Electrolux | ESF66811X | User manual | Electrolux ESF66811X Handleiding

Electrolux ESF66811X Handleiding
gebruiksaanwijzing
notice d'utilisation
benutzerinformation
user manual
Afwasmachine
Lave-vaisselle
Geschirrspüler
Dishwasher
ESF 66811
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
Inhoud
Veiligheidsinformatie
2
Beschrijving van het product
4
Bedieningspaneel
5
Het eerste gebruik
7
De waterontharder instellen
7
Gebruik van zout voor de vaatwasser
8
Gebruik van glansspoelmiddel
9
Dagelijks gebruik
10
De vaatwasser inruimen
11
Gebruik van vaatwasmiddelen
15
De Multi-tabfunctie
16
Een wasprogramma selecteren en starten
16
De vaatwasser uitruimen
Wasprogramma's
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Aanwijzingen voor testinstituten
Montage
Aansluiting aan de waterleiding
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Milieubescherming
17
18
19
20
22
22
23
24
25
26
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen en
ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die
het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of
verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Correct gebruik
• Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld
voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor
reiniging in een afwasmachine.
• Doe geen oplosmiddelen in de afwasmachine. Dit kan een explosie veroorzaken.
• Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten met de punt naar be-
•
•
•
•
•
•
neden in de bestekmand worden geplaatst of horizontaal in het bovenrek worden gelegd.
Gebruik alleen producten (afwasmiddel,
zout en glansmiddel) die geschikt zijn voor
afwasmachines.
Open de deur niet als het apparaat in
werking is; er kan hete stoom ontsnappen.
Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen.
Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
Dit product mag alleen worden onderhouden door een daartoe bevoegde servicemonteur en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Onder geen voorwaarde moet u proberen
de afwasmachine zelf te repareren. Reparaties die worden uitgevoerd door onervaren personen veroorzaken letsel of storingen. Neem contact op met onze serviceafdeling. Sta te allen tijde op het gebruik
van originele reserveonderdelen.
electrolux 3
Algemene veiligheid
• Afwasmiddelen kunnen chemische brandwonden veroorzaken aan de ogen, de
mond en de keel. Deze kunnen levensbedreigend zijn! Houd u aan de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant.
• Het water in uw afwasmachine is geen
drinkwater. Resten van afwasmiddel kunnen nog in de machine aanwezig zijn.
• Zorg ervoor dat de deur van de afwasmachine altijd gesloten is als het apparaat niet
wordt in- of uitgeruimd. Zo voorkomt u dat
iemand over de open deur struikelt en zich
bezeert.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
De veiligheid van kinderen
• Dit apparaat is bestemd voor gebruik door
volwassenen. Laat kinderen de afwasmachine niet zonder toezicht gebruiken.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige
plaats buiten het bereik van kinderen.
• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als de deur open staat.
Installatie
• Controleer uw afwasmachine op eventuele
transportschade. Sluit nooit een beschadigde machine aan. Neem contact op met
•
•
•
•
•
uw leverancier als de machine beschadigd
is.
Alle verpakkingsmaterialen moeten verwijderd worden voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Alle elektrische en loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van
dit apparaat moeten worden uitgevoerd
door een gekwalificeerd en competent
persoon.
Om veiligheidsredenen is het gevaarlijk wijzigingen aan te brengen in de specificaties
of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Gebruik de afwasmachine nooit als het
aansluitsnoer of de waterslangen beschadigd zijn; of als het bedieningspaneel, het
werkblad of de plint zodanig beschadigd
zijn dat het inwendige van de machine vrij
toegankelijk is. Raadpleeg onze serviceafdeling om gevaarlijke situaties te voorkomen.
In de behuizing van de afwasmachine mogen geen gaten worden geboord ter voorkoming van schade aan hydraulische en
elektrische onderdelen.
Waarschuwing! Voor de aansluiting
van elektriciteit en water dienen de
instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden
opgevolgd.
4 electrolux
Beschrijving van het product
1 Bovenrek
2 Aanpassen van de instelling van de waterhardheid
3 Zoutreservoir
4 Afwasmiddeldoseerbakje
5 Glansmiddeldoseerbakje
6 Typeplaatje
7 Filters
8 Onderste sproeiarm
9 Bovenste sproeiarm
10 Bovenblad
Deze afwasautomaat is in de spoelruimte voorzien van een lamp die aan- en uitgaat met het openen en sluiten van de
deur van het apparaat.
Binnenverlichting voorzien van KLASSE
1 led-lamp, overeenkomstig EN
60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
Raadpleeg de service-afdeling als de
lamp moet worden vervangen.
electrolux 5
Bedieningspaneel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aan/uit toets
Digitaal display
Programmakeuzetoetsen
Toets uitgestelde start (Delay)
Controlelampjes
Functietoetsen
Weergave programmavoortgang
Controlelampjes
Zout
Gaat branden als het speciale zout op is.
Glansmiddel
Gaat branden als het glansmiddel op is.
Multitab-functie
Geeft het activeren/deactiveren aan van de 'Multitab-functie' (zie 'Multitab-functie').
Digitaal display
Het display geeft aan:
• op welke stand de waterontharder is ingesteld,
• de geschatte resterende tijd van het lopende programma,
• inschakelen/uitschakelen van de glansmiddeldosering (ALLEEN wanneer de
"Multitab-functie" actief is),
• het einde van een afwasprogramma (op
het display verschijnt een nul),
• het aftellen van de uitgestelde start,
• de foutcodes betreffende een storing van
het apparaat,
• als de geluidssignalen in-/uitgeschakeld
zijn.
6 electrolux
Functietoetsen
De volgende functies kunnen met behulp van
deze toetsen worden geprogrammeerd:
• het instellen van het niveau van de waterontharder,
• een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren,
• activering/deactivering van de Multi-tabfunctie,
• de glansmiddeldosering in- of uitschakelen wanneer de Multi-tab-functie actief is,
• geluidssignalen inschakelen/uitschakelen.
Weergave programmavoortgang
De weergave programmavoortgang is
onderverdeeld in 5 LED-lampjes en geeft het
volgende aan:
1. Als het apparaat wordt ingeschakeld.
Druk op de aan-/uit-toets, alle 5 LEDlampjes gaan met blauw licht branden.
2. De voortgang van het afwasprogramma.
Zodra het programma start, gaat het eerste lampje aan. De andere lampjes gaan
aan naarmate het afwasprogramma verstrijkt. (De lampjes gaan van links naar
rechts aan).
3. Einde van het afwasprogramma. Alle 5
LED-lampjes branden met groen licht.
4. Een storing van het apparaat. Alle 5 LEDlampjes knipperen met blauw licht.
Instelling
Druk op de aan-/uit-toets.
Het apparaat staat in de instelmodus:
• ALLE controlelampjes van de programmatoetsen branden.
• De weergave programmavoortgang
brandt volledig met blauw licht.
Vergeet nooit dat bij het uitvoeren van
handelingen zoals:
– het selecteren van een afwasprogramma,
– het instellen van het niveau van de waterontharder,
– het in-/uitschakelen van de glansmiddeldosering,
– het in- of uitschakelen van de geluidssignalen,
het apparaat in de instelmodus MOET
staan.
Druk op de aan-/uit-toets.
Het laatst uitgevoerde of geselecteerde programma nog steeds ingesteld, als:
• slechts een controlelampje van een programmatoets brandt.
• De weergave programmavoortgang
brandt gedeeltelijk met blauw licht.
Om in dit geval terug te keren naar de instelmodus moet het programma worden
geannuleerd.
Een ingesteld programma of een lopend
programma annuleren
Houdt tegelijkertijd de twee functietoetsen
B enC ingedrukt, totdat alle controlelampjes
van de programmatoetsen gaan branden en
de weergave programmavoortgang volledig met blauw licht brandt. Het programma
is geannuleerd en de machine bevindt zich
nu in de instelmodus.
Geluidssignalen
De geluidssignalen zijn bedoeld om aan te
geven welke handelingen de afwasmachine
aan het uitvoeren is:
– het instellen van de waterontharder,
– einde van het afwasprogramma,
– melden van een alarm als gevolg van storing van de machine.
Fabrieksinstelling: geluidssignalen ingeschakeld
De geluidssignalen kunnen worden uitgeschakeld.
In- en uitschakelen van de
geluidssignalen
1. Druk op de aan-/uit-toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
2. Houd tegelijkertijd de functietoetsen B en
C ingedrukt, tot de lampjes van de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
3. Druk op functietoets C, de lampjes van
de functietoetsen A en B gaan uit, terwijl
het lampje van functietoets C blijft knipperen. In het display ziet u het huidige niveau.
Geluidssignalen uitgeschakeld
Geluidssignalen ingeschakeld
4. Om de instelling te wijzigen, nogmaals op
functietoets C drukken; het display geeft
de nieuwe instelling weer.
5. Om de handeling in het geheugen op te
slaan, de afwasmachine uitschakelen.
electrolux 7
Het eerste gebruik
Voordat u uw afwasmachine in gebruik
neemt:
• Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting
en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen uit
het inwendige van de machine
• De waterontharder instellen
• Giet 1 liter water in het zoutreservoir en vul
het reservoir vervolgens met regenereerzout
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
Als u gebruik wilt maken van gecombineerde afwasmiddelblokjes
zoals: ''3 in 1'', ''4 in 1'', ''5 in 1'' enz...
dient u de Multi-tab-functie in te
stellen. (Zie ''Multi-tab-functie'').
De waterontharder instellen
De afwasmachine is uitgerust met een waterontharder die is ontworpen om mineralen
en zouten uit het leidingwater te verwijderen
die een schadelijk of negatief effect zouden
hebben op de werking van het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze mineralen en
zouten is, des te harder is het water. De
hardheid van water wordt gemeten in equivalente eenheden, Duitse hardheid (°dH),
Franse hardheid (°TH) en mmol/l (millimol per
liter - internationale eenheid voor de hardheid
van water).
De ontharder moet worden ingesteld in overeenstemming met de hardheid van het water
in uw omgeving. Uw waterleidingbedrijf kan
u informeren over de hardheid van het water
in uw woonplaats.
De waterontharder moet op beide manieren worden ingesteld: handmatig,
met behulp van de waterhardheidstoets
en elektronisch.
Aanpassen van de waterhardheidsinstelling
Waterhardheid
Gebruik
van
zout
°dH
°TH
mmol/l
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
niveau 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
niveau 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveau 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveau 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveau 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveau 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveau 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveau 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveau 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
niveau 1
nee
Handmatig instellen
De afwasmachine wordt in de fabriek ingesteld op stand 2.
1. Open de deur van de afwasmachine.
2. Neem het onderrek uit de afwasmachine.
3. Zet de waterhardheidstoets in stand 1 of
2 (zie tabel).
4. Plaats het onderrek terug.
8 electrolux
Elektronisch instellen
De afwasmachine is in de fabriek ingesteld op stand 5.
1. Druk op de aan/uit toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
2. Houd tegelijkertijd de functietoetsen B en
C ingedrukt, tot de lampjes van de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
3. Druk op functietoets A, de lampjes van de
functietoetsen B en C gaan uit, terwijl het
lampje van functietoets A blijft knipperen.
Op het digitale display verschijnt het hui-
dige niveau en er klinkt een reeks geluidssignalen.
Voorbeelden:
display, 5 onderbroken geluidssigdisplay, 5 onderbroken
nalen, pauze,
geluidssignalen, pauze, enz... = niveau 5
display, 10 onderbroken geluidssigdisplay, 10 onderbronalen, pauze,
ken geluidssignalen, pauze, enz... = niveau 10
4. Druk op functietoets A om het niveau te
wijzigen. Elke keer dat deze toets wordt
ingedrukt, wordt het niveau gewijzigd.
(Zie de tabel voor de selectie van het nieuwe niveau).
Voorbeelden: als het huidige niveau 5 is,
wordt door functietoets A één keer in te
drukken, niveau 6 geselecteerd. als het
huidige niveau 10 is, wordt door toets A
één keer in te drukken, niveau 1 geselecteerd.
5. Schakel om de bewerking vast te leggen
de afwasmachine uit door op de aan/uit
toets te drukken.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Waarschuwing!
Gebruik alleen zout dat specifiek is bestemd
voor gebruik in afwasmachines. Alle andere
soorten zout die niet specifiek zijn ontwikkeld
voor gebruik in een afwasmachine, in het bijzonder tafelzout, zullen schade toebrengen
aan de waterontharder. Vul alleen zout bij
vlak voordat u een van de volledige afwasprogramma's gaat starten. Hiermee wordt
voorkomen dat gemorste zoutkorrels of zout
water enige tijd op de bodem van de machine achterblijven, hetgeen corrosie kan veroorzaken.
Vullen:
1. Open de deur, neem het onderrek uit de
machine en schroef het deksel van het
zoutreservoir los door het tegen de wijzers van de klok in te draaien.
2. Giet 1 liter water in het reservoir (dit is
alleen nodig als de machine de eerste
keer met zout wordt gevuld) .
3. Giet met behulp van de bijgeleverde
trechter zout in het reservoir totdat het vol
is.
4. Plaats het deksel terug en zorg er voor
dat er geen zoutresten achterblijven op
de schroefdraad of op de pakking.
5. Draai het deksel goed vast door het met
de klok mee te draaien tot de aanslag (u
hoort een klik).
Maak u geen zorgen als er bij het vullen
met zout water uit de vulopening
stroomt, dit is heel normaal.
electrolux 9
Het zoutcontrolelampje op het bedieningspaneel kan 2-6 uur blijven
branden nadat het zout is bijgevuld,
ervan uitgaande dat de afwasmachine ingeschakeld blijft. Als u gebruik
maakt van zout dat minder snel oplost, kan dit nog langer duren. De
werking van de machine wordt hierdoor niet beïnvloed.
Gebruik van glansspoelmiddel
Waarschuwing! Gebruik alleen
merkglansmiddelen voor
afwasmachines.
Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit
met andere middelen (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit zou het apparaat beschadigen.
Glansmiddel zorgt ervoor dat het serviesgoed grondig wordt gespoeld en vrij
van vlekken en strepen opdroogt.
Glansmiddel wordt tijdens de laatste
keer spoelen automatisch gedoseerd.
1. Open het reservoir door op de ontgrendelknop (A) te drukken.
Het doseerbakje bevat ongeveer 110 ml
glansmiddel, voldoende voor tussen de
16 en 40 afwascycli, afhankelijk van de
ingestelde dosering.
3. Zorg ervoor dat het deksel na het vullen
goed wordt gesloten.
Neem eventueel bij het vullen gemorst
glansmiddel op met een absorberende
doek om de volgende keer als u een
programma draait buitensporige
schuimvorming te voorkomen.
2. Giet glansmiddel in het reservoir. Het
maximale vulniveau wordt aangegeven
door "max".
Stel de dosering van het glansmiddel in overeenstemming met de bereikte eind- en
droogresultaten in met behulp van de 6-standenschakelaar (stand 1 minimumdosering,
stand 6 maximumdosering).
De dosering wordt in de fabriek ingesteld op
stand 4.
Verhoog de dosering als er na afloop van het
programma waterdruppels of kalkvlekken op
het serviesgoed achterblijven.
Verlaag de dosering als er kleverige witachtige strepen op het serviesgoed achterblijven
of een blauwzweem op glaswerk of op de
lemmeten van messen.
10 electrolux
Dagelijks gebruik
• Controleer of het nodig is regenereerzout
of glansmiddel bij te vullen.
• Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
• Afwasmiddel doseren.
• Selecteer een programma dat geschikt is
voor het bestek en het serviesgoed.
• Start het afwasprogramma.
Handige aanwijzingen en tips
Sponzen, huishoudtextiel en voorwerpen die
water kunnen absorberen mogen niet in de
afwasmachine worden gereinigd.
• Voordat u het serviesgoed in de machine
plaatst, dient u:
– alle voedselresten en rommel te verwijderen.
– Laat aangebakken etensresten in pannen eerst inweken
• Let bij het plaatsen van serviesgoed en bestek op de volgende punten:
– Borden en bestek mogen de draaibeweging van de sproeiarmen niet belemmeren.
– Plaats holle voorwerpen zoals kopjes,
glazen, pannen, enz. met de opening
naar beneden zodat ze niet vol water lopen.
– Borden en bestek mogen niet in elkaar
liggen of elkaar bedekken.
– Zorg er ter voorkoming van schade aan
glaswerk voor dat glazen elkaar niet raken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met
teflon hebben de neiging waterdruppels
vast te houden; deze voorwerpen drogen
niet zo goed als voorwerpen van porselein
en staal.
• Lichte voorwerpen (kunststofbakjes enz.)
moeten in het bovenrek worden geplaatst
en zo worden neergezet dat ze niet kunnen
bewegen.
electrolux 11
Het volgende serviesgoed en bestek is voor reiniging in de afwasmachine
niet geschikt:
in beperkte mate geschikt:
• bestek met houten, hoornen, porseleinen of pa- • Reinig aardewerk alleen in de afwasmachine als
relmoeren handgrepen.
het door de fabrikant specifiek wordt geken• voorwerpen van kunststof die niet hittebestenmerkt als afwasmachinebestendig.
dig zijn.
• Geglazuurde dessins kunnen vervagen als ze
• ouder bestek met gelijmde onderdelen die niet
vaak in de afwasmachine gewassen worden.
hittebestendig zijn.
• Zilveren en aluminium hebben de neiging om
• gelijmd bestek of gelijmde borden.
tijdens het reinigen te verkleuren: Etensresten,
• tinnen of koperen voorwerpen.
bijv. eiwit, eierdooier en mosterd, veroorzaken
• glaswerk van loodkristal.
op zilver vaak verkleuring en vlekken. Verwijder
• gemakkelijk roestende stalen voorwerpen.
etensresten dan ook onmiddellijk van zilver, als
• houten schotels.
dit niet meteen na gebruik wordt afgewassen.
• voorwerpen gemaakt van synthetische vezels.
De vaatwasser inruimen
Het onderrek
Het onderrek is geschikt voor steelpannen,
deksels, borden, slakommen, bestek, enz.
Dekschalen en grote deksels moeten langs
de rand van het rek worden gerangschikt om
te garanderen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
De bestekmand
Rechtop geplaatste lange messen zijn
een potentieel gevaar. Lang en/of
scherp snijgereedschap zoals
bijvoorbeeld vleesmessen moeten
horizontaal in het bovenrek worden
gelegd. Pas op bij het plaatsen of
uitnemen van scherpe voorwerpen zoals
messen.
Plaats vorken en lepels in de uitneembare
bestekmand met de handgrepen naar beneden en messen met de handvatten naar boven gericht.
U kunt de rijen met punten in het onderrek
gemakkelijk laten zakken om ruimte te maken voor potten, pannen en schalen.
12 electrolux
Als de handgrepen onder de bestekmand
uitsteken en de onderste sproeiarm in zijn
beweging belemmeren, dient het bestek met
de handgrepen omhoog te worden geplaatst.
Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat zij aan elkaar kleven.
Om het vullen van de bestekmand te vergemakkelijken, het handvat van de bestekmand omlaag duwen.
De bestekmand bestaat uit twee delen die
kunnen worden gescheiden voor meer flexibiliteit bij het laden van het serviesgoed.
Schuif om de twee delen te scheiden, beide
delen horizontaal in tegengestelde richting en
trek ze uit elkaar.
Ga voor het koppelen van beide delen in omgekeerde volgorde te werk.
Voor de beste resultaten adviseren wij u gebruik te maken van het bestekrooster.
Als de omvang en de afmetingen van het bestek gebruik van de roosters in de weg staan,
kunnen deze gemakkelijk worden weggeklapt.
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor schotels, kommen, kopjes, glazen, potten en deksels.
Plaats voorwerpen zo op en onder de kopjesrekken dat het water alle oppervlakken
kan bereiken.
electrolux 13
Glazen met een lange voet kunnen ondersteboven in de kopjesrekken worden geplaatst.
Voor hogere voorwerpen kunnen de kopjesrekken worden opgeklapt.
Mini bestekmandje
Het bovenrek is voorzien van een mini bestekmandje.
Let op! ZET NOOIT MESSEN IN HET
MINI BESTEKMANDJE. HIERDOOR
VOORKOMT U SCHADE AAN HET
APPARAAT.
Het mini bestekmandje mag alleen in het
voorste deel van het bovenrek geplaatst worden, aan de linker- of rechterkant.
Voor glazen met een lange voet (al naar gelang grootte en afmeting), kan de glazenhouder in de linker- of rechterpositie worden geplaatst.
De afmetingen van het bestek hangen af van
de plaats van het bovenrek. Raadpleeg de
volgende tabel.
Afmetingen bestek voor het mini bestekmandje
Bovenrek in hoge
stand
De middenrijen met punten kunt u gemakkelijk laten zakken voor meer flexibiliteit bij het
laden.
maximaal 15 cm
Bovenrek in lage stand maximaal 20 cm
Zachte punten
Zachte punten voorkomen dat glaswerk tijdens de wascyclus of wanneer het bovenrek
wordt verplaatst gaat bewegen.
14 electrolux
Let op! Controleer alvorens de deur te
sluiten dat de sproeiarmen vrij kunnen
ronddraaien.
De hoogte van het bovenrek aanpassen
Als er zeer grote borden moeten worden afgewassen, kunt u deze in het onderrek plaatsen nadat u het bovenrek in zijn hoogste positie hebt geplaatst.
Maximale hoogte van borden in het onderrek
Raadpleeg de afbeelding voor de juiste plaatsing van de zachte punten.
Zodra ze goed geplaatst zijn, drukt u ze stevig vast en controleert u dat ze niet kunnen
bewegen.
Met bovenrek in hoogste stand
31 cm
Met bovenrek in laagste stand
27 cm
Ga als volgt te werk om het bovenrek in
zijn hoogste stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Til beide kanten voorzichtig op totdat het
mechanisme vastklikt en het rek stabiel
is.
Ga als volgt te werk om het rek in zijn
oorspronkelijke stand te laten zakken:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Til beide kanten voorzichtig op en laat het
mechanisme langzaam terug naar beneden zakken, terwijl u het blijft vasthouden.
Zet het rek nooit aan een enkele kant
naar boven of beneden
Als het rek in de hoogste stand staat,
kunnen er geen kopjes op de kopjesrekken worden geplaatst.
Sluit na het vullen van de machine
altijd de deur, want een open deur
kan gevaarlijk zijn.
electrolux 15
Gebruik van vaatwasmiddelen
Gebruik uitsluitend afwasmiddelen die
specifiek zijn bedoeld voor gebruik in afwasmachines.
Neem de aanbevelingen van de fabrikant voor dosering en bewaren op de
verpakking van het afwasmiddel in acht.
Het gebruik van niet meer dan de juiste
hoeveelheid afwasmiddel draagt bij aan
minder milieuverontreiniging.
3. Alle programma's met voorwas hebben
een extra dosering afwasmiddel nodig
(5/10 g) dat in het afwasmiddelbakje voor
de voorwas (2) moet worden gedaan.
Deze dosering wordt gebruikt tijdens de
voorwasfase.
Bij gebruik van afwasmiddeltabletten;
plaats het tablet in vak (1)
Afwasmiddel doseren
1. Open het deksel.
4. Sluit het deksel en druk totdat het op zijn
plaats klikt.
2. Vul het afwasmiddelbakje (1) met afwasmiddel. De markering geeft de doseerniveaus aan:
20 = ca. 20 g afwasmiddel
30 = ca. 30 g afwasmiddel.
1
2
Afwasmiddeltabletten van verschillende
fabrikanten lossen niet allemaal even
snel op. Daarom bereiken bepaalde afwasmiddeltabletten tijdens korte programma's niet hun volledige reinigingswerking. Kies daarom bij het gebruik van
afwasmiddeltabletten lange programma's, om ervoor te zorgen dat tabletresten volledig worden verwijderd.
16 electrolux
De Multi-tabfunctie
Dit apparaat is uitgerust met de "Multitabfunctie", hiermee is het gebruik mogelijk van
"Multitab" combitabletten.
Dit zijn producten met een gecombineerde
reinigings-, glans- en zoutfunctie. Ook kunnen zij verschillende andere middelen bevatten afhankelijk van de soort tabletten die u
kiest ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" etc...).
Controleer of deze producten geschikt zijn
voor uw waterhardheid. Zie de instructies
van de fabrikant.
Als deze functie is geselecteerd blijft hij ook
actief gedurende de volgende afwasprogramma's.
Met de selectie van deze functie wordt de
toevoer van glansmiddel en zout vanuit de
desbetreffende reservoirs automatisch stopgezet en ook de controlelampjes voor zout
en glansmiddel worden gedeactiveerd.
Bij gebruik van de "Multi-tab functie" kan de
duur van de cyclus veranderen. Als dit het
geval is wordt de looptijd van het programma
automatisch bijgewerkt op het digitale display.
Schakel de ''Multitab-functie'' voor het
begin van een afwasprogramma in of uit.
Als het programma loopt kan de "Multitab-functie" NIET meer worden gewijzigd. Als u de "Multitab-functie" wilt uitschakelen, moet u eerst het ingestelde
programma annuleren en vervolgens de
"Multitab-functie". In dat geval moet u
opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen.
In-/uitschakeling van de Multi-tabfunctie
Houd de beide Multi-Tab-toetsen (functietoetsen D en E) ingedrukt, tot het controlelampje van de "Multi-Tab-functie" gaat branden. Dit betekent dat de functie actief is.
Om de functie uit te schakelen dient u opnieuw deze twee toetsen in te drukken tot het
desbetreffende controlelampje van het symbool van de "Multi-tab-functie" uitgaat.
Als u niet tevreden bent over het
droogresultaat adviseren wij u:
1. het glansmiddeldoseerbakje te vullen met glansmiddel.
2. de glansmiddeldosering te activeren.
3. de dosering van het glansmiddel in te
stellen op stand 2.
• De glansmiddeldosering kan alleen
worden in- of uitgeschakeld als de
"Multi-Tab-functie" actief is.
Activering/deactivering van de
glansmiddeldosering
1. Druk op de aan-/uit-toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
2. Houd tegelijkertijd de functietoetsen B en
C ingedrukt, tot de lampjes van de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
3. Druk op functietoets B, de lampjes van
de functietoetsen A en C gaan uit, terwijl
het lampje van functietoets B blijft knipperen. Het display geeft de huidige instelling aan.
Glansmiddeldosering gedeactiveerd
Glansmiddeldosering geactiveerd
4. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft
de nieuwe instelling aan.
5. Schakel om de bewerking vast te leggen
de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken.
Als u besluit weer over te gaan op
het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u:
1. De Multitab-functie uitschakelen.
2. het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje opnieuw te vullen.
3. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed,
draaien.
4. de waterhardheid in te stellen in
overeenstemming met de hardheid
van het water in uw omgeving.
5. De glansmiddeldosering in te stellen.
Een wasprogramma selecteren en starten
Selecteer het afwasprogramma en
de uitgestelde start met de deur
enigszins geopend. De start van het
programma of het aftellen voor de
electrolux 17
uitgestelde start begint pas nadat de
deur is gesloten. Tot dat moment
kunnen de instellingen nog worden
gewijzigd
1. Controleer of de rekken juist zijn geladen
en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
2. Controleer of de waterkraan is geopend.
3. Druk op de aan-/uit-toets. De afwasautomaat moet in de instelmodus staan.
De weergave programmavoortgang
brandt volledig met blauw licht.
4. Druk op de toets die overeenkomt met
het gewenste programma (zie tabel 'Afwasprogramma's').
Sluit de deur van de afwasautomaat, het
programma start automatisch.
De weergave programmavoortgang
laat geleidelijk de voortgang van het afwasprogramma zien.
Het programma instellen en starten met
"uitgestelde start"
1. Druk na het kiezen van het programma
toets uitgestelde start in, tot in het display
knipperend het gewenste aantal uren
voor het startuitstel verschijnt.
Het controlelampje uitgestelde start gaat
branden.
De start van het gekozen afwasprogramma kan 1 - 19 uur uitgesteld worden.
2. Sluit de deur van de afwasautomaat, het
aftellen start automatisch.
Alleen het eerste LED-lampje van de
weergave programmavoortgang
blijft tijdens het aftellen van de uitgestelde start branden.
3. Het aftellen vindt plaats in stappen van 1
uur.
4. Het openen van de deur onderbreekt het
aftelproces. Sluit de deur; het aftellen
gaat verder vanaf het punt waar het werd
onderbroken.
5. Als de uitgestelde start is verstreken, start
het programma automatisch.
Waarschuwing! Onderbreek of
annuleer een lopend
afwasprogramma ALLEEN als het
absoluut noodzakelijk is.
Let op! Als de deur wordt geopend
kan hete stoom vrijkomen. Open de
deur voorzichtig.
Een lopend afwasprogramma
onderbreken
• Open de deur van de afwasmachine; het
programma stopt. Sluit de deur; het programma gaat verder waar het was onderbroken.
Een afwasprogramma of een lopende
uitgestelde start annuleren
• Houdt tegelijkertijd de twee functietoetsen
B en C ingedrukt, totdat alle lampjes van
de programmatoetsen branden.
• De weergave programmavoortgang
brandt volledig met blauw licht.
• Bij het annuleren van een uitgestelde start
wordt ook het ingestelde afwasprogramma geannuleerd. In dit geval moet u het
afwasprogramma opnieuw instellen.
• Als er een nieuw afwasprogramma moet
worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit.
Einde van het afwasprogramma
• De afwasautomaat stopt automatisch en
een geluidssignaal laat u weten dat het
programma is afgelopen.
• De weergave programmavoortgang
brandt volledig met groen licht.
1. Open de deur van de afwasautomaat. Op
het digitale display verschijnt een nul.
2. Schakel de afwasautomaat uit.
3. Laat de deur van de afwasautomaat een
paar minuten op een kier staan voordat u
het serviesgoed uit de machine haalt. dit
zal dan al enigszins zijn afgekoeld en ook
beter zijn gedroogd.
De vaatwasser uitruimen
• Hete borden zijn gevoelig voor stoten. Het
is daarom raadzaam het serviesgoed eerst
te laten afkoelen alvorens de machine uit
te ruimen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit; hiermee voorkomt u dat er wa-
ter van het bovenrek op het serviesgoed in
het onderrek druppelt.
• Er kan water op de zijkanten en de deur
van de afwasmachine ontstaan omdat
roestvrij staal uiteindelijk koeler zal worden
dan het serviesgoed.
18 electrolux
Als het afwasprogramma is afgelopen is het raadzaam de stekker uit
het stopcontact te trekken en de
kraan dicht te draaien.
Wasprogramma's
Afwasprogramma's
Mate van vervuiling
Soort serviesgoed
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek, potten en
pannen
Voorwas
Hoofdwas
2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Alles
Serviesgoed, bestek, potten en
pannen
Voorwas
Hoofdwas
1 of 2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Quick 2)
Normaal of licht
vervuild
Serviesgoed en
bestek
Hoofdwas
Laatste spoelgang
Eco 3)
Normaal vervuild
Serviesgoed en
bestek
Voorwas
Hoofdwas
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Glass
Normaal vervuild
Teer aardewerk
en glaswerk
Hoofdwas
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Programma
Intensive
Auto 1)
Beschrijving programma
1) Tijdens het afwasprogramma "Auto" wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de
troebelheid van het water. De programmaduur en het water- en energieverbruik kunnen variëren; dit
hangt af van het feit of het apparaat geheel of gedeeltelijk is gevuld en of het servies licht of sterk is
vervuild. De temperatuur van het water wordt automatisch ingesteld tussen 45° C en 70° C.
2) Ideaal voor gebruik bij een gedeeltelijk gevulde afwasmachine. Dit is het perfecte dagelijkse
programma, speciaal bedoeld voor een gezin bestaande uit 4 personen om alleen het serviesgoed
van het ontbijt en het avondeten af te wassen.
3) Test programma voor testinstanties
Verbruikswaarden
Programma
Programmaduur
(in minuten)
1)
Energieverbruik
(in kWh)
Waterverbruik
(in liter)
Intensive
-
1,8 - 2,0
23 - 25
Auto
-
1,1 - 1,7
12 - 23
Quick
-
0,9
9
Eco 2)
-
1,0 - 1,1
12 - 13
Glass
-
0,8 - 0,9
14 - 15
1) De duur van het programma is te zien in het display.
2) Test programma voor testinstanties
De verbruikswaarden zijn bedoeld als
richtlijn en zijn afhankelijk van de druk en
de temperatuur van het water, maar ook
van de variaties in de netspanning en de
hoeveelheid serviesgoed.
electrolux 19
Onderhoud en reiniging
De filters reinigen
De filters moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd en gereinigd. Vuile filters beïnvloeden het afwasresultaat negatief.
Waarschuwing! Zorg ervoor dat de
machine is uitgeschakeld voordat de
filters worden schoongemaakt.
1. Open de deur, neem het onderrek uit de
machine.
2. Het filtersysteem van de afwasmachine
omvat een grof filter (A), een microfilter
(B) en een platte filter. Ontgrendel het filtersysteem met behulp van de hendel op
het microfilter.
3. Draai de greep ongeveer een kwartslag
naar links en verwijder het filtersysteem
7. Plaats het platte filter terug in de bodem
van het afwascompartiment en controleer of het filter goed op zijn plaats zit.
8. Plaats het grof filter (A) in het microfilter
(B) en druk ze tegen elkaar.
9. Breng de filtercombinatie terug op zijn
plaats en vergrendel het geheel door de
hendel tot de aanslag met de wijzers van
de klok mee te draaien. Let er bij deze
procedure op dat het platte filter niet boven de bodem van het afwascompartiment uitsteekt.
Gebruik de afwasmachine NOOIT
zonder filters. Een onjuiste terugplaatsing en bevestiging van de filters heeft slechtere afwasresultaten
tot gevolg en kan resulteren in schade aan het apparaat.
Probeer NOOIT de sproeiarmen te
verwijderen.
Als etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder
deze dan met een cocktailprikker.
4. Pak het grof filter (A) beet bij de greep en
verwijder het microfilter (B).
5. Maak alle filters onder stromend water
grondig schoon.
6. Verwijder het platte filter uit de bodem van
het afwascompartiment en reinig het filter
grondig aan beide kanten.
Buitenkant
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik - indien nodig - alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
nooit schurende producten, schuursponsjes
of oplosmiddelen (aceton, trichlooretheen,
enz.).
De binnenkant van de machine reinigen
Zorg ervoor dat de afdichtingsrubbers rondom de deur en het afwasmiddelbakje en
glansmiddeldoseerbakje regelmatig met een
vochtige doek worden gereinigd.
Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een
afwasprogramma voor ernstig vervuild ser-
20 electrolux
viesgoed te draaien met afwasmiddel, maar
zonder serviesgoed.
Als de afwasmachine langere tijd niet
wordt gebruikt
Als u de afwasmachine gedurende langere
tijd niet gebruikt, adviseren wij u:
1. de stekker uit het stopcontact te trekken
en de kraan dicht te draaien.
2. de deur op een kier te zetten om de vorming van onaangename geurtjes te voorkomen.
3. het inwendige van de machine leeg en
schoon te houden.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Zet de machine niet op een plaats waar de
temperatuur lager is dan 0 °C. Als het toch
niet anders kan, maak de machine leeg, sluit
de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding
en laat deze leeglopen.
De machine verplaatsen
Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz.):
1. trek de stekker uit het stopcontact.
2. draai de waterkraan dicht.
3. verwijder de watertoevoer- en -afvoerslang.
4. trek de machine samen met de slangen
naar voren.
Vermijd kantelen van de machine tijdens het
vervoer.
Problemen oplossen
De afwasautomaat start niet of stopt als hij
bezig is.
Bepaalde problemen zijn het gevolg van een
gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met
behulp van de in de tabel hieronder beschreven aanwijzingen.
Als de deur van het apparaat gesloten is,
wordt de storing weergegeven door het
volledig knipperen met blauw licht van
de weergave programmavoortgang
en hoort u een onderbroken geluidsignaal.
Open de deur en controleer welke foutcode
er op het display wordt weergegeven. Schakel het apparaat uit en voer de aanbevolen
correcties uit die hieronder worden weergegeven.
Voor andere, niet in de bovenstaande tabel
beschreven storingscodes dient u ook contact op te nemen met onze service-afdeling.
Storingscodes en storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
• Voortdurend knipperen van het controlelampje
programma bezig
•
verschijnt in het display
De afwasautomaat wordt niet gevuld met
water
• De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag.
Maak de waterkraan schoon.
• De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
• Het filter (indien aanwezig) in de wateraanvoerslang is verstopt.
Maak het filter schoon.
• De watertoevoerslang is niet juist geplaatst of is
gebogen of geknikt.
Controleer de aansluiting van de wateraanvoerslang.
• Voortdurend knipperen van het controlelampje
programma bezig
•
verschijnt in het display
Het afwaswater wordt niet afgevoerd
• De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
• De waterafvoerslang is niet juist geplaatst of is
gebogen of geknikt.
Controleer de aansluiting van de waterafvoerslang.
electrolux 21
Storingscodes en storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
• Voortdurend knipperen van het controlelampje
programma bezig
•
verschijnt in het display
Anti-overstromingsinrichting is geactiveerd
• Draai de waterkraan dicht en neem contact op
met onze service-afdeling.
Storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het programma begint niet
Als u deze controles hebt uitgevoerd, dient u
het apparaat in te schakelen en de deur te
sluiten.
Het programma gaat verder op het punt
waar het was onderbroken.
Als de storing of storingscode zich opnieuw
voordoet, dient u contact op te nemen met
onze service-afdeling.
Houd als u contact opneemt met onze service-afdeling de volgende gegevens bij de
hand: model (Mod.), productnummer (PNC)
en serienummer (S.N.).
• De deur van de afwasmachine is niet goed gesloten.
Sluit de deur.
• De stekker zit niet in het stopcontact.
Steek de stekker in het stopcontact
• De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
• Uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start als het serviesgoed direct moet worden afgewassen.
Deze informatie is te vinden op het typeplatje aan de zijkant van de deur van de afwasautomaat.
Wij adviseren u deze nummers hier te noteren zodat u ze altijd bij de hand hebt:
Model. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productnummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienummer. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het afwasresultaat is niet bevredigend
De borden zijn niet
schoon
• Het verkeerde afwasprogramma is geselecteerd.
• Het serviesgoed is zo geplaatst dat het water niet alle delen van een oppervlak kan bereiken. De rekken moeten niet te vol worden geladen.
• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
• De filters in de bodem van het afwascompartiment zijn vuil of onjuist geplaatst.
• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
• Als er kalkresten op het serviesgoed achterblijven; het zoutreservoir is leeg
of de waterontharder is op het onjuiste niveau ingesteld.
• De afvoerslang is niet correct aangesloten.
• Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
Het serviesgoed is
nat en dof
• Er is geen glansmiddel gebruikt.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige
vlekken of een
blauwzweem
• Verlaag de dosering van het glansmiddel.
Opgedroogde waterdruppels op glazen en borden
• Verhoog de dosering van het glansmiddel.
• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn. Neem contact op met de consumentenlijn van de afwasmiddellenfabrikant.
22 electrolux
Als het probleem na al deze controles aanhoudt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte
60 cm
85 cm
60 cm
Aansluitspanning - Voltage - To- Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het typetale vermogen - Zekering
plaatje op de binnenrand van de deur van de afwasautomaat.
Leidingwaterdruk
Minimaal
Maximaal
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Capaciteit
12 couverts
Aanwijzingen voor testinstituten
Testen in overeenstemming met EN 60704
moeten worden uitgevoerd met een vol beladen machine en met gebruik van het testprogramma (zie "Verbruikswaarden").
Test in overeenstemming met EN 50242
moet worden uitgevoerd als de zoutcontai-
ner en het vakje voor spoelmiddel respectievelijk zijn gevuld met zout en spoelmiddel en
met gebruik van het testprogramma (zie
"Verbruikswaarden").
Volledige belading: 12 standaardcouverts
Hoeveelheid benodigd afwasmiddel:
5 g + 25 g(type B)
Instelling glansmiddel
stand 4 (type III)
Het testen MOET uitgevoerd worden:
• ZONDER glazenhouder,
• ZONDER zachte punten
• ZONDER mini bestekmandje.
VERWIJDER deze onderdelen uit de
rekken.
Plaatsing bovenrek
Plaatsing onderrek
electrolux 23
Plaatsing bestekmand
Montage
Waarschuwing! Alle
elektrotechnische en/of
loodgieterswerkzaamheden die
nodig zijn voor de installatie van het
apparaat dienen te worden
uitgevoerd door een erkend
installateur.
stalleren, mits de afmetingen van de nis overeenkomen met die zoals in de afbeelding.
Bevestiging onder een aanrecht
(keukenblad of gootsteen)
Verwijder alle verpakkingsmaterialen alvorens de machine te plaatsen.
Plaats de machine indien mogelijk naast een
waterkraan en een afvoer.
Door het bovenblad van de machine te verwijderen, kunt u deze onder een nauw passende gootsteen of reeds aanwezig blad inGa als volgt te werk:
• Verwijder het bovenblad van de machine
door de beide achterste bevestigingsschroeven los te draaien. Trek het bovenblad naar voren en laat het uit de voorste
gleuven glijden door het op te tillen.
24 electrolux
Zorg ervoor dat wanneer het apparaat eenmaal is geplaatst, de servicetechnicus er gemakkelijk bij kan voor eventuele reparaties.
Wanneer de afwasmachine later wordt gebruikt als een vrijstaand apparaat, dan moet
het oorspronkelijke bovenblad weer bevestigd zijn.
De sokkel van vrijstaande apparaten is niet
verstelbaar.
Plaats de machine in de opening na met de
stelvoetjes de juiste hoogte te hebben ingesteld. Zorg er bij het op zijn plaats schuiven
van de machine voor dat de watertoevoeren afvoerslang niet worden geknikt of platgedrukt.
Tijdens alle werkzaamheden waarbij interne
onderdelen toegankelijk zijn, dient de stekker
uit het stopcontact te worden getrokken.
Waterpas zetten
Een machine die goed waterpas staat is essentieel voor een goede sluiting en afdichting
van de deur.
Als het apparaat goed waterpas staat, raakt
de deur aan geen van de kanten de behuizing .
Als de deur niet goed sluit, draai dan de stelvoetjes in of uit totdat de machine perfect
waterpas staat.
Aansluiting aan de waterleiding
Aansluiting watertoevoerslang
Dit apparaat kan worden aangesloten aan
een heet (max. 60°) of koud water kraan.
Als de aansluiting is gemaakt op een heetwaterkraan, vermindert het energieverbruik
aanzienlijk. Dit hangt echter af van hoe het
hete water geproduceerd wordt. (We raden
alternatieve energiebronnen aan die milieuvriendelijker zijn zoals bijv. zonne- en fotovoltaïsche panelen en eolische panelen).
Voor het tot stand brengen van de aansluiting
zelf is de wartelmoer die aan de waterslang
van de machine is bevestigd, geschikt voor
montage op een leidinguiteinde van 3/4"
gasdraad of op een speciale kraan met snelkoppeling zoals de Press-block.
De waterdruk moet zich binnen de grenzen
bevinden zoals vermeld in de "Technische
specificaties". Uw waterleidingbedrijf kan u
informeren over de gemiddelde leidingwaterdruk in uw omgeving.
De watertoevoerslang mag tijdens het aansluiten niet zijn geknikt, worden platgedrukt
of in de knoop zitten.
Het apparaat is voorzien van een vul- en afvoerslang die afhankelijk van de installatie
door middel van de sluitmoer naar links of
naar rechts kunnen worden gedraaid. De
sluitmoer moet goed worden bevestigd
om waterlekkage te voorkomen.
Let op! NIET alle modellen afwasmachines hebben vul- en afvoerslangen die
zijn uitgerust met een sluitmoer. In dat
geval is de genoemde voorziening niet
mogelijk.
Als het apparaat is aangesloten aan nieuwe
leidingen of leidingen die lange tijd niet gebruikt zijn, moet u er een tijdje water door laten lopen voordat u de waterslang bevestigt.
Gebruik GEEN aansluitslangen die eerder voor een oude machine zijn gebruikt.
Dit apparaat is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat het in
de machine gebruikte water terugkeert
in het drinkwatersysteem. Dit apparaat
voldoet aan de van toepassing zijnde regelgeving voor loodgieterswerk.
Aansluiting waterafvoerslang
Het uiteinde van de afvoerslang kan op de
volgende manieren worden aangesloten:
1. Aan de gootsteenafvoer, met bevestiging
tegen de onderkant van het werkoppervlak. Hiermee wordt voorkomen dat
gootsteenwater de machine inloopt.
2. Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter
4 cm.
electrolux 25
De afvalwateraansluiting moet zich op een
hoogte bevinden van tussen de 30 cm (minimum) en 100 cm (maximum) vanaf de bodem van de afwasmachine.
De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine
naar links of naar rechts lopen.
Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen
is of platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van water kan vertragen of blokkeren.
De stop mag niet in de afvoer zitten als de
machine water aan het afvoeren is, aangezien het water dan weer in de machine terug
kan lopen.
Als u voor de afvoerslang een verlengstuk
gebruikt, mag dit niet langer zijn dan 2 meter
en de binnendiameter mag niet kleiner zijn
dan de diameter van de meegeleverde slang.
Evenmin mag de binnendiameter van de voor
de aansluitingen aan de afvoer gebruikte
koppelingen kleiner zijn dan de diameter van
de bijgeleverde slang.
Bij het aansluiten van de afvoerslang op een
sifon onder de gootsteen moet het gehele
plastic membraan (A) verwijderd worden. Indien niet het gehele membraan wordt
verwijderd zullen zich op den duur voedseldeeltjes verzamelen die de afvoerslang van
de afwasmachine kunnen verstoppen.
Onze apparaten worden geleverd met
een veiligheidsvoorziening die ervoor
zorgt dat vuil water niet terug kan lopen
in de machine. Als uw gootsteenafvoer
is voorzien van een geïntegreerde terugslagklep kan dit een goede waterafvoer
van uw afwasmachine in de weg staan.
Wij adviseren u dan ook de terugslagklep te verwijderen.
Om te voorkomen dat er lekkage optreedt na de installatie, moet u ervoor
zorgen dat de waterkoppelingen stevig
vast zitten.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Het apparaat moet
volgens de veiligheidsvoorschriften
worden geaard.
Alvorens het apparaat in gebruik te
nemen dient u zich ervan te verzekeren dat de nominale spanning en
het spanningstype op het typeplatje in overeenstemming zijn met de
netspanning waarop de machine
aangesloten gaat worden. Ook de
waarde van de zekering is te vinden
op het typeplaatje
Steek de stekker altijd in een correct
geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meervoudige stekkers, verloopstekkers en verlengka-
bels. Hierdoor kan brandgevaar
door oververhitting ontstaan.
Laat indien nodig de wandcontactdoos van de huisinstallatie verplaatsen. Neem contact op met onze service-afdeling als het aansluitsnoer
moet worden vervangen.
De stekker moet na de installatie
van het apparaat toegankelijk zijn.
Trek de stekker nooit aan het snoer
uit het stopcontact. Trek altijd aan
de stekker zelf.
De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als boven genoemde veiligheidsmaatregelen niet in
acht worden genomen.
26 electrolux
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<,
>PS <, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in
de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
Waarschuwing! Als u het apparaat
afdankt:
• trek de stekker uit het stopcontact.
• snijd het aansluitsnoer met de stekker
af en gooi het weg.
• Verwijder het slot van de deur. Zo
voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun leven in gevaar brengen.
electrolux 27
Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com
Sommaire
Consignes de sécurité
27
Description de l'appareil
29
Bandeau de commande
30
Première utilisation
32
Réglage de l'adoucisseur d'eau
32
Utilisation du sel régénérant
33
Utilisation du liquide de rinçage
34
Utilisation quotidienne
35
Rangement des couverts et de la vaisselle
36
Utilisation du produit de lavage
40
Fonction "Tout en 1"
41
Sélection et départ d'un programme de
lavage
42
Déchargement du lave-vaisselle
Programmes de lavage
Entretien et nettoyage
Que faire si…
Caractéristiques techniques
Conseils pour les organismes de test
Installation
Raccordement à l'arrivée d'eau
Branchement électrique
En matière de protection de
l'environnement
43
43
44
46
47
47
48
49
51
51
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et pour garantir une
utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation,
ainsi que ses conseils et avertissements,
avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute
personne qui utilise l'appareil connaisse
bien son fonctionnement et ses options
de sécurité. Conservez cette notice avec
l'appareil. Si l'appareil devait être vendu
ou cédé à une autre personne, assurezvous que la notice d'utilisation l'accompagne, afin que le nouvel utilisateur soit
correctement informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements
s'y rapportant.
Utilisation
• Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des
fins commerciales ou industrielles ou pour
d'autres buts que celui pour lequel il a été
conçu. Ce lave-vaisselle est conçu pour
laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine
pouvant être lavés en machine.
• N'utilisez pas de solvants dans votre lavevaisselle. Ceux-ci pourraient provoquer
une explosion.
• Les couteaux et autres ustensiles pointus
ou tranchants doivent être placés dans le
panier à couverts avec la pointe vers le
bas, ou placez-les en position horizontale
dans le panier supérieur.
• N'utilisez que des produits (sel, produit de
lavage, liquide de rinçage) spécifiques
pour lave-vaisselle.
• Évitez d'ouvrir la porte pendant que l'appareil fonctionne : une vapeur brûlante
peut s'en échapper.
• Ne sortez pas la vaisselle du lave-vaisselle
avant la fin du cycle de lavage.
• Lorsque le programme est terminé, débranchez l'appareil et fermez le robinet
d'arrivée d'eau.
• Cet appareil ne peut être entretenu et réparé que par un technicien autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
28 electrolux
• N'essayez en aucun cas de réparer le lavevaisselle vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié
peuvent provoquer des blessures ou le
mauvais fonctionnement du lave-vaisselle.
Contactez le Service Après-vente. Exigez
des pièces d'origine.
Consignes de sécurité
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle
peuvent occasionner des brûlures chimiques au niveau des yeux, de la bouche et
de la gorge. Potentiellement dangereux !
Respectez les instructions de sécurité du
fabricant de produit de lavage pour lavevaisselle.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas potable. Des résidus de produit de lavage
peuvent subsister dans votre lave-vaisselle.
• Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle est toujours correctement fermée lorsque vous n'êtes pas occupé à le remplir ou
le vider. Vous éviterez ainsi que quelqu'un
ne trébuche sur la porte ouverte et ne se
blesse.
• Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur
la porte ouverte de votre appareil.
Sécurité des enfants
• Cet appareil est conçu pour être utilisé par
des adultes. Ne laissez pas des enfants
utiliser le lave-vaisselle sans surveillance.
• Ne laissez pas les emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Conservez tous les produits de lavage
dans un endroit sûr, hors de portée des
enfants.
• Éloignez les enfants à bonne distance de
l'appareil lorsque la porte est ouverte.
Installation
• Vérifiez que le lave-vaisselle n'a subi aucun
dommage au cours du transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si
votre lave-vaisselle est endommagé,
adressez-vous à votre revendeur.
• Retirez tous les emballages avant utilisation.
• Les branchements électriques et hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil ne doivent être effectués que par un
électricien et/ou un plombier qualifié.
• Pour des raisons de sécurité, il est interdit
de modifier les spécifications ou de tenter
de modifier l'appareil de quelque façon
que ce soit.
• N'utilisez jamais le lave-vaisselle si le câble
électrique ou les tuyaux d'eau sont endommagés ; ou si le bandeau de commande, le plan de travail de l'appareil ou le
socle sont endommagés au point que l'intérieur de l'appareil en est accessible.
Contactez votre Service Après-vente pour
éviter tout danger.
• Les parois du lave-vaisselle ne doivent jamais être percées, pour éviter d'endommager les composants hydrauliques et
électriques.
Avertissement Avant de procéder
aux branchements électriques et
hydrauliques, respectez
scrupuleusement les instructions
fournies dans les paragraphes
spécifiques de cette notice.
electrolux 29
Description de l'appareil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir à sel
Distributeur de produit de lavage
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion supérieur
Plan de travail
Ce lave-vaisselle est doté d'un éclairage
intérieur qui s'allume lors de l'ouverture
de la porte et s'éteint lors de la fermeture
de celle-ci.
Pour l'éclairage interne, l'appareil est
équipé d'une ampoule DEL de CLASSE
1 conformément à la norme EN
60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
Si l'ampoule est défectueuse, faites-la
remplacer par le Service après-vente.
30 electrolux
Bandeau de commande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Touche Marche/Arrêt
Affichage numérique
Touches de sélection des programmes
Touche Départ différé (Delay)
Voyants
Touches de fonction
Afficheur de déroulement du programme
Voyants
Sel
Il s'allume quand le réservoir à sel est vide.
Produit rinçage
Il s'allume quand le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Fonction "Tout en 1"
Indique que la fonction "Tout en 1" est activée/
désactivée (voir "Fonction Tout en 1").
Affichage numérique
L'affichage numérique indique :
• le niveau de dureté sur lequel est réglé
l'adoucisseur d'eau,
• le temps restant (approximatif ) avant la fin
du programme,
• l'activation/la désactivation du distributeur
de liquide de rinçage (UNIQUEMENT si
la fonction "Tout en 1" est activée),
• la fin du programme de lavage (affichage
d'un zéro),
• le décompte du départ différé,
• les codes d'anomalie du lave-vaisselle,
• si les signaux sonores sont activés/désactivés.
electrolux 31
Touches de fonction
Ces touches servent aussi à régler les fonctions suivantes :
• le réglage du niveau de l'adoucisseur
d'eau,
• l'annulation d'un programme en cours ou
d'un départ différé,
• l'activation/la désactivation de la fonction
"Tout en 1",
• l'activation/la désactivation du distributeur
de liquide de rinçage si la fonction "Tout en
1" est activée,
• l'activation/la désactivation des signaux
sonores.
Afficheur de déroulement du
programme
L'afficheur de déroulement du programme est divisé en 5 voyants et s'allume :
1. au moment où l'appareil est mis en fonctionnement. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt, les 5 voyants s'allument en
bleu.
2. au cours du programme de lavage. Dès
que le programme a démarré, seul le premier voyant est allumé. Les autres voyants s'allument au fur et à mesure de
l'avancement du programme. (Les voyants s'allument de gauche à droite).
3. à la fin du programme de lavage. Les 5
voyants s'allument en vert
4. lors d'une anomalie de fonctionnement
de l'appareil. Les 5 voyants clignotent en
bleu.
Mode programmation
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
L'appareil est en mode programmation si :
• TOUS les voyants du programme s'allument.
• L'afficheur de déroulement du programme est complètement éclairé en
bleu.
Rappelez-vous que pour effectuer une
opération quelconque, comme par
exemple :
– sélectionner un programme de lavage,
– régler le niveau de l'adoucisseur
d'eau,
– activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage,
– activer/désactiver les signaux sonores,
l'appareil DOIT être en mode programmation.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Le dernier programme de lavage exécuté ou
sélectionné est encore en mémoire si :
• Un seul voyant de programme s'allume.
• L'afficheur de déroulement du programme est partiellement éclairé en bleu.
Dans un tel cas, pour restaurer le mode
programmation, il sera nécessaire d'annuler le programme.
Pour annuler un programme sélectionné
ou en cours
Appuyez simultanément sur les deux touches de fonction B et C jusqu'à ce que tous
les voyants de programme s'allument et l'afficheur de déroulement du programme
soit complètement éclairé en bleu. Le programme est alors annulé et l'appareil se trouve en mode programmation.
Signaux sonores
Des signaux sonores ont été programmés
pour indiquer les opérations que le lave-vaisselle est en train d'exécuter :
– le réglage de l'adoucisseur d'eau,
– la fin du programme de lavage,
– le déclenchement d'une alarme en cas
d'anomalie de fonctionnement de l'appareil.
Réglage d'usine : signaux sonores activés
Il vous est possible de désactiver les signaux sonores.
Désactivation/activation des signaux
sonores
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le
lave-vaisselle doit se trouver en mode
programmation.
2. Appuyez simultanément sur les touches
de fonction B et C, et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les voyants des
touches de fonction A, B et C clignotent.
3. Appuyez sur la touche de fonction C, les
voyants des touches de fonction A et B
s'éteignent, tandis que le voyant de la
touche de fonction C continue de clignoter Le niveau sélectionné apparaît sur l'affichage numérique.
32 electrolux
Signaux sonores désactivés
Signaux sonores activés
4. Pour modifier le réglage, appuyez de
nouveau sur la touche de fonction C ; Le
nouveau niveau sélectionné apparaît sur
l'affichage numérique.
5. 5. Pour mémoriser cette opération, mettez à l'arrêt le lave-vaisselle..
Première utilisation
Avant d'utiliser votre lave-vaisselle pour la
première fois :
• Assurez-vous que les raccordements
électriques et hydrauliques sont conformes aux instructions d'installation
• Retirez tous les emballages présents à l'intérieur de l'appareil
• Réglez l'adoucisseur d'eau
• Versez 1 l d'eau dans le réservoir à sel,
puis approvisionnez en sel
• Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage
Si vous souhaitez utiliser des pastilles de détergent multifonctions telles que : "3 en 1", "4 en 1", "5 en 1"
etc., programmez la fonction Tout
en 1. (Voir ''Fonction Tout en 1'').
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur
d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les
sels de l'eau d'alimentation susceptibles de
nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
Plus la teneur en minéraux et en sels est élevée, plus l'eau est dure. La dureté de l'eau
est calculée en échelles équivalentes, degrés
allemands (°dH), degrés français (°TH) et
mmol/l (millimol par litre - unité internationale
de dureté de l'eau).
L'adoucisseur doit être réglé en fonction du
degré de dureté de l'eau de votre région.
Dureté de l'eau
Renseignez-vous auprès de la Compagnie
locale de distribution des eaux pour connaître le degré de dureté de l'eau de votre zone
d'habitation.
L'adoucisseur d'eau doit être réglé des
deux façons suivantes : manuellement,
à l'aide du sélecteur de dureté de l'eau
et électroniquement.
Réglage de la dureté de l'eau
Utilisation
du sel
régénérant
°dH
°TH
mmol/l
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
niveau 10
oui
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
niveau 9
oui
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveau 8
oui
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveau 7
oui
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveau 6
oui
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveau 5
oui
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveau 4
oui
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveau 3
oui
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveau 2
oui
<4
<7
< 0,7
1
niveau 1
non
Réglage manuel
Le lave-vaisselle est réglé d'usine sur la
position 2.
1. Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
2. Sortez le panier inférieur du lave-vaisselle.
electrolux 33
3. Tournez le sélecteur de dureté de l'eau
sur la position 1 ou 2 (voir tableau).
4. Replacez le panier inférieur.
Réglage électronique
Le lave-vaisselle est réglé d'usine sur la
position 5.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le
lave-vaisselle doit se trouver en mode
programmation.
2. Appuyez simultanément sur les touches
de fonction B et C, et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que les voyants des
touches de fonction A, B et C clignotent.
3. Appuyez sur la touche de fonction A, les
voyants des touches de fonction B et C
s'éteignent tandis que le voyant de la touche de fonction A continue de clignoter.
Le niveau actuel est visualisé sur l'affichage numérique et signalé par une série
de signaux sonores répétés.
Exemples :
affiché, série de 5 signaux sonores,
affiché, série de 5 signaux sopause,
nores, pause, etc. = niveau 5
affiché, série de 10 signaux sonores,
affiché, série de 10 signaux
pause,
sonores, pause, etc. = niveau 10
4. Pour modifier le niveau, appuyez sur la
touche A. Le niveau change à chaque
pression de la touche. (Pour sélectionner
un autre niveau, référez-vous au tableau).
Exemples : si le niveau est 5, une simple
pression sur la touche A amènera le niveau à 6. Si le niveau est 10, une simple
pression sur la touche A amènera le niveau à 1.
5. Pour mémoriser cette opération, mettez
à l'arrêt le lave-vaisselle en appuyant sur
la touche Marche/Arrêt.
Utilisation du sel régénérant
Avertissement
Utilisez uniquement du sel spécial pour lavevaisselle. Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lavevaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut
endommager l'adoucisseur d'eau. Approvisionnez en sel avant de démarrer un programme de lavage complet. Vous éviterez
ainsi que des grains de sel ou de l'eau salée
qui a débordé n'entre en contact avec le fond
de la cuve pendant un laps de temps prolongé, engendrant de la corrosion.
Pour réapprovisionner :
1. Ouvrez la porte, sortez le panier inférieur
et dévissez le bouchon du réservoir à sel
en le tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 l d'eau à l'intérieur du réservoir
(cette opération est nécessaire uniquement lorsque vous remplissez le
réservoir pour la première fois) .
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir, jusqu'à ce que le réservoir soit rempli.
4. Remettez le bouchon en place en veillant
à ce que le filetage et le joint ne présentent aucune trace de sel.
5. Serrez le bouchon en le tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à
ce que vous entendiez un clic.
34 electrolux
Ne vous préoccupez pas si de l'eau déborde du réservoir lorsque vous le remplissez. Cela est parfaitement normal.
Le voyant du réservoir à sel peut
rester allumé pendant 2 à 6 heures
après le remplissage, à condition
que le lave-vaisselle reste sous tension. Si vous utilisez un sel peu soluble, il se peut que cette opération
prenne davantage de temps. Le
fonctionnement de l'appareil n'en
sera pas pour autant entravé.
Utilisation du liquide de rinçage
Avertissement Utilisez exclusivement
des liquides de rinçage de marque,
spéciaux pour lave-vaisselle.
Ne remplissez jamais le distributeur de
liquide de rinçage avec d'autres produits
(par ex. un agent de nettoyage pour lave-vaisselle, un produit de lavage liquide). Cela aurait pour effet d'endommager l'appareil.
Le liquide de rinçage assure un rinçage
optimal et un séchage sans taches ni
striures.
Le liquide de rinçage est automatiquement ajouté au cours du dernier rinçage.
1. Ouvrez le distributeur en appuyant sur le
levier de fermeture (A).
Le distributeur contient environ 110 ml de
liquide de rinçage, quantité suffisante
pour 16 à 40 cycles de lavage, en fonction du réglage de la dose programmée.
3. Vérifiez que le couvercle est fermé après
chaque remplissage.
Essuyez tout débordement de liquide de
rinçage à l'aide de papier absorbant, afin
d'éviter une formation excessive de
mousse lors du lavage suivant.
2. Versez le liquide de rinçage dans la goulotte de remplissage. Le niveau maximum
de remplissage est signalé par le repère
"max".
En fonction des résultats de brillance et de
séchage obtenus, adaptez le dosage du liquide de rinçage à l'aide du sélecteur à 6
positions (position 1 = dosage minimum, position 6 = dosage maximum).
La dose est réglée d'usine sur la position 4.
Augmentez le dosage si vous constatez la
présence de gouttes d'eau ou de taches de
calcaire sur la vaisselle au terme du lavage.
En revanche, si des rayures blanches sont
présentes sur la vaisselle, ou si les verres et
les lames de couteaux sont recouverts d'un
film bleuâtre, il convient de réduire le dosage.
electrolux 35
Utilisation quotidienne
• Contrôlez le niveau du réservoir à sel et du
distributeur de liquide de rinçage.
• Rangez les couverts et la vaisselle dans le
lave-vaisselle.
• Versez le produit de lavage dans le compartiment correspondant.
• Sélectionnez un programme adapté au lavage des couverts et de la vaisselle.
• Démarrez le programme.
Conseils
Les éponges, les chiffons de nettoyage et
tout autre objet absorbant l'eau ne doivent
pas être lavés au lave-vaisselle.
• Avant de charger la vaisselle, veillez à :
– Enlever tous les restes d'aliments.
– Laisser tremper les casseroles au fond
desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou attachés
• Lorsque vous chargez la vaisselle et les
couverts, veillez à prendre les précautions
suivantes :
– La vaisselle et les couverts ne doivent
pas entraver la rotation des bras d'aspersion.
– Chargez les articles creux, tels que tasses, verres, casseroles, etc. en les retournant, de manière à ce que l'eau ne
s'accumule pas dans le creux ou dans
un fond bombé.
– La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres,
ou se chevaucher.
– Pour éviter que les verres ne se brisent,
évitez qu'ils ne se touchent.
– Déposez les petits objets dans le panier
à couverts.
• La vaisselle en plastique et les poêles en
matériau antiadhésif tendent à retenir les
gouttes d'eau ; ces articles ne seront pas
séchés aussi bien que les articles en porcelaine et en acier.
• Les articles légers (bols en plastique, etc.)
doivent être rangés dans le panier supérieur et disposés de façon à ce qu'ils ne
puissent se retourner.
36 electrolux
Pour le lavage au lave-vaisselle, les couverts et plats suivants
ne sont pas adaptés :
peuvent convenir dans une mesure limitée :
• Couverts à manche en bois, en corne, en por- • Lavez au lave-vaisselle uniquement de la vaiscelaine ou en nacre.
selle en faïence garantie lavable en machine par
• Articles en plastique non résistant à la chaleur.
le fabricant.
• Couverts anciens dont certains éléments sont • Les décors vernis peuvent se ternir au fil des
collés et ne résistent pas à la température.
lavages.
• Couverts ou vaisselle présentant des soudures. • Les pièces en argent et en aluminium ont ten• Articles en étain ou en cuivre.
dance à se décolorer au cours du lavage : les
• Verres en cristal au plomb.
résidus de blanc d'œuf, de jaune d'œuf et de
• Articles en acier sujets à la rouille.
moutarde provoquent souvent une décolora• Plateaux en bois.
tion et la formation de taches sur l'argent. Par
• Articles en fibres synthétiques.
conséquent, veillez à toujours éliminer les restes
d'aliments de la vaisselle en argent si vous ne
la lavez pas immédiatement après utilisation.
Rangement des couverts et de la vaisselle
Panier inférieur
Le panier inférieur est conçu pour y ranger
des casseroles, des couvercles, des assiettes, des saladiers, des couverts, etc.
Les plats et les grands couvercles doivent
être disposés autour du panier, afin de ne
pas gêner la rotation des bras d'aspersion.
Panier supérieur
Les couteaux à longue lame disposés
avec le manche vers le bas représentent
un danger potentiel. Les couteaux et les
autres ustensiles pointus ou coupants
doivent être placés en position
horizontale dans le panier supérieur.
Soyez prudent lorsque vous chargez ou
déchargez des articles coupants du
lave-vaisselle.
Le panier supérieur est conçu pour y ranger
des sous-tasses, des saladiers, des tasses,
des verres, des casseroles et des couvercles.
Les rangées d'ergots du panier inférieur peuvent être abaissées aisément pour vous permettre de charger des casseroles, des poêles et des saladiers.
electrolux 37
Disposez les articles en quinconce au-dessus et au-dessous des supports pour tasses,
de façon à ce que l'eau puisse atteindre toutes les surfaces.
Les verres à long pied peuvent être suspendus aux porte-tasses en les retournant.
Pour les articles de plus grande dimension, il
vous est possible de rabattre les supports
pour tasses vers le haut.
Le panier à couverts est constitué de deux
parties amovibles, qu'il vous est possible de
séparer pour obtenir une plus grande surface
de rangement. Pour séparer les deux parties,
faites-les glisser à l'horizontale en direction
opposée et détachez-les.
Pour les assembler à nouveau, procédez
dans le sens inverse.
Pour un résultat optimal, il est conseillé d'utiliser les séparateurs à couverts.
Si la taille des couverts ne permet pas l'utilisation des séparateurs, il vous sera possible
de les retirer facilement.
Panier supérieur
Le panier supérieur est conçu pour y ranger
des sous-tasses, des saladiers, des tasses,
des verres, des casseroles et des couvercles.
Disposez les articles en quinconce au-dessus et au-dessous des supports pour tasses,
de façon à ce que l'eau puisse atteindre toutes les surfaces.
38 electrolux
Les verres à long pied peuvent être suspendus aux porte-tasses en les retournant.
Pour les articles de plus grande dimension, il
vous est possible de rabattre les supports
pour tasses vers le haut.
Mini panier à couverts
Le panier supérieur est fourni avec un mini
panier à couverts.
Attention NE METTEZ JAMAIS DE
COUTEAUX DANS LE MINI PANIER A
COUVERTS, VOUS ENDOMMAGERIEZ
L'APPAREIL.
Le mini panier à couverts doit être uniquement placé à l'avant du panier supérieur, à
gauche ou à droite.
Pour les verres à long pied (selon la taille),
vous pouvez relever le support vers la gauche ou vers la droite.
La taille des couverts que vous pouvez y ranger dépend de la position du panier supérieur. Reportez-vous au tableau suivant.
Taille des couverts pour le mini panier à
couverts
Le support central peut être abaissé aisément pour faciliter le chargement.
Panier supérieur en
position haute
maximum 15 cm
Panier supérieur en
position basse
maximum 20 cm
Ergots souples
Des ergots souples empêchent les verres de
bouger pendant le cycle de lavage ou lorsque
le panier supérieur est déplacé.
electrolux 39
Attention Avant de refermer la porte,
assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement.
Réglage de la hauteur du panier
supérieur
Si vous devez laver des plats de grande dimension, disposez-les dans le panier inférieur après avoir mis le panier supérieur dans
sa position la plus haute.
Hauteur maximale de la vaisselle dans le
panier inférieur
Reportez-vous aux figures pour bien placer
les ergots.
Lorsqu'ils sont bien placés, appuyez dessus
franchement et assurez-vous qu'ils ne bougent pas.
Avec le panier supérieur relevé
31 cm
Avec le panier supérieur abaissé
27 cm
Pour régler le panier dans sa position la
plus haute, procédez comme suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Soulevez délicatement les deux côtés
jusqu'à ce que le mécanisme s'encliquette et que le panier soit en position stable.
Pour abaisser le panier dans sa position
d'origine, procédez comme suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Soulevez délicatement les deux côtés,
puis faites en sorte que le mécanisme
s'emboîte vers l'arrière, tout en maintenant le panier.
Ne soulevez ou n'abaissez jamais le panier d'un seul côté uniquement
Lorsque le panier est en position haute,
vous ne pouvez placer les tasses sur les
supports pour tasses.
Après avoir chargé l'appareil, veillez
à toujours refermer la porte, car une
porte ouverte est source de danger.
40 electrolux
Utilisation du produit de lavage
Utilisez exclusivement des produits de
lavage spécialement conçus pour une
utilisation au lave-vaisselle.
Veuillez respecter le dosage et les consignes de stockage du fabricant figurant
sur l'emballage.
En utilisant la quantité de produit de lavage strictement nécessaire, vous contribuerez à la protection de l'environnement.
3. Tous les programmes avec prélavage nécessitent une dose supplémentaire de
produit de lavage (5 à 10 g) à placer dans
le compartiment de prélavage (2).
Ce produit de lavage agira au cours de la
phase de prélavage.
Si vous utilisez du produit de lavage en
pastilles ; placez la pastille dans le compartiment (1)
Versez le produit de lavage dans le
compartiment correspondant
1. Ouvrez le couvercle.
4. Fermez le couvercle et appuyez jusqu'à
ce qu'il soit verrouillé.
2. Versez le produit de lavage dans le distributeur (1). Le repère indique le niveau
de dosage :
20 = environ 20 g de produit de lavage
30 = environ 30 g de produit de lavage.
1
2
Les produits de lavage en pastilles de
différents fabricants présentent un taux
de dissolution variable. C'est pourquoi
certains produits de lavage en pastilles
n'atteignent pas leur pouvoir de nettoyage optimal au cours des programmes
courts. Par conséquent, veuillez sélectionner un programme de lavage long si
vous utilisez des produits de lavage en
pastilles, afin d'éliminer complètement
les résidus de lessive.
electrolux 41
Fonction "Tout en 1"
Cet appareil est doté de la "fonction Tout en
1", ce qui vous permet d'utiliser les pastilles
de détergent multifonctions "Tout en 1".
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de liquide de rinçage et de sel
régénérant. Ils peuvent également contenir
d'autres substances selon le type de pastille
utilisé ("3 en 1", "4 en 1", "5 en 1", etc.).
Vérifiez que ces produits de lavage sont appropriés au degré de dureté de l'eau d'alimentation. Consultez à cet effet les instructions du fabricant.
Dès que cette fonction est sélectionnée, elle
restera également activée pour les programmes de lavage suivants.
Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'alimentation en liquide de rinçage et en sel à
partir des bacs respectifs est automatiquement désactivée, de même que les voyants
correspondant au sel et au liquide de rinçage.
L'utilisation de la fonction "Tout en 1" peut
entraîner une modification de la durée du cycle. Dans ce cas, la durée du programme est
automatiquement réactualisée sur l'affichage
numérique.
Activez/désactivez la fonction ''Tout en
1'' avant de lancer un programme de lavage.
Une fois que le programme a démarré,
la fonction "Tout en 1" NE peut PLUS
être modifiée. Si vous souhaitez annuler
la "fonction Tout en 1", il vous faudra
d'abord annuler la sélection du programme de lavage, puis désactiver la
"fonction Tout en 1". Dans ce cas, vous
devrez régler à nouveau le programme
de lavage (et les options souhaitées).
Activation/désactivation de la fonction
"Tout en 1"
Appuyez simultanément sur les deux touches "Tout en 1" (touches de fonction D et
E), et maintenez-les appuyées jusqu'à ce
que le voyant de la "fonction Tout en 1" s'allume. Cela signifie que la fonction est activée.
Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur ces deux touches jusqu'à ce que le
voyant correspondant au symbole de la
fonction "Tout en 1" s'éteigne.
Si le séchage n'est pas satisfaisant,
nous vous suggérons de :
1. Remplir le distributeur de liquide de
rinçage.
2. Activer le distributeur de liquide de
rinçage.
3. Régler le dosage du liquide de rinçage sur la position 2.
• L'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage est possible uniquement si la fonction "Tout
en 1" est activée.
Activation/désactivation du distributeur
de liquide de rinçage
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le
lave-vaisselle doit se trouver en mode
programmation.
2. Appuyez simultanément sur les touches
de fonction B et C, et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que les voyants des
touches de fonction A, B et C clignotent.
3. Appuyez sur la touche de fonction B, les
voyants des touches de fonction A et C
s'éteignent tandis que le voyant de la touche de fonction B continue de clignoter.
L'affichage numérique visualise le réglage
actuel.
Distributeur de liquide de rinçage
désactivé
Distributeur de liquide de rinçage
activé
4. Pour modifier le réglage, appuyez de
nouveau sur la touche B, le nouveau paramètre apparaît sur l'affichage numérique.
5. Pour mémoriser cette opération, mettez
à l'arrêt le lave-vaisselle en appuyant sur
la touche Marche/Arrêt.
42 electrolux
Si vous souhaitez réutiliser des produits de lavage en dose individuelles, nous vous recommandons de :
1. Désactiver la fonction "Tout en 1".
2. Approvisionner à nouveau le réservoir à sel et le distributeur de liquide
de rinçage.
3. Régler la position maximale du degré
de dureté de l'eau et d'effectuer 1
programme normal sans charger
l'appareil.
4. Régler ensuite le degré de dureté de
l'eau en fonction de la dureté de l'eau
de votre région.
5. Régler la dose de liquide de rinçage.
Sélection et départ d'un programme de lavage
Sélectionnez le programme et le départ différé en laissant la porte légèrement ouverte. Le départ du programme ou le décompte du départ
différé démarrera uniquement après
que vous aurez refermé la porte.
Vous pouvez effectuer toutes les
modifications souhaitées jusqu'à ce
moment-là
1. Vérifiez que les paniers ont été chargés
correctement et que les bras d'aspersion
tournent librement.
2. Assurez-vous que le robinet d'eau est
ouvert.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le
lave-vaisselle doit se trouver en mode
programmation.
L'afficheur de déroulement du programme est complètement éclairé en
bleu.
4. Appuyez sur la touche correspondant au
programme souhaité (reportez-vous au
tableau des 'Programmes de lavage').
Fermez la porte du lave-vaisselle, le programme démarre automatiquement.
L'afficheur de déroulement du programme affiche le programme de lavage
au fur et à mesure de son déroulement.
Réglage et départ du programme avec
"départ différé"
1. Après avoir sélectionné le programme de
lavage, appuyez sur la touche de départ
différé jusqu'à ce que le nombre d'heures
clignotant correspondant au départ différé apparaisse sur l'affichage numérique.
Le voyant Départ différé s'allume.
Le départ du programme de lavage peut
être différé de 1 heure à 19 heures.
2. Fermez la porte du lave-vaisselle, le décompte démarre automatiquement.
Seul le premier voyant de l'afficheur de
déroulement du programme reste allumé pendant le décompte du départ
différé.
3. Le décompte s'effectue d'heure en heure.
4. L'ouverture de la porte interrompt le décompte. Fermez la porte ; le décompte
reprend là où il a été interrompu.
5. Dès que la durée du départ différé est
écoulée, le programme démarre automatiquement.
Avertissement Interrompez ou
annulez un programme en cours
UNIQUEMENT si cela s'avère
strictement nécessaire.
Attention : Un nuage de vapeur peut
s'échapper par la porte du lave-vaisselle lorsque vous l'ouvrez. Soyez
prudent en effectuant cette opération (risque de brûlure).
Interruption d'un programme en cours
• Ouvrez la porte du lave-vaisselle : le programme s'arrête. Fermez la porte : le programme reprendra là où il a été interrompu.
Annulation d'un départ différé ou d'un
programme en cours
• Appuyez simultanément sur les deux touches de fonction B et C, et maintenez-les
appuyées jusqu'à ce que tous les voyants
de programme s'allument.
• L'afficheur de déroulement du programme est complètement éclairé en
bleu.
• L'annulation d'un départ différé détermine
aussi l'annulation du programme de lavage sélectionné. Vous devez répéter la sélection du programme de lavage.
electrolux 43
• Si vous voulez sélectionner un nouveau
programme, vérifiez qu'il y a du produit de
lavage dans le distributeur correspondant.
Fin du programme de lavage
• Le lave-vaisselle s'arrête automatiquement et un signal sonore vous informe de
la fin du programme.
• L'afficheur de déroulement du programme est complètement éclairé en
vert.
1. Ouvrez la porte du lave-vaisselle. Un zéro
apparaît sur l'affichage numérique.
2. Mettez à l'arrêt le lave-vaisselle.
3. Laissez la porte du lave-vaisselle entrouverte et attendez quelques minutes avant
de retirer la vaisselle ; cela permet de la
laisser refroidir et améliore le processus
de séchage.
Déchargement du lave-vaisselle
• Les plats encore chauds sont sensibles
aux chocs. C'est pourquoi il est préférable
de laisser refroidir la vaisselle avant de la
décharger de l'appareil.
• Videz en premier lieu le panier inférieur,
puis le panier supérieur ; ceci permettra
d'éviter que de l'eau ne s'égoutte du panier supérieur sur la vaisselle du panier inférieur.
• Il se peut que de l'eau soit présente sur les
parois externes et sur la porte du lavevaisselle, car l'acier inoxydable est en définitive plus froid que les plats.
Dès que le programme est terminé,
débranchez le lave-vaisselle et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Programmes de lavage
Programmes de lavage
Programme
Intensive
Auto 1)
Quick 2)
Eco 3)
Degré de salissure
Type de vaisselle
Très sale
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage
2 rinçages intermédiaires
Rinçage final
Séchage
Tous
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage
1 ou 2 rinçages intermédiaires
Rinçage final
Séchage
Normal ou légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage
Rinçage final
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
Moyennement
sale
Description du programme
44 electrolux
Programme
Glass
Degré de salissure
Type de vaisselle
Moyennement
sale
Vaisselle délicate
et verres
Description du programme
Lavage
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
1) Au cours du programme "Auto", le degré de salissure de la vaisselle est déterminé par le degré de
turbidité de l'eau. La durée du programme, les niveaux de consommation d'eau et d'énergie peuvent
varier ; tout dépend de la charge du lave-vaisselle (pleine ou demi-charge) et du degré de salissure de
la vaisselle. La température de l'eau est automatiquement ajustée entre 45 °C et 70 °C.
2) Idéal pour le lavage d'un lave-vaisselle partiellement chargé. Programme de lavage journalier parfait,
adapté aux besoins d'une famille de 4 personnes qui souhaitent seulement laver la vaisselle et les
couverts du dîner et du petit déjeuner.
3) Programme de test des organismes de contrôle
Valeurs de consommation
Programme
Durée du programme
(en minutes)
1)
Consommation
énergétique
(en kWh)
Consommation
d'eau
(en litres)
Intensive
-
1,8 - 2,0
23 - 25
Auto
-
1,1 - 1,7
12 - 23
Quick
-
0,9
9
Eco 2)
-
1,0 - 1,1
12 - 13
Glass
-
0,8 - 0,9
14 - 15
1) La durée du programme de lavage apparaît sur l'affichage numérique.
2) Programme de test des organismes de contrôle
Les valeurs de consommation sont fournies à titre indicatif et varient en fonction
de la pression et de la température de
l'eau, des variations dans l'alimentation
électrique et de la quantité de vaisselle.
Entretien et nettoyage
Nettoyage des filtres
Contrôlez et nettoyez les filtres très régulièrement. Des filtres non nettoyés réduisent les
performances de lavage.
Avertissement Avant de nettoyez les
filtres, assurez-vous que l'appareil est
mis à l'arrêt.
1. Ouvrez la porte, sortez le panier inférieur.
2. Le système de filtrage du lave-vaisselle
comporte un filtre grossier (A), un microfiltre (B) et un filtre plat. Desserrez le système de filtrage à l'aide de la poignée du
microfiltre.
3. Tournez la poignée dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre et effectuez
1/4 de tour pour enlever le système de
filtrage
electrolux 45
Si des résidus de salissures ont bouché
les orifices des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un cure-dent.
Nettoyage de la carrosserie
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil,
de même que le bandeau de commande, à
l'aide d'un chiffon doux humide, en cas de
besoin humidifié d'un peu d'eau savonneuse. N'utilisez en aucun cas de substances
abrasives, de tampons métalliques ou de
solvants (acétone, trichloréthylène, etc.).
4. Saisissez le filtre grossier (A) par la poignée annulaire et retirez-le du microfiltre
(B).
5. Nettoyez minutieusement tous les filtres
à l'eau courante.
6. Retirez le filtre plat du fond de la cuve et
nettoyez minutieusement les deux faces.
Nettoyage interne
Essuyez régulièrement les joints situés autour de la porte et des distributeurs de produit de lavage et de liquide de rinçage à l'aide
d'un chiffon humide.
Nous vous conseillons d'effectuer tous les 3
mois un lavage pour vaisselle très sale mais
sans vaisselle et avec produit de lavage.
En cas d'absence prolongée
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un
certain temps, veillez à :
1. Débrancher l'appareil et à fermer le robinet d'arrivée d'eau.
2. Laisser la porte entrouverte pour prévenir
la formation d'odeurs désagréables.
3. Nettoyer soigneusement l'intérieur de
l'appareil.
7. Réinstallez le filtre plat dans le fond du
compartiment de lavage en veillant à ce
qu'il soit bien installé.
8. Introduisez le filtre grossier (A) dans le microfiltre (B) et appuyez sur les deux filtres
à la fois.
9. Mettez l'ensemble de ces filtres en place
et bloquez-les en tournant la poignée
dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à la butée. Au cours de cette opération, contrôlez que le filtre plat ne dépasse pas du fond de la cuve.
N'utilisez jamais le lave-vaisselle
sans les filtres. Si les filtres n'ont pas
été correctement réinstallés, les
performances de lavage pourront
être compromises et l'appareil
pourrait être endommagé.
Ne retirez JAMAIS les bras d'aspersion.
Précautions contre le gel
Évitez d'installer l'appareil dans un endroit où
la température ambiante est inférieure à 0°C.
Si cela n'est pas possible, videz l'appareil,
fermez la porte, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et vidangez.
Transport de l'appareil
Si vous devez transporter l'appareil (en cas
de déménagement, etc.) :
1. Retirez la fiche de la prise secteur.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Retirez les tuyaux d'arrivée d'eau et de
vidange.
4. Tirez l'appareil hors de sa niche ainsi que
les tuyaux.
Évitez d'incliner l'appareil au cours du transport.
46 electrolux
Que faire si…
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt
en cours de programme.
Certaines anomalies de fonctionnement
peuvent dépendre d'opérations d'entretien
non correctes et peuvent être résolues à l'aide des suggestions fournies dans le tableau,
sans faire appel à un technicien.
Lorsque la porte de l'appareil est fermée, l'anomalie est signalée par le clignotement de l'afficheur de déroulement du programme complètement
Codes d'erreur et anomalie de fonctionnement
éclairé en bleu, et la répétition d'un signal sonore.
Ouvrez la porte et vérifiez le code d'erreur qui
apparaît sur l'affichage numérique. Mettez
l'appareil à l'arrêt et effectuez les contrôles
que nous vous suggérons dans le tableau ciaprès.
Si des codes d'erreurs non décrits dans le
tableau s'affichent, contactez le Service
Après-vente.
Cause possible et solution
• le voyant du programme en cours clignote en
permanence
•
apparaît sur l'affichage numérique
Le lave-vaisselle n'est pas approvisionné en
eau
• Le robinet d'arrivée d'eau est obstrué ou incrusté de tartre.
Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau.
• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
• Le filtre (s'il est présent) situé dans le tuyau d'arrivée d'eau est bouché.
Nettoyez le filtre.
• Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas été installé
correctement, est plié ou écrasé.
Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée
d'eau.
• le voyant du programme en cours clignote en
permanence
•
apparaît sur l'affichage numérique
Le lave-vaisselle ne vidange pas
• Le robinet de l'évier est bouché.
Nettoyez à fond le robinet de l'évier.
• Le tuyau de vidange n'a pas été installé correctement, est plié ou écrasé.
Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange.
• le voyant du programme en cours clignote en
permanence
•
apparaît sur l'affichage numérique
Le système de sécurité anti-débordement
s'est déclenché
• Fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez
le Service Après-vente.
Anomalie de fonctionnement
Le programme ne démarre pas
Après avoir effectué ces contrôles, fermez la
porte de l'appareil et mettez l'appareil en
marche.
Le programme reprendra là où il a été interrompu.
Cause possible et solution
• La porte du lave-vaisselle n'a pas été fermée
correctement.
Fermez la porte.
• La fiche n'est pas branchée.
Insérez la fiche dans la prise secteur
• Le fusible a grillé dans la boîte à fusibles.
Remplacez le fusible.
• Le départ différé a été réglé.
Si la vaisselle doit être lavée immédiatement,
annulez le départ différé.
Si l'anomalie persiste ou que le code d'erreur
s'affiche à nouveau, contactez le Service
Après-vente.
Lorsque vous appelez le Service Après-vente, communiquez le modèle, le numéro de
code produit et le numéro de série.
electrolux 47
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située sur le côté du lavevaisselle.
Afin de pouvoir disposer à tout moment de
ces numéros, nous vous recommandons de
les inscrire ici :
Modèle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° code produit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de série : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les résultats de lavage sont insatisfaisants
La vaisselle n'est
pas propre
• Vous n'avez pas sélectionné le programme approprié.
• La vaisselle est disposée de manière telle à empêcher l'eau d'atteindre
toutes les surfaces. Ne surchargez pas les paniers.
• La rotation des bras d'aspersion est entravée par de la vaisselle mal rangée.
• Les filtres situés dans le fond de la cuve sont encrassés ou mal installés.
• Vous avez utilisé trop peu de produit de lavage ou avez oublié d'approvisionner le distributeur de produit de lavage.
• Si des dépôts de tartre sont présents sur la vaisselle, cela signifie que le
réservoir de sel est vide ou que vous n'avez pas réglé correctement le niveau de l'adoucisseur d'eau.
• Le raccordement du tuyau de vidange n'a pas été réalisé correctement.
• Le bouchon du réservoir de sel n'a pas été vissé correctement.
La vaisselle est
mouillée et terne
• Vous n'avez pas utilisé de liquide de rinçage.
• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Les verres et la
vaisselle présentent des rayures,
des taches blanches ou un film
bleuâtre.
• Réduisez le dosage du liquide de rinçage.
Des gouttes d'eau
ont séché sur les
verres et la vaisselle.
• Augmentez le dosage du liquide de rinçage.
• Il se peut que le produit de lavage soit en cause. Contactez le service clientèle du fabricant du produit de lavage.
Si, après avoir effectué tous ces contrôles, le
problème persiste, contactez le Service
Après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
60 cm
85 cm
60 cm
Branchement électrique - Tension - Puissance totale - Fusible
Les informations concernant le branchement électrique figurent sur
la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur de la porte du
lave-vaisselle.
Pression de l'eau d'alimentation
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bars)
Capacité
12 couverts
Conseils pour les organismes de test
Les essais, conformément à la norme EN
60704, doivent être réalisés avec l'appareil à
pleine charge et à l'aide du programme de
test (voir "Valeurs de consommation").
Les essais, conformément à la norme EN
50242, doivent être réalisés après avoir approvisionné le réservoir à sel et le distributeur
de liquide de rinçage, et à l'aide du programme de test (voir "Valeurs de consommation").
48 electrolux
Pleine charge : 12 couverts
Quantité de produit de lavage requise :
5 g + 25 g (Type B)
Réglage du dosage du liquide de rinçage
position 4 (Type III)
Les essais DOIVENT être réalisés :
• SANS le support pour verres,
• SANS les ergots souples
• SANS le mini panier à couverts.
RETIREZ ces accessoires des paniers.
Disposition du panier à couverts
Disposition du panier supérieur
Disposition du panier inférieur
Installation
Avertissement Les branchements
électriques et les raccordements
hydrauliques nécessaires à
l'installation de l'appareil doivent
être réalisés par un électricien
qualifié et/ou un plombier ou une
autre personne compétente.
Encastrement (sous un plan de travail ou
un évier)
Retirez tous les emballages avant d'installer
l'appareil.
Dans la mesure du possible, placez-le à
proximité d'un robinet d'arrivée d'eau et d'un
dispositif d'évacuation.
electrolux 49
En retirant le plan de travail de l'appareil, vous
pouvez encastrer celui-ci sous un évier ou
sous un plan de travail déjà existant, à condition que la niche corresponde aux dimensions du croquis.
Procédez comme suit :
• Retirez le plan de travail du lave-vaisselle.
Pour cela, dévissez les deux vis de fixation
situées à l'arrière (1), puis tirez le plan de
travail par l'arrière (2) et dégagez-le des
emboîtements avant, en le soulevant (3).
Encastrez l'appareil après avoir ajusté sa
hauteur en vissant ou dévissant ses pieds de
réglage. Pendant l'encastrement de l'appareil, veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau
et le tuyau de vidange ne soient ni entortillés
ni écrasés.
Avant toute intervention sur le lave-vaisselle,
il est nécessaire de débrancher l'appareil.
Après son installation, le lave-vaisselle doit
être facilement accessible par un technicien
en cas d'intervention.
Si le lave vaisselle ne doit plus être encastré
dans un deuxième temps, il faut réinstaller le
plan de travail.
Le socle du lave vaisselle n'est pas réglable.
Mise à niveau
Une bonne mise à niveau est indispensable
pour une parfaite fermeture et étanchéité de
la porte.
Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle
se ferme correctement sans frottement latéraux.
Si la porte ne ferme pas correctement, dévissez ou vissez les pieds jusqu'à ce que
l'appareil soit parfaitement de niveau et
d'aplomb.
Raccordement à l'arrivée d'eau
Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau
Cet appareil peut être alimenté en eau chaude (max. 60°) ou en eau froide
Avec une alimentation en eau chaude, vous
pouvez réduire votre consommation d'énergie électrique de manière spectaculaire. Cela
dépend, toutefois, de la manière dont l'eau
chaude est produite. (Nous suggérons d'autres sources d'énergie plus écologiques telles que, par ex., les panneaux solaires ou
panneaux photovoltaïques, et les éoliennes).
Pour réaliser le raccordement proprement
dit, l'écrou-raccord installé dans le tuyau
d'arrivée d'eau de l'appareil doit être vissé
sur une goulotte avec filetage "Witworth"
pour tuyau 3/4" ou à un robinet à raccord
rapide spécialement conçu à cet effet de type "Press-block".
La pression de l'eau doit se situer dans les
limites indiquées dans les "Caractéristiques
techniques". Pour connaître la pression d'alimentation moyenne de votre région, adres-
50 electrolux
sez-vous à votre Compagnie locale de distribution des eaux.
Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne
soit pas enroulé, écrasé ou enchevêtré lorsque vous effectuez le raccordement.
L'appareil est doté de tuyaux d'alimentation
et de vidange pouvant être orientés à gauche
ou à droite selon les besoins de l'installation,
à l'aide du contre-écrou. Il est nécessaire
que le contre-écrou soit installé correctement pour éviter toute fuite d'eau.
Attention ! Les lave-vaisselle ne sont
PAS tous dotés de tuyaux d'alimentation et de vidange avec contre-écrou.
Dans ce cas-ci, cette option n'est pas
disponible.
Si l'appareil est raccordé au moyen de
tuyaux neufs ou de tuyaux ayant peu servi,
faites s'écouler l'eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau d'arrivée
d'eau.
N'utilisez PAS des tuyaux provenant
d'un ancien appareil.
Cet appareil est doté de fonctions de
sécurité destinées à empêcher que l'eau
utilisée dans l'appareil ne soit réintroduite dans le système d'eau potable. Cet
appareil est conforme aux règlements
applicables en matière de tuyauterie.
Raccordement du tuyau de vidange
L'extrémité du tuyau de vidange peut être
raccordée de deux façons :
1. Au robinet de sortie de l'évier, en la fixant
à la partie inférieure de la surface de travail. Cela empêchera que les eaux usées
de l'évier ne pénètrent dans l'appareil.
2. À une conduite fixe dotée d'une évacuation murale dotée d'une ventilation spéciale, diamètre intérieur de 4 cm minimum.
Le raccordement de vidange doit être situé à
une hauteur comprise entre 30 cm (minimum) et 100 cm (maximum) par rapport à la
base du lave-vaisselle.
Le tuyau de vidange peut être orienté à droite
ou à gauche du lave-vaisselle
Assurez-vous que le tuyau n'est pas courbé
ou écrasé, sous peine d'empêcher ou de ralentir l'évacuation de l'eau.
Le bouchon d'évier ne doit pas être mis en
place lorsque l'appareil évacue l'eau, sous
peine de provoquer un effet de siphon et un
reflux de l'eau vers l'appareil.
Si vous utilisez une rallonge de tuyau, celleci ne doit pas dépasser 2 mètres et son diamètre intérieur ne doit pas être inférieur au
diamètre du tuyau fourni.
De même que le diamètre intérieur des raccords utilisés pour les branchements ne doit
pas être inférieur au diamètre du tuyau d'évacuation fourni.
Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange
à un embout du siphon sous l'évier, n'oubliez pas d'enlever toute la membrane
de plastique (A). Si vous oubliez d'enlever
toute la membrane, des particules d'aliments
risquent de s'accumuler avec le temps et de
boucher l'embout du tuyau de vidange du
lave-vaisselle
Nos appareils sont équipés d'un dispositif de sécurité empêchant le reflux des
eaux usées vers l'appareil. Si le robinet
de votre évier est doté d'un clapet de
retenue incorporé, cela pourrait entraver
la vidange correcte de votre lave-vaisselle. C'est pourquoi nous vous recommandons de le retirer.
electrolux 51
Pour éviter toute fuite d'eau après l'installation, assurez-vous que les raccords
des tuyauteries d'eau sont bien serrés.
Branchement électrique
Avertissement L'appareil doit être
relié à la terre conformément aux
normes en vigueur.
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, vérifiez que la tension
nominale et le type d'alimentation figurant sur la plaque signalétique
correspondent aux valeurs d'alimentation de la pièce où l'appareil
doit être installé. La puissance nominale du fusible figure également
sur la plaque signalétique
Branchez toujours la fiche principale dans une prise correctement installée, protégée contre les chocs et
comportant une borne de mise à la
terre.
L'appareil ne doit pas être raccordé
à l'aide d'un prolongateur, d'une pri-
se multiple ou d'un raccordement
multiple. Risque d'incendie.
Si nécessaire, remplacez la prise femelle de l'installation électrique de
votre habitation. Si le câble électrique doit être remplacé, contactez le
Service Après-vente.
La prise doit rester accessible une
fois que l'appareil est installé.
Pour débrancher l'appareil, ne tirez
jamais sur le cordon mais tirez toujours la prise.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des précautions de sécurité mentionnées
dans ce chapitre.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont conçus
dans le respect de l'environnement et sont
recyclables. Les composants en plastique
sont identifiables grâce aux sigles >PE <,
>PS <, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
Avertissement Si vous n'utilisez plus
votre appareil :
• Retirez la fiche de la prise secteur.
• Coupez le câble et la fiche et jetez-les.
• Éliminez le loquet de la porte, cela évitera aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en
danger.
52 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Mehr zu unserem Denken finden Sie unter at
www.electrolux.com
Inhalt
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Bedienblende
Erste Inbetriebnahme
Einstellen des Wasserenthärters
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Gebrauch von Klarspülmittel
Täglicher Gebrauch
Laden von Besteck und Geschirr
Gebrauch von Spülmittel
Funktion "Multi-tab"
Auswählen und Starten eines
Spülprogramms
52
54
55
57
57
58
59
60
61
64
65
Entladen des Geschirrspülers
Spülprogramme
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Hinweise für Prüfinstitute
Gerät aufstellen
Wasseranschluss
Elektrischer Anschluss
Umwelttipps
67
68
69
70
72
72
73
74
75
76
66
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, einschließlich
der Ratschläge und Warnungen. Es ist
wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das
Gerät benutzen, mit der Bedienung und
den Sicherheitsvorschriften vertraut
sind. Heben Sie die Benutzerinformation
gut auf und übergeben Sie sie bei einem
Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über
Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
• Dieser Geschirrspüler ist nur zum Reinigen
von spülmaschinenfestem Haushaltsgeschirr bestimmt.
• Keine Lösungsmittel in den Geschirrspüler
geben. Es besteht Explosionsgefahr.
• Messer und andere spitze Gegenstände
müssen mit der Spitze nach unten in den
Besteckkorb gestellt oder waagerecht in
den oberen Korb gelegt werden.
• Nur für Geschirrspüler geeignete Produkte
(Klarspüler, Reinigungsmittel und Salz)
verwenden.
• Nicht die Tür während des Gerätebetriebs
öffnen; es kann heißer Dampf austreten.
• Kein Geschirr vor dem Ende des Spülgangs aus dem Geschirrspüler entnehmen.
• Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und drehen Sie den Wasserhahn
zu.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie
stets Original-Ersatzteile.
• Versuchen Sie unter keinen Umständen,
das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen durch unerfahrene Personen können
zu schwerwiegenden Fehlfunktionen und
Verletzungen führen. Wenden Sie sich an
Ihren Kundendienst. Bestehen Sie immer
auf Original-Ersatzteilen.
electrolux 53
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Spülmittel für Geschirrspüler können Verätzungen an Augen, Mund und Kehle verursachen. Lebensgefahr! Halten Sie sich
immer an die Sicherheitsanweisungen der
Spülmittelhersteller.
• Das Wasser in Ihrem Geschirrspüler ist
kein Trinkwasser. In der Maschine können
immer Spülmittelrückstände vorhanden
sein.
• Sorgen Sie dafür, dass die Tür des Geschirrspülers außer beim Be- und Entladen
immer geschlossen ist. So verhindern Sie,
dass jemand über die offene Tür stolpern
und sich verletzen kann.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Kindersicherung
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch
durch Erwachsene bestimmt. Der Geschirrspüler darf nicht unbeaufsichtigt von
Kindern benutzt werden.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von
Kindern fern. Erstickungsgefahr.
• Spülmittel außer Reichweite von Kindern
aufbewahren.
• Halten Sie Kinder vom geöffneten Geschirrspüler fern.
Aufstellung
• Kontrollieren Sie das Gerät auf Transportschäden. Nehmen Sie niemals ein schad-
•
•
•
•
•
haftes Gerät in Betrieb. Verständigen Sie
Ihren Händler, wenn Ihr Geschirrspüler beschädigt ist.
Entfernen Sie vor dem Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial.
Der elektrische Anschluss des Gerätes
und alle sonstigen Installationsarbeiten
dürfen nur von qualifizierten Fachkräften
ausgeführt werden.
Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Änderungen an den technischen Merkmalen
oder dem Produkt selbst vorgenommen
werden.
Benutzen Sie den Geschirrspüler nie mit
einem beschädigten Netzkabel oder einem defekten Wasserschlauch; oder
wenn die Bedienblende, die Arbeitsfläche
oder der Sockel defekt sind, so dass das
Geräteinnere frei zugänglich ist. Wenden
Sie sich zur Vermeidung von Unfällen an
den lokalen Kundendienst.
Die Seiten des Geschirrspülers dürfen auf
keinen Fall angebohrt werden, da dadurch
die hydraulischen und elektrischen Bauteile beschädigt werden können.
Warnung! Halten Sie sich für den
elektrischen Anschluss und den
Wasseranschluss strikt an die
Anweisungen der betreffenden
Abschnitte.
54 electrolux
Gerätebeschreibung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oberkorb
Einstellung der Wasserhärtestufe
Salzbehälter
Behälter für Reinigungsmittel
Dosiergerät für Klarspülmittel
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Oberer Sprüharm
Arbeitsplatte
Die Innenbeleuchtung des Geschirrspülers wird automatisch beim Öffnen der
Tür eingeschaltet und beim Schließen
der Tür ausgeschaltet.
Die Innenbeleuchtung ist mit einer LED
der KLASSE 1 in Übereinstimmung mit
EN 60825-1: 1994 + A1:2002 +
A2:2001 ausgestattet.
Wenn die Lampe ausgetauscht werden
muss, wenden Sie sich bitte an Ihren
Kundendienst vor Ort.
electrolux 55
Bedienblende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ein-/Aus-Taste
Digital-Display
Programmwahltasten
Zeitvorwahl-Taste (Delay)
Kontrolllampen
Funktionstasten
Programmablaufanzeige
Kontrolllampen
Salz
Leuchtet auf, sobald Spezialsalz nachgefüllt werden muss.
Klarspüler
Leuchtet auf, sobald Klarspülmittel nachgefüllt
werden muss.
Funktion Multitab
Zeigt an, ob die "Funktion Multitab" (siehe "Funktion Multitab") ein- oder ausgeschaltet ist.
Digital-Display
Im Digital-Display wird Folgendes angezeigt:
• der Härtegrad, auf den der Wasserenthärter eingestellt ist,
• die ungefähre Restlaufzeit des laufenden
Programms,
• das Ein-/Abschalten des Klarspülmitteldosierers ( NUR bei aktiver 'Funktion Multitab'),
• das Ende eines Spülprogramms (im Digital-Display erscheint eine Null),
• der Ablauf der Zeitvorwahl,
• Fehlercodes im Fall von Fehlfunktionen
des Geschirrspülers, und
• das Ein-/Ausschalten der Töne.
56 electrolux
Funktionstasten
Mit diesen Tasten können folgende Funktionen eingestellt werden:
• die Einstellung des Wasserenthärters,
• das Abbrechen eines Spülprogramms
oder einer laufenden Zeitvorwahl,
• das Ein-/Abschalten der Funktion Multitab,
• das Ein-/Abschalten des Klarspülmitteldosierers bei aktiver Funktion Multitab, und
das
• Ein-/Abschalten der Töne.
Programmablaufanzeige
Die Programmablaufanzeige ist in 5 LEDs
unterteilt und zeigt an:
1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Alle 5 LEDs
leuchten blau.
2. Der Ablauf des Spülprogramms. Wenn
das Programm beginnt, leuchtet nur die
erste LED. Die anderen LEDs leuchten
mit zunehmendem Ablauf des Spülprogramms nacheinander ebenfalls auf. (Die
LEDs leuchten von links nach rechts auf).
3. Das Ende des Spülprogramms. Alle 5
LEDs leuchten grün.
4. Eine Gerätestörung. Alle 5 LEDs blinken
blau.
Einstellmodus
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
Das Gerät befindet sich im Einstellmodus,
wenn:
• ALLE Kontrolllampen der Programmwahltasten aufleuchten.
• Die ganze Programmablaufanzeige
leuchtet blau.
Denken Sie daran, dass sich der Geschirrspüler:
– beim Auswählen eines Spülprogramms,
– bei der Einstellung des Wasserenthärters,
– beim Ein-/Abschalten des Klarspülmitteldosierers, und
– beim Ein-/Abschalten der Töne
im Einstellmodus befinden MUSS.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
Das zuletzt ausgeführte oder ausgewählte
Programm ist noch immer eingestellt, wenn:
• Nur eine Programmkontrolllampe aufleuchtet.
• Nur ein Teil der Programmablaufanzeige leuchtet blau auf.
In diesem Fall muss das Programm gelöscht werden, um zum Einstellmodus zurückzukehren.
Löschen eines eingestellten oder
laufenden Programms
Drücken Sie gleichzeitig die beiden Funktionstasten B und C solange, bis alle Kontrolllampen der Programmwahltasten leuchten
und die ganze Programmablaufanzeige
blau aufleuchtet. Das Programm ist gelöscht
und das Gerät befindet sich wieder im Einstellmodus.
Töne
Damit besser erkennbar ist, welche Operationen der Geschirrspüler ausführt, wurden
Töne eingeführt:
– für die Einstellung des Wasserhärtegrads,
– für das Ende des Spülprogramms,
– und für die Alarmauslösung bei einer Gerätestörung.
Werkseitige Einstellung: Töne eingeschaltet
Es ist möglich, die Töne auszuschalten.
Ein-/Ausschalten der Töne
1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Geschirrspüler muss sich im Einstellmodus
befinden.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Funktionstasten B und C, bis die Kontrolllampen
der Funktionstasten A, B und C zu blinken beginnen.
3. Drücken Sie Funktionstaste C. Die Kontrolllampen der Funktionstasten A und B
erlöschen, während die Kontrolllampe
der Funktionstaste C weiterhin blinkt. Im
Digital-Display wird die aktuelle Stufe angezeigt.
Akustische Signale ausgeschaltet
Akustische Signale eingeschaltet
4. Drücken Sie zur Änderung der Einstellung
erneut Funktionstaste C ; im Digital-Display wird die neue Einstellung angezeigt.
5. 5. Zur Speicherung des Vorgangs schalten Sie den Geschirrspüler bitte aus.
electrolux 57
Erste Inbetriebnahme
Vor der ersten Benutzung Ihres Geschirrspülers:
• Vergewissern Sie sich, dass der elektrische und der Wasseranschluss den Installationsanweisungen entsprechen
• Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial
aus dem Geräteinneren
• Einstellen des Wasserenthärters
• Gießen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter und füllen Sie ihn dann mit Salz für
Geschirrspüler
• Füllen Sie das Klarspüldosiergerät mit
Klarspüler
Bei Verwendung von Reinigertabs
wie: "3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" usw...
wählen Sie die Funktion "Multitab".
(siehe "Die Funktion Multitab").
Einstellen des Wasserenthärters
Der Geschirrspüler ist mit einem Wasserenthärter ausgestattet, der die im Wasser enthaltenen Minerale und Salze zurückhält, die
den Gerätebetrieb negativ und nachhaltig
beeinträchtigen können.
Je höher der Mineral- und Salzgehalt ist, um
so härter ist Ihr Wasser. Die Wasserhärte
wird in gleichwertigen Einheiten gemessen,
Deutsche Wasserhärtegrade (°dH), Französische Grade (°TH) und mmol/l (Millimol pro
Wasserhärte
Liter - internationale Einheit der Wasserhärte).
Der Enthärter muss entsprechend der Wasserhärte Ihres Gebietes eingestellt werden.
Ihr lokales Wasserwerk kann Sie über die
Härte Ihres Leitungswassers informieren.
Der Wasserenthärter muss sowohl: manuell mit dem Härtebereichsschalter als
auch elektronisch eingestellt werden.
Einstellung der Wasserhärtestufe
Zusatz
von
Salz
°dH
°TH
mmol/l
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
Stufe 10
Ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
Stufe 9
Ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
Stufe 8
Ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
Stufe 7
Ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
Stufe 6
Ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
Stufe 5
Ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
Stufe 4
Ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
Stufe 3
Ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
Stufe 2
Ja
<4
<7
< 0,7
1
Stufe 1
Nein
Manuelle Einstellung
Der Wasserenthärter ist werkseitig auf
Härtestufe 2 eingestellt.
1. Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.
2. Entfernen Sie den Unterkorb aus dem
Geschirrspüler.
3. Stellen Sie den Härtebereichsschalter auf
Härtestufe 1 oder 2 (siehe Tabelle).
4. Setzen Sie den Unterkorb wieder ein.
58 electrolux
Elektronische Einstellung
Der Wasserenthärter ist werkseitig auf
Härtestufe 5 eingestellt.
1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Geschirrspüler muss sich im Einstellmodus
befinden.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Funktionstasten B und C solange, bis die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C
zu blinken beginnen.
3. Drücken Sie Funktionstaste A. Die Kontrolllampen der Funktionstasten B und
C erlöschen, während die Kontrolllampe
der Funktionstaste A weiterhin blinkt. Im
Digital-Display wird die aktuelle Stufe angezeigt und eine Reihe aufeinander folgender Töne ertönt.
Beispiele:
wird angezeigt, 5 aufeinander folgende Töne, Pause,
wird angezeigt, 5
aufeinander folgende Töne, Pause etc...
= Härtestufe 5
wird angezeigt, 10 aufeinander folwird angezeigt,
gende Töne, Pause,
10 aufeinander folgende Töne, Pause,
etc... = Härtestufe 10
4. Drücken Sie zur Änderung der Härtestufe
Funktionstaste A. Bei jedem Tastendruck
ändert sich die Stufe. (Bitte halten Sie sich
für die Auswahl der neuen Härtestufe an
die Tabelle).
Beispiele: Ist die aktuelle Härtestufe 5,
wird durch einmaliges Drücken von Taste
A Härtestufe 6 ausgewählt. Ist die aktuelle Härtestufe 10, wird durch einmaliges
Drücken von Taste A Härtestufe 1 ausgewählt.
5. Schalten Sie mit der Ein-/Aus-Taste den
Geschirrspüler aus, um die ausgewählten
Optionen zu speichern.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Warnung!
Verwenden Sie ausschließlich Spezialsalz für
Geschirrspüler. Alle anderen Salzarten, die
nicht eigens für Geschirrspüler bestimmt
sind, insbesondere Speisesalz, führen zu
Schäden des Wasserenthärters. Füllen Sie
den Salzbehälter erst kurz vor dem Start eines kompletten Spülprogramms. Das verhindert, dass verschüttetes Salz oder Salzwasser für längere Zeit auf dem Geräteboden
bleibt und Korrosion verursacht.
Einfüllen:
1. Öffnen Sie die Tür, entfernen Sie den Unterkorb und schrauben Sie die Verschlusskappe des Salzbehälters nach
links ab.
2. Gießen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (dies ist nur vor der ersten Benutzung erforderlich) .
3. Füllen Sie den Behälter mithilfe des mitgelieferten Trichters mit Salz.
4. Die Verschlusskappe wieder anbringen
und sicherstellen, dass kein Salz auf dem
Gewinde oder der Dichtung vorhanden
ist.
5. Schrauben Sie die Verschlusskappe
nach rechts bis zum Anschlag zu. Ein Klicken zeigt an, dass die Kappe fest verschlossen ist.
Seien Sie unbesorgt, wenn beim Einfüllen Wasser aus dem Salzbehälter ausfließt; das ist ganz normal.
electrolux 59
Die Salzkontrolllampe kann noch
2-6 Stunden nach dem Nachfüllen
von Salz leuchten, vorausgesetzt,
der Geschirrspüler bleibt eingeschaltet. Bei Verwendung von Salz,
das sich langsamer auflöst, kann
dieser Vorgang länger dauern. Der
Betrieb des Geräts wird dadurch
nicht beeinträchtigt.
Gebrauch von Klarspülmittel
Warnung! Nur Markenklarspülmittel für
Geschirrspülmaschinen verwenden.
Füllen Sie nie andere Produkte (Reinigungsmittel für Geschirrspüler, Flüssigreiniger) in den Behälter für Klarspüler.
Das Gerät kann dadurch beschädigt
werden.
Klarspülmittel sind eine Garantie für ein
perfektes Spülergebnis und fleckenund streifenfreies Trocknen.
Das Klarspülmittel wird automatisch
beim letzten Spülgang zugesetzt.
1. Drücken Sie auf die Entriegelungstaste
(A), um den Behälter zu öffnen.
Das Dosiergerät fasst ca. 110 ml Klarspülmittel; die Menge reicht je nach der
Dosiereinstellung für 16 bis 40 Spülzyklen.
3. Vergewissern Sie sich nach jedem Füllen,
dass der Deckel geschlossen ist.
Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel sofort mit einem saugfähigen Tuch
auf, um übermäßige Schaumbildung
beim folgenden Spülzyklus zu vermeiden.
2. Füllen Sie das Klarspülmittel in den Behälter. Der maximale Füllstand wird durch
die Markierung "max" angezeigt.
Stellen Sie je nach gewünschtem End- und
Trockenergebnis die Klarspülmitteldosierung
mit dem 6-Stufenschalter ein (Stufe 1 geringste Dosierung, Stufe 6 maximale Dosierung).
Die Dosierung ist werkseitig auf Stufe 4 eingestellt.
Erhöhen Sie die Dosierung, wenn auf dem
Geschirr nach dem Spülen Wassertropfen
oder Kalkflecken zurückbleiben.
Verringern Sie die Dosierung, wenn weißliche
Streifen auf dem Geschirr oder ein bläulicher
Überzug auf Gläsern und Messerklingen zu
sehen sind.
60 electrolux
Täglicher Gebrauch
• Kontrollieren Sie, ob der Geschirrspüler
mit Salz oder Klarspülmittel aufgefüllt werden muss.
• Laden Sie das Besteck und Geschirr in
den Geschirrspüler.
• Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
• Wählen Sie ein für Besteck und Geschirr
geeignetes Spülprogramm.
• Starten Sie das Spülprogramm.
Hilfreiche Hinweise und Tipps
Schwämme, Putzlappen und Gegenstände,
die Wasser aufsaugen, dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
• Vor dem Laden des Geschirrs:
– Speisereste und Abfall entfernen.
– Töpfe mit angebrannten Speiseresten
einweichen
• Beachten Sie beim Laden des Geschirrs
und Bestecks folgendes:
– Geschirr und Besteck dürfen nicht die
Drehung der Sprüharme behindern.
– Hohlgefäße mit der Öffnung nach unten
einlegen, so dass sich in den Behältern
kein Wasser ansammeln kann.
– Geschirr und Besteckteile dürfen nicht
ineinander liegen oder sich gegenseitig
abdecken.
– Gläser dürfen sich zur Vermeidung von
Bruchschäden nicht berühren.
– Kleine Gegenstände in den Besteckkorb legen.
• Kunststoffgeschirr und Töpfe mit Antihaftbeschichtung neigen dazu, Wassertropfen
zurückzuhalten; diese Art Geschirr trocknet deshalb schlechter als Porzellan und
Edelstahl.
• Leichte Gegenstände (Kunststoffschüsseln usw.) so im Oberkorb anordnen, dass
sie nicht verrutschen können.
Folgendes Geschirr und Besteck ist zum Reinigen im Geschirrspüler
ungeeignet:
beschränkt geeignet:
• Besteck mit Holz-, Horn-, Porzellan- oder Perl- • Reinigen Sie Steingut nur dann im Geschirrspümuttgriffen.
ler, wenn es vom Hersteller als geschirrspüler• Nicht hitzebeständige Kunststoffteile.
fest deklariert wird.
• Älteres Besteck, dessen Klebeverbindungen
• Glasierte Muster können bei häufigem Spülen
temperaturempfindlich sind.
ihren Glanz verlieren.
• Geklebte Geschirr- oder Besteckteile.
• Silber- und Aluminiumteile neigen zu Verfärbun• Zinn- bzw. Kupfergegenstände.
gen: Speisereste wie Eiweiß, Eigelb und Senf
• Bleikristallglas.
verfärben Silber und hinterlassen darauf oft Fle• Rostempfindliche Stahlteile.
cken. Entfernen Sie daher sofort Speisereste
• Frühstücksbrettchen.
von Silberbesteck, wenn es nicht sofort nach
• Gegenstände aus Kunstfasern.
dem Gebrauch gespült wird.
electrolux 61
Laden von Besteck und Geschirr
Unterkorb
Der Unterkorb ist zur Aufnahme von Kochtöpfen, Deckeln, Tellern, Salatschüsseln, Besteck usw. bestimmt.
Ordnen Sie Servierplatten und große Deckel
um den Korbrand an; achten Sie darauf,
dass die Sprüharme nicht behindert werden.
Die zwei Stachelreihen des Unterkorbs können zum Laden von Töpfen, Pfannen und
Schüsseln schnell umgeklappt werden.
wie Tranchiermesser müssen
waagerecht in den Oberkorb gelegt
werden. Seien Sie vorsichtig beim Laden
oder Herausnehmen von scharfen
Gegenständen wie Messern.
Gabeln und Löffel in den herausnehmbaren
Besteckkorb stellen; dabei sollten die Griffe
der Gabeln nach unten und die Griffe der
Messer nach oben gerichtet sein.
Falls die Griffe auf der Unterseite aus dem
Korb ragen und den unteren Sprüharm behindern, das Besteck mit nach oben gerichtetem Griff laden.
Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so
können sie nicht zusammenkleben.
Klappen Sie den Korbgriff nach unten, um
das Laden des Bestecks in den Korb zu erleichtern.
Besteckkorb
Messer mit langer Klinge in aufrechter
Stellung stellen eine potentielle Gefahr
dar. Langes und/oder scharfes Besteck
Für ein optimales Spülergebnis empfehlen
wir Ihnen die Verwendung des Besteckgitters.
62 electrolux
Wenn die Besteckabmessungen die Verwendung der Besteckköcher nicht zulassen,
können diese leicht entfernt werden.
Langstielige Gläser können umgedreht in die
Tassenablagen gestellt werden.
Für größere Gegenstände können die Tassenablagen umgeklappt werden.
Der Besteckkorb besteht aus zwei Teilen, die
bei Bedarf getrennt werden können. Schieben Sie die beiden Hälften zum Trennen in
entgegengesetzte Richtungen und ziehen
Sie sie dann auseinander.
Für langstielige Gläser sollte der Glashalter je
nach Glasgröße nach links oder nach rechts
geklappt werden.
Zum Zusammensetzen auf die entgegengesetzte Weise vorgehen.
Oberkorb
Der Oberkorb ist zur Aufnahme von Untertassen, Salatschüsseln, Tassen, Gläsern,
Töpfen und Deckeln bestimmt.
Ordnen Sie das Geschirr auf und unter den
Tassenreihen an, so dass das Wasser die
Oberflächen aller Geschirrteile erreicht.
Die mittleren Stachelreihen können einfach
umgeklappt werden, damit der Geschirrspüler flexibler gefüllt werden kann.
electrolux 63
Weiche Stachelreihen
Weiche Stachelreihen verhindern, dass sich
Gläser während des Spülprogramms oder
bei Herausnahme des Oberkorbs bewegen.
Mini-Besteckkorb
Der Oberkorb wird mit einem Mini-Besteckkorb geliefert.
Vorsicht! BITTE LEGEN SIE NIEMALS
MESSER IN DEN MINIBESTECKKORB! DAS GERÄT WÜRDE
DADURCH BESCHÄDIGT.
Der Mini-Besteckkorb darf sich ausschließlich im vorderen Teil des Oberkorbs auf der
linken oder rechten Seite befinden.
Die Besteckabmessungen hängen von der
jeweiligen Position des Oberkorbs ab. Bitte
halten Sie sich an die nachstehende Tabelle.
Zulässige Besteckabmessungen für den
Mini-Besteckkorb
Wenn sich der Obermaximal 15 cm
korb in der oberen Position befindet:
Wenn sich der Obermaximal 20 cm
korb in der unteren Position befindet:
Näheres zur korrekten Positionierung der
weichen Stachelreihen entnehmen Sie bitte
den Abbildungen.
Wenn Sie die Stachelreihen in der richtigen
Position angebracht haben, drücken Sie diese bitte fest nach unten und überprüfen Sie,
dass diese sich nicht mehr bewegen.
64 electrolux
2. Den Korb auf beiden Seiten vorsichtig anheben, bis der Mechanismus einrastet
und die Lage des Korbs stabil ist.
Vorsicht! VERGEWISSERN SIE SICH
VOR DEM SCHLIEßEN DER TÜR, DASS
SICH DIE SPRÜHARME FREI DREHEN
KÖNNEN.
Höhenverstellung des Oberkorbs
Sehr große Platten können zum Spülen in
den Unterkorb geladen werden, nachdem
der Oberkorb auf die obere Position angehoben worden ist.
Maximale Geschirrhöhe im Unterkorb
Bei angehobenem
Oberkorb
31 cm
Bei abgesenktem
Oberkorb
27 cm
So bringen Sie den Korb in die obere Position:
1. Den Korb bis zum Anschlag herausziehen.
Gebrauch von Spülmittel
Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel für Geschirrspülmaschinen.
Befolgen Sie die Herstellerangaben für
Dosierung und Aufbewahrung auf den
Packungen.
Die Verwendung der richtigen Dosierung
der Reinigungsmittel trägt zum Schutz
der Umwelt bei.
Füllen Sie Reiniger ein
1. Öffnen Sie den Deckel.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Korb
wieder in die obere Position zu bringen:
1. Den Korb bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den Korb auf beiden Seiten vorsichtig anheben und aufsetzen, bis der Mechanismus einrastet.
Verstellen Sie die Korbhöhe nie nur auf
einer Seite.
Wenn sich der Korb in der oberen Position befindet, dürfen Sie keine Tassen
auf die Tassenablagen stellen.
Schließen Sie nach dem Laden
immer die Tür des Geschirrspülers;
eine offene Tür stellt stets eine
Unfallgefahr dar.
electrolux 65
2. Füllen Sie den Behälter für Reinigungsmittel (1) mit Reiniger. Achten Sie auf die
Dosiermarkierungen:
20 = ca. 20 g Reiniger
30 = ca. 30 g Reiniger.
1
2
4. Schließen Sie den Deckel und drücken
Sie ihn an, bis er einrastet.
Reinigertabletten der verschiedenen
Hersteller lösen sich mit unterschiedlicher Schnelligkeit auf. Einige Reinigertabletten erreichen aus diesem Grund
nicht ihre volle Waschkraft bei kurzen
Spülprogrammen. Benutzen Sie daher
bei Verwendung von Reinigungstabletten längere Spülprogramme, um sicher
zu sein, dass alle Reinigungsmittelreste
beseitigt werden.
3. Bei Programmen mit Vorspülen zusätzlichen Reiniger (5/10 g) in die Vorspülkammer (2) füllen.
Dieser Reiniger wird in der Vorspülphase
verwendet.
Verwendung von Reinigertabs; Legen Sie
die Tabletten in das Fach (1)
Funktion "Multi-tab"
Dieser Geschirrspüler ist mit der Funktion
"Multitab" ausgerüstet, die die Verwendung
von "Multitab" Kombi-Reinigungstabletten
gestattet.
Bei diesen Produkten handelt es sich um
Reiniger mit kombinierten Reinigungs-, Klarspül- und Salzfunktionen. Je nach Art der
verwendeten Tabletten ("3 in 1", "4 in 1", "5
in 1" usw.) können sie auch andere Zusätze
enthalten.
Stellen Sie sicher, dass diese Reinigungstabletten für Ihre Wasserhärte geeignet sind.
Siehe hierzu die Herstellerangaben.
Nach der Auswahl bleibt diese Funktion auch
für die folgenden Spülprogramme eingeschaltet.
66 electrolux
Bei der Anwahl dieser Funktion wird der Zufluss von Klarspüler und Salz von den betreffenden Behältern automatisch gesperrt;
die Kontrolllampen für Klarspüler und Salz
sind ebenfalls deaktiviert.
Bei der Funktion "Multi-Tab" kann sich die
Dauer der Spülprogramme ändern. In diesem Fall wird die Dauer des Programms automatisch auf dem Digital-Display aktualisiert.
Ein-/Abschalten der Funktion ''Multitab"
vor dem Beginn eines Spülprogramms.
Nach dem Programmstart kann die
Funktion "Multitab" NICHT mehr geändert werden. Wenn Sie die "Funktion
Multitab" löschen möchten, müssen Sie
zunächst die Programmeinstellung löschen und danach die "Funktion Multitab" abschalten. In diesem Fall müssen
Sie ein Spülprogramm (und die gewünschten Optionen) neu einstellen.
Ein-/Abschalten der Funktion Multitab
Drücken Sie gleichzeitig die beiden MultitabTasten (Funktionstasten D und E) und halten
Sie sie solange gedrückt, bis die Kontrolllampe der Funktion Multitab aufleuchtet. Dies
zeigt an, dass die Funktion aktiv ist.
Zum Abschalten der Funktion die gleichen
Tasten nochmals drücken, bis die Kontrolllampe des Symbols der Funktion "Multitab"
erlischt.
Sollte das Geschirr nicht trocken
genug sein, empfehlen wir Folgendes:
1. Füllen Sie den Klarspüldosierer mit
Klarspüler auf.
2. Schalten Sie den Klarspüldosierer
ein.
3. Bringen Sie den Klarspüldosierer in
Stellung 2.
• Das Ein-/Abschalten des Klarspüldosierers ist nur bei aktiver Funktion Multitab möglich.
Ein-/Abschalten des
Klarspülmitteldosierers
1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Geschirrspüler muss sich im Einstellmodus
befinden.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Funktionstasten B und C so lange, bis die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C
zu blinken beginnen.
3. Drücken Sie Funktionstaste B. Die Kontrolllampen der Funktionstasten A und C
erlöschen, während die Kontrolllampe
von Funktionstaste B weiterhin blinkt. Im
Digital-Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Klarspüldosierer abgeschaltet
Klarspüldosierer eingeschaltet
4. Drücken Sie zum Wechseln der Einstellung erneut Taste B. Im Digital-Display
wird die neue Einstellung angezeigt.
5. Schalten Sie mit der Ein-/Aus-Taste den
Geschirrspüler aus, um die ausgewählten
Optionen zu speichern.
Wenn Sie sich dafür entscheiden,
wieder normale Reinigungsmitteln
zu verwenden, vergessen Sie bitte
nicht:
1. Die Funktion Multitab auszuschalten.
2. Den Klarspüler- und Salzbehälter
wieder zu füllen.
3. Die Wasserhärte auf die höchste
Härtestufe einzustellen und 1 normalen Spülgang ohne Geschirr auszuführen.
4. Die Wasserhärte entsprechend der
Wasserhärte Ihres Gebietes einzustellen.
5. Einstellung der Klarspüldosierung.
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Wählen Sie das Spülprogramm und
die Zeitvorwahl bei etwas geöffneter
Tür. Der Programmstart oder der
Ablauf der Zeitvorwahl setzen erst
nach dem Schließen der Tür ein. Bis
dahin können die Einstellungen
noch geändert werden
1. Kontrollieren Sie, dass die Körbe richtig
beladen sind und die Sprüharme beim
Drehen nicht behindert werden.
electrolux 67
2. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn geöffnet ist.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Geschirrspüler muss sich im Einstellmodus
befinden.
Die ganze Programmablaufanzeige
leuchtet blau.
4. Drücken Sie die Taste, die dem gewünschten Programm entspricht (siehe
hierzu die Tabelle "Spülprogramme").
Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers; das Programm startet automatisch.
Die Programmablaufanzeige zeigt den
Ablauf des Spülprogramms schrittweise
an.
Einstellen und Starten des Programms
mit der Zeitvorwahl
1. Drücken Sie nach Auswahl des Spülprogramms die Zeitvorwahltaste, bis die blinkende Stundenzahl der Zeitvorwahl auf
dem Digitaldisplay erscheint.
Die Startvorwahl-Anzeige beginnt zu
leuchten.
Mit dieser Option kann der Start des
Spülprogramms von 1 bis 19 Stunden
verzögert werden.
2. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers. Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt
jetzt automatisch.
Nur die erste LED der Programmablaufanzeige leuchtet während des
Ablaufs der Zeitvorwahl weiterhin auf.
3. Der Ablauf der Zeitvorwahl nimmt in
Schritten von jeweils 1 Stunde ab.
4. Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf
der Zeitvorwahl. Schließen Sie die Tür
des Geschirrspülers; der Ablauf der Zeitvorwahl wird jetzt an dem Punkt fortgesetzt, an dem er unterbrochen wurde.
5. Nach Ablauf der Zeitvorwahl beginnt das
Spülprogramm automatisch.
Warnung! Unterbrechen oder
löschen Sie ein laufendes
Spülprogramm NUR, wenn es
absolut notwendig ist.
Achtung! Beim Öffnen der Tür kann
heißer Dampf entweichen. Öffnen
Sie die Tür vorsichtig.
Unterbrechen eines laufenden
Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers;
das Programm hält an. Schließen Sie die
Tür des Geschirrspülers; das Programm
wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem es
unterbrochen wurde.
Abbrechen eines laufenden
Spülprogramms oder einer laufenden
Zeitvorwahl
• Drücken Sie gleichzeitig die beiden Funktionstasten B und C solange, bis alle Kontrolllampen der Programmwahltasten
leuchten.
• Die ganze Programmablaufanzeige
leucht blau.
• Wenn Sie eine Zeitvorwahl ausschalten,
wird damit auch die Auswahl des Spülprogramms aufgehoben. In diesem Fall müssen Sie das Spülprogramm erneut einstellen.
• Soll ein neues Spülprogramm gewählt
werden, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Ende des Spülprogramms
• Der Geschirrspüler stoppt automatisch,
und ein Signalton zeigt das Ende des Spülprogramms an.
• Die ganze Programmablaufanzeige
leuchtet grün.
1. Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.
Das Digital-Display zeigt Null an.
2. Schalten Sie den Geschirrspüler aus.
3. Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers
einen Spaltbreit und warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Geschirr entnehmen. Auf diese Weise kühlt das Geschirr
rascher ab und die Trockenwirkung wird
verbessert.
Entladen des Geschirrspülers
• Heißes Geschirr ist stoßempfindlich. Lassen Sie daher das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Gerät entnehmen.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann
den Oberkorb; dadurch wird vermieden,
dass Wasser vom Oberkorb auf das Geschirr im Unterkorb tropft.
68 electrolux
• Auf den Wänden und der Tür des Geschirrspülers kann sich Kondenswasser
absetzen, da sich Edelstahl schneller als
Geschirr abkühlt.
Nach dem Ende des Spülprogramms sollten Sie den Netzstecker
des Gerätes ziehen und den Wasserhahn schließen.
Spülprogramme
Spülprogramme
Grad der Verschmutzung
Art der Beladung
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang
2 Zwischenklarspülgänge
Klarspülen
Trocknen
Beliebig
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang
1 oder 2 Zwischenklarspülgänge
Klarspülen
Trocknen
Quick 2)
Normal / leicht
verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang
Klarspülen
Eco 3)
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang
1 Zwischenklarspülgang
Klarspülen
Trocknen
Glass
Normal verschmutzt
Empfindliches
Geschirr und Gläser
Hauptspülgang
1 Zwischenklarspülgang
Klarspülen
Trocknen
Programm
Intensive
Auto 1)
Programmbeschreibung
1) Während des Spülprogramms 'Auto' wird der Verschmutzungsgrad des Geschirrs durch den Grad
der Wassertrübung bestimmt. Programmdauer, Wasser- und Stromverbrauch sind unterschiedlich;
je nachdem, ob der Geschirrspüler ganz oder teilweise beladen ist und ob das Geschirr nur leicht oder
stärker verschmutzt ist. Die Wassertemperatur wird automatisch auf 45° C bis 70° C eingestellt.
2) Ideal, wenn der Geschirrspüler nur teilweise beladen ist. Dies ist das perfekte tägliche Spülprogramm
für eine 4-köpfige Familie, die lediglich das Frühstücks- und Abendessensgeschirr samt Besteck
spülen möchte.
3) Testprogramm für Prüfinstitute
Verbrauchswerte
Programm
Programmdauer
(in Minuten)
1)
Energieverbrauch
(in kWh)
Wasserverbrauch
(in Litern)
Intensive
-
1,8 - 2,0
23 - 25
Auto
-
1,1 - 1,7
12 - 23
Quick
-
0,9
9
Eco 2)
-
1,0 - 1,1
12 - 13
Glass
-
0,8 - 0,9
14 - 15
1) Im Digital-Display wird die Programmdauer angezeigt.
2) Testprogramm für Prüfinstitute
Die Verbrauchswerte sind Richtwerte,
die von dem Druck und der Temperatur
electrolux 69
des Wassers, den Schwankungen der
Stromversorgung und der Geschirrmenge abhängen.
Reinigung und Pflege
Filterreinigung
Die Filter müssen regelmäßig kontrolliert und
gereinigt werden. Schmutzige Filter beeinträchtigen das Spülergebnis.
6. Nehmen Sie das Filtersieb aus dem Spülraumboden und reinigen Sie beide Seiten
sorgfältig.
Warnung! Vergewissern Sie sich vor
dem Reinigen der Filter, dass die
Maschine ausgeschaltet ist.
1. Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie den
Unterkorb.
2. Das Filtersystem des Geschirrspülers
umfasst einen Grobfilter (A), einen Mikrofilter (B) und ein Filtersieb. Entriegeln Sie
das Filtersystem mit dem Griff des Mikrofilters.
7. Setzen Sie das Filtersieb wieder in den
Spülraumboden ein und vergewissern
Sie sich, dass es fest sitzt.
8. Setzen Sie den Grobfilter (A) in den Mikrofilter (B) ein und drücken Sie die beiden
Filter zusammen.
9. Das Filtersystem einsetzen und durch
Drehen des Griffs nach rechts bis zum
Anschlag verriegeln. Achten Sie darauf,
dass das Filtersieb nicht über den Spülraumboden hervorragt.
3. Drehen Sie den Griff um 1/4 Umdrehung
nach links und ziehen Sie das Filtersystem heraus
Benutzen Sie den Geschirrspüler
NIEMALS ohne die Filter. Falsches
Einsetzen der Filter führt zu
schlechten Spülergebnissen und
kann Schäden am Gerät verursachen.
Versuchen Sie NIE, die Sprüharme
auszubauen.
Eventuell durch Schmutz verstopfte Löcher der Sprüharme mit einem Partystick reinigen.
4. Fassen Sie den Grobfilter (A) am Handgriff und ziehen Sie ihn aus dem Mikrofilter (B).
5. Reinigen Sie alle Filter sorgfältig unter
fließendem Wasser.
Reinigung der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und die Bedienblende des Gerätes mit einem weichen
feuchten Tuch. Benutzen Sie bei Bedarf nur
neutrale Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine Scheuermittel, Metallschwämmchen oder
Lösungsmittel (Azeton, Trichloräthylen usw.).
70 electrolux
Reinigung des Geräteinneren
Reinigen Sie die Gummidichtungen der Türen und des Reinigungsmittel- und Klarspülerbehälters regelmäßig mit einem feuchten
Tuch.
Alle 3 Monate sollten Sie das Spülprogramm
für stark verschmutztes Geschirr ohne Geschirr, aber mit Verwendung von Spülmitteln
ausführen.
Längerer Gerätestillstand
Vor einem längerem Stillstand des Geschirrspülers sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:
1. Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Wasserhahn.
2. Öffnen Sie die Tür einen Spaltbreit, um
dem Entstehen unangenehmer Gerüche
vorzubeugen.
3. Reinigen Sie das Geräteinnere.
absinkt. Sollte dies nicht vermeidbar sein, die
Maschine entleeren, die Gerätetür schließen,
den Wasserzulaufschlauch entfernen und
entleeren.
Transport des Gerätes
Halten Sie sich bei einem Transport des Gerätes (Umzug usw.) an folgende Anweisungen:
1. Netzstecker ziehen.
2. Den Wasserhahn schließen.
3. Den Wasserzulauf- und den Ablaufschlauch abnehmen.
4. Ziehen Sie das Gerät zusammen mit den
Schläuchen heraus.
Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht
umkippen.
Frostschutzmaßnahmen
Stellen Sie den Geschirrspüler nicht in einem
Raum auf, in dem die Temperatur unter 0°C
Was tun, wenn …
Der Geschirrspüler startet nicht oder hält
während des Betriebs an.
Einige Störungen können durch nachlässige
Instandhaltung oder Versehen bedingt sein
und mit Hilfe der in der folgenden Tabelle beschriebenen Hinweise ohne Hilfe des Kundendienstes behoben werden.
Die Störung wird bei geschlossener Gerätetür dadurch angezeigt, dass die ganze Programmablaufanzeige blau
blinkt und ein unterbrochener Signalton
zu hören ist.
Öffnen Sie die Tür und beachten Sie den
Fehlercode, der im Digital-Display angezeigt
wird. Schalten Sie den Geschirrspüler ab und
führen Sie die in der folgenden Tabelle empfohlenen Abhilfemaßnahmen durch.
Sollten Fehler auftreten, die nicht in der Tabelle behandelt werden, rufen Sie bitte den
Kundendienst.
Fehlercodes und Störungsanzeige
Mögliche Ursachen und Abhilfe
• Die Kontrolllampe für das laufende Programm
blinkt ständig
•
wird im Digital-Display angezeigt
Der Geschirrspüler füllt kein Wasser ein
• Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.
Den Wasserhahn reinigen.
• Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
• Der Filter (soweit vorhanden) im Wasserzulaufschlauch ist zugesetzt.
Reinigen Sie den Filter.
• Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig verlegt oder gequetscht.
Den Anschluss des Ablaufschlauchs kontrollieren.
electrolux 71
Fehlercodes und Störungsanzeige
Mögliche Ursachen und Abhilfe
• Die Kontrolllampe für das laufende Programm
blinkt ständig
•
wird im Digital-Display angezeigt
Der Geschirrspüler pumpt nicht ab
• Der Siphon ist verstopft.
Den Siphon reinigen.
• Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig verlegt oder geknickt oder gequetscht.
Den Anschluss des Ablaufschlauchs kontrollieren.
• Die Kontrolllampe für das laufende Programm
blinkt ständig
•
wird im Digital-Display angezeigt
Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst
• Schließen Sie den Wasserhahn und wenden Sie
sich an den lokalen Kundendienst.
Störung
Das Programm startet nicht
Schließen Sie nach diesen Kontrollen die Tür
des Geschirrspülers und schalten Sie das
Gerät ein.
Das Programm wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem es unterbrochen wurde.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn die Störung fortbesteht oder erneut
auftritt.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
und machen Sie folgende Angaben: Modell
(Mod.), Produktnummer (PNC) und Seriennummer (S.N.).
Mögliche Ursachen und Abhilfe
• Tür des Geschirrspülers nicht richtig geschlossen.
Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.
• Netzstecker nicht eingesteckt.
Netzstecker einstecken
• Die Sicherung der Hausinstallation ist durchgebrannt.
Sicherung ersetzen.
• Zeitvorwahl eingestellt.
Löschen Sie die Zeitvorwahl, wenn das Geschirr sofort gewaschen werden soll.
Diese Daten sind aus dem Typenschild auf
der Seite der Geschirrspülertür ersichtlich.
Notieren Sie diese Nummern hier, um sie
stets bei Bedarf zur Hand zu haben:
Modell
(Mod.). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produkt-Nummer
(PNC) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serien-Nr.
(S.N.). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Spülergebnis ist nicht zufriedenstellend
Das Geschirr ist
nicht sauber
• Wahl eines falschen Spülprogramms.
• Das Geschirr ist so eingestellt, dass nicht alle Teile gut von Wasser umspült
werden. Die Körbe dürfen nicht überladen werden.
• Falsche Beladung behindert die Drehung der Sprüharme.
• Die Filter im Spülraumboden sind verstopft oder falsch eingesetzt.
• Zu hohe oder zu geringe Reinigungsmitteldosierung.
• Bei Kalkbelägen auf dem Geschirr; der Salzbehälter ist leer oder falsche
Einstellung des Wasserenthärters.
• Ablaufschlauch falsch verlegt.
• Verschlusskappe des Salzbehälters nicht richtig geschlossen.
Das Geschirr ist
nass und glanzlos
• Es wurde kein Klarspüler verwendet.
• Der Behälter für Klarspüler ist leer.
72 electrolux
Das Spülergebnis ist nicht zufriedenstellend
Schlieren, Streifen,
milchige Flecken
oder blauschimmernder Belag auf
Gläsern und Geschirr
• Klarspülerdosierung reduzieren.
Eingetrocknete
Wassertropfen auf
Gläsern und Geschirr
• Klarspülerdosierung erhöhen.
• Die Ursache kann beim Reinigungsmittel liegen. Bitte wenden Sie sich an
den Kundendienst des Reinigungsmittel-Herstellers.
Wenn die Störungen nach diesen Kontrollen
fortbestehen, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessungen
Breite
Höhe
Tiefe
60 cm
85 cm
60 cm
Elektrischer Anschluss - Anschlussspannung - Gesamtleistung - Sicherung
Die Daten der elektrischen Anschlusswerte befinden sich auf dem
Typenschild an der Innenseite der Geschirrspülertür.
Wasserdruck
Mindestdruck
Höchstdruck
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Fassungsvermögen
12 Maßgedecke
Hinweise für Prüfinstitute
Die Prüfung muss nach EN 60704 bei voller
Beladung mit dem Testprogramm (siehe Tabelle "Verbrauchswerte") durchgeführt werden.
Die Prüfung muss nach EN 50242 mit vollem
Salz- und Klarspülerbehälter und mit dem
Testprogramm (siehe "Verbrauchswerte")
durchgeführt werden.
Volle Beladung: 12 Maßgedecke
Reinigungsmitteldosierung:
5 g + 25 g (Typ B)
Klarspülereinstellung
Position 4 (Typ III)
Die Prüfung MUSS folgendermaßen
ausgeführt werden:
• OHNE Glashalter,
• OHNE weiche Stachelreihen, und
• OHNE Mini-Besteckkorb.
BITTE ENTFERNEN SIE diese Teile aus
den Körben.
Anordnung des Oberkorbs
electrolux 73
Anordnung des Unterkorbs
Anordnung des Besteckkorbs
Gerät aufstellen
Warnung! Der elektrische Anschluss
des Gerätes und alle sonstigen
Installationsarbeiten dürfen nur von
qualifizierten Elektrikern und
Installateuren ausgeführt werden.
Installation als Einbaugeschirrspüler
(unter einer Arbeitsplatte oder einer
Spüle)
Entfernen Sie vor dem Aufstellen der Maschine das gesamte Verpackungsmaterial.
Das Gerät möglichst in der Nähe eines Wasserhahns und eines Wasserablaufs aufstellen.
Die Arbeitsplatte des Geschirrspülers ist abnehmbar. Dadurch kann das Gerät als Einbauvariante unter einem passenden Spülbecken bzw. einer bereits vorhandenen Arbeitsplatte installiert werden, vorausgesetzt,
die Abmessungen des Einbauraumes ent-
sprechen den in der folgenden Abbildung angegebenen Maßen.
74 electrolux
Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
• Entfernen Sie die Arbeitsplatte des Geschirrspülers, indem Sie die beiden hinteren Befestigungsschrauben lösen (1), die
Arbeitsplatte von hinten nach vorn schieben (2) und aus den vorderen Schienen
herausheben, und die Arbeitsplatte anheben (3).
Richten Sie den Geschirrspüler mit den einstellbaren Füßen horizontal aus und schieben
Sie ihn in die Einbaunische. Stellen Sie beim
Einschieben des Gerätes in den Einbauraum
sicher, dass die Schläuche für die Wasserzufuhr und den Abfluss nicht geknickt oder
eingeklemmt werden.
Bei allen Arbeiten, die den Zugang zu den inneren Bauteilen erfordern, muss zuvor der
Netzstecker gezogen werden.
Vergewissern Sie sich nach der Installation
des Geschirrspülers, dass er für einen Servicetechniker im Falle einer Reparatur gut zugänglich ist.
Soll der Geschirrspüler nicht mehr als Einbauvariante genutzt werden, ist die Arbeitsplatte wieder anzubringen.
Der Sockel solcher Geräte ist nicht einstellbar.
Ausrichten
Korrektes Ausrichten ist die Voraussetzung
dafür, dass die Tür wasserdicht schließt.
Bei richtiger Ausrichtung darf die Tür beim
Öffnen auf keiner Seite des Küchenmöbels
anstoßen.
Die Geräteausrichtung ggf. durch Anziehen
oder Lockern der Stellfüße nachstellen.
Wasseranschluss
Wasserzuleitung
Das Gerät kann mit Warmwasser (max. 60°)
wie auch mit Kaltwasser gespeist werden.
Mit einer Warmwasserversorgung können
Sie unter Umständen deutlich Energie sparen. Allerdings kommt es dabei darauf an,
wie das Warmwasser aufbereitet wird. (Wir
empfehlen alternative Energiequellen, die besonders umweltfreundlich sind wie zum Beispiel Solar- bzw. Photovoltaikanlagen oder
Windenergie).
Wenn Sie den Anschluss selbst durchführen:
die Kopplungsmutter des Wassereinlaufschlauchs des Gerätes ist für ein Rohrgewinde 3/4" ausgelegt oder für spezielle Schnellkupplungen wie zum Beispiel Press-Block.
Der Wasserdruck muss innerhalb des in den
"Technischen Daten" aufgeführten Bereichs
liegen. Ihr Wasserwerk kann Sie über die
durchschnittlichen Druckwerte in Ihrem Gebiet informieren.
Der Wasserzulaufschlauch darf beim Anschluss nicht geknickt, gequetscht oder verdreht werden.
Dieses Gerät besitzt einen Zulauf- und Ablaufschlauch, die nach rechts oder links verlegt werden können, um die Installation mit
der Klemmmutter zu erleichtern. Die
Klemmmutter muss zur Vermeidung von
Lecks richtig angebracht werden.
Achtung! NICHT alle Geschirrspülermodelle werden mit Zulauf- und Ablaufschläuchen mit einer Klemmmutter geliefert. In diesem Fall ist die genannte
Verlegung nicht möglich.
Falls das Gerät mit neuen oder lange Zeit
nicht benutzten Schläuchen angeschlossen
wird, lassen Sie bitte vor dem Anschluss des
Zulaufschlauchs einige Minuten lang Wasser
durch diesen fließen.
BENUTZEN Sie KEINE Anschlussschläuche von Altgeräten.
electrolux 75
Das Gerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung versehen, die verhindert, dass
das im Geschirrspüler verwendete Wasser in das Trinkwassersystem zurücklaufen kann. Das Gerät entspricht den
gültigen Vorschriften für Installationsarbeiten.
Anschluss des Ablaufschlauchs
Das Ende des Ablaufschlauchs kann wie
folgt angeschlossen werden:
1. An einen Siphon; dabei den Schlauch an
der Unterseite der Arbeitsplatte befestigen. Dadurch wird verhindert, dass Abwasser aus dem Siphon in das Gerät zurückfließen kann.
2. An ein Standrohr mit Entlüftungsöffnung
und Innendurchmesser von mindestens
4 cm.
Der Abwasseranschluss muss sich in einer
Höhe von mindestens 30 cm und maximal
100 cm vom Boden des Geschirrspülers befinden.
Der Ablaufschlauch kann nach rechts oder
links verlegt werden
Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch
nicht geknickt oder gequetscht wird, da das
den Wasserablauf behindern kann.
Der Spülbeckenstöpsel darf während des
Abpumpens des Gerätes nicht eingesetzt
sein, da dadurch das Wasser wieder in die
Maschine gesaugt werden kann.
Bei Verwendung eines Verlängerungsschlauchs darf dessen Länge maximal 2 Meter betragen; der Innendurchmesser des Verlängerungsschlauchs darf nicht kleiner als
der des Ablaufschlauchs sein.
Ebenso darf der Innendurchmesser der Verbindungen für den Anschluss an den Ablauf
nicht kleiner sein als der Durchmesser des
mitgelieferten Schlauchs.
Wenn der Ablaufschlauch an einen Siphon
angeschlossen wird, muss die gesamte
Kunststoffmembran (A) entfernt werden. Wird die Membran nicht vollständig entfernt, setzt sich der Ablaufschlauch im Laufe
der Zeit durch Ablagerungen von Speiseresten im Siphon zu
Unsere Geräte verfügen über eine Sicherheitseinrichtung, die den Rückfluss
von Schmutzwasser in die Maschine
verhindert. Falls der Siphon Ihrer Spüle
mit einem "Rückschlagventil" ausgestattet ist, kann dadurch der Ablauf Ihres
Geschirrspülers beeinträchtigt werden.
Sie sollten das Ventil daher entfernen.
Zur Vermeidung von Undichtigkeiten
nach der Installation stellen Sie bitte sicher, dass alle Wasseranschlüsse fest
angezogen und dicht sind.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Die
Sicherheitsbestimmungen
schreiben die Erdung des Gerätes
verbindlich vor.
Stellen Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes sicher, dass die Netzspannung und -frequenz mit den auf
dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen. Die
Nennwerte der Sicherung sind
ebenfalls aus dem Typenschild ersichtlich
Benutzen Sie für den Netzstecker
immer eine berührungssichere
Steckdose.
Vielfachsteckdosen, Steckverbinder und Verlängerungskabel dürfen
nicht verwendet werden. Es besteht
Brandgefahr durch Überhitzung.
Lassen Sie ggf. die Steckdose versetzen. Wenden Sie sich für einen
76 electrolux
eventuellen Austausch des Netzkabels an den Kundendienst.
Der Stecker muss auch nach der Installation des Geschirrspülers zugänglich sein.
Um das Netzkabel von der Steckdose zu trennen, ziehen Sie stets am
Umwelttipps
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Verpackungsmaterial
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und recycelbar. Kunststoffteile sind mit
internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<,
> PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie
das Verpackungsmaterial entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kommunalen
Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
Warnung! Vor der Entsorgung von
Altgeräten:
• Netzstecker ziehen.
• Das Netzkabel abtrennen und entsorgen.
• Das Türschloss entfernen. Damit verhindern Sie, dass spielende Kinder
sich einschließen und gefährden können.
Netzstecker. Niemals am Netzkabel
ziehen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Unfälle, die aus der Missachtung dieser Vorschrift entstehen
sollten.
electrolux 77
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Contents
Safety information
Product description
Control panel
First use
Set the water softener
Use of dishwasher salt
Use of rinse aid
Daily use
Load cutlery and dishes
Use of detergent
Multi-tab function
Select and start a washing programme
77
78
79
81
81
82
83
84
85
88
89
Unloading the dishwasher
Washing programmes
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Hints for test institutes
Installation
Water connection
Electrical connection
Environment concerns
91
91
92
93
95
95
96
97
98
99
90
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary
mistakes and accidents, it is important
to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
Correct use
• This dishwasher is only intended for washing household utensils suitable for machine washing.
• Do not put any solvents in the dishwasher.
This could cause an explosion.
• Knives and other items with sharp points
must be loaded in the cutlery basket with
their points down or placed in a horizontal
position in the upper basket.
• Only use products (detergent, salt and
rinse aid) suitable for dishwashers.
• Avoid opening the door whilst the appliance is in operation, hot steam may escape.
• Do not take any dishes out of the dishwasher before the end of the washing cycle.
• After use, isolate the appliance from the
power supply and turn off the water supply.
• This product should be serviced only by an
authorized service engineer, and only genuine spare parts should be used.
• Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons
could cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Force Centre. Always insist on genuine spare parts.
General safety
• Dishwasher detergents can cause chemical burns to eyes, mouth and throat. Could
endanger life! Comply with the safety instructions of the dishwasher detergent
manufacturer.
• Water in the dishwasher is not for drinking
purposes. Detergent residue may still be
present in your machine.
78 electrolux
• Ensure that the door of the dishwasher is
always closed when it is not being loaded
or unloaded. In this way you will avoid anybody tripping over the open door and hurting themselves.
• Do not sit or stand on the open door.
Child safety
• This appliance is designed to be operated
by adults. Do not allow children to use the
dishwasher unsupervised.
• Keep all packaging well away from children. There is a risk of suffocation.
• Keep all detergents in a safe place out of
children’s reach.
• Keep children well away from the dishwasher when the door is open.
Installation
• Check your dishwasher for any transport
damage. Never connect a damaged machine. If your dishwasher is damaged contact your supplier.
• All packaging must be removed before
use.
• Any electrical and plumbing work required
to install this appliance must be carried out
by a qualified and competent person.
• For safety reasons it is dangerous to alter
the specifications or attempt to modify this
product in any way.
• Never use the dishwasher if the electrical
supply cable and water hoses are damaged; or if the control panel, work top or
plinth area are damaged such that the inside of the appliance is freely accessible.
Contact your local Service Force centre, in
order to avoid hazard.
• All sides of the dishwasher must never be
drilled to prevent damage to hydraulic and
electric components.
Warning! For electrical and water
connection carefully follow the
instructions given in the specific
paragraphs.
Product description
1
2
3
4
Upper basket
Water hardness dial
Salt container
Detergent dispenser
5
6
7
8
Rinse aid dispenser
Rating plate
Filters
Lower spray arm
electrolux 79
9 Upper spray arm
10 Worktop
This dishwasher has an internal light that
turns on when the door opens and off
when it closes.
Internal light equipped with led lamp
CLASS 1 in accordance with EN
60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001.
In case this light has to be replaced
please contact your local Service Force
Centre.
Control panel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
On/Off button
Digital display
Programme selection buttons
Delay start button (Delay)
Indicator lights
Function buttons
Programme progress display
Indicator lights
Salt
Comes on when the special salt has run out.
Rinse aid
Comes on when the rinse aid has run out.
Multitab function
Indicates the activation/deactivation of the 'Multitab function' (refer to 'Multitab function').
80 electrolux
The digital display
The digital display indicates:
• the level of hardness to which the water
softener is set,
• the approximate remaining time of the running programme,
• activation/deactivation of the rinse aid dispenser ( ONLY with 'Multitab function active'),
• the end of a washing programme (the digital display shows a zero),
• the countdown for the delay start,
• fault codes concerning malfunction of the
dishwasher,
• if the audible signals are activated/deactivated.
Function buttons
The following functions can be set using
these buttons:
• setting the water softener level,
• cancelling a washing programme or a delay start in progress,
• activation/deactivation of the Multitab
function,
• activation/deactivation of the rinse aid dispenser when Multitab function is active,
• activation/deactivation of the audible signals.
Programme progress display
The programme progress display is divided in 5 LED lamps and shows:
1. When the appliance is switched on. Press
the On/Off button, all 5 LED lamps come
on with a blue light.
2. The progress of the washing programme.
Once the programme starts only the first
LED lamp is on. The other LED lamps will
come on gradually as the washing programme runs. (The LED lamps come on
from left to right).
3. The end of the washing programme. All 5
LED lamps come on with a green light
4. A malfunction of the appliance. All 5 LED
lamps are flashing with a blue light.
Setting mode
Press the On/Off button.
The appliance is in setting mode if:
• ALL programme button lights come on.
• Programme progress display is fully on
with a blue light.
Always remember that when performing
the following operations:
– selecting a washing programme,
– setting the water softener level,
– activating/deactivating the rinse aid,
– activating/deactivating the audible
signals,
the appliance MUST be in setting mode.
Press the On/Off button.
The last performed or selected programme
is still set if:
• Only one programme button light comes
on.
• Programme progress display is partially
on with a blue light.
In this case, to return to setting mode, the
programme has to be cancelled.
To cancel a set programme or a
programme in progress
Simultaneously press and hold the 2 function
buttons B and C until all the programme button lights come on and the programme
progress display is fully on with a blue light.
The programme has been cancelled and the
machine is now in setting mode.
Audible signals
Audible signals have been introduced to help
indicate which operations the dishwasher is
performing:
– setting of the water softener,
– end of the washing programme,
– intervention of an alarm due to malfunction
of the machine.
Factory setting: audible signals activated
It is possible to deactivate the audible
signals.
Deactivation/activation of the audible
signals
1. Press the On/Off button. The dishwasher
must be in setting mode.
2. Simultaneously press and hold function
buttons B and C until the lights of function
buttons A, B and C start flashing.
3. Press function button C, the lights of
function buttons A and B go off while the
light of function button C continues to
flash. The digital display shows the current level.
Audible signals deactivated
electrolux 81
Audible signals activated
4. To change the setting, press function
button C again; the digital display shows
the new setting.
5. 5. To memorize the operation, switch off
the dishwasher.
First use
Before using your dishwasher for the first
time:
• Ensure that the electrical and water connections comply with the installation instructions
• Remove all packaging from inside the appliance
• Set the water softener level
• Pour 1 litre of water into the salt container
and then fill with dishwasher salt
• Fill the rinse aid dispenser
If you want to use combi detergent
tablets such as: ''3 in 1'', ''4 in 1'', ''5
in 1'' etc... set the Multitab function.
(See ''Multitab function'').
Set the water softener
The dishwasher is equipped with a water
softener designed to remove minerals and
salts from the water supply, which would
have a detrimental or adverse effect on the
operation of the appliance.
The higher the content of these minerals and
salts, the harder your water is. Water hardness is measured in equivalent scales, German degrees (dH°), French degrees (°TH)
and mmol/l (millimol per litre - international
unit for the hardness of water).
Water hardness
The softener should be adjusted according
to the hardness of the water in your area.
Your local Water Authority can advise you on
the hardness of the water in your area.
The water softener must be set in two
ways: manually, using the water hardness dial and electronically.
Adjusting the water hardness setting
Use of
salt
°dH
°TH
mmol/l
manually
electronically
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
level 10
yes
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
level 9
yes
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
level 8
yes
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
level 7
yes
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
level 6
yes
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
level 5
yes
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
level 4
yes
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
level 3
yes
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
level 2
yes
<4
<7
< 0,7
1
level 1
no
Setting manually
The dishwasher is factory set at position
2.
1. Open the dishwasher door.
2. Remove the lower basket from the dishwasher.
3. Turn the water hardness dial to position
1 or 2 (see chart).
4. Replace the lower basket.
82 electrolux
Setting electronically
The dishwasher is factory set at level 5.
1. Press the On/Off button. The dishwasher
must be in setting mode.
2. Simultaneously press and hold function
buttons B and C, until the lights of function buttons A, B and C start flashing.
3. Press function button A, the lights of
function buttons B and C go off while the
light of function button A continues to
flash. The current level shows on the dig-
ital display and a sequence of intermittent
audible signals are heard.
Examples:
displayed, 5 intermittent audible sigdisplayed, 5 intermittent
nals, pause,
audible signals, pause, etc. = level 5
displayed, 10 intermittent audible
displayed, 10 intersignals, pause,
mittent audible signals, pause, etc. = level
10
4. To change the level, press function button A. Each time the button is pressed
the level changes. (For the selection of the
new level see the chart).
Examples: If the current level is 5, by
pressing function button A once, level 6
is selected. if the current level is 10, by
pressing function button A once, level 1
is selected.
5. To memorize the operation, switch off the
dishwasher by pressing the On/Off button.
Use of dishwasher salt
Warning!
Only use salt specifically designed for use in
dishwashers. All other types of salt not specifically designed for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. Only fill with salt just before starting one
of the complete washing programmes. This
will prevent any grains of salt or salty water,
which may have been spilt, remaining on the
bottom of the machine for any period of time,
which may cause corrosion.
To fill:
1. Open the door, remove the lower basket
and unscrew the cap of the salt container
by turning it anticlockwise.
2. Pour 1 litre of water into the container
(this is necessary only before filling
with salt for the first time) .
3. Using the funnel provided, pour in the salt
until the container is full.
4. Replace the cap making sure that there
is no trace of salt on the screw thread or
on the gasket.
5. Replace the cap tightly turning it clockwise until it stops with a click.
Do not worry if water overflows from the
unit when filling with salt, this is quite
normal.
electrolux 83
The salt indicator light on the control
panel can remain illuminated for 2-6
hours after the salt has been replenished, assuming the dishwasher re-
mains switched on. If you are using
salt that takes longer to dissolve
then this can take longer. The operation of the machine is not affected.
Use of rinse aid
Warning! Only use branded rinse aid for
dishwashers.
Never fill the rinse aid dispenser with any
other substances (e.g. dishwasher
cleaning agent, liquid detergent). This
would damage the appliance.
Rinse aid ensures thorough rinsing, and
spot and streak free drying.
Rinse aid is automatically added during
the last rinse.
1. Open the container by pressing the release button (A).
The dispenser holds about 110 ml of rinse
aid, which is sufficient for between 16 and
40 washing cycles, depending upon the
dosage setting.
3. Ensure that the lid is closed after every
refill.
Clean up any rinse aid spilt during filling
with an absorbent cloth to avoid excess
foaming during the next wash.
2. Add the rinse aid in the container. The
maximum level for filling is indicated by
"max".
According to the finish and drying results obtained, adjust the dose of rinse aid by means
of the 6 position selector (position 1 minimum
dosage, position 6 maximum dosage).
The dose is factory set in position 4.
Increase the dose if there are drops of water
or lime spots on the dishes after washing.
Reduce it if there are sticky whitish streaks
on the dishes or a bluish film on glassware or
knife blades.
84 electrolux
Daily use
• Check if it’s necessary to refill with dishwasher salt or rinse aid.
• Load cutlery and dishes into the dishwasher.
• Fill with dishwasher detergent.
• Select a wash programme suitable for the
cutlery and dishes.
• Start the wash programme.
Helpful hints and tips
Sponges, household cloths and any object
that can absorb water may not be washed in
the dishwasher.
• Before loading the dishes, you should:
– Remove all left over food and debris.
– Soften remnants of burnt food in pans
• When loading the dishes and cutlery,
please note:
– Dishes and cutlery must not impede the
rotation of the spray arms.
– Load hollow items such as cups,
glasses, pans, etc. with the opening
downwards so that water cannot collect
in the container or a deep base.
– Dishes and items of cutlery must not lie
inside one another, or cover each other.
– To avoid damage to glasses, they must
not touch.
– Lay small objects in the cutlery basket.
• Plastic items and pans with non stick coatings have a tendency to retain water
drops; these items will not dry as well as
porcelain and steel items.
• Light items (plastic bowls etc.) must be
loaded in the upper basket and arranged
so they do not move.
For washing in the dishwasher the following cutlery and dishes
are not suitable:
are of limited suitability:
• Cutlery with wooden, horn, china or mother-of- • Only wash stoneware in the dishwasher if it is
pearls handles.
specially marked as being dishwasher-safe by
• Plastic items that are not heat resistant.
the manufacturer.
• Older cutlery with glued parts that are not tem- • Glazed patterns may fade if machine washed
perature resistant.
frequently.
• Bonded cutlery items or dishes.
• Silver and aluminium parts have a tendency to
• Pewter or copper items.
discolour during washing: Residues, e.g. egg
• Lead crystal glass.
white, egg yolk and mustard often cause dis• Steel items prone to rusting.
colouring and staining on silver. Therefore al• Wooden platters.
ways clean left-overs from silver immediately, if
• Items made from synthetics fibres.
it is not to be washed straight after use.
electrolux 85
Load cutlery and dishes
The lower basket
The lower basket is designed to take saucepan, lids, plates, salad bowls, cutlery etc.
Service dishes and large lids should be arranged around the edge of the basket, ensuring that the spray arms can turn freely.
horizontally in the upper basket. Take
care when loading or unloading sharp
items such as knives.
Forks and spoons should be placed in the
removable cutlery basket with the handles
facing downwards and the knives with their
handles facing upwards.
If the handles protrude from the bottom of the
basket, obstructing the lower spray arm, load
the cutlery with the handles facing upwards.
Mix spoons with other cutlery to prevent
them from sticking together.
To make loading of the cutlery basket easier,
lower the cutlery basket handle.
The rows of prongs in the lower basket can
lie flat to allow you to load pots, pans and
bowls.
The cutlery basket
Long bladed knives stored in an upright
position are a potential hazard. Long
and/or sharp items of cutlery such as
carving knives must be positioned
For best results we recommend that you use
the cutlery grids.
If the size and dimensions of the cutlery do
not allow the use of the grids, they can be
easily hidden.
86 electrolux
The cutlery basket is in two parts which can
be separated to give greater loading flexibility. To separate the two parts, slide them horizontally in opposite directions and pull them
apart.
Glasses with long stems can be placed upside down in the cup racks.
For taller items the cup racks can be folded
upwards.
For glasses with long stems (according to the
size and dimensions), set the glass holder to
the left or right position.
To reassemble, reverse the procedure.
The upper basket
The upper basket is designed for saucers,
salad bowls, cups, glasses, pots and lids.
Arrange items on and underneath the cup
racks so that water can reach all surfaces.
The central rows of prongs can be easily lowered to improve loading flexibility.
electrolux 87
Mini cutlery basket
The upper basket is supplied with a mini cutlery basket.
Caution! NEVER PUT KNIVES IN THE
MINI CUTLERY BASKET. THIS WILL
PREVENT DAMAGE TO THE
APPLIANCE.
The mini cutlery basket must only be placed
in the front part of the upper basket, on the
left or on the right side.
The dimensions of the cutlery depend on the
position of the upper basket. Refer to the following table.
Cutlery dimensions for mini cutlery basket
Upper basket in higher
position
maximum 15 cm
Upper basket in lower
position
maximum 20 cm
Soft spikes
Soft spikes impede glassware to move during the washing cycle or when the upper
basket is moved.
Refer to the figures for a correct positioning
of the soft spikes. For more loading flexibility,
they can be positioned on the left or righthand side of the basket.
Once positioned correctly, press them down
firmly and make sure they do not move.
88 electrolux
Caution! BEFORE CLOSING THE
DOOR, MAKE SURE THAT THE SPRAY
ARMS CAN ROTATE FREELY.
Adjusting the height of the upper basket
If washing very large plates you can load
them in the lower basket after moving the
upper basket to the higher position.
Maximum height of the dishes in the lower
basket
With upper basket
raised
31 cm
With upper basket
lowered
27 cm
To move to the higher position proceed
as follows:
1. Pull out the basket until it stops.
2. Carefully lift both sides upwards until the
mechanism is engaged and the basket is
stable.
Use of detergent
Only use detergents specifically designed for use in dishwashers.
Please observe the manufacturer’s dosing and storage recommendations as
stated on the detergent packaging.
Using no more than the correct amount
of detergent contributes to reducing pollution.
Fill with detergent
1. Open the lid.
To lower the basket to the original position proceed as follows:
1. Pull out the basket until it stops.
2. Carefully lift both sides upwards and then
allow the mechanism to drop back down
slowly, keeping hold of it.
Never lift or lower the basket on one side
only
When the basket is in the higher position
cups cannot be placed on the cup racks.
After loading your machine always
close the door, as an open door can
be a hazard.
electrolux 89
2. Fill the detergent dispenser (1) with detergent. The marking indicates the dosing
levels:
20 = approximately 20 g of detergent
30 = approximately 30 g of detergent.
1
2
4. Close the lid and press until it locks in
place.
3. All programmes with prewash need an
additional detergent dose (5/10 g) that
must be placed in the prewash detergent
chamber (2).
This detergent will be used during the
prewash phase.
When using detergent tablets; place the
tablet in compartment (1)
Detergent tablets from different manufacturers dissolve at different rates. For
this reason, some detergent tablets do
not attain their full cleaning power during
short washing programmes. Therefore,
please use long washing programmes
when using detergent tablets, to ensure
the complete removal of detergent residuals.
Multi-tab function
This appliance is equipped with the "Multitab
function", that allows the use of the "Multitab"
combi detergent tablets.
These products are detergents with a combined cleaning, rinsing and salt functions.
They can also contain other different agents
depending on which kind of tablets you
choose ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" etc...).
Check whether these detergents are suitable
for your water hardness. See the manufacturers instructions.
Once this function is selected it will remain
active for all following wash programmes.
With the selection of this function the inflow
of rinse aid and salt from each respective
supply container is automatically deactivated
and also the indicator lights for salt and rinse
aid are deactivated.
When using the "Multitab function", the cycle
durations may change. If this is the case, the
running time for the programme is automatically updated on the digital display.
Activate/deactivate the ''Multitab function'' before the start of a washing programme.
Once the programme is running, the
"Multitab function " can NO longer be
changed. If you want to cancel the "Multitab function " you have to cancel the
programme setting and then deactivate
the ''Multitab function''. In this case you
have to set a washing programme (and
desired options) again.
Activation/deactivation of the Multitab
function
Simultaneously press and hold the two Multitab buttons (function buttons D and E) until
the Multitab indicator light comes on. This
means that the function is active.
To deactivate the function press the same
buttons again until the indicator light corresponding to the Multitab function symbol
goes off.
90 electrolux
If the drying results are not satisfactory we suggest that you:
1. Fill up the rinse aid dispenser with
rinse aid.
2. Activate the rinse aid dispenser.
3. Set the rinse aid dosage to position
2.
• The activation/deactivation of the
rinse aid is only possible with the Multitab function active.
Activation/deactivation of the rinse aid
dispenser
1. Press the On/Off button. The dishwasher
must be in setting mode.
2. Simultaneously press and hold function
buttons B and C, until the lights of function buttons A , B, and C start flashing.
3. Press function button B, the lights of
function buttons A and C turn off while
the light of function button B continues to
flash. The digital display indicates the current setting.
Rinse aid dispenser activated
4. To change the setting, press button B
again, the digital display shows the new
setting.
5. To memorize the operation, switch off the
dishwasher by pressing the On/Off button.
If you decide to revert back to the
use of individual detergents we advise that you:
1. Deactivate the Multitab function.
2. Fill up the salt container and the rinse
aid dispenser again.
3. Adjust the water hardness setting to
the highest setting and perform 1
normal washing programme without
loading any dishes.
4. Adjust the water hardness setting
according to the hardness of the water in your area.
5. Adjust the rinse aid dosage.
Rinse aid dispenser deactivated
Select and start a washing programme
Select the washing programme and
delay start with the door slightly
opened. The start of the programme
or the countdown of the delay start
will occur only after the closure of
the door. Until then it is possible to
modify the settings
1. Check that the baskets have been loaded
correctly and that the spray arms are free
to rotate.
2. Check that the water tap is opened.
3. Press the On/Off button. The dishwasher
must be in setting mode.
Programme progress display is fully
on with a blue light.
4. Press the button corresponding to the required programme (refer to 'Washing
programmes' chart).
Close the dishwasher door, the programme starts automatically.
Programme progress display gradually shows the progress of the washing
programme.
Setting and starting the programme with
delay start
1. After having selected the washing programme, press the delay start button until
the flashing number of hours for the delay
start shows in the digital display.
The delay start indicator light comes on.
The start of the selected washing programme can be delayed for between 1
and 19 hours.
2. Close the dishwasher door, the countdown starts automatically.
Only the first LED lamp of the programme progress display remains on
during the countdown of the delay start.
3. The countdown will decrease with steps
of 1 hour.
4. The opening of the door will interrupt the
countdown. Close the door; the countdown will continue from the point at
which it was interrupted.
5. Once the delay start has elapsed the programme will start automatically.
electrolux 91
Warning! Interrupt or cancel a
washing programme in progress
ONLY if it's absolutely necessary.
Attention! Hot steam may escape
when the door is opened. Open the
door carefully.
Interrupt a washing programme in
progress
• Open the dishwasher door; the programme will stop. Close the door; the programme will start from the point at which
it was interrupted.
Cancel a delay start or a washing
programme in progress
• Simultaneously press and hold the two
function buttons B and C until all the programme lights come on.
• Programme progress display is fully on
with a blue light.
• Cancelling a delay start will also cancel the
washing programme. You have to select
the washing programme again.
• If a new washing programme is to be selected, check that there is detergent in the
detergent dispenser.
End of the washing programme
• The dishwasher will automatically stop and
an audible signal informs you of the end of
the washing programme.
• Programme progress display is fully on
with a green light.
1. Open the dishwasher door. The digital
display shows zero.
2. Switch of the dishwasher.
3. Leave the dishwasher door ajar for a few
minutes before removing the dishes. This
way they will be cooler and the drying will
be improved.
Unloading the dishwasher
• Hot dishes are sensitive to knocks. The
dishes should therefore be allowed to cool
down before removing from the appliance.
• Empty the lower basket first and then the
upper one; this will avoid water dripping
from the upper basket onto the dishes in
the lower one.
• Water may appear on the sides and the
door of the dishwasher as the stainless
steel will eventually become cooler than
the dishes.
When the washing programme has
finished, it is recommended that the
dishwasher is unplugged and the
water tap turned off.
Washing programmes
Washing programmes
Programme
Intensive
Auto 1)
Quick 2)
Degree of soil
Heavy soil
Any
Normal or light
soil
Type of load
Programme description
Prewash
Main wash
Crockery, cutlery,
2 intermediate rinses
pots and pans
Final rinse
Drying
Prewash
Main wash
Crockery, cutlery,
1 or 2 intermediate rinses
pots and pans
Final rinse
Drying
Crockery and
cutlery
Main wash
Final rinse
92 electrolux
Programme
Eco 3)
Glass
Degree of soil
Type of load
Programme description
Normal soil
Crockery and
cutlery
Prewash
Main wash
1 intermediate rinse
Final rinse
Drying
Normal soil
Delicate crockery
and glassware
Main wash
1 intermediate rinse
Final rinse
Drying
1) During the 'Auto' washing programme the level of soiling on the dishes is determined by how cloudy
the water is. The programme duration, water and energy consumption levels can vary; this depends
upon if the appliance is fully or partially loaded and if the dishes are lightly or heavily soiled. The
temperature of the water is automatically adjusted between 45° C and 70° C.
2) Ideal for washing a partially loaded dishwasher. This is the perfect daily programme, made to meet
the needs of a family of 4 persons who only wish to load breakfast and dinner crockery and cutlery.
3) Test programme for test institutes
Consumption values
Programme
Programme duration
(in minutes)
1)
Energy consumption
(in kWh)
Water consumption
(in litres)
Intensive
-
1,8 - 2,0
23 - 25
Auto
-
1,1 - 1,7
12 - 23
Quick
-
0,9
9
2)
-
1,0 - 1,1
12 - 13
Glass
-
0,8 - 0,9
14 - 15
Eco
1) The digital display shows the programme duration.
2) Test programme for test institutes
The consumption values are intended as
a guide and depends on the pressure
and the temperature of the water and al-
so by the variations of the power supply
and the amount of dishes.
Care and cleaning
Cleaning the filters
The filters must be checked and cleaned
from time to time. Dirty filters will degrade the
washing result.
Warning! Before cleaning the filters
ensure that the machine is switched off.
1. Open the door, remove the lower basket.
2. The dishwasher filter system comprises a
coarse filter (A), a microfilter (B) and a flat
filter. Unlock the filter system using the
handle on the microfilter.
3. Turn the handle about 1/4 a turn anticlockwise and remove the filter system
electrolux 93
NEVER try to remove the spray
arms.
If residues of soil have clogged the holes
in the spray arms, remove the debris
with a cocktail stick.
External cleaning
Clean the external surfaces of the machine
and control panel with a damp soft cloth. If
necessary use only neutral detergents. Never
use abrasive products, scouring pads or solvent (acetone, trichloroethylene etc...).
4. Take hold of the coarse filter (A) by the
handle with the hole and remove from the
microfilter (B).
5. Clean all filters thoroughly under running
water.
6. Remove the flat filter from the base of the
washing compartment and clean both
faces thoroughly.
Internal cleaning
Ensure that the seals around the door, the
detergent and rinse aid dispensers are
cleaned regularly with a damp cloth.
We recommend every 3 months you run the
wash programme for heavy soiled dishes using detergent but without dishes.
Prolonged periods of non-operation
If you are not using the machine for a prolonged period of time you are advised to:
1. Unplug the appliance and then turn off
the water.
2. Leave the door ajar to prevent the formation of any unpleasant smells.
3. Leave the inside of the machine clean.
7. Put the flat filter back in the base of the
washing compartment and ensure that it
fits perfectly.
8. Place the coarse filter (A) in the microfilter
(B) and press together.
9. Put the filter combination in place and
lock by turning the handle clockwise to
the stop. During this process ensure that
the flat filter does not protrude above the
base of the washing compartment.
NEVER use the dishwasher without
filters. Incorrect repositioning and
fitting of the filters will produce poor
washing results and will result in
damage to the appliance.
Frost precautions
Avoid placing the machine in a location
where the temperature is below 0°C. If this is
unavoidable, empty the machine, close the
appliance door, disconnect the water inlet
pipe and empty it.
Moving the machine
If you have to move the machine (moving
house etc...):
1. Unplug it.
2. Turn the water tap off.
3. Remove the water inlet and discharge
hoses.
4. Pull the machine out together with the
hoses.
Avoid over tilting the machine during transportation.
What to do if…
The appliance will not start or stops during
operation.
Certain problems can be due to the lack of
simple maintenance or oversights, which can
be solved with the help of the hints described
in the chart, without calling out an engineer.
94 electrolux
With the appliance door closed the malfunction is shown by the fully flashing
blue light of the programme progress
display and an intermittent audible signal is heard.
pliance and carry out the suggested corrective actions given in the following chart.
For fault codes not described in the chart,
please contact your local Service Force Centre.
Open the door and check which fault code
the digital display shows. Switch off the apFault codes and malfunction
Possible cause and solution
• continuous flashing of the running programme
light
•
appears in the digital display
The dishwasher does not fill with water
• The water tap is blocked or furred with limescale.
Clean the water tap.
• The water tap is turned off.
Turn the water tap on.
• The filter (where present) in the water inlet hose
is blocked.
Clean the filter.
• The water inlet hose has not been correctly laid
or it is kinked or squashed.
Check the water inlet hose connection.
• continuous flashing of the running programme
light
•
appears in the digital display
The dishwasher will not drain
• The sink spigot is blocked.
Clean out the sink spigot.
• The water drain hose has not been correctly laid
or it is kinked or squashed.
Check the water drain hose connection.
• continuous flashing of the running programme
light
•
appears in the digital display
Anti-flood device is activated
• Close the water tap and contact your local
Service Force Centre.
Malfunction
The programme does not start
Once these checks have been carried out
switch on the appliance and close the door.
The programme will continue from the point
at which it was interrupted.
If the malfunction or fault code reappears
contact your local Service Force Centre.
Contact your local Service Force Centre,
quoting the model (Mod.), product number
(PNC) and serial number (S.N.).
Possible cause and solution
• The dishwasher door has not been properly
closed.
Close the door.
• The main plug is not plugged in.
Insert the main plug
• The fuse has blown out in the household fuse
box.
Replace the fuse.
• Delay start has been set.
If dishes are to be washed immediately, cancel
the delay start.
This information can be found on the rating
plate located on the side of the dishwasher
door.
So that you always have these numbers at
hand, we recommend you to make a note of
them here:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
electrolux 95
The wash results are not satisfactory
The dishes are not
clean
• The wrong programme has been selected.
• The dishes are arranged in such a way as to stop water reaching all parts
of a surface. The baskets must not be overloaded.
• The spray arms do not rotate freely due to incorrect arrangement of the
load.
• The filters in the base of the washing compartment are dirty or incorrectly
positioned.
• Too little or no detergent has been used.
• Where there are limescales deposits on the dishes; the salt container is
empty or incorrect level of the water softener has been set.
• The drain hose connection is not correct.
• The salt container cap is not properly closed.
The dishes are wet
and dull
• Rinse aid was not used.
• The rinse aid dispenser is empty.
There are streaks,
• Decrease rinse aid dosage.
milky spots or a bluish coating on
glasses and dishes
Water drops have
dried onto glasses
and dishes
• Increase rinse aid dosage.
• The detergent may be the cause. Contact the detergent manufacturer consumer care line.
If after all these checks, the problem persists,
contact your local Service Force Centre.
Technical data
Dimensions
Width
Height
Depth
60 cm
85 cm
60 cm
Electrical connection - Voltage Overall power - Fuse
Information on the electrical connection is given on the rating plate
on the inner edge of the dishwasher door.
Water supply pressure
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Capacity
12 place settings
Hints for test institutes
Testing in accordance with EN 60704 must
be carried out with appliance fully loaded and
using the test programme (refer to 'Consumption values').
Test in accordance with EN 50242 must be
carried out when the salt container and rinse
aid dispenser have been filled with salt and
rinse aid respectively and using the test programme (refer to 'Consumption values').
Full load: 12 standard place settings
Amount of detergent required:
5 g + 25 g (Type B)
Rinse aid setting
position 4 (Type III)
Testing MUST be carried out with:
• NO glass holder,
• NO soft spikes
• NO mini cutlery basket.
REMOVE these items from the upper
basket.
96 electrolux
Arrangement upper basket
Arrangement cutlery basket
Arrangement lower basket
Installation
Warning! Any electrical and/or
plumbing work required to install
this appliance should be carried out
by a qualified electrician and/or
plumber or competent person.
Fitting under a counter (kitchen worktop
or sink)
Remove all packaging before positioning the
machine.
If possible, position the machine next to a
water tap and a drain.
By removing the machine's worktop, you can
install it under a close fitting sink unit or a preexisting top, providing the dimensions of the
recess correspond to those shown in the
picture.
electrolux 97
Proceed as follows:
• Remove the machine’s worktop by unscrewing the two rear retaining screws (1),
pull the worktop from the back of the machine (2) and slide out the front slots, lifting
the worktop (3).
Insert the machine after adjusting the levelling with the adjustable feet. When inserting
the machine, ensure that the water inlet and
drain hoses are not kinked or squashed.
During all operations that involve accessibility
to internal components the dishwasher has
to be unplugged.
Be sure that once the appliance has been installed, it is easily accessible for the service
engineer in the event that a repair is required.
If the dishwasher is later used as a freestanding appliance, the original worktop
must be re-mounted.
The plinth on free-standing appliances is not
adjustable.
Levelling
Good levelling is essential for correct closure
and sealing of the door.
When the appliance is correctly levelled, the
door will not catch on either side of the cabinet .
If the door does not close correctly, loosen
or tighten the adjustable feet until the machine is perfectly level.
Water connection
Water inlet connection
This appliance can be connected to either a
hot (max. 60°) or cold water supply.
With a hot water supply you can have a significant reduction of energy consumption.
This however, depends on how the hot water
is produced. (We suggest alternative sources
of energy that are more environmentally
friendly as e.g. solar or photovoltaic panels
and aeolian).
For making the connection itself, the coupling nut fitted to the appliance water inlet
hose is designed to screw onto a 3/4" thread
spout or to a purpose made quick-coupling
tap such as the Press-block.
The water pressure must be within the limits
given in the 'Technical data'. Your local Water Authority will advise you on the average
mains pressure in your area.
The water inlet hose must not be kinked,
crushed, or entangled when it is being connected.
The appliance features inlet and drain hoses
which can be turned either to the left or the
right to suit the installation by means of the
locknut. The locknut must be correctly
fitted to avoid water leaks.
Attention! NOT all dishwasher models of
have inlet and drain hoses provided with
a locknut. In this case, this facility is not
available.
If the appliance is connected to new pipes or
pipes which have not been used for a long
time, you should run the water for a few minutes before connecting the inlet hose.
DO NOT use connection hoses which
have previously been used on an old appliance.
This appliance has been fitted with safety features which will prevent the water
used in the appliance from returning
back into the drinking water system. This
appliance complies with the applicable
plumbing regulations.
Water drain connection
The end of the drain hose can be connected
in the following ways:
98 electrolux
1. To the sink outlet spigot, securing it to the
underside of the work surface. This will
prevent waste water from the sink running into the machine.
2. To a stand pipe provided with venthole,
minimum internal diameter 4 cm.
The waste connection must be at a height of
between 30 cm (minimum) and 100 cm
(maximum) from the bottom of the dishwasher.
The drain hose can face either to the right or
left of the dishwasher
Ensure the drain hose is not bent or squashed as this could prevent or slow down the
discharge of water.
The sink plug must not be in place when the
machine is draining as this could cause the
water to syphon back into the machine.
If you use a drain hose extension it must be
no longer than 2 metres and its internal diameter must be no smaller than the diameter
of the hose provided.
Likewise the internal diameter of the couplings used for connections to the waste outlet must be no smaller than the diameter of
the hose provided.
When connecting the drain hose to an under
sink trap spigot, the entire plastic membrane (A) must be removed. Failure to remove all the membrane will result in food
particles building up over time eventually
blocking the dishwasher drain hose spigot
Our appliances are supplied with a security device to protect against the return of dirty water back into the machine.
If the spigot of your sink has a "no return
valve" incorporated this can prevent the
correct draining of your dishwasher. We
therefore advise you to remove it.
To avoid water leakage after installation
make sure that the water couplings are
tight.
Electrical connection
Warning! Safety standards require
the appliance to be earthed.
Prior to using the appliance for the
first time, ensure that the rated voltage and type of supply on the rating
plate match that of the supply where
the appliance is to be installed. The
fuse rating is also to be found on the
rating plate.
Always plug the mains plug into a
correctly installed shockproof socket.
Multi-way plugs, connectors and extension cables must not be used.
This could constitute a fire hazard
through overheating.
If necessary, have the domestic wiring system socket replaced. In case
that the electrical cable has to be
replaced, contact your local Service
Force centre.
The plug must be accessible after
the appliance has been installed.
Never unplug the appliance by pulling on the cable. Always pull the
plug.
The manufacturer accepts no liability for failure to observe the above
safety precautions.
electrolux 99
Environment concerns
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local council,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are environmentally
friendly and can be recycled. The plastic
components are identified by markings, e.g.
>PE<, >PS<, etc. Please dispose of the
packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.
Warning! When a unit is no longer being
used:
• Pull the plug out of the socket.
• Cut off the cable and plug and dispose
of them.
• Dispose of the door catch. This prevents children from trapping themselves inside and endangering their
lives.
www.electrolux.com
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de
'webwinkel' op: www.electrolux.nl
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.electrolux.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre
magasin online sur: www.electrolux.be
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte
unseren Onlineshop unter:
www.electrolux.de
www.electrolux.co.at
117965490 - 00 - 052008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising