AEG | FAVAUTO | User manual | Aeg FAVAUTO User Manual

Aeg FAVAUTO User Manual
FAVORIT AUTO
Pomivalni stroj
Navodila za uporabo
Spoštovani kupec,
Prosimo, da pred namestitvijo, priklopom in uporabo pomivalnega stroja najprej
pozorno preberete ta navodila, predvsem pa napotke za varno uporabo. Navodila
shranite, tako da vam bodo vedno pri roki, če pa pomivalni stroj prodate ali ga
komu podarite, poskrbite, da bo novi lastnik dobil tudi ta navodila.
Simbol trikotnika vas opozarja na navodila, ki so pomembna za varno
uporabo in pravilno delovanje stroja. Ta navodila morate upoštevati.
!
Ta simbol označuje navodila za uporabo pomivalnega stroja.
Ob tem simbolu boste našli dodatne informacije in koristne nasvete
za uporabo pomivalnega stroja.
Ta simbol opozarja na navodila za gospodarno in okolju prijazno
uporabo pomivalnega stroja.
Če se vaš pomivalni stroj pokvari, najprej poskusite sami odstraniti napako v
delovanju, kot vam svetujemo v teh navodilih. Velikokrat boste lahko težave
odpravili kar sami. Če pa vam to ne uspe, se obrnite na najbližji pooblaščeni
servis.
Vaš pomivalni stroj je opremljen z novimi sistemom pomivanja
"IMPULZNO POMIVANJE". Ta sistem omogoča spremenljivo
hitrost motorja in različen tlak pri razprševanju vode med
pomivanjem, kar zagotavlja učinkovitejše pomivanje posode. To
je tudi razlog za spremembe v glasnosti stroja med pomivanjem.
2
Navodila za varno uporabo
Električni aparati AEG so izdelani skladno z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi o varnosti.
Vendar bi vas kljub temu radi opozorili na določena pravila, ki jih morate pri uporabi
pomivalnega stroja upoštevati.
To knjižico z navodili za uporabo varno shranite, tako da vam bo vedno pri roki. Če
pomivalni stroj prodate ali podarite, ali pa se preselite in pustite stroj v starem
stanovanju, poskrbite, da bo novi lastnik dobil tudi to knjižico ter se tako seznanil z
delovanjem stroja in navodili za varno uporabo.
Ta navodila so podana zaradi varnosti uporabnikov. Pred namestitvijo in prvo
uporabo stroja jih pozorno preberite.
Namestitev
• Med delovanjem stroja ne smete vrat
stroja nikoli odpreti. Vedno stroj najprej
• Pred priklopom se prepričajte, da med
izklopite, šele nato odprite vrata.
transportom ni prišlo do poškodbe
Predvsem to velja med fazo pomivanja
pomivalnega stroja. Poškodovanega
z vročo vodo, saj bi lahko iz stroja
stroja ne smete priklopiti; če opazite, da
brizgala vroča voda. Če pa vrata kljub
je stroj poškodovan, se takoj obrnite na
temu odprete, varnostna naprava ustavi
prodajalca.
delovanje stroja.
• Kakršnokoli spreminjanje značilnosti
• Uporabljajte samo detergente, ki so
pomivalnega stroja pomeni veliko
namenjeni pomivanju v stroju.
tveganje!
• Dolgi ostri noži, postavljeni v košarico
• Vsa dela, ki so potrebna pri priključitvi
za jedilni pribor s konico navzgor, so
na električno omrežje ali vodovodno,
nevarni!
prepustite za to usposobljenim
strokovnjakom.
• Dolge in/ali ostre predmete, npr. nože,
položite v ležečem položaju na zgornjo
• Prepričajte se, da pomivalni stroj ne
košaro.
stoji na električnem kablu.
• Ko ste posodo zložili v stroj ali jo pobrali
• Nikoli ne vrtajte lukenj v stranice
iz stroja, zaprite vrata, saj lahko odprta
pomivalnega stroja, da ne poškodujete
vrata povzročijo nezgodo.
hidravličnih komponent.
• Nikoli ne sedajte ali ne stopajte na
Varnost otrok
odprta vrata pomivalnega stroja.
• Pomivalni stroj smejo uporabljati le
• Po uporabi stroj izklopite iz električnega
odrasli. Otrokom ne smete dovoliti, da
omrežja in zaprite pipo za vodo.
pritiskajo na tipke ali da se igrajo s
• Popravila prepustite strokovnjakom
strojem.
pooblaščenega servisa. Vztrajajte pri
• Pazite, da deli embalaže ne pridejo v
uporabi originalnih rezervnih delov.
roke otrokom.
• Nikoli ne poskušajte sami odpraviti
• Voda iz pomivalnega stroja ni pitna. V
okvare. Nestrokovna popravila
njej so lahko še sledi detergenta. Ko so
pomenijo veliko tveganje in lahko
vrata stroja odprta, pazite, da so otroci
povzročijo škodo ali poškodbe oseb.
na varni razdalji!
Vedno se obrnite na strokovnjake
pooblaščenega servisa in vztrajajte pri
• Detergente shranjujte na varnem
uporabi originalnih rezervnih delov.
mestu, izven dosega otrok.
Med uporabo
• Posodo, ki je bilo v stiku z bencinom,
barvo, jeklenimi ali železnimi ostružki ali
s korozivnimi, kislimi ali alkalnimi
kemikalijami, ne smete pomivati v
stroju.
3
Ohranjanje čistega okolja
Embalaža
Pomivalni stroj mora biti med transportom
dobro zaščiten pred poškodbami, vendar
pa je vsa embalaža izdelana iz materialov,
ki jih je mogoče reciklirati, zato jih zavrzite
na ustrezno zbirališče odpadkov.
Materiale, ki so označeni s simbolom za
recikliranje, je možno ponovno uporabiti.
Zato jih sortirajte in odpeljite na ustrezno
deponijo.
>PE<
< = polietilen
>PS<
< = polistirol
>POM<
< = polioksimetilen
Druga papirnata embalaža je izdelana iz
recikliranega papirja, ki ga odpeljite na
ustrezno zbirališče starega papirja.
Ko imate namen svoj odsluženi
pomivalni stroj odpeljati na odpad,
poskrbite, da se otroci med igro ne bi
mogli zapreti vanj - snemite mehanizem
za zapiranje vrat in odrežite električni
kabel čim bližje ohišju. Odpeljite ga na
ustrezno deponijo ter tako pomagajte
ohraniti čisto okolje.
Gospodarno in ekološko
pomivanje posode
•
•
•
•
Prepričajte se, da je mehčalec vode
pravilno nastavljen.
Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte s tekočo vodo.
Izberite program pomivanja, ki je
najprimernejši vrsti in stopnji
umazanosti posode.
Ne prekoračujte priporočenih količin
detergenta, soli ali tekočine za lesk;
upoštevajte ta navodila in navodila
proizvajalca pralnih sredstev.
4
Opis pomivalnega stroja
1. Omejevalo zgornje
košare
2. Nastavljanje trdote
vode
3. Posoda za sol
4. Predalček za
detergent
5. Upravljalna plošča
6. Tablica s podatki
7. Predalček za
tekočino za lesk
8. Filtri
9. Spodnji razpršilec
10.Zgornji razpršilec
11.Zgornja košara
12.Delovna površina
Upravljalna plošča
Tipka za zamik vklopa
Funkcijske
tipke
Digitalni
prikazovalnik
Kontrolna lučka
Indikatorji
Tipke za izbiranje
programov
Tipka za vklop/izklop
Ročaj vrat
Tipka “3 v 1”
5
Ko izberete to možnost, ostane aktivna,
dokler je ne prekličete (dokler je osvetljena
kontrolna lučka).
Funkcijske tipke: razen izbiranja
posameznih programov lahko s pomočjo
teh tipk nastavite tudi naslednje funkcije:
- Nastavitev mehčalca vode
- Vklop/izklop doziranja tekočine za lesk
- Preklic programa pomivanja.
Pred uporabo
Tipke za izbiranje programov: s
pritiskom na ustrezno tipko vklopite želeni
program.
Predno prvič uporabite svoj novi pomivalni
stroj, se prepričajte:
1. da je stroj pravilno in v skladu z navodili
priklopljen na električno in vodovodno
omrežje;
2. odstranite vso embalažo iz notranjosti
stroja;
3. nastavite mehčalec vode;
4. vlijte 1 liter vode v posodo za sol in jo
napolnite s soljo;
5. napolnite posodo za tekočino za lesk.
Tipka za zamik vklopa: omogoča zamik
vklopa za od 1 do 19 ur.
Na digitalnem prikazovalniku se
pojavljajo različni podatki:
- nastavljena stopnja mehčalca vode;
- stanje dozatorja tekočine za lesk
(aktiviran/deaktiviran);
- odštevanje časovnega zamika;
- pribl. čas do konca programa;
- kode okvar.
Mehčalec vode
Opozorilni lučki opozarjata, da je:
Potrebno dodati posebno sol za
pomivalne stroje
Potrebno doliti tekočino za lesk.
Pomivalni stroj je opremljen z mehčalcem,
ki iz vode, ki priteče iz vodovodne
napeljave, odstranjuje minerale in soli, saj
bi ti zmanjšali učinkovitost delovanja
stroja. Čim višja je vsebnost teh snovi v
vodi, tem trša je voda.
Trdoto vode označujemo po različnih
lestvicah, n.pr. v nemških ali francoskih
stopinjah. Mehčalec vode mora biti
nastavljen glede na trdoto vode na vašem
področju. Pozanimajte se, kakšna je vaša
voda, da boste lahko mehčalec vode
pravilno nastavili. Tovarniško je mehčalec
vode nastavljen na stopnjo 2. Če ta
stopnja zaradi drugačne trdote vode na
vašem območju ni ustrezna, morate
stopnjo spremeniti.
Med potekom programa sta opozorilni
lučki vedno ugasnjeni, tudi če v stroju ni
soli ali tekočine za lesk.
Indikatorji opozarjajo na naslednje faze:
Osvetljen je med fazo pomivanja.
Osvetljen je med fazo sušenja.
Osvetljen je ob koncu programa.
Takoj ko izberete želeni program, začnejo
utripati indikatorji za faze, ki jih program
vključuje. Ko začne stroj izvajati izbrani
program, ostane osvetljen samo indikator
faze, ki trenutno poteka.
Če je vaša voda stopnje 1, je že mehka in
uporaba soli ni potrebna.
Tipka "3 v 1"
Ta možnost omogoča uporabo
kombiniranega sredstva "3 v 1" v tabletah.
To funkcijo lahko izberete z vsemi
programi. Če je izbrana ta možnost, se
samodejno prekine doziranje tekočine za
lesk in soli iz ustreznih posod, pa tudi
opozorilni lučki za sol in za tekočino za
lesk sta deaktivirani.
6
2. Istočasno pritisnite na funkcijski tipki 2
in 3. Osvetli se kontrolna lučka
delovanja; utripati začnejo kontrolne
lučke tipk 1, 2 in 3.
3. Pritisnite na tipko 1; kontrolni lučki tipk
2 in 3 ugasneta, kontrolna lučka tipke 1
pa utripa. Indikator za konec programa
začne utripati; na prikazovalniku je
vidna trenutno nastavljena stopnjo
mehčalca.
4. Če želite spremeniti nastavitev,
pritisnite na tipko za program 1. Ob
vsakem pritisku na tipko se nastavitev
spremeni za eno stopnjo.
Nastavljanje mehčalca vode
a) Ročna nastavitev
1. Odprite vrata pomivalnega stroja.
2. Potegnite spodnjo košaro iz stroja.
3. Stikalo za nastavljanje trdote vode
obrnite na 1 ali na 2 (gl.
razpredelnico).
4. Potisnite spodnjo košaro nazaj v
stroj.
b) Elektronska nastavitev
Pomivalni stroj mora biti izklopljen.
Tovarniško je nastavljena stopnja 5. Če ta
stopnja zaradi drugačne trdote vode na
vašem območju ni ustrezna, morate
stopnjo spremeniti.
1. Pritisnite na tipko za vklop/izklop.
Osvetli se kontrolna lučka delovanja.
Če se prižgejo druge kontrolne lučke, to
pomeni, da je eden od programov
pomivanja aktiven. V tem primeru morate
resetirati aktivni program: približno 2
sekundi pritiskajte istočasno na funkcijski
tipki 2 in 3. Vse druge kontrolne lučke
ugasnejo, osvetljena ostane samo
kontrolna lučka delovanja (in ev. opozorilni
lučki za sol in tekočino za lesk).
Primer:
Če je trenutno nastavljena stopnja 5, s
pritiskom na tipko 1 izberete stopnjo 6.
Če je trenutno nastavljena stopnja 10, s
pritiskom na tipko 1 izberete stopnjo 1.
5. Da novo nastavitev shranite v spomin,
pomivalni stroj izklopite s pritiskom na
tipko za vklop/izklop, ali pa počakajte
60 sekund – po tem času se pomivalni
stroj samodejno vrne v način za
nastavitve.
Trdota vode
Nastavitev
ObPrikaz na
Uporaba
močj Ročn Elektronska
digitalnem
soli
Nemške Francos
PPM
e
stopinje
ke
(delcev
a
; stopnja: prikazovalniku
stopinje
na
(°°dH)
milijon)
(°°tH)
51-70
91-125 9,0-12,5
IV
2
10
10 L
DA
43-50
76-90
7,6-8,9
IV
2
9
9L
DA
37-42
65-75
6,5-7,5
IV
2
8
8L
DA
29-36
51-64
5,1-6,4
IV
2
7
7L
DA
23-28
40-50
4,0-5,0
IV
2
6
6L
DA
19-22
33-39
3,9-3,3
III
2
5
5L
DA
15-18
26-32
2,6-3,2
III
1
4
4L
DA
11-14
19-25
1,9-2,5
II
1
3
3L
DA
4-10
7-18
0,7-1,8
I/II
1
2
2L
DA
Pod 4
Pod 7
Pod 0,7
I
1
1
1L
NE
7
Polnjenje s posebno soljo za
pomivalne stroje
Uporabljajte samo posebno sol za
pomivalne stroje. Druge vrste soli,
predvsem jedilna sol, bi poškodovale
ali celo uničile mehčalec soli.
Posodo za sol napolnite tik pred
pomivanjem posode (in sicer pred
vklopom celotnega programa
pomivanja, ne samo izpiranja posode,
ki jo imate namen oprati naslednji dan).
Tako delci soli ali slana voda, ki se je
morda polila po stroju, ne bo ostala dlje
časa v stroju. To bi lahko povzročilo
rjavenje.
Polnjenje posode za sol:
1. Odprite vrata stroja, izvlecite spodnjo
košaro in odvijte pokrovček posode za
sol.
2. V posodo za sol vlijte približno 1 liter
vode, dokler posoda ni polna (to je
potrebno samo pred prvo uporabo
stroja).
3. S pomočjo
priloženega lijaka
v pomivalni stroj
vsujte posebno
sol za pomivalne
stroje, dokler
posoda ni polna.
4. Namestite pokrovček; pred tem z
navoja in tesnila odstranite morebitna
zrnca soli.
5. Trdno privijte pokrovček.
Občasno bo v posodo potrebno dodati sol.
Na to vas opozori opozorilna lučka na
upravljalni plošči, ki se bo osvetlila, ko bo
zmanjkalo soli.
Opozorilna lučka bo ostala prižgana tudi
še 2 do 6 ur po dodajanju soli, če bo
pomivalni stroj ostal vklopljen. Toliko časa
je namreč potrebno, da se sol raztopi. Na
delovanje stroja to ne vpliva.
Med vsipanjem soli v stroj bo iz predala za
sol tekla voda; to je normalno.
Tekočina za lesk
Tekočina za lesk se med zadnjim
izpiranjem samodejno odmeri, kar
zagotavlja temeljito izpiranje posode ter
prepreči nastajanje madežev med
sušenjem. Posoda za tekočino za lesk je
na notranji strani vrat: v njej je prostora za
približno 110 ml tekočine, kar zadostuje za
16 do 40 pomivanj, odvisno od nastavitve
dozatorja.
Polnjenje s tekočino za lesk
1. Odprite predalček za tekočino za lesk
tako, da zavrtite pokrovček (A) v smeri,
nasprotni vrtenju urinega kazalca.
2. Napolnite predalček s tekočino za lesk
do oznake »max«.
Po vsakem polnjenju predalčka za
tekočino za lesk se prepričajte, da ste
pokrovček dobro zaprli.
Odvečno ali razlito tekočino obrišite, da
preprečite pretirano penjenje pri
naslednjem pomivanju.
Uporabljajte samo kakovostne tekočine za
lesk, nikoli ne vlivajte v predalček drugih
snovi (npr. detergenta). S tem bi
poškodovali stroj.
Nastavljanje dozatorja tekočine
za lesk
Če ugotovite, da rezultati pomivanja niso
najboljši, spremenite nastavitev
šeststopenjskega dozatorja. Na voljo
imate 6 stopenj; 1 stopnja je najnižja, 6 pa
najvišja. Postopoma višajte količino
odmerjene tekočine za lesk, če na posodi
po pomivanju ostanejo kapljice vode ali
madeži od vodnega kamna.
Če pa so na posodi po pomivanju lepljivi
beli madeži, stopnjo znižajte.
Tovarniško je nastavljena stopnja 4.
Aktiviranje/deaktiviranje doziranja
tekočine za lesk
Pomivalni stroj mora biti izklopljen.
Z deaktiviranjem doziranja istočasno
deaktivirate tudi opozorilno lučko za
tekočino za lesk na upravljalni plošči.
1. Pritisnite na tipko za vklop/izklop;
osvetli se kontrolna lučka delovanja.
Če se prižgejo druge kontrolne lučke, to
pomeni, da je eden od programov
pomivanja aktiven. V tem primeru morate
resetirati aktivni program: približno 2
sekundi pritiskajte istočasno na funkcijski
tipki 2 in 3. Vse druge kontrolne lučke
ugasnejo, osvetljena ostane samo
kontrolna lučka delovanja (in ev. opozorilni
lučki za sol in tekočino za lesk).
2. Istočasno pritisnite na funkcijski tipki 2
in 3, dokler ne začnejo utripati
kontrolne lučke tipk 1, 2 in 3.
3. Pritisnite na tipko 2; kontrolni lučki tipk
1 in 3 ugasneta, kontrolna lučka tipke
2 pa utripa. Na digitalnem
prikazovalnku se prikaže trenutna
nastavitev:
0d
Deaktivirano doziranje tekočine za
lesk
1d
Aktivirano doziranje tekočine za lesk
4. Če ga želite deaktivirati, znova
pritisnite na tipko 2; na digitalnem
prikazovalniku je prikazana nova
nastavitev.
5. Da novo nastavitev shranite v spomin,
pomivalni stroj izklopite s pritiskom na
tipko za vklop/izklop, ali pa počakajte
60 sekund – po tem času se pomivalni
stroj samodejno vrne v način za
nastavitve.
9
Vsakodnevna uporaba
Pred vsakim pomivanjem:
• Preverite, če je potrebno dodati sol za pomivalne stroje ali tekočino za lesk.
• Zložite posodo in jedilni pribor v pomivalni stroj.
• Odmerite ustrezno količino detergenta.
• Izberite ustrezni program pomivanja.
• Vklopite pomivalni stroj.
Gobic, kuhinjskih krp in drugih predmetov, ki vsrkajo vodo, ne smete pomivati v
pomivalnem stroju.
• Pred zlaganjem posode v stroj:
- odstranite večje ostanke hrane;
- namočite posodo, v katerih so ostanki prižgane hrane.
• Pri zlaganju posode in jedilnega pribora v stroj pazite:
- da posoda ali jedilni pribor ne ovirajo vrtenja razpršilca;
- da je posoda z vboklinami (npr. skodelice, kozarci, sklede…) obrnjena z vboklo stranjo
navzdol, tako da se voda ne more zbirati v vboklinah.
- Krožniki in jedilni pribor se ne smejo dotikati ali prekrivati, saj bi to onemogočilo dostop
vode.
- Kozarci naj se ne dotikajo med sabo, da se ne bi okrušili.
- Majhne predmetov (npr. pokrovčke) postavite v košarico za jedilni pribor.
Prav vsa posoda žal ni primerna za pomivanje v stroju. Predvsem so to:
• jedilni pribor z ročaji iz lesa, rogov, porcelana in biserne matice
• plastika, ki ni odporna na toploto
• starejši jedilni pribor, pri izdelavi katerega so uporabljena na temperaturo občutljiva
lepila
• predmeti (n.pr. jedilni pribor) s prilepljenimi deli
• posoda iz kositra in bakra
• svinčevo kristalno steklo
• jekleni noži, ki so podvrženi rjavenju
• lesene deske in krožniki
• predmeti, izdelani iz sintetičnih vlaken.
Večina sodobne posode je primerna za pomivanje v stroju, seveda pa je vedno nekaj
izjem. V določenih primerih bi se lahko zaradi pomivanja v stroju posoda poškodovala,
zato vedno upoštevajte navodila proizvajalca.
• Lončeno posodo pomivajte v stroju le, če proizvajalec to izrecno dovoljuje.
• Nekatere vrste poslikav lahko zaradi pogostega pomivanja v stroju zbledijo, če so bile
poslikave nanešene na glazuro.
• Predmeti iz srebra in aluminija se med pomivanjem v stroju pogosto obarvajo.
• Različni ostanki hrane, kot n.pr. beljak, rumenjak, gorčica... povzročijo obarvanje ali
madeže na srebru. Srebrno posodo in jedilni pribor, ki jih nimate namena takoj po
obroku pomiti, vsekakor očistite ostankov hrane in šele nato zložite v pomivalni stroj.
• Nekatere vrste steklovine po večkratnem pomivanju v pomivalnem stroju postanejo
motne.
Ko kupujete novo posodo, krožnike ali jedilni pribor, se prepričajte, da so primerni za
pomivanje v stroju. Odprite vrata stroja, potegnite ven košari in posodo zložite, kakor je to
prikazano na sliki.
10
Priporočamo uporabo priloženega vložka,
v katerega zložite jedilni pribor, če velikost
to dovoljuje.
Spodnja košara
Kozice, lonce, pokrove, krožnike, sklede
za solato in jedilni pribor zložite v spodnjo
košaro. Večje kose zložite ob robu košare;
pri tem pazite, da se bo razpršilec lahko
neovirano vrtel.
Da bi lahko lažje zložili v stroj večje sklede
ipd., lahko dve vrsti nosilcev za krožnike
spustite.
Zgornja košara
Na zgornjo košaro
zložite manjše
krožnike in
krožničke (do 24 cm
premera), skledice,
skodelice in
kozarce.
Posodo zložite tako,
da bo imela voda
dostop do vseh
površin. Če v
zgornjo košaro
zložite krožnike, naj
bodo ti nagnjeni
naprej.
Košarica za jedilni pribor
Ostri noži, obrnjeni s konico navzgor,
so nevarni! Pazite, kako rokujete z
ostrimi predmeti!
Pladenj za nože
Dolge in/ali ostre predmete, n.pr. nože,
zložite v vodoravnem položaju na zgornjo
košaro oziroma v temu namenjeno
košarico v zgornji košari.
Kozarce s peclji lahko obesite na nosilec
za skodelice.
Lahke predmete (plastične sklede ipd.)
zložite na zgornjo košaro tako, da se ne
bodo mogli premikati.
Če v zgornjo košaro zložite krožnike:
Zložite jih zadaj v
košaro in jih
nekoliko nagnite
naprej; ne
nameščajte jih
spredaj v košaro ob
vratih.
Jedilni pribor zložite v košarico za jedilni
pribor z ročaji navzdol. Če so ročaji ozki in
zdrsnejo skozi mrežo in ovirajo vrtenje
razpršilca, jedilni pribor postavite v
košarico z ročaji navzgor. Pazite, da pribor
ni zložen preblizu skupaj; porazdelite ga
tako, da bo imela voda prost dostop do
vsakega kosa. Umazani deli vilic in žlic naj
se ne dotikajo med seboj.
Predno zaprete vrata stroja, se
prepričajte, da se lahko razpršilca
neovirano vrtita.
11
Nastavljanje višine zgornje
košare
Uporaba detergenta
Če želite pomiti zelo velike krožnike, lahko
spremenite položaj zgornje košare.
Največja višina
posode
Spodaj / Zgoraj
Zgornja košara v
zgornjem položaju 20 cm
31 cm
Zgornja košara v
spodnjem položaju 24 cm
27 cm
Uporabljajte samo tiste detergente, ki so
namenjeni pomivanju v stroju.
Odmerite samo predpisano količino
detergenta in tako pomagajte ohraniti čisto
okolje.
Upoštevajte navodila proizvajalca
detergenta, ki so natisnjeni na embalaži.
Polnjenje stroja z detergentom
1. Pokrovček predalčka za detergent je
zaprt – pritisnite na jeziček za odpiranje
(1) in pokrovček se bo odprl.
2. V predelek (2) odmerite ustrezno
količino detergenta; na predalčku so
oznake:
Košaro dvignete tako, da
1. premaknete
omejevala (A)
zgornje košare
navzven in
potegnete košaro
iz stroja;
20 = pribl. 20 ml detergenta
30 = pribl. 30 ml detergenta
2. ponovno namestite košaro v stroj v
višjem položaju in spet namestite
omejevala (A) v začetni položaj.
Ko ste zložili posodo v stroj, zaprite
vrata; odprta vrata lahko povzročijo
nezgodo.
3. Če ste izbrali program s predpranjem,
potrebno količino detergenta (5 g)
odmerite v predelek 3.
4. Zaprite pokrovček, da se zaskoči.
12
Različne vrste detergentov
Detergenti v tabletah
Nekateri proizvajalci nudijo detergente v tabletah, ki se pa zelo počasi topijo in zato niso
primerne za uporabo pri kratkih programih pomivanja (brez predpranja). Če uporabljate
detergent v tabletah, kadar je to le mogoče, izberite pred običajnim pomivanjem tudi
predpranje.
Tablet ne postavljajte v kad pomivalnega stroja ali v košarico za jedilni pribor; rezultat
pomivanja bo slabši. Položite jo v predalček za detergent.
Koncentrirani detergenti
Na osnovi njihove kemične sestave lahko detergente za pomivalne stroje razdelimo na dve
osnovni skupini:
• konvencionalni alkalni detergenti z jedkimi sestavinami in
• nizko-alkalni praški z naravnimi encimi.
Encimi v nizko-alkalnih praških raztapljajo nečistočo, so biorazgradljivi. Encimi so povsem
učinkoviti že pri temperaturi 50°C. Programi pomivanja pri 50°C so posebej prilagojeni
lastnostim encimov in zagotavljajo optimalno učinkovanje pri razkrajanju nečistoč. Ob
uporabi nizko-alkalnih praškov in programu pomivanja pri 50°C boste dosegli enako dobre
rezultate kot pri pomivanju z običajnimi detergenti pri 65°C. Ker se različne vrste
detergentov med seboj razlikujejo, pri odmerjanju ustrezne količine vedno upoštevajte
navodila proizvajalcev pralnih sredstev.
Kombinirani detergenti
Če uporabljate detergent, ki že vsebuje sredstvo za lesk, ga postavite v predalček za
detergent. V tem primeru mora biti posoda za tekočino za lesk v stroju prazna, da
preprečite dvojno odmerjanje. Če posoda za tekočino za lesk še ni prazna, počakajte, da
se izprazni, in šele nato začnite uporabljati kombinirani detergent.
Uporaba kombiniranega sredstva v tabletah »3 v 1«
Gre za tablete, ki združujejo funkcijo detergenta, tekočine za lesk in soli.
1. Pred uporabo tega proizvoda najprej preverite trdoto vode in se prepričajte, če je
ustrezna za pomivanje s takimi tabletami.
2. Upoštevajte navodila proizvajalca.
3. Če pri prvi uporabi takih tablet naletite na težave, se posvetujte s strokovnjaki
proizvajalca.
Nekaj koristnih nasvetov
Pritisnite na tipko 3-v-1.
Ko pa želite znova uporabljati običajen detergent:
1. napolnite predal za sol in za tekočino za lesk;
2. nastavite najvišjo možno stopnjo mehčalca vode in trikrat vklopite program pomivanja s
praznim strojem,
3. nato pa nastavite ustrezno stopnjo mehčalca vode glede na trdoto vode na vašem
območju.
13
Tabela programov
AUTOMATIC Krožnike,
(50-65°C)
1
30 MIN
ECO
(50°C)
2
kozice, jedilni
pribor…
•
Vsa posoda
razen kozic,
loncev…
Krožnike,
kozice, jedilni
pribor…
Pravkar
uporabljena,
posoda
Običajno umazana
posoda
-
•
-
•
•
•
1
do
2
• 110
do
120
• 92
do
115
Voda (l)
•
• •
2
x
• •
Čas (min)
Običajno umazana
posoda
Krožnike,
kozice, jedilni
pribor…
Sušenje
•
INTENSIV
Končno izpir.
Pomivanje
•
Primeren za Vrsta nečistoče
(70°C)
Vmesno izp.
Predpraanje
Zelo umazana
posoda
Program
Energija
(kWh)
Poraba1
Faze programa
1,70
do
1,90
1,00
do
1,50
23
do
25
12
do
25
•
0,80
9
•
• 155 0,95
do
do
165 1,05
13
do
15
30
1
Ta kratek program je namenjen pomivanju posode takoj po obroku (ko se nečistoča še ni
zasušila). Ta program je namenjen vsakodnevnemu pomivanju posode, ki jo štiričlanska družina
uporabi npr. pri zajtrku ali večerji.
(2) Program, testiran po standardu EN 50242 (glej nasvete za testiranje). Ta program je razvit za
pomivanje z detergenti brez encimov in omogoča pri nizkih temperaturah pomivanja doseganje
enakih rezultatov kot pri pomivanju z običajnimi detergenti pri 65°C. Da bi dosegli enak učinek kot
pri pomivanju pri višji temperaturi, traja ta program pomivanja dlje časa.
(3) Vrednosti so le orientacijske; dejanske vrednosti so odvisne od tlaka in temperature pritekajoče
vode in od nihanj v električnem omrežju.
Samodejni programi pomivanja
Pri samodejnih programih pomivanja pomivalni stroj samodejno določi stopnjo umazanosti
posode z merjenjem motnosti vode pri izpiranju.
Če je posode v stroju malo in ta ni zelo umazana, bo stroj skrajšal trajanje faz namakanja,
pranja in vmesnega izpiranja, kar pomeni nižjo porabo vode.
Če pa je stroj poln, posoda pa zelo umazana, bodo faze namakanja, pranja in vmesnega
izpiranja trajale dlje časa, kar bo tudi pomenilo večjo porabo vode.
Zato se trajanje posameznih programov pri samodejnih programih pomivanja spreminja
(gl. tabelo programov!).
Samodejni programi pomivanja zagotavljajo optimalno čistočo posode in prihranek na vodi
in električni energiji.
Med potekom samodejnih programov pomivanja se samodejno prilagodi tudi temperatura
vode (med 50°in 65°C).
14
Pomivanje v stroju
trenutka lahko zamenjate ali prilagodite
nastavitve:
a) pritisnite na tipko za vklop/izklop;
b) izberite program pomivanja in želeni
časovni zamik vklopa,
c) Zaprite vrata.
1. Zložite posodo v stroj. Prepričajte se,
da je pravilno zložena in da se
razpršilca neovirano vrtita.
2. Odprite pipo za vodo.
3. Zaprite vrata stroja.
6. Prekinitev/preklic potekajočega
programa pomivanja
Program pomivanja prekinite le, če je to
nujno potrebno.
Pozor! Pri odpiranju vrat med fazo
segrevanja bodite previdni, da se ne
opečete zaradi vroče pare, ki bo uhajala iz
stroja.
Prekinitev programa:
a) Odprite vrata stroja; stroj se ustavi.
Zaprite vrata – stroj bo nadaljeval s
pomivanjem.
b) Pritisnite na tipko za vklop/izklop. Vse
lučke ugasnejo razen kontrolne lučke
delovanja. Znova pritisnite na tipko za
vklop/izklop, stroj nadaljuje tam, kjer ste
ga prekinili.
Preklic programa:
Če že želite vklopiti nov program, morate
stroj resetirati – preklicati potekajoči
program. Hkrati pribl. 2 sekundi pritiskajte
na funkcijski tipki 2 in 3; pribl. 2 sekundi
utripa indikator potekajočega programa,
nato pa ugasnejo vsi indikatorji (razen
kontrolne lučke delovanja). S tem je
potekajoči program preklican, stroj se je
vrnil v način za nastavitve in lahko izberete
nov program.
4. Pritisnite na tipko za vklop/izklop;
osvetli se kontrolna lučka delovanja.
5. Izbiranje programa
Pritisnite na tipko za želeni program (gl.
razpredelnico).
Osvetli se ustrezna kontrolna lučka; na
digitalnem prikazovalniku utripa čas
trajanja programa. Indikatorji faz, ki
sestavljajo izbrani program, se osvetliijo.
Pribl. 3 sekunde po zadnjem pritisku na
tipko začne stroj pomivati.
Ko stroj začne pomivati, čas na
prikazovalniku preneha utripati, ugasnejo
indikatorji posameznih faz razen pravkar
potekajoče faze.
•
•
•
•
•
Nastavitev zamika vklopa
Zamik vklopa nastavite pred izbiranjem
želenega programa.
Pritisnite na tipko za vklop/izklop.
Pritisnite na tipko za zamik vklopa
(DELAY START), dokler na
prikazovalniku ne utripa želeno število
ur zamika.
Nato pritisnite na tipko za želeni
program in na prikazovalniku se za
trenutek prikaže čas trajanja programa,
nato pa spet nastavljeni časovni zamik.
Odštevanje se bo začelo takrat, ko
nastavljeni časovni zamik preneha
utripati. Prikazana vrednost se
spreminja v korakih po 1 uro. Odpiranje
in zapiranje vrat ne bo spremenilo
nastavljenega časovnega zamika.
Po preteku nastavljenega časovnega
zamika začne stroj samodejno pomivati.
7. Preklic nastavljenega časovnega
zamika
Dokler stroj še ni začel pomivati, lahko
prekličete nastavljeni časovni zamik –
pritiskajte na tipko za nastavljanje
časovnega zamika, dokler na
prikazovalniku ni viden čas trajanja
programa. Stroj takoj začne pomivati.
8. Konec programa
Stroj se bo samodejno ustavil, osvetli se
indikator za konec programa. Na
prikazovalniku bo vidna vrednost »0«
(preostali čas do konca programa). Šele
takrat izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
Opomba: Program pomivanja lahko
izberete in nastavite časovni zamik vklopa
tudi ob nekoliko odprtih vratih stroja.
V tem primeru se bo začelo odštevanje oz.
pomivanje po zapiranju vrat. Do tega
15
Če takoj nato odprete vrata stroja, bo iz
stroja uhajala para. Bodite previdni pri
odpiranju vrat!
Funkcija "3 v 1"
To funkcijo lahko izberete z vsemi
programi.
Položite tableto "3 v 1" v predalček.
Pritisnite na tipko za vklop/izklop; osvetli se
kontrolna lučka delovanja.
Pritisnite na tipko "3 v 1"; osvetli se
ustrezna kontrolna lučka. Ne pozabite, da
ostane funkcija aktivna, dokler je ponovno
ne izklopite s pritiskom na isto tipko (ko
lučka znova ugasne).
Izberite ustrezen program pomivanja in po
pribl. 3 sekundah stroj začne pomivati.
Ko začne stroj pomivati, ni več mogoče
preklicati funkcije "3 v 1". Če si premislite in
želite preklicati funkcijo "3 v 1", morate
preklicati izbrani program in šele nato lahko
izklopite funkcijo "3 v 1" s pritiskom na tipko
"3 v 1".
Nato morate ponovno izbrati program
pomivanja.
Trajanje programa ob uporabi tablet "3 v 1"
se nekoliko razlikuje od v razpredelnici
navedenih vrednosti.
Počakajte nekaj minut in šele nato poberite
posodo iz stroja, ker bo tako posoda bolj
hladna in bolje se bo osušila. Vroča posoda
je bolj občutljiva na udarce. Začnite prazniti
najprej spodnjo košaro, da kapljice s
posode v zgornji košari ne bi padale na
posodo spodaj.
Priporočamo, da po končanem
pomivanju izklopite stroj iz električnega
omrežja in zaprete pipo za vodo.
16
Vzdrževanje in čiščenje pomivalnega stroja
Zunanje površine stroja in upravljalno
ploščo čistite z vlažno mehko krpo; če je
potrebno temeljitejše čiščenje, uporabljajte
samo blaga nevtralna čistila. Uporaba
grobih čistilnih sredstev ali čistil in topil
(aceton, trikloretilen...) ni dovoljena.
Z mokro krpo redno čistite tesnila okoli
vrat, okoli pokrovčkov predalčkov za
detergent in za tekočino za lesk.
Priporočamo, da približno na 3 mesece
prazen stroj vklopite na programu za
pomivanje pri 65°C; odmerite običajno
količino detergenta.
4. Primite za ročaj z luknjo na
grobem/finem filtru (A) in ga potegnite
iz mikrofiltra (B).
5. Temeljito očistite vse filtre pod curkom
tekoče vode.
6. Iz stroja vzemite filtrirno ploščo (C) in
jo temeljito z obeh strani očistite pod
tekočo vodo.
Čiščenje filtrov
Filtri na dnu pomivalnega stroja so v veliki
meri samočistilni. Kljub temu pa jih je
potrebno občasno preveriti in po potrebi
očistiti. Umazani filtri poslabšajo rezultat
pomivanja.
1. Odprite vrata stroja in odstranite
spodnjo košaro.
2. Sklop filtrov pomivalnega stroja tvorijo
grobi/fini filter (A/B), mikrofilter (C) in
filtrirna plošča (D).
Filtre odstranite iz stroja s pomočjo
ročice mikrofiltra.
7. Očiščeno filtrirno ploščo namestite
nazaj v stroj.
8. Sestavite grobi/fini filter in mikrofilter;
stisnite ju skupaj.
9. Namestite sklop filtrov nazaj v za to
predvideno odprtino in obrnite ročaj do
konca na desno. Prepričajte se, da
filtrirna plošča ne sega čez rob kadi.
.
Uporaba pomivalnega stroja brez filtrov
ni dovoljena.
Če so filtri nepravilno nameščeni,
pomivanje ni učinkovito. Čisti filtri so
bistvenega pomena za učinkovito in
brezhibno delovanje stroja.
NIKOLI ne snemajte
zgornjega
razpršilca! Če se
šobe morda
zamašijo, nečistočo
odstranite s pomočjo
npr. zobotrebca.
Če stroja dlje časa ne boste uporabljali
Če stroja daljše obdobje ne boste
uporabljali, vam svetujemo, da:
1. Izklopite stroj iz električnega omrežja in
zaprete pipo za vodo;
2. napolnite predalček za tekočino za lesk;
3. pustite vrata stroja na stežaj odprta, da
preprečite nastajanje neprijetnega
vonja;
4. očistite notranjost stroja.
3. Zavrtite ročico za pribl. ¼ obrata in
dvignite filtre iz stroja.
17
Če se temperature spustijo pod ledišče
Premikanje pomivalnega stroja
Stroj naj ne stoji v prostoru, kjer se
temperatura spusti pod 0°C. Če pa se
temu ne morete izogniti, izpraznite stroj,
zaprite vrata stroja, odvijte cev za dovod
vode s pipe in jo izpraznite.
Če morate stroj preseliti drugam:
1. Izklopite stroj iz električnega
omrežja.
2. Zaprite pipo za vodo.
3. Odklopite dovodno in odvodno cev.
4. Stroj odmaknite skupaj s cevmi.
Pazite, da stroja med prenašanjem ne
bi preveč nagibali.
Če stroj ne deluje brezhibno
V določenih primerih nepravilno delovanje stroja ni posledica okvare in lahko nepravilnost
sami odpravite, ne da bi se obrnili na pooblaščeni servis. Zato najprej s pomočjo spodnje
razpredelnice poskušajte sami odpraviti nepravilnost.
Če začne utripati koda za nepravilnost…
Če se pomivalni stroj noče vklopiti ali se ustavi med pomivanjem: tipke ne reagirajo na
pritisk, razen tipke za vklop/izklop; nekatere kontrolne lučke utripajo.
Pritisnite na tipko za vklop/izklop, da stroj izklopite, in opravite v nadaljevanju opisane
postopke, s pomočjo katerih boste nepravilnost odpravili.
Nepravilnost
- utripa indikator
potekajočega
programa;
- na prikazovalniku je
vidna koda »,10«
Voda ne priteka v stroj.
-
utripa indikator
potekajočega
programa;
- na prikazovalniku je
vidna koda »,20«
Voda ne odteka iz stroja.
- Utripa indikator
potekajočega
programa;
- na prikazovalniku je
vidna koda »,30«
Možen razlog
• Pipa za vodo je zamašena.
• Pipa za vodo je zaprta.
• Filter (če je nameščen v dovodni
cevi) je zamašen.
• Dovodna cev za vodo ni pravilno
nameščena, ali pa je
priščipnjena ali zapognjena.
• Sifon je zamašen.
• Odvodna cev za vodo ni
pravilno nameščena, ali pa je
priščipnjena ali zapognjena.
Rešitev
• Očistite jo.
• Odprite pipo.
• Očistite ga.
•
Zaprite pipo za vodo in se
obrnite na najbližji
pooblaščeni servis.
Aktivirala se je zaščita pred
poplavljanjem.
•
Pravilno jo namestite.
•
•
Očistite ga.
Pravilno jo namestite.
Na koncu pomivalni stroj ponovno vklopite; pomivalni stroj bo nadaljeval s pomivanjem,
kjer je bil program prekinjen. Če pa se na digitalnem prikazovalniku ponovno pojavi koda
okvare, se obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
Če se pojavijo druge kode okvar, se obrnite na pooblaščeni servis.
18
V primeru nepravilnosti v delovanju stroja:
Stroj ne začne
pomivati.
•
•
•
•
Med fazo pomivanja •
je slišati žvižgajoči
zvok.
Vrata stroja niso dobro zaprta.
Vtikač ni v vtičnici.
Varovalka je pregorela.
Stroji z možnostjo zamika vklopa:
Nastavili ste zamik vklopa.
•
•
•
•
Morda je vzrok v detergentu.
•
Žvižgajoči zvok ne pomeni okvare.
Zaprite vrata.
Potisnite vtikač v vtičnico.
Zamenjajte varovalko.
Če želite posodo pomiti
takoj, prekličite nastavljeni
časovni zamik, kot je to
pojasnjeno v teh navodilih.
Zamenjajte vrsto
detergenta.
Če rezultati pomivanja niso zadovoljivi:
Posoda ni dobro pomita.
• Morda ste izbrali program, ki ni ustrezal stopnji umazanosti in vrsti posode.
• Morda ste posodo nepravilno zložili v pomivalni stroj, tako da voda ni imela dostopa do
vseh površin. Košare ne smejo biti preveč napolnjene!
• Morda se razpršilni roki nista mogli vrteti zaradi napačno zložene posode.
• Morda so filtri umazani ali pa jih po čiščenju niste potisnili v pravilen položaj.
• Morda ste uporabili premalo detergenta, ali neustrezen detergent.
• Če na posodi opazite sledi kotlovca, morda v pomivalnem stroju ni več posebne soli za
pomivalne stroje ali pa je mehčalec nastavljen na neustrezno stopnjo.
• Je odvodna cev pravilno priključena?
• Je pokrovček na posodi za sol pravilno nameščen?
Posoda ni suha in se ne sveti.
• Ste uporabili ustrezno tekočino za lesk?
• Morda je v pomivalnem stroju premalo tekočine za lesk?
Na kozarcih in drugi posodi so madeži, mlečne lise ali barvaste lise.
• Pri zadnjem izpiranju se v pomivalni stroj dozira preveč tekočine za lesk. Nastavite
doziranje manjše količine.
Na kozarcih in drugi posodi so madeži od vodnih kapljic.
• Pri zadnjem izpiranju se v pomivalni stroj dozira premalo tekočine za lesk. Nastavite
doziranje večje količine.
• Morda je vzrok detergent. Poskusite pomivati z drugim detergentom.
Servisiranje in rezervni deli
Pomivalni stroj smejo servisirati samo
strokovnjaki pooblaščenega servisa, pri tem
pa je nujna uporaba originalnih rezervnih
delov. Nikoli ne poskušajte sami popraviti
stroja. Nestrokovna popravila pomenijo
veliko tveganje in lahko povzročijo poškodbe
oseb ali še hujšo okvaro stroja. Vedno se
obrnite na pooblaščeni servis.
Vztrajajte pri uporabi originalnih
rezervnih delov.
19
Tehnični podatki
Dimenzije
Električni priključek
Napetost
Skupna moč
Varovalka
Tlak vode
Širina
60 cm
Višina z delovno površino
85 cm
Višina brez delovne površine
82 cm
Največja globina
61 cm
Globina pri odprtih vratih
118,5 cm
Podatki so navedeni na tablici s podatki na robu
vrat pomivalnega stroja
Najmanj
Največ
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8 bar)
12 pogrinjkov
Zmogljivost
Aparat je izdelan skladno s predpisi Evropske gospodarske zbornice:
- 73/23 z dne 19.2.73 (Predpisi o nizki napetosti) in poznejšimi dopolnili;
- 89/336 z dne 3.5.89 (Predpis o elektromagnetni kompatibilnosti) in poznejšimi dopolnili.
20
Navodila za namestitev in priklop
Vsa dela, ki so potrebna pri priključitvi na
električno omrežje, prepustite za to
usposobljenim strokovnjakom.
Vsa dela, ki so potrebna pri priključitvi na
vodovodno omrežje, prepustite za to
usposobljenim strokovnjakom.
Uravnavanje stroja
Dobro zapiranje vrat in tesnenje je odvisno
predvsem od uravnanosti stroja, ki mora
stati povsem vodoravno.
Le v tem primeru se vrata ne bodo
zadevala ob distančnike na obeh straneh.
Če se vrata ne zapirajo pravilno, s pomočjo
nastavljivih nog uravnajte položaj stroja,
dokler ne stoji povsem vodoravno.
Če je to le mogoče, postavite stroj ob pipo
za vodo in ob odtok.
Vgradnja pod kuhinjski pult
Priklop dovodne cevi
(delovni pult ali pomivalno korito)
Če s stroja snamete delovno površino, ga
lahko namestite pod kuhinjski pult. Seveda
pa morajo biti mere niše ustrezne (glej
sliko).
Stroj lahko priklopite na toplo (do 60°C) ali
hladno vodo.
Priporočamo, da stroj priklopite na hladno
vodo. Če je stroj priklopljen na toplo vodo,
pomivanje ni vedno učinkovito, predvsem
pri zelo umazani posodi, kajti čas
pomivanja je precej krajši.
Spojna matica na dovodni cevi je
namenjena priklopu na izhodni ventil (pipo)
z navojem 3/4", ali pa na namensko pipo za
pomivalne stroje.
Tlak vode mora biti v dovoljenih mejah,
navedenih v tehničnih podatkih.
Pozanimajte se pri lokalnem vodovodu,
kakšen je tlak vode na vašem področju.
Cev naj ne bo zapognjena ali zvita, ker bi to
upočasnilo dotekanje vode.
Dovodno in odvodno cev na vašem
pomivalnem stroju lahko poljubno usmerite,
odvisno od mesta priklopa s pomočjo
matice. (Pozor! Vsi modeli niso opremljeni z
enakimi cevmi; pri nekaterih te možnosti ni
na voljo.)
Za priključitev stroja na vodovodno omrežje
ne uporabljajte starih cevi, ki so bile že
uporabljene za druge aparate.
Če stroj priklopite na novo vodovodno
omrežje ali na pipo, ki dlje časa ni bila v
uporabi, pred priklopom dovodne cevi
pustite vodo nekaj minut teči. Tako bo iz
cevi iztekla morebitna nečistoča, kar bo
preprečilo zamašitev filtra na dovodni cevi
za vodo.
Vaš novi pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo, ki onemogoča vračanje
umazane vode nazaj v stroj skladno z
veljavnimi predpisi.
Postopek:
Snemite delovno površino s stroja tako,
da odvijete vijaka zadaj, jo potegnete
naprej in iz zarez na hrbtni strani ter jo
dvignete.
Ko ste s pomočjo nastavljivih nog prilagodili
višino stroja, ga potisnite v nišo. Pri tem
pazite, da ne bi poškodovali ali zapognili
cevi za odvod in dovod vode.
Če boste kdaj pozneje stroj znova postavili
samostojno, znova namestite originalno
delovno površino.
Pri prostostoječih strojih podnožje ni
nastavljivo.
-
21
Tudi notranji premer spojnih priključkov ne
sme biti manjši od premera priložene cevi.
Dovodna cev z varnostnim
ventilom
Cev z dvojnim plaščem je potrebno
namestiti tako, da bo varnostni ventil na tisti
strani, kjer je pipa. Tako je cev pod talakom
le, ko voda teče. Če začne cev puščati,
varnostni ventil prekine dotok vode.
Pri nameščanju cevi bodite pozorni na
naslednje:
- V dvojnem plašču cevi je električni kabel
za napajanje varnostnega ventila. Cevi
ali varnostnega ventila ne potapljajte v
vodo!
- Če se cev ali ventil poškodujeta, ga
takoj izklopite vtikač iz vtičnice!
- Zamenjavo dovodne cevi z varnostnim
ventilom smejo opraviti samo
strokovnjaki pooblaščenega servisa.
- Dovodno cev namestite tako, da na
nobenem mestu ni višja od spodnjega
roba varnostnega ventila.
Priključitev na električno
omrežje
Preden priključite pomivalni stroj na
električno omrežje, se prepričajte:
1. da napetost ustreza vrednosti, navedeni
v tehničnih podatkih;
2. da lahko števec, varovalke, celotna
napeljava in vtičnica prenesejo dodatno
obremenitev.
Vtikač se mora vtičnici prilegati brez
adaptorjev. Če je potrebno, naj
strokovnjak zamenja vtičnico.
Priklop odvodne cevi
Konec odvodne cevi lahko napeljete na več
načinov:
1. v odtočni sifon lijaka; če je potrebno, ga
pritrdite s spojko;
2. čez rob pomivalnega korita, pri tem pa
uporabite priloženo ukrivljeno plastično
vodilo;
3. na odtok, opremljen z odduškom, z
notranjim premerom vsaj 4 cm.
Odvodna cev mora biti priklopljena na odtok
v višini med 30 cm (najmanj) in 100 cm
(največ) od dna pomivalnega stroja.
Odvodno cev lahko priklopite na desni ali
na levi strani stroja.
Prepričajte se, da odvodna cev ni
zapognjena ali zavita, ker bi to lahko
preprečilo ali upočasnilo odtekanje vode.
Medtem, ko stroj izčrpava vodo, pomivalno
korito ne sme biti zamašeno, saj bi to lahko
povzročilo vračanje vode nazaj v stroj.
Če je potreben podaljšek, ta ne sme biti
daljši od 2 m, njegov notranji premer pa ne
sme biti manjši od premera stroju priložene
odvodne cevi.
Predpisi zahtevajo, da je pomivalni stroj
ozemljen.
Stroj ni pod napetostjo le, če je vtikač
potegnjen iz vtičnice.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za škodo ali poškodbe, ki bi bile
posledica neupoštevanja teh navodil o
varnosti.
Vtičnica mora biti dostopna tudi po
namestitvi stroja.
Če je potrebno zamenjati električni
kabel, se obrnite na najbližji pooblaščeni
servis.
Uporaba podaljškov ni dovoljena.
Predpisi zahtevajo, da je pomivalni stroj
ozemljen.
22
Nasveti za testiranje:
Pred testiranjem po določilih EN 60704 je potrebno stroj napolniti s soljo ter tekočino za
lesk; testni program je naveden v Tabeli programov
Pred testiranjem po določilih EN 50242 je potrebno stroj napolniti s soljo ter tekočino za
lesk; testni program je naveden v Tabeli programov
Količina:
Priporočena nastavitev selektorja za
tekočino za lesk:
Priporočena količina detergenta:
12 standardnih pogrinjkov
Stopnja 4 (Tip III)
5 g + 25 g (Tip B)
V zgornji košari (krožnički brez skled)
V spodnji košari
Na pladnju za nože
V košarici za jedilni pribor
Nosilec za skodelice v položaju A
Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez
predhodnega obvestila in do tiskarskih napak.
23
Skupina Electrolux je v svetovnem merilu največji proizvajalec električnih in
plinskih gospodinjskih aparatov, aparatov za čiščenje in uporabo na prostem.
Vsako leto je prodanih več kot 55 milijonov proizvodov Skupine Electrolux
(kot so hladilniki, štedilniki, pralni stroji, sesalniki, motorne žage in vrtne
kosilnice) v vrednosti približno 14 milijard ameriških dolarjev v več kot 150
državah širom po svetu.
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Tržaška 132, p.p. 72, 1111 Ljubljana
tel.: 01/2425-733; fax: 01/2425-735
http://www.electrolux.si
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising