Zanussi | ZDI6895QA | User manual | ZANUSSI ZDI6895QA Lietotāja rokasgrāmata

ZANUSSI ZDI6895QA Lietotāja rokasgrāmata
L I E T O Ð A N A S
R O K A S G R Â M A T A
Lietoðanas pamâcîba
R O K A S G R Â M A T A
TRAUKU MAZGÂJAMÂ MAÐÎNA
L I E T O Ð A N A S
ZDI 6895 QX
ZDI 6895 QA
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
SATURA RÂDÎTÂJS
Droðîbas norâdîjumi ..................................................................................... 3
Uzstâdîðana un pieslçgðana ................................................................................. 3
Bçrnu droðîbai ................................................................................................... 3
Iekârtas izmantoðana .......................................................................................... 3
Utilizâcija .......................................................................................................... 3
Trauku mazgâjamâs maðînas apraksts ......................................................... 4
Iekârtas iekðpuse ................................................................................................ 4
Apkalpes paneïa apraksts .................................................................................... 4
Akustiskie signâli ................................................................................................ 6
Pirms iekârtas ekspluatâcijas uzsâkðanas ..................................................... 6
Ûdens mîkstinâðanas ierîce .................................................................................. 6
Ûdens mîkstinâðanas ierîces noregulçðana ............................................................. 7
Reìenerçjoðâs sâls iepildîðana ............................................................................. 8
Skaloðanas lîdzeklis ............................................................................................ 8
Mazgâðanas lîdzeklis ......................................................................................... 9
Kompaktie mazgâðanas lîdzekïi bez fosfâtu piejaukuma .......................................... 9
Iekârtas izmantoðana ................................................................................. 10
Trauku ievietoðana ............................................................................................ 10
Padomi un ieteikumi par mazgâðanu .......................................................... 12
Lai ietaupîtu enerìiju… ..................................................................................... 12
Lai sasniegtu labâku mazgâðanas rezultâtu .......................................................... 12
Trauku un galda piederumu izvçle ....................................................................... 12
Programmu pârskats ......................................................................................... 13
Kâ darboties ar iekârtu .............................................................................. 14
Tîrîðana un kopðana ................................................................................... 16
Iekârtas tîrîðana no iekðpuses ............................................................................. 16
Centrâlâ sieta tîrîðana ....................................................................................... 16
Plakanâ sieta tîrîðana ........................................................................................ 16
Iekârtas tîrîðana no ârpuses ................................................................................ 16
Ja iekârta ilgâku laiku netiek izmantota ................................................................ 16
Aizsalðanas risks .............................................................................................. 17
Iekârtas pârvietoðana ........................................................................................ 17
Ja trauku mazgâjamâs maðînas darbîbâ rodas traucçjumi… ....................... 17
Klientu apkalpoðanas dienests un rezerves daïas ........................................ 18
Aizsardzîba pret ûdens noplûdi .......................................................................... 18
Norâdîjumi pârbaudes institûcijâm ............................................................. 19
Norâdîjumi par iekârtas uzstâdîðanu un pieslçgðanu .................................. 20
Iekârtas novietojums ......................................................................................... 20
Pievienoðana ûdensvadam ................................................................................. 20
Ûdens atsûknçðanas pieslçgums ......................................................................... 20
Iekârtas iebûvçðana virs grîdas lîmeòa ................................................................ 21
Elektropieslçgums .............................................................................. 21
Tehniskie dati ............................................................................................. 22
2
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
DROÐÎBAS NORÂDÎJUMI
Instrukcija vienmçr jâuzglabâ çrti pieejamâ vietâ kopâ ar iekârtu, lai nepiecieðamîbas gadîjumâ to pârlasîtu.
Ja Jûs trauku mazgâjamo maðînu pârdodat, nododat citu personu lietoðanâ vai,
mainot dzîvesvietu, atstâjat vecajâ dzîvoklî, trauku mazgâjamai maðînai vienmçr jâbût kopâ ar tâs instrukciju, lai jaunais îpaðnieks varçtu iepazîties ar funkciju aprakstu un visiem droðîbas norâdîjumiem.
Ðî informâcija ietverta lietoðanas pamâcîbâ aiz droðîbas apsvçrumiem. Tâpçc Jums
tâ noteikti jâizlasa, pirms Jûs uzstâdât trauku mazgâjamo maðînu un uzsâkat tâs ekspluatâciju.
Uzstâdîðana un pieslçgðana
Ðî iekârta ir paredzçta, lai to lietotu tikai
pieauguðie. Ir bîstami atïaut to izmantot vai ar to
rotaïâties bçrniem.
Iekârtas iepakojuma daïas bçrniem var bût
bîstamas. Pastâv nosmakðanas briesmas! Iepakojums jânovieto bçrniem nepieejamâ vietâ.
Trauku mazgâðanas lîdzeklis jâuzglabâ
bçrniem nepieejamâ vietâ.
Ja atverat iekârtas durtiòas, kamçr tâ darbojas, esiet ïoti piesardzîgi!
Izmantojiet tikai tâdus mazgâðanas lîdzekïus, kas ir paredzçti izmantoðanai sadzîves trauku
mazgâjamâs maðînâs un pieejami ðíidrâ veidâ,
pulvera veidâ vai tabletçs.
Pçc trauku ievietoðanas vai izòemðanas
iekârta jâaizver, jo atvçrtas durtiòas jebkurâ gadîjumâ var bût par iemeslu bîstamai situâcijai.
Nesçdieties vai neatbalstieties pret atvçrtâm iekârtas durtiòâm, tâ var sasvçrties un apgâzties.
Pçc iekârtas izmantoðanas izvelciet kontaktdakðu no elektriskâ tîkla rozetes un aizveriet
ûdens krânu.
Iekârtas daïas pie durtiòu blîvçjuma un virâm tîriet uzmanîgi, jo metâla malas var bût asas.
Ðîs iekârtas apkopi vajadzçtu veikt kompetentam speciâlistam, turklât jâizmanto tikai oriìinâlâs rezerves daïas.
Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet veikt iekârtas remontu paði saviem spçkiem. Tam, ka remontu nav veicis pietiekoði pieredzçjis speciâlists,
sekas var bût nelaimes gadîjums vai iekârtas
darbîbas traucçjumi. Nepiecieðamîbas gadîjumâ
griezieties pie Jûs apkalpojoðâs servisa organizâcijas un pieprasiet tikai oriìinâlo rezerves daïu
izmantoðanu.
Iekârtas izmantoðana
Utilizâcija
Trauku mazgâjamâ maðîna paredzçta tikai tam, lai to izmantotu mâjsaimniecîbâ, trauku
mazgâðanai, atbilstoði ðajâ instrukcijâ dotajiem
norâdîjumiem.
Trauku mazgâjamâ maðînâ nedrîkst ievietot un mazgât priekðmetus, kas ir bijuði saskarç ar
benzînu, lakâm, krâsâm, dzelzs vai tçrauda skaidâm, koroziju izraisoðâm íimikâlijâm (skâbçm vai
sârmiem).
Ar simboliem apzîmçtos materiâlus iespçjams pârstrâdât otrreizçjâs izejvielâs.
Kopâ ar vietçjo konsultatîvo dienestu vai
ekoloìiskajâm institûcijâm pacentieties noskaidrot,
vai Jûsu dzîves vietas tuvumâ ir pieejams aprîkojums, ar kura palîdzîbu bûtu iespçjams veikt
iekârtas pârstrâdâðanu otrreizçjâs izejvielâs, kad
tâ bûs savu laiku nokalpojusi. Kad Jûs kâdâ jaukâ
dienâ pilnîgi pârtrauksiet nokalpojuðâs iekârtas
nîgi.
Ðî iekârta ir smaga. Tâ jâpârvieto uzma-
Droðîbas apsvçrumu dçï trauku mazgâjamâs maðînas pârbûve vai pârveidoðana ir kategoriski aizliegta.
Jâpievçrð uzmanîba tam, lai iekârta nebûtu novietota uz tâs elektropieslçguma kabeïa.
Visi darbi, kas saistîti ar trauku mazgâjamâs maðînas pievienoðanu elektrotîklam, jâuztic tikai un vienîgi kvalificçtiem attiecîgâs nozares speciâlistiem.
Visi darbi, kas saistîti ar trauku mazgâjamâs maðînas pievienoðanu ûdensvadam, jâuztic
tikai un vienîgi kvalificçtiem attiecîgâs nozares
speciâlistiem.
Bçrnu droðîbai
3
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
izmantoðanu, pirms izmeðanas atkritumos padariet to nelietojamu. Pretçjâ gadîjumâ bçrni rotaïâjoties var ieslçgties iekârtâ (nosmakðanas briesmas!) vai nonâkt kâdâ citâ dzîvîbai bîstamâ situâcijâ. Tâpçc izvelciet tîkla kabeli no rozetes, nogrieziet un likvidçjiet to. Sabojâjiet durvju aizslçgu
tâ, lai vairs nebûtu iespçjams aizvçrt durvis.
Dodiet savu ieguldîjumu apkârtçjâs vides
aizsardzîbâ un izmetiet nokalpojuðo iekârtu un
jaunâs iekârtas iepakojuma materiâlus attiecîgajiem noteikumiem atbilstoðâ veidâ un vietâs!
TRAUKU MAZGÂJAMÂS MAÐÎNAS APRAKSTS
Iekârtas iekðpuse
1 - Lîmeòoðanas elementi
2 - Trauku groza fiksâcija
3 - Augðçjais smidzinâtâjspârns
4 - Sâls rezervuârs
5 - Plakanais siets
6 - Mazgâðanas lîdzekïa rezervuârs
7 - Apkalpes panelis
8 - Datu plâksnîte
9 - Skaloðanas lîdzekïa rezervuârs
10 - Centrâlais siets
11 - Apakðçjais smidzinâtâjspârns
12 - Augðçjais trauku grozs
13 - Ieskaloðanas kamera
Apkalpes paneïa apraksts
4
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
1. Darbîbas kontrolspuldze
2. Ieslçgðanas / izslçgðanas taustiòð
3. Kontroles un indikâcijas spuldzes
Durtiòu kontrolspuldze
Deg, kad atvçrtas durtiòas.
Sâls uzpildes indikators
Ðis indikators iedegas, kad nepiecieðams uzpildît sâli.
Skaloðanas lîdzekïa uzpildes indikators
Deg, kad nepiecieðams uzpildît skaloðanas lîdzekli.
Ûdens kontrolspuldze
Deg sekojoðos gadîjumos:
- ja Jûs esat aizmirsuði atvçrt ûdens krânu;
- ja ûdensvadâ nav ûdens;
- ja pârlocîjusies vai piespiesta ûdens padeves
ðïûtene.
4. Programmas izvçles taustiòð
Lai izvçlçtos nepiecieðamo programmu, ðis taustiòð jâspieþ tik ilgi, lîdz displejâ parâdâs vajadzîgâ programma (skat. norâdîjumus par mazgâðanas programmâm).
5. Taustiòð nepilna trauku daudzuma
mazgâðanai
Ðî ir ïoti praktiska funkcija gadîjumos, ja nepiecieðams nomazgât tikai nelielu daudzumu trauku.
Kad tiek nospiests ðis taustiòð, iedegas atbilstoðâ
kontrolspuldze.
Trauki jâievieto abos grozos.
Sekojoðâm programmâm ðo funkciju izvçlçties
nav iespçjams:
Programma 1: (îsa noskaloðana)
Programma 8: (paâtrinâtâ programma)
Programma 11: (ikdienas programma 30o)
Programma 12: (ðíîvju sasildîðana)
6. Þâvçðanas funkcijas taustiòð
Nospieþot ðo taustiòu, iespçjams noregulçt sekojoðus reþîmus:
1. pazeminâtu temperatûru þâvçðanas fâzç
(ekonomiskâ þâvçðana);
2. zema ûdens temperatûra, pçdçjo reizi skalojot traukus ar silto ûdeni un skaloðanas lîdzekli
(bes þâvçðanas).
Ekonomiskâ þâvçðana
Bez þâvçðanas
Ja kontrolspuldze nedeg, tas nozîmç, ka tiek
veikts viss þâvçðanas process.
Ðî funkcija nav kombinçjama ar sekojoðâm
programmâm:
Programma 1: (îsa noskaloðana)
Programma 8: (paâtrinâtâ programma)
Programma 11: (ikdienas programma 30o)
Programma 12: (ðíîvju sasildîðana)
7. Iepriekðçjas laika izvçles taustiòð
Ar ðî taustiòa palîdzîbu Jûs varat aizkavçt mazgâðanas programmas izpildes uzsâkðanu uz laiku
no 1 lîdz 12 stundâm.
8. Starta taustiòð
Tas ir pçdçjais taustiòð, kas jânospieþ pçc mazgâðanas programmas noregulçðanas un eventuâlâs papildus funkciju (þâvçðanas, nepilna daudzuma, starta atlikðanas) izvçles.
9. Programmas norises indikâcija
Izvçloties programmu, iedegas visu attiecîgajâ
programmâ ietilpstoðo etapu kontrolspuldzes.
Kad uzsâkta programmas izpilde, deg tikai aktuâlâs programmas fâzes indikators.
Programmai beidzoties, visu tâs etapu indikatori ir nodzisuði.
Iepriekðçja skaloðana
Mazgâðana
Skaloðana
Þâvçðana
10. Displejs
5
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
Akustiskie signâli
Lai informçtu Jûs par notiekoðajiem
procesiem, iekârta dod akustiskos signâlus.
Îss akustiskais signâls "Komanda akceptçta"
Pçc tam, kad nospiests jebkurð no taustiòiem (izòemot ieslçgðanas / izslçgðanas slçdzi), îss akustiskais signâls informç Jûs par to, ka iekârta pieòçmusi Jûsu doto komandu.
Garð akustiskais signâls "Tiek izpildîta
programma"
Akustiskais signâls, kas atskan tikai pçc tam,
kad aizvçrtas iekârtas durtiòas, informç Jûs par to,
ka tiek uzsâkta mazgâðanas programmas izpilde.
Akustiskais signâls ar îsiem intervâliem "Programmas beigas"
Akustiskais signâls ar îsiem pârtraukumiem ziòo
Jums par to, ka programmas izpilde ir pabeigta.
Akustiskais signâls "Trauksme"
Trauku mazgâjamâ maðîna ir aprîkota ar trauksmes sistçmu, kas iedarbojas iekârtas funkcionâlu
traucçjumu vai konstrukcijas defektu gadîjumâ
(skat. norâdîjumus par traucçjumu novçrðanu).
Ðajâ gadîjumâ atskançs apmçram 15 sekundes
ilgs akustiskais signâls ar îsiem intervâliem.
Ja Jûs vçlaties, lai ðie akustiskie signâli neatskançtu, vienlaikus vismaz uz 5 sekundçm nospiediet
abus taustiòus "Nepilns trauku daudzums" un "Iepriekðçjâ laika izvçle". Pçc apmçram 5 sekundçm
atskançs 3 îsi signâli, kas apstiprinâs akustiskâ
signâla funkcijas anulçðanu.
Ja Jûs no jauna vçlaties aktivçt akustiskos signâlus, vçlreiz vienlaikus vismaz uz 5 sekundçm nospiediet abus taustiòus "Nepilns trauku daudzums"
un "Iepriekðçjâ laika izvçle". Pçc apmçram 5 sekundçm atskançs 3 îsi signâli, kas apstiprinâs
akustiskâ signâla funkcijas aktivçðanu.
Akustiskos signâlus iespçjams ieslçgt
vai izslçgt gan pirms programmas izpildes uzsâkðanas, gan programmas laikâ.
PIRMS IEKÂRTAS EKSPLUATÂCIJAS UZSÂKÐANAS
Pirms Jûs sâkat lietot trauku mazgâjamo maðînu:
1. Jâpârbauda, vai trauku mazgâjamâs maðînas pieslçgums atbilst uzstâdîðanas un pieslçgðanas norâdîjumiem.
2. Jâpârbauda, vai ir noòemts transporta stiprinâjums.
3. Jânoregulç ûdens mîkstinâðanas ierîce.
4. Jâielej sâls rezervuârâ viens litrs ûdens, bet
pçc tam jâpiepilda ar speciâlo sâli.
5. Jâiepilda skaloðanas lîdzeklis.
6. Jâieslçdz viens iepriekðçjâs noskaloðanas
etaps, lai izskalotu iekârtu.
Ûdens mîkstinâðanas ierîce
Atkarîbâ no tâ, kâdâ apvidû Jûs dzîvojat,
6
ûdens, kuru lietojat, satur atðíirîgu daudzumu kaïía un minerâlvielu, kas var nogulsnçties un izraisît
baltu traipu veidoðanos uz Jûsu nomazgâtajiem
traukiem.
Jo lielâks ðo sâïu saturs ir ûdenim, jo cietâks tas ir.
Automâtiskâ trauku mazgâjamâ maðîna ir
aprîkota ar ûdens mîkstinâðanas funkciju, ar kuras
palîdzîbu un, izmantojot speciâlu sâli, trauku mazgâðanâ tiek izmantots tikai ûdens bez kaïía piemaisîjumiem.
Ûdens cietîba tiek mçrîta pçc daþâdâm,
savstarpçji ekvivalentâm skalâm, piemçram, pçc
vâcu skalas, franèu skalas vai daïâs uz miljonu.
Mîkstinâðana jânoregulç atbilstoði ûdens
cietîbai Jûsu dzîves vietâ. Informâciju par ûdens
cietîbas pakâpi Jûs varat saòemt no vietçjâ ûdensapgâdes uzòçmuma.
Kad iekârta tiek piegâdâta, rûpnîcâ veiktais ûdens cietîbas noregulçjums ir "4".
Ja vietâ, kur Jûs dzîvojat, ðî pakâpe neatbilst ûdens cietîbai, jâveic pârregulçðana.
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
Ja ûdens vietâ, kur dzîvojat, atbilst pakâpei "0", reìenerçjoðâ sâls nav jâizmanto, jo ûdens tâpat ir pietiekoði mîksts
(ja tiek noregulçta ûdens cietîbas pakâpe
"0", sâls uzpildes kontrolspuldze visu laiku ir nodzisusi).
Sâli jâlieto, sâkot no pakâpes "1".
Ûdens cietîbas pakâpes noregulçðana
ir iespçjama tikai pirms programmas izpildes sâkuma, respektîvi, vienlaikus ar
pârçjiem noregulçjumiem.
Ûdens mîkstinâðanas ierîces noregulçðana notiek sekojoði:
1. Vienlaikus uz apmçram 5 sekundçm nospiediet taustiòus "Programmas izvçle" un "Iepriekðçjâ
laika izvçle". Uz displeja parâdîsies simbols "L"
un skaitlis, kas atbilst noregulçtajai ûdens cietîbas
pakâpei.
3. Ja iepriekðçjâs laika izvçles taustiòð 5 sekunþu laikâ netiek nospiests, iekârta atgrieþas programmas noregulçðanas reþîmâ un saglabâ atmiòâ
izvçlçto cietîbas pakâpi.
2. Tik reiþu jânospieþ iepriekðçjâs laika izvçles
taustiòð, lîdz uz displeja parâdâs nepiecieðamâ
cietîbas pakâpe. Lîdz ar katru nospieðanas reizi
noregulçtâ vçrtîba tiek palielinâta par vienu pakâpi.
7
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
Reìenerçjoðâs sâls iepildîðana
Skaloðanas lîdzeklis
Izmantojiet tikai speciâlo sâli, kas paredzçta tieði trauku mazgâjamâm maðînâm. Citi sâls veidi satur vielas, kas ar
laiku var kaitçt ûdens mîkstinâðanas ierîces funkcijai. Sâls iepildîðanu ieteicams
veikt tieði pirms trauku mazgâðanas
programmas uzsâkðanas. Tâdçjâdi Jûs izvairîsieties no tâ, ka sâls atliekas var palikt uz iekârtas iekðçjâs virsmas ilgâku
laiku un lîdz ar to izraisît koroziju.
Skaloðanas lîdzeklis padara traukus spîdîgus un
atvieglo to noþâvçðanu.
Tas tiek automâtiski pievienots siltajam ûdenim
pçdçjâs skaloðanas laikâ. Skaloðanas lîdzekïa rezervuârs atrodas durtiòu iekðpusç, un tajâ ietilpst
apmçram 110 ml lîdzekïa, ar ko atkarîbâ no dozçðanas noregulçjuma pietiek ap- tuveni 16 - 40
mazgâðanas reizçm.
Iepildîðana:
1. Izvelciet apakðçjo grozu un noskrûvçjiet sâls
rezervuâra vâciòu.
2. Kad iekârta tiek izmantota pirmo
reizi, Jums jâsâk ar to, ka sâls rezervuârâ iepildât 1 litru ûdens.
Skaloðanas lîdzekïa uzpildîðana:
1. Atveriet rezervuâru, pagrieþot vâciòu pa
kreisi (A).
2. Iepildiet rezervuârâ skaloðanas lîdzekli, lîdz
tas ir pilnîbâ piepildîts (indikatoram (B) jâbût tumðam).
3. Izmantojot kopâ
ar iekârtu saòemto piltuvi, iepildiet rezervuârâ reìenerçjoðo sâli.
4. Pçc tam, kad
esat notîrîjuði no vâciòa vîtnes un no blîvçjuma sâls atliekas,
rûpîgi uzskrûvçjiet rezervuâra vâciòu atpakaï
vietâ.
Lai vçlâk informçtu Jûs par to, ka nepiecieðams
uzpildît sâli, uz iekârtas apkalpes paneïa atrodas
kontrolspuldze, kas iedegsies, ja sâls rezervuârâ
bûs beigusies.
Sâls rezervuârâ vienmçr atrodas ûdens. Tas nozîmç, ka ir ûdens izplûðana sâls iepildîðanas laikâ
ir normâla parâdîba.
Norâdîjums:
Sâls uzpildîðanas kontrolspuldze uz
apkalpes paneïa degs vçl apmçram 2 - 6
stundas pçc sâls iepildîðanas, ja iekârta
bûs ieslçgta. Sâls ðíirnçm, kuras izðíîst
ïoti lçni, ðis laiks var bût vçl ilgâks. Tomçr
iekârtas funkcijas tas netraucç.
8
3. Skaloðanas lîdzeklis jâuzpilda, kad indikatora lodziòâ (B) ap tumðo punktu veidojas gaiðs
loks.
Stingri pievelciet vâciòu!
Skaloðanas lîdzekïa rezervuârâ nedrîkst iepildît
mazgâðanas lîdzekli.
Lai izvairîtos no pârmçrîgas putu veidoðanâs
nâkoðâ mazgâðanas procesa laikâ, ar lupatiòu jânoslauka pâri pârlijuðais skaloðanas lîdzeklis.
Kad uz apkalpes paneïa iedegas skaloðanas lîdzekïa kontrolspuldze, nepiecieðams iepildît skaloðanas lîdzekli.
Dozçðana
Tas, kâ noregulçta dozçðana, ietekmç trauku
spîdumu un mazgâðanas rezultâtu. Ðim nolûkam
iespçjams ar uzpildîðanas atveres iekðpusç esoðâ
regulatora (C) palîdzîbu noregulçt kâdu no seðâm
pakâpçm (minimums - 1. pozîcija, maksimums - 6.
pozîcija). Sâciet ar 3. pozîciju.
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
Ja uz nomazgâtajiem traukiem redzamas izþuvuðas ûdens
lâses vai kaïíu traipi,
dozçðanas pakâpe attiecîgi jâpalielina.
Ja uz traukiem pçc
mazgâðanas saskatâmas bâlganas, lipîgas
svçdras, tas nozîmç,
ka dozçðanas pakâpe jâsamazina.
Mazgâðanas lîdzeklis
Izmantojiet tikai tâdus mazgâðanas lîdzekïus,
kas ir paredzçti izmantoðanai sadzîves trauku
mazgâjamâs maðînâs un pieejami ðíidrâ veidâ,
pulvera veidâ vai tabletçs.
Mazgâðanas lîdzekïa iepildîðana
Lai iepildîtu iekârtâ mazgâðanas lîdzekli, Jums
jârîkojas sekojoði:
1. Ja vâciòð ir aizvçrts, atveriet to, piespieþot
vâciòa fiksatoru (D).
2. Trauku mazgâjamâ lîdzekïa daudzums ir
atkarîgs no trauku netîrîbas pakâpes un daudzuma. Ievçrojiet programmu pârskatâ sniegto informâciju. Tomçr sakarâ ar to, ka eksistç liels skaits
daþâdu trauku mazgâðanai paredzçtu lîdzekïu,
Jums vienlaikus jâvadâs arî no katra mazgâðanas
lîdzekïa izgatavotâja dotajiem norâdîjumiem.
3. Pçc uzpildîðanas rezervuâra vâciòð jâaizver.
4. Vienmçr, kad izvçlaties mazgâðanas programmu ar iepriekðçju skaloðanu, nepiecieðams
iepildît mazgâðanas lîdzekli arî ieskaloðanas rezervuârâ. Tas atrodas augðçjâ groza vidû. Izvelciet grozu un iepildiet mazgâðanas lîdzekli (skat.
programmu pârskata tabulas).
Ja Jûs izmantojat mazgâðanas lîdzekli
tabletçs, jârîkojas sekojoði:
1. Katrai programmai mazgâðanas lîdzekïa rezervuârâ jâieliek viena vesela tablete.
2. Pçc tabletes ielikðanas jâaizver rezervuâra
vâciòð.
3. Programmâm ar iepriekðçjâs noskaloðanas
fâzi viena papildus tablete jânovieto uz rezervuâra vâciòa.
Tikai tajâ gadîjumâ, ja tiek izmantota
programma "Ikdiena 30o", mazgâðanas
lîdzekïa tablete jâievieto tieði trauku
mazgâjamâs maðînas tilpnç nevis mazgâðanas vai skaloðanas lîdzekïa rezervuâros.
Neizmantojiet lielâku daudzumu mazgâðanas
lîdzekïa nekâ nepiecieðams. Pârâk mazs lîdzekïa
daudzums nelabvçlîgi ietekmç mazgâðanas rezultâtu, taèu, ja lîdzeklis iepildîts pârâk lielâ daudzumâ, no tâ nekâda labuma nebûs - tâ bûs tikai izðíçrdîba.
Izmantojot atbilstoðu trauku mazgâjamâ lîdzekïa daudzumu, Jûs vienlaikus
dosiet arî savu ieguldîjumu apkârtçjâs vides aizsardzîbâ.
Kompaktie mazgâðanas lîdzekïi bez
fosfâtu piejaukuma
Tirgû piedâvâtajos kompaktajos mazgâðanas lîdzekïos ar zemu sârmu saturu grûti noârdâmâs
substances ir aizstâtas ar dabiskajiem fermentiem,
kâ rezultâtâ samazinâs nelabvçlîgâ ietekme uz apkârtçjo vidi.
Fermenti iedarbojas jau pie 50oC temperatûras.
Izmantojot bioloìiskâs (BIO) programmas, pateicoties paildzinâtajam iedarbîbas laikam, tiek sasniegts tâds pats rezultâts kâ ar programmâm, kurâs tiek izmantota 65oC temperatûra un tradicionâlie mazgâðanas lîdzekïi.
Daþâdu mazgâðanas lîdzekïu iedarbîba ir atðíirîga. Tâpçc noteikti jâievçro to izgatavotâju dotie norâdîjumi.
9
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
IEKÂRTAS IZMANTOÐANA
Trauku ievietoðana
Pirms Jûs ievietojat traukus mazgâjamâ maðînâ,
noòemiet no tiem lielâkâs çdienu atliekas, lai izvairîtos no sietu aizsçrçðanas, kas var bût par iemeslu sliktam mazgâðanas rezultâtam.
Neievietojiet trauku mazgâjamâ maðînâ priekðmetus, kas ir tik mazi, ka var izkrist cauri grozam.
Lai ievietotu traukus, grozi jâizvelk ârâ.
Apakðçjais grozs
Apakðçjais grozs paredzçts ðíîvjiem, katliem,
katlu vâkiem, salâtu bïodâm, galda piederumiem
u.c.
Lielos ðíîvjus un liela izmçra vâkus vislabâk
ievietot groza malâs, vienlaikus raugoties, lai tie
nevarçtu bloíçt augðçjo smidzinâtâjspârnu.
Papildus Jûs varat viegli un âtri atlocît abas
aizmugurçjâs rindas, kas atvieglos katlu un salâtu
bïodu ievietoðanu.
stâvoklî. Ðâdi priekðmeti ir potenciâls riska avots. Ievietojot iekârtâ un izòemot no
tâs asus priekðmetus, piemçram, naþus,
jârîkojas îpaði uzmanîgi.
Galda piederumus jâievieto tiem paredzçtajâ
groziòâ tâ, lai spali bûtu pavçrsti uz leju.
Gadîjumâ, ja piederumu gali apakðçjâ daïâ
nâk ârâ no groziòa un tâdçjâdi bloíç apakðçjâ
smidzinâtâjspârna kustîbu, tie jâievieto otrâdi.
Lai sasniegtu labâku mazgâðanas rezultâtu, karotes jâsajauc kopâ ar citiem priekðmetiem, lai tâs
nevarçtu iegulties cita citâ.
Sudraba galda piederumus nedrîkst mazgât kopâ ar citiem metâliem.
Lai sasniegtu labâku mazgâðanas rezultâtu,
mçs iesakâm izmantot iekârtas komplektâ ietilpstoðâs starplikas (ja to atïauj galda piederumu forma
un izmçri).
Galda piederumu groziòð sastâv no divâm daïâm, kuras iespçjams izòemt ârâ, lai atbrîvotu vietu. Ja Jûs vçlaties izòemt abas ðîs daïas, pabîdiet
tâs horizontâli pretçjâ virzienâ un pçc tam vienkârði izvelciet ârâ.
Ja vçlaties daïas ielikt atpakaï, jârîkojas tâpat,
tikai apgrieztâ secîbâ.
Lai veiktu atlocîðanu:
- pavelciet mazliet
uz augðu un nolaidiet
uz leju (skat. attçlu).
Lai tos atkal nofiksçtu,
pietiek atjaunot vertikâlo pozîciju.
Augðçjais grozs
Galda piederumu groziòð
Brîdinâjums!
Naþi ar gariem asmeòiem, ja tos novieto vertikâli, var bût bîstami. Garus vai
asus galda piederumus, kâ arî lîkus naþus jâievieto augðçjâ grozâ, horizontâlâ
10
Augðçjais grozs ir
paredzçts ðíîvjiem un
tasîtçm, kuru diametrs
nepârsniedz 25 cm,
kâ arî mazâka izmçra
krûzîtçm, bïodiòâm un
glâzçm.
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
Glâzes ar garâm kâjâm iespçjams otrâdi apgrieztas iekarinât augðçjâ tasîtçm paredzçtajâ
statîvâ.
Augðçjâ trauku grozâ jâievieto vieglâki priekðmeti, piemçram, plastmasas bïodas, pçc tam nofiksçjot ðos priekðmetus ar smagâkiem.
trauku ievietoðanu
jâsâk aizmugures
daïâ.
Ðíîvjus jâievieto slîpi un pçc iespçjas - iekârtas
aizmugurçjâ daïâ nevis durtiòu tuvumâ. Tâdçï
Brîdinâjums!
Pçc trauku ievietoðanas vienmçr pârbaudiet, vai ar traukiem nav nobloíçti
smidzinâtâjspârni un vai tie var brîvi
rotçt.
Augðçjâ groza augstuma pârregulçðana
Nekad nemçìiniet pacelt vai nolaist
grozu, turot to tikai aiz vienas malas.
Ja Jûs parasti lietojat liela izmçra ðíîvjus (ar diametru no 27 lîdz 33 cm), Jûs varat tos ievietot
apakðçjâ grozâ, ja paceïat augðçjo grozu uz
augðu.
Ðajâ pozîcijâ tiek
samazinâta augðçjâ
groza ietilpîba. Kad
grozs atrodas augðçjâ
stâvoklî, Jûs varat
ievietot tajâ tikai lîdz
20 cm augstus priekðmetus, kâ arî nav
iespçjams izmantot
krûzîðu balstus.
Lai grozu nolaistu lejâ, paceliet to, turot pie
abâm malâm, un tad lçnâm, viegli uzspieþot, nolaidiet lejâ.
Ievietojot traukus augðçjâ grozâ:
Lai mainîtu grozu augstumu, jârîkojas
sekojoði:
Izvelciet grozu no iekârtas.
Turot pie abâm malâm, paceliet grozu, lîdz tas
nofiksçjas un ir stabils.
Pçc trauku ievietoðanas nekad neatstâjiet atvçrtas iekârtas durtiòas, jo tas
ir bîstami.
11
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
PADOMI UN IETEIKUMI PAR MAZGÂÐANU
Lai ietaupîtu enerìiju…
Netîros traukus uzreiz pçc lietoðanas ievietojiet
trauku mazgâjamâ maðînâ. Ja trauku vienâ reizç
nav daudz, Jûs varat krât tos iekârtâ tik ilgi, lîdz tâ
ir pilna.
Ja nepiecieðams, izmantojiet iepriekðçjâs skaloðanas programmu (skat. programmu tabulâ), lai
netîrumi nepiekalst pie traukiem, kamçr vçl nav savâkta pilna iekârta.
Ja trauki ir tikai mazliet netîri, ieteicams izvçlçties ekonomisko programmu.
Ja trauku nav daudz, izvçlieties nepilna trauku
daudzuma funkciju.
Ja mazâk tiek izmantotas funkcijas "Ekonomiskâ þâvçðana" un "Bez þâvçðanas", jârçíinâs ar
to, ka trauki mazâk spîdçs.
Lai sasniegtu labâku mazgâðanas
rezultâtu
Katlus ar stipri piedeguðâm vai piekaltuðâm
çdienu atliekâm ieteicams pirms mazgâðanas apstrâdât ar rokâm vai atmçrcçt.
Pagrieziet krûzîtes, glâzes, podus, bïodas un
katlus tâ, lai tajos brîvi var iekïût ûdens - ar atverçm uz leju.
Ieloki un izliekumi jânovieto mazliet slîpâ stâvoklî, lai tiem vieglâk varçtu piekïût ûdens.
Cik vien iespçjams mçìiniet novçrst trauku saskarðanos savâ starpâ.
Pirms izòemt traukus no iekârtas pçc programmas beigâm, pagaidiet daþas minûtes: tâdçjâdi
Jûs izvairîsieties no applaucçðanâs un uzlabosiet
trauku noþâvçðanas rezultâtu.
Trauku izòemðanu sâciet ar apakðçjo grozu,
pretçjâ gadîjumâ no augðçjâ grozâ ievietotajiem
traukiem piloðais ûdens var radît uz apakðçjâ groza traukiem traipus.
Trauku un galda piederumu izvçle
Mazgâðanai maðînâ nav piemçroti sekojoði
trauki (izòemot gadîjumus, kad tos iegâdâjoties tiek saòemts nepârprotams norâdîjums par pretçjo):
galda piederumi ar koka vai kaula spaliem, kâ arî lîmçtâm daïâm;
bronzas galda piederumi;
katli ar koka rokturiem;
12
alumînija izstrâdâjumi;
kristâla priekðmeti;
stikls ar svina piemaisîjumiem;
plastmasas priekðmeti;
antîkais Íînas porcelâns vai Íînas porcelâns ar smalkajiem dekoriem.
Kristâls un plastmasas trauki: ja nav speciâli
ieteikumi ðo izstrâdâjumu mazgâðanai trauku mazgâjamâ maðînâ, mçs iesakâm tos mazgât ar rokâm.
Arî daþi stikla veidi pçc vairâkkârtçjas mazgâðanas maðînâ var zaudçt savu caurspîdîgumu.
Daþi dekoru veidi var, mazgâjot tos trauku
mazgâjamâ maðînâ, izbalot, tâpçc jâpievçrð uzmanîba to garantçtai atbilstîbai mazgâðanai ðâda
veida iekârtâs.
Sudraba galda piederumi var kïût tumði, kad tie
nonâk saskarç ar citiem metâliem. Tâpçc ievietojiet sudraba priekðmetus galda piederumu groziòâ
atseviðíi no citiem priekðmetiem.
Priekðmeti, kas izgatavoti no dzelzs vai èuguna,
var radît rûsas traipus, kas pieíeras arî citu materiâlu traukiem.
Gadîjumâ, ja Jums rodas ðaubas attiecîbâ uz trauku piemçrotîbu mazgâðanai
maðînâ, griezieties pçc padoma pie to izgatavotâja.
Iegâdâjoties jaunus traukus, glâzes vai
galda piederumus, pârliecinieties, vai ðie
priekðmeti tieðâm ir piemçroti mazgâðanai trauku mazgâjamâ maðînâ.
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
Programmu pârskats
13
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
* Ideâla mazgâðanas programma normâlas netîrîbas pakâpes traukiem, 12 servçjuma komplektiem. Mazgâðanas laiks ir
80 minûtes un mazgâðanas ûdens temperatûra 65oC. Norâdîtais mazgâðanas laiks ir aptuvens un ir atkarîgs no ûdens spiediena un temperatûras ûdensvadâ, kâ arî no sprieguma padeves svârstîbâm.
** Testa programma saskaòâ ar standartu EN 50242 (skat. nodaïu par trauku mazgâjamo maðînu pârbaudçm). Ðî programma ir izstrâdâta fermentus saturoðu mazgâðanas lîdzekïu izmantoðanai un nodroðina iespçju ar nelielu enerìijas patçriòu
sasniegt tâdus paðus rezultâtus, kâdus parasti nodroðina mazgâðanas programmas ar 65oC temperatûru, ja tiek izmantoti tradicionâlie mazgâðanas lîdzekïi.
*** Tâ ir speciâla programma, kas îsâ laikâ veic pilnu trauku mazgâðanas ciklu. Mazgât ar tâs palîdzîbu var nedaudz netîrus ðíîvjus, glâzes un tasîtes (izòemot katlus). Traukus pçc mazgâðanas iespçjams uzreiz lietot. Programma ir ïoti îsa, tâpçc
neietver þâvçðanas etapu.
**** Ideâla mazgâðanas programma porcelâna izstrâdâjumiem un galda piederumiem pçc brokastîm un pusdienâm (tikko
lietotiem traukiem). Mazgâðanas laiks ir 30 minûtes un mazgâðanas ûdens temperatûra 60oC.
Norâdîtais mazgâðanas laiks ir aptuvens un ir atkarîgs no ûdens spiediena un temperatûras ûdensvadâ, kâ arî no sprieguma padeves svârstîbâm.
Ðî ir izcila ikdienâ lietojama programma, kas atbilst 4 cilvçku ìimenes vajadzîbâm, ja traukus un galda piederumus ievieto trauku mazgâjamâ maðînâ uzreiz pçc brokastîm vai pusdienâm.
KÂ DARBOTIES AR IEKÂRTU
1. Pârbaudiet, vai sieti ir iztîrîti
(Skat. nodaïu "Tîrîðana un kopðana").
2. Nospiediet ieslçgðanas / izslçgðanas
taustiòu
Displejâ parâdîsies pçdçjâ izmantotâ programma, un iedegsies visas tajâ ietvertajiem etapiem atbilstoðâs kontrolspuldzes. Kad tiks atvçrtas iekârtas
durtiòas, iedegsies arî durtiòu kontrolspuldze.
3. Pârbaudiet, vai attiecîgajos rezervuâros atrodas sâls un skaloðanas lîdzeklis
Ja sâls vai skaloðanas lîdzekïa nav, tad uz apkalpes paneïa deg attiecîgie indikatori.
4. Ievietojiet iekârtâ traukus
Noòemiet lielâkâs çdienu atliekas.
Izvelciet apakðçjo grozu un ievietojiet tajâ katlus, ðíîvjus un galda piederumus.
Izvelciet augðçjo grozu un ievietojiet tajâ ðíîvjus, apakðtasîtes, glâzes, krûzîtes utt.
Pçc trauku ievietoðanas iebîdiet grozus atpakaï
iekârtâ.
5. Pârbaudiet, vai nav bloíçta smidzinâtâjspârnu rotâcija
6. Mazgâðanas lîdzekïa dozçðana
Jâatceras! Ja Jûs lietojat nepilna trauku daudzu-
14
ma funkciju, attiecîgi jâsamazina arî mazgâðanas
lîdzekïa dozçðana.
Aizveriet rezervuâra vâciòu.
7. Noregulçðana ir iespçjama gan tad,
kad durtiòas ir aizvçrtas, gan tad, kad
tâs ir atvçrtas
Durtiòas atvçrtas: Programmas un eventuâlâs papildus funkcijas (þâvçðanas nepilnâ trauku
daudzuma, iepriekðçjâs laika izvçles) noregulçðana.
"Starta" taustiòu var nospiest pirms durtiòu aizvçrðanas (ðajâ gadîjumâ attiecîgâs programmas
etapu indikâcijas spuldzîtes nodzisîs, izòemot pirmâ etapa kontrolspuldzi, kas turpinâs mirgot visu
laiku, kamçr bûs atvçrtas iekârtas durtiòas).
Durtiòas aizvçrtas: Programmas un eventuâlâs papildus funkcijas (þâvçðanas nepilnâ trauku
daudzuma, iepriekðçjâs laika izvçles) noregulçðana.
Pçc tam durtiòas jâaizver un jânospieþ "Starta"
taustiòð. Lîdz ar to cikls tiek uzsâkts automâtiski.
Durtiòas atvçrtas: Programmas un eventuâlâs papildus funkcijas (þâvçðanas nepilnâ trauku
daudzuma, iepriekðçjâs laika izvçles) noregulçðana.
Programmas izpilde tiks uzsâkta tikai pçc tam,
kad bûs nospiests "Starta" taustiòð.
8a. Mazgâðanas programmas izpilde,
ja nav noregulçta iepriekðçjâ laika izvçle
Nospiediet programmas izvçles slçdzi, lîdz dis-
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
plejâ parâdâs nepiecieðamâs programmas numurs. Kontrolspuldze mirgo tik ilgi, lîdz programmas izpilde patieðâm ir uzsâkta.
Bez tam, ja nepiecieðams, Jûs varat noregulçt sekojoðo:
- Funkciju "Puse no iepildîjuma daudzuma"(displejâ parâdâs cikla ilgums minûtçs, un nodziest iepriekðçjâs noskaloðanas etapa kontrolspuldze).
- Kâdu no þâvçðanas opcijâm.
Pçc "Starta" taustiòa nospieðanas akustiskais
signâls apstiprina cikla sâkumu.
Displejâ iespçjams nolasît, cik ilgs laiks vçl atlicis lîdz programmas beigâm. Visas kontrolspuldzes nodziest, izòemot kontrolspuldzi, kas atbilst
aktuâlajam programmas etapam.
Tiek uzsâkta displejâ redzamâ laika skaitîðana
atpakaï.
Ja programmas izpildes laikâ tiek nospiests
"Programmas izvçles taustiòð", displejâ parâdâs noregulçtâs programmas numurs.
Ja programmas izpildes laikâ tiek atvçrtas
iekârtas durtiòas, cikls tiek pârtraukts, parâdâs
pârtrauktâs programmas numurs un mirgo pârtrauktâ programmas etapa kontrolspuldze, kâ arî
iedegas durtiòu kontrolspuldze. Kad durtiòas atkal
tiek aizvçrtas, cikls turpinâs no tâs vietas, kurâ tas
tika pârtraukts.
8b. Mazgâðanas programma ar iepriekðçjo laika izvçli
Pçc tam, kad noregulçta nepiecieðamâ programma un papildus funkcijas (skat. 8a. punktu),
laika izvçle tiek veikta sekojoði:
Jânospieþ laika izvçles taustiòð, kâ rezultâtâ
displejâ parâdâs "h 0".
Nepiecieðamo laiku iespçjams noregulçt, atkârtoti spieþot to paðu taustiòu. Programmas izpildes
uzsâkðanu var atlikt par ne vairâk kâ 12 stundâm.
Noregulçjumi, kas jau ir izdarîti, tâ rezultâtâ
nemainâs.
Lai anulçtu laika noregulçjumu, taustiòð jâspieþ
tikmçr, kamçr displejâ atkal parâdâs "h 0".
Nospieþot "Starta" taustiòu, displejâ iespçjams
nolasît, cik stundu vçl atlicis lîdz programmas izpildes uzsâkðanai un to, kâ notiek laika skaitîðana atpakaï pa stundâm. Kad noregulçtais laiks pagâjis,
displejâ mirgo burts "h".
Cikla etapu kontrolspuldzes nodziest, deg tikai
papildus funkciju "Nepilns daudzums" un "Þâvçðanas opcijas" indikâcija, ja ðie noregulçjumi ir izvçlçti.
Pçc tam, kad pagâjis noregulçtais aizkavçjuma
laiks, automâtiski tiek uzsâkta programmas izpilde. Lai anulçtu jau noregulçtu laiku, jârîkojas, kâ
aprakstîts 9. punktâ.
9. Uzsâktas programmas anulçðana
Ja apmçram 5 sekundes ilgi tiek turçts nospiests
"Starta" taustiòð, uzsâktâ programma vai laika izvçle tiek anulçta.
Par to ziòo trîs îsi akustiskie signâli.
Visas kontrolspuldzes nodziest, un displejâ parâdâs trîs horizontâlas svîtras (---).
10. Programmas nobeigums
Programmai beidzoties, trauku mazgâjamâs
maðînas darbîba tiek apturçta automâtiski, un
akustiskais signâls ar intervâliem paziòo par programmas beigâm.
Displejâ parâdâs trîs horizontâlas svîtras, un visas kontrolspuldzes nodziest (ieskaitot þâvçðanas
fâzes kontrolspuldzi).
Darbîbas kontrolspuldze deg tik ilgi, lîdz tiek
nospiests ieslçgðanas / izslçgðanas taustiòð.
Kamçr iepriekðçjâ programma nav
beigusies vai anulçta, jaunas programmas noregulçðana nav iespçjama.
Iekârta jâizslçdz ar ieslçgðanas / izslçgðanas
slçdþa palîdzîbu. Visas kontrolspuldzes nodziest.
Jâatver iekârtas durtiòas.
Pirms izòemt traukus no iekârtas, jâpagaida daþas minûtes, pretçjâ gadîjumâ iespçjams applaucçties ar karstu tvaiku, kâ arî nelabvçlîgi ietekmçt
þâvçðanas rezultâtu.
Lai ûdens lâses nepilçtu uz tîrajiem traukiem un
neradîtu traipus, ieteicams vispirms izòemt traukus
no apakðçjâ groza, bet pçc tam - no augðçjâ.
Uzmanîbu!
Kaut arî droðîbas ierîce pârtrauc iekârtas darbîbu, laikâ, kad tiek veikta mazgâðana karstâ ûdenî, durtiòas atvçrt nedrîkst. Iespçjams applaucçties! Arî tûlît
pçc programmas izpildes pabeigðanas,
atverot durtiòas, pa tâm var izplûst
karsts tvaiks.
15
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
TÎRÎÐANA UN KOPÐANA
Iekârtas tîrîðana no iekðpuses
Regulâri ar mitras lupatiòas palîdzîbu noslaukiet mazgâðanas un skaloðanas lîdzekïa rezervuâra un vâciòa blîvçjumu.
Vienreiz gadâ vai, ja nepiecieðams, arî bieþâk,
veiciet mazgâðanas programmu ar tukðu iekârtu,
bez traukiem, pievienojot mazgâðanas lîdzekli vai
vislabâk - lîdzekli, kas veikalos nopçrkams un paredzçts speciâli ðim nolûkam - automâtisko trauku
mazgâjamo maðînu tîrîðanai un kopðanai.
Centrâlâ sieta tîrîðana
(nepiecieðama pçc katras mazgâðanas reizes)
Izvelciet sietu (A) virzienâ uz augðu un izskalojiet to zem tekoða ûdens.
Pçc mazgâðanas ievietojiet sietu atpakaï un,
nospieþot uz leju, ïaujiet tam nofiksçties.
Plakanâ sieta tîrîðana
(nepiecieðama katru nedçïu)
Ja nepiecieðams, noberziet lielo sietu no abâm
pusçm ar birsti. Lai to veiktu, virzienâ uz augðu izvelciet apakðçjo smidzinâtâjspârnu.
Pagrieziet fiksatoru (C) pa kreisi par 90o un pçc
tam izòemiet sietu.
Lai ievietotu sietu atpakaï, jârîkojas tâpat, tikai
apgrieztâ secîbâ.
Nekâdâ gadîjumâ nedrîkst lietot trauku mazgâjamo maðînu, ja sietiòi neatrodas savâ vietâ!
Nepareizi vai neakurâti ievietoti sieti
var kïût par iemeslu neapmierinoðam
mazgâðanas rezultâtam.
Sietu tîrîðana ir seviðíi svarîgs priekðnosacîjums tam, lai iekârta darbotos nevainojami.
Pârbaudiet, vai ieskaloðanas atvere nav aizsprostojusies ar mazgâðanas lîdzekïa atliekâm. Ja
nepiecieðams, ieskaloðanas rezervuârs, pagrieþot
to pulksteòa râdîtâja kustîbas virzienâ, jâizòem
un jâizskalo zem tekoða ûdens. Pçc tam tas jâieliek atpakaï vietâ un, pagrieþot pretçji pulksteòa
râdîtâja kustîbas virzienam, jânostiprina.
Nekâdâ gadîjumâ nedrîkst lietot trauku mazgâjamo maðînu, ja ieskaloðanas rezervuârs nav
ievietots savâ vietâ! Tâ
kâ ðis rezervuârs vienlaikus vada arî vienmçrîgu ûdens sadalîðanos
augðçjâ grozâ, pretçjâ
gadîjumâ tiks ievçrojami pasliktinâts mazgâðanas rezultâts.
Iekârtas tîrîðana no ârpuses
Trauku mazgâjamâs maðînas apkalpes panelis
regulâri jânotîra ar mîkstu lupatiòu. Izmantojiet
neitrâlu mazgâðanas lîdzekli, kas paredzçts trauku
mazgâðanai ar rokâm, un siltu ûdeni. Nekad neizmantojiet ðim nolûkam mçbeïu tîrâmos lîdzekïus
vai spçcîgus, abrazîvus tîrîðanas lîdzekïus, piemçram, acetonu, trihloretilçnu u.c.
Ja iekârta ilgâku laiku netiek izmantota
Ja iekârta ilgâku laiku netiek izmantota, ieteicams veikt sekojoðus pasâkumus:
1. Jâatvieno iekârta no elektriskâ tîkla un jâatslçdz ûdens padeve.
2. Jâpiepilda skaloðanas lîdzekïa rezervuârs.
3. Jâatstâj durtiòas pavçrtas, lai izvairîtos no
nepatîkamas smakas veidoðanâs.
4. Jâiztîra iekârtas iekðpuse.
16
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
Aizsalðanas risks
Iekârtas pârvietoðana
Ja iekârta tiek novietota ârpus telpâm, kur pastâv risks, ka temperatûra pazeminâsies zem 0oC,
jâatvieno un jâiztukðo ûdens padeves un atsûknçðanas ðïûtenes.
Pirms trauku mazgâjamâs maðînas ekspluatâcijas atsâkðanas tâ jânovieto telpâ, kur temperatûra
ir virs 0oC.
Transportçðanas laikâ jâizvairâs no pârmçrîgas
iekârtas sasvçrðanâs.
JA TRAUKU MAZGÂJAMÂS MAÐÎNAS DARBÎBÂ
RODAS TRAUCÇJUMI…
Ja Jûsu trauku mazgâjamâ maðîna nedarbojas,
bieþi vien vaina ir meklçjama vienkârði apkalpoðanas kïûmç vai sîkâ defektâ, kuru Jûs âtri un vienkârði varat novçrst paði saviem spçkiem.
Tâpçc, pirms griezties pie klientu apkalpoðanas
dienesta pçc palîdzîbas, izskatiet sekojoðo tabulu,
kurâ uzskaitîti iespçjamie vienkârðâko funkcionâlo
traucçjumu cçloòi.
Digitâlajâ displejâ ar mirgojoðu simbolu palîdzîbu var tikt parâdîti sekojoðai traucçjumu kodi:
AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, AL6, AL7, AL8.
Ja iekârta neiedarbojas vai programmas izpildes laikâ apstâjas un nedeg neviena no kontrolspuldzçm, izòemot patlaban aktuâlo programmas
fâzi un ieslçgðanas / izslçgðanas funkciju, nospiediet starta taustiòu, lai dzçstu traucçjumu koda indikâciju un atsâktu programmas izpildi. Taèu, ja
brîdinâjuma signâls iedegas no jauna, meklçjiet
palîdzîbu sekojoðajâ tabulâ vai izsauciet klientu
apkalpoðanas dienesta darbiniekus.
17
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
Ja iekârtas darbîbâ raduðies traucçjumi,
vispirms, izmantojot nodaïâ “Ja trauku mazgâjamâs maðînas darbîbâ raduðies traucçjumi…”
dotos norâdîjumus, pamçìiniet tos novçrst paði
saviem spçkiem. Ja tas tomçr neizdodas, griezieties pçc palîdzîbas pie klientu apkalpoðanas
dienesta darbiniekiem. Kad Jûs izsaucat servisa
darbiniekus vai pasûtât rezerves daïas, Jums jâ-
norâda Jûsu iekârtas bojâjuma veids, modeïa
apzîmçjums, raþojuma
numurs un sçrijas numurs. Ðo informâciju
Jûs atradîsiet uz datu
plâksnîtes (skat. attçlu).
KLIENTU APKALPOÐANAS DIENESTS UN REZERVES DAÏAS
Ðîs iekârtas apkopi jâuztic veikt tikai kompetentam speciâlistam, izmantojot tikai un vienîgi oriìinâlâs rezerves daïas. Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet remontçt iekârtu paði saviem spçkiem!
Nepietiekoði kompetentu personu veikti remonta darbi var kïût par cçloni savainojumiem vai nopietniem iekârtas darbîbas traucçjumiem.
Griezieties pçc palîdzîbas pie tuvâkâ klientu
apkalpoðanas dienesta.
Vienmçr pieprasiet, lai tiktu izmantotas tikai oriìinâlâs rezerves daïas.
Aizsardzîba pret ûdens noplûdi
Lai pasargâtu pret ûdens noplûdçm, iekârta ir
aprîkota ar diviem aizsargmehânismiem, kas kontrolç ûdens lîmeni, nodroðinot sekojoðo:
18
1. pie ûdens padeves ðïûtenes:
(skat. nodaïu "Ûdens padeves pieslçgums").
Ðî ierîce atvienos ûdens padevi, ja bûs bojâta
ûdens padeves ðïûtene.
Aizsardzîbas iekârta darbojas arî tad, kad trauku mazgâjamâ maðîna ir izslçgta.
2. pie grîdas vanniòas:
Ðî ierîce atvienos ûdens padevi, ja bûs bojâts
blîvçjums trauku mazgâjamâs maðînas iekðienç.
Tâ darbojas tikai tad, kad trauku mazgâjamâ maðîna ir ieslçgta.
Ja ir aktivçta ûdens noplûdes aizsardzîbas sistçma, displejâ parâdâs traucçjumu kods "AL4".
Ðâdâ gadîjumâ nepiecieðams aizgriezt ûdens krânu un sazinâties ar klientu apkalpoðanas dienestu.
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
NORÂDÎJUMI PÂRBAUDES INSTITÛCIJÂM
Pirms pârbaudes veikðanas jâpiepilda sâls un skaloðanas lîdzekïa rezervuârs.
Augðçjais grozs
Naþu statîvs
Apakðçjais grozs
Galda piederumu groziòð
19
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
NORÂDÎJUMI PAR IEKÂRTAS UZSTÂDÎÐANU UN PIESLÇGÐANU
Visi darbi, kas saistîti ar trauku mazgâjamâs maðînas pievienoðanu elektrotîklam, jâuztic tikai un vienîgi kvalificçtam elektromontierim.
Visi darbi, kas saistîti ar trauku mazgâjamâs maðînas pievienoðanu ûdensvadam, jâuztic tikai un vienîgi kvalificçtam
ûdensapgâdes uzòçmuma speciâlistam.
Iekârtas novietojums
Trauku mazgâjamâ maðîna ir paredzçta uzstâdîðanai ûdens padeves un kanalizâcijas pieslçguma tuvumâ.
Uzmanîbu!
Ja iekârtas durtiòâm tiek iemontçta dekoratîvâ
plâksne un pati iekârta integrçta virtuves mçbelçs,
precîzi jâievçro norâdes, kas dotas uz iekârtas
komplektâ ietilpstoðajiem montâþas ðabloniem.
stingri.
Pirms iekârtas novietoðanas tâs galîgajâ atraðanâs vietâ pârbaudiet, vai nav sûces. Arî pavisam
neievçrojama ûdens noplûde ar laiku var novest
pie lieliem zaudçjumiem.
Ðî ûdens padeves ðïûtene ir aprîkota ar droðîbas ierîci, kas pârtrauc ûdens padevi gadîjumâ, ja
nodiluma rezultâtâ radies bojâjums iekârtas iekðçjos cauruïvados.
Par augstâkminçtajiem bojâjumiem liecina sarkanais indikators, kas atrodas pie atveres (B - 1 2).
Ðâdâ gadîjumâ jâaizver ûdens krâns un jânomaina ûdens padeves ðïûtene. Ðî droðîbas ierîce vienmçr ir ieslçgta, - arî tad, kad trauku mazgâjamâ
maðîna nav ieslçgta.
Pievienoðana ûdensvadam
Ðî automâtiskâ trauku mazgâjamâ maðîna ir paredzçta pieslçgðanai pie aukstâ ûdens padeves
vai pie karstâ ûdens, kura temperatûra nepârsniedz 50oC. Taèu ieteicamâk ir izvçlçties pieslçgumu aukstajam ûdenim.
Tâ kâ, pieslçdzot iekârtu siltâ ûdens padevei,
ievçrojami samazinâs mazgâðanas programmas
ilgums, tas var nelabvçlîgi ietekmçt mazgâðanas
rezultâtu, seviðíi, ja trauku ir ïoti netîri.
Ja ûdensvada pieslçgums ir jauns vai ilgâku laiku nav izmantots, ieteicams vispirms daþas minûtes patecinât ûdeni tâpat un tikai pçc tam pieslçgt
trauku mazgâjamo maðînu.
Pievçrsiet uzmanîbu tam, lai ûdens padeves
ðïûtene nebûtu pârlocîta vai piespiesta, jo tas var
palçninât vai bloíçt ûdens padevi iekârtai.
Pçc tam, kad atskrûvçts fiksâcijas gredzens, iespçjams izvçlçties jebkuru padeves ðïûtenes stâvokli.
Neaizmirstiet pçc tam atkal pievilkt gredzenu!
Pievienojiet ûdens padeves ðïûteni pie ûdens
krâna ar ¾" pieslçguma vîtni vai, izmantojot universâlo cauruïu savienojumu (spiedbloku).
Iekârtas pieslçgðanai nedrîkst izmantot vecas, jau lietotas ðïûtenes!
Svarîgi!
Ûdens padeves ðïûtenes savienojumi jâpievelk
20
Kopâ ar iekârtu piegâdâtais blîvçjuma gredzens jâievieto ðïûtenes pieskrûvçðanas savienojumâ (A - 1 2).
Norâdîjums: tikai nekustîgajâm ûdens
padeves ðïûtençm (2).
Lai atvienotu ûdens padeves ðïûteni, jâpiespieþ
fiksâcijas ierîces dzeltenâ podziòa (2 - C) un jâpagrieþ fiksâcijas gredzens pretçji pulksteòa râdîtâja kustîbas virzienam.
Ûdens atsûknçðanas pieslçgums
Ûdens atsûknçðanas ðïûteni iespçjams pieslçgt:
1. pie izlietnes sifona, izmantojot ðïûtenes savienojuma skavu;
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
2. pie nekustîgâ sienas atzara ar atseviðíu ventilâciju un vismaz 4 cm iekðçjo diametru.
Ûdens atsûknçðanas pieslçgumam jâatrodas
vismaz 30 cm, bet ne vairâk kâ 100 cm atstatumâ
no grîdas.
Ðïûteni iespçjams pçc vajadzîbas novietot pa
labi vai pa kreisi no iekârtas.
Pievçrsiet uzmanîbu tam, lai ûdens atsûknçðanas ðïûtene nebûtu pârlocîta vai piespiesta, jo tas
var palçninât vai bloíçt ûdens atsûknçðanu no
iekârtas.
Ja nepiecieðams ûdens atsûknçðanas ðïûtenes
pagarinâjums, tas nedrîkst pârsniegt 2 m garumu,
bet tâ iekðçjais diametrs nedrîkst bût mazâks nekâ
iekârtas ûdens atsûknçðanas ðïûtenes iekðçjais diametrs.
ðanas ðïûtenes iekðçjais diametrs. Ðïûtenes pagarinâjumam jâbût novietotam uz grîdas un tikai pie
paðas notekas paceltam uz augðu.
Svarîgi!
Mûsu raþotâs iekârtas ir aprîkotas ar pretatplûdes vârstiem. Ja Jûsu izlietnes sifonâ jau tâds ir
instalçts, tas var aizkavçt nevainojamu ûdens atsûknçðanu no iekârtas. Tâdçï mçs iesakâm ðo
pretatplûdes vârstu demontçt.
Iekârtas iebûvçðana virs grîdas lîmeòa
Gadîjumâ, ja iekârta tiek iebûvçta uz paaugstinâjuma (ne vairâk kâ 50 cm virs grîdas lîmeòa),
jâievçro attçlâ norâdîtie izmçri un jâparedz izplûdes ventilâcijas ierîce. Izplûdes ventilâcijas ierîci
iespçjams iegâdâties pie specializçtâ tirgotâja vai
klientu apkalpoðanas dienesta.
Atsûknçðanas ðïûtenes novietojums ar integrçtu izplûdes ventilâciju uz paaugstinâjuma iebûvçtâm trauku mazgâjamâm maðînâm
Izplûdes ventilâcija
Arî tad, ja ðïûtenes pievienoðanai tiek izmantoti pieslçguma savienojumi, iekðçjais diametrs nedrîkst bût mazâks nekâ iekârtas ûdens atsûknç-
ELEKTROPIESLÇGUMS
Elektropieslçgums pie 230 V (50 Hz). Mâjas
elektriskâs ierîces (kontaktligzdas, pieslçguma
vads, droðinâtâji un skaitîtâjs) jâparedz ðai vçrtîbai. Pievienojiet iekârtu tikai kontaktam, kas atbilst
attiecîgajiem speciâlajiem priekðrakstiem.
Izgatavotâjs neuzòemas atbildîbu par
sekâm, ko izraisa droðîbas norâdîjumu
neievçroðana.
21
ZDI 6895 QX - ZDI 6895 QA
TEHNISKIE DATI
Izmçri
Platums
Augstums
Maksimâlais biezums
Maksimâlais biezums ar atvçtâm durtiòâm
Darba spriegums / frekvence
Cirkulâcijas sûkòa patçriòa jauda
Sildelementa ieejas jauda
Kopçjâ jauda
Ûdens spiediens no ûdensvada
59,6 cm
81,8 - 87,8 cm
57,5 cm
111,4 cm
230 V / 50 Hz
200 W
2100 W
2300 W
Min.
Max.
Iepildâmais daudzums (standarta servçjuma komplekti)
50 kPa (0,5 bâri)
800 kPa (8 bâri)
12
CE Ðî iekârta atbilst sekojoðâm Eiropas Kopienas direktîvâm:
- direktîvâm par zemsprieguma iekârtâm 73/23/EEC, 19.02.1973,
- direktîvâm par elektromagnçtiskâs iedarbîbas ierobeþoðanu 89/336/EEC, 03.05.1989.,
(ieskaitot visas izmaiòas).
22
LATVIJA, Rîga, K. Barona 130/2, tâlrunis 7272978. Servisa centrs, Rîga, Pçrnavas 25, tâlrunis 7297821
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising