Electrolux | ESF66710 | User manual | Electrolux ESF66710 Korisnički priručnik

Electrolux ESF66710 Korisnički priručnik
upute za uporabu
Perilica posuđa
ESF 66710
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prva uporaba
Podešavanje omekšivača vode
Uporaba soli u perilici posuđa
Uporaba sredstva za ispiranje
Svakodnevna uporaba
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Uporaba deterdženta
Funkcija "Višenamjenske tablete"
2
3
4
5
5
6
7
8
9
12
13
Odabir i pokretanje programa pranja
Pražnjenje perilice posuđa
Programi pranja
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Savjeti za ustanove za testiranje
Postavljanje
Spajanje na dovod vode
Spajanje na električnu mrežu
Briga za okoliš
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
22
Zadržava se pravo na izmjene
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sadržane u ovom
priručniku, uključujući savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne
greške i nezgode, važno je osigurati da
su sve osobe koje koriste uređaj dobro
upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u
slučaju njegovog prenošenja ili prodaje,
tako da su sve osobe koje koriste ovaj
uređaj tijekom njegova radna vijeka
prikladno informirane o načinu uporabe
uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima.
Ispravna uporaba
• Ova je perilica posuđa namijenjena isključivo pranju u kućanstvu posuđa koje se
može prati u perilici.
• Nemojte stavljati nikakva otapala u perilicu.
To bi moglo prouzročiti eksploziju.
• Noževe i ostale šiljaste predmete treba
staviti u košaricu za pribor za jelo s vrhovima okrenutim prema dole ili ih namjestiti
u gornju košaricu u vodoravnom položaju.
• Koristite jedino proizvode (deterdžent, sol
i sredstvo za ispiranje) pogodne za pranje
u perilici posuđa.
• Nemojte otvarati vrata dok uređaj radi,
mogla bi izaći vruća para.
• Nemojte nikada vaditi posuđe iz perilice
prije završetka ciklusa pranja.
• Nakon uporabe isključite uređaj iz električne mreže i zatvorite dovod vode.
• Ovaj uređaj smije popravljati jedino
ovlašteni serviser i treba koristiti isključivo
originalne rezervne dijelove.
• Nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Popravci koje obave neiskusne osobe
prouzročit će ozljede ili loš rad. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru. Uvijek inzistirajte na originalnim rezervnim dijelovima.
Opća sigurnost
• Deterdženti za perilicu mogu prouzročiti
kemijske opekotine na očima, ustima i grlu.
Mogu biti opasni po život! Pridržavajte se
sigurnosnih uputa proizvođača deterdženata za perilice.
• Voda u perilici nije pitka. Ostaci deterdženta mogu još biti prisutni u uređaju.
• Pobrinite se da vrata na perilici posuđa kada je ne punite ili ne praznite - budu
uvijek zatvorena. Na taj ćete način izbjeći
spoticanje na otvorena vrata i mogućnost
ozljeda.
• Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vratima.
electrolux 3
Sigurnost djece
• Ovaj je uređaj namijenjen uporabi od strane odraslih osoba. Nemojte dozvoliti djeci
da upotrebljavaju uređaj bez nadzora.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Držite sve deterdžente na sigurnom, izvan
dohvata djece.
• Držite djecu daleko od perilice kada su
vrata otvorena.
Postavljanje
• Provjerite da se perilica tijekom prijevoza
nije oštetila. Nikada nemojte spajati oštećeni uređaj. Ako je perilica oštećena, obratite se vašem dobavljaču.
• Prije uporabe treba ukloniti svu ambalažu.
• Sve električarske i vodoinstalaterske radove potrebne za postavljanje uređaja treba
obaviti kvalificirana i stručna osoba.
• Iz sigurnosnih razloga opasan je bilo kakav
pokušaj izmjene specifikacija ili samog
proizvoda.
• Nikada nemojte koristiti perilicu posuđa
ako su oštećeni električni kabel ili cijevi za
vodu; ili ako su upravljačka ploča, gornji
radni dio ili područje oko podnožja oštećeni na način da je dostupna unutrašnjost
uređaja. Stupite u kontakt s najbližim
ovlaštenim servisom, kako bi ste izbjegli
opasnost.
• Nemojte ni u kom slučaju bušiti stijenke
perilice, jer ćete tako oštetiti hidrauličke i
električne sastavne dijelove.
Upozorenje Kod spajanja struje i
vode pozorno pratite upute
sadržane u posebnim stavkama.
Opis proizvoda
1
2
3
4
5
Gornja košara
Prekidač tvrdoće vode
Spremnik za sol
Spremnik za sredstvo za pranje
Spremnik za sredstvo za ispiranje
6
7
8
9
10
Natpisna ploča
Filteri
Donja mlaznica
Gornja mlaznica
Radna ploča
4 electrolux
Upravljačka ploča
1
2
3
4
5
6
Tipka Uključeno/Isključeno
Tipke za odabir programa
Tipka za odgodu početka (Delay)
Indikatorska svjetla
Digitalni pokazivač
Funkcijske tipke
Indikatorska svjetla
Program u tijeku
Pali se kad je postavljen program pranja i ostaje
upaljeno tijekom odvijanja cijelog programa
pranja.
Gasi se kad program pranja završi.
Kraj
Pali se kad program pranja završi.
Funkcija "Višenamjenske tablete"
Označava uključivanje/isključivanje funkcije "Višenamjenske tablete" (vidi funkciju "Višenamjenske
tablete").
Sol
Svjetli kada je specijalna sol potrošena.
1)
electrolux 5
Indikatorska svjetla
Sredstvo za ispiranje
Svjetli kada je sredstvo za ispiranje potrošeno.
1)
1) Indikatorska svjetla soli i sredstva za ispiranje se nikad ne pale dok je program pranja u tijeku, čak iako
je potrebno nadopuniti sol i/ili sredstvo za ispiranje.
Digitalni pokazivač
Digitalni pokazivač prikazuje:
• razinu tvrdoće na koju je postavljen
omekšivač vode,
• približno preostalo vrijeme trajanja programa koji je u tijeku,
• aktiviranje/deaktiviranje spremnika sredstva za ispiranje (SAMO s aktivnom
funkcijom "Višenamjenske tablete"),
• završetak programa (na digitalnom
zaslonu pojavljuje se nula),
• odbrojavanje odgođenog početka rada,
• šifre grešaka koje se tiču neispravnosti u
radu perilice posuđa.
Funkcijske tipke
Pomoću ovih tipaka možete postaviti slijedeće funkcije:
• podešavanje razine omekšivača vode,
• poništavanje programa pranja odnosno
odgođenog početka koji je započeo s odbrojavanjem,
• aktiviranje/deaktiviranje funkcije "Višenamjenske tablete",
• aktiviranje/deaktiviranje spremnika sredstva za ispiranje kad je uključena funkcija
"Višenamjenske tablete".
dikatorsko svjetlo programa u tijeku je ugašeno. Uređaj je u načinu podešavanja.
Obavezno imajte u vidu da kad vršite:
– odabiranje programa pranja,
– podešavanje razine omekšivača vode,
– aktiviranje/deaktiviranje sredstva za
ispiranje,
uređaj MORA biti u načinu podešavanja.
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno. Upalit
će se samo svjetlo 1 programske tipke. Pali
se indikatorsko svjetlo programa u tijeku. Još
uvijek je postavljen zadnji obavljeni ili odabrani program. U tom slučaju, za povratak u način podešavanja, program mora biti poništen.
Za poništavanje podešenog programa ili
programa u tijeku
Istovremeno pritisnite i držite pritisnute dvije
funkcijske tipke B i C, sve dok se ne upale
sva svjetla programskih tipki i indikatorsko
svjetlo programa u tijeku. Program je poništen i uređaj je sada u načinu podešavanja.
Način podešavanja
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno. SVA
svjetla programskih tipki će se upaliti. In-
Prva uporaba
Prije prve uporabe uređaja:
• Provjerite jesu li priključci struje i vode u
skladu s uputama za postavljanje
• Uklonite svu ambalažu iz unutrašnjosti uređaja
• Postavite razinu omekšivača vode
• Ulijte 1 litru vode u spremnik za sol i napunite ga solju za perilice
• Napunite spremnik za sredstvo za ispiranje
Ako želite upotrebljavati tablete
kombiniranih deterdženata kao što
su: ''3 u 1'', ''4 u 1'', ''5 u 1'', itd. postavite funkciju Multitab. (Vidi
''Funkcija Multitab'').
Podešavanje omekšivača vode
Perilica je opremljena omekšivačem vode koji
iz dovodne vode uklanja minerale i soli, a koji
mogu negativno utjecati na rad uređaja.
Što je više tih minerala i soli, to je voda tvrđa.
Tvrdoća vode se mjeri u ekvivalentnim
skalama, njemačkim stupnjevima (°dH), fran-
6 electrolux
cuskim stupnjevima (°TH) i mmol/l (milimol po
litri – međunarodna jedinica tvrdoće vode).
Omekšivač vode treba podesiti u skladu s
tvrdoćom vode na vašem području. Podatke
možete dobiti od lokalnog vodoopskrbnog
poduzeća.
Tvrdoća vode
Omekšivač vode morate podesiti na oba
načina: ručno - korištenjem prekidača za
omekšivač vode - i elektronski.
Podešavanje tvrdoće vode
Korištenje
soli
°dH
°TH
mmol/l
ručno
elektronski
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
razina 10
da
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
razina 9
da
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
razina 8
da
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
razina 7
da
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
razina 6
da
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
razina 5
da
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
razina 4
da
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
razina 3
da
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
razina 2
da
<4
<7
< 0,7
1
razina 1
ne
Ručno podešavanje
Perilica je tvornički podešena na položaj
2.
1. Otvorite vrata perilice.
2. Izvadite donju košaru iz perilice.
3. Okrenite prekidač tvrdoće vode na
položaj 1 ili 2 (vidi tablicu).
4. Vratite donju košaru.
Elektronsko podešavanje
Perilica je tvornički podešena na razinu
5.
2. Istovremeno pritisnite i držite pritisnute
funkcijske tipke B i C, sve dok svjetla
funkcijskih tipki A, B i C ne počnu treptati.
3. Pritisnite funkcijsku tipku A: svjetla
funkcijskih tipki B i C se gase, dok svjetlo
funkcijske tipke A nastavlja treptati. Na
digitalnom pokazivaču je prikazana sadašnja razina.
Primjeri:
prikazano = razina 5
prikazano = razina 10
4. Da bi ste promijenili razinu, pritisnite
funkcijsku tipku A. Svakim pritiskom na
tipku razina se mijenja. (Za odabir nove
razine vidi tablicu.)
Primjeri: ako je trenutno podešena razina 5, jednim pritiskom na tipku A odabrat
ćete razinu 6; ako je trenutno podešena
razina 10, jednim pritiskom na tipku A
odabrat ćete razinu 1.
5. Za memoriranje radnje, isključite perilicu
posuđa pritiskom na tipku Uključeno/
Isključeno.
1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno. Perilica mora biti u načinu podešavanja.
Uporaba soli u perilici posuđa
Upozorenje
Upotrebljavajte samo posebnu sol koja je
namijenjena perilicama posuđa. Ne koristite
ostale vrste soli, naročito kuhinjsku sol, jer će
electrolux 7
oštetiti omekšivač vode. Punite solju neposredno pred početak jednog od kompletnih
programa pranja. Na taj ćete način spriječiti
zadržavanje zrnaca soli ili slane vode koji su
se možda prolili i ostali na dnu uređaja, a koji
mogu uzrokovati hrđanje.
Punjenje:
1. Otvorite vrata, skinite donju košaru i odvrnite poklopac spremnika za sol u
smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
2. Ulijte 1 litru vode u spremnik (to je neophodno samo prije prvog punjenja
solju) .
3. Pomoću priloženog lijevka, uspite sol sve
dok spremnik ne bude pun.
4. Vratite poklopac i uvjerite se da na navoju
i na brtvi nema tragova soli.
5. Vratite poklopac na mjesto i pričvrstite ga
tako da ga okrenete u smjeru kazaljki na
satu dok se ne zaustavi uz zvučni klik.
Ne brinite ako se prilikom punjenja solju
voda prelijeva iz jedinice, to je posve
normalno.
Indikatorsko svjetlo soli na
upravljačkoj ploči može ostati
upaljeno 2-6 sati nakon što ste stavili sol, pod pretpostavkom da perilica ostane uključena. Ako koristite
soli kojima je potrebno više vremena
da se rastope, tada to može potrajati
duže. Rad uređaja neće biti ugrožen.
Uporaba sredstva za ispiranje
Upozorenje Koristite isključivo poznata
sredstva za ispiranje za perilice posuđa.
Nikada nemojte puniti spremnik sredstva za ispiranje s ostalim tvarima (npr.
sredstvo za pranje perilica posuđa,
tekuća sredstva za pranje). To bi oštetilo
uređaj.
Sredstvo za ispiranje osigurava temeljito
ispiranje i sušenje bez mrlja i pruga.
Sredstvo za ispiranje se automatski dodaje tijekom posljednjeg ispiranja.
1. Otvorite spremnik pritiskom na tipku (A).
2. Dodajte sredstvo za ispiranje u spremnik.
Maksimalna razina za punjenje označena
je s "max".
8 electrolux
Prema rezultatima pranja i sušenja podesite
količinu sredstva za ispiranje pomoću kontrole sa 6 položaja (položaj 1 najmanje doziranje, 6 najveće).
Doziranje je tvornički podešeno na razinu 4.
Povećajte količinu ako na posuđu nakon
pranja ima kapljica vode ili mrlja od kamenca.
Smanjite je ako na posuđu ima ljepljivih
bjelkastih pruga ili plavi film na staklu ili na
oštricama noževa.
Spremnik sadrži oko 110 ml sredstva za
ispiranje, što je dovoljno za 16 - 40 ciklusa
pranja posuđa, ovisno o podešenoj
količini.
3. Provjerite je li poklopac zatvoren nakon
svakog punjenja.
Očistite sredstvo za ispiranje koje je
eventualno proliveno tijekom punjenja
krpom koja upija kako bi se izbjeglo
prekomjerno stvaranje pjene za vrijeme
slijedećeg pranja.
Svakodnevna uporaba
• Provjerite je li potrebno napuniti posebnom
solju ili sredstvom za ispiranje.
• Stavite pribor za jelo i posuđe u perilicu
posuđa.
• Napunite perilicu sredstvom za pranje.
• Odaberite odgovarajući program pranja za
pribor za jelo i posuđe.
• Pokrenite program pranja.
Korisni savjeti
Spužve, kućanske krpe i bilo koji drugi
predmeti koji upijaju vodu ne smiju se prati u
perilici posuđa.
• Prije stavljanja posuđa, potrebno je:
– ukloniti ostatke hrane i naslage,
– omekšati ostatke zagorene hrane u posudama.
• Prilikom punjenja posuđem i priborom za
jelo obratite pozornost:
– Posuđe i pribor za jelo ne smiju priječiti
okretanje mlaznica.
– Stavite šuplje predmete kao npr. šalice,
čaše, tave, itd. s otvorom prema dolje,
kako se u njima ne bi nakupljala voda.
– Stavite posuđe i pribor za jelo tako da ne
leže jedni u drugome, ili jedni preko drugoga.
– Obratite pozornost da se čaše ne dodiruju kako bi izbjegli njihovo oštećivanje.
– Male predmete položite u košaru za pribor za jelo.
• Plastični predmeti i tave prevučene slojem
protiv ljepljenja naginju zadržavanju
kapljica vode; ti se predmeti neće osušiti
tako dobro kao porculanski i čelični
predmeti.
• Lagani predmeti (plastične zdjele, itd.)
moraju se staviti u gornju košaru i to tako
da se ne pomiču.
electrolux 9
Pranje slijedećeg posuđa/pribora za jelo
nije prikladno:
djelomično je prikladno:
• Pribor za jelo s drškama od drva, roga, porculana ili sedefa.
• Plastični predmeti neotporni na toplinu.
• Stariji ljepljeni pribor za jelo koji nije otporan na
toplinu.
• Povezano posuđe i pribor za jelo.
• Bakreno ili kositreno posuđe.
• Olovnokristalno staklo.
• Čelični predmeti podložni hrđanju.
• Drveni pladnjevi.
• Predmeti od sintetičkih vlakana.
• Kameno posuđe prati u perilici isključivo ako ga
je proizvođač izričito označio za pranje u perilici.
• Glazirani uzorci mogu izblijediti učestalim
pranjem.
• Srebrni i aluminijski dijelovi skloni su blijeđenju
tijekom pranja: ostaci, npr. bjelanjka, žumanjka
i senfa često uzrokuju gubitak boje i mrlje na
srebru. Uvijek odmah očistite ostatke hrane sa
srebra ako ga nećete prati odmah po uporabi.
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
Donja košara
Donja košara namijenjena je odlaganju posuda s drškom, poklopaca, tanjura, zdjela za
salatu, pribora za jelo, itd.
Posuđe za posluživanje i velike poklopce treba posložiti uokolo uz rub košare, osiguravajući slobodno okretanje gornje mlaznice.
Košara za pribor za jelo
Noževi dugih oštrica postavljeni
uspravno predstavljaju moguću
opasnost. Dugi i/ili oštri komadi pribora
za jelo kao što su noževi moraju biti
smješteni u vodoravnom položaju u
gornju košaru. Pripazite kada stavljate ili
vadite oštre predmete poput noževa.
Viljuške ili žlice treba staviti u pomičnu košaru
s drškama prema dolje i noževe s ručkama
prema gore.
Redovi šiljaka na donjoj košari lako se mogu
spustiti kako bi ste mogli staviti lonce, tave i
zdjele.
10 electrolux
Ako drške strše van kroz dno košare i
ometaju okretanje donje mlaznice, pribor za
jelo stavite drškama prema gore.
Pomiješajte žlice s ostalim priborom za jelo
kako se ne bi međusobno zalijepile.
Kako bi olakšali stavljanje košare za pribor za
jelo, preporučujemo da joj spustite ručku.
Košara za pribor za jelo sastoji se od dva
dijela koja se mogu odvojiti kako bi se dobila
veća fleksibilnost kod punjenja perilice. Kako
bi ste odvojili dva dijela, pomičite ih vodoravno u suprotnom smjeru i razdvojite ih.
Za ponovno sastavljanje, postupite obrnutim
redoslijedom.
Za najbolje rezultate preporučujemo da koristite mrežicu za pribor za jelo.
Ako vam veličina i dimenzije pribora za jelo ne
dopuštaju korištenje mrežica, možete je lako
sakriti.
Gornja košara
Gornja košara namijenjena je za posude za
umake, zdjele za salatu, šalice, lonce i
poklopce.
Predmete rasporedite na i ispod rešetaka za
šalice tako da voda može doprijeti do svih
površina.
electrolux 11
Dimenzije pribora za jelo ovise o položaju
gornje košare. Pogledajte tablicu koja slijedi.
Dimenzije pribora za malu košaricu za pribor za jelo
Čaše s dugim stalcima mogu se postaviti naopako u rešetke za šalice.
Za više predmete, rešetke za šalice mogu se
okrenuti prema gore.
Mala košarica za pribor za jelo
Gornja košara ima malu košaricu za pribor za
jelo.
Pozor NIKAD NE STAVLJAJTE
NOŽEVE U MALU KOŠARICU ZA
PRIBOR ZA JELO. TAKO ĆETE
SPRIJEČITI OŠTEĆIVANJE UREĐAJA.
Malu košaricu za pribor za jelo smijete staviti
jedino u prednji dio gornje košare, s lijeve ili s
desne strane.
Gornja košara na višem položaju
najviše 15 cm
Gornja košara na
nižem položaju
najviše 20 cm
Mekani šiljci
Mekani šiljci spriječavaju pomicanje
staklenog posuđa tijekom ciklusa pranja ili
prilikom pomicanja gornje košare.
Na slikama možete vidjeti pravilno
namještanje mekanih šiljaka.
Nakon pravilnog namještanja, odlučno ih pritisnite prema dolje i provjerite da se ne miču.
12 electrolux
1. Izvadite košaru dok se ne zaustavi.
2. Pažljivo podignite obje strane dok se
mehanizam ne zakvači i košara ne postane stabilna.
Pozor PRIJE ZATVARANJA VRATA
PROVJERITE MOGU LI SE MLAZNICE
SLOBODNO OKRETATI.
Podešavanje visine gornje košare
Ako perete velike tanjure, možete ih staviti u
donju košaru nakon što ste gornju košaru
postavili u viši položaj.
Najveća visina posuđa u donjoj košari
S podignutom
gornjom košarom
31 cm
Sa spuštenom
gornjom košarom
27 cm
Za podizanje košare u viši položaj postupite kako slijedi:
Za spuštanje košare u početni položaj
postupite na slijedeći način:
1. Izvadite košaru dok se ne zaustavi.
2. Pažljivo podignite obje strane i dopustite
mehanizmu da polako sjedne dolje, čvrsto držeći.
Nikada nemojte dizati ili spuštati košaru
na samo jednoj strani
S podignutom gornjom košarom preporučujemo vam da rešetke za šalice spustite u najniži položaj.
Nakon što ste napunili perilicu uvijek
zatvorite vrata jer otvorena vrata
mogu predstavljati opasnost.
Uporaba deterdženta
Upotrebljavajte samo sredstva za pranje
namijenjena za pranje u perilicama posuđa.
Molimo vas obratite pažnju na preporuke proizvođača o doziranju i čuvanju
sredstva za pranje, a koje su navedene
na ambalaži.
Ako koristite točnu količinu sredstva za
pranje, pridonijet ćete zaštiti okoliša.
Napunite perilicu sredstvom za pranje
1. Otvorite poklopac.
2. Napunite spremnik deterdženta (1) deterdžentom. Oznake označavaju razine
punjenja:
20 = otprilike 20 g sredstva za pranje
electrolux 13
30 = otprilike 30 g sredstva za pranje.
1
2
4. Zatvorite poklopac i pritisnite dok se ne
zabravi.
Tablete sredstva za pranje raznih proizvođača otapaju se različitom brzinom. Iz
tog razloga, kod kratkih programa neke
od njih ne mogu razviti puno djelovanje.
Tablete za pranje stoga koristite u dugim
programima pranja, kako bi ste osigurali
potpuno uklanjanje ostataka deterdženta.
3. U svim programima s pretpranjem stavite
dodatnu količinu deterdženta (5/10 g)
koju treba staviti u komoru za pretpranje
(2).
Taj će se deterdžent koristiti u fazi pretpranja.
Kada koristite deterdžent u tabletama;
stavite tabletu u odjeljak (1)
Funkcija "Višenamjenske tablete"
Ovaj uređaj posjeduje funkciju "Višenamjenske tablete", koja omogućuje upotrebu deterdženta u "višenamjenskim"
tabletama.
Ti su proizvodi sredstva za pranje koja sadrže
i sredstvo za ispiranje i sol. Mogu sadržati i
ostale tvari ovisno o tome kakvu ste tabletu
odabrali ("3 u 1", "4 u 1", "5 u 1" i sl.).
Provjerite odgovaraju li ta sredstva za pranje
tvrdoći vaše vode. Slijedite preporuke proizvođača.
Kad jednom odaberete ovu funkciju, ona će
ostati uključena i u narednim programima
pranja.
Odabirom ove funkcije dovod sredstva za
ispiranje i soli iz odgovarajućih spremnika automatski se prekida, a svjetlosni indikatori soli
i sredstva za ispiranje se gase.
S funkcijom "Višenamjenske tablete", trajanje
ciklusa može biti drugačije od predviđenog.
U tom slučaju, trajanje programa se automatski obnavlja na digitalnom pokazivaču.
14 electrolux
Aktivirajte/deaktivirajte funkciju "Višenamjenske tablete" prije pokretanja programa pranja.
Kad se program jednom pokrene,
funkciju "Višenamjenske tablete" se više
NE MOŽE izmijeniti. Ako želite poništiti
funkciju "Višenamjenske tablete", morate poništiti postavke programa i zatim
deaktivirati funkciju "Višenamjenske
tablete". U tom slučaju morate ponovno
podesiti program pranja (i željene opcije).
2. Istovremeno pritisnite i držite pritisnute
tipke funkcija B i C, sve dok svjetla
funkcijskih tipki A, B i C ne počnu treptati.
3. Pritisnite funkcijsku tipku B: svjetla
funkcijskih tipki A i C se gase, dok svjetlo
funkcijske tipke B nastavlja treptati. Digitalni zaslon pokazuje sadašnje postavke.
Aktiviranje/deaktiviranje funkcije
"Višenamjenske tablete"
Istovremeno pritisnite i držite pritisnute dvije
tipke za Višenamjenske tablete (funkcijske
tipke D i E), sve dok se ne upali indikatorsko
svjetlo funkcije "Višenamjenske tablete". To
znači da je funkcija aktivna.
Da bi funkciju deaktivirali, ponovo pritisnite
iste tipke sve dok se indikatorsko svjetlo
simbola funkcije "Višenamjenske tablete" ne
ugasi.
4. Za izmjenu postavki, pritisnite tipku B još
jednom, digitalni pokazivač prikazuje nove postavke.
5. Za memoriranje radnje, isključite perilicu
posuđa pritiskom na tipku Uključeno/
Isključeno.
Deaktiviran spremnik sredstva za
ispiranje
Aktiviran spremnik sredstva za
ispiranje
Ako odlučite ponovo koristiti standardni deterdžent, preporučujemo
slijedeće:
1. Deaktivirajte funkciju "Višenamjenske tablete".
2. Ponovo napunite spremnik za sol i
spremnik za sredstvo za ispiranje.
3. Namjestite postavke tvrdoće vode
na najviši mogući položaj i izvršite 1
normalni program pranja bez posuđa.
4. Prilagodite postavke tvrdoće vode u
skladu s uvjetima u vašem kraju.
5. Prilagodite količinu sredstva za ispiranje.
Ako rezultati sušenja ne zadovoljavaju, preporučujemo da:
1. Napunite sredstvom za ispiranje
spremnik za sredstvo za ispiranje.
2. Aktivirate spremnik sredstva za ispiranje.
3. Podesite količinu sredstva za ispiranje na položaj 2.
• Aktiviranje/deaktiviranje sredstva za
ispiranje moguće je samo kada je
funkcija "Višenamjenske tablete"
uključena.
Aktiviranje/deaktiviranje spremnika
sredstva za ispiranje
1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno. Perilica mora biti u načinu podešavanja.
Odabir i pokretanje programa pranja
Odaberite program pranja i odgodu
početka s lagano otvorenim vratima.
Početak programa ili odbrojavanje
odgode početka rada započet će
samo nakon zatvaranja vrata. Sve
do tog trenutka moguće je izmijeniti
postavke
1. Provjerite jesu li košare pravilno napunjene i mogu li se mlaznice slobodno
okretati.
2. Provjerite je li slavina za vodu otvorena.
3. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno. Perilica mora biti u načinu podešavanja.
4. Pritisnite tipku željenog programa (vidi
tablicu "Programi pranja").
Kada je odabran neki program,
osvjetljava se odgovarajuće indikatorsko
svjetlo.
Pali se indikatorsko svjetlo programa u
tijeku.
Zatvorite vrata perilice posuđa i program
će se automatski pokrenuti.
electrolux 15
Indikatorsko svjetlo programa u tijeku
ostaje upaljeno.
Podešavanje i pokretanje programa s
"odgođenim početkom rada"
1. Nakon odabira programa pranja, pritišćite tipku za odgodu početka sve dok se
na digitalnom zaslonu ne pojavi trepćući
broj sati odgođenog početka. Pokretanje
odabranog programa pranja možete odgoditi za 1 pa sve do 19 sati.
2. Zatvorite vrata perilice posuđa i odbrojavanje će automatski započeti. Broj
na zaslonu više ne trepće nego postojano
svijetli.
Kad je postavljena funkcija odgođenog
početka rada, indikatorsko svjetlo programa u tijeku se gasi. Kada je odbrojavanje odgođenog početka rada
isteklo, automatski se pokreće program
pranja i pali se indikatorsko svjetlo programa u tijeku.
3. Odbrojavanje smanjuje vrijeme u koracima od po 1 sat.
4. Odbrojavanje će se prekinuti ako otvorite
vrata. Zatvorite vrata; odbrojavanje će se
nastaviti tamo gdje je prekinuto.
5. Po isteku vremena odgode početka rada,
program će automatski započeti.
Odabir programa pranja i odgode početka moguć je i sa zatvorenim vratima.
Imajte na umu da na taj način, nakon što
ste pritisnuli tipku programa pranja,
imate SAMO 3 sekunde za odabir drugog programa ili odgođenog početka rada, nakon čega odabrani program će
automatski započeti.
Upozorenje Prekinite ili poništite
program u tijeku SAMO ako je to
neophodno.
Pozor! Prilikom otvaranja vrata
može se dogoditi da izađe vruća para. Pažljivo otvarajte vrata perilice.
Prekidanje programa pranja u tijeku
• Otvorite vrata perilice; program staje.
Zatvorite vrata; program pranja se nastavlja od točke u kojoj je prekinut.
• Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno: ugasit će se sva indikatorska svjetla. Pritisnite
tipku Uključeno/Isključeno ponovno; program pranja se nastavlja od točke u kojoj
je prekinut.
Poništavanje odgođenog početka ili
programa pranja u tijeku
• Istovremeno pritisnite i držite pritisnute
dvije funkcijske tipke B i C, sve dok se sva
indikatorska svjetla programa ne upale, a
indikatorsko svjetlo programa u tijeku ugasi.
• Poništavanjem odgođenog početka rada,
poništava se i program pranja. Morate ponovno odabrati program pranja.
• Ako želite odabrati novi program pranja,
provjerite ima li sredstva za pranje u
spremniku za sredstvo za pranje.
Završetak programa pranja
• Perilica se zaustavlja automatski.
• Na digitalnom pokazivaču se pojavljuje
nula.
• Indikatorsko svjetlo programa u tijeku
ostaje upaljeno.
• Indikatorsko svjetlo upravo završenog programa ostaje upaljeno.
1. Perilicu isključite pritiskom na tipku
Uključeno/Isključeno.
2. Otvorite vrata perilice, ostavite ih odškrinutima i pričekajte nekoliko minuta prije
nego što izvadite posuđe; na taj način
posuđe će biti hladnije, a sušenje bolje.
Pražnjenje perilice posuđa
• Vruće posuđe je osjetljivo na udarce. Zato
je potrebno ostaviti posuđe da se ohladi u
perilici posuđa prije nego što ga izvadite.
• Prvo ispraznite donju košaru, zatim gornju
košaru; na taj ćete način izbjeći kapanje
zaostale vode s gornje košare na posuđe
u donjoj košari.
• Na stijenkama i vratima perilice može se
pojaviti voda zato što se nerđajući čelik
hladi brže od posuđa.
Po završetku programa pranja preporučljivo je iskopčati perilicu iz napajanja i zatvoriti slavinu za vodu.
16 electrolux
Programi pranja
Programi pranja
Program
Intensive
Auto1)
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta posuđa
Opis programa
Pretpranje
Glavno pranje
Posuđe, pribor za
2 među-ispiranja
jelo, tave i lonci
Završno ispiranje
Sušenje
Jako zaprljano
Pretpranje
Glavno pranje
Posuđe, pribor za
1 ili 2 među-ispiranja
jelo, tave i lonci
Završno ispiranje
Sušenje
Bilo koji
Quick2)
Uobičajeno ili
malo zaprljano
Posuđe i pribor za Glavno pranje
jelo
Završno ispiranje
Eco3)
Normalno
zaprljano
Pretpranje
Glavno pranje
Posuđe i pribor za
1 među-ispiranje
jelo
Završno ispiranje
Sušenje
Rinse
Djelomično puna
(upotpunit će se
kasnije tijekom
dana).
Bilo koji
1 hladno ispiranje (kako bi se spriječilo da
se ostaci hrane međusobno zalijepe).
U ovom programu nije potrebno koristiti
sredstvo za pranje.
1) Za vrijeme programa pranja 'Auto', stupanj zaprljanosti posuđa se određuje prema tome koliko je voda
mutna. Trajanje programa, razina potrošene struje i vode mogu varirati; to ovisi o tome je li uređaj
potpuno ili djelomično napunjen i je li posuđe manje ili jače zaprljano. Temperatura vode se automatski
podešava između 45°C i 70°C.
2) Idealno za pranje djelomično napunjene perilice posuđa. To je savršen dnevni program, zamišljen za
zahtjeve obitelji sastavljene od 4 člana, koji samo žele staviti posuđe i pribor za jelo od doručka i
večere.
3) Test program - Ustanove za testiranje
Potrošnja
Program
Trajanje programa
(minute)
1)
Potrošnja električne
energije
(kWh)
Potrošnja vode
(litre)
Intensive
-
1,8 - 2,0
23 - 25
Auto
-
1,1 - 1,7
12 - 23
Quick
-
0,9
9
Eco 2)
-
1,0 - 1,1
12 - 13
Rinse
-
0,1
4
1) Digitalni pokazivač prikazuje trajanje programa.
2) Test program - Ustanove za testiranje
Podaci o potrošnji su približni i zavise o
pritisku i temperaturi vode, kao i o va-
rijacijama u mrežnom napajanju i o količini posuđa.
electrolux 17
Čišćenje i održavanje
Čišćenje filtara
Filtre redovito trebate provjeravati i čistiti.
Prljavi filtri loše utječu na rezultate pranja.
Upozorenje Prije čišćenja filtara
provjerite je li uređaj isključen.
1. Otvorite vrata i izvucite donju košaru.
2. Sustav filtriranja sastoji se od grubog filtera (A), mikrofiltera (B) i plosnatog filtera.
Pomoću ručice na mikrofilteru otkačite
sustav filtriranja.
7. Vratite plosnati filtar u dno odjeljka za
pranje, pazeći da ga dobro namjestite.
8. Stavite grubi filtar (A) u mikrofiltar (B) i pritisnite da bi ste ih sastavili.
9. Kombinaciju filtara vratite na mjesto i zabravite tako da okrenete ručicu u smjeru
kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Dok
to radite obratite pozornost da plosnati
filtar nije izdignut iznad dna odjeljka za
pranje.
3. Okrenite ručicu obrnuto od smjera
kazaljke na satu za otprilike 1/4 okretaja i
izvadite sustav filtriranja
Perilicu posuđa NE SMIJE se koristiti bez filtera. Posljedica nepravilno stavljenih i pogrešno
namještenih filtera bit će loše
obavljeno pranje, a moglo bi doći i
do oštećenja aparata.
NIKADA nemojte pokušavati ukloniti
mlaznice.
Ako su ostaci hrane začepili rupice na
mlaznicama, očistite ih čačkalicom.
4. Uhvatite grubi filtar (A) za ručicu s otvorom i izvucite ga iz mikrofiltera (B).
5. Očistite temeljito sve filtere pod mlazom
vode.
6. Izvucite plosnati filtar iz dna odjeljka za
pranje i očistite temeljito s obje strane.
Vanjsko čišćenje
Vanjske površine i upravljačku ploču čistite
vlažnom mekom krpom. Ako je nužno koristite samo neutralna sredstva za pranje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili otapala (aceton, trikloretilen
itd.).
Unutrašnje čišćenje
Redovito vlažnom krpom čistite brtve oko
vrata, spremnike za sredstvo za pranje i sredstvo za ispiranje.
Preporučujemo da svaka 3 mjeseca obavite
"na prazno", ali s deterdžentom, program
pranja za vrlo prljavo posuđe.
Duža razdoblja ne korištenja
Ako perilicu nećete upotrebljavati duže
vrijeme, preporučuje se slijedeće:
18 electrolux
1. Isključite uređaj iz mrežnog napajanja i
zatvorite slavinu za vodu.
2. Vrata pritvorite kako bi ste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
3. Održavajte unutrašnjost perilice čistom.
Zaštita od zaleđivanja
Izbjegavajte postavljanje perilice na mjestima
na kojima je temperatura ispod 0°C. Ako to
ne možete izbjeći, ispraznite perilicu, zatvorite vrata uređaja, otpojite cijev za dovod vode i ispraznite je.
Prenošenje uređaja
Ako morate prenositi uređaj (selidba i sl.):
1. Isključite ga iz mrežnog napajanja.
2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Uklonite dovod vode i cijev za odvod vode.
4. Izvucite perilicu zajedno s cijevima.
Izbjegavajte prekomjerno naginjanje perilice
tijekom prijevoza.
Rješavanje problema
Perilica se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom
rada.
Određeni problemi mogu se pojaviti uslijed
neodržavanja ili zanemarivanja uređaja, a
možete ih riješiti uz pomoć savjeta opisanih
u tablici, bez pozivanja servisera.
Šifre grešaka i nepravilnosti u radu
Isključite perilicu posuđa, otvorite vrata i izvršite slijedeće predložene postupke za
uklanjanje problema.
Mogući uzrok i rješenje
• indikatorsko svjetlo programa u tijeku stalno
trepće
• digitalni pokazivač prikazuje
Perilica se ne puni vodom
• Slavina je blokirana ili začepljena naslagama
kamenca.
Očistite slavinu za vodu.
• Slavina je zatvorena.
Otvorite slavinu.
• Filter (ako postoji) na dovodnoj cijevi za vodu je
začepljen.
Očistite filter na dovodnoj cijevi za vodu.
• Cijev za dovod vode nije pravilno položena ili je
savijena ili je nagnječena.
Provjerite priključak cijevi za dovod vode.
• indikatorsko svjetlo programa u tijeku stalno
trepće
• digitalni pokazivač prikazuje
Perilica ne ispušta vodu
• Sifon je začepljen.
Očistite sifon.
• Cijev za odvod vode nije pravilno položena ili je
savijena ili je nagnječena.
Provjerite priključak cijevi za odvod vode.
• indikatorsko svjetlo programa u tijeku stalno
trepće
• digitalni pokazivač prikazuje
Aktivirana je zaštita od poplave
• Zatvorite slavinu za vodu i obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Neispravnost
Program ne započinje s radom
Nakon što ste obavili te provjere, uključite
uređaj.
Mogući uzrok i rješenje
• Vrata perilice posuđa nisu pravilno zatvorena.
Zatvorite vrata.
• Kabel mrežnog napajanja nije utaknut.
Utaknite utikač u utičnicu
• Pregorio je osigurač u kutiji s osiguračima vašeg
domaćinstva.
Zamijenite osigurač.
• Postavljena je odgoda početka rada.
Ako je potrebno odmah oprati posuđe, poništite odgođen početak rada.
Program pranja se nastavlja od točke u kojoj
je prekinut.
electrolux 19
Ako se šifra kvara ponovo pojavi, obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
Za druge šifre kvarova, koje nisu opisane u
gornjoj tablici, molimo vas obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
Obratite se najbližem ovlaštenom servisu,
navodeći model (Mod.), broj proizvoda (PNC)
i serijski broj (S.N.).
Te podatke možete pronaći na natpisnoj
pločici koja je smještena na boku vrata perilice posuđa.
Kako bi vam ti podaci bili uvijek na dohvat
ruke, preporučujemo da ih zapišete ovdje:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući
Posuđe nije čisto
• Odabrali ste krivi program pranja.
• Rasporedili ste posuđe tako da mlazovi vode ne mogu doseći cijelu površinu. Košare ne smiju biti prenapunjene.
• Mlaznice se ne mogu slobodno okretati zbog pogrešno raspoređenog posuđa.
• Filteri na dnu odjeljka za pranje su prljavi ili nisu pravilno namješteni.
• Stavili ste premalo deterdženta ili ga uopće niste stavili.
• U slučaju pojave naslaga kamenca na posuđu; spremnik za posebnu sol je
prazan ili je omekšivač vode nepravilno podešen.
• Cijev za odvod vode je nepravilno spojena.
• Poklopac spremnika za sol nije dobro zatvoren.
Posuđe je mokro i
mutno
• Niste koristili sredstvo za ispiranje.
• Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
Na čašama i posuđu pojavljuju se
mliječne mrlje, pruge ili plavkasti film
• Smanjite količinu sredstva za ispiranje.
• Povećajte količinu sredstva za ispiranje.
Sasušene kapljice
vode pojavljuju se
• Uzrok može biti deterdžent. Obratite se službi za odnose s kupcima proizvođača deterdženta.
na čašama i posuđu
Ako nakon svih tih provjera problem nije
riješen, kontaktirajte najbliži ovlašteni servis.
Tehnički podaci
Dimenzije
Širina
Visina
Dubina
60 cm
85 cm
63,5 cm
Električni priključak - Napon Ukupna snaga - Osigurač
Podaci o električnom spajanju nalaze se na natpisnoj pločici na
unutrašnjem rubu vrata perilice posuđa.
Pritisak dovoda vode
Minimalni
Maksimalni
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Kapacitet
12 kompleta posuđa
Savjeti za ustanove za testiranje
Testiranje u skladu s EN 60704 treba izvršiti
na test-programu, s potpuno napunjenim
aparatom (vidi "Potrošnja").
Testiranje u skladu s EN 50242 treba izvršiti
na test-programu, s napunjenim spremni-
cima soli i sredstva za ispiranje (vidi "Potrošnja").
Puna perilica: 12 standardnih kompleta posuđa
Količina potrebnog deterdženta:
5 g + 25 g (Tip B)
20 electrolux
Puna perilica: 12 standardnih kompleta posuđa
Podešavanje sredstva za ispiranje
Testiranje TREBA obaviti:
• BEZ mekanih šiljaka
• BEZ male košarice za pribor za jelo
IZVADITE te predmete iz gornje košare.
položaj 4 (Tip III)
Raspored košare za pribor za jelo
Raspored gornje košare
Raspored donje košare
Postavljanje
Upozorenje Sve električarske i/ili
vodoinstalaterske radove potrebne
za postavljanje uređaja treba obaviti
kvalificirani električar i/ili
vodoinstalater ili stručna osoba.
Postavljanje ispod pulta (kuhinjske
radne ploče ili slivnika)
Prije postavljanja uređaja uklonite svu
ambalažu.
Ako je moguće, perilicu smjestite blizu odvoda i slavine za vodu.
Uklanjanjem radne ploče perilice, možete je
postaviti ispod slivnika ili kuhinjske radne
ploče. Dimenzije šupljine u koju postavljate
perilicu moraju odgovarati dimenzijama na
slici.
electrolux 21
Postupite na slijedeći način:
• Skinite radnu ploču odvrtanjem dvaju
stražnjih pričvrsnih vijaka (1), povucite je sa
stražnje strane uređaja (2) i izvucite iz
prednjih proreza podižući je (3).
Umetnite perilicu nakon podešavanja visine i
poravnanja podesivih nožica. Prilikom
umetanja uređaja, uvjerite se da dovodna i
odvodna cijev nisu presavijene ili nagnječene.
Za vrijeme svih radnji koje podrazumijevaju
pristup unutarnjim sastavnim dijelovima,
utikač perilice mora biti izvučen iz utičnice.
Provjerite je li uređaj postavljen tako da je lako
dostupan serviseru u slučaju potrebe za popravkom.
Ako perilicu želite kasnije koristiti kao
samostojeći uređaj, originalna radna ploča
mora biti vraćena nazad na jedinicu.
Podnožje samostojećih uređaja nije podesivo.
Poravnanje
Dobro poravnanje ključno je za pravilno zatvaranje i brtvljenje vrata.
Kada je uređaj poravnat, vrata neće zapinjati
niti na jednoj strani.
Ako se vrata ne zatvaraju pravilno, odvrnite ili
zavrnite podesive nožice, sve dok uređaj nije
savršeno poravnat.
Spajanje na dovod vode
Spajanje na dovod vode
Ovaj uređaj možete spojiti bilo na dovod tople
(maks. 60°C), bilo na dovod hladne vode.
S dovodom tople vode potrošnja električne
energije je znatno smanjena. To ipak ovisi o
tome kako se priprema topla voda.
(Predlažemo alternativne izvore energije koji
su prihvatljiviji za okoliš, kao npr. solarne ili
fotonaponske ploče te energiju vjetra).
Za izvođenje samog spoja, spojna matica
postavljena na dovodnu cijev uređaja proizvedena je za navijanje na priključak slavine od
3/4 inča ili na cijevni priključak namijenjen
"brzom" spajanju.
Pritisak vode mora biti u granicama vrijednosti naznačenim u "Tehničkim podacima". Vodovod će vam dati podatke o srednjem tlaku
u vodovodnoj mreži na vašem području.
Cijev za dovod vode ne smije biti savijena,
nagnječena ili zapletena kada se spaja.
Ovaj uređaj posjeduje dovodnu i odvodnu
cijev koje možete okrenuti na lijevu ili na desnu stranu pomoću protumatice, ovisno o
položaju perilice. Protumatica mora biti
pravilno pričvršćena kako bi se izbjeglo
istjecanje vode.
Pozor! Pojedini modeli perilica posuđa
NEMAJU protumaticu na dovodnoj i odvodnoj cijevi. U tom slučaju, ta mogućnost ne postoji.
Ako je uređaj spojen na nove slavine ili slavine
koje nisu korištene duže vrijeme, prije
spajanja dovodne cijevi pustite da voda teče
nekoliko minuta.
NEMOJTE spajati cijevima koje su već
bile korištene na starom uređaju.
Ova je perilica opremljena sigurnosnom
napravom koja spriječava povrat prljave
vode u sustav pitke vode. a u skladu s
vodovodnim propisima.
Priključak odvodne cijevi
Kraj odvodne cijevi možete spojiti na slijedeće načine:
1. Na sifon slivnika, a pričvrstite ga za donji
dio radne površine. To će spriječiti ulazak
otpadnih voda iz slivnika u perilicu.
2. Na fiksnu cijev s otvorom za prozračivanje, minimalnog unutarnjeg promjera
od 4 cm.
22 electrolux
Odvodni priključak mora se nalaziti na visini
između najmanje 30 cm i najviše 100 cm od
dna perilice posuđa.
Odvodna cijev može biti okrenuta prema
lijevoj ili desnoj strani perilice
Provjerite da cijev nije savijena ili nagnječena
jer to može zaustaviti ili usporiti odvod vode.
Slivnik ne smije biti zatvoren čepom prilikom
izbacivanja vode iz perilice jer može doći do
povratka vode u perilicu.
Ako koristite produžetak odvodne cijevi, onda ovaj ne smije biti duži od 2 metra, a njegov
unutarnji promjer ne smije biti manji od
promjera priložene cijevi.
Isto tako, unutarnji promjer priključaka korištenih za spajanje na odvod ne smije biti
manji od promjera priložene cijevi.
Kod spajanja odvodne cijevi na priključak sifona ispod sudopera, treba skinuti cijelu
plastičnu membranu (A). Ukoliko ne
otklonite kompletnu membranu, vremenom
će doći do nakupljanja ostataka hrane, što
može uzrokovati začepljenje završetka odvodne cijevi perilice posuđa
Naši uređaji opremljeni su sigurnosnom
napravom koja spriječava vraćanje
prljave vode nazad u perilicu. Ako sifon
vašeg slivnika ima "nepovratni ventil" u
sebi, to može dovesti do nepravilnog odvoda vode iz vaše perilice. Zato vam preporučujemo da ga uklonite.
Kako bi se nakon postavljanja izbjeglo
curenje vode, provjerite nepropusnost
spojeva za vodu.
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Sigurnosni standardi
zahtijevaju da uređaj bude
uzemljen.
Prije prve uporabe uređaja, provjerite da napon i vrsta mrežnog napajanja na mjestu postavljanja odgovaraju vrijednostima navedenim
na natpisnoj pločici. Na natpisnoj
pločici nalaze se i vrijednosti osigurača
Uvijek stavljajte utikač u utičnicu
koja je ispravno postavljena i izolirana.
Višeputni utikači, priključci i produžni kabeli ne smiju se koristiti. To bi
moglo predstavljati opasnost od požara uslijed pregrijavanja.
Ako je potrebno, zamijenite utičnicu
kućnog ožičenja. Ako je potrebno
zamijeniti električni kabel, nazovite
najbliži ovlašteni servis.
Utikač mora biti dostupan nakon postavljanja uređaja.
Nikada nemojte izvući utikač tako
da ga povlačite za kabel. Uvijek povucite držeći utikač.
Proizvođač ne prihvaća odgovornost ako se ne pridržavate gore navedenih sigurnosnih mjera.
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
electrolux 23
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Ambalaža
Svi korišteni materijali za pakiranje ekološki
su i mogu se reciklirati. Plastični sastavni
dijelovi prepoznaju se po oznakama, npr.
>PE<, >PS<, itd. Molimo vas da materijal
pakiranja odložite u odgovarajući kontejner
na predviđenim mjestima sakupljanja
komunalnog otpada.
Upozorenje Kada jedinica više nije u
uporabi:
• Isključite je iz mrežnog napajanja.
• Odrežite kabel i utikač i zbrinite ih.
• Onesposobite bravu na vratima. To
spriječava da se djeca zaključaju u perilici dovodeći u opasnost svoje živote.
www.electrolux.com
www.electrolux.hr
117967970 - 00 - 062008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising