Electrolux | ESF65010 | User manual | Electrolux ESF65010 Εγχειρίδιο χρήστη

Electrolux ESF65010 Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες Χρήσης
Πλυντήριο πιάτων
ESF 65010
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Καλώς ήρθατε στον κόσμο της
Electrolux
117974040 - 00 - 122007
Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε ένα πρώτης τάξεως
προϊόν από την Electrolux, το οποίο αισιοδοξούμε ότι
θα σας προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση στο μέλλον. Η
φιλοδοξία της Electrolux είναι να προσφέρει μια μεγάλη
ποικιλία ποιοτικών προϊόντων, που θα κάνουν τη ζωή
σας ακόμη πιο άνετη. Μπορείτε να βρείτε μερικά
παραδείγματα στο εξώφυλλο αυτού του εγχειριδίου.
Παρακαλούμε, μελετήσετε τις οδηγίες χρήσεως και
επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα που σας
προσφέρει η καινούργια σας συσκευή. Σας
υποσχόμαστε ότι θα σας παρέχει μέγιστη ευκολία στη
χρήση. Καλή τύχη!
Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:
Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας και
πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή ζημιάς στη συσκευή.
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
4 electrolux
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας
5
Περιγραφή προϊόντος
7
Πίνακας ελέγχου
8
Πρώτη χρήση
10
Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή
νερού
11
Χρήση αλατιού για πλυντήρια
πιάτων
13
Χρήση λαμπρυντικού
14
Καθημερινή χρήση
15
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και
των πιάτων
17
λειτουργία 3 σε 1
22
Επιλογή και εκκίνηση ενός
προγράμματος πλύσης
Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου
πιάτων
Πρόγραμμα πλύσης
Φροντίδα και καθαρισμός
Τι θα κάνω εάν…
Τεχνικά στοιχεία
Εγκατάσταση
Σύνδεση νερού
Ηλεκτρικές συνδέσεις
Περιβαλλοντικά θέματα
24
26
26
28
30
33
33
35
37
38
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
Πληροφορίες ασφαλείας electrolux 5
Πληροφορίες ασφαλείας
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξα‐
σφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την
εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της
συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό
το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανο‐
μένων των συμβουλών και των προει‐
δοποιήσεών του. Για την αποφυγή
περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι
σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα
άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή
γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα
χαρακτηριστικά ασφαλείας της.
Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και
βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συ‐
σκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι
ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει
κατά τη διάρκεια της ζωής της να είναι
σωστά ενημερωμένος για τη συσκευή
και την ασφάλεια.
Σωστή χρήση
• Αυτό το πλυντήριο πιάτων προορίζε‐
ται μόνο για το πλύσιμο οικιακών
σκευών κατάλληλων για πλύσιμο στο
πλυντήριο.
• Μη βάλετε διαλύτες στο πλυντήριο
πιάτων. Αυτό θα μπορούσε να προ‐
καλέσει έκρηξη.
• Τα μαχαίρια και άλλα αιχμηρά
αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται
πάντα στο καλάθι για τα
μαχαιροπίρουνα με τη μύτη προς τα
κάτω ή σε οριζόντια θέση στο επάνω
καλάθι.
• Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα
(απορρυπαντικό, αλάτι και
λαμπρυντικό) κατάλληλα για πλυντή‐
ρια πιάτων.
• Αποφύγετε να ανοίξετε την πόρτα
όταν λειτουργεί η συσκευή, μπορεί
να διαφύγει ζεστός ατμός.
• Μη βγάλετε πιάτα από το πλυντήριο
πιάτων πριν από το τέλους του κύ‐
κλου πλύσης των πιάτων.
• Μετά τη χρήση, απομονώστε τη συ‐
σκευή από την τροφοδοσία και κλεί‐
στε τη παροχή του νερού.
• Το σέρβις στο προϊόν αυτό πρέπει να
πραγματοποιείται μόνο από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό του σέρβις,
και πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
• Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να
επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συ‐
σκευή οι ίδιοι. Οι επιδιορθώσεις που
εκτελούνται από άτομα χωρίς την
κατάλληλη πείρα θα προκαλέσουν
τραυματισμό ή σοβαρές δυσλειτουρ‐
γίες. Επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις της περιοχής σας. Επιμένετε
πάντα για αυθεντικά ανταλλακτικά.
6 electrolux Πληροφορίες ασφαλείας
Γενικότερη ασφάλεια
Εγκατάσταση
• Τα απορρυπαντικά των πλυντηρίων
πιάτων μπορεί να προκαλέσουν
χημικά εγκαύματα στα μάτια, το
στόμα και το φάρυγγα. Μπορεί να θέ‐
σουν τη ζωή σε κίνδυνο! Τηρήστε τις
οδηγίες ασφαλείας του κατασκευα‐
στή του απορρυπαντικού του πλυ‐
ντηρίου πιάτων.
• Το νερό στο πλυντήριο πιάτων δεν
είναι πόσιμο. Υπολείμματα των
απορρυπαντικών μπορεί ακόμη να
περιέχονται στο πλυντήριο.
• Εξασφαλίστε ότι η πόρτα του πλυ‐
ντηρίου πιάτων είναι πάντοτε κλειστή
όταν αυτό δε φορτώνεται ή ξεφορτώ‐
νεται. Με τον τρόπο αυτό θα
αποφύγετε να σκοντάψει κάποιος
στην ανοικτή πόρτα και να κτυπήσει.
• Μην κάθεστε και μη στέκεστε στην
ανοιχτή πόρτα.
• Ελέγξτε το πλυντήριο πιάτων για τυ‐
χόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Ποτέ
μη συνδέσετε ένα πλυντήριο με
βλάβη. Εάν το πλυντήριο πιάτων έχει
υποστεί ζημιές επικοινωνήστε με τον
πωλητή.
• Όλα τα υλικά της συσκευασίας πρέ‐
πει να αφαιρεθούν πριν τη χρήση.
• Οι όποιες ηλεκτρολογικές και υδραυ‐
λικές εργασίες απαιτούνται για την
εγκατάσταση της παρούσας συ‐
σκευής πρέπει να εκτελούνται από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Για λόγους ασφαλείας είναι
επικίνδυνο να τροποποιήσετε τα
τεχνικά στοιχεία ή να προσπαθήσετε
να τροποποιήσετε το προϊόν αυτό
κατά οποιονδήποτε τρόπο.
• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το πλυ‐
ντήριο εάν το καλώδιο ηλεκτρικής
τροφοδοσίας και οι σωλήνες νερού
έχουν υποστεί ζημιά. ή εάν ο πίνακας
ελέγχου, η περιοχή του πάγκου ή της
βάσης έχουν υποστεί ζημιά τέτοια
που να είναι ελεύθερα προσβάσιμο
το εσωτερικό της συσκευής. Επικοι‐
νωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της πε‐
ριοχής σας, προκειμένου να
αποφύγετε τον κίνδυνο.
• Καμία πλευρά του πλυντηρίου δεν
πρέπει ποτέ να τρυπηθεί για να απο‐
φευχθούν τυχόν ζημιές σε υδραυλικά
και ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Ασφάλεια για τα παιδιά
• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για
χρήση από ενήλικες. Μην επιτρέπετε
στα παιδιά να χρησιμοποιούν το
πλυντήριο πιάτων χωρίς επιτήρηση.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευα‐
σίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει
κίνδυνος ασφυξίας.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά
σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα
παιδιά.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το
πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι
ανοικτή.
Περιγραφή προϊόντος electrolux 7
οδηγίες που δίνονται στις αντίστοιχες
παραγράφους.
Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού και του
νερού ακολουθήστε προσεκτικά τις
Περιγραφή προϊόντος
1. Πάνω καλάθι
2. Ρύθμιση της σκληρότητας του νε‐
ρού
3. Θήκη αποσκληρυντικού αλατιού
4. Θήκη απορρυπαντικού
5. Θήκη λαμπρυντικού
6.
7.
8.
9.
10.
Πλακέτα τεχνικών στοιχείων
Φίλτρα
Κάτω εκτοξευτήρας νερού
Επάνω εκτοξευτήρας νερού
Πάγκος εργασίας
8 electrolux Πίνακας ελέγχου
Πίνακας ελέγχου
D
E
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Πλήκτρο On/Off
Πλήκτρα επιλογής προγράμματος
Πλήκτρο καθυστέρησης έναρξης
Ενδεικτικές λυχνίες
Ψηφιακή οθόνη
Πλήκτρα λειτουργίας
Ψηφιακή οθόνη
Η ψηφιακή οθόνη δείχνει:
• την αντίστροφη μέτρηση της καθυ‐
στέρησης εκκίνησης,
• εάν η συσκευή είναι σε λειτουργία
ρύθμισης,
• εάν έχει ρυθμιστεί κάποιο
πρόγραμμα πλύσης.
Πλήκτρα λειτουργίας
Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να
ρυθμιστούν με τη βοήθεια αυτών των
πλήκτρων:
• ρυθμίζετε το επίπεδο αποσκλυρηντή
νερού
• ακυρώστε ένα πρόγραμμα πλύσης ή
μια καθυστέρησης εκκίνησης σε
εξέλιξη,
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
λειτουργίας 3 σε 1,
• Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
της θήκης του λαμπρυντικού είναι
δυνατή μόνο με τη λειτουργία "3 σε 1"
ενεργοποιημένη,
Πίνακας ελέγχου electrolux 9
Ενδεικτικές λυχνίες
Πρόγραμμα σε εξέλιξη
Ανάβει όταν ρυθμιστεί κάποιο
πρόγραμμα πλύσης και παραμένει
αναμμένο για ολόκληρη τη διάρκεια
του προγράμματος πλύσης.
Σβήνει όταν τελειώσει το πρόγραμμα
πλύσης.
End (Τέλος)
Ανάβει όταν τελειώσει ένα πρόγραμμα
πλύσης. Έχει επίσης την πρόσθετη λει‐
τουργία της οπτικής σήμανσης όπως:
– η ρύθμιση του αποσκληρυντή νε‐
ρού,
– ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
θήκης λαμπρυντικού,
– την παρέμβαση ενός συναγερμού
λόγω της δυσλειτουργίας του πλυ‐
ντηρίου.
λειτουργία 3 σε 1
Υποδεικνύει την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της λειτουργίας "3 σε
1" (δείτε λειτουργία "3 σε 1")
Αλάτι
Ανάβει όταν τελειώσει το ειδικό αλάτι.
Στιλβωτικό
Ανάβει όταν τελειώσει το λαμπρυντικό.
1)
1)
1) Οι ενδεικτικές λυχνίες αλατιού και λαμπρυντικού δεν ανάβουν ποτέ κατά τη διάρκεια ενός
προγράμματος πλύσης ακόμη και όταν είναι αναγκαία η αναπλήρωση σε αλάτι και/ή λαμπρυντικό.
Λειτουργία ρύθμισης
Πιέστε το πλήκτρο On/Off, εάν ΟΛΕΣ οι
λυχνίες των πλήκτρων προγραμμάτων
είναι αναμμένες και στη ψηφιακή οθόνη
εμφανίζονται 3 οριζόντιες γραμμές η
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ρύθ‐
μισης.
10 electrolux Πρώτη χρήση
Να θυμάστε πάντα όταν εκτελείτε λει‐
τουργίες όπως:
– επιλογή προγράμματος πλύσης,
– ρυθμίζετε το επίπεδο αποσκλυρηντή
νερού,
– ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το
λαμπρυντικό,
η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκεται στη
λειτουργία ρύθμισης.
Πιέστε το πλήκτρο On/Off, εάν μία λυ‐
χνία του πλήκτρου προγράμματος είναι
αναμμένη και στη ψηφιακή οθόνη εμ‐
φανίζεται 1 οριζόντια γραμμή, είναι
ακόμη ρυθμισμένο το πρόγραμμα που
πραγματοποιήθηκε τελευταίο. Στην
περίπτωση αυτή, για επιστροφή στη
λειτουργία ρύθμισης, το πρόγραμμα
πρέπει να ακυρωθεί.
Για ακύρωση ενός ρυθμισμένου
προγράμματος ή ενός προγράμματος
που εκτελείται
Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα δύο
πλήκτρα Cancel (CANCEL) (πλήκτρα
λειτουργίας B και C) μέχρι να ανάψουν
όλες οι λυχνίες των πλήκτρων προ‐
γράμματος και στη ψηφιακή οθόνη εμ‐
φανίζονται 3 οριζόντιες γραμμές. Το
πρόγραμμα ακυρώθηκε και η συσκευή
βρίσκεται τώρα σε λειτουργία ρύθμι‐
σης.
Πρώτη χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο
πιάτων για πρώτη φορά:
• Εξασφαλίστε ότι οι συνδέσεις ηλεκ‐
τρικού και νερού είναι σύμφωνες με
τις οδηγίες εγκατάστασης
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας
από το εσωτερικό της συσκευής
• Ρυθμίστε το επίπεδο αποσκληρυντή
νερού
• Ρίξτε 1 λίτρο νερού στη θήκη του αλα‐
τιού και στη συνέχεια γεμίστε με αλάτι
• Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συν‐
δυασμένες ταμπλέτες πλυσίματος
όπως: "3 σε 1", "4 σε 1", "5 σε 1", κλπ...
ρυθμίστε τη λειτουργία 3 σε 1. (Βλ.
"λειτουργία 3 σε 1").
Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο
πιάτων για πρώτη φορά:
• Εξασφαλίστε ότι οι συνδέσεις ηλεκ‐
τρικού και νερού είναι σύμφωνες με
τις οδηγίες εγκατάστασης
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας
από το εσωτερικό της συσκευής
• Ρυθμίστε το επίπεδο αποσκληρυντή
νερού
• Ρίξτε 1 λίτρο νερού στη θήκη του αλα‐
τιού και στη συνέχεια γεμίστε με αλάτι
• Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού
Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού electrolux 11
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συν‐
δυασμένες ταμπλέτες πλυσίματος
όπως: "3 σε 1", "4 σε 1", "5 σε 1", κλπ...
ρυθμίστε τη λειτουργία 3 σε 1. (Βλ.
"λειτουργία 3 σε 1").
Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού
Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο
με αποσκληρυντή νερού σχεδιασμένου
να αφαιρεί τα ορυκτά και τα άλατα από
την παροχή νερού, τα οποία θα είχαν
αρνητική επίδραση στη λειτουργία της
συσκευής.
Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα
αυτών των ορυκτών και των αλάτων,
τόσο σκληρότερο είναι το νερό. Η
σκληρότητα του νερού μετριέται σε
αντίστοιχες κλίμακες, Γερμανικούς βαθ‐
μούς (°dH), Γαλλικούς βαθμούς (°TH)
και mmol/l (millimol ανά λίτρο- διεθνής
μονάδα για τη σκληρότητα του νερού).
Ο αποσκλυρηντής πρέπει να ρυθμιστεί
σύμφωνα με το βαθμό σκληρότητας του
νερού στην περιοχή σας. Ο τοπικός
Οργανισμός ύδρευσης μπορεί να σας
πληροφορήσει σχετικά με τη
σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας.
Ο αποσκλυρηντής πρέπει να ρυθμιστεί
με δύο τρόπους: χειροκίνητα, χρησιμο‐
ποιώντας το ρυθμιστή σκληρότητας νε‐
ρού και ηλεκτρονικά.
Ρύθμιση της σκληρότητας του νε‐ Χρήσ
ρού
η
αλα‐
mmol/λί‐
χειροκίνητα
ηλεκτρονικά
τιού
τρο
Σκληρότητα νερού
°dH
°TH
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
επίπεδο 10
ναι
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
επίπεδο 9
ναι
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
επίπεδο 8
ναι
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
επίπεδο 7
ναι
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
επίπεδο 6
ναι
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
επίπεδο 5
ναι
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
επίπεδο 4
ναι
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
επίπεδο 3
ναι
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
επίπεδο 2
ναι
12 electrolux Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού
Ρύθμιση της σκληρότητας του νε‐ Χρήσ
ρού
η
αλα‐
mmol/λί‐
χειροκίνητα
ηλεκτρονικά
τιού
τρο
Σκληρότητα νερού
°dH
°TH
<4
<7
< 0,7
Χειροκίνητη ρύθμιση
Το πλυντήριο πιάτων είναι ρυθμισμένο
από το εργοστάσιο στη θέση 2.
1. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων.
2. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι από το
πλυντήριο πιάτων.
3. Περιστρέψτε το ρυθμιστή σκληρό‐
τητας στη θέση 1 ή 2 (βλ. πίνακα).
4. Τοποθετήστε ξανά το κάτω καλάθι.
Ηλεκτρονική ρύθμιση
Το πλυντήριο πιάτων είναι ρυθμισμένο
από το εργοστάσιο στη θέση 5.
1
επίπεδο 1
όχι
1. Πιέστε το πλήκτρο On/Off . Το πλυ‐
ντήριο πρέπει να είναι σε λειτουργία
ρύθμισης.
2. Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα
πλήκτρα λειτουργίας B καιC μέχρι
να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι
λυχνίες των πλήκτρων λειτουργίας
A, B καιC.
3. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας A, οι
λυχνίες των πλήκτρων λειτουργίας
B και C σβήνουν ενώ η λυχνία του
πλήκτρου λειτουργίας A συνεχίζει
να αναβοσβήνει, ταυτόχρονα αρχί‐
ζει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυ‐
χνία End.
Το τρέχον επίπεδο υποδεικνύεται
από τον αριθμό αναλαμπών της εν‐
δεικτικής λυχνίας End.
Παραδείγματα:
5 αναλαμπές, παύση, 5 αναλαμπές,
παύση, κλπ... = επίπεδο 5
6 αναλαμπές, παύση, 6 αναλαμπές,
παύση, κλπ... = επίπεδο 6
4. Για να αλλάξετε το επίπεδο, πιέστε
το πλήκτρο λειτουργίας A. Κάθε
φορά που πιέζεται ένα πλήκτρο το
επίπεδο αλλάζει. (Για την επιλογή
του νέου επιπέδου βλ. τον πίνακα).
Παραδείγματα: Εάν το τρέχον
επίπεδο είναι 5, πιέζοντας το πλήκ‐
τρο λειτουργίας A μία φορά, επιλέ‐
γεται το επίπεδο 6. Εάν το τρέχον
Χρήση αλατιού για πλυντήρια πιάτων electrolux 13
επίπεδο είναι 1, πιέζοντας το πλήκ‐
τρο λειτουργίας A μία φορά, επιλέ‐
γεται το επίπεδο 10.
5. Για να απομνημονευτεί η λειτουρ‐
γία, απενεργοποιήστε το πλυντήριο
πιέζοντας το πλήκτρο On/Off.
Χρήση αλατιού για πλυντήρια πιάτων
Χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό για
πλυντήρια πιάτων αλάτι. Κάθε άλλος
τύπος αλατιού που δεν έχει σχεδιαστεί
ειδικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων,
ειδικά το επιτραπέζιο αλάτι, θα κατα‐
στρέψει τον αποσκλυρηντή νερού. Γε‐
μίστε με αλάτι μόνο ακριβώς πριν από
την εκκίνηση ενός πλήρους προγράμ‐
ματος πλύσης. Έτσι θα αποφύγετε την
παραμονή στο κάτω μέρος του πλυντη‐
ρίου οποιονδήποτε κόκκων αλατιού ή
νερού με αλάτι το οποίο μπορεί να
χύθηκε, για οποιοδήποτε χρονικό
διάστημα, που θα μπορούσε να προ‐
καλέσει διάβρωση.
Για να γεμίσετε:
1. Ανοίξτε την πόρτα, αφαιρέστε το
κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το πώμα
της θήκης του αλατιού περιστρέφο‐
ντας αριστερόστροφα.
2. Ρίξτε 1 λίτρο νερού μέσα στη θήκη
(αυτό είναι απαραίτητο μόνο πριν
από το γέμισμα με αλάτι την πρώτη
φορά).
3. Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
χωνί, ρίξτε αλάτι στη θήκη μέχρι να
γεμίσει.
4. Επανατοποθετήστε το πώμα εξα‐
σφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει ίχνος
αλατιού στο σπείρωμα ή στην
τσιμούχα.
5. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι σφικτά
περιστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι
να σταματήσει με ένα κλικ.
Μην ανησυχήσετε εάν το νερό υπερχει‐
λίσει από τη μονάδα κατά το γέμισμα με
το αλάτι, αυτό είναι απόλυτα
φυσιολογικό.
14 electrolux Χρήση λαμπρυντικού
Η ενδεικτική λυχνία αλατιού στον
πίνακα ελέγχου μπορεί να παραμείνει
αναμμένη για 2-6 ώρες μετά από την
αναπλήρωση του αλατιού, εφόσον το
πλυντήριο πιάτων παραμένει
ενεργοποιημένο. Εάν χρησιμοποιείτε
αλάτια τα οποία αργούν περισσότερο
να διαλυθούν αυτό μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο χρόνο. Η λειτουργία του
πλυντηρίου δεν επηρεάζεται.
Χρήση λαμπρυντικού
Χρησιμοποιήστε μόνο λαμπρυντικό
μάρκας ειδικής για πλυντήριο πιάτων.
Μη γεμίσετε ποτέ τη θήκη λαμπρυντι‐
κού με οποιαδήποτε άλλη ουσία (π.χ.
καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό
απορρυπαντικό). Κάτι τέτοιο θα
κατέστρεφε τη συσκευή.
Το λαμπρυντικό εξασφαλίζει το καλό
ξέπλυμα, και το στέγνωμα χωρίς
στίγματα και σημάδια.
Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα
κατά το τελευταίο ξέβγαλμα.
1. Ανοίξτε τη θήκη πιέζοντας το πλήκ‐
τρο απελευθέρωσης (A).
2. Προσθέστε το λαμπρυντικό στη
θήκη. Η μέγιστη στάθμη πλήρωσης
υποδεικνύεται από την ένδειξη
"max".
Καθημερινή χρήση electrolux 15
Η θήκη χωρά περίπου 110 ml λαμ‐
πρυντικού, το οποίο είναι αρκετό για
16 έως 40 κύκλους πλυσίματος πιά‐
των, ανάλογα με τη ρύθμιση της δό‐
σης.
3. Εξασφαλίστε ότι το καπάκι είναι
κλειστό μετά από κάθε
επαναπλήρωση.
Αυξήστε τη δόση εάν υπάρχουν σταγό‐
νες νερού ή στίγματα αλάτων στα πιάτα
μετά το πλύσιμο.
Μειώστε την εάν υπάρχουν άσπρα ση‐
μάδια στα πιάτα ή μια κάπως γαλάζια
επικάλυψη στα ποτήρια ή στις λάμες
των μαχαιριών.
Καθαρίστε λαμπρυντικό που τυχόν
χύθηκε κατά το γέμισμα με ένα
απορροφητικό πανί για να αποφύγετε
το υπερβολικό άφρισμα κατά την
επόμενη πλύση.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελι‐
κής εμφάνισης και του στεγνώματος,
ρυθμίστε τη δόση του λαμπρυντικού
μέσω του επιλογέα 6 θέσεων (θέση 1 =
ελάχιστη δόση, θέση 6 = μέγιστη δόση).
Η δόση είναι ρυθμισμένη από το εργο‐
στάσιο στη θέση 4.
Καθημερινή χρήση
• Ελέγξτε εάν χρειάζεται να
επαναπληρώσετε το πλυντήριο πιά‐
των με αλάτι πλυντηρίου πιάτων ή
λαμπρυντικό.
• Φορτώστε τα μαχαιροπίρουνα και τα
πιάτα στο πλυντήριο πιάτων.
• Γεμίστε με απορρυπαντικό στο πλυ‐
ντήριο πιάτων.
• Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης
κατάλληλο για τα μαχαιροπίρουνα
και τα πιάτα.
• Ξεκινήστε το πρόγραμμα πλύσης.
Συμβουλές
Σφουγγάρια, πανιά και οποιοδήποτε
αντικείμενο μπορεί να απορροφήσει
νερό δεν μπορούν να πλυθούν στο
πλυντήριο πιάτων.
16 electrolux Καθημερινή χρήση
• Πριν φορτώσετε τα πιάτα πρέπει:
– Αφαιρείτε όλα τα τρόφιμα και τα
υπολείμματα.
– Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμέ‐
νων τροφών στα ταψιά
• Όταν φορτώνετε τα πιάτα και τα
μαχαιροπίρουνα, παρακαλώ
προσέξτε:
– Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα
δεν πρέπει να εμποδίζουν την
περιστροφή των βραχιόνων.
– Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα
όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσα‐
ρόλες, κλπ, με το άνοιγμα προς τα
κάτω έτσι ώστε το νερό να μην
μπορεί να συσσωρευτεί στο δοχείο
ή σε μια βαθιά βάση.
– Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα
δεν πρέπει να βρίσκονται το ένα
μέσα στο άλλο, ή να καλύπτουν το
ένα το άλλο.
– Για να αποφευχθούν οι ζημιές στα
ποτήρια, δεν πρέπει να ακου‐
μπούν μεταξύ τους.
– Τοποθετήστε τα μικροαντικείμενα
στο καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα.
• Τα πλαστικά αντικείμενα και οι κα‐
τσαρόλες με αντικολλητικές επιστρώ‐
σεις έχουν την τάση να συγκρατούν
σταγόνες νερού, αυτά τα αντικείμενα
δε θα στεγνώσουν τόσο καλά όσο τα
αντικείμενα από πορσελάνη ή
χάλυβα.
• Ελαφρά αντικείμενα (πλαστικά μπολ
κλπ.) πρέπει να τοποθετηθούν στο
επάνω καλάθι και να διευθετηθούν
έτσι ώστε να μη μετακινούνται.
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων electrolux 17
Για πλύσιμο στο πλυντήριο πάτων τα παρακάτω μαχαιροπίρουνα και πιάτα
δεν είναι κατάλληλα:
είναι περιορισμένης καταλληλότητας:
• Σκεύη με ξύλινες, κοκάλινες, πορσε‐ • Πλένετε κεραμικά σκεύη στο πλυντή‐
λάνινες ή φιλντισένιες λαβές.
ριο πιάτων μόνο εάν έχει ειδική
σήμανση από τον κατασκευαστή ότι
• Πλαστικά αντικείμενα τα οποία δεν
είναι ασφαλές να πλυθεί σε πλυντή‐
αντέχουν στη θερμότητα.
ριο πιάτων.
• Παλαιότερα σκεύη με κολλημένα
•
Τα
εφυαλωμένα σχέδια μπορεί να
εξαρτήματα τα οποία δεν είναι
θαμπώσουν
εάν πλυθούν
ανθεκτικά στη θερμότητα.
επανειλημμένα
σε πλυντήριο πιά‐
• Κολλημένα μαχαιροπίρουνα και
των.
πιάτα.
• Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό. • Τα εξαρτήματα από αλουμίνιο και
ασήμι έχουν την τάση να αποχρω‐
• Γυαλικά από μολυβωμένο
ματίζονται κατά την πλύση:
κρύσταλλο.
Υπολείμματα, π.χ. ασπράδι η κρό‐
• Χαλύβδινα αντικείμενα που έχουν
κος αυγού και μουστάρδα συχνά
την τάση για σκουριά.
προκαλούν αποχρωματισμό και λε‐
• Ξύλινες πιατέλες.
κέδες στα ασημικά. Συνεπώς τα
υπολείμματα θα πρέπει να καθαρί‐
• Αντικείμενα από συνθετικές ίνες.
ζονται άμεσα από τα ασημικά, εάν
δεν πρόκειται να πλυθούν αμέσως
μετά τη χρήση.
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
Το κάτω καλάθι
Το κάτω καλάθι είναι σχεδιασμένο να
δέχεται κατσαρόλες, καπάκια, πιατέλες,
μπολ σαλάτας, μαχαιροπίρουνα κλπ.
Διευθετήστε τις πιατέλες και τα μεγάλα
καπάκια γύρω από τις άκρες του καλα‐
θιού, εξασφαλίζοντας ότι οι εκτοξευτή‐
ρες νερού περιστρέφονται ελεύθερα.
18 electrolux Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
Τα πιρούνια και τα κουτάλια πρέπει να
τοποθετούνται στο αφαιρούμενο
καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα με τις
λαβές τους προς τα κάτω και τα μαχαί‐
ρια με τις λαβές τους προς τα επάνω.
Οι σειρές από στηρίγματα στο κάτω
καλάθι μπορούν εύκολα να χαμηλώ‐
σουν επίπεδα για να μπορέσετε να
τοποθετήσετε κατσαρόλες, ταψιά και
μπολ.
Καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα
Τα μαχαίρια με μεγάλη λάμα τα οποία
τοποθετούνται όρθια αποτελούν
κίνδυνο. Μακριά και/ή αιχμηρά
αντικείμενα όπως μαχαίρια πρέπει να
τοποθετούνται οριζόντια στο επάνω
καλάθι. Προσέχετε όταν φορτώνετε ή
ξεφορτώνετε αιχμηρά αντικείμενα
όπως μαχαίρια.
Εάν οι λαβές εξέχουν από το κάτω μέ‐
ρος του καλαθιού, εμποδίζοντας τον
κάτω εκτοξευτήρα νερού, φορτώστε τα
μαχαιροπίρουνα με τις λαβές προς τα
επάνω.
Αναμείξτε τα κουτάλια με άλλα
μαχαιροπίρουνα να μην κολλούν
μεταξύ τους.
Για να διευκολυνθεί η φόρτωση του κα‐
λαθιού για τα μαχαιροπίρουνα, σας
συνιστούμε να κατεβάζετε τη λαβή του
καλαθιού για τα μαχαιροπίρουνα.
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων electrolux 19
Για τα καλύτερα αποτελέσματά σας
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη
σχάρα για τα μαχαιροπίρουνα.
Εάν το μέγεθος και οι διαστάσεις των
μαχαιροπίρουνων δεν επιτρέπουν τη
χρήση σχαρών, μπορούν εύκολα να
κρυφτούν.
Το καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα απο‐
τελείται από δύο τμήματα τα οποία μπο‐
ρούν εύκολα να διαχωριστούν για
μεγαλύτερη ευελιξία φόρτωσης. Για να
διαχωριστούν τα δύο τμήματα, ολισθή‐
στε τα οριζόντια σε αντίθετη
κατεύθυνση και διαχωρίστε τα.
Για την επανασυναρμολόγηση,
αντιστρέψτε τη διαδικασία.
Πάνω καλάθι
Το επάνω καλάθι είναι σχεδιασμένο για
πιατάκια, μπολ σαλάτας, φλιτζανάκια,
ποτήρια, κατσαρόλες και καπάκια.
Διευθετήστε τα αντικείμενα πάνω και
κάτω από τις σχάρες για τα φλιτζάνια
έτσι ώστε το νερό να φτάνει όλες τις
επιφάνειες.
Ποτήρια με μακρύ κολονάκι μπορούν
να τοποθετηθούν ανάποδα στις σχάρες
για τα φλιτζάνια.
Για πιο ψηλά αντικείμενα, οι σχάρες για
τα φλιτζάνια διπλώνουν προς τα
επάνω.
20 electrolux Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
νισμός και να είναι σταθερό το
καλάθι.
Πριν κλείσετε την πόρτα, εξασφαλίστε
ότι οι εκτοξευτήρες νερού περιστρέφο‐
νται ελεύθερα.
Ρύθμιση ύψους επάνω καλαθιού
Εάν πλένετε πολύ μεγάλες πιατέλες
μπορείτε να τις φορτώσετε στο κάτω
καλάθι αφού μετακινήσετε το επάνω
καλάθι στην ψηλότερη θέση.
Για να χαμηλώσετε το καλάθι στην
αρχική θέση προχωρήστε ως εξής:
1. Τραβήξτε προς τα έξω το καλάθι μέ‐
χρι να σταματήσει.
2. Ανασηκώστε προσεκτικά και τις δύο
πλευρές και στη συνέχεια αφήστε το
μηχανισμό να πέσει ξανά αργά,
συγκρατώντας τον.
Μέγιστο ύψος πιάτων στο κάτω
καλάθι
Με το πάνω
καλάθι
ανυψωμένο
31 cm
Με το πάνω
καλάθι
χαμηλωμένο
27 cm
Για να μετακινηθείτε στην ψηλότερη
θέση προχωρήστε ως εξής:
1. Τραβήξτε προς τα έξω το καλάθι μέ‐
χρι να σταματήσει.
2. Ανασηκώστε προσεκτικά και τις δύο
πλευρές μέχρι να εμπλακεί ο μηχα‐
Ποτέ μην ανυψώνετε ή χαμηλώνετε το
καλάθι μόνο από τη μια πλευρά
Όταν το καλάθι βρίσκεται στην ανώτερη
θέση δε θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις σχάρες για τα φλι‐
τζάνια.
Πάντοτε κλείνετε την πόρτα μετά το
φόρτωμα του πλυντηρίου, καθώς μια
ανοικτή πόρτα μπορεί να είναι
επικίνδυνη.
electrolux 21
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά
ειδικά για πλυντήρια πιάτων.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατα‐
σκευαστή σχετικά με τη δοσολογία και
την αποθήκευση όπως αναφέρονται
στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
Η χρήση της κατάλληλης ποσότητας
απορρυπαντικού και όχι μεγαλύτερης
συνεισφέρει στην μείωση της ρύπαν‐
σης.
Γεμίστε με απορρυπαντικό
1. Ανοίξτε το καπάκι.
2. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού
(1) με απορρυπαντικό. Τα σημάδια
υποδεικνύουν τις στάθμες της δο‐
σολογίας:
20 = περίπου 20 g απορρυπαντικού
30 = περίπου 30 g απορρυπαντι‐
κού.
1
2
3. Όλα τα προγράμματα με πρόπλυση
χρειάζονται μια πρόσθετη δόση
απορρυπαντικού (5/10 g) η οποία
πρέπει να τοποθετηθεί στη θήκη
απορρυπαντικού πρόπλυσης (2).
Το απορρυπαντικό αυτό θα χρησι‐
μοποιηθεί κατά τη φάση της πρό‐
πλυσης.
Όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες
απορρυπαντικού, τοποθετήστε τις
ταμπλέτες απορρυπαντικού στη
θήκη (1)
4. Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέ‐
χρι να ασφαλίσει στη θέση του.
22 electrolux λειτουργία 3 σε 1
Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού από
διαφορετικούς κατασκευαστές διαλύο‐
νται με διαφορετικούς ρυθμούς. Για
αυτό το λόγο, μερικές ταμπλέτες απορ‐
ρυπαντικού δεν πετυχαίνουν την
πλήρη καθαριστική τους απόδοση στα
σύντομα προγράμματα πλύσης. Συν‐
επώς, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε
μεγάλα προγράμματα πλύσης όταν
χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπα‐
ντικού, για να εξασφαλίσετε την πλήρη
απομάκρυνση των υπολειμμάτων
απορρυπαντικού.
λειτουργία 3 σε 1
Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με
τη λειτουργία "3 σε 1", που επιτρέπει τη
χρήση των συνδυασμένων ταμπλέτων
απορρυπαντικού.
Τα προϊόντα αυτά είναι απορρυπαντικά
με συνδυασμένες λειτουργίες καθαρι‐
σμού, ξεπλύματος και αλατιού. Μπορεί
επίσης να περιέχουν διαφορετικά μέσα
ανάλογα με ποιο είδος ταμπλέτας
χρησιμοποιείτε ("3 σε 1", "4 σε 1", "5 σε
1" κλπ...).
Ελέγξτε εάν τα απορρυπαντικά αυτά εί‐
ναι κατάλληλα για τη σκληρότητα του
νερού σας. Δείτε τις οδηγίες του κατα‐
σκευαστή.
Από τη στιγμή που θα επιλεγεί η λει‐
τουργία αυτή θα παραμείνει ενεργή και
για τα επόμενα προγράμματα πλύσης.
Με την επιλογή της λειτουργίας αυτής η
εισροή λαμπρυντικού και αλατιού από
τις αντίστοιχες θήκες παροχής απενερ‐
γοποιείται αυτόματα και επίσης απε‐
νεργοποιούνται οι ενδεικτικές λυχνίες
για το αλάτι και το λαμπρυντικό.
Με τη χρήση της λειτουργίας "3 σε 1",
οι διάρκειες των κύκλων μπορεί να αλ‐
λάξουν
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη
λειτουργία ''3 σε 1'' πριν την έναρξη
ενός προγράμματος πλύσης.
Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ένα
πρόγραμμα, η λειτουργία "3 σε 1"
ΔΕΝ μπορεί πλέον να αλλάξει. Εάν
θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία "3
σε 1" πρέπει να ακυρώσετε τη ρύθμιση
προγράμματος και στη συνέχεια να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "3 σε
1". Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να
ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα πλύσης (και
τις επιθυμητές επιλογές) ξανά.
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση της
λειτουργίας 3 σε 1
Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα δύο
πλήκτρα ''3 σε 1'' (πλήκτρα λειτουργίας
D και E) μέχρι να ανάψει η ενδεικτική
λυχνία ''3 σε 1''. Αυτό σημαίνει ότι η λει‐
τουργία ενεργοποιήθηκε.
Για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία
πιέστε τα ίδια πλήκτρα ξανά μέχρι η
λειτουργία 3 σε 1 electrolux 23
ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στο
σύμβολο λειτουργία "3 σε 1" να σβήσει.
Εάν τα αποτελέσματα του στεγνώματος
δεν είναι ικανοποιητικά σας
συνιστούμε:
1. Να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού
με λαμπρυντικό.
2. Ενεργοποιήστε τη θήκη λαμπρυντι‐
κού.
3. Ρυθμίστε τη δόση του λαμπρυντι‐
κού στη θέση 2.
• Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
του λαμπρυντικού είναι δυνατή μόνο
με τη λειτουργία ''3 σε 1''
ενεργοποιημένη.
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση της θήκης του
λαμπρυντικού
1. Πιέστε το πλήκτρο On/Off. Το πλυ‐
ντήριο πρέπει να είναι σε λειτουργία
ρύθμισης.
2. Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα
πλήκτρα λειτουργίας B και C μέχρι
να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι
λυχνίες των πλήκτρων λειτουργίας
A, B και C.
3. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας B, οι
λυχνίες των πλήκτρων λειτουργίας
A και C σβήνουν ενώ η λυχνία του
πλήκτρου λειτουργίας B συνεχίζει
να αναβοσβήνει.
4. Για να ενεργοποιήσετε τη θήκη λαμ‐
πρυντικού, πιέστε ξανά το πλήκτρο
B, ανάβει η ενδεικτική λυχνία End,
υποδεικνύοντας την ενεργοποίηση
της θήκης λαμπρυντικού.
5. Για να απομνημονευτεί η λειτουρ‐
γία, απενεργοποιήστε το πλυντήριο
πιέζοντας το πλήκτρο On/Off.
6. Για να απενεργοποιηθεί ξανά η
θήκη λαμπρυντικού, ακολουθήστε
τις παραπάνω οδηγίες μέχρι να
σβήσει η ενδεικτική λυχνία End.
Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε ξανά
στη χρήση ξεχωριστών απορρυπαντι‐
κών, σας συμβουλεύουμε να:
1. Απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ''3
σε 1''.
2. Γεμίσετε τις θήκες αλατιού και λαμ‐
πρυντικού ξανά.
3. Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας
του νερού στο υψηλότερο επίπεδο
και πραγματοποιήστε 1 κανονικό
πρόγραμμα πλύσης χωρίς να
φορτώσετε πιάτα.
4. Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας
του νερού σύμφωνα με τη
σκληρότητα του νερού στην
περιοχή σας.
5. Ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού.
24 electrolux Επιλογή και εκκίνηση ενός προγράμματος πλύσης
Επιλογή και εκκίνηση ενός προγράμματος πλύσης
ραμείνει για ολόκληρη τη διάρκεια
του προγράμματος πλύσης.
Επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης και την
καθυστέρηση εκκίνησης με την πόρτα
ελαφριά ανοικτή. Η έναρξη του προ‐
γράμματος ή της αντίστροφης μέτρη‐
σης θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού
κλείσει η πόρτα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή
είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθ‐
μίσεων
1. Ελέγξτε ότι τα καλάθια έχουν φορ‐
τωθεί σωστά και ότι οι εκτοξευτήρες
νερού περιστρέφονται ελεύθερα.
2. Ελέγξτε ότι είναι ανοικτή η βρύση
του νερού.
3. Πιέστε το πλήκτρο On/Off. Το πλυ‐
ντήριο πρέπει να είναι σε λειτουργία
ρύθμισης.
4. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί
στο απαιτούμενο πρόγραμμα (βλ.
πίνακα "Προγράμματα πλύσης").
Όταν ένα πρόγραμμα έχει επιλεχθεί,
φωτίζεται η αντίστοιχη λυχνία.
Στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζονται 3
οριζόντιες γραμμές.
Η ενδεικτική λυχνία του προγράμ‐
ματος σε εξέλιξη ανάβει.
Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει
αυτόματα.
Η ενδεικτική λυχνία του προγράμ‐
ματος σε εξέλιξη παραμένει
αναμμένη.
Στη ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται
μόνο 1 οριζόντια γραμμή και θα πα‐
Ρύθμιση και ξεκίνημα του
προγράμματος με "καθυστέρηση
εκκίνησης"
1. Μετά την επιλογή του προγράμμα‐
τος πλύσης, πιέστε το πλήκτρο κα‐
θυστέρησης εκκίνησης μέχρι ο αριθ‐
μός που αναβοσβήνει για τις ώρες
για την καθυστέρηση εκκίνησης να
εμφανιστεί στην ψηφιακή οθόνη. Η
έναρξη του επιλεγμένου προγράμ‐
ματος πλύσης μπορεί να καθυστε‐
ρήσει από 1 έως 9 ώρες.
2. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων, η αντίστροφη μέτρηση
ξεκινά αυτόματα. Ο αριθμός στην
οθόνη δεν αναβοσβήνει πλέον αλλά
είναι σταθερός.
3. Η αντίστροφη μέτρηση θα μειώνεται
σε βήματα της 1 ώρας.
4. Το άνοιγμα της πόρτας θα διακόψει
την αντίστροφη μέτρηση. Κλείστε
την πόρτα, η αντίστροφη μέτρηση
θα ξεκινήσει ξανά από το σημείο στο
οποίο διακόπηκε.
5. Μόλις εκπνεύσει η καθυστέρηση εκ‐
κίνησης το πρόγραμμα ξεκινά
αυτόματα.
Επιλογή και εκκίνηση ενός προγράμματος πλύσης electrolux 25
Με τη ρύθμιση της λειτουργίας της κα‐
θυστέρησης εκκίνησης, η ενδεικτική λυ‐
χνία του προγράμματος σε εξέλιξη είναι
σβηστή. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη
μέτρηση της καθυστέρησης εκκίνησης,
το πρόγραμμα πλύσης θα ξεκινήσει
αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία του
προγράμματος σε εξέλιξη θα ανάψει.
Η επιλογή του προγράμματος πλύσης
και της καθυστέρησης εκκίνησης μπο‐
ρεί να γίνει και με κλειστή την πόρτα. Να
έχετε υπόψη σας ότι με τον τρόπο αυτό,
από τη στιγμή που θα πιεστεί ένα πλήκ‐
τρο προγράμματος έχετε ΜΟΝΟ 3 δευ‐
τερόλεπτα κατά τα οποία μπορείτε να
επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα ή να
επιλέξετε μια καθυστέρηση εκκίνησης,
μετά από τα οποία το επιλεγμένο
πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα.
Διακόψτε ή ακυρώστε ένα πρόγραμμα
πλύσης σε εξέλιξη ΜΟΝΟ εάν είναι
απόλυτα αναγκαίο.
Προσοχή! Εάν ανοίξετε την πόρτα,
μπορεί να διαφύγει ζεστός ατμός.
Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά.
Διακοπή ενός προγράμματος
πλύσης σε εξέλιξη
• Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων, το πρόγραμμα θα σταματή‐
σει. Κλείστε την πόρτα, το
πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το ση‐
μείο στο οποίο διακόπηκε.
• Πιέστε το πλήκτρο On/Off, όλες οι λυ‐
χνίες σβήνουν. Πιέστε το πλήκτρο
On/Off ξανά, το πρόγραμμα θα ξεκι‐
νήσει από το σημείο στο οποίο
διακόπηκε.
ακυρώστε ένα πρόγραμμα
πλύσης ή μια καθυστέρησης
εκκίνησης σε εξέλιξη
• Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα
δύο πλήκτρα Cancel (πλήκτρα λει‐
τουργίας B και C) μέχρι να ανάψουν
όλες οι λυχνίες προγράμματος και εμ‐
φανιστούν 3 οριζόντιες γραμμές στην
ψηφιακή οθόνη.
• Η ακύρωση της καθυστέρησης εκκί‐
νησης περιλαμβάνει επίσης την
ακύρωση του ρυθμισμένου προ‐
γράμματος πλύσης. Πρέπει να
επιλέξετε ξανά το πρόγραμμα πλύ‐
σης.
• Εάν πρόκειται να επιλέξετε ένα νέο
πρόγραμμα, ελέγξτε ότι υπάρχει
απορρυπαντικό στη σαπουνοθήκη.
Τέλος του προγράμματος
πλύσης
• Το πλυντήριο θα σταματήσει
αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία
προγράμματος σε εξέλιξη σβήνει.
• Θα ανάψει η λυχνία End.
• Η λυχνία του προγράμματος που μό‐
λις τελείωσε παραμένει αναμμένη.
• Η ψηφιακή οθόνη απενεργοποιείται.
1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέ‐
ζοντας το πλήκτρο On/Off.
26 electrolux Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου πιάτων
αφαιρέσετε τα πιάτα, Με τον τρόπο
αυτό θα είναι πιο κρύα και το
στέγνωμα θα βελτιωθεί.
2. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων, αφήστε την μισάνοικτη και
περιμένετε μερικά λεπτά πριν
Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου πιάτων
• Τα ζεστά πιάτα είναι ευαίσθητα στα
κτυπήματα. Πρέπει κατά συνέπεια να
αφήνετε τα πιάτα να κρυώνουν πριν
τα αφαιρέσετε από το πλυντήριο.
• Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και
μετά το επάνω, έτσι δε θα στάξουν
νερά από το επάνω καλάθι στα πιάτα
στο κάτω καλάθι.
• Μπορεί να εμφανιστεί νερό στις
πλευρές και στην πόρτα του πλυντη‐
ρίου πιάτων καθώς ο ανοξείδωτος
χάλυβας τελικά θα κρυώσει
περισσότερο από τα πιάτα.
Όταν τελειώσει το πρόγραμμα πλύσης,
συνιστάται να αποσυνδέετε το πλυντή‐
ριο πιάτων από την τροφοδοσία και να
κλείνετε τη βρύση του νερού.
Πρόγραμμα πλύσης
Πρόγραμμα
Έντονο
Αυτόματο
1)
Σύντομο
2)
Βαθμός λε‐
ρώματος
Τύπος φορ‐
τίου
Πολύ
λερωμένα
Πιάτα,
μαχαιροπίρο
υνα, κατσα‐
ρόλες
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 70°C
2 ενδιάμεσα ξεβγάλματα
Τελικό ξέπλυμα
Στέγνωμα
Οποιοσδήπ
οτε
Πιάτα,
μαχαιροπίρο
υνα, κατσα‐
ρόλες
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 45°C ή 70°C
1 ή 2 ενδιάμεσα ξεβγάλματα
Τελικό ξέπλυμα
Στέγνωμα
Κανονικά ή
λίγο
λερωμένα
Πιάτα και
μαχαιροπίρο
υνα
Κύρια πλύση μέχρι 60°C
Τελικό ξέπλυμα
Περιγραφή προγράμματος
Πρόγραμμα πλύσης electrolux 27
Πρόγραμμα
Οικολογικό
3)
Ξέπλυμα
Βαθμός λε‐
ρώματος
Τύπος φορ‐
τίου
Κανονικά
λερωμένα
Πιάτα και
μαχαιροπίρο
υνα
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 50°C
1 ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Τελικό ξέπλυμα
Στέγνωμα
Οποιοσδήπ
οτε
Μερικό φορ‐
τίο (που θα
ολοκληρωθεί
αργότερα
μέσα στην
ημέρα).
1 κρύο ξέβγαλμα (για να απο‐
φευχθεί να κολλήσουν τα
υπολείμματα τροφών).
Αυτό το πρόγραμμα δε χρειάζε‐
ται απορρυπαντικό.
Περιγραφή προγράμματος
1) Κατά το "Αυτόματο" πρόγραμμα πλύσης το πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα καθορίζεται από το πόσο
θολό είναι το νερό. Η διάρκεια του προγράμματος και τα επίπεδα κατανάλωσης νερού και ενέργειας
μπορεί να διαφέρουν, Αυτό εξαρτάται από το αν το πλυντήριο είναι μερικώς φορτωμένο και τα πιάτα
είναι λίγο ή πολύ λερωμένα. Η θερμοκρασία του νερού ρυθμίζεται αυτόματα μεταξύ 45° C και 70°
C.
2) Ιδανικό για πλύση όταν το πλυντήριο πιάτων είναι μερικώς φορτωμένο. Αυτό είναι το τέλειο
καθημερινό πρόγραμμα, σχεδιασμένο να ικανοποιεί τις ανάγκες μιας οικογένειας 4 ατόμων που
επιθυμούν να φορτώσουν μόνο τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα του πρωινού και του γεύματος.
3) Δοκιμαστικό πρόγραμμα για ινστιτούτα δοκιμών
Τιμές κατανάλωσης
Πρόγραμμα
Διάρκεια προ‐
γράμματος
(σε λεπτά)
Κατανάλωση
ενέργειας
(σε kWh)
Κατανάλωση νε‐
ρού
(σε λίτρα)
Έντονο
110 - 120
1,8 - 2,0
23 - 25
Αυτόματο
90 - 130
1,1 - 1,7
12 - 23
Σύντομο
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,2
14 - 16
12
0,1
4
Οικολογικό 1)
Ξέπλυμα
1) Δοκιμαστικό πρόγραμμα για ινστιτούτα δοκιμών
Οι τιμές κατανάλωσης είναι ενδεικτικές
και εξαρτώνται από την πίεση και τη
θερμοκρασία του νερού και επίσης από
τις μεταβολές της τροφοδοσίας και της
ποσότητας των πιάτων.
28 electrolux Φροντίδα και καθαρισμός
Φροντίδα και καθαρισμός
Καθαρισμός των φίλτρων
Τα φίλτρα πρέπει να ελέγχονται και να
καθαρίζονται από καιρό σε καιρό. Τα
βρώμικα φίλτρα θα υποβαθμίσουν το
αποτέλεσμα της πλύσης.
Πριν καθαρίσετε εξασφαλίστε ότι το
πλυντήριο έχει απενεργοποιηθεί.
1. Ανοίξτε την πόρτα, αφαιρέστε το
κάτω καλάθι.
2. Το σύστημα φίλτρων του πλυντη‐
ρίου πιάτων αποτελείται από ένα
χονδρό φίλτρο (A), ένα μικροφίλτρο
(B) και ένα επίπεδο φίλτρο. Απα‐
σφαλίστε το σύστημα φίλτρων χρη‐
σιμοποιώντας τη λαβή στο μικρο‐
φίλτρο.
3. Περιστρέψτε τη λαβή κατά περίπου
1/4 της στροφής δεξιόστροφα και
αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων
4. Πιάστε το χονδρό φίλτρο (A) από τη
λαβή με την οπή και αφαιρέστε το
μικροφίλτρο (B).
5. Καθαρίστε όλα τα φίλτρα καλά κάτω
από τρεχούμενο νερό.
6. Αφαιρέστε το επίπεδο φίλτρο από
τη βάση του θαλάμου πλύσης και
καθαρίστε και τις δύο όψεις καλά.
7. Τοποθετήστε το επίπεδο φίλτρο
πίσω στη βάση του θαλάμου πλύ‐
σης και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει
απόλυτα.
8. Τοποθετήστε το χονδρό φίλτρο (A)
μέσα στο μικροφίλτρο (B) και πιέστε
τα μεταξύ τους.
Φροντίδα και καθαρισμός electrolux 29
9. τοποθετήστε το συνδυασμό φίλ‐
τρων πίσω στη θέση του και ασφα‐
λίστε περιστρέφοντας τη λαβή
δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει.
Κατά τη διαδικασία αυτή εξασφαλί‐
στε ότι το επίπεδο φίλτρο δεν εξέχει
πάνω από τη βάση του θαλάμου
πλύσης.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο
χωρίς φίλτρα. Η λανθασμένη
ανατοποθέτηση και τοποθέτηση των
φίλτρων θα προκαλέσει φτωχά
αποτελέσματα πλύσης και ίσως προ‐
καλέσει ζημιά στη συσκευή
ΠΟΤΕ μη δοκιμάσετε να αφαιρέσετε
τους εκτοξευτήρες νερού.
Εάν υπολείμματα βρωμιάς έχουν βου‐
λώσει τις τρύπες στους εκτοξευτήρες
νερού, αφαιρέστε τα με μια
οδοντογλυφίδα.
Εξωτερικό καθάρισμα
Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια
του πλυντηρίου και τον πίνακα ελέγχου
με ένα μαλακό υγρό πανί. Εάν χρειαστεί
χρησιμοποιήστε μόνο ουδέτερα
απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιήσετε
ποτέ αποξεστικά προϊόντα, σύρμα ή
διαλύτη (ασετόν, τριχλοραιθυλένιο
κλπ...).
Εσωτερικός καθαρισμός
Εξασφαλίστε ότι τα λάστιχα γύρω από
την πόρτα, οι θήκες απορρυπαντικού
και λαμπρυντικού καθαρίζονται τακτικά
με ένα υγρό πανί.
Συνιστούμε κάθε 3 μήνες να εκτελείτε
ένα πρόγραμμα πλύσης για πολύ
λερωμένα πιάτα χρησιμοποιώντας
απορρυπαντικό αλλά χωρίς πιάτα.
Παρατεταμένες περίοδοι μη
λειτουργίας
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
το πλυντήριο για παρατεταμένη
περίοδο σας συνιστούμε να:
1. Αποσυνδέσετε τη συσκευή από το
ρεύμα και να κλείσετε το νερό.
2. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να μη
δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.
3. Αφήστε το εσωτερικό του πλυντη‐
ρίου καθαρό.
Προστασία από τον πάγο
Αποφύγετε να τοποθετήσετε το πλυ‐
ντήριο σε χώρο όπου η θερμοκρασία
είναι κάτω από 0°C. Εάν αυτό δεν μπο‐
ρεί να αποφευχθεί, αδειάστε το πλυντή‐
ριο, κλείστε την πόρτα, αποσυνδέστε το
σωλήνα εισόδου νερού και αδειάστε
τον.
Μετακίνηση του πλυντηρίου
Εάν χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυ‐
ντήριο (μετακόμιση κλπ....):
1. Βγάλτε το φις από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση του νερού.
3. Αφαιρέστε τους σωλήνες εισόδου
και εξόδου του νερού.
4. Τραβήξτε έξω το πλυντήριο μαζί με
τους σωλήνες.
30 electrolux Τι θα κάνω εάν…
Αποφύγετε να δώσετε μεγάλη κλίση
στο πλυντήριο κατά τη μεταφορά.
Τι θα κάνω εάν…
Το πλυντήριο δεν ξεκινά ή σταματά
κατά τη λειτουργία.
Ορισμένα προβλήματα μπορεί να οφεί‐
λονται στην έλλειψη απλής συντήρη‐
σης ή σε παραβλέψεις, και λύνονται με
τη βοήθεια των ενδείξεων που περιγρά‐
Κωδικοί σφαλμάτων και δυσλειτουρ‐
γίες
φονται στον πίνακα, χωρίς να καλέστε
τεχνικό.
Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιά‐
των, ανοίξτε την πόρτα και εκτελέστε τις
παρακάτω προτεινόμενες διορθωτικές
ενέργειες.
Πιθανή αιτία και λύση
• αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία του • Η βρύση νερού έχει μπλοκάρει από
προγράμματος που εκτελείται
επικαθίσεις ασβεστίου.
Καθαρίστε τη βρύση του νερού.
• 1 αναλαμπή της ενδεικτικής λυχνίας
• Η βρύση του νερού είναι κλειστή.
Το πλυντήριο δε γεμίζει νερό
Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
• Το φίλτρο (όπου υπάρχει) στο
εξάρτημα με σπείρωμα στη βαλβίδα
εισόδου νερού είναι βουλωμένο.
Καθαρίστε το φίλτρο μέσα στο
σωλήνα με το σπείρωμα.
• Ο σωλήνας αδειάσματος νερού δεν
έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει στρα‐
βώσει ή τσακίσει.
Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα
αδειάσματος νερού.
• αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία του
προγράμματος που εκτελείται
• 2 αναλαμπές της λυχνίας τέλους
προγράμματος
Το πλυντήριο πιάτων δεν αδειάζει τα
νερά
• Είναι βουλωμένη η στρόφιγγα του
νεροχύτη.
Καθαρίστε τη στρόφιγγα του
νεροχύτη.
• Ο σωλήνας αδειάσματος νερού δεν
έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει στρα‐
βώσει ή τσακίσει.
Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα
αδειάσματος νερού.
Τι θα κάνω εάν… electrolux 31
Κωδικοί σφαλμάτων και δυσλειτουρ‐
γίες
Πιθανή αιτία και λύση
• αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία του
προγράμματος που εκτελείται
• 3 αναλαμπές της λυχνίας τέλους
προγράμματος
Έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή κατά
του πλημμυρίσματος
• Κλείστε τη βρύση του νερού και επι‐
κοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο
σέρβις.
Δυσλειτουργία
Πιθανή αιτία και λύση
Δεν ξεκινά το πρόγραμμα
Αφού πραγματοποιηθούν αυτοί οι έλεγ‐
χοι, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το ση‐
μείο στο οποίο διακόπηκε.
Εάν, εμφανιστεί ξανά ο κωδικός σφάλ‐
ματος ή η δυσλειτουργία, επικοινωνή‐
στε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής
σας.
Για άλλους κωδικούς σφαλμάτων που
δεν περιγράφονται στον παραπάνω
πίνακα, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της
περιοχής σας αναφέροντας το μοντέλο
• Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν
έχει κλείσει σωστά.
Κλείστε την πόρτα.
• Δεν είναι συνδεδεμένο το φις.
Συνδέστε το φις
• Έχει καεί ασφάλεια στον πίνακα του
σπιτιού.
Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
• Έχει ρυθμιστεί καθυστέρηση εκκίνη‐
σης.
Εάν τα πιάτα πρόκειται να πλυθούν
αμέσως, ακυρώστε την
καθυστέρηση εκκίνησης.
(Mod.), τον αριθμό προϊόντος (PNC)
και τον αριθμό σειράς (S.N.).
Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην
πινακίδα τεχνικών στοιχείων που βρί‐
σκεται στην πλευρά της πόρτας του
πλυντηρίου πιάτων.
Για να έχετε πάντοτε πρόχειρα αυτά τα
νούμερα, σας συνιστούμε να τα
σημειώσετε εδώ:
Μοντέλο : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
Αριθμός προϊό‐
ντος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 electrolux Τι θα κάνω εάν…
Αριθμός σει‐
ράς : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά
Τα πιάτα δεν εί‐
ναι καθαρά
• Επιλέχθηκε λανθασμένο πρόγραμμα πλύσης.
• Τα πιάτα είναι διευθετημένα με τρόπο που εμποδίζει το
νερό να φτάσει σε όλα τα σημεία της επιφάνειας. Δεν πρέ‐
πει να παραφορτώνονται τα καλάθια.
• Οι εκτοξευτήρες νερού δεν περιστρέφονται ελεύθερα λόγω
λανθασμένης διευθέτησης του φορτίου.
• Τα φίλτρα στη βάση του θαλάμου πλύσης είναι βρώμικα ή
τοποθετημένα λανθασμένα.
• Έχετε πολύ μικρή ποσότητα ή καθόλου απορρυπαντικό.
• Όπου υπάρχουν επικαθίσεις αλάτων στα πιάτα, η θήκη
του αλατιού είναι άδεια ή έχει ρυθμιστεί λανθασμένο
επίπεδο αποσκλυρηντή νερού.
• Η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος του νερού δεν είναι
σωστή.
• Δεν έχει κλείσει καλά το καπάκι της θήκης άλατος.
Τα πιάτα είναι
υγρά και μουντά
• Δε χρησιμοποιήθηκε λαμπρυντικό.
• Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.
Υπάρχουν σημά‐ • Μειώστε τη δοσολογία του λαμπρυντικού.
δια, γαλακτώδεις
κηλίδες ή μια κά‐
πως γαλάζια
επικάλυψη στα
ποτήρια και στα
πιάτα
Έχουν στεγνώσει • Αυξήστε τη δοσολογία του λαμπρυντικού.
σταγόνες νερού • Μπορεί να φταίει το απορρυπαντικό. Επικοινωνήστε με τη
στα ποτήρια και
γραμμή εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή του
στα πιάτα
απορρυπαντικού.
Εάν, παρά τον έλεγχο που κάνατε, το
πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε
με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.
Τεχνικά στοιχεία electrolux 33
Τεχνικά στοιχεία
Διαστάσεις
Πλάτος
Ύψος
Βάθος
Τάση ηλεκτρικής σύνδε‐
σης - Συνολική ισχύς Ασφάλεια
Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση δί‐
νονται στην πλακέτα τύπου που βρίσκεται στο
εσωτερικό άκρο της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων.
Πίεση παροχής νερού
Ελάχιστη
Μέγιστη
Χωρητικότητα
Βάρος
Οι δοκιμές κατά EN 60704 πρέπει να
πραγματοποιούνται με τη συσκευή
πλήρως φορτωμένη και χρησιμοποιώ‐
ντας το πρόγραμμα δοκιμής (δείτε "Τι‐
μές κατανάλωσης").
Οι δοκιμές κατά EN 50242 πρέπει να
πραγματοποιούνται όταν οι θήκες αλα‐
60 cm
85 cm
63,5 cm
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
12 σερβίτσια
46 kg
τιού και λαμπρυντικού έχουν γεμίσει με
αλάτι και λαμπρυντικό αντίστοιχα και
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα δοκι‐
μής (δείτε "Τιμές κατανάλωσης").
Εγκατάσταση
Οι όποιες ηλεκτρολογικές και/ή υδραυ‐
λικές εργασίες απαιτούνται για την
εγκατάσταση της παρούσας συσκευής
πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα
καταρτισμένο ηλεκτρολόγο και/ή
υδραυλικό ή κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
Τοποθέτηση κάτω από πάγκο
(κουζίνας ή νεροχύτη)
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας
πριν τοποθετήσετε το πλυντήριο.
Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε το πλυ‐
ντήριο δίπλα σε βρύση νερού και
αποχέτευση.
34 electrolux Εγκατάσταση
Αφαιρώντας το καπάκι του πλυντηρίου
πιάτων, μπορείτε να το τοποθετήσετε
κάτω από έπιπλο νεροχύτη ή
εντοιχισμένο πάγκο, με την
προϋπόθεση ότι οι διαστάσεις της κοι‐
λότητας αντιστοιχούν με εκείνες που εμ‐
φανίζονται στην εικόνα.
Προχωρήστε ως εξής:
• Αφαιρέστε το καπάκι του πλυντηρίου
ξεβιδώνοντας τις δύο πίσω βίδες (1),
τραβήξτε το καπάκι από το πίσω μέ‐
ρος του πλυντηρίου (2) και αφαιρέ‐
στε το από τις εγκοπές, ανασηκώνο‐
ντας το καπάκι (3).
Εισάγετε το πλυντήριο αφού ρυθμίσετε
το αλφάδιασμα με τα ρυθμιζόμενα πό‐
δια. Όταν εισάγετε το πλυντήριο στη
θέση του, εξασφαλίστε ότι ο σωλήνας
παροχής νερού και ο σωλήνας αδειά‐
σματος δεν είναι τσακισμένοι ή πατημέ‐
νοι.
Κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών
που απαιτούν πρόσβαση στα
εσωτερικά εξαρτήματα το πλυντήριο
πιάτων πρέπει να είναι
αποσυνδεδεμένο από την τροφοδοσία.
Βεβαιωθείτε μετά από την εγκατάσταση
της συσκευής, ότι είναι εύκολα
προσβάσιμη για τον τεχνικό του σέρβις
σε περίπτωση που χρειάζεται επι‐
σκευή.
Εάν σε μεταγενέστερο χρόνο το πλυ‐
ντήριο πιάτων χρησιμοποιηθεί σαν
ανεξάρτητη συσκευή, το αρχικό του
καπάκι θα πρέπει να επανατοποθετη‐
θεί.
Η βάση στις συσκευές για ανεξάρτητη
τοποθέτηση δεν είναι ρυθμιζόμενη.
Αλφάδιασμα
Το καλό αλφάδιασμα είναι απαραίτητο
για το σωστό κλείσιμο και άνοιγμα της
πόρτας.
Όταν η συσκευή είναι σωστά
αλφαδιασμένη, η πόρτα δε θα βρίσκει
σε οποιαδήποτε πλευρά της καμπίνας.
Εάν η πόρτα δεν κλείνει σωστά, χαλα‐
ρώστε ή σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια
Σύνδεση νερού electrolux 35
μέχρι το πλυντήριο να είναι απόλυτα
αλφαδιασμένο.
Σύνδεση νερού
Σύνδεση παροχής νερού
Το πλυντήριο μπορεί να τροφοδοτείται
είτε με ζεστό (μέγ. 60°) είτε με κρύο
νερό. Ωστόσο, σας συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε παροχή κρύου νερού.
Μια παροχή ζεστού νερού δεν είναι
πάντοτε αποτελεσματική με πολύ
λερωμένα πιάτα διότι συντομεύει πολύ
τα προγράμματα πλύσης.
Για την πραγματοποίηση της ίδιας της
σύνδεσης, το παξιμάδι σύνδεσης που
υπάρχει στο σωλήνα παροχής του πλυ‐
ντηρίου είναι σχεδιασμένο να βιδώνει
σε βρύση με σπείρωμα 3/4" ή σε ειδικά
κατασκευασμένη βρύση με ταχυσύνδε‐
σμο όπως το Press-block.
Η πίεση του νερού πρέπει να είναι εντός
των ορίων που δίνονται στα "Τεχνικά
στοιχεία". Ο τοπικός Οργανισμός
ύδρευσης μπορεί να σας πληροφορή‐
σει σχετικά με τη μέση πίεση του δι‐
κτύου στην περιοχή σας.
Ο σωλήνας παροχής νερού δεν πρέπει
να είναι τσακισμένος, πατημένος ή
μπλεγμένος κατά τη σύνδεση του.
Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει σωλήνες
παροχής και αδειάσματος νερού οι
οποίο μπορούν να περιστραφούν είτε
προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά για
να ταιριάζουν με την εγκατάσταση
μέσω του ασφαλιστικού παξιμαδιού. Το
ασφαλιστικό παξιμάδι πρέπει να τοπο‐
θετηθεί σωστά για να αποφευχθούν οι
διαρροές νερού.
Προσοχή! ΔΕΝ έχουν όλα τα μοντέλα
πλυντηρίων πιάτων σωλήνες παροχής
και αδειάσματος νερού με ασφαλιστικό
παξιμάδι. Στην περίπτωση αυτή, αυτή η
διευκόλυνση δεν είναι δυνατή.
Εάν το πλυντήριο συνδέεται σε καινού‐
ριους σωλήνες ή σωλήνες που δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό,
θα πρέπει να αφήσετε το νερό να τρέξει
για μερικά λεπτά πριν συνδέσετε το
σωλήνα εισόδου.
ΜΗ χρησιμοποιήσετε σωλήνες σύνδε‐
σης που έχουν προηγούμενα χρησιμο‐
ποιηθεί για μια παλαιότερη συσκευή.
Η συσκευή αυτή έχει εφοδιαστεί με
χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία
εμποδίζουν το νερό που χρησιμοποιεί‐
ται στη συσκευή να επιστρέψει πίσω
στο σύστημα παροχής πόσιμου νερού.
Η συσκευή συμμορφώνεται με τους
σχετικούς κανονισμούς υδραυλικών.
Σωλήνας παροχής νερού σε
βρύση με βαλβίδα ασφαλείας
Μετά τη σύνδεση του σωλήνα παροχής
νερού διπλού τοιχώματος, η βαλβίδα
ασφαλείας είναι δίπλα στη βρύση. Συν‐
36 electrolux Σύνδεση νερού
επώς ο σωλήνας παροχής νερού είναι
υπό πίεση μόνο όταν τρέχει το νερό.
Εάν ο σωλήνας παροχής νερού παρου‐
σιάζει διαρροή κατά τη λειτουργία αυτή,
η βαλβίδα ασφαλείας διακόπτει το
τρεχούμενο νερό.
Παρακαλούμε επιδείξτε προσοχή κατά
την εγκατάσταση του σωλήνα παροχής
νερού:
• Το καλώδιο τροφοδοσίας για τη
βαλβίδα ασφαλείας βρίσκεται μέσα
στο σωλήνα παροχής νερού διπλού
τοιχώματος. Μη βυθίσετε το σωλήνα
παροχής νερού ή τη βαλβίδα ασφα‐
λείας στο νερό.
• Εάν ο σωλήνας παροχής νερού ή η
βαλβίδα ασφαλείας καταστραφούν,
αποσυνδέστε αμέσως το φις από την
πρίζα.
• Ένας σωλήνας παροχής νερού με
βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να αντι‐
κατασταθεί μόνο από το κέντρο σέρ‐
βις.
Προειδοποίηση! Επικίνδυνη τάση
Σύνδεση σωλήνα αδειάσματος
νερού
Το άκρο του σωλήνα αδειάσματος νε‐
ρού μπορεί να συνδεθεί με τους εξής
τρόπους:
1. Στη στρόφιγγα εξόδου του
νεροχύτη, ασφαλίζοντας το στην
κάτω πλευρά του πάγκου. Αυτό θα
εμποδίσει τα απόβλητα νερά από το
νεροχύτη να τρέξουν στο πλυντή‐
ριο.
2. Σε όρθιο σωλήνα με οπή εξαερι‐
σμού, ελάχιστης εσωτερικής διαμέ‐
τρου 4 cm.
Η σύνδεση αποχέτευσης πρέπει να εί‐
ναι σε ύψος μεταξύ 30 cm (ελάχιστο)
και 100 cm (μέγιστο) από το κάτω μέ‐
ρος του πλυντηρίου πιάτων.
Ο σωλήνας αδειάσματος μπορεί να
βλέπει είτε προς τα δεξιά είτε προς τα
αριστερά του πλυντηρίου πιάτων
Εξασφαλίστε ότι ο σωλήνας δεν είναι
στραβωμένος ή τσακισμένος καθώς
κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εμποδίσει
ή να επιβραδύνει την αποβολή του νε‐
ρού.
Η τάπα του νεροχύτη δεν πρέπει να εί‐
ναι τοποθετημένη όταν αδειάζει το πλυ‐
ντήριο καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε
να προκαλέσει σιφονισμό και την
επιστροφή του νερού στο πλυντήριο.
Ηλεκτρικές συνδέσεις electrolux 37
Εάν χρησιμοποιείτε προέκταση του
σωλήνα αδειάσματος του νερού το
συνολικό μήκος δεν πρέπει να ξεπερνά
τα 2 μέτρα και η εσωτερική του διάμε‐
τρος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από
εκείνη του παρεχόμενου σωλήνα.
Επίσης η εσωτερική διάμετρος των
συνδέσμων που χρησιμοποιούνται για
τη σύνδεση στην αποχέτευση δεν πρέ‐
πει να είναι μικρότερη από τη διάμετρο
του παρεχόμενου σωλήνα.
Κατά τη σύνδεση του σωλήνα αδειά‐
σματος νερού σε μια αποχέτευση κάτω
από το νεροχύτη, ολόκληρη η πλαστική
μεμβράνη (A) πρέπει να αφαιρεθεί. Εάν
δεν αφαιρεθεί ολόκληρη η μεμβράνη θα
προκληθεί η συσσώρευση σωματιδίων
τροφών στη διάρκεια του χρόνου έχο‐
ντας ως αποτέλεσμα την τελική
απόφραξη του σωλήνα αδειάσματος
νερού του πλυντηρίου πιάτων
Ηλεκτρικές συνδέσεις
Τα πρότυπα ασφαλείας απαιτούν η συ‐
σκευή να είναι γειωμένη.
Πριν από τη πρώτη χρήση της συ‐
σκευής, εξασφαλίστε ότι η ονομαστική
τάση και ο τύπος της τροφοδοσίας στην
Οι συσκευές μας παρέχονται με συ‐
σκευή ασφαλείας για την προστασία
κατά της επιστροφής του βρώμικου νε‐
ρού πίσω στο πλυντήριο. Εάν η
στρόφιγγα του νεροχύτη σας διαθέτει
ενσωματωμένη "βαλβίδα αντεπιστρο‐
φής" αυτή μπορεί να εμποδίσει το σω‐
στό άδειασμα του πλυντηρίου. Συν‐
επώς σας συνιστούμε να την
αφαιρέσετε.
Για να αποφευχθούν οι διαρροές νερού
μετά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι
οι συνδέσεις νερού είναι σφιγμένες.
38 electrolux Περιβαλλοντικά θέματα
πινακίδα τεχνικών στοιχείων ταιριά‐
ζουν με εκείνο της θέσης όπου θα εγκα‐
τασταθεί η συσκευή. Το μέγεθος της
ασφάλειας επίσης υπάρχει στην
πλακέτα τύπου
Πάντοτε συνδέετε το φις τροφοδοσίας
σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με
προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
Ταυ, σύνδεσμοι και προεκτάσεις δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αυτά ενέ‐
χουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς από
υπερθέρμανση.
Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε την
αντικατάσταση της πρίζας της οικιακής
καλωδίωσης. Σε περίπτωση που πρέ‐
πει να αντικατασταθεί το καλώδιο τρο‐
φοδοσίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις της περιοχής σας.
Το φις πρέπει να είναι ελεύθερα
προσβάσιμο μετά από την
εγκατάσταση της συσκευής.
Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τρα‐
βώντας το καλώδιο. Πάντοτε τραβάτε
το φις.
Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται κα‐
μία ευθύνη εάν δεν τηρηθεί η
παραπάνω προφύλαξη ασφαλείας.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω
στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι
δεν πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν
αυτό ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως
θα πρέπει να παραδίδεται στο
κατάλληλο σηµείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να
προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό
απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για
λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά
µε την ανακύκλωση του προϊόντος
αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο
της περιοχής σας, την τοπική σας
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλ‐
λον και είναι ανακυκλώσιμα. Τα
πλαστικά εξαρτήματα αναγνωρίζονται
από τη σήμανση, π.χ.>PE<, >PS<,
κλπ. Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά
συσκευασίας στο κατάλληλο δοχείο
στην τοπική εγκατάσταση διάθεσης
απορριμμάτων.
Περιβαλλοντικά θέματα electrolux 39
Όταν μια συσκευή δε χρησιμοποιείται
πλέον:
• Βγάλτε το φις από την πρίζα.
• Κόψτε το καλώδιο παροχής και το φις
και απορρίψτε τα.
• Απορρίψτε το μάνταλο της πόρτας.
Αυτό εμποδίζει να παγιδευτούν μέσα
τα παιδιά θέτοντας σε κίνδυνο τις
ζωές τους.
40 electrolux
electrolux 41
42 electrolux
www.electrolux.com
117974040 - 00 - 122007
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising