanları çocukların eriflmeyece¤i emniyetli yerlerde
muhafaza ediniz.
Kullanım Esnasında
●
Petrol, boya, çelik ve demir parçaları,aflındırıcı maddeler ya
da alkali kimyasallar tarafından kirlenen maddeler lavaboda
yıkanmalıdır.
●
Cihaz çalıflmakta iken hiçbir flekilde kapıyı açmamalısınız.
Kapıyı açmadan önce cihazı kapatmalısınız.
●
Sadece bulaflık makinasında kullanım için tasarlanmıfl
deterjanları kullanınız.
●
Dikey pozisyonda muhafaza edilen uzun ve keskin bıçaklar
potansiyel tehlike teflkil ederler.
●
Çatal-bıçak sepetindeki uzun et bıça¤ı gibi uzun ve/veya
keskin maddeler üst sepet içine yatay bir flekilde
yerlefltirilmelidir.
●
Yükleme ve boflaltmayı tamamladı¤ınızda kapıyı kapatınız
çünkü açık kapı tehlikeli olabilir.
●
Açık kapıda oturmayınız ya da ayakta durmayınız.
●
Kullanımdan sonra cihazı elektri¤ini kesiniz ve su girifl
muslu¤unu kapatınız.
●
Alt kapı tekmeli¤ini ve mentefle bölümünü temizlerken dikkat
edin çünkü açıkta kalan metalik uçlar tehlikeli olabilir.
●
Bu ürün sadece Electrolux Yetkili Servis personeli tarafından
servise alınmalı ve sadece orijinal yedek parçalar
kullanılmalıdır.
●
Hiç flekilde makineyi kendi bafl›n›za onarmaya teflebbüs
etmemelisiniz. Deneyimsiz flahıslar tarafından yapılan
onarımlar yaralanmalara ve arızalara sebebiyet verebilir.
Electrolux Yetkili Servisine baflvurunuz. Daima orijinal yedek
parça kullanılmasında ısrar ediniz.
3
ile i aretli olan malzemeler tekrar kullanılabilir.
●
Yerel idare ya da Çevre Sa¤lık Dairesinden bu cihazın tekrar
kullanımını sa¤layabilecek tesisler olup olmadı¤ını ö¤reniniz.
●
E¤er cihaz hurdaya ayrılacaksa elektrik kablo ba¤lantısını
ve çocukların oyun esnasında içine girip kilitli kalmasını
önlemek açısından kapı kilidini sökünüz.
●
Ülkenizin düzenli olmasına yardımcı olunuz ve eski cihazı
imha ederken yasal atık bölgelerini kullanınız.
Cihaz›n Tan›m›
1.
Seviyelendirme Ara Levhalar›
2.
Üst Sepet Stoperi
3.
Tuz Kab›
4.
Büyük Filtre
1
5.
Deterjan Bölmesi
2
6.
Kontrol Paneli
7.
Bilgi Etiketi
8.
Parlat›c› Bölmesi
3
9.
Merkezi Filtre
4
13
12
11
10
9
10. Alt Püskürtme Kolu
11. Üst Püskürtme Kolu
5
12. Üst Sepet
8
13. Üst tezgah
7
6
IN109
Kontrol Paneli
Tuz ve parlat›c› ikaz lambalar›
1. Program Seçim tufllar›
Tuz ekleme ikaz lambas› - tuz bitmifl oldu¤unda ve
tuz kutusu doldurma talebinde bulundu¤unda yanar.
2. Gecikmeli çal›flt›rma tuflu
Parlat›c› doldurma ikaz lambas› - parlat›c› bitmifl
oldu¤unda ve parlat›c› kutusu doldurma talebinde
bulundu¤unda yanar.
Bu opsiyon, programın çalıfltırılmasının 3, 6 veya 9 saat
geciktirilmesine olanak tanımaktadır.
3. ‹kaz lambalar›
4. Tutamak
Aflama ikaz lambalar›
Y›kama aflamas› - y›kama aflamas› çal›flti¤›nda
yanar
5. Açma / Kapama gösterge Lambası
Kurutma aflamas› - kurutma aflamas› çal›flti¤›nda
yanar
6. Açma / Kapama dü¤mesi
Program sonu - y›kama program› sona erdi¤inde
yanar
4
Kullanım Öncesi
Farklı bir seviye seçmek için bulaflık
makinesinin kapalı oldu¤unu kontrol
ediniz ve afla¤ıda belirtilen ifllemleri
gerçeklefltiriniz:
Bulafl›k y›kama makinan›z› ilk defa
kullanmadan önce:
1. elektrik ve su ba¤lant›lar›n›n montaj talimatlar›na uygun
oldu¤undan emin olunuz
2. bütün ambalajlar› cihaz›n içinden ç›kar›n›z
1. Yo¤un 70° 80› ve Normal 65° program tufllarına aynı anda
basınız.
3. su yumuflat›c›s›n› koyunuz
4. tuz bölmesini doldurunuz
2. Yo¤un 70° 80› ve Normal 65° program tufllarını basılı
tutarken, Açma/Kapama tufluna basarak bulaflık makinesini
açınız.
Açma/Kapama ikaz lambası yanar. Aynı anda,
Yo¤un 70° 80› ve Normal 65° tufllarının ikaz lambaları
yanıp sönmeye bafllarlar.
5. parlat›c› gözünü doldurunuz
Su yumuflat›c›s›n›n ayarlanmas›
Bulafl›k makinas›, cihaz›n çal›flmas›na zarar veren ya da
olumsuz etkide bulunan sudaki mineralleri ve tuzlar› gidermek
için tasarlanm›fl olan bir su yumuflat›c›s› ile donat›lm›flt›r.
Bu tuzlar›n miktar› ne kadar fazla ise, suyunuz o kadar serttir.
Su sertlei¤i eflde¤er derecelerle, örne¤in Alman, Frans›z
derecesi ve bir milyondaki pay olarak ölçülür.
Yumuflat›c›, bulundu¤unuz bölgedeki suyun sertli¤ine göre
ayarlanmal›d›r. Yerel Su ‹flleri Müdürlü¤ünüz bölgenizdeki
suyun sertli¤i konusunda size bilgi verebilir.
Bulafl›k makinas› fabrikada 3 seviyesine ayarlanm›flt›r.
Bu seviye bölgeniz için uygun de¤ilse, yumuflat›c›
ayarlanmal›d›r.
SO406
3. Yo¤un 70° 80› tufluna basınız, Normal 65° tuflu ikaz
lambası söner, bu arada Yo¤un 70° 80› tuflunun ikaz
lambası 5 saniye süre ile sabit kalır ve sonra güncel
seviyeyi göstererek yanıp sönmeye bafllar.
Su sertli¤i
Alman
(°dH)
Frans›z
(°TH)
PPM
Seviye
Tuz
kullan›m›
<4
<8
< 80
1
hay›r
4 - 18
8 - 30
80 - 300
2
evet
19 - 29
31 - 50
301 - 500
3
evet
30 - 40
51 - 70
501 - 700
4
evet
41 - 50
71 - 90
701 - 900
5
evet
SO439
Güncel seviye Yo¤un 70° 80› ikaz lambasının yanıp sönme
sayısı ile belirtilir, bu ikaz lambası yanıp sönme sayısını
göstererek 5 saniye sönük kalır, bu ifllem yaklaflık 60 saniye
devam eder.
Suyunuzun sertlik derecesi 1 ise, yeteri kadar yumuflak
anlamına gelir, bu flekilde tuz kullanmanıza gerek yoktur.
Su yumuflatıcısı 1 seviyesine ayarlandı¤ında, kontrol
paneli üzerindeki tuz ikaz lambası hep kapalı kalacaktır.
2’nci sertlik derecesinden itibaren tuz kullanınız.
Örnek:
1 kez yanıp sönme
2 kez yanıp sönme
3 kez yanıp sönme
4 kez yanıp sönme
5 kez yanıp sönme
2’nci sertlik derecesinden itibaren, tuz doldurulması gerekir ise,
tuz bölmesi ikaz lambası sadece ayarlama modunda ve
yıkama programının sonunda yanar. Programın çalıflması
esnasında lamba yanmaz.
= seviye 1
= seviye 2
= seviye 3
= seviye 4
= seviye 5
4. Seviyeyi de¤ifltirmek için, Yo¤un 70° 80› program tufluna
basınız. Tufla her basıldı¤ında, seviye de¤iflir.
Örnek:
Güncel seviye 3 ise, Yo¤un 70° 80› program tufluna bir defa
basıldı¤ında, seviye 4 seçilir.
Güncel seviye 5 ise, Yo¤un 70° 80› program tufluna bir defa
basıldı¤ında, seviye 1 seçilir.
Yo¤un 70° 80› ikaz lambası yaklaflık 5 saniye sönük kalır ve
sonra yeni seviyenin seçilmifl oldu¤unu göstererek yanıp
sönmeye bafllar.
5. Yeni seviyeyi hafızaya kaydetmek için, Açma/Kapama
tufluna basarak bulaflık makinesini kapatınız.
5
Tuz ile doldurma
Parlat›c›
Parlat›c› durulama iflleminin en son durulama ad›m›nda ve
acele edilmeden otomatik bir flekilde ilave edilir. Kap› içine
yerlefltirilmifl olan deterjan-parlat›c› ayar›na ba¤l› olarak 16 - 40
bulafl›k y›kama program› için yaklafl›k 110 ml’lik parlat›c›
kapasitesine sahiptir.
Özellikle bulafl›k makineleri için haz›rlanm›fl tuzlar›
kullan›n›z.
Bulafl›k makineleri için haz›rlanmam›fl olan tüm di¤er tuz
çeflitleri, özellikle sofra tuzu, su yumuflat›c›naza zarar
verecektir.
Y›kama programlar›ndan birini tamamen bafllatmadan
hemen önce sadece tuz doldurunuz. Böylece her hangi bir
süre zarf›nda makinen›n alt›nda kalan ve afl›nmaya
sebebiyet verebilecek saç›lm›fl olan tuz taneleri ya da tuzlu
auyu önleyecektir.
Parlat›c›n›n Doldurulmas›
1. Kapa¤› (A) saat yönünün tersi istikamette çevirerek kab›
aç›n›z.
2. Kap tamamen dolana kadar parlat›c› ilave ediniz.
Gösterge (B) tamamen sönecektir.
Dolum için
1. Tuz doldurmak için tuz kab›n›n kapa¤›n› ç›kar›n›z.
3. Gösterge lambas› yand›¤›ndaa parlat›c› Bölme kapa¤›n›
kapat›n›z.
2. Kab›n içine 1 litre su boflalt›n›z (bu sadece ilk kez tuz
dolumu yap›lmadan önce gereklidir).
3. Verilmifl olan huniyi kullanarak kap dolana kadar içine tuzu
boflalt›n›z. Tuzu
doldururken üniteden su
LE
SA LT
taflarsa endiflelenmeyin
SA LZ
SA L
bu gayet normaldir.
E
S
4. Conta ve difller üzerinde
tuz taneleri kalmad›¤›ndan
emin olduktan kapa¤›
tak›n›z.
5. Kapa¤› s›k› bir flekilde
çevirerek kapat›n›z.
BR03
BR01
Her doldurmadan sonra kapa¤›n kapat›ld›¤›ndan emin
olunuz.
SR06
Tuz kab› periyodik olarak üst seviyeye kadar doldurulmal›d›r.
S›v› deterjan› durulama ünitesine dökmeyiniz. Bir sonraki
y›kamada afl›r› köpüklenmeyi önlemek için, saç›lan durulama
maddesini emici bir parlat›c›y› bir bez ile siliniz.
Tuzun bitti¤ini haber vermek için kontrol panelindeki tuz
gösterge ›fl›¤› yanar.
Parlatıcı ikaz lambasının devreden çıkarılması mümkündür
(afla¤ıdaki bilgilere bakınız). Arıza halinde parlatıcı ikaz
lambası faal konumdadır.
Kontrol paneli üzerindeki tuz göstege ›fl›¤› tekrar tuz
dolmu yap›ld›ktan sonra bulafl›k makinesinin çal›flt›¤›
varsay›larak 2-6 saat yanar vaziyette kal›r.
E¤er sizler tuzu daha uzun süre için kullanacaksan›z bu
süre daha uzun sürebilir.
Makinenin çal›flmas› bu durumdan etkilenmez.
Parlatıcı ikaz lambasını devreden
çıkarmak için bulaflık makinesinin kapalı
oldu¤unu kontrol ediniz ve afla¤ıdaki
flekilde hareket ediniz:
1. Yo¤un 70° 80› ve Normal 65° program tufllarına aynı anda
basınız.
2. Yo¤un 70° 80› ve Normal 65° program tufllarını basılı
tutarken, Açma/Kapama tufluna basarak bulaflık makinesini
açınız. Açma/Kapama ikaz lambası yanar.
Aynı anda, Yo¤un 70° 80› ve Normal 65° tufllarının ikaz
lambaları yanıp sönmeye bafllarlar.
SO406
3. Normal 65° tufluna basınız, iliflkin ikaz lambası yanıp
sönmeye bafllayacaktır ve bu arada Yo¤un 70° 80› tuflunun
ikaz lambası sönecektir.
Aynı anda "program sonu" ikaz lambası yanıp sönmeye
bafllayacaktır.
6
Deterjan Kullanımı
Sadece bulaflık makineleri için hazırlanmı olan deterjanları
kullanınız
E¤er toz deterjan kullanıyorsanız afla¤ıdaki
ifllemleri uygulayınız.
1. Tırna¤ı (D) çekerek da¤ıtıcı kapa¤ını açınız.
SO440
4. Normal 65° tufluna tekrar basınız, "program sonu" ikaz
lambası sönecektir, bu parlatıcı ikaz lambasının etkisiz
kılınmıfl oldu¤u anlamına gelir.
2. “Yıkama Programları” flemasında tavsiye edilen miktarlara
uygun olarak deterjan ilave ediniz. Tüm deterjanlar aynı
olmadı¤ından paketin üzerindeki talimatları okuyunuz.
5. ‹fllemi hafızaya kaydetmek için, Açma/Kapama tufluna
basarak bulaflık makinesini kapatınız.
3. Kapa¤ı daima kapalı tutunuz.
4. E¤er ön yıkama programını uyguluyorsanız da¤ıtıcının
deli¤inden yeterli miktarda deterjan ilave ediniz.
“Yıkama Programları” tablosunda belirtilen miktarda
deterjan ilave etti¤inizden emin olun.
Parlatma ikaz lambasını yeniden etkin kılmak için, "program
sonu" ikaz lambası yanıp sönmeye bafllayana kadar aynı
ifllemi gerçeklefltiriniz.
D
Doz Ayar›
Elde edilen y›kama ve kurulama sonuçlar›na göre parlat›c› doz
ayar›n› 6 pozisyonlu selektör (C) vas›tas›yla yap›n›z. (Pozisyon
1 = Min. doz, Pozisyon 6 Max. doz).
M
M IN
AX
Y›kama sonunda bulafl›klar üzerinde su ya da deterjan kal›nt›s›
varsa dozu kademeli olarak artt›r›n›z. Bulafl›klar üzerinde
kaygan beyaz›ms› çizikler olursa doz ayar›n› düflürünüz.
DE07
DE02
Tablet fleklinde deterjan kullanıyorsanız
afla¤ıdakileri uygulayınız:
1. Tüm programlar için: deterjan bölmesinin içine 1 tablet
yerlefltiriniz.
2. Kapa¤ı daima kapalı tutunuz.
3. Ön yıkamalı tüm programlar için: deterjan bölmesinin
kapa¤ına bir tablet daha yerlefltiriniz.
BR02
Yetersiz miktarlarda deterjan kötü yıkamaya yol açaca¤ı
gibi aflırı miktarda deterjan ise daha iyi bir yıkama elde
edilmesini sa¤lamayacaktır ve dahası deterjan israfına yol
açacaktır. Gerekli miktarın kullanımı aynı zamanda kirlili¤i
de azaltacaktır.
SADECE "Hızlı 65°" programı ile tablet fleklinde deterjan
kullanılması halinde, tabletin do¤rudan do¤ruya bulaflık
makinesine konulması ve göze veya özel tablet gözlerine
konulmaması tavsiye olunur.
Enzimli Yo¤un Deterjanlar
Bu yo¤un tozlarda çevre dostu olmayan parçaların yerine
do¤al olanlar ve di¤er biyolojik açıdan arındırılmıfl maddeler
kullanılmıfltır.
Enzimler 50° gibi düflük derecede tam kir çözücü gücünü
harekete geçirirler.
Bio programları seçerek, 65°C programları ve normal
deterjanlar ile elde edilebilen aynı yıkama sonuçlarını elde
edebilirsiniz.
Bu yeni yo¤un tozlar genellikle fosfatdan arındırılmıfllardır.
7
Cihaz›n›z›n Kullan›m›
Çatal bıçak takımı sapları afla¤ı do¤ru bakan portatif çatal
bıçak sepetine yerlefltirilmelidir. E¤er saplar alt püskürtme
kolunu engelleyecek flekilde sepetin altından çıkıntı yaparsa
çatal bıçak takımını sepetin sapı yukarı bakacak flekilde
yerlefltiriniz.
Birbirlerine yapıflmasını önlemek için kavıkları di¤er çatal bıçak
takımı arasına yerlefltiriniz.
Çatal bıçak takımı sepetini alt sepetin ya soluna ya da sa ına
yerlefltiriniz.
Cihazınızın Yüklenmesi
Bulaflıkları makinenin içine yerlefltirmeden önce filtrelerin
tıkanmasını önlemek ve dolayısıyla makinenin çalıflmasını
yavafllatmamak için herhangi bir yiyecek artı¤ı varsa çıkarınız.
Sepetin aralıklarından düflebilecek çok küçük maddeleri
doldurmayınız
Kapıyı açınız ve bulaflıkları doldurmak için sepetleri dıfları
kaydırınız.
En iyi neticeyi elde etmek
için, birlikte ikmal edilen çatal
bıçak ızgarasının kullanımı
tavsiye olunmaktadır (çatal
bıçak takımlarının ölçüleri
buna uygun ise).
Çatal bıçak sepeti, alt sepetin
sol tarafına veya sa¤ tarafına
yerlefltirilebilir.
UI50
UI42
UI47
Üst Sepet
Alt Sepet
Üst sepet tabaklar (25 sm çapa kadar tatlı tabakları, çorba
kaseleri, akflam yeme¤i tabakları) salata tabakları, fincan ve
bardaklar için tasarlanmıfltır.
E¤er bulaflıklar üst sepete yerlefltirilirlerse öne do¤ru
e¤melisiniz.
Bulaflıkları afla¤ı katlamalı
fincan raflarına ve altına diziniz
böylece su tüm yüzeylere
ulaflabilir.
Hafif bulaflıklar (plastik kaseler
vb.leri) üst sepete
yerlefltirilmeli ve dizilmelidir
böylece yerinden oynamaları
US47
önlenmifl olur.
Alt sepete uzun saplı tencere, tencere kapakları, tabaklar,
salata taba¤ı, çatal bıçak takımını vb.lerini yerlefltiriniz.
Servis bulaflıkları ve büyük kapaklar üst püskürtme kolunun
serbestçe dönmesini engellemeyecek flekilde sepetin kenar
tarafına yerlefltirilmelidir.
Alt sepetin sivri uçlu arka sıraları çanak, çömlek, kaselerin
yerlefltirilmesi için kolayca alçılatılabilir.
Sivri uçlu bölümün seviyesini düflürmek :
- Hafifçe yukarı do¤ru çekiniz ve kendili¤inden afla¤ı inmesine
müsaade ediniz.
- Yine aynı duruma gelmesini sa¤lamak için tekrar sadece
yukarı do¤ru çekiniz.
Tabakların üst sepete yerlefltirilmifl olmaları
halinde:
UI44
Tabakları yerlefltirmeye sepetin
arka kısmından bafllayınız,
bunları öne do¤ru e¤ik
yerlefltiriniz ve kapı yakınındaki
ön pozisyonlardan kaçınınız.
UI43
US71
Çatal Bıçak Takımı Sepeti
Kapıyı kapatmadan önce püskürtme kollarının serbestçe
döndü¤ünden eminolunuz.
Uzun uçlu bıçakların dik pozisyonda yerlefltirilmeleri
potansiyel bir tehlike oluflturur. Bu ürünler sadece portatif
bıçak sepetine yerlefltirilmelidirler. Bıçaklar gibi kesici
ürünleri koyup çıkartırken dikkat gösteriniz.
Portatif bıçak sepeti
Et bıçakları gibi çatal bıçak takımlarının uzun ve/veya keskin
ürünleri, üst sepetin arka kısmında yer alan portatif bıçak
sepetine yatay olarak yerlefltirilmelidirler.
UI53
8
Üst sepet yüksek pozisyonda iken çap olarak 20 cm’ye
kadar olan tabaklar sı¤abilir ancak yükseltilmifl fincan
raflarını kullanmanız mümkün olmayacaktır.
Üst sepetin yüksekli¤inin
ayarlanması
Büyük tabakları (27 sm ila 32 sm çaplara haiz) yıkadı¤ınızda
üst sepeti yüksek pozisyona aldıktan sonra alt sepetin içine
koyabilirsiniz.
Makinenizi doldurduktan sonra, kapıyı her zaman kapalı
tutunuz, çünkü açık kapı tehlikeliolabilir.
Daha yüksek pozisyonu afla¤ıdaki flekilde
sa¤layabilirsiniz:
1. Üst sepetin ön ray
stoperlerini (A) öne do¤ru
hareket ettiriniz ve sepeti
dıfla do¤ru sürünüz.
2. Sepeti daha yüksek
pozisyonda tekrar
sabitleyiniz ve stoperleri
(A) tekrar orijinal
pozisyona getiriniz.
RC01
‹puçlar› ve tavsiyeler
Bulaflık makinesinde yıkanabilir garantiye sahip olmayan
kristal çömlekler ve plastik nesneler el ile yıkanmalıdır.
Enerji tasarrufu
Her ö¤ünden sonra bulaflıkları anında makineye yerlefltiriniz ve
bulaflık makinesi tamamen dolduktan sonra yıkama ifllemine
bafllayınız.
Bazı belirli bardak türleri bir bulaflık makinesinde bir çok kez
yıkandıktan sonra matlaflabilirler.
Gümüfl çatal bıçak takımı ve paslanmaz çelik çatal bıçak
takımı arasında kimyasal bir reaksiyon oluflabilir. Tedbir olarak
bunları bir arada yıkamayınız.
En iyi yıkama sonucu
Demir ve döküm demir nesneler paslanabilir ve di¤er
maddeleri lekeleyebilir.
Makineyi doldurmadan önce tüm yiyecek kırıntılarını ve çok
kirli tabak ve çanakları temizleyiniz.
Aliminyum kararma, bakır, kalay ve prinç leke bırakma e¤ilimi
gösterirler.
Uzun saplı tencere, fincan ve bardaklar vb.leri yukarı do¤ru
yerlefltiriniz.
‹ç bükey ve dıfl bükey yüzeyli olanları e¤ik yerlefltiriniz böylece
su kolayca hareket edebilir.
E¤er flüphe duyarsanız maddenin üreticine danıflınız. Yeni
maddeler satın aldı¤ınızda bulaflık makinesinde yıkanma
garantisi oldu¤undan emin olunuz.
Bulaflıklar arasında mümkün oldu¤unca uzak mesafeden
kaçınınız.
Bulaflık Makineleri için uygun
olmayan maddeler
Afla¤ıdaki maddeler bulaflık makinesi içinde yıkanmamalıdır
(bulaflık makinesinde yıkanabilir belgesine sahip olanlar hariç)
- A¤aç ya da boynuz kulplu ya da yapıflkanlı çatal
bıçak takımı
- Bronz çatal bıçak takımı
- A¤aç kulplu tencereler
- Aliminyum çömlekler
- Kristal çömlekler
- Kurflunlu bardaklar
- Plastik maddeler
- Antik ya da ince dekoratifli porselen
Belirli dekoratif nesneler bulaflık makinesi içinde yıkandı¤ında
renkleri çıkabilir.
9
Y›kama Programlar›
Program
Kir Derecesi
Ve
Yükleme türü
* Yo¤un 70° 80
I
Normal 65°C
**
H›zl› 65°C
A¤›r Kir.
Çanak Çömlek Çatal
Biçak, Kase
Normal Kir.
Çanak Çömlek Çatal
Biçak, Kase
Yeni kirlenmifl.
Çanak Çömlek Çatal
Biçak, Kase
Gerekli
tufllar
Önerilen deerjan
miktar›
Y›kama
Çevrim tan›m›
Ön Y›kama
Aç›k / Kapal›
+
10 g
S›cak Ön Y›kama
70°’ye kadar anay›kama
1 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Aktif kurutuma
25 g
5g
So¤uk Ön Y›kama
65°’ye kadar anay›kama
1 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Aktif kurutuma
20 g
/
65°’ye kadar anay›kama
1 s›cak durulama
5g
So¤uk Ön Y›kama
50°’ye kadar anay›kama
2 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Aktif kurutuma
20 g
70° 80I
Aç›k / Kapal›
+
65°
Aç›k / Kapal›
+
65°
***
BIO 50°C
Normal Kir.
Çanak Çömlek Çatal
Biçak, Kase
Aç›k / Kapal›
+
50°
25 g
*
Normal kirli 12 kiflilik takımların komple dolu yıkanmaları için idealdir. Bu yıkama programı yaklaflık 80 dakika ve 70°C
derecede yıkama özelli¤ine sahiptir.
Yıkama süresi yaklaflık bir de¤erdir ve suyun basıncına ve ısısına ve aynı zamanda enerji beslemesindeki de¤iflikliklere
ba¤lıdır.
**
Sabah kahvaltısı ve akflam yeme¤i (yeni kirlenmifl) çanakları ve çatal bıçaklarını yıkamak için idealdir. Bu yıkama programı
yaklaflık 30 dakika ve 65°C derecede yıkama özelli¤ine sahiptir.
Yıkama süresi yaklaflık bir de¤erdir ve suyun basıncına ve ısısına ve aynı zamanda enerji beslemesindeki de¤iflikliklere
ba¤lıdır.
Bu program mükemmel bir günlük program olup, sadece sabah kahvaltısı ve akflam yeme¤i çanaklarını ve çatal bıçaklarını
doldurmak isteyen 4 kiflilik bir ailenin gereksinimlerini karflılamak için tasarlanmıfltır.
*** EN 50242 için test programı (bakınız "Test için ‹puçları"). Enzim içeren deterjanların kullanımı için gelifltirilmifl bu program,
sadece 65°C programları ve alıflılagelmifl deterjanlar ile elde edilebilecek aynı temizleme neticelerine daha az enerji sarfiyatı ile
ulaflılmasını sa¤lar. Düflük ısıyı dengelemek için, program süresi uzatılmıfltır.
10
Çal›flt›rma S›ras›
Çalıfltırılması istenilen programa karflılık gelen tufla
basınız: programa karflılık gelen ikaz lambası yanar ve
bu program için aflama ikaz lambaları yanıp sönmeye
bafllarlar.
Program tufluna son defa basıldıktan sonra geriye
saymanın bafllaması için yaklaflık 6 saniye geçmesi
gereklidir.
Geriye sayma 3 saatlik kademeler ile azalır, saatlerin ikaz
lambaları bu durumu haber verir.
Geriye sayma esnasında, yanan ikaz lambaları sadece
program lambası ve programın bafllamasına kaç saat
kaldı¤ını gösteren lambadır.
Geciktirilmifl süre sona erdi¤inde program otomatik
olarak çalıflmaya bafllayacaktır.
Sadece saatlerin ikaz lambaları sönene kadar
geciktirmeli çalıfltırma tufluna basarak devam etmekte
veya daha bafllamamıfl olan bir geriye saymayı
durdurmak mümkündür.
1. Filtrelerin Kontrol Ediniz
Temiz ve düzgün olarak yerlefltirildi¤inden emin olunuz
(Temizlik ve Bakım kısmına bakınız).
2. Açma/Kapama tufluna bas›n›z
Açma/Kapama oldu¤unda iliflkin ikaz lambalar› yanar.
3. ‹çindeki tuz ve parlatıcıyı kontrol
ediniz
Doldurma gerekli oldu¤unda iliflkin ikaz lambalar› yanar.
4. Bulaflıkların Doldurulması
Herhangi bir yemek artı¤ı varsa temizleyiniz.
Alt sepeti dıfla do¤ru çekiniz ve çorba kabı, tabak ve
çatal bıçak takımını içine diziniz.
Üst sepeti dıfla do¤ru çekiniz ve tabak, kap, bardak ve
fincan vb.leri içine diziniz.
Sepetleri yerlerine sürünüz.
9. Devam etmekte olan bir programın
silinmesi
E¤er Yarım Yük (Tek Sepet) yıkama programını
seçtiyseniz keskin ve sivri parçaları sadece alt sepete
koyunuz.
Devam etmekte olan bir program her an silinebilir.
Tüm ikaz lambaları sönene kadar devam etmekte olan
programın tufluna yaklaflık 3 saniye süre ile basınız.
Program silinene kadar sadece Açma/Kapama ikaz
lambası yanık kalacaktır.
Bu noktada yeni bir yıkama programı seçmek
mümkündür.
5. Püskürtme Kollarının serbestçe
döndü¤ünden emin olunuz
6. Deterjan Bölmesine deterjan
koyunuz
10. Yıkama programının sonunda
“Yıkama Programları” flemasında belirtilen dozaj
miktarına göre da¤ıtıcı içine gerekli deterjen miktarını
ilave ediniz.
Bulaflık makinesi otomatik olarak durur ve program
sonu aflama ikaz lambası yanar.
Bitmifl olan programın ikaz lambası yanık kalır.
Bulaflık makinesi, sadece program sonu ikaz lambası
yandı¤ında programı bitirmifltir.
Programın sona ermesini beklemek istemiyorsanız, bir
önceki programı silmeden yeni bir programa bafllamak
mümkün olmaz. (Bir programın silinmesine iliflkin gerekli
ifllemler için 9. maddeye bakınız).
Kurutma aflamasında (kurutma ikaz lambası yanık)
bulaflık makinesinin kapısı açılır veya Açma/Kapama
tufluna basılır ise, devam etmekte olan program otomatik
olarak silinir.
Bu durumda makine ayarlama moduna geri döner ve bir
önceki programı silmeden yeni bir program seçmek
mümkün olur.
Bulaflık makinesini Açma/Kapama tufluna basarak
kapatınız ve kapısını açınız.
Bulaflıkları çıkarmadan önce birkaç dakika
bekleyiniz; bu flekilde bulaflıkların so¤umasını
sa¤layacaksınız.
Önce alt sepeti, sonra üst sepeti boflaltınız; bu flekilde
yukarıdaki sepetten afla¤ıdaki sepette bulunan
bulaflıklara su damlamasını önlemifl olacaksınız.
Deterjan da¤ıtıcı kapa¤ını kapatınız.
7. Bulaflık Makinasının Kapa¤ını
kapatınız
8a. Gecikmeli çalıfltırmasız programın
ayarlanması ve bafllatılması
‹stenilen programa iliflkin tufla basınız: bu programın ikaz
lambası yanar ve bu program için öngörülmüfl aflama
ikaz lambası yanıp sönmeye bafllar.
Programın ifllemeye geçmesi için, program dü¤mesine
son kez basılmasından sonra yaklaflık 6 saniye
gereklidir, bu zaman zarfında sadece baflka bir program
tufluna basılarak programın de¤ifltirilmesi mümkündür.
Program baflladıktan sonra aflama ikaz lambası söner,
sadece yürürlükteki aflama ikaz lambası yanık kalır.
Programın yarıda kesilmesi mümkündür:
● Kapıyı açınız
● Açma/Kapama tufluna basınız (bu durumda tüm ikaz
lambaları söner)
Kapıyı tekrar kapatınız veya Açma/Kapama tufluna
basınız, program kesilmifl oldu¤u noktadan itibaren
yeniden çalıflmaya bafllayacaktır.
Yıkama Programı sona erdi¤inde bulaflık makinesinin
fiflinin çekildi¤inden ve su muslu¤unun kapalı oldu¤undan
emin olunuz.
Makinenin çalıflması esnasında kapının açılmaması
tavsiye edilir., bununla birlikte e¤er kapı açılırsa bir
emniyet cihazı makinenin durmasını temin eder.
8b. Gecikmeli çalıfltırmalı programın
ayarlanması ve bafllatılması
Programı seçmeden önce gecikmeli çalıfltırmanın
ayarlanmıfl olması gerekir.
Gecikmeli çalıfltırma tufluna basınız ve seçilen saate
karflılık gelen ikaz lambası yanıp sönmeye bafllayana
kadar arzu edilen süreyi seçiniz (3,6 veya 9 saat).
Önemli
Sıcak faz esnasında ya da program biter bitmez e¤er kapı
açılırsa dikkat edilmelidir çünkü buhar taflması meydana
gelebilir.
11
Temizlik ve Bak›m
Bulaflık makinesi filtresi kullanılmamalıdır.
Filtrelerin düzgün olmayan konumları yıkamanın verimini
düflürecektir. Makinenin düzgün olarak çalıflmasını
sa¤lamak için filtrelerin temizlenmesi hayati önem taflır.
‹ç Kısımların Temizli¤i
Kapı, deterjan ve durulama ünitesi çevresindeki sızdırmazların
nemli bir bezle temizlendi¤inden emin olunuz.
Her 3 ayda bir bulaflık yerle tirmeksizin 65°C yıkama
programını deterjan kullanarak çalıfltırmanızı öneririz.
Dıfl Kısımların Temizli¤i
Merkezi Filtrenin Temizlenmesi
Makinenin dıfl yüzeylerini ve kontrol panelini yumuflak ve nemli
bir bezle temizleyiniz. E¤er gerekirse sadece nötr deterjanlar
kullanınız. Çizici ürünler, ovma telleri ya da çözücüler (aseton,
trikloreethilen vb...) kullanmayınız.
(Her Bir Yıkama Sonrası)
Yiyecek artıkları ark filtresi (A) içine birikebilir ve su basıncıyla
temizlenmelidir.
Tahliye filtresinin çıkarılması
Basit bir flekilde el ile dıfla do¤ru çekiniz.
Bir kez temizlendi¤inde yerine oturana kadar filtreyi geriye
do¤ru iterek orijinal pozisyonuna getiriniz.
Makinanın Kullanılmayaca¤ı
Zamanlar
E¤er makinenizi herhangi bir süre kullanmayacaksanız
afla¤ıdakileri yapmanız önerilir:
1. Cihazın fiflini çekili tutunuz ve daha sonra da suyu
kapatınız.
A
2. Parlatıcı bölmesini doldurunuz.
MA04
3. Kötü kokular meydana gelmesini önlemek için kapıyı hafifçe
aralık bırakınız.
MA19
4. Makinenin içini temiz bulundurunuz.
Büyük Filtrenin Temizlenmesi
(Her Ay)
E¤er gerekli olursa bir fırça kullanarak büyük filtreyi (B) her iki
tarafa su basıncı uygulayarak temizleyiniz.
Donmaya Karflı Önlemler
Büyük filtrenin sökülmesi
Makineyi ortam sıcaklı¤ın 0°C nin altında oldu¤u yerlere
yerlefltirmekten kaçınınız.
E¤er bu mümkün de¤ilse makinenin içini boflaltın, cihaz
kapısını kapatın, su girifl hortumunun ba¤lantısını çıkarınız ve
içini boflaltın.
1. Yukarı do¤ru çekerek (C) kolonunu sökünüz.
2. (C) kolonunu saat yönünün tersi istikametine 90° çeviriniz ve
filtreyi sürerek çıkarınız.
3. Temizleme ifllemini yaptıktan sonra yukarıdakilerin tersini
uygulayarak filtreyi yerine yerlefltiriniz.
4. Filtrenin orijinal yerinde oldu¤undan emin olun. Tahliye
filtresinin kulbu cihazın önüne do¤ru bakıyor olmalıdır.
Makinenin Taflınması
E¤er makineyi taflımak zorundaysanız ( taflınırken vb......)
1. Fiflini çıkarınız.
90°
2. Su muslu¤unu kapatınız.
B
3. Su girifl ve tahliye hortumlarını sökünüz.
C
4. Makineyi hortumlarla birlikte çekiniz.
MA20
Nakliye esnasında makinenin e¤ilmesinden kaçınınız.
MA05
MA21
MA18
12
Ar›zalar ve Çözümleri
Bazı problemler, teknisyen ça¤ırılmasına gerek kalmadan kolaylıkla çözülebilecek olup, basit bakımların yapılmaması veya
dikkatsizliklerden kaynaklanabilir.
Bulaflık makinesi, herhangi bir problemin nedenini hızlı bir flekilde belirlemenize yardımcı olacak bir dizi alarm sistemi ile
donatılmıfltır.
Bulaflık makinesi, ifllem esnasında çalıflmaya bafllamıyor veya stop etmiyor. Açma/Kapama tuflu haricinde hiçbir tufl çalıflmıyor.
Yürümekte olan programın ikaz lambası veya bir veya birden çok aflama ikaz lambası (yıkama, kurutma, program sonu) yanıp
sönüyor. Bulaflık makinesini kapatmak için Açma/Kapama tufluna basınız ve afla¤ıdaki listede tavsiye edilen kontrol ifllemlerini
gerçeklefltiriniz.
Belirti
Ar›za kodu
Çözüm
Makine çal›flmıyor
●
●
●
Makine su almıyor
"y›kama" aflama ikaz
lambas› yan›p sönüyor
●
●
●
●
Bulaflık Makinesi
su boflaltm›yor
"kurutma" aflama ikaz
lambas› yan›p sönüyor
●
●
●
●
Kapı düzgün olarak kapatılmamıfltır.
Fifl prize iyice takılmamıfltır.
Elektrik hatlarında bir arıza vardır.
Su muslu¤unun açık oldu¤undan emin olun.
Ana su boru hattının kapalı olmadı¤ından emin olunuz.
Su girifl hortumu ezilmifl ya da e¤ilmifl olabilir. Hortumu
düzeltiniz.
Su girifl hortumu bloke olmufl olabilir. Suyu kapatınız ve
filtreyi temizleyiniz.
Tahliye hortumu ezilmifl ya da e¤ilmifl olabilir. Hortumu
düzeltiniz.
Lavabo tıkanmıfl olabilir. Tıkanıklı¤ı gideriniz.
Tahliye hortumu uzatması düzgün de¤ildir. Atı¤a ba¤lantı
için ilgili talimatları okuyunuz.
Tahliye hortumunun sonunda tahliye deli¤i yoktur.
Su basmas›na karfl› koruma
etkin konumda
"y›kama" ve "kurutma"
aflama ikaz lambalar›
yan›p sönüyor
●
Su t›pas›n› kapat›n›z ve Teknik servis merkeziyle
temasa geçiniz.
Genel
Bir veya birden çok aflama
ikaz lambas› yan›p
sönüyor
●
Bulafl›k makinesini kapat›n›z. Yeniden çal›flt›r›n›z ve
program› bafllat›n›z. Alarm yeniden beliriyor ise, mahalli
Teknik Servis merkezine dan›fl›n›z.
●
Bulaflıklar birbirlerine çarpıyordur, "Makinenin
Doldurulması" bölümüne bakınız.
Püskürtme kolları bulaflıklara çarpıyordur. "Makinenin
Doldurulması" bölümüne bakınız.
Makine Gürültülü
çal›fl›yor
●
Kapı zor kapan›yor
●
Bulaflık Makinesi düzgün bir seviyede de¤ildir ya da
düzgün kurulmamıfltır.
Bulaflıklar üzerinde kireç
ya da beyaz tabaka
olufluyor
●
Tuz olup olmadı¤ını ve tuz kapa¤ının iyice kapatılıp
kapatılmadı¤ını kontrol ediniz.
Do¤ru seviyede su yumuflatıcını ayarlandı¤ını kontrol
ediniz.
Bulaflıklar yeterince
kurulanmam›fl
●
Durulama deste¤i bitmifltir ya da çok az bir miktar
kullanılmıfltır.
Bulaflıklar temiz de¤il
(kötü y›kanm›fl)
●
Sepetler çok doludur.
Bulaflıklar iyi dizilmemifltir.
Püskürtme kolları dönmüyor olabilir.
Püskürtme kolları tıkanmıfl olabilir
Filtreler tıkanmıfl olabilir
Filtreler do¤ru pozisyonda de¤ildir.
Yeterli deterjan kullanılmamıfltır ya da kullanılan deterjan
yetersizdir.
Deterjan eskidir ya da sertle mi tir.
Tuz kabı düzgün kapatılmamıfltır.
Gerekenden daha alt derecede bir yıkama programı
seçilmifltir.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
13
Bütün bu kontrollerden sonra e¤er hala problem devam
ediyorsa Yetkili Servise baflvurunuz ve onlara bulaflık
makinenizin model ve seri numarasını bildiriniz. Bu bilgiler
bulaflık makinenizin
kapısının sa¤ tarafına
yerlefltirilmifl olan bilgi
etiketinde yazılıdır. (resme
bakınız).
Su basmasına karflı koruma
Su basmalarını önlemek amacı ile makine, makinenin altında
bulunan bir aygıt ile donatılmıfltır.
Bu aygıt, makinede herhangi bir su sızıntısı oldu¤u taktirde
devreye girer, her halükarda bu düzen sadece makine açık ise
çalıflır.
Kötü çalıflma halinde, yıkama ve kurutma aflamaları ikaz
lambaları yanıp sönmeye bafllarlar.
Bulaflık makinesini tamir etmek için, su tıpasını kapatınız ve
Teknik Servis Merkezine danıflınız.
Prod.No. ........ Ser. No. .........
Mod. ........
RA01
Servis ve yedek parçalar
Bu ürün için servis yetkili bir Servis personeli tarafından
verilmelidir ve sadece orijinal yedek parçalar
kullanılmalıdır. Hiçbir flekilde makineyi kendiniz onarmaya
çalıflmamalısınız. Deneyimsiz flahıslar tarafından yapılan
onarımlar yaralanmalara ve ciddi arızalara sebep olabilir.
Yetkili Servis Merkezinize baflvurunuz. Her zaman orijinal
yeek parça kullanımında ısrar ediniz.
Test için ipuçlar›
Herhangi bir teste bafllamadan önce tuz kabını tuz ile ve parlatıcı bölmesini parlatıcıyla ile doldurmanız gereklidir.
Test standard›
EN 50242
Referans program›
BIO 50°C
Yükleme
12 kiflilik standart yemek tak›m›
Parlat›c› Konumu
Pozisyon 5
Deterjan dozu
Da¤›t›c› içine
Da¤›t›c› kapa¤›na
25 g
5g
Alt Sepetin Yerlefltirilmesi
Üst Sepetin Yerlefltirilmesi
Çatal B›çak Tak›m›
Yerlefltirilmesi
14
Montaj Talimatlari
Bu cihazı kurmak için gerekli herhangi bir elektrik ifli
vasıflı bir elektrikçi ya da uzman bir kifli tarafından
yapılmalıdır.
Tahliye ba¤lantısı bulaflık makinesinin tabanından (minimum)
30 cm ve (maksimum ) 100 cm arası yükseklikte olmalıdır.
Tahliye hortumu bulaflık makinesinin sa¤ ya da sol tarafına
bakabilir.
Bu cihazı kurmak için gerekli herhangi bir sıhhi tesisat ifli
vasıflı bir sıhhı tesisatçı ya da uzman bir kifli tarafından
yapılmalıdır.
Suyun tahliyesini engelleyece¤inden ya da yavafllataca¤ından
hortumun e¤ik ya da ezilmi olmadı¤ından emin olunuz.
Makineyi yerlefltirmeden önce tüm ambalajlarını çıkarınız.
E¤er bir ark hortumu uzatması kullanıyorsanız 2 metreden
uzun olmamalıdır ve dahili çapı sa¤lanan hortumun çapından
daha küçük olmamalıdır.
E¤er mümkünse makineyi bir su muslu¤una ve tahliye kanalına
yakın bir yere yerlefltiriniz.
Ø 18
Ø 21
Bu bulaflık Makinesi ya sıcak (maksimum 50° C) ya da
so¤uk su ile beslenmelidir.
Bizler gene de so¤uk su giriflini tavsiye ederiz.
Cihaza sıcak su (maksimum 50° C) girifli sa¤larsanız
programlar oldukça kısalır.
+ 2 m max
CS14
Su basıncı teknik özelliklerde belirtilen limitlerde olmalıdır.
Yerel Su ‹daresi bölgenizdeki ortalama su basıncı de¤erlerini
bildirecektir.
Makine su boflalttı¤ında lavabo kapa¤ı çıkarılmıfl olmalıdır
aksi takdirde su tekrar makinenin içine dolacaktır.
Bulaflık makinesi kurulufla uygun olarak sa¤a ve sola
döndürülebilen su girifl ve tahliye hortumlarına sahiptir.
Dikkat!
Cihazlarımız, kirli suyun makineye geri dönmesini önlemek
üzere bir koruma emniyet düzeni ile donatılmıfltır.
Lavabonuzun kanal hortumuna "geri tepmeme valfı"
uygulanmıfl ise, bu bulaflık makinenizin düzgün flekilde
drenaj yapmasını önleyebilir.
Bu nedenden ötürü, bu valfın çıkarılmasını tavsiye ederiz.
Kör tapalar su sızıntısını önlemek için düzgün bir flekilde tespit
edilmelidir.
Suyun akıflını engelleyecek ya da yavafllatacak bükülme ya da
dolaflıklıklardan kaçınınız.
E¤er makine uzun süre kullanılmayan yeni boru ya da borulara
ba¤lanırsa su girifl hortumunu ba¤lamadan önce suyu birkaç
kez akıtmalısınız. Böylece su girifl hortumunu tıkayan kum ya
da pas atıklarını önleyebilirseniz.
Elektrik Ba¤lantısı
Ba¤lant›lar için baflka cihazlarda kullan›m›fl olan eski
hortumlar› kullanmay›n›z.
Cihazın elektrik fiflini prize yerlefltirmeden önce afla¤ıda
belirtilenlerden emin olunuz
(A) filtresini makineye eklem
yerinden ba ladı ınıza emin
olunuz.
Kendi ba¤lantınızı yapmak
için makinenin girifl
hortumuna monteli olan
kuplaj somunu ya 3/4” gaz diflli
ucuna vidalama yapmak için
tasarlanmıfltır ya da Basınçlı
blok olarak hızlı kuplaj
muslu¤u kullanılabilir.
1. fiehir elektrik voltajı “Teknik Özelliklerde” belirtilen de¤erde
olmalıdır.
2. Sayaç, sigortalar, flehir elektri¤i ve duvar prizinin tümü
gerekli olan tüm elektrik yükünü karflılayabilmelidir. Priz ve
fiflin herhangi adaptör ile kullanımına gerek kalmaksızın
uygunlu¤undan emin olun. E¤er gerekliyse, yerel çevrim
sistemi prizi kullanın.
A
Emniyet standartları cihazın topraklanmasını gerektirir.
Üretici firma yukarıda belirtilen tedbirlerin dıflında
meydana gelen arızalarda sorumluluk kabul etmez.
CA02
Su Çıkıfl Hortumu Ba¤lantısı
Tahliye hortumunun ucu afla¤ıdaki flekillerde ba¤lanabilir:
1. E¤er gerekliyse bir kıskaçla güvenli bir hale getirilerek
lavabo çıkıfl sifonuna.
2. Verilen özel bükülmüfl plastik k›lavuzu kullanarak lavabonun
köflesine asarak.
3. Minimum iç çapı 4 cm olan menfez-delikli hazır bir boruya.
2
min 4 cm
3
Ø
min 30 cm
max 100 cm
max 100 cm
Ø
18
21
1
min 30 cm
max 100 cm
Su Girifl Ba¤lantıları
CS09
15
Bir tezgah altına yerlefltirilmesi
(mutfak tezgahı veya lavabo)
Makinenin üst tablasını çıkararak onu uygun bir lavabonun
veya daha önceden var olan bir tezgahın altına resimde
gösterilen boyutlara uyması kofluluyla yerlefltirebilirsiniz.
820
570
- 600
600
IN05
Afla¤ıdaki ifllemleri takip ediniz:
Makinenin üst tablasını arkadaki 2 vidayı sökerek çıkarınız,
üst tablayı kaldırarak önden çekiniz ve arka girifllerden
çıkarınız.
Makineyi yüksekli¤i ayarlayarak ve ayarlanabilir ayaklar ile
seviyeyi ayarlayarak sokunuz. Makineyi sokarken su girifli ve
su tahliye hortumlarının e¤ilmemesini veya ezilmemesine
dikkat ediniz.
Yükseklik ayarı
Do¤ru kapanma ve kapa¤ın tam oturması için yüksekli¤in iyi
ayarlanması önemlidir.
Cihaz do¤ru ayarlandı¤ında kapak kabinin iki tarafındaki düzey
boflluklarına sıkıflmayacaktır.
E¤er kapak do¤ru kapanmıyorsa ayarlanabilir ayakları makine
tam düz olana kadar gevfletiniz veya sıkınız.
Cihazinzin kullanim ömrü 10 yildir. Kullanim ömrü, üretici
ve/veya ithalatçi firmanin cihazinizla ilgili yedek parça temini ve
bakim süresini ifade eder.
ELECTROLUX AS. (GENEL MERKEZ)
Tarlabasi Cd. No: 35 Taksim / ISTANBUL
TEL: 0 212 293 10 20
FAX: 0 212 251 91 44
ELECTROLUX AS. SERVIS MD. LÜGÜ
Tasocaklari Mevkii Tavsanli Köyü
TEL: 0 262 724 94 20
FAX: 0 262 724 94 21
Gebze / KOCAELI
ÜCRETSIZ TÜKETICI DANISMA HATTI
0 800 211 60 32
16
Electrolux A.fi. ’nin Electrolux ve AEG mamülleri için verdi¤i garanti, afla¤›da
yazl›l› hususlar› kapsamaz.
★ Kullanma K›lavuzunda belirtilen talimatlar›n difl›ndaki kullan›mlar,
★ Tüketiciye teslimden sonra oluflabilecek k›r›k, çizik ve hasarlar (tafl›ma, çarpma, düflürme, vs)
★ Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisat›nda veya kullan›lmas› ön görülen voltaj d›fl›nda kullanma,
★ Gerekin onar›m için Yetkili Servise baflvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis Personeli d›fl›nda bir kimsenin cihaz›n
onar›m›na, bak›m›na veya tadiline kalk›flm›fl olmas› durumlar›nda,
★ Yukar›da belirtilen maddeler kapsam›nda olan ar›zalar ücret karfl›l›¤› yap›l›r
★ ‹flçilik ve üretim hatalar›na karfli cihaz 3 (ÜÇ) YIL SÜRE ‹LE GARANT‹ ED‹LM‹fiT‹R.
★ Ar›zalar›n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ve de¤ifltirilecek parçalar›n saptanmas›
tamamen firmam›za aittir.
★ Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yap›ld›¤i, mamül üzerindeki orijinal seri numarasi kal›r›ld›¤› taktirde bu belge
hükümden düfler.
MALIN
Cinsi
: ............................................
Markasi
: ............................................
Modeli
: ............................................
Bandrol ve Seri No.
: ............................................
Teslim Tarihi ve Yeri
: ............................................
Garanti Süresi
: ............................................
Azami Tamir Süresi:
.............................................
SATICI FIRMANIN:
Ünvani
: ............................................
Adresi
: ............................................
Telefonu
: ............................................
Telefaksi
: ............................................
Tarih-Ka¿e-æmza
: .............................................
✂
GD 3
GD 1
✂
GD 2
GARANT‹ SARTLARI
1. Garanti süresi mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 3 (ÜÇ) bir y›ld›r.
2. Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r.
3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal›n tamir
süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin arizanin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas›
durumunda mal›n sat›c›s›, bayii, acentas›, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan birisine bildirim tarihinden
itibaren bafllar.
Sanayi mal›n›n ar›zas›n›n 5 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç› veya ithalatç›; mal›n tamiri
tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir sanayi tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad.
4. Mal›n garanti süres› içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde,
iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli yada baflka herhangi bir alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yap›lacakt›r.
5. Mal›n:
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd›yla bir y›l içerisinde, ayn› ar›zay› ikiden fazla
tekrarlamas› veya farkl› ar›zalar›n dörtten fazla ortaya ç›kmas› sonucu, maldan yararlanamaman›n süreklilik
kazanmas›.
- Tamiri için geçen azami sürenin afl›lmas›.
- Servis istasyonunun, mevcut olmamas› halinde s›ras›yla sat›c›s›, bayii, acentas›, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya
imalatç›s›ndan birisinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirinin mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi
durumlar›nda, ücretsiz olarak de¤ifltirme ifllemi yap›lacakt›r.
6. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan husulara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti kapsam›
difl›ndad›r.
7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonlan taraf›ndan yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤u, imaltaç› veya ithalatç›
taraf›ndan flart koflulan periyodik bak›mlarda; verilen hizmet karfl›l›¤›nda tüketiciden iflçilik ücreti veya benzeri bir
ücret talep edilemez.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve Rekabetin
Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir.
V‹ZE
....................Y›l› Vizesi
‹malatç›/‹thalatç› Firma
Electrolux Dayan›kl› Tüketim
Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
....................Y›l› Vizesi
Tarlabafl› Caddesi No. 35 80080 Taksim - ‹stanbul
Tel: (0212) 293 10 20 pbx Telefaks: (0212) 251 60 94
Ücretsiz Tüketici Dan›flma Servisi 0800 211 60 32
Garanti belgesinin geçerlilik süresi 3 y›ld›r ve onay tarihi esas al›narak her y›l vize edilir. Geçerlilik süresinin
dolmas›na müteakip 3 ay içerisinde vizesi yapt›r›lmayan belgeler geçersiz say›l›r. Belgesi iptal edilen veya geçersiz
say›lan imalatç› ve/veya ithalatç›lara ayn› ürün içün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez.
Belgenin Onay Tarihi ve Say›s›
12.08.1996 - 1547 BULASIK MAKINASI
Bu belgenin kullan›lmas›na 4077 say›l›; Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda
Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Tebli¤ uyar›nca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan izin verilmifltir.
F‹RMA YETK‹L‹S‹
Bölüm Genel Müdürü
Yönetim Kurulu Üyesi - Murahhas Aza
Birgül Küçükönder
Nevio Pollesel
‹mza
‹mza
GARANT‹
BELGES‹
✂
MONTAJ ANINDA YETKæLæ SERVæS TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
CæHAZA AæT BæLGæLER
MÜøTERæNæN
CæNSæ
ADI, SOYADI: ...............................................
MODEL :.......................................................
ADRESæ
SERæ NO: ......................................................
......................................................................
MONTAJ TARæHæ :.........................................
......................................................................
RAPOR NO
TEL NO
:.........................................
Degisiklik yapma hakki mahfuzdur
: ...............................................
: ...............................................
✂
:.......................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising