Aeg-Electrolux | F50863 | User manual | Aeg-Electrolux F50863 Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux F50863 Uživatelský manuál
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 1
FAVORIT 50863
Myčka nádobí
Návod k použití
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 2
Vážený zákazníku,
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a uschovejte si ho i
pro pozdější potřebu.
Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče.
V textu se používají následující symboly:
Bezpečnostní pokyny
Upozornění! Poznámky, které se týkají vaší osobní bezpečnosti.
Pozor! Poznámky, které ukazují, jak zabránit poškození spotřebiče.
Užitečné rady a pokyny
Upozornění k ochraně životního prostředí
Tato myčka nádobí je vybavena novým mycím systémem IM
PUSNÍHO MYTÍ. Při použití tohoto systému se během mytí nádobí
mění rychlost motoru a tlak vody v tryskách, a tím se zvyšuje
účinnost mytí. Z tohoto důvodu se také během mycího cyklu
mění hladina hluku.
2
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 3
Obsah
OBSAH
Provozní pokyny
4
Bezpečnostní pokyny
4
Likvidace
6
Úsporné a ekologické mytí nádobí
6
Popis spotřebiče
7
Ovládací panel
8
Před prvním použitím
Změkčovač vody
Doplňování soli
Lešticí prostředek
13
13
16
17
Denní používání
Vkládání nádobí a příborů
Dolní koš
Košíček na příbory
Horní koš
Seřízení výšky horního koše
Použití mycího prostředku
Různé druhy mycího prostředku
19
19
21
22
23
24
25
26
Mycí programy
28
Spuštění mycího programu
29
Údržba a čištění
Čištění filtrů
32
32
Spotřebič nefunguje
35
Servis
38
Technické údaje
39
Pokyny k instalaci
40
40
40
41
42
43
44
Umístění pod pracovní desku
Vyrovnání na podlaze
Připojení vody
Přívod vody vybavený bezpečnostním ventilem
Připojení vypouštěcí hadice
Připojení k elektrické síti
Pokyny pro zkušebny
45
3
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 4
Provozní pokyny
PROVOZNÍ POKYNY
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnost elektrických spotřebičů AEG odpovídá uznávaným technickým
předpisům a zákonu o bezpečnosti spotřebičů. Výrobce nicméně považuje
za svou povinnost seznámit vás s následujícími bezpečnostními pokyny.
Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali a mohli
ho používat i v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu
majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke
spotřebiči přiložen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl
seznámit s používáním spotřebiče a příslušnými bezpečnostními
pokyny.
Tyto bezpečnostní pokyny byly vypracovány v zájmu vaší
bezpečnosti. Před instalací nebo používáním spotřebiče si je MUSÍTE
pozorně přečíst.
Instalace
●
●
●
●
●
Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k poškození myčky.
Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li myčka poškozená, obraťte
se na dodavatele.
Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je z
bezpečnostních důvodů nebezpečná.
Elektrické a instalatérské práce, které jsou nezbytné k zapojení této
myčky, smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s příslušným
oprávněním.
Při instalaci zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém napájecím
kabelu.
Žádnou stěnu myčky nesmíte nikdy vrtat, abyste nepoškodili hydraulické
prvky.
Dětská pojistka
●
●
●
4
Tento spotřebič smí používat pouze dospělé osoby.
Malé děti si nesmí hrát s ovladači ani s myčkou.
Zkontrolujte, zda jste odstranili obalové materiály tohoto spotřebiče z
dosahu dětí, protože by se jimi mohly zranit nebo udusit.
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 5
Provozní pokyny
●
●
Voda v myčce není určena k pití. Mohou v ní být zbytky mycích
prostředků. Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte dětem, aby se
k nim přibližovaly.
Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti
nemají přístup.
Denní používání myčky nádobí
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Předměty znečištěné benzínem, barvou, ocelovými nebo železnými
částicemi, korozívními, kyselými nebo zásaditými chemikáliemi v
myčce nemyjte.
V žádném případě nesmíte myčku během provozu otvírat, zejména
ve fázi mytí, protože může uniknout horká voda. Pokud dveře
otevřete, bezpečnostní zařízení myčku zastaví.
Používejte jen prostředky (mycí prostředky, sůl a leštidla) speciálně
určené pro myčky.
Nože s dlouhým ostřím jsou ve svislé poloze s ostřím nahoru
nebezpečné.
Dlouhé a/nebo ostré příbory jako krájecí nože položte vodorovně do
horního koše.
Dbejte na to, aby byly dveře myčky vždy zavřené, s výjimkou
vkládání nebo vyjímání nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu,
aby přes dveře někdo zakopl a zranil se.
Po vložení nebo vyjmutí nádobí dveře zavřete, protože otevřené
dveře jsou nebezpečné.
Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
Po použití odpojte myčku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na autorizovaného
servisního technika, který by měl použít výhradně originální
náhradní díly.
V žádném případě se nepokoušejte opravovat spotřebič sami.
Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění
nebo vážnému poškození spotřebiče.
Obraťte se na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální
náhradní díly.
5
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 6
Provozní pokyny
Likvidace
Obalový materiál myčky správně zlikvidujte.
Všechny obalové materiály jsou zcela recyklovatelné.
Části z plastu jsou označeny mezinárodně platnými zkratkami:
>PE <
pro polyetylen, např. obalová fólie.
>PS <
pro polystyren, např. vycpávky (vždy bez freonů).
>POM <
pro polyoxymetylen, např. plastové spony.
Kartónové obaly jsou vyrobeny z recyklovaného papíru, a měli byste je
odevzdat do sběrny papíru k recyklaci.
Jestliže se rozhodnete myčku dále nepoužívat a zlikvidovat ji, je nutné
ji před odložením na skládku znehodnotit, aby již nešla použít.
Upozornění! Děti se mohou při hře v myčce zavřít, nebo jinak ohrozit
svůj život. Odřízněte proto napájecí kabel a znehodnoťte zámek dveří,
aby se děti nemohly zevnitř zavřít a zůstat uvnitř.
Myčku nádobí nejlépe zlikvidujete tak, že ji odvezete do recyklačního
střediska nebo ke svému prodejci, který ji za malý poplatek řádným
způsobem zlikviduje.
Symbol
na výrobku nebo na jeho obalu udává, že tento spotřebič
nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa
pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným
negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by
jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Úsporné a ekologické mytí nádobí
●
●
●
●
6
Zkontrolujte, zda je změkčovač vody správně nastavený.
Nádobí nepředmývejte tekoucí vodou.
Zvolte mycí program podle typu a stupně zašpinění nádobí.
Nepoužívejte více mycího prostředku, soli do myčky a lešticího
prostředku, než je doporučeno v těchto provozních pokynech a
výrobcem příslušného prostředku.
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 7
Provozní pokyny
Popis spotřebiče
IN144
1. Zarážka horního koše
7. Dávkovač leštidla
2. Stupnice tvrdosti vody
8. Filtry
3. Zásobník na sůl
9. Dolní ostřikovací rameno
4. Dávkovač mycího prostředku
10. Horní ostřikovací rameno
5. Ovládací panel
11. Horní koš
6. Typový štítek
12. Pracovní deska
7
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 8
Provozní pokyny
Ovládací panel
Tlačítko odloženého startu
Digitální displej
Kontrolky
Držadlo dveří
Tlačítka volby programu
Tlačítko hlavního vypínače
Tlačítka funkcí:
Pomocí těchto tlačítek lze kromě volby mycího programu a odloženého
startu nastavit i následující funkce: nastavení změkčovače vody,
aktivace/deaktivace dávkovač leštidla, zrušení probíhajícího
programu, aktivace/deaktivace funkce 3 v 1.
Tlačítka volby programu: volba mycího programu se provádí
stisknutím jednoho z těchto tlačítek (viz tabulku “Mycí programy”).
Tlačítko odloženého startu: tato funkce umožňuje odložit
spuštění programu o 1 až 19 hodin.
8
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 9
Provozní pokyny
Na digitálním displeji lze sledovat:
- stupeň tvrdosti nastavený na změkčovači vody,
- zda je dávkovač leštidla aktivovaný/deaktivovaný,
- přibližný zbývající čas probíhajícího programu, konec programu
(na digitálním displeji se objeví 0), odpočítávání odloženého startu,
poruchové kódy týkající se poruchy myčky.
Kontrolky: mají následující význam:
Probíhá program: rozsvítí se, je-li nastavený mycí program
a svítí po celou dobu trvání programu.
Zhasne po skončení mycího programu.
Pokud je nastavený odložený start, kontrolka zhasne
a opět se rozsvítí po uplynutí nastaveného času odložení a
spuštění mycího programu.
Konec programu: rozsvítí se po
skončení mycího programu.
3V 1
“Funkce 3 v 1”: udává aktivaci/deaktivaci
“funkce 3 v 1” (viz “Funkce 3 v 1”).
Kontrolka doplnění soli, svítí při vyčerpání soli.
Kontrolka doplnění lešticího prostředku svítí při
vyčerpání leštidla.
Kontrolky soli a leštidla v průběhu mycího programu nikdy nesvítí, i
když je nutné doplnit sůl a leštidlo.
9
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 10
Provozní pokyny
Funkce 3 v 1
Tento spotřebič je vybavený funkcí 3 v 1, která umožňuje použití
kombinovaných mycích tablet “3 v 1”.
Tuto funkci lze zvolit se všemi mycími programy.
Po volbě této funkce je přítok lešticího prostředku a soli z příslušných
zásobníků automaticky vypnutý, stejně jako kontrolky pro doplnění soli
nebo leštidla.
Vyberte funkci 3 v 1 ještě před nastavením mycího programu.
Zvolíte-li tuto funkci (kontrolka svítí), zůstane aktivní také pro
následující mycí programy.
Při použití funkce 3 v 1 se může změnit délka cyklu. V tomto případě
se zobrazení zbývajícího času na digitálním displeji automaticky
upraví.
POZNÁMKA: Jakmile již program běží, funkci 3 v 1 již NENÍ MOŽNÉ
změnit. Chcete-li funkci 3 v 1 zrušit, je nutné zrušit programové
nastavení (viz část “Spuštění mycího programu” - “Zrušení
probíhajícího mycího programu”), a pak vypnout funkci 3 v 1.
Pak musíte mycí program opět nastavit.
10
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 11
Provozní pokyny
Aktivace/deaktivace funkce 3 v 1
(myčka musí být vypnutá)
1. Stiskněte tlačítko hlavního vypínače. Kontrolky tlačítek volby
programu se rozsvítí (režim nastavení).
Jestliže svítí jen jedna kontrolka tlačítka volby programu,
znamená to, že je mycí program nastavený.
Program musí být zrušen: stiskněte současně tlačítka
funkcí 2 a 3 na asi 2 vteřiny, kontrolka tlačítka nastaveného
programu začne blikat. Po 2 vteřinách se rozsvítí kontrolky všech
tlačítek volby programu to znamená, že je nastavený mycí program
zrušen a spotřebič je teď v režimu nastavení.
2. Stiskněte současně tlačítka funkcí 2 a 3, až začnou
kontrolky tlačítek funkcí 1, 2, 3 a 4 blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce 4, kontrolky tlačítek funkcí 1,
2 a 3 zhasnou, a kontrolka tlačítka funkce 4 začne blikat.
4. Stiskněte opět tlačítko funkce 4, kontrolka “3 v 1” se rozsvítí a
ukazuje, že je “funkce 3 v 1 aktivní.
Funkci vypnete dalším stisknutím tlačítka funkce 4,kontrolka zhasne
funkce 3 v 1 aktivní
kontrolka svítí
funkce 3 v 1 není aktivní
kontrolka nesvítí
5. Chcete-li postup uložit, vypněte myčku stiskem tlačítka hlavního
vypínače, nebo počkejte asi 60 vteřin, až se
myčka automaticky vrátí do režimu nastavení.
11
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 12
Provozní pokyny
POZNÁMKA: jestliže nejste spokojeni se sušením, doporučujeme aktivovat pouze dávkovač leštidla.
Aktivace/deaktivace dávkovače leštidla je možná jen tehdy, je-li
funkce 3 v 1 aktivní.
Aktivace/deaktivace dávkovače leštidla
(myčka musí být vypnutá)
Jestliže je dávkovač leštidla aktivní, je automaticky aktivována i
kontrolka množství leštidla na ovládacím panelu.
1. Stiskněte tlačítko hlavního vypínače. Kontrolky tlačítek volby
programu se rozsvítí (režim nastavení).
Jestliže svítí jen jedna kontrolka tlačítka volby programu, znamená
to, že je mycí program nastavený. Program musí být zrušen:
stiskněte současně tlačítka funkcí 2 a 3 na asi 2 vteřiny, kontrolka
tlačítka nastaveného programu začne blikat. Po 2 vteřinách se
rozsvítí kontrolky všech tlačítek volby programu; to znamená, že je
nastavený mycí program zrušen a spotřebič je teď v režimu
nastavení.
2. Stiskněte současně tlačítka funkcí 2 a 3, až začnou
kontrolky tlačítek funkcí 1, 2, 3 a 4 blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce 2, kontrolky tlačítek funkcí 1,
3 a 4 zhasnou, a kontrolka tlačítka funkce 2 začne
blikat, na digitálním displeji se zobrazuje současné nastavení.
Dávkovač leštidla deaktivovaný
Dávkovač leštidla aktivovaný
4. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte opět tlačítko funkce 2 a na
digitálním displeji se zobrazí nové nastavení.
5. Chcete-li postup uložit, vypněte myčku stiskem
tlačítka hlavního vypínače, nebo počkejte asi 60 vteřin, až se
myčka automaticky vrátí do režimu nastavení.
12
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 13
Provozní pokyny
Před prvním použitím
Před prvním použitím myčky nádobí
1. Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s
pokyny k instalaci.
2. Odstraňte veškeré obaly zevnitř spotřebiče.
3. Nastavte změkčovač vody.
4. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody a pak doplňte sůl do myčky.
5. Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
Poznámka:
Chcete-li použít kombinovaný mycí prostředek “3 v 1”, přečtěte si
pozorně informace v části “Různé druhy mycích prostředků”.
Změkčovač vody
Myčka je vybavena změkčovačem vody, který je určen k odstranění
minerálů a solí z přiváděné vody, protože by mohly mít škodlivé nebo
nežádoucí účinky na provoz spotřebiče.
Čím vyšší je obsah těchto minerálů a soli, tím tvrdší voda je.
Tvrdost vody se označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti,
německých stupních, francouzských stupních a mmol/l (milimol na litr).
Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě vašeho
bydliště. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního
vodárenského podniku.
Změkčovač vody musí být nastaven oběma způsoby: ručně, pomocí
stupnice tvrdosti vody a elektronicky s použitím tlačítek funkcí na
ovládacím panelu.
13
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 14
Provozní pokyny
a) Ruční nastavení
1. Otevřete dveře myčky.
2. Z myčky vyjměte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice tvrdosti
vody do polohy 1 nebo 2 (viz tabulka).
4. Vraťte dolní koš.
Myčka byla ve výrobě nastavena do
polohy 2.
AA07
Nastavení
změkčovače
Tvrdost vody
°dH
(německé
stupně)
2)
°TH
(mmol/l) milimol na
(francouzské
litr, mezinárodní Stupeň
stupně)
jednotka pro tvrdost
vody)
Ručně
Elektronicky
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
91 - 125
76 - 90
65 - 75
51 - 64
40 - 50
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
33 - 39
26 - 32
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
5
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
II
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
I/II
<4
<7
< 0,7
I
2
1
10
9
8
7
6
2
1
14
sůl není
nutná
Stupeň
zobrazený
na
digitálním
displeji
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 15
Provozní pokyny
b)Elektronické nastavení
(myčka musí být vypnutá)
POZNÁMKA: elektronické nastavení změkčovače vody je možné
POUZE s deaktivovanou funkcí 3 v 1.
Myčka byla ve výrobě nastavena na stupeň 5.
1. Stiskněte tlačítko hlavního vypínače. Kontrolky tlačítek volby
programu se rozsvítí (režim nastavení).
Jestliže svítí jen jedna kontrolka tlačítka volby programu, znamená
to, že je mycí program nastavený.
Program musí být zrušen: stiskněte současně tlačítka funkcí 2 a 3
na asi 2 vteřiny, kontrolka tlačítka nastaveného programu začne
blikat. Po 2 vteřinách se rozsvítí kontrolky všech tlačítek volby
programu to znamená, že je nastavený mycí program zrušen a
spotřebič je teď v režimu nastavení.
2. Stiskněte současně tlačítka funkcí 2 a 3, až začnou kontrolky
tlačítek funkcí 1, 2, 3 a 4 blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce 1, kontrolky tlačítek funkcí 2, 3 a 4
zhasnou, a kontrolka tlačítka funkce 1 začne blikat, na digitálním
displeji se zobrazuje současný stupeň.
Příklad:
zobrazeno = stupeň 5
4. Stupeň můžete změnit stisknutím tlačítka funkce 1.Každým
stisknutím tlačítka se stupeň změní.
(Při volbě nového stupně se řiďte tabulkou).
Příklady:
jestliže je aktuální stupeň 5, jedním stisknutím tlačítka 1 zvolíte
stupeň 6.
jestliže je aktuální stupeň 10, jedním stisknutím tlačítka 1 zvolíte
stupeň 1.
5. Chcete-li postup uložit, vypněte myčku stiskem tlačítka hlavního
vypínače, nebo počkejte asi 60 vteřin, až se myčka automaticky
vrátí do režimu nastavení.
15
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 16
Provozní pokyny
Doplňování soli
Používejte jen sůl speciálně určenou pro myčky.
Všechny ostatní druhy soli, které nejsou určené do myčky, zejména kuchyňská sůl, poškozují změkčovací zařízení.
Sůl doplňujte až těsně před spuštěním jednoho z úplných mycích
programů.
Tím zabráníte, aby rozsypaná sůl nebo solný roztok zůstaly delší
dobu na dně myčky, kde by mohly způsobit korozi.
Doplňování:
1. Otevřete dveře, vysuňte dolní koš a odšroubujte uzávěr zásobníku
na sůl otáčením doleva.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody (to je nutné pouze při
prvním plnění soli).
3. Pomocí přiložené násypky doplňte sůl, až se zásobník úplně zaplní.
4. Zkontrolujte, zda na šroubovacím
LE
SA UT
závitu nebo těsnění nezůstaly zbytky
ZO LT
soli a nasaďte uzávěr zpět.
SA LZ
SA L
SE
5. Uzávěr utáhněte směrem doprava,
až se s cvaknutím zastaví.
SR14
Zásobník na sůl vyžaduje pravidelné
doplňování. Na doplnění vás upozorní kontrolka ukazatele soli na
ovládacím panelu, která se po vypotřebování soli rozsvítí.
Kontrolka množství soli na ovládacím panelu může svítit ještě
2-6 h po doplnění soli, je-li myčka nádobí zapnutá. Jestliže
použijete sůl, která se rozpouští déle, může svítit i déle. Na funkci
myčky to ale nemá vliv.
Při doplňování soli může ze zásobníku vytékat voda, to je zcela
normální jev.
16
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 17
Provozní pokyny
Lešticí prostředek
Během posledního oplachování se automaticky přidává lešticí prostředek,
který zajišťuje důkladné opláchnutí a usušení bez skvrn a šmouh.
Dávkovač lešticího prostředku je umístěný uvnitř dveří a pojme asi
110 ml lešticího prostředku, což stačí pro 16 a 40 mycích cyklů v
závislosti na dávkovacím nastavení.
Doplnění leštidla
1. Otevřete zásobník stisknutím uvolňovacího tlačítka (A).
2. Přidejte lešticí prostředek, až se zásobník úplně zaplní. Maximální
stupeň doplnění je označen značkou “max”.
BR07
BR14
Po doplnění zkontrolujte zavření víčka.
Lešticí prostředek rozlitý během doplňování setřete savým
hadříkem, aby při následujícím mytí nádobí nedocházelo k
nadměrnému pěnění.
Používejte pouze značkový lešticí prostředek pro myčky. Nikdy
do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny (např. čisticí prostředky
pro myčky, tekuté mycí prostředky). Poškodili byste tím myčku.
17
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 18
Provozní pokyny
Nastavení dávkování
Podle dosaženého výsledku sušení nastavte dávku lešticího
prostředku pomocí 6polohového voliče (poloha 1 minimální dávkování,
poloha 6 maximální dávkování).
Dávkovač byl ve výrobě nastaven do
polohy 4.
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí kapky vody nebo
vápencové skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí bělavé šmouhy, nebo je
BR09
na skleněném nádobí nebo ostří nožů
namodralý film.
Jakmile se rozsvítí kontrolka na ovládací panelu, doplňte hladinu
leštidla.
18
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 19
Provozní pokyny
Denni používání
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je nutné doplnit sůl nebo leštidlo.
Vložte do myčky nádobí a příbory.
Doplňte mycí prostředek.
Zvolte mycí program vhodný pro vložené nádobí a příbory.
Spusťte mycí program.
Vkládání nádobí a příborů
V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na úklid ani jiné
savé materiály.
• Při vkládání nádobí a příborů postupujte takto:
- Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a nečistoty.
- Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout..
• Při vkládání nádobí a příborů postupujte takto:
- Talíře a příbory nesmí bránit otáčení ostřikovacích ramen.
- Duté nádobí jako šálky, sklenice, hrnce apod. pokládejte dnem
vzhůru, aby se v něm nemohla držet voda.
- Talíře a příbory nesmí ležet na sobě, nebo se navzájem zakrývat.
- Sklenice se nesmí dotýkat, aby se nepoškodily.
- Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s teflonovou úpravou se mohou
zachycovat vodní kapky; toto nádobí neschne tak dobře jako
porcelánové a ocelové nádobí.
19
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 20
Provozní pokyny
Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce
nevhodné:
omezeně vhodné:
•Příbory s dřevěnými, rohovinovými, •Kameninové nádobí myjte v myčce
porcelánovými nebo perleťovými
pouze tehdy, jestliže to výrobce nádobí
držadly.
výslovně doporučil.
•Plastové předměty, které nejsou
tepelně odolné
•Glazované vzory mohou při častém mytí
vyblednout.
•Starší příbory s lepenými díly, které •Stříbrné a hliníkové nádobí často při mytí
nejsou tepelně odolné
ztrácí barvu. Zbytky jako např.
vaječný bílek, žloutek a hořčice
•Lepené příbory nebo talíře
zanechávají na stříbrném nádobí skvrny,
•Měděné nebo cínové předměty
nebo způsobují změnu barvy.
•Olovnatý křišťál
Jestliže stříbrné nádobí nebudete hned
mýt, tyto zbytky z něj raději ihned
•Ocelové předměty podléhající
odstraňte.
korozi
•Dřevěné mísy
•Předměty ze syntetických vláken
20
•Některé typy skla ztrácejí po
vícenásobném mytí svůj lesk.
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:30 PM
Page 21
Provozní pokyny
Otevřete dveře myčky, vytáhněte koše a vložte do nich nádobí.
Dolní koš
Dolní koš je určen pro pánve, poklice, talíře, salátové mísy, příbory
apod.
Servírovací podnosy a velké poklice lze naskládat po stranách koše,
ale vždy si ověřte, zda se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.
UI94
Dvě řady držáků v dolním koši lze lehce sklopit a získat tak místo k
uložení vložení hrnců, pánví a velkých mís.
UI87
21
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 22
Provozní pokyny
Košíček na příbory
Nože s dlouhým ostřím jsou ve svislé poloze s ostřím nahoru
nebezpečné.
Dlouhé a/nebo ostré příbory jako krájecí nože položte vodorovně
do horního koše.
Při vkládání nebo vyjímání ostrých příborů buďte opatrní.
Vidličky a lžíce vložte do vyjímatelného košíčku na příbory držadly
směrem dolů a nože s držadly směrem nahoru.
Pokud držadla vyčnívají ze dna košíčku a brání v otáčení dolního
ostřikovacího ramene, otočte příbory držadly směrem nahoru.
Lžíce promíchejte s dalšími příbory, aby se neslepily dohromady.
K lepšímu uložení příborů doporučujeme
používat mřížku na příbory (pokud to velikost
příborů dovolí).
K pohodlnějšímu vyjmutí příborů můžete košíček na příbory otevřít.
Aby se košíček na příbory neotevřel při vyjímání z myčky, vždy držte
obě části dvojdílného držadla.
1. Košíček na příbory položte na pracovní desku.
2. Otevřete dvojdílné držadlo.
3. Vyjměte příbory.
4. Zavřete dvojdílné držadlo
22
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 23
Provozní pokyny
Horní koš
Horní koš je určen pro talíře (dezertní, podšálky, ploché talíře do
maximálně 24 cm v průměru), misky na salát, šálky a skla.
Nádobí naskládejte tak, aby se voda dostala na všechny jeho části.
Sklenice s dlouhou nožkou můžete položit obráceně na držáky na šálky.
Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí, můžete držáky šálků vyklopit
nahoru.
Lehké kousky (plastové mísy apod.) vkládejte do horního koše tak, aby
se nemohly posunout.
US47
US73
V případě vložení talířů do horního koše:
začněte je zakládat do koše odzadu;
naklánějte je lehce dopředu a do
blízkosti dveří je už nedávejte.
US71
Před zavřením dveří zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
23
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 24
Provozní pokyny
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete mýt velké kusy nádobí, nastavte horní koš do vyšší
polohy a pak je vložte do dolního koše.
Maximální výška nádobí v
horním koši
dolním koši
Se zdviženým horním košem
20 cm
31 cm
Se sníženým horním košem
24 cm
27 cm
Při zvýšení koše postupujte následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, až se mechanismus zachytí a
koš je ve stabilní poloze.
Pozor!
Nikdy nezdvihejte, ani nespouštějte
koš pouze na jedné straně.
Jestliže je koš ve vyšší poloze,
nemůžete použít držák/y na šálky.
RC08
Při snížení koše do původní polohy postupujte
následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, a pak spusťte záchytný
mechanismus pomalu dolů, stále ho přitom držte.
Po vložení nádobí vždy zavřete dveře, protože otevřené dveře
mohou být nebezpečné.
24
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 25
Provozní pokyny
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky.
Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku, snížíte tak
míru znečištění životního prostředí.
Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení mycích
prostředku, která jsou uvedena na obalu mycího prostředku.
Doplnění mycího prostředku
1. Jestliže je víčko zavřené: stiskněte uvolňovací tlačítko (1).Víčko vyskočí.
2. Naplňte dávkovač mycího prostředku (2) mycím prostředkem.
Značky udávají množství prostředku:
20 = přibližně 20 g mycího prostředku
30 = přibližně 30 g mycího prostředku
DE19
DE22
3. U všech programů s předmytím přidejte další dávku mycího
prostředku (5/10 g) i do přihrádky pro předmytí (3). Tato dávka
mycího prostředku se využije pro předmytí.
4. Zavřete víčko a stiskněte, až zapadne.
25
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 26
Provozní pokyny
Různé druhy mycího prostředku
Mycí tablety
Mycí tablety od různých výrobců se rozpouští různou rychlostí.
Některé mycí tablety proto při krátkých mycích programech nevyužijí
svého plného čisticího účinku. Používejte proto pro mycí tablety dlouhé
mycí programy, které zajišťují úplné odstranění zbytků prášku.
Koncentrovaný mycí prostředek
Dnešní mycí prostředky pro myčky jsou skoro výhradně nízkozásadité
koncentrované mycí prostředky s přírodními enzymy v tabletách.
Použití 50°C mycích programů s těmito koncentrovanými mycími
prostředky snižuje znečišťování životního prostředí a šetří vaše nádobí,
a tyto mycí programy jsou zvláště vhodné pro enzymy obsažené v
koncentrovaných mycích prostředcích, které rozpouštějí nečistoty. Při
použití 50°C mycích programů s koncentrovanými mycími prostředky
můžete dosáhnout stejných výsledků mytí, kterých byste jinak dosáhli
pouze s 65°C mycími programy.
26
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 27
Provozní pokyny
Použití kombinovaných mycích prostředků “3 v 1”
Tyto výrobky jsou mycí prostředky, ve kterých se kombinuje funkce
čištění, oplachování a soli.
1. Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí prostředky vhodné pro vaši tvrdost
vody. Řiďte se výrobci pokyny výrobce.
2. Nastavte funkci “3 v 1”.
3. Před spuštěním mycího programu dejte do dávkovače mycího
prostředku mycí prostředek “3 v 1”.
POZNÁMKA: Jestliže nejste spokojeni se sušením, doporučujeme:
1. Naplnit dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštidla a nastavit dávkování leštidla do polohy 2.
Pokud se opět rozhodnete používat běžný mycí prostředek,
doporučujeme vám:
● Vypnout “funkci 3 v 1”.
● Opět doplnit zásobník soli i leštidla.
● Upravit nastavení tvrdosti vody na nejvyšší seřízení a provést až 3
normální mycí programy bez vloženého nádobí.
● Upravit nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody v místě bydliště.
● Seřídit dávkování leštidla.
POZNÁMKA: Při použití mycích prostředků “4 v 1”, které obsahují
ve složení “3 v 1” i složku proti korozi skla, se řiďte prosím stejnými
pokyny jako pro mycí prostředky “3 v 1”, které jsou uvedeny výše.
27
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 28
Provozní pokyny
Mycí programy
Hodnoty
spotřeby2
•
120 1,7 23
130 1,9 25
•
•
92 1,1 12
115 1,5 25
-
•
-
30 0,8
•
•
•
•
160
•
•
•
•
65 0,8 14
75 0,9 16
•
•
AUTOMATIC
Nádobí a
příbory
Normálně znečištěné
•
•
30 MIN
Nádobí a
příbory
Lehce znečištěné
-
•
ECO 50° 1
Nádobí a
příbory
Normálně znečištěné
•
Jemný
porcelán,
nádobí a sklo
Normálně znečištěné
-
(Glass 45°)
2x
•
1/2
x
Voda (litry)
•
Nádobí, příbory, Velmi znečištěné
hrnce a pánve
Energie (kWh)
Sušení
•
INTENSIV
70°
Délka (minuty)
Závěrečný oplach
Stupeň
znečištění
Hlavní mytí
Vhodný pro
nádobí
Předmytí
Program
Průběžný oplach
Název
cyklu
9
1,0
15
5
(1) Testovací program dle normy EN 50242 (viz “Pokyny pro zkušebny”). Tento program byl
vyvinut pro použití mycích prostředků s enzymy a umožňuje dosáhnout při snížené spotřebě
energie stejných mycích výsledků, jakých byste jinak dosáhli pouze s programy 65°C a
běžnými mycími prostředky. K vyrovnání nižší teploty je prodloužena délka mytí i sušení.
(2) Údaje o spotřebě jsou pouze orientační, závisí na tlaku a teplotě vody a také na kolísání v
dodávce proudu.
Mycí program “AUTOMATIC”
Během mycího programu “AUTOMATIC” se znečištění nádobí zjišťuje stupněm zakalení vody.
Pokud například není myčka plná nádobí a to je jen lehce znečištěné, budou fáze “předmytí”,
“hlavní mytí” a “oplachování” kratší a spotřeba vody nižší.
Je-li myčka plná nádobí a to je silně znečištěné, budou fáze “předmytí”, “hlavní mytí” a
“oplachování” delší a spotřeba vody vyšší.
Z tohoto důvodu se může měnit délka programu, spotřeba vody i energie v rámci uvedeného
rozsahu pro program AUTOMATIC (viz “Tabulka mycích programů”).
Během mycího programu “AUTOMATIC” se teplota hlavní mycí vody automaticky upravuje v
rozmezí 50°C a 65°C podle stupně znečištění nádobí.
28
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 29
Provozní pokyny
Spuštění mycího programu
1. Zkontrolujte, zda jsou koše správně
naplněny a ostřikovací ramena se mohou
volně otáčet.
2. Otevřete přívod vody.
3. Zavřete dveře myčky.
4. Stiskněte tlačítko hlavního vypínače.
Kontrolky tlačítek volby programu se rozsvítí.
5. Nastavení a spuštění programu
Chcete-li zvolit program, stiskněte tlačítko požadovaného programu
(viz “Tabulka mycích programů”).
Kontrolka odpovídající požadovanému programu, zůstane svítit,
zatímco ostatní kontrolky zhasnou.
Na digitálním displeji se zobrazí blikající zbývající čas nastaveného
programu (v minutách).
Rozsvítí se kontrolka probíhajícího programu.
Asi za 3 vteřiny po posledním stisku tlačítka se program automaticky spustí.
Na digitálním displeji přestane blikat čas zbývající do konce
programu a kontrolka probíhajícího programu zůstane svítit.
Nastavení a spuštění programu s odloženým startem
Nastavení odloženého startu se provádí před
volbou programu.
Stiskněte tlačítko odloženého startu, až se na digitálním displeji
objeví blikající číslice počtu hodin, o které má být program odložen
(od 1h do 19h).
Zvolte mycí program (viz tabulku “Mycí programy”).
Na digitálním displeji se na okamžik objeví čas trvání programu, a
pak se opět objeví časová prodleva odloženého startu.
Jakmile číslice hodin přestane blikat, začne se odpočítávat
odložený start.
Odpočítávání se zobrazuje v krocích po 1 hodině.
29
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 30
Provozní pokyny
Otevření dveří během odpočítávání nemá vliv na odložený start.
Po uplynutí nastaveného času se program spustí automaticky.
Poznámka: Je-li nastavená funkce odloženého startu, je kontrolka
probíhajícího programu vypnutá.
Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí mycí program
a kontrolka probíhajícího programu se rozsvítí.
Poznámka: mycí program a odložený start můžete zvolit i s lehce
pootevřenými dveřmi.
V tomto případě se ale program spustí, nebo se začne odpočítávat
čas až poté, co dveře opět zavřete. Až do tohoto okamžiku je
možné změnit provedené nastavení.
6. Přerušení nebo zrušení probíhajícího
mycího programu
Přerušení nebo zrušení probíhajícího mycího programu
provádějte JEN v nutných případech.
Pozor! Při otevření dveří může uniknout horká pára.
Dveře otvírejte velmi opatrně.
Přerušení probíhajícího mycího programu
a) Otevřete dveře myčky; program se zastaví.
Zavřete dveře; program se opět spustí od okamžiku, ve kterém
byl přerušen.
b) Stiskněte tlačítko hlavního vypínače, v tomto případě všechny
kontrolky zhasnou. Stiskněte opět tlačítko hlavního vypínače;
program se opět spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Zrušení probíhajícího mycího programu
Chcete-li zrušit probíhající mycí program, je nutné myčku
restartovat; stiskněte současně tlačítka funkcí 2 a 3 na asi 2 vteřiny,
kontrolka tlačítka probíhajícího programu začne blikat. Po asi 2
vteřinách se rozsvítí kontrolky všech tlačítek volby programu, to
znamená, že probíhající program byl zrušen a myčka se vrátila do
režimu nastavení.
Chcete-li zvolit nový mycí program, zkontrolujte, zda je v dávkovači
mycího prostředku mycí prostředek.
30
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 31
Provozní pokyny
7. Zrušení odloženého startu
Chcete-li u myčky zrušit probíhající odložený start, je nutné myčku
restartovat; řiďte se prosím stejnými pokyny jako ve “Zrušení
probíhajícího mycího programu”. Zrušení odloženého startu
znamená také zrušení nastaveného mycího programu.
V tomto případě je nutné mycí program opět nastavit.
8. Konec mycího programu
Myčka se vypne automaticky.
Kontrolka probíhajícího programu zhasne.
Rozsvítí se kontrolka konce programu.
Kontrolka právě ukončeného programu svítí.
Na digitálním displeji se objeví 0, jen v tomto případě je program
u konce.
Vypněte myčku stiskem tlačítka hlavního vypínače.
Otevřete dveře myčky, nechte je pootevřené, počkejte několik
minut, a teprve potom nádobí vyjměte; nádobí tak může
vychladnout a lépe se vysuší.
9. Vyjmutí nádobí
Horké nádobí je náchylnější k rozbití. Nádobí proto nechte
vychladnout, a teprve potom ho vyjměte.
Nejprve vykliďte dolní koš a teprve potom horní; zabráníte tak
kapání vody z horního koše na nádobí v dolním koši.
Strany a dveře myčky mohou být vlhké, protože nerezový
povrch může být chladnější než nádobí.
Po skončení mycího programu doporučujeme odpojit myčku od
elektrické sítě a zavřít přívod vody.
31
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 32
Provozní pokyny
Údržba a čištění
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým
hadříkem. Je-li to nutné, používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nikdy nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo
rozpouštědla (aceton, trichloretylen apod. ...).
Těsnění kolem dveří, zásobníky na mycí prostředek a leštidlo čistěte
pravidelně vlhkým hadříkem.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce 65°C mycí program bez nádobí,
ale s mycím prostředkem.
Čištění filtrů
Kontrolujte občas filtr i přívod vody.
Zanesené filtry zhoršují mycí výsledek.
Důležité! Před čištěním filtrů zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
1. Otevřete dveře, vyjměte dolní koš.
2. Filtrační systém myčky nádobí se skládá z hrubého filtru (A),
mikrofiltru (B) a plochého filtru (C).
Uvolněte filtrační systém otočením držadla mikrofiltru a vytáhněte
ho.
3. Otočte držadlem o asi 1/4 proti směru hodinových ručiček a vyjměte
filtry z myčky.
MA36
32
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 33
Provozní pokyny
4. Systém rozeberte vytažením hrubého filtru (A)za otvor držadla
z mikrofiltru (B).
5. Všechny filtry důkladně omyjte pod tekoucí vodou.
6. Vyjměte plochý filtr (C) ze dna myčky a pečlivě ho omyjte z obou
stran.
7. Plochý filtr (C) vložte zpět do původní polohy na dně myčky.
8. Hrubý filtr (A) vložte do mikrofiltru (B) a přistiskněte k sobě.
9. Složený filtr vložte zpět na původní místo a zablokujte ho
pootočením držadla směrem doprava. Během tohoto postupu
zkontrolujte, zda plochý filtr někde nevyčnívá ze dna myčky.
Pozor!
Nikdy nepoužívejte myčku bez filtrů!Nesprávné umístění a sestavení
filtrů má za následek nedostatečné umytí nádobí.
NIKDY se nepokoušejte odstranit
horní ostřikovací rameno.
Jestliže se otvory v horním
ostřikovacím rameni zanesou
nečistotami, odstraňte je párátkem.
MA40
33
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 34
Provozní pokyny
Při delším nepoužití myčky
Nebudete-li myčku používat po delší dobu, doporučujeme postupovat
takto:
1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze zásuvky a pak zavřete přívod
vody.
2. Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných
pachů.
3. Vyčistěte vnitřek myčky.
Opatření proti vlivu mrazu
Myčku neumísťujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud
nelze zvolit jiné umístění, vykliďte myčku, zavřete dveře, odpojte
přívodní hadici a vylijte z ní vodu.
Přemístění myčky
Musíte-li myčku přemístit (stěhování apod....):
1. Odpojte ji o sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vytáhněte myčku i hadice.
Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.
34
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 35
Provozní pokyny
Spotřebič nefunguje
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo
přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami pomocí uvedených
pokynů bez volání do servisu.
... objeví se blikající poruchový kód
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během mytí.
Poplach je signalizován:
- nepřetržitým blikáním kontrolky probíhajícího programu,
- na digitálním displeji se objeví poruchový kód (uvedený v tabulce).
Otevřete dveře a proveďte následující doporučená řešení.
Poruchový kód / porucha
-
se objeví
na digitálním displeji
Myčka se neplní vodou.
-
se objeví
na digitálním displeji
Myčka nevypouští.
-
Možné příčiny
Řešení
Vodovodní kohout je zablokovaný
nebo zanesený vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní
kohout.
Vodovodní kohout je
zavřený.
Otevřete vodovodní kohout.
filtr (je-li instalován) v
závitovém spoji hadice u
přívodního ventilu je
zanesený.
Vyčistěte filtr v
závitovém spoji hadice.
Přívodní hadice není
správně položená, nebo je
ohnutá, přiskříplá.
Zkontrolujte připojení
přívodní hadice.
Kolík sifonu je zablokovaný.
Vyčistěte kolík sifonu.
Vypouštěcí hadice není
správně položená, nebo je
ohnutá, přiskříplá.
Zkontrolujte připojení
vypouštěcí hadice.
se objeví
Aktivace systému proti
na digitálním displeji vyplavení.
Zavřete vodovodní
kohout a obraťte se na
servisní středisko.
Po provedení kontrol zavřete dveře a stiskněte tlačítko programu, který
byl spuštěn před zásahem poplachu, program se opět spustí od
okamžiku, ve kterém byl přerušen. Pokud se poruchový kód objeví
znovu, obraťte se na servisní středisko.
V případě jiných kombinací poruchových kódů, než jsou popsané ve
výše uvedené tabulce, se prosím obraťte servisní středisko.
35
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 36
Provozní pokyny
...vyskytnou se problémy při provozu myčky
Porucha
Možné příčiny
Řešení
Dveře myčky nejsou
správně zavřené.
Zavřete dveře.
Zástrčka není zasunutá do
zásuvky.
Zasuňte zástrčku.
Je spálená pojistka v
domácí pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
Pro modely myček s funkcí
odložený start:
zvolili jste odložený start.
Přejete-li si nádobí
umýt hned, zrušte
odložený start.
Pískavý zvuk není důvod
ke znepokojení.
Použijte jinou značku
mycího prostředku.
Nespustil se program.
Pískavý zvuk během
mytí.
36
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 37
Provozní pokyny
...výsledky mytí nejsou neuspokojivé
Nádobí není čisté.
●
●
●
●
●
●
●
●
Zvolili jste nevhodný mycí program.
Nádobí bylo naskládáno tak, že voda se nedostala ke všem částem
jeho povrchu. Koše se nesmí přeplňovat.
Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně
uloženému nádobí.
Filtry na dně mycího prostoru jsou špinavé nebo nesprávně
umístěné.
Přidali jste málo mycího prostředku, nebo žádný.
Jsou-li na nádobí usazeniny vodního kamene; je zásobník na sů
prázdný, nebo byl nastaven nesprávný stupeň změkčovače vody.
Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena.
Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
●
●
Nebylo použito leštidlo.
Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmouhy, mléčné skvrny nebo
modravý potah.
●
Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle zasychají vodní kapky.
●
●
Zvyšte dávkování leštidla.
Příčinou může být mycí prostředek. Obraťte se na
zákaznickou linku výrobce.
37
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 38
Servis
Servis
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního
servisního střediska a uveďte model (Mod.), výrobní číslo (PNC) a
sériové číslo (S.N.).
Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na boční straně
dveří myčky (viz obrázek).
Abyste měli tato čísla vždy po ruce,
doporučujeme poznamenat si je zde:
Mod.
.
o. .......
Prod.N
.
.......
Ser.
No.
..
.......
Mod.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výr.číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sér.č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RA07
Servis a náhradní díly
Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na autorizovaného
servisního technika, který by měl použít výhradně originální náhradní
díly.
Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami.
Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo
vážnému poškození spotřebiče. Obraťte se na místní servisní
středisko.
Vždy žádejte originální náhradní díly.
38
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 39
Provozní pokyny
Technické údaje
Rozměry:
Šířka
Výška s pracovní deskou
Výška bez pracovní desky
Max. hloubka
Max. hloubka s otevřenými dvířky
Připojení k elektrické síti:
Napětí
Celkový výkon
Pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny
na typovém štítku na vnitřním okraji dveří myčky.
Tlak přívodu vody:
Minimum
Maximum
Kapacita:
60 cm
85 cm
82 cm
61 cm
118,5 cm
0,05 MPa
0,8 MPa
12 jídelních souprav
Tento spotřebič je v souladu s následujícími směrnicemi EHS:
- 73/23 z 19.2.73 (Směrnice pro nízké napětí) včetně následujících znění;
- 89/336 z 3.5.89 (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě) včetně
následujících znění;
39
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 40
Pokyny k instalaci
Pokyny k instalaci
Elektrické a instalatérské práce, které jsou nezbytné k zapojení
této myčky, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo instalatér, nebo osoba s příslušným oprávněním.
Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly.
Je-li to možné, umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a odpadu.
Umístění pod pracovní desku
(kuchyňská pracovní deska nebo dřez)
Po odstranění vrchní desky myčky můžete myčku instalovat pod
jednotku dřezu nebo již instalovanou pracovní desku, pokud je k
dispozici volný prostor odpovídajících rozměrů podle obrázku.
Postupujte následovně:
570
- 600
820
Odstraňte vrchní desku spotřebiče
vyšroubováním dvou zadních
pojistných šroubů. Zatáhněte za desku
dopředu a vysuňte ji nadzdvihnutím z
předních zářezů.
6
00
Seřiďte výšku a vyrovnání myčky pomocí
seřiditelných nožiček a potom myčku
IN05
zasuňte do volného prostoru.
Zkontrolujte, zda není při zasunování
myčky přívodní ani vypouštěcí hadice nikde přehnutá nebo stisknutá.
Během všech postupů, při kterých jsou vnitřní komponenty myčky
přístupné, musí být myčka odpojená od sítě.
Uvědomte si, že spotřebič musí být i po instalaci snadno přístupný pro
technika pro případ oprav.
Pokud chcete myčku v budoucnu instalovat jako volně stojící spotřebič,
je nutné opět instalovat vrchní desku.
Podstavec u volně stojících spotřebičů není nastavitelný.
Vyrovnání na podlaze
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné zavření dveří a jejich
utěsnění.
Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný, dveře nedrhnou o strany
skříně.
Jestliže dveře nejsou správně zavřené, uvolněte nebo utáhněte
seřiditelné nožičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná.
40
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 41
Pokyny k instalaci
Připojení vody
Myčku je možné připojit k horké (max. 60°) nebo studené vodě.
Nicméně doporučujeme připojení ke studené vodě.
Přívod horké vody nemusí být u velmi zašpiněného nádobí vždy
účinný, protože příliš zkracuje délku mycího programu.
Provádíte-li připojení myčky sami, uvědomte si, že spojovací matice
dodávaná k přívodní hadici myčky je určena k našroubování na 3/4”
vodovodní koncovku nebo speciální rychlospojku.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot uvedených v “Technických
údajích“. Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního
vodárenského podniku.
Přívodní hadice nesmí být po připojení nikde ohnutá, stisknutá nebo
zauzlená.
Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze pomocí
pojistné matice instalovat na levou i pravou stranu. Pojistná matice
musí být správně nasazena, aby nedocházelo k úniku vody.
(Pozor! NE všechny modely myček jsou vybaveny přívodní a
vypouštěcí hadicí s pojistnou maticí. V tomto případě nelze proto
měnit uspořádání hadic).
Připojíte-li myčku k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používané, nechte vodu na několik minut před připojením
přívodní hadice odtéct.
NEPOUŽÍVEJTE hadice, které se již používaly pro starý
spotřebič.
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému
toku vody z myčky do rozvodu vody. Tento spotřebič je v souladu s
platnými instalatérskými předpisy.
41
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 42
Pokyny k instalaci
Přívod vody vybavený bezpečnostním
ventilem
Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je bezpečnostní ventil
namontován na vodovodním kohoutu. Tím je zajištěno, že přívodní
hadice je pod tlakem pouze tehdy, když v ní protéká voda. Pokud
přívodní hadice začne během provozu prosakovat, bezpečnostní ventil
přeruší přítok vody.
Při instalaci přívodní hadice se řiďte následujícími
pokyny:
- Elektrický kabel pro bezpečnostní ventil je ve dvoustěnné
přívodní hadici. Přívodní hadice ani bezpečnostní ventil proto
neponořujte do vody.
- Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí,
okamžitě myčku odpojte od elektrické sítě.
- Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem smí vyměňovat
pouze odborník nebo pracovník servisního střediska.
- Přívodní hadici umístěte tak, aby v žádném místě nebyla výše než
je spodní hrana bezpečnostního ventilu.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečné napětí
42
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 43
Pokyny k instalaci
Připojení vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici můžete umístit následujícími způsoby:
1. K boční hubici sifonu použitého dřezu nebo umyvadla. Hadici
připevněte ke spodní straně pracovní desky. Tím zabráníte odtoku
vody z dřezu nebo umyvadla do myčky.
2. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s průduchem, minimální vnitřní
průměr 4 cm.
Napojení odpadové hadice musí být ve výšce mezi 30 cm (minimum) a
100 cm (maximum) ode dna myčky.
Vypouštěcí hadice může být napojena jak z pravé, tak i levé strany
myčky.
Zajistěte, aby hadice nebyla nikde ohnutá nebo přiskřípnutá, aby
nedošlo ke zhoršení nebo zastavení odtoku vody.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být v dřezu či umyvadle umístěna
zátka, protože by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Použijete-li nástavec vypouštěcí hadice, celková délka nesmí
přesáhnout 2 metry a vnitřní průměr nesmí být menší, než je průměr
původní hadice.
CS18
Vnitřní průměr spojek použitých pro přípojky k vodovodnímu odpadu
nesmí být menší než průměr použité hadice.
Pozor!
Naše myčky se dodávají s bezpečnostním zařízením, které brání
návratu špinavé vody zpět do myčky.
Je-li ale boční hubice sifonu vybavena “zpětným ventilem”, může toto
zařízení způsobit nedostatečné vypouštění použité vody z myčky.
Doporučujeme proto toto zařízení odstranit.
43
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 44
Pokyny k instalaci
Připojení k elektrické síti
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku
na vnitřním okraji dveří myčky.
Před zasunutím zástrčky do zásuvky se přesvědčte, že:
1. Napětí v síti a jmenovitý proud v místě instalace
odpovídají jmenovitému napětí a jmenovitému proudu uvedeným na
typovém štítku.
2. Elektroměr, pojistky, rozvod a zásuvka odpovídají požadovanému
maximálnímu zatížení myčky. Přesvědčte se, že zásuvka a zástrčka
jsou kompatibilní bez použití adaptéru. Je-li to nutné, nechte si
vyměnit příslušnou domácí síťovou zásuvku.
Myčku odpojujte od sítě vytažením síťové zástrčky ze zásuvky.
Důležité!
Po provedení instalace musí být zástrčka stále přístupná.
Potřebujete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se prosím na
servisní středisko.
Spotřebič nesmí být připojen k síti pomocí prodlužovacího
kabelu.
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo
poškození majetku vzniklé nedodržením výše uvedených
bezpečnostních předpisů.
44
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 45
Pokyny pro zkušebny
Pokyny pro zkušebny
Testování podle normy EN 60704 musí být provedeno s myčkou plnou
nádobí a s použitím testovacího programu (viz “Tabulka mycích
programů”).
Testování podle normy EN 50242 musí být provedeno s plným
zásobníkem soli a lešticího prostředku a za použití testovacího
programu (viz “Tabulka mycích programů”).
Náplň:
12 standardních jídelních
souprav
Nastavení leštidla
poloha 4 (typ III)
Množství mycího prostředku:
5 g + 25 g (typ B)
Uspořádání v horním koši
Uspořádání v dolním
koši
Držáky na šálky poloha A
Uspořádání
košíčku na příbory
45
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 46
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 47
117998420cs.qxp
4/21/2006
5:31 PM
Page 48
www.electrolux.com
11799842/0
Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.
03/06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising