Electrolux | ESF66020S | User manual | Electrolux ESF66020S Kullanım kılavuzu

Electrolux ESF66020S Kullanım kılavuzu
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 1
kullan›m el kitab›
bulafl›k makines›
ESF 66020 S
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 2
We were thinking of you
when we made this product
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 3
Electrolux dünyas›na hoflgeldiniz electrolux 3
Electrolux dünyas›na hoflgeldiniz
Size kullan›m› boyunca memnuniyet verece¤ini umdu¤umuz birinci
s›n›f bir Electrolux ürünü seçtiniz. Electrolux, hayat›n›z› daha da
konforlu hale getirecek kaliteli ürünlerden oluflan genifl bir ürün
yelpazesi sunmayi hedefler. fiimdi, k›lavuzunuzu incelemenizi ve
yeni makinenizi kullan›p keyfine varman›z› öneririz. Hayat›n›z›n
biraz daha kolaylaflaca¤ina söz veriyoruz. ‹yi flanslar!
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 4
4 electrolux ݍindekiler
‹çindekiler
Güvenlik bilgileri
5
Ürün tan›m›
7
Kontrol paneli
8
‹lk kullan›m
11
Günlük kullan›m
15
Y›kama programlar›
28
Bak›m ve temizlik
30
Servisi aramadan önce
32
Teknik veriler
35
Test enstitüleri için bilgiler
37
Montaj
38
Çevreyle ilgili bilgiler
42
Guaranti/Müflteri hizmetleri
43
Bu kılavuzda afla¤ıdaki semboller kullanılmaktadır:
Kiflisel güvenli¤inizle ve cihaz›n zarar görmesinin nas›l önlenece¤i ile ilgili
önemli bilgiler.
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevreyle ilgili bilgiler
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 5
güvenlik bilgileri electrolux 5
Güvenlik bilgileri
●
Kendi güvenli¤iniz ve cihaz›n
do¤ru kullanımı için, bu kullanma
kılavuzunu cihazı monte etmeden
önce, ipuçlarını ve uyarı bilgilerini
de dahil olmak üzere, dikkatlice
okuyunuz.
Gereksiz hatalardan ve kazalardan
kaç›nmak için, cihaz› kullanan tüm
kiflilerin cihaz›n kullan›m›yla ve
güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiye
sahip olmas› önemlidir.
Bu k›lavuzu saklay›n›z ve cihaz
baflka bir yere tafl›nd›¤›nda veya
sat›ld›¤›nda beraberinde veriniz,
böylece cihaz› kullanacak di¤er
kiflilerin de cihaz ve güvenli¤i
hakk›nda bilgi sahibi olmas›
sa¤lanm›fl olur.
Do¤ru kullan›m
● Bu bulafl›k makinesi sadece,
makinede y›kanabilir özellikteki ev
eflyalar›n›n y›kanmas› için
tasarlanm›flt›r.
● Bulafl›k makinesine herhangi bir
çözücü koymay›n›z. Bu tür
maddeler bir patlamaya neden
olabilir.
● B›çaklar ve keskin uçlu di¤er
nesneler sivri uçlar› afla¤› gelecek
flekilde çatal-b›çak sepetine veya
yatay bir flekilde üst sepete
konmal›d›r.
● Sadece bulafl›k makineleri için
uygun ürünler (deterjan, tuz ve
parlat›c›) kullan›n›z.
● Cihaz çal›flmaktayken kapa¤›n›
açmay›n›z, s›cak buhar ç›kabilir.
● Bulafl›k y›kama ifllemi bitmeden
önce hiçbir taba¤› bulafl›k
makinesinden ç›kartmay›n›z.
●
Kulland›ktan sonra, cihaz›n elektrik
ba¤lant›s›n› kesiniz ve su
beslemesini kapat›n›z.
Bu ürünün servis ifllemleri sadece
yetkili bir servis mühendisi
taraf›ndan yap›lmal›d›r ve sadece
orijinal yedek parçalar
kullan›lmal›d›r
Genel güvenlik
● Bulafl›k makinesi deterjanlar›
gözde, a¤›zda ve bo¤azda
kimyasal yan›klara neden olabilir.
Hayati tehlike arz eder!
Bulafl›k makinesi deterjan›
üreticisinin güvenlik talimatlar›na
riayet ediniz.
● Bulafl›k makinenizdeki su içilmez.
Makinenizde halen deterjan
kal›nt›lar› olabilir.
● Bulafl›k koyarken ve ç›kart›rken
açma haricinde, bulafl›k
makinesinin kapa¤›n› her zaman
kapal› tutunuz. Bu flekilde, aç›k
kapa¤a birisinin tak›l›p düflmesini
ve yaralanmas›n› önlemifl
olurusunuz.
● Aç›k kapak üzerine oturmay›n›z
veya basmay›n›z.
Çocuk emniyeti
●
●
●
Bu cihaz, sadece yetiflkinler
taraf›ndan kullan›m için
tasarlanm›flt›r. Çocuklar›n tek
bafl›na bulafl›k makinesini
kullanmas›na izin vermeyiniz.
Tüm ambalaj malzemelerini
çocuklardan uzak tutunuz.
Bo¤ulma riski teflkil eder.
Tüm deterjanlar› çocuklar›n
ulaflamayaca¤› güvenli bir yere
koyunuz.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 6
6 electrolux güvenlik bilgileri
●
Bulafl›k makinesi kapa¤› aç›kken
çocuklar› uzak tutunuz.
Montaj
Bulafl›k makinenizde nakliyeden
kaynaklanan bir hasar olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz. Hasar
görmüfl bir makineyi asla elektrik
prizine takmay›n›z. E¤er bulafl›k
makineniz hasarl› ise, sat›c›n›z›
aray›n›z.
● Kullan›mdan önce tüm ambalaj
malzemeleri ç›kart›lmal›d›r.
● Bu cihaz›n montaj› için gerekli
elektrik ve su ba¤lant› ifllemleri
sadece kalifiye ve uzman bir kifli
taraf›ndan yap›lmal›d›r.
● Güvenlik sebeplerinden ötürü, bu
ürünün özelliklerini herhangi bir
flekilde de¤ifltirmek veya ürünü
modife etmeye çal›flmak tehlikelidir.
● Elektrik besleme kablolar›nda veya
su hortumlar›nda hasar varsa; veya
e¤er kontrol paneli, cihaz›n üst
k›sm› ya da taban bölgesi cihaz›n
içine direk eriflimin mümkün
olabilece¤i bir flekilde hasar
görmüflse, bulafl›k makinesini asla
kullanmay›n›z. Herhangi bir riskten
kaç›nmak için yerel Yetkili
Servisinizle temasa geçiniz.
● Hidrolik ve elektrikli bileflenlerine
zarar vermemek için, bulafl›k
makinesinin hiçbir yan› asla
delinmemelidir.
●
Elektrik ve su ba¤lant›s› için ilgili
paragraflarda verilen talimatlara
dikkatlice riayet ediniz.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 7
ürün tan›m› electrolux 7
Ürün tan›m›
1 Üst sepet
2 Su sertli¤i ayar dü¤mesi
3 Tuz haznesi
4 Deterjan çekmecesi
5 Parlat›c› çekmecesi
6 Bilgi etiketi
7 Filtreler
8 Alt püskürtme kolu
9 Üst püskürtme kolu
10 Üst tabla
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 8
8 electrolux kontrol paneli
Kontrol paneli
1 Açma/Kapama dü¤mesi
2 Program seçme dü¤meleri
3 Gecikmeli bafllatma dü¤mesi
4 Dijital gösterge
5 Gösterge ›fl›klar›
Dijital gösterge afla¤›dakileri
gösterir:
-
-
-
su yumuflat›c›n›n ayarland›¤› su
sertlik seviyesi,
çal›flan program›n tamamlanmas›
için kalan süre,
parlat›c› bölmesinin aktive
edilmesi/devre d›fl› b›rak›lmas›
(SADECE "3'ü 1 arada"
fonksiyonu aktifken),
y›kama program› sonu (dijital
göstergede s›f›r rakam›
görüntülenir),
gecikmeli bafllatma için geri
say›m,
bulafl›k makinesinin ar›zas› ile ilgili
ar›za kodlar›.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 9
kontrol paneli electrolux 9
Gösterge ›fl›klar›
Program çal›fl›yor
Bir y›kama program› ayarland›¤›nda yanar ve
y›kama program› süresince yan›k durumda
kal›r.
Y›kama program› sona erdi¤inde söner.
Program sonu
Bir y›kama program› sona erdi¤inde yanar.
3'ü 1 arada fonksiyonu
"3'ü 1 arada fonksiyonunun" aktif/devre d›fl›
oldu¤unu belirtir (bkz. "3'ü 1 arada fonksiyonu"
Tuz
Özel tuz bitti¤i zaman yanar.
Parlat›c›
Parlatıcı bitti¤i zaman yanar.
Tuz ve parlat›c› gösterge lambalar›,
tuz ve/veya parlat›c› eklenmesi
gerekli olsa bile bir y›kama
program› devam ederken asla
yanmazlar.
Kontrol panelindeki tuz gösterge
lambas›, bulafl›k makinesinin
çal›flt›¤›n› varsayarak, tuz
eklendikten sonra 2-6 saat yan›k
kalabilir. E¤er çözülmesi uzun
zaman alan tuzlar kullan›yorsan›z,
bu süre daha uzun olabilir.
Makinenin çal›flmas› bu durumdan
etkilenmez.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 10
10 electrolux kontrol paneli
Ayarlama modu
Afla¤›da yaz›l› ifllemleri yaparken:
-
su yumuflat›c›n›n ayarlanmas›,
parlat›c› çekmecesinin aktive
edilmesi/devre d›fl› b›rak›lmas›,
cihaz›n ayarlama modunda OLMASI
GEREKT‹⁄‹N‹ asla unutmay›n›z:
●
Açma/Kapama dü¤mesine bas›n›z,
BÜTÜN program dü¤me lambalar›
yanar = yani cihaz ayarlama
modundad›r.
●
Açma/Kapama dü¤mesine bas›n›z,
SADECE bir program›n lambas›
yanar = yani son uygulanan veya
seçilen program hala ayarl›d›r.
Bu durumda, ayarlama moduna
dönmek için, program›n iptal
edilmesi gerekir.
Ayarlanm›fl bir program› veya
devam eden bir program› iptal
etmek için
Cancel (‹ptal) yaz›s›n›n üzerindeki iki
program dü¤mesine ayn› anda
bas›n›z ve tüm program dü¤melerinin
›fl›klar› yan›ncaya kadar bas›l›
tutunuz. Program iptal edilmifltir ve
makine flimdi ayar modundad›r.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 11
ilk kullan›m electrolux 11
‹lk kullan›m
Bulaflık makinenizi ilk defa
kullanmadan önce:
● Elektrik ve su ba¤lant›lar›n›n
montaj talimatlar›na uygun
yap›ld›¤›ndan emin olunuz
● Cihaz›n içindeki tüm ambalaj
malzemelerini ç›kart›n›z
● Su yumuflat›c›y› ayarlay›n›z
● Tuz haznesine 1 litre su koyunuz
ve sonra bulafl›k makinesi tuzu
koyunuz
● Parlat›c› haznesini doldurunuz
E¤er kombi deterjan tabletleri
kullanmak istiyorsan›z, örne¤in:
"3'ü 1 arada", "4'ü 1 arada", "5'i 1
arada" vs... 3'ü 1 arada
fonksiyonunu ayarlay›n›z (bkz. "3'ü
1 arada fonksiyonu".
Su yumuflat›c›n›n ayarlanmas›
Bulafl›k makinesi, su sisteminde
bulunan ve cihaz›n çal›flmas›na
zararl› veya ters etkisi bulunan
mineralleri ve tuzlar› gidermek için
tasarlanm›fl bir su yumuflat›c› ile
donat›lm›flt›r.
Bu minerallerin ve tuzlar›n içeri¤i ne
kadar yüksek olursa, su da o kadar
sert olur.
Su sertli¤i eflde¤er ›skalalarda ölçülür;
Alman derecesi (°dH), Frans›z
derecesi (°TH) ve mmol/l (litre bafl›na
milimol - su sertli¤inin uluslararas›
birimi).
Yumuflat›c›, bölgenizdeki suyun
sertli¤ine göre ayarlanmal›d›r.
Yerel Su ‹dareniz, bölgenizdeki suyun
sertli¤i hakk›nda size bilgi verebilir.
Su sertlik ayar›n›n
yap›lmas›
Su sertli¤i
Tuz
kullan›m›
°dH
°TH
mmol/l
manuel
elektronik
51 - 70
91 - 125
9,0 - 12,5
seviye 10
evet
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
2
seviye 9
evet
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
seviye 8
evet
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
seviye 7
evet
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
seviye 6
evet
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
seviye 5
evet
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
seviye 4
evet
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
seviye 3
evet
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
seviye 2
evet
<4
<7
< 0,7
1
seviye 1
hay›r *
* tuz kullan›m› gerekmez
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 12
12 electrolux ilk kullan›m
Su yumuflat›c› iki flekilde
ayarlanmalıdır: su sertli¤i ayar
dü¤mesini kullanmak suretiyle manuel
olarak ve kontrol panelindeki program
dü¤melerini kullanmak suretiyle
elektronik olarak
2. Dü¤me 2 ve 3'e ayn› anda bas›n›z
ve dü¤me 1, 2 ve 3'ün lambalar›
yan›p sönmeye bafllay›ncaya
kadar bas›l› tutunuz.
Manuel olarak ayarlama
Bulafl›k makinesi, fabrikada 2
pozisyonuna ayarlanm›flt›r.
1. Bulafl›k makinesinin kapa¤›n›
aç›n›z.
2. Alt sepeti bulafl›k makinesinden
ç›kart›n›z.
3. Su sertlik ayar dü¤mesini pozisyon
1 veya 2'ye getiriniz (tabloya
bak›n›z).
4. Alt sepeti geri yerine tak›n›z.
3. Dü¤me 1'e bas›n›z, dü¤me 1'in
gösterge lambas› yan›p sönmeye
devam ederken dü¤me 2 ve 3'ün
gösterge lambalar› sönecektir.
Dijital göstergede geçerli seviye
görüntülenir.
Örnekler:
görüntüleniyorsa = seviye 5
görüntüleniyorsa = seviye 10
Elektronik ayarlama
Bulafl›k makinesi, fabrikada seviye
5'e ayarlanm›flt›r.
Su yumuflat›c›n›n elektronik
ayarlamas› SADECE, 3'ü 1 arada
fonksiyonu kapal›yken mümkündür.
1. Açma/Kapama dü¤mesine bas›n›z.
Bulafl›k makinesi ayarlama
modunda olmal›d›r.
4. Seviyeyi de¤ifltirmek için, dü¤me
1'e bas›n›z. Dü¤meye her
bas›ld›¤›nda seviye de¤iflecektir.
(Yeni bir seviye seçimi için
çizelgeye bak›n›z).
Örnekler:
e¤er geçerli seviye 5 ise, dü¤me
1'e bir kez bast›¤›n›zda seviye 6
seçilecektir.
e¤er geçerli seviye 10 ise, dü¤me
1'e bir kez bast›¤›n›zda seviye 1
seçilecektir.
5. ‹fllemi kaydetmek için,
Açma/kapama dü¤mesine basarak
bulafl›k makinesini kapat›n›z.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 13
‹lk kullan›m electrolux 13
Bulafl›k makinesi tuzunun
koyulmas›
Sadece bulafl›k makinesinde kullan›m
için tasarlanm›fl tuzlar› kullan›n›z.
Bir bulafl›k makinesinde kullan›m için
amaçlanmam›fl olan di¤er tüm tuz
tipleri, özellikle de yemek tuzu, su
yumuflat›c›ya zarar verir.
Sadece komple y›kama
programlar›ndan birini bafllatmadan
hemen önce tuz koyunuz.
Böylece, tuz veya tuzlu suyun
paslanmaya neden olabilecek flekilde
makinenin alt›nda belirli bir süre
kalmas› önlenmifl olur.
Doldurmak için:
1. Makinenin kapa¤›n› aç›n›z, alt
sepeti ç›kart›n›z ve saatin tersi
yönde döndürerek tuz haznesinin
kapa¤›n› sökünüz.
2. Hazneye 1 litre su koyunuz
(sadece ilk kez tuz koymadan
önce bunu yapmak gereklidir).
3. Ürünle birlikte verilen huniyi
kullanarak, tam doluncaya kadar
hazneye tuz doldurunuz.
4. Vida difllerinde veya conta üzerinde
hiçbir tuz izi olmad›¤›ndan emin
olarak kapa¤› geri yerine tak›n›z.
5. Bir klik sesi iflitilip durana kadar
saat yönünde döndürerek kapa¤›
geri tak›n›z.
Tuz doldururken üniteden su taflmas›
olursa endiflelenmeyin, bu gayet
normaldir.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 14
14 electrolux ‹lk kullan›m
Parlat›c› koyma
Parlatıcı, iyi bir durulama sa¤lar ve
kurutmadan sonra leke ve çizik
kalmasını önler.
Parlatıcı, son durulamada otomatik
olarak eklenir.
Al›nan y›kama ve kurulama
sonuçlar›na göre, 6 pozisyonlu seçme
dü¤mesi yard›m›yla parlat›c› dozunu
ayarlay›n›z (pozisyon 1 - minimum
doz, pozisyon 6 - maksimum doz).
1. Kilit açma dü¤mesine (A) basarak
hazneyi aç›n›z.
2. Hazneye parlat›c›y› koyunuz.
Maksimum doldurma seviyesi
"max" iflareti ile belirtilmifltir.
Dozun fabrika ayar› pozisyon 4'tür.
Y›kamadan sonra tabaklarda su
damlalar› veya kireç lekeleri varsa
dozu art›r›n›z.
E¤er tabaklar›n üstünde yap›flkan
beyaz›ms› çizgiler veya cam eflyalarla
b›çaklar›n üstünde mavimsi bir tabaka
varsa dozu azalt›n›z.
3. Her doldurmadan sonra kapa¤›
kapat›n›z.
Parlat›c› çekmecesi yaklafl›k 110 ml
parlat›c› al›r, bu da doz ayar›na ba¤l›
olarak 16 ile 40 bulafl›k y›kama devri
için yeterlidir.
Doldurma esnas›nda parlat›c›
dökülürse, bir sonraki y›kamada
afl›r› köpük oluflumunu önlemek
için emici bir bezle siliniz.
Sadece bulafl›k makineleri için özel
markal› parlat›c›lar kullan›n›z.
Parlat›c› çekmecesine asla baflka
maddeler koymay›n›z (örne¤in;
bulafl›k makinesi temizleme ajan›,
s›v› deterjan).
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 15
günlük kullan›m electrolux 15
Günlük kullan›m
●
Bulafl›k makinesi tuzu veya
parlat›c›s› eklemenin gerekli olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz
●
Çatal-b›çaklar› ve tabaklar› bulafl›k
makinesine koyunuz.
●
Bulafl›k makinesi deterjan›n›
koyunuz.
●
Çatal-b›çaklar ve tabaklar için
uygun bir y›kama program› seçiniz.
●
Y›kama program›n› bafllat›n›z.
Çatal-bıçakların ve tabakların
yerlefltirilmesi
Süngerler, ev temizlik bezleri ve suyu
emebilecek di¤er eflyalar bulafl›k
makinesinde y›kanmamal›d›r.
●
Tabaklar› yerlefltirmeden önce:
- Üzerindeki yemek kal›nt›lar›n› ve
art›klar› ç›kart›n›z.
- Tavalardaki yanm›fl yemek
kal›nt›lar›n› yumuflat›n›z
●
Tabaklar› ve çatal-b›çaklar›
koyarken, lütfen unutmay›n›z ki:
- Tabaklar ve çatal-b›çaklar
püskürtme kollar›n›n hareketini
engellememelidir.
- Kupalar, bardaklar, tavalar vs.
gibi içi bofl eflyalar› a¤›zlar› afla¤›
bakacak flekilde yerlefltiriniz,
böylece içlerinde veya derin
k›s›mlar›nda su kalmaz.
- Tabaklar ve çatal-b›çaklar birbirinin
üzerine veya birbirlerini kapatacak
flekilde konmamal›d›r.
- Bardaklar›n zarar görmesini
önlemek için birbirlerine temas
etmemelidirler.
- Küçük eflyalar› çatal-b›çak
sepetine koyunuz.
●
Plastik eflyalar ve teflon tavalar su
damlalar›n› tutarlar; bu eflyalar,
porselen ve çelik eflyalar gibi
kurumazlar.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 16
16 electrolux günlük kullan›m
Afla¤›da belirtilen çatal-b›çaklar›n ve tabaklar›n bulafl›k makinesinde
y›kanmalar›
uygun de¤ildir:
s›n›rl› derecede uygun
olanlar:
-
Ahflap, boynuz, çiniden yap›lma veya
mücevher-süslü sap› olan çatal-b›çaklar.
-
Is›ya dayan›kl› olmayan plastik eflyalar.
-
Yap›flkanl› ve s›ca¤a dayan›kl› olmayan
parçalar› olan eski çatal-b›çaklar.
-
Eklemli çatal-b›çaklar veya tabaklar.
-
Kalay-kurflun alafl›ml› veya bak›r eflyalar.
-
Kurflun kristal bardak.
-
Paslan›r özellikteki çelik eflyalar.
-
Ahflap büyük tabaklar.
-
Sentetik elyaftan yap›lm›fl eflyalar.
-
Tafltan yap›lm›fl eflyalar›, sadece e¤er
üretici taraf›ndan bulafl›k makinesinde
y›kanabilece¤i belirtilmiflse bulafl›k
makinesinde y›kay›n›z.
-
S›rl› parçalar makinede s›kça y›kan›rsa
solabilir.
-
Gümüfl ve alüminyum parçalar, y›kama
esnas›nda renk atarlar: Yumurta beyaz›,
yumurta sar›s› ve hardal gibi art›klar
genelde renk atmas›na neden olur ve
gümüflte leke yapar. Dolay›s›yla, e¤er
gümüfl parçalar kullan›mdan hemen sonra
y›kanmayacaksa üzerindeki art›klar› daima
hemen siliniz.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 17
günlük kullan›m electrolux 17
Kapa¤› aç›n›z ve tabaklar› koymak
için sepetleri d›flar› çekiniz.
Alt sepet
Alt sepet, kulplu tencereleri, tencere
kapaklar›n›, tepsileri, salata kaplar›n›,
çatal-b›çaklar› vs. koymak için
tasarlanm›flt›r.
Servis tabaklar› ve büyük kapaklar,
püskürtme kollar›n›n rahatça
dönebilmesi için sepetin kenarlar›na
yerlefltirilmelidir.
Alt sepetteki iki göz, tencereleri,
tavalar› ve kaplar› koyabilmeniz için
kolayca alçalt›labilir.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 18
18 electrolux günlük kullan›m
Çatal-b›çak sepeti
Ucu yukar› bakacak flekilde
yerlefltirilen uzun bݍaklar
potansiyel bir tehlikedir.
Dilimleme b›ça¤› gibi uzun ve/veya
keskin çatal-b›çak parçalar› üst
sepete yatay olarak
yerlefltirilmelidir.
B›çaklar gibi keskin eflyalar›
koyarken veya ç›kart›rken dikkatli
olunuz.
Çatal-b›çak sepetine yerlefltirme
ifllemini daha kolay bir flekilde
yapman›z için, çatal-b›çak sepetinin
kulpunu indirmenizi tavsiye ederiz
(flek .2).
fiek. 2
Çatallar ve kafl›klar, kulplar› afla¤›
gelecek flekilde portatif çatal-b›çak
sepetine ve b›çaklarda saplar› yukar›
gelecek flekilde yerlefltirilmelidir
(flek. 1).
fiek. 1
En iyi sonuçları elde etmek için, çatalb›çak izgarasını kullanman›z› tavsiye
ederiz.
E¤er çatal-b›çaklar›n ölçüleri ve
boyutları ›zgara kullan›m›na imkan
tanımıyorsa, çok kolay bir flekilde
içine gizlenebilir (flek. 3).
fiek. 3
E¤er kulplar› alt püskürtme kolunu
engelleyecek flekilde sepetin alt›ndan
d›flar› ç›karsa, çatal-b›çaklar› kulplar›
yukar› gelecek flekilde yerlefltiriniz.
Birbirlerine yap›flmalar›n› önlemek
için, kafl›klar› di¤er çatal-b›çaklarla
kar›fl›k halde koyunuz.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 19
günlük kullan›m electrolux 19
Çatal-b›çak sepeti, daha esnek bir
yerlefltirme sa¤lamak için ayr›labilir iki
k›s›mdan oluflmaktad›r. ‹ki k›sm›
ay›rmak için, ters yönlerde yatay olarak
kayd›r›n›z ve ay›r›n›z (flek. 4).
fiek. 4
Tekrar birlefltirmek için, bu ifllemin
tersini yap›n›z.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 20
20 electrolux günlük kullan›m
Üst sepet
Üst sepet,çay tabaklar›, salata
kaseleri, kupalar, bardaklar, kaplar ve
kapaklar için tasarlanm›fl›r.
Eflyalar› bardak raflar›n›n üstüne ve
alt›na, su tüm yüzeylere eriflecek
flekilde yerlefltiriniz.
Uzun kulplu bardaklar için (ölçülerine
ve boyutlar›na göre): bardak
tutucusunu sola veya sa¤a
ayarlay›n›z.
Uzun kulplu bardaklar kupa raflar›na
bafl afla¤› flekilde yerlefltirilebilir.
Daha uzun eflyalar için, kupa raflar›
yukar›ya do¤ru katlanabilir.
Kapa¤› kapatmadan önce, püskürtme
kollar›n›n rahatça dönebildi¤inden
emin olunuz.
Hafif parçalar (plastik kaplar, vs.) üst
sepete yerlefltirilmelidir ve hareket
etmeyecek flekilde düzenlenmelidir.
117996 23/0tr
22-08-2006
10:59
Pagina 21
günlük kullan›m electrolux 21
Üst sepetin yüksekli¤inin ayarlanmas›
E¤er çok büyük tepsileri y›kayacaksan›z, üst sepeti daha üst bir pozisyona
ç›kartt›ktan sonra bunlar› alt sepete yerlefltirebilirsiniz.
Alt sepet için maksimum tabak yüksekli¤i
Üst sepet yukar› kald›r›lm›fl halde
31 cm
Üst sepet afla¤› indirilmifl halde
27 cm
Sepeti yüksek bir konuma getirmek
için:
1. Sepeti duruncaya kadar d›flar›
do¤ru çekiniz.
2. Mekanizmas› yerine oturuncaya ve
sabitlenene kadar her iki yan›ndan
dikkatlice kald›r›n›z.
Asla sepetin sadece tek bir taraf›n›
kald›rmay›n›z veya alçaltmay›n›z.
Sepet üst bir konumdayken, bardak
raflar›n› kullanamazs›n›z.
Bulafl›klar› makineye yerlefltirdikten
sonra kapa¤›n› daima kapat›n›z,
çünkü aç›k bir kapak tehlikeli olabilir.
Sepeti eski konumuna geri
getirmek için:
1. Sepeti duruncaya kadar d›flar›
do¤ru çekiniz.
2. Her iki yan›ndan dikkatlice
kald›r›n›z ve b›rakmadan
mekanizmas›n›n yavaflça afla¤›
düflmesini sa¤lay›n›z.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 22
22 electrolux günlük kullan›m
Deterjan kullan›m›
Sadece bulafl›k makinesinde kullan›m
için özel tasarlanm›fl deterjanlar›
kullan›n›z.
Lütfen deterjan ambalajında üretici
tarafından belirtilen dozaj ve saklama
tavsiyelerine uyunuz.
20 = yaklafl›k 20 gram deterjan
30 = yaklafl›k 30 gram deterjan
3. Ön-y›kamal› tüm programlar, öny›kama deterjan bölmesine (2)
konulmas› gereken ek bir deterjan
dozu (5/10 g) kullan›m›n› gerektirir.
Bu deterjan, ön-y›kama
aflamas›nda etki edecektir.
Deterjan tabletleri kullan›rken;
tableti (1) bölmesine koyunuz
Sadece gerektig•i kadar deterjan
kullanarak, çevre korumasına katkıda
bulunursunuz.
Deterjan konulmas›
1. Kapa¤› aç›n›z.
4. Kapa¤›n› kapat›n›z ve yerine
oturuncaya kadar bast›r›n›z.
2. Deterjan çekmecesine (1) deterjan›
koyunuz. ‹flaretler doz seviyesini
belirtmektedir:
1
2
Deterjan tabletleri
Farkl› üreticilerin deterjan tabletleri
farkl› oranlarda çözülür.
Bu sebepten ötürü, baz› deterjan
tabletleri k›sa y›kama programlar›
süresince tam temizlik güçlerine
eriflemezler. Dolay›s›yla, deterjan
tabletleri kullan›rken deterjan
kal›nt›lar›n›n tamamen giderilebilmesi
için lütfen uzun y›kama programlar›n›
seçiniz.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 23
günlük kullan›m electrolux 23
"3'ü 1 arada fonksiyonu"
Bu cihaz, "3'ü 1 arada" kombi deterjan
tabletlerinin kullan›m›na imkan tan›yan
"3'ü 1 arada fonksiyonu" ile
donat›lm›flt›r.
3'ü 1 arada fonksiyonunun aktive
edilmesi/devre d›fl› b›rak›lmas›
3'ü 1 arada yaz›s›n›n üzerindeki iki
program tufluna ayn› anda bas›n›z
ve "3'ü 1 arada" sembolü
yan›ncaya kadar bas›l› tutunuz.
Bu, fonksiyonun aktif oldu¤u
anlam›na gelir.
Bu ürünler, temizleme, durulama ve
tuz fonksiyonlar›n› bir arada
bar›nd›ran deterjanlard›r. Ayr›ca, hangi
tip tabletleri seçti¤inize ba¤l› olarak
baflka farkl› ajanlar da içerebilir ( "3'ü
1 arada", "4'ü 1 arada", "5'i 1 arada"
vs...)
Bu deterjanlar›n su sertli¤inize uygun
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Üretici
talimatlar›na bak›n›z.
Fonksiyonu devre d›fl› b›rakmak
için, ayn› dü¤melere tekrar bas›n›z
ve "3'ü 1 arada" sembolünün
gösterge lambas› sönene kadar
bas›l› tutunuz.
Bu fonksiyon, tüm y›kama programlar›
için seçilebilir.
Bu fonksiyonu seçerek, ilgili besleme
haznelerinden parlat›c› ve tuz ak›fl›
otomatik olarak devre d›fl› b›rak›l›r ve
ayr›ca tuz ve parlat›c›n›n gösterge
lambalar› da devre d›fl› b›rak›l›r.
"3'ü 1 arada" fonksiyonunu bir y›kama
program› bafllamadan önce seçiniz.
Bu fonksiyonu seçildikten sonra
(gösterge lambas› yanar), daha
sonraki y›kama programlar› için de
aktif durumda kal›r.
"3'ü 1 arada fonksiyonu"
kullan›ld›¤›nda, devir süreleri
de¤iflebilir. Bu durumda, program›n
ilerleme süresi dijital göstergede
otomatik olarak güncellenir.
Program çal›flmaya bafllay›nca, "3'ü 1
arada fonksiyonu" art›k
DE⁄‹fiT‹R‹LEMEZ.
E¤er "3'ü 1 arada fonksiyonunu"
devre d›fl› b›rakmak isterseniz,
program ayar›n› iptal etmeli ve sonra
"3'ü 1 arada fonksiyonunu" devre d›fl›
b›rakmal›s›n›z.
Bu durumda, tekrar bir y›kama
program› seçmeniz (istedi¤iniz
seçeneklerle) gerekmektedir.
E¤er kurulama sonuçlar› tatmin
edici de¤ilse, size önerimiz:
1. Parlat›c› çekmecesine parlat›c›
doldurunuz.
2. Parlat›c› fonksiyonunu aktive
ediniz.
3. Parlat›c› dozunu pozisyon 2'ye
ayarlay›n›z.
●
Parlat›c› çekmecesinin aktive
edilmesi/devre d›fl› b›rak›lmas›
sadece, "3'ü 1 arada" fonksiyonu
aktifken mümkündür.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 24
24 electrolux günlük kullan›m
Parlat›c› çekmecesinin aktive
edilmesi/devre d›fl› b›rak›lmas›.
1. Açma/Kapama dü¤mesine
bas›n›z.Bulafl›k makinesi ayarlama
modunda olmal›d›r.
2. Dü¤me 2 ve 3'e ayn› anda bas›n›z
ve dü¤me 1, 2 ve 3'ün lambalar›
yan›p sönmeye bafllay›ncaya
kadar bas›l› tutunuz.
E¤er standart deterjan sistemini
kullanmaya geri dönmek isterseniz,
afla¤›dakileri yapman›z› öneririz:
1. 3'ü 1 arada fonksiyonunu devre
d›fl› b›rak›n›z.
2. Tuz haznesini ve parlat›c›
çekmecesini tekrar doldurunuz.
3. Su sertli¤i ayar›n› en yüksek ayara
getiriniz ve makineye hiç bulafl›k
koymadan 1 normal y›kama
program› çal›flt›r›n›z.
4. Su sertlik ayar›n›, bölgenizdeki
suyun sertli¤ine göre ayarlay›n›z.
3. Dü¤me 2'ye bas›n›z, dü¤me 2'nin
lambas› yan›p sönmeye devam
ederken dü¤me 1 ve 3'ün
lambalar› sönecektir. Dijital
gösterge geçerli ayar› gösterir.
4. Ayar› de¤ifltirmek için dü¤me 2'ye
tekrar bas›n, dijital gösterge yeni
ayar› görüntüler.
Parlat›c› kullan›lm›yor
Parlat›c› kullan›l›yor
5. ‹fllemi kaydetmek için,
Açma/kapama dü¤mesine basarak
bulafl›k makinesini kapat›n›z.
5. Parlat›c› dozunu ayarlay›n›z.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 25
günlük kullan›m electrolux 25
Bir y›kama program›n›n seçilmesi
ve bafllat›lmas›
Y›kama program›n› ve gecikmeli
bafllatmay› kapak hafif aç›k
haldeyken seçiniz. Program veya
gecikmeli bafllatma süresinin geri
say›m› ancak kapak kapat›ld›ktan
sonra bafllayacakt›r. Bu ana kadar,
yap›lan ayar›n de¤ifltirilmesi
mümkündür.
1. Bulafl›klar›n sepete do¤ru
yerlefltirildi¤inden ve püskürtme
kollar›n›n rahatça dönebildi¤inden
emin olunuz.
2. Su muslu¤unun aç›k oldu¤undan
emin olunuz.
3. Açma/Kapama dü¤mesine bas›n›z.
Bulafl›k makinesi ayarlama
modunda olmal›d›r.
4. ‹stenilen program›n ilgili
dü¤mesine bas›n›z (bkz. "Y›kama
programlar›" çizelgesi).
Bir program seçildi¤i zaman, ilgili
gösterge lambas› yanacakt›r.
Program çal›fl›yor gösterge
lambas› yanacakt›r.
Bulafl›k makinesinin kapa¤›n›
kapat›n›z, böylece program
otomatik olarak bafllar.
Program çal›fl›yor gösterge
lambas› yan›k halde kal›r
Program›n "gecikmeli bafllatmaya"
ayarlanmas› ve bafllat›lmas›
1. Y›kama program›n› seçtikten
sonra, gecikmeli bafllatma için geri
say›m› yap›lacak saat say›s› dijital
göstergede yan›p sönmeye
bafllay›ncaya kadar gecikmeli
bafllatma dü¤mesine bas›n›z.
Gecikme süresi için 1'den 19 saate
kadar seçim yapabilirsiniz.
2. Bulafl›k makinesinin kapa¤›n›
kapat›n›z, böylece geri say›m
otomatik olarak bafllar.
Göstergedeki numara yan›p
sönmeyi durdurur ve art›k sabit
yanan flekilde gösterilir.
3. Geri say›m 1 saatlik kademelerle
ilerler.
4. Kapa¤›n aç›lmas› geri say›m›
etkilemez veya de¤ifltirmez.
5. Gecikmeli bafllatma süresi sona
erdi¤inde, program otomatik olarak
çal›flmaya bafllayacakt›r.
Gecikmeli bafllatma fonksiyonu
ayarland›¤›nda, program çal›fl›yor
gösterge lambas› söner. Gecikmeli
bafllatma süresinin geri say›m›
tamamland›¤›nda, y›kama
program› otomatik olarak bafllar ve
program çal›fl›yor gösterge
lambas› yanar.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 26
26 electrolux günlük kullan›m
Y›kama program›n›n ve gecikmeli
bafllatman›n seçilmesi kapak
kapal›yken de yap›labilir.
Unutmay›n›z ki bu flekilde, bir
y›kama program› dü¤mesine
bast›¤›n›zda baflka bir program
seçmek veya gecikmeli bafllatmay›
seçmek için SADECE 3 saniyeniz
vard›r, daha sonra seçilen program
otomatik olarak bafllayacakt›r.
Gecikmeli bafllatma"
fonksiyonunun iptal edilmesi
● Aktive edilmifl olan gecikmeli
bafllatma fonksiyonunu iptal etmek
için bulafl›k makinesini s›f›rlaman›z
gerekir.
● Cancel (‹ptal) yaz›s›n›n üzerindeki
iki program dü¤mesine ayn› anda
bas›n›z ve tüm program
dü¤melerinin ›fl›klar› yan›ncaya
kadar bas›l› tutunuz.
●
Gecikmeli bafllatman›n iptal
edilmesi, ayarlanm›fl y›kama
program›n›n da iptal edilmesi
anlam›na gelir. Bu durumda, tekrar
bir y›kama program› seçmeniz
gerekmektedir.
Çal›flmakta olan bir y›kama
program›n› SADECE kesinlikle
gerekiyorsa duraklat›n veya iptal
edin.
Dikkat! Kapak aç›ld›¤›nda d›flar›
s›cak buhar ç›kabilir. Kapa¤›
dikkatlice aç›n›z.
Çal›flmakta olan bir y›kama
program›n›n duraklat›lmas›:
● Bulafl›k makinesinin kapa¤›n›
aç›n›z; program duracakt›r. Kapa¤›
kapat›n›z; program duraklat›ld›¤›
noktadan itibaren çal›flmaya
devam edecektir.
●
Açma/Kapama dü¤mesine bas›n›z,
tüm gösterge lambalar› sönecektir.
Açma/Kapama dü¤mesine tekrar
bas›n›z; program duraklat›ld›¤›
noktadan itibaren çal›flmaya
devam edecektir.
Çal›flmakta olan bir y›kama
program›n›n iptal edilmesi
● Cancel (‹ptal) yaz›s›n›n üzerindeki
iki program tufluna ayn› anda
bas›n›z ve tüm program dü¤meleri
yan›ncaya kadar bas›l› tutunuz.
Y›kama program› böylece iptal
edilir.
E¤er yeni bir y›kama program›
seçilecekse, deterjan
çekmecesinde deterjan olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 27
günlük kullan›m electrolux 27
Y›kama program›n›n sonu
● Bulafl›k makinesi otomatik olarak
duracakt›r ve program çal›fl›yor
gösterge lambas› sönecektir.
● Program sonu gösterge lambas›
yanacakt›r.
● Sona eren program›n lambas›
yan›k kalacakt›r.
● Dijital göstergede bir s›f›r rakam›
görüntülenir.
1. Açma/kapama dü¤mesine basarak
bulafl›k makinesini kapat›n›z.
2. Bulafl›k makinesinin kapa¤›n›
aç›n›z, aral›k b›rak›n›z ve tabaklar›
ç›kartmadan önce birkaç dakika
bekleyiniz; bu flekilde so¤umalar›
sa¤lanacak ve daha iyi
kuruyacaklard›r.
Bulafl›klar›n makineden ç›kart›lmas›
S›cak tabaklar darbelere karfl›
hassast›r.
Dolay›s›yla, s›cak tabaklar›n
cihazdan ç›kart›lmadan önce
so¤umas› beklenmelidir.
● Öncelikle alt sepeti sonra da üst
sepeti boflalt›n›z; böylece üst
sepetteki sular›n alt sepetteki
tabaklar›n üstüne damlamas›
önlenmifl olur.
● Paslanmaz çelik, tabaklara göre
daha so¤uk olaca¤›ndan bulafl›k
makinesinin yanlar›nda ve
kapa¤›nda su görülebilir.
●
Y›kama program› sona erdi¤inde,
bulafl›k makinesinin fiflini prizden
çekmeniz ve su muslu¤unu
kapatman›z önerilir.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 28
28 electrolux y›kama programlar›
Y›kama programlar›
Program
Kirlilik
derecesi
Bulafl›k türü
Bulafl›k türü
A¤›r kirli
Çanakçömlekler,
çatal-b›çaklar,
tencereler ve
tavalar
Ön-y›kama
70°C'de ana y›kama
2 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Normal
kirli
Çanakçömlekler,
çatal-b›çaklar,
tencereler ve
tavalar
Ön-y›kama
50°C veya 65°C'de ana y›kama
2 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Hafif kirli
H›zl
Çanakçömlekler ve
çatal-b›çaklar
60°C'de ana y›kama
Son durulama
Ekonomi
Normal
kirli
Çanakçömlekler ve
çatal-b›çaklar
Ön-y›kama
50°C'de ana y›kama
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Yo¤un
Otomatik
Durulama
Herhangi.
K›smi yükleme (gün
içerisinde daha sonra
tamamlama).
1 so¤uk durulama (yiyecek
art›klar›n›n birbirine
yap›flmas›n› önlemek için). Bu
program, deterjan kullan›m›
gerektirmez.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 29
y›kama programlar› electrolux 29
Y›kama programlar› hakk›nda bilgi
"Otomatik" y›kama program›
"Otomatik" y›kama program›nda,
tabaklardaki kirin miktar›na suyun ne
kadar bulan›k oldu¤una göre karar
verilir.
E¤er cihaz tam doldurulmam›flsa ve
tabaklar hafif kirli ise, program›n "öny›kama", "ana y›kama" ve "durulama"
aflamalar› daha k›sa sürecektir ve su
tüketimi de azalacakt›r.
E¤er cihaz tam doldurulmuflsa ve
tabaklar a¤›r kirli ise, program›n "öny›kama", "ana y›kama" ve "durulama"
aflamalar› daha uzun sürecektir ve su
tüketimi de artacakt›r.
Bu sebepten ötürü, program süresi,
su ve enerji tüketim seviyeleri
"Otomatik" program için belirlenen
aral›k dahilinde de¤ifliklik gösterebilir
(bkz. "Y›kama programlar› çizelgesi").
"Otomatik" program süresince ana
y›kama suyunun s›cakl›¤› da
tabaklardaki kirin miktar›na göre
otomatik olarak 50°C ile 65°C
aras›nda ayarlan›r.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 30
30 electrolux bak›m ve temizlik›
Bak›m ve temizlik
Filtrelerin temizli¤i
Filtreler ara s›ra kontrol edilmeli ve
temizlenmelidir.Kirli filtreler y›kama
performans›n› da düflürecektir.
Filtreleri temizlemeden önce
makinenin kapat›lm›fl oldu¤undan
emin olunuz.
4. Kaba filtreyi (A) kulpundan tutunuz
ve mikro-filtrenin içinden ç›kart›n›z
(B).
5. Tüm filtreleri akan suyun alt›nda
iyice temizleyiniz.
6. Y›kama bölmesinin taban›ndaki
yass› filtreyi ç›kart›n›z ve her iki
yüzünü de iyice temizleyiniz.
1. Kapa¤› aç›n›z, alt sepeti ç›kart›n›z.
2. Bulafl›k makinesi filtre sistemi bir
kaba filtre ( A ), bir mikro-filtre ( B )
ve bir yass› filtreden oluflmaktad›r.
Mikro-filtredeki kulpu kullanarak
filtre sistemini aç›n›z ve ç›kart›n›z.
7. Yass› filtreyi y›kama bölmesinin
taban›na geri yerlefltiriniz ve yerine
tam olarak oturdu¤undan emin
olunuz.
8. Kaba filtreyi (A) mikro-filtrenin içine
koyunuz (B) ve bast›rarak
oturtunuz.
3. Kulpu saatin tersi yönde yaklafl›k
1
/4 oran›nda döndürünüz ve
ç›kart›n›z.
9. Filtre kombinasyonunu yerine
tak›n›z ve kulpunu saat yönünde
duruncaya kadar döndürerek
yerine kilitleyiniz. Bu ifllem
esnas›nda, yass› filtrenin y›kama
bölmesinin üstüne do¤ru ç›k›nt›
yapmad›¤›ndan emin olunuz.
Bulafl›k makinesi hiçbir zaman filtreler
olmadan kullan›lmamal›d›r.
Filtrelerin yanl›fl yerlefltirilmesi ve
tak›lmas› y›kama performans›n›
düflürecektir.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 31
bak›m ve temizlik› electrolux 31
Üst püskürtme kolunu ASLA
ç›kartmaya çal›flmay›n›z.
E¤er kir art›klar› üst püskürtme
kolunun deliklerini t›kam›flsa, bunlar›
bir kokteyl çubu¤u ile ç›kart›n›z.
Uzun süreli kullanmama
E¤er makinenizi size önerilenden
daha uzun bir süre
kullanmayacaksan›z:
1. Cihaz›n fiflini prizden çekiniz ve
suyu kapat›n›z.
2. Kötü kokular›n oluflmas›n› önlemek
için kapa¤›n› hafif aral›k b›rak›n›z.
3. Makinenin içini temiz halde
b›rak›n›z.
Donmaya karfl› önlemler
Makineyi, s›cakl›¤›n 0°C'nin alt›na
düfltü¤ü yerlere monte etmeyiniz.
E¤er bunu yapmak zorundaysan›z,
makineyi boflalt›n›z, kapa¤›n›
kapat›n›z, su girifl hortumunu
ç›kart›n›z ve içini boflalt›n›z.
D›fl temizlik
Makinenin d›fl yüzeylerini ve kontrol
panelini nemli yumuflak bir bezle
temizleyiniz. Gerekirse, sadece nötr
deterjanlar kullan›n›z. Asla afl›nd›r›c›
temizlik ürünleri, ovalama telleri veya
çözücüler (aseton, trikloroetilen vs.)
kullanmay›n›z.
Kapa¤›n, deterjan ve parlat›c›
çekmecelerinin etraf›ndaki contalar›,
nemli bir bezle düzenli olarak
temizleyiniz.
Her 3 ayda bir, makineye bulafl›k
koymadan ve deterjan kullanarak
65°C'lik bir y›kama program›nda bofl
çal›flt›r›n›z.
Makinenin tafl›nmas›
E¤er makineyi baflka bir yere tafl›mak
zorundaysan›z (evi tafl›rken vs.):
1. Fiflini çekiniz.
2. Su muslu¤unu kapat›n›z.
3. Su girifl ve tahliye hortumlar›n›
ç›kart›n›z.
4. Makineyi hortumlar›yla birlikte
çekip ç›kart›n›z.
Nakliye esnas›nda makineyi yan
yat›rmay›n›z.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 32
32 electrolux servisi aramadan önce
Servisi aramadan önce
Bulafl›k makinesi çal›flm›yor veya çal›fl›rken durmuyorsa.
Belirli baz› sorunlar, baz› basit bak›m ve kontrollerin yap›lmamas›ndan
kaynaklan›r ve bir teknisyen ça¤›rmaya gerek kalmadan tabloda belirtilen
talimatlar›n yard›m›yla çözülebilir.
Bulafl›k makinesini kapat›n›z, kapa¤›n› aç›n›z ve afla¤›daki önerilen düzeltici
ifllemleri yap›n›z.
Ar›za belirtimi
●
●
●
çal›flan program›n
gösterge lambas›n›n
devaml› yan›p
sönmesi
Sorun
Bulafl›k
makinesi su
alm›yordur
kodunun dijital
göstergede
görüntülenmesi
çal›flan program›n
gösterge lambas›n›n
devaml› yan›p
sönmesi
●
kodunun dijital
göstergede
görüntülenmesi
●
çal›flan program›n
gösterge lambas›n›n
devaml› yan›p
sönmesi
●
kodunun dijital
göstergede
görüntülenmesi
Bulafl›k
makinesi suyu
tahliye etmiyor
Taflma tespit
ayg›t›
tetiklenmifltir
Olas› sebep
Çözüm
●
Su muslu¤u
t›kal›d›r veya kireç
kaplam›flt›r
●
Su muslu¤unu
temizleyiniz
●
Su muslu¤u
kapal›d›r
●
Su muslu¤unu
aç›n›z
●
Diflli hortum
tertibat›ndaki su
girifl valf› k›sm›na
tak›l› filtre (varsa)
t›kal›d›r
●
Diflli hortumdaki
filtreyi temizleyiniz
●
Su girifl hortumu
do¤ru bir flekilde
konumland›r›lmam›
flt›r veya bükülmüfl
ya da ezilmifltir
●
Su tahliye
hortumunun
ba¤lant›s›n›
kontrol ediniz
●
Lavabo tahliyesi
t›kal›d›r
●
Lavabo tahliyesini
temizleyiniz
●
Su tahliye hortumu
do¤ru bir flekilde
konumland›r›lmam›
flt›r veya bükülmüfl
ya da ezilmifltir
●
Su tahliye
hortumunun
ba¤lant›s›n›
kontrol ediniz
●
Su muslu¤unu
kapat›n›z ve
yerel Yetkili
Servisinizi
aray›n›z
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 33
servisi aramadan önce electrolux 33
Ar›za belirtimi
Sorun
Program
çal›flmaya
bafllam›yor
Olas› sebep
Çözüm
●
Bulafl›k makinesinin
kapa¤› do¤ru flekilde
kapat›lmam›flt›r
●
Kapa¤› kapat›n›z
●
Elektrik fifli tak›l›
de¤ildir
●
Elektrik fiflini
tak›n›z
●
Evin sigorta
kutusundaki sigorta
yanm›flt›r/atm›flt›r
●
Sigortay›
de¤ifltiriniz
●
Gecikmeli bafllatmaya
ayarlanm›flt›r
●
E¤er bulafl›klar›
hemen y›kaman›z
gerekiyorsa,
gecikmeli bafllatma
fonksiyonunu iptal
ediniz
Bu kontrolleri yapt›ktan sonra; bulafl›k
makinesinin kapa¤›n› kapat›n›z ve
makineyi aç›n›z. Alarm devreye
girmeden önce, önceden çal›flmakta
olan program›n dü¤mesine bas›n›z.
Program duraklat›ld›¤› noktadan
itibaren devam edecektir.
E¤er makine tekrar sorun veya ar›za
belirtirse, Yetkili Servisinizi aray›n›z.
Yukar›daki çizelgede aç›klanmayan
di¤er ar›za gösterimleri için, lütfen
Yetkili Servisinize dan›fl›n›z.
Yetkili Servisinizi arad›¤›n›zda, cihaz›n
modelini (Mod.), ürün numaras›n›
(PNC) ve seri numaras›n› (S.N.)
belirtiniz.
Bu bilgiler, bulafl›k makinesi kapa¤›n›n
yan taraf›na ilifltirilmifl bilgi etiketinde
yaz›l›d›r.
Afla¤›daki numaralar›n her zaman
elinizin alt›nda bulunmas› için, bunlar›
afla¤›ya not etmenizi öneririz:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 34
34 electrolux servisi aramadan önce
Y›kama sonuçlar› tatmin edici de¤ilse
Tabaklar temiz de¤il
●
Yanl›fl y›kama program› seçilmifltir.
●
Tabaklar, suyun tüm yüzeylerine eriflmesini
engelleyecek flekilde yerlefltirilmifltir. Sepetlere afl›r› yük
konulmamal›d›r.
●
Bulafl›klar›n yanl›fl yerlefltirilmesinden ötürü püskürtme
kollar› rahatça dönemiyordur.
●
Y›kama bölmesinin taban›ndaki filtreler çok kirlidir veya
yanl›fl yerlefltirilmifltir.
●
Çok az veya hiç deterjan kullan›lmam›flt›r.
●
Tabaklar üzerinde kireç kal›nt›lar› varsa; tuz haznesi
bofltur veya su yumuflat›c› seviyesi yanl›fl ayarlanm›flt›r.
●
Tahliye hortumu ba¤lant›s› do¤ru yap›lmam›flt›r.
●
Tuz haznesinin kapa¤› do¤ru bir flekilde
kapat›lmam›flt›r.
●
Parlat›c› kullan›lmam›flt›r.
●
Parlat›c› çekmecesi bofltur.
Bardaklar›n ve tabaklar›n
üzerinde çizgiler, beyaz›ms›
lekeler veya mavimsi bir
tabaka var
●
Parlat›c› dozunu azalt›n›z.
Su damlalar› bardaklar›n
ve tabaklar›n üzerinde
kurumufl
●
Parlat›c› dozunu art›r›n›z.
●
Sebebi kulland›¤›n›z deterjan olabilir. Deterjan
üreticisinin müflteri destek hatt›na dan›fl›n›z.
Tabaklar ›slak ve mat
E¤er tüm bu kontrollerden sonra
problem devam ediyorsa, Yetkili
Servisinizi aray›n›z.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 35
teknik veriler electrolux 35
Teknik veriler
Boyutlar
Genifllik
60 cm
Yükseklik
85 cm
Derinlik
63.5 cm
Elektrik ba¤lant› Voltaj› Toplam güç - Sigorta
Elektrik ba¤lant›s› hakk›nda bilgi, bulafl›k
makinesi kapa¤›n›n iç kenar›ndaki veri
etiketinde yaz›l›d›r
Su besleme bas›nc›
Minimum
Maksimum
Kapasite
Maks. a¤›rl›k
Gürültü seviyesi
De¤ifliklik yapma hakk› mahfuzdur
0.05 MPa
0.8 MPa
12 kiflilik
standart
yemek takımı
42 kg
45 dB (A)
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 36
36 electrolux teknik veriler
Tüketim de¤erleri
Program
Program süresi
(dakika olarak)
Enerji tüketimi
(kWs olarak)
Su tüketimi
(litre olarak)
Yo¤un
*
1.7 - 1.9
23 - 25
Otomatik
*
1.1 - 1.5
12 - 25
H›zl›
*
0.8
9
(Test enstitüleri için
test program›)
*
1.05
15
Durulama
*
< 0.1
4
Ekonomi
* Program süresi, y›kama program›
seçildi¤inde dijital göstergede
görüntülenecektir.
Tüketim de¤erleri size rehber olmas›
için verilmifltir ve suyunuzun bas›nc›na
ve s›cakl›¤›na göre ve ayr›ca güç
beslemesindeki de¤iflimlere ve
koydu¤unuz tabak miktar›na göre de
de¤ifliklik gösterebilir.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 37
test enstitüleri için bilgiler electrolux 37
Test enstitüleri için bilgiler
EN 60704 uyar›nca test ifllemi, cihaz
tam dolu iken ve test program›
kullan›larak gerçeklefltirilmelidir (bkz.
"Tüketim de¤erleri").
Test enstitüleri için bilgiler EN 50242
uyar›nca test ifllemi, tuz haznesi ve
parlat›c› çekmecesi tuz ve parlat›c› ile
doldurulmufl haldeyken ve test
program› kullan›larak
gerçeklefltirilmelidir (bkz. "Tüketim
de¤erleri").
Tam dolu: 12 kiflilik standart yemek tak›m›
Gerekli deterjan miktar›:
5 g + 25 g (Tip B)
Parlat›c› ayar›:
pozisyon 4 (Tip III)
Alt sepet düzeni
(bardak tutucusunu ç›kar›n›z)
Çatal-b›çak sepeti düzeni
Üst sepet düzeni
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 38
38 electrolux montaj
Montaj
Bu cihaz›n montaj› için gerekli
herhangi bir elektrik ve/veya su
ba¤lant› ifllemi kalifiye bir elektrik
teknisyeni ve/veya uzman bir kifli
taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z:
● Arkadaki iki tutucu viday› sökerek
makinenin üst tablasını ç›kart›n›z,
üst tablasını arkadan çekiniz ve
üst tablasını yukar› kald›rmak
suretiyle ön yar›klardan kayd›rarak
ç›kart›n›z.
Makineyi yerlefltirmeden önce tüm
ambalaj malzemelerini ç›kart›n›z.
E¤er mümkünse, makineyi bir su
muslu¤unun ve tahliye noktas›n›n
yak›n›na yerlefltiriniz.
Bir mutfak tezgah›n›n alt›na montaj
(mutfak tezgah› veya lavabo)
Makinenin üst tablasını ç›kartarak,
yerlefltirilecek yerin boyutlar›n›
afla¤›daki resme göre ayarlayarak
makineyi bir lavabo ünitesinin alt›na
veya mevcut bir tezgah›n alt›na monte
edebilirsiniz.
Ayarlanabilir ayaklar yard›m›yla seviye
ayarı yaptıktan sonra makineyi
yerlefltiriniz. Makineyi yerine
yerlefltirirken, su girifl ve tahliye
hortumlar›n›n k›r›lmad›¤›ndan veya
ezilmedi¤inden emin olunuz.
Dahili bileflenlere eriflimin gerekli
oldu¤u tüm ifllemlerde, bulafl›k
makinesinin fifli prizden çekilmelidir.
Cihaz monte edildikten sonra, bir
tamir ifllemi gerekmesi durumunda
servis mühendisi taraf›ndan kolayca
eriflilebilecek durumda oldu¤undan
emin olunuz.
E¤er bulafl›k makinesi ileride tek
bafl›na bir ünite fleklinde
kullan›lacaksa, orijinal üst tablası geri
tak›lmal›d›r.
Tek bafl›na ünite olarak monte edilen
cihazlar›n sütun taban› ayarlanamaz.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 39
montaj electrolux 39
Düzlemsellik/seviye ayarlamas›
Kapa¤›n do¤ru bir flekilde kapanmas›
ve su s›zd›rmamas› için seviye
ayar›n›n iyi yap›lmas› önemlidir.
Cihaz›n düzlemsellik seviyesi do¤ru
ayarland›¤›nda, kapak kabinin
herhangi bir taraf›na tak›lmayacakt›r.
E¤er kapak do¤ru kapanm›yorsa,
makine tam düz seviyeye gelinceye
kadar ayarlanabilir ayaklar› gevfletiniz
veya s›k›n›z.
Su besleme ba¤lant›lar›
Bu bulafl›k makinesi s›cak (maks. 60°)
veya so¤uk suya ba¤lanabilir.
Bununla birlikte, so¤uk suya
ba¤laman›z› öneririz. Bir s›cak su
beslemesiyle, a¤›r kirli bulafl›klar her
zaman etkin bir flekilde temizlenemez,
çünkü s›cak su y›kama program›n›n
süresinin k›salmas›na neden olur.
Ba¤lant›y› oldu¤u gibi yapmak için,
makinenin besleme hortumuna
tak›lm›fl kuplaj somunu bir 3/4" gaz
diflli a¤z›na vidalanmal› veya pres-tipli
özel bir h›zl›-ba¤lant› muslu¤una
tak›lmal›d›r.
Su bas›nc›, "Teknik özellikler"
tablosunda verilen limitler dahilinde
olmal›d›r.
Yerel Su ‹dareniz, bölgenizdeki
ortalama flebeke bas›nc› konusunda
size bilgi verebilir. Su girifl hortumu
ba¤lan›rken, bükülmemeli, k›r›lmamal›
veya dolaflt›r›lmamal›d›r.
Bulafl›k makinesi, montaj flekline göre
bir kilit-somunu vas›tas›yla sola veya
sa¤a döndürülebilir su alma ve tahliye
hortumlar›na sahiptir.
Su kaçaklar›n› önlemek için, kilit
somunu do¤ru bir flekilde
tak›lmal›d›r.
(Dikkat! Kilit somunlu su alma ve
tahliye hortumlar› bulafl›k makinesi
modellerinin hepsinde YOKTUR.
E¤er makine yeni borulara veya
uzunca bir süre kullan›lmam›fl
borulara ba¤lan›yorsa, girifl
hortumunu takmadan önce suyu
birkaç dakika ak›tman›z gerekir.
Daha önce eski bir makinede
kullan›lm›fl olan ba¤lant›
hortumlar›n› KULLANMAYINIZ.
Bu cihaz, cihazda kullan›lan suyun
tekrar içme suyu tesisat›na
kar›flmas›n› önleyen güvenlik
özellikleri ile donat›lm›flt›r. Bu cihaz,
yürürlükteki ilgili su tesisat› tüzüklerine
uygundur.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 40
40 electrolux montaj
Su tahliye hortumu ba¤lant›s›
Tahliye hortumunun ucu afla¤›daki
flekillerde ba¤lanabilir:
1. Lavabo tahliyesine, tezgah›n alt
k›sm›ndan takmak suretiyle. Bu
yöntem, at›k suyun lavabodan
makineye akmas›n› önleyecektir.
2. Dahili çap› minimum 4 cm olan,
havaland›rma menfezli bir tezgah
borusuna.
At›k su ba¤lant›s›, bulafl›k makinesi
taban›ndan 30 cm (minimum) ile 100
cm (maksimum) aras› yükseklikte
olmal›d›r.
Tahliye hortumu, bulafl›k makinesinin
sa¤›na veya soluna döndürülebilir.
Hortumun k›r›lmam›fl veya ezilmemifl
oldu¤undan emin olunuz, çünkü bu
durum su tahliyesini engeller veya
yavafllat›r.
Makine tahliye yaparken lavabo
tapas› tak›l› olmamal›d›r, çünkü bu
durum suyun makineye do¤ru geri
bas›nca maruz kalmas›na neden
olabilir.
E¤er bir tahliye hortumu uzatmas›
kullan›yorsan›z, bu hortum 2
metreden uzun olmamal›d›r ve dahili
çap› makine hortumunun çap›ndan
küçük olmamal›d›r.
Ayn› flekilde, su tahliye ba¤lant›s›nda
kullan›lan ba¤lant› elemanlar›n›n dahili
çap› da hortumun ça¤›ndan küçük
olmamal›d›r.
Bulafl›k makinelerimiz, kirli suyun
makineye geri akmas›n› önleyen bir
güvenlik ayg›t› ile donat›lm›flt›r.
E¤er lavabonuzun tahliyesinde bir
"geri-ak›fl önleme valf›" varsa, bu valf
bulafl›k makinenizin do¤ru tahliye
yapmas›n› engelleyebilir. Dolay›s›yla,
bunu ç›kartman›z› öneririz.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 41
montaj electrolux 41
Elektrik ba¤lant›s›
Güvenlik standartlar› cihaz›n
topraklanmas›n› gerektirir. Üretici
firma, yukar›da belirtilen güvenlik
önlemlerine riayet edilmemesinden
kaynaklanan sorunlardan sorumlu
de¤ildir.
Cihaz› ilk kez kullanmadan önce,
bilgi etiketinde yaz›l› olan nominal
voltaj ve besleme tipinin cihaz›n
monte edildi¤i yerdeki de¤erlerle
ayn› oldu¤undan emin olunuz.
Sigorta bilgileri de bilgi etiketinde
yaz›l›d›r.
Elektrik fifli daima do¤ru bir flekilde
tak›lm›fl ve elektrik çarpmas›na
karfl› korumal› bir prize tak›lmal›d›r.
Priz ço¤alt›c›lar, konnektörler ve
uzatma kablolar› kullan›lmamal›d›r.
Aksi halde afl›r› ›s›nmadan dolay›
yang›n tehlikesi oluflabilir.
Gerekirse, evin elektrik tesisat›
prizini de¤ifltiriniz. Elektrik
kablosunun de¤ifltirilmesi
gerekirse, yerel Yetkili Servisinizi
aray›n›z.
Elektrik prizi, cihaz monte
edildikten sonra eriflilebilir
durumda olmal›d›r.
Cihaz›n fiflini asla kablosundan
tutarak çekmeyiniz. Daima fiflin
kendisinden tutarak çekiniz.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 42
42 electrolux çevreyle ilgili bilgiler
Çevreyle ilgili bilgiler
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevreyle dosttur
ve geri-dönüflümlüdür. Plastik
bileflenler iflaretlerle tan›ml›d›r,
örne¤in >PE<, >PS<, vs. Lütfen
ambalaj malzemelerini uygun çöp
atma noktalarına ve at›k imha
tesislerine teslim ediniz.
Bir cihaz art›k kullan›lmayacaksa:
- Fiflini elektrik prizinden çekiniz.
- Kabloyu ve fiflini kesiniz ve at›n›z.
- Kapak kilit dilini at›n›z. Bu yöntem,
çocuklar›n cihazla oynarken içinde
kilitli kalmalar›n› ve yaflamlar›n›n
tehlikeye girmesini önleyecektir.
Eski cihaz
Ürünün ya da ambalaj›n›n üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev
çöpü gibi at›lmay›p, elektrik ve
elektronik cihazlar›n geri dönüflüm için
verildi¤i özel toplama noktalar›ndan
birne verilmesi gerekti¤ini belirtir. Bu
ürünün do¤ru flekilde imha edilmesine
katk›da bulunmakla hem çevreyi, hem
de çevrenisdekilerin sa¤l›¤›n› korumufl
olursunuz. Yanl›fl flekilde imha ise
hem çevreye hem sa¤l›¤a zararl›d›r.
Bu ürünün geri dönüflümüne iliflkin
daha ayr›nt›l› bilgileri belediyenizden,
çöp dairenizden veya ürünü sat›n
alm›fl oldu¤unuz sat›c›dan
edinebilirsiniz.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 43
garanti/müflteri hizmetleri electrolux 43
Garanti/Müflteri hizmetleri
1. Garanti süresi, mal›n teslim
tarihinden itibaren bafllar ve
●
F›r›n-Çamafl›r-Bulafl›k
Makineleri-So¤utucu &
Dondurucular-Split klimalar ve
Mikrodalgalar 3 (ÜÇ) y›l.
●
Süpürge-Ocak-AspriratorDavlumbaz-Su ›s›t›c›lar›-Küçük
ev aletleri 2 (‹K‹) y›ld›r.
2. Mal›n bütün parçalar› dahil olmak
üzere tamam› Firmam›z›n
garantisi kapsam›ndad›r.
3. Mal›n garanti süresi içerisinde
ar›zalanmas› durumunda, tamirde
geçen süre garanti süresine
eklenir. Mal›n tamir süresi en fazla
30 ifl günüdür. Bu süre, mala
iliflkin ar›zan›n servis istasyonuna,
servis istasyonunun olmamas›
durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentas›, temsilcili¤i, ithalatç›s›
veya imalatç›s›ndan birisine
bildirim tarihinden itibaren bafllar.
Sanayi mal›n›n ar›zas›n›n 15 ifl
günü içerisinde giderilmemesi
halinde, imalatç› veya ithalatç›;
mal›n tamiri tamamlan›ncaya
kadar, benzer özelliklere sahip
baflka bir sanayi mal›n› tüketicinin
kullan›m›na tahsis etmek
zorundad›r.
4. Mal›n garanti süresi içerisinde,
gerek malzeme ve iflçilik, gerekse
montaj hatalar›ndan dolay›
ar›zalanmas› halinde, iflçilik
masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli
yada baflka herhangi bir ad
alt›nda hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5. Mal›n;
– Teslim tarihinden itibaren
garanti süresi içinde kalmak
kayd›yla bir y›l içerisinde, ayn›
ar›zay› ikiden fazla tekrarlamas›
veya farkl› ar›zalar›n dörtten
fazla ortaya ç›kmas› sonucu
maldan yararlanamaman›n
süreklilik kazanmas›,
– Tamiri için gereken azami
sürenin afl›lmas›,
– Servis istasyonunun mevcut
olmamas› halinde s›ras›yla
sat›c›s›, bayii, acentas›,
temsilcili¤i, ithalatç›s› veya
imalatç›s›ndan birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n
tamirinin mümkün
bulunmad›¤›n›n belirlenmesi,
durumlar›nda ücretsiz olarak
de¤ifltirme ifllemi yap›lacakt›r.
6. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer
alan hususlara ayk›r›
kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam›
d›fl›ndad›r.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak
ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve
Rekabetinin Korunmas› Genel
Müdürlü¤ü'ne baflvurulabilir.
Buna göre
Electrolux'ün Electrolux, AEGElectrolux, Progress markal›
mamulleri için verdi¤i garanti,
afla¤›daki durumlarda geçerli
olmaz.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 44
44 electrolux garanti/müflteri hizmetleri
–
Kullanma K›lavuzunda belirtilen
talimatlar›n d›fl›ndaki kullan›mlar,
–
Tüketiciye teslimden sonra
oluflabilecek k›r›k, çizik ve
hasarlar (tafl›ma, çarpma,
düflürme, vs)
–
Mamulü; uygun olmayan elektrik
tesisat›nda veya kullan›lmas›
öngörülen voltaj d›fl›nda kullanma,
–
Gereken onar›m için Yetkili
Servise baflvurmadan önce
Electrolux Yetkili Servis Personeli
d›fl›nda bir kimsenin cihaz›n
onar›m›na, bak›m›na veya tadiline
kalk›flm›fl olmas› durumlar›nda,
–
–
–
Yukar›da belirtilen maddeler
kapsam›nda olan ar›zalar ücret
karfl›l›¤› yap›l›r.
Ar›zalar›n giderilmesi konusunda
uygulanacak teknik yöntemlerin
tesbiti ve de¤ifltirilecek parçalar›n
saptanmas› tamamen firmam›za
aittir.
Garanti Belgesi üzerinde tahrifat
yap›ld›¤› mamul üzerindeki orijinal
seri numaras› kald›r›ld›¤› veya
tahrip edildi¤i taktirde bu belge
hükümden düfler. Garanti
Belgesi'nin geçerlilik süresi 3 y›ld›r
ve onay tarihi esas al›narak her y›l
vize edilir. Geçerlilik süresinin
dolmas›na müteakip 3 ay
içerisinde vizesi yapt›r›lmayan
belgeler geçersiz say›l›r. Belgesi
iptal edilen veya geçersiz say›lan
imalatç› ve/veya ithalatç›lara ayn›
ürün için 6 ay süre ile yeni belge
tanzim edilemez.
‹MALATÇI / ‹THALATÇI F‹RMANIN
ÜNVANI: ELECTROLUX Dayan›kl›
Tüketim Mamulleri Sanayi ve
Ticaret A.fi.
MERKEZ ADRES‹: Tarlabafl› Cad.No:
35 34437 Taksim / ‹STANBUL
TELEFONU: 0 212 293 10 20 (Pbx)
FAX: 0 212 251 60 94
www.electrolux.com.tr
Ürününüz ile ilgili teknik sorunlar›n
oluflmas› halinde bölgenizde size
en yak›n Yetkili servisimiz ile irtibat
kurabilmeniz için Tüketici Dan›flma
Merkezimizi aray›n›z
ELECTROLUX TÜKET‹C‹ DANIfiMA
MERKEZ‹: 0 800 211 60 32
AEG-ELECTROLUX TÜKET‹C‹
DANIfiMA MERKEZ‹: 0 800 211 61 69
Lütfen Yetkili servisimizi aramadan
önce afla¤›daki bilgileri
haz›rlayal›m.
1. ‹sim ve adres bilgisi
2. Telefon numaran›z
3. Ar›zan›n tam olarak
tan›mlanmas›
4. Model-üretim numaras› ve seri
numara bilgisi (Ürün üzerindeki
etikette mevcut)
5. Sat›n alma tarihi.
* Unutmay›n›zki hizmetinizi
garantili olarak yapt›rabilmeniz
için faturan›z› ve di¤er tüm servis
hizmetlerine ait dokümanlar›
Yetkili Servis'e ibra etmek
zorundas›n›z.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 45
garanti/müflteri hizmetleri electrolux 45
AVRUPA GARANT‹S‹
Bu cihaz, cihaz garanti belgesinde
yaz›l› veya kanunlarca belirlenen süre
boyunca asa¤ida liste halinde verilen
ülkelerin her birisinde Elektrolux
taraf›ndan garantilidir. E¤er afla¤›da
liste halinde belirtilen bu ülkelerin
birinden di¤erine tafl›n›rsan›z, cihazin
garantisi de afla¤›daki flartlar
dahilinde sizinle birlikte yer de¤ifltirmis
olacakt›r:●
Cihaz›n garantisi, ürünün sat›c›s›
taraf›ndan verilen geçerli bir sat›nalma belgesinin ibraz› ile
kan›tlayaca¤›n›z tarih olan cihaz›
ilk sat›n ald›¤›n›z tarihte bafllar.
●
Cihaz›n garantisi ayn› süre için
geçerli ve cihaz›n bu özel modeli
ve tipi için yeni ikamet edece¤iniz
ülkede geçerli iflçilik ve parçalarla
ilgili olarak ayn› içerige sahip
olacakt›r.
●
Cihaz›n garantisi, cihaz› sat›n alan
ilk kifliye mahsustur ve baflka bir
kullan›c›ya devredilemez.
●
Cihaz, Electrolux taraf›ndan verilen
talimatlar uyar›nca monte edilir ve
kullan›l›r ve sadece ev içi kullan›m
amaçl›d›r, yani ticari kullan›m
amaçl› de¤ildir.
●
Cihaz, yeni ikamet edece¤iniz
ülkede yürürlükte bulunan ilgili tüm
kanunlar uyar›nca monte
edilmelidir.
Bu Avrupa Garantisinin hükümleri,
kanunlarca size tan›nan herhangi bir
haktan etkilenmez.
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 46
46 electrolux garanti/müflteri hizmetleri
www.electrolux.com
Albania
Belgique/België/Belgien
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
Deutschland
Eesti
España
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
Great Britain
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 27 80 609
Verki˜ 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
Romania
Schweiz/Suisse/Svizzera
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2, 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco Q 35 - 2774 - 518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
Sverige
+35 8 26 22 33 00
+46 (0)771 76 76 76
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabafl› caddesi no : 35 Taksim Istanbul
–ÓÒÒˡ
+7 495 9377837
129090 ÃÓÒÍ‚‡, ŒÎËÏÔËÈÒÍËÈ ÔÓÒÔÂÍÚ,
16 ¡÷ ÑŒÎËÏÔËÍî
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
Pagina 47
117996 23/0tr
22-08-2006
11:00
www.electrolux.com
www.electrolux.com.tr
117996 23/0-00-21082006
Pagina 48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising