Aeg-Electrolux | FSILPLUS | User manual | Aeg-Electrolux FSILPLUS Vartotojo vadovas

Aeg-Electrolux FSILPLUS Vartotojo vadovas
FAVORIT SILENCE PLUS
Naudojimo
instrukcija
Indaplovė
2
Mielieji pirkėjai,
dėkojame, kad išsirinkote mūsų kompanijos gaminamą puikios kokybės
prietaisą.
Tikimės, naudodamiesi juo įvertinsite funkcionalaus dizaino bei
naujausiųjų technologijų derinio teikiamus pranašumus.
Visi mūsų prietaisai veikia patikimai, jais lengva ir patogu naudotis, jie
ergonomiški ir ekologiški — kompanija laikosi aukščiausių gamybos
standartų, todėl šios savybės mūsų gaminiams būtinos.
Atidžiai perskaitykite instrukcijų knygelę, kad galėtumėte optimaliai
naudotis prietaisu, laikykite ją saugioje vietoje — tegul ji visada būna
po ranka, kai tik prireiks. Jeigu prietaisą perduodate kitam savininkui,
kartu perduokite ir instrukcijų knygelę.
Viliamės, naujasis prietaisas teiks Jums daug džiaugsmo
lengvindamas buitį!
Tokie simboliai naudojami šioje instrukcijoje:
Svarbi informacija apie Jūsų asmeninį saugumą ir informacija, kaip
išvengti prietaiso gedimų.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Turinys
3
Turinys
Instrukcijų knygelė
5
Saugos informacija
Prietaiso paskirtis
Bendrosios saugos nuorodos
Vaikų saugos nuorodos
Įrengimas
5
5
6
6
6
Gaminio aprašymas
7
8
9
9
9
10
Naudojantis pirmąkart
10
Vandens minkštintuvo nustatymas
Rankinis nustatymas
Elektroninis nustatymas
10
11
12
Indų plovimo druskos naudojimas
12
Skaliklio pripildymas
Skaliklio dozės sureguliavimas
13
14
Kasdienis naudojimas
15
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Apatinis stalčius
Stalo įrankių krepšelis
Viršutinis krepšys
Viršutinio krepšio aukščio nustatymas
15
17
17
18
19
Ploviklio naudojimas
Ploviklio pripildymas
20
21
Multitab funkcija
"Multitab " funkcijos įjungimas/išjungimas
22
22
Pasirinkti ir pradėti plovimo programą
25
117976140-00-05112007
Valdymo skydelis
Skaitmeninis ekranas
Funkcijų mygtukai
Nustatymo režimas
Norint atšaukti nustatytą arba pradėjusią veikti programą
4
Turinys
Indaplovės iškrovimas
27
Valymas ir priežiūra
Filtrų valymas
Purkštuvo alkūnių valymas
Valymas iš išorės
Valymas iš vidaus
Ilgą laiką nenaudojant indaplovės
Atsargumo priemonės prieš šaltį
Mašinos perkėlimas
27
27
29
29
29
29
29
29
Ką daryti, jeigu ...
30
Techniniai duomenys
32
Nuorodos patikros įstaigoms
33
Įrengimo instrukcijos
35
Įrengimas
35
Montavimas po stalviršiu (virtuvės baldų komplekto arba praustuvo)
35
Išlyginimas
36
Tiekiamo vandens prijungimas
36
Vandens įleidimo žarna su apsauginiu vožtuvu
37
Išvadinės vandens žarnos prijungimas
38
Elektros įvado prijungimas
39
Aplinkos apsauga
Pakavimo medžiagos
39
39
Galimi pakeitimai
Saugos informacija
5
Instrukcijų knygelė
Saugos informacija
Savo saugumui ir teisingam naudojimui užtikrinti, prieš įrengdami
prietaisą ir prieš naudodami jį pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį
vadovą, jo patarimus ir perspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių klaidų
ir nelaimingų atsitikimų, itin svarbu, kad visi šio prietaiso naudotojai ge‐
rai žinotų prietaiso veikimo ir saugos savybes. Išsaugokite šį vadovą.
Jeigu prietaisą pergabenate į kitą vietą arba parduodate, būtinai
pridėkite jo naudojimo instrukciją, kad naujieji savininkai galėtų tinkamai
susipažinti su prietaiso naudojimu ir sauga.
Prietaiso paskirtis
• Ši indaplovė skirta plauti tik namų apyvokos reikmenis, pritaikytus
mašininiam plovimui.
• Nepilkite į indaplovę tirpiklių. Tai gali sukelti sprogimą.
• Peilius ir kitus aštrius įrankius sudėkite į stalo įrankių krepšelį smai‐
galiais žemyn arba suguldykite horizontaliai į apatinį stalčių.
• Naudokite tik indaplovėms skirtas priemones (ploviklius, druską ir
skaliklius).
• Neatidarinėkite durelių prietaisui veikiant: gali išsiveržti karšti garai.
• Neišiminėkite indų iš indaplovės, kol nesibaigė plovimo ciklas.
• Po naudojimo išjunkite indaplovę iš maitinimo tinklo ir užsukite van‐
dens čiaupą.
• Šio gaminio techninio aptarnavimo darbus gali atlikti tik įgaliotas in‐
žinierius; remontui galima naudoti tik originalias atsargines dalis.
• Jokiu būdu nemėginkite taisyti prietaiso patys. Dėl nekvalifikuotų as‐
menų atlikto remonto kyla sužeidimų arba rimtų prietaiso gedimų
pavojus. Kreipkitės į vietos techninio aptarnavimo centrą. Visuomet
reikalaukite naudoti originalias atsargines dalis.
6
Saugos informacija
Bendrosios saugos nuorodos
• Indaplovės plovikliai gali sukelti cheminius akių, burnos ir gerklės nu‐
degimus. Gali būti pavojinga gyvybei! Laikykitės indaplovės ploviklio
gamintojo saugos nuorodų.
• Indaplovėje esančio vandens negalima gerti. Prietaise gali būti plo‐
viklio likučių.
• Jeigu nededate arba neišimate indų, indaplovės dureles visuomet
laikykite uždarytas. Už atvirų ar pravirų durelių gali užkliūti ir susižeisti
asmenys.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
Vaikų saugos nuorodos
• Šis prietaisas skirtas naudoti suaugusiems. Neleiskite vaikams
naudoti indaplovės be priežiūros.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Uždusimo pavojus.
• Visas valymo priemones laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams būti šalia, kai atviros indaplovės durelės.
Įrengimas
• Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas transportavimo metu. Jokiu
būdu neįjunkite apgadinto prietaiso. Jeigu prietaisas pažeistas, kreip‐
kitės į tiekėją.
• Visas pakuotės dalis prieš naudojimą reikia pašalinti.
• Visus elektros ir vandentiekio prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuo‐
tas ir kompetentingas specialistas.
• Saugumo sumetimais pavojinga keisti techninius duomenis arba bet
kokiu būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą.
• Niekad nenaudokite indaplovės, jei pažeisti elektros maitinimo kabe‐
lis arba vandens žarnos; arba jei apgadintas valdymo skydelis, dar‐
binis paviršius arba pagrindo sritis ir vidinės prietaiso dalys atviros.
Kad išvengtumėte pavojaus, kreipkitės į vietos techninio aptarnavimo
centrą.
Gaminio aprašymas
7
• Niekuomet negalima gręžti bet kurios indaplovės pusės, kad nebūtų
pažeisti hidraulikos ar elektros komponentai.
ĮSPĖJIMAS
Elektros ir vandentiekio prijungimą atlikite nuosekliai vadovaudamiesi
atitinkamuose skyriuose pateiktomis nuorodomis.
Gaminio aprašymas
1
2
3
4
5
6
7
Viršutinis krepšys
Vandens kiečio selektorius
Druskos talpykla
Ploviklio dalytuvas
Skalavimo priemonių dalytuvas
Techninių duomenų lentelė
Filtrai
8
Valdymo skydelis
8 Apatinis purkštuvas
9 Viršutinis purkštuvas
10 Viršus
Valdymo skydelis
D
1
2
3
4
5
6
E
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Programų pasirinkimo mygtukai
Paleidimo atidėjimo mygtukas
Kontrolinės lemputės
Skaitmeninis ekranas
Funkcijų mygtukai
Kontrolinės lemputės
Vykdoma programa
Užsidega nustačius plovimo programą ir
dega visos plovimo programos metu.
MULTITAB
Rodo, kad įjungta/išjungta MULTITAB
funkcija (žr. MULTITABfunkcija)
Valdymo skydelis
9
Kontrolinės lemputės
Druska
Užsidega, kai baigiasi speciali indaplovių
druska. 1)
Skalavimo priemonės
Užsidega, kai baigiasi skalavimo priemo‐
nės. 1)
1) Druskos ir skalavimo priemonių indikatoriaus lemputės niekada neužsidega, veikiant plovimo
programai, net jeigu druskos ir skalavimo priemonių būtina papildyti.
Skaitmeninis ekranas
Skaitmeniniame ekrane rodoma:
• vandens kietumo lygis, kuriam nustatytas vandens minkštintuvas,
• kiek vidutiniškai liko laiko iki vykstančios programos pabaigos,
• skalavimo priemonių dalytuvo įjungimas/išjungimas (TIK veikiant
funkcijai Multitab ),
• plovimo programos pabaiga (skaitmeniniame ekrane atsiras nulis),
• likęs laikas iki atidėto paleidimo pradžios,
• netinkamai veikiančios indaplovės klaidų kodai.
Funkcijų mygtukai
Šiais mygtukais galima nustatyti tokias funkcijas:
• vandens minkštintuvo nustatymas,
• atšaukti plovimo programą ar atidėtą paleidimą,
• Multitab funkcijos įjungimas/išjungimas,
• skalavimo priemonių dalytuvo įjungimas/išjungimas, kai veikian
funkcija Multitab.
Nustatymo režimas
Jei dega VISOS programų mygtukų lepmutės, vadinasi, prietaisas vei‐
kia nustatymo režimu.
10
Naudojantis pirmąkart
Visada atsiminkite, kad atliekant tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui:
– pasirenkant plovimo programą,
– nustatant vandens minkštintuvą,
– įjungiant/išjungiant skalavimo priemonių dalytuvą,
prietaisas TURI veikti nustatymo režimu.
jeigu programos mygtuko lemputė dega, vadinasi, tebėra nustatyta
paskutinioji veikusi arba pasirinkta programa. Norint sugrįžti į
nustatymo režimą, reikia atšaukti programą.
Norint atšaukti nustatytą arba pradėjusią veikti
programą
Vienu metu spauskite ir laikykite nuspaudę du RESET mygtukus (B ir
C), kol užsidegs visos programų lemputės. Programa atšaukta ir
mašina pradeda veikti nustatymo režimu.
Naudojantis pirmąkart
Prieš naudodami indaplovę pirmąkart:
• patikrinkite, ar elektros ir vandentiekio įvadai prijungti pagal įrengimo
instrukcijas
• Iš prietaiso vidaus pašalinkite visas pakuotės dalis
• Vandens minkštintuvo nustatymas
• Įpilkite 1 litrą vandens į druskos talpyklą ir pripildykite ją druskos
• Į dalytuvą pripilkite skaliklio
Jeigu norite naudoti indų plovimo tabletes, pavyzdžiui: "3 in 1", "4 in 1",
"5 in 1" ir t. t., nustatykite Multitab funkciją (žr., "Multitab funkcija")
Vandens minkštintuvo nustatymas
Indaplovėje integruotas vandens minkštintuvas, iš vandentiekio van‐
dens šalinantis mineralus ir druskas, galinčius turėti neigiamos įtakos
prietaiso funkcionalumui.
Vandens minkštintuvo nustatymas
11
Kuo daugiau vandenyje yra mineralų ir druskų, tuo kietesnis vanduo.
Vandens kietumas matuojamas lygiavertėmis skalėmis: vokiškais laips‐
niais (°dH), prancūziškais laipsniais (°TH) ir mmol/l (milimoliais litre –
tarptautinis vandens kietumo matavimo vienetas).
Minkštintuvą sureguliuokite pagal savo vietovės vandens kietį. Vietos
vandens tinklai gali nurodyti, koks vandens kietis yra Jūsų vietovėje.
Vandens kietumas
Vandens kietumo
parametro reguliavimas
Druskos
naudojimas
°dH
°TH
mmol/l
rankiniu
būdu
elektroniniu
būdu
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
10 lygis
taip
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
9 lygis
taip
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
8 lygis
taip
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
7 lygis
taip
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
6 lygis
taip
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
5 lygis
taip
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
4 lygis
taip
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
3 lygis
taip
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
2 lygis
taip
<4
<7
< 0,7
1
1 lygis
ne
Vandens minkštintuvas nustatomas dviem būdais: rankiniu, naudojant
vandens kiečio selektorių ir elektroniniu.
Rankinis nustatymas
Gamykloje nustatytas 2 lygis.
1. Atidarykite indaplovės duris.
2. Ištraukite iš indaplovės apatinį
stalčių.
3. Pasukite vandens kiečio selek‐
torių į padėtį 1 arba 2 (žr.
lentelę).
4. Įstumkite apatinį stalčių.
12
Indų plovimo druskos naudojimas
Elektroninis nustatymas
Vandens minkštintuvas gamykloje nustatytas į 5 padėtį.
1. Paspauskite On/Off mygtuką. Indaplovė turi veikti nustatymo
režimu.
2. Vienu metu paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus B ir Ctol,
kol pradės mirksėti mygtukų A, B ir C lemputės.
3. Paspauskite mygtuką A, užgęsta mygtukų B ir C lemputės, o
mygtuko A lemputė ir toliau mirkčioja. Skaitmeniniame ekrane pa‐
rodomas esamas lygis.
Pavyzdžiai:
simbolis = 5 lygis
simbolis = 10 lygis
4. Norėdami pakeisti lygį, paspauskite mygtuką A. Kaskart paspaudus
mygtuką, lygis pasikeičia (kaip pasirinkti naują lygį, žr. lentelę).
Pavyzdžiai: Jeigu šiuo metu nustatytas 5 lygis, vieną kartą
paspaudę mygtuką A, pasirinksite 6 lygį. Jeigu šiuo metu nustatytas
10 lygis, vieną kartą paspaudę mygtuką A, pasirinksite 1 lygį.
5. Norėdami įrašyti šią funkciją į atmintį, išjunkite indaplovę,
paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką.
Indų plovimo druskos naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą druską. Kitokia druska, kuri
nėra skirta indaplovėms (ypač valgomoji druska), sugadins vandens
minkštintuvą. Druskos pripildykite tik prieš pat startuodami vieną iš pilnų
plovimo programų. Taip ant mašinos dugno ilgesniam laikui neliks drus‐
kos granulių ar išsitaškiusio druskingo vandens, galinčių sukelti
koroziją.
Pripildymas:
1. Atidarykite dureles, ištraukite apatinį krepšį ir prieš laikrodžio
rodyklę nusukite druskos talpyklos dangtelį.
2. Į talpyklą įpilkite 1 litrą vandens (tai atliekama tik pirmą kartą pilant
druską) .
Skaliklio pripildymas
13
3. Per komplekte esantį piltuvėlį
pripilkite druskos pilną kontei‐
nerį.
4. Uždėkite dangtelį, patikrinkite,
ar neliko druskos ant sriegio ar
ant tarpinės.
5. Uždėkite dangtelį, stipriai
sukdami jį pagal laikrodžio
rodyklę, kol išgirsite
trakštelėjimą.
Nesijaudinkite, jei pilant druską iš konteinerio sunksis vanduo, tai
normalu.
Įpylus druskos, jos indikatoriaus lemputė valdymo skydelyje liks degti
2–6 valandas, jei indaplovė bus įjungta. Jeigu naudojate ilgiau tirpstan‐
čias druskas, tai gali užtrukti ilgiau. Prietaiso funkcijoms tai įtakos neturi.
Skaliklio pripildymas
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik indaplovėms skirtus specialius skaliklius.
Niekuomet nepilkite į skaliklio dalytuvą kitų priemonių (pvz., indaplovės
valiklių, skystų ploviklių). Jie sugadins prietaisą.
Skaliklis užtikrina kokybišką skalavimą ir džiovinimą, nepaliekantį dė‐
mių ar ruožų.
Skaliklio automatiškai pridedama į paskutinio skalavimo vandenį.
14
Skaliklio pripildymas
1. Atidarykite konteinerį, paspaudę
atidariklį (A).
2. Į konteinerį pripilkite skaliklio.
Nepilkite skaliklio daugiau "max"
atžymos.
Dalytuve telpa apie 110ml
skalavimo priemonės; šio kiekio
užtenka 16–40 indų plovimo
ciklų, priklausomai nuo nustaty‐
tos dozės.
3. Kaskart, papildę skaliklio,
patikrinkite, ar gerai uždarytas
dangtelis.
Jeigu papildant talpyklą skalavimo priemonė išsitaškė, nuvalykite ją ge‐
rai sugeriančia šluoste, kad kito plovimo metu nesusidarytų pernelyg
daug putų.
Skaliklio dozės sureguliavimas
Atsižvelgdami į skalavimo ir džiovinimo rezultatus, skaliklio dozę
nustatykite 6 padėčių selektoriumi (1 padėtis – minimali dozė, 6 padėtis
– maksimali dozė).
Gamykloje dozė nustatyta į 4 padėtį.
Kasdienis naudojimas
15
Jeigu ant išplautų indų lieka vandens
arba kalkių dėmių, dozę padidinkite.
Jeigu ant išplautų indų lieka lipnių
balsvų dryžių arba ant stiklinių indų ar
peilių ašmenų susidaro melsva plėvelė,
dozę sumažinkite.
Kasdienis naudojimas
•
•
•
•
Patikrinkite, ar nereikia papildyti indaplovės druskos arba skaliklio.
Sudėkite stalo įrankius ir indus į indaplovę.
Pripilkite indaplovei skirto indų ploviklio.
Pasirinkite plovimo programą, tinkančią plaunamiems indams ir stalo
įrankiams.
• Startuokite plovimo programą.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Indaplovėje negalima plauti kempinių, skudurų ir kitų vandenį suge‐
riančių daiktų.
• Prieš sudėdami į indaplovę indus, turite:
– Pašalinti maisto likučius ir liekanas.
– Atmirkykite pridegusio maisto keptuvėse likučius
16
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
• Dėdami indus ir stalo įrankius į indaplovę, įsidėmėkite:
– Indai ir stalo įrankiai neturi trukdyti purkštuvo alkūnėms suktis.
– Įdubusius daiktus, pavyzdžiui, puodelius, stiklines, keptuves ir t. t.,
dėkite apvertę žemyn tam, kad juose ar ant jų dugno nesikauptų
vanduo.
– Indai ir stalo įrankiai neturi būti sudėti vienas kito viduje ar uždengti
vienas kitą.
– Kad stikliniai indai neįskiltų ar nesudužtų, jie neturi liestis vieni su
kitais.
– Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių krepšelį.
• Plastikiniuose daiktuose ir keptuvėse su nesvylančiu paviršiumi pa‐
prastai lieka vandens lašelių; šie daiktai taip gerai neišdžiūsta kaip
porcelianas ir plieniniai daiktai.
• Lengvi daiktai (plastikiniai dubenys ir pan.) dedami į apatinį stalčių ir
taip, kad nejudėtų.
Šie stalo įrankiai ir indai indaplovėje plauti
yra netinkami:
yra beveik netinkami:
• Keramikiniai indai su medinėmis, rago, • Molinius indus indaplovėje plaukite tik
porceliano ar perlamutrinėmis ranke‐
tada, jei gamintojas yra aiškiai nurodęs,
nomis.
kad gaminį indaplovėje plauti galima.
• Karščiui neatsparūs plastikiniai daiktai. • Dažnai plaunant indaplovėje,
glazūruoti piešiniai gali nusitrinti.
• Senesni suklijuoti, karščiui neatsparūs
keramikiniai indai.
• Sidabrinės ir aliumininės dalys plau‐
nant mašina linkusios prarasti spalvą:
• Sulipinti stalo įrankiai ar indai.
Maisto likučiai, pavyzdžiui, kiaušinio
• Alaviniai arba variniai daiktai.
baltymas, trynys ir garstyčios, neretai
• Krištolas.
išblukina ir palieka dėmių ant sidabro.
• Rūdijantys plieniniai daiktai.
Todėl visada nuo sidabrinių indų
• Medinės lėkštės.
nedelsdami nuvalykite maisto likučius,
jeigu juos panaudoję neketinate tučtuo‐
• Daiktai iš sintetinių pluoštų.
jau plauti.
Atidarykite dureles ir ištraukite stalčius indams sukrauti.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
17
Apatinis stalčius
Didesnius ir nešvaresnius indus bei
keptuves sudėkite į apatinį krepšį.
Norint lengviau sudėti didelius indus, 2
galinių lėkščių laikiklius apatiniame
krepšyje galima nulenkti žemyn.
Stalo įrankių krepšelis
ĮSPĖJIMAS
Smaigaliu į viršų sudėti ilgakriauniai peiliai kelia pavojų. Ilgus ir (arba)
aštrius stalo įrankius, pvz., supjaustymo peilius, sudėkite apatiniame
stalčiuje horizontaliai. Atsargiai dėkite ir ištraukite aštrius įrankius, pvz.,
peilius.
Norėdami užtikrinti, kad visus stalo įrankius jiems skirtame krepšyje
pasiektų vanduo, turite:
18
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
1. uždėti tinklelį ant stalo įrankių
krepšio.
2. šakutes ir šaukštus į stalo įrankių
krepšį turite dėti rankenėlėmis
žemyn.
didesnių daiktų, tokių kaip plak‐
tuvai, palikite kyšoti vieną pusę
iš stalo įrankių krepšio.
Viršutinis krepšys
Į viršutinį krepšį dėkite mažesnius, tra‐
pius indus ir ilgus, aštrius stalo įrankius.
• Sudėkite indus po ir virš užlenkia‐
mais laikikliais taip, kad jie būtų vie‐
nas nuo kito atitraukti ir juos galėtų
pasiekti vanduo.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
• Puodukų laikiklius galima atlenkti,
kad galima būtų sudėti aukštus in‐
dus.
• Padėkite arba pakabinkite viskio
arba brendžio taures į puodukų lai‐
kiklių išėmas.
• Dėdami taures su ilgomis kojelė‐
mis, atlenkite laikiklį į dešinę, kitu
atveju – į kairę.
• Viršutinio krepšio kairėje esanti
virbų eilė taip pat sudaryta iš dviejų
dalių ir gali būti nulenkta.
Nenulenkti virbai: galima į viršutinį
krepšį sudėti stiklines, bokalus ir t.
t.
Virbai nulenkti: daugiau vietos in‐
dams sudėti.
Viršutinio krepšio aukščio nustatymas
Didžiausias indų aukštis:
Viršutinis krepšys
Pakėlus viršutinį krepšį
22 cm
Apatinis stačius
30 cm
19
20
Ploviklio naudojimas
Didžiausias indų aukštis:
Viršutinis krepšys
Nuleidus viršutinį krepšį
24 cm
Apatinis stačius
29 cm
Viršutinio prikrauto krepšio aukštį taip pat galima reguliuoti.
Viršutinio krepšio pakėlimas/nuleidimas:
1. Visiškai ištraukite viršutinį
krepšį.
2. Laikydami viršutinį krepšį
rankoje, pakelkite jį kiek galima
ir tada nuleiskite vertikaliai.
Viršutinis krepšys užsifiksuos
apatinėje arba viršutinėje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS
Sudėję indus į indaplovę, visuomet
uždarykite dureles, nes atviros arba praviros durelės gali kelti pavojų.
Prieš uždarydami dureles patikrinkite, ar purkštuvai gali netrikdomai
suktis.
Ploviklio naudojimas
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtus ploviklius.
Vadovaukitės priemonės gamintojo dozavimo ir laikymo nuorodomis,
pateiktomis ant ploviklio pakuotės.
Nenaudojant ploviklio daugiau, nei reikia, mažiau teršiama aplinka.
Ploviklio naudojimas
21
Ploviklio pripildymas
1. Atidarykite dangtelį.
2. Ploviklio dalytuvą (1) pripildykite
ploviklio. Atžyma rodo dozavimo
lygius:
20 = maždaug 20 g ploviklio
30 = maždaug 30 g ploviklio.
3. Naudojant programas su
mirkymu, papildomą ploviklio
dozę (5/10g) reikia įpilti į
mirkymo ploviklio skyrelį (2).
Šis ploviklis bus naudojamas
mirkymo fazės metu.
4. Jeigu naudojate ploviklio
tabletę, įdėkite ją į tam skirtą sky‐
relį (1)
5. Uždarykite dangtelį ir
spustelkite, kad užsifiksuotų.
Ploviklio tabletės
Įvairių gamintojų tabletės tirpsta
skirtingu greičiu. Todėl kai kurios
ploviklio tabletės gali nepilnai ištirpti
trumpų plovimo programų metu.
Tad ploviklio tabletes naudokite tik
ilgoms plovimo programoms, kad pilnai pasišalintų ploviklio likučiai.
22
Multitab funkcija
Multitab funkcija
Šis prietaisas turi "Multitab" funkciją, leidžiančią naudoti sudėtines
"Multitab" ploviklio tabletes.
Šie produktai – tai plovikliai su suderintomis plovimo, skalavimo ir drus‐
kos funkcijomis. Juose gali būti ir kitų priemonių, atsižvelgiant į tai,
kokios rūšies tabletes pasirinksite ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" ir t. t.).
Patikrinkite, ar šios plovimo priemonės tinka Jūsų vandens kietumui.
Žr. gamintojo nurodymus.
Šią funkciją galima naudoti su visomis plovimo programomis. Pasirin‐
kus šią funkciją, skalavimo priemonių ir druskos tiekimas iš atskirų
talpyklų automatiškai bus sustabdytas, taip pat ir druskos bei skalavimo
priemonių indikatoriaus lemputės nustos veikti.
Prieš paleisdami plovimo programą, pasirinkite "Multitab" funkciją.
Pasirinkus šią funkciją (užsidega indikatoriaus lemputė), ji veiks šiose
plovimo programose.
Įjungus "Multitab" funkciją, gali pakisti ciklų trukmė. Šiuo atveju
skaitmeniniame ekrane automatiškai bus parodytas naujas programos
veikimo laikas.
Vykstant programai, "Multitab" funkcijos NEBEGALIMA pakeisti. Jeigu
nenorite naudoti funkcijos "Multitab" turite iš pradžių išjungti programą,
o po to išjungti "Multitab" funkciją.
Tokiu atveju jūs iš naujo turite nustatyti plovimo programą (ir norimas
parinktis).
"Multitab " funkcijos įjungimas/išjungimas
Vienu metu spauskite du mygtukus Multitab (D ir E), kol užsidegs Mul‐
titab funkcijos indikatorius. Tai reiškia, kad funkcija yra įjungta.
Norėdami išjungti funkciją, dar kartą paspauskite tuos pačius mygtukus
tol, kol užges Multitab funkcijos indikatoriaus lemputė.
Multitab funkcija
23
Jeigu jūsų netenkina džiovinimo funkcijos rezultatai, patariame:
1. Į skalavimo priemonių dalytuvą pripilkite skaliklio.
2. Įjunkite skalavimo priemonių dalytuvą.
3. Nustatykite skaliklio dozavimo 2 padėtį.
• Skalavimo priemonių dalytuvą įjungti/išjungti galima tik veikiant funk‐
cijai "Multitab".
Skalavimo priemonių dalytuvo įjungimas/išjungimas
1. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Indaplovė turi veikti
nustatymo režimu.
2. Vienu metu spauskite mygtukus B ir C tol, kol mygtukų A , B ir C
lemputės pradeda mirkčioti.
3. Paspauskite mygtuką B , mygtukų A ir C lemputės išsijungia, o
mygtuko B lemputė ir toliau mirkčioja. Skaitmeniniame ekrane ro‐
domas dabartinis nustatymas:
= skalavimo priemonių dalytuvas išjungtas.
= skalavimo priemonių dalytuvas įjungtas.
4. Norėdami nustatymą pakeisti, dar kartą paspauskite mygtuką B –
skaitmeniniame ekrane bus rodomas naujas nustatymas.
5. Norėdami įrašyti šią funkciją į atmintį, išjunkite indaplovę,
paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką.
Jei nuspręsite vėl naudoti standartines plovimo priemones, patariame:
1. Išjunkite Multitab funkciją.
2. Iš naujo pripildykite druskos talpyklą ir skalavimo priemonių
dalytuvą.
3. Nustatykite vandens kietumą pagal aukščiausią nustatymą ir,
nesudėję indų į indaplovę, paleiskite vieną paprastą plovimo
programą.
4. Vandens kietumo parametrą nustatykite pagal savo vietovės van‐
dens kietumą.
5. Skaliklio dozės sureguliavimas.
Įvairūs –
vidutiniš‐
kai ir la‐
bai
užteršti
Glazūruo
ti fajansi‐
niai ir mo‐
liniai in‐
dai, stalo
įrankiai,
puodai ir
keptuvės
30 MIN 3)
Mažai
užteršti
Glazūruo
ti fajansi‐
niai ir mo‐
liniai indai
bei stalo
įrankiai
INTENSIV
CARE 70°
Labai ne‐ Glazūruo
švarūs
ti fajansi‐
niai ir mo‐
liniai in‐
dai, stalo
įrankiai,
puodai ir
keptuvės
140 - 150
1,5 -1,7
16 - 18
ECO 50° 4)
Vidutiniš‐
kai ne‐
švarūs
1,0 - 1,2
12 - 13
Glazūruo
ti fajansi‐
niai ir mo‐
liniai indai
bei stalo
įrankiai
Vanduo (litrai)
12 - 23
9
Energija (kWh)
1,1 - 1,5
0,9
90 - 115
Trukmė (minutėmis)
Sąnaudos 1)
30
1/2x
Džiovinimas
AUTOMA‐
TIC 2)
Galutinis skalavimas
Programos aprašymas
Tarpinis skalavimas
Plaunami
reikme‐
nys
Pagrindinis plovimas
Nešvaru
mo laips‐
nis
Mirkymas
Programa
150 - 160
24
Pasirinkti ir pradėti plovimo programą
Trukmė (minutėmis)
Energija (kWh)
Vanduo (litrai)
0,8 -0,9
14 - 15
Sąnaudos 1)
60 - 70
Džiovinimas
Trapūs
fajansi‐
niai ir por‐
celiani‐
niai indai
bei stiklas
Galutinis skalavimas
Vidutiniš‐
kai ne‐
švarūs
Programos aprašymas
Tarpinis skalavimas
Plaunami
reikme‐
nys
Pagrindinis plovimas
Nešvaru
mo laips‐
nis
Mirkymas
Programa
25
1) Energijos suvartojimo reikšmės pateiktos kaip orientyras ir priklauso nuo vandens slėgio bei
temperatūros,taip pat nuo elektros srovės parametrų bei indų skaičiaus.
2) Plaunant automatine programa, indų užterštumas nustatomas pagal vandens nešvarumą. Gali
skirtis programos trukmė, vandens ir energijos suvartojimas; tai priklauso nuo to, ar prietaisas
pilnai ar dalinai prikrautas ir ar indai labai ar truputį užteršti. Vandens temperatūra automatiškai
nustatoma nuo 45° C iki 70° C.
3) Idealiai tinka plauti nepilnai prikrautos indaplovės turinį. Tai tobula kasdienė programa, skirta 4
asmenų šeimos poreikiams tenkinti, kai plaunami tik pusryčių ir vakarienės indai bei reikmenys.
4) Patikros programa patikros įstaigoms.
Pasirinkti ir pradėti plovimo programą
Šiek tiek pravėrę indaplovės duris, pasirinkite programą ir paleidimo
atidėjimą. Programa arba atgalinis atidėjimo laiko skaičiavimas prasi‐
dės tik uždarius duris. Iki tol galima keisti atliktus nustatymus.
1. Patikrinkite, ar indai teisingai sudėti į krepšius ir ar purkštuvo alkū‐
nės gali laisvai suktis .
2. Patikrinkite, ar atsukta vandens sklendė.
3. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką: užsidega visos programų
lemputės (nustatymo režimas).
4. Paspauskite mygtuką, atitinkantį reikiamą programą (žr. lentelę
"Plovimo programos").
Pasirinkus programą, užsidega ją atitinkanti lemputė.
Uždarius indaplovės duris, programa prasideda automatiškai.
26
Pasirinkti ir pradėti plovimo programą
Programos nustatymas ir pradėjimas su "paleidimo atidėjimu
1. Pasirinkę plovimo programą, paspauskite paleidimo atidėjimo
mygtuką, kol ekrane pasirodys mirksinčios paleidimo atidėjimo va‐
landos. Galite pasirinkti atidėjimą nuo 1 iki 19 val.
2. Uždarykite indaplovės duris, atgalinis laiko skaičiavimas prasidės
automatiškai.
Valandų skaičius nebemirksi, o dega pastoviai.
3. Laikas skaičiuojamas atgal 1 valandos dalimis.
4. Atidarius duris, atgalinis laiko skaičiavimas sustos.
5. Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui, programa prasidės auto‐
matiškai.
Nustačius atidėto paleidimo funkciją, užgęsta veikiančios programos
lemputė. Pasibaigus atidėto paleidimo laikui, automatiškai prasideda
plovimo programa ir užsidega veikiančios programos lemputė.
Pasirinkti plovimo programą ir atidėti paleidimą galima ir uždarius duris.
Atminkite, kad paspaudę plovimo programos mygtuką turite TIK 3 se‐
kundes kitai programai pasirinkti arba paleidimui atidėti, po to pasirinkta
programa prasidės automatiškai.
Atidėto paleidimo ir (arba) plovimo programos atšaukimas
• Norėdami sustabdyti prasidėjusį atgalinį laiko skaičiavimą, indaplovę
turite iš naujo nustatyti.
• Atšaukus paleidimo atidėjimą, atšaukiama ir nustatyta plovimo
programa. Tokiu atveju jums iš naujo reikia nustatyti plovimo
programą. Pasirinkdami naują plovimo programą, patikrinkite, ar plo‐
viklio skyrelyje yra ploviklio.
ĮSPĖJIMAS
Vykdomą programą nutraukite arba atšaukite TIK jei tai neišvengiamai
būtina. Dėmesio! Atidarius duris, gali plūstelti karšto garo srautas. At‐
sargiai atidarykite duris.
Prasidėjusios plovimo programos pertraukimas:
• Atidarykite indaplovės duris; programa sustos. Uždarykite dureles;
programa bus tęsiama nuo tos vietos, kur ji buvo sustabdyta.
Indaplovės iškrovimas
27
• Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, užges visos lemputės. Dar
kartą paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką; programa bus
tęsiama nuo tos vietos, kur ji buvo sustabdyta.
Plovimo programos pabaiga
• Indaplovė sustos automatiškai.
• Užsidegs programos pabaigos lemputė.
• Tik ką pasibaigusios programos lemputė liks degti.
• Ekrane užsidegs nulis.
1. Paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką, išjunkite indaplovę.
2. Atidarykite ir palikite kelioms minutėms praviras indaplovės duris,
prieš išimdami indus; tokiu būdu atvės ir geriau išdžius indai.
Indaplovės iškrovimas
• Karšti indai mažiau atsparūs smūgiams.
Tad prieš ištraukiant iš prietaiso, indams reikia leisti atvėsti.
• Pirmiausia iškraukite apatinį stalčių, po to – viršutinį; taip vanduo iš
viršutinio stalčiaus nevarvės ant indų apatiniame.
• Vanduo gali kondensuotis ant indaplovės durelių ir šoninių sienelių,
nes nerūdijantis plienas greičiau atvėsta, nei indai.
ATSARGIAI
Baigusis plovimo programai, patartina išjungti indaplovę iš elektros tin‐
klo ir užsukti vandentiekio čiaupą.
Valymas ir priežiūra
Filtrų valymas
Reguliariai patikrinkite ir išvalykite filtrus. Kai filtrai užteršti, plovimo re‐
zultatai yra prastesni.
ĮSPĖJIMAS
Prieš valydami filtrus patikrinkite, ar mašina išjungta.
1. Atidarykite dureles, ištraukite apatinį stalčių.
28
Valymas ir priežiūra
2. Indaplovės filtravimo įtaisą
sudaro stambusis filtras (A),
smulkusis filtras (B) ir plokščia‐
sis filtras. Atfiksuokite filtravimo
įtaisą rankenėle, esančia ant
smulkiojo filtro, ir išimkite
filtravimo įtaisą.
3. Pasukite rankenėlę maždaug
1/4 sūkio prieš laikrodžio rodyklę
ir ištraukite filtravimo įtaisą.
4. Už ąselės ištraukite stambųjį
filtrą (A) iš smulkiojo (B).
5. Visus filtrus kruopščiai išplaukite
po tekančiu vandeniu.
6. Ištraukite plokščiąjį filtrą iš
plovimo skyriaus dugno ir
kruopščiai išplaukite abi jo pu‐
ses.
7. Padėkite plokščiąjį filtrą atgal į
vietą plovimo skyriaus dugne ir
patikrinkite, ar gerai įdėjote.
8. Stambųjį filtrą (A) įstatykite į
smulkųjį filtrą (B) ir juos
suspauskite.
9. Abu filtrus įstatykite į jų vietą ir užfiksuokite pagal laikrodžio rodyklę
iki galo pasukę rankenėlę. Tuo pat metu atkreipkite dėmesį, ar
plokščiasis filtras neišsikišęs aukščiau plovimo skyriaus dugno.
ĮSPĖJIMAS
JOKIU BŪDU nenaudokite indaplovės be filtrų. Neteisingai įstačius filt‐
rus ar jų neįtvirtinus, plovimo rezultatai bus prasti ir gali sugesti prietai‐
sas.
Valymas ir priežiūra
29
Purkštuvo alkūnių valymas
NEBANDYKITE išimti purkštuvo alkūnių.
Jeigu nešvarumų likučiai užkimšo purkštuvo alkūnių skylutes,
pašalinkite juos su kokteilio šiaudeliu.
Valymas iš išorės
Išorinį mašinos paviršių ir valdymo skydelį valykite su minkštu drėgnu
skudurėliu. Esant reikalui, naudokite neutralius ploviklius. Nenaudokite
abrazyvinių produktų, šveitimo priemonių arba tirpiklių (acetono,
trichloroetileno ir t. t.).
Valymas iš vidaus
Stenkitės reguliariai drėgnu skuduru valyti tarpines apie duris, ploviklio
ir skalavimo priemonių dalytuvus.
Kas tris mėnesius rekomenduojame paleisti plovimo programą, skirtą
smarkiai užterštiems indams, naudojant ploviklį, bet nededant indų į
indaplovę.
Ilgą laiką nenaudojant indaplovės
Jeigu ilgą laiką nenaudojate mašinos, patariame:
1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir užsukite vandenį.
2. Palikite praviras duris, kad indaplovėje nesusikauptų nemalonus
kvapas.
3. Palikite mašinos vidų švariai išvalytą.
Atsargumo priemonės prieš šaltį
Nestatykite mašinos tokioje vietoje, kur temperatūra siekia žemiau 0°
C. Iškilus tokiai būtinybei, ištuštinkite mašiną, uždarykite prietaiso duris,
atjunkite vandens įleidimo vamzdį ir ištuštinkite jį.
Mašinos perkėlimas
Jeigu jums reikia perkelti mašiną (keliatės kitur gyventi ir t. t.):
30
Ką daryti, jeigu ...
1. Atjunkite ją.
2. Užsukite vandens sklendę.
3. Ištraukite vandens įleidimo vamzdį ir ištuštinkite žarnas.
4. Ištraukite mašiną kartu su žarnomis.
Stenkitės, kad transportuojant mašina nebūtų perdaug pasvirusi.
Ką daryti, jeigu ...
Indaplovė neįsijungia arba sustoja plovimo programos metu. Kai kurios
problemos kyla tiesiog dėl priežiūros stokos, ir jas galima išspręsti be
specialisto pagalbos, vadovaujantis lentelėje pateiktais nurodymais.
Išjunkite indaplovę, atidarykite duris ir patikrinkite toliau nurodytus da‐
lykus.
Gedimo kodas ir veikimo sutrikimai
simbolis pasirodo ekrane.
Į indaplovę nepatenka vanduo.
Galimos priežastys ir sprendimo būdai
• Užstrigusi ar nuosėdomis užsikimšusi
vandens sklendė.
Išvalykite vandens sklendę.
• Vandens sklendė yra užsukta. Atsukite
vandens sklendę.
• Užsikimšęs žarnos jungties filtras (jei
jis yra) vandens įleidimo vožtuve.
Išvalykite sriegiamosios žarnos filtrą.
• Vandens įleidimo žarna neteisingai
paguldyta arba yra sulenkta ar
prispausta.
Patikrinkite vandens išleidimo žarnos
sujungimą.
simbolis pasirodo ekrane.
Iš indaplovės neišbėga vanduo.
• Užsikimšęs praustuvo sifonas.
Išvalykite praustuvo sifoną.
• Vandens išleidimo žarna neteisingai
paguldyta arba yra sulenkta ar
prispausta.
Patikrinkite vandens išleidimo žarnos
sujungimą.
• Užsukite vandens sklendę ir kreipkitės
į vietos techninės priežiūros tarnybą.
Įjungtas prietaisas, užkertantis kelią van‐
dens išsiliejimui.
simbolis pasirodo ekrane.
Ką daryti, jeigu ...
Gedimo kodas ir veikimo sutrikimai
Programa neveikia.
31
Galimos priežastys ir sprendimo būdai
• Ne iki galo uždarytos indaplovės durys.
Uždarykite dureles.
• Neprijungtas pagrindinis kabelis.
Įjunkite maitinimo kabelio kištuką.
• Perdegė namo elektros skydinės sau‐
giklis.
Pakeiskite saugiklį.
• Programos startavimas atidėtas.
Jeigu norite indus išplauti iškart,
atšaukite startavimo delsą.
Patikrinę šiuos dalykus, įjunkite prietaisą: programa ims veikti nuo tos
fazės, per kurią ji buvo sustabdyta.
Jeigu veikimo sutrikimai arba gedimo kodas atsiranda iš naujo, kreip‐
kitės į techninės priežiūros tarnybą.
Jei atsirastų čia neaprašytų gedimų kodų, kreipkitės į savo vietos tech‐
ninės priežiūros tarnybą nurodydami savo prietaiso modelį (Mod.),
gaminio numerį (PNC) ir serijos numerį (S.N.).
Šią informaciją rasite techninių duomenų lentelėje, esančioje indaplo‐
vės durų vidinėje pusėje.
Kad minėtus numerius visada turėtumėte po ranka, rekomenduojame
juos užsirašyti čia:
Modelis (Mod.) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gamyklinis numeris (PNC) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serijos numeris (S.N.) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Techniniai duomenys
Nepatenkinami plovimo rezultatai
Nešvarūs indai
• Pasirinkta netinkama plovimo
programa.
• Indai taip sudėti, kad vanduo nepasie‐
kia visų paviršiaus vietų. Negalima
perkrauti krepšių.
• Purkštuvo alkūnės negali laisvai suktis
dėl netinkamai sudėtų indų.
• Plovimo sekcijos dugne esantys filtrai
yra purvini arba neteisingai įstatyti.
• Naudojama per mažai arba visai ne‐
naudojamas ploviklis.
• Kai ant indų atsiranda nuosėdų apna‐
šos; tuščia druskos talpykla arba nus‐
tatytas neteisingas vandens
minkštintuvo lygis.
• Neteisingai prijungta vandens išleidimo
žarna.
• Negerai uždarytas druskos talpyklos
dangtelis.
Drėgni ir pilkšvi indai
• Nebuvo naudojamos skalavimo prie‐
monės.
• Tuščias skalavimo priemonių dalytu‐
vas.
Ant stiklinių ir indų matyti dryžiai, pieno
dėmės arba melsvos apnašos
• Sumažinkite skalavimo priemonių
kiekį.
Ant stiklo dirbinių ir indų matyti išdžiūvu‐
sių vandens lašelių dėmės
• Padidinkite skalavimo priemonių kiekį.
• Priežastis gali būti ploviklis.
Skambinkite ploviklio gamintojo varto‐
tojų pagalbos linija.
Jeigu atlikus visus patikrinimus, problema išlieka, kreipkitės į vietos
techninės priežiūros tarnybą.
Techniniai duomenys
Matmenys
Plotis x aukštis x gylis (cm) 60 x 85 x 63,5
Nuorodos patikros įstaigoms
33
Elektros įvadas – įtampa –
bendroji galia – saugiklis
Informacija apie elektros įvadą pateikta techninių duo‐
menų lentelėje, esančioje ant indaplovės durelių vidinio
krašto
Tiekiamo vandens slėgis
Minimalus - Maksimalus
(MPa)
0,05 - 0,8
Našumas
indų rinkiniai
12
Maks. masė
kg
45
Nuorodos patikros įstaigoms
Bandymai pagal EN 60704 atliekama prietaisą pilnai prikrovus indų ir
paleidus testavimo programą (žr. "Plovimo programos").
Bandymai pagal EN 50242 turi būti atliekami, druskos talpyklą ir
skalavimo priemonių dalytuvą pripildžius druska ir skalavimo priemo‐
nėmis, ir naudojant testavimo programą (žr. "Plovimo programos").
Pilna įkrova: 12 standartinių vietų
Reikiamas ploviklio kiekis:
5 g + 25 g (B tipas)
Skaliklio parametras:
4 padėtis (III tipas)
34
Nuorodos patikros įstaigoms
Indų sudėjimo pavyzdys:
Viršutinis krepšys 1)
Apatinis krepšys su stalo įrankių
krepšiu
Stalo įrankių krepšelis
1) Jei kairėje pusėje yra puodukų laikikliai, išimkite juos.
Įrengimas
35
Įrengimo instrukcijos
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Visus elektros ir / arba santechninio prietaiso įrengimo darbus turi atlikti
kvalifikuotas elektrikas ir / arba santechnikas arba kompetentingas as‐
muo.
Prieš pastatydami prietaisą, pašalinkite visas pakuotės dalis.
Jei įmanoma, prietaisą statykite prie vandens įvado ir kanalizacijos.
Montavimas po stalviršiu (virtuvės baldų komplekto arba
praustuvo)
Nuėmę indaplovės viršų galite ją sumontuoti po praustuvu arba jau
esančiu stalviršiu, jei nišos matmenys atitinka parodytus paveikslėlyje.
Atlikite šiuos veiksmus:
1. Nuimkite mašinos viršų
atsukdami du galinius laikan‐
čiuosius varžtus, patraukite jį at‐
gal ir pakeldami iškelkite iš grio‐
velių.
36
2. Įstumkite mašiną reguliavimo
kojelėmis išlyginę ją.
Stumdami mašiną žiūrėkite, kad nebūtų sulenktos arba prispaustos
vandens įleidimo ir išleidimo žarnos.
Bandant prieiti prie vidinių detalių, indaplovė turi būti atjungta nuo elek‐
tros tinklo.
Nepamirškite, kad įrengtas prietaisas turi būti lengvai prieinamas tech‐
ninio aptarnavimo specialistams, jeigu prireiktų atlikti remonto darbus.
Jei vėliau naudosite indaplovę atskirai, turite vėl uždėti jos originalų
viršų.
Grindjuostė ant atskirai naudojamų indaplovių nereguliuojama.
Išlyginimas
Pastatyti indaplovę tiesiai yra būtina tam, kad gerai užsidarytų ir užsi‐
rakintų durys. Kai prietaisas yra lygiai pastatytas, durys neužklius už
spintelės šonų. Jeigu durys gerai neužsidaro, atlaisvinkite arba
priveržkite reguliuojamas kojeles tol, kol mašina stovės lygiai.
Tiekiamo vandens prijungimas
Rekomenduojama prijungti prie šalto vandens vandentiekio. Jei
jungiama prie karšto vandens, maksimali leistina temperatūra yra 60°
C. Naudojant karštą vandenį ne visuomet tinkamai išplaunami labai
užteršti indai, nes plovimo programos žymiai sutrumpėja.
Prijungimą atliekant savarankiškai: jungiamoji mova, pritvirtinta prie
prietaiso įvadinės žarnos, skirta prisukti prie 3/4" dujų srieginės jungties
arba naudojama sparčiojo prijungimo, pvz., įspraudžiamam, čiaupui.
Vandens slėgis turi būti techninėse charakteristikose nurodytose
ribose. Vietos vandens tinklai gali nurodyti, koks vidutinis vandens slė‐
gis yra Jūsų vietovėje.
Prijungimo metu įvadinė vandens žarna neturi būti sulenkta, suspausta
arba susipynusi.
Indaplovėje įrengtos įleidimo ir išleidimo žarnos, kurias, naudojantis
antveržlėmis, galima pasukti kaip patogiau – į kairę arba į dešinę.
Kad nepratekėtų vanduo, antveržlė turi būti gerai pritvirtinta.
37
(Dėmesio! NE VISŲ modelių indaplovėse įleidimo ir išleidimo žarnos
yra su antveržlėmis. Nesant antveržlės, šios galimybės irgi nėra). Jeigu
prietaisas prijungtas prie naujų arba ilgai nenaudotų vamzdžių, prieš
prijungdami įvadinę žarną, nuleiskite tam tikrą kiekį vandens.
NENAUDOKITE jungiamųjų žarnų, kurios buvo naudojamos seniems
prietaisams.
Šiame prietaise yra saugos įtaisų, užkertančių prietaise panaudotam
vandeniui patekti atgal į vandentiekį. Šis prietaisas atitinka galiojančius
sanitarinės technikos įrangai reikalavimus.
Vandens įleidimo žarna su apsauginiu vožtuvu
Prijungus vandens įleidimo žarną su dviguba sienele, apsauginis vož‐
tuvas yra šalia čiaupo. tad įvadinėje vandens žarnoje slėgis yra tik kai
bėga vanduo. Jeigu paduodant vandenį žarna prateka, apsauginis vož‐
tuvas uždaro vandens tiekimą.
Įrenginėdami įvadinę vandens žarną, imkitės atsargumo priemonių:
• Apsauginio vožtuvo elektros kabelis yra dviguboje įvadinėje vandens
žarnoje. Nemerkite įvadinės vandens žarnos arba apsauginio
vožtuvo į vandenį.
• Jeigu pažeista įvadinė vandens žarna arba apsauginis vožtuvas,
nedelsdami išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
• Įvadinę vandens žarną arba apsauginį vožtuvą gali pakeisti tik atitin‐
kamos kvalifikacijos specialistas arba techninio aptarnavimo centro
darbuotojas.
ĮSPĖJIMAS
Atsargiai! Pavojinga įtampa.
38
Išvadinės vandens žarnos prijungimas
Išleidimo žarnos galą galima prijungti dvejopai:
1. Prie praustuvo kanalizacijos sifono, pritvirtinus jį po stalviršiu. Taip
vandens nuotekos iš praustuvo nebėgs į prietaisą.
2. Prie kanalizacijos vamzdžio su alsuokliu, kurio vidaus skersmuo ne
mažesnis kaip 4cm.
Vandens išleidimo jungtis turi būti tarp
30 cm (min.) ir 100 cm (maks.) nuo in‐
daplovės dugno.
Išleidimo žarną galima nukreipti į
dešinę arba kairę indaplovės pusę.
Patikrinkite, ar žarna nesulenkta, nes
taip gali sulėtėti vandens nubėgimas iš
prietaiso.
Prietaisui išleidžiant vandenį, neužkimškite praustuvo kamščiu, nes nu‐
tekamasis vanduo gali būti susiurbtas atgal į mašiną.
Jie naudojate išleidimo žarnos prailginimą, jis neturi būti ilgesnis kaip 2
metrai, o jo vidinis diametras neturi būti mažesnis nei pridėtos žarnos.
Panašiai ir vidinis movų, jungiamų su išleidimo žarna, skersmuo neturi
būti mažesnis kaip pridėtos žarnos skersmuo.
Jungiant išleidimo žarną prie sifono,
esančio po praustuvu, visą plastikinį
apvalkalą (A) būtina pašalinti. Nepaša‐
linus apvalkalo, ilgainiui ims kauptis
maisto likučiai, kurie užkimš indaplovės
išleidimo žarnos sifoną.
Mūsų prietaise įrengtas saugos įtaisas,
neleidžiantis purvinam vandeniui
patekti atgal į mašiną. Jeigu Jūsų
plautuvėje įrengtas vienos eigos vožtuvas, tai gali sutrikdyti tinkamą
vandens nutekėjimą iš indaplovės. todėl patariame šį vožtuvą
išmontuoti.
Siekiant išvengti vandens nuotėkio prijungus prietaisą, reikia gerai
užveržti vandens žarnų jungtis.
Elektros įvado prijungimas
39
Elektros įvado prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Pagal saugos standartus reikalaujama, kad prietaisas būtų įžemintas.
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įsitikinkite, ar elektros įtampa ir
maitinimo tipas, nurodytas duomenų lentelėje, atitinka tinklo, prie kurio
bus jungiamas prietaisas, parametrus.
Saugiklių duomenys taip pat pateikiami duomenų lentelėje.
Elektros kištuką junkite į tvarkingai instaliuotą lizdą. Nenaudokite dau‐
giakanalių kištukų, jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Tai kelia gaisro pavojų dėl galimo perkaitimo.
Esant reikalui, pakeiskite elektros lizdą. Jeigu būtina pakeisti elektros
kabelį, kreipkitės į vietos techninės priežiūros tarnybą.
Įrengus prietaisą, elektros kištukas turi būti prieinamas.
Neatjunkite prietaiso, tiesiog traukdami už laido. Traukite paėmę už
kištuko.
Gamintojas neatsako už minėtų atsargumo priemonių nepaisymą.
Aplinkos apsauga
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis
nurodo, kad su
šiuo produktu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia
perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga
būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurį gali sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės
informacijos apie šio produkto išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba parduotuvę,
kurioje pirkote šį produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir jas galima iš naujo perdirbti.
Plastikinės dalys yra pažymėtos ženklais, pavyzdžiui, >PE <, >PS< ir
t. t. Pakavimo medžiagas sudėkite į atitinkamus buitinių atliekų kontei‐
nerius.
40
ĮSPĖJIMAS
Kai įrenginys daugiau nebenaudojamas:
• Ištraukite kištuką iš lizdo.
• Nupjaukite kabelį ir kištuką ir juos išmeskite.
• Pašalinkite durų užraktą. Tai apsaugos vaikus, kad jie neužsidarytų
prietaiso viduje ir nekeltų savo gyvybei pavojaus.
41
42
43
www.electrolux.com
117976140-00-05112007
www.aeg-electrolux.lt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising