Electrolux | ESF65710W | User manual | Electrolux ESF65710W Kasutusjuhend

Electrolux ESF65710W Kasutusjuhend
kasutusjuhend
Nõudepesumasin
ESF65710
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com
Sisukord
Ohutusinfo
Seadme kirjeldus
Juhtpaneel
Esimene kasutamine
Veepehmendaja kasutamine
Nõudepesusoola kasutamine
Loputusabi kasutamine
Igapäevane kasutamine
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Pesuaine kasutamine
Multitab funktsioon
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
2
3
4
5
5
6
7
8
9
12
13
Nõudepesumasina tühjendamine
Pesuprogrammid
Puhastus ja hooldus
Mida teha, kui...
Tehnilised andmed
Märkusi testimisinstitutsioonide kohta
Paigaldamine
Veeühendus
Elektriühendus
Jäätmekäitlus
15
15
16
17
19
19
20
21
22
22
14
Jäetakse õigus teha muutusi
Ohutusinfo
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks
õiget kasutamist lugege kasutusjuhend,
sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate seadme ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et
kõik seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja
veenduge, et need oleksid alati seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetakse või seadme müümise korral, nii et
kõik kasutajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja
ohutusest põhjalikult informeeritud.
Õige kasutamine
• See nõudepesumasin on ette nähtud ainult masinpesuks sobivate majapidamistarvikute pesemiseks.
• Ärge pange nõudepesumasinasse lahusteid. See võib põhjustada plahvatuse.
• Noad ja muud teravate otstega esemed
tuleb laadida söögiriistade korvi teravad
otsad allapoole suunatuna või asetada horisontaalselt ülemisse korvi.
• Kasutage ainult nõudepesumasinatele sobivaid tooteid (pesuaineid, sool ja loputusvahend).
• Vältige ukse avamist, kui masin töötab kuum aur võib välja paiskuda.
• Ärge võtke nõusid masinast välja enne pesutsükli lõppemist.
• Pärast kasutamist lahutage seade vooluvarustusest ja lülitage vee pealevool välja.
• Seda toodet peaks hooldama ainult volitatud hooldusinsener ning kasutada tohiks
ainult originaalvaruosi.
• Mingil juhul ärge püüdke masinat ise parandada. Kogenematute isikute poolt
teostatud remont põhjustab vigastusi või
tõsiseid rikkeid. Võtke ühendust kohaliku
teeninduskeskusega, kust saate edasisi
juhiseid. Nõudke alati originaalvaruosade
kasutamists.
Üldine ohutus
• Isikud (sh lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed, vaimsed võimed või
kellel puuduvad vastavad kogemused ja
teadmised, ei tohi masinat kasutada. Kui
nad masinaga töötavad, peab nende üle
teostama järelvalvet isik, kes vastutab nende turvalisuse eest.
• Nõudepesumasina pesuained võivad põhjustada põletikke silmades, suus ja kurgus.
Võib olla eluohtlik! Järgige nõudepesumasina pesuaine tootja ohutusjuhiseid.
electrolux 3
• Nõudepesumasinas olev vesi ei sobi joogiveeks. Teie masinas võib leiduda pesuvahendi jääke.
• Veenduge, et nõudepesumasina uks on
alati kinni, kui sellesse nõusid ei panda või
välja ei võeta. Nii välditakse lahtise ukse
otsa komistamist ja enese vigastamist.
• Ärge istuge ega seiske lahtisel uksel.
Lapseohutus
• Seade on ette nähtud täiskasvanute kasutuseks. Laste üle peab olema järelvalve tagamaks, et nad masinaga ei mängiks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.
• Hoidke kõiki pesuaineid turvalises ning lastele kättesaamatus kohas.
• Hoidke lapsed nõudepesumasinast eemal, kui uks on lahti.
Paigaldamine
• Kontrollige nõudepesumasinat transpordikahjustuste osas. Ärge kunagi ühendage
defektset masinat. Kui nõudepesumasin
on defektne, tuleb pöörduda tarnija poole.
• Enne kasutamist tuleb kogu pakend eemaldada.
• Kõik selle seadme paigaldamiseks vajalikud elektri- ja torulukksepatööd peab
teostama kvalifitseeritud ja pädev isik.
• Turvakaalutlustel on ohtlik muuta spetsifikatsioone või püüda toodet mingil viisil
muuta.
• Ärge kunagi kasutage nõudepesumasinat,
kui elektri toitekaabel ja veevoolikud on defektsed; või kui juhtpaneel, tööpind või sokli piirkond on defektsed ja seadme sisemus on vabalt ligipääsetav. Ohu vältimiseks pöörduge kohalikku teeninduskeskussse.
• Et vältida hüdrauliliste ja elektrikomponentide kahjustamist ei tohi nõudepesumasina
külgedesse auke puurida.
Hoiatus Elektri- ja veeühenduse
puhul jälgige täpselt vastavates
paragrahvides antud juhiseid.
Seadme kirjeldus
1 Ülemine korv
2 Vee kareduse näidik
3 Soola konteiner
4 Pesuaine konteiner
5 Loputusvahendi konteiner
6 Andmeplaat
4 electrolux
7 Filtrid
8 Alumine pihusti tiivik
9 Ülemine pihusti tiivik
10 Masina pealispind
Juhtpaneel
D
E
6
1
2
3
4
5
6
Sisse/välja nupp
Programmivaliku nupud
Viitstardi nupp
Märgutuled
Digitaalne ekraan
Funktsiooniklahvid
Märgutuled
Programm on töös
Süttib, kui määratakse pesuprogramm, ja jääb
põlemakogu pesuprogrammi vältel.
Kustub, kui pesuprogramm on lõppenud.
Lõpp
Süttib, kui pesuprogramm on lõppenud. Sellel on
ka visuaalse märguande lisafunktsioonid:
– veepehmendi määramine,
– loputusvahendi jagaja aktiveerimine/deaktiveerimine,
– alarmi kõlamine masina rikke korral.
Multitab-funktsioon
Sool 1)
Näitab Multitab funktsiooni (vaata 'Multitab funktsioon') aktiveerimist/deaktiveerimist.
Sütib, kui spetsiaalne sool on otsas.
electrolux 5
Märgutuled
Loputusvahend
1)
Sütib, kui loputusvahend on otsas.
1) Soola ja loputusvedeliku märgutuled ei põle kunagi, kui pesuprogramm töötab, ka siis mitte, kui on
vaja lisada soola ja/või loputusvahendit.
Digitaalne displei
Digitaalne displei näitab:
• viitstardi mahalugemine,
• masin on seaderežiimis,
• kui on määratud pesuprogramm.
Funktsiooniklahvid
Nende nuppudega saab määrata järgmised
funktsioonid:
• veepehmendi taseme valimine,
• käimasoleva pesuprogrammi või viitstardi
tühistamine,
Seaderežiim
Vajutage sisse/välja nupule. Kui KÕIK programminuppude tuled süttivad ja digitaalsele
ekraanile kuvatakse kolm horisontaalset riba,
on masin seaderežiimis.
– pesuprogrammi valimine,
– veepehmendi taseme valimine,
masin PEAB olema seaderežiimis.
Vajutage sisse/välja nupule. Kui programminupu tuli süttib ja digitaalsele ekraanile kuvatakse 1 horisontaalne riba, on viimane sooritatud või valitud programm endiselt määratud. Sel juhul tuleb seadere˛iimi tagasipöördumiseks programm tühistada.
Valitud programmi või käimasoleva
programmi tühistamiseks
Vajutage samaaegselt ja hoidke kahte funktsiooninuppu B ja C , kuni süttivad kõik programminupu tuled ja digitaalsele ekraanile
kuvatakse 3 horisontaalset riba. Programm
on tühistatud ja masin on nüüd seadere˛iimis.
Pidage alati meeles, et sooritades selliseid toiminguid nagu:
Esimene kasutamine
Enne nõudepesumasina esmakordset kasutamist:
• Veenduge, et elektri- ja veeühendus vastab paigaldusjuhistele
• Eemaldage seadme seest kogu pakend
• Määrake veepehmendi tase
• Valage soolakonteinerisse 1 liiter vett ja
täitke see nõudepesumasina soolaga
• Täitke loputusvahendi jagaja
Kui soovite kasutada selliseid kombineeritud puhastusainete tablette
nagu: ''3 in 1'', ''4 in 1'', ''5 in 1'' jne...
määrake Multitab-funktsioon. (Vt
''Multitab-funktsioon'').
Veepehmendaja kasutamine
Nõudepesumasin on varustatud veepehmendiga, mis on ette nähtud mineraalide ja
soolade eemaldamiseks pealevoolavast
veest, mis avaldaks kahjulikku või ebasoodsat mõju seadme tööle.
Mida kõrgem on nende mineraalide ja soolade sisaldus, seda karedam on teie vesi. Vee
karedust mõõdetakse ekvivalentskaalades,
saksa kraadides (°dH), prantsuse kraadides
(°TH) ja mmol/l (millimooli liitri kohta - rahvusvaheline vee kareduse ühik).
Pehmendit tuleks kasutada vastavalt vee karedusele teie piirkonnas. Teie kohalik veemajandusettevõte võib teile teie piirkonna vee
kareduse osas nõu anda.
Veepehmendaja tuleb määrata kahel viisil: käsistsi, kasutades vee kareduse ketast, ning elektrooniliselt.
6 electrolux
Vee karedus
Vee kareduse seadete reguleerimine
°dH
°TH
mmol/l
käsitsi
elektrooniliselt
Soola
kasutamine
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
tasand 10
jah
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
tasand 9
jah
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
tasand 8
jah
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
tasand 7
jah
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
tasand 6
jah
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
tasand 5
jah
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
tasand 4
jah
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
tasand 3
jah
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
tasand 2
jah
<4
<7
< 0,7
1
tasand 1
ei
Manuaalne seadistamine
Nõudepesumasin on tehases seadistatud asendisse 2.
1. Avage nõudepesumasina uks.
2. Eemaldage alumine korv nõudepesumasinast.
3. Keerake vee kareduse näidik asendisse 1
või 2 (vaata tabelit).
4. Asetage alumine korv tagasi masinasse.
Elektrooniline seadistamine
Tehasepoolselt on nõudepesumasin
seadistatud tasandile 5.
1. Vajutage sisse/välja nupule. Nõudepesumasin peab olema seaderežiimis.
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt allavajutatuna funktsiooniklahve B ja C, kuni
funktsiooniklahvide A, B jaC tuled hakkavad vilkuma.
3. Vajutage funktsiooniklahvile A, funktsiooniklahvide B ja C tuled kustuvad, samal
ajal kui funktsiooniklahvi A tuli jääb vilkuma, samal ajal hakkab vilkuma märgutuli
Lõpp.
Hetke tasemele osutab märgutule Lõpp
vilkumiskordade arv.
Näited:
5 vilkumist, paus, 5 vilkumist, paus, jne...
= tasand 5
6 vilkumist, paus, 6 vilkumist, paus, jne...
= tasand 6
4. Taseme muutmiseks vajutage funktsiooniklahvile A. Iga nupu vajutusega tase
muutub. Uue taseme valimiseks vaadake
tabelit).
Näited: Kui hetke tase on 5, valitakse
funktsiooniklahvile A üks kord vajutades
tase 6. Kui hetke tase on 10, valitakse
funktsiooniklahvile A üks kord vajutades
tase 1.
5. Toimingu meeldejätmiseks lülitage nõudepesumasin välja, vajutades sisse/välja
nupule.
Nõudepesusoola kasutamine
Hoiatus
Kasutage vaid soola, mis on mõeldud spetsiaalselt nõudepesumasinates tarvitamiseks.
Kõik teist liiki soolad, mis pole mõeldud nõu-
depesumasinas kasutamiseks, eriti söögisool, kahjustavad veepehmendajat. Täitke
masin soolaga vahetult enne pesuprogrammi käivitamist. See ennetab olukorda, kus
soolaterad või soolvesi, mis võib olla maha
electrolux 7
loksunud, jääb masina põhja pikemaks ajaks
ning võib põhjustada korrosiooni.
Soola panemine:
1. Avage uks, eemaldage alumine korv ning
keerake lahti soolakonteineri kork, pöörates seda vastupäeva.
2. Valage 1 l vett konteinerisse (seda tuleb
teha ainult enne soola esimest korda
lisades) .
3. Kasutades olemasolevat lehtrit, valage
konteiner soola täis.
4. Keerake kork tagasi peale, veendudes, et
soolateri poleks keermetel ega tihendil.
5. Pange kork tagasi ja keerake see päripäeva kinni, kuni see klõpsatusega asendisse fikseerub.
Ärge muretsege, kui vee voolab konteinerist välja selle soolaga täitmisel, see on
üsna tavaline.
Soola tuli juhtpaneelil võib põleda
veel 2-6 tundi pärast konteineri soolaga täitmist, eeldades, et nõudepesumasin on jätkuvalt sisse lülitatud.
Kui kasutate sooli, mis lahustuvad
aeglasemalt, siis võib ka see kauem
aega võtta. See ei mõjuta masina
tööd.
Loputusabi kasutamine
Hoiatus Kasutage vaid
nõudepesumasinate jaoks mõeldud
loputusvahendeid.
Ärge kunagi täitke loputusvahendi jagajat mõne muu ainega (nt nõudepesumasina puhastusaine, vedel pesuaine). See
kahjustaks seadet.
Loputusvahend tagab põhjaliku loputuse ning plekivaba kuivamise.
Loputusvahend lisatakse automaatselt
viimase loptuse käigus.
1. Avage vastav konteiner, vajutades nuppu
(A).
2. Pange loputusvahend konteinerisse.
Maksimaalne lisatav kogus on märgitud
sõnaga "max".
8 electrolux
kasutades 6-asendiga selektorit (asend 1=
minimaalne hulk, asend 6= maksimaalne
hulk).
Tehasepoolselt on doos seatud asendisse 4.
Suurendage kogust, kui nõudel on pärast
pesemist näha vee- või lubjaplekke.
Vähendage hulka, kui pärast pesu on nõudel
kleepuvad valged triibud või klaasnõudel ja
noateradel sinakas kirme.
Konteinerisse mahub ligikaudu 110 ml loputusvahendit, mis on piisav 16 kuni 40
nõudepesutsükliks, olenevalt doseermise
seadistusest.
3. Veenduge, et konteineri kate oleks pärast
igat täitmist korralikult suletud.
Koristage ära maha loksuda võiv loputusvahend, kasutades imavat lappi, vältimaks ülemäärast vahutamist järgmise
pesukorra ajal.
Vastavalt nõude puhastus- ja kuivatustulemustele, reguleerige loputusvahendi hulk,
Igapäevane kasutamine
• Kontrollige, kas on tarvis täita nõudepesumasinat soola või loputusvahendiga.
• Asetage köögiriistad ja -nõud nõudepesumasinasse.
• Pange masinasse nõudepesuaine.
• Valige pesuprogramm, mis sobib köögiriistadele ja -nõudele.
• Käivitage pesuprogramm.
Kasulikke vihjeid ja näpunäiteid
Nõudepesumasinas ei tohi pesta käsnu, majapidamises kasutatavaid lappe ega objekte,
mis võivad vett imada.
• Enne nõude masinasse panemist tuleks:
– Eemaldada kõik toidujäägid ja praht.
– Nõudes olevate kõrbenud toidu jääkide
leotamine
• Nõusid ja söögiriistu masinasse pannes pidage meeles:
– Nõud ja söögiriistad ei tohi takistada piserdustorude liikumist.
– Pange õõnsad esemed nagu tassid,
klaasid, potid jne masinasse avaus allapoole suunatud, nii et vesi ei saaks konteinerisse ega sügavasse alusesse koguneda.
– Nõud ja söögiriistad ei tohi üksteise sees
olla ega üksteist kinni katta.
– Vältimaks klaaside vigastamist ei tohi
need omavahel kokku puutuda.
– Pange väikesed objektid söögiriistade
korvi.
• Plastmassist esemed ja kõrbemiskindla
kattega nõudele kipub jääma veetilkasid;
need esemed ei kuiva nii hästi nagu portselan- ja terasesemed.
• Kerged esemed (plastmassist kausid jne)
tuleb masinasse panna ülemisse korvi ning
seada nii, et need ei liiguks.
electrolux 9
Järgmised söögiriistad ja nõud ei sobi
pesemiseks nõudepesumasinas:
sobivad tinglikult:
• Söögiriistad, millel on puust, sarvest, portselanist või pärlmutrist pead.
• Plastmassist esemed ei ole kuumakindlad.
• Vanemad söögiriistad, millel on liimitud osi, ei
ole temperatuurikindlad.
• Kullatud ja hõbetatud söögiriistad või nõud.
• Tinast või vasest esemed.
• Pliikristall.
• Terasest, mitte-roostevabad esemed.
• Puust taldrikud.
• Sünteetilistest kiududest valmistatud esemed.
• Peske kivikeraamikat nõudepesumasinas ainult
siis, kui tootja on selle pesemist nõudepesumasinat spetsiaalselt lubanud.
• Glasuuritud mustrid võivad tuhmuda, kui neid
sageli nõudepesumasinas pestakse.
• Hõbedast ja alumiiniumist osadel on kalduvus
pesemise ajal värvi muuta: Jäägid, nt munavalge, munakollane ja sinep põhjustavad sageli
hõbeda värvimuutust ja plekke. Seetõttu tuleb
toidujäägid hõbedalt alati kohe eemaldada, kui
nõusid ei kavatseta kohe pärast kasutamist
pesta.
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Alumine korv
Alumine korv on ette nähtud pottide, kaante,
vaagnate, salatikausside, söögiriistade jne
jaoks.
Serveerimisnõud ja suured kaaned tuleb paigutada korvi serva äärde, veendudes, et piserdushaarad saavad vabalt liikuda.
Köögiriistade korv
Pikkage teradega noad, mis asetatakse
ülespidi, võivad kujutada endast
potentsiaalset ohtu. Pikad ja/või terava
köögiriistad, nagu lihanoad peavad
olema asetatud ülemisele korvile
horisontaalselt. Olge ettevaatlik selliste
teravate esemete nagu nugade
masinasse asetamisel ja sealt võtmisel.
Kahvlid ja lusikad tuleb asetada väljavõetavasse söögiriistade korvi, kusjuures käepidemed on suunatud alla ja nugade käepidemed
üles.
Alumise korvi harude read saab alla lasta, et
laadida masinasse potte, panne ja kausse.
10 electrolux
Kui käepidemed ulatuvad korvi põhjast välja,
takistades alumist piserdushaara, paigutage
söögiriistad nii, et käepidemed oleksid suunatud üles.
Pange lusikad ja muud söögiriistad korvi läbisegi, et need üksteise külge kinni ei jääks.
Et söögiriistade korvi oleks kergem laadida,
laske söögiriistade korvi käepide alla.
Söögiriistade korv koosneb kahest osast, mida saab koost lahti võtta, et saavutada söögiriistade paigutamisel suurem paindlikkus.
Kahe osa eraldamiseks lükake need horisontaalselt vastassuunas ja tõmmake üksteise
küljest lahti.
Uuesti kokkupanemiseks toimige vastupidiselt.
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame teil kasutada söögiriistade resti.
Kui söögiriistade suurus ja mõõtmed ei võimalda resti kasutada, on neidkerge ära panna.
Ülemine korv
Ülemine korv on mõeldud alustassidele, salatikaussidele, tassidele, klaasidele, pottidele
ja kaantele.
Paigutage esemed tassirestidele ja nende alla, nii et vesi pääseks kõigi pindadeni.
electrolux 11
Olles teravikud õigesti paigutanud, suruge
need tugevasti alla ja veenduge, et need ei
liiguks.
Pika jalaga klaasid võib asetada tagurpidi
tassirestile.
Pikemate esemete puhul saab tassiriiulid üles
tõsta.
Pehmed teravikud
Pehmed teravikud hoiavad ära klaasnõude
liikumise pesutsükli ajal või ülemise korvi eemaldamisel.
Ettevaatust Enne ukse sulgemist
veenduge, et pihusti tiivikud saavad
vabalt liikuda.
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
Väga suuri taldrikuid pestes võite need panna alumisse korvi, olles eelnevalt tõstnud ülemise korvi kõrgemale.
Nõude maksimaalne kõrgus alumises korvis
Vt joonistelt pehmete teravike õiget paigutamist. Võimaldamaks masina täitmisel suuremat paindlikkust, võib need asetada korvi vasakule või paremale küljele.
Ülemine korv üles tõstetud
31 cm
Alumine korv alla lastud
27 cm
Kõrgemale positsioonile liikumiseks toimige järgmiselt:
1. Tõmmake korv lõpuni välja.
12 electrolux
2. Tõstke mõlemalt pooltl ettevaatlikult üles,
kuni mehhanism rakendub ja korv on stabiilne.
Korvi alumisse asendisse langetamiseks toimige järgmiselt:
1. Tõmmake korv lõpuni välja.
2. Tõstke mõlemalt poolt ettevaatlikult üles
ja laske mehhanismil aeglaselt tagasi langeda, hoides sellest kogu aeg kinni.
Ärge kunagi tõstke ega langetage korvi
ainult ühelt poolt
Kui korv on kõrgemal positsioonil, ei saa
te kasutada tassiriiuleid.
Pärast masina laadimist sulgege
alati uks, kuna avatud uks võib
osutuda ohtlikuks.
Pesuaine kasutamine
Kasutage vaid pesuaineid, mis on mõeldud kasutamiseks nõudepesumasinates.
Palun järgige pesuaine tootja poolt pakendile märgitud doseerimise ja hoiustamise alaseid soovitusi.
Mitte rohkem kui sooviud pesuaine koguse kasutamine aitab vähendada reostumist.
1
2
Pesuaine panemine masinasse
1. Avage kaas.
3. Kõik eelpesuga programmid vajavad
täiendavat pesuaine kogust (5/10 g), mis
tuleb panna eelpesu pesuaine kambrisse
(2).
Seda pesuainet kasutatakse eelpesu faasis.
Kui kasutate pesuaine tablette; asetage
kandik vahesse (1)
2. Täitke pesuaine konteiner (1) pesuainega.
Märgistus näitab kasutatavat pesuaine
kogust:
20 = ligikaudu 20 g pesuainet
30 = ligikaudu 30 g pesuainet.
electrolux 13
4. Sulgege kaas ja vajutage seda, kuni see
lukustub.
Erinevate tootjate pesuaine tabletid lahustuvad eri kiirustega. Sellest johtuvalt
ei saavuta teatud pesuaine tabletid oma
täielikku puhastusjõudlust lühikeste pesuprogrammide jooksul. Seega, palun
kasutage pikki pesuprogramme, kui kasutate pesuaine tablette, tagamaks pesuaine jääkide täieliku eemaldumise.
Multitab funktsioon
See seade on varustatud Multitab-funktsiooniga, mis lubab kasutada Multitab-kombineeritud pesutablette.
Need tooted on pesuained kombineeritud
puhastus-, loputus- ja soola funktsiooniga.
Need võivad sisaldada muid erinevaid aineid
olenevalt teie poolt kasutatavatest tablettidest ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" jne...).
Kontrollige, kas need pesuained sobivad teie
vee karedusega. Vt tootja juhiseid.
Kui see funktsioon on valitud, jääb see aktiivseks ka järgmiste pesuprogrammide
jaoks.
Selle funktsiooni valimisega deaktiveeritakse
automaatselt loputusvahendi ja soola sissevool vastavatest konteineritest ning samuti
on deaktiveeritud soola ja loputusvahendi
märgutuled.
"Multitab funktsiooni" kasutamisega võivad
tsüklite kestused muutuda.
Aktiveerige/deaktiveerige ''Multitab
funktsioon'', enne kui käivitate pesuprogrammi.
Kui programm töötab, EI saa Multitabfunktsiooni enam muuta. Kui soovite
Multitab-funktsiooni tühistada, tuleb teil
tühistada programmi seadistus ja seejärel deaktiveerida Multitab-funktsioon.
Sel juhul tuleb teil määrata pesuprogramm (ja soovitud suvandid) uuesti.
Multitab-funktsiooni aktiveerimine/
deaktiveerimine
Vajutage ja hoidke samaaegselt all kahte
Multitab-klahvi (funktsiooniklahvid D ja E),
kuni Multitab-märgutuli põlelma hakkab. See
tähendab, et funktsioon on aktiveeritud.
Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage
uuesti samadele klahvidele, kuni Multitab
funktsiooni sümbolile vastav märgutuli kustub.
Kui kuivatamistulemused ei ole rahuldavad, soovitame:
1. lisada looputusvahendi jaotajasses
loputusvahendit.
2. Aktiveerige loputusvahendi jagaja.
3. Määrata loputusvahendi annus
asendisse 2.
• Loputusvahendi aktiveerimine/deaktiveerimine on võimalik vaid siis, kui
Multitab-funktsioon on aktiivne.
Loputusvahendi jagaja aktiveerimine/
deaktiveerimine
1. Vajutage sisse/välja nupule. Nõudepesumasin peab olema seaderežiimis.
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt all funktsiooniklahve B ja C, kuni funktsiooniklahvide A , B ja C tuled hakkavad vilkuma.
3. Vajutage funktsiooniklahvi B, funktsiooniklahvide A ja C tuled kustuvad, samal ajal
kui funktsiooniklahvi B tuli jääb vilkuma.
4. Loputusvahendi jaotaja aktiveerimiseks
vajutage uuesti nupule B, süttib märgutuli
Lõpp, näidates, et loputusvahendi jagaja
on aktiveeritud.
5. Toimingu meeldejätmiseks lülitage nõudepesumasin välja, vajutades sisse/välja
nupule.
14 electrolux
6. Loputusvahendi jagaja uuesti deaktiveerimiseks järgige ülaltoodud juhiseid, kuni
märgutuli Lõpp kustub.
Kui otsustate pöörduda tagasi üksikute pesuainete kasutamise juurde,
soovitame teil:
1. Deaktiveerida "Multitab funktsioon".
2. Paigaldada uuesti soolakonteiner ja
loputusvahendi jagaja.
3. Reguleerda vee kareduse seade kõige kõrgemale määrale ja sooritada 1
normaalne pesuprogramm ilma masinasse nõusid panemata.
4. Reguleerige vee kareduse seade
vastavalt oma piirkonna vee karedusele.
5. Loputusvahendi koguse reguleerimine.
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
Valige pesuprogramm ja viivitusega
start, kui uks on pisut praokil. Programm käivitub või viivitusega stardi
allalugemine algab ainult pärast ukse sulgemist. Seni on võimalik seadistust muuta
1. Kontrollige, et korvid on õigesti laaditud
ning et piserdustorud saavad vabalt liikuda.
2. Kontrollige, et veekraan on avatud.
3. Vajutage sisse/välja nupule. Nõudepesumasin peab olema seaderežiimis.
4. Vajutage vajalikule programmile vastavale nupule (vt tabelit "Pesuprogrammid").
Kui programm on valitud, süttib vastav
tuli.
Digitaalsel ekraanil on 3 horisontaalset riba.
Käimasoleva programmi märgutuli süttib
Sulgege nõudepesumasina uks, programm käivitub automaatselt.
Käimasoleva programmi märgutuli jääb
põlema
Digitaalsele ekraanile kuvatakse ainult 1
horisontaalne riba ja see püsib ekraanil
kogu pesuprogrammi vältel.
Viitstardi programmi määramine ja
käivitamine
1. Pärast pesuprogrammi valimist vajutage
viitstardi nupule, kuni digitaalsele ekraanile kuvatakse viitstardi tundide vilkuv
number. Valitud pesuprogrammi käivitumist saab viivitada vahemikus 1 tunnist 9
tunnini.
2. Sulgege nõudepesumasina uks, ajaarvestus algab automaatselt. Displeil kuvatav number enam ei vilgu, vaid on püsivalt
valgustatud.
3. Ajaarvestus väheneb 1 tunni kaupa.
4. Ukse avamine katkestab ajaarvestuse.
Sulgege uks; ajaarvestus jätkub punktist,
kus see katkestati.
5. Kui viitstart on möödunud, käivitub programm automaatselt.
Kui stardi viivituse funktsioon on määratud, on töös oleva programmi näidiku
tuli kustunud Kui stardi viivitus on lõpule
jõudnud, käivitatakse programm automaatselt ning töötava programmi näidiku tuli põleb.
Pesuprogrammi ja stardi viivitust on võimalik valida ka siis, kui nõudepesumasina uks on suletud.
Kui vajutate programmi nupule, on teil
AINULT 3 sekundit erineva programmi
või viitstardi valimiseks.
Pärast nende 3 sekundi möödumist käivitub valitud programm automaatselt.
Hoiatus Katkestage või tühistage
töötav pesuprogramm VAID siis, kui
see on äärmiselt vajalik.
Tähelepanu! Kui uks avatakse, võib
välja paiskuda kuuma auru. Avage
uks ettevaatlikult.
Katkestage käimasolev pesuprogramm
• Avage nõudepesumasina uks; programm
seiskub. Sulgege uks; programm käivitub
punktist, kus see katkestati.
• Vajutage On/Off nuppu, kõik tuled kustuvad. Vajutage On/Off nuppu veelkord; programm käivitub punktist, kus see katkestati.
Viivitusega stardi või käimasoleva
pesuprogrammi tühistamine
• Vajutage samaaegselt ja hoidke all kahte
funktsiooniklahvi B ja C , kuni süttivad kõik
programmituled ja digitaalsele ekraanile
kuvatakse 3 horisontaalset riba.
electrolux 15
• Viivitusega stardi tühistamine tähendab
ühtlasi määratud pesuprogrammi tühistamist. Sel juhul tuleb teil valida pesuprogramm uuesti.
• Kui tuleb valida uus pesuprogramm, kontrollige et pesuaine jaotajas on pesuainet.
Pesuprogrammi lõpp
• Nõudepesumasin seiskub automaatselt ja
käimasoleva programmi märgutuli kustub.
• Süttib märgutuli Lõpp
• Just lõpetatud programmi tuli püsib endiselt põlevana.
• Digitaalne ekraan lülitub välja.
1. Vajutage sisse/välja nupule ja lülitage
nõudepesumasin välja.
2. Avage nõudepesumasina uks, jätke see
irvakile ning oodake mõni minut enne, kui
hakkate sellest nõusid välja võtma; sellisel
viisil on nõud jahtunud ning paremini kuivanud.
Nõudepesumasina tühjendamine
• Kuumad nõud on löögiõrnad. Seetõttu tuleks lasta nõudel jahtuda, enne kui eemaldate need masinast.
• Tühjendage kõigepealt alumine korv ja siis
ülemine; nii väldite vee tilkumist ülemisest
korvist alumise korvi nõudele.
• Vett võib tekkida nõudepesumasina külgedele ja uksele, sest roostevaba teras
muutub lõpuks külmemaks kui nõud.
Kui pesuprogramm on lõppenud,
soovitatakse nõudepesumasin vooluvõrgust lahutada ja veekraan kinni
keerata.
Pesuprogrammid
Pesuprogrammid
Programm
Intensive
Auto 1)
Quick2)
Eco3)
Määrdumisaste
Pesu tüüp
Väga määrdunud
Keraamika, söögiriistad, potid ja
pannid
Eelpesu
Põhipesu kuni 70°C
2 vaheloputust
Lõpploputus
Kuivatamine
Kõik
Keraamika, söögiriistad, potid ja
pannid
Eelpesu
Põhipesu kuni 45°C või 70°C
1 või 2 vaheloputust
Lõpploputus
Kuivatamine
Normaalne või
kerge määrdumine
Keraamika ja
söögiriistad
Normaalne
määrdumus
Keraamika ja
söögiriistad
Programmi kirjeldus
Põhipesu kuni 60°C
Lõpploputus
Eelpesu
Põhipesu kuni 50°C
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
16 electrolux
Programm
Määrdumisaste
Kõik.
Rinse
Pesu tüüp
Programmi kirjeldus
Osaline koormus
(lõpetatakse hiljem samal päeval).
1 külm loputus (vältimaks toidujäänuste
kokkukleepumist).
See programm ei vaja nõudepesuaine kasutamist.
1) Automaatse pesuprogrammi abil määratakse nõude määrdumisaste selle põhjal, kui sogane on vesi.
Programmi kestus, vee ja elektrienergia kulu võivad varieeruda; johtuvalt sellest, kas masin on osaliselt
või tervenisti nõudega täidetud ning kas nõud on kergelt või väga määrdunud. Vee temperatuuri
reguleeritakse automaatselt vahemikus 45° C ja 70° C.
2) Ideaalne osaliselt täidetud nõudepesumasina puhul. See on täiuslik igapäevane programm, mis on
kavandatud neljaliikmelise pere tarvis, kes soovivad pesta vaid hommiku- ja lõunasöögi nõusid ja
köögiriistu.
3) Testimisprogramm testimisinstituutide jaoks
Tarbimisväärtused
Programm
Kestus (minutit)
Energiatarbimine
(kWh)
Vesi (liitrit)
Intensive
110 - 120
1,8 - 2,0
23 - 25
Auto
90 - 130
1,1 - 1,7
12 - 23
Quick
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,1
12 - 13
12
0,1
4
Eco
1)
Rinse
1) Testimisprogramm testimisinstituutide jaoks
Tarbimisväärtused on mõeldud orientiiriks ning sõltuvad vee survest ja temperatuurist ning samuti erinevustest voolu-
varustuses ning nõude erinevast kogusest.
Puhastus ja hooldus
Filtrite puhastamine
Filtreid tuleb aeg-ajalt kontrollida j puhastada.
Määrdunud filtrid halvendavad pesu tulemust.
Hoiatus Enne filtrite puhastamist
veenduge, et masin oleks välja lülitatud.
1. Avage uks, eemaldage alumine korv.
2. Nõudepesumasina filtrisüsteem koosneb
jämefiltrist ( A), mikrofiltrist ( B) ja lamefiltrist. Lukustage filtersüsteem lahti, kasutades mikrofiltri käepidet.
3. Keerake seda käepidet umbes 1/4 pööret vastupäeva ning eemaldage filtersüsteem
electrolux 17
ÄRGE KUNAGI püüdke piserdustorusid eemaldada.
Kui piserdustorude avadesse on kogunenud mustusejääke, eemaldage need
hambaorgiga.
4. Haarake jämefiltrist ( A) auguga sangasst
ning eemaldage see mikrofiltrist ( B).
5. Puhastage jooksva vee all kõik filtrid põhjalikult.
6. Eemaldage lamefilter pesukambri põhjast
ning peske selle mõlemat poolt põhjalikult.
Väline puhastamine
Puhastage masina välispinnad ja juhtpaneel
niiske pehme lapiga. Vajadusel kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid tooteid, küürimispadjandeid ega lahusteid (atsetoon, triklooretüleen
jne....).
Sisemine puhastamine
Veenduge, et tihendid ukse ümber, pesuaine
ja loputusvahendi jagajaid puhastatakse regulaarselt niiske lapiga.
Soovitame kasutada iga 3 kuu tagant tugevasti määrdunud nõude pesuprogrammi, kasutades pesuainet, kuid ilma nõudeta.
Pikemaajaline vahe kasutamises
Kui te masinat pikemat aega ei kasuta, soovitame:
1. ühendada seade vooluvõrgust lahti ja
keerata vesi kinni.
2. Jätta uks praokile, et vältida ebameeldiva
lõhna tekkimist.
3. Masina sisemus peab olema puhas.
7. Asetage lamefilter tagasi pesukambri
põhja ning veenduge, et see kinnitub korralikult.
8. Asetage jämefilter ( A) mikrofiltrisse ( B) ja
vajutage kokku.
9. Asetage filtersüsteem tagasi masinasse
ja lukustage keeratdes käepidet päripäeva, kuni see kinnitub. Selle protsessi käigus veenduge, et lamefilter pesukambri
põhjast esile ei tungi.
ÄRGE KUNAGI kasutage nõudepesumasinat ilma filtriteta. Filterite lohakas tagasi asetamine põhjustab
viletsad pesutulemused ning võib
kahjustada masinat.
Ettevaatusabinõud külma vastu
Vältige masina asetamist ruumi, mille temperatuur on alla 0°C. Kui seda ei saa vältida,
tühjendage masin, sulgege selle uks, ühendage lahti vee sisevoolutoru ja tühjendage
see.
Masina liigutamine
Kui peate masinat liigutama (kolimine jne...):
1. Tõmmake pistik välja.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Eemaldage vee sissevoolu- ja väljalaskevoolikud.
4. Tõmmake masin koos voolikutega välja.
Vältige masinat transpordi ajal liigselt kallutamast.
Mida teha, kui...
Nõudepesumasin ei käivitu või seiskub töö
käigus.
Mõned probleemid võivad olla tingitud lihtsa
hoolduse puudumisest või vajakajäämistest,
mida saab lahendada tabelis kirjeldatud näpunäidete abil ilma tehnikut välja kutsumata.
Lülitage nõudepesumasin välja ja viige läbi
järgmised soovitatud korrigeerivad toimingud.
18 electrolux
Veakoodid ja rikked
Võimalik põhjus ja lahendus
• töötava programmi tuli vilgub pidevalt
• Märgutuli Lõpp vilgub 1 kord
Nõudepesumasin ei täitu veega
• Veekraan on blokeeritud või täis katlakivi.
Puhastage veekraan.
• Veekraan on kinni.
Keerake veekraan lahti.
• Vee sissevoolu vooliku filter (kui see olemas on)
on blokeeritud.
Puhastage filtrit.
• Vee sissevooluvoolik ei ole õigesti paigaldatud
või on kõver või kokku surutud.
Kontrollige vee sissevooluvooliku ühendust.
• töötava programmi tuli vilgub pidevalt
• Märgutuli Lõpp vilgub 2 korda
Nõudepesumasin ei tühjene veest
• Kraanikausi kraan on blokeeritud.
Puhastage kraanikausi kraani.
• Vee väljalaskevoolik ei ole õigesti paigaldatud
või on kõver või kokku surutud.
Kontrollige vee väljalaskevooliku ühendust.
• töötava programmi tuli vilgub pidevalt
• Märgutuli Lõpp vilgub 3 korda
Üleujutuse vastane seadis on aktiveeritud
• Sulgege veekraan ja pöörduge kohalikku teeninduskeskusse.
Rike
Võimalik põhjus ja lahendus
Programm ei käivitu
• Nõudepesumasina uks ei ole korralikult suletud.
Sulgege uks.
• Toitepistik ei ole ühendatud.
Pistke toitepistik pistikupessa
• Maja kaitsmekarbis on kaitse läbi.
Vahetage kaitse välja.
• Määratud on viivutusega start.
Kui nõusid tuleb koheselt pesta, tuleb viivitusega start tühistada.
Kui olete ülalnimetatut kontrollinud, lülitage
masin sisse.
Programm jätkub sealt, kus see katkes.
Kui rike või veakood ilmub uuesti, pöörduge
teeninduskeskusse.
Muude, ülaltoodud tabelis kirjeldamata veakoodide puhul pöörduge palun teeninduskeskusse.
Pöörduge kohalikku teeninduskeskusse,
teatades mudeli (Mod.), tootenumbri (PNC) ja
seerianumbri (S.N.).
Selle info leiate andmeplaadilt, mis asub nõudepesumasina ukse küljes.
Et need numbrid teil alati käepärast oleksid,
soovitame need siis kirjutada:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesemistulemused ei ole rahuldavad
Nõud ei ole puhtad
• Valiti vale pesuprogramm.
• Nõud on paigutatud selliselt, et vesi ei ulatuks kõigi välispinna osadeni.
Korve ei tohi üle koormata.
• Joatorud ei liigu vabalt, sest nõud on valesti paigutatud.
• Pesuruumi põhjas olevad filtrid on mustad või vales asendis.
• Kasutatakse liiga vähe või üldse mitte pesuainet.
• Kui nõudele on ladestunud katlakivi; soolakonteiner on tühi või on määratud
vale veepehmendi tase.
• Väljavooluvooliku ühendus on vale.
• Soolakonteineri kaas ei ole korralikult kinni.
Nõud on märjad ja
tuhmid
• Ei kasutatud loputusvahendit.
• Loputusvahendi jagaja on tühi.
electrolux 19
Pesemistulemused ei ole rahuldavad
Klaasidel ja nõudel
on triipe, piimjaid
plekke või sinakas
pinne
• Vähendage loputusvahendi annust.
Veetilgad on kuivanud klaasidele ja
nõudele
• Suurendage loputusvahendi annust.
• Põhjuseks võib olla pesuaine. Helistage pesuaine tootja klienditeenindusse
poole.
Kui pärast kõiki neid kontrolle püsib probleem endiselt, pöörduge oma kohallikku
teeninduskeskusse.
Tehnilised andmed
Mõõtmed
Laius
Kõrgus
Sügavus
60 cm
85 cm
63,5 cm
Elektritoide - pinge - üldine toide Info elektriühenduse kohta on toodud andmesildil nõudepesuma- kaitsekork
sina ukse sisemisel serval.
Veesurve
Minimaalne
Maksimaalne
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Võimsus
12 standardset kohaseadet
Märkusi testimisinstitutsioonide kohta
Vastavalt EN 60704 tuleb testimine läbi viia,
kui seade on täielikult laetud ja kasutades
testimisprogrammi (vt "Pesuprogrammid").
Vastavalt EN 50242 tuleb test teostada, kui
soolakonteiner ja loputusvahendi jaotur on
täiedetud vastavalt soola või loputusvahendiga ning kasutades testimisprogrammi (vt
"Pesuprogrammid").
Täiskogus: 12 standardset kohaseadet
Vajalik pesuaine kogus:
5 g + 25 g (tüüp B)
Loputusvahendi seade
positsioon 4 (tüüp III)
Testimine TULEB läbi viia ILMA pehmete
teraviketa. Eemaldage need ülemisest
korvist.
Ülemise korvi paigutus
Alumise korvi paigutus
20 electrolux
Söögiriistade korvi paigutus
Paigaldamine
Hoiatus Kõik seadme
paigaldamiseks vajalikud elektri- ja/
või torulukksepatööd peab
teostama kvalifitseeritud elektrik ja/
või torulukksepp või pädev isik.
la mõõtmed vastavad pildil näidatud mõõtmetele.
Laua alla paigutamine (köögi või valamu
laud)
Enne masina paigaldamist eemaldage kõik
pakkematerjalid.
Kui võimalik paigutage masin veekraani ja
äravoolu kõrvale.
Eemaldades masina pealispinna, saate selle
paigaldada sobiva valamu või olemasoleva
pinna alla, tingimusel, et vastava paigaldusa-
Tegutsege järgmiselt:
• Eemaldage masina pealispind, keerates
lahti kaks tagumist kruvi (1), tõmmake pealispind masina tagant välja (2), kergitage
pealispinda (3) ning libistage see eesmistest piludest välja.
electrolux 21
komponentidele, tuleb masin vooluvõrgust
lahutada.
Veenduge, et kui seade on paigaldatud, on
hooldusinseneril sellele remondi korral kerge
juurde pääseda.
Kui nõudepesumasinat kasutatakse hiljem
eraldi seisva masinana, tuleb sellele pealispind tagasi asetada.
Vabalt seisvate masinate alusplaat pole reguleeritav.
Sisestage masin pärast selle selle tasakaalustatuse reguleerimist reguleeritavate jalgade abil. Masinat paigaldades veenduge, et
vee sisselase ja äravoolu voolikud poleks
väändunud või laiaks litsutud.
Kõigi toimingute ajal, mis on seotud juurdepääsuga nõudepesumasina sisemistele
Loodimine
Õige loodimine on oluline ukse korralikuks
sulgemiseks ja tihendamiseks.
Kui seade on õigesti looditud, ei jää uks korpuse kummalgi poolel kinni.
Kui uks ei sulgu korralikult, keerake reguleeritavaid jalgu lahti või kinni, kuni masin on
täiuslikult loodis.
Veeühendus
Vee sissevõtu ühendus
Selle masina võib ühendada kas kuuma vee
(maks. 60°) või külma vee varustusega.
Kuuma vee ühenduse puhul võite säästa olulisel määral energiat. Kuid see sõltub sellest,
kuidas kuuma vett toodetakse. (Soovitame
alternatiivseid energiaallikaid, mis on keskkonnasõbralikumad, nt päikesepaneelid, fotoelektrilised paneelid ja eoolsed paneelid).
Kui loote ühenduse ise, siis seib, mis on paigutatud masina toitevoolikule, on mõeldud
keeramiseks 3/4" poldile või spetsiaalsele kiirühendustapile nagu "Press-block"
Vee surve peab olema vahemikus, mis on
toodud "Tehniliste andmete" all. Teie kohalik
Veeamet annab Teile nõu Teie piirkonna juhveetvõrgu keskmise surve osas.
Vee sisselaske voolik ei tohi olla väändunud,
laiaks litsutud või sõlmes, kui seda ühendatakse.
Seadmel on täite- ja äravoolu voolikud, mida
võib lukkmutri abil pöörata kas paremale või
vasakule vastavalt paigaldusele Et vältida
vee lekkimist, tuleb lukustusmutter korralikult paigaldada.
Tähelepanu! Kõikidel nõudepesumasina
mudelitel EI ole lukustusmutriga sisselaske ja äravoolu voolikuid Sellisel juhul,
ei ole see abivahend võimalik.
Kui masin on ühendatud uute torudega või
torudega, mida ei ole pikemat aega kasutatud, tuleks lasta veel mõni minut joosta, enne
kui ühendate sisselaskevooliku.
ÄRGE KASUTAGE ühendusvoolikuid,
mida on eelnevalt kasutatud vana masina juures.
See masin on varustatud ohutuselementidega, mis takistavad masinas kasutataval veel sattumast tagasi joogivee süsteemi. See masin vastab kehtivatele torustiku alastele nõuetele.
Vee äravoolu ühendus
Äravoolu vooliku otsa saab ühendada järgnevatel viisidel:
1. Valamu äravoolu prundile, kinnitades selle tööpinna alumisele küljele. See takistab
valamu reoveel masinasse voolamast.
2. Prundiauguga toru minimaalne sisediameeter on 4 cm.
22 electrolux
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Äravoolu voolik võib olla nii masina vasakus
kui paremas küljes
Veenduge, et äravoolu voolik ei oleks murtud
või kokku surutud, kuna see võib takistada
või aeglustada vee äravoolu.
Valamu punn ei tohi olla ees, kui masinast
toimub äravool, kuna see võib põhjustada
vee tagasinõrgumise masinasse.
Kui kasutate vee tühjendusvooliku pikendust, ei tohi selle sisemine läbimõõt olla väiksem kui juuresoleva vooliku läbimõõt.
Samuti ei tohi olla äravoolu ühenduseks kasutatud toruühenduste sisemine läbimõõt
väiksem kui vooliku läbimõõt.
Kui väljalaskevoolik ühendatakse kraanikausi
all oleva hüdroluku kraaniga, tuleb kogu
plastmassist membraan (A) eemaldada.
Kui tervet membraani ei õnnestu eemaldada,
kogunevad toiduosakesed, mis võivad aja
jooksul ummistada nõudepesumasina väljalaskevooliku kraani
Meie masinad on varustatud ohutuseadmega, mis takistab reoveel tagasi masinasse voolamast. Kui Teie valamu prunt
on varustatud "no return" klapiga, võib
see takistada nõudepesumasina vee
korralikku äravoolu. Seega soovitame
Teil see klapp eemaldada.
Et vältida vee lekkimist pärast paigaldamist, veenduge, et veeliitmikud on tihedad.
Elektriühendus
Hoiatus Ohutusstandardid nõuavad
seadme maandamist.
Enne seadme esmakordset kasutamist veenduge, et andmeplaadil olev
nimipinge ja vooluvarustuse tüüp on
vastavuses vooluvarustusega seadme paigalduskohas. Ka kaitse tüüp
on ära toodud andmeplaadil
Ühendage pistik alati õigesti paigaldatud põrutuskindlasse pistikupessa.
Kasutada ei tohi mitmik-pistikuid,
konnektoreid ja pikenduskaableid.
See võib tekitada ülekuumenemisest tingitud tuleohu.
Vajadusel laske kodune pistikupesa
välja vahetada. Kui elektrikaabel tuleb välja vahetada, pöörduge kohalikku teeninduskeskusse.
Kui seade on paigaldatud, peab pistikule olema juurdepääs.
Ärge kunagi lahutage seadet vooluvõrgust kaablist tõmmates. Tõmmake alati pistikust.
Tootja ei vastuta ülaltoodud ohutusabinõude mittejärgimise eest.
Jäätmekäitlus
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda vastavasse elektri- ja
elektroonikaseadmete taastöötlemiseks
kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku
linnavalitsuse, oma majapidamisjäätmete
electrolux 23
utiliseerimisteenuse või kauplusega, kust te
toote ostsite.
Pakkematerjal
Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja
need saab suunata korduvkasutusse. Plastmassist komponente tähistavad markeeringud, nt >PE<, >PS<, jne. Palun pange pakkematerjalid õigesse prügikasti.
Hoiatus Kui seadet enam ei kasutata:
• Tõmmake pistik seinakontaktist välja.
• Lõigake kaabel ja pistik maha ja kõrvaldage need.
• Kõrvaldage uksekäepide. Nii ei ole
lastel võimalik oma elu ohustades masinasse lõksu jääda.
www.electrolux.com
www.electrolux.ee
117961560-00-102008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising